Page 1


คลินิก Admission ตอบทุกค�ำถาม ไขทุกปัญหาคาใจ เรื่อง Admission

อาจารย์อู๋


คลินิก Admission อาจารย์อู๋ สิงหาคม 2554 ราคา 139 บาท สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 โดย นายธัญกฤต คงจันทร์ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data อาจารย์อ.ู๋ คลินกิ Admission.-- อุบลราชธานี : ภาราดาบุค๊ , 2554. 144 หน้า. 1. การศึกษาขั้นอุดมศึกษา – การสอบ. l. ชื่อเรื่อง. 378.161 ISBN 978-616-7567-02-0 จัดจ�ำหน่ายทั่วประเทศไทย บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด 108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3 Homepage : http://www.naiin.com


จัดท�ำโดย : ส�ำนักพิมพ์ภาราดาบุ๊ค http://www.PARADABOOK.com 163/2 ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4526-3479 E-mail : THANKRIT@gmail.com ที่ปรึกษา : วลัยพร พรพงศ์ บรรณาธิการ : ธัญกฤต คงจันทร์ ผู้ช่วยตรวจค�ำผิด : ปทุมมา ลิ้มศรีงาม นัฏฐวี นารี ปาริฉัตร ปั้นบุญ มะลิวรรณ เทศนา แบบปก : ธัญกฤต คงจันทร์ รูปเล่ม : กิตยางกูร ผดุงกาญจน์ พิมพ์ที่ โรงพิมพ์เดือนตุลา โทรศัพท์ 0-2996-7393-4 โทรสาร 0-2996-7395 ถ้ามีการช�ำรุดบกพร่องหรือผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์ โปรดส่งคืนหรือน�ำมาเปลี่ยนได้ที่ www.PARADABOOK.com ถ้าสั่งซื้อจ�ำนวนมาก หรือต้องการน�ำไปบริจาค ทางส�ำนักพิมพ์จะลดให้เป็นพิเศษ โปรดติดต่อ โทรสาร 0-4526-3479 E-mail : THANKRIT@gmail.com


ค�ำน�ำ

ก่อนหมดคาบถ้าคุณครูถามว่า “นักเรียนมีอะไรสงสัยมั้ย” “...”

ทัง้ ห้องจะพากันเงียบกริบ ราวกับเข้าใจแจ่มแจ้งแทงตลอด ในเนื้อหาวิชาที่ครูได้สอน แต่ความจริงกลับเป็นเช่นนั้นไม่ เด็กไทยมักจะมีปัญหาสงสัย แต่ชอบเก็บไว้ในใจ ได้แต่ลนุ้ ว่าเมือ่ ไหร่หนอ จะมีเพือ่ นถามครูอย่างทีเ่ ราอยาก รู้ซะที อย่าว่าแต่เด็กไทยเลย ผู้ใหญ่ไทยก็เป็น การเตรียมสอบ Admission นั้น เต็มไปด้วยอุปสรรค ระหว่างทางมากมาย เต็มไปด้วยข้อสงสัย และเต็มไปด้วยความ หวาดหวั่นว่าคราวนี้คงซวยแน่


เมื่อมีความกลัว เมื่อมีปัญหา เมื่อมีข้อสงสัย แล้วเก็บง�ำ ไว้เพียงล�ำพัง ก็จะยิ่งเพิ่มความหนักของปัญหาเข้าไปเป็นทวีคูณ แต่หากเราออกมาสู่โลกภายนอก มองไปรอบตัว เมือ่ ได้รวู้ า่ คนอืน่ เขาก็วติ ก ประสาทจะกิน เลือกคณะไม่ถกู เตรียมตัวยังไม่พร้อม ด้วยกันทั้งนั้น ปัญหาที่เคยหนักก็ดูจะเบาลง นัยว่ามีเพื่อนร่วมทุกข์ “คลิ นิ ก admission” เล่ ม ที่ ทุ ก คนถื อ อยู ่ นี้ เป็ น การ รวบรวมค�ำถาม ข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับการสอบ admission ที่มี หน่วยกล้าตายเข้ามาถามที่เว็บ teacherooh.com ไหนๆก็ถามกันเข้ามาแล้ว อาจารย์อู๋ก็เขียนตอบไปอย่าง เมามันแล้ว เพือ่ ให้คำ� ถามได้ออกสูโ่ ลกกว้าง เลยเอามาพิมพ์เป็นหนังสือ ขายซะด้วยเลย อ่านแล้วคนที่มีความทุกข์ วิตก ประสาทจะกิน จะได้รู้สึก ดีขึ้น อย่างน้อยก็ได้รู้ว่า มีเพื่อนร่วมชะตากรรม Admission ไปด้วยกัน

ค�ำถามและข้อสงสัยมีทั้งสิ้น 50 ค�ำถาม ก�ำลังดี ครอบคลุม และไม่ยาวจนต้องใช้เวลาอ่านนาน ส�ำหรับคนที่ไม่กล้าถาม หากโชคดีมีใครถามข้อสงสัยนั้น


ไว้แล้ว จะได้รู้ค�ำตอบโดยไม่ต้องเหนื่อยถาม ส�ำหรับคนที่ชอบถาม ก็ถามเข้ามาอีกได้ที่ “ลานเสวนา” ของ teacherooh.com อาจารย์อู๋อยากตอบจนตัวสั่นแล้วเนี่ย อาจารย์อหู๋ วังเป็นอย่างยิง่ ว่าใครทีไ่ ด้อา่ นหนังสือเล่มนีแ้ ล้ว จะช่วยให้จติ ใจผ่อนคลาย หายเครียด พบทางออกของชีวติ เตรียมตัว ได้ดีขึ้น กินอิ่มนอนหลับ สิ้นความกังวลสงสัยในระบบ admission สอบได้คะแนนดี สอบติดคณะที่ฝันไว้ กันทุกคนครับ อาจารย์อู๋ กลางฝน-เชียงใหม่-2554


สารบัญ 01 สงสัยระบบ Admission 02 อยากเรียนหมอท�ำไงดี 03 อยากเรียน.. วิทย์เครื่องส�ำอางค์ 04 อยากเรียนทันตะ ท�ำไงดีครับ???? 05 ปวช. อยากสอบเอ็นท์ 06 ตื่นเต้นมาก ไม่รู้จะเริ่มอ่านหนังสือจากตรงไหน 07 อยากเรียนคณะโบราณคดีคะ่ ต้องเน้น PAT อะไรบ้างคะ 08 ตารางอ่านหนังสือ 09 อยากเรียนบริหาร 10 อยากเป็นครูครับ 11 เรียนต่างจังหวัดจะสู้ได้ไหม 12 อยากรู้วิธีเพิ่มคะแนนGAT Part อังกฤษครับ 13 วิศวะ VS เทคนิคการเเพทย์ 14 อยากเรียนนิติ 15 อ่อนคณิตมากๆค่ะท�ำไงดี 16 เรียนอะไรถึงจะรวย

15 18 20 22 26 28 30 32 34 36 38 40 42 48 52 54


17 นิเทศ จุฬา 18 ช่วยแนะน�ำการสอบของจิตวิทยา จุฬาฯ หน่อยค่ะ 19 เรียนไม่เก่งแต่อยากเข้ามนุษย์ศาสตร์ ม.เกษตรฯ 20 ช่วยแนะน�ำการสอบคณะกายภาพบ�ำบัด มหิดลหน่อยค่ะ 21 10 วันก่อนสอบ 22 อยากเรียนจิตวิทยา ช่วยแนะน�ำด้วยค่ะ 23 อยากรู้มากๆ 24 อยากเรียนสัตวแพทย์ศาสตร์แค่คะแนนน้อยมาก ท�ำไงดีคะ่ 25 เป็นเด็กซิ่วคะ อยากเรียนรัฐศาสตร์ IR 26 อยากเรียนที่เดียวกับแฟน 27 นวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว. 28 อยากเข้าวิศวะการบินครับ 29 ขอแนวทางการเตรียมตัวสอบแพทย์หน่อยครับ 30 อยากเรียนคณะที่รวมศิลปะทุกเเขนงเลย 31 เรียนหมอหรือเรียนวิศวะดี 32 ม.5 เตรียมตัวยังไงดี

56 58 62 64 68 70 72 74 78 82 84 86 88 90 92 96


33 เด็กที่เรียนไม่เก่ง..อยากเป็นหมอ 34 พอร์ตฟอลิโอ 35 เตรียมสอบไม่ให้เบื่อ 36 วิธีพัฒนาความฉลาด 37 สงสัยว่า อ.อู๋ ตัวจริง หรือตัวปลอมครับ 38 คณะรังสีเทคนิค ม.มหิดล 39 สงสัยหลายเรื่อง 40 ท�ำยังไงต่อไปดีเหรอค่ะ 41 ไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือ 42 ช่วยเเนะน�ำหนูด้วยค่ะ อ.อู๋ 43 ช่วยดูคะเเนนให้หนูด้วยค่ะ 44 การเรียนภาคภาษาอังกฤษ 45 PAT1 46 เรียนท่องเที่ยว 47 ม.4 ขึ้น ม.5 ครับ ท�ำไงดีเขินจังครับ 48 เทคนิคการแพทย์กบั สหเวชศาสตร์ตา่ งกันอย่างไรครับ 49 มหาวิทยาลัยไหนดี 50 อาจารย์ครับหนังสือพิมพ์อังกฤษสมัครยังไงครับ ถึงคนอ่านอันเป็นที่รัก

98 100 102 104 108 110 112 114 120 122 124 126 128 130 132 134 138 140 143


ทุกปัญหามีทางออกที่สวยงามเสมอ ขอเพียงอย่ากังวล ท�ำใจให้สบาย อาจารย์อู๋จะคอยอยู่ใกล้ และตอบทุกข้อสงสัยให้เธอเอง


