Page 1

BostedNYT Digitalisering af det sociale område Sven-Åge Westphalen, Styrelsen for Social Service

Ny teknologi skaber forandring Digital forvaltning handler i høj grad om at få de offentlige IT-systemer gearet til at spille sammen

Digitale handleplaner Samlet overblik over klienterne

nummer 01 2006


BostedNYT BostedNYT er et nyhedsbrev, som udgives af Team Online A/S. Bladet har til formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale institutioner løbende orienteret om mulighederne for digitalisering af data og kommunikationen i den sociale sektor.

DETTE NUMMER

Ansvarshavende redaktør: Direktør Michael Sandal Redaktion: Michael Sandal Maria Hardt-Madsen Stine Pontoppidan Myltoft Tekst: Bureau4 ApS Layout og tryk: Team Online A/S BostedNYT udkommer 8 gange om året i et oplag på 1200 eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Team Online A/S Middelfartvej 9-11 5000 Odense C Telefon 66 17 73 13 Fax 66 17 73 18 E-mail: info@teamonline.dk www.teamonline.dk

Set i bakspejlet har 2005 været præget af usikkerhed om konsekvenserne af kommunalreformen. Hvem skal overtage de sociale institutioner? Hvilke krav vil de nye ejere stille til ledelse, drift og resultater? Men 2005 var også året, hvor begrebet Social IT bredte sig i erkendelse af, at der er et stort behov for at kunne dokumentere og digitalisere de enorme mængder af data, som dagligt indsamles på landets sociale institutioner. Nu hvor de nye regionsråd er valgt og på plads, kan de enkelte institutioner så småt begynde at se omridset af, hvad fremtiden vil bringe. Og uanset, om institutionen skal overtages af stat, region eller kommune, er opgaven nu hurtigst muligt at få styr på de interne data på en måde, så informationerne kan deles med nye arbejdsgivere og nye samarbejdspartnere. Populært sagt skal institutionerne forberede sig på den dag, hvor stikket til amtet skal trækkes ud af væggen for at blive sat ind i en ny sammenhæng. Med BostedNYT, vil vi gerne give et bidrag til det nødvendige overblik. Fremover vil vi derfor forsøge at holde ledelse og medarbejdere på de sociale institutioner løbende orienteret om nye initiativer og muligheder i forbindelse med digitalisering af data og kommunikation i den sociale sektor. I dette nummer af BostedNYT kan du blandt andet læse et interview med udviklingschef Sven-Åge Westphalen, Styrelsen for Social Service, der giver sit bud på den fremtidige digitale udvikling på landets sociale institutioner, og temaet i nyhedsbrevet er behovet for digitalisering i den sociale sektor. Du kan også læse, hvordan psykiatriforvaltningen i Vejle Amt fra starten tænkte en digital løsning med, da de satte gang i et udviklingsprojekt om standardiserede handleplaner. God fornøjelse med læsningen! BostedNYT

BostedNYT | 01 2006


AKTUELT Effekten af indsatsen skal kunne dokumenteres – Hvis vi skal udvikle kvaliteten af indsatsen på det sociale område, er vi først nødt til at dokumentere, hvad vi gør, og hvad der virker. Det mener udviklingschef SvenÅge Westphalen, Styrelsen for Social Service, der løser en række centrale opgaver på det sociale område, i forhold til ældre, handicappede, børn og unge samt området for særligt udsatte grupper. Han mener derfor, at det først og fremmest vil være behovet for dokumentation af sammenhængene mellem indsats og resultat, der vil fremskynde it-udviklingen på området. »Kommunalreformen vil forenkle bureaukratiet og gøre dagligdagen lettere for både borger, myndigheder og leverandører. Men i kølvandet på kommunalreformen ligger der også en forventning om, at leverandørerne kan kommunikere digitalt med deres samarbejdspartnere, så de løbende kan afrapportere indsats og resultat, – og det stiller nye krav til deres it-værktøjer,« siger udviklingschefen, der har ansvaret for styrelsens analyseafdeling.

