Page 1

#19 Juni 2008


VELKOMMEN

Dette nummer Over 1200 politikere og embedsmænd fra

Vi i Team Online ønsker at skabe gode

medvirker til et sundere og bedre arbejdsmiljø

den sociale sektor var samlet for at diskutere

rammer for det sociale arbejde, og det

med større arbejdsglæde. Vi glæder os meget

kommunernes aktuelle udfordringer til KL´s

indebærer,

til at præsentere vores digitale APV senere på

sociale temamøde i Aalborg sidst i maj. Under

de arbejdsprocesser, der sikrer en brugbar

overskriften: “Nye muligheder – nye veje” blev

dokumentation, styrker kvalitet og genskaber

Vi har tidligere annonceret, at vi inden

det tydeliggjort, at det nu er på tide at løfte

arbejdsglæde samt motivation hos de mange

sommerferien ville invitere til Bosted Temadag.

blikket og kigge fremad efter strukturreformen.

dygtige og engagerede medarbejdere i den

Vi har valgt at udskyde temadagen til efteråret,

Formanden for KL´s Social- og Sundheds­

sociale sektor.

så vi kan gennemføre dagen sammen med en

at

kommunerne

digitaliserer

året.

udvalg Tove Larsen fulgte opfordringen og

Vores enkle løsning er naturligvis, at alle

stor Social IT-konference i Odense, hvor tan-

påpegede, at kommunerne skal fokusere på de

landets sociale tilbud hurtigst muligt imple-

kerne om et nyt Center for Velfærds­innovation

muligheder, som opgave- og strukturreformen

menterer Bosted Systemet. Systemet har for

og Social IT vil blive præsenteret. Som man

har givet og ikke som hidtil være optaget af

længst dokumenteret sin effekt, og udgifterne

kan læse i dette nummer af Bosted NYT, er

organisering, implementering og drift. Det er

til implementeringen er typisk tjent ind igen i

der meget konkrete planer om at etablere et

imidlertid en svær opgave, tilføjede hun, fordi

løbet af de første 12-24 måneder.

spændende center på Syddansk Universitet.

kommunerne lider under stram økonomi og rekrutteringsvanskeligheder.

Men derudover har vi også iværksat et ambi-

Det er ti år siden, at vi startede med at digi-

tiøst projekt, hvor vi udvikler et digitalt værktøj

talisere § 111-handleplaner i samarbejde med

Ønsket om at skabe en velfungerende social

til håndteringen af den enkelte medarbejders

bo- og aktivitetstilbuddet Lindebjerg i Aarup.

sektor – uden de belastende skandaler, som

trivsel på arbejdspladsen med udgangspunkt i

Den 14. august fejrer vi vores 10-års jubilæ-

har hærget medierne - hænger for Team Online

den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV).

um, hvor vi holder åbent hus for både kunder

tæt sammen med ønsket om at skabe attraktive offentlige arbejdspladser.

3

Den digitale APV bliver et praktisk værktøj, der retter fokus på arbejdsmiljøet og dermed

 i skal have trivsel og V arbejdsglæde

4 K  L’s sociale temamøde:

Nyt Center for Velfærds­ innovation og Social IT

Edisonsvej i Odense.

9 H  erdis fra Rendbjerghjemmet:

Det er gået over al forventning! 10 E  t broget teknologimarked:

Smoothies, leverandørtjek og erfaringsudveksling

Nye muligheder og nye veje 6 N  ationalt samarbejde i Odense:

og nye samarbejdspartnere i vores lokaler på

bagsiden

Nyt & Noter

8 R  ingertoften ventede i seks år:

Nu har vi fået overblikket

BostedNYT

Ansvarshavende redaktør

BostedNYT udkommer 6 gange

Team Online A/S

BostedNYT er et magasin, som

Direktør Michael Sandal

om året i et oplag på 6.500

Edisonsvej 2

eksemplarer. Eftertryk er tilladt

5000 Odense C

med kildeangivelse.

Telefon 66 17 73 13

udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at

Redaktion

holde ledelse og medarbejdere

Katja Broholm

på de sociale institutioner

2

Fax

66 17 73 18

BostedNYT er gratis og kan

E-mail info@TeamOnline.dk

løbende orienteret om

Tekst Bureau4 og Team Online

rekvireres ved henvendelse til

Web

mulighederne for digitalisering

Layout Daniel E. Hansen

bestilling@bostedNYT.dk

og kommunikation i

Tryk Elbo Grafisk A/S

Magasinet kan desuden læses og

den sociale sektor.

Foto Michael Bo Rasmussen

downloades på www.bostednyt.dk

bostednyt · #19 2008

www.TeamOnline.dk


AKTUELT

Vi skal have trivsel og arbejdsglæde Arbejdspladserne i det offentlige skal være

styringsredskab, der løbende opsamler input

mere attraktive, hvis vi skal fastholde og

fra den enkelte medarbejder. Teknologien skal

rekruttere medarbejdere i fremtiden. Det mener

samtidig sikre, at arbejdspladsen får udført sin

…at det psykiske og fysiske arbejdsmiljø

såvel landets socialpolitikere som de ansatte

APV efter gældende lovbestemmelser og redu-

udgør en stor risiko for folkesundheden og

på de sociale tilbud. Men de er også enige om,

ceret antallet af arbejdstimer, der anvendes på

koster samfundet mange millioner.

at små ungdomsårgange og lokkende lønninger

selve indrapportering af APV:

i det private erhvervsliv, gør det til en vanskelig opgave.

– Målet er naturligvis, at tiden bruges på at forbedre arbejdsmiljøet frem for på tids­

Vidste du…

…at antallet af fraværsdage pga. sygdom er opgjort til halvanden mio.

