__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ã…RSPLAN 2019/2020

1


TDM Barnehager AS TDM Barnehager

s3

- TDM Barnehagers verdigrunnlag Organisasjonen i 4 perspektiver

s4 s5

-

s 5 s6 s7 s8

Barnet Foreldre Ansatte Administrasjon

Skogkanten Naturbarnehage Skogkanten Naturbarnehage

s9

-

s9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 15 s 18 s 19 s 19 s 20 s 21 s 22

Informasjon Avdelingene Naturen som arena for lek og lĂŚring Samhold og vennskap Barns medvirkning 7 fagomrĂĽder Danning Omsorg Kommunikasjon og sprĂĽklig kompetanse Ansatte i Skogkanten Tilvenning Overgang barnehage til skole

Viktige datoer

s 23

2


Våre barnehager Lov om barnehager Lov om barnehager regulerer vår virksomhet. « Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» (Rammeplan, 2017)

Rammeplan for barnehager Fastsetter barnehagens innhold og oppgaver. ✦

Barnehagens verdigrunnlag

Ansvar og roller

Barnehagens formål og innhold

Barns medvirkning

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Overganger

Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Barnehagens arbeidsmåter

Vi driver fem barnehager geografisk fordelt i Halden med ulike satsningsområder. Asak Kulturbarnehage —  med fokus på musikk, teater og estetiske fag Høvleriet Barnehage  —  sentrumsnær med fokus på aktivitet Skogkanten Naturbarnehage  — en gård med fokus på dyr og natur Solbakken Naturbarnehage  —  liten og intim med fokus på natur Trolltangen Naturbarnehage— sentrumsnær med fokus på natur

3


TDM Barnehagers verdigrunnlag

I TDM Barnehager vil vi tilstrebe at alle skal: ✦

Lære å vise respekt for hverandre

Lære seg normer og regler i samfunnet

Lære seg å reflektere over egne handlinger

Lære seg gjensidig anerkjennelse

Oppleve å bli møtt med respekt

Oppleve å bli tatt på alvor

Oppleve mestring ut i fra eget ståsted og utvikling

Vi ønsker å gi barna en frihet til å kunne utforske livet i samspill med mennesker og naturen innenfor trygge og positive rammer. Vi har kun en barndom, og den er en viktig del av livet. Det er for barnet den eneste delen som finnes. De lever nå! Dette er en filosofi vi ønsker skal ligge til grunn i TDM Barnehager. Utifra denne grunnholdningen har vi formulert følgende visjon:

Frihet og glede i et positivt miljø! Frihet I TDM barnehager ønsker vi at barna skal oppleve frihet til å utvikle sine personlige egenskaper og interesser. Det er vår oppgave å veilede og gi barna de verktøyene man trenger for å være en del av et sosialt felleskap. For oss er et inkluderende fellesskap en viktig del for hvert barns selvfølelse og opplevelse av egenverdi. Glede Vi vil legge til rette for en barndom med glede som motivator for utvikling, læring og sosialisering. Det faktum at gleden er individuell gjør også at vi må kjenne hvert enkelt barn og tilrettelegge forskjellig. Det krever kommunikasjon og medvirkning, samt voksne som er tilstede og ser barna. Positivt miljø Å trives i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for å lære. Et godt psykososialt miljø fremmer trivsel. Et positivt miljø gir barna omsorg, trygghet og anerkjennelse. Det kjennetegnes av at barnehagen gir barna muligheter, medbestemmelse, og anledning til å oppleve lek, læring og mestring. Det er et miljø som er preget av positive forhold mellom barna, voksne og barn, og voksne i mellom. Et positivt miljø, i en TDM Barnehage gir barna frihet og glede.

4


Vi deler vår organisasjon opp i 4 perspektiver

Foreldre

Barnet

Ansatte

Admin

Barna er fremtiden og fortjener det beste Barnet

Barna skal oppleve:

«Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn»(Rammeplan, 2017, s 8) Vi vil gi barna en basiskompetanse gjennom lek og læring i et sosialt samspill, og en opplevelse av frihet til å påvirke sin egen hverdag. Barnet skal oppleve positive relasjoner til voksne og barn i barnehagen. På denne måten får barnet en positiv relasjon til seg selv og andre. Barnet skal oppleve lekende og tilstedeværende voksne som legger tilrette for barnets utvikling og læring. Vi skal stimulere barnets fantasi og nysgjerrighet så det vekker lærelysten til barnet. Hverdagen skal være preget av lek og humor. Gjennom leken bearbeider barnet opplevelser og inntrykk fra hverdagen – leken er livsviktig for barnet!

