Page 1

#21

november 2008

8

Årets Bosted Temadag:

Populært med spørgetid hos konsulenterne

4

Version 3.18:

Bosted opdatering 12

Minibo Frederiksberg:

Det betaler sig! 16

Årets Mellemlederkonference

Fremtidens potentielle ledere overrasker

Vi har målt kundetilfredsheden bostednyt.dk


Velkommen

Dette nummer To velbesøgte begivenheder fra vores egen verden, Social IT-

noget af det vigtigste at bevare, når I nu vokser jer endnu

konferencen og Bosted Temadag på Syddansk Universitet,

større.“

satte i slutningen af september nationalt fokus på behovet for digitalisering af den sociale sektor og Bosted Systemet.

Naturligvis varmer det at få sådan en mail. Og budskabet har en vigtig pointe: Vi ved godt, at vi I Team Online hele

Social IT konferencen blev et lærerigt møde mellem alle

tiden udvikler nye moduler og funktionaliteter, der skal

områdets aktører med repræsentanter for Servicestyrelsen,

opfylde tidens behov. Det gælder f.eks. APV-modulet til

universitets- og forskningsverdenen, medarbejdere på de

håndtering af arbejdsmiljøet. Men vi ved også godt, at vi har

sociale tilbud, de kommunale og regionale forvaltninger

en konstant forpligtigelse til fortsat udvikling og forbedring

samt teknologileverandører. Resultatet blev utvivlsomt større

af det eksisterende system. I et system som Bosted Systemet

gensidig viden om feltet og nye samarbejdsrelationer. I

vil der altid være plads til forbedringer på områder, der

forlængelse af konferencen afholdt vi Bosted Temadag, hvor

for os kan virke små i forhold til det store billede og de

brugerne endnu engang kom med mange gode forslag til den

højtflyvende visioner. Men det er naturligvis helt berettiget

fremtidige udvikling af Bosted Systemet. Efter temadagen fik

– noget der fylder meget i hverdagen for den enkelte bruger

vi en mail fra en af vores brugere, der blandt andet skrev:

af Bosted Systemet. Derfor er vi meget opmærksomme på

”Det var virkelig en god oplevelse som bruger af Bosted

hele tiden at holde balancen mellem en fortsat udvikling

Systemet at være på temadagen på SDU (…) I bliver nødt til

og en optimering af systemet. En af metoderne er den

at markedsføre jer som andre IT-firmaer, men det var rigtig

tætte dialog med brugerne som f.eks. på Bosted Temadag

rart at mærke, at de værdier, I skriver, at I arbejder ud fra,

og en velfungerende helpdesk, ligesom vi arbejder med

er troværdige. Jeg tænker især på et af jeres værdisæt, som

planer om at udvikle et koncept for serviceeftersyn, hvor de

hedder, at I vil forme produkterne med empati og respekt

enkelte tilbud eller flere tilbud kan gå sammen om at få

ud fra kundernes behov. Man kan mærke, at I ved, hvad det

set deres system og brugen af systemet efter i sømmene af

handler om i praksis, at I er tæt på den socialpædagogiske

en konsulent, der kan hjælpe brugerne med at optimere og

verden. Det er I selvfølgelig qua den måde, firmaet er startet

udvide de enkelte tilbuds anvendelse af systemet.

på. Det er flot, at I har kunnet bevare det, trods I er vokset jer større som virksomhed. Som jeg ser det, vil det være

– God fornøjelse med magasinet.

BostedNYT

Ansvarshavende redaktør

BostedNYT udkommer 6 gange

Team Online A/S

BostedNYT er et magasin, som

Direktør Michael Sandal

om året i et oplag på 6.500

Edisonsvej 2

eksemplarer. Eftertryk er tilladt

5000 Odense C

udgives af Team Online A/S.

2

Magasinet har som formål at

Redaktion

med kildeangivelse.

Telefon 66 17 73 13

holde ledelse og medarbejdere

Katja Broholm og Per Roholt

BostedNYT er gratis og kan

Fax

på de sociale tilbud løbende

Tekst Bureau4 og Team Online

rekvireres ved henvendelse til

E-mail

info@TeamOnline.dk

orienteret om mulighederne for

Layout Daniel E. Hansen

bestilling@bostedNYT.dk

Web

www.TeamOnline.dk

digitalisering og kommunikation

Tryk Elbo Grafisk A/S

Magasinet kan desuden læses og

i den sociale sektor.

Foto Mikkel & Thomas

downloades på www.bostednyt.dk

bostednyt · #21 2008

66 17 73 18


Indhold NOVEMBER 2008 4 Version 3.18:

Bosted Systemets opdatering

6 Brugerdreven innovation:

Brugerne er fulde af gode ideer

8 Årets Bosted Temadag 12 Det store regnestykke:

6

Det betaler sig!

14 Socialpædagogen og professoren Praksis og teori mødtes på Social IT konferencen

Fra tanke til kildekode 6

bostednyt · #21 2008 Hvad sker der, når brugernes ønsker registreres i Team Onlines helpdesk-

system? Vi har fulgt ideernes vej gennem maskinrummet.

16 Årets Mellemlederkonference: Værdighed og ligeværd på dagsordenen

18 Strategien hedder

Populært med spørgetid hos konsulenterne

Employer Branding

19 KU 2008:

8

Ni ud af 10 brugere anbefaler Bosted Systemet

Kursuskatalogerne blev rippet på årets Bosted Temadag i takt med, at de ivrige og spørgelystne deltagere fik bedre styr på brugen af systemet.

12

Regnestykket På trods af en årlig merudgift på flere tusinde kroner med anskaffelsen af Bosted Systemet, betaler investeringen sig. Det er personalegruppen enige om på døgntilbuddet Minibo.

Handicappede og IT Mulighederne for at inddrage borgerne bedre var et gennemgående tema på Mellemlederkonferencen.

16

Pensionat Kamager gav eksempler på øget brugerindflydelse ved hjælp af IT-programmet Media Mixer.

bostednyt · #21 2008

3


oPdatering

Version 3.18 Bosted Systemets opdatering De tre årlige opdateringer af systemet er med til at sikre, at systemet fortsat matcher brugernes stadigt voksende krav og forventninger til funktionalitet og brugervenlighed. Indholdet i opdateringen 3.18 omfatter store forbedringer i medicinmodulet bl.a. indberetningsskemaer til Sundhedsstyrelsen og skemaer til medicininstruks samt til registrering af fejl og utilsigtede hændelser ved medicin. Vores kundetilfredshedsundersøgelse gjorde os opmærksomme på, at kun ganske få bruger vores quickguides. Det ønsker vi at lave om på, og derfor har vi nu samlet den seneste featureguide samt de mest efterspurgte guides og vejledninger til Bosted i knappen ”Community”, der findes i værktøjslinien overalt i Bosted Systemet.

Når en medarbejder skal arbejde med medicinhåndteringsmodulet skal vedkommende godkende tilbuddets gældende medicininstruks

Forbedringer til medicinmodul Medicininstruks

Bosted Systemet opretter et standardskema, der opfylder de doku-

Første gang en medarbejder skal arbejde med medicinhåndterings-

mentationskrav embedslægen stiller. Der er automatisk oprettet nogle

modulet skal vedkommende godkende tilbuddets gældende medicin-

standardspørgsmål, som altid skal besvares, når et skema udfyldes. Du

instruks. Ved ændringer i medicininstruksen bliver medarbejderen gjort

kan tilføje spørgsmål efter behov, men det er ikke muligt at redigere i de

opmærksom på dette og skal godkende den nye.

standardspørgsmål, der generes automatisk.

Registrering af utilsigtede hændelser

Medicinudskrifter

Registrering af fejl og utilsigtede hændelser ved medicin fungerer som

Medicinudskrifter er blevet samlet i én knap under borgerens stamkort

et spørgeskema, der udfyldes af den enkelte medarbejder, hvorefter

| medicin.

Bosted Systemet automatisk sender en mail f.eks. til: • Beboerens kontaktperson • Beboerens medicinkontaktperson

Når du klikker på Medicin udskrifter, får du et nyt vindue, hvor du vælger den udskrift, du skal bruge.

• Afdelingslederen på den afdeling, hvor beboeren er indskrevet

Indberetning til Sundhedsstyrelsen (SIB)

• Afdelingsleder på den afdeling, hvor medarbejderen er ansat

Nu understøtter Bosted Systemet indberetninger til Sundhedsstyrelsens

• Medarbejderen som er den organisatoriske øverste leder

register over stofmisbrugere i behandling (SIB). Ved brug af ydelser kan du automatisk få indberettet borgerens behandlingsforløb.

