Page 1


สำ�นักพิมพ์ภาราดาบุ๊ค www.paradabook.com


คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน อาจารย์อู๋


คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน • อาจารย์อู๋ พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2554 ราคา 189 บาท ที่ปรึกษา : วลัยพร พรพงศ์ บรรณาธิการ : ธัญกฤต คงจันทร์ แบบปก : ธัญกฤต คงจันทร์ รูปเล่ม : กิตยางกูร ผดุงกาญจน์ ข้อมูลทางบรรณานุกรม อู๋. คณะเปลีย่ น ชีวติ เปลีย่ น.--อุบลราชธานี : ภาราดาบุค๊ ,2554. 400 หน้า. 1. สถาบันอุดมศึกษา--การรับนักศึกษา. I. ชื่อเรื่อง 378.161 ISBN 978-616-7567-04-4

จัดจ�ำหน่าย : บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด 108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2423-9999, โทรสาร 0-2449-9561-3 http://www.naiin.com จัดท�ำโดย : ส�ำนักพิมพ์ภาราดาบุ๊ค 163/2 ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4526-3479 อีเมล์ : THANKRIT@gmail.com http://www.PARADABOOK.com พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์เดือนตุลา โทรศัพท์ 0-2996-7393-4, โทรสาร 0-2996-7395 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 โดย นายธัญกฤต คงจันทร์


คำ�นำ�

คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน เป็นความจริงที่ไม่ควรลองพิสูจน์ เพราะถ้า ต้องย้อนกลับไปเรียนใหม่คงยากเต็มทน ยกตัวอย่างว่าถ้าใครอยากเรียนวิศวะ คิด ว่าชอบแน่ ไม่ควรเกี่ยงงอนสถาบัน เพราะเรียนต่าง สถาบัน ชีวิตไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ จบมาก็ทำ�งานได้ ไม่ต่างกัน เปรียบเข้ากับการเล่นกีฬา คณะก็เหมือนชนิดกีฬา

สถาบันก็เหมือนสีเสื้อ ลองถ้ า ตั ด สิ น ใจเลื อ กเป็ น นั ก กอล์ ฟ แล้ ว วันไหนจะใส่เสื้อสีอะไรตี คงไม่ต่างกันมาก ยังไงก็ได้ เป็นนักกอล์ฟแน่นอน แต่ถ้าเอะอะจะเอาเสื้อสวยไว้ก่อน เริ่ ม ต้ น เป็ น นั ก มวย แล้ ว อยากจะเปลี่ ย น ไปเล่นกอล์ฟ หรือเล่นกอล์ฟ แล้วอยากจะไปชกมวยบ้าง คงจะลำ�บากไม่ใช่น้อย หนังสือเล่มนีผ้ ลิตขึน้ ด้วยหวังให้ทกุ คนมุง่ เน้น การเลือกคณะที่ชอบ แทนที่จะเลือกสถาบันที่ใช่ จึ ง รวบรวมแต่ ล ะคณะที่ เ รี ย นไปในทาง เดียวกันมาไว้ด้วยกัน โดยไม่แบ่งสี แบ่งค่าย


พร้อมด้วยข้อมูลคะแนนสูงต�่ำ เปรียบเทียบ ระหว่างปี 2553-2554 ให้เห็นกันไปเลยว่าคณะไหน กำ�ลังรุ่ง คณะไหนกำ�ลังได้รับความนิยม ข้ อ มู ล คณะ จำ � นวนรั บ จำ � นวนคนสมั ค ร จำ�นวนคนสอบผ่าน ยึดตามข้อมูลปี 2554 ปี 2554 มีคณะเปิดใหม่เพิ่มขึ้นจาก 2553 อยู่จำ�นวนหนึ่ง เมื่อนำ�คะแนนมาเทียบเคียงกัน เลย ไม่มขี อ้ มูลของปี 2553 จึงได้เว้นว่างไว้ ขออย่าได้ตกใจ ว่าข้อมูลหาย ข้อมูลไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่คณะหรือ สาขานั้นยังไม่เกิด

ขออวยพรให้ผู้ที่ครอบครองคัมภีร์เล่มนี้ ประสบความสำ�เร็จได้เรียนในคณะที่ฝันไว้ กันทุกคน อาจารย์อู๋ กรุงเทพ ปลายฝน 2554


สารบัญ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ กายภาพบำ�บัด วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10 14 20

24 32 40

วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ วิทยการจัดการ จิตวิทยา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์

96 124 134 140 192 198

224 276


นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เกษตร ประมง วนศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สาธารณสุข พยาบาล แพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์เครื่องสำ�อางค์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ อัญมณี ช่างทองหลวง

296 308

322

342 356 364

ล่ามภาษามือไทย อิสลามศึกษา ศาสนศึกษา โบราณคดี คหกรรม สิ่งทอ แพทยศาสตร์ การบิน 10 เคล็ดลับเลือกคณะอย่างเซียน

366 368 370 372 376 378 382


ทันตแพทยศาสตร์

หมอฟั น นั้ น รั บ จากหลายหลายทางมาก ทัง้ จาก Admission จากการรับตรง และจากโครงการ ผลิตเพิ่มพิเศษเพื่อชาวชนบทเรียนจบแล้วก็อย่าลืม นึกถึงชาวชนบทให้มาก เพราะปวดหัวตัวร้อนยังพอทน ได้ แต่ปวดฟันแล้วหาหมอไม่ได้ เพราะอยูใ่ นชนบทห่าง ไกลนี่มันทรมานเหลือเกิน

หมอฟันยังคงได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย แม้จะต้องเรียนอย่างหนักหน่วงตลอด 6 ปี เป็นอาชีพใน ฝันของใครหลายคน อยากให้เลือกเรียนเพราะชอบงาน ด้านนี้จริงๆ สนุกกับการทำ�ฟันเป็นที่สุด คะแนนปี 2554 เพิ่มจากปี 2553 แทบทุก สถาบัน แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ไม่ได้มากมายอะไร ขอทุก คนอย่าได้ตกใจ เตรียมตัวไปสอบให้ดี ก็น่าจะมีสิทธิ์ได้ เป็นหมอฟันกับเขาเหมือนกัน 10 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

วิชาที่ควรเน้น - GAT - PAT 2 (วิทยาศาสตร์)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 548

24

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 30

สูงสุด

ต�่ำสุด

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 44

ต�่ำสุด

สูงสุด

ต�่ำสุด

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

16 24,142.50 23,231.55 22,146.30

จ�ำนวน 765

สูงสุด

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 16

ต�่ำสุด

30 23,952.50 23,264.90 22,451.45

จ�ำนวน 541

ต�่ำสุด

24 25,077.30 24,015.00 22,915.00

จ�ำนวน 589

สูงสุด

ปี 2553

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

44 23,376.25 22,886.65 22,088.65

คะแนน เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 11


มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จ�ำนวน สมัคร รับ ผ่าน 1,319 29

คณะทันตแพทยศาสตร์ หาดใหญ่ 12 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

20

ต�่ำสุด

สูงสุด

ต�่ำสุด

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

20 23,792.50 23,442.50 22,408.20

จ�ำนวน 19

สูงสุด

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

439

ต�่ำสุด

20 24,588.10 23,805.00 22,797.60

จ�ำนวน

20

ต�่ำสุด

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 461

สูงสุด

ปี 2553

29 23,420.00 22,845.00 21,812.75

จ�ำนวน

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ. 6 ปี) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 512

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คะแนนปี 2554

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

19 23,994.00 22,837.40 22,059.30

คะแนน เพิ่ม


จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

มหาวิทยาลัยรังสิต

สมัคร รับ ผ่าน

คณะทันตแพทยศาสตร์

180

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะทันตแพทยศาสตร์

35

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 40

ต�่ำสุด

ต�่ำสุด

35 21,967.25 20,665.00 19,650.75

จ�ำนวน 29

สูงสุด

ปี 2553

สูงสุด

ต�่ำสุด

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

24 19,483.75 12,969.10 11,482.00

คะแนน เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 13


เภสัชศาสตร์

เดี๋ยวนี้เภสัชเขาเรียนกัน 6 ปี เป็นที่น่าอิจฉา ของคณะอื่ น ๆ เพราะได้ สิ ท ธิ์ ใ นการเป็ น เด็ ก มหาลั ย ยาวนานกว่าคณะที่เรียนแค่ 4 หรือ 5 ปี อยากเป็ น หมอยานั้ น ต้ อ งชอบเป็ น ทุ น เดิ ม โปรดอย่าได้มองเป็นคณะสำ�รอง ถ้ารักจริงชอบจริงมา เรียนแล้วจะรุ่งอย่างแรง รุ่นพี่ท่านหนึ่งใฝ่ฝันอยากเรียนเภสัชตั้งแต่ชั้น ม.ปลาย ด้วยปณิธานในใจว่า “อยากมีร้านยาเล็กๆเป็น ของตนเอง” 14 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

ปัจจุบนั รุน่ พีไ่ ด้อย่างทีฝ่ นั ต่างกันตรงทีร่ ้าน ยาไม่เล็กแล้ว แถมยังมีหลายสาขาอีกด้วย

วิชาที่ควรเน้น - GAT - PAT 2 (วิทยาศาสตร์)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 899

