Page 1

4

Historien om systemet:

Fra skør idé til nationalt projekt 8

Døvblindecentret:

Hvorfor hører vi aldrig noget fra jer? 10

Bosted Systemet på Malta

Minimale forskelle i praksis


VELKOMMEN

Dette nummer I år er det 10 år siden, at vi i Team Online kastede os hovedkulds ud i arbejdet med at udvikle en digital handleplan i samarbejde med bo- og aktivitetshuset Lindebjerg og det tidligere Fyns Amt. Projektet blev startskuddet til Bosted Systemet, som i dag er det førende socialpædagogiske IT-værktøj i Danmark. Vi er kommet langt fra de første spæde tanker og improviserede workshops på loftet over brugercafeen på Lindebjerg til i dag, hvor vi dagligt glæder os over de 10 år som er gået godt. Vi glæder os over vores nye lokaler i det centrale Odense og de mange steder i landet, hvor Bosted Systemet er implementeret og i drift eller lige ved at gå i luften. Men midt i glæden er vi også ydmyge, for vi ved godt, at vi aldrig var nået så langt uden vores mange gode engagerede, tålmodige brugere og samarbejds­partnere. Det er svært at fremhæve én enkelt bruger frem for andre, men på vores jubilæumsdag den 14. august valgte vi alligevel at trække souschef Michael Henriksen fra Lindebjerg frem i forreste række. For om nogen har Michael været en ildsjæl,

3 2 x jubilæum:

10 år med sociale handleplaner

og Bosted System

altid med fokus på brugerne og kollegerne, der har svedt og kæmpet for at gøre Bosted Systemet så brugervenligt, effektivt og fagligt relevant som muligt. Vi valgte at hædre ham for hans store indsats ved at kalde vores nye mascot, den hvide isbjørn, for m!c – samme signatur, som Michael i årevis har anvendt på sine mange e-mails. Med tanker for jubilæet vil vi benytte lejligheden til både at se lidt i bakspejlet og kaste et blik i krystalkuglen for at se, hvor vi startede, og hvor vejen nu fører os hen. Vi ved i hvert fald, at vi også i de næste 10 år vil levere et social­ fagligt IT-system, der lever op til tidens krav og udfordringer. Vi vil fortsat arbejde tæt sammen med og for forvaltninger, daglige ledelser, medarbejdere og brugere i den sociale sektor for at sikre, at vi hele tiden er med til at stille de rette spørgsmål og besvare dem med brugbare løsninger. Vi glæder os til et godt og fortsat samarbejde – også i de næste 10 år

10 Bosted Systemet på Malta

Forskellene i praksis er minimale 12 Udviklingshæmmedes LandsForbund:

Digitalisering bør understøtte ligestilling

4 Historien om Team Online:

Fra tanke til virksomhed 6 Visionerne for fremtiden:

Vi er her stadig om 10 år – bare endnu bedre

14 Konference

om Social IT

15 Bosted Temadag:

Her mødes brugerne

8 Døvblindecentret:

Hvorfor hører vi aldrig noget fra jer?

bagsiden

2

Nyt & Noter

BostedNYT

Ansvarshavende redaktør

BostedNYT udkommer 6 gange

Team Online A/S

BostedNYT er et magasin, som

Direktør Michael Sandal

om året i et oplag på 6.500

Edisonsvej 2

udgives af Team Online A/S.

Redaktion

eksemplarer. Eftertryk er tilladt

5000 Odense C

Magasinet har som formål at

Katja Broholm og Per Roholt

med kildeangivelse.

Telefon 66 17 73 13

holde ledelse og medarbejdere

Tekst Bureau4 og Team Online

på de sociale institutioner

Layout Katrine Dyreborg Strauch

BostedNYT er gratis og kan

E-mail info@TeamOnline.dk

løbende orienteret om

og Daniel E. Hansen

rekvireres ved henvendelse til

Web

mulighederne for digitalisering

Tryk Elbo Grafisk A/S

bestilling@bostedNYT.dk

og kommunikation i

Foto Geir Haukursson/fagfotografen

Magasinet kan desuden læses og

den sociale sektor.

Mikkel & Thomas

downloades på www.bostednyt.dk

bostednyt · #20 2008

Fax

66 17 73 18 www.TeamOnline.dk


JUBILÆUM

2 x jubilæum:

10 år med sociale handleplaner og Bosted System

Målsætninger for digitalisering på det sociale område   Digitaliseringsinitiativer skal øge kvaliteten i de sociale ydelser og frigøre ressourcer

I år er det 10 år siden, at den individuelle

– Det har været 10 meget krævende og

  Digitalisering skal øge kvalitet, sammenhæng og

handleplan blev en del af serviceloven, og det

spændende år, hvor digitalisering af den sociale

smidighed i den sociale indsats over for borge-

er samtidig ti år siden at Team Online kastede

sektor og Social IT for alvor er slået an både

sig ud i opgaven med at udvikle det social

politisk og praktisk, siger Michael Sandal.

ren   Der skal opbygges en sammenhængende IT-

faglige IT-system, Bosted Systemet. Målet

– I dag er alle enige om, at der er et stort

arkitektur med fælles begrebsanvendelse på det

var fra starten at få digitaliseret arbejdet med

behov for at digitalisere den sociale sektor.

handleplanerne:

Men sådan har det bestemt ikke været

  Digitalisering skal styrke borgernes retssikkerhed

sociale område

– Da handleplanerne i 1998 blev en del af

hele tiden. Det har krævet udholdenhed og

og styrke borgeren som aktør i det sociale sy-

loven, fik alle voksne med nedsat funktion­sevne

benarbejde at åbne øjnene for perspektiverne i

stem

krav på at få udarbejdet en individuel handle-

digitaliseringen. Men jeg synes, at resultatet er

  Digitalisering skal forbedre prioriteringsgrundla-

plan. Men i loven stod der blot, at det skulle

fantastisk, mener Michael Sandal og peger på,

get og styringsmulighederne lokalt og nationalt

være en skriftlig handleplan. I praksis betød

at Velfærdsministeriet nu fremhæver digitali-

det, at man på mange institutioner fortsatte

sering som et af de redskaber, der skal sikre, at

en tradition med at dokumentere hverdagens

borgeren oplever sammenhæng og en stigende

mange observationer i forhold til mål og delmål

kvalitet i den sociale indsats. Digitalisering

på den enkelte borger i Word-dokumenter eller

skal også bidrage til at gøre sagsbehandlingen

– endnu værre – i Kina-bøger og lignende, siger

mere gennemsigtig og styrke dialogen mellem

direktør Michael Sandal, Team Online, der fra

borger og myndighed samt give det politiske

viser stor vilje til at sikre området de fornødne

starten var fast besluttet på at gøre op med

niveau større viden, når der skal træffes

midler, ikke mindst fordi udviklingen har vist,

den tradition.

politiske beslutninger på det sociale område.

at digitalisering er en nødvendighed, hvis vi

 Læs mere på www.social.dk/netpublikationer/2006/p8str2905/ html/publikation.htm

I løbet af få måneder og i tæt samarbejde

– For mig var det også et gennembrud, da

skal kunne løse de sociale opgaver i en god

med bo- og aktivitetstilbuddet Lindebjerg og

begrebet Social IT fik en så fremtrædende

kvalitet i en fremtid, hvor der vil være færre

det tidligere Fyns Amt blev de første af mange

plads i arbejdet med Kvalitetsreformen, for det

hænder og måske endda færre ressourcer til

millioner linier kode derfor skrevet til Bosted

skabte stor politisk bevågenhed på området,

rådighed, siger Michael Sandal.

