Page 1

TEMA |  #12

juni

2007

Bosted nyt

❱ Version 3.14 er frigivet - med fuld integration til Tilbudsportalen . . . . . . . . . . 3 ❱ Kommunernes Landsforening bød på kvalitetsdebat - vi skal evaluere på det rigtige . . . . . . . . . . . . . . 4

❱ Virkefeltet valgte at gå digitalt - mere kvalitet på samme tid . . . . . . . . . . . . . 6

❱ Bosted Temadag en succes - administratorer fra hele landet mødtes i Odense . . . . . . . . . 8


 | velkommen

Dette nummer Når du læser disse linier, er version 3.14 af Bosted Systemet frigivet, og vi håber, at du får glæde af de mange små forbedringer og de nye moduler, som er med i systemet. En af de ting, som virkelig stikker ud, er den fulde integration af data fra Bosted Systemet til Tilbudsportalen. Denne funktionalitet er et stort skridt på vejen i vores understøttelse af BUM-modellen, hvor borgeren er i centrum, som vinder større og større indpas i den offentlige verden. BUM, eller Bestiller-Udfører-Modtager-modellen er et begreb, hvor en person eller organisatorisk enhed i kommunen eller regionen står for visitationen af de sociale- og sundhedsmæssige ydelser - og på baggrund af denne, bestiller udførelsen. Selve leverancen eller udførelsen af serviceydelsen til modtageren sker så fra en anden organisatorisk enhed, som enten kan være intern eller ekstern. Modellen stiller naturligvis krav til den måde, systemer som Bosted Systemet fungerer på, idet den naturlige konsekvens er, at systemet både skal kunne håndtere bestiller- udfører- og modtagerfunktionerne. I praksis gør Bosted Systemet allerede det på en række områder som fx integrationen med Tilbudsportalen, hvor udføreren, det enkelte tilbud, automatisk kan indrapportere de nødvendige data til Tilbudsportalen via Bosted Systemet, så bestilleren kan se de forskellige tilbud og vælge det rette tilbud og de rigtige ydelser til den enkelte borger. Hele BUM-tankegangen

BostedNYT

BostedNYT er et nyhedsbrev, som udgives af Team Online A/S. Bladet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale institutioner løbende orienteret om mulighederne for digitalisering og kommunikationen i den sociale sektor.

er således en del af Bosted-konceptet, der vil blive udviklet yderligere i den retning, - også for at sikre en sammenhæng mellem kravet om dokumentation, evaluering og opfølgning på den socialpædagogiske indsats. Netop udvikling af kvalitet i den sociale sektor var på dagsordenen, da Kommunernes Landsforening holdt møde i Aalborg for nylig. Vi bringer en lille reportage fra mødet med tre markante synspunkter på dokumentation, evaluering og kvalitet i arbejdet inde i bladet. I dette sidste nummer af Bosted NYT inden sommerferien kan du også læse om en københavnsk institution, Virkefeltet, som var ét af de første tilbud, der tog Bosted Systemet til sig og har arbejdet målrettet med dokumentation og kvalitetsudvikling i praksis. Her hjælper systemet medarbejderne og ledelsen med at holde styr på informationerne i en ofte omskiftelig hverdag, hvor alle arbejder med skiftende arbejdstider og på forskellige fysiske lokationer. Når disse linier læses, har vi afholdt vores første Bosted Temadag for administratorer. Det var en god dag, som vi forhåbentligt får lejlighed til at gentage næste år. God fornøjelse med læsningen – og god sommerferie! BostedNYT

Ansvarshavende redaktør: Direktør Michael Sandal

Tryk: Kerteminde Tryk Odense A/S

Redaktion: Michael Sandal Maria Hardt-Madsen Stine Pontoppidan Myltoft

BostedNYT udkommer 8 gange om året i et oplag på 4500 eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.