»Det vil også blive krævet, at institutionerne skal offentliggøre dokumentation for både indsats og resultat. Det bliver en stor opgave for leverandørerne, så vi vil gerne i dialog med institutioner, der vil være med i udviklingsarbejdet, så vi sammen kan finde ud af, hvad der er ønskeligt og realistisk at gennemføre,« siger Sven-Åge Westphalen. Udviklingen stiller imidlertid også krav til de centrale myndigheder: – I styrelsen har vi blandt andet et ansvar for at være med til at gøre det helt klart, hvad der er myndighedernes ansvar og mål, og hvad det er for en ydelse, den enkelte institution skal levere. Men alene at få defineret, hvad vi kalder den enkelte ydelse, er en opgave i sig selv. Skal der laves en handleplan eller en plejeplan? Eller er det i virkeligheden det samme? Det er bare én af de udfordringer, vi står over for, når sagsbehandlingen på det sociale område skal digitaliseres,« siger udviklingschef Sven-Åge Westphalen, Styrelsen for Social Service.

Sven-Åge Westphalen

»Skal der laves en handleplan eller en plejeplan?« Styrelsen for Social Service under Socialministeriet blev oprettet i 2003. Læs mere om Styrelsen for Social Service på: www.servicestyrelsen.dk

Afdelingen beskæftiger sig blandt andet med ad hoc undersøgelser, kortlægninger og analyser på servicelovens områder, lovovervågning af grundtakst, frit valg på ældre området, aktivitets – og ledelsesinformation samt dataarkitektur og databehandling for styrelsen.

Tilbudsportalen stiller krav For udviklingschefen at se er der flere tiltag, som vil understøtte den teknologiske og begrebsmæssige udvikling på det sociale område i de kommende år. Især venter han sig meget af den digitale Tilbudsportal, som åbner 1. januar 2007. Af den nye Servicelov fremgår det, at alle institutioner, som leverer ydelser på socialområdet, fra årsskiftet skal ligge på Tilbudsportalen med en række sammenlignelige oplysninger om målgruppe, antal pladser m.m.

BostedNYT | 01 2006


TEMA

Ny teknologi skaber forandring

De sociale institutioner i Danmark har et stort behov for at få digitaliseret deres arbejdsgange. Men på mange institutioner er selv en e-mail-adresse en luksusvare. Det påviser en omfattende undersøgelse af kommunikationen på socialområdet, »Dataudveksling – med institutionen i centrum«, som den fynske netværksklynge, Social IT, har gennemført.

Dataudveksling med institutionen i centrum Undersøgelsen slår fast, at det er nødvendigt at digitalisere den sociale sektor, hvis det fortsat skal være muligt at sikre en faglig udvikling med begrænsede ressourcer. Ikke mindst i de kommende år, hvor en lang række sociale institutioner skifter ejermænd som følge af kommunalreformen. Af undersøgelsen fremgår det også, at gevinsterne ved at digitalisere den offentlige sektor er store, såvel økonomiske som menneskelige:

 Bare ved at digitalisere forsendelsen af én bestemt type dokumenter mellem et socialpædagogisk fagsystem på bare én institution og fx en sygehusafdeling, kan man spare betydelige udgifter til porto.  Ved at overføre videoklip af epilepsipatienters krampeanfald digitalt og direkte til speciallægerne på sygehuset, i stedet for med posten, er det muligt at nedbringe ventetiden på en ny diagnose og medicinjustering med næsten en uge.

Tid til udvikling I dag halter udviklingen på socialområdet efter blandt andet sundhedsområdet, hvor det i flere år har været praksis at udveksle information mellem behandlere, samarbejdspartnere og andre myndigheder digitalt. Det har blandt andet udmøntet sig i den fælles sundhedsportal, www.sundhed.dk og arbejdet med at udvikle elektroniske patientjournaler.

