Page 1

Ă…rsredovisning 2012


1 Å RET I KORTHET 2 V D H A R OR D ET

2012

I N N EH Å L LS F Ö RTE C K N I N G

4 D ET H Ä R Ä R TE A M O L I V I A 6 VÅ R A V ERK S A M HETER 1 1 M E D A R B ETA RE

Team Olivia är en grupp företag som erbjuder personlig assistans, omsorg, hemtjänst och rehabilitering åt människor i utsatta lägen.

1 2 HI S TORIK O C H F Ö R VÄ R V

1 4 O M VÄ R L D O C H M A RK N A D

2 0 1 2 i ko rt h e t

1 6 F Ö R VA LT N I N G S B ER ÄTTE LS E

l Björn Zackrisson tillträdde som vd och koncernchef för Team Olivia.

1 7 KO N C ER N E N S

l Gunnel Duveblad tillträdde som ordförande i Team Olivias styrelse.

– RE S U LTATR Ä K N I N G – B A L A N S R Ä K N I N G – K A S S A F LÖ D E S A N A LY S 2 1 M O D ER B O L A G ET S – RE S U LTATR Ä K N I N G – B A L A N S R Ä K N I N G – K A S S A F LÖ D E S A N A LY S

2 5 RE D O V I S N I N G S P RI N C I P ER O C H N OTER 3 1 S T Y RE LS E N S U N D ER S KRI F TER 3 2 RE V I S IO N S B ER ÄTTE LS E

l Under året har fyra bolag förvärvats till koncernen: Sävik Behandlingshem AB i Säter, Klaragården AB (LSS-boende) i Väderstad, CJs ledsagarservice AB (Sol och LSS) i Stockholm och HandicapHjaelp Danmark Holding ApS i Danmark. l Inom verksamhetsområdet Omsorg har fyra nya enheter startats: ett LSS-boende i Fagersta, en gruppbostad i Linköping för vuxna med förvärvade hjärnskador samt två nya HVB-boenden för ensamkommande flyktingbarn i Söderköping och Linköping. l Inom verksamhetsområdet Personlig Assistans har två nya kontor startats, i Örnsköldsvik och Sundsvall. l Efter räkenskapsårets slut har Team Olivia förvärvat Aktiv Assistans Norr AB med verksamhet i Umeå och Bills Bo & Utbildningsgård AB med verksamhet i Skärplinge utanför Uppsala.

33 FYRA ÅR I SAMMANDRAG 3 3 D E F I N ITIO N ER 3 4 L E D N I N G S G R U P P 3 5 S T Y RE LS E 3 6 S O L I D A RITET S A R B ETE

Å RET I S I F F ROR

MSEK

Nettoomsättning

2012 2011 1 761

1 429

Rörelseresultat

63 51

EBITDA-marginal, %

5,9

5,9

Resultat efter finansiella poster

57

46

Balansomslutning

663 531

Soliditet, %

26,0

26,1

Avkastning på eget kapital, %

36,8

36,8

Avkastning på totalt kapital, %

10,7

11,6

3 666

3 483

Antal dotterbolag

18

15

Antal verksamhetsställen

70

61

Medelantal anställda

1


VD-ord

Kvalitet är alltid lönsamt i längden

Björn Zackrisson tillträdde som VD för Team Olivia under 2012. Som läkare, chef inom Capiokoncernen och senast chef för hälso- och sjukvård på Praktikertjänst har han bred erfarenhet av både privat och offentligt driven vård. I Team Olivia

Kvaliteten inom vård och omsorg har fått en allt större plats i samhällsdebatten. Med mina erfarenheter från och min syn på kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård känns det därför särskilt bra att under 2012 ha blivit en del av Team Olivia. Vi tror att nöjda kunder, en stark värdegrund och ett systematiskt arbete med kvalitet hjälper oss att fatta rätt beslut och att prioritera det som är viktigt för såväl våra kunder som våra beställare. Kval i t e t g e n o m j äml i k h e t

Vi menar att alla människor oberoende av funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett rikt och utvecklande liv. Därför erbjuder vi individuella lösningar i en bred kedja av vård- och omsorgstjänster som innefattar personlig assistans, omsorgsboende, skola, flyktingmottagning, hemtjänst, ledsagning, behandling och rehabilitering av äldre och funktionsnedsatta. Och vi samverkar med alla intressenter. Ett av våra viktigaste mål är att bidra till ett bättre samhälle för våra kunder genom att skapa ett större värde av vår gemensamt finansierade välfärd. Kuns k ap, k änsla o c h nä r h e t

Team Olivia fungerar som ett drivhus för mindre vårdföretag. Tillsammans är vi starkare än varje bolag var för sig. Vi tycker det är viktigt att beslut sker nära våra kunder och brukare. Genom att behålla och utveckla våra varumärken lokalt samt genom att samverka och lära mellan verksamheter bygger vi långsiktiga värden. Personalen är vår största tillgång. Hos oss får man möjlighet att vara delaktig och påverka vilket är viktigt för att trivas på jobbet och för att kunna göra ett bra jobb. Goda arbetsvillkor och ett gemensamt ledarskapsprogram för att utveckla nyckelpersoner är receptet för att vi ska lyckas. Vi står bakom varje individ – såväl kunder som medarbetare – med omtanke och helhetssyn och vi levererar alltid över förväntan. S am h ällsansva r o c h s o l i da r i t e t

Team Olivias verksamhetsidé bygger på hållbarhet. Vi tar ansvar för hur vi påverkar samhället, såväl ur ett ekonomiskt som miljömässigt och socialt perspektiv. Hållbarhetsbegreppet är viktigt för att tydliggöra vad vi menar och för att understryka att ett ekonomiskt ansvarstagande krävs för att företagets samhällsansvar ska vara långsiktigt och integrerat i vår affärsmodell.

2

Vi stöder generöst olika program i världen som syftar till att hjälpa människor i nöd. Alla projekt och program har en koppling till det arbete som företagen i Team Olivia gör. Till exempel hjälper vi byn Nallamoor i Indien via organisationen Hand in Hand, vi hjälper fattiga pensionärer i Moldavien och vi stöttar uppbyggnaden av en syncentral för synskadade i Jordanien.

ser han ett växande bolag med stort fokus på sina kunder, en stark värdegrund, tydligt ägarskap och spännande framtidsutsikter.

U t v e c k l i ng

Ambitionen är att bygga vidare på vår koncern av mindre vårdföretag. Vi vill fortsätta göra skillnad för våra brukare och bidra till en omsorg med högre kvalitet. Just nu bygger vi ett gemensamt kvalitetssystem där vi samlar det bästa från våra olika verksamheter och gör det lättillgängligt för alla. Under 2012 har vi fortsatt att växa, både genom förvärv och genom att utveckla befintliga bolag. Vi har förvärvat Säviks behandlingshem för unga män i Säter och Klaragården, ett LSS boende i Väderstad samt CJ’s ledsagarservice i Stockholm. Vid slutet av året förstärkte vi dessutom verksamheten med ett av Danmarks finaste bolag för personlig assistans, HandicapHjælp Danmark ApS. Förvärvet är ett spännande första steg in på den danska marknaden, som skiljer sig åt både i ersättningsform och sin syn på brukare. Bland annat har man i Danmark en annan syn på andningsstöd och respiratorbehandling hos funktionsnedsatta än vad vi är vana vid i Sverige. Mitt och koncernens mål är att vi ska växa med bibehållen lönsamhet och utveckla vårt erbjudande till att omfatta fler – utan att göra avkall på kvaliteten. Kvalitet är alltid lönsamt i längden. Björn Zackrisson Verkställande direktör

– Ett av våra viktigaste mål är att bidra till ett bättre samhälle för våra kunder genom att skapa ett större värde av vår gemensamt finansierade välfärd. Björn Zackrisson, Verkställande direktör


Det här är Team Olivia

Det här är Team Olivia

Det här är Team Olivia Fyra verksamhetsområden med nära samarbete

Med kunskap och känsla – och utveckling

Inom Team Olivia har vi fyra verksamhetsområden som tillsammans stärker varandra och skapar ett heltäckande erbjudande.Vi strävar alltid efter ett nära samarbete mellan våra verksamheter. När de kompletterar varandra kan vi skapa vårdkedjor och på så sätt tillgodose en persons hela omvårdnadsbehov. Till exempel kan en brukare av personlig assistans även behöva rehabilitering eller särskilt boende med stöd. Vi utökar löpande vår koncern med nya verksamheter som passar ihop med våra befintliga och gör att vi kan hjälpa ännu fler människor på ett ännu bättre sätt.

Team Olivia är en grupp självständiga företag med en gemensam humanistisk värdegrund som handlar om människors lika värde. Kunskap och känsla är våra ledord, och alla våra verksamheter har ett starkt kundnära engagemang.