Team Online A/S Middelfartvej 9-11 5000 Odense C Telefon 66 17 73 13 Fax 66 17 73 18 E-mail info@teamonline.dk www.teamonline.dk

Abonnement: BostedNYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til bestilling@bostedNYT.dk Bladet kan desuden læses og downloades på www. bostednyt.dk

Tekst: Bureau4 Layout: Mouret Publishing

Team online

a

s

– fra tanke til handling


aktuelt | 

Version 3.14 er frigivet

Fuld integration med Tilbudsportalen – og meget andet Bosted Systemet er blevet opdateret til version

af opdateringen i deres daglige arbejde, siger

til Tilbudsportalen. Og det er muligt at trække

3.14. Dermed har alle brugere af Bosted

udviklingschef Rune Møller Andersen, Team

data ud af Tilbudsportalen igen. På den

Systemet med ét slag fået adgang til resultatet

Online A/S.

måde slipper man for tastearbejde og skal

af måneders udviklingsarbejde, der er foregået

En af de vigtige nyskabelser i systemet

kun opdatere sine oplysninger ét sted, siger

i samarbejde med de enkelte tilbud.

er den direkte datastrøm mellem Bosted

udviklingschef Rune Møller Andersen.

- Med den nye version af systemet har vi

Systemet og Tilbudsportalen, der er udviklet af

En samlet oversigt over ændringer og nye

dels introduceret en række helt nye moduler,

Socialstyrelsen:

moduler i version 3.14 af Bosted Systemet kan

lige som flere af de eksisterende moduler er

- Nu kan brugerne af Bosted Systemet

findes på www.bosted.net

blevet udvidet på en række punkter, så jeg er

inddatere data i form af både stamskema og

sikker på, at vores brugere vil få stor glæde

ydelsesskemaer, som automatisk indberettes

Ændringer i modulerne Nye moduler i version 3.14

Beboerøkonomi - der kan blandt andet tilføjes servicepakker til en oprettet faktura. Community - med et museklik på en ny knap, Community, kan man hente hjælp til den del af systemet, som man arbejder med. Standardbreve - muligheden for at skrive breve bygget på en standardskabelon er udvidet til også at kunne knyttes op på en afdeling og en medarbejder.

Helpdesk - modulet gør det muligt for den lokale systemadministrator at

Udskrift af labels – labels kan nu udskrives i flere formater for borgere,

følge med i, hvordan det går med institutionens ønsker til Bosted Systemet.

pårørende og medarbejdere lige som pakkelister kan udskrives som

Kalender - modulet er blevet redesignet og udstyret med en lang række nye

labels.

funktionaliteter. Samtidig er første skridt taget til fuld integration med andre

Indberetning til Den Social Ankestyrelse, DSA – tilbud efter Servicelovens

kalendersystemer som fx Outlook og exchange-miljøer.

§ 110 kan indberettes direkte til DSA via Bosted Systemet.

ResultatMålingsModellen – et modul til dokumentation og udvikling af den

Brugerløn – der kan planlægges brugerløn for flere dage ad gangen, lige

pædagogiske indsats med tekst og tal. Modellen er implementeret som en

som der er oprettet mulighed for automatisk tildeling af opgave, når en

del af handleplansarbejdet.

produktionsydelse afsluttes.

Dagbog og StatistikModellen – modulet gør det muligt at udarbejde statistik-

Ydelser - på borgerens stamkort kan man se, hvor mange dagbogsnota-

ker i forhold til de anvendte dagbogstyper. Det vil sige, at der laves en

ter, der er tildelt en borger - fordelt på typer og kontaktformer.

optælling for hver gang en dagbogstype anvendes på den enkelte borger.

EDIFACT- det er muligt at oprette en Edi-recept ud fra en Bosted recept.

Tilbudsportalen – modulet gør det muligt at inddatere data i stamskema og

Medicin – Funktionen ”Seponéring” af medicin er nu opdelt i to funk-

ydelsesskemaer, som automatisk indberettes til Tilbudsportalen, lige som

tioner, ”Seponér og Kopiér” samt ”Kopiér”, lige som man kan udskrive

det fx er muligt at hente tidligere indberettede data tilbage til Bosted

informationer om enkelt-recepter.