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

95

96 23955.00 21557.50 20021.00

เพิ่ม

1076 90

90 22910.00 21204.10 19694.20

เพิ่ม

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

ปี 2553

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด ต�่ำสุด 695 50 50 22157.25 20767.50 20099.60 จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

38

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด ต�่ำสุด คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 819 46 46 21570.00 20460.00 19530.90 231

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด ต�่ำสุด 641 90 91 22027.50 20607.50 20092.05

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง

คะแนน

38 20435.00 18506.50 17984.10

คะแนน เพิ่ม เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 15


มหาวิทยาลัยพะเยา

จ�ำนวน สมัคร รับ ผ่าน

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 608

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส�ำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 16 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

35

จ�ำนวน

ต�่ำสุด

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 60

สูงสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

60 21176.25 19715.00 18193.75 คะแนนปี 2554

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด 416 20 20 19937.50 18993.75

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด ต�่ำสุด 816 85 85 23572.50 21235.00 20356.50 จ�ำนวน

คะแนน

35 20503.20 19672.70

จ�ำนวน

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) (ภ.บ.) 887

มหาวิทยาลัยมหิดล

คะแนนปี 2554

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน


มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

ปี 2553

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด ต�่ำสุด 398 20 20 22067.50 20895.00 20259.60 จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์

1079 50

50 21686.60 20672.50 18863.60

เพิ่ม

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ปี) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

286

25 21493.35 20497.50 20316.15

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)

25 จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

ปี 2553

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด ต�่ำสุด 476 54 54 21847.50 20432.50 19675.65

คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 162

15

15 22170.00 21010.00 20229.95

คะแนน เพิ่ม เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 17


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 18 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

ปี 2553

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด ต�่ำสุด 677 70 70 21077.50 19701.20 19020.20 จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด 82 10 10 18854.30 16519.10 จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด 318 70 70 19580.00 16714.55

คะแนน

ปี 2553

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด ต�่ำสุด 582 80 80 20815.00 17969.55 17692.50 จ�ำนวน

คะแนน เพิ่ม

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

ปี 2553

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด ต�่ำสุด 913 80 80 20570.00 18280.00 17905.55 จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด 59 10 10 17680.95 15818.20

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

อาจารย์อู๋ | 19


สัตวแพทยศาสตร์

หมอหมา หมอแมว หมอนก และหมออื่นๆอีก มากมายนัน้ เป็นอาชีพทีม่ เี สน่หอ์ ย่างประหลาด ใครเคย พาสัตว์เลี้ยงแสนรักไปหาหมอคงจะเข้าใจดี เราป่วยเราเจ็บไข้เรายังพอทนได้ แต่หมาแมวของเราป่วยนี่ มันปวดใจเหลือเกิน แถมพวกมันยังพูดไม่ได้ ได้แต่ทำ�ตาปริบๆ มาเจอหมอรักษาให้รอดตายกลับมาอยู่กับเรา ได้อีก แทบจะอยากก้มลงกราบหมองามๆ 20 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

อยากมีเสน่หน์ า่ รักมัดใจคนรักสัตว์ รีบเรียนโลด อย่าได้ลังเล

วิชาที่ควรเน้น - GAT - PAT 2 (วิทยาศาสตร์)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

950 120 121 23385.00 20370.00 18813.65 จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 759

85

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 25

สูงสุด

ต�่ำสุด

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 30

ต�่ำสุด

สูงสุด

ต�่ำสุด

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

25 21027.50 19705.70 19072.40

จ�ำนวน 587

ต�่ำสุด

เพิ่ม

ปี 2553

85 22320.00 20062.50 19100.20

จ�ำนวน 312

สูงสุด

คะแนน

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

30 20978.75 19947.50 18861.50

คะแนน เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 21


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (สพ.บ.) 188 150 150 19275.00 12401.80 17167.10

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางพระ)

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 418

28

สูงสุด

ต�่ำสุด

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ต�่ำสุด

ต�่ำสุด

20

20 19575.00 16317.50 14797.45

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพสัตว์ (วิทยาเขตบางพระ) 39

25

25 15308.20 12036.40

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะสัตวแพทยศาสตร์

22 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 306

90

สูงสุด

ต�่ำสุด

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553

175

จ�ำนวน

ลด

ปี 2553

28 21925.00 19957.50 18890.00

จ�ำนวน

คะแนน

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

90 19401.60 16190.00 14998.15

คะแนน เพิ่ม


มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะสัตวแพทยศาสตร์

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 7

40

5

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

14971.60 10475.90 10886.45

คะแนน ลด

อาจารย์อู๋ | 23


เทคนิคการแพทย์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ กายภาพบำ�บัด เทคนิคการแพทย์และสหเวชศาสตร์ สอง คณะที่ชื่อต่างกันแต่สอนเหมือนกัน แล้วแต่ว่าสถาบัน ไหนจะมีแนวทางในการตั้งคณะอย่างไร อยากรู้ ว่ า จะได้ เรี ย นอะไรโปรดดู ชื่ อ สาขา ประกอบ เพราะแต่ละสาขาจบออกไปก็จะไปทำ�งาน คนละทาง ควรชั่งใจให้ดีก่อนเลือกเรียน

24 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

อ.อู๋ได้รวมเอาคณะ เทคนิคการสัตวแพทย์ ที่ ม.เกษตร และคณะกายภาพบำ�บัด เข้าไว้ในหมวด นี้ด้วย เพราะเรียนไปในแนวทางเดียวกัน และคิดว่าผู้ ที่สนใจเรียนก็คงเป็นคนกลุ่มเดียวกัน

วิชาที่ควรเน้น - GAT - PAT 2 (วิทยาศาสตร์)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

752 116 116 21444.10 19921.20 18649.30

เพิ่ม

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด

513

82

82 22055.00 19067.50 17848.50

เพิ่ม

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการก�ำหนดอาหาร

297

38

38 21094.10 19383.85 18003.00

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

333

45

45 20357.50 18844.10 18430.55

เพิ่ม

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด

429

22

22 19375.00 18217.50 16898.95

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

717 100 100 21165.00 18965.00 18266.80

เพิ่ม

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด

495

60

61 19782.50 18292.50 17198.20

เพิ่ม

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

194

20

20 18020.70 16017.50 14493.20

เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 25


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 418

50

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

50 19900.00 17660.00 16455.90

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

357

80

80 21440.00 18969.40 18558.05

เพิ่ม

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด

486

60

60 20240.00 18014.10 16819.85

เพิ่ม

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

306

45

45 20297.50 18432.50 17731.60

เพิ่ม

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบ�ำบัด

267

54

54 19442.50 17071.60 16511.05

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จ�ำนวน สมัคร รับ ผ่าน

โครงการจัดตัง้ คณะเทคนิคการแพทย์ หาดใหญ่ สาขาการเทคนิคการแพทย์ 309

26 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

คะแนนปี 2554

52

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

52 20327.50 18300.00 17848.70

คะแนน เพิ่ม


มหาวิทยาลัยมหิดล

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

322

60

60 21252.50 19547.50 19055.60

เพิ่ม

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

306

30

30 20877.50 19154.10 18061.50

เพิ่ม

คณะกายภาพบ�ำบัด สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด

250

40

40 21412.50 18816.60 17832.90

เพิ่ม

คณะกายภาพบ�ำบัด สาขาวิชากิจกรรมบ�ำบัด

78

16

16 18210.00 16931.35 16444.30

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด

318

31

31 18265.00 17505.65 16706.25

เพิ่ม

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

378

29

29 20105.00 18777.50 17818.95

เพิ่ม

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี หัวใจและทรวงอก

200

23

23 21084.10 18352.50 17637.70

เพิ่ม

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

302

31

31 19450.00 17788.90 17260.15

เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 27


มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 308

40

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

40 16790.00 15447.50 14681.10

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

คะแนน เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด

444

55

55 19702.50 17677.50 16974.10

เพิ่ม

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

499

30

30 18715.00 16732.50 14853.25

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด

14

50

6

13535.70 9378.60

9711.90

ลด

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์

8

50

5

14345.55 12865.80 11716.20

เพิ่ม

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

4

50

4

14818.20 10744.55 10592.30

เพิ่ม

28 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

ส�ำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

183

75

75 17980.00 15272.50 16386.85

ลด

ส�ำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้อม

265

80

80 16561.10 13688.80 12951.20

เพิ่ม

ส�ำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

387

70

70 15780.00 13661.20 11097.50

เพิ่ม

ส�ำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด

341 100 100 17466.20 15056.60 14246.45

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยพะเยา

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด

337

20

20 18012.50 16432.50

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

458

45

45 18934.10 17117.50

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะเทคนิคการแพทย์

234

50

50 17937.50 15570.80 15793.60

ลด

คณะกายภาพบ�ำบัด

181

60

60 17362.10 14200.00 13466.30

เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 29


วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ คณะกายภาพบ�ำบัด สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะเทคนิคการแพทย์