Systemet, så det kunne håndtere de mange

siger Michael Sandal:

data om den enkelte borger digitalt.

– Jeg synes derfor, at der er god grund til

Fest i Odense

at fejre dobbelt-jubilæum. Social IT og Bosted

10-året for arbejdet med digitalisering af

Systemet er i dag to uadskillelige størrelser,

handle­planerne på det sociale område og

Lige siden de første kodedage har Team

og for os i Team Online er det meget tilfreds-

Bosted Systemet blev markeret med en

Online arbejdet målrettet med at videreud-

stillende at se, hvordan Bosted Systemet har

jubilæums­fest den 14. august hos Team

vikle Bosted Systemet i tæt samarbejde med

været med til at sikre udvikling af de enkelte

Online i Odense med deltagelse af blandt

brugere, myndig­heder og hele det sociale felts

tilbud, skabe øget videndeling mellem kolleger

andre erhvervs- og økonomi­minister Bendt

aktører, så jubilæet for handleplanen også er et

og styrke den enkelte borgers retssikkerhed.

Bendtsen samt kolleger og samarbejdspartnere

jubilæum for virksomheden.

Samtidig er det glædeligt, at politikerne nu

fra det sociale område.

10 år med brugerdreven innovation

bostednyt · #20 2008

3


HISTORIEN

Starten på Bosted Systemet var blot en tanke, en stædig og vedholdende idé om, at det måtte være muligt at bruge computeren som et effektivt værktøj til at dokumentere den socialpædagogiske indsats. Manden bag ideen, socialpædagogen Michael Henriksen var i slutningen af

Fra tanke ...

90´erne nyudnævnt souschef på bo- og aktivitetshuset Lindebjerg med et ufærdigt ingeniørstudie bag sig. – Min mor var selv socialpædagog og drev et privat pensionat for udviklingshæmmede, så jeg er nærmest flasket op med målgruppen. Men jeg har også altid interes­seret mig for teknik, robotter, IT og den slags. Derfor startede jeg som akademiingeniør, men blev alligevel social­pædagog. Med min baggrund kunne jeg dog ikke slå mig til tåls med, at jobbet bare handlede om at have hjertet på rette sted. Når man griber ind i andres liv, skal det være resultatet af en velovervejet plan frem for følgerne af tilfældigheder og god vilje. Da jeg startede i faget, så jeg, hvordan der blev skrevet masser af notater i diverse kina-bøger, men de blev aldrig brugt til noget. Derfor gik jeg i gang med at finde en løsning, hvor vi som socialpædagoger kunne dokumentere vores indsats på en standardiseret måde og bruge den indsamlede viden. Michael Henriksen gik selv løs på opgaven med et stort skrummel af en gammel IBM-computer, som var indkøbt til en tidligere beboer. – Jeg begyndte at skrive mødereferaterne ind på computeren og skabe struktur i informationer. Samtidig gik flere af mine kolleger i gang med regneark, databaser m.m. Så talte jeg en dag med en vikar, der kendte én, der kunne programmere. Vi mødtes, men så gik der lang tid uden livstegn, indtil vikaren en dag fortalte, at “de var blevet uvenner”, og så stod vi igen uden en løsning. Egentlig havde jeg så lagt tankerne på hylden på grund af andre opgaver, da Michael Sandal pludselig dukkede op på Lindebjerg. Han havde hørt om det kuldsejlede projekt og var helt tændt på ideen. Herefter gik det slag i slag. Vi skrev meget sammen via e-mail og fik efter et stort ansøgningsarbejde kr. 300.000 i støtte fra Fyns Amts regionale udviklingsfond for iværksættere. Jeg indrettede derfor en lille datastue over beboercafeen med aflagte computere fra amtet, hvor vi lavede tre testgrupper der testede, fandt fejl og udfordrede de forslag som Michael Sandal og hans programmører efterhånden præsenterede. Til sidst stod vi med den første demo, der virkede – programmeret som en hjemmeside på internettet. Det var en helt kanon oplevelse, siger Michael

...

Henriksen om systemet. For mig personligt har det været en kæmpe oplevelse at være med til at tænke tankerne i tidernes morgen. Den oprindelige ide er ført ud i livet, og Bosted Systemet kan så meget, som jeg aldrig havde drømt om fra starten.

4

bostednyt · #20 2008

Michael Henriksen, souschef bo- og aktivitetshuset Lindebjerg i Aarup på Fyn. Ildsjælen som fik sat Team Online i gang med at udvikle Bosted Systemet


HISTORIEN

I starten af det nye årtusinde var Bosted Systemet udviklet og afprøvet i praksis på store velrenommerede institutioner tilmed med regional udviklingsstøtte til det banebrydende projekt. Derfor troede iværksætteren og innovatoren Michael Sandal, at systemet ville sælge sig selv. Men i stedet var udviklingsomkostningerne lige ved at ruinere både selskabet og manden bag systemet. – Alt var pantsat for at udvikle og tilpasse systemet. Det var en sort periode i 2002, hvor vi flere gange sad i de sene nattetimer sammen med advokaten og overvejede, om vi var nødt til at gå konkurs. Men det siger meget om virksomhedens ånd, at uanset hvor dårligt det gik økonomisk, så insisterede Michael på, at hvis systemet kunne forbedres, så gjorde vi det, fortæller Bjørn Petersen, der i den kritiske periode selv skød penge i firmaet: Selv om det offentlige havde støttet udviklingen af Bosted Systemet stod kunderne ikke i kø. – Så vi måtte tænke helt anderledes, og vi begyndte derfor nærmest at forære systemet væk for at få flere referencer. Og pludselig vendte billedet. Gennem­bruddet var et par situationer, hvor in­sti­tu­tioner var i stand til at bevise, at de klager, der var rejst mod dem, var uberettigede. Det skete ved hjælp af dokumenta­tionen i Bosted Systemet, der klart viste, hvad der var lovet, og hvad der var gjort. For institution­erne var det en stor tilfredsstillelse, og for de pårørende var det også en lettelse, at deres klager viste sig at være grundløse, husker Bjørn Petersen. Bosted

Systemets

kvaliteter

rygtedes

hurtigt

i

forstander­kredse og nu begyndte de enkelte institutioner, kommuner, amter og siden regioner selv at melde sig som interesserede brugere af Bosted Systemet. – Den økonomiske krise drev over. Vi fik orden i eget hus og havde tilmed lært, hvordan det offentlige fungerer, så vi kunne målrette vores dialog med de potentielle kunder på deres præmisser – en strategi, som siden er fulgt med stor succes, siger Bjørn Petersen. I dag betegner han uden tøven Team Online som en sund og fornuftig virksomhed med et stort potentiale for fremtiden. – I min egenskab af maltesisk konsul fik jeg knyttet

til virksomhed

kontakt til myndigheder og sociale institutioner i det lille katolske ørige. Kort efter var Team Online i gang med at udrulle de første Bosted Systemer på Malta. Jeg er selv overrasket over, at systemet matchede i et land, der har så forskellig en filosofi om det sociale arbejde sammenlignet med Danmark. Så når det projekt er gennemført, er der helt klart basis for at tage et nyt land om året, og det kan ende med en gigantisk succes – ikke kun økonomisk for Team Online, men også for Danmark der får mulighed for at demonstrere sin ekspertise inden for Social IT internationalt, siger Bjørn Petersen.