4

Dagbog/Journalnotat oprettes automatisk, og skemaet bliver automatisk

Det gøres på den måde, at du redigerer en ydelse, tilvælger Skal

gemt i borgerens dokumenter. Der er mulighed for at søge på typen

anvendes til SIB-indberetning og udfylder de felter, der kommer frem.

Utilsigtede hændelser i dagbog/journalnotat.

Indberetningerne laves i Indberetninger under Genveje.

bostednyt · #21 2008


oPdatering

Version 4.0 skal fremtidssikre Team Onlines systemudviklere er, sideløbende med de faste opdateringer af Bosted Systemet, i fuld gang med et internt udviklingsarbejde under kodeordet Projekt Atlas. Altas er navnet på en helt ny version 4.0 af Bosted Systemet, som skal være med til at sikre, at virksomhedens system også fremover er på højde med den teknologiske udvikling. Kravene til teknologisk platform har ændret sig markant siden de første koder blev skrevet til Bosted Systemet. Derfor har Team Onlines udviklere siden foråret 2008, med udviklingschef Rune Møller Andersen i spidsen, afprøvet forskellige teknologier. – Vi har virkelig vendt hver en sten og vurderet på de mange tekniske muligheder, der findes i dag, så vi er sikre på, at vi har fundet den teknologiske platform, som skal bære os igennem i de næste mange år. I dag er leveringen af en IT-løsning jo mere end blot et spørgsmål om ren funktionalitet. Vi skal være på forkant med udviklingen og kunne matche andre leverandørers teknologivalg, siger Rune Møller Andersen, Team Online.

Registrering af fejl og utilsigtede hændelser ved medicin fungerer som et spørgeskema, der udfyldes af medarbejderen

Øvrige forbedringer Community Under knappen Community, der findes i værktøjslinien overalt i Bosted Systemet, er der nu mulighed for at finde den seneste featureguide samt de mest efterspurgte guides og vejledninger til Bosted. Der vil således være mulighed for at finde svaret på de eventuelle spørgsmål, der måtte være i forbindelse med Bosted Systemet.

Ændringer i dagbog i konfigurationen

Forbedret advis • Passive ansatte modtager ikke længere advis. Hvis den ansatte gøres aktiv igen, kan vedkommende modtage advis igen. • Under Ansat stamkort er navnene under ind- og udbakke sorteret i alfabetisk rækkefølge.

Navneændringer • Stamkortet for borgere, som er indskrevet under § 110, har fået et

Hvis du har rettighed til at gå i Bosted Systemets konfiguration, kan

faneblad, som hedder Konti. Det erstatter fanebladet Løn.

standardskabeloner til dagbog nu redigeres, så du kan udfylde standard-

Løn optræder i nogle systemer i sprogvarianterne: Lommepenge/

tekst og hjælpetekst. Du kan vælge, hvilken dagbogsskabelon, der skal komme frem, når du vælger dagbog på f.eks. borger, afdeling, aktivitet eller delmål.

borgerløn/beboerløn. • Under genveje Borgerløn er knappen Månedsregnskab ændret til Månedsseddel.

Mulighed for at fravælge opgaver på inaktive ydelsespakker Hvis du har rettighed til at gå i Bosted Systemets konfiguration, er det nu muligt at vælge, hvorvidt der automatisk skal oprettes en opgave på ydelsespakker, der ikke er aktiviteter på.

bostednyt · #21 2008

5


BrUgernes inPUt til HelPdesk

Brugerdreven innovation:

Brugerne er fulde af gode ideer Bosted Systemets brugere er fulde af gode ideer. Ja, faktisk er de ofte så kreative, at udviklingschef i Team Online, Rune Møller Andersen, af og til mister pusten, når de mange gode ideer skal omsættes til virkelighed.

Bosted Systemets brugere er fulde af gode

hvordan vi kan udvikle systemet, siger udvik-

til helt nye moduler. Det kan være ønsker om

ideer. Ja, faktisk er de ofte så kreative, at

lingschef, Rune Møller Andersen.

ændrede rettigheder på dokumentstrukturen,

udviklingschef, Rune Møller Andersen, Team

Store og små ønsker

gode ideer skal omsættes til virkelighed.

De mange forslag til systemet fra såvel brugere

modul til håndtering af arbejdspladsvurderin-

– Vi får løbende mange gode forslag og ønsker

som administratorer fordeler sig inden for alle

ger.

fra brugerne. Tag bare Bosted Temadag, hvor

moduler og spænder lige fra ønsket om små

– Alle ideerne er i princippet både gode og

brugerne nærmest sprudler med nye ideer til,

ændringer af oversigten på et skærmbillede

velbegrundede, så derfor er kunsten hele tiden

Hvordan kunden foklarede sin ide

6

træk&slip-funktionalitet i startsideindstillin-

Online, af og til mister pusten, når de mange

bostednyt · #21 2008

Hvordan programmøren skrev koden

gen, en altid tilgængelig logud-knap eller et

Hvad kunden i virkeligheden havde brug for


BrUgernes inPUt til HelPdesk

at vurdere, hvad vi skal programmere her og nu til den førstkommende opgradering, og hvad

Helpdesk

der evt. må vente til næste gang, siger Rune

Alle ønsker fra brugerne registreres i Team Onlines eget helpdesk-system. Ønskerne kommer

Møller Andersen, der dog også enkelte gange

direkte til Team Onlines support via e-mail eller telefon, men konsulenterne hjælper også

møder forslag, der ligger så langt fra den måde

med at få registreret de ønsker og behov, som de definerer, når de er på kundebesøg eller

systemet er tænkt på og fungerer i praksis, så

afholder kurser.

ønsket ikke kan efterkommes.

Bosted Systemet opdateres regelmæssigt Bosted Systemet, der nu hedder version 3.18, opdateres tre gange om året efter en nøje fastlagt plan. – Inden hver opdatering har der måneder i forvejen været holdt prioriteringsmøder, så vi har godt styr på de store ændringer og tilføjelser, der skal med i den næste version. Men lige til sidste øjeblik arbejder vi hårdt for at få så mange som muligt af de små og mindre brugerønsker og forbedringer med i opdateringen. Hver gang har vi derfor ca. 20 nye features med, som vi kalder de gode ideer, når de omsættes til praksis. Så sammen med den egentlige nyudvikling og omskrivning af modulerne, så får vi taget hånd om rigtig mange brugerønsker hvert år, siger Rune Møller Andersen.

Fra tanke til kildekode Helpdesk-ønske #3052 blev registreret af konsulent Annie Jannsen på vegne af Børn og Unge Centret Engvejen i Juelsminde, der er et døgn- og aflastningstilbud under Region Midtjylland for børn og unge børn med diagnoser som f.eks. autisme og Downs Syndrom. Ligesom alle andre ønsker registres det enkelte ønske ud fra, hvilket modul eller komponent det drejer sig om samt vigtighed og anslået omfang af opgaven. – Engvejen ønsker, at man skal kunne vælge at sortere meddelelserne i ind- og udbakken i Advis i alfabetisk rækkefølge, og det er da både rimeligt og konkret, skrev Annie den 25. august 2008 klokken 13.54. Dagen efter tog driftsansvarlig Bo Frydkjær Jørgensen, der selv er programmør, fat i opgaven, og den 26. august klokken 15.39 var ændringen gennemført. Løsningen blev derefter testet den 27. august af konsulent Pia Quvang Alsløw Nielsen, der klokken 11.15 kunne notere i loggen, at løsningen nu er klar til at blive en del af opdateringen af Bosted Systemet version 3.18.