Glede

God tid til lek

Variert lekemateriell

Mestring

Trygghet

Tillit

Vennskap

Humor

Lekende voksne

Anerkjennelse

Utfordringer tilpasset utviklingsnivå

✦ Vi

hører på hva barna har å si og lar de fortelle ferdig.

Barna blir forberedt til overganger med øyekontakt, og vi setter oss i barnets høyde og forklarer hva som skal skje. Barna er bidragsytere som er med på å forme hverdagen

Barna skal oppleve ansatte som utfordrer, støtter og motiverer til deres utvikling.

Fysisk utfoldelse

Hos oss gir voksne og barn gode tilbakemeldinger til hverandre - som fører til gode følelser, trivsel, glede og positivt miljø

Naturopplevelser

✦ Vi

har gode og positive rutiner der den voksne har tid og tålmodighet så barnet får mulighet til å øve, prøve og mestre Barna skal oppleve voksne som er nysgjerrige og undrende sammen med dem. ✦

5


Barnas foreldre er vår viktigste samarbeidspartner. Foreldre

Vigilo Vigilo™ Barnehage er en moderne og spennende måte å kvalitetssikre all informasjon om barn og ansatte. Benyttes av både ansatte og foresatte og har funksjoner som: ✦

«På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring.»(Rammeplan 2017, s 29) Den daglige kontakten ved levering og henting gir verdifull informasjon for barnehagen og foreldre. I tillegg har vi samtaler ved oppstart og foreldresamtaler i løpet av året. Vi arrangerer foreldremøte en gang i året hvor det informeres om barnehagens drift og informasjon om hvordan vi jobber med barnas hverdag i barnehagen. Foreldre og andre foresatte inviteres til ulike arrangementer, hvor vi har fokus på samværet mellom foreldre/ barn og ansatte. ✦ Foreldre

skal levere barna med overbevisning om at barna har det godt, og de skal få en opplevelse av at barnet har hatt en fin dag, og at personalet har noe positivt å si. Foreldrene skal ha tilhørighet og oppleve at TDM Barnehager er et godt sted å være.

De ansatte registrerer når barna kommer og blir hentet

Personlige opplysninger

samarbeide om et felles beste.

Meldinger til/fra foresatte, dagens bilder

Foresatte kan logge seg på systemets foresattportal.

Registrere fravær

Legge inn og lese meldinger om sine barn

Følge med på aktiviteter barnet har vært med på.

Dags- eller ukesrapporter

Laste ned en app som heter Vigilo foresatt.

God kommunikasjon gir foreldre og ansatte mulighet til å

Foreldrene skal oppleve at de har mulighet til innflytelse og

påvirkning av det som skjer i barnehagen. Foreldrene og barnehagen har et felles ansvar for barnets trivsel

og utvikling

Samarbeidsutvalg (SU) Hver barnehage har et samarbeidsutvalg hvor foreldre kan ta opp saker som gjelder barnehagen og hvor ansatte sammen med eier kan informere om barnehagens drift. Samarbeidsutvalget (SU) består av eier, daglig leder, personalets representant og foreldrerepresentant. SU har et felles ansvar for å utvikle og forbedre barnehagen.

Nettside og Facebook På våre nettsider finner du relevant informasjon om våre barnehager, samt vedtekter, årsplan og annet. Vi har en felles side for TDM Barnehager AS på Facebook, der viser vi frem ulike aktiviteter og saker vi brenner for. Vi bruker denne til å presentere alt det spennende vi gjør som organisasjon, og hva vi kan tilby barna for å få en god barndom fylt av trygghet, tillit og spennende opplevelser. www.tdmbarnehager.no www.facebook.com/barnehager

6


De ansatte er barnehagens viktigste ressurs!

Ansatte

Aktive og profesjonelle ansatte ✦

Lytter til det barna sier både verbalt og med kroppsspråk

Vi stiller barna spørsmål og viser interesse for deres mening

Setter oss ned i deres høyde når vi samhandler

Vi legger tilrette for godt samspill og har det gøy sammen med barna

Vi er fysisk aktive og leker sammen med barna

De voksne gir hverandre tilbakemeldinger på hverandres praksis

Vi er åpne for utvikling, endring og nytenkning

Barnas interesser viser seg i våre aktiviteter Vi lager små og store prosjekter ut fra barnas ønsker Videreutdanning og kursing av ansatte

«Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. De skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, mellom barn og personalet og mellom personalet og foreldre.De voksne skal være gode rollemodeller og i praksis vise hvordan vi skal være mot hverandre»(Rammeplan, 2017, s 15) Ved at de voksne ser hvert enkelt barn og deres interesser legger vi et godt utgangspunkt for positiv samhandling og at barna opplever at de blir tatt på alvor. For å kunne SE barna, må de voksne være tilstede i lek og ha evne til å danne gode relasjoner med hvert enkelt barn.

