Page 1

Rising Stars

พิธีมอบรางวัลนักขายตรงดีเด่น ปี 2555 บอกลาผิวแห้ง...รับมือหน้าหนาว

Vol .9 no. 29 Oc tob e r - D ecember 2012


Editor’s talk สวัสดีค่ะ ท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารของ บริษัทสมาชิกและนักธุรกิจอิสระทุกท่าน

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ ขอรวบรวมภาพภารกิจและกิจกรรมของ สมาคมการขายตรงไทยทุกๆ กิจกรรมในช่วงปลายปี ซึง่ ดิฉนั รูส้ กึ ภาค ภูมใิ จและหวังว่าทุกท่านจะได้เห็นภาพอันน่าประทับใจในหลากหลาย กิจกรรม ที่แสดงออกถึงความร่วมมือและความสามัคคีของสมาชิกใน สมาคมเป็นอย่างดีค่ะ สำ�หรับในปีหน้า ดิฉันมั่นใจว่าจะเป็นปีแห่งโอกาสและความสำ�เร็จ ที่ จะทำ�ให้ธรุ กิจขายตรงสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดีคะ่ หากไม่มปี จั จัย ลบทั้งด้านการเมืองและภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งจะเห็น ได้จากการเติบโตของบริษัทขายตรงส่วนใหญ่ในปีนี้ท่ีสามารถเติบโต ได้ประมาณร้อยละ 7-10 และมีมูลค่ารวมทางการตลาดถึง 8 หมื่น ล้านบาทค่ะ สุดท้ายนี้ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ดิฉันขออาราธนาอำ�นาจคุณพระ ศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุข ความสำ�เร็จใน ทุกสิง่ และพร้อมเริม่ ต้นปีใหม่ดว้ ยความสุข สดใส รับปีมะเส็งไปพร้อม กันค่ะ สวัสดีปีใหม่ 2556 ค่ะ พญ.นลินี ไพบูลย์ บรรณาธิการ

สมาคมการขายตรงไทย หมู่บ้าน เดอะพาราไดซ์ เลขที่ 48/49 หมู่ที่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ (66) 0-2574-3208 โทรสาร (66) 0-2574-3209 เว็บไซต์ www.tdsa.org ผู้จัดทำ�

นายกสมาคม กิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ / บรรณาธิการ พญ.นลินี ไพบูลย์ กองบรรณาธิการ สุกานดา ชุณหชัชราชัย ศิลปกรรม บริษัท พรอสเพอริที รีวีล จำ�กัด


Vol. 9 n o .2 9 O c to b e r - D e c e m b e r 2012

Contents

วารสาร TDSA News จัด ทำ � ขึ้ น เพื่ อ สำ � หรั บ เผยแพร่ ข่าวสารของสมาคมการขาย ตรงไทย ไม่ มี ว างจำ � หน่ า ย ทั่ ว ไป ข้ อ ความใดๆ ใน วารสารนี้ เ ป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข อง ส ม า ค มโ ด ย ช อ บ ต า ม ก ฏ หมาย และสงวนลิขสิทธิ์ใน ทุ ก กรณี ห้ า มผู้ ใ ดละเมิ ด ทำ�ซ้�ำ คัดลอกข้อความใดๆ ผู้ ละเมิดจะถูกดำ�เนินคดีสูงสุด ตามกฎหมาย

02

บทบรรณาธิการ

Activities 04

สมาคมการขายตรงไทย เปิดตัวนักขายตรงดีเด่นจาก 26 บริษัท ชั้นนำ� พร้อมจัดงานเกียรติยศ นักขายตรงไทยปี 2555

05

สมาคมการขายตรงไทย มอบรางวัล นักขายตรงดีเด่นปี 2555 ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่นักขายยึดมั่นจรรยาบรรณ

08

สมาคมการขายตรงไทย จัดงาน CEOs meet CEOs แลก เปลี่ยนทัศนคติขายตรง มุ่งสู่ AEC

09

สมาคมการขายตรงไทย จับมือ “ติลลิกีแอนด์กิบบินส์” นำ�เสนอความรู้ทางกฎหมาย ก้าวนำ�สู่ AEC

10

สมาคมการขายตรงไทย ร่วมประชุมพันธมิตร สมาคมการขายตรงในกลุ่มอาเซียนผนึก กำ�ลังสร้างความแข็งแกร่งรองรับ AEC