��������

��������������������

���������������

��������������������������������� ������������������

� ��

� ��

��

��

�����

��

������

�������������

��� � � � �� ��

� ��

��������������������������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �

��

��

�� �

��

� ��

��

� � � � � � �� �

�� �� � � ��� �� �

������������� ���������

�����������

���

� ��

��

�� �����������

��

���

���������

���� �� �� � � � �� �� � �

��

����������

������

������������

Fremtidens kommunikationsmodel

BostedNYT | 01 2006


TEMA

Ny teknologi skaber forandring

Fremtidens kommunikationsmodel Lige som på sundhedsområdet, er kommunikationen helt afgørende på det sociale område. På begge områder er der tale om:  store mængder af daglig information, der skal udveksles mellem en lang række samarbejdspartnere

Synspunkt Af Ib Poulsen, formand for Forstandergruppen og leder af institutionen Asabo »Behovet for at digitalisere den sociale sektor er stort. I fremtiden skal vi som institutioner være langt bedre til at dokumentere vores indsats og resultatet af vores indsats. Det kræver myndighederne, det forventer klienterne og deres pårørende, og det skylder vi os selv, så vi kan blive bedre og udvikle vores metoder.

 medarbejdere med stor viden om sit eget fagområde og den enkelte klient, der skal dokumenteres, analyseres og deles. IT og Telestyrelsen har imidlertid slået fast i sin »Hvidbog om ITarkitektur«, at det ikke er ligegyldigt, hvordan man digitaliserer.

Fakta Læs mere om behovet for digitalisering af den offentlige sektor i Hvidbog om IT-arkitektur udgivet af IT og Telestyrelsen på:

www.oio.dk/files/Hvidbog.pdf

– Digital forvaltning handler i høj grad om at få de offentlige IT-systemer gearet til at spille sammen. Myndighederne skal have mulighed for at anvende hinandens data, så borgere, virksomheder og sagsbehandlere ikke skal aflevere og kontrollere de samme informationer mange gange. Det kræver fx fælles definitioner af data og sammenhæng i håndteringen af sikkerhed og brugere. Og det kræver at man gør op med »teknologiske øer«, hvis man skal skabe grundlag for nye måder at løse opgaverne på, hedder det i hvidbogen, hvor man peger på, at en sammenhængende offentlig IT-arkitektur er en nøgle i denne sammenhæng. FynCom opstod først i 90erne med det formål at afdække kommunikationen i den fynske sundhedssektor, mens MedCom blev dannet i 1994 for at samle de regionale og nationale initiativer omkring den elektroniske kommunikation inden for sundhedsvæsenet. Herfra udsprang det danske sundheds-datanet, der i dag har alle amter, hospitaler, laboratorier, apoteker, stort set alle de praktiserende læger samt 25% af kommunerne tilknyttet.

Men for at kunne nå de mål er vi nødt til at have de nødvendige IT-redskaber, og jeg finder det helt afgørende, at de sociale institutioner finder fodslag og vælger samme system eller som minimum et system, der taler sammen med andre systemer.« Forstandergruppen er en landsdækkende forening for bo/samværs/aktivitetstilbud for udviklingshæmmede, repræsenteret ved lederen af tilbudet.

Læs mere om Forstandergruppen på www.forstandergruppen.dk

Fakta Social IT Social IT er en netværksklynge med tæt forbindelse til Center for Sundhedstelematik, der bl.a. omfatter FynCom og MedCom. Læs mere om Center for Sundheds-telematik på: www.cfst.dk

Denne erfaringsbase fra sundhedsområdet, er en afgørende faktor i Social ITs arbejde med digitaliseringen på det sociale område. Social IT er dermed et vidensbaseret netværkssamarbejde, der omfatter såvel private som offentlige virksomheder og vidensinstitutioner i Danmark.

BostedNYT | 01 2006


CASE Fra tanke til handleplan I Vejle Amt har de socialpsykiatriske institutioner i en række år arbejdet med handleplaner. Men arbejdet er blevet gjort på vidt forskellig måde af de mere end 500 medarbejdere. Derfor iværksatte amtets psykiatriforvaltning i 2004 et udviklingsprojekt, som skulle sikre den faglige kvalitet i handleplanerne. Målet var at gøre handleplanerne til et aktivt samarbejdsredskab – et middel til koordination mellem institutionerne og et dokumentationsredskab.