P ER S O N L I G A S S I S TA N S

O M S OR G

HE M TJ Ä N S T

REH A B I L ITERI N G

VÅ R H U M A N I S TI S K A VÄ R D E G R U N D

UTVECKLING

Inom Team Olivia finns stor kunskap inom rehabilitering, omsorg, stöd och service – och vi ska alltid förmedla den med respekt, empati och inlevelse. Våra kunder befinner sig inte sällan i underläge. Därför är det viktigt att vi i alla lägen står upp för våra uppdragsgivare på ett sätt som är kompromisslöst. Tyvärr upplever vi att våra kunder inte alltid fått rätt vård och omsorg. Eller den vård och omsorg de har rätt till.

VÅ R A L E D OR D – K U N S K A P O C H K Ä N S L A

Vårt uppdrag är att stödja människor som befinner sig i ett utsatt läge. Våra uppdragsgivare är personer med ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder eller en kombination av flera faktorer som begränsar och förhindrar ett självständigt liv.

Vi vill ge våra kunder extra mycket stöd – mer än de förväntar sig. Genom täta dialoger och möten kan vi vara lyhörda för kundernas behov och nå resultat som skapar en stark känsla för Team Olivia. VÅ R V I S IO N

Team Olivias mål är att bli det ledande vård- och omsorgsföretaget i Sverige. För oss betyder det att vi ska utveckla bolaget genom att växa och återinvestera en stor del av vår vinst i kunder och medarbetare.  För att nå dit måste vi vara innovativa och kompetenta i allt vi gör – en aktiv partner till våra kunder och till samhället i stort.

4

Vi vill ge våra kunder extra mycket stöd – mer än de förväntar sig.

I Team Olivia ”spelar” många spännande företag. Och många är intresserade av att bli medlem i vårt lag. Entreprenörer som ansluter sig till oss får möjligheten att kombinera det lilla företagets flexibilitet och närhet med det stora företagets resurser, nätverk och uthållighet.

Kunskap är avgörande för vår verksamhet – i allt vi gör måste vi vara kunniga och professionella. Det säkerställer vi genom ständig kompetensutveckling och genom att ligga i framkant när det gäller behandlingsmetoder och bemötande. Inom vår verksamhet är det också avgörande att möta kunderna med känsla – seriöst och generöst. Därför är vår värdegrund och den unika kultur som har samlats i Team Olivia ständigt närvarande i allt vi gör. Vi ser ett stort behov av att komplettera den offentliga vården när den inte klarar att hantera komplexa frågeställningar. Därför är ett aktivt utvecklingsarbete en viktig del i vår verksamhet. V   i lägger stor kraft på att ta fram nya erbjudanden till våra kunder och till potentiella kunder. Under de kommande åren kommer vi att utveckla vårt nytänkande avsevärt.

5


Våra verksamheter

Våra verksamheter

Personlig assistans

80% av koncernens omsättning

Hemtjänst

10% av koncernens omsättning

Verksamhetsområdet Personlig Assistans hjälper personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar att bo kvar i hemmet och därmed leva ett så självständigt liv som möjligt. Närhet, engagemang samt kundernas möjlighet att påverka när, hur och av vem de ska få personlig assistans är viktiga grundpelare i vår verksamhet. De bidrar till den trygghet som är ett grundläggande behov hos alla människor.

Olivia Hemtjänst hjälper människor som är äldre, handikappade eller sjuka att bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Vanligen känner våra brukare själva att de behöver hjälp i vardagen – till exempel efter en funktionsnedsättning, vid psykiska besvär eller på grund av hög ålder. I andra fall är det anhöriga som märkt att föräldrarna inte klarar sig på egen hand, ofta på grund av demens.

S töd i va r dag e n

F OK U S på I N D I V I D E N

Våra personliga assistenter hjälper till med allt det som uppdragsgivaren själv skulle ha gjort under andra omständigheter. Det kan handla om att sköta hemmet med inköp, matlagning och tvätt, eller ge stöd i arbetet med räkningar, ekonomi och myndighetskontakter. Dessutom kan det ingå att vara med vid fritidsaktiviteter som konserter eller bio- och restaurangbesök.

Hän t und e r å r e t

Trots en ökande konkurrens inom personlig assistans har många nya kunder sökt sig till våra bolag under året vilket betyder att vi fortsätter att växa. Vi har också startat två nya kontor, i Örnsköldsvik och Sundsvall, samt förvärvat bolaget Aktiv Assistans Norr i Umeå som kommer att ingå i verksamhetsområdet från och med mars 2013.

Fa k ta

Omsättning, KSEK 1 402 550 Antal verksamhetsställen 35 Antal kunder 971 Antal anställda 2 917

Tjänsterna innefattar det mesta som vi ställs inför dagligen – från påklädning, toalettbesök och rakning till att ledsaga vid sociala aktiviteter. Gemensamt för verksamheterna är att vi vill skapa en utvecklande miljö där individen är i fokus. Hän t und e r å r e t

Under 2012 har vi påbörjat en utbildningssatsning för kontaktmännen,

som är ansvariga för att kunderna får rätt hjälp. Den fokuserar på att utveckla rollerna i organisationen och dialogen med kunderna så att de får sina behov tillgodosedda och blir ännu nöjdare. För att både säkerställa att kunderna får den kontinuitet de önskar och förbättra lönsamheten har vi också infört ett nytt planeringsverktyg. Det hjälper oss att hålla reda på när kunderna ska ha hjälp och plane-

rar effektivast möjliga rutter för våra medarbetare. Som ett ytterligare led i detta kvalitetsarbete ser vi samtidigt över våra processer och arbetsbeskrivningar. Fa k ta

Omsättning, KSEK 177 866 Antal verksamhetsställen 12 Antal kunder 1535 Antal anställda 466

När Fia Román var 24 år blev hon diagnostiserad med muskelförtviningssjukdomen ALS. Det är en obotlig sjukdom, men förloppet är individuellt och Fia är fast besluten att kämpa för att besegra den.Till sin hjälp har hon bland annat starkt engagerade anhöriga och Olivia Personlig Assistans i Borlänge. Hu r h a r s j u k d o m e n påv e r k at d i t t l i v ?

– Olivia känns som ett seriöst och omtänksamt assistansbolag. Fia Román, kund till Olivia Personlig Assistans i Borlänge

6

– För mig betyder livet med ALS att jag måste kämpa varje dag, både fysiskt och psykiskt, och jag tycker att jag klarar det bra. Jag har stora gång- och balanssvårigheter och mitt tal är otydligt men jag kan oftast göra mig förstådd. Eftersom aktiviteter och mål med dagen är a och o för att mitt liv ska rulla på väl är personlig assistans den absolut viktigaste hjälpen jag kan få. Och mina hjälpmedel ger mig en självständighet som är så nära känslan av att vara frisk jag kan komma. Mina anhörigas vilja att hjälpa mig är självklart också värd otroligt mycket för mig. Hu r uppl e v e r du d e n ass i s tans du få r av Ol i v i a ?

– Olivia känns som ett seriöst och omtänksamt bolag, de ligger mig verkligen varmt om hjärtat. Assistenterna sköter arbetsuppgifterna bra och förstår yrkesrollens betydelse i någon annans hem. Jag har också mycket kontakt med tjejerna på kontoret och regionchefen. Alla är jättetrevliga och hjälpsamma, och chefen har pondus samtidigt som hon är ödmjuk vilket inger ett starkt förtroende. Jag har varit kund hos Olivia sedan jag fick min diagnos 2005 och kommer med 99 procents säkerhet att vara det så länge jag behöver assistans. 7

7


Våra verksamheter

Våra verksamheter

Omsorg

10% av koncernens omsättning

Verksamhetsområdet Omsorg erbjuder olika boendeformer inom ramen för LSS och HVB – bland annat gruppboenden, verksamheter för ensamkommande flyktingbarn samt boende för personer med beroende och neuropsykiatriska problem. I N D I V I DA N PA S S AT S TÖ D

Vår utgångspunkt är att de boende är kapabla individer som ska få stöd att leva sitt liv i samklang med egna behov, värderingar, intressen och önskemål. Alla brukare får en stödperson som är ansvarig för att de får hjälp och service på ett bra sätt och när det behövs. Att finna rätt stöd för varje individ ställer höga krav på oss när det gäller lyhördhet och kompetens. Vi samarbetar löpande med

specialister och utbildningsinstanser för att ständigt utöka vår verktygslåda och bredda vår kunskapsbas. Hän t und e r å r e t

Under året som gått har fyra nya enheter startats: ett LSS-boende i Fagersta, en gruppbostad i Linköping för vuxna med ej medfödda hjärnskador samt två nya HVB-boenden för ensamkommande flyktingbarn i Söderköping och Linköping. Team

Olivia har dessutom förvärvat Sävik Behandlingshem i Säter, koncernens första boende för missbruk/beroende och olika typer av neuropsykiatriska problem. Fa k ta

Omsättning, KSEK 172 828 Antal verksamhetsställen 22 Antal kunder 226 Antal anställda 258

Rehabilitering

0,4% av koncernens omsättning

Olivia Rehabilitering erbjuder intensiv rehabilitering inom områdena neurologi, lymfödem och onkologi. Rehabiliteringen syftar till att hjälpa individen att hitta ny styrka, teknik och motivation.