Engasjerende

Tilstedeværende

Inspirerende

TDM Barnehager setter faglig kompetanse høyt, og er en lærende organisasjon. Vi er alltid åpne for nytenkning og har en bevegelig praksis. Vi gjør individuell kunnskap om til felles kunnskap, ved å sette av tid til felles refleksjon og evaluere den jobben vi gjør. Vi har fokus på kvalitet i alle ledd, både relasjonelt, pedagogisk og i våre systemer for rutiner og sikkerhet. Vi er engasjerte og følger med på det som skjer i tiden. ✦ Vi

er imøtekommende med barn og voksne

✦ Vi

er positive, viser hensyn og er inkluderende i alle situasjoner.

✦ Vi

er i nuet og er genuint interessert

✦ Vi

veileder barna ved å stille åpne spørsmål, slik at vi gir barna rom til egen refleksjon. ✦ Vi

er faglig oppdaterte og evaluerer fortløpende vår praksis.

✦ Vi

er voksne som veileder, deltar, oppmuntrer og støtter barn.

7


Admin

Økonomi og styring TDM Barnehagers kontorsjef; Turid Jonsdottir fører regnskap, fakturerer og følger opp foreldrebetaling. Har du spørsmål til faktura eller innbetalinger, eller eventuelt søknad om redusert oppholdsbetaling, så ikke nøl med å ta kontakt. Hun har kontor i 2.etg på Høvleriet Barnehage sammen med eier Tormod Diskerud Meyer som har overordnet ansvar for systemer, drift og vedlikehold av alle våre barnehager. Internkontroll - For å sikre et godt miljø og god helse i barnehagene våre Barnehager i Norge er underlagt forskrift for miljørettet helsevern for barnehager og skoler som har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Dette er et viktig arbeid som prioriteres høyt i våre barnehager. Vi bruker et heldigitalisert internkontrollsystem som heter PBL Mentor. Private Barnehagers Landsforbund TDM Barnehager er medlem i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) som er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. Vi er også bundet av en tariffavtale som sikrer våre ansatte gode lønns- og arbeidsforhold.

"Paradokset med forebyggende arbeid er at jo bedre det er, desto mindre synlig er resultatet" Rick Pinto

Inkluderende arbeidsliv TDM Barnehager er en IA-bedrift. Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Vi har utarbeidet et eget måldokument for dette arbeidet der våre hovedmål er: - maks 8% sykefravær - 2 % egenmeldt og 6% legemeldt - Vi ønsker å ha de faste ansatte på jobb Bedriftshelsetjeneste Vi er medlem i Halden Felles Bedriftshelsetjeneste. Det er et kompetansesenter innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet som arbeider aktivt for å bistå oss i arbeidet med å skape og opprettholde trygge og sunne arbeidsplasser. De har ulik kompetanse som f.eks bedriftslege, psykolog og fysioterapeut. Vi benytter aktivt deres utstrakte kursvirksomhet.

8


Skogkanten Velkommen til oss! Naturbarnehage Skogkanten naturbarnehage er en del av Tdm Samhold og vennskap Barns medvirkning Naturen som arena for lek og læring

barnehager AS og vi jobber etter sammme visjon som de andre barnehagene:

Frihet og glede i et positivt miljø! I Skogkanten står samhold, vennskap og barns medvirkning sentralt i alt vi gjør. Samtidig som vi har fokus på naturen som arena for lek og læring. Barna er i mye fysisk aktivitet i samspill med hverandre og naturen.

«Det er en kanon!» 
 «Nei, det er en hest!» Ute i naturen kan alt gå an, og det er kun fantasien som setter grenser for hvor leken tar oss. En stokk ute i skogen kan være akkurat det vi vil at den skal være. Og det beste av alt; det finnes ingen fasit!  Vi opplever mye god lek ute, fordi barna har friheten til å gi seg fullstendig hen til fantasien. Vårt eget lille Magiske land!

