Page 1


ตัวกล้อง (Camera body) เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการถ่ายภาพ ตัวกล้องจะมีลักษณะเป็นกล่องภายในสีดำปิดมิดชิด เพื่อป้องกันแสงกระทบกับฟิล์ม ตัวกล้องอาจทำด้วยโลหะหรือพลาสติกแข็งซึ่งแต่ละบริษัทใช้ ผลิตออกมาจำหน่าย ภายในตัวกล้องจะมีกลไกต่างๆ หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่ทำงานร่วม กันในการบันทึกภาพ กล้องบางรุ่นอาจเป็นระบบกลไก บางรุ่นอาจเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ หรือ บางรุ่นอาจเป็นระบบดิจิตอลเพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพ ภายในตัวกล้องจะมีส่วน ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

ภาพแสดงกล้อง 35 มม. สะท้อนเลนส์เดี่ยว

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ กล้องถ่ายภาพได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ได้มีการนำ เอาระบบดิจิตอล (Digital) ที่มีความสะดวกรวดเร็วและมีความแม่นยำในการถ่ายภาพ ทำให้รูป แบบของกล้องถ่ายภาพได้เปลี่ยนไป จากการบันทึกภาพด้วยฟิล์มมาเป็นการบันทึกภาพด้วย ระบบหน่วยความจำ (Memory)และสามารถแสดงผลได้ทั้งทางจอภาพคอมพิวเตอร์ (Monitor) และแสดงผลหรือพิมพ์ภาพผ่านเครื่องพิมพ์ (Printer)


เลนส์ (Lens) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการถ่ายภาพ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ถ่ายทอดแสงสะท้อนภาพให้ ผ่านเข้าไปในกล้อง รวมแสงให้เป็นภาพที่มีความคมชัด บันทึกลงแผ่นฟิล์ม เลนส์สำหรับ กล้องถ่ายภาพ 35 มม. สะท้อนเลนส์เดี่ยวนั้น จะทำจากแก้วเลนส์จำนวนหลายชิ้น เลนส์แต่ละ ชิ้นเคลือบด้วยสารไวแสงเพื่อให้การรับภาพมีความคมชัด และภายในกระบอกเลนส์จะมีแผ่นได อะแฟรม (Diaphragm) สำหรับเพิ่มหรือลดขนาดรูรับแสง เพื่อควบคุมปริมาณแสงเข้าไปในตัว กล้อง

ภาพแสดงเลนส์ถ่ายภาพ

ชนิดของเลนส์ นักประดิษฐ์เลนส์ถ่ายภาพพยายามพัฒนา และออกแบบเลนส์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน แต่ละประเภท โดยจำแนกประเภทของเลนส์ตามความยาวโฟกัส (Focal length) เลนส์ที่มี ความยาวโฟกัสแตกต่างกันจะให้ผลในการถ่ายภาพแตกต่างกันออกไป โดยมีเลนส์ขนาดหนึ่ง ใช้เป็นเลนส์ประจำกล้องเพื่อถ่ายภาพธรรมดาทั่วไป ซึ่งมีองศาในการรับภาพใกล้เคียงกับ สายตาของมนุษย์ในการมองทั่วไป และมีเลนส์ขนาดอื่นแตกต่างกันออกไป อีกทั้งชนิดที่มี องศารับภาพกว้างเหมาะสำหรับถ่ายภาพภูมิทัศน์ (Landscape) และเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัส แคบแต่สามารถถ่ายภาพในระยะไกลได้ นอกจากนี้ยังมีเลนส์ชนิดพิเศษ สามารถอำนวยความ สะดวกในการถ่ายภาพให้ได้ลักษณะตามต้องการ โดยจำแนกชนิดของเลนส์


เลนส์มาตรฐาน (Normal lens หรือ Standard lens)

เป็นเลนส์ประจำกล้อง ซึ่งเมื่อซื้อกล้องถ่ายภาพจะมีเลนส์ชนิดนี้ติดมาด้วย เป็นเลนส์ที่ใช้ ง่าย มีความยาวโฟกัสระหว่าง 40-58 มม. ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขนาด 50 มม. (โดยวัดจาก กึ่งกลางเลนส์ถึงฟิล์ม) เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้ในเรื่องการถ่ายภาพ เป็นเลนส์ที่มีองศาใน การรับภาพกว้างประมาณ 47 องศาซึ่งใกล้เคียงกับสายตาของมนุษย์