– Men uanset – om det er en over­kommelig

krævende papirdokumentation af problemerne.

opgave eller ej – så er vi nødt til at få sat trivsel

Det skal være lige så let for sikkerheds­

…at psykisk arbejdsbelastning reducerer

og arbejdsglæde i centrum. Ellers får vi alvor-

repræsentanten at følge op på arbejdspladsens

det forventede antal leveår for mænd med

lige problemer med at rekruttere medarbejdere

arbejdsmiljøproblemer, som det er for social­

knap fem år og for kvinder med to år.

nok til at opretholde bemandingen på institu-

pædagogen at følge op på en brugers handle-

tionerne, siger direktør Michael Sandal, Team

plan i Bosted Systemet, siger Michael Sandal

…at psykisk arbejdsbelastning påfører

Online. Af samme grund har Team Online sat

og tilføjer:

sundhedsvæsenet en årlig merudgift på

gang i udviklingen af et digitalt værktøj, der

– Værktøjet kan også blive løftestangen for

understøtter indsatsen for at forbedre arbejds-

en helt ny tilgang til arbejdsmiljøindsatsen på

855 mio. kr.

miljøet med udgangspunkt i de lovpligtige

den enkelte arbejdsplads. Jeg er overbevist

…at virksomheder med 20 eller flere

arbejdspladsvurderinger.

om, at værktøjet vil øge det fælles viden­niveau

ansatte er mere aktive i det forebyggende

– Tilfredse medarbejdere er de bedste

og højne de ansattes bevidsthed om arbejds­

arbejdsmiljøarbejde

til at rekruttere nye medarbejdere. Derfor

miljøet. Det vil både på kort og på langt sigt

med færre ansatte, og de har mest

gælder det om at få sat fokus på de nuvær­

være med til at skabe sunde arbejds­pladser,

fokus på at forebygge ulykker og fysisk

ende medarbejderes trivsel. For de fleste er

hvor alle faggrupper føler sig værdsat i det

belastende arbejde samt fokus på det

arbejdspladsvurderingen blot endnu en træls

daglige, slutter Michael Sandal.

psykiske arbejdsmiljø.

administrativ rutine, der efterlader en følelse tationen af arbejdsmiljøet kan bidrage til en

Bosted Temadag i september om APV

forbedring af arbejdsklimaet, så er kursen lagt

Temadagens store workshop kommer til at

mod at skabe attraktive offentlige arbejds­

handle om trivsel og arbejdsglæde og Team

pladser, siger Michael Sandal.

Online vil her benytte lejligheden til at løfte

af kontrol og overvågning. Men hvis dokumen-

Team Online arbejder derfor på at digitali-

sløret for det kommende APV-system. Work-

sere den samlede APV-proces, så IT-værktøjet

shoppen vil blive ledet af idécoach og arbejds-

bliver et sammenhængende informations- og

miljøspecialist Geert Mørk, der samtidig vil

end

virksomheder

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

introducere en række praktiske værktøjer, der giver svar på spørgsmål som:

Den lovpligtige arbejdspladsvurdering

• Hvordan forbedrer vi samarbejdet?

Alle offentlige og private virksomheder

• Hvordan sikrer vi, at psykisk arbejdsmiljø

skal ifølge Lov om arbejdsmiljø § 15 a

• Hvordan får vi vores fysiske arbejdsmiljø helt i top? aldrig bliver et problem?

udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurde-

• Hvordan optimerer vi vores mødestruktur?

ring (APV) af sikkerheds- og sundheds­

• Hvordan får vi en effektiv og glad

forholdene på arbejdspladsen. Formålet

arbejdsdag uden stress?

er, at arbejdspladsvurderingen skal være en arbejdsmetode, der kan fremme arbejdsmiljøet.

 Læs mere om arrangementet på www.teamonline.dk, hvor vi løbende vil bringe nyt om Bosted Temadag.

bostednyt · #19 2008

3


KL’S SOCIALE TEMAMØDE

Nye muligheder og nye veje Det var overskriften på KL’s sociale temamøde, der blev afholdt den 22. - 23. maj i Aalborg.

området og de kronisk syge. Strukturreformen har ikke ført til væsentlige forringelser på handicap­området, viser en ny undersøgelse fra Anvendt Kommunal­forskning (AKF). Rapporten viser dog, at de administrative opgaver fylder for meget, og det kalder på handling. Tove Larsen understregede sidst i indlægget, at vejen til at skabe en velfungerende social sektor kan vise sig at være fyldt med forhindringer undervejs. Rekrutteringsproblemer og en stram økonomi er blandt hverdagens udfordringer for landets kommuner. Kommunal­politikere og ledende embedsmænd fra landets kommuner var mødt talstærkt

Fremtidsforsker Anne Skare

op, og der blev lagt op til ivrig debat om

Et af dagens humoristiske højdepunkter var

politikernes rolle efter strukturreformen. Der

oplægget med titlen “Fra vision til praktisk

var fra morgen­stunden fokus på organisation og

virkelighed på velfærdsområdet”. Her bragte

kommuni­kation i forandrings­tider og budskabet

Anne Skare smilene frem på samtlige 1200

fra oplægs­holderne var klart:

deltageres læber, og hendes ironiske og

Stop med at brokke jer – mød positiv op på

humoristiske tilgang til velfærdsområdet fik

arbejdet og tag fat. Den enkelte medarbejder

mange klapsalver med på vejen. Og budskabet

er en vigtig brik på det store og til tider uover-

gik klart igennem: Man kan nå langt med en

skuelige kommunale landkort. Det gælder om

positiv indstilling til sit arbejde.

at få hver enkelt offentlig ansat til at fortælle

I den sammenhæng talte hun om arbejds-

den gode historie, så kommunerne på den

glæde og originalitet. Det sidste handler om

måde får mange tusinde ambassadører.

arbejdspladsens sjæl, dvs. selve ånden og

Formand Tove Larsen for KL’s Social- og Sundhedsudvalg bød velkommen og førte de mange deltagere gen­ nem dagens program. Hun nævnte handicapområdet og de kroniske syge som særlige indsatsområder

organisationskulturen, mens den faglige stolt-

4

Formand Tove Larsen for KL’s Social- og

hed er helt afgørende, når det handler om at

Sundheds­udvalg bød velkommen og førte de

sprede arbejdsglæde.

mange deltagere gennem dagens program.

