Page 4

organisatsioonis toimunud arengutele ja muudatustele. Avalike organisatsioonide peamised eesmärgid ja ülesanded tulenevad nende suhtes kehtivatest õigusaktidest.

Organisatsiooni juhtimissüsteem on kord, mille abil tagatakse organisatsiooni eesmärkide saavutamine ning missiooni ja visiooni täitmine. Organisatsiooni funktsioonid on organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks vajalikud tööd ja püsivad kohustused.

Ettevalmistavad tegevused Otstarbeka juhtimissüsteemi loomiseks on nii uute organisatsioonide kavandamisel kui olemasolevate arendamisel vaja:  Kavandada organisatsiooni otstarbekas protsess, mis tagab organisatsiooni eesmärkide, missiooni ja visiooni täitmise; välja selgitada selle vajalikud alamprotsessid ja tegevused.  Organisatsiooni protsessi analüüsi alusel koostada organisatsioonis täitmist vajavate tööde ehk funktsioonide nimistu.  Kavandada funktsioonide täitmiseks sobiv organisatsiooni struktuur ja ametikohtade koosseis ning jaotada kõik funktsioonid otstarbekalt täitjate, s.o organisatsiooni struktuuriüksuste ja töötajate vahel. Sealjuures on vaja luua selline tööjaotus, mis tagab kõikide funktsioonide täitmise vähimate kuludega, koormamata

58

Profile for TEA Kirjastus

Kvaliteetjuhtimine igaühele  

Kvaliteetjuhtimine igaühele  

Advertisement