For Bo Frydkjær Jørgensen er det et godt eksempel på arbejdsgangen: – Når et ønske er registreret i vores helpdesk, går vi ind og ser på, om det kan lade sig gøre at efterkomme ønsket. I det aktuelle tilfælde gik jeg ind i Advis-modulets kildekode og kunne hurtigt konstatere, at opgaven kunne løses ved at tilføje en stump kode, der netop gør det muligt at sortere alfabetisk. Det tog mig højst 10 minutter. Når man ved, hvor man skal lede, tager tingene ikke lang tid. Udfordringen ligger sjældent i at få tingene gjort, men mere i at vide præcist, hvad det er brugeren gerne vil have, hvor man skal ændre i systemet for at opnå den ønskede effekt og ikke mindst at sikre sig, at den ændring, man foretager, spiller sammen med resten af systemet og ikke skader andre dele af systemet. Derfor er en vigtig del af arbejdet også test af den færdige løsning, siger driftsansvarlig Bo Frydkjær Jørgensen, Team Online A/S.

bostednyt · #21 2008

7


Bosted Temadag

Årets Bosted Temadag Landets brugere af Bosted Systemet var mødt talstærkt op til årets Bosted Temadag, hvor der traditionen tro lægges vægt på brugernes ønsker og input til den fortsatte udvikling af Bosted Systemet

De morgenfriske ledere og pædagoger slubrede den varme kaffe og

systemet. F.eks. var der flere, der efterlyste mulighed for administration

slugte et smurt rundstykke i sig, før dagens tema blev sat på dagsor-

af vagtplaner i systemet. Efter lidt rådgivning blev det klart, at løsningen

denen i auditoriet på Syddansk Universitet. Chef for HR og Kunderela-

kunne være modulet Vikarbooking, der bl.a. giver mulighed for at sende

tioner Maria Hardt-Madsen bød dagens mange deltagere velkommen,

sms ved vagtplanlægning.

og skitserede alle forandringerne siden sidste års temadag. Alt lige fra organisationsændringer til kåringen som gazellevirksomhed blev nævnt.

8

Mette Cassøe Hansen var som konsulent med til at besvare brugernes mange spørgsmål:

Selv rammerne for arrangementet havde også ændret karakter. Temada-

– Brugerne spurgte både til stort og småt i forbindelse med Bosted

gen blev afholdt på Syddansk Universitet, for at markere det samarbejde

Systemet. Det var spørgsmål som, kan man slette en advis? Kan man få

Team Online har indgået med Knowledge Lab. Samarbejdet sikrer, at

et ekstra brugerkursus til nye medarbejdere arrangeret? Hvordan bruger

vi får viden om og dokumenteret, at vores systemer er baseret på den

man plejeplaner? Mens andre spurgte mere ind til, hvordan vi prioriterer

bedste viden, og virker efter hensigten.

vores features og projekter.

Ansigt på telefonstemmen

få sat ansigter på telefonstemmerne, og mange deltagere ønsker mere

Det mest populære indslag i løbet af dagen var efter alt at dømme

konsulenttid til næste års temadag. En anden konkret opfordring lød

spørge­tiden hos konsulenterne. Kursuskatalogerne blev rippet i takt

på et årligt serviceeftersyn, som Team Onlines konsulenter vil prøve at

med, at de ivrige og spørgelystne deltagere fik bedre styr på brugen af

imødekomme på bedste vis.

bostednyt · #21 2008

Evalueringerne fra dagen viser, at deltagerne især var glade for at


Bosted Temadag

bostednyt 路 #21 2008

9


Bosted temadag

Dagens faglige input Gør noget særligt: Skab innovation NIELS HENRIK HELMS

Serviceleverandør som brand CHRISTA THOMSEN

Erfaringer med succesfuld rekruttering SVEND-EJNER PEJSTRUP

Niels Henrik Helms, direktør

For Christa Thomsen, der

Et eksempel på succesfuld

for

forsker i Employer Branding

rekruttering fra den virkelige

Syddansk Universitet, gav,

Knowledge

Lab,

ved

Virksom-

verden stod tidligere for-

efter stemningen i salen at

hedskommunikation, ASB,

stander Svend-Ejner Pejstrup

dømme, et humoristisk bud

handler det om at skabe

for. Han fortalte om sine

på virkeligheden for sociale institutioner i dag.

attraktive arbejdspladser ved hjælp af strate-

erfaringer med rekruttering til den sikrede insti-

Han skitserede, hvordan der i dag stilles krav om

gisk kommunikation. I løbet af oplægget blev

tution for udviklingshæmmede, Kofoedsminde

kreativitet og evnen til at skabe nyt. Institutioner

det gjort klart, at det handler om at brande sig

i Rødby. I 2001 stod institutionen med en

kan ikke længere overleve på sin faglighed, som

som serviceleverandør.

række personalemæssige udfordringer. Et af

Center

for

det var tilfældet, da Serviceloven blev introduce-

Socialområdets mangel på anerkendelse

problemerne var, at kun ¼ af de fastansatte

ret for 10 år siden. Niels Henrik Helms mener,

skabes i høj grad af dårlig omtale i medierne,

havde en pædagogisk uddannelse. I et forsøg på

at institutioner skal skille sig ud og gøre noget

men hvis der skal skabes prestige i jobbet,

at vende den negative udvikling gjorde ledelsen

særligt. Det gælder om at være innovativ og kre-

afhænger det af den enkelte medarbejder.

sig nogle tanker om, hvem de gerne ville

ativ for at kunne håndtere tidens kompleksitet.

Deltagerne i salen var enige om, at der er brug

rekruttere. Det handlede om de fagligt dygtige,

Derfor skal de ikke bare være faglige men også

for en mere positiv tone, når det gælder service-

de aktive der ønsker karriere og indflydelse,

strategisk forskellige. Desuden handler det om

sektorens arbejdspladser. En deltager foreslog,

samt selvstændige medarbejdere der tager

at kunne forklare omverdenen, hvor særlig en

at man bør finde de værdier, man selv har og

ansvar og stiller krav. Et af midlerne til at nå

institution man er og kunne udtrykke, hvordan

overveje, hvorfor man trods alt møder op på

målet om at rekruttere de rigtige medarbejdere

man gør nytte.

arbejdspladsen hver morgen. Man kan jo bare

var formuleringen af forskellige politikker, der

sige op. En anden deltager foreslog, at fagets

synliggjorde over for nye ansøgere, hvad de

prestige kan forbedres ved at samarbejde med

kunne forvente af arbejdspladsen. Institutionen

de faglige organisationer.

udarbejdede

bl.a.

uddannelsespolitik

og

lønpolitik, som skulle belønne adfærd – de

Det har været spændende at mødes på tværs af tilbuddene. Samværet var godt. Der har været gode dialoger oppe og vende.

medarbejdere som tænker og handler selv-

Jeg synes, det var en god blanding af ”Om Bosted” og så noget andet. God ide med tema.

ansatte desuden en journalist, der skrev om

Udviklingen af et APV modul vil forhåbentlig gøre det lettere at arbejde med APV besvarelser. Citaterne er taget fra Temadagens evaluering

stændigt. Kravet om selvstændighed krævede en organisationsændring, og derfor besluttede man at fjerne afdelingslederne. Institutionen stort og småt om institutionens liv, og kunne fodre pressen med de dårlige historier før de selv fik nys om den slags historier. Effekten af Kofoedsmindes tiltag taler sit eget tydelige sprog: Fra 2001-2005 var antallet af uddannede medarbejdere fordoblet.

10

bostednyt · #21 2008


Bosted temadag

VOX POP Vi har spurgt en række morgenfriske deltagere fra årets temadag om i hvor høj grad et ITsystem som Bosted Systemet kan være med til at skabe rum for udvikling og kreativitet. Deltagernes input til næste års Bosted Temadag Dialogen med konsulenterne var en stor succes

Kan systemer styret af regler skabe rum for kreativt arbejde?

og endnu mere tid til at stille spørgsmål til selve systemet står højt på deltagernes ønskeliste til næste års temadag. Dette års deltagere

MOGENS KIERSGAARD HANSEN, AFDELINGSLEDER

efterspørger mere tid til at dele viden med

BOTILBUDDET VESTBO, MIDDELFART

andre brugere. Det kunne gøres ved at invitere

Udviklingen ligger allerede i, at alle medarbejdere forpligtiges til at lægge

enkelte tilbud til at fortælle om, hvordan de

data ind i Bosted Systemet hver dag og holde sig orienteret om, hvad

bruger systemet således, at deltagerne får nye

kollegerne skriver. Tidligere var man mere beskyttet, og det var lettere at indtage den

ideer med hjem.

holdning, at ”de andre nok sørger for at holde sig opdateret.” Desuden er alle jo blevet

– Erfaringerne fra dette års temadag peger

bedre til IT. Selv de IT-forskrækkede sætter sig nu til computeren hver dag. På sigt tror jeg,

på, at vi med fordel kan opdele deltagerne

nogle medarbejdere vil gribe chancen og benytte Bosted Systemet til at lade kreativiteten

næste år, fordi nye brugere, medarbejdere,

folde sig ud, mens andre fortsat vil betragte det som et dokumentationssystem, men

ledere, botilbud og dagcentre ganske enkelt har

sådan vil det jo nok altid være.

forskellige interesser i et sådant arrangement. Det er en af udfordringerne, som vi ser frem

HANS BJERREGAARD, AFDELINGSLEDER OG SYGEPLEJERSKE

til at imødekomme ved næste temadag, siger

SYRENPARKEN, VEJLE

souschef for Kunderelationer Janne Poulsen.