Sidst men ikke mindst tog Anne Skare alle

Hun gjorde det klart, at kommunerne nu

tidens buzzwords under kærlig behandling,

er kommet helskinnet igennem de værste

også begrebet innovation. I bund og grund

strabasser

forbindelse

handler innovation nemlig blot om at sætte

med struktur­reformen, og nu gælder det for

sig et ambitiøst mål for fremtiden. Så opstår

kommunerne om at levere løsninger. Blandt

innovationen i den proces, der skal til for at nå

særlige indsatsområder nævnte hun handicap-

målet, mente Anne Skare.

og

udfordringer

bostednyt · #19 2008

i

Forfatter og fremtidsforsker  Anne Skare, Future Navigator


KL’S SOCIALE TEMAMØDE

Sessionens paneldeltagere

Mads Uffe Pedersen

Mads Gammelmark

Udpluk fra sessionerne til KL’s sociale temamøde Kommunen som attraktiv arbejdsplads

god behandling frem for at arbejde ud fra en enkeltstående metode,

Der var lagt op til debat blandt paneldeltagerne til spørgsmålet om,

som mirakuløst løser problemerne. Evidens er ifølge Mads Uffe Peder-

hvorvidt attraktive kommunale arbejdspladser kræver politiske visioner

sen meget mere end enkeltstående metoder og tilføjede, at for socialt

og forankring.

udsatte er koordinering og sammentænkning f.eks. afgørende elementer

Kommunaldirektør Per Flemming fra Morsø Kommune og centerleder

i indsatsen.

for Autisme Center Vestsjælland Teddy Jeppesen var enige om, at god

Han konkluderede, at man udmærket kan måle og veje sociale ind-

ledelse og evnen til at kunne kommunikere meningen med det hele

satser, men det kræver uddannelse og træning for at arbejde med den

er altafgørende. HR-chef Helene Runliden fra Københavns Kommune

aktuelt bedste viden på socialområdet.

fremhævede fagligheden som afgørende for, at medarbejderne føler sig værdifulde. Borgmester Lis Tribler for Slagelse Kommune tilføjede, at

Velfærdsteknologi – en ny medspiller

det er vigtigt, at kommunen afsætter midler til kompetenceudvikling i

Teknologi bliver en vigtig medspiller i den offentlige velfærd fremover

budgettet.

for at kunne fastholde serviceniveauet, når antallet af ældre stiger.

Evidens på social- og sundhedsområdet

Regionschef Mads Gammelmark og chefkonsulent Birgit Mikkelsen fra Århus Kommune præsenterede en række bud på, hvordan man skaber et

Centerleder for Center for Rusmiddelforskning Mads Uffe Pedersen

positivt samspil mellem teknologi og offentlig service. Velfærdsteknologi

forklarede, at social- og sundhedsområdet kan lære noget af hinanden,

vil give borgerne selvhjulpenhed og frihed, men det er helt centralt, at

når det gælder arbejdet med evidens. Evidens handler om at bygge sin

velfærdsteknologi ikke erstatter de nære omsorgsrelationer, så de ældre

indsats på den aktuelt bedste viden, hvilket bliver stadig vigtigere i

kun får besøg af robotter. Teknologien skal virke arbejdskraftbesparende,

varetagelsen af de kommunale opgaver. Den sociale verden kan lære,

øge effektiviteten og herigennem give kommunerne besparelser.

at når der er et formål om at nå fra A til B, så kan stort set alt måles og

Århus Kommune er blevet inspireret af fremtidige teknologier som

vejes, og på den vis kan der også identificeres strategier, der er bedre

dokumentation via talegenkendelse, selvbetjeningslift, genoptræning

end andre. Han opdelte evidens i lokal evidens baseret på erfaringer og

via robotdragter. Find flere eksempler på tekniske løsninger i Japan,

ekstern evidens baseret på viden f.eks. anvendte guidelines og metoder,

som har inspireret kommunen på www.kl.dk (power-point til session 3).

der kan bruges på flere tibud. Lokal evidens opstår, når der er en sikker viden tilstede lokalt på tilbuddet om, hvordan personalet løser et givet problem. Ekstern evidens handler om, at arbejde ud fra guidelines for

 Hent de enkelte indlæg på www.kl.dk under social service

Velfærdsminister Karen Jespersen

som hjemløse. Hun lovede lovændringer for

Dagens sidste taler velfærdsminister Karen

omsorgssvigtede børn og deres forældre, så

Jespersen afrundede dagen med at rose det

myndighederne hjælper disse familier bedst

kommunale selvstyre og understrege, at det er

muligt.

en vigtig del af det danske samfund.

