Page 1

TEMA | 1 #16

december

2007

Bosted nyt

❱ Ny Velfærdsminister: - nye problemer kræver nye løsninger . . . . . . . . . . . . . . 3 ❱ Skulderklap til arbejdet med brugerdreven innovation - vi skal evaluere på det rigtige . . . . . . . . . . . . . . 4

❱ Erhvervsministeren besøgte Lindebjerg . . 4 ❱ CSV Århus: - Vi er blevet fagligt udfordret . . . . . . . . . 8

❱ Hillerød Kommune: Online handleplaner del af ny pædagogisk praksis . . . 10 ❱ Kom nu - endnu bedre i gang! . . . . . . . . . . . . . 12 ❱ Forsøg med rullende Metadon-bus - er God Social Praksis . . 12


2 | velkommen

Dette nummer Hos Team Online glæder vi os til 2008. Det er måske ufornuftigt at glæde sig til fremtiden, al den stund, at livet leves bedst i nutiden. Men vi gør det alligevel. For efter flere års tilløb er der nu udsigt til, at Social IT er blevet en del af den offentlige bevidsthed, og det betyder i praksis, at flere og flere tilbud og forvaltninger får digitaliseret deres arbejdsgange til gavn for borgere og medarbejdere i 2008. Og det er da værd at glæde sig til! På den netop overståede Handicap og Psykiatrikonference sagde formanden for Kommunernes Landsforenings socialudvalg Tove Larsen det helt enkelt: Vi skal være der for borgerne. Og hun understregede, at det gælder, uanset om den enkelte har et mindre handicap eller kun har psykiske problemer i en periode, eller om borgerne oplever varige problemer på grund af handicap eller en sindslidelse. Hun tilføjede samtidig, at det betyder, at kommunerne skal blive endnu bedre til at sikre helhed og sammenhæng i sagsbehandlingen. Netop kommunens nye rolle på det sociale område ligger også vores nye velfærdsminister Karen Jespersen på sinde, og det bliver spændende at følge arbejdet med digitalisering af den sociale sektor ind i det nye ministerium, der skal tage hånd om kvalitetsreformen og velfærden i de kommende år. For hvis vi skal være der for borgeren og skabe velfærd for alle, så er det nødvendigt med en øget digitalisering - ikke bare af den sociale sektor, men af hele den offentlige sektor. Relevante data om den enkelte borger skal være til stede for alle involverede parter, når oplysningerne skal bruges, så vi sikrer den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne og en koordinering af indsatsen.

BostedNYT

BostedNYT er et nyhedsbrev, som udgives af Team Online A/S. Bladet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale institutioner løbende orienteret om mulighederne for digitalisering og kommunikationen i den sociale sektor.

I det sidste nummer af Bosted Nyt i år har vi i øvrigt valgt at sætte fokus på erhvervs-og økonomiminister Bendt Bendtsens besøg på bo- og aktivitetstilbuddet Lindebjerg midt i den nys overståede valgkamp. For det er et godt eksempel på den politiske bevågenhed, som området nu nyder. På Lindebjerg blev ministeren vist rundt og han fik lejlighed til at se, hvordan Bosted Systemet er en del af hverdagens dokumentationsarbejde. Bosted NYT har også været på besøg på CSV Århus, en specialskole for voksne mennesker med psykiske vanskeligheder. Her benytter underviserne Bosted Systemet som en del af det daglige arbejde med administration og dokumentation af undervisningen.. Specialundervisningsområdet er kendetegnet ved på én gang at være anderledes end de fleste sociale tilbud, men samtidig deler de to områder en lang række borgere og problematikker, så der er god ide i at anvende Bosted Systemet begge steder. Endelig har vi en beretning fra Hillerød Kommune, hvor 19 botilbud i de kommende måneder indfører Bosted Systemet. Vi håber, at I vil finde bladet interessant og vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke alle – såvel Bosted Systemets brugere som kunder og samarbejdspartnere - for at godt og positivt samarbejde i 2007.

God Jul og Godt Nytår

BostedNYT

Ansvarshavende redaktør: Direktør Michael Sandal

Tryk: Kerteminde Tryk Odense A/S

Redaktion: Michael Sandal Maria Hardt-Madsen Stine Pontoppidan Myltoft

BostedNYT udkommer 8 gange om året i et oplag på 4500 eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.