Ved at arbejde med Bosted Systemet har vi fået øjnene op for, at vi kan indarbejde flere oplysninger om borgeren i systemet og dermed forbedre

Balancegang

vores beslutningsgrundlag. Vi arbejder med en form for cases om den enkelte borger, en

Erfaringerne fra temadagen viser, at brugerne

forenklet livshistorie, hvor vi sætter fokus på, hvad beboeren tænker om sig selv. Næste

vægter vedligeholdelse ligeså højt, eller endnu

skridt for os er derfor, at vi indarbejder disse cases som et nyt faneblad i handleplanen.

højere, end udviklingen af nyskabelser som

For når vi kender borgerens tanker om sig selv, så kan vi også blive bedre til at tage

APV til håndtering af arbejdsmiljøet og digital-

højde for det i mødet med borgeren. På den måde har det systematiske arbejde med

isering af den dialogbaserede BUM-model.

dokumentation og videndeling i Bosted Systemet givet os nye måder at arbejde på, der

Enkelte deltagere foreslår, at Team Online

sætter spor helt ud i samtalen med den enkelte bruger.

bruger ressourcer på konstant at forbedre systemet. – Vi i Team Online ved godt, at vi har en forpligtigelse til at sørge for vedligehold og

METTE BANG, ADMINISTRATIONSMEDARBEJDER BOSTEDET ÆBLEHAVEN, KOLDING Min primære kontakt med systemet består i kontrol af pædagogernes

hjælpe med at få rettet småfejlene hurtigt, og

anvendelse af beboernes lommepenge. Digitaliseringen af den proces i

optimere og udvide de enkelte tilbuds anven-

Bosted Systemet har nok været med til at fremskynde vores ønske om også at indføre

delse af systemet. Derfor vil vi gøre alt for, som

netbank til beboerne. De fleste af vores beboere har ingen glæde af at være med i banken

hidtil, at lytte til brugerne både i forbindelse

og ude at shoppe, så her vil vi virkelig kunne overføre tid fra administration til omsorg.

med arrangementer som Bosted Temadag og

Hvis vi kan slippe for, at pædagogerne bruger timevis på at sidde og lave regnskab i

med en velfungerende helpdesk. Alle input i

hånden, står i kø i banken for at hæve penge – og hvis vi f.eks. begynder at købe mere

forhold til problemområder, der fylder meget

ind via nettet, så vil vi kunne spare mange timer på administrativt arbejde.

i hverdagen for den enkelte bruger af Bosted Systemet, bliver taget alvorligt. Erfaringerne

JEANETTE SØGAARD, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

fra temadagen viser, at det at holde balancen

BEHANDLINGSSTEDET HOLBROGAARD, FAABORG

mellem en fortsat udvikling og en optimering

Systemet i sig selv skaber ikke større kreativitet men bedre struktur. Det

af systemet er Team Onlines fornemste opgave

bliver f.eks. nemmere at skrive statusrapporter. Desværre udnytter vi endnu

fremover, siger Janne Poulsen.

kun en 1/3 af alle de muligheder, som systemet har. Det er ærgerligt, men det kommer!

bostednyt · #21 2008

11


Minibo Frederiksberg

Pædagogerne Lotte Karleby og Esben Bryld

Det store regnestykke: Det betaler sig! På døgntilbuddet Minibo på Frederiksberg er

af Bosted Systemet både på kort og langt sigt

sætter Pernille Hyldtoft, der er sikker på, at

regnestykket ved første øjekast enkelt:

er en “overskudsgivende” forretning.

regnestykket – selv på kort sigt – er positivt.

Tidligere brugte institutionen seks kinabøger,

– Selvfølgelig koster det os mere end vi

en stor kalender og et uvist antal kuglepenne

betalte før, men vi har også fået rigtig meget

Tre tunge fordele

om året til dokumentation af den socialfaglige

mere ud af det, siger afdelingsleder Pernille

På Minibo, der er et døgntilbud for seks

indsats.

Hyldtoft, der heller ikke ryster på hånden over

voksne udviklingshæmmede, fremhæver både

regningen, selv når man indregner opstarts­

ledelse og personale først og fremmest tre

udgifterne:

store gevinster ved at indføre Bosted Systemet,

Siden februar 2008 har Minibo hver måned betalt 85 kroner pr. fuldtidsansat medarbejder for brug af Bosted Systemet. Resultatet er

– Udgifterne i forbindelse med implemen­

en merudgift på adskillige tusinde kroner om

teringen af systemet beløb sig i store træk til et

året.

opstartskursus med tre deltagere og en enkelt

– Jeg synes allerede, at vi på få måneder

sikkerhed og bedre arbejdsrutiner.

Men hverken afdelingsleder eller pædagoger

kursusdag for samtlige ansatte. Så var vi i gang.

er blevet bedre til at dokumentere. Tidligere

på Minibo er i tvivl om, at det reelle regnestykke

Derudover har vi kun købt en bærbar computer

kunne et notat bare være en enkelt sætning

er langt mere kompliceret, og at anskaffelsen

og opgraderet vores internetforbindelse, fort-

i en kinabog eller kalenderen. Nu er vi nødt

Pædagog Esben Bryld

12

nemlig bedre dokumentation, større data­

bostednyt · #21 2008

Minibo Frederiksberg

Wellness dag for beboerne


Minibo Frederiksberg

til at tænke lidt mere over, hvad vi skriver. Til

praktiske aftaler, inden vi går i gang med

systemer, som der anvendes i ældreplejen. Nu

gengæld har mange oplevet, at det hele er

dagens dont. Det tager vel 10-30 minutter

bevæger vi os til gengæld hurtigt i den rigtige

blevet lidt mere formelt og højtideligt, fordi

alt afhængig af, om man skal opdatere, tjekke

retning, siger Pernille Hyldtoft, der blandt

notaterne pludselig toner frem på skærmen,

oplysninger eller selv skal indtaste oplysninger

andet sidder med i et udvalg, hvor der arbejdes

ligesom vores notater kommer til at virke lidt

om beboeren, medicin osv. siger Esben Bryld,

med at udvikle en fælles handleplan for tilbud-

mere ordreagtige. Lidt af hyggen er røget. Men

der har været ansat som pædagog på Minibo i

dene på Frederiksberg.

så har vi oprettet en slags meddelelsesbog til

mere end 11 år.

– Vi har allerede sikret os, at en kommende

alle de fjollede kommentarer i et fora, og på

Tidligere gik medarbejderne ned i et kontor

fælles handleplan kan implementeres i Bosted

den måde er tingene blevet skilt fra hinanden.

fyldt med ringbind i kælderen, når de skulle

Systemet, men vi har ikke taget hul på selve

I virkeligheden var det også ganske upraktisk,

føre dagbog. Nu foregår det daglige dokumen-

arbejdet endnu. Det ville være tidsspilde, før vi

at oplysningerne var blandet sammen, og

tationsarbejde på den bærbare computer, der

ved, hvordan skabelonen kommer til at se ud,

at hver beboer tidligere havde deres egen

har fået en central placering lige ved siden af

når den er helt færdig. Men det ligger fast, at

kinabog, mener pædagog Lotte Karleby:

beboernes dagligstue.

vi aldrig mere skal lave handleplaner, som vi

– På den måde var der mange steder at lede

– Det er optimalt, for tidligere kunne man

gjorde før her i huset. Når vi til foråret skal op-

efter de enkelte oplysninger. Nu er dokumenta­

være længe væk i kælderen, og det er skidt,

datere vores handleplaner, så bliver det i Bosted

tionen samlet og bedre delt op, så de enkelte

fordi vi har en beboer, som vi er nødt til at

Systemet, enten med den skabelon der ligger

notater er placeret, hvor de hører hjemme.