Ministeren fremhævede afslutningsvis de

Ministeren forsikrede om, at dokumentation

omtalte kvalitetsprogrammer i KL som vil

er nødvendig for at finde frem til problemerne

sikre mere systematik i kommunerne. Ifølge

og for at myndighederne kan vide, hvor der

ministeren vil bedre tilrettelæggelse betyde,

skal sættes ind. Målet er dog, at der ikke skal

at kommunerne får mere ud af pengene.

dokumenteres eller registreres unødigt, hvis

Hun indrømmede samtidig, at der er brug

det ikke er til gavn for borgerne, mente Karen

for et klart værdigrundlag for det arbejde, der

Jespersen. Det er vigtigt, at undgå dobbelt­

udføres i kommunerne, og at initiativer til

registrering tilføjede ministeren.

viden­opbygning i kommunerne vil gavne den

Karen Jespersen satte i sin tale særlig fokus på omsorgssvigtede børn og udsatte grupper

sociale service. Velfærdsminister Karen Jespersen

bostednyt · #19 2008

5


CENTER FOR VELFÆRDSINNOVATION OG SOCIAL IT

Nationalt samarbejde i Odense:

Nyt Center for Velfærds­ innovation og Social IT

Med aktører som Service­styrelsen og andre centrale virksomheder og forsknings­ institutioner er Odense et vigtigt omdrejningspunkt, når det gælder viden om Social IT og erfaring i at udvikle velfærd og innovation. Planen er derfor at samle og systematisere

en enkelt virksomhed eller institution, siger

den viden i et nationalt Center for Velfærdsin-

Niels Henrik Helms, Knowledge Lab på Syd-

Brugerne stiller kravene

novation og Social IT på Syddansk Universitet

dansk Universitet. Han er sammen med Team

For at gøre nytte skal et IT-system være

i Odense.

Online én af drivkræfterne bag det kommende

den fagprofessionelles værktøj til plan-

forskningscenter.

lægning og understøtte den metodiske

– Viden handler blandt andet om at kunne skabe relationer, der gør, at man kan noget

Visionen er at etablere et forsknings- og ud-

tilgang til arbejdet med den helhedsorien-

særligt. Ordet ”man” er i denne sammenhæng

viklingscenter i verdensklasse, som kan yde et

terede socialpædagogiske indsatsen, hvor

oftere et netværk af forskellige aktører frem for

kritisk bidrag til kvalitetsudviklingen af både

klienten er i centrum. Det betyder først og

forskning, udvikling og forretningsmodeller på

fremmest, at systemet skal kunne

Kort om Center for Velfærdsinnovation og Social IT

området, både for at fremme det nationale arbejde, men også for at udnytte Danmarks særlige kompetencer på området internationalt.

• håndtere arbejdet med handleplan med mål, delmål, dokumentation • resultatmåling og evidens

Det nationale Center for Velfærdsinnova-

Center for Velfærdsinnovation og Social ITs

tion og Social IT tager afsæt i det arbejde,

formål bliver at drive forskning og samarbejde

socialpædagogerne leverer til

som hidtil er foregået i Knowledge Lab på

med private virksomheder for at imødegå vel-

borgerne, kommunikation og deling

Syddansk Universitet. Knowledge Lab er

færdsstatens

af viden både internt og ekstern,

garant for, at den nyeste viden om organi-

forventninger og begrænsede ressourcer i det

sationsudvikling, læring og videnhåndte-

offentlige.

ring bliver inddraget i centerets etablering og udvikling.

udfordringer

med

voksende

– Social IT har et stort markedspotentiale,

på den sociale service, som

• understøtte de lovmæssige og faglige kvalitetskrav samt de daglige arbejdsprocesser

men hidtil har indsatsen været spredt og tilfældig. Forskerne kan bidrage med at afdække

Efter planen skal centeret blandt andet

behov og muligheder på de forskellige felter,

institutioner, offentlige myndigheder med

arbejde tæt sammen med

og det vil være en vigtig støtte til de involve-

flere, der er styrken i det nye center på Fyn.

• Servicestyrelsen

rede forretningspartnere. Det vil også være en

– Det nye center skal ikke kun fokusere på

• Leverandørnetværket for Social IT

demonstration af, hvordan et positivt samspil

systemudvikling, men i lige så høj grad se på

• Interessentnetværket for Social IT

mellem offentlige videninstitutioner og private

nye måder at tænke samspil mellem offentlige

• Udviklingsforum Fyn, Århus og

virksomheder kan føre til øget eksport, siger

og private aktører. Tænke nye måder for det

direktør Michael Sandal, Team Online A/S.

socialpædagogiske arbejde og udvikle nye in-

Odense kommuner samt Region Syddanmark og Region Midtjylland. • Socialt Leder Forum og Socialpædagogisk Landsforbund • University College Lillebælt

6

bostednyt · #19 2008

Viden er guld

novations- og forretningsmodeller, forklarer Niels Henrik Helms, Knowledge Lab:

I det moderne globaliserede samfund er viden

– IT har generelt stor bevågenhed i den offent-

blevet den afgørende ressource, og det er bred-

lige debat, og især Kvalitetsreformen har peget

den og blandingen af viden fra leverandører,

på, at IT kan være med til at skabe en bedre


CENTER FOR VELFÆRDSINNOVATION OG SOCIAL IT

Stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommune:

“Vi kan både bruge og levere viden” Vi er meget positive over for initiativet, der

udvikle fælles løsninger. Det vil virkelig være

kommer lige på det rette tidspunkt. I forbind­

noget, der rykker på kvaliteten af arbejdet.

else med kommunalreformen har vi overtaget

Jeg ser derfor Odense Kommune som

en række tidligere amtsinstitutioner, og vi kan

en aktiv bidragsyder i forhold til sådan et

se, at vi på sigt har fået en stor faglig udfor-

center. Med vores mangfoldighed af institu­

dring med at sikre videndeling og læring på det

tioner på det sociale område kan vi bidrage

sociale område med at få IT-understøttet disse

til de eksperimenter og forsøg samt det

processer. Derfor er tanken om et nationalt cen-

udrednings­arbejde, der skal foregå. Det er min

ter for Velfærdsinnovation og Social IT for os

forventning, at centeret bliver et sted, hvor vi

den helt rigtige idé med det rette perspektiv.