Systemet.

Pårørende/Samarbejdspartner – modulet er gjort endnu mere fleksibelt

Advis – modulet er et sikkert beskedsystem, hvor systemet eller medarbej-

blandt andet med hensyn til at oprette børn og andre pårørende i systemet.

deren kan sende korte målrettede beskeder til én eller flere medarbejdere,

Handleplan, mål og delmål – der kan automatisk oprettes en opgave til den

sorteret på fx afdeling eller jobfunktion. Beskeden popper op på skærmen,

person, der er ansvarlig for handleplanen samt tilknyttes en sagsbehandler

når medarbejderen er online eller logger sig på systemet.

til en handleplan. Dagbogsnotater – modulet er forsynet med flere muligheder for at skrivebeskytte dagbogsnotater af hensyn til de enkelte brugeres forskelligartede behov.


 | tema TEMA

KL’s sociale temamøde:

Kvaliteten er i fokus

Kvalitetsudvikling af kommunernes velfærdsservice - og dermed kvalitetsreformen - var i centrum, da 1200 kommunale politikere og embedsmænd fra 93 af landets kommuner mødtes til Kommunernes Landsforenings sociale temamøde i Ålborg den 31. maj og 1. juni.

Nødvendigt at måle på resultater

- Ingen er tjent med, at den offentlige sektor arbejder i blinde. For at kunne leve op til krav

sag, men også et enkeltstående tilfælde. - Ingen embedsmand tror alligevel på

fra brugere og politikere skal man vide, hvad

detailstyring, sagde Johannes Due og

man er god og mindre god til. Tillid uden

argumenterede med, at det er den gængse

kontrol er for tyndt et grundlag at styre på,

opfattelse, at man som oftest ikke kan finde

når man taler om så stort et område, sagde

en regel, når man skal bruge den, at man kun

Johannes Due og understregede, at flere må-

bruger en del af et regelsæt og normalt kun

Det er nødvendigt med flere målinger i det of-

linger samtidig er det bedste forsvar mod den

den del af reglen, som man er enig i, mens

fentlige. Man afleverer altså ikke bare 48 % af

detailstyring, som mange kommuner kritiserer

resten ignoreres.

de offentlige budgetter til kommunerne uden

folketinget for at udøve på området.

at have en tæt fornemmelse for, hvad man får for pengene. Med disse ord satte tidligere formand for

- Hvis en minister skal kunne forsvare det kommunale selvstyre, skal man tilbyde alternativer til detailstyring, sagde han og gav som

- Nye regler fører altså ikke nødvendigvis til ændret adfærd. Derfor er målinger det bedste forsvar i forhold til detailstyring. Det tvinger kommunalbestyrelserne til at

strukturkommissionen, administrerende

eksempel, at hvis en minister presses af en

formulere målsætninger og viser, om kom-

direktør Johannes Due, Sygeforsikringen

enkeltsag, så tvinges ministeren ofte til at gribe

munen holder kontrakten med borgerne, og

”danmark”, en skarp vinkel i diskussionen

til detailstyring. Med mindre altså der findes

resultatet kan bruges i dialogen med borgerne,

for og imod målinger og kontrol af ydelser på

gode statistikker og målinger på området, som

sagde Johannes Due, administrerende direktør

social- og sundhedsområdet:

kan vise, at der nok er tale om en beklagelig

Sygeforsikringen ”danmark.