være ved siden af hele tiden. Nu sidder vi

i systemet eller med udgangspunkt i kommu-

Grundlæggende har vi fået et bedre overblik,

sammen med og lige ved siden af beboerne,

nens nye fælles pædagogiske handle­plan, siger

og det er da meget rart, at medicin­oplysninger,

det er virkelig en fordel, mener Esben Bryld,

Pernille Hyldtoft og understreger igen:

oplysninger om beboerens kontakter som

der bakkes op af kollegaen Lotte Karleby:

pårørende, læge og sagsbehandler er samlet

– I dag er Bosted Systemet ikke et spørgsmål

– Når tingene er samlet sparer vi også tid.

om penge for os, selv om det koster penge at

Før rendte vi lidt for ofte rundt og ledte vidt og

have det kørende. Hvis vi skulle finde på at

bredt, for de nødvendige informationer kunne

skifte til et andet system, så ville det ene og

ligge mange steder. I et ringbind i kælderen, i

alene være fordi, vi fik besked på at gøre det

– Med Bosted Systemet har vi både fået

en af kinabøgerne, som en note i kalenderen

ovenfra, siger afdelingsleder, Pernille Hyldtoft,

bedre styr på dokumentationen og lettere

eller et sted i bunken i køkkenet! I dag, hvis

Minibo.

adgang til de nødvendige informationer. Det

ikke vi kan finde informationerne, så ved vi,

hele ligger ikke længere i vores hoveder. Men

at det er, fordi de ikke findes. Det hele er jo

vi har også fået gjort op med de mange person-

samlet i systemet, siger Lotte Karleby.

på samme sted, siger Lotte Karleby. En anden markant fordel er den forbedrede datasikkerhed.

følsomme data, som reelt lå mere eller mindre

Om Minibo Frederiksberg Minibo på Frederiksberg er et botilbud til voksne

frit tilgængeligt i huset, siger afdelings­leder

Alene på Frederiksberg

Pernille Hyldtoft.

Minibo er et kommunalt botilbud med ni fast-

Målgruppen er udviklingshæmmede borgere med

Den tredje fordel er, at det daglige doku-

ansatte, en praktikant og fire fast tilknyttede

behov for døgndækning af personale. Botilbuddet er

mentationsarbejde nu er blevet integreret i

vikarer. Institutionen drives af Frederiksberg

en ældre patricier­villa beliggende i et roligt kvarter

arbejdet på en helt anden måde, i takt med at

Kommune og er sammen med Frydendalsvej

på Frederiksberg, centralt i forhold til indkøbs- og

Bosted Systemet er blevet en del af de daglige

de bosteder, der foreløbig benytter Bosted

transport­muligheder.

rutiner:

Systemet på Frederiksberg.

– Når de to morgenvagter møder ind kl. 7,

– Vi har længe søgt en fælles løsning, men

så starter vi med at logge os ind på systemet.

det er først nu, der er kommet en fælles for-

Så tjekker vi lige dagens program og andre

ståelse af, at vi ikke kan bruge de samme

med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 Læs mere om Minibo på www.frederiksberg.lev.dk/visside.php?side=88

 Selvfølgelig koster

det os mere end vi betalte før, men vi har også fået rigtig meget mere ud af det   Afdelingsleder Pernille Hyldtoft

bostednyt · #21 2008

13


Mange af Bosted Systemets brugere deltog i Social IT konferencen den 29.-30. september på Syddansk Universitet. Det blev et lærerigt møde mellem socialområdets aktører, som repræsenterede alt lige fra Velfærdsministeriet til socialpædagoger og forskere.

Socialpædagogen og professoren Praksis og teori mødtes på Social IT konferencen

at det handler om at foretage så lidt dokumentation som muligt, men nok til at sikre at indsatsen gavner borgeren.

Succes med IT i dagligdagen Forstanderen Alice Bjørnlund videregav sine positive erfaringer med digitalisering af Bramdrupdam Bofællesskaber. De har så småt været i gang siden 2004 men for alvor siden 2007, hvor de iværksatte et mål om en papirløs organisation i forbindelse med implementeringen

Der blev sat fokus på de forskellige aspekter

som nye ideer, der giver værdi, hvor det helt

af 2. udgave af Bosted Systemets digitale

af digitaliseringen af den sociale sektor, hvor

afgørende er, at:

dagbog. Hun erklærede, at der stort set ikke

kvalitetsbegreber og velfærdsinnovation blev

• ideen kan kvalificeres

eksisterer ringbind på institutionen længere,

diskuteret, så deltagerne utvivlsomt kunne

• ideen kan omsættes til resultater

og det betyder faktisk, at de mangler et sted at

tage hjem med større gensidig viden om feltet

• ideen kommer brugeren og medarbejde

arkivere papirpost fra kommunen!

og nye samarbejdsrelationer i bagagen.

til gavn

Servicestyrelsen, Knowledge Lab og Team

kommunikation via advis og hendes oriente-

Online stod bag konferencen og har planer om

Palle Lund understregede, at omdrejnings-

ring i husenes interne kommunikation betyder,

at Social IT konferencen bliver en årlig tilbage-

punktet skal være brugernes behov og invol-

at hele organisationen er kommet tættere på

vendende begivenhed.

vering. Palle Lund pointerede, at innovation

end nogensinde.

Work smarter, not harder Palle Lund direktør i Servicestyrelsen lagde

og dokumentation er forudsætninger og ikke

– På ti minutter får jeg min helt egen for-

modsætninger, hvorefter han oplistede tre for-

nemmelse af, hvor der sker noget, og hvad der

mål med dokumentation:

er sket, sagde Alice Bjørnlund og tilføjede, at

ud med emnet velfærdsinnovation, som ifølge

• At kunne prioritere indsatsområder

digitaliseringen har skabt rum for kreative tan-

ham er en nødvendighed. Velfærdsinnovation

• At sikre løbende læring

ker og initiativer i personalegruppen.

er afgørende, da socialområdet er under pres

• At vise hvad der virker/ikke virker

som følge af samfundets stigende forventnin-

14

Alice Bjørnlund forklarer, at den daglige

– Arbejdet med dokumentation i Bosted Systemet fremmer kreativiteten og har fået

ger til ydelser og færre hænder til at løfte opga-

”Work smarter, not harder” erklærede Palle

mine medarbejdere til at tænke innovativt. De

ven. Palle Lund forklarede velfærdsinnovation

Lund og uddybede sit budskab ved at forklare,

kommer med forslag til, hvordan forskellige

bostednyt · #21 2008


Socialt IT Konference

opgaver kan blive løst for at forbedre kvalite-

for Region Midtjylland står bag etableringen af

arbejde i den offentlige sektor er simpelthen

ten, sagde Alice Bjørnlund.

det demonstrationsprojekt, som blev præsen-

for lavt, sagde Henning Seiding. Det dokumen-

teret af Jacob Rolf Jensen og Jeppe Spure.

teres i en undersøg­else foretaget af Rambøl

Kvalitetsarbejdet

Projektets deltagere er handicapinstitutioner,

På konferencens anden dag lagde professor

der fokuserer på udvikling af socialpædagogi-

Peter Dahler Larsen fra Syddansk Universitet

ske metoder samt virksomheder og vidensinsti-

ud med at reflektere over, hvorvidt man kan

tutioner med kompetence inden for innovati-

lære af kvalitet. Hans budskab var bl.a. at me-

onsmetoder, teknologi og hjælpemidler.

get evalueringsarbejde uheldigvis ender uden

Projektet har målsætninger om at engagere

sammen­fatninger, som er yderst vigtige, fordi

brugerne i bred forstand, udvikle og formidle

det er sammenfatningen af resultater politi-

nye metoder til BDI samt påvise effekten af

kerne skal reagere på. Blandt risici forbundet

BDI som metode til at styrke virksomhedernes

med kvalitetsarbejde, nævnte Peter Dahler, at

forretningsudvikling inden for hjælpemiddel­

medarbejderne gør det de bliver målt på og

området generelt. En af de cases, der blev

intet andet. Desuden er der risiko for mikro-

vist under oplægget, var fra Egmont Højskole,

kvalitet på bekostning af makro­kvalitet, hvilket

hvor man har fundet ud af, at hjælpemidlernes

med Peter Dahlers ord vil sige, at man måler

potentiale ikke udnyttes godt nok. Uforståelige

på detaljen uden at få det store billede. Der er

brugsvejledninger, dårligt design og mangel-

stor ustabilitet forbundet med kvalitetsarbejde

fulde servicekoncepter er nogle af de barrierer,

som en konsekvens af de ustabile forhold vi

som demonstrationsprojektet har været med til

lever under som f.eks. globalisering og øget

at identificere.  Læs mere om demonstrationsprojektet på

kvalitetsstandarder skal ses i forhold til situationen, og det er vigtigt at skabe et frirum, så

www.alexandra.dk/hjaelpemidler.

der også er plads til at udøve sin dømmekraft.