01

สงสัยระบบ Admission

อาจารย์คะ หนูอยู่ชั้น ม.5 พอถึงปีหนูสอบเขาจะเปลี่ยน ระบบอีกมั้ยคะ เป็นกังวลมากเลยค่ะ หนูไม่ค่อยเข้าใจระบบการสอบ Admission ท�ำไมถึงต้อง สมัครสอบหนึง่ รอบ แล้วยังต้องไปสมัครเลือกคณะอีกหนึง่ รอบด้วยคะ

ตอบเด็กม.5 ผู้ขี้กังวลเล็กน้อย

หนูอย่าได้กังวลไปครับ ถึงแม้ระบบการ Admission จะ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามผู้ใหญ่ใจโลเล แต่อาจารย์อู๋สังเกตดูพบว่า ระบบนิ่งพอควร เมื่อถึงปีหนูสอบก็คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ พอจะสรุปได้ดังนี้ สิ่งที่ต้องใช้ ใช้ GPAX (เกรดเฉลี่ยรวมตอนม.ปลาย) แน่นอน ใช้ คะแนน O-NET แน่นอน ตราบเท่าทีย่ งั มีการใช้ GPAX อยู่ ใช้ GAT PAT ตามแต่ที่คณะต้องการ อาจารย์ อู๋ | 15


ขั้นตอนการสอบ พอหนูขึ้น ม.6 หนูจะเจอกับการสอบ GAT PAT สองครั้ง ครั้ ง แรกในเดื อ นตุ ล าคม ซึ่ ง จะเปิ ด รั บ สมั ค รสอบในช่ ว ง เดือนกรกฎาคม ครัง้ ทีส่ องในเดือนมีนาคม ซึง่ จะรับสมัครสอบในช่วง เดือนพฤศจิกายน การสอบ GAT PAT หนูหมายปองคณะไหนไว้ ให้สอบตาม คณะนั้น ไม่ต้องสอบทุกตัว ในแต่ละวิชาทีส่ อบ ให้เอาคะแนนครัง้ ทีด่ ที สี่ ดุ ไปใช้ ย�ำ้ อีกที นะครับ “ในแต่ละวิชา” นัน่ หมายถึง ถ้าสอบครัง้ แรกหนูทำ� GAT ได้ดี แล้วท�ำ PAT 1 ได้นอ้ ย แต่ครัง้ ทีส่ อง หนูทำ� GAT ได้นอ้ ย แต่ทำ� PAT 1 ได้ดี คะแนนที่หนูจะน�ำไปใช้ก็คือ คะแนน GAT จากครั้งแรก และ คะแนน PAT 1 จากครั้งที่สอง ในช่วงเวลาเดียวกับการสอบ GAT PAT ครัง้ ทีส่ อง หนูจะได้ สอบ O-NET ด้วย ซึง่ O-NET นีไ้ ม่ตอ้ งสมัครสอบ ไม่ตอ้ งเสียเงินสอบ ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ส่งรายชื่อนักเรียนชั้นม.6 เพื่อเข้าสอบ O-NET หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่จัดสอบทั้ง GAT PAT และ O-NET ก็ คือ สทศ. (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) เว็บไซต์อยู่ที่นี่ http://www.niets.or.th/ ย�้ำอีกทีว่าจัดสอบอย่างเดียว รับสมัคร Admission ไม่เกี่ยว ว่าแต่ท�ำไมผู้ใหญ่เขาชอบท�ำเรื่องให้มันยุ่งยาก ด้วยนะ 16 | คลินิก Admission


อี ก หน่ ว ยงานนึ ง ก็ คื อ สอท.(สมาคมอธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย) มีหน้าที่จัดรับสมัคร หนูต้องเอาคะแนน GAT PAT O-NET รวมไปถึง GPAX ไปยื่นที่นี่แล้วก็รอลุ้นผลครับ เว็บไซต์การ รับสมัครอยู่ที่นี่ครับ http://www.cuas.or.th/ พอจะเข้าใจนะครับว่าท�ำไมเราต้องสอบที่หนึ่งแล้วยื่น คะแนนอี ก ที่ ห นึ่ ง ก็ เ พราะคนจั ด สอบ กั บ คนที่ จ ะคั ด เลื อ กเข้ า มหาวิทยาลัยนั้นเป็นคนละคนกันครับ กระบวนการสอบ Admission ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับ อาจจะดูยุ่งยากหน่อย แต่ขอให้หนูอย่ากังวล การสอบ Admisson เป็นข่าวใหญ่ชะยิง่ กว่าข่าวเลือกตัง้ หนูไม่พลาดการสมัครสอบอย่าง แน่นอนครับ ขอให้หนูสอบผ่านด้วยดี และได้เข้าเรียนในคณะที่หนูฝัน ไว้ครับ

อาจารย์ อู๋ | 17


02

อยากเรียนหมอท�ำไงดี

หนูอยากเรียนหมอค่ะ อยากได้โควต้าที่มช. แต่ที่กสพท. เค้ารับสมัครก่อน แต่สอบทีหลัง อยากให้อาจารย์ช่วยแนะน�ำ และแจ้งข่าวสารให้ทราบ เกีย่ วกับการรับสมัครในโครงการต่างๆ คือ หนูไม่คอ่ ยจะเข้าใจแพทย์ โครงการต่างๆค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

ตอบคนอยากเป็นหมอ

ส�ำหรับแพทย์นั้น ให้นึกง่ายๆดังนี้ครับ การรับแพทย์ทที่ ำ� โดย กสพท. (กล่มุ สถาบันแพทย์ศาสตร์แห่ง ประเทศไทย) ก็เหมือนกับเป็น Admission ของแพทย์และทันตแพทย์ นัน่ เองครับ คือรับรวมกันทุกมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศเหมือนทีเ่ คยเป็น ในสมัยเอ็นทรานซ์ เพียงแต่คราวนีเ้ ป็นเฉพาะแพทย์และทันตแพทย์ เหตุผลลึกๆที่แพทย์และทันตแพทย์แยกออกจากระบบ Admission แล้วมารับเอง อาจารย์อเู๋ ชือ่ ว่าคงเป็นเพราะความยุง่ ยาก และความไม่แน่นอนของระบบ Admission นั่นเอง เลยแยกออกมา 18 | คลินิก Admission


รับเองต่างหาก ดังนั้นในระบบAdmission จึงไม่มีคณะแพทย์และ ทันตแพทย์เข้าไปร่วมรับด้วย ถ้ า อยากเข้ า แพทย์ ก็ ร อสมั ค รได้ ร าวเดื อ นสิ ง หาคม ครั บ ส่ ว นระเบี ย บการและรายละเอี ย ด ดู ไ ด้ จ ากที่ นี่ ค รั บ http://www9.si.mahidol.ac.th/ ส�ำหรับโควต้าแพทย์ของ มช. นัน้ ถ้าหนูอยูใ่ นเขตภาคเหนือ ที่เป็นพื้นที่ของ มช. ก็สามารถสมัครโควต้าได้อีกทางหนึ่งครับ จ�ำนวนรับคร่าวๆจะเป็นอย่างนี้ครับ ในแพทย์ของ มช. ประมาณ ปีละ 250 คน จะรับผ่าน Admission ราว 60 คน ที่เหลือจะเป็น ส่วนของโควต้ารับตรงครับ อาจารย์อตู๋ รวจสอบดู จะมีสองโครงการก็คอื โครงการทีร่ บั นักเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว ชนบท ทัง้ สองโครงการหนูสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้จาก เว็บไซต์ของทาง มช.ครับ http://www.cmu.ac.th/ ส่วนอะไรสมัครก่อน อะไรสอบทีหลังนั้น อย่าได้ไปสนใจ เอาเป็นว่า ทีใ่ ดมีแพทย์ให้สอบ เรารีบตรงไปสอบครับ สมมุตวิ า่ พอหนู สอบติดแล้ว ทางคณะแพทย์เขาจะถามเอง ว่าจะมารับการสัมภาษณ์ หรือ สละสิทธิเ์ พือ่ ไปลุน้ รับรวมของ กสพท. ซึง่ ค่อยตัดสินใจกันอีกทีครับ ตอนนีก้ ใ็ จเย็นๆครับ ท�ำใจให้สบาย อ่านหนังสือเตรียมสอบ ให้ดีก็เป็นใช้ได้ครับ ขอให้หนูได้เรียนหมออย่างที่ฝันไว้นะครับ อาจารย์ อู๋ | 19


03

อยากเรียน.. วิทย์เครื่องส�ำอางค์

หนูอยากเรียน.. วิทย์เครื่องส�ำอางค์ ..แต่พ่อบอกให้เรียน แพทย์ก่อนเเล้วค่อยไปเรียนวิทย์เครื่องส�ำอางค์ตอนป.โท คือเรื่อง เรียนแพทย์ไม่เคยอยู่ในสมองของหนูเลย หนูควรท�ำยังไงดี ตัดสินใจไม่ถูกจริงๆ

ถึงว่าที่เด็กวิทย์เครื่องส�ำอางค์

คุณพ่อคงหวังดี เห็นว่าหนูเรียนดี อยากให้เรียนทีจ่ บมาแล้ว ท�ำงานสบายไม่ล�ำบากนะครับ แต่บางทีมนั อาจไม่เร้าใจวัยรุน่ อย่างเรา อ.อูเ๋ ลยแนะน�ำดังนีค้ รับ ก่อนอื่นลองมอบหนังสือของอาจารย์อู๋ “เมื่อลูกสอบเข้า มหาวิทยาลัย ค�ำแนะน�ำไม่ให้พ่อแม่สติแตก” ให้คุณพ่อลองอ่าน ดูครับ 20 | คลินิก Admission