S t y r k a o c h m ot i vat i o n

Olivia Rehabilitering erbjuder intensiv rehabilitering inom neurologi, lymfödem och onkologi. Inom neurologiområdet har vi utvecklat speciella program för patienter som har MS, Parkinson och funktionshinder efter en stroke eller en förvärvad hjärnskada. Vårt onkologiprogram vänder sig till personer som efterfrågar rehabilitering efter en cancersjukdom. Vi har också etablerat ett specifikt lymfcenter där vi framgångsrikt behandlar personer med lymfödem.

Rehabiliteringen syftar till att hjälpa individen att hitta ny styrka, teknik och motivation. Inom Olivia Rehabilitering arbetar ett team bestående av sjukgymnaster, arbetsterapeuter, lymfterapeuter rehabiliteringsinstruktörer, logoped, kurator, psykolog, läkare och sjuksköterska. Verksamheten bedrivs i vår lokal i Danderyd med träningshall, gym, sjukgymnastik, arbetsterapi, qi-gong. Vi arbetar med mindfulness som en speciell del i vårt program.

Hän t und e r å r e t

Under året har vi fortsatt att utveckla våra allt mer efterfrågade program, bland annat med en skola för personer som vill bli mer aktiva i sin rullstol. Vi har också besökt ett sjukhus i Shanghai där vi kommer att bistå med utbildning inom rehabilitering. Fa k ta

Omsättning, KSEK Antal verksamhetsställen Antal kunder Antal anställda

6 616 1 ca 200 14

Harri Raatikainen bor sedan tre år på Olivia Omsorgs gruppbostad i Älta. Till vardags arbetar han med musikproduktioner på Medis5 i Stockholm, där han bland annat har tolkat Cornelis Vreeswijk. Hos Olivia får Harri det stöd och den trygghet han för tillfället behöver. Men målet är fast inställt; han ska lära sig att klara vardagen helt själv.

– Jag känner att jag är i trygga händer. Harri Raatikainen, kund till Olivia Omsorg i Älta

V i l k e n t yp av h j älp få r du av Ol i v i a ?

– Jag klarar de flesta vardagssysslorna på egen hand, bland annat städar jag och handlar och lagar mat ofta. Men när behovet uppstår så kan jag alltid be om hjälp. Både föreståndaren och min stödperson finns tillgängliga hela tiden. Mitt mål är att jag till slut ska klara mig själv och här får jag en genomförandeplan där jag kan träna på det jag behöver – i min egen takt. T r i vs du m e d d e m s o m j o bba r på g r uppb o e nd e t ?

– De är jättetrevliga och jag känner att jag är i trygga händer. När jag har upplevt något som obehagligt eller orättvist har jag tidigare varit osäker på om någon ska lyssna på mig. Men personalen här förstår verkligen min situation och när jag tar upp problem så märks det att det viktigaste för dem är att jag känner mig trygg i mitt hem. Vad ä r d e t bäs ta m e d at t b o h ä r ?

– Förutom personalen är det att jag får hjälpa till istället för att bli hjälpt. Det ger mig den bästa möjligheten att träna på att bli helt självständig. 8

9


Medarbetare

Vi vill skapa ett öppet arbetsklimat På Team Olivia har vi närhet mellan ledning, medarbetare, kunder och kunders företrädare. Vi vill att alla ska känna vårt öppna klimat. Därför värnar vi om självständighet, ständig kompetensutveckling och mångfald bland våra medarbetare.

SJÄLVSTÄNDIGHET OCH TILLÅTANDE KLIMAT

Team Olivias verksamheter har väldigt olika behov och förutsättningar. Samtidigt har många av våra kunder behov som kräver specialanpassade lösningar. Därför är det viktigt att vi främjar självständighet och ett tillåtande klimat, så att våra medarbetare kan leverera över förväntan. Dessutom tror vi att ett öppet klimat är tilltalande för alla som möter vår verksamhet. KO M P ETE N S U T V E C K L I N G

För att säkerställa att våra medarbetare agerar enligt värdegrunden och levererar över förväntan, arbetar vi aktivt med kompetensutveckling. Bland annat ordnar varje bolag introduktionsprogram och handledning för nya medarbetare, interna och externa utbildningar, och kunskapsdelning inom och mellan verksamhetsområden.

Under 2012 startade vi också ett övergripande ledarprogram för samtliga bolag inom Team Olivia. Det ger ledare på olika nivåer möjlighet att utveckla sina ledarfärdigheter och tillsammans bygga ett hållbart ledarskap inom koncernen. Under året har 40 medarbetare deltagit i programmet.  M Å N G FA L D

Mångfald bland kunderna kräver mångfald bland våra anställda. Därför arbetar vi aktivt och medvetet med att rekrytera både män och kvinnor i olika åldrar, med olika etnicitet, språkkunnighet och utbildningsnivå. Många av medarbetarna har egen erfarenhet av våra verksamhetsområden – antingen genom egna upplevelser eller från en anhörigs perspektiv. Det ger oss goda förutsättningar att förstå och tillgodose den enskildes situation och behov.

På Team Olivia strävar man efter ett kundnära engagemang med kunskap och känsla. Lina Råberg, som är personlig assistent och arbetsledare i Växjö, skriver gärna under på värdeorden.

– Vi letar ständigt efter nya utmaningar. Lina Råberg, Olivia Personlig Assistans

10

Hu r s k ull e du b e s k r i va Ol i v i a Personlig Assistans som arbetsplats?

– Vi är verkligen en bra grupp och vi fortsätter att utveckla en ännu bättre arbetsplats. Som arbetsledare är det en av mina viktigaste uppgifter. Vi letar ständigt efter nya utmaningar – både för att hjälpa kunderna bättre och för att utveckla verksamheten med bland annat teambuilding och ökad delaktighet. V i l k a ä r d e s tö r s ta fö r d e la r na med att arbeta inom Team Olivia?

– Det är en stor koncern, men vi har ändå en väldigt familjär känsla. Jag har aldrig jobbat på en arbetsplats där man är så mån om varandra och om kunderna, och det är alltid lätt att få tag på chefen. Jag får ringa henne mitt i natten på helgen om det behövs – i en kommunal verksamhet hade jag fått vänta till måndag. Vi har också ett mycket öppet klimat där både chefer och medarbetare ger råd och idéer till varandra. Och jag får hela tiden bygga på min kunskap genom kurser och löpande chefshandledning. 11

11


”Det fanns en stark värdegrund som genomsyrade koncernen och som passade oss väl.” Sävik Behandlingshem som ligger utanför Säter i Dalarna hjälper sedan 1994 män med missbruk och olika former av psykiska och neuropsykiatriska problem. Under 2012 blev företaget en del av Team Olivia. Enligt grundaren Bernt Belt var det framförallt den starka värdegrunden och möjligheterna för personalen som lockade. bl e v e n d e l av T e am Ol i v i a ?

Inom Team Olivia kombinerar vi det lilla företagets flexibilitet och närhet med det stora företagets resurser, nätverk och uthållighet. V   i har vuxit mycket på senare år och letar fortsatt efter fler företag som vill ansluta sig till vår grupp och komplettera vårt erbjudande.

Som spelare i Team Olivia får man ta del av det stora företagets nätverk, resurser och uthållighet – utan att förlora det lilla företagets självständighet och flexibilitet. Ett bolag som förvärvas av Team Olivia behåller sitt eget varumärke, sitt lokala fäste och drivs vidare av verksamhetens grundare. Koncernen spelar rollen som inspiratör till samverkan och utveckling. Via gemensamma verktyg, i möten och i dialog strävar vi efter att vara effektiva och skarpsynta.

T e am Ol i v i a b e s tå r av

T e am Ol i v i as t i llväx t 2 0 0 8 - 2 0 1 2

föl j and e fö r e tag :

■ Tillväxt genom förvärv

E N TRE P RE N Ö R S A N DA

l

– E N AVG Ö R A N D E D RI V KR A F T

l

l

l l l l l l l l

l l

1 500

1 000

84 216

500

8

86

16

7

26

36

98

20

30

Sävik Behandlingshem

l

AssistansLotsen

l

822

Assistansservice

l

MSEK

6

8

41

18

0 Kungsängen i Nora

l

■ Organisk tillväxt

2 000

Viljan

Entreprenörsandan och det personliga engagemanget är avgörande drivkrafter i Team Olivia. Därför erbjuder vi ofta delägarskap till de företagare som ansluter sig till gruppen.

l

Aktiv Assistans (Förvärvat 2013) Assistansbolaget Assistanslotsen Assistansservice i Östergötland Bills Bo & Utbildningsgård (Förvärvat 2013) BonZi personligt stöd CJs Ledsagarservice HandicapHjælp Danmark Holding Inre Kraft Klaragården Kungsängen i Nora Nordström Assistans Olivia Hemtjänst Olivia Omsorg Olivia Personlig Assistans Olivia Rehabilitering Rehabassistans Sävik Behandlingshem Viljan Asperger Centrum Viljan Friskola

■ Ack. förvärv

Rehabassistans

De olika företagen inom Team Olivia har utvecklats av entreprenörer - människor som brinner för en idé och en vision, som ser möjligheter och är orädda att utmana etablissemang och slätstrukenhet.

l

l

12

– Vi får precis det stöd som vi behöver från koncernen. Bland annat får vi vara

Inre Kraft

Team Olivia är idag ett av de största vård- och omsorgsföretagen i Sverige, framförallt inom personlig assistans. Vi växer just nu och planerar att fördubbla vår omsättning inom två år. Målet är att bli ledande i Sverige inom områdena personlig assistans, omsorg, hemtjänst

få r n i av T e am Ol i v i a ?