11

สมาคมการขายตรงไทย บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมเงิน 2 แสนบาท ช่วยเหลือน้องๆ บ้านนนทภูมิ

12

สมาคมการขายตรงไทยจัดเลี้ยงขอบคุณแด่ท่านศาสตราจารย์ สุษม ศุภนิตย์ และท่านพ.อ.ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ

13 14 15

สมาคมการขายตรงไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำ� สำ�นักนายกรัฐมนตรีิ TDSA จับมือ สคบ. ร่วมเสวนาชูประเด็น ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน สมาคมการขายตรงไทย มอบกระเช้า แสดงความยินดีกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค คนใหม่

Knowledge 16

bye-bye Dry Skin บอกลาผิวแห้ง...รับมือหน้าหนาว

20

เสริมแคลเซียมลดเสี่ยงกระดูกพรุน เริ่มวันนี้... พรุ่งนี้ยังไม่สาย


Activities

สมาคมการขายตรงไทย เปิดตัวนักขายตรงดีเด่นจาก 26 บริษท ั ชัน ้ นำ� พร้อมจัดงานเกียรติยศนักขายตรงไทยปี 2555 นายกิธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคมการขายตรงไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงานวันเกียรติยศ นักขายตรงไทยปี 2555 ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Night of the Star” ค่ำ�คืนแห่งดวงดาว จรัสฟ้า ซึ่งมีกำ�หนดจัดงาน ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อิม แพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่นักขายตรงดีเด่น และแสดงศักยภาพ ของธุรกิจขายตรงไทย โดยมีผู้บริหารจากบริษัทสมาชิก และนักขายตรงดีเด่น จำ�นวน 108 ท่าน จาก 26 บริษัทขายตรงชั้นนำ�เข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์รัชดาบอลรูม ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค 4

Vol.9 n o. 29 O cto ber - December 201 2


สมาคม การขายตรงไทย มอบรางวัลนักขายตรงดีเด่น ปี 2555 ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่นักขายยึดมั่นจรรยาบรรณ นายกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคมการขายตรงไทย จัดงานเกียรติยศ นักขายตรงไทยประจำ�ปี 2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรชัย มูล ทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เป็นประธานมอบ รางวัล “นักขายตรงดีเด่น 2555” ให้แก่นกั ธุรกิจอิสระทีเ่ ข้ารับรางวัล รวม 108 ท่าน จาก 26 บริษัทขายตรงชั้นนำ� โดยมีคณะเจ้า หน้าที่จาก สคบ. และ บก.ปคบ. ร่วมด้วยนักธุรกิจอิสระจาก บริษทั สมาชิกของสมาคมและสือ่ มวลชนร่วมแสดงความ ยินดีอย่างคับคั่ง ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

5


Activities

6

Vol.9 n o. 29 O cto ber - December 201 2


7


Activities

สมาคมการขายตรงไทย จัดงาน CEOs meet CEOs แลกเปลี่ยนทัศนคติขายตรง มุ่งสู่ AEC สมาคมการขายตรงไทย จัดงานสัมมนา CEOs meet CEOs ระหว่างผู้บริหารจาก บริษัทสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดทางธุรกิจเตรียมพร้อมสู่การเปิดตลาดในกลุ่ม AEC นำ�โดยนายกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคม ร่วมเปิดมุมมองการทำ�ธุรกิจขายตรงผ่าน โซเชียล มีเดีย พร้อมด้วย พญ. นลินี ไพบูลย์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เผยแนว โน้มการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับข้อมูลอันเป็น ประโยชน์อย่างยิง่ ในครัง้ นี้ ณ ห้องสิรปิ ระภา โรงแรมบัดดีโ้ อเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด 8

Vol.9 n o. 29 O cto ber - December 201 2


สมาคมการขายตรงไทย จับมือ “ติลลิกีแอนด์กิบบินส์” นำ�เสนอความรู้ทางกฎหมาย ก้าวนำ�สู่ AEC สมาคมการขายตรงไทย นำ�โดยคุณกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคมฯ จับมือกับบริษัทที่ ปรึกษาทางกฎหมายชื่อดัง “Tilleke & Gibbins” (ติลลิกีแอนด์กิบบินส์) นำ�เสนอความรู้ แก่ผู้บริหารบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC โดยมี มร.พอล จี รัสเซลล์ ที่ปรึกษาบริษัทติลลิกีแอนด์กิบบินส์ นำ�ทีมนักกฎหมาย ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้อธีรศรัณย์ และคุณอารียา พรวิริยางกูร ร่วมบรรยาย ณ ห้องสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด 9