Team Online A/S Middelfartvej 9-11 5000 Odense C Telefon 66 17 73 13 Fax 66 17 73 18 E-mail info@teamonline.dk www.teamonline.dk

Abonnement: BostedNYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til bestilling@bostedNYT.dk Bladet kan desuden læses og downloades på www. bostednyt.dk

Tekst: Bureau4 Layout: Mouret & co

Team online

a

s

– fra tanke til handling


aktuelt | 3

Nye problemer kræver nye løsninger Af velfærdsminister Karen Jespersen (V)

Fokus på de dårligst stillede Jeg gik ind i politik af hensyn til de dårligt stillede, og dem vil jeg naturligvis ikke glemme nu. Men det, der for alvor vil kunne batte i forhold til de socialt udsatte, er, hvis kommunerne begynder at prioritere området højere. Det er ude hos dem, at der for alvor skal tages hånd om problemet. Det er afgørende, at vi hjælper de mest udsatte og samtidigt sikrer, at alle borgere – både høj og lav – får den service, som de har krav på og brug for. Derfor ser jeg i det nye velfærdsministerium frem til at komme i gang med det, som det på bundlinjen handler om: At sikre endnu bedre velfærd til den danske befolkning.

Superministerium Det nye Velfærdsministerium er et såkaldt superministerium, der har fået opgaver fra det nedlagte Socialministerium, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender samt Økonomi- og Erhvervsministeriet. På Socialområdet skal ministeriet arbejde videre med de sociale opgaver for de mest Danmark har fået sit første Velfærdsministe-

velfærd uden at tale om kommunerne giver

udsatte grupper som handicappede, hjemløse,

rium. Dette er en helt logisk konsekvens af, at

ikke nogen mening.

misbrugere, samt børn, unge og familier med

vi i dag arbejder med anderledes udfordringer

Når vi nu samler ansvaret for kommu-

store sociale problemer. Blandt ministeriets store politiske

på det sociale område, end vi tidligere har

nerne med den sociale indsats er det derfor

gjort.

ikke mindre vigtigt, at vi sikrer det kommunale

opgaver står den kommende kvalitetsreform

selvstyre. Med kommunalreformen har vi sikret

højt på listen sammen med ønsket om at

står i dag med et nyt ministerium, der endnu

stærke, handlekraftige kommuner, der er i

indføre begrebet velfærdsservice i danskernes

bedre kan gribe fat om roden på de problemer,

stand til at løse en lang række opgaver til gavn

bevidsthed.

som de udsatte har i dag.

for deres borgere – selv tunge sociale opgaver

Nye problemer kræver nye løsninger, og vi

kan nu løftes lokalt til gavn for alle. Det skal

Social IT på dagsordenen

bygge og afhjælpe de sociale problemer, som

kommunerne fortsat kunne gøre, og jeg regner

En anden opgave for den nye Velfærdsminister

vi står over for. Ved at samle de stærke og de

med, at kommunerne aktivt vil spille med og

bliver at holde fokus på digitaliseringsstrate-

svage får vi nemlig mulighed for at prioritere de

påtage sig deres del af ansvaret.

gien for den sociale sektor og arbejdet med

Det giver os en bedre mulighed for at fore-

svage, for eksempel ved en tidligere indgriben

Her er det vigtigt, at vi finder den rigtige

Social IT. I sit forslag til en kommende

balance mellem lovgivning og kommunernes

kvalitetsreform i den offentlige sektor har

selvstyre. For selvstyret skal vi bevare. At der

regeringen sagt, at man i 2008 vil etablere en

Kommunernes rolle

ikke er langt fra de lokale politikere, som træf-

ordning, der skal medfinansiere udvikling og

Kommunerne spiller i dag en stor rolle i mange

fer beslutninger om lokale forhold for lokale

udbredelse af nye arbejdsformer og ny

menneskers liv og dagligdag – fra sundheds-

borgere, er en stor styrke ved den måde, vi har

teknologi, fx Social It, der kan sikre, at mest

plejersker, vuggestuer, børnehaver, skoler,

indrettet vores danske samfund på.

muligt af de ansattes tid går til omsorg og

overfor børn med sociale problemer.

social service til ældreplejen. At tale om

service til borgerne.


4 | TEMA Da Lindebjerg fik ministerbesøg:

Skulderklap til arbejdet med brugerdreven innovation - Vi skal jo have de gode eksempler frem, så

og det har været fuldt implementeret i det

altså frigøre tid fra det administrative arbejde

alle kan få glæde af dem – gerne på tværs af

daglige arbejde med handleplaner, mål og

til pleje, omsorg og udvikling, og det gjorde

sektorerne.

delmål, kvalitetsmåling og dokumentation i de

indtryk på ministeren, at Bosted Systemet

sidste seks år.

både kan hæve fagligheden og samtidig være

Midt i den netop overståede valgkamp besøgte erhvervs- og økonomiminister Bendt

- Da Bosted Systemet er opstået som

med til at begrænse den tid, der anvendes på administrativt arbejde.