Aktuel bog: ”Brugerdreven innovation i det

Når ustabile forhold gør det svært at finde frem

offentlige” fra Gyldendal Business er under

til årsagerne, er det vigtigt at overveje andre

udgivelse.

reflektere i forbindelse med kvalitetsarbejdet.

Bedre hjælpemidler gennem brugerdreven innovation

Samtidig forsikrede han, at der kommer til at ske forandringer på området de næste år.

Odense Kommune vil i perioden 2009-2011 iværksætte en fornyelssesstrategi for 60 mio kr.

Syv strategiske mål, som indgår i Odense Kommunes fornyelse: 1. Odense Kommune vil bruge IT til at skabe sammenhængende social- og sundhedstilbud, der tager udgangspunkt i borgeren/patienten 2. Odense Kommune vil benytte IT til at informere og inddrage borgerne i deres egen sagsbehandling, omsorg og sundhed 3. Odense Kommune vil effektivisere og lave

konkurrence. Derfor foreslår Peter Dahler, at

muligheder ved konstant at tilpasse, lytte og

Management.

IT-fagsystemer på social- og sundhedsområdet 4. Odense Kommune vil fremskaffe og anvende bedre baggrundsdata, ledelsesinformation og faglig dokumentation til social- og sund-

Odenses fornyelsesstrategi Adm. direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune Henning Seiding sluttede 2-dags konferencen af med at

En af konferencens workshops handlede om,

erklære at kommunens IT-governance-struktur

hvordan man skaber nye og bedre hjælpemidler

er på plads, men processerne halter.

via brugerdreven innovation (BDI). Vækstforum

kvalitetsforbedringer ved at øge anvendelsen af

– Modenhedsniveauet for det IT-strategiske

hedsområdet ved at intensivere brugen af IT-baserede statistikværktøjer 5. Odense Kommune vil styrke social- og sundhedsområdets IT-modenhed, og områdets evne til at høste digitaliseringsgevinster 6. Odense Kommune vil bruge IT-udviklingen på social- og sundhedsområdet til at fremme vækst og erhvervsudvikling gennem et frugtbart samarbejde mellem kommunen og private leverandører 7. Odense Kommune vil bruge IT-udviklingen på social- og sundheds­området til at brande Odense, og derigennem fremme kommunens rekruttering af medarbejdere

Palle Lund

Alice Bjørnlund

Peter Dahler Larsen

bostednyt · #21 2008

15


Mellemleder konference

Årets Mellemlederkonference: Værdighed og ligeværd på dagsordenen

Delforedrag: Pia Horn og Brit Hansen viser eksempler på, hvordan de har skabt gode resultater ved at arbejde med ITprogrammet Media Mixer på Pensionat Kamager i Tårnby

Etik, faglighed og mellemlederens mange roller

muligheder for at skabe sig et liv, der er værd

og flere tilsyn. Men nu taler ministeriet også

var i fokus, da Socialt Leder Forum holdt sin 9.

at leve. Der findes ingen korrekt eller forkert

om udvikling og kom med eksempler på,

mellemlederkonference på Nyborg Strand den

hjælp, men social­pædagogen skal klædes på

hvordan man ved hjælp af ny teknologi kan

9. og 10. oktober 2008.

til at diskutere, tage stilling og ansvar for sit

give større livskvalitet til brugerne. Det ser

Straks fra morgentimen på førstedagen slog

arbejde. Det er mellemlederens rolle at holde

jeg som et meget vigtigt og interessant signal,

filosoffen Jørgen Husted tonen an i salen, ved

den type diskussioner i live med det faglige

siger Ib Poulsen, der dog også fik en ekstra

at minde de fremmødte om, at i en tid hvor

personale, sagde Jørgen Husted blandt andet,

panderynke, da forsamlingens flertal, direkte

nyliberalismen skyller ind over den sociale

der er lektor i filosofi Aarhus Universitet, fhv.

adspurgt af en af oplægsholdene, sagde nej

sektor som en politisk tsunami, så bør fagets

medlem af Etisk Råd og medlem af Etisk

til at blive ledere og forstandere, når deres tid

udøvere holde fast i menneskets tre grundlæg-

Udvalg under SL.

kommer:

gende spørgsmål: • Det etiske spørgsmål: hvordan skal vi leve vores liv for, at det er værd at leve? • Det moralske spørgsmål: hvordan skal vi behandle hinanden? • Det politiske spørgsmål: hvordan skal vi leve sammen og skabe et godt samfund?

16

– Det er både interessant og bekymrende, at så

Fremtidens potentielle ledere overrasker

få af de 230 mellemledere på konferencen gav

Formanden for Socialt Leder Forum, Ib

og ledere. I løbet af de næste 5-7 år skal der

Poulsen, var meget tilfreds med både den

ske en voldsom udskiftning i antallet af ledere.

store deltagelse, men også med de mange

Så er det da tankevækkende at mellem­lederne,

diskussioner og spørgsmål, som konferencen

fremtidens potentielle ledere, på forhånd takker

rejste:

nej til at træde et trin op i ledelseshierarkiet.

udtryk for, at de er parate til at blive forstandere

– Et væsentligt kvalitetsaspekt af socialarbejdet

– Indlæggene om etik var meget givende,

Uanset om det er et generations­fænomen, eller

er socialpædagogens etiske bevidsthed og evne

ligesom den efterfølgende diskussion viste,

et udtryk for at der er behov for bedre efter-

til at forsvare og begrunde sine handlinger

at det var relevant og vigtigt at få præsenteret

og videreuddannelse, så rejser det i hvert fald

etisk. Som socialpædagog griber man ind i

arbejdsfeltet for etikkens betydning for vores

spørgsmålet om, hvorvidt vi i fremtiden kan

menneskeliv, og derfor er det meget centralt,

indsats.

rekruttere ledere fra social­pædagogiske kredse,

at man begrunder, hvorfor man har handlet

– Hvad angår Velfærdsministeriets indlæg i år,

eller om udviklingen peger i retningen af flere

på en bestemt måde. Det socialpædagogiske

så bed jeg mest mærke i, at der for første gang

professionelle ledere, der kommer ind i faget

arbejde handler om at være god til at hjælpe

i mange år slet ikke var et ord om doku­men­

med ledelse og ikke socialpædagogikken som

mennesker, så de får større magt over

tation. I de sidste par år har budskabet ellers

deres spidskompetence, siger Ib Poulsen,

deres egen tilværelse og derved har bedre

konstant været kravet om mere dokumentation

formand for Socialt Leder Forum.

bostednyt · #21 2008


Mellemleder konference

En beboer på Pensionat Kamager hjælper en anden i IT-cafeen, mens hun har sin hånd på 0-1 kontakten, der bruges i stedet for en mus til at klikke på computeren

Et kig ind i brugerens verden Lokalet var mørkelagt, da Brit Hansen sammen

som havde brugt en Media Mixerbog til at

opbygger digitale billedmapper og Skyper på

med kollegaen Pia Horn på en af konferencens

holde sit eget handleplansmøde med sags-

livet løs med hinanden, familie og venner.

workshops fortalte om pædagogisk metode­

behandleren fra kommunen. Beboeren har

udvikling med IT. Mørklægningen skyldtes,

intet verbalt sprog. Derfor hjalp teknologien

at de to entusiastiske kvinder fra Pensionat

hende til at fortælle om sin ferie i Skåne, hvor

Bosted Systemet og borgerinddragelsen

Kamager viste utallige eksempler på Media

hun klappede en hest på et gårdbesøg og en

Borgerinddragelse er også et vigtigt element

Mixerbøger, en slags digitalt fotoalbum, hvor

anden oplevelse, hvor hun havde været med

i Bosted Systemet, hvor systemets opbygning

brugeren i samarbejde med pædagogen kan

til at smide sin gamle seng ud. Pædagogen

gør det let for den enkelte socialarbejder at

indtale lyd, der passer til billederne.

havde skrevet tekster ind som talebobler på

inddrage borgeren aktivt i arbejdet med handle­

billederne, og beboeren havde indtalt lyd, som

planen. Mange steder er handleplansarbejdet

kun hun selv forstod bortset fra en velkendt

direkte rykket fra medarbejdernes kontorer ud

Pensionat Kamager er et botilbud for 40

hestelyd til billedet fra gården. Ved hjælp af en

i borgerens dagligstue. Borgeren kan også selv

voksne med funktionsnedsættelser, hvor det

0-1 kontakt, der bruges i stedet for en mus til

få adgang til relevante dele af Bosted Systemet

faglige personale har gode erfaringer med at

at klikke på computeren, kunne beboeren selv

via extranet og et personligt login. Det betyder

bruge systemet til at forberede brugerne på

styre mødets gang.

f.eks., at borgeren – eventuelt sammen med

Forbereder borgeren

grænseoversskridende gøremål som frisørbesøg

pårørende – kan lave dagbogsnotater under

eller hospitalsbesøg, før aktiviteten finder sted.