เลนส์มุมกว้าง (Wide-angle lens) เป็นเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นกว่าเลนส์ มาตรฐาน และรับภาพได้มุมกว้างกว่า เหมาะ สำหรับถ่ายภาพในสถานที่แคบหรือระยะห่าง ระหว่างกล้องถ่ายภาพกับวัตถุที่จะถ่ายอยู่ใกล้กัน แต่ต้องการเก็บภาพเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งเลนส์ชนิด อื่นเก็บภาพได้ไม่หมด เหมาะสำหรับถ่ายภาพภูมิ ทัศน์ (Land scape) หรือภาพในลักษณะอื่นๆ เลนส์ชนิดนี้มีความชัดลึกสูงมาก คือแสดงให้เห็น ระ-ยะชัดตั้งแต่ใกล้สุดถึงไกลสุดได้ดี


เลนส์ถ่ายภาพไกล (Telephoto lens) เลนส์ชนิด นี้ม ีคุณสมบัติต รงข้า มกับเลนส์ มุม กว้า ง คือ มีค วามยาวโฟกัส ยาวกว่า เลนส์ มาตรฐานและเลนส์ม ุมกว้าง มีมุมรั บภาพแคบ เฉพาะส่วนหนึ่งเท่านั้น เมื่อรับภาพในระยะและ ตำแหน่ง เดีย วกัน จะทำให้ภ าพทีบ ่ ัน ทึก ได้มี ขนาดใหญ่กว่าการใช้เลนส์ธรรมดาและเลนส์มุม กว้าง

เลนส์ถ่ายภาพต่างระยะ (Zoom lens) เลนส์ถ่ายภาพต่างระยะ (Zoom lens) หรือที่นิยม เรียกกันสั้นๆ ว่า เลนส์ซูม เลนส์ชนิดนี้เป็นที่นิยม อย่างมากเพราะใช้สะดวก มีเลนส์รวมกันอยู่หลาย ชนิดในตัวเดียว สามารถเปลี่ยนทางยาวโฟกัสได้ใน ตัวด้วยการเลื่อนกระ-บอกเลนส์ (สำหรับเลนส์แบบ วงแหวนเดียว) หรือการหมุนวงแหวนปรับระยะ (สำหรับเลนส์แบบสองวงแหวน) ไม่ต้องคอยเปลี่ยน เลนส์บ่อยๆ เหมือนกับเลนส์ชนิดความยาวโฟกัส คงที่ แต่เนื่องจากเลนส์ชนิดนี้มีชิ้นเลนส์มาก จึง ทำให้ความคมชัดลดลงเล็กน้อย จึงไม่เหมาะสำหรับ ภาพที่ต้องการขยายใหญ่มากๆ แต่ก็เป็นเลนส์ที่มีผู้ นิยมใช้กันมากตามเหตุผลที่ได้กล่าวมา เลนส์ถ่าย ภาพต่างระยะหรือเลนส์ซูมนี้มีหลายขนาดให้เลือกใช้


เลนส์ภาพถ่ายใกล้ (Macro lens) เลนส์ถา่ ยภาพใกล้หรือที่เรียกว่ามาโครเลนส์ เป็นเลนส์ชนิดที่สามารถถ่า ยภาพในระยะใกล้ๆ ได้ มากเป็น พิเ ศษ ให้อ ต ั ราขยายของภาพได้ด ีก ว่า เลนส์ชนิดอื่นๆ เหมาะสำหรับถ่ายภาพวัตถุที่มีขนาด เล็ก เช่น แมลง ดอกไม้ เครือ ่ งประดับ หรือวัตถุ อื่น ๆ ที่ต ้องการความคมชัด และให้เ ห็รายละเอีย ด มาก ซึ่งเลนส์ชนิดอื่น ทำไม่ได้ และยังสามารถใช้ ถ่ายภาพทั่วๆ ไปได้เช่นเดียวกับเลนส์ชนิดอื่นๆ ที่มี ขนาดความยาวโฟกัสเท่ากัน