Activities

สมาคมการขายตรงไทย ร่วมประชุมพันธมิตรสมาคมการขาย ตรงในกลุ่มอาเซียนผนึกกำ�ลังสร้างความแข็งแกร่งรองรับ AEC คุณภคพรรณ ลีวฒ ุ นิ นั ท์ อุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์ของสมาคมการขายตรงไทย เป็นตัวแทน เข้าร่วมประชุมพันธมิตรสมาคมการขายตรงในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเฉพาะ สมาคมที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลกเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม พร้อมรองรับ AEC และสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมขายตรงในภูมิภาคนี้มาก ยิ่งขึ้น ณ โรงแรม ซันเวย์รีสอร์ทแอนด์สปา ณ ประเทศมาเลเซีย

10

Vol.9 n o. 29 O cto ber - December 201 2


สมาคมการขายตรงไทย บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมเงิน 2 แสนบาท ช่วยเหลือน้องๆ บ้านนนทภูมิ สมาคมการขายตรงไทย นำ�โดยนายกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคม และคณะผูบ้ ริหารจาก บริษัทสมาชิกร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และเงินจำ�นวน 2 แสนบาท พร้อมทั้งจัดเลี้ยง อาหารกลางวันให้แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายสำ�เริง บุญถึก หัวหน้างานประชา สัมพันธ์บ้านนนทภูมิ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ ปากเกร็ด: บ้านนนทภูมิ 11


Activities

สมาคมการขายตรงไทยจัดเลี้ยงขอบคุณแด่ท่านศาสตราจารย์ สุษม ศุภนิตย์ และท่านพ.อ.ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ สมาคมการขายตรงไทย นำ�โดยนายกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคม จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ท่านศาสตราจารย์สุษม ศุภนิตย์ อดีตประธานกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง และท่าน พ.อ.ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในโอกาสที่ทั้งสองท่าน เกษียณอายุราชการ ณ ห้องเซซาน ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ 12

Vol.9 n o. 29 O cto ber - December 201 2


ส ม า ค ม ก า ร ข า ย ต ร ง ไ ท ย ร่ ว ม แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ ฯพณฯ วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี สมาคมการขายตรงไทย นำ�โดยนายกิธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคม พร้อมด้วยผูบ้ ริหารจาก บริษัทเครือข่ายชั้นนำ� เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรี ประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี เนือ่ งในโอกาสเข้ารับตำ�แหน่งใหม่ พร้อมทัง้ ร่วมหารือเพือ่ สร้าง แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับสมาคมในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเครือข่าย และ ป้องกันปัญหาการแฝงตัวของแชร์ลูกโซ่ในธุรกิจขายตรง ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำ�เนียบ รัฐบาล 13


Activities

TDSA จับมือ สคบ. ร่วมเสวนาชูประเด็นความร่วมมือระหว่าง รัฐและเอกชน สมาคมการขายตรงไทย และ สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดงานเสวนา ภายใต้หัวข้อ “ขายตรงไทยกับก้าวใหม่ของ สคบ.” โดยมี นายกิจธวัช ฤทธีราวี นายก สมาคมการขายตรงไทย ร่วมเสวนากับท่านจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และตัวแทนบริษัทสมาชิก เพื่อแสดง วิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวนโยบายการบริหารงานของ สคบ. ใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงไทยในอนาคต ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 14

Vol.9 n o. 29 O cto ber - December 201 2


สมาคมการขายตรงไทย มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คนใหม่ สมาคมการขายตรงไทย นำ�โดยนายกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคม มอบกระเช้าแสดง ความยินดีแด่ ท่านจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่อง ในโอกาสเข้ารับตำ�แหน่งใหม่ โดยมี คุณภคพรรณ ลีวุฒินันท์ อุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์ พญ. นลินี ไพบูลย์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณเต้ เพีย เซง และ คุณคริสโตเฟอร์ เฮยนสึ คิม กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี ณ สำ�นักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