จ�ำนวน สมัคร รับ ผ่าน 16

30

ต�่ำสุด

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 30

สูงสุด

10 14159.10 10882.40

จ�ำนวน 8

มหาวิทยาลัยรังสิต

คะแนนปี 2554

5

จ�ำนวน

สูงสุด 16150.00

ต�่ำสุด

สูงสุด

ต�่ำสุด

คะแนน

8469.60

เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

9745.50 10170.45

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

ปี 2553

ต�่ำสุด

คะแนน ลด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะเทคนิคการแพทย์

122

35

35 16877.50 14582.15 14957.45

ลด

คณะกายภาพบ�ำบัด

33

55

22 14419.10 10129.70

เพิ่ม

30 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

9410.60


วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา

ยุคนี้สมัยนี้ใครๆก็รู้กันว่าวิทยาศาสตร์การ กีฬานัน้ สำ�คัญยิง่ ยวด การจะทำ�ให้นกั กีฬาไปสูช่ ยั ชนะ ไม่ได้ท�ำ กันมัว่ ๆ หรืออาศัยทนถึกและบึกบึนเข้าห้�ำ หัน่ กันแต่อย่างใด นักกีฬาบางประเภทก็ต้องการใช้งาน กล้ามเนือ้ บางมัดเป็นพิเศษ ต้องกินอาหารเฉพาะอย่าง ต้องมีการฝึกซ้อมเฉพาะแบบ ซึ่งไม่มีใครรู้ดีไปกว่านัก วิทยาศาสตร์การกีฬาได้

32 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

คณะนี้คะแนนไม่สูงมาก สอบเข้าได้โดยไม่ ลำ�บากมาก ขอเพียงขยันและเอาจริงสักครั้งในชีวิตก็ จะถึงเส้นชัยในที่สุด สู้เข้านะ อ.อู๋ ขอสมัครเป็นกองเชียร์

วิชาที่ควรเน้น - GAT - PAT 2 (วิทยาศาสตร์)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตก�ำแพงแสน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาสาธารณสุขศาสตร์

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 1781 60

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 55

จ�ำนวน

ต�่ำสุด

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 25

สูงสุด

55 15657.50 13507.50

จ�ำนวน 27

ต�่ำสุด

60 19632.50 16682.50

จ�ำนวน 346

สูงสุด

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

8725.20

เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

8565.85

เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

10 12666.90 8503.30 คะแนนปี 2554

ปี 2553

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด ต�่ำสุด 401 35 36 15925.00 14475.70 12684.55

คะแนน เพิ่ม

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

85

30

30 14016.40 11304.00

9406.25

เพิ่ม

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

64

30

30 15088.70 9838.40

9460.65

เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 33


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยบูรพา

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 181

80

สูงสุด

ต�่ำสุด

80 15776.60 10270.80

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

8788.00

เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�ำลังกายและการกีฬา

184

30

30 15812.10 12892.60 11996.20

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา

195

20

20 17827.50 14824.30 11634.60

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการออกก�ำลังกายและกีฬาศึกษา

253

30

30 15140.70 12420.60

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยมหิดล

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

7827.35 ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)

140

35

8

17334.40 10521.90 12361.45

ลด

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาการออกก�ำลังกายและการกีฬา (ศศ.บ.)

125

35

6

19197.40 12660.20 11173.15

เพิ่ม

34 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก�ำลังกายและการกีฬา

293

25

25 16342.50 14238.90 11241.15

เพิ่ม

คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์-สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

213

25

25 16817.50 14970.70 13107.50

เพิ่ม

คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์-อนามัยและสิ่งแวดล้อม

323

25

25 16977.50 15556.60 13749.35

เพิ่ม

คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน

366

25

25 17175.00 15537.50

คณะพลศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เอกคู่)

320

30

30 19840.70 16404.10

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 26

30

สูงสุด

ต�่ำสุด

13 12792.90 8023.40

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

8919.60

ลด

อาจารย์อู๋ | 35


สถาบันการพลศึกษา

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

ต�่ำสุด

ต�่ำสุด

คะแนน

วิทยาเขตกระบี่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การออกก�ำลังกายและกีฬา)

4

70

วิทยาเขตกระบี่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

17

140 12 14406.30 7218.60

8913.10

ลด

วิทยาเขตกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การออกก�ำลังกายและกีฬา)

35

70

20 16355.00 7735.00

9973.45

ลด

วิทยาเขตกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานันทนาการ สาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว

10

35

7

14408.50 7749.00

9798.90

ลด

วิทยาเขตกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

27

35

17 16687.50 7142.50

8501.25

ลด

วิทยาเขตกรุงเทพ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

118

35

35 16802.50 12132.30

8532.95

เพิ่ม

วิทยาเขตชลบุรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การออกก�ำลังกายและกีฬา)

4

10

2

12495.30 10272.40 10178.55

เพิ่ม

วิทยาเขตชลบุรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา

10

10

5

13550.00 8293.00

9839.50

ลด

วิทยาเขตชลบุรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

57

35

35 16259.10 9598.80

11192.95

ลด

วิทยาเขตชัยภูมิ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

7

35

3

9564.60

เพิ่ม

36 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

3

สูงสุด

ปี 2553

11072.05 8125.00

13324.60 11400.60


วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การออกก�ำลังกายและกีฬา)

10

35

6

14254.10 9681.50

9193.95

เพิ่ม

วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ

8

35

3

13478.30 10296.30 10822.90

ลด

วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา

17

30

5

11892.00 8510.00

9738.75

ลด

วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว

4

30

2

14317.50 9173.00

9643.55

ลด

วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาผู้น�ำนันทนาการ

2

30

1

7374.50

วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

57

30

30 16850.70 10895.10

9918.05

เพิ่ม

วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา

29

15

15 16976.60 11117.00 12180.95

ลด

วิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การออกก�ำลังกายและกีฬา)

3

35

1

10448.10 10448.10

วิทยาเขตตรัง คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว

3

35

1

11789.50 11789.50

วิทยาเขตตรัง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

24

105

9

13924.00 7861.40

วิทยาเขตเพชรบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

7

120

3

13368.90 10831.00

7374.50

8112.10

ลด

อาจารย์อู๋ | 37


วิทยาเขตมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การออกก�ำลังกายและกีฬา)

1

10

1

7727.50

วิทยาเขตมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกการฝึกสอนกีฬา

6

10

1

10803.40 10803.40

วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา

1

20

1

7703.00

วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

32

5

5

14889.60 12733.40

8988.85

เพิ่ม

วิทยาเขตยะลา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การออกก�ำลังกายและกีฬา)

1

35

1

8137.10

8137.10

9575.55

ลด

วิทยาเขตยะลา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ

1

35

1

9960.60

9960.60

9154.40

เพิ่ม

วิทยาเขตยะลา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

5

35

3

11412.30 8395.80

11859.50

ลด

วิทยาเขตยะลา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)

3

35

3

9695.00

วิทยาเขตยะลา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

37

105 24 11608.70 5481.85

6627.25

ลด

วิทยาเขตยะลา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา

75

105 42 14227.60 8002.50

7252.50

เพิ่ม

38 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

7727.50

7703.00

9061.10


วิทยาเขตยะลา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาส�ำหรับคนพิการ

1

35

1

10912.90 10912.90

วิทยาเขตล�ำปาง คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ

2

35

1

11130.50 11130.50

วิทยาเขตล�ำปาง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

12

105

6

14138.00 9313.80

9777.60

ลด

วิทยาเขตศรีสะเกษ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

19

140 14 14782.80 8275.00

12483.55

ลด

วิทยาเขตสมุทรสาคร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การออกก�ำลังกายและกีฬา)

1

35

1

10815.40 10815.40

9981.65

เพิ่ม

วิทยาเขตสมุทรสาคร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

5

70

2

15794.80 15669.60

วิทยาเขตสุโขทัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

12

210

5

15498.10 9831.10

วิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกการฝึกสอนกีฬา

4

35

3

15312.80 9245.00

วิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา

2

35

2

11936.50 10220.00

วิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

29

140 15 16302.40 7003.50

10731.70

ลด

วิทยาเขตอ่างทอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

3

15

1

11891.70 11891.70 10997.00

เพิ่ม

วิทยาเขตอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การออกก�ำลังกายและกีฬา)

1

35

1

14358.75 14358.75

วิทยาเขตอุดรธานี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

46

105 28 16564.10 8877.90

9391.30

ลด

อาจารย์อู๋ | 39


วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะที่มีความสำ�คัญ ยิ่งยวด แต่กลับไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก ผู้คนจะมุ่งไป เรียน “วิทยาศาสตร์ประยุกต์” อย่างแพทย์หรือวิศวะ เสียเป็นส่วนมาก เป็ น โอกาสอั น ดี สำ � หรั บ คนอยากเรี ย น วิทยาศาสตร์ จะได้ไม่ตอ้ งไปเบียดเสียดกันเข้าให้คะแนน สูงเว่อร์ บางสาขาขอบอกว่าทำ�งานได้ใกล้เคียงวิศวะนั่น แหละ 40 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

มีสาขาวิชาให้เลือกเพียบ น่าสนใจมากมาย เห็นแล้วยังอยากไปเรียนบ้างเลย

วิชาที่ควรเน้น - GAT - PAT 1 (คณิตศาสตร์) - PAT 2 (วิทยาศาสตร์)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