ความไวแสงของเลนส์ (Lens Speed) ความไวแสงของเลนส์ หมายถึง ขนาดความกว้างของรูรบ ั แสงเมื่อเปิด รูรบ ั แสงกว้าง ที่สด ุ เลนส์ที่สามารถเปิดรูรบ ั แสงได้กว้างกว่า แสดงว่าเลนส์ตัวนั้นมีความไวแสงมากกว่า ซึ่ง จะมีข้อได้เปรียบในการถ่ายภาพในที่ที่มีแสงน้อย และสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ได้เร็วกว่า เลนส์ที่มีความไวแสงน้อย แต่เลนส์ยงิ่ มีค่าความไวแสงมาก ราคาของเลนส์ก็จะสูงขึ้นไปด้วย ดังนั้นจึงควรเลือกใช้เท่าที่จำเป็นและงบประมาณที่มี ความกว้างของรูรับแสงจะมีตัวเลขบอกค่าไว้ที่กระบอกเลนส์ เรียกว่า เอฟ/สต็อป (f/stop) หรือ เอฟ/นัมเบอร์ (f/number) ซึ่งมีคา่ กำหนดไว้ เช่น 1.2 1.4 4 5.6 8 11 22 ตัวเลขยิง่ มาก เท่าใดรูรับแสงยิ่งแคบลง

ภาพแสดงความกว้างของรูรับแสงและค่า เอฟ/สต็อป ของเลนส์ถ่ายภาพ

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาการถ่ายภาพควรศึกษาอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ เพิม ่ เติม เช่น ไฟแฟลช แว่นกรองแสง ฟิล์ม ขาตั้งกล้อง เพื่อให้เข้าใจและพัฒนาทักษะในการถ่ายภาพต่อไป


อุปกรณ์ในการถ่ายรูป ขาตั้งกล้อง(Tripod) ขาตั้งกล้องเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งกล้อง เพื่อให้กล้องยึดกับขาตั้งให้นิ่งและมั่นคง จำเป็น สำหรับถ่ายภาพในสภาพที่แสงสว่างน้อย ที่ต้องการความเร็วชัตเตอร์ต่ำๆ เพื่อให้ได้รับแสง นานๆ หรือการถ่ายภาพระยะไกลที่ใ้ช้เลนส์ถ่ายไกลๆโดยเฉพาะที่มีความยาวโฟกัสสูงๆ ภาพจะ มีช่วงความชัดต่ำ หรือการถ่ายภาพระยะใกล้โดยใช้เลนส์แมโครจำเป็นต้องให้กล้องนิ่งไม่สั่น ไหว หรือการถ่ายภาพไฟประดับอาคารร่านค้า ตามท้องถนน เวลากลางคืนที่ต้องตั้งความเร็ว ชัตเตอร์ที่ B

สายลั่นไก(Cable release) อุปกรที่ใช้ควบคู่กันไปกับขาตั้งกล้อง หรือแท่นก็อปปี้ภาพ คือสายลั่นไก ทำหน้าที่กด ชัตเตอร์แทนนิ้วมือของผู้ถ่ายภาพโดยมีเกลียวชันต่อกับปุ่มกดชัตเตอร์ ทั้งนี้เพื่อให้การกด ชัตเตอร์เป็นไปอย่างนิ่มนวล สายลั่นไกมีอยู่หลายแบบ เ่น สายยาง สามารถถ่ายจากที่สูงหรือที่ อยู่ไกลจากกล้องได้


เครื่องวัดแสง (Exposure light meter) เป็นเครื่องมือที่ช่วยบอกลักษณะของแสงที่พอ เหมาะในการถ่ายรูป แต่ละครั้งเพื่อให้ได้ภาพที่พอดี (Nor-mal) นั่นคือ จะบอกหน้ากล้องหรือขนาดของรูรับ แสงที่พอเหมาะ และความเร็ว ชัดเตอร์ที่ควรใช้อัน สัมพันธ์กับแสงสอดคล้องกับความมุ่งหมายการถ่ายรูป นั้น ๆ โดยปกติกล้องถ่ายรูประดับปานกลาง ถึงระดับดี จะมีเครื่องวัดแสงนี้ติดมาพร้อมกับกล้องอย่างไรก็ตาม อาจจำเป็นที่ต้องมีเครื่องวัดแสงเฉพาะสำหรับ งานบาง อย่างก็ได้