Bjørn Petersen, direktør for Fyns ErhvervsCenter og dansk konsul for Malta. Virksomhedseksperten, som tog fat i markedsstrategien og reddede økonomien, da det så sortest ud for Team Online

bostednyt · #20 2008

5


FREMTIDEN

Visionerne for fremtiden:

Vi er her stadig om 10 år – bare endnu bedre

– Vores brugere kommer til at opleve en

der sikrer overblik over personalets ressourcer

forventninger til det offentliges serviceniveau

voldsom udvikling i den tekniske platform

og trivsel, siger Michael Sandal, som på den

er nødvendigheden af at digitalisere den

og funktionaliteter, men Bosted Systemet vil

lidt længere bane også ser et stort behov for at

offentlige sektor åbenlys for alle. Jeg tror

grundlæggende være det samme om 10 år.

inddrage borgeren endnu mere i sagsbehand-

derfor, at det offentlige vil stramme op på

lingen.

deres digitaliserings­­strategier i de kommende

Når direktør Michael Sandal, Team Online A/S tænder sin personlige krystalkugle og

– En del af de borgere, som det sociale

år, så hver kommune, region samt staten får

gransker fremtiden, er han ikke et sekund i

system hjælper, vil aldrig selv kunne skrive

flere fælles mål. I den proces vil det offentlige

tvivl. Den brugerdrevne innovation, som lå

eller læse i Bosted Systemet. Men der er endnu

også inddrage de private teknologi­leverandører,

til grund for Bosted Systemets undfangelse

flere borgere, der har ret til større indblik i

blandt andet for at sikre fælles standarder

og udvikling igennem de første 10 år, holder

deres egen sag. I dag har vi en situation, hvor

og snitflader. Men også for at få skabt en

også i de næste 10 år – og endnu flere år ud i

kommunerne har pligt til at levere borgeren

sund økonomi. I dag vil ingen kommune jo

fremtiden end krystalkuglen formår at vise:

ydelser, som de har ret til. Jeg tror vi vil se en

drømme om at oprette eget telefonselskab til

– Om 10 år vil næsten alle sociale tilbud i

udvikling med en højere grad af dialogbaseret

medarbejderne. I stedet køber man telefoni

Danmark have deres eget Bosted System, og

sagsbehandling, hvor myndighed og borger

hos de private teleselskaber med diverse

systemet vil være repræsenteret i 10 lande.

deler viden om, hvilke muligheder der findes

tjenester, alt efter behov. Hvis den trend

Team Online som virksomhed vil naturligvis

og sammen lægger en plan, der afspejler

fortsætter, tror jeg, at vi vil se et helt nyt mere

også være blevet større, men opdelt i mindre

borger­ens behov og interesse. Forud­sætningen

enkelt koncept for fagsystemer, hvor udbyderne

selvstændige

enkelte

for den udvikling er en fortsat digitalisering af

arbejder konstruktivt og kommercielt på en

enhed aldrig bliver for stor og for langt væk

den offentlige sektor, hvor man ikke bare samler

fælles teknologisk platform, hvor kommunerne

fra de brugere, som skal være med til at sikre

oplysninger for oplysningernes skyld men ind-

blot bestiller den service, som de har brug

systemets fortsatte udvikling.

samler og dokumenterer de oplysninger, som

for. En sådan fælles IT-platform på tværs af

understøtter den indsats, man har lovet at

myndigheder og leverandører vil kunne gøre

yde den enkelte borger. Når dokumentation er

Social IT-teknologi til en dansk eksportvare

Bosted Systemet skal fortsat udvikles i takt

målrettet borgeren og borgerens behov, vil det

på linie med det lurpakkede smør. Det er en

med brugernes konkrete behov, tilpasset tidens

også være naturligt, at vedkommende har fuld

udvikling, hvor Team Online både kan og vil

faglige metoder og den teknologiske udvikling.

adgang til at få del i den dokumenterede viden

komme til at spille en central rolle. Gevin-

En af de første udfordringer bliver derfor at

og dermed indsigt i og medansvar for sin egen

sterne ved at videndele metode og teknologi

indtænke hele arbejdet med Arbejdsplads­

situation.

på social­området på tværs af lande­grænser

divisioner,

den

Fokus på medarbejderne

vurderinger i systemet. – Allerede på den korte bane vil vi

6

Offentligt-privat samarbejde

er enorme, og med Bosted Systemet står vi med et velfungerende, gennem­dokumenteret

præsentere et system, der gør det samme for

For innovatoren og iværksætteren Michael

system, der allerede er på vej ud i de første

medarbejderne og arbejdsmiljøet, som Bosted

Sandal er midlet til at føre visionerne fra

europæiske lande.

Systemet har gjort for arbejdet med de indi-

krystal­kuglen ud i livet et øget offentligt-privat

viduelle handleplaner for borgerne. Systemer

samarbejde:

Derfor er jeg sikker på, at vi om 10 år vil være kendt nationalt som den virksomhed,

skal naturligvis hænge sammen, så det enkelte

– I en tid med begrænset arbejdskraft,

der bragte Danmark helt i front internationalt

tilbud får et professionelt og effektivt værktøj,

stramme økonomiske rammer og voksende

på Social IT området, siger direktør Michael

bostednyt · #20 2008


FREMTIDEN

Nu hedder vores isbjørn m!c Team Onlines jubilæumsdag den 14. august blev dagen, hvor vi løftede sløret for navnet på virksomhedens nye mascot, den hvide isbjørn. Isbjørnen fik navn efter ildsjælen bag tanken om en digital handleplan, Michael Henriksen, der er souschef på bo- og aktivitetshuset Lindebjerg i Aarup. Isbjørnen hedder nu m!c – samme signatur, som Michael i årevis har anvendt på sine mange e-mails, når han og Michael Sandal – ofte på lange arbejdsdage og i sene nattetimer – har udvekslet krav, ønsker, forslag og tanker om, hvordan de kunne udvikle et socialfagligt IT-system, der dækker alle daglige rutiner og dokumentationskrav på et moderne og professionelt socialt tilbud. For os symboliserer isbjørnen en stærk overlever, der med stor styrke, udholdenhed og nysgerrighed handler efter sit instinkt – alt sammen gode egenskaber, når man skal arbejde med brugerdreven innovation i den sociale sektor.

bostednyt · #20 2008

7


Hvorfor hører vi aldrig noget fra jer? Døvblindecentret har over 229 brugere på Bosted Systemet og har arbejdet med systemet siden 2004, men hvorfor hører vi aldrig noget fra dem? Jeg er taget til Aalborg på redaktionens vegne

centrets beboerhuse og forklarer mig, at han

lydoptagelser, når de skal tage en oplevelse

for at finde ud af, hvorfor Team Online aldrig

leder centrets undervisningsafdeling, der bl.a.

med hjem. Det er nemlig karakteristisk for

hører fra Døvblindecentret, DBC. Jeg bliver

har folkeskolelærere ansat til at tilrettelægge

døvblinde, at de ikke er ret sociale, og går

hurtigt bevidst om, at centrets mange bruger-

undervisningsforløb for beboerne.

rundt i deres egen lille verden. Derfor er det

licenser til Bosted Systemet svarer til centrets

Videndeling

faciliteter dækker et kæmpe område på begge

Det viser sig, at Døvblindecentrets ansatte er

– Også på tværs af faggrupperne er systemet

sidder af den trafikerede Sohngaardsholmsvej.

godt tilfredse med Bosted Systemet. Der er

et godt redskab – sygeplejersken har sit

Der er sommer i luften, da Keld Weisberg byder

ingen entydige svar på, hvorfor de ikke har

medicin­faneblad, og psykiateren kan trække

mig velkommen med formiddagskaffe i et af

kontaktet Team Online med henblik på ønsker

relevante oplysninger ud af systemet, hvis der

om forbedringer i systemet.

har været tale om problematiske forløb med beboere, der f.eks. har haft en udad­rettet

bedre informationsvejene i hele centret. Alle

adfærd, forklarer Keld. Han kan også fortælle

spørgsmål kommer frem i lyset, fordi vores

mig, at de ansatte har taget den nye advis-

ansatte videndeler i systemets mange fora,

funktion til sig i lyntempo.

siger Keld, der forsikrer mig om, at de ansatte

– Medarbejderne bruger ofte systemets

er blevet gode til at bruge både dagbog og

beskedfunktion for at koordinere mellem

kalender i Bosted Systemet, som hurtigt blev

centrets enheder, der er spredt over et større

en del af den daglige rutine.

område. Der bliver f.eks. sendt en advis for

oplevelser, og de spor oplevelserne sætter hos den døvblinde, så de straks kan deles med

bostednyt · #20 2008

døvblinde bliver aktive i samværet.