857 195 195 21865.00 16692.50 13367.95

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

304

40

40 22380.00 16839.80 13275.85

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

913

54

54 21360.00 17555.80 12127.65

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

829

90

90 20155.70 17618.30 13308.55

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

117

24

24 20278.30 17195.00 15024.15

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม

428

69

69 20632.50 18170.00 15616.95

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา

193

32

32 20405.00 18047.50 16272.55

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป / วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม

199

54

54 19107.50 16212.30 15053.50

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

115

33

33 18772.50 14712.50 14001.35

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

347

58

58 19637.50 16389.00 12088.20

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์

248

51

51 18935.00 15076.85 12101.30

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร

739

66

66 20470.00 17825.00 14130.85

เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 41


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

276

27

27 18030.00 15724.10 13250.85

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

350

40

40 19760.65 16805.00 15535.60

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

339

25

25 18592.50 16707.50 14059.95

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

565

25

25 17645.00 16412.50 13442.75

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา

567

25

25 18035.00 15331.05 12182.70

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

121

25

25 17962.50 14720.20 13847.95

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์

136

50

50 19782.50 14578.10 14759.15

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

233

45

45 21180.00 15927.50 15388.50

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี

1578 40

40 18132.50 16148.30 10366.10

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

419

40

40 17022.50 14543.30 10774.05

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

295

40

40 20055.00 14660.80 11361.05

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

751

45

45 20480.80 16345.00 14065.80

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ

801

45

45 18292.30 14947.50 11047.85

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

327

40

40 17577.50 15361.60 14642.65

เพิ่ม

42 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน


คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

300

45

45 17742.50 15650.00 14139.45

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

182

45

45 16415.00 14030.00 13578.30

เพิ่ม

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา

111 130 65 14882.50 8255.00

12840.15

ลด

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา

120 100 77 15550.00 8672.50

13539.40

ลด

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา

186 130 110 13962.50 9075.30

12121.90

ลด

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา

87

130 36 13497.20 10115.20

9786.25

เพิ่ม

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา

163 130 61 13260.25 8418.60

7573.70

เพิ่ม

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ วิทยาเขตศรีราชา

72

30

30 15265.00 12566.20

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี วิทยาเขตก�ำแพงแสน

190

45

45 16245.00 13346.60

9660.40

เพิ่ม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน

19

31

9

14305.00 10977.80 10494.35

เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 43


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาเขตก�ำแพงแสน

222

59

59 15807.50 12989.80 10732.60

เพิ่ม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา วิทยาเขตก�ำแพงแสน

65

21

21 15810.00 13222.50 13055.80

เพิ่ม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน

205

44

44 15382.25 13405.60 12673.10

เพิ่ม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตก�ำแพงแสน

169

65

65 13910.00 10914.10

9798.10

เพิ่ม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตก�ำแพงแสน

111

70

51 13760.80 9109.20

10112.55

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตฯ สกลนคร

30

80

13 13855.00 9567.20

9773.40

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี ประยุกต์) วิทยาเขตฯ สกลนคร

27

30

17 14706.60 9443.40

9122.55

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตฯ สกลนคร

7

60

2

12965.80 12469.80 10374.70

เพิ่ม

44 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน


คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยี การอาหาร วิทยาเขตฯ สกลนคร

49

40

23 13883.10 9413.60

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอาหาร ปลอดภัยและโภชนาการ วิทยาเขตฯ สกลนคร

17

20

9

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาทรัพยากร เกษตร วิทยาเขตฯ สกลนคร

33

60

17 12395.80 9087.20

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาทรัพยากร เกษตรและการจัดการการผลิต วิทยาเขตฯ สกลนคร

6

40

1

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตก�ำแพงแสน

169

65

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตก�ำแพงแสน

111

70

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์

9684.40

ลด

8975.20

เพิ่ม

65 13910.00 10914.10

9798.10

เพิ่ม

51 13760.80 9109.20

10112.55

ลด

จ�ำนวน สมัคร รับ ผ่าน

14135.80 10609.30

11798.10 11798.10

คะแนนปี 2554 สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

1433 480 480 17932.50 13820.00 13220.75

คะแนน เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 45


มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

224

40

40 19097.25 14919.80 15577.50

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

178

25

25 21970.00 16270.00 16149.55

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

171

45

45 17590.00 15074.80 14810.00

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

100

42

42 15655.00 13390.60 13771.25

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

144

40

40 16988.30 14698.20 14196.55

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ

373

30

30 16180.00 14215.00 12244.00

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

538

40

40 15447.50 13894.95 11780.75

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

456

55

55 16960.00 14242.50 13664.35

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

218

25

25 18619.95 15180.65 14461.70

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี

340

35

35 18625.00 15305.00 13503.75

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

581

43

43 17280.00 14867.50 13505.30

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

275

45

45 15766.60 13783.95 13820.25

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ

36

30

29 14960.00 10332.60 13721.05

ลด

46 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน


คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

154

20

20 17875.80 14940.00 13588.75

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

53

20

3

16985.00 13219.45 13171.15

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

106

18

15 17795.00 13133.65 14025.65

ลด

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

549

30

9

17013.30 12519.55 11705.85

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

72

12

1

13876.65 13876.65 13058.20

เพิ่ม

วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

55

20

20 12727.50 10692.40

9570.85

เพิ่ม

วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

68

25

25 14215.70 11017.60 10410.25

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

30

60

7

11163.20 8376.10

8671.15

ลด

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 84

40

34 14378.20 8060.60

8477.75

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเคมี (ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ เคมี ฯลฯ)

279 250 120 14223.90 7416.80

คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ ฯลฯ)

165 300 60 14103.30 7769.10

อาจารย์อู๋ | 47


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอตุ สาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

674

95

95 19112.50 15535.60 13866.60

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา

504

75

75 18340.40 15474.10 14673.30

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์

290

70

70 18665.00 14419.00 13521.90

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา อัญมณีวิทยา

449

50

50 19297.50 15640.00 14335.10

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ

363

80

80 17387.50 14807.10 13814.05

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

487

50

50 17755.00 14590.00 13290.65

เพิ่ม

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ

98

25

25 16667.50 12871.75 11442.10

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ต�่ำสุด

คะแนน

9385.60

เพิ่ม

45 18240.00 13581.20 13473.10

เพิ่ม

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

378 130 130 15120.00 10955.20

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

217

48 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

45

ปี 2553


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

62

25

25 15967.50 12626.60 12090.80

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

180

24

24 17317.30 14684.10 13674.00

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์

66

25

25 16100.00 12859.50 12255.30

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

115

50

50 17442.75 14242.50 13758.65

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

31

80

12 15850.00 10443.05 13392.75

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

74

30

30 17102.50 13836.60 13639.15

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

462

8

8

17325.00 16182.50 11734.65

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

40

20

2

15983.75 15881.75 13742.15

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาไทย 4 ปี)

343

25

12 16245.00 13023.55 12284.80

เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 49


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการปกติ)

118

70

70 15327.30 10665.00 11882.05

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการสมทบพิเศษ)

11

30

4

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ คอมพิวเตอร์ (โครงการปกติ)

42

70

31 14554.80 10003.50

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ คอมพิวเตอร์ (โครงการสมทบพิเศษ)

7

50

4

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (โครงการปกติ)

307

60

60 17895.00 14250.00 12481.15

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม (โครงการสมทบพิเศษ)

52

60

33 15210.00 10439.80 11087.25

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการปกติ)

171

40

40 15980.00 13428.10 10225.20

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการสมทบพิเศษ)

7

35

3

13077.30 11526.20 11179.75

เพิ่ม

30

30 15647.50 13922.50 13428.15

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม (โครงการปกติ) 133 50 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

13764.60 11108.10 10622.10

14477.50 10753.10


คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (โครงการสมทบพิเศษ)

96

30

30 13770.00 12076.60

9621.65

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง อาหาร (โครงการปกติ)

325

40

40 16822.50 14665.60 13169.05

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง อาหาร (โครงการสมทบพิเศษ)

128

40

40 14997.50 12850.00 10599.00

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการปกติ) 571

50

50 15860.00 13972.50 10198.05

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการ สมทบพิเศษ)

9

20

5

13035.70 10177.60 11507.05

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ การแพทย์ (โครงการปกติ)

213

75

75 16153.30 13187.70 12112.45

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ การแพทย์ (โครงการสมทบพิเศษ)

87

50

50 14135.60 10291.50

9151.90

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการ ปกติ)

367

45

45 16252.50 14483.90 13077.90

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการ สมทบพิเศษ)

140

45

45 14917.50 12762.20 11966.15

เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 51


คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (โครงการปกติ)

334

90

90 14916.60 12639.80

9864.20

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (โครงการสมทบ พิเศษ)

7

80

1

12597.90 12597.90 11842.10

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (โครงการปกติ)

157

90

90 15670.00 10793.25 11190.80

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (โครงการสมทบพิเศษ)

16

80

5

13856.45 8639.40

10286.15

ลด

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ (มจพ.ปราจีนบุรี)

74

100 42 14626.40 9020.90

11766.50

ลด

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการ อุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการผลิต (มจพ.ปราจีนบุรี)

37

50

16 14369.20 10593.00 10726.10

ลด

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการ อุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ (มจพ.ปราจีนบุรี)