Lad os få et dokumentationsstop Giver mere måling mere kvalitet? Det er et godt spørgsmål, var professor Peter Dahler-Larsens svar på sit eget retoriske spørgsmål. Hans pointe var, at for at komme svaret

at læring ikke eliminerer kontrolbehovet! Med hensyn til oplysning pegede han på, at det er af stor værdi at måle blot for at blive klogere på en indsatstype eller generelt. En

hvis A) gennemførelse og virkning er gennemtestet, B) en tilsvarende mængde af den eksisterende dokumentation må slettes. - Lad os først se, hvordan evalueringen

nærmere, skal man gøre sig klart, at måling og

af udfordringerne her er dog at overkomme

virker og prioritere, hvad vi gerne vil

evaluering griber ind i virkeligheden.

myten om, at det er helt umuligt at beskrive den

vide, sagde Peter Dahler Larsen,

socialpædagogiske praksis.

og sluttede af med at erkende,

Viden er nøglen til handling

Endelig mindede han om, at måling og

Til gengæld er systematisk videnindsamling

evaluering også er formende og dannende eller

også nøglen til handling.

med andre ord, konstitutiv.

Resultaterne af måling kan ifølge Peter

at forslaget nok ikke havde sin gang på jord: - Men det var sjovt

- Man skal være opmærksom på, at evaluerin-

at komme med

Dahler-Larsen, Syddansk Universitet, bruges

ger griber ind i virkeligheden - uden at det er

forslaget!

på mindst fire måder, til kontrol, til læring, til

tænkt eller planlagt, sagde Peter Dahler-Larsen

oplysning og konstitutivt.

og opfordrede til at sikre sig, at man måler på

- Formålet med kontrol er først og fremmest at

det rigtige og benytter ressourcerne fornuftigt.

undgå møgsager, sagde Peter Dahler-Larsen og

Det gjorde han blandt andet ved at foreslå det

var mere positiv over for måling som et redskab

offentlige et dokumentationsstop.

til læring, blandt andet fordi det understøtter videndeling i organisationen. Blot man husker,

Konkret foreslog han, at man fra 1. juni 2007 kun må indføre nye krav om dokumentation,


TEMA |  tema

”En kvalitetsreform skal bygge på, at kommunerne selv kan sætte mål for og følge op på kvaliteten. Kommunerne skal have friere rammer, så de kan give medarbejderne de handlemuligheder, som er så afgørende, når man har med mennesker at gøre.” Tove Larsen, formand for social- og sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening

Omsorgssvigt er tidsler i den kommunale have Enhver topleder bør vide, at omsorgssvigt er

et lavstatus-område, hvor det bliver svært at

Det nytter at luge

resultat af en utilsigtet kultur. Toplederen bør

rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Hans positive budskab var, at mange undersø-

også vide, at der kommer flere Strandvænger,

Dermed er grunden lagt til en ond cirkel,

gelser tyder på, at arbejdet med kvalitetsudvik-

og at omsorgssvigt er onde spiraler, der gror

hvor personalets manglende kompetencer og

ling -lige som et godt organisatorisk klima - øger

som tidsler i den kommunale have.

svigtende empati for beboerne fører til magtes-

kvaliteten i indsatsen.

Evalueringschef Knud Ramian, Center for

løshed og en følelse af utilstrækkelighed, mang-

Derfor har ledelsen en mulighed for at på-

Kvalitetsudvikling i Region Syddanmark, havde

lende energi og faldende engagement, der igen

virke udviklingen og være med til at forebygge

lagt fløjlshandsken og viftede med jernnæverne,

fører til overlevelse gennem magtanvendelse

nye sager som Strandvænget.

da han i en workshop kom med sit bud på

og ligegyldighed, som i sidste ende resulterer i

årsag og løsning på sager som Strandvænget.

udbrændthed og øget sygelighed hos personalet

arbejdet foregår helt ude i de yderste led i

og et øget gennemtræk i medarbejderstaben.

organisationen - ikke som en skrivebordsøvelse

Frem med lugejernet

- Udbrændthed er en trussel alle steder, hvor

En vigtig forudsætning er dog, at kvalitets-

i centraladministrationen. Læs mere om Knud Ramians bud på

For ham at se er alle offentlige arbejdspladser,

der er tale om følelsesarbejde. Det vokser ube-

hvor der arbejdes med mennesker, i fare for

mærket, på bunden i organisationen, hvor ledel-

kvalitetsarbejde i organisationens yderste led

at ende i samme situation som Strandvænget.