15


Beauty Tip

16

Vol.9 n o. 29 O cto ber - December 201 2


bye-bye

Dry Skin

บอกลาผิวแห้ง...รับมือหน้าหนาว กลิ่นลมหนาวเริ่มโชยมาอ่อนๆแล้ว อย่าปล่อยให้ผิวแห้งรับหน้า หนาวกันนะคะเพราะผิวแห้งอาจกลายเป็นสาเหตุของริ้วรอยก่อน วัยได้!!! เราเริ่มมาเรียนรู้วิธีรับมือกับผิวแห้งตั้งแต่ตอนนี้เพื่อช่วย ให้ผิวอิ่มเอิบ เปล่งปลั่ง ชะลอวัยให้ผิวสวยยาวนานทุกฤดูกาลดี กว่าค่ะ

17


Beauty Tip

18

Vol.9 n o. 29 O cto ber - December 201 2


1. เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิว

การบำ�รุงผิวควรเลือกครีมหรือโลชั่นที่มีส่วน ผสมที่สามารถช่วยกักเก็บความชุ่มชื่น และ ไม่ท�ำ ลายน้�ำ มันเคลือบผิวธรรมชาติ อาทิเช่น • Glycerin จะเคลือบอยู่บนผิวชั้นบนสุด ทำ�ให้ผิวชุ่มชื่นได้ยาวนาน • Shea butter ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ ผิวได้อย่างเนิ่นนาน และยังช่วยให้ผิวเนียน นุ่ม ยืดหยุ่น เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง • Vitamin E พบมากทีต่ อ่ มไขมันบริเวณผิว หน้า โดยจะให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวและชะลอ ความเสื่อมของโครงสร้างผิว อย่าลืมที่จะทาครีมหรือโลชั่นในบริเวณผิวที่ แห้งกรานเป็นพิเศษ เช่น ข้อศอก หัวเข่า ส้นเท้า ให้ผิวอ่อนนุ่มชุ่มชื่นทั่วเรือนร่างด้วย นะคะ!!

2. ป้องกันความแห้งตึง

หลังจากอาบน้ำ�ด้วยสบู่ก้อน หากรู้สึกว่าผิว แห้งตึง ระคายเคืองและเป็นขุย นั่นเพราะ สารเคมีทที่ �ำ หน้าทีท่ �ำ ความสะอาดและทำ�ให้ เกิดฟองในสบู่ก้อนนั่นเอง วิธีแก้ง่ายๆ เพียง แค่เปลีย่ นมาใช้ เจลอาบน้�ำ หรือครีมอาบน้�ำ เพือ่ หลีกเลีย่ งสารเคมีในสบูก่ อ้ น เนือ้ เจลหรือ เนื้อครีมที่นุ่มลื่นนอกจากจะขจัดสิ่งสกปรก ได้ดีแล้ว ยังทำ�ให้ผิวอ่อนนุ่มไม่ระคายเคือง อีกด้วย

3. บำ�รุงผิวให้อ่อนนุ่ม แต่ไม่ อ่อนไหว

การรับประทานอาหารเสริมบำ�รุงผิว เป็นอีกขั้นตอนสำ�คัญที่ช่วยให้ผิวกลับ คืนสู่ความเนียนนุ่ม และเปล่งปลั่งจาก ภายในสู่ภายนอกค่ะ • Ceramide มีโครงสร้างเหมือน ไขมันในผิว เพิ่มความแข็งแรงแก่ผิว ทำ�ให้เก็บกักน้ำ�ในผิวได้นานเท่านาน • Evening primrose ประกอบด้วยโอ เมก้า-6 ช่วยกักเก็บความชุม่ ชืน่ ระหว่าง เซลล์ผิว ทำ�ให้ผิวดูมีน้ำ�มีนวล ลดการ ระคายเคืองบริเวณผิวที่บอบบาง ดูแลสุขภาพผิวพรรณอย่างถูกวิธี เพื่อ เผยผิวสวยใสและเนียนนุม่ ตัง้ แต่ภายใน สู่ภายนอก ท้าทายสายลมหนาวและ สร้างความมั่นใจในทุกฤดูกาล

19


Health Tip

เสริมแคลเซียม ลดเสี่ยงกระดูกพรุน เริ่มวันนี้... พรุ่งนี้ยังไม่สาย

ภาวะกระดูกพรุน... ความเสีย่ งต่อการเกิดกระดูกหัก อัน เกิดจากความผิดปกติของกระดูกทีค่ วามแข็งแรงของเนือ้ กระดูกลดลง การสะสมแคลเซียมแต่เนิน่ ๆ ตัง้ แต่วยั เด็ก จนถึงวัย 20 ตอนปลายก็จะช่วยให้คุณมีโครงสร้างของ กระดูกที่แข็งแรง ไม่แตกหักได้ง่ายค่ะ