70

50

39 15894.90 8082.50

13104.20

ลด

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม [เทคโนโลยีเครื่องจักรกล เกษตร-เครื่องจักรกลเกษตร] (มจพ.ปราจีนบุรี)

9

40

3

11114.40 9022.90

10601.15

ลด

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม [เทคโนฯเครื่องจักรกล เกษตร-เครื่องจักรแปรรูปอาหาร](มจพ.ปราจีนบุรี)

7

40

1

10289.20 10289.20 10860.75

ลด

52 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน


คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (มจพ.ปราจีนบุรี)

211

50

50 20122.50 14827.40

9870.60

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ช่วย ออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (มจพ.ปราจีนบุรี)

38

60

14 13790.00 9156.70

9179.20

ลด

มหาวิทยาลัยนครพนม

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5

40

1

11315.90 11315.90

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

4

40

3

12669.10 11176.30

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

8140.60

เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 53


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

272

45

45 18592.50 14990.80 14397.00

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ยั่งยืน

472

45

45 15580.00 14065.00 11306.30

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

51

45

38 16465.80 11070.90 13636.05

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

893

70

70 17898.75 15560.00 13860.85

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

554

40

40 17720.00 15209.10 11405.95

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ

820

50

50 17812.50 15290.00 11157.25

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1146 55 การอาหาร

55 19795.00 16218.35 13717.30

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

70 18135.80 16021.05 11332.55

เพิ่ม

1492 70

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

63

40

40 17347.30 12937.10 14378.15

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

87

40

40 16670.00 13314.80 11945.90

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

1358 50

50 17630.00 15484.10 11331.10

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์

318

35 17301.60 14429.80 10423.75

เพิ่ม

54 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

35


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 179 สิ่งทอ

50

50 15863.30 14147.75 12527.50

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

347

40

40 17452.50 14480.60 11700.80

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

133

20

20 15120.00 14000.80 13150.85

เพิ่ม

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ(SIIT) วิทยา ศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์) รูปแบบ 1

83

45

45 16912.50 12319.80 12017.55

เพิ่ม

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ(SIIT) วิทยา ศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์) รูปแบบ 2

93

25

25 19412.50 15526.70 14950.65

เพิ่ม

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ (SIIT) วิทยา ศาสตรบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม) รูปแบบ 1

81

25

25 17750.00 13065.10 10141.90

เพิ่ม

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ (SIIT) วิทยา ศาสตรบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม) รูปแบบ 2

125

55

55 19637.85 14622.40 13958.80

เพิ่ม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 14

30

3

สูงสุด

ต�่ำสุด

11229.00 9039.60

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

9214.40

ลด

อาจารย์อู๋ | 55


มหาวิทยาลัยนเรศวร

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

ต�่ำสุด

ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

121

76 15770.00 10810.80 13717.90

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

314 101 101 16784.10 13747.50 12835.65

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

273

97

97 16760.00 13117.50 13567.80

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

160

53

53 15434.10 12415.30 10269.15

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประยุกต์

138

66

66 15555.00 10652.40

9537.95

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์

249

62

62 15145.00 12983.90 12519.20

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ

124

56

56 15301.60 11607.10 12627.40

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

82

70

53 17932.50 10506.25 12277.20

ลด

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา จุลชีววิทยา

192

70

70 19845.00 15671.60 15851.80

ลด

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์

1284 80

80 18397.50 16447.10 14321.20

เพิ่ม

56 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

99

สูงสุด

ปี 2553


มหาวิทยาลัยมหิดล

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

9287.30

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

619 100 100 19100.00 13925.80

คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

528

80

80 22032.50 17495.80 16731.00

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

39

22

22 16105.00 12374.10 13877.65

ลด

มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

95

20

20 18023.50 15681.85 14752.00

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี สาขาวิชาธรณีศาสตร์

117

20

20 18020.00 15240.00 14112.50

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

78

40

40 14958.10 12002.70 11225.00

เพิ่ม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

325

40

40 18330.00 15462.10 14356.30

เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 57


มหาวิทยาลัยบูรพา

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

129

50

50 15110.00 12900.80 12544.05

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ

106

20

20 15165.00 13450.60 11432.10

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

188

40

40 17402.50 14128.10 12827.55

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

227

50

50 16155.00 13458.70 12427.35

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

170

50

50 15968.30 13545.00 13149.35

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

81

60

50 14740.00 10499.40 11493.70

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

69

60

37 16437.50 9731.40

10276.30

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

63

40

36 15172.30 8758.10

13446.45

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวาริชศาสตร์

115

40

40 14705.00 12429.70 11976.90

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

184

60

60 16206.70 13238.10 13486.95

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี

305

40

40 15644.75 13532.20 10681.05

เพิ่ม

คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

409

40

40 16062.50 13551.60 12421.90

เพิ่ม

คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

56

40

29 13240.30 8060.20

คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

135

60

60 15312.50 11134.10

58 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน


คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคพิเศษ)

26

60

10 12887.50 9356.30

คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

176

40

40 15527.50 11960.90

คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

31

40

10 12980.00 9408.80

คณะเทคโนโลยีทางทะเล สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุร)ี

161 200 70 14205.40 8110.30

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

8441.15

ลด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาเขต บางพระ)

45

40

16 13125.40 10456.30

8758.10

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตบางพระ)

40

30

16 12579.00 9153.70

9677.90

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร (วิทยาเขตบางพระ)

18

20

10 15220.00 11572.70 11305.35

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)

5

30

2

เพิ่ม

11216.20 10202.20

9279.80

อาจารย์อู๋ | 59


มหาวิทยาลัยพะเยา

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

58

40

31 16445.00 9865.00

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

48

40

28 15285.00 10998.40

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

104

40

40 14725.00 11929.70

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

23

40

8

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

29

40

12 13457.70 10458.80

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

20

60

10 14226.60 8761.20

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

84

120 20 14111.90 8780.40

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

104

80

39 14915.00 9891.00

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

34

40

12 14825.00 9737.70

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

76

80

35 15312.50 8080.40

60 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

15045.00 10540.90

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

21

80

10 13980.00 9967.05

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 179

24

24 16797.50 15246.60

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

53

60

32 15607.10 9085.40

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

26

60

17 13798.70 10598.40

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร วท.บ. เคมี และ วท.มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท)

17

10

10 15612.50 12663.85

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา และ วท.มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท)

13

10

9

13920.00 11172.40

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร วท.บ. จุลชีววิทยา และ วท.มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท)

15

10

9

14607.50 10292.70

อาจารย์อู๋ | 61


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 70

สูงสุด

ต�่ำสุด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

204

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

153 120 101 18205.80 9007.50

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

56

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน)

ปี 2553 ต�่ำสุด

70 16155.00 13272.50 12294.10

คะแนน เพิ่ม

13578.45

ลด

30

29 14118.10 10937.80 12161.50

ลด

26

30

14 14570.50 10928.40 11055.60

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (อิเล็กทรอนิกส์)

20

30

8

9934.15

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

53

20

20 15317.70 13055.00 13827.75

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ

69

20

20 14055.60 12206.20 10058.45

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

190

50

50 15110.60 12858.80 11394.55

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

254 100 100 17219.10 12178.40 11457.70

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

185 100 97 15603.30 7877.50

8974.35

ลด

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

118 100 43 13904.10 7812.00

8048.00

ลด

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

56

100 31 14657.50 9604.70

8828.25

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยี สาขาวิชานวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ

9

50

10591.20

ลด

62 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

3

13150.00 10991.50

12266.30 9800.00


คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (วท.บ.)

185

50

50 15009.25 10859.40

9038.95

เพิ่ม

คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื่อนฤมิต (รูปแบบที่ 1) (วท.บ.)

44

21 15290.70 8267.50

8582.70

ลด

คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื่อนฤมิต (รูปแบบที่ 2) (วท.บ.)

8

60 0

4

9738.75

เพิ่ม

คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

222

90

90 14941.20 11055.50 11007.05

เพิ่ม

คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)

28

60

10 13890.00 8467.90

ลด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จ�ำนวน

13190.30 10436.60

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

9142.10 ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงค�ำนวณ

4

20

2

11794.80 9411.90

ส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20

50

4

11969.80 9702.10

9657.70

เพิ่ม

ส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

3

80

1

12006.90 12006.90 10763.10

เพิ่ม

ส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

29

50

13 12274.20 8856.60

9809.15

ลด

ส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียและแอนิเมชัน่

24

50

5

9402.05

เพิ่ม

11899.80 9748.60

อาจารย์อู๋ | 63


มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

218

55

55 14220.60 12472.20 11395.85

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

131

30

30 15517.30 12977.50 12088.15

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

111

35

35 15499.80 12965.00 11576.85

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ

86

55

52 14758.30 9179.60

10494.55

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

79

55

46 15162.50 9789.40

12235.05

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

129

30

30 14355.00 11748.55 10672.30

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

40

50

23 14323.30 9760.40

10655.60

ลด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

35

40

15 13222.05 9776.90

11382.50

ลด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

14

60

6

12391.60 10847.80 10350.10

เพิ่ม

64 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

11

40

1

14070.45 14070.45 10665.60

เพิ่ม

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยาประยุกต์)