sen ikke kommer så tit, mener Knud Ramian,

på http://knudramian.pbwiki.com/

Hans argument er, at fx færre botilbudspladser

der opfordrede ledelsen til hele tiden at have

fører til flere sårbare beboere på de resterende

gang i lugejernet.

tilbud. Sammen med samfundets voksende forventninger til de offentlige ydelser kan det medføre stress og en kortere lunte hos personalet. Det fører igen til, at området opfattes som

Kodeord fra debatten Omsorg - varme hænder og mindre bureaukrati Service - velfærdsbutik, hvor mange og hvilke varer? Meningsmåling - brugertilfredshed og brugerinddragelse Velfærd - tryghed og socialt sikkerhedsnet Minimumsstandarter - laveste eller højeste fællesnævner? Smileys - siger de noget om indholdet? Måles og vejes - kan alt måles og vejes Skjult kamera - overvågning til hvis fordel? Frit valg - flæskesteg eller salat? Image - kommunernes markedsføring


 | Virkefeltet

Mere kvalitet i arbejdet på samme tid Udefra virker gulstensejendommen tom og forladt.

- Selv om vi kun har 14 pladser, er vi mere

dagens aktiviteter. Hvad er der sket i dagens

end 80 ansatte, og vi arbejder tre forskellige

løb, og hvor god har den enkelte bruger

steder på alle tider af døgnet. Det betyder,

været til at følge dagsskemaet? Har brugeren

side af glasdøren med svingende hestehale

at mange måske kun ser hinanden en gang

været voldsom? Det tager jo også kun lige

og taster talkoden ind på sikkerhedslåsen for

om ugen eller til personalemøderne. I den

10 sekunder at notere, når en af børnenes

at åbne døren. Han viser vej op af trappen til

sammenhæng er Bosted Systemet et rigtigt

forældre ringer med en besked.

førstesalen, da en anden medarbejder dukker

godt kommunikationsværktøj, der er med til at

op – på vej ned.

sikre, at rigtig mange beskeder ikke går tabt,

fx at vente til efter 22 med at lave dagens

siger Mads Boholdt Hansen, der er forstander

notater i systemet, når der er faldet ro over

på bo- og aflastningstilbuddet Virkefeltet, der

afdelingen. Det er meget forskelligt.

Pludselig dukker Mads op på den anden

- Nå, skal du så hjem og sove? spørger Mads. - Næ, jeg skal til møde, svarer medarbejderen og forsvinder væk og ud i beboelseskvar-

er specialister i udviklingshæmmede børn og unge med autisme.

tet Tingbjerg i Brønshøj ved København, hvor den ene afdeling af Virkefeltet har til huse. Ingen steder er der børn eller unge at se på

Lidt afhængig af vagten foretrækker andre

Men alle bruger systemet, siger Mads, der også har bemærket, at nogle medarbejdere vælger at orientere sig i systemet, selv når de

Digitaliseret siden 2003 Siden 2003 har medarbejderne på tilbuddet

har fri. - Det er absolut ikke noget, vi hverken kræ-

brugt Bosted Systemet dagligt til dagbogs-

ver eller forventer, men en del medarbejdere

notater og dokumentation af brugernes

vælger at gå ind i systemet aftenen før de skal

forklarer Mads, og snupper Anettes kontor,

handleplaner samt opfølgning på de enkelte

møde, for lige at orientere sig om, hvad de

fordi ”hendes kontor er hyggeligere”. Anette

delmål. Som regel arbejder medarbejderne

kan vente sig af den kommende arbejdsdag.

er i øvrigt heller ingen steder at se.

med systemet i løbet af arbejdsdagen på én

Det gør jeg også selv. Hvis der i en periode

af de PC´ere, der er opstillet til formålet på de

har været knald på med en problematisk

tre afdelinger.