จากนั้น อ.อู๋ขอเสนอหนึ่งแนวทางกับสองแผน หนึ่งแนวทางที่ว่าคือ ลองถามตัวเองว่าชอบวิทย์เครื่อง ส�ำอางค์จริงหรือเปล่า ท�ำไมถึงอยากเรียน เท่จัง (เขียนมาบอก อ.อู๋ ด้วยก็ดีครับ) แล้ ว เขาเรี ย นอะไรกั น จบแล้ ว ไปไหน ถ้ า รู ้ ตั ว แล้ ว ว่ า ชอบแน่ ก็เดินหน้าลุยครับ กล้าเดินไปเลยครับ จะถูกจะผิดอย่างไร อย่างน้อยหนูก็เลือกด้วยตัวเองครับ อ.อู๋ขอสนับสนุนหนึ่งเสียง สองแผนคือ แผนแรก หลังจากพ่ออ่านหนังสือจบ ก็ลองไปเลียบๆเคียงๆ คุยถึงวิทย์เครื่องส�ำอางค์อีกรอบ ยกข้อดีที่ได้ศึกษามา และบอกว่า แน่ใจที่จะลองเดินไปในเส้นทางนี้ดูครับ ถ้าคุณพ่อยังยืนกรานก็ใช้ แผนสองครับ แผนสอง สอบหมอ ลองสอบดูครับ เพราะหมอสอบกันก่อน ที่จะมีการสมัคร Admission หนูก็ไปสอบทิ้งไว้อย่างที่คุณพ่ออยาก ได้ไว้ก่อน ได้หรือไม่ได้ยังไง ค่อยไปต่อรองอีกที (ถือว่าไปลองสนาม สอบละกัน) ลองไปปรับใช้ดูนะครับ

ขอให้ได้เรียนอย่างที่หนูฝันไว้ครับ

อาจารย์ อู๋ | 21


04

อยากเรียนทันตะ ท�ำไงดีครับ

สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนและอ.อู๋ผู้สุดประเสริฐ เข้าเรื่องละกันครับคือผมอยากรู้เกี่ยวกับการเรียนทันตะ แต่มีหลายๆคนบอกว่ายาก แล้วผมก็ไม่ค่อยเก่งค�ำนวณ(ฟิสิกส์ เคมี คณิต)เท่าไร แต่ใจก็อยากเรียนฝากครูอู๋ที่เคารพ อธิบายการเรียน เกี่ยวกับทันตะด้วยครับ ลืมไปอีกหนึ่งอย่างคือ ตอนนี้ผมอยู่ม.4 สาย วิทย์-คณิต ดังนั้นผมต้องท�ำยังไงครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ตอบคนอยากเรียนทันตะ

การเรียนทันตแพทย์นั้นมีหลักสูตร 6 ปีครับ รายละเอียด ของหลักสูตรขอยกของ ทันตะจุฬาฯ มาเป็นตัวอย่างละกันนะครับ รายละเอียดจากทีน่ คี่ รับ http://www.dent.chula.ac.th/ main.php?filename=pro_undergraduate_th 22 | คลินิก Admission


หลักสูตรปริญญาบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ปัจจุบันเป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2544 และในปีการศึกษา 2550 คณะฯ เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ที่พัฒนาเพื่อเน้นการเรียนการ สอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ จ�ำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาระดับ ปริญญาบัณฑิตมีประมาณปีละ 140 คน แบ่งเป็น นิสิตภายใต้โครงการ จุ ฬ าชนบทและโครงการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทั น ตแพทย์ เ พิ่ ม ของกระทรวง สาธารณสุข ประมาณ 40 คน และนิสิตจากการสอบคัดเลือก ประมาณ 100 คน เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยกลุ่มวิชาหลักๆ ดังนี้ 1. กลุม่ การศึกษาทัว่ ไปและกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน เรียน ในชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สหศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์ เรียนใน ชั้นปีที่ 2-3 เกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่รวมทั้งความผิดปกติและโรคของ ร่างกายมนุษย์ เน้นกะโหลกศีรษะใบหน้า และช่องปาก รวมทั้ง ความรู้ พื้นฐานทางจุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันตลอดจนเภสัชวิทยา 3. กลุ่มวิชาชีพทันตแพทย์ เรียนในชั้นปีที่ 3-6 เรียนรู้ทั้งภาค ทฤษฎี และภาคปฏิบัติทางทันตกรรมในห้องปฏิบัติการ และฝึกการดูแล รักษาในผู้ป่วยจริง 4. กลุม่ วิชาเลือก นิสติ สามารถเลือกเรียนในรายวิชาทีต่ นสนใจ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ชีวิตของตน

อาจารย์ อู๋ | 23


ในระหว่างเรียนสายแพทย์ไม่ได้เน้นค�ำนวณหวือหวาเหมือน พวกสายวิศวะครับ จุดส�ำคัญอยูต่ รง เวลาสอบเข้า เขาใช้วชิ าค�ำนวณเป็นตัววัด คนเข้าไปครับ ซึ่งการสอบปัจจุบันนี้ จะเป็นการสอบตรงของคณะแพทย์ และคณะทันตะเขาร่วมกันสอบเอง โดย กสพท. (กล่มสถาบัน แพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย) รายละเอียดดูได้ที่นี่ครับ http://www9.si.mahidol. ac.th/ ถ้ารักจะเป็นหมอฟันจริง ก็ต้องขยันครับ พอม.5 ก็ลองหา ข้อสอบเก่ามาท�ำได้แล้วครับ จะได้รวู้ ่าเราจะต้องอ่านตรงไหนเพิม่ อีก หรือ ตรงไหนน้อยลงอีก จะได้รู้ตัวเองครับ ท�ำแบบนี้น่าจะสอบเข้า ได้ไม่ยากครับ

ขอให้ได้เป็นหมอฟันสมใจนะครับ

24 | คลินิก Admission


อาจารย์ อู๋ | 25


05

ปวช. อยากสอบเอ็นท์

เป็น ปวช. แล้วจะสอบเอ็นท์ ได้ไหมค่ะเนี่ย ต้องท�ำยังไง บ้างค่ะ เตรียมอะไร เริ่มงงไปหมดค่ะ เพราะ ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัย เค้าไม่รับ ปวช.ค่ะ

ตอบเด็กปวช.

สอบได้ครับ ถือว่า จบเทียบเท่าชั้น ม.6 เช่นกันครับ สิ่งที่ต้องใช้คือ ต้องไปสมัครสอบ O-NET ครับ

นอกจาก O-NET แล้ว ก็ต้องสอบ GAT PAT ครับ ปีนึง มีสอบ 2 หน ใช้คะแนนครั้งที่ดีที่สุดของแต่ละวิชา รายละเอียด การสอบ GAT PAT ก็ดไู ด้ทนี่ คี่ รับhttp://www.niets.or.th/ ทีเ่ ดียว กับที่จัดสอบ O-NET ครับ

26 | คลินิก Admission


แล้วก็ เกรดเฉลี่ย 3 ปีของ ปวช. ส่วนคณะไหนใช้คะแนนวิชาใด เป็นร้อยละเท่าไหร่บ้างนั้น ดูได้ที่นี่ครับ http://www.cuas.or.th

ขอให้ได้เรียนอย่างที่ฝันไว้นะครับ

อาจารย์ อู๋ | 27


06

จากตรงไหน

ตืน่ เต้นมาก ไม่รจู้ ะเริม่ อ่านหนังสือ

อ.อู๋ ครับ ผมจะสอบปีนี้ ตืน่ เต้นมาก หนังสือก็เยอะไปหมด ไม่รู้จะเริ่มอ่านจากตรงไหน อ.อู๋ มีเคล็ดลับการอ่านหนังสือมั้ย แนะน�ำผมหน่อย ขอให้ อ.อู๋ สุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองครับ

ตอบคนขี้ตื่นเต้น

ในการเตรียมสอบ Admission หรือจะว่าไปการเตรียมสอบ อะไรก็ตามทีม่ นั ส�ำคัญกับชีวติ ไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีจ่ ะตืน่ เต้นครับ ใครๆ ก็ตื่นเต้นด้วยกันทั้งนั้น แล้วแต่ว่าใครมากใครน้อย สิ่งที่จะช่วยระงับความตื่นเต้นก็คือ เขียนแผนการเตรียมสอบลงในกระดาษ เป็นแผนทีท่ ำ� ได้งา่ ย ท�ำได้จริง และไม่ฝืนแรงเราจนเกินไป แล้วก็ค่อยๆท�ำตามแผนนั้น 28 | คลินิก Admission


อย่างเคร่งครัด แผนทีว่ า่ ก็คอื แผนการอ่านหนังสือ อ.อู๋ ขอแนะน�ำคร่าวๆ ดังนี้ ช่วงสองถึงสามเดือนก่อนสอบ ให้อ่านอย่างน้อยวันละหนึ่งบท อ่านไปก็ท�ำแบบฝึกหัด ไปด้วย จะสอบวิชาไหนก็อ่านมันให้หมดภายในสามเดือนนี้แหละ การอ่านวันละหนึง่ บทถือว่าไม่หนักเกินไปหรือไม่นอ้ ยเกินไป และก็ไม่ ควรอ่านติดกันทุกวัน หนึง่ อาทิตย์กเ็ ว้นซักหนึง่ วันให้สมองได้พกั หน่อย พอใกล้สอบ เอาเป็นว่าซักช่วงสองอาทิตย์ก่อนสอบ แนะน�ำให้วาง ต� ำ ราลง หั น ไปท� ำ ข้ อ สอบเก่ า อย่ า งเดี ย ว ท� ำ ไปจนถึ ง วั น สอบ นั่นแหละครับ แผนที่ว่าสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามชอบใจครับ การเขี ย นแผนลงกระดาษ ก็ เ หมื อ นเวลาเขาเขี ย น แผนการรบขึ้นกระดานไว้ จะได้ไม่ลืมว่าต้องท�ำอะไรก่อนอะไรหลัง