40

40

2

18292.50 14436.20 11266.00

เพิ่ม

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

14

50

3

15659.00 14024.80 12793.10

เพิ่ม

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

22

50

3

15395.00 11502.50 13315.20

ลด

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

50

50

2

13530.40 12790.60 11111.85

เพิ่ม

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

41

60

3

14442.50 12947.10 11790.80

เพิ่ม

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

11

60

1

15759.90 15759.90 14147.45

เพิ่ม

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

24

60

4

12967.30 11707.40 10930.95

เพิ่ม

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

82

70

14 15417.50 10759.80 10786.85

ลด

อาจารย์อู๋ | 65


มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

205

20

20 17453.80 15135.00 12855.40

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาสถิติ

323

12

12 16742.50 14642.50 10399.85

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

425

50

50 17515.00 14677.00 13439.20

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์

288

50

50 17366.00 13879.80 10233.60

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา

721

60

60 17327.50 14757.05 11628.75

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาจุลชีววิทยา

864

42

42 17839.60 14952.50 10494.85

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาเคมี 570

32

32 18450.00 15880.60 12420.60

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)

50

50 16867.20 14255.40 10771.25

เพิ่ม

66 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

414


คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์-อาหารและโภชนาการ

296

20

20 17278.30 15113.30 13615.00

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์-สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

127

25

25 14755.00 13127.50 10913.95

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

366 215 196 19040.00 9047.50

13374.55

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

747 350 350 17035.00 11442.00 12260.85

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี สาขาเทคโนโลยียาง

48

35

2

14678.10 10548.95 10038.80

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 102 และโภชนาการ

50

1

13948.50 13948.50 10859.60

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี สาขาวิศวกรรมเคมี

17

64

4

11998.60 11094.80 10623.90

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

80

65

36 15161.50 10102.10 11307.45

ลด

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต สาขาธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์

51

70

18 13156.40 9810.90

10132.50

ลด

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

54

65

30 13803.30 9078.10

11581.55

ลด

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต สาขาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

39

45

12 14320.60 9515.90

9081.05

เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 67


คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต สาขาเทคโนโลยีและการจัดการ สิ่งแวดล้อม

92

40

22 12552.10 8578.40

8847.50

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี สาขา เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ

40

115 18 13262.90 9462.05

9998.15

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี สาขา เทคโนโลยีอาหาร

60

60

30 14745.85 9685.30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี สาขาการ จัดการอุตสาหกรรมยาง

92

35

35 14407.30 9892.10

9415.40

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

65

110 15 13950.00 8737.50

9250.90

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

48

30

11 11587.90 9730.20

9023.15

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี สาขาเคมี เพื่ออุตสาหกรรม

32

30

7

9188.15

เพิ่ม

68 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

14895.00 9758.70


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา

138

40

40 15170.00 13014.50 12814.65

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี

167

40

40 16939.80 13537.50 12159.05

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์

34

50

18 13974.10 10445.10 12548.90

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

144

30

30 19179.35 11953.70 12172.30

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

82

30

30 14844.00 10033.80 11779.15

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่ง แวดล้อม

143

20

20 14725.00 12762.70 11557.15

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

244

30

30 14655.00 13070.00 11993.10

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง

66

20

20 13510.40 11317.70

เพิ่ม

9910.60

อาจารย์อู๋ | 69


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

97

60

55 16865.00 10271.10 13431.55

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

429

60

60 17210.00 14760.00 13980.30

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

614 100 100 18382.50 14945.60 12675.00

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม

114

60

60 16817.50 12142.80 13910.45

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

192

60

60 16882.50 14009.10 13151.15

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

269

60

60 16505.00 14466.60 13417.80

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

386 100 100 15202.50 12844.30

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์

127

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

70 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

9828.80

เพิ่ม

60

60 17395.00 12317.70 13130.05

ลด

488

25

25 18626.60 15503.30 14111.60

เพิ่ม

68

30

30 17078.75 12220.20 10582.70

เพิ่ม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเคมี

30

20

18 14548.90 9775.20

10436.35

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

138

30

30 14536.60 12316.30 11595.20

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีและการจัดการ ความปลอดภัยของอาหาร (วท.บ.)

75

15

15 14194.80 12732.50 10340.00

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ ภาพยนตร์

125

15

15 14250.00 12388.30

9606.25

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์และ วิทยุกระจายเสียง

49

10

10 13773.90 12188.50 11052.65

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม

60

15

15 14752.60 12583.30 10640.30

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องเรือน

4

10

1

12137.45 12137.45 12479.85

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์

26

10

10 13960.00 11160.70 10107.50

เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 71


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

43

40

25 12747.20 9358.05

10495.90

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

74

60

50 15867.50 10406.40 11802.95

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

122

50

50 14442.50 11854.10 11694.40

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

93

35

35 13597.50 11892.90 12134.60

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

263

40

40 14442.50 12844.70 11860.90

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ

69

50

41 14519.50 9416.90

9825.20

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

32

40

20 13103.90 10016.30

9448.25

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี-วังไกลกังวล สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

72 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 3

5

1

ปี 2553

สูงสุด

ต�่ำสุด

ต�่ำสุด

คะแนน

9742.40

9742.40

11728.70

ลด


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง

7

15

3

11997.70 9744.30

9594.40

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

2

10

1

11423.10 11423.10 11299.30

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

4

10

1

11461.00 11461.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์ วาสุกรี)

8

20

3

13326.40 8128.50

9614.15

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์นนทบุรี)

53

60

27 14408.90 9217.10

9355.85

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์ สุพรรณบุรี)

3

20

1

12567.00 12567.00 10458.15

เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 73


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิทยาเขตสกลนคร)

6

20

2

10226.40 8922.80

11817.20

ลด

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิทยาเขตสกลนคร)

11

20

3

13459.60 10760.90 11722.70

ลด

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (ค.อ.บ) (วิทยาเขตสกลนคร)

5

20

1

10109.20 10109.20 12471.90

ลด

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟแวร์ (วิทยาเขตสกลนคร)

8

20

3

11928.00 8854.20

9811.05

ลด

คะแนนปี 2554

ปี 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

74 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

จ�ำนวน สมัคร รับ ผ่าน 1

15

1

สูงสุด

ต�่ำสุด

10499.00 10499.00

ต�่ำสุด

คะแนน


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

74

40

33 13475.80 8414.60

9772.90

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

29

20

8

10566.95

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

37

20

11 13077.50 8592.20

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

32

30

11 12459.50 8968.40

9206.05

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

17

30

7

13452.50 10432.30

9880.05

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

15

20

6

13078.80 10493.70 10175.35

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

3

20

1

13169.30 13169.30 11256.05

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

25

30

11 13107.20 8420.90

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

8

20

2

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

41

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

12799.20 8907.20

10122.60

ลด

12046.00 10945.70 10301.85

เพิ่ม

20

20 14280.80 10833.20 10075.80

เพิ่ม

5

20

3

12297.60 11066.10 10526.20

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

4

40

1

11115.20 11115.20 10728.75

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

7

20

4

11645.50 9335.30

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

10

20

4

10784.40 10003.40

9210.65

อาจารย์อู๋ | 75


มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี)

22

20

8

13345.80 10696.20 10097.55

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม) (วท.บ. 4 ปี)

4

20

1

10719.70 10719.70

9765.75

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชันและมัลติมเิ ดีย) (วท.บ. 4 ปี)

35

50

13 12572.50 8664.00

9013.80

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี)

11

20

2

14360.10 13122.10 10495.50

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร (วท.บ. 4 ปี)

9

20

3

13429.60 11490.10 11646.85

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) (วท.บ. 4 ปี)

3

30

3

11534.80 9982.50

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)(วท.บ. 4 ปี)

18

20

10 13473.90 8443.20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี (วท.บ. 4 ปี)

5

20

4

76 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

#N/A!

#N/A!

8727.90

ลด

13228.10 11986.60 11612.15

เพิ่ม


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม (วท.บ. 4 ปี)

3

20

3

13842.50 12293.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ (วท.บ. 4 ปี)

1

20

1

10718.90 10718.90

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)

11

20

4

13327.50 12050.00 10792.25

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (วศ.บ. 4 ปี)

5

20

2

9618.50

ลด

169

30

30 16195.00 14127.40

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

จ�ำนวน

7107.50

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด 9897.10

10501.45

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2

30

1

9897.10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร

3

30

2

13985.85 10673.50

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1

30

1

8568.60

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5 ปี)

11

50

11 18130.00 10927.90 16566.45

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (คบ. 5 ปี)

32

50

20 16541.20 11172.00 10779.80

เพิ่ม

8568.60

อาจารย์อู๋ | 77


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

14

20

6

14249.80 9452.80

11419.15

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

20

2

13284.00 11249.50 10883.10

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

3

20

3

10964.80 9918.00

9813.15

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

3

20

1

11913.30 11913.30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์

1

20

1

13052.90 13052.90

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

13

20

5

12011.40 10026.90

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

7

20

1

14255.00 14255.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)

87

20

20 15994.10 13674.40 11726.05

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีว อนามัย)

36

20

18 13628.00 8770.00

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า อุตสาหกรรม

1

20

1

10589.70 10589.70

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการ ออกแบบ (คอมพิวเตอร์กราฟิก)