First Class

Den svenska marknaden för vård och omsorg har traditionellt bestått av ett stort antal mindre företag. På senare år har sektorn konsoliderats allt mer, inte minst till följd av de höjda kraven för att få tillstånd att bedriva verksamhet inom vård och omsorg. Det stora företagets resurser gör det enklare att uppfylla kraven, vilket har ökat incitamenten för mindre företag att ansluta sig till större koncerner.

V i l k e n t yp av s töd

Pelargonen

D E N Ä R M A S TE Å RE N

– En viktig del handlar om att behålla kvalificerad personal. I en större koncern som Team Olivia finns det fler möjligheter för personer med spetskompetens.

Homemaid

S TA RK TI L LVÄ X T F Ö R O L I V I A

B L I E N S P E L A RE I TE A M O L I V I A

m e d at t i ngå i ko nc e r n e n ?

Assistansbolaget

Sedan 2008 har vi mer än sexdubblat vår omsättning. 54 procent av tillväxten har varit organisk och 46 procent har skett genom förvärv.

En stor del av vår tillväxt sker genom förvärv. Vi vill förvärva företag som passar in i Olivia-kulturen. Det är entreprenörsdrivna verksamheter som delar vår humanistiska värdegrund och tron på alla människors lika värde. För att kunna växa i önskad takt är vi särskilt intresserade av företag med en omsättning på över 50 miljoner.

V i l k a mö j l i g h e t e r s e r du

JPM

2008 förvärvades 60 procent av aktierna i Team Olivia av Procuritas, ett investmentbolag med fokus på medelstora bolag i Skandinavien. Med Procuritas i ryggen har vi fått de muskler vi behöver för att fortsätta växa.

och rehabilitering. Vi vill nämligen kunna ge våra kunder och medarbetare den långsiktighet och de resurser som bara ett stort företag kan erbjuda.

Nordströms

Team Olivia startades i april 2001 av Karsten och Åsa Inde. Från början var vi ett litet bemanningsbolag, men efter hand utvecklades fler enheter med personlig assistans och äldreomsorg som hörnstenar. Senare har vi även startat verksamhet inom omsorg och rehabilitering, med målet att skapa en bredd och samverkan som kan tillgodose en stor del av människors omvårdnadsbehov.

Feb 2008

H i s to r i a o c h äga r e

– Vi hade blivit uppvaktade av flera bolag och påbörjat diskussioner med två när vi blev kontaktade av Team Olivia. De gjorde ett mycket bra intryck. Det fanns framförallt en stark värdegrund som genomsyrade koncernen och som passade oss väl.

delaktiga i utvecklande samverkansprojekt tillsammans med de andra Team Olivia-bolagen. Jag sitter själv med i två projekt kring HR-frågor och kvalitetsfrågor. Dessutom får vi ta del av koncernens nya ledarskapsutbildning. Men framförallt tycker jag att det är positivt att Team Olivia är angelägna om att vi som har drivit de här bolagen ska fortsätta göra det på samma sätt som tidigare. Det gör också att de kan behålla en liten central organisation och det tycker jag är klokt.

Om de vill ta sig vidare i karriären kan de hitta rätt positioner på ett annat företag inom koncernen. Den möjligheten finns oftast inte i ett mindre företag. Missbruk och samsjuklighet är samtidigt ett helt nytt område för Team Olivia och vi har redan liknande verksamheter på väg in. Om vi tittar framåt så ser jag stora möjligheter till att skapa synergieffekter, utbyta erfarenheter och skapa vårdkedjor inom koncernen.

Dec 2012

Hu r ko m d e t s i g at t n i

Klaragården

Team Olivia växer

Bernt Belt, VD Säviks Behandlingshem

CJs Ledsagarservice

Historik och förvärv

13


Omvärld och marknad

De tre viktigaste frågorna i den privata vårdbranschen Team Olivias grundare Karsten Inde startade också i slutet av 80-talet Frösunda, ett av Sveriges första omsorgsföretag. Han har sett de stora kvalitetsförbättringar privata utförare bidrar med – men också en onyanserad debatt och ett regelverk i behov av utveckling. Här listar han de viktigaste de viktigaste utmaningarna för privata vårdaktörer och branschen idag. 1 . P r i vat vå r d sp e la r e n v i k t i g r o ll i sam h äll e t

En viktig fråga för den privata vårdbranschen är att förklara för medborgarna att vi som finns utanför den offentliga sektorn spelar en viktig roll när det gäller att utveckla kvaliteten inom vården av äldre och funktionshindrade. Här har debatten tyvärr blivit alltför onyanserad. Det är ett faktum att omsorg och rehabilitering har utvecklats radikalt både i egen regiverksamhet och på uppdrag av kommuner och landsting. Jag har visat att med kvalificerad rehabilitering i vårdkedjor kan funktionshindrade återgå i arbete med positiva sociala relationer. Idag är Sverige världsledande inom bland annat rehabilitering och inom vård av dementa. Det hade inte varit möjligt i uteslutande offentlig regi. Vi har också en utmärkt äldreomsorg till följd av att privata utförare och utomstående organisationer har deltagit i utvecklingen av demensvård, bemötande, hjälpmedel och annan teknik. Samtidigt har det offentliga sparat stora belopp på mer effektiv vård och omsorg genom att låta privata utförare göra jobbet. 2 . R i s k k ap i tal ä r nav e t i nä r i ngsl i v e t o c h sam h äll e t

Det finns en stark drivkraft i företagsamhet och entreprenörskap. Den drivkraften har startat tusentals företag i Sverige och under de senaste åren inom vård, skola och omsorg, där jag arbetar. Frågan som många ställer sig efter att ha jobbat stenhårt i många år är: ”Vad ska jag göra med mitt företag?” Jag och många andra har valt ett riskkapitalbolag som partner för att driva företaget vidare. I ett samhälle som bygger på marknadsekonomi är det en livlina för många företagare. Riskkapitalbolagen möjliggör fortlevnad, vidareutveckling och trygghet –

14

både vad gäller det livsverk som jag skapat under tuffa förhållanden och dess personal. Men idag betraktas riskkapital som en mindre positiv företeelse i samhället. Jag beklagar detta samtidigt som jag är kritisk till riskkapitalbranschens oförmåga att förklara sitt värde. Istället för en total öppenhet trycker man bakom stängda dörrar – naturligtvis med negativa reaktioner från media och allmänheten som följd. 3 . Vå r d k e d j o r mås t e s k apas fö r at t u t v e c k la vå r d k val i t e t e n

Målet för all omsorg måste vara att erbjuda högkvalitativ vård till en rimlig kostnad. Under de 40 år som jag arbetat inom vård, skola och omsorg har jag förundrats över hur ineffektivt många verksamheter bedrivs. Man utgår inte från patientens eller elevens bästa. För att komma vidare i vår bransch måste vi ändra fokus och börja arbeta i vårdkedjor med fokus på patienten eller brukaren. Det finns för mycket prestige och underliga föreställningar som står i vägen för ett effektivt arbete. Utmaningen är att ta ett helhetsgrepp på varje kund, patient, brukare eller elev och utifrån vad som skapar det långsiktigt bästa resultatet samordna insatser från många olika håll. Inom missbruksvården räcker det inte att erbjuda bara psykosocial behandling. Den måste oftast föregås av avgiftning och följas av ett stödboende med sysselsättning. För patienter med neurologiska funktionshinder måste rehabilitering föregås av bästa akuta insatser och följas upp med bostad, arbete och sysselsättning. Här måste kanske ett 10-tal aktörer samverka inklusive sjukvård, kommunernas sociala enheter, skolan, föreningsliv, näringsliv och arbetsmarknadsåtgärder. 15


Årsredovisning och koncernredovisning för Team Olivia AB, org. nr. 556742-0731

Koncernen

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Styrelsen och verkställande direktören för Team Olivia AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31. Årsredovisningen är upprättad i KSEK där inte annat anges.

KSEK

V e r k sam h e t

Team Olivia AB är moderbolag i en koncern vars verksamhet består av personlig assistans, omsorg, hemtjänst samt rehabilitering. Moderbolaget har sitt säte i Danderyd. Moderbolagets huvudkontor finns på Vendevägen 85 i Danderyd.