Informasjon om Skogkanten Naturbarnehage: Åpningstider: Man-fre 07.00-16.30 Om ettermiddagen skal alle barn være hentet og ute av barnehagen til 16.30 Vi serverer frokost, lunsj og frukt alle dager. Hovednummer: 69182070 Gården(2-6år): Tlf: 93278436, E-post: garden@tdmbarnehager.no Setra (0-2år): Tlf: 93278438, E-post: setra@tdmbarnehager.no Daglig leder: tlf: 48222230, E-post: linda@tdmbarnehager.no Gården

9


Gården En hverdag i bevegelse og «Det Magiske Land « Vi gir deg her et lite innblikk i vår bevegelige verden, Skogkantens kaklende høner, gårdsbesøk med store brune dyr…og er du tålmodig får du komme til Det Magiske Land… Gården er den flotte avdelingen vår som sammen med småbarnsavdelingen Setra som utgjør Skogkanten Naturbarnehage. På gården vår har vi 17 mål å boltre oss på! Vi har et utfordrende lekeområde, en egen lavvuplass og det hemmelige «Magiske Land» dypt inni skogen.Vi har innholdsrike hverdager som preges av gode opplevelser sammen med barna! Barnas interesser og ønsker preger hverdagen vår og gjenspeiles i det pedagogiske arbeidet vi gjør. Leken skal ha en framtredende plass i barnas liv i Skogkanten Naturbarnehage. Leken har en egenverdi og er en viktig og naturlig side ved barnekulturen. Lek og vennskap er noe vi har et ekstra fokus på i barnehagen vår! Vi er mye på tur, og utforsker hva naturen har å by på.

Setra Små oppdagere på Setra På Setra oppdager vi verden sammen. Vi er små oppdagere i en stor verden. Her står frihet, undring, glede og mestring i fokus. Sammen med en dæsj magi, så klart! For oss er det så viktig at hvert enkelt barn får en opplevelse av å bli tatt på alvor og å føle seg verdsatt. At det de uttrykker betyr noe. Noe innmari viktig. Vi følger barnas spor og interesser og legger på den måten opp til lekende læring i barnehagen. Barnas interesser og intensjoner skal prege hverdagen vår og gjenspeiles i det pedagogiske arbeidet vi gjør. Det krever voksne som er årvåkne og spontane, som kan gripe fatt i de små og store øyeblikkene i barnas lek og undring. Naturen er lekeplassen vår, hvor det kun er fantasien som setter grenser for hva vi kan finne på. Ute i naturen møter barna utfordringer uavhengig av utviklingsnivå og motoriske ferdigheter, de boltrer seg fritt og kjenner på egne grenser. Den herlige mestringsfølelsen når man endelig når toppen av det lille berget. Den følelsen av ro når man ligger i snøen og studerer skyene på himmelen…

10


Naturen som arena for lek og læring Barna skal få oppleve: ✦

Mestringsopplevelse ut i fra sine egne forutsetninger.

I naturen blir selve opplevelsen satt i sentrum.

Glede ved å være i aktivitet.

Fellesskapsfølelse

At naturen gir en opplevelse av frihet.

Ny kunnskap om naturen

Lærer seg å vise respekt for, og ta vare på verden vi lever i.

Gode og viktige samtaler

Ro i naturen

Hos oss er naturen en stor del av hverdagen. Vi er heldige med barnehagens plassering, - her har vi flotte uteområder rett på utsiden av døren. En liten gåtur unna har vi lysløypa og skogen å boltre oss i. Vi har vår helt egen lavvo, med tilhørende bålplass, og et helt spesielt sted som befinner seg på oppsiden av lavvoen; ”Det magiske land”. Her er det store skogsområder, med magiske muligheter. Det er i naturen vi finner den aller beste lekeplassen. Her møter barna natur-skatter de kan utforske og undre seg over. Det er oppdagelsesferdene i naturen vi brenner for. Vi skal ikke bare være ute, men vi skal SE og OPPDAGE alt naturen og skogen har å by på. Vi jubler sammen med barna når den første hestehoven kikker frem, vi studerer småkryp i felleskap, vi observerer og undrer oss over forandringene i naturen gjennom årstidene, vi tar i bruk kreativiteten og lager en artig skapning av en kongle, litt blader og noen pinner, og vi ligger rett ut alle mann for å studere skyene som fyker av gårde med vinden. Opplevelser som dette gir rom for gode samtaler med barna, og naturen blir flittig brukt som arena for læring i barnehagen vår.

Frihetsfølelse i samspill med naturen skaper glade barn!