คนมีแผนดี ท�ำอะไรก็ส�ำเร็จ รบก็ชนะ สอบก็ติดสบายครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรง สอบได้อย่างที่ฝันไว้ครับ

อาจารย์ อู๋ | 29


07

อ ยากเรี ย นคณะโบราณคดี ค ่ ะ ต้องเน้น PAT อะไรบ้างคะ คือเท่าที่รู้มา คณะโบราณคดีมีที่เดียวในประเทศ(กลัวเข้า ไม่ได้จัง) แล้วหนูก็ไม่ใช่คนเรียนเก่งอะไร เกรดได้แค่ 2 กว่าเอง อิอิ ก็นะ...พล่ามมาเยอะละ อิอิ คือหนูอยากรู้อะค่ะว่า คณะโบราณคดี เนี่ย เขาต้องเน้น PAT อะไรบ้าง ? ตอนนี้หนูลง PAT คณิตกับศิลปกรรม ก็ไม่รู้ว่าถูกทางมั้ย หรือว่าหนูควรเน้น PAT อะไรเพิ่ม รบกวนอาจารย์อู๋ช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ ^^

30 | คลินิก Admission


ถึงคนชอบโบราณคดี

ชอบโบราณคดีเหรอครับ เล่าให้ฟังบ้างสิครับว่าอะไรเป็น แรงบันดาลใจ อาจารย์อู๋ไปหาค�ำตอบมานะครับ จากร้อยละคะแนน ที่จะใช้สอบเข้า โบราณคดีของม.ศิลปกร นั้นใช้เพียงคะแนน O-NET, เกรดเฉลี่ย, GAT และ PAT 77 (ส�ำหรับสาขาภาษาฝรั่งเศส) มี 6 สาขา 3 รูปแบบการรับเข้าดังนี้ครับ คณะ/สาขา

เกณฑ์ ค่าน�ำ้ ขัน้ ต�ำ่ หนัก O-NET GAT คณะโบราณดี สาขาวิชาโบราณคดี 50 คณะโบราณดี สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ 50 คณะโบราณดี สาขาวิชามานุษยวิทยา 50 คณะโบราณดี สาขาวิชาภาษาไทย 50 คณะโบราณดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 03=50 50 คณะโบราณดี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 40

PAT ที่ ค่าน�ำ้ ใช้ หนัก

เกณฑ์ขนั้ ต�่ ำ ข อ ง PAT 77 10 77=40 (ใช้ GPAX 20% O-NET 30%)

หนู ส ามารถตรวจดู ค ่ า ร้ อ ยละและวิ ช าสอบของทุ ก มหาวิทยาลัยที่รับในระบบ Admissionได้ที่นี่ครับ http://www.cuas.or.th หนูไม่ต้องกลัวเข้าไม่ได้ครับ ลองถ้าเราเตรียมตัวไปอย่าง ดีแล้ว ผลที่ออกมาก็มักจะน่าชื่นใจเสมอครับ ขอให้ได้เป็นนักโบราณคดีครับ อาจารย์ อู๋ | 31


08

ตารางอ่านหนังสือ

คือว่าตอนนี้หนูอยู่ ม.6 แล้วค่ะหนูอยากเรียนพยาบาล แต่ไม่รจู้ ะจัดตารางอ่านหนังสือยังไงดี เพราะการบ้านเยอะ ค่ะ เลยมีเวลาอ่านหนังสือน้อยลง ช่วยแนะน�ำหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ ^^

ตอบพยาบาลในอนาคต

แนะน� ำ อย่ า งนี้ ค รั บ ให้ ห นู เ ปิ ด หนั ง สื อ สรุ ป เนื้ อ หา วิชาม.ปลายดูว่ามีกี่บท สมมุติวิชาคณิตศาสตร์ มี 18 บท หนูก็แบ่ง อ่านวันละบทพร้อมท�ำแบบฝึกหัด อ่านไปหกวัน พักหนึ่งวัน จะได้ ไม่เหนื่อย สามสัปดาห์ก็จะจบวิชาคณิตศาสตร์ครับ

32 | คลินิก Admission


บทหนึ่งน่าจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนอ่านให้จบได้ ครับ หรือหนูจะแบ่งเวลาก่อนไปโรงเรียน หรือระหว่างพักเที่ยง มาอ่านด้วยก็ได้ จ�ำไว้วา่ ท�ำให้ได้วนั ละบท อย่าหักโหม ไม่ตอ้ งรีบ บทไหนยาก อาจอ่ า นนานหน่ อ ย บทไหนง่ า ยก็ อ ่ า นเร็ ว หน่ อ ย อย่ า ลื ม ท� ำ แบบฝึกหัดซักสองสามข้อด้วยนะครับ

ขอให้หนูได้เป็นพยาบาลสมใจ

อาจารย์ อู๋ | 33


09

อยากเรียนบริหาร

หนูอยากเรียนบริหารที่ม.เชียงใหม่มากๆเลยค่ะแต่หนูเป็น คนอ่านหนังสือน้อย หรือไม่ชอบอ่านเลยก็ว่าได้ เวลาอ่านทีไรชอบ ง่วงนอนค่ะ เลยกลัวว่าจะสอบไม่ได้ อาจารย์อู๋พอจะมีค�ำแนะน�ำดีๆไหมคะ แล้วต้องใช้วิชาอะไรในการสอบเข้าบ้างคะ

ถึงผู้บริหารในอนาคต

บริหารม.เชียงใหม่ ใช้ GPAX O-NET GATและ PAT 71 คณิตศาสตร์ ในการสอบเข้าครับ มีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

34 | คลินิก Admission


ตารางร้อยละเป็นดังนี้ครับ คณะ/สาขา

เกณฑ์ขั้นต่ำ� ค่าน้ำ�หนัก PAT ที่ใช้ ค่าน้ำ�หนัก เกณฑ์ขั้น O-NET GAT ต่ำ�ของ PAT คณะบริหารธุรกิจ 30 71 20 คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 30 71 20 (ใช้ GPAX 20% O-NET 30%)

ภาคปกติได้คะแนนราว 58% ก็ได้เรียนแล้วครับ ส่วนภาค พิเศษคะแนนต�่ำกว่าอยู่ที่ 52% ครับ ถือว่าไม่ยากเกินเอื้อมครับ อ่านต�ำราเรียน ส่วนใหญ่ก็เบื่อหน่าย ขี้เกียจด้วยกันทั้งนั้น ครับ แต่เราก็ตอ้ งกัดฟันกลัน้ ใจขยันดูสกั ครัง้ ในชีวติ ครับ เพราะไม่ได้ สอบกันบ่อยๆ ถ้าไม่คอ่ ยชอบอ่านหนังสือ ก็หนั มาท�ำข้อสอบเก่าดีกว่าครับ เร้าใจกว่า ข้อไหนทีท่ ำ� ไม่ได้ค่อยเปิดหนังสืออ่าน ท�ำอย่างนีก้ ็จะอ่าน น้อยลง แต่ได้ผลดีครับ

ขอให้ได้เป็นสาวนักบริหารสมใจครับ

อาจารย์ อู๋ | 35


10

อยากเป็นครูครับ

อยากทราบว่า การรับตรงคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของจุฬาฯ หรือของม.เชียงใหม่ ใช้เกณฑ์อะไรตัดสินครับ เราต้องใช้ เกรดเท่าไหร่ ใช้ GAT PAT อะไรบ้าง และเราต้องใช้แฟ้มสะสมผล งาน(Portfolio)หรือเปล่าครับ

สวัสดีคุณครูในอนาคต

ส�ำหรับการเป็นคุณครูโดยการเข้าเรียนครุศาสตร์หรือศึกษา ศาสตร์นั้น มีสองทางครับ คือสอบตรง และ สอบกับระบบกลางครับ เอาระบบกลางก่อน ใช้ GPAX 20% O-NET 30% GAT20% และ PAT 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู อีก 30% ครับ เหมือนกันทั้งจุฬาและม.เชียงใหม่ครับ 36 | คลินิก Admission


ส่วนรับตรงของจุฬานั้นเป็นการรับตรงรวมกับคณะอื่นๆ ด้วย ก็ใช้ GPAX GAT PAT และสอบวิชาทักษะโครงการรับตรงของ คณะครุศาสตร์ด้วยครับ ส�ำหรับรายละเอียดนั้นดูได้จากที่นี่ครับ http://www.admissions.chula.ac.th/ ว่างๆก็หมัน่ ไปเยีย่ มเว็บไวต์ของคณะครุศาสตร์ดว้ ยครับ จะ ได้ไม่ตกข่าว http://portal.edu.chula.ac.th ส่วนแฟ้มสะสมผลงานนัน้ ไว้ใช้ตอนสอบสัมภาษณ์ครับ ต้อง สอบข้อเขียนให้ผ่านก่อนครับ

ขอให้ได้เป็นครูอย่างที่ฝันไว้ครับ

อาจารย์ อู๋ | 37


11

เรียนต่างจังหวัดจะสู้ได้ไหม

สวัสดีค่ะ หนูเป็นเด็กต่างจังหวัด เรียนได้ 3.85 แต่กลัวจัง เลยว่าจะสู้คนที่เรียนกรุงเทพฯไม่ได้ หนูท�ำไงดีคะ