Bendtsen bo- og aktivitetstilbuddet Lindebjerg

ide og udviklet med medarbejdere inden for

i Aarup. Mens de politiske bølger gik højest,

det specialiserede sociale område, ønsker

- Her på Lindebjerg har vi digitaliseret

landede ministeren med sin kampagnehe-

vi, at det får den størst mulige udbredelse.

næsten alt det daglige arbejde med doku-

likopter i en sky af efterårsløv på den lokale

Derfor var det oplagt at ministeren kom på

mentation. Selvfølgelig har vi stadig papir,

fodboldbane - fulgt af interesserede pressefolk

besøg, mener souschef Michael Henriksen,

men det er meget begrænset. Det hele ligger

og rådgivere, hvorefter han i et par timer fik

Lindebjerg, der benyttede lejligheden til at in-

i stedet tilgængeligt for alle relevante medar-

vist og forklaret effekten af at digitalisere den

vitere både ledelse, medarbejdere og brugere

bejdere i Bosted Systemet, forklarede Michael

sociale sektor.

fra to andre Assens-tilbud, værkstedet Pilevej

Henriksen

Under rundvisningen på Lindebjerg så ministeren blandt andet, hvordan medarbejderne i praksis arbejder med de daglige

og ASABO samt Assens Kommunes Social og Sundhedsdirektør med til mødet. For ministeren selv var besøget midt i valg-

- Betyder det så, at en ny medarbejder rimelig hurtigt kan sætte sig ind i beboerne, spurgte ministeren? - Ja, det gør det faktisk, lige som det er

notater i handleplaner og dagbøger i Bosted

kampen oplagt, idet han selv har været med

Systemet, lige som han naturligvis også fik

til at udarbejde et forslag om at etablere en

lettere for de fastansatte at holde sig orienteret

lejlighed til at hilse på en række af Lindebjergs

ordning, der skal medfinansiere udvikling og

- uanset hvor de befinder sig. Systemet har

beboere, der pludselig fandt sig omgivet af et

udbredelse af nye arbejdsformer og ny tekno-

nemlig også haft den effekt, at flere medar-

større presseopbud.

logi, fx Social IT, der kan sikre, at mest muligt

bejdere kobler sig på hjemmefra for at holde

af de ansattes tid går til omsorg og service til

sig orienteret om beboerne, fx inden de skal

Baggrunden for besøget

borgerne. Forslaget er skrevet ind i oplægget

møde på vagt efter en ferie. Andre vælger

Lindebjerg har snart 10 år samarbejdet med

til en kommende Kvalitetsreform. Ifølge oplæg-

naturligvis at vente til de møder og starter i

Team Online om at udvikle Bosted Systemet,

get er målet at få gjort kolde hænder til varme,

stedet dagen med at læse det sidste nye om


TEMA | 5 tema

- Jeg tror, at det var meget vigtigt, at mini-

beboerne, forklarede Michael Henriksen, mens

er bygget på åbne standarder og derfor også

pædagogen Trine Madsen viste ministeren,

kan være med til at effektivisere dialogen

steren ved selvsyn kunne se, hvordan systemet

hvordan hun lavede sine daglige notater om en

mellem institution og sundhedsvæsenet, fx ved

fungerer i dagligdagen og ikke mindst høre,

beboer på en af de pc´er, der er opstillet rundt

at neurologer eller psykiatere har hurtig og

hvordan ledelse og medarbejdere fortalte, at

om i huset:

nem adgang til at få og besvare spørgsmål om

Bosted Systemet er med til at højne kvaliteten

medicin og behandling af individuelle beboere.

i indsatsen – og ikke mindst tid til det, som

- Lige nu er mine beboere på arbejde eller ude af huset til forskellige aktiviteter, så jeg

- Jeg synes, det virker, som om I har fået

det hele jo drejer sig om - mere omsorg til beboerne, siger Michael Sandal.

havde lige tid til at lave mine notater. På den

både større faglighed og bedre handleplaner

måde kan jeg anvende min tid fornuftigt i ste-

ved at arbejde med et it-værktøj, der under-

det for at bruge tid på at gå et eller andet sted

støtter det socialpædagogiske arbejde. Det er

Brugerdreven innovation

hen for at skrive, forklarede Trine og svarede

for mig at se en fordel for den enkelte borger

Udviklingen af Bosted Systemet har siden den

bekræftende, da ministeren spurgte, om hun

og med til at rykke ved diskussionen om,

spæde start i 1999 være brugerdreven.

var glad for at bruge Bosted Systemet:

hvordan vi kan gøre kolde hænder til varme,

- Ja, da jeg lige fik styr på det!