20

Vol.9 n o. 29 O cto ber - December 201 2


21


Health Tip

คุณมีพฤติกรรมที่เสี่ยงเหล่านี้ หรือไม่ วัยที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือขาดฮอร์โมนเพศ เช่น หมดประจำ� เดือนถาวร กินยาต้านฮอร์โมนเพศรักษา โรคมะเร็งเต้านม มีประวัตคิ รอบครัวเป็นโรคนี้ ขาดวิตามิน และแร่ธาตุที่บำ�รุงการสร้างกระดูก คือ โปรตี น แคลเซี ย ม แมกนี เ ซี ย มและ วิตามินดี

รับประทานยาบางชนิดในปริมาณสูงต่อเนื่อง เป็นประจำ� ทำ�ให้ลดมวลกระดูกได้ เช่น ยาลดกรดเคลือบกระเพาะ (ลดการดูดซึม แคลเซียม) ฮอร์โมนไทรอยด์ ยากลุ่มสเตีย รอยด์ เคมีบำ�บัดรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น

รับประทานแคลเซียมปริมาณน้อยเกินไป ในวัยเจริญเติบโต (ดืม่ นมน้อยกว่า 3 แก้ว /วัน) และขาดการออกกำ�ลังกาย

สูบบุหรี่จัด หรือ ดื่มสุราหนัก เนื่องจากมี สารพิษทำ�ลายเซลล์รังไข่และอัณฑะ ทำ�ให้ ฮอร์โมนเพศลดลง

ความต้องการแคลเซียมในแต่ละวัยนั้นต่างกัน วัย

ปริมาณแคลเซียม

เด็กเล็ก (2-8 ปี)

800

เด็กและวัยรุ่น (8-16ปี)

1,200

ผู้ใหญ่

800

สตรีวัยหมดประจำ�เดือน

1,200

22

ที่ต้องการ/วัน (มิลลิกรัม)

Vol.9 n o. 29 O cto ber - December 201 2


ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนบ่อย เช่น กาแฟ ชา น้ำ�อัดลมและเครื่องดื่มชูกำ�ลังบางชนิด เพราะคาเฟอี น เพิ่ ม การขั บ แคลเซี ย มทาง ปัสสาวะทำ�ให้ปริมาณแคมเซียมในร่างกาย ลดลง อย่างไรก็ตามการได้รับแคลเซียมอย่างเดียว คงไม่เพียงพอต่อการป้องกันภาวะกระดูก พรุ น !!! การได้ รั บ แมกนี เ ซี ย มก็ เ ป็ น ส่ ว น สำ�คัญเช่นกันค่ะ แมกนีเซียมทำ�งานร่วม กับแคลเซียมในการเสริมความแข็งแรงของ กระดูก จึงควรทานแมกนีเซียมในอัตราส่วน 1:2 กับแคลเซียม และวิตามินดีก็ช่วยเพิ่ม การดูดซึมจากแคลเซียมอีกด้วย ร่วมกับการ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ งดบุหรี่ และแอลกอฮอล์ และออกกำ�ลังกายอย่าง สม่ำ�เสมอนะคะ

ถ้าไม่ชอบดื่มนม จะทานอะไรแทนดี

เต้าหู้ ถั่ว ไข่แดง โยเกิร์ต ปลาข้าวสาร ปลาแซลมอน คนที่ เ ป็ นโรคกระดู ก พรุ น จะไม่ แ สดง อาการใดๆเลย อาการจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ เนือ้ กระดูกลดลงไปมากจนกระทัง่ กระดูก ขาดความแข็งแกร่งทนทาน รู้ตัวอีกทีก็ ตอนที่คุณพบว่ากระดูกของคุณ หั ก เสี ย แล้ว รู้อย่างนี้แล้วจะอยู่เฉย ทำ�ไม รีบเสริม แคลเซียมตอนนี้ยังทัน!!!!!

23

TDSA News vol.9 no.29  

Rising Stars -----------------------------------------1. พิธีมอบรางวัลนักขายตรงดีเด่น ปี 25552.บอกลาผิวแห้ง...รับมือหน้าหนาว

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you