ตอบเด็กต่างจังหวัด

หนูถามแบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้อ่าน “เรียนไม่เก่งก็สอบ Admission ติด” เพราะในนัน้ เขียนไว้ดว้ ยว่า อ.อู๋ เป็นเด็กต่างจังหวัด และไม่เคยหวาดกลัวพลพรรคจากเมืองหลวงเลยแม้แต่นิดเดียว จริงอยูว่ า่ การอยูใ่ นกรุงเทพฯนัน้ ย่อมได้เรียนในสถานศึกษา ที่ดูจะชั้นน�ำกว่า น่าที่จะมีเปอร์เซ็นต์ในการสอบ Admission ได้สูงกว่า

38 | คลินิก Admission


แต่ต้องขอบอกว่าเป็นแค่ความน่าจะเป็น เพราะการสอบ Admission มันอยูท่ ตี่ วั เราเท่านัน้ ไม่ได้อยูท่ วี่ ่าเราเรียนโรงเรียนอะไร หากหนูเตรียมตัวสอบอย่างดี จะอยูต่ า่ งจังหวัดหรืออยูก่ รุงเทพฯ หนู ก็สามารถประสบความส�ำเร็จได้ไม่ต่างกัน เคล็ดลับการสอบ Admission อยู่ที่การท�ำข้อสอบเก่าให้ มากเข้าไว้ อยู่กรุงเทพฯหรืออยู่ต่างจังหวัดก็มีข้อสอบเก่าว่างขาย เกลื่อนเมืองด้วยกันทั้งนั้น ยิ่งในยุคนี้ที่เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตกว้างไกล ขอบอกว่า ข้อสอบเก่ามีท่วมเน็ตเลยทีเดียว หากหนูยึดข้อสอบเก่าเป็นเหมือนเข็มทิศ เตรียมตัวให้สามารถท�ำข้อสอบได้อย่างคล่องแคล่ว จะอยู่ ในป่าทึบหรือเรียนอยู่บนยอดดอย อ.อู๋เชื่อว่าหนูจะสอบติดทุกคณะ ที่หนูต้องการ

อ.อู๋ท�ำมาแล้ว และเชื่อว่าหนูก็จะท�ำได้เช่นกัน

อาจารย์ อู๋ | 39


12

อ ย า ก รู ้ วิ ธี เ พิ่ ม ค ะ แ น น GAT Part อังกฤษครับ อยากรู้วิธีเพิ่มคะแนนGATpartอังกฤษครับ เอาแบบเข้าใจ ง่ายๆนะครับ

เผยสุดยอดเคล็ดลับเพิ่มคะแนน

GAT Part 2 เป็นส่วนของภาษาอังกฤษ

นาทีนี้แนะน�ำกลยุทธ์เดียวเลย คือ อ่านหนังสือพิมพ์ภาษา อังกฤษ หรือ หากใครขี้เกียจเดินไปซื้อ ก็อา่ นฉบับออนไลน์ก็ได้ มี เยอะแยะไป นับแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้อ่านทุกวัน อย่าได้ขี้เกียจ เป็นอันขาดครับ

40 | คลินิก Admission


การซื้อหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมาอ่านทุกวันจะเป็นการ ฝึกภาษาแบบสร้างสภาวะแวดล้อม ให้อยู่ในบรรยากาศของภาษา อังกฤษ คล้ายๆคนไปเมืองนอกนานๆ หันไปทางไหนก็มแี ต่ปา้ ยภาษา อังกฤษ หันไปทางไหนก็มีแต่คนพูดอังกฤษ สมองเราก็จะปรับตัวให้ เริ่มเรียนรู้ได้เอง ที นี้ ถ ้ า เราซื้ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ภ าษาอั ง กฤษมากองไว้ ทุ ก วันๆ มันก็จะต้องเห็นมันก็จะต้องผ่านตาบ้างไม่มากก็น้อย และ ยิ่งหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนั้น ภาพที่ใช้ประกอบจะสวยกว่า หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทย ก็ยิ่งดึงดูดให้เราลองอ่านดู เริ่มแรกนั้น อาจจะอ่านแค่พาดหัวข่าว หรืออ่านค�ำบรรยายใต้ภาพ แต่ก็นับ เป็นการเริ่มต้นเล็กๆที่จะน�ำไปสู่สิ่งยิ่งใหญ่ในอนาคต ท�ำแบบนี้รับประกันคะแนนดีครับ สิง่ ส�ำคัญอีกอย่างคือ โหลดข้อสอบเก่ามาลองท�ำดูดว้ ยครับ

ขอให้ได้คะแนนดีครับ

อาจารย์ อู๋ | 41


13

วิศวะ VS เทคนิคการเเพทย์

สวัสดี ^_^ คือว่าหนูเป็นเด็กสายวิทย์ค่ะเป็นผู้หญิง คือว่า ไม่รวู้ า่ จะลงอะไรดีคะ่ เพราะในใจก็ชอบ วิศวะมากๆ เเต่เเม่ก็ไม่สนับสนุน เพราะเป็นผู้หญิง เเต่ เทคนิคการเเพทย์ก็น่าสนใจดีค่ะ อาชีพ การงาน มั่นคง ผู้หญิงเรียนได้ เเต่ก็กลัวว่าคะเเนนอาจจะมีการเเข่งขันกันสูง กลัวไม่ได้ เฮ้อ.. เเล้วจะลงอะไรดีล่ะคะ ชอบเรียนวิชาฟิสิกส์มากๆเลยค่ะ ก็เลยอยากลงวิศวะ อยากใส่เสื้อช็อป เวลาเห็นมันทีไร รู้สึกอยากใส่ทุกที ไม่รู้วา่ เพราะ อะไรเหมือนกัน คิดว่าใส่เเล้วรู้สึกภูมิใจ เท่ จึงฝังใจกับมันมากๆ เเม้เเต่เห็นพวกเด็กอาชีวะเค้าใส่กัน ก็คิดว่าเราจะมีโอกาส ได้ใส่มันมั้ยนะ เป็นถึงขนาดนั้น หลายคนเเม้เเต่เพื่อนยังพูดล้อเลย ว่า..ก็ไปเรียนอาชีวะซะซิ หรือไม่ก็ไปซื้อผ้ามาตัดซะซิ เเต่มันไม่ใช่ เเค่เรื่องเสื้อหรอก มันมีอะไรมากกว่านั้น ค�ำว่าวิศวกร มันมีค่า เเละมีความหมายมาก ที่ใครๆคงไม่เข้าใจ 42 | คลินิก Admission


เเละกับเทคนิคการเเพทย์หนูก็ไม่ได้มีความรู้สึกมากมาย อะไร เหมือนกับวิศวะ เเต่คิดว่าเราก็เป็นผู้หญิงนะ เรียนอะไรที่ไม่ ต้องใช้ก�ำลังมากก็ได้ เเต่เรียนเทคนิคการแพทย์ มันก็มีส่วนของ เคมี ชีวะ ที่เป็นเหมือนยาขมส�ำหรับหนูเลยล่ะค่ะ ไม่ชอบเลย เเต่กบั ฟิสกิ ส์ชอบมากๆ ธรรมชาติของวิชาฟิสกิ ส์นี้ มันเป็น เรื่องของการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ มันน่าสนุกน่าเรียนน่าค้นหา อาศัยหลักความเข้าใจ ก็เรียนได้ สูตรก็มี เเต่บางอย่างสูตรก็ไม่ต้อง จ�ำก็ได้ เเค่เข้าใจหลักการ บางทีสูตรก็ลอยขึ้นมาอยู่ตรงหน้าซะงั้น เเต่กับเคมีชีวะมีเเต่ท่องจ�ำอะไรไม่รู้ ไม่เห็นสนุกน่าสนใจเลย เฮ้ อ เเละนี่ ก็ เ ลยเป็ น ปั ญ หาหนั ก อึ้ ง ของหนู ว ่ า จะ เรียนอะไรดี วิศวะ ก็มีฟิสิกส์ที่เราชอบ มีเสื้อช็อปที่ใส่เเล้วภาคภูมิใจ เท่ เเละค�ำว่าวิศวกร เป็นอาชีพที่ฝันไว้ เป็นอาชีพที่ฝังใจมาก เเต่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียนรอดมั้ย เทคนิคการเเพทย์ ก็เป็นอาชีพที่มั่นคงน่าเรียน เเต่ก็มี เคมี กับชีวะ ที่เหมือนยาขมถ้วยใหญ่ที่ต้องดื่ม มันอาจจะขมเหลือเกิน หรืออาจจะเป็นยาขมเเต่ทีเเรกพอดื่มไปดื่มมาอาจกลายเป็นความ เคยชิน เเละขาดไม่ได้ในที่สุดก็เป็นไปได้

สุดท้ายนี้ หนูควรเลือกอะไรดีค่ะ.. อาจารย์ อู๋ | 43


ช่วยตอบทีนะค่ะ เพราะเเนวการอ่านหนังสือต้องไปในทาง เดียวกับคณะที่เลือก จะได้เน้นให้ถูกจุด ช่วยหนูด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะครูอู๋ รักษาสุขภาพด้วย ^_^