Ministeren imponeret

Første version af systemet blev således

mente ministeren, der også var lydhør over for

udviklet i tæt samarbejde med Fyns Amt og

et ønske om at koble forskningsmiljøet tættere

bo- og aktivitetsstedet Lindebjerg i Aarup.

på arbejdet med Social IT.

Siden er udviklingen gået stærkt. I dag har de tre Vestdanske regioner og mere end 25 %

Ved det efterfølgende debatmøde spurgte erhvervs- og økonomiministeren interesseret til

Succes for Bosted Systemet

af kommunerne valgt Bosted Systemet som

systemets muligheder og effekt, og han var

For en af arkitekterne bag begrebet Social IT,

deres socialpædagogiske IT-fagsystem.

blandt andet tilfreds med at høre, at systemet

direktør Michael Sandal, Team Online, er

Det betyder, at der i løbet af 2008 vil være

besøget på Lindebjerg en anerkendelse af de

over 15.000 socialpædagoger og ansatte i den

mange års udviklingsarbejde, hvor brugerne

sociale sektor, der benytter systemet i deres

har været tæt involveret i arbejdet med at

daglige arbejde med at dokumentere, udvikle,

udvikle Bosted Systemet:

evaluere og effektivisere den socialpædago-

- Det er et nationalt gennembrud for tanken om digitalisering af den sociale sektor, siger direktør Michael Sandal, der selv har

giske indsats og administrere hverdagen på institutionerne. - I dag er det stadig brugerne, der styrer

været med til at bane vejen, idet han i to

udviklingen. Alt andet ville også være meningsløst,

omgange har deltaget i det arbejdsgruppe-

for it skal understøtte den gode praksis, og det er

arbejde, der ligger til grund for udspillet til den

altså ikke noget som it-nørder og systemplanlæg-

kommende Kvalitetsreform.

gere kan sidde og regne sig frem til.


6 | tema TEMA

Behovene defineres i hverdagen ude på de mange arbejdspladser, så er det teknologileverandørernes opgave at udvikle og levere de værktøjer, der kan lette arbejdsgangene, så vi

Hvad tror du

- at opmærksomheden på den sociale sektor og digitaliseringen af området kan føre til?

og udvikling, siger direktør Michael Sandal,

Niels Henrik Helms, direktør, Knowledge Lab, Syddansk Universitet

Team Online.

- Jeg hæfter mig ved, at ministeren var meget

kan frigøre tid fra arbejdet med administration og dokumentation til fordel for pleje, omsorg

lydhør over for behovet for at styrke udviklin-

Bo- og aktivitetstilbuddet Lindebjerg

gen på området for Social IT med flere

Lindebjerg er et bo- og aktivitetstilbud i Aarup

forskningsmidler. Det er både meget positivt

på Fyn for voksne udviklingshæmmede med

og konsekvent, at regeringens ønske om

60 døgnpladser, 38 aktivitetspladser samt

brugerdreven innovation nu også følges op af

fritidstilbud som fx musik, cafe, sejlads,

midler til forskning på det sociale område,

motorsport og folkedans.

hvor både vidensinstitutioner, producenterne

Læs mere om Lindebjerg på www. lindebjerg2-12b.dk

og brugerne står parat til at sikre en evidensbaseret udvikling, så udviklingen ikke sker hen over hovedet på den offentlige sektors medarbejdere.

Poul Erik Petersen, institutionsleder Værkstedet Pilevej, Aarup - Jeg er meget tilfreds med at erhvervs- og økonomiministeren i sin valgkamp valgte at besøge en af Assens Kommunes tilbud for udviklingshæmmede. Det er med til at sætte fokus på området og denne opmærksomhed skulle gerne betyde, at vi - som alle andre - i fremtiden kan efterleve Lov om Social Service. I dag arbejdes der med normtal og forskellige underlige kriterier, som er baseret på “gruppetænkning”, og det er faktisk netop det modsatte loven lægger op til. Det er et


TEMA | 7 tema

paradoks, og det skal vi gerne ændre meget

at der bliver aftalt nogle tværgående kommunika-

snart.

tionsstandarder, så viden kan overføres fra de

Jeg finder det også ganske fornuftigt, at

forskellige systemer, der anvendes på området.

ministeren valgte at besøge Lindebjerg, hvor

Jeg er sikker på, at den forøgede opmærk-

der arbejdes meget med digitalisering. Rigtigt

somhed på handicapområdet er med til at

anvendt betyder digitalisering jo, at den

udvikle området - fra en verden, hvor viden er

skriftlige dokumentation og den samlede viden

personbåren til en verden præget af evidens og

bliver optimeret, og derved er det noget

resultat og effektmåling.