Väs e n t l i ga h änd e ls e r e f t e r r ä k e ns k apså r e t s slu t

Efter räkenskapsårets slut har Team Olivia AB förvärvat 100 procent av aktierna i Aktiv Assistans Norr AB med verksamhet i Umeå. F r am t i da u t v e c k l i ng

Väs e n t l i ga h änd e ls e r und e r r ä k e ns k apså r e t

Team Olivia har under året förvärvat följande bolag: 100 procent av aktierna i Sävik Behandlingshem AB med verksamhet i Säter. Företaget bedriver behandling av män med missbruk, psykiska problem och kriminalitet. 100 procent av aktierna i Klaragården AB som bedriver ett LSS-boende i Väderstad. 100 procent av aktierna i CJs ledsagarservice AB, bolaget utför ledsagning inom Sol och LLS och har sin verksamhet främst i Stockholm. I slutet av året förvärvades 45 procent av aktierna i ett assistansbolag i Danmark, HandicapHjaelp Danmark Holding ApS. Björn Zackrisson har tillträtt som VD och koncernchef för Team Olivia. Gunnel Duveblad har övertagit rollen som ordförande i Team Olivias styrelse. Inom affärsområdet Omsorg har fyra nya enheter startats, ett LSS-boende i Fagersta, en gruppbostad i Linköping för vuxna med förvärvade hjärnskador samt två nya boenden inom HVB, boende för ensamkommande flyktingbarn i Söderköping och Linköping.

Koncernens framtida utveckling ser god ut och koncernen har fortsatta planer på expansion genom förvärv och organisk tillväxt. F ö r slag t i ll v i ns t d i sp o s i t i o n

Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel, SEK:

Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets förlust

89 733 468 26 545 700 –21 883 503

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras

94 395 665

94 395 665

94 395 665

Not 2012 2011 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 1 1 760 506 1 429 035 1 760 506 1 429 035 Rörelsens kostnader Inköpta varor och tjänster –14 615 –8 787 Övriga externa kostnader 3 –107 235 –85 808 Medarbetarkostnader 4 –1 534 590 –1 249 792 Av- och nedskrivningar av: – materiella anläggningstillgångar 8 –3 548 –3 011 – immateriella anläggningstillgångar 7 –37 467 –30 702 Övriga rörelsekostnader –132 – –1 697 588 –1 378 100

Rörelseresultat 62 918 50 936 Resultat från finansiella investeringar 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 793 2 288 Räntekostnader och liknande resultatposter –6 528 –7 290 Resultat efter finansiella poster 57 183 45 933 Skatt på årets resultat 7 –22 474 –20 416 Minoritetsintressen –356 –672 Å RET S RE S U LTAT 34 353 24 845

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

Inom affärsområdet Hemtjänst har vi utökat vår verksamhet i Danderyd samt avvecklat en enhet i Sollentuna. Inom Personlig Assistans har vi startat kontor i Örnsköldsvik och Sundsvall under året.

16

17


Koncernen

Koncernen

Balansräkning KSEK

18

Not

31 dec 2012

31 dec 2011

KSEK

Not

31 dec 2012

TI L LG Å N G A R

E G ET K A P ITA L O C H S K U L D ER

Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 8 Goodwill 414 790 346 099 Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 621 2 220 417 411 348 319 Materiella anläggningstillgångar 9 Byggnader och mark 17 905 9 160 Inventarier, verktyg och installationer 4 363 4 578 Förbättringar på annans fastighet 3 737 3 196 Pågående ny-, till-, och ombyggnad 8 056 – 34 061 16 934 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 051 8 479 Andra långfristiga fordringar 1 970 1 091 6 020 9 570 Summa anläggningstillgångar 457 492 374 823 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 76 711 42 833 Skattefordran 4 624 943 Övriga fordringar 13 269 10 895 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 54 594 40 535 149 198 95 206 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar – 500 – 500 Kassa och bank 56 759 60 018 Summa omsättningstillgångar 205 958 155 724 S U M M A TI L LG Å N G A R 663 449 530 547

Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat

31 dec 2011

1 807 63 278 65 086

1 807 39 428 41 235

73 100 34 353 107 454

72 184 24 845 97 029

Summa eget kapital 172 539 138 264 Minoritetens andel av eget kapital 26 437 926 Avsättningar 14 19 247 15 041 Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder 15 114 278 104 576 114 278 104 576 Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder 15 49 260 Leverantörsskulder 19 601 Övriga kortfristiga skulder 43 621 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 218 465 330 947

37 072 16 050 25 708 192 910 271 740

663 449 530 547 Poster inom linjen Ställda säkerheter 17 409 973 307 362 Ansvarsförbindelser 17 – –

S U M M A E G ET K A P ITA L O C H S K U L D ER

19


Koncernen

Moderbolaget

Kassaflödesanalys KSEK

Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Resultaträkning 2012 2011 57 183 42 221 –22 670 76 734

45 934 33 416 –19 142 60 208

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning kundfordringar –4 697 –1 011 Minskning/ökning av fordringar –14 890 –23 790 Minskning/ökning av leverantörsskulder 1 964 786 Minskning/ökning av skulder 23 863 28 432 Kassaflöde från den löpande verksamheten 82 973 64 625 Investeringsverksamheten Förändring finansiella tillgångar 4 072 1 089 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 8 –1 386 –492 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 –16 848 –4 436 Förvärv av koncernföretag 18 –57 116 –93 654 Kassaflöde från investeringsverksamheten –71 278 –97 493 Finansieringsverksamheten Nyemission – 2 149 Teckningsoption – 165 Upptagna långfristiga lån 21 931 71 712 Amortering av skuld –37 382 –17 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten –15 451 57 026 Årets kassaflöde –3 756 24 158 Likvida medel vid årets början 60 518 36 360 Valutakursdifferens i likvida medel –3 – Likvida medel vid årets slut 56 759 60 518

20

KSEK

Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1, 2 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3 Medarbetarkostnader 4 Av- och nedskrivningar av: – materiella anläggningstillgångar – immateriella anläggningstillgångar

2012 2011 12 895 12 895

9 198 9 198

–14 354 –16 132

–10 834 –13 095

–303 –441 –31 230

–411 –300 –24 640

Rörelseresultat –18 335 –15 442 Resultat från finansiella investeringar 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 618 1 896 Ränteintäkter från koncernföretag 313 501 Räntekostnader och liknande resultatposter –6 069 –6 962 Räntekostnader till koncernföretag –4 048 –5 739 Resultat efter finansiella poster –27 521 –25 745 Bokslutsdispositioner 6 –1 651 – Skatt på årets resultat 7 7 288 6 564 Å RET S RE S U LTAT –21 884 –19 181

21


Moderbolaget

Moderbolaget

Balansräkning KSEK

22

Not

31 dec 2012

31 dec 2011

KSEK

Not

31 dec 2012

TI L LG Å N G A R

E G ET K A P ITA L O C H S K U L D ER

Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar 8 1 339 1 452 1 339 1 452 Materiella anläggningstillgångar 9 Inventarier 469 665 Förbättringsutgifter på annans fastighet 105 213 574 878

Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 807 235 aktier) Fritt eget kapital Balanserat resultat Överkursfond Årets resultat

Finansiella anläggningstillgångar 10 Andelar i koncernföretag 520 864 456 713 520 864 456 713 Summa anläggningstillgångar 522 777 459 043 Omsättningstillgångar Kortfristiga fodringar Kundfordringar – 115 Fordringar hos koncernföretag 44 476 41 991 Övriga fordringar 343 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 3 363 1 660 48 181 43 780 Kassa och bank 49 979 35 339 Summa omsättningstillgångar 98 160 79 119 S U M M A TI L LG Å N G A R 620 937 538 162

Summa eget kapital Obeskattade reserver 13

31 dec 2011

1 807 1 807

1 807 1 807

26 548 89 733 –21 884 94 396

21 775 89 733 –19 181 92 327

96 203

94 134

1 651

Långfristiga skulder 15 Räntebärande långfristiga skulder 84 010 84 010 Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder 15 39 742 Leverantörsskulder 3 187 Skulder till koncernföretag 392 050 Skatteskulder 1 228 Övriga kortfristiga skulder 681 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 2 185 439 073

101 750 101 750 37 000 3 125 298 856 21 383 2 893 342 278

620 937 538 162 Poster inom linjen Ställda säkerheter 17 473 607 352 524 Ansvarsförbindelser – –

S U M M A E G ET K A P ITA L O C H S K U L D ER

23


Moderbolaget

Kassaflödesanalys KSEK

Not

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

2012 2011 –27 521 –747 –53 –28 321

–25 745 2 464 –200 –23 481

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av kundfordringar Minskning/ökning av fordringar Minskning/ökning av leverantörsskulder Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

450 –4 852 97 94 242 61 615

-859 –35 981 1 115 108 737 49 532

Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag 18 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 8 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 Kassaflöde från investeringsverksamheten

–64 150 –328 – –64 478

–116 258 –492 –247 –116 997

Finansieringsverksamheten Nyemission Teckningsoption Koncernbidrag Upptagna långfristiga lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

24

Redovisningsprinciper och noter

– 2 149 – 165 32 500 25 800 22 000 70 000 –36 998 –17 000 17 502 81 114 14 639 35 339 49 979

13 648 21 691 35 339

R e d o v i sn i ngsp r i nc i p e r

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämndens för medelstora bolag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående period. Koncernredovisning Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar Team Olivia AB och de företag där Team Olivia direkt eller indirekt äger mer än 50 procent av aktierna samt i de företag i vilka koncernen på annat sätt har ett bestämmande inflytande och en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet. Bolag som förvärvats under löpande år ingår i redovisningen från och med förvärvstidpunkten. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 1 om koncernredovisning. Samtliga förvärv av företag är redovisade enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen är uppdelade i koncernens balansräkning i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen är förd till bundna reserver. Skattedelen är redovisad som avsättning under rubriken Avsättningar. Avskrivning på goodwill basers på den ekonomiska livslängden.

Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Goodwill 5–20 år Inventarier 5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet skrivs av i enlighet med aktuella hyresavtal. Merparten av Team Olivias investeringar i datautrustning som används i verksamheten, kostnadsförs direkt vid anskaffningstillfället. Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Skatter Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och förändring av uppskjuten skatt. Förändring uppskjuten skatt utgörs av beräknad skatt på årets förändringar av obeskattade reserver. Moderbolagets redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Koncernbidrag Koncernbidrag samt skatteeffekten av dessa redovisas direkt via eget kapital.

Intäkter Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFN:s huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas upp i Balansräkningen till det beräknade faktureringsvärde av utfört arbete.

25


l N OT 1

l N OT 3

l NOT 5

l NOT 8

NETTOOMS ÄTT N I N G P ER V ERK SA M HET S G RE N

Ersättning till re viso re r

Resultat från fi nans i ella i nvest eri ngar

Immat eri ella anläggni ngs t i llgångar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011

Goodwill Koncernen Koncernen 2012 2011

Övriga ränteintäkter Ränteintäkter koncernbolag

Ingående anskaffningsvärde 416 386 311 498 Förvärv 105 197 104 888 Omräkningsdifferens –312 –

Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011

Personlig Assistans Hemtjänst Omsorg Rehabilitering Övrig verksamhet

1 402 550 1 151 209 – 177 866 155 632 – 172 828 115 663 – 6 616 5 750 – 646 781 12 895

– – – – 9 198

Summa

1 760 506 1 429 035 12 895

9 198

l N OT 2 Uppg if t o m i n köp o c h F ö r säl jn i ng in o m samma konce r n

Moderbolaget % 2011 2010 Inköp 0,0 0,0 Försäljning 100,0 97,0

Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Revisionsuppdrag 1 354 719 132 80 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag – 142 – 142 Skatterådgivning 637 220 637 – Övriga tjänster 135 124 10 69 Övriga revisorer Revisionsuppdrag – 91 – – Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag – – – – Skatterådgivning – 61 – – Övriga tjänster – 97 – –

2 126

1 454

779

291

793 –

2 288 –

618 313

1 896 501

Summa 793 2 288 931 2 397 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Räntekostnader koncernbolag – – –4 048 –5 739 Räntekostnader banklån –6 473 –6 691 –6 060 -6 461 Övriga räntekostnader –54 –127 –9 – Övriga finansiella kostnader –2 –472 –1 –500 Summa

–6 528 –7 290 –10 118 –12 700

l NOT 6 OBES KATTAD E RES ERVER

Moderbolaget 2012 2011

l N OT 4 Me dar b e ta r e

Medeltal anställda

2012

2011

Antal Varav Antal Varav anställda män, % anställda män, %

Moderbolaget Dotterföretag

11 18 9 33 3 655 29 3 474 28

Totalt i koncernen

3 666

29

3 483

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

26

– –

Summa –1 651

l NOT 7 S katt på året s resultat

33 2012

2011

Löner varav och andra Sociala pensions- ersättningar kostnader kostnader

Löner varav och andra Sociala pensionsersättningar kostnader kostnader

Moderbolaget Dotterföretag

9 619 1 123 862

4 146 375 433

944 53 276

7 637 918 201

4 104 297 629

1 278 36 793

Koncernen

1 133 481

379 579

54 220

925 838

301 733

38 071

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och anställda

Överavskrivningar –199 Periodiseringsfond –1 452

2012

Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011

Aktuell skatt –19 040 –15 024 Skatt pga ändrad taxering –65 –6 Förändring uppskjuten skatt –3 369 –5 387

7 349 –61 –

6 566 –2 –

Summa

7 288

6 564

–22 474 –20 416

Utgående ack. anskaffningsvärden 521 271 416 386 Ingående avskrivningar enligt plan –70 287 –40 846 Årets avskrivningar enligt plan –36 198 –29 441 Omräkningsdifferens 5 – Utgående ack. avskrivningar enligt plan –106 481 –70 287 Utgående planenligt restvärde 414 790 346 099 Övrigt immateriellt Koncernen

Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 7 894 6 238 1 894 1 402 Inköp via förvärvade bolag 515 – – – Inköp 1 386 492 328 492 Försäljningar/utrangeringar –5 643 – – – Omklassificering – 1 164 – – Omräkningsdifferens –4 – – – Utgående ack. anskaffningsvärden

4 148

7 894

2 222

1 894

Ingående avskrivningar enligt plan –5 674 –3 230 –442 –142 Avskrivningar genom förvärv –230 – – – Försäljningar/utrangeringar 5 643 – – – Omklassificeringar – –1 182 – – Årets avskrivningar enligt plan –1 268 –1 262 –441 –300 Omräkningsdifferens 3 – – – Utgående ack. avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde

–1 527 –5 674 2 621

2 220

–883

–442

1 339

1 452

2011

Styrelse Styrelse och varav Övriga och VD bonus anställda VD

Moderbolaget Dotterföretag

2 269 10 491

– –

7 350 1 113 371

1500 9 631

– –

6 137 908 570

Totalt koncernen

12 760

1 120 721

11 131

914 707

varav Övriga bonus anställda

27


l N OT 9

l NOT 10

Mate r ie lla anläggn i ngs t i llgånga r

Inventarier

Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 11 559 7 591 1 028 911 Genom förvärv av koncernföretag 3 087 5 279 – – Inköp 839 1 414 – 117 Försäljningar/utrangeringar –1 009 –2 323 – – Omklassificeringar – –402 – – Omräkningsdifferens –6 – – – Utgående ack. anskaffningsvärden 14 470 11 559 1 028 1 028 Ingående avskrivningar enligt plan –6 981 –3 999 –363 –179 Avskrivningar genom förvärv –2 028 –3 913 – – Försäljningar/utrangeringar 838 2 202 – – Omklassificeringar 5 336 – – Årets avskrivningar enligt plan –1 945 –1 607 –196 –184 Omräkningsdifferens 4 – – – Utgående ack. avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde

–10 107 –6 981 4 363

4 578

–559

–363

469

665

Förbättringar på annan fastighet Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Ingående anskaffningsvärde 5 681 4 696 775 645 Genom förvärv av koncernföretag 1 282 – – – Inköp 1 345 985 – 130 Omräkningsdifferens –16 – – – Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 292

5 681

775

775

Ingående avskrivningar enligt plan –2 485 –1 284 –562 –335 Avskrivningar genom förvärv –854 – – – Årets avskrivningar enligt plan –1 227 –1 201 –108 –227 Omräkningsdifferens 11 – – – Utgående ack. avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde

28

–4 555 –2 485 3 737

3 196

–670

–562

105

213

Byggnader och mark

Fi nans i ella anläggni ngst i llgångar

Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 10 242 694 Genom förvärv av koncernföretag 2 642 7 377 Försäljningar/utrangeringar – –3 Inköp 6 608 2 174 Utgående ack. anskaffningsvärden

19 492 10 242

– – – – – – –

–66 –816 –200

– – –

– – –

Utgående ack. avskrivningar enligt plan

–1 587 –1 082

Utgående planenligt restvärde

17 905

Ingående avskrivningar enligt plan –1 082 Avskrivningar genom förvärv –129 Årets avskrivningar enligt plan –376

Pågående nyanläggningar

9 160

Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde – Inköp 8 056

– –

– –

– –

Utgående ack. anskaffningsvärden

Utgående planenligt restvärde

8 056

Andelar i koncernföretag

Innehavets Moderbolagets innehav bokförda värde

Förvärvs- Företag Org.nr. Säte tidpunkt

Antal Kapitalandelar andel, %

Olivia Personlig Assistans AB 556630-8986 Olivia Hemtjänst AB 556511-7677 Olivia Vårdcentrum AB 556243-6757 Nordström Assistans AB 556550-4007 Olivia Omsorg AB 556632-7986 Assistansbolaget i Sverige AB 556733-7364 Olivia Rehabilitering AB 556604-5620 Viljan Asperger Centrum AB 556597-5421 Viljan Friskola AB 556777-7775 Inre Kraft i Norr AB 556666-8611 BonZi personligt stöd AB 556813-2301 Kungsängen i Nora AB 556714-0420 Rehabassistans i Sverige AB 556732-5849 AssistansLotsen AB 556607-7011 Assistansservice i Östergötland AB 556650-0194 Sävik Behandlingshem AB 556443-8496 Klaragården AB 556750-5457 CJs Ledsagarservice AB 556703-5786 HandicapHjaelp Danmark Holding ApS 34803668

1 000 1 000 1  000 5 000 1 000 10 000 1 000 1 000 1 000 1 050 455 1 152 1 000 1 000 1 000 200 1 000 1 000 36 000

Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Örebro Stockholm Surahammar Surahammar Boden Stockholm Nora Härnösand Ragunda Linköping Säter Vadstena Stockholm Köpenhamn