แว่นกรองแสง (Filters) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับเลนส์เพื่อให้ ได้ภาพที่สวยงามแตกต่างไปจากภาพปกติ ใน การถ่ายรูปสีแว่นกรองแสงจะช่วยควบคุมแสง แก้ไขสีเพิ่มสีและทำภาพพิเศษอื่น ๆ ได้ตาม ความต้องการในบางชนิด เช่น สกายไลท์ (Skylight) ช่วยป้องกันเลนส์ไม่ให้สกปรกหรือ เกิดรอยขีดข่วนได้สำหรับการถ่ายรูปขาวดำ ฟิล เตอร์หรือ แว่นกรองแสงก็จะช่วยในการเน้นจุด สนใจของภาพให้ดียิ่งดีขึ้นซึ่งปกติฟิลเตอร์ที่ใช้ กับงานถ่ายรูปขาวมีนิยมอยู่ 5 สีด้วยกัน คือ สี เหลือง สีส้ม สีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียว


ไฟแฟลชอิเลคโทรนิค (Electronic Flash) เป็นอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งของแสงสว่าง เพื่อช่วยถ่ายรูป เมื่อแสงไม่พอ เช่น ถ่ายรูปใน เวลากลางคืนหรือในห้องที่ไม่ค่อยมีแสงสว่าง นอกจากนั้นอาจใช้ไฟแวบนี้ ช่วยลดเงาเมื่อถ่าย ภายในแสงหลักที่สว่างมาก ๆ นอกจากนั้นอาจ ใช้แหล่งแสงสว่างอื่น ๆ แทนไฟแวบได้ เช่น ไฟ ส่อง (Flood) แบบที่ใช้ในห้องถ่ายรูป หรือพวก ไฟที่ใช้กับโทรทัศน์ภาพยนตร์ที่เรียกว่าซันกัน (Sun Gun) ก็ได้

เลนส์ ฮูด (Lense Hood) เป็นอุปกรณ์ ที่ไม่มีแก้วเหมือน เลนส์ชนิดอื่น ๆ แต่เป็นเพียงกรอบ หรือ ขอบเพื่อสวมเข้าหน้าเลนส์ เพื่อกันการ สะท้อนของแสง หรือแสงส่องเฉียงที่ไม่ ต้องการมากระทบผิวหน้าเลนส์ เลนส์ฮูด อาจทำด้วยโลหะ หรือยางมีขนาดแตก ต่างกันตามความยาวโฟกัสของเลนส์และ รัศมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ของเลนส์ที่ใช้

กระเป๋ากล้อง ( Case) เป็นอุปกรณ์ที่ควรจะสวมใส่กล้องไว้ตลอด เพราะป้องกันการขูดขีดของตัวกล้อง และเลนส์ เป็นอย่างดี ยิ่งกว่านั้นป้องกันการ กระทบกระ เทืยนได้อีกด้วยกระเป๋ากล้องอาจเป็นหนังชนิด แข็งหรืออ่อนก็ได้


เครื่องขับเคลื่อนฟิล์มโดยอัตโนมัติ (Motor Drive,Autowinder) อุปกรณ์ชิ้นนี้อาจไม่จำเป็นในการถ่ายรูปปกติ เพราะมีเวลาในการเลื่อนฟิล์มด้วยตนเอง แต่ สำหรับงานอาชีพที่ต้องการบันทึกภาพติดต่อกัน ในเวลาสั้น ๆ ถ้ามัวเคลื่อนฟิล์มอยู่อาจพลาด ภาพนั้น ๆ ได้ดังนั้นจึงมีอุปกรณ์ที่เลื่อนฟิล์มโดย อัตโนมัตินี้ โดยผู้ใช้เพียงกดปุ่มถ่ายภาพ ฟิล์ม จะเลื่อนโดยอัตโนมัติ บางชนิดจะเลื่อนวินาทีละ 5 ภาพหรือบางชนิดอาจต่ำกว่านั้น

กระเป๋าเก็บกล้อง และอุปกรณ์อื่น ๆ (Baggage) เป็นกระเป๋าเอนกประสงค์ที่สามารถบรรจุ กล้องและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นำไปใช้ถ่ายรูป ได้ นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันการกระแทกได้ เป็นอย่างดี และสามารถเก็บกล้อง และรักษา ฟิล์มได้ด้วย กระเป๋าบางชนิดอาจทำเป็นกล่อง อะลูมิเนียมบุด้วยฟองน้ำกันการกระเทือน บาง ชนิดทำด้วยผ้าร่มสักหลาดหรือผ้าใบ และบาง ชนิดสามารถป้องกันน้ำเข้าไปในกระเป๋าได้


แนะนำกล้อง  
แนะนำกล้อง  
Advertisement