Fakta om Bosted Systemet En medarbejder på en social institution

nemmere at udarbejde handleplansmål og

som Lindebjerg kan i gennemsnit spare

resultatmål.

134 timer om året ved at arbejde digitalt med handleplaner, dagbøger og medicinhåndtering Det er dokumenteret i kandidatafhandlingen, ”Digitalisering af specialinstitutioner – konsekvensanalyse”, fra Syddansk Universitet om konsekvenserne af digitaliseringen på tre sociale specialinstitutioner. Et af de tilbud, der indgår i undersøgelsen, er bo- og aktivitetstilbuddet Lindebjerg, der har arbejdet målrettet med digitalisering af de daglige arbejdsgange siden 1998. Af kandidatafhandlingen fremgår det desuden:

Michael Henriksen, souschef Lindebjerg

• En institution med 121 medarbejdere

- Vi fik jo først og fremmest præsenteret

kan frigøre ca. 16.303 arbejdstimer

Jim Staffensen, direktør Social og Sundhed, Assens Kommune

Bosted Systemet i sit rette element, ude på

årligt, svarende til ni årsværk til en værdi

bostederne, i funktion og i brug. Vi fik givet

af 2,25 mio. kr. om året ved at digitali-

- Det var godt at få besøg af et højtstående

ministeren syn for SAGEN - her er noget der

sere arbejdet

medlem af regeringen, som ved selvsyn kunne

virker, noget der højner fagligheden, noget der

konstatere, at det rent faktisk ikke står så ringe

giver resultater. Og så fik vi fortalt en god

til, som nogen ønsker at fremstille handicap-

historie om vores område, de vilkår, vi arbejder

området, ligesom de bange anelser om

under, og som beboerne lever i.

konsekvenserne af kommunernes overtagelse

Endelig benyttede vi muligheden for at

• Værdien af besparelserne overgår driftsudgifterne til det valgte it-værktøj • Medarbejderne bruger i gennemsnit

af de tidligere amters ansvar på området har

præsentere vores erfaringer med efteruddan-

127 minutter om ugen på at føre

vist sig at være ubegrundet. Med hensyn til

nelse af alle medarbejdere, som både har kva-

dagbog mod 157 minutter, før arbejdet

digitaliseringen så tror jeg, at den vil bringe

litet og relevans i forhold til Kvalitetsreformen,

blev digitaliseret

mere evidens ind på området og dermed

og som har givet ledige pædagoger nyt arbejde

understøtte den fortsatte udvikling af området,

og nye muligheder.

• Medarbejderne vurderer, at kvaliteten af

herunder øge kvaliteten i dialogen med såvel

handleplanerne er øget ved at it-under-

de pårørende som politikerne og personalet

støtte arbejdet

om indhold og indsatsen. Læs et resume af afhandlingen på

Ib Poulsen, forstander, ASABO, Assens - Jeg håber, at ministerens besøg kan betyde, at det fokus der er på velfærdsreformen kan betyde

www.bizzkit.dk/social-it/Default. aspx?Page=Project&ID=236


8 | SPECIALUNDERVISNING

CSV Århus:

Vi er blevet fagligt udfordret

Bosted Systemet blev oprindeligt udviklet til landets døgntilbud for udviklingshæmmede. Men nu anvendes det dagligt på mange andre typer tilbud som fx misbrugscentre og værksteder, heriblandt også CSV Århus, en undervisningsinstitution for voksne mennesker med psykiske vanskeligheder. Indførelsen af Bosted Systemet på skolen har styrket arbejdet med dokumentation og udfordret medarbejderne: - Mange medarbejdere har oplevet den synlighed af den enkeltes indsats, som følger med brugen af Bosted Systemet, som en voldsom udfordring af blandt andet deres metodefrihed. Men jeg mener faktisk, at vi har fået større åbenhed og mere udveksling af viden mellem kolleger end tidligere, siger skoleleder Helle Horn, CSV Århus, hvor systemet bruges dagligt af knap 30 medarbejdere, både til det administrative arbejde og til arbejdet med dokumentation af skolens mange individuelle uddannelsesforløb.