11


Naturen er viktig for: ✦

Tøye egne grenser

Språkutvikling og begrepstrening

Å danne grunnlag for læring

Motorisk og kognitiv utvikling

Å utvikle god sosial kompetanse

Barns kreativitetBarns undring og utforskning av naturens fenomener

Barns fantasi

Barns behov for utfoldelse

I naturen er det tilrettelagt for at alle barn, uansett alder og utviklingsnivå, kan mestre ut fra egne forutsetninger. Her møter vi ulendt, og utfordrende terreng som stimulerer grovog finmotorikken. Å få mulighet til å utfolde seg i kroppslige utfordrende aktiviteter gjør at barna utvikler fysiske egenskaper som muskelstyrke, balanse og utholdenhet. Disse egenskapene legger et positivt grunnlag for videre læring. Vi må klatre over, krype under, ake ned og dra oss opp. Ofte kreves det samarbeid og en evne til å finne løsninger sammen. Barna skal få mulighet til å kjenne på egne grenser, og vi voksne støtter opp om grenseflytting, der barna stadig utfordrer seg selv og får nye mestringsopplevelser og erfaringer. Gjennom gode naturopplevelser ønsker vi at barna blir godt kjent med naturens mangfold, bli glad i den og at de får et ønske om å ta vare på naturen og slik bidra til en bærekraftig utvikling.

Samhold og vennskap

Språkutviklingen og

begrepstrening

Gode relasjoner i hverdagen Hos oss har vi stort fokus på trivsel og at hvert enkelt barn skal oppleve at de er en del av fellesskapet. For oss er det viktig at alle blir inkludert og vi jobber aktivt med å legge tilrette for lek og samspill. Vi ser verdien i ulikheter, og vi vil skape felles opplevelser på tvers av gruppas mangfold. Barna vil på denne måten utvikle en større aksept for hverandre og være forebyggende mot mobbing. Vi har aktive voksne som byr på seg selv og som gir rom for at barna kan vise både gode og vonde følelser. Vi oppmuntrer barna til å sette ord på tanker og opplevelser som kan bidra til at de lærer å håndtere ulike situasjoner på en god måte. Slik vil også barna utvikle evnen til å sette seg inn i andres situasjon.

12


Barna skal få oppleve:

Et av våre viktigste mål er at alle barna skal oppleve vennskap i barnehagen. Vi veileder barna i samspill og lek for å gi dem nyttige verktøy de har behov for, både for å knytte vennskapsbånd og beholde dem over tid.

Å bli tatt på alvor

At deres mening betyr noe

Reel innflytelse på sin egen hverdag

Utvikle sine interesser

Å føle seg verdifull

Å utfordre sine egne grenser

Voksne som lytter til deres ønsker og tanker

Allsidighet i hverdagen

Mestringsfølelse

Barns medvirkning

Å være en viktig del av barnehagens planlegging og vurdering

Barnas interesser i fokus

Sosial kompetanse er en forutsetning for at man skal fungere godt sammen med andre. Det er viktig at barna lærer å mestre balansen mellom å ta vare på seg selv og egne interesser med det å ta hensyn til andres behov. Barnas selvfølelse og empati støttes av et personal som er tilstedeværende, veiledende og tydelige. Barna skal gå ut av barnehagen med en ryggsekk fylt med gode egenskaper som de vil ha nytte av videre i livet og som er nødvendig for å mestre felleskapet på en god måte.

Hos oss er barnas interesser og ønsker, grunnlag for valg av aktiviteter og innhold i hverdagen. Her får barna mulighet til å være med å styre hverdagen på den måten at de voksne legger tilrette for aktiviteter som de selv har lyst til å drive med. På denne måten vil barnet oppleve egenverd og at deres mening betyr noe og at de får mulighet til å påvirke omgivelsene rundt seg. Vi legger stor vekt på allsidighet og at hvert enkelt barn skal få mulighet til å utvikle seg på det de interesserer seg for. Dette legger et godt grunnlag for mestringsfølelse, i tillegg til at de får mulighet til å utfordre sine egne grenser som vil føre til en positiv utvikling. De voksne er med på å støtte oppunder og oppmuntre barna i de ulike situasjonene som oppstår i hverdagen. Drømmer blir til virkelighet Barna skal erfare at deres tanker og følelser blir tatt på alvor. At noen ønsker å lytte til det de har å si. De skal erfare at deres interesser og meninger er med på å prege dagene i barnehagen. En konkret og magisk måte vi jobber med barns medvirkning er drømmearbeid. Barna kan dele små og store drømmer som vi henger opp på drømmeveggen vår, og sørger for at de blir oppfylt. Alle kan ikke være med på alt, men alle skal få oppfylt sin drøm.