kan aftage viden på områder, hvor vi gerne vil

Det gælder i øvrigt også for landets øvrige

supplere vores egen viden. Det bliver også et

kommuner, der for tiden er optaget af at sikre

sted, hvor vi kan levere viden, som andre kan

viden og udvikling på specialområderne. For

have glæde af eller brug for i deres arbejde

mig at se ville det være en stor hjælp for alle,

med at kvalitetsudvikle og digitalisere den

hvis der fandtes et videncenter, hvor man kan

sociale sektor.

opsamle viden, lære af hinanden og måske

Borgmester Jan Boye, Odense Kommune:

“Vi skal have borgeren i centrum” I Odense Kommune støtter vi ideen om et

på behovet for dokumentation i bred forstand.

nationalt center for Velfærdsinnovation og

På den måde sikrer vi os, at vi ikke bruger tid

Social IT på Syddansk Universitet, fordi vi har

og kræfter på at dokumentere hvad som helst,

brug for evidensbaseret viden og udvikling.

men fokuserer på det, som kan bruges til

Dels skal vi have sat borgeren i centrum for

læring og udvikling. Dokumentationen skal

velfærdsudviklingen på det sociale område,

være enkel og relevant, og vi skal finde måder

dels skal vi ruste os til at løse en af velfærds-

at dokumentere brugertilfredshed og faglig

samfundets store udfordringer – manglen på

kvalitet, så vi får sat fokus på udviklingen af

arbejdskraft.

kvaliteten og dialogen med brugerne.

I løbet af de kommende ti år går hver fjerde

Samtidig skal det ske på en måde, så

offentligt ansat på pension, og vi kan allerede

medarbejderne skal bruge mindre tid på de

nu se, at det bliver svært at finde afløsere.

administrative krav og mere tid på service til

Samtidig stiger borgernes forventninger til den

borgerne. Det kan et viden- og udviklings­

offentlige service.

center forhåbentligt bidrage til, og derfor ser

I Odense Kommune har vi derfor allerede

vi store muligheder i at få det sat i verden

taget hul på arbejdet med de tanker, der ligger

– og naturlig­vis gerne her i Odense, hvor vi i

bag regeringens Kvalitetsreform. Vi har f.eks.

forvejen har stor viden og kompetence på hele

sat gang i et stort udredningsarbejde, hvor vi ser

social- og sundhedsområdet.

sammenhængende offentlig service. Samtidig

På det sociale område er der desuden et helt

er der stor interesse for, hvordan organisationer

klart ønske om, at IT-systemerne skal under-

komplette IT-værktøj i den sociale sektor, siger Michael Sandal.

og medarbejdere indgår i lære- og videnproces-

støtte og integreres i den socialpædagogiske

– De vil meget gerne digitalisere deres arbejde

ser. En helt afgørende udforing er at få belyst

indsats på de enkelte tilbud.

med dokumentation, hvis det letter deres hver-

det specifikke samspil mellem teknologier, ud-

– Det mærker vi tydeligt på de brugere, som

dag, styrker kvaliteten af deres indsats og giver

viklings- og læreprocesser, mener Niels Henrik

løbende har været med til at udvikle Bosted

dem mulighed for at dele viden. Ellers opfatter

Helms, Knowledge Lab.

Systemet og til at gøre det til landets mest

de det som tidsspild, mener Michael Sandal.

bostednyt · #19 2008

7


RINGERTOFTEN KØBENHAVNS KOMMUNE

Ringertoften ventede i seks år:

Nu har vi fået overblikket For seks år siden blev forstander Helle Folke Pedersen præsenteret for Bosted Systemet og overbevist om fordelene ved systemet. Men først i slutningen af 2007 fik hun grønt lys af forvaltningen til at indføre systemet på bostederne Ringertoften og Parterren i Københavns Kommune. – Jeg har hele tiden vist, at Bosted Systemet

– Set i lyset af, hvordan medierne på det

uddannelses­stederne. Desuden er Ringertoften

var en bedre måde at dokumentere vores

seneste har været fokuseret på forholdene på

beboernes hjem, hvor de skal kunne bo, så

indsats på, fordi systemet giver os mulighed

blandt andet de københavnske bosteder, så

længe de lever. Derfor er det vigtigt, at vi hele

for at anvende den viden, vi har til udvikling

har jeg det også fint med, at vi endelig har fået

tiden kan følge op på den enkeltes tilstand og

og formidling. Som socialpædagoger kan vi

Bosted Systemet.

behov, så vi yder den rette indsats.

så mange ting, men vi kan have svært ved at

Jeg føler, at vi på den måde er godt med i

Problemet er, at – uanset om vi vil det eller

formidle dem alle, når dokumentationen er

udviklingen, og når tilsynet kommer, så kan vi

ej – så har vi alle svært ved at huske et halvt

svært tilgængelig, siger Helle Folke Pedersen.

let og enkelt vise, hvordan vi f.eks. håndterer

år tilbage, og som regel husker vi kun de gode

Den 28. januar 2008 blev de gamle rapport-

vores medicin og sandsynliggøre, at vi ikke

ting. Det er vigtigt for os som fagpersonale at

bøger endelig lagt væk og erstattet med Bosted

bare har noteret medicinforbruget i en lusket

kunne gå tilbage i dokumentationen, når vi skal

Systemet:

mappe, der står i krogen, siger forstander Helle

vurdere en ældre udviklingshæmmets aktuelle

Folke Pedersen.

fysiske og psykiske tilstand. Var hun lige så

– Jeg føler mig som leder allerede meget bedre opdateret. Vores botilbud består af to geografisk