Dagligt dokumentationsredskab I dag kommer Bosted Systemet i brug, så snart CSV Århus får besked om, at en ny kursist gerne vil gå på skolen. I kalenderen noteres det indledende møde, og bagefter opretter skolens visitator en handleplan for kursisten, hvor de første indtryk og bemærkninger noteres. Alt efter fagønsker og den enkelte kursists individuelle situation, tildeles kursisten en koordinerende lærer, der med udgangspunkt i handleplanen udarbejder en konkret undervisningsplan med både personlige, sociale og faglige delmål. Kursistens andre faglærere dokumenterer nu løbende deres del indsatsen, og noterne udgør en væsentlig del af den dokumentation, der drages frem i forbindelse med en koordinerende samtale efter de første 4-6 lektioner samt ved de halvårlige evalueringer. - Papirgangene er blevet mere effektive, og systemet vil på sigt også være tidsbesparende, fordi det er let at finde den relevante dokumentation. Vi står så stadig med en anden fælles udfordring, nemlig at sikre ensartethed og kvaliteten af dokumentationen, lige som vi skal minde hinanden om at bruge systemet og undgå at sende alt til alle, bare fordi man kan. Men jeg synes, at det fokus, vi har haft på evaluering og dokumentation kombineret med systemets muligheder, højner kvaliteten af dokumentationen. Nu deler man


SPECIALUNDERVISNING | 9 reelt sine erfaringer - frem for at aflevere et halvårligt evalueringsdokument, der blot har til formål at vise chefen, at alt går godt, siger skoleleder Helle Horn, der suppleres af Hans Jørgen Lodberg, der er både underviser og systemadministrator: - Tidligere skulle vi jo i arkivskabet for at se, hvad de andre lærere lavede bag de lukkede døre. Nu kan vi lettere se hinanden over skuldrene, og som undervisere kan vi nu løbende dele erfaringer og gode ideer, siger Hans Jørgen Lodberg.

Skal løbende tilpasses Systemet bruges også til at holde styr på mere praktiske ting som holdstørrelser og dialog med kursisterne, og de mest brugte moduler er dagbog, handleplaner og fremmødestatistik. Indførelsen af Bosted Systemet betyder, at alle relevante stamoplysninger er samlet i én database, som erstatter de lange rækker af mapper, som havde tendens til at fylde op uden nogensinde at blive brugt. Samtidig er oplysningerne tilgængelige, uanset om lærerne

én af drivkræfterne bag integrationen af

befinder sig på selve skolen midt i Århus

Bosted Systemet på CSV Århus.

midtby eller på ét af de eksterne undervisningssteder i kommunen. - Vi har selv været med til at udvikle og

Et godt eksempel er kursisternes adgang til systemet: - Lige nu er Bosted Systemet stadig

For Poul Erik List er det i øvrigt værd at bemærke, at Bosted Systemet er med til at øge kollegernes it-anvendelse: - Tidligere brugte mange af lærerne aldrig IT, men nu bruger alle skolens lærere modulet

tilrette systemet for at få det til at passe til et

lærernes redskab til at dokumentere kursistens

til fremmødestatistik og skriver dagbogsnotater,

tilbud som vores, med de behov, vi har. Det

fremmøde og resultater med mere. Men vi

siger Poul Erik List, der dog også mener,

har været en stor opgave, og der er da stadig

vil gerne arbejde med at få kursistens egen

at det har været en hård proces for nogle

ting, som vi arbejder med at få gjort bedre,

stemme med ind i evalueringsarbejdet, fx ved

medarbejdere:

efterhånden som vi bliver bedre til at definere,

at give de enkelte kursister adgang til selv at

hvordan vi egentlig gerne vil have tingene,

skrive i de relevante dele af systemet, siger

bestemte baner, og det kan være svært. Men

siger underviser Poul Erik List, som har været

skoleleder Helle Horn.

måske har barrieren i virkeligheden i lige så

- Systemet har tvunget os til at tænke i

høj grad været en generel ulyst blandt medarbejderne til at dokumentere indsatsen - som Bosted Systemet i sig selv, siger Poul Erik List, der bakkes op af sin kollega: - Vi er blevet provokeret af samfundets krav om dokumentation og evaluering - men også af Bosted Systemet - til at tænke pædagogisk udvikling – og det er nok i sidste ende befordrende for vores område, mener Hans Jørgen Lodberg.