– Bosted Systemet har været med til at for-

– Vi bruger dagbogen til at få beskrevet de

8

vigtigt at opleve noget rart sammen, så de

fysiske størrelse. Centrets boenheder og skole-

at kommunikere mellem centrets dagtilbud og de enkelte bosteder, fortæller Keld.

de andre afdelinger og det øvrige personale,

Rundtur i en anden verden

siger Keld og forklarer, at det er helt afgø-

Efter den indledende snak om pædagogernes

rende for pædagogerne og lærerne at kende

hverdag sammen med beboerne får jeg med

de spor, som relaterer til de oplevelser, de har

egne øjne lov til at se, hvordan dagligdagen

haft f.eks. under et besøg hos en landmand.

er for de døvblinde. Med på turen er social­

Mange døvblinde har stadig rester af syns-

pædagogen Kenneth Sarup, der velvilligt viser

eller høresansen og derfor er kunsten for

mig rundt i Danalien, centrets nybyggede

pædagogerne er at kunne aflæse på de

botilbud til voksne.

døvblinde hvilke indtryk et bondegårds­besøg

Først da jeg ser indretningen og udsmyk­

har givet dem. Det er de spor, der skal noteres

ningen går det op for mig, hvor kompliceret

i dagbogen. Personalet bruger desuden ofte

tilværelsen må være, når man mangler både


DØVBLINDECENTRET

synet og hørelsen. Overalt er der spor fra en

Sarup giver et eksempel med en beboer, der

– Døvblindes sansenedsættelser betyder, at

anden verden. En verden hvor især følesansen

kravler gennem et affaldsstativ, når han får det

de er bundet af systemer, forklarer Kenneth og

har stor betydning. Beboerne bruger f.eks.

skidt. De ansatte bruger så Bosted Systemets

viser, hvordan daglige rutiner skaber tryghed

gelænderet langs væggene på gangen til at

fora til de pædagogiske refleksioner om, hvad

for døvblinde: I beboeren Carstens et-værelses­

måle afstande med.

der kan gøres, når beboerne har den slags

lejlighed kan man ikke undgå at bemærke en

uhensigtsmæssige adfærd.

stabel kasser med æblemost. Kenneth forklarer,

– Ved hjælp af dupper for enden af gelænderet finder de frem til døråbningerne. Og

– Kollegerne er med tiden blevet bedre til

nogle af beboerne er i stand til at finde deres

at sortere i informationerne. I starten blev alt

lejligheder ved at føle på navneskiltene, der er

stort som småt noteret, men nu ved vi efter-

– Denne enkle morgenrutine er med til at

udformet som tegn, fortæller Kenneth.

hånden godt, at det er irrelevant at notere,

skabe tryghed for Carsten, siger Kenneth,

når Carsten piller næse, siger Kenneth med

inden han viser mig tilbage til de hørendes og

et skævt smil.

seendes verden. Lidt klogere på døvblinde og

Bosted Systemet har udviklet institutionen Kenneth viser, hvor han plejer at tjekke

Specialister i døvblindepædagogik

kollegernes notater i Bosted Systemets dagbog,

Kommunikation betyder meget på DBC, hvor

som sikrer, at kollegerne på tværs af vagter

det er pædagogernes hovedopgave at hjælpe

får den nødvendige viden. Han forklarer, at

døvblindfødte til at leve det bedst mulige liv.

det hurtigt bliver hektisk ved vagtskifte. Men

Personalet er derfor specieluddannet til at

med den bærbare computer kan han i ro og

arbejde med døvblindepædagogik. Centret

mag – f.eks. mens beboerne spiser – få hurtig

uddanner selv personalet, og det tager to år

adgang til relevante dagbogsnotater. Kenneth

for nyansatte at blive klædt på til at håndtere

har været ansat på DBC siden 2000 og er

de særlige problemstillinger, der er forbundet

selv en flittig bruger af Bosted Systemet. Han

med døvblinde og deres kommunikation. DBC

fremhæver, at systemet skaber overblik over

sikrer, at den nyeste spædbørnsforskning og

de enkelte beboere, og det er hurtigt at få de

psykologi på området kommer i spil ved at

nødvendige informationer.

trække på international ekspertise. Hjørne-

Dagbogen er et vigtigt redskab, når tydelige

stenen i pædagogernes arbejde er det taktile

følelser hos beboerne skal beskrives, eller

tegnsprog, dvs. kommunikation via følesansen,

observationer af anderledes reaktioner hos

som kombineres med rester fra syns- eller

beboerne noteres. Når en beboer ikke kan

høresansen. Pædagogerne koncentrerer sig om

kommunikere verbalt, kan det godt føre til

det, beboerne er gode til altså at udnytte den

uhensigtsmæssige reaktionsmønstre. Kenneth

rest af hørelse eller syn, som de har tilbage.

at Carsten bliver vækket hver morgen med en æblemost.

meget klogere på, hvorfor vi aldrig hører fra DBC: De er godt tilfredse i Aalborg. (KB)

Døvblindecentret Døvblindecentret er nordens største center for personer født med døvblindhed. DBC har botilbud til 50 døvblindfødte i Aalborg og yder herudover rådgivning til 150 døvblinde rundt om i landet. Centret beskæftiger 190 medarbejdere fordelt på faggrupperne: Pædagoger, psykologer, folkeskole­ lærer samt en enkelt sygeplejerske. Døvblindecentrets popularitet skyldes centrets store faglige viden på området, og at det er svært for de døvblinde at finde sammen med ligestillede andre steder i landet.  Læs mere på www.dbc.rn.dk

bostednyt · #20 2008

9


BOSTED SYSTEMET PÅ MALTA

Forskellene i praksis er minimale Bosted Systemet er nu implementeret på den første maltesiske institution, og brugerkurserne følger til oktober, hvor Jana Thevavickneswaran igen pakker kufferten.