Øget fokus på borgeren

En af succeshistorierne, der blev nævnt, var da

Oplægget var blot et af flere indslag på Mellem­-

– Tanken om at gå et skridt videre og skabe

en beboer skulle overvinde sin tand­lægeskræk.

lederkonferencen, der satte fokus på mulig­

mere visuelle og auditive redskaber, så de

Ved at gennemgå forløbet visuelt var beboeren

hederne for at inddrage borgeren bedre.

læse- og skrivesvage borgere selv kan være

bedre forberedt, end hvis en pædagog skulle

Cand.jur Karin Ingemann, kontorchef i Velfærds­-

med i f.eks. handleplansarbejdet, er rigtig

forklare om tandlægebesøget ved hjælp af

inisteriets handicapkontor, benyttede derfor

spændende. Vi har allerede et strategisk

ord. Beboeren får nu regelmæssigt renset

lejligheden til at sætte fokus på behovet for

samarbejde med HerBor, der blandt andet gør

sine tænder hos tandlægen takket være den

at inddrage avancerede IT-løsninger, der

det muligt for borgerne at få oplæst e-mails,

digitale bog, som gør det mere overskueligt

sætter brugerne i stand til at kommunikere

kalender og lignende. Så jeg tror ligesom

at komme ud af døren. Beboeren omtaler

med omverdenen i arbejdet med at udvikle

Velfærdsministeriet, at det er vigtigt at arbejde

ligefrem tand­lægen som ”den søde tandlæge”,

fremtidens botilbud.

i den retning, siger direktør Michael Sandal,

ferieophold.

når bogen vises frem til personalet. Beboerne

– Det er på tide at skabe nye visioner

bruger også Media Mixerbøgerne til at fortælle

og gå nye veje. Det kan teknologien være

de andre beboere om deres aktiviteter ud af

med til at hjælpe os med, påpegede Karin

huset. Brugerne kan sidde i timevis og kigge

Ingemann, og berettede selv om, hvordan

på hinandens oplevelser på storskærmen. Det

et dansk projekt, Handicap og IT, har vakt

kræver blot, at pædagogerne sætter visningen

international opmærksomhed. I projektet har

i gang.

beboerne på bostederne Frørupgård Allé og

 Læs mere om arbejdet med implementering af

Jonstrupvang eksperimenteret med at anvende

informations- og kommunikationsteknologi til

IT som kommunikationsredskab og nu e-mailer

mennesker med handicap på

bebo­erne via HerBor, surfer på Internettet,

www.handicapogit.dk

Beboeren holder selv møde Pia Horn viste også et eksempel fra en beboer,

Team Online A/S.

bostednyt · #21 2008

17


seminar

strategien hedder Employer Branding Team Online var i selskab med institutionsledere, SOSU assistenter og andre ledere fra det offentlige til kursusdag om Offentlig Employer Branding

CHRISTA THOMSEN: Attraktive arbejdspladser Det offentlige skal skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor det attraktive består i de fordele en potentiel medarbejder forventer at få ved at arbejde for en bestemt arbejdsgiver. Det sagde Christa Thomsen, der forsker i Employer Branding på Center for Virksomhedskommunikation, ASB. – Det handler om at opbygge en bestemt arbejdsgiveridentitet, der gør, at man skiller sig ud fra konkurrenterne. Samtidig handler Employer Branding også om, at de rigtige medarbejdere kan tilføre værdi til arbejdspladsen og i sidste ende bidrage positivt på bundlinien. Når man arbejder strategisk med Employer Branding kan man med fordel se det som et orkester, hvor alle medarbejdere spiller den samme melodi blot på forskellige instrumenter. Melodien skal afspejle, hvad virksomheden sætter i gang og kommunikerer eksternt og internt. Et Employer Brand stiller derfor store krav til den enkelte leder eller mel-

De sociale tilbud har svært ved at tiltrække

lemleder om at finde melodien, “leve” brandet

arbejdskraft, og som følge af finanskrisen ser

og kommunikere det til medarbejderne, så der

det ikke ud til at blive lettere fremover.

er overensstemmelse mellem, hvad man siger

Op mod 40 % af de offentlige arbejdspladser

og gør.

har problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og både det aktuelle rekrutteringsproblem og behovet for ny inspiration havde tiltrukket både ledelse og medarbejdere til et fagligt arrangement om Offentlig Employer Branding. Et kendt problem i omsorgssektoren er f.eks. manglen på mandlige ansøgere, mens andre offentlige arbejdspladser som følge af strukturreformen står med geografiske udfordringer, når det gælder rekruttering. Det gælder mange af de sociale døgn- og aktivitetstilbud, men også f.eks. Tandplejen for Region Syddanmark, der har svært ved at skaffe kvalificerede tandlæger til Tandplejens administration i Esbjerg. På dagen introducerede kursusvirksomheden seminarer.dk deltagerne for begrebet Employer Branding, et effektivt strategisk redskab til at tiltrække de nødvendige kompetencer og fastholde samt udvikle eksisterende medarbejdere. Kort sagt handler det om at skabe sig en unik position som attraktiv arbejdsplads – en udfordring, der involverer alle ansatte og kræver øget bevidsthed om arbejdspladsens omdømme, identitet, kultur og værdier. Dagens tre oplægsholdere gav hver især et bud på Employer Branding.

18

bostednyt · #21 2008

Planer om Bosted APV I tråd med socialområdets fokus på arbejdsmiljø og sygefravær har Team Online planer om udvikling af et IT-værktøj til arbejdet med den lovpligtige APV. – På årets Bosted Temadag fik vi mange værdifulde bud på, hvad brugerne forstår ved et godt arbejdsmiljø. De mange gode forslag indgår i udviklingen af Bosted APV, siger Maria Hardt-Madsen chef for HR og Kunderelationer, mens hun forklarer, at udviklingsforløbet med Bosted APV er opdelt i fire faser, der omfatter APV, dokumentation, information og kommunikation. – Foreløbig har vi afklaret behovene hos fire sociale tilbud og har fået skitseret arbejdsgangene i modulet, siger Maria Hardt-Madsen, der forventer sig meget af det nye værktøj. – Målet er at værktøjet skal give medarbejdere og ledere en ny og forbedret viden om arbejdspladsens miljø og give dem et redskab til at følge op på eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

STEEN RANK PETERSEN: Lederen er omdrejningspunkt Det er problematisk, når offentlige topledere kun fokuserer på styring og økonomiske forhold. Det sagde Steen Rank Petersen, der er ekstern lektor på RUC, idet han undrede sig over, at topchefernes omtale af deres arbejdsplads ofte leder tankerne hen på fabrik og standardisering. Han var samtidig kritisk over for branding, og så den som en forlængelse af den reformbølge, der har præget den offentlige sektor de sidste to årtier, hvor ideen om, at det offentlige skal lære af det private erhvervsliv, har præget politikernes tankesæt og handlinger. Set med de briller skal det offentlige arbejdsmarked kunne markedsføre sine produkter/serviceydelser på lige fod med private virksomheder. – Men virkeligheden er anderledes i den offentlige sektor. Her er tale om et komplekst system, der er styret af politiske dagsordener, hvor borgeren er omgivet af et netværk af interessenter, der hver især har rettigheder og stiller krav på borgerens vegne, påpegede Steen Rank Pedersen. Vejen til det gode omdømme går


UndersØgelse

derimod ifølge Steen Rank Petersen gennem et stærkt fokus på det interne i organisationen. Lederen skal være god til at bruge tid på det nære og kunne lytte til sine medarbejdere. Hvis lederen evner at spørge ind til de fagprofessionelles oplevelser i hverdagen, får han indsigt i de gode fortællinger, som kan formidles videre til forvaltningen, der igen kan bruges i den politiske proces – og i rekrutteringsøjemed.