Om CSV Århus Center for Specialundervisning for voksne, CSV Århus, er en specialskole under Socialforvaltningen i Århus Kommune. Undervisningstilbuddet hed indtil 1. januar 2007 Amtsskolen. Skolen udbyder undervisning, der hjælper mennesker med sindslidelser til at komme videre efter psykisk sygdom. Læs mere om CSV Århus på kommunens hjemmeside www.aarhuskommune.dk/csv


10 | TEMA ONLINE HANDLEPLANER Hillerød Kommune:

Online handleplaner del af ny pædagogisk praksis Så er Hillerød Kommune i gang med at implementere Bosted Systemet. Tanken er, at systemet skal være implementeret på alle kommunens tilbud inden for handicap og psykiatri i løbet af 2008. Af Stella Thomsen, konsulent i Kommunikationscentrets Videns- og formidlingsenhed (VIFO)

Små gule klæbe-sedler. Diverse dagbogsnota-

fundament for samarbejde mellem botilbud og

skal fungere på - i den daglige praksis og på

ter i en Kina-bog. For vikaren i bofællesskabet

nærmiljø.

ledelsesplan. Desuden evalueres processen og forløbet undervejs.

eller for pædagogen, der lige er vendt hjem fra sommerferie, kan det tage sin tid at blive

Bosted Systemet i 19 botilbud

opdateret, når observationer om en borgers

Ovenstående fordele har ligget til grund for

følges forundersøgelsen op af en afsluttende

trivsel står blandet med oplysninger om en

Hillerød Kommunes valg af Bosted Systemet

undersøgelse. Forhåbentlig vil det vise sig,

skovtur og derimellem en tid hos lægen med

frem for andre lignende systemer.

at den strukturerede måde at arbejde på har

borgeren.

Samarbejdsaftalen med Team Online og VIFO

givet bonus for både borgeren og medarbej-

er målrettet handicap- og psykiatriområdet for

derne. Og der har været positive fortilfælde.

Ved projektafslutningen i december 2008

Bosted - pædagogens værktøj

såvel børn som voksne. Teknisk set kan Bosted

I Hillerød kommune hedder løsningen Bosted

Systemet også udvides til andre områder, fx

Systemet, fordi dette internet-baserede

ældreområdet og social- og skoleområdet.

af Bosted Systemet tilbage i 2002, hvor

styringssystem understøtter arbejdet med

Antallet af moduler er variabelt i forhold til

det blev taget i brug på bl.a. Margueritten i

handleplaner. Mål og delmål lader sig

bostedets individuelle behov og kan hele tiden

Snekkersten. Personalet på Margueritten blev

kortlægge og effekter dokumenteres. Og alle

udbygges.

ved en sparerunde spurgt, om man skulle

personfølsomme oplysninger samles ét sted.

Bosted for borger og pårørende

De første botilbud, der får oprettet Bosted

Positive erfaringer VIFO har erfaringer fra implementering

stoppe med Bosted Systemet. Det ønskede

Systemet bliver Åmosen og Børnehuset samt

personalet ikke. Betydningen af at kunne

LEVUK og Pensionatet. Alle med opstart i

arbejde struktureret med handleplaner i det

november og december 2007. De resterende

pædagogiske arbejde betød så meget, at

Systemet meget gerne betyde, at de får en

15 kommunale botilbud forventes at starte i

besparelserne måtte findes andre steder.

mere helhedsorienteret indsats. Fordi alle

foråret 2008.

For borgeren skulle indførelsen af Bosted

på samme hammel for at støtte borgeren i at få

Konsulentbistand fra VIFO

Dokumentation en del af retssikkerheden

et bedre liv.

VIFO, det vil sige Kommunikationscentrets

Bosted Systemet bruges først og fremmest til

afdeling Videns- og formidlingsenheden, yder

intern styring af det pædagogiske arbejde. Men

give borgerens pårørende adgang til relevante

pædagogisk konsulentbistand på opgaven.

der er yderligere aspekter ved dette. På mange

oplysninger, fx i handleplan og dagbog. At

Ethvert forløb påbegyndes med en forundersø-

bosteder rundt om i Danmark udføres et godt

pårørende løbende kan følge med i det

gelse. Her tager bofællesskabet en beslutning

stykke pædagogisk arbejde, men det er ikke

daglige arbejde vækker tillid og skaber et godt

om deres ønsker til systemet, og den måde det

alle steder lige synligt udadtil. Og en synlig og

kender målene og delmålene og derfor trækker

Derudover er det med systemet muligt at


ONLINE HANDLEPLANER TEMA | 11

tydelig dokumentation af den pædagogiske indsats er nødvendig. Dybest set handler dokumentation om retssikkerhed – ikke alene borgerens, men også personalets. Med Bosted Systemet bliver det synligt, at der rent faktisk foregår et vigtigt pædagogisk arbejde, og at man nogle gange bliver nødt til at ændre strategi og retning, når man vil nå målet.