Fælles standard Resultatet blev en fælles minimumsstandard, der sikrer, at alle institutioners handleplaner mindst skal omfatte syv hovedområder:  basisoplysninger, inklusiv samtykkeerklæring  samarbejdsrelationer  baggrundsoplysninger  beskrivelse af hverdagsliv  konklusion på baggrundsoplysninger og beskrivelse af hverdagsliv

 målsætninger for udviklingsfelter  årlig statusbeskrivelse til kommunale samarbejdspartnere For at understøtte arbejdet med handleplanerne valgte psykiatriforvaltningen at indføre Bosted Systemet, der blev implementeret på samtlige 10 socialpsykiatriske institutioner i amtet i løbet af tre måneder.

Fordele ved ét system For tidligere projektleder, Morten Krøyer, har der været flere fordele ved at implementere det samme system i hele socialpsykiatrien: – For det første stordriftsfordelene, som betyder noget for økonomien. For det andet har vi fået et større grundlag for at skabe gode ideer og flere kolleger at drøfte problemer med i dagligdagen. Endelig er det nemt at overflytte data om klienter, der jo ind i mellem flytter mellem de forskellige socialpsykiatriske tilbud, siger Morten Krøyer Friis, der var projektleder for Vejle Amt, da systemet blev indført. Læs mere om psykiatriforvaltning i Vejle Amt på: www.vejleamt.dk/sw399.asp

Handleplan I handleplanen afstemmes rammerne for mål og indsats med klientens ønsker. I Bosted Systemet kan hver klient have flere aktive handleplaner med forskelligt indhold og mål, f.eks. en pædagogisk plan og en uddannelsesplan. De tidligere udarbejdede handleplaner arkiveres efterhånden, så institutionen har en historik på arbejdet med klienten.

Mål For hver handleplan er det muligt at oprette et eller flere overordnede mål. Disse mål tager udgangspunkt i handleplanen samt generelle oplysninger om klienten, såsom livshistorie og sygdomsbaggrund.

Delmål De overordnede mål kan så opdeles yderligere i operative delmål, der kan bruges som styringsredskab i det daglige arbejde. Delmålene oprettes ud fra den enkelte medarbejders socialpædagogiske indsigt i forhold til den enkelte klient.

Amtsgården i Vejle

BostedNYT | 01 2006


BOSTED

– moduler i systemet

Bosted Systemet benyttes i dag af mere end 4.500 ansatte på sociale institutioner i hele landet, og giver et samlet overblik med basisoplysninger om klienter, medarbejdere og afdelinger. Systemet kan levere data til Tilbudsportalen og Elektronisk Social Klient Journal. Bosted Systemet indeholder en række funktioner som: Digital handleplan – med mulighed for at dokumentere de daglige observationer i dagbøger, hvor der er plads til at beskrive klienten og knytte observationer til opsatte mål og delmål Medicinhåndtering – hvor man kan oprette medicinskemaer for den enkelte klient med oplysninger om præparater, dosis samt bivirkninger og med automatisk opslag fra Lægemiddelkataloget Beboerøkonomi – hvor man kan håndtere hverdagens økonomi som fx huslejeberegning, ydelsesafregning og lommepenge Bosted E-Mail – en integreret e-mailløsning med tilhørende webmail og mulighed for at sende og modtage e-mails via Bosted Systemet Samarbejdspartnere – oversigt over eksterne samarbejdspartnere, lige fra læge og sagsbehandler til klientens nære relationer som forældre og venner Booking Modul – redskab til at oprette og reservere faciliteter på institutionen som busser, lokaler og it-udstyr

