Page 1

tense comparative noun

FOR E V ERYONE INGLISE KEELE GRAMMATIKA conditional negative

verb

PÕHJALIK VISUAALNE GRAMMATIKA


Sisukord Algupärand English for Everyone English Grammar Guide Copyright © 2016 Dorling Kindersley Limited A Penguin Random House Company All images © Dorling Kindersley Limited A WORLD OF IDEAS: SEE ALL THERE IS TO KNOW www.dk.com

Tõlkija: Margarita Hanschmidt Toimetaja: Sirje Ootsing Tehniline teostus: Janek Saareoja

English for Everyone English Grammar Guide Inglise keele grammatika

Tallinn, 2017 Esmatrükk

TEA ® Kirjastus Liivalaia 28 10118 Tallinn www.tea.ee Eestikeelne väljaanne © TEA® Kirjastus 2017 Kõik õigused kaitstud ISBN 978-9949-24-373-0

01 Lihtolevik

8

02 Lihtoleviku eitav vorm

12

03 Küsimused lihtolevikus

14

04 Kestev olevik

16

05 Ülevaade oleviku aegadest

20

06 Käsklaused lihtolevikus

22

07 Lihtminevik

24

08 Eitavad laused lihtminevikus

28

09 Küsivad laused lihtminevikus

30

10 Kestev minevik

32

11 Täisminevik

34

12 Kestev täisminevik

38

13 Enneminevik

40

14 Kestev enneminevik

42

15 ‘Used to‘ ja ‘would‘

44

16 Ülevaade mineviku aegadest

46

17 Tulevik väljendiga ‘going to‘

48


18 Tulevik sõnaga ‘will‘

50

37 Sihitise ja aluse küsimused

102

19 Lihtolevik tuleviku väljendamiseks

54

38 Kaudsed küsimused

104

20 Kestev tulevik

56

39 Sabaküsimused

106

21 Perfekti tulevik

60

40 Lühiküsimused

108

22 Tulevik minevikus

62

41 Lühivastused

110

23 Ülevaade tuleviku aegadest

64

42 Ülevaade küsimustest

112

24 Passiiv

66

43 Kaudne kõne

114

25 Passiiv minevikus

68

44 Ajad kaudses kõnes

116

26 Passiiv tulevikus

72

45 Kaudsed tegusõnad

120

27 Passiiv modaalverbidega

74

46 Eitavad laused kaudses kõnes

122

28 Teised passiivsed konstruktsioonid

76

47 Kaudsed küsimused

124

29 Tingimuslaused

78

48 Ülevaade kaudsest kõnest

128

30 Teised tingimuslaused

84

49 Tegusõnade liigid

130

31 Ülevaade tingimuslausetest

86

50 Tegevus- ja seisunditegusõnad

132

32 Tulevikuvõimalused

88

51 Infinitiivid ja kesksõnad

134

33 Soovid ja kahetsused

90

52 Tegusõnakonstruktsioonid

138

34 Küsimuste moodustamine

94

53 Tegusõnakonstruktsioonid sihitisega

142

35 Küsisõnad

98

54 Verbikonstruktsioonid eessõnadega

145

55 Ühendtegusõnad

146

36 Eriküsimused

100


56 Modaalverbid

152

75 Kogused

202

57 Võimed

154

76 Ligikaudne kogus

208

58 Lubamine, palved ja pakkumised

156

77 Isikulised asesõnad

210

59 Ettepanekud ja nõuanded

158

78 Enesekohased asesõnad

212

60 Kohustused

162

79 Umbmäärased asesõnad

216

61 Järelduste tegemine

164

80 Omamine

220

62 Võimalikkus

166

81 Piiritletud täiendlaused

226

63 Artiklid

168

82 Piiritlemata täiendlaused

228

64 Ülevaade artiklitest

174

83 Teisi siduvaid struktuure

230

65 ‘This/that/these/those‘

176

84 Küsivad sõnad koos lõpuga ‘-ever‘

232

66 Eitus ‘no/none‘

180

85 ‘There‘

234

67 ‘Each/every‘

182

86 Sissejuhatav ‘it‘

238

68 ‘Either/neither/both‘

184

87 Tähelepanu nihutamine

240

69 Ainsus ja mitmus

188

88 Ümberpööramine

242

70 Loendatavad ja loendamatud nimisõnad

190

89 Ellips/väljajätt

244

71 Aluse ja tegusõna ühildumine

192

90 Lühendatud infinitiivid

246

72 Abstraktsed ja konkreetsed sõnad

194

91 Asendamine

250

73 Liitsõnad

196

92 Omadussõnad

252

74 Arvsõnad

198

93 Hinnatavad ja mittehinnatavad omadussõnad

256


94 Omadussõnade keskvõrre

258

113 Ülevaade ühendatavatest sõnadest

312

95 Kaks keskvõrret

263

114 Prefiksid

314

96 ‘A s ... as’-võrdlused

266

115 Sufiksid

316

97 Omadussõnade ülivõrre

268

116 Eksitavad väljendid

320

98 Viisimäärsõnad

272

117 Järjestamine ja lause organiseerimine

322

99 Määrsõnade kesk- ja ülivõrre

274

118 Teema korrigeerimine ja muutmine

324

100 Määramäärsõnad

276

119 Tähenduse hajutamine

326

101 Ajamäärsõnad

280

120 Vestlemine

328

102 Segadust näitavad määrsõnad

282

103 ‘So‘ ja ‘such‘

284

Viited

330

104 ‘Enough‘ and ‘too‘

286

Sõnastik

350

105 Eessõnad

288

Sisujuht

354

106 Kohaeessõnad

290

107 Eessõnad väljendeis

292

108 Teisi eessõnu

296

109 Sõltuvad eessõnad

298

110 Rinnastavad sidesõnad

302

111 Alistavad sidesõnad

306

112 Veel ühendavaid sõnu

310


Inglise keele grammatika