Team Onlines projektleder Jana Thevavicknes­

cappede, konkluderer Jana. Tværti-

waran tilbragte en lille uges tid sammen med

mod inddrager man i højere grad end

ansatte fra en række maltesiske socialinstitu-

herhjemme de handicappede i samfundet.

tioner. Formålet med besøget var at følge op på

Jana synes, der eksisterer en anden accept

den officielle delegationsrejse i februar måned.

af handicappede sammenlignet med danske

Jana skulle denne gang observere de ansattes

forhold. En måde hvorpå malteserne integrerer

arbejdsgange og give de interesserede ledere

handicappede er bl.a. ved at lade handicap-

adgang til Bosted Systemet samt demonstrere

pede børn gå på skoler, hvor de kan være sam-

basismodulerne som dagbogen, handleplanen

men med børn uden handicaps. Desuden får

og medicinhåndtering.

handicappede job på arbejdspladser, hvor de

Janas feltstudier Jana Thevavickneswaran fortæller, at forskellene i arbejdsgangene på de danske og maltesiske institutioner er minimale.

omgås ikke-handicappede. Beskyttede værksteder, som vi kender dem i Danmark, er derfor ikke udbredt på Malta. En skæg detalje Jana beretter om fra sine observationer er, at de ansatte på Richmond

Malta Enterprise – der hjælper udenlandske

Foundation bruger smileys, når de beskriver

virksomheder med at etablere sig på Malta –

børnenes humør. De kan vælge mellem fire

har under Janas besøg været gode til at vende

smileys, og det er især relevant, når børnene

Janas undren til en gennemgående forståelse

kommer tilbage til institutionen fra weekend-

for den maltesiske mentalitet, som har meget

besøg hos forældrene.

at sige på det sociale område. – Det er kendetegnende for den maltesiske kultur, at de ikke er berøringsangste for handi­

Besøg på Richmond Foundation Personalet på Richmond Foundation, hvor Jana tilbragte to dage, har en god forståelse for det at dokumentere. Efter Janas vurdering er de gode til at strukturere deres iagttagelser, som

for, at man med Bosted kan måle på delmål

indtil nu er samlet i mapper med faneblade

og muligheden for at sætte deadlines for om

til hver enkelt beboer. Udfordringen ligger i,

delmålene er nået. Bosted Systemet sikrer den

at medarbejderne skal have indarbejdet doku-

opfølgning på mål som er fraværende i dag,

mentationen ved computeren i deres daglige

siger Dolores Gauci, der er sikker på, at dag-

rutiner, mener Jana.

bogen og handleplanen vil blive en succes og

De ansatte bruger det meste af deres tid ude hos beboerne, og derfor ligger det dem fjernt at

10

bostednyt · #20 2008

glæder sig til, at der kommer mere dokumentation på dagbogsdelen.

inddrage computeren. Chief Executive Officer

Richmond Foundation har en bred vifte af

Dolores Gauci er dog villig til at anskaffe

ydelser, som er spredt geografisk på Malta

bærbare computere, hvis det er det, der skal

derfor ser hun en stor fordel i at få samlet

til for at få de ansatte til at bruge computeren

informationerne – det er tidsbesparende og

i løbet af dagen.

opfordrer de ansatte til videndeling. Som det

Selv om computeren ikke fylder meget i

er nu, har hovedkontoret, hvor Dolores Gauci

arbejdet på Richmond Foundation, er der

arbejder, ikke meget føling med livet på insti-

ingen grund til bekymring, for Dolores Gauci er

tutionerne, fordi kontoret er placeret et andet

nemlig særdeles positiv. Hun er især begejstret

sted på Malta end boenhederne.


BOSTED SYSTEMET PÅ MALTA

Om Razzet Tal-Hbiberija Razzet Tal-Hbiberija minder mest af alt om et dansk dagtilbud med et væld af aktiviteter som vandterapi, sanserum, hesteridning, specialskole, keramisk og kunstværksted og kørestolsdans. Stedet drives af en velgørende organisation, og målgruppen er børn og unge med fysiske

indledende møder med blandt andre Bank of

handicaps eller indlæringsvanskelighe-

Valetta, som banede vejen for kontakten til

der. Aktivitetshuset har ca.1000 brugere,

NPSPD (National Parents’ Society for Persons

der kommer for at få forskellige former for

with Disability) og ARKA Foundation (aflast-

terapi, støtte til uddannelse og gør brug af

ningshjem). Under Janas andet besøg gav hun

de forskellige fritidsaktiviteter, der sigter

begge steder adgang til demonstrationssystem

på at integrere de handicappede med

af Bosted Systemet. Fælles for de maltesiske

almindelige børn og unge.

institutioner er, at de økonomisk er drevet af fundraising, og her er forbindelsen mellem

 Læs mere på www.razzett.org

Bank of Valetta og ARKA Foundation samt NPSPD. Det ligger til den maltesiske kultur, at man med kolonitiden i hukommelsen ikke ønsker at være afhængige af andre. Derfor lever

Richmond Foundation skal frem til oktober,

non-profit organisationer i bedste velgående,

hvor brugerkurserne skal sættes i gang,

hvor man vil demonstrere, at man sagtens kan

arbejde på en ensartet skabelon for deres

eksistere uden offentlig økonomisk støtte.

handleplaner. Frem til oktober vil Jana derfor være i tæt dialog med Richmond Foundation.

Konkluderende siger Team Onlines direktør Michael Sandal, at Team Onlines andet besøg

Om Richmond Foundation

på Malta har gødet jorden for en række nye

Richmond Foundation har 42 ansatte samt en

kontakter til andre maltesiske institutioner.

række frivillige fordelt på 8 afdelinger. Richmond

Allerede i forbindelse med delegationsrej-

Bl.a. takket være Malta Enterprise har Team

Foundation har 14 års erfaring med behandling af

sen tidligere på året, var Malta Enterprise

Online for alvor fået foden indenfor på det

alle former for psykiske lidelser og tilbyder en bred

en central sparringspartner. De arrangerede

maltesiske socialområde, siger Michael Sandal.

vifte af ydelser. Institutionen tager mange nye initia-

Flere kontakter på Malta

tiver og ca. hvert andet år iværksattes nye projekter. Udover botilbud til børn og voksne samt aflastning driver de bl.a. et IT center, hvor de handicappede kan skrive e-mails og downloade musik. Richmond Foundation er som andre sociale institutioner på Malta afhængig af fundraising, og de har en fuldtidsansat til at indhente midler.  Læs mere på www.richmond.org.mt

bostednyt · #20 2008

11


FORENING FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

Udviklingshæmmedes LandsForbund:

Digitalisering bør understøtte ligestilling – Pædagogerne må da gerne bruge en halv

med en PC og de rigtige koder på internettet.

medlemmer risikerer at få forringet deres vilkår

time om dagen fra omsorgsarbejdet på at do-

Men det kan de færreste udviklingshæmmede,

for indsigt og medindflydelse yderligere i takt

kumentere og skrive digitale dagbogsnotater.

blandt andet fordi vi har svært ved at læse,

med at flere og flere data og informationer

Bare det betyder, at vi som udviklingshæm-

og fordi de informationssystemer, der opbyg-

digitaliseres. Et oplagt område er tilgængelig-

mede får bedre muligheder for at leve et liv

ges, ikke tager hensyn til vores evner, mener

heden til elektroniske blanketter, hvor en un-

som alle andre.

formanden, der som foreningens øvrige ledelse

dersøgelse foretaget af Sensus ApS for Center

Lisbeth Jensen er formand for Udviklingshæm-

selv er udviklingshæmmet.

for Ligebehandling af Handicappede viser, at

medes LandsForbund og bakker i princippet

hele 60 % af de testede blanketter ikke kan

op bag digitaliseringsstrategien for det sociale

Blanketter duer ikke

område – så længe teknologien ikke skaber nye

Foreningen med 3000 udviklingshæmmede

betyder, at borgere med funktionsnedsættelse

barrierer for hendes medlemmer.