13

20

2

13365.10 12526.30

78 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

8448.00


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

10539.55

ลด

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

8

60

6

13098.30 8498.80

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

50

2

9946.60

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

4

50

1

10854.30 10854.30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6

50

1

9270.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

3

50

1

10345.20 10345.20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

9

50

3

11339.20 11090.60 10614.80

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6

50

2

14294.10 10243.10

9022.10 9270.00

อาจารย์อู๋ | 79


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

25

20

16 14157.50 10480.40 10045.85

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

19

25

7

12721.40 9697.70

10068.75

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

18

25

8

14187.20 11196.90 10765.75

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์

5

35

1

13375.00 13375.00 10175.60

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์

23

20

15 14055.00 10012.20 10640.60

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

47

35

21 13158.30 8854.20

9746.05

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

47

35

24 14222.50 10471.80 10257.55

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร

4

20

2

9977.70

11195.60

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

4

20

1

13379.40 13379.40 12197.35

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรม)

97

35

35 17484.10 11166.10

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

9

20

1

80 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

9799.40

8077.50

เพิ่ม

12891.60 12891.60 10425.60

เพิ่ม


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

11

40

5

14306.00 9789.50

10774.40

ลด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

18

35

5

13945.80 9205.20

9691.85

ลด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

10

20

1

9040.30

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

37

35

5

12930.00 9081.70

8851.50

เพิ่ม

คะแนนปี 2554

ปี 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จ�ำนวน สมัคร รับ ผ่าน

ต�่ำสุด

ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4

20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

95

120 63 14949.60 9162.90

9821.00

ลด

40

8908.35

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 23

1

สูงสุด

9040.30

11308.80 11308.80

14 13906.20 9754.30

อาจารย์อู๋ | 81


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

15

10

9

13245.00 10875.30 10203.55

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

46

10

10 14392.50 12269.00 10640.15

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา

7

5

5

14274.80 10040.30 10361.90

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์

4

10

2

12593.90 12051.20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

17

10

5

14395.05 11276.50 10885.65

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต์

2

10

2

14121.50 11145.20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

44

10

10 12695.40 11659.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

11

10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพิ่ม

9773.35

เพิ่ม

2

11284.15 11010.30 12831.25

ลด

10

6

12786.00 10449.25 10181.25

เพิ่ม

28

10

10 13678.80 11849.70 10387.90

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์

100

10

10 14727.50 13448.90

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

10

10

6

15062.30 8170.50

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกศ์

12

10

1

10934.35 10470.25

82 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

11

20

4

12447.50 8309.30

11023.55

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

2

30

1

11689.70 11689.70 11728.60

ลด

150

50

50 14411.60 11324.45 10659.55

เพิ่ม

6

25

1

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการงาน สถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จ�ำนวน สมัคร รับ ผ่าน

12283.70 12283.70

6594.85

คะแนนปี 2554

ปี 2553

สูงสุด

ต�่ำสุด

ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

192

50

50 14072.50 11182.65

9848.50

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ อุตสาหกรรม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร)

52

35

30 12684.50 9548.40

9534.20

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สถานที่จัดการเรียน ซอยรางน�้ำ)

78

65

47 14580.80 8662.80

10329.45

ลด

อาจารย์อู๋ | 83


มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

10108.75

ลด

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

21

25

9

12077.20 9075.50

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

13

25

6

12800.40 9655.90

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์

7

25

3

14779.10 9978.10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

6

25

3

11903.80 10695.05 11041.65

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

25

25

11 12752.00 8000.20

9461.40

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

26

25

9

9499.80

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

195

25

25 15676.60 13710.70 11220.20

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

15

25

2

12496.50 8970.90

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ แอนิเมชัน

6

25

3

10722.95 9793.60

84 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

14160.25 9288.60

9988.75

ลด


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

9531.45

ลด

9455.45

ลด เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

8

40

4

12172.60 7963.40

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

40

1

9282.70

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

56

40

27 13659.10 9199.80

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

1

40

1

12039.70 12039.70 11328.15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

4

40

1

13429.50 13429.50

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

5

40

1

11237.30 11237.30

9282.70

อาจารย์อู๋ | 85


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด 9093.70

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

10

10

3

9798.50

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

15

30

7

13448.90 10767.30 10006.90

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

11

25

1

10645.90 10645.90

9458.15

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

30

20

11 12913.90 9520.70

8563.40

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

9

40

5

12875.80 8977.50

12557.55

ลด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม

9

15

3

14035.20 10524.20 10506.90

เพิ่ม

86 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สถานที่จัดการเรียน ซอยรางน�้ำ)

78

65

47 14580.80 8662.80

10329.45

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

57

30

30 15350.35 10908.70 10127.50

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 283 การอาหาร

30

30 15125.60 12806.80

8864.15

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

155

40

40 13851.60 11893.20

9859.80

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

273 100 100 14353.10 10646.30

9084.00

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

199 100 79 13973.30 8539.75

8474.85

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

11

20

6

13934.60 12193.00 11622.10

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (กลุ่มธุรกิจ การเงิน)

11

20

5

13426.60 10592.60 10438.55

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (กลุ่มการ จัดการคุณภาพ)

1

20

1

12027.30 12027.30

อาจารย์อู๋ | 87


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและ การบริการ

78

30

30 13290.00 10515.50

8986.45

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

19

20

9

13299.70 9768.60

10625.25

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

42

25

19 14530.00 9845.30

9565.60

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

63

25

25 13941.50 11772.30 10345.20

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

8

20

5

14620.80 12561.90 11804.80

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การ ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)

98

25

25 15941.60 13232.20 10375.40

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ ความงาม

61

25

25 15234.85 12009.50 10219.30

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

45

30

15 13328.30 8636.05

9689.40

ลด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

6

30

4

9504.15

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องาน สถาปัตยกรรม

80

30

30 16617.30 12051.80 10591.45

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม

45

30

25 16648.30 9702.50

ลด

88 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

14014.80 11207.40

9781.70


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย

58

30

29 14012.30 9843.60

10482.30

ลด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

22

30

12 13298.10 9909.40

9861.65

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

16

30

2

9911.05

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

130

50

50 19047.90 11656.60 11455.60

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุ ภัณฑ์

39

30

16 17020.00 7836.25

8767.30

ลด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

72

30

30 14787.50 9431.30

8065.85

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและการ 153 จัดนิทรรศการ

30

30 16591.60 12776.70

7106.05

เพิ่ม

10313.60 10187.80

อาจารย์อู๋ | 89


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุรินทร์

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

19

10

10 16156.60 9772.20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

11

20

3

11356.10 10548.80

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

10

2

10190.00 9894.70

103

20

20 14825.80 13072.10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5

10

2

12935.80 12087.30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติประยุกต์

1

10

1

12084.30 12084.30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ค.บ.5 ปี)

133

20

20 17792.50 15877.10 13854.65

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.5 ปี)

117

10

10 17766.85 15785.60 10976.95

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี (ค.บ.5 ปี)

26

20

16 17214.10 11676.40 15423.15

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.5 ปี)

125

20

20 18500.00 16744.10 13905.20

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.5 ปี)

79

20

20 18605.40 13671.80 11652.90

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ค.บ.5 ปี)

22

20

16 13483.50 8882.50

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

90 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

12

20

5

12360.60 9642.40

9057.70

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

9

20

1

11679.70 11679.70 11705.00

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

6

20

3

12555.40 11036.20 12028.10

ลด

มหาวิทยาลัยบูรพา

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

ปี 2553

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด 51 180 23 15007.50 9327.80

ต�่ำสุด 9112.75

คะแนน เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เน้นด้านพืช) (วิทยาเขตจันทบุรี)

19

80

14370.00 10587.10

9907.50

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (วิทยาเขตจันทบุรี)

35

160 17 14066.90 7320.70

9712.00

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาเขตจันทบุรี)

7

อาจารย์อู๋ | 91


มหาวิทยาลัยพายัพ

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7

70

3

12493.70 9933.20

10149.50

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

8

70

6

13470.00 9391.20

8855.40

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1

70

1

9481.70

11900.65

ลด

มหาวิทยาลัยรังสิต

จ�ำนวน

9481.70

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

10

30

10 14049.00 9547.50

10312.90

ลด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

8

60

6

15643.10 9892.30

10459.60

ลด

คณะทัศนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา

2

55

2

15830.00 11733.50 10654.50

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

3

60

2

12566.50 9731.70

10478.60

ลด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

5

55

1

13008.95 13008.95

9671.50

เพิ่ม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

11

55

5

12477.20 9607.80

11715.75

ลด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

6

55

2

11967.90 10581.50 10781.50

ลด

92 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน


มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน 1

40

1

จ�ำนวน

สูงสุด

ต�่ำสุด

สูงสุด

ต�่ำสุด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

5

30

1

10540.10 10540.10

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วิทยาเขต ชลบุรี)

4

30

2

12418.40 9776.50

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชามัลติมีเดียแอนิเมชั่น (วิทยาเขต ชลบุรี)