44 | คลินิก Admission


ตอบหนูผู้อยากเป็นวิศวะ

หนูเขียนเก่งมาก น่าจะเลือกเป็นนักเขียนได้อีกทางหนึ่ง นะครับ จากที่หนูเล่ามา ถ้ารักชอบวิศวะกันขนาดนี้ ก็เรียนวิศวะ สิครับ ที่ ว ่ า วิ ศ วะไม่ เ หมาะกั บ ผู ้ ห ญิ ง เห็ น ที จ ะเป็ น อดี ต ไปเสียแล้วครับ ปัจจุบันผู้หญิงเรียนวิศวะเยอะมาก หากพูดถึงวิศวกร ตามประสาคนไทยก็อาจจะนึกถึงแต่ วิศวกรโยธาที่คอยสร้างตึก ซึ่งนั่นเป็นเพียงสาขาหนึ่งของวิศวะเท่านั้นครับ วิ ศ วะยั ง มี อี ก หลายสาขา ไล่ ตั้ ง แต่ ไฟฟ้ า ยานยนต์ เครื่ อ งกล สื่ อ สาร สิ่ ง แวดล้ อ ม ล่ า สุ ด กั บ วิ ศ วกรรมนาโน และมีหลายสาขาที่ผู้หญิงนิยมเรียนเช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี ผู้หญิงในวิศวะนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันอยู่ในอัตรา ราว 1 ต่อ 5 แปลว่า ทั้งคณะ 600 ผู้หญิงก็เป็นร้อยครับ จริงแล้วงานวิศวะ ไม่หนักกายอย่างทีห่ ลายคนคิดครับ หนัก หัวเสียเป็นส่วนใหญ่ครับ

อาจารย์ อู๋ | 45


ใครหลายคนอาจจะคิดว่า วิศวกร แปลว่าช่าง จริงแล้วไม่ ค่อยถูกเท่าไหร่ ค�ำว่าวิศวกรในภาษาอังกฤษ คือ engineer มีราก ศัพท์มาจากภาษาละติน ว่า ingenium แปลว่า บุคคลอันเฉลียวฉลาด แสดงว่าคณะนี้ไม่ได้สอนให้เป็นช่าง ท�ำงานหน้าด�ำมือด�ำ แต่อย่างใด แต่เนื้อแท้แล้วสอนแนวคิดอันเฉลียวฉลาดให้ต่างหาก อยากเฉลียวฉลาดต้องเลือกเลยครับ ฟันธงว่า เรียนที่ชอบ จะรู้สึกสนุก รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เรียน ยามเรียนก็สบาย จบออกมาก็รู้สึกดี เชียร์ให้เลือกวิศวะ 1 เสียงครับ

46 | คลินิก Admission


อาจารย์ อู๋ | 47


14

อยากเรียนนิติ

อยากเรียนนิติมาก ต้องท�ำไงบ้างคะเริ่มจากตรงไหนดี ตอนนี้ก็เริ่มอ่านสังคมไปเยอะแล้ว หนูมปี ญ ั หาเรือ่ งภาษาอังกฤษมากเลยคะ กลัวสอบทีไ่ หนก็ ไม่ติดเพราะวิชานี้

ถึงเด็กนิติในอนาคต

“อยากเรียนนิติต้องเป็นคนชอบอ่านหนังสือ ความจ�ำดี เพราะต้องท่องหลักกฎหมายต่างๆ ควรจะเป็นคนชอบโต้แย้งไม่ยอมใครง่ายๆ แต่ก็ต้องมี เหตุผล พูดเสียงดังฟังชัด เจ้าคารี้คารม เพราะต้องไปต่อสู้ในศาล

48 | คลินิก Admission


ที่ส�ำคัญต้องเป็นคนรักความยุติธรรมและต่อสู้เพื่อความ ยุติธรรม มิฉะนั้น ความรู้ที่ได้เล่าเรียนไปก็เปรียบเสมือนเป็นดาบใน มือโจร” คณบดี คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมลไปถามท่านคณบดีเรื่องคนอยากเรียนนิติ ท่านเลย แนะแนวมาให้ หวังว่าจะช่วยคนที่ก�ำลังค้นหาตัวเองอยู่ได้ หนทางเข้านิตินั้น ขอยกนิติจุฬาขึ้นมาเป็นตัวอย่าง มี5รูป แบบการสอบเข้าดังนี้ครับ คณะ/สาขา

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ เลือกสอบภาษาจีน

เกณฑ์ ขั้นต�่ำ O-NET -

ค่าน�้ำ หนัก GAT 40 40

PAT ที่ใช้

ค่าน�้ำ หนัก

71 77

10 10

เกณฑ์ขั้น ต�่ำของ PAT -

-

40

78

10

-

-

40

79

10

-

03=50

40

80

10

-

(ใช้ GPAX 20% O-NET 30%)

อาจารย์ อู๋ | 49


ส่วนคะแนนภาษาอังกฤษนัน้ ขอแนะน�ำการปรับปรุงภาษา อังกฤษราคาประหยัดไว้ดังนี้ ให้สมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ แล้วอ่านทุกวัน หรือไม่ก็ไปอ่านตามห้องสมุด แต่ต้องอ่านทุกวันนะครับ อ่านวันละ นิดวันละหน่อย เลือกเรื่องที่ชอบ ชอบดาราอ่านข่าวบันเทิง ชอบ ฟุตบอลอ่านหน้าข่าวกีฬา ท�ำไปเรื่อยๆ ภาษาอังกฤษจะดีขึ้นทันตาครับ

ขอให้ได้เรียนนิติสมใจครับ

50 | คลินิก Admission


อาจารย์ อู๋ | 51


15

อ่อนคณิตมากๆค่ะท�ำไงดี

จะขึ้น ม.6เทอมนี้ค่ะ เพิ่งส�ำนึกได้ว่าต้องตั้งใจเรียนคณิต ไม่เคยตั้งใจเรียนคณิตเลยค่ะ แต่เพิ่งระลึกได้ว่าต้องใช้ คะแนนคณิตสูงเลยT^T ปิดเทอมนีก้ เ็ รียนคณิตอยูเ่ ป็นคอร์สเอ็นท์ ก็พอรูเ้ รือ่ งค่ะ แต่ รู้สึกว่ามันไม่แน่นพอเพราะมันเป็นแบบส�ำหรับคนที่พื้นแน่นแล้ว ต้องปูพื้นใหม่ยังไงดีคะ= =เวลาให้พี่สอนมันก็ด่าว่าโง่ ตลอดเลย ไม่ได้อยูว่ ชิ าเดียวค่ะ คณิตเนีย่ (ปัญหาสุดๆเลย) ช่วยหน่อย นะคะ

52 | คลินิก Admission


สูตรลับเก่งเลข

คณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะ แปลว่า ท�ำบ่อยๆ แล้วจะเก่ง ช่วงแรกๆ อาจท�ำแล้วช้า ท�ำแล้วผิด หรือท�ำแล้วโดนคน ประณามว่าโง่อย่างที่หนูโดน (อ.อู๋ก็เคยตกเลขมาแล้ว) แต่อย่าได้หวั่นใจไป ขอให้ท�ำโจทย์บ่อยๆ ท�ำไปเรื่อยๆ วันละนิด วันละหน่อย อาศัยว่าอึด สม�่ำเสมอ ไม่เกินสามเดือนก็จะเก่งครับ คณิตศาสตร์นั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นคณิตศาสตร์ คือไม่ ต้องอาศัยดวงอาศัยโชคหรืออาศัยบุญเก่ามาช่วยให้เก่งแต่อย่างใด แต่อาศัยหลักการทางคณิตสาสตร์ คือยิ่งท�ำมากฝึกฝนมากก็ยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้น นี่คือสูตรลับการเก่งคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง

ขอให้เก่งเลขในเร็ววันครับ

อาจารย์ อู๋ | 53


16

เรียนอะไรถึงจะรวย

อาจารย์ ค รั บ ผมอยากถามชั ด ๆเลยว่ า เรี ย นอะไร ถึงจะรวยครับ

ตอบคนอยากรวย

เรียนอะไรก็จนได้ทั้งนั้น และเรียนอะไรก็รวยได้ทั้งนั้น หากเราเลือกเรียนทีช่ อบเรียนทีม่ คี วามสุข เราจะท�ำงานนัน้ อย่างมีความสุข ท�ำได้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาต่อไปไม่รู้จบ แล้วเดี๋ยวความร�่ำรวยก็จะตามมาครับ เรียนที่ชอบเรียนที่รักเดี๋ยวสตางค์ก็จะตามมาครับ ขอให้ได้เรียนในคณะที่ชอบนะครับ ปล. ถ้าเจอคณะทีร่ บั ประกันแน่นอนว่าจบไปแล้วรวย อย่า ลืมส่งโทรเลขมาบอกอ.อูน๋ ะครับ อยากจะลงทะเบียนเรียนด้วยซักคน

54 | คลินิก Admission


อาจารย์ อู๋ | 55


17

นิเทศ จุฬา

อยากเข้านิเทศ จุฬา อยากทราบว่าต้องให้ได้แกทประมาณ เท่าไรถึงจะมีลุ้นอะค่ะ ตอนนีค้ ะแนนทีไ่ ด้ดที สี่ ดุ คือGAT251.34 gpa 3.8 แต่โอเนท เอาอีก 30%ท�ำไม่ค่อยได้เลยอะค่ะ อาจาร์ยอู๋ช่วยบอกด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบหนูผู้ไม่รู้ตัวว่าคะแนนดีมาก

หนูครับ คะแนนดีมาก เกรดก็ดีมาก

GAT250 มีคนได้เท่านี้หรือเยอะกว่านี้แค่ 400 คนใน ประเทศ ส่วนใหญ่ก็ไปเรียนวิศวะ อักษร บัญชี หมอซะเยอะครับ คะแนนดีมาก

56 | คลินิก Admission


แต่กอ็ ย่าประมาท สอบอีกรอบก็ตงั้ ใจท�ำดีๆ เผือ่ ได้คะแนน เพิ่มครับ อย่าเพิ่งไปกังวล ตอนนี้ท�ำสอบที่เหลือให้ดีที่สุดก่อน จะ เป็นไงก็เป็นกัน