medlemmer fordelt på 16 lokale kredse sidder

i stort antal ikke kan benytte sig af offentlige

– Desværre er vi i Danmark ikke særligt gode

med i en arbejdsgruppe under Center for Lige­

elektroniske blanketter. Selv om det ofte er den

til at leve op til målet om ligestilling og rets-

behandling af Handicappede, hvor man ser på

gruppe, som har det største behov, og derfor

sikkerhed på det sociale område. For eksempel

konsekvenserne af digitaliseringen. Her har

burde kunne opnå en stor lettelse i hverdagen

kan den almindelige borger læse alt om sig selv

ULF peget på en række områder, hvor deres

gennem den digitale forvaltnings udbredelse.

anvendes med kompenserende teknologi. Det

LandsForbundets sekretariat i Vejle

12

bostednyt · #20 2008


FORENING FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

– Helt konkret frygter jeg, at mange af

indholdet i dokumentationen er i orden, kan

vores medlemmer fremover aldrig mere vil se

det være lige meget med at dokumentere. Det

Vi har også rettigheder

deres selvangivelse, siger Jane Jensen, der

er vigtigt at få skrevet, hvad er der egentlig

ULF, Udviklingshæmmedes LandsForbund har sat

er konsulent på ULFs sekretariat på lands­

skete og hvorfor? Og hvad skete der dagen

ord på medlemmernes ønsker om at leve og blive

kontoret i Vejle.

før? siger Lisbeth Jensen og understreger, at

accepteret som ligeværdige borgere i samfundet:

Et af problemerne er ifølge Jane Jensen, at di-

ULF gerne vil være med til at definere, både

gitaliseringen ofte skal ske med de ressourcer,

hvad og hvordan man dokumenterer, men også

der allerede findes i det offentlige system. Det

hvordan man kan sikre adgang for de udvik-

betyder, at man har en tendens til at se stort

lingshæmmede til at se, hvad der er skrevet

på tilgængeligheden, lige som det er svært at

om dem selv.

finde midler til at skaffe de udviklingshæmmede de rette kompenserende hjælpemidler,

Et liv som alle andre

blandt andet fordi en pc udstyret med de nød-

Målet for ULF er, at digitaliseringen skal føre

vendige hjælpe- og støttemidler ofte koster tre

til bedre tilbud med større medindflydelse og

gange så meget som en standard-pc.

medbestemmelse over eget liv for de udvik-

Husk at skelne

lingshæmmede: – Gang på gang oplever vi, at vores medlem-

• Som udgangspunkt har vi samme rettigheder som alle andre • Retten til at elske uden indblanding. Vi har også følelser og vil selv bestemme. Respekter mine valg. • Ret til at flytte hjemmefra og bo som jeg vil, og med den, jeg vil • Jeg har ret til selv at bestemme og jeg har ret til medbestemmelse, hvor jeg bor • Hvem bestemmer om jeg er syg eller ej, hvis ikke det er mig?

Lige så vigtigt for ULF er det dog, at man i den

mer mangler reel information om de muligheder

sociale sektor gør sig klart, hvad man doku-

og tilbud, der findes. Ingen – hverken sags­

menterer, og hvorfor man dokumenterer. I dag

behandler, pædagoger eller forældre – fortæller

• Respekter mig, mine valg og mit privatliv

bliver alle skåret over én kam, mener ULF:

de udviklingshæmmede andet, end det man

• Ret til et liv som andre unge, uden altid at

• Inddrag mig, når de handler om mig. Alt andet er uetisk

– Hvorfor skal der f.eks. hele tiden skrives

synes, de skal vide. I den sammenhæng har

journal-notater på alt, hvad vi foretager os? Vi

digitaliseringstiltag som Tilbudsportalen ikke

er jo ikke alle sammen syge? Vi skal bare have

ændret meget. Den er tydeligvis lavet til pro-

lidt hjælp. Naturligvis kan der være borgere,

fessionelle og svær at finde rundt i for de fleste

hvor det er nødvendigt at løbende at skrive

mennesker. Og hvad hjælper det egentlig at

notater og journalisere, men man bør i højere

få en liste over botilbud, når der reelt er op

grad skelne mellem, hvad der skal skrives om

til tre års ventetid for en udviklingshæmmet,

• Ret til et værdigt liv som ældre

hvem, end tilfældet er i dag, siger formand

der fylder 18 år og gerne vil have en bolig i

• Put mig ikke i en kasse. Frihed for alle

Lisbeth Jensen, der også finder det vigtigt, at

nærområdet?

de udviklingshæmmede får mulighed for at

Lisbeth Jensen mener derfor, at samfundet må

tjekke om indholdet i de digitale journaler er

gøre en større indsats for at tænke de udvik-

korrekt:

lingshæmmedes rettigheder ind i arbejdet med

– Skriver pædagogen, at han har rusket

blive behandlet som et barn • Min kæreste og jeg har ret til at sove sammen uden at nogen skal fortælle os, hvor og hvornår vi må • Alle tror, de ved, hvad der er bedst for mig, men jeg bestemmer selv min livsstil

digitalisering:

en beboer? Noterede man, at borgeren gerne

– Vi har ikke noget imod digitalisering, hvis

vil have job i en zoologisk have? Hvis ikke

bare man laver systemerne, så vi kan være med; tilgængeligheden skal være tænkt ind i

Om Udviklingshæmmedes LandsForbund – ULF

løsningerne fra starten. Desuden bør IT i højere grad tænkes ind i pædagoguddannelserne. I dag spiller IT kun en begrænset rolle i uddannelsen, men pædagogerne bør være klædt på,

ULF er en forkortelse for Udviklingshæm-

så de kan hjælpe vores målgruppe, lige som

medes LandsForbund, som er en forening

man på bostederne og andre sociale tilbud bør

for mennesker, der er udviklingshæm-

have computere, der står til rådighed for be-

mede. Foreningens formål er at skabe

boerne. Husk på, at udviklingshæmmede er et

opmærksomhed omkring udviklingshæm-

udsat folkefærd, for vi er ikke så kloge. Derfor

medes livssituation og påvirke beslut-

har vi brug for al den hjælp, vi kan få for at

ningstagerne for at opnå forbedringer.

få adgang til de data, der ligger på nettet, nu

ULF har et tæt samarbejde med foreningen LEV, som støtter deres arbejde

og i fremtiden, siger formand Lisbeth Jensen, Udviklingshæmmedes LandsForbund.

økonomisk.  Læs mere om ULF på http://ulfweb.googlepages.com Jane Jensen, konsulent, ULF

bostednyt · #20 2008

13


KONFERENCE


WORKSHOP

Bosted Temadag:

Her mødes brugerne I forlængelse af konferencen om Social IT,

videndele og brainstorme på nye funktionali-

besluttet at tage fat på udviklingen af version

der samler centrale aktører fra myndigheder

teter til systemet.

4.0, og årets temadag giver en unik lejlighed

og organi­sationer inden for det sociale felt

– Vi har ingen udvikling uden brugerne.

til at få input fra brugerne til nye moduler og

inviterer vi Bosted Systemets brugere fra

De sidste 10 år har vi inddraget brugerne i

forbedringer, der forenes med myndighedernes

landets sociale tilbud til en workshop om de

produktudviklingen, og det bliver vi ved med

ideer om digitalisering af den sociale sektor.

daglige erfaringer med IT.

fremover, lover Stine Pontoppidan Myltoft, der

– Team Online har i år valgt at lægge Bosted Temadag i forlængelse af Social IT konferencen,

som chef for forretningsudvikling er ansvarlig

Temadagen afholdes den 1. oktober, og dagen

for nye projekter i Team Online.

vil byde på fagligt indhold fra kl. 10 - 17.30

fordi det giver mulighed for at se brugernes

– Temadagen er en vigtig dag, da den giver

krav og ønsker i et større perspektiv. Med afsæt

brændstof til årets udvikling og sikrer, at vi hele

i erfaringerne og forskningen inden for Social

tiden er på forkant med brugernes ønsker og

IT vil vi fortsætte diskussionerne til årets

behov, fortsætter Stine Pontoppidan Myltoft.

