Page 1

สมุดบันทึก EDUC5801 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู 1  

สมุด

 

บันทึก

EDUC5801

การฝึ ก

   

ประสบการณ์ วชิ าชีพครู 1

ศูนย์ ฝึกประสบการณ์ วชิ าชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชื่อ..........................................................นามสกุล............................................................ รหัสประจําตัว........................................สาขาวิชา............................................................ โรงเรียน..........................................................................ระดับชั้น...................................


คํานํา สมุดบันทึกการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู 1 (Internship 1) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้ใ ช้เ ป็ นคู่ มื อ ในการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ใ นสถานศึ ก ษาเต็ ม เวลา 1 ภาคเรี ย น ตามหลัก สู ต ร ครุ ศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2549 ของคณะศึกษาศาสตร์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้า นความรู ้ ด้า นกระบวนการจัดประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ การวิจ ัย เชิ งปฏิ บตั ิ ก าร ในชั้นเรี ยน และด้านจิตวิญญาณความเป็ นครู ทั้งนี้เพื่อเตรี ยมนักศึกษาให้พร้อมที่จะเป็ นบัณฑิตศึกษาศาสตร์ ที่เป็ นครู ดี ครู เก่งต่อไป

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


สารบัญ

เรื่อง

หน้ า

ข้อมูลนักศึกษาการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1..............................................................

1

โครงสร้างรายวิชาระยะยาว...................................................................................................

3

บันทึกกิจกรรมหรื อเหตุการณ์พิเศษ......................................................................................

19

แบบบันทึกการปฐมนิเทศการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ................................................

35

แบบบันทึกการสัมมนาระหว่างการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1........................................

36

แบบบันทึกการสัมมนาหลังการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1 .............................................

37

คณะกรรมการจัดทําสมุดบันทึกการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู 1........................................

38


ข้ อมูลนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู 1

1. ข้ อมูลนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ........................................................................................

รู ปขนาด 1 นิ้ว

รหัสประจําตัว....................................................................................... สาขาวิชา............................................................................................... คะแนนเฉลี่ยสะสม............................................................................... ที่อยู.่ ............................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... เบอร์โทรศัพท์................................................................................................................................ E-mail............................................................................................................................................ บุคคลที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................... ที่อยู.่ ............................................................................................................................................... เบอร์โทรศัพท์................................................................................................................................ 2. ชื่อโรงเรียน............................................................................................................................................. เขตพื้นที่การศึกษา.........................................เขต..................................จังหวัด............................. เบอร์โทรศัพท์........................................................โทรสาร........................................................... Website.......................................................................................................................................... แผนที่การเดินทางไปโรงเรี ยน

1


3. ชื่อหัวหน้ าสถานศึกษา............................................................................................................................ ตําแหน่ง......................................................................................................................................... 4. อาจารย์ ทปี่ รึกษา ชื่อ.................................................................................................................................................. ที่อยู่ บ้านเลขที่.................ถนน..............................แขวง............................เขต............................. จังหวัด..................................................โทรศัพท์ ที่ทาํ งาน.......................................................... ที่บา้ น............................................................. 5. อาจารย์ นิเทศก์ประจําโรงเรียน (อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง) ชื่อ.................................................................................................................................................. ที่อยู่ บ้านเลขที่.................ถนน..............................แขวง............................เขต............................. จังหวัด..................................................โทรศัพท์ ที่ทาํ งาน.......................................................... ที่บา้ น............................................................. E-mail........................................................................ 6. อาจารย์ นิเทศก์ วชิ าเอก ชื่อ.................................................................................................................................................. ที่อยู่ บ้านเลขที่.................ถนน..............................แขวง............................เขต............................. จังหวัด..................................................โทรศัพท์ ที่ทาํ งาน.......................................................... ที่บา้ น.............................................................. E-mail........................................................................

2


ระยะเวลาการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู 1 วันที่ ........ เดือน........................ พ.ศ. ................. ถึง วันที่ ........ เดือน......................... พ.ศ. ................. รวมระยะเวลาการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู 1 จํานวน .....................เดือน ....................วัน

3


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

3


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

4


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

5


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

6


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

7


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

8


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

9


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

10


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

11


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

12


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

13


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

14


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

15


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

16


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

17


โครงสร้ างรายวิชาระยะยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................ระดับชั้น.......................................ห้ อง........................................... สั ปดาห์ ที่

จํานวน ชม.

สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หา)

ตัวชี้วดั

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่ อการเรียนรู้

วิธีการวัดผลการเรียนรู้

18


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

19


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

20


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

21


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

22


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

23


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

24


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

25


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

26


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

27


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

28


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

29


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

30


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

31


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

32


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

33


บันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ พเิ ศษ สั ปดาห์ ท.ี่ ................. เดือน.......................................................พ.ศ. ............................. วัน

กิจกรรม/เหตุการณ์

จันทร์ ท.ี่ ...............................

อังคารที.่ ..............................

พุธที.่ ...................................

พฤหัสบดีท.ี่ .........................

ศุกร์ ท.ี่ ..................................

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั ปดาห์ นี้

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทีเ่ กิดขึน้

บันทึกอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

บันทึกอาจารย์ นิเทศก์

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ......................................................................อาจารย์ นิเทศก์

34


 แบบบันทึกกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู 1 วันที.่ ................................ เดือน.................................................... พ.ศ. ....................... สถานที่ .................................................................... สาระสํ าคัญทีไ่ ด้ รับจากการร่ วมกิจกรรม ....................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ลงชื่อ................................................................................นักศึกษาผู้บันทึก (..............................................................................) 35


 แบบบันทึกกิจกรรมสั มมนาระหว่างฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู 1 วันที.่ ................................ เดือน.................................................... พ.ศ. ....................... สถานที.่ ................................................................ สาระสํ าคัญทีไ่ ด้ รับจากการร่ วมกิจกรรม ....................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ลงชื่อ................................................................................นักศึกษาผู้บันทึก (..............................................................................) 36


 แบบบันทึกกิจกรรมสั มมนาหลังฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู 1 วันที.่ ................................ เดือน.................................................... พ.ศ. ....................... สถานที่ ................................................. สาระสํ าคัญทีไ่ ด้ รับจากการร่ วมกิจกรรม ....................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ลงชื่อ................................................................................นักศึกษาผู้บันทึก (..............................................................................) 37


คณะกรรมการ จัดทําสมุดบันทึกการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู 1 ผู้จดั ทํา 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประไพ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ รางค์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กรรณิ การ์ อาจารย์วิลาวัณย์ อาจารย์เสาวลักษณ์ อาจารย์รัตนาภรณ์

ฟักขาว บวรฤทธิเดช ธรรมโวหาร สุ สม จารุ อริ ยานนท์ พงษ์สุผล ชาญไววิทย์

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ผู้พมิ พ์ 1. นางสาวจีรณา 2. นางสาวจารุ วรรณ 3. นางสาวพริ้ มเพรา

พูนนอก ช่างชุบ เลิศศรี

ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2554) 1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประไพ 2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว 3. อาจารย์ ดร.อาภาพร

บวรฤทธิเดช ฟักขาว สิ งหราช

HHHHHHHHHH

38

สมุดฝึกสอน  

เป็นคู่มือที่ใช้ในการบันทึกระหว่างการฝึกสอน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you