bruger, kan det være rart at vide, hvad der

værelserne. - De er alle sammen i børnehave eller skole,

På sin vis er det en stor del af forklaringen på, at Virkefeltet for tre år siden valgte at indføre Bosted Systemet:

- De fleste skriver løbende notater om

venter én næste dag. Det er en slags mental


Virkefeltet | 

forberedelse, der gør, at jeg fx kan slappe af

overblik over dagligdagen, mener Mads, der

- Det er i orden, vi var alligevel færdige, siger

og sove godt i weekenden i stedet for hele

ikke ville gå tilbage til tiden med ringbind og

Mads og siger pænt farvel, inden han haster

tiden at spekulere på, hvordan det nu går på

kinabøger:

videre til dagens næste møde.

afdelingen, siger Mads.

- Jeg har aldrig været i tvivl om, at vi som tilbud havde et stort behov for at digitalisere

Specialister i autisme

Tidsrøver eller timesaver

vores dokumentation. Det er meget lettere at

Medarbejderne på Bo- og aflastningstilbudet

En anden fordel ved at systemet er online

have alle oplysninger samlet i et fælles system

Virkefeltet under Københavns Kommune er

er, at medarbejderne kan lave handleplaner

end i ringbind, som hele tiden skal stå et

specialister i udviklingshæmmede børn og

hjemme, hvis de har behov for fred og ro

bestemt sted på én afdeling, siger Mads, der

unge med autisme.

til arbejdet. I det hele taget mener Mads,

også har et par gode råd, når man skal vælge et

at systemet har været med til at forbedre

socialfagligt IT-system:

dokumentation af indsatsen, selv om det er

- Et socialfagligt IT-system skal være webbase-

svært at sige, om systemet er en tidsrøver eller

ret, så det er tilgængeligt alle steder fra døgnet

en timesaver i hverdagen.

rundt. Det skal indeholde funktioner som

Virkefeltet har 14 pladser fordelt på tre geografisk spredte afdelinger, to på Virkefeltet i Tingbjerg og een på Tryggevældevej i Brønshøj. Den ene afdeling er et døgntilbud til seks

kalender, kardex, dagbog osv. Så skal systemet

unge mænd med atypisk autisme, den

mentation end før, men vi får mere kvalitet i

være driftssikkert, og endelig skal det være

anden, Kvisten, yder aflastning for forældre til

arbejdet på den samme tid. Vores handlepla-

brugervenligt, så alle let kan beskrive deres

34 hjemmeboende børn i hold på seks ad

ner er - set under ét - blevet bedre og lettere

arbejde og resultatet i systemet. Det er et vigtigt,

gangen, mens den tredje, Projektet, er et

at arbejde efter. Langt færre informationer går

hvis alle skal have lyst til at bruge systemet,

højt specialiseret botilbud til to unge med

tabt, og jeg synes, det giver større træfsik-

siger Mads, der i det samme bliver forstyrret af

autistiske træk og psykiatriske diagnoser.

kerhed i indsatsen. For mig som leder har

Anette, der pludselig dukker op alligevel:

- Vi bruger nok ikke mindre tid på doku-

det også betydet, at jeg bruger mindre tid på informationsindsamling og har fået et større

- Øh, holder du møde, eller kan jeg bruge PC´en?

Virkefeltet har ca. 80 medarbejdere, hvoraf en tredjedel er vikarer. Læs mere om Virkefeltet på www.virkefeltet.dk


 | NYT & noter Succes med Bosted Temadag Den 21. juni afholdt Team Online for første

sektor, så er det helt afgørende, at brugerne

gang en landsdækkende temadag for admi-

er med i processen.

nistratorer af Bosted Systemet. Mere end

trykker i dagligdagen. Vi kan programmere,

arrangementet.

men kun de kan pege på, i hvilken retning

om de mange nye tiltag, der er sat i værk og samle input til den videre udvikling af

Team Online A/S har ansat to nye medarbejdere på hovedkontoret i Odense:

Det er jo brugerne, som ved, hvor skoen

75 administratorer fra hele landet deltog i Formålet med temadagen var at informere