Bosted Temadag, som denne gang handler om

Udviklerne hos Team Online har netop

og slutte af med fælles middag for dagens deltagere.  Følg med på www.teamonline.dk for løbende information om arrangementet

trivsel og arbejdsglæde, siger direktør Michael Sandal. Han opfordrer alle Bosted Systemets administratorer til at deltage alle tre dage

Her er eksempler på, hvordan brugernes behov er omsat til moduler

og lover derfor, at de IT-administratorer, der

Det socialpsykiatriske tilbud Sukkertoppen i Vejle havde behov for en mere enkel og sikker

deltager i konferencen, kan deltage gratis i

dokumentation vedrørende håndteringen af medicin for at minimere antallet af medicinfejl.

Bosted Temadagen.

  Resultatet blev Bosted Medicinhåndtering

Den 1. oktober på temadagen vil Team Online i øvrigt løfte sløret for det kommende

Voksenpsykologisk Kontor i Århus betjener flere forskellige offentlige kunder, og institutionen

IT-værktøj, der kan håndtere den obligatoriske

havde behov for at få udviklet et administrativt system, der kunne håndtere ydelsesafregning og

arbejdspladsvurdering (APV).

normtidsregistrering på medarbejdere.

– Målet med vores APV-system er, at det

  Resultatet blev Bosted Hold til administration af oprettede grupper og hold samt Bosted Fora

skal sikre en helt ny tilgang til arbejdsmiljøindsatsen på den enkelte arbejdsplads, siger

Værkstedet Pilevej havde behov for at få sit eget IT-værktøj til håndtering af handleplaner og

Michael Sandal.

dokumentation af den socialpædagogiske indsats samt et system, der kunne håndtere beregning af

Ingen udvikling uden brugerne Den årlige Bosted Temadag samler landets

løn til værkstedets brugere.  Resultatet blev Bosted Brugerløn til beregning og håndtering af arbejdsløn til brugere samt opfølgning på den pædagogiske handleplan

administratorer af Bosted Systemet for at

bostednyt · #20 2008

15


Nye medarbejdere

Pia Vander

Ulrik Schønnemann

m!c

Kristian Rasmussen

Konsulent

Systemudvikler

Alt-mulig-mand

Konsulent

Bosted Systemet på Kvalitetsdatabasen Nu kan du læse hele historien på Kvalitetsdatabasen om det første projekt på Lindebjerg i Aarup på Fyn, der førte til udviklingen af Bosted Systemet. Formålet med den landsdækkende database er at opsamle, registrere og dokumentere kvalitetsarbejdet på det social- og specialpædagogiske område. I Kvalitetsdatabasen indberetter medarbejdere i den sociale sektor relevant og aktuelt materiale om kvalitet og udvikling. Kvalitetsdatabasen er oprettet af Socialpædagogernes Landsforbund, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Det Kommunale Kartel i fællesskab. Læs mere om projektet på www.kvalitetsdatabasen.dk/index.php?page=projectSearchResult&id=579

De pårørende har ordet Pårørende til voksne handicappede på landets regionale botilbud er generelt meget tilfredse med tilbud­dene og har stor tillid til personalet. Det er konklusionen på den landsdækkende undersøgelse: "De pårørende har ordet", der er gennemført af Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner og de fem regioner. Ca. 750 ud af 1000 pårørende i undersøgelsen har svaret, at de finder botilbuddet enestående eller godt. Undersøgelsen viser, at det vækker størst tilfredshed blandt de pårørende, at de generelt føler sig velkomne på tilbuddene som pårørende. Mindst tilfredse er de pårørende med den information, som de får om hvem, der er ansat på tilbuddet og personaleressourcerne i det hele taget. Hele rapporten kan læses og downloades på www.regioner.dk

Ny supportlinje på tlf. 63 17 73 32 Team Onlines professionelle supportstab består nu af det hold af konsulenter, som brugerne på de sociale tilbud møder til daglig i forbindelse med de planlagte undervisningsforløb. Vores hold af brugersupportere

Social IT konference

sidder klar til at hjælpe, hvis den lokale administrator eller systemets superbrugere støder på udfordringer

September

i det daglige arbejde med systemet. Brugersupporten er åben mandag – torsdag i tidsrummet 8.30 - 12 og 12.30 - 15.45 samt fredag i tidsrummet 8.30 - 12 og 12.30 - 13.45 på telefonnummeret 66 17 73 32.

Team Online måler kundetilfredshed Team Online interesserer sig for, hvad kunderne synes om virksomhedens service og konkrete produkttiltag og gennemfører derfor en tilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen skal være med til at synliggøre de områder, hvor vi kan gøre systemet og servicen endnu bedre. Kundetilfredshedsundersøgelsen gennemføres i perioden 14. august – 31. august blandt alle brugerne af Bosted Systemet. Det tager kun 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet på www.bosted.net/ktu, og der vil blive trukket lod om en gavekurv til en værdi af 500 kr. blandt besvarelserne. Resultaterne af undersøgelsen og vinderen vil blive præsenteret i næste nummer af BostedNYT.

29.-30.

Sæt kryds i kalenderen

Bosted Temadag Oktober

1.

Sæt kryds i kalenderen


TEMA

bostednyt 路 #20 2008

17


UDDANNELSESPSYKOLOGISK RÅDGIVNING

Bosted Systemet sikrer, at vores ydelser matcher elevernes skiftende behov Lugten af permanent og lyden af brummende

Sundhedsskole. Psykologteamet er etableret

og uddyber, at de vigtigste funktioner i Bosted

føntørrer er det eneste, der umiddelbart

for en 2-årig periode som et led i erhvervs-

Systemet for dem er dagbogen og kalende-

forstyrrer stilheden på Randers Tekniske

skolernes indsats for at sikre at 95 % af en

ren for at kunne booke de mange aftaler i

Skole. De fleste elever er på sommerferie,

årgang gennemfører en ungdoms­uddannelse.

ugens løb. Funktionaliteter som statistik og

da jeg gæster skolen på en varm sommerdag

Fra

psykologerne

hold­tilmelding har senere vist sig at være

i Juli. Frisøreleverne er dog ikke alene på

Gunnþórunn og Turi klar over, at de havde

en bonus, vi har haft stor glæde af, forklarer

skolen, for tæt ved hovedindgangen sidder to

behov for et IT-system, der kunne samle hver-

Gunnþórunn.

karis­matiske kvinder Gunnþórunn Amarsdóttir

dagens notater og aftaler digitalt. Gunnþórunn

og Turi E. Frederiksen, der har travlt med at

forklarer, at de i løbet af en arbejdsuge tilbyder

Statistik kan sikre projektet

forberede efterårets arbejde. De to kvinder

rådgivning tre forskellige steder i Randers, og

Muligheden for at kunne trække statistisk data

udgør tilsammen Ungdomspsykologisk rådgiv-

derfor er et internetbaseret system som Bosted

er et særdeles vigtigt redskab, når psykologerne

ningscenter, der skal sikre, at skolens gange

helt essentielt.

skal overbevise andre om rådgivningens succes.

start

var

igen vil myldre af både engagerede og glade

Det var takket være Turis kontakter på sin

For Gunnþórunn og Turi er den korte tidsramme

murerlærlinge, wellness-assistenter og elever

tidligere arbejdsplads på Metadonklinikken

ikke en stress­faktor, de ser det i stedet som en

på fitness-instruktøruddannelsen.

i Århus, at de begge blev opmærksomme på

motivationsfaktor, at være tilknyttet et projekt,

Bosted Systemet. Da beslutningen først var

der lige som skolen er i konstant udvikling. På

I gang på 15 minutter

18

projektets

truffet og systemet implementeret i februar

det punkt har Bosted Systemet vist sig at være

Psykologordningen har til opgave at fast-

2008 var de i gang med at bruge systemet, og

det rigtige IT-værktøj.

holde eleverne på erhvervsungdomsuddan-

de fortryder ikke valget.