Kalender – kalenderfunktion med oversigt over medarbejdernes og klienternes aftaler som møder,aktiviteter og ferie samt oversigt over arrangementer og aktiviteter med mulighed for direkte tilmelding via systemet Bibliotek – hvor man kan registrere og få overblik over institutionens fagbøger og opslagsværker Spørgeskema-modul – hvor man selv kan oprette spørgeskemaer, der overholder myndighedskrav Dokumenthåndteringssystem – med plads til digital opbevaring af f.eks. dokumenter, billeder og indskannede breve under klienten, medarbejderen eller afdelingen Debatfora – til ledelse og medarbejderes daglige, interne kommunikation samt opslagstavle med digitale huskesedler til fælles brug blandt personalet Ekstranetmodul – hvor samarbejdspartnere, pårørende, klienten selv etc. kan få adgang til dele af Bosted Systemet med deres eget personlige log-in Sprogmodul – hvor man kan vælge de korrekte betegnelser som f.eks. beboer, bruger eller klient – alt efter institutionstype Udvikling – systemet udvikles løbende i samarbejde med brugerne, og Bosted System er godkendt af Datatilsynet

Mere tid til omsorg og individuel behandling

www.bosted.net BostedNYT | 01 2006


NYT & noter Metoder og dokumentation på handicapområdet I marts afholder Videnscenter for Bevægelseshandicap, Udviklingsenheden og Småbørnscentret i Århus Amt den første konference på handicapområdet, der både giver en status på debatten om metoder og dokumentation samt et bredt indblik i konkrete arbejdsmetoder og dokumentationsredskaber. Konferencen afholdes i Århus den 7. og 8. marts. Der er yderligere oplysninger om konferencen og mulighed for online tilmelding på www.vbf.dk

Opdatering af systemet I løbet af første kvartal af 2006 gennemfører Team Online en opdatering af Bosted Systemet. Alle brugere får dermed adgang til den nyeste version af systemet med alle funktioner med undtagelse af Bosted Email, der kræver et tillæg til den almindelige driftsaftale. Den almindelige bruger skal som udgangspunkt ikke foretage sig noget i forbindelse med opdateringen.

Landsmøde i Forstandergruppen Forstandergruppen holder landsmøde den 23. til 24. marts på Hotel Nyborg Strand. Temaet for mødet er naturligt nok kommunalreformen: »Kommunalreformen medfører grundlæggende ændringer i såvel lederes som medarbejderes hverdag hos alle Forstandergruppens medlemmer. Først og fremmest fordi mange tilbud nu bliver kommunale og resten regionale, så ingen kan den 1. januar 2007 sige, at i dag ligner i går« hedder det blandt andet i oplægget til landsmødet. Forstandergruppen tæller ca. 200 medlemmer og kan i år fejre 20 års jubilæum.

ESKJ i Århus I Århus Amt har man taget hul på et udviklingsprojekt, Elektronisk Social Klient Journal. ESKJ skal give alle Århus Amts sociale institutioner og administrationen mulighed for at blive bundet sammen i et digitalt netværk, hvor det er muligt at udveksle informationer på kryds og tværs. – Med ESKJ vil vi stå godt rustet til at håndtere de mange udfordringer, som følger i kølvandet på kommunalreformen, siger direktør Lars Vildbrad, Århus Amt. Målet er, at alle amtets sociale institutioner i 2006 indfører Bosted Systemet sammen med amtets centrale administrationssystem til elektronisk sags- og dokumenthåndtering, SBSYS. For yderligere information, kontakt venligst projektleder og projektkoordinator Steffen Ørnemark, Århus Amt på telefon 51 51 06 76.

Kurser 2006 Hver måned i 2006 bliver der afholdt kurser for brugere af Bosted System. Kurserne er målrettet administratorer og almindelige brugere af systemet.  På Bosted Administrator-kurset kommer man rundt i hjørnerne af systemet, og man lærer bl.a. at oprette nye brugere og rettighedsstyring  På Bosted Bruger-kurset er målet at brugeren bliver fortrolig med systemets mest almindelige funktioner Kurserne i Odense er et supplement til den undervisning i forbindelse med implementeringen af systemet og som sidemandsoplæring i hverdagen. For nærmere oplysninger, kontakt venligst Maria HardtMadsen, Team Online, på telefon 66 17 73 13.

Bosted NYT 1  

Bosted NYT er et magasin som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you