Nye medarbejdere

udviklingen af Bosted Systemet bør gå, siger direktør Michael Sandal, Team Online. På mødet fik deltagerne blandt andet mulighed for at høre mere om nye muligheder

Lars Bluhme Jørgensen, projektansat underviser

og funktioner i Bosted Systemet version

Lars er uddannet socialpædagog og har siden

innovation som et modeord, men vi har altid

3.14 samt lejlighed til at komme med ideer

2003 arbejdet som freelance pædagogisk

arbejdet på den måde. For hvis man skal

og forslag til kommende versioner af Bosted

konsulent for små og store institutioner samt

udvikle brugbare IT-værktøjer til den sociale

Systemet.

Bosted Systemet. - Mange opfatter fejlagtigt brugerdreven

organisationer. Han står desuden bag udviklingen af i-Meta samt ResultatMålingsModellen, der nu videreføres som modul i Bosted

Dynamo eller bremseklods

Stor forskel på tilsyn

Kommunalreformen har gjort kommunerne

varierer fra kommune til kommune og fra

til omdrejningspunkt for al udvikling på

region til region.

handicapområdet. Et af de store spørgsmål

Systemet.

Praksis for anmeldte og uanmeldte tilsyn i botilbud for handicappede og sindslidende

Det viser en analyse, som Ankestyrelsen har

i den forbindelse er, om kommunerne bliver

gennemført på baggrund af afsløringerne af

dynamo eller bremseklods for udviklingen af

de uacceptable forhold for handicappede på

specialiserede tilbud på handicapområdet?

Strandvænget i Nyborg og Bostedet Sjælør. 90 kommuner og 5 regioner indgår i under-

Betina Brilli, supporter, Uddannelsesafdelingen

Anvendt KommunalForskning, om at evaluere

søgelsen og besvarelserne viser blandt andet

Betina er uddannet multimediedesigner og er

udviklingen over en fem-årig periode, og nu

• 69 procent af kommunerne udførte et

i arbejdstræning i Uddannelsesafdelingen som

foreligger første delrapport i form af undersø-

personrelateret tilsyn mindst én gang årligt pr.

supporter på Bosted Systemet.

gelsen, Ny struktur og dynamik på handica-

beboer i perioden 2004-2006 i botilbud efter

pområdet – tidlige erfaringer og forventninger

serviceloven.

blandt ledere, medarbejdere og brugere.

• 40 procent af kommunerne gennemfører

Danske Regioner har derfor bedt AKF,

Evalueringens foreløbige materiale be-

årligt ét anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg

Kursuskatalog med flere tilbud

kræfter, at ledere, medarbejdere og brugere

på botilbud for udviklingshæmmede.

oplever både positive muligheder og negative

• 3 regioner oplyser, at der er retningslinjer for,

faldgruber, når de bedømmer den fremtidige

hvordan man skal forholde sig til handleplaner,

udvikling på handicapområdet.

der er udarbejdet for den enkelte beboer.

Et nyt kursuskatalog fra Team Online vil være på

Læs mere på www.social.dk/global/nyheder/

gaden i august. Kursuskataloget kommer til at

Hele undersøgelsen kan læses på www.akf.dk/handicap.

Nyhedsarkiv/2007/SM/tilsyn_bosteder.html

indeholde genopfriskningskurser for både administratorer og brugere af Bosted Systemet, kurser i enkeltmoduler samt kurser, som ikke omhandler kendskab til Bosted Systemet, men nærmere den organisatoriske brug, herunder sproget i handleplanerne. Alle kurser bliver afholdt i Odense.

Plejehjem på Tilbudsportalen Fra 1. juli 2007 skal alle landets plejehjem og plejeboliger på Tilbudsportalen. Allerede nu er der åbent for indberetning af tilbud til portalen. Læs mere på www.tilbudsportalen.dk

Bosted NYT 12  
Bosted NYT 12  

Bosted NYT er et magasin som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbe...

Advertisement