– Bosted Systemets fleksibilitet giver os

nelserne på Randers Tekniske Skole, Han-

– Et kvarter var præcis den tid, det tog at

mulighed for at tilpasse systemet i takt med

delsskolen Minerva og Randers Social- og

oprette en klient i systemet, siger Gunnþórunn

at behovet for rådgivning ændres, når omgivel-

bostednyt · #20 2008


UDDANNELSESPSYKOLOGISK RÅDGIVNING

f.eks. stor forskel på hvilken type angst, der er angst eller depression, forklarer Turi.

Om Hold fast Uddannelsespsykologisk rådgivning

Dagbogsnotater

erhvervsungdomsuddannelserne på

tale om. Det kan være en social angst, panik

På en god dag registrerer psykologerne på computeren efter hver samtale, men Gunnþórunn indrømmer, at de i travle perioder godt kan mangle opfølgning på 10 samtaler.

Randers Tekniske Skole, Handelsskolen Minerva og Randers Social- og Sundhedsskole. Psykologteamet har til opgave at støtte elever på uddannelserne i at opnå og fastholde forudsætnin-

Så er det lidt af en hurdle at få indtastet de

ger for at gennemføre deres ungdomsuddannelse.

håndskrevne notater fra samtalerne, indrøm-

De tilbyder individuel rådgivning og gruppebase-

mer hun.

rede ydelser som f.eks. omhandler eksamensangst.

Det, der dokumenteres er typisk samtalens

Psykologerne tilbyder kognitiv behandling og op

hovedtemaer, og de aftaler de har indgået med

til ti samtaler til eleverne efter konceptet hjælp til

eleven. Det kan f.eks. være konkrete opgaver

selvhjælp efter ønsket om ikke at være en proces-

eleven får, som der skal følges op på til den

maskine, der færdigbehandler eleverne.

næste samtale.

serne forandrer sig, forklarer Turi og uddyber:

”Hold fast” er et nyoprettet psykologteam på

Psykologteamet har desuden til opgave at

– Bosted Systemet giver overblik og konsoli-

forebygge ekskluderende mekanismer i skoler-

derer indtrykkene fra samtalerne, så vi husker

nes praksis og kvalificere lærernes forudsæt-

alt, hvad der er relevant. Der kan nemlig gå et

ninger for at forbedre trivslen hos eleverne,

stykke tid, før vi ser eleverne til næste samtale,

derfor yder psykologerne desuden supervision og

forklarer Turi.

underviser lærere og mentorer på de tre skoler.

– Ved at trække statistik på eleverne har vi

Psykologerne omtaler den første samtale

konstant en føling med hvilke ydelser, der er

som den visiterende samtale, hvor centrale

behov for og får dokumenteret grundene til, at

forhold som familie, barndom og skoleforløb

de unge dropper deres uddannelser.

noteres og forventningerne afstemmes. Det

 Læs mere på www.holdfast.nu

Gunnþórunn og Turi er enige om, at de i

omfattende notatapparat fra den indledende

siger Turi. De gør meget ud af, at ordningen er

løbet af efteråret skal lære at udnytte Bosted

samtale sikrer, at psykologerne kan danne sig

frivillig og lægger vægt på at være let tilgænge-

Systemets statistikfunktion bedre, så de kan

et fuldkomment billede af eleven ved senere

lige over for målgruppen ved at være fysisk til

få dokumenteret rigtigt. Gunnþórunn er derfor

samtaler.

stede på skolen.

sikker på, at hun til den tid vil hænge i røret

– Bosted Systemet hjælper os med at holde

til Team Onlines support mindst et par gange.

styr på relevante navne fra elevens verden, og

Hun vedkender sig med et smil, at Turi er mere

giver besked, når eleven har fødselsdag, siger

ordensmenneske end hende selv, og derfor har

Gunnþórunn.

haft til opgave at få kategoriseret og organiseret rådgivningens ydelser i systemet indtil videre.

Bosted til praktiserende psykologer

Opsamling af værdifuld viden

Konstruktionen giver dem mulighed for at sætte ind andre steder end hos eleven selv. – Det kan være, at problemet ligger i skolens praksis eller i lærernes forudsætninger, og i den forbindelse er det nærliggende, at vi fungerer som skolens sparringspartner og ikke som en

Det er en vigtig del af psykologernes arbejde

isoleret instans uden for skolens rækkevidde,

at følge op på elever, der udebliver fra en sam-

siger Gunnþórunn.

tale og dem som ikke længere vil have hjæl-

Gunnþórunn og Turi bruger derfor Bosted

Gunnþórunn og Turi er de første psykologer,

pen. Psykologteamet benytter især sms til at

Systemet til at blive klogere på de unge og

der bruger Bosted Systemet, men de er ikke i

komme i kontakt med de unge og denne viden

deres handlemønstre. Foreløbig tegner billedet

tvivl om at flere vil følge efter.

registreres og opsamles i Bosted Systemet.

sig sådan, at det oftest er de kvindelige ele-

– Jeg kan egentlig ikke se noget, der skulle

I den forbindelse nævner Turi, at det er

forhindre andre psykologer i at bruge systemet.

meget relevant at trække statistik på, hvor

typisk pga. høje forventninger til sig selv.

Selvom det ikke er skræddersyet til vores fag-

mange der dukkede op til den visiterende

Problemet for skolens fyrer kan ofte relateres

gruppe, imødekommer systemet psykologers

samtale. Som regel bliver eleverne henvist af

til dårlige erfaringer med tidligere skolegang,

behov for dokumentation og journalføring,

studievejle­deren eller kontaktlæreren, men

der kan medvirke til at nogle ikke tror nok på

siger Gunnþórunn.

desværre er der nogle elever som alligevel ikke

sig selv til at kunne gennemføre en uddannelse

kommer.

som eksempelvis tømrer.

Turi forestiller sig, at hvis andre praktiseren-

ver, der har problemerne med eksamensangst

de psykologer skulle bruge Bosted Systemet

Gunnþórunn og Turi er dog påpasselige med

– Nu er den psykologiske rådgivning for-

ville de typisk vælge at dokumentere efter en

at bruge sms til påmindelser for de vil ikke

holdsvis ny, men i løbet af den 2-årige periode

skabelon, der omfatter den samlede psykolog­

fratage eleverne ansvaret for en aftale.

vil der helt klart være behov for erfaringsop-

iske udredning.

Det kræver en ekstra forpligtelse, at de

samling og til det formål kan Bosted Systemet

– Der vil være behov for at differentiere

kommer af sig selv, og det er netop hjælp til

også være et godt hjælpemiddel, fastslår Gun-

mellem de forskellige typer af diagnose. Der er

selvhjælp, som er psykologordningens koncept,

nþórunn. (KB)

bostednyt · #20 2008

19

Bosted NYT 20  
Bosted NYT 20  

Bosted NYT er et magasin som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbe...

Advertisement