Viden er nøglen til udvikling

blevet kortere. Nu kan jeg hver dag nå at læse

For Helle Folke Pedersen har videndeling og

dagbogsnotater for samtlige 30 brugere på de

dokumentation af den socialpædagogiske ind-

Vi har derfor brug for en god, løbende og

to afdelinger. Det var umuligt før i tiden, hvor

sats høj prioritet i dagligdagen. Beboerne lever

lettilgængelig dokumentation. På den måde

jeg skulle bruge alt for lang tid på at finde ud

som udgangspunkt et selvstændigt liv med stor

kan vi hele tiden vurdere, hvilken vej det går

af, om der var noteret noget væsentligt nyt om

berøringsflade til det øvrige samfund lige fra

med den enkelte bruger og følge med i, om

den enkelte bruger, siger forstander Helle Folke

pårørende og sagsbehandler til det beskyttede

beboeren bliver bedre eller dårligere, så vi kan

Pedersen og forklarer, at notaterne kunne være

botilbud og egen læge.

yde den rette indsats, omsorg og pleje.

gemt i forskellige rapportbøger og i Kardex.

8

dårligt gående for et halvt år siden? Havde hun

adskilte enheder, men informationsvejene er

– Den viden, som den enkelte medarbejder

også besvær med at tage trøjen på? Blev hun nedtrykt på samme tid sidste år?

Ud over at øge ledelsens viden om den

og tilbuddet som helhed har om beboeren,

Venter på de andre

daglige indsats, giver systemet også et langt

skal vi kunne dele med kolleger, pårørende,

Københavns

bedre dokumentationsgrundlag:

offentlige myndigheder, samarbejdspartnere og

samle alle sine ca. 200 bosteder, dagtilbud og

bostednyt · #19 2008

Kommune

har

besluttet

at


RINGERTOFTEN KØBENHAVNS KOMMUNE

bofællesskaber på social- og psykiatriområdet

tilbud. Det ville være et godt arbejdsredskab,

Tab af viden er altid den blinde makker i

i 10 faglige centre på tværs af geografien.

der gav overblik over f.eks. variationer i

socialområdet. Det er til dels uundgåeligt, fordi

Hvert center får egen centerleder og hensigten

medicinforbrug, magtanvendelse osv., siger

der naturligvis er store forskelle på kvaliteten

er, at centerlederne på sigt skal samarbejde

forstander Helle Folke Pedersen, Bostederne

af dokumentationen alt efter om brugeren

som et team på tværs af centrene om f.eks.

Ringertoften og Parterren.

kommer direkte fra eget hjem, fra et bofælles-

pædagogisk udvikling og lignende. – Når man på den måde skal arbejde med

Også dagligdagen ville være lettere, hvis alle kommunens tilbud var på Bosted Systemet:

skab eller fra et andet lignende tilbud. Men den dokumentation, som kommer ud af Bosted

tværgående opgaver vil det være smart, hvis

– Når vi står med overflytninger, ville vi også

Systemet vil være meget mere nøjagtig, siger

alle tilbud får Bosted Systemet. Der er princi­

meget bedre kunne vurdere, om vi var det rette

forstander Helle Folke Pedersen, bostederne

pielt ingen forskel på en forstander, der skal

tilbud, hvis vi kunne få f.eks. dagbogsnotater

Ringertoften og Parterren.

tjekke to afdelinger på et bosted og en center­

fra det sidste halve år med fra den afleverende

leder, der skal se på data fra 10 forskellige

institution.

Stedfortræder Christian Dupont:

Nemt og smertefrit “Selve processen med at indføre Bosted

mindre tid på at dokumentere den social­faglige

Systemet gik smertefrit og nemmere end

indsats, bliver tiden rent faktisk brugt på at

forventet. Vi har ikke været nødt til at lægge

reflektere og skrive i systemet – og i mindre grad

andre opgaver på hylden, nok fordi vi valgte at

på at finde ud af, hvor man overhovedet skal

starte med det basale.

skrive noget. Tidligere havde vi både rapport­

På nuværende tidspunkt har vi højst fået

bøger, et individuelt papirkardex i den enkelte

gang i 50 % af det, som Bosted Systemet kan

beboers skuffe og et hjemmelavet system i

gøre for os, men det er et udtryk for, at ting

Word med mange mapper og undermapper.

tager tid. Allerede nu giver systemet os en række klare fordele. Selvom medarbejderne endnu ikke bruger

overblik over dagbogsnotaterne for den enkelte

Nu har vi fået sat Bosted Systemet op med

bruger de seneste syv dage. På den måde har

nogle præcise underpunkter, der passer vores

vi også fået afskaffet en masse papirer og ikke

dagligdag, så vi f.eks. hurtigt kan danne os et

mindst ringbindene på kontoret.”

Herdis fra Rendbjerghjemmet:

Det er gået over al forventning! I sidste nummer af Bosted NYT talte vi med

gang. Selv måtte jeg lige bruge et par dage på

pædagog Herdis Bonde, da hun første gang stif-

at få mig sat rigtigt ind i tingene, men nu laver

tede bekendtskab med systemet på et bruger­

jeg dagbogsnotater og så videre i systemet,

kursus, hvor hun – netop hjem­kommet fra

og det fungerer fint. Allerede nu synes jeg,

ferie - umiddelbart var overvældet af systemets

at vi sparer tid på det daglige administrative

mange muligheder. Men halvanden måned

arbejde, og jeg er sikker på, at det i fremtiden

efter revolutionen på Rendbjerg­hjemmet er

vil blive meget hurtigere end før at få overblik

hun begejstret:

over en sag end tidligere, hvor vi skulle bladre

– Ja, jeg er overmåde tilfreds. Det er gået

tilbage i de gamle rapportbøger for at finde

Den 1. april gik aflastningshjemmet Rendbjerg­

rigtigt godt, og langt bedre end forventet, siger

oplysningerne mange steder. Så jeg er meget

hjemmet i Egernsund i luften med Bosted

Herdis Bonde, der ganske vist syntes, at det

tilfreds – og overrasket over, hvor hurtigt det

Systemet. Fra den ene dag til den anden røg

hele var lidt uoverskueligt de første par dage,

hele er gået, siger pædagog Herdis Bonde.

den gamle rapportbog med medarbejdernes

men nu er hun overrasket over så hurtigt Bosted

daglige optegnelser om hjemmets brugere i

Systemet er blevet en del af hverdagen.