BIRGITTE SELDORF: Den rigtige medarbejder til det rette job

kU 2008:

Deltagernes holdning til Bosted Systemet

Ni ud af 10 brugere anbefaler Bosted systemet

”Hvad skal få mine medarbejdere til at møde på arbejde i morgen?” Det var et af de spørgs-

SVAR

ANTAL

PROCENT

meget tilfreds

108

14 %

tilfreds

507

65 %

tilfreds/Utilfreds

127

16 %

Utilfreds

26

3%

9

1%

meget utilfreds

mål som konsulent Birgitte Seldorf fra Summit

777

Consulting, stillede idet hun på humoristisk

Ikke overraskende viser Team Onlines

vis udfordrede deltagernes tankesæt i forhold

første landsdækkende kundetilfredsheds-

til rekruttering. Hun foreslog, at man ikke som

undersøgelse, at brugerne er godt tilfredse

Vi har mange glade brugere

det første tænker i konkrete jobopslag, når

med Bosted Systemet.

Respondenterne havde i undersøgelsen mulig-

man tænker i rekruttering. Start hellere med at definere arbejdsopgaverne.

Næsten otte ud af 10 brugere svarer, at

hed for at knytte en personlig kommentar

de enten er tilfredse eller meget tilfredse

til spørgeskemaet, og her er et udpluk af de mange positive kommentarer:

En af Birgitte Seldorfs centrale pointer var

med systemet. Og endnu næsten ni ud

forventningsafstemning mellem virksomhed

af 10 brugere vil endog gerne anbefale

og medarbejder. Det er vigtigt, at man ikke

Bosted Systemet til andre sociale tilbud.

brander sig på fejlagtige sandheder. Man skal

– Selv om vi i hverdagen har indtrykket

Det er et rigtigt godt redskab til, at vi kan

kunne leve op til de skabte forventninger hver

af, at brugerne er glade for Bosted

arbejde målrettet i dagligdagen og have fo-

gang. Desuden fik hun deltagerne til at reflek-

Systemet, så er jeg overrasket over, at

kus på en fælles pædagogisk indgangsvin-

tere over, hvem der er de rigtige medarbejdere

kundetilfredsheden er så massiv. Det

kel til den enkelte beboer/borger. Bostedet

for den enkelte arbejdsplads og skitserede to

viser os, at vi er på rette vej, og nu er

skaber overblik i hverdagen. Super, at man

typer medarbejdere, den helhedsorienterede

målet selvfølgelig 100 % glade kunder,

kan måle på sit arbejde!

for hvem dialog, demokrati og konsensus er

siger Team Onlines chef for HR og Kunde-

nøgleord og den karriereorienterede for hvem

relationer, Maria Hardt-Madsen:

klarhed i dialog, debat og resultater er helt centralt.

Jeg er en glad bruger af Bosted på Sønder-

– Vi kan altid gøre systemet og servicen endnu bedre, for systemet skal naturligvis

parken, da jeg føler, at det gør journalarbejdet nemt og overskueligt.

Hos den helhedsorienterede medarbejder har

være en daglig støtte frem for en barriere i

arbejdsopgaven betydning for de personlige,

socialarbejdet. De mange positive tilken-

Systemet er let tilgængeligt – og kan indføres

faglige og menneskelige værdier. Desuden har

degivelser er et vigtigt pejlemærke, som vi

trinvis – medfører at alle – uanset IT kompe-

arbejdsopgaverne betydning for brugere og

kan bruge fremadrettet, fordi det viser, at

tencer – har mulighed for at lære systemet,

samfund. Kollegernes trivsel og den sociale

systemet er både bæredygtigt og bruger-

uden at det virker uoverskueligt.

værdi i samværet er også vigtig for denne type

venligt, siger Maria Hardt-Madsen.

medarbejder. Ledelsens støtte af den enkelte og gruppen er også meget central.

Knap 900 administratorer, superbrugere

Jeg vil foreslå, at I laver en stave- og gram-

og almindelige brugere har deltaget i

matikkontrol, så ordblinde ikke handikap-

Hos karrieremennesket er fagligheden både

tilfredshedsundersøgelsen. Besvarelserne

pes af brugen af Bosted.

i forhold til de personlige mål og kollegerne

kommer overvejende fra socialpædagoger,

vigtig. Arbejdsopgaverne skal have betydning

men

medicin-

Et godt system, når vi først er blevet fortro-

for virksomhedens strategi og egen udvikling.

ansvarlige og IT-ansvarlige har valgt at

lige med det. Er først lige nu ved at køre

Desuden er det vigtigt for den karriereoriente-

deltage i undersøgelsen.

vores medicin ind over. Det forventer jeg

rede, at ledelsen har fokus på mål og evner at eksekvere.

også

afdelingsledere,

Team Online planlægger at gennemføre en

lignende

mig meget af.

kundetilfredshedsunder-

Det er Birgitte Seldorfs overbevisning, at

søgelse årligt. Resultaterne skal dels

det offentlige mangler den karriereorienterede

indgå i Team Onlines prioritering af den

Blandt de mange besvarelser er der trukket

medarbejdertype. – Og det er en skam for de to

generelle udvikling af systemet, dels indgå

lod, og vinderen blev Jeanette Søgaard fra

typer medarbejdere supplerer hinanden.

i målsætningerne for det kommende år for

Holbrogaard, der fik overrakt en gavekurv på

hvert enkelt fagligt team i virksomheden.

Bosted Temadagen.

bostednyt · #21 2008

19


VOX POP Vi har spurgt tre deltagere fra Social IT konferencen på Syddansk Universitet om deres bud på Social IT, og hvad det betyder for dem.

HENRIK BJERREGAARD JENSEN, CENTERCHEF MEDCOM For mig at se har Social IT samme potentiale som Sundheds IT. Potentialet ligger både i at forbedre kommunikationen internt på det enkelte tilbud men også mellem de enkelte tilbud og på tværs af sektorer f.eks. i forhold til sundhedssektoren. Der er stor forskel på digitaliseringsgraden i den sociale sektor, hvor 50-60 % af bostederne er digitaliseret, mens op mod 100 % af ældreområdet er digitaliseret. I den sammenhæng er det meget interessant at se, at nytteværdien ved at digitalisere faktisk er så høj på specialområdet, f.eks. på botilbud for udviklingshæmmede, hvor det viser sig, at Social IT kan bruges både i administrationen og i udviklingen af det socialpædagogiske arbejde.

MICHAEL DYHR THOMSEN, IT-KONSULENT ANALYSE & DATA, SERVICESTYRELSEN Potentialet i Social IT består for mig i, at en forbedret dokumentation via digitalisering giver mulighed for at få et bedre flow i datastrømmene. Det betyder f.eks., at vi kan få bedre styr på, hvad der skal ske, når en borger udskrives fra et botilbud. Står der en lejlighed parat? Eller hvilket nyt tilbud er relevant? Det kan forbedre økonomien, selve forretningen og sagsbehandlingen. Men det bliver også tydeligere, hvad det er, der sker i den enkelte borgers sag, og samtidig får vi et bedre grundlag at lave politik på.

JØRGEN KRISTENDEN, FORSTANDER KRONBORGHUS, BOSTED FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE, HELSINGØR Social IT er relevant for en institution som os, fordi kvalitet og IT er en del af vores nye hverdag. Vi står med den udfordring, at mange af vores brugere ikke har noget verbalt sprog, og det betyder, at vi skal dokumentere en blanding af facts og fornemmelser. Vi skal derfor finde ud af, hvad vi skal dokumentere, og hvordan vi kan bruge IT til det. Det væsentligste for mig er, at vi får de nødvendige oplysninger ud af systemet for at skabe det bedste liv for brugeren. Den helt store udfordring inden for Social IT er, hvordan vi får lov til at arbejde innovativt og kreativt i systemer styret af regler. Faren er, at vi gror fast i bureaukrati i stedet for at afprøve nye tanker.

BostedNYT #21  
BostedNYT #21  

BostedNYT har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale institutioner løbende orienteret om mulighederne for digitalisering...

Advertisement