2010

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 100 100 100 100 45*

95 275 95 275 17 702 17 702 500 500 100 719 100 719 6 487 6 487 58 980 58 980 1 370 1 370 18 806 18 806 2 361 2 361 41 347 41 347 2 106 133 57 002 56 984 8 289 8 289 37 901 37 901 12 498 9 859 26 032 9 283 2 946 21 260 -

Summa andelar i koncernföretag

520 864 456 713

* Team Olivia har ett bestämmande inflytande i HandicapHjaelp Danmark Holding ApS varför bolaget konsolideras som dotterbolag

8 056

2008-02-18 2008-02-18 2008-02-18 2008-08-29 2009-01-01 2009-01-30 2009-07-01 2010-08-16 2010-08-16 2010-10-01 2010-12-01 2011-02-01 2011-03-01 2011-09-15 2011-11-09 2012-04-30 2012-06-27 2012-08-21 2012-12-12

2011

– Moderbolaget 2012 2011 Ingående anskaffningsvärde 456 713 340 455 Inköp 64 151 116 258 Utgående ack. anskaffningsvärden 520 864 456 713

l NOT 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011

Förutbetalda hyror Upplupna intäkter Övriga poster

3 899 3 158 39 601 33 289 11 094 4 087

727 – 2 636

697 – 963

Summa

54 594 40 535

3 363

1 660

29


l N OT 12

l NOT 15

l NOT 17

F ö r ändr i nga r i e g e t k ap i tal

Ränt ebä rande skulder

Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

Koncernen

Aktie- Bundna Fria kapital reserver reserver

Summa

Belopp vid årets ingång 1 807 39 428 97 029 138 264 Nyemission – – – – Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital 23 698 –23 698 – Teckningsoptioner – – – – Omräkningsdifferenser – 152 –230 –78 Årets resultat – – 34 353 34 353 Belopp vid årets utgång

1 807

107 454

172 539

Aktie- Bundna Fria Årets kapital reserver reserver resultat

Moderbolaget

Summa

Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enl beslut vid årsstämma Nyemission Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Teckningsoptioner Årets resultat

1 807 – – – – – – –

– 111 508 –19 181 94 134 – –19 181 19 181 – – – – – – 39 500 – 39 500 – –7 000 – –7 000 – –8 548 – –8 548 – – – – – – –21 884 –21 884

Belopp vid årets utgång

1 807

0

116 279

–21 884

96 203

Aktiekapital Kvot Antal aktier värde Aktiekapital

Kvot Antal aktier värde Aktiekapital

Per 2007-11-06 Nyemission

100 000 1 438 462

1 1

100 000 1 438 462

Per 2010-04-20 Nyemission

Per 2008-06-31 1 538 462 Per 2008-07-01 Nyemission 205 116 1 Nyemission, köpeskilling vid förvärv 1 – Assistansbolaget i Sverige AB 30 769 – Inre Kraft i Norr AB 17 743 1

1 538 462

Per 2010-12-31

Per 2009-12-31

1 792 090

1 792 090

205 116 30 769 17 743

l N OT 13

30

63 278

6 235

1

6 235

1 798 325

1 798 325

Per 2011-04-08 Nyemission

3 081

1

3 081

Per 2011-10-12 Nyemission

5 829

1

5 829

1 807 235

1 807 235

Per 2011-12-31

Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011

Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder

114 222 104 576 84 010 101 750 56 – – –

Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut

49 260 37 072 39 742 37 000

Summa räntebärande skulder

163 537 141 648 123 752 138 750

Lånen amorteras enligt nedan: Amortering inom 1 år 49 260 37 073 39 742 37 000 Amortering mellan 1 – 5 år 110 503 103 230 84 010 101 750 Amortering efter 5 år 3 775 1 345 – – Summa

Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011

Företagsinteckning Fastighetsinteckning Pantsatta aktier i dotterbolag

398 538 301 752 473 607 352 524

Summa

409 973 307 362 473 607 352 524

Ansvarsförbindelser

1 600 9 835

600 5 010

– –

– –

Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011

Övriga ansvarsförbindelser

Summa

– – – –

163 537 141 648 123 752 138 750 l NOT 18

l NOT 16

Förvä rv av dott erbolag

U pplupna kost nader och förut betalda i ntäkt er

F ör samtliga under året förvärvade dotterbolag var påverkan på koncernens likvida medel enligt följande:

Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011

Upplupna sociala avgifter 66 058 63 531 Upplupna personalkostnader 1 15 697 97 391 Förutbetalda intäkter 6 038 7 901 Övriga poster 30 673 24 087

792 325 – 1 068

656 306 – 1 931

Summa

2 185

2 893

218 465 192 910

Total köpeskilling 64 151 Likvida medel i de förvärvade bolagen –7 035 Påverkan på koncernens likvida medel från årets förvärv 57 116 Totalt kassaflöde hänförligt till investering i dotterföretag 64 151 l NOT 19

U ppgi ft om moderbolag

Moderföretag är Team Olivia AB, 556742-0731, i Stockholm

Stockholm den 26 mars 2013

Björn Zackrisson Verkställande direktör

Gunnel Duveblad Ordförande

Hans Wikse

Per Jardetun

Mats Palmblad

Åsa Inde

Tomas Therén

Karsten Inde

Kristina Axén Olin

Stefan Carlsson

l N OT 1 4

O B E S K ATTA D E RES ERV ER

Avsättningar

Moderbolaget 2012 2011

Koncernen Koncernen 2012 2011

Överavskrivningar 199 – Periodiseringsfond 1 452 –

Avsättningar för pensioner och liknande 1 344 881 Uppskjuten skatteskuld 17 903 14 160

Summa

Summa 19 247 15 041

1 651

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 26 mars 2013 Niklas Renström Auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers AB

31


Revisionsberättelse till årsstämman i Team Olivia AB, org.nr 556742-0731

Revisionsberättelse Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Team Olivia AB för år 2012.

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Team Olivia AB för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. R e v i s o r ns ansva r

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

S t y r e ls e ns o c h v e r k s tälland e d i r e k tö r e ns ansva r

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. R e v i s o r ns ansva r

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision.Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. U t taland e n

ko nc e r n e n

KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, % Avkastning på eget kapital, % Avkastning på totalt kapital, % Medelantal anställda

2012 2011 2010 2008 / 2009 1 760 506 1 429 035 958 728 1 009 255 62 918 50 936 28 173 22 630 57 183 45 933 26 053 18 313 663 449 530 547 385 271 385 231 26,0 26,1 28,8 25,0 36,8 36,8 25,1 27,0 10,7 11,6 7,4 8,7 3 666 3 483 2 615 1 976

m o d e r b o lag e t

KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet, %

2012 2011 2010 2008 / 2009 12 895 9 198 7 523 3 597 –18 335 –15 442 –9 954 –10 119 –27 521 –25 745 –15 131 –15 599 620 937 538 162 371 387 295 765 15,5 17,5 24,8 28,8

2008/2009 förlängt räkenskapsår.

Definitioner av nyckeltal

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Soliditet

Stockholm den 26 mars 2013

Avkastning på eget kapital

PricewaterhouseCoopers AB

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital.

U t taland e n

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Team Olivia AB:s och dess dotterföretags finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Fyra år i sammandrag

Niklas Renström Auktoriserad revisor

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter i procent av genomsnittligt balansomslutning.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

32

33


Styrelse

Ledningsgrupp

34

BJÖ RN Z ACkRISSON

Eva Jonbacker

Ce c i l i a Cato

R i cKa r d Fale i j

Å sa Inde

G unn e l D uv e blad

Kristina Axen-Olin

S t e fan C a rlss on

K AR S TE N I N D E

Åsa Inde

Född: 1958. VD/Koncernchef. Utbildning: Leg. Läkare, specialist i allmänkirurgi och urologi, Med Dr. Anställd sedan 2012. Tidigare befattningar: Olika ledande befattningar i Capio. Chef för affärsområde hälso- och sjukvård på Praktikertjänst .

Född: 1963. CFO. Utbildning: Civilekonom. Anställd sedan 2008. Tidigare befattningar: CFO Data Respons AB och CFO Know IT AB.

Född: 1971. Personalchef. Utbildning: Personalvetare, Fil. kand. i Psykologi. Anställd sedan 2009. Tidigare befattningar: HRG Nordic och Eniro.

Född: 1966. IT-chef. Utbildning: Officershögskola, enstaka kurser inom IT, Ekonomi samt Juridik. Anställd sedan 2009. Tidigare befattningar: IT-befattningar inom Icakoncernen och Handelsbanken.

Född: 1960. Verksamhetsstöd. Utbildning: Leg Sjukgymnast, Personalchefsutbildning FEI. Team Olivias grundare. Tidigare befattningar: Frösundagruppens grundare.

Född 1955. Styrelseordförande sedan 2012. Utbildning: Systemvetarutbildning. Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Contex Holding A/S och i Stiftelsen Ruter Dam. Styrelseledamot i bl.a Sweco AB, HIQ AB, Postnord AB.