13


Barna skal få oppleve: ✦

At de er en del av et fellesskap og positivt miljø

Å ha venner

At noen bryr seg om dem

Å bli tatt på alvor

Å føle seg verdifull

Å ha noen å leke med

Å ha gode rollemodeller

Å få og vise omsorg til andre

Verdien av å være sammen med andre

Å ha det gøy i fellesskap

Å ha tillit til andre

Trygghet i hverdagen

Humor i hverdagen

Engasjerte og lekende voksne

Å skape gode barndomsminner

Normer og regler

Å ta andres perspektiv og se saken fra flere synsvinkler

Evne til å se og følge sine egne og andres grenser.

Forståelse for å godta ulikheter

Drømmer kan gå i oppfyllelse hos oss! Ingen ting er umulig. Vi graver ned en skattekiste og drar på en magisk skattejakt, med de barna som har en pirat i magen. Vi reiser til syden i barnehagen, og oppfyller et barns drøm om å bade på stranda. Vi legger ut spor og følger barnas spor og interesser. Dette preger dagene våre, både i planlagte og spontane aktiviteter.

Ingen drømmer er for store - det handler om hvordan vi velger å ta tak i dem.

14


De 7 fagområdene i praksis I Skogkanten Naturbarnehage jobber vi daglig med å implementere fagområdene inn i alle aktiviteter og situasjoner vi er i. Det kan både være planlagte aktiviteter og spontane situasjoner som oppstår i løpet av dagen. Alle de ansatte er godt kjent med fagområdene og har det med seg i sitt arbeid til enhver tid. Ved å gjennomføre en aktivitet vil flere fagområder være representert.

Natur, miljø og teknologi ✦

Skattejakt i naturen; Barna finner sine egne naturskatter

Oppdage insekter med bilder eller konkreter

Ha et fast sted vi går til for å se forandring gjennom årstider

Bruk av i-pad og pc

Værobservasjoner

Lage og bruke naturlekeplass

Vitenskapelige eksperimenter

Kropp, bevegelse, mat og helse ✦

Hinderløype både inne og ute

Spikke

Klatre og balansere i ulent terreng

Gå på tur i skog og mark

Lage mat og lærer om råvarer.

Sanseløype i skogen

Temaarbeid om kropp, mennesker og dyr

Barna deltar i rutiner og aktiviteter

15


Nærmiljø og samfunn ✦

Turer i nærmiljøet; Rød Herregård, Fredriksten Festning osv.

Kildesortering

Introduksjon av kollektivtransport og nødetater

Gårdsbesøk

Trafikkregler

Bytur

Prosjekt om byen vår

Besøke barnas hjem

Kommunikasjon, språk og tekst ✦

Eventyr i skogen

Rim, regler og sang

Rollelek

Språkgrupper

Bruk av konkreter til begrepstrening

Tekstskaping

Høytlesning

Daglige samtaler

16


Antall rom og form ✦

Oppdage former og farger i naturen

Telle og forme med naturmateriale

Sortere gjenstander etter farge, form og egenskaper

Konstruksjonslek, lego, jovo, kappla osv.

Hyttebygging ute og inne

Prosjekt om lille larven aldrimett

Spill

Natursti

Kunst, kultur og kreativitet ✦

Bruk av naturmaterialer til kreativ skaping

Synge og bruke instrumenter

Lage mat fra ulike verdensdeler

Magiske samlingsstunder

Utkledning og drama

Legge tilrette for spennende rollelek

Dukketeater med håndlagede dukker

17


Etikk, religion og filosofi ✦

Prosjekt om følelser og vennskap

Lære om andre land; kulturer, religioner, livssyn

Diverse markeringer som FN, Samenes nasjonaldag, påske, jul etc.

Barnesamtaler. Både formelle og uformelle.

Danning Identitetsutvikling i et fellesskap Danning er en livslang prosess som skjer i barnet, og i barnets samspill med omverdenen. Barnet danner seg selv ut fra møtet med omgivelsene. Barnehagen er en god danningsarena gjennom anerkjennende voksne som møter hvert enkelt barn med respekt og en lyttende holdning. Barnet får støtte og veiledning i refleksjon over egen væremåte i lys av samfunnets normer og verdier, slik at det kan delta /medvirke i et demokratisk felleskap. Gjennom muligheter for demokratisk påvirkning skal barnet rustes til å bli den beste utgaven av seg selv, en person som kan ta egne valg, hvorav vi legger stor vekt på barns medvirkning.

18


Omsorg skaper tillit og trygghet Omsorg: ✦

Voksne som er villige, motiverte, lydhøre og engasjerte i øyeblikket når de møter akkurat det barnet.