Aflastningshjemmet Rendbjerg i Egernsund er en selvejende institution med driftsoverens­

papirkurven, og medarbejderne skulle i stedet

– Selvfølgelig har der været ting, som skulle

komst med Sønderborg Kommune, og det

vænne sig til at bruge Bosted Systemet til

rettes, og vi har da også alle sammen lavet fejl,

fungerer som aflastning for familier med

det daglige arbejde med dokumentation og

som at sende advis´er rundt i huset til alle.

udviklings­hæmmede familiemedlemmer samt

admini­stration.

Men jeg synes hurtigt, at alle er kommet godt i

som feriested for mange udviklingshæmmede.

bostednyt · #19 2008

9


KL’S SOCIALE TEMAMØDE

Inger Lise Katballe fra Ikast-Brande Kommune valgte at besøge Team Onlines stand, fordi kommunen netop har nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde det rette system til kommunens syv bosteder samt psykiatri- og handicapområdet

Et broget teknologimarked:

Smoothies, leverandørtjek og erfaringsudveksling Når landets sociale toppolitikere og ledende

erfaringerne med hjem. Her omsætter vi de

embedsmænd mødes til KL’s sociale temamø-

rejste problemer til praktiske løsninger, der

de er dagsordenen tæt pakket med oplæg og

er med til at forbedre rammebetingelserne for

debatter. Men i pauserne mingler deltagerne

arbejdet i den offentlige sektor, siger Michael

med områdets teknologileverandører og andre

Sandal.

udstillere i kongrescenterets særlige udstiller­ område. Her mødes de af tilbud om alt fra glitrende

bostednyt · #19 2008

i udstillerområdet med de offentlige beslutningstagere imidlertid også af stor værdi.

brochurer, gratis kuglepenne og informative

– Naturligvis glæder vi os altid over, at vi hver

plancher til fristelser som smoothies, bolcher

gang kommer hjem med nye samarbejdsaftaler.

og underholdning i form af dart og hockey.

Men for os er temamødet ikke et spørgsmål om

Team Online’s rolle til KL’s sociale temamøde

10

For Team Online er den uforpligtende dialog

at sælge til mulige kunder. Vi er derimod på udkig efter samarbejdspartnere. Især i udstillerområdet kan vi udveksle ideer og holdninger

Blandt udstillerne var Team Online med direk-

med de offentlige beslutningstagere på et

tør Michael Sandal i spidsen, der sætter stor

uformelt plan. For mig er denne form for viden-

pris på muligheden for at komme i dialog med

deling og erfaringsudveksling ligeså værdifuld

temamødets deltagere:

som en konkret aftale. Det giver nemlig en fin

– For os er temamødet et af årets store

pejling på, hvorvidt vi er på rette vej. Heldigvis

højdepunkter. Via konferencens faglige oplæg

er det mit klare indtryk, at såvel politikere, som

får vi indblik i den viden og diskussion, som

embedsmænd mener, at vi stadig er helt i front,

præger de kommunale beslutningstagere. Vi

når det gælder udviklingen af IT-værktøjer til den

lytter altid nøje til diskussionerne og tager

sociale sektor, konkluderer Michael Sandal.


VERSION 3.17

BostedSystemetopdatering Nu er det blevet tid til årets 2. opdatering af Bosted Systemet. Indholdet i opdateringen 3.17 omfatter tre nye moduler og en række nye features heriblandt mulighed for at vedhæfte dokumenter til advis. Denne forbedring betyder, at Bosted Systemet nu kan fungere som et mailhåndteringssystem. Blandt store nyskabelser kan nævnes den igangværende udvikling af et myndighedssystem, som skal understøtte de centrale arbejdsgange i en klassisk BUM-model. Myndighedssystemet sikrer, at udfører får digital adgang til alle relevante informationer, og at bestillingen er synlig for udførerledet. Systemet opfylder alle behov i sagsbehandlerens arbejdsproces fra henvendelse over udredning og afgørelse samt visitation til definition af mål og rammer for borgeren jf. § 141 handleplanen. Det er også værd at fremhæve, at der nu er mulighed for at håndtere ydelsespakker til § 101 alkohol- og stofbehandling. Ydelsespakker er en forudsætning, når man anvender myndighedssystemet, men ydelsespakker kan med fordel også anvendes af tilbud, som skal have afregning, anmodning og godkendelsesgrundlag på plads. Som supplement til beboerøkonomi §§ 107-8 til Botilbud til voksne og almen bolig har vi nu udviklet understøttelse til beboerøkonomi til § 110, der indgår i en samlet løsning til Herberg og forsorgshjem.