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2012. Utbildning: Musiklärarexamen Kungliga Musikhögskolan 1987, Skolledarutbildning. Övriga uppdrag/befattningar: Ledamot 2:e Group, Ordförande i Junibacken, Operahögskolan, Surfa lugnt samt Nattvandrarna.

Född 1954. Styrelseledamot sedan 2011. Utbildning: Fil. Kand. Hedersdoktor. Övriga uppdrag/befattningar: Landshövding i Kalmar län.

Född: 1947. Styrelseledamot sedan 2012. Utbildning: Gymn. dir., Fil. kand. Team Olivias grundare. Övriga uppdrag/befattningar: Ansvarig för förvärv inom Team Olivia.

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2007. Utbildning: Leg. Sjukgymnast, Personalchefsutbildning FEI. Övriga uppdrag/befattningar: Verksamhetsstöd Team Olivia.

HANS DAHLGRE N

P etter Field ing

Pe t e r Be r g h äll

A nne W i d e ll

K A R STE N I N DE

P e r Ja rd e t un

To mas T h e ré n

Mat s Palmblad

Hans W i ks e

Joh anna Rastad

Född: 1970. Affärsområdeschef Omsorg. Kommunikationsansvarig. Utbildning: Fil. kand. Statskunskap, företagsekonomi och nationalekonomi. MBA inriktning entreprenörskap och IT / Hälsa. Anställd sedan 2013. Tidigare befattningar: Affärsutvecklingschef Praktikertjänst AB. Näringspolitisk chef Vårdföretagarna. Chef för det politiska stödet i Riksdagen. Kommunikationsdirektör SACO.

Född: 1963. Verksamhetschef Olivia Rehabilitering. Utbildning: Leg. sjukgymnast, påbyggnad inom neurologi, forskningsmetodik och ledarskap. Anställd sedan 2009. Tidigare befattningar: Rehabiliteringschef Humlegården, sjukgymnast Humlegården sedan 1995.

Född: 1959. Affärsområdeschef Personlig assistans. Utbildning: Tekniskt gymnasium. Utbildning till Regementsofficer i flottan. Anställd sedan 2009. Tidigare befattningar: VD Assistansbolaget i Sverige AB.

Född 1955. Verksamhetschef Olivia Hemtjänst. Utbildning : Ålderdomshemsföreståndare. Anställd sedan 2008. Tidigare befattningar: Chef äldreomsorg Frösunda Vårdcentrum.

Född: 1947. Ansvarig för förvärv. Utbildning: Gymn. dir. Fil. kand. Team Olivias grundare. Tidigare befattningar: Grundare av Maraton Produkter AB och Frösunda Gruppen AB. Ordförande i Rekryteringsgruppen och Stiftelsen Frösunda Solidaritet.

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2007. Utbildning: Civilekonom. Övriga uppdrag/befattningar: VD Lorab AB.

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2007. Utbildning: Civilingenjör, jurist, fil.kand. Övriga uppdrag/befattningar: Partner Procuritas. Styrelseordförande i Gram Equipment samt styrelseuppdrag i Däckia AB, King Oscar AS och The Perimeter Group.

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2007. Utbildning: Civilingenjör, MBA. Övriga uppdrag/befattningar: VD PK Partners AB Stockholm. Styrelseledamot Farma Holding AS.

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2007. Utbildning: Civilingenjör, MBA. Övriga uppdrag/befattningar: Managing Partner Procuritas. Styrelseuppdrag i Sonans AB och Farma Holding AS.

Född 1980. Styrelsesuppleant sedan 2012. Utbildning: MSc in Finance och CEMS Master in International Management från Handelshögskolan i Stockholm. Övriga uppdrag/befattningar: Suppleant i Oral Care Holding SWE AB samt King Oscar AS. Investment Manager på Procuritas Partners AB.

Revisor N i klas R e ns t r öm

Auktoriserad revisor

35


Ett aktivt solidaritetsarbete Team Olivia vill bidra till en hållbar utveckling och ett jämlikt samhälle med respekt för mänskliga rättigheter. Därför driver vi biståndsprogram och stöder program som har anknytning till vår verksamhet.

S V ERI G E :

DA N M A RK :

Boden

HER L E V

B o r läng e

LYS TR U P

B o r ås Dand e ryd En köp i ng Fag e r s ta G y t to r p G äll i va r e G öt e b o r g Halls ta h amma r Hamma r s t r and Hapa r anda H e by Hä r nösand K i r una Ko ppa r b e r g

Team Olivia har hjälpt till att utrusta Jordaniens första kompletta syncentral i Amman. Här invigs Vision Training Center av dess ordförande, svenskfödda Majda Ra’ad, prinsessa av Jordanien. Team Olivia har också arbetat med rehabilitering av barn med olika former av funktionsnedsättningar i Amman.

Team Olivia stöder via Hand in Hand byn Nallamoor i sydöstra Indien. Under två år kommer vi bland annat att arbeta för att göra byn barnarbetsfri, förbättra de offentliga skolorna, eliminera undernäring bland barn, införa avfallshantering och introducera olika former av idrott för barn samt hjälpa barn med funktionshinder. Kvinnligt entreprenörskap genomsyrar hela programmet.

M o ldav i e n

Moldavien är Europas fattigaste land och har dessutom mycket kalla vintrar. I staden Mingir hjälper Team Olivia människor i behov av hjälp att hålla sina hus varma och även med mat och hjälpmedel.Vi är också delaktiga i utvecklingen av ett program för barn och ungdomar som spelar fotboll och idrottar.

36

L axå

Ind i e n

L i n köp i ng Lul e å M almö N ac k a Nora

Text, form och produktion: T   eam Olivia, Oxenstierna & Partners och Soformia. Tryck:  Åtta45, 2013.

J o r dan i e n

Norberg N o r r köp i ng Ramnäs Rö r bäc k snäs S k e ll e f t e å S o lna S to c k h o lm S undsvall S ät e r T r o ll h ät tan Täby Os k a r s h amn S o ll e n t una S öd e r köp i ng Umeå U pplands Väsby U ppsala Väs t e r ås Väx j ö Å k e r sb e r ga Örebro Ö r ns köldsv i k Ö s t e r sund

Team Olivia finns representerade på 70 verksamhetsställen på 47 orter runtom i Sverige och Danmark.


Kontaktinformation TE A M O L I V I A

C j s l e dsaga r s e r v i c e

O L I V I A O M S OR G

A k t i v A ss i s tans

Hand i capH j a e lp DA N M A RK

Verkstadsgatan 13 904 32 Umeå 0768-117730 www.aktivassistans.nu

Stationsalléen 42, 1.sal 2730 Herlev, Danmark +45 88 88 71 71 www.hhdanmark.dk

OLIVIA P ER S O N L I G A S S I S TA N S

A S S I S TA N S B O L A G ET

I N RE KR A F T

Kyrkgatan 30 961 34 Boden 0921-664 30 www.inrekraft.se

O L I V I A REH A B I L ITERI N G

Aspholmsvägen 12 A 702 27 Örebro 019-603 22 90 www.assistansbolaget.se A S S I S TA N S LOT S E N

KLARAGÅRDEN

Vallsberg Backgård 1 590 21 Väderstad 0142-700 30 www.klaragarden.se

REH A BA S S I S TA N S

Ringvägen 2 831 34 Östersund 063-391 01 00 www.assistanslotsen.com A S S I S TA N S S ER V I C E

K U N G S Ä N G E N I N OR A

Prästgatan 16 713 31 Nora 0587-155 60 www.kungsangensgruppboende.se

S ÄV IK B EH A N D L I N G S HE M

Bielkegatan 1 A 582 21 Linköping 013-13 25 00 www.assistansserviceab.se B I L LS B O & u t b i ldn i ngsgå r d

N OR D S TR Ö M A S S I S TA N S

VILJAN A S P ER G ER C E N TR U M

Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd 08-514 201 50 info@olivia.se www.teamolivia.se

Katarina Bangata 61 116 42 Stockholm 08-615 00 52 www.ledsagarservice.se

Åkerby 213 819 61 Skärplinge 0294-21174 www.billsbo.se

Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd 08-783 79 88 www.nordstromassistans.se

Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd 08-514 201 50 www.oliviaomsorg.se

Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd 08-514 201 50 www.oliviapersonligassistans.se Vendevägen 85 B 182 91 Danderyd 08-522 509 30 www.oliviarehabilitering.se Brunnshusgatan 19 871 32 Härnösand 0611-221 01 www.rehabassistans.se Vedgårdsvägen 9 783 22 Säter 0225-566 30 www.savik.se

Hopslagarvägen 28 D 730 60 Ramnäs 0220-350 86 www.viljan.se

O L I V I A HE M TJ Ä N S T B O N Z I P ER S O N L I G T S TÖ D

Skarpnäcks Allé 60 128 33 Skarpnäck 08-588 926 00 www.bonzi.se

Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd 08-514 201 50 www.oliviahemtjanst.se

V I L J A N F RI S KO L A

Hopslagarvägen 28 D 730 60 Ramnäs 0220-352 51 www.viljanfriskola.se

Vendevägen 85 A, 182 91 Danderyd • 08-514 201 50 • www.teamolivia.se

Team Olivia Årsredovisning 2012  

Team Olivia Årsredovisning 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you