ขอให้ได้เรียนนิเทศสมใจครับ

อาจารย์ อู๋ | 57


18

ช่วยแนะน�ำการสอบของจิตวิทยา จุฬาฯ หน่อยค่ะ จากที่ไปศึกษาข้อมูลมาแล้ว ปรากฏว่าไม่เข้าใจ ตอนนี้ก�ำลังจะขึ้น ม.5 อยากให้แนะน�ำวิชาที่จะใช้สอบ // Gat-PAT // O-NET หรืออะไรก็ช่างอะค่ะ ที่เกี่ยวข้อง (แบบว่าไม่รู้ =.=) แล้ ว ก็ จิ ต วิ ท ยาที่ ว ่ า มี 3 รู ป แบบนี้ มั น คื อ อะไรหรอค่ ะ แล้วมีวิธีเลือกแต่ละรูปแบบยังไง แล้วก็ขอรายละเอียดเสริมด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้า >/\<

58 | คลินิก Admission


ถึงนักจิตวิทยาในอนาคต

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ มีการสอบในสามรูปแบบครับ

แบบที่ 1 องค์ประกอบรวมทั้งหมดคือ 100% แบ่งเป็น ส่วนๆได้ดังนี้ GPAX (เกรดเฉลี่ย ม4-ม6) 20% O-NET (สอบตอนจบ ม.6) 30% GAT(สอบเชื่อมโยง + ภาษาอังกฤษ สอบได้ปีละสองหน เก็บคะแนนไว้ได้ 2 ปี) 30% PAT 71 (วิชาเลข สอบได้ปีละสองหนเหมือน GAT) 20%

แบบที่ 2

GPAX (เกรดเฉลี่ย ม4-ม6) 20% O-NET (สอบตอนจบ ม.6) 30% GAT(สอบเชื่อมโยง + ภาษาอังกฤษ สอบได้ปีละสองหน เก็บคะแนนไว้ได้ 2 ปี) 30% PAT 72 (วิทยาศาสตร์) 20%

อาจารย์ อู๋ | 59


แบบที่ 3

GPAX (เกรดเฉลี่ย ม4-ม6) 20% O-NET (สอบตอนจบ ม.6) 30% GAT(สอบเชื่อมโยง + ภาษาอังกฤษ สอบได้ปีละสองหน เก็บคะแนนไว้ได้ 2 ปี) 50%

เลือกสอบได้ตามชอบใจครับ ขอให้ได้เรียนจิตวิทยาอย่างที่ฝันไว้ครับ

60 | คลินิก Admission


อาจารย์ อู๋ | 61


19

เรี ย นไม่ เ ก่ ง แต่ อ ยากเข้ า มนุษย์ศาสตร์ ม.เกษตรฯ

เรียนไม่เก่งค่ะ ท�ำงัยดี อยากเข้า ม.เกษตรศาสตร์

ถึงเด็กเรียนไม่เก่ง

“เรียนไม่เก่งก็สอบ Admission ติด” หนังสือของ อาจารย์อู๋ วางแผงทัว่ ไทยครับ ลองหามาอ่านดู เรื่องเรียนเก่ง เรียนไม่เก่ง เรียนโรงเรียนชื่อไม่คุ้นหู ไม่ได้ เป็นประเด็นครับ ความเท่าเทียมคือ ทุกคนต่างก็เห็นข้อสอบเก่าด้วย กันทัง้ นัน้ ครับ หมัน่ ท�ำข้อสอบเก่าบ่อยๆ เตรียมตัวให้พร้อม เข้าสอบ ด้วยจิตใจที่แข็งแกร่ง ก็ไม่ต้องกลัวใครครับ คนเรียนเก่งจากโรงเรียนชื่อดังต่างหาก ที่ควรจะกลัวคนที่ เตรียมตัวมาดีอย่างเรา

ขอให้ได้เรียนอย่างที่ฝันไว้ครับ

62 | คลินิก Admission


เรียนไม่เก่งก็สอบ Admission ติด พบสุดยอดกลยุทธ์พิชิตสมรภูมิ Admission ได้ในเล่ม 139 บาท ประหยัดกระเป๋า วางจ� ำ หน่ า ยที่ ร้ า นนายอิ น ทร์ , seed,ศูนย์หนังสือจุฬา,doubleA book tower และ ร้านหนังสือชั้นน�ำทั่วโลก

อาจารย์ อู๋ | 63


20

ช ่ ว ย แ น ะ น� ำ ก า ร ส อ บ ค ณ ะ กายภาพบ�ำบัด มหิดลหน่อยค่ะ ตามหัวข้อน่ะค่ะ แนะน�ำการสอบและวิชาที่จะใช้ในการสอบน่ะค่ะ แบบว่า หาอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ แล้วคณะนี้มีสอบตรงไหมคะ อีกอย่างหนึ่งคณะนี้เขาอยู่ในสังกัดของคณะวิทยาศาสตร์ หรือตั้งเป็นคณะกายภาพบ�ำบัดแล้วคะ แล้วก็ขอรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสอบเพิ่มด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

64 | คลินิก Admission


ตอบนักกายภาพบ�ำบัดในอนาคต

เป็นคณะแล้วครับ มีเว็บไซต์ด้วย http://www.pt.mahidol.ac.th/

มีรับตรงครับ ดูได้ที่นี่ http://www.mahidol.ac.th/ ส่วนระบบ Admission กลาง คณะกายภาพบ�ำบัดใช้สูตร สอบตามนี้ครับ GPAX 20% O-NET 30% (และต้องได้คะแนนรวมไม่ต�่ำกว่า 30 %) GAT 20% PAT72 วิทยาศาสตร์ 30% เห็นดังนีแ้ ล้วก็พอจะมองภาพออกว่า ให้ทำ� ใจให้สบาย วิชา สอบไม่เยอะจนเกินไป สิ่งที่ต้องท�ำก็คือประคับประคองเกรดในห้องให้ออกมาดู ดีหน่อย ไม่ต้องเยอะมากก็ได้ ราวๆ 2.75-3.50 ก็น่าจะถือว่าเกาะ กลุ่มกับคนอื่นๆ แต่ถ้าได้น้อยกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับ ให้ไปตั้งใจอ่าน หนังสือ เพื่อท�ำ O-NET ให้ดีได้ครับ O-NET นั้นข้อสอบค่อนข้างง่าย หากตั้งใจอ่านหนังสือ ก็ จะท�ำได้คะแนนสูงครับ

อาจารย์ อู๋ | 65


เอาข้อสอบ O-NET มาลองท�ำดูก่อนก็ได้ครับ แต่จะสอบ กันเมษาปีหน้านะครับ อีกสองส่วนก็คือ GATและ PAT 72 นั้น ถ้าหนูจะจบม.6 ปี นี้ ตุลาก็สอบได้เลย แล้วก็ยังมีรอบมีนา PAT 72 ซึ่งก็คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวมกัน อ่านหนังสือให้ดีก็น่าจะท�ำได้บ้างครับ และครั้งต่อไปก็น่า จะดีขึ้น ส่วน GATนัน้ ขอให้ลองหาข้อสอบเก่ามาท�ำดูครับ ท�ำให้มาก ทีส่ ดุ GATนัน้ ถ้าจับทางได้ ก็จะท�ำได้คะแนนเยอะจนอาจได้เกือบเต็ม ได้ครับ

ขอให้ได้เรียนกายภาพบ�ำบัดนะครับ

66 | คลินิก Admission


อาจารย์ อู๋ | 67


21

10 วันก่อนสอบ

อาจารย์ครับ เหลือเวลาอีก 10 วันก่อนสอบ ควรเตรียมตัว ยังไงครับ

ตอบคนใกล้สอบ

ขอตอบตามนี้ครับ

10 วันก่อนสอบ : ท�ำข้อสอบเก่า วันละ 4 ฉบับ สามฉบับ หลังอาหาร และหนึ่งฉบับก่อนนอน 9 วันก่อนสอบ : ท�ำข้อสอบเก่า วันละ 4 ฉบับ สามฉบับ หลังอาหาร และหนึ่งฉบับก่อนนอน 8 วันก่อนสอบ : ท�ำข้อสอบเก่า วันละ 4 ฉบับ สามฉบับ หลังอาหาร และหนึ่งฉบับก่อนนอน 7 วันก่อนสอบ : ท�ำข้อสอบเก่า วันละ 4 ฉบับ สามฉบับ หลังอาหาร และหนึ่งฉบับก่อนนอน 68 | คลินิก Admission


6 วันก่อนสอบ : ท�ำข้อสอบเก่า วันละ 4 ฉบับ สามฉบับ หลังอาหาร และหนึ่งฉบับก่อนนอน 5 วันก่อนสอบ : ท�ำข้อสอบเก่า วันละ 4 ฉบับ สามฉบับ หลังอาหาร และหนึ่งฉบับก่อนนอน 4 วันก่อนสอบ : ท�ำข้อสอบเก่า วันละ 4 ฉบับ สามฉบับ หลังอาหาร และหนึ่งฉบับก่อนนอน 3 วันก่อนสอบ : ท�ำข้อสอบเก่า วันละ 4 ฉบับ สามฉบับ หลังอาหาร และหนึ่งฉบับก่อนนอน 2 วันก่อนสอบ : ท�ำข้อสอบเก่า วันละ 4 ฉบับ สามฉบับ หลังอาหาร และหนึ่งฉบับก่อนนอน วันสุดท้ายก่อนสอบ : หยุดท�ำข้อสอบ เตรียมใจให้สงบ เข้า นอนแต่หัววัน เช้าวันสอบอย่าลืมไปขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอา และญาติผู้ใหญ่