Højnet status Som pædagog skal man kunne være stolt af sit fag, og det pædagogiske fagområde har brug for dokumentationsværktøjer, der også kan være med til at højne fagets status. Vi må gøre op med den holdning, der lejlighedsvis får medvind i medierne i form af verserende enkeltsager - at et pædagogisk opholdssted blot er en pasningsordning, hvor man drikker meget kaffe. Ovenstående artikel har været bragt i nyhedsbrevet, Nyt fra Kommunikationscentret, der udgives af Hillerød Kommune. Hvis din arbejdsplads har erfaringer med Bosted Systemet, som I gerne vil dele med andre, så kontakt Bosted Nyt.


12 | NYT & noter Fælles strategi for digitalisering

Metadon-bus er God Social Praksis Et forsøg med en rullende Metadon-bus og itunderstøttet medicinhåndtering på

Sammen med regeringen og Danske Regioner

• For det andet skal nye løsninger bygge på

har Kommunernes Landsforening udarbejdet

åbne standarder og “digitale legoklodser”, der

en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, som

af myndighederne lettere kan sættes sammen

sigter på bedre digital service og øget

til nye services for borgerne.

effektivitet. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi,

Nordsjællands Misbrugscenter har nu fundet vej til databasen, God Social Praksis. Stofmisbrugere i Metadonbehandling har som regel behov for at modtage Metadon dagligt. Enkelte brugere kan håndtere at få

Læs mere på KL´s hjemmeside under

doser til flere dage med sig hjem, men for de

”Mere Fælles – Mere Digitalt”, peger især på

Fagområder og menupunktet Administration og

flestes vedkommende er det mest hensigts-

to ting:

digitalisering.

mæssigt kun at få Metadon til én dag ad

• For det første skal kommunerne i stigende

gangen. Mange brugere har imidlertid lang

omfang gå sammen, når der skal udvikles og

transporttid til et udleveringssted, lige som

indkøbes digitale løsninger.

mange borgere i Nordsjælland ikke ønskede at være naboer til et fast udleveringssted for stofmisbrugere. Løsningen blev en mobil Metadon-bus, der nu kører rundt til brugerne på en fastlagt rute. På Misbrugscenteret, der er en del af region

Nye pjecer om dokumentation og handleplaner

Hovedstaden, benytter man Bosted Systemets medicinmodul. En stofmisbruger, der vil i Metadonbehandling, får en udredende samtale hos en af Misbrugscentrets lægekonsulenter på et af ambulatorierne i Hillerød, Farum, Hørsholm, Frederiksværk eller

Socialpædagogernes Landsforbund og Kommunernes Landsforening har udgivet to praktiske

Frederikssund. Når lægen har ordineret

hæfter om henholdsvis dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale

Metadonen, opretter en lægesekretær

tilbud samt handleplansarbejdet efter servicelovens § 141.

recepten elektronisk i Bosted Systemet, og

Dokumentations-hæftet er en guide til arbejdet med dokumentation, anbefalinger til arbejdet med at måle effekten af indsatsen samt en gennemgang af fire dataindsamlingsmetoder, observation, sagsgennemgang, spørgeskema og registrering – alle med eksempler. I pjecen om handleplaner giver SL og KL deres bud på selve formålet med handleplansarbejdet, ansvarsfordelingen og indholdet i planerne. De to pjecer, ”Dokumentation i det små” og ”Rart at vide om handleplaner”, kan blandt andet

lægen godkender recepten elektronisk. Herefter optræder brugerens udlevering med det samme på den pakke- og udleveringsliste, som Falcks sundhedsfaglige personale dagligt trækker. Udleveringen kan udover Metadon inkludere støttemedicin. Læs mere om Metadon-bussen på www.

rekvireres fra Kommunernes

godsocialpraksis.dk/ShowExample.

Landsforening.

aspx?ExampleID=221

Kom nu - endnu bedre - i gang! - med Bosted Systemet Bosted Systemet er implementeret på mere end 400 sociale tilbud i Danmark, men flere kommer til næsten dagligt. De mange erfaringer fra arbejdet med at uddanne nye brugere betyder nu, at opstartskurset er udvidet fra én til to dage. Samtidig har Team Online udgivet en brochure, Kom godt i gang med Bosted Systemet. Brochuren er et værktøj til nye brugere af systemet med vægt på, hvordan man forbereder sig bedst muligt på opstartskurset, men der er også med en lang række informationer om, hvad systemet er og kan. Brochuren kan rekvireres hos Team Online på telefon 66 17 73 13, eller info@teamonline.dk.

Bosted NYT 16  

Bosted NYT er et magasin som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbe...

Bosted NYT 16  

Bosted NYT er et magasin som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbe...

Advertisement