Myndighedssystem

Nye features Nedenfor er nyskabelser og forbedringer i version 3.17 af Bosted Systemet nærmere beskrevet. • Edifact til klienter, der ikke har cpr-nr. Håndtering af recepter til brugere, der har flygtningestatus, og som derfor ikke er danske statsborgere. • Mulighed for at vedhæfte dokumenter på advis • Optimering på monitorering af ydelsesforbrug, der øger overblikket. • Datofeature Mulighed for at få vist en lille rude med kalender for en måned ad gangen i nærheden af feltet, hvor man skal indtaste dato for sin aftale. • Omskrivning af dagbog Mulighed for at bygge dagbogsnotater op som skabeloner bestående af flere felter og overskrifter, hvilket har været et udpræget ønske fra mange typer tilbud.

Myndighedssystemet understøtter

Løsning til § 110 Herberg og forsorgshjem

Ydelsespakker § 101 Alkohol- og stofbehandling

kommunens organisering af

Løsningen består af:

Håndtering af ydelsespakker:

myndighedsopgaven og sagsbehandlerens

• Beboerøkonomi til §110

arbejdsproces. Selve borgerudvekslingen

• Effekter

understøttes i form af § 141 handleplan,

• Oprettelse af pakker med tilknyttede ydelser og priser • Tildeling af ydelsespakker til borgere

medicinhåndtering og stamoplysninger

Beboerøkonomi til §110

mellem myndighed, tilbud og kommunens

Håndtering af hverdagens beboerøkonomi:

• Mulighed for at sende anmodninger til Team Onlines Myndighedssystem

økonomi- samt ESDH-systemer.

• Huslejeberegning for boliger § 110

Myndighedssystemet skaber helhed og

• Beregning af el og varme

sammenhæng i kommunikationen mellem

• Automatisk opdatering af gældende satser

• Budget for tildelte ydelsespakker

myndighed og det enkelte tilbud ved f.eks. at

• Oprettelse, tildeling og

• Automatisk advisering om tildelte opgaver

understøtte arbejdsgangene i myndighedens visitation af borgeren: Udredning

Afgørelse

Leverandørvalg

• Send og modtag anmodninger om godkendelse/afvisninger af pakker

fakturering af servicepakker • Registrering af boliger

Bevilling

§ 141 handleplanen

• Oprettelse, regulering og udskrift af fakturaer og diverse lister • Integration til PBS-web,

Systemet giver sagsbehandleren let adgang til relevant statistisk data og ledelsesinformation

ØS2000 og KMD-debitor • Lommepenge

om f.eks. medicinhåndtering og magtanvendelse. Udviklingen af Myndighedssystemet er opdelt i en række milepæle, hvoraf en af dem

Effekter • Registrering af ind- og udleverede

omfatter udviklingen af værktøjer til udredning

effekter fra borgeren f.eks. effekter

(ICF ICS, ICFCY og funktionsudredning).

borgeren ikke selv må opbevare på

Kontakt chef for forretningsudvikling Stine

sikrede institutioner og forsorgshjem.

Pontoppidan Myltoft for mere information om udviklingsfaserne i Myndighedssystemet.

H v i s d u h a r s p ø rg s m å l e l l e r s tøder på ud fordringer i det daglige arb ejde m ed s ys t e m e t , e r v o re s b r u g e r s upp or t åb en alle hverdage på tl f. 6 6 1 7 733 2.


Afs. Team Online A/S Edisonsvej 2 5000 Odense C

Nye medarbejdere

Agata Koczur

Jens Jacob Michaelsen Dennis Munk Pedersen

Systemudvikler

Konsulent

Projektmedarbejder

HerBor er pr. 1. April 2008 flyttet til nye lokaler. Find dem på adressen: Herbor.dk APS, Seest Bakke 24, 6000 Kolding

De første tilbud på Malta skal på Bosted Systemet De første sociale tilbud på Malta er på vej til at blive brugere af Bosted Systemet. – Efter planen holder vi et udviklingsmøde inden sommerferien, så vi kan komme i gang med at tilpasse systemet til de særlige behov, som de måtte have, siger Team Onlines projektleder på opgaven, Jana Thevavickneswaran. De tilbud Team Online foreløbig har indgået samarbejde med er The Eden Foundation, et tilbud til børn med indlæringsvanskeligheder og The Richmond Foundation, et botilbud til mennesker med diverse handicaps. Samarbejdsaftalerne er resultatet af en dansk delegationsrejse til Malta i februar, hvor Team Online deltog sammen med den danske konsul for Malta, Bjørn Petersen, direktøren for Knowledge Lab på Syddansk Universitet, Niels Henrik Helms, souschef Michael Henriksen, bo- og aktivitetstilbuddet Lindebjerg, samt formanden for Socialt Leder Forum, Ib Poulsen. På rejsen præsenterede Team Online også Bosted Systemet for University of Malta, som under besøget indgik forskningssamarbejde med Syddansk Universitet. Samarbejdet omfatter et EU-projekt om IT-systemer til den sociale sektor og ledes af senior lektor Matthew Montebello ved Department of

Team Onlines jubilæum

Computer Science and Artificial Intelligence, University of Malta.

Sæt kryds i

Systemet blev desuden præsenteret for lokale beslutningstagere og en række tilbud med stor succes:

kalenderen

– I dag registrerer medarbejderne i udstrakt grad den socialpædagogiske indsats på papir. Så de var meget interesserede i Bosted Systemet med vores digitaliserede handleplaner, siger Michael Sandal, der er sikker på, at flere institutioner vil følge efter: – De sociale tilbud på Malta er på mange områder sammenlignelige med tilbuddene i Danmark. De ved godt, at de skal arbejde med handleplaner for at kunne styre og dokumentere deres indsats, siger Michael Sandal, Team Online A/S. – Digitalisering af de sociale tilbud på Malta er derfor en spændende opgave, som ligger i naturlig forlængelse af det arbejde, som vi i forvejen udfører, siger Michael Sandal.

14. August 2008

Bosted NYT 19  

Bosted NYT er et magasin som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you