อ.อู๋ อวยพรล่วงหน้า ขอให้สอบได้คะแนนดีครับ

อาจารย์ อู๋ | 69


22 ด้วยค่ะ

อยากเรียนจิตวิทยา ช่วยแนะน�ำ

อยากเข้าจิตวิทยา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ขอค�ำแนะน�ำด้วยนะคะ

แนะน�ำคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ มีสองทางให้เข้าครับ 1. รับตรงของจุฬาฯ เอง มีสองรูปแบบ รูปแบบละ 25 คน รวมแล้วรับ 50 คนครับ ศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ทนี่ คี่ รับhttp:// www.admissions.chula.ac.th 2. รับรวม Admission กลาง มีสามรูปแบบ รวมแล้วรับ 105 คน

70 | คลินิก Admission


ดู ค ะแนนสู ง สุ ด ต�่ ำ สุ ด ไว้ เ ป็ น แนวทางได้ ที่ นี่ ค รั บ http://www.cuas.or.th/

และก็น่าจะไปเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของคณะจิตวิทยาเขาซัก หน่อย เผื่อสอบติดจะได้ไม่เคอะเขิน http://www.psy.chula.ac.th/psy/index.php

ขอให้ได้เรียนจิตวิทยา จุฬาฯ นะครับ

อาจารย์ อู๋ | 71


23

อยากรู้มากๆ

อาจารย์อคู๋ รับผมอยากทราบว่าถ้าผมเรียนคณะการจัดการ ท่องเที่ยว เลือกภาษาที่สองเป็นภาษาญี่ปุ่น จะสามารถท�ำงานใน อาชีพใดได้บ้าง และในอนาคตจะดีมั้ย และถ้าจะเป็นล่ามเนี่ยได้รึ ป่าวครับ ขอบคุณมากครับ

ตอบเด็กท่องเที่ยว

ท�ำได้หลายอาชีพเลยครับ ยิ่งได้ภาษาญี่ปุ่นยิ่งดีใหญ่

เป็นล่ามก็ได้นะครับ ถ้าภาษาแข็งแรง หรือจะท�ำตรงสาย ไปเป็นไกด์ ไปอยู่ตามโรงแรม อยูต่ ามหน่วยงานราชการอย่าง การ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

72 | คลินิก Admission


งานเยอะแยะครับ ขอให้ในช่วงแรกอย่างเลือกงาน อดทน หาประสบการณ์ซกั หน่อย แล้วก็จะค่าตัวแพงเนือ้ หอม ใครๆก็อยาก ได้ไปท�ำงานครับ

ถ้าคุณไกด์ว่างก็พาอาจารย์อู๋เที่ยวด้วยนะครับ

อาจารย์ อู๋ | 73


24

อยากเรียนสัตวแพทยศาสตร์ แต่ คะแนนน้อยมาก ท�ำไงดีค่ะ คือหนูอยากเรียนสัตวแพทย์มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แต่ตอนนี้ คะแนนทุกอย่างน้อยมาก เครียดมากเลยค่ะ ค่ายสัตวแพทย์ของเกษตรก็สมัครไม่ทัน แย่มากเลย คื อ หนู ล องไปคิ ด คะแนนทั้ ง หมด ยั ง ไม่ ร วม O-NET เต็ม 30000 หนูได้ตอนนี้แค่ 9300 เองค่ะ น้อยมากเลย เกรดหนูได้ 2.74 เองค่ะ

ตอนนี้ที่อยากเข้าก็มีหลายที่ค่ะ แต่อยากไปม.เทคโนราชมงคลตะวันออกมากกว่า เพราะสัตวแพทย์เพิ่งเปิดไม่กี่ปีเอง คะแนนต�่ำสุดก็อยู่ที่ราวๆ 14000+ สูงสุด 18000+ ตอนนี้ก็เหลือแค่รอบมีนา GAT PATแย่มากเลยค่ะ

หนู จั ด ตารางอ่ า นหนั ง สื อ แต่ มั ก จะท� ำ ไม่ ไ ด้ ค ะแนน แกท ได้แค่ 144

74 | คลินิก Admission


แพท2 ได้ 77 เองค่ะ เครียดมากๆช่วยบอกทีนะคะว่าหนู ควรจะท�ำยังไงต่อไปดี ปล.เพิ่มเติมค่ะ คือ พ่อ แม่ อา ทุกๆ คน เขาจะให้หนูเรียนบัญชี แต่ หนูไม่ชอบเลยค่ะ แล้ ว หนู เ รี ย นสายวิ ท ย์ ม า หนู ก็ ไ ม่ อ ยากจะไปแย่ ง สายศิลป์ด้วย หนูอยากเป็นสัตวแพทย์จริงๆค่ะ จริงถึงจริงที่สุด

อาจารย์ อู๋ | 75


ตอบว่าที่สัตวแพทย์

ถ้ารักกันจริงขนาดนี้ ก็ลุยเลยครับ เรียนสัตวแพทย์ไปเลย อย่าได้ลังเล ค่ายอะไรนั่นไม่ส�ำคัญหรอกครับ เกรด 2.74 ถือว่ากลางๆครับ ไม่มากไม่น้อย พอไหวๆ ไป ขยันสอบO-NETเอาก็พอครับ มามุ่งมั่นท�ำโจทย์ดีกว่าครับ อ่านหนังสือแล้วต้องท�ำโจทย์ ด้วยนะครับ หาข้อสอบเก่ามาท�ำเยอะๆ ถึงเยอะที่สุดครับ ท�ำแล้วก็หา ดูว่าผิดตรงไหน แล้วก็ท�ำซ�้ำแล้ว ซ�้ำอีก คะแนนจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ จนสอบได้สัตวแพทย์ในที่สุดครับ

ขอให้ได้เป็นสัตวแพทย์ครับ

76 | คลินิก Admission


อาจารย์ อู๋ | 77


25

เ ป ็ น เ ด็ ก ซิ่ ว ค ะ อ ย า ก เ รี ย น รัฐศาสตร์ IR คือ ตอนนี้หนูก�ำลังเรียนอยุ่ วิศวะ ที่ ม.สงขลานครินทร์ นะคะ แต่อยากซิ่ว เพราะพอได้มาเรียนแล้วรู้สึกว่า มันไม่เหมาะ กับเราเลย หนูอยากเรียน รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะ คะ แต่พอจะสมัครของธรรมศาสตร์ ก็ไม่รับเด็กซิ่ว หนูเลยคิดว่า จะ รอสอบของ มศว. รอบ 2แล้วก็ของ ม.เกษตรศาสตร์ดูนะคะ ของจุฬาหนูก็อยากลองสอบเหมือนกัน แต่ไม่แน่ใจว่าต้อง ใช้คะแนนความถนัดที่จุฬาฯ จัดสอบเองด้วยรึเปล่า เพราะหนูยังไม่ ได้สอบเลยคะ ครั้งนี้หนูหวังมากๆเลย หนูก�ำลังคิดว่าจะซิ่วออกมาอ่านหนังสือดีหรือเรียนต่อไป แล้วค่อยสอบดี ใจหนูไม่ได้อยูก่ บั สิง่ ทีห่ นูเรียนเลย แต่กย็ งั กลัวว่าจะสอบไม่ ได้อยู่ดี เด็กเก่งๆตั้งเยอะ หนูคิดว่าจะลองเสี่ยงแอดมิชชั่น เพราะดูจากคะแนนแล้ว คะแนนแกท แพท หนูผ่านฉลุยอ่ะคะ แต่โอเน็ตออกจะห่วยอยู่ซัก หน่อย เพราะตอนนั้นได้โควตาแล้วเลยไม่ได้อ่านไปสอบ เป็นความ ผิดพลาดของหนูเอง 78 | คลินิก Admission


หนูควรเสี่ยงยื่นแอดดีมั้ยคะ หรือหนูควรท�ำยังไงดี สับสน มากๆเลยค่ะ แล้วแนวหนังสือที่ควรจะอ่าน เป็นไงอ่ะคะ ตอนนี้มี หนังสือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากอดีตปัจจุบัน จุฬาฯ แล้วก็การเมืองการปกครองไทยในอดีตและปัจจุบัน ของ มธ. อยู่ ประกอบกับการดูขา่ วและฝึกท�ำข้อสอบเก่าๆไปด้วยจะ ช่วยได้มั้ยคะ ส่วนภาษาอังกฤษก็ท่องศัพท์วันละ3o-40 ค�ำ และท�ำ ข้อสอบภาษาอังกฤษไปด้วย หนูอยากเรียนรัฐศาสตร์ ir มากๆเลยคะ มีคนถามว่าจะสอบ ได้หรอ ยากนะ แต่หนูอยากเรียนมากๆค่ะ

อาจารย์ อู๋ | 79


ตอบเด็กอยากซิ่ว

ดูจากการเตรียมตัว อ.อู๋ว่าหนูมาถูกทางแล้วครับ

ขอเสริมส่วนภาษาอังกฤษนิดเดียวตรงที่ขอให้อ่านข่าว ภาษาอังกฤษไปด้วยครับ จะท�ำให้ทกั ษะทางภาษาดีขนึ้ กว่าท่องศัพท์ อย่างเดียวครับ เชียร์ให้ลองยืน่ และลองสอบให้หมดครับ ถ้าอยากเรียนก็ลยุ โลด ชอบทางไหนก็ต้องเดินไปตามฝันครับ ใครจะว่าไงอย่าได้สนใจ หากเรารู้ใจตัวเองแน่แล้ว

ขอให้ได้เรียนรัฐศาสตร์สมดังฝันนะครับ

80 | คลินิก Admission


อาจารย์ อู๋ | 81


คลินิก Admission  

ตอบปัญหา Admission อย่างคนรู้จริง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you