2

30

1

10311.50 10311.50

มหาวิทยาลัยสยาม

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

ต�่ำสุด

คะแนน

12932.40 12932.40 คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

ปี 2553

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

10090.65

ลด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

4

30

2

14262.50 11608.70 11279.30

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3

50

2

11347.30 9650.00

คะแนน เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 93


มหาวิทยาลัยหอการค้า

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

4

60

1

12240.00 12240.00 11673.90

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3

30

1

12010.00 12010.00 10218.50

เพิ่ม

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

3

30

1

12373.30 12373.30

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7

50

2

10468.10 9025.20

10276.30

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

6

50

1

12921.40 12660.00 10872.70

เพิ่ม

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด 7 50 1 9581.00

ต�่ำสุด 9581.00

ปี 2553 ต�่ำสุด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

3

75

2

14327.50 9226.80

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

17

50

6

13843.55 11261.90 12155.00

94 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

คะแนน

ลด


วิทยาลัยนครราชสีมา คณะสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต (อาร์ตแอนิเมชั่น)

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยนครพนม

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด 7 50 3 11788.20 10012.70 2

50

จ�ำนวน

1

คะแนนปี 2554

คะแนนปี 2554

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด 46 100 30 18065.40 10211.30

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

32

80

ต�่ำสุด

คะแนน

10917.70 10917.70

สมัคร รับ ผ่าน สูงสุด ต�่ำสุด 2 50 1 10868.60 10868.60 จ�ำนวน

ปี 2553

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

15 16028.20 10577.10

อาจารย์อู๋ | 95


วิศวกรรมศาสตร์

คณะนี้ไม่ต้องดิบต้องเถื่อนอย่างที่หลายคน เข้าใจ Engineer ไม่ได้แปลว่าช่างหรือผู้ทำ�งานแบก หามกลางแดด แต่มีรากศัพท์มาจากคำ�ว่า Ingenium ซึ่งแปลคร่าวๆ หมายถึง บุคคลอันเฉลียวฉลาด แปลว่างานไม่หนักกาย แต่อาจจะหนักหัวเล็ก น้อย ผูห้ ญิงเรียนดี ไม่ได้มแี ต่ผชู้ ายล้นคณะแต่อย่างใด

96 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

ถ้าไม่ยดึ ติดกับสถาบัน คะแนนไม่ตอ้ งสูงมาก ก็เรียนได้แล้วแหละ จะสถาบันไหนก็ “เกียร์มัว” ด้วยกันทั้งนั้น

วิชาที่ควรเน้น - GAT - PAT 2 (วิทยาศาสตร์) - PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

1975 450 450 25337.50 20517.50 18859.25

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

234

15

15 20633.10 19821.90 17573.45

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส�ำรวจ

392

25

25 21685.00 19410.00 15999.10

เพิ่ม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

600 160 160 20281.25 15535.00 15179.95

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

170

35

35 16169.95 14444.75 13925.05

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

316

60

60 19447.70 15717.50 14857.35

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

251

35

35 18522.50 15274.95 14567.90

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

357

50

50 18417.50 15342.55 14948.20

เพิ่ม

6

50

2

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชา วิศวกรรมระบบสารสนเทศ

13612.05 11496.50

อาจารย์อู๋ | 97


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน 299

5

5

22252.50 21360.00 18278.20

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตบางเขน

274

38

38 20352.50 18399.35 17139.00

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม วิทยาเขตบางเขน

227

16

16 19804.95 18567.50 16304.25

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโยธา-ทรัพยากรน�้ำ วิทยาเขตบางเขน

246

28

28 19485.00 17162.05 15058.15

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน (โยธา ไฟฟ้า อุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต การบินและอวกาศ)

1345 108 108 21680.00 19657.50 17844.50

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

548

95

95 19622.45 16557.45 15071.20

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ)

100

20

20 18282.30 15424.65 13750.70

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ)

56

10

10 20032.45 16949.90 15341.80

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิทยาเขตบางเขน (หลักสูตรนานาชาติ)

91

35

35 17987.50 13840.00 12904.10

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และสาขาวิชา บริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา)

114

24

24 20182.50 15684.45 15630.85

เพิ่ม

98 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน


สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

309 100 100 19650.00 14457.50 13397.85

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ก�ำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิทยาเขตก�ำแพงแสน 134

45

45 15910.00 12515.00 10585.00

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ก�ำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตก�ำแพงแสน

147

43

43 17095.00 14447.50 14007.10

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ก�ำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร วิทยาเขตก�ำแพงแสน

139

40

40 15905.00 14327.50 13214.75

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ก�ำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาชลประทาน วิทยาเขตก�ำแพงแสน

155

25

25 16255.00 14227.50 12513.55

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ก�ำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตก�ำแพงแสน

185

44

44 16495.00 14214.95 13364.95

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ก�ำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน

141

40

40 18331.90 15427.45 14480.30

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ก�ำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตก�ำแพงแสน

44

40

31 15270.00 10273.90 12292.75

ลด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ก�ำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาค พิเศษ) วิทยาเขตก�ำแพงแสน

83

20

20 14492.20 12812.45 10260.00

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ก�ำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาค พิเศษ) วิทยาเขตก�ำแพงแสน

7

20

5

เพิ่ม

12475.15 11049.05 10806.45

อาจารย์อู๋ | 99


คณะวิศวกรรมศาสตร์ก�ำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาค พิเศษ) วิทยาเขตก�ำแพงแสน

15

20

9

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาเขตศรีราชา

451

80

80 16904.65 13402.50

9982.70

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาเขตศรีราชา

208

70

70 16247.50 13394.70 12349.85

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล วิทยาเขตศรีราชา 407

80

80 16597.25 13257.20

9745.40

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา

270

80

80 17905.00 13752.50 12202.95

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ ผลิต (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา

49

50

27 15370.00 10415.75 10461.20

ลด

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกล 91 เรือ วิทยาเขตศรีราชา

60

54 20212.15 10331.65 12781.45

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และการผลิต วิทยาเขตฯ สกลนคร

29

80

17 14644.75 8742.85

9439.80

ลด

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตฯ สกลนคร

49

80

18 16049.70 8520.00

9719.55

ลด

100 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

14367.25 10461.95


คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่ง แวดล้อม วิทยาเขตฯ สกลนคร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

54

80

20 18902.10 9015.80

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

8362.40

เพิ่ม

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

406

64

64 19072.15 16025.00 14742.10

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

275

39

39 18097.50 15590.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

238

42

42 21334.90 17217.50 15635.70

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

106

20

20 20207.50 17134.90 17355.75

ลด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

176

27

27 18372.50 15691.25 14632.30

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

272

36

36 19767.50 16422.50 15208.35

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

184

30

30 16317.40 14909.65 12957.40

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

106

15

15 17400.00 15396.40 14213.50

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล (หลักสูตรนานาชาติ)

32

20

17 16337.55 11339.30 12645.75

ลด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ)

117

40

40 15997.40 13209.55 12438.35

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ)

103

30

30 15577.20 13520.85 12771.40

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)

56

20

20 16622.20 13820.20 13356.90

เพิ่ม

อาจารย์อู๋ | 101


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

จ�ำนวน สมัคร รับ ผ่าน 27

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์

คะแนนปี 2554

40

7

จ�ำนวน สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

คะแนน

13542.50 9338.35

8997.30

เพิ่ม

คะแนนปี 2554

ปี 2553

สูงสุด

ต�่ำสุด

ต�่ำสุด

518 280 214 16057.05 8067.50

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพสุรนารี ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ อากาศยาน ฯลฯ) 102 | คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

จ�ำนวน สมัคร รับ ผ่าน

ปี 2553

คะแนนปี 2554 สูงสุด

ต�่ำสุด

ต�่ำสุด

คะแนน

8304.55

ลด

ปี 2553 ต�่ำสุด

707 300 300 16447.50 12596.80 12797.50 จ�ำนวน สมัคร รับ ผ่าน

คะแนนปี 2554 สูงสุด

ต�่ำสุด

1514 840 791 18250.00 7300.35

คะแนน ลด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

8723.85

ลด


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จ�ำนวน

คะแนนปี 2554

สมัคร รับ ผ่าน

สูงสุด

ต�่ำสุด

ปี 2553 ต�่ำสุด

คะแนน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

76

20

20 16904.90 14895.35 14983.55

ลด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

100

25

25 18585.00 16924.90 16627.40

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ห้องเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

73

25

25 18674.80 15047.20 14153.10

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

162

25

25 19587.50 16965.00 16267.75

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

103

25

25 19592.50 16746.95

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

278

50

50 19705.00 16396.60 15530.05

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

244

30

30 19044.95 16690.00 15895.35

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มจพ.ปราจีนบุร)ี

21

20

14 15905.00 11522.05 13547.05

ลด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

249

45

45 19217.45 15697.50 14913.30

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

186

35

35 19390.00 15670.00 14972.55

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

193

25

25 16130.00 14599.70 12520.85

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

180

25

25 20372.35 15932.45 15213.25

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (โครงการสมทบพิเศษ) 104

30

30 15870.00 14147.50 12984.00

เพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

15

15 16727.50 14524.95 14028.65

เพิ่ม

61

อาจารย์อู๋ | 103


คณะเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน  

คะแนนสูงต่ำแบ่งตามคณะ ไม่แบ่งตามสถาบัน ช่วยให้ค้นหาคณะที่ชอบได้ง่ายขึ้น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you