Handler om å se barnet som en aktiv deltaker

Oppleves kun når det går begge veier i relasjonen

Voksnes tilstedeværelse er nødvendig for at barnet opplever, trivsel glede og mestring

Legger tilrette for at barnet knytter seg til personalet og hverandre

Er en forutsetning for at barn lærer

Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg Omsorg handler om relasjoner og kvaliteten på disse i barnehagen. Det handler om samspillet mellom de voksne og barn, og barna imellom. Omsorg er en forutsetning for den tryggheten barna trenger for å utvikle tillit til seg selv og til andre. Vi mener at vårt fokus på tilstedeværende voksne er en viktig del av at at barna skal oppleve omsorg og trygghet i hverdagen. Læringsbegrepet tar stor plass i dagens politiske barnehagedebatt. Barnehagen er en del av utdanningsløpet og kompetente voksne, vet at omsorg og læring går hånd i hånd. Kvaliteten på relasjonene er avgjørende for kvaliteten på læringen. Når barna opplever omsorg i sin hverdag i barnehagen, vil dette vise seg i barnas adferd og relasjon til hverandre, samt blir mer mottagelig for læring.

Kommunikasjon og språklig kompetanse Språk som kommunikasjon ✦

Språk påvirker barnets utvikling

Barnehagen skal stimulere barnets språk

Vi skal legge til rette for utvikling av barnets verbale og nonverbale kommunikasjon

Vi benytter aktivt språkstimulerende aktiviteter

Språk er en naturlig del av hverdagen

Kommunikasjon som en ressurs for å mestre Vi er bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker alle sider ved barnets utvikling. Kommunikasjon og språklig kompetanse er nødvendig for å forstå omverdenen og for å bygge relasjoner med andre. Det å arbeide aktivt og systematisk med språk i barnehagen er en del av vår strategi for å skape relasjoner og oppnå et godt og positivt samspill i lek som læring. Barn skal delta i et fellesskap med samspill og samtaler der de har voksne som gode språklige forbilder som også forstår barnets nonverbale uttrykk. Vi skal gi barna positive erfaringer med å bruke språket. Voksne skal følge med på hvert enkelt barns språklige og kommunikative utvikling – slik at vi fanger opp dersom noen trenger ekstra støtte i sin utvikling. Vi mener at det språklige mangfoldet er en berikelse for hele barnegruppen. 19


Ansatte i Skogkanten De ansatte kjennetegnes ved at:

Vi har fokus på faglig utvikling.

Vi skal ha god kommunikasjon med barna, foreldrene og hverandre

Vi er omsorgsfulle, lydhøre og anerkjennende med hjerte for jobben vår.

Vi er er gode rollemodeller for barna og hverandre

Hos oss har vi BARNET i fokus, og ønsker å få det beste ut av hver enkelt person, både store og små. Vi har et nært samarbeid med Solbakken Naturbarnehage på Idd. Vi har felles personalmøter og planleggingsdager, der vi aktivt jobber med å være en lærende organisasjon. Vi ønsker å dra nytte av hver enkelts kunnskap og erfaringer og dele disse. Dette vil føre til at individuell kunnskap kan utvikles til felles kunnskap.

Vi er aktive og lekende

Vi gir barna og hverandre utfordringer i hverdagen for å skape mestring

Vi er positive, ser løsninger og har fokus på utvikling

Vi er ærlige og tørr stille hverandre spørsmål om hvorfor vi gjør som vi gjør

Vi jobber målrettet med felles visjon

Vi har det gøy på jobb og gleder oss over felles opplevelser i

I vår hverdag er det viktig at de ansatte vet HVORFOR de gjør som de gjør, og hvilke konsekvenser deres handlinger vil gi for alle rundt seg, både positive og negative. Vi reflekterer systematisk i fellesskap, der vi drøfter både fagbegreper, ny forskning og legger frem praksisfortellinger fra vår egen hverdag.

20


Tilvenning Dag 1: Den første dagen er foreldrene med hele tiden for at barnet skal ha en trygg person med seg, mens de er her å hilser på. Lengden på besøket varierer, men ca 2 timer er vanlig denne dagen.

Dag 2: Denne dagen er veldig individuell, noen er her sammen med barnet hele tiden mens andre reiser avgårde en liten stund. Lengden denne dagen er normalt mellom 3-5timer. Dag 3: Denne dagen vil de fleste reise avgårde for en stund og barnehagen ringer hvis det er behov for det. Lengden denne dagen er normalt mellom 4-6timer.

En ny epoke starter og barnet ditt skal begynne i barnehagen… noen har kanskje vært med på dette før, og andre opplever dette for første gang, å levere barna sine i en ny og ukjent arena. Her kan det oppstå mange følelser både for foreldre og barn. De ansatte i barnehagen vil legge tilrette for en trygg start for barnet. Dette innbærer et samarbeid med foreldrene på ulike måter. Alle barn opplever tilvenningen forskjellig, noen gråter, og noen ser ut til å storme frem og syntes barnehagen er spennende og utforsker nye omgivelser med fryd. Begge deler er like normalt. Vi har fokus på å skape tillit og trygghet, samt bygge gode relasjoner til barna som begynner. For at barnet skal få en god opplevelse av å begynne i barnehagen, er det viktig å ta det i barnets tempo så langt det lar seg gjøre. Før oppstart sender vi ut informasjon om barnehagen og skjemaer foreldrene skal fylle ut med personopplysninger og godkjenninger barnehagen trenger. Etter tilvenningsdagene evaluerer vi sammen med foreldrene hva som er hensiktsmessig og hvordan barnet ser ut til å ha det i barnehagen. Resten av tilvenningen blir avtalt individuelt mellom foreldrene og barnehagen. God kommunikasjonen mellom foreldrene og oss, er meget viktig for at vi skal kunne tilrettelegge for hvert enkelt barn.

Omsorg, trygghet og tillit

21


Overgang barnehage til skole «Barnehagen skal, i samarbeid med foreldre og skolen, legge til rette for at barnet kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og evt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen»(s, 13, rammeplan, 2017). TDM Barnehager følger Halden Kommunes retningslinjer for overgang fra barnehage til skole.Det er alltid stor stas når vi får en ny gruppe med skolestartere! I løpet av barnehageåret vil skoleklubben jobbe med ulike temaer og skoleforberedende aktiviteter, som forskning, matematikk og språk. Et stort høydepunkt for mange er tiden som rosaruss. Vi har russedåp, gjennomfører russeknuter og avslutter det hele med overnatting i barnehagen. Vi skal sørge for å gi barna en trygg overgang til skolen, hvor de sitter igjen med kunnskaper og ferdigheter som bidrar til nysgjerrighet og motivasjon når de starter på skolen. Vi skal bidra til at barna får en fantastisk avslutning i barnehagen, og at de har med seg en «ryggsekk» full av erfaringer og tro på seg selv.

Måned

Aktivitet

September

Foreldremøte i barnehagen for foreldre til skolestarterne. Informasjon om rutiner og innhold i skoleforberedelsene siste år i barnehagen

September/oktober

Barnehagene etablerer egne grupper/opplegg for skolestarterne.

Oktober

Foreldre samtaler hvor vi gjennomgår skjemaene angående skolestart.

Februar

Foreldresamtale. Foreldre skal underskrive på samtykkeskjema til barnehagen. (Vedlegg) Gjennomgang av skjema fra barnehagen til skolen.

1.juni

Frist for oversending av informasjonsskjema fra barnehagen til skolen

Juni

Skolen kontakter barnehagen hvis det er barn de ønsker å vite mer om. Barnehagen kontakter skolen ved behov for å gi ytterligere informasjon. NB! Ingen informasjon utveksles uten at foresatte har underskrevet samtykkeskjemaene og er kjent med innholdet i informasjonen som utveksles.

Juni

Markering av avslutning for skolestarterne

22


Viktige datoer barnehageåret 2019/2020 Måned

Dato:

Informasjon:

August

15.08.19

Planleggingsdag, stengt

16.08.19

Planleggingsdag, stengt

September

10.09.19

Foreldremøte 17.00

Oktober

24.10.19

FN - markering

November

15.11.19

Planleggingsdag, stengt

Desember

18.12.19

Nissefest

23.12.19 -01.01.20

Juleferie, Stengt

02.01.20

Åpningsdag etter nyttår

Januar Februar

Foreldresamtaler, skolestartere 05.02.20

Planleggingsdag, stengt

03.04.20

Påskefrokost

06.04.20- 13.04.20

Påske, stengt

April

14.04.20

Åpningsdag etter påske

Mai

01.05.20

Helligdag, stengt

15.05.20

Feiring i barnehagen

21.05.20

Kristih.fartsdag, stengt

22.05.20

Planleggingsdag, stengt

Mars

Dugnad Juni

01.06.20

2. pinsedag, stengt

13.06.20

Sommershow Brygga kultursal (skolestartere)

17.06.20

Sommeravslutning

Juli

Uke 28,29,30

Sommerferie, stengt i 3 uker

August

27.07.20

Åpningsdag etter sommerferie

Dato ikke satt

Planleggingsdager

23


TDM barnehager driver 5 barnehager geografisk spredt i halden kommune. Er du opptatt av beliggenhet finner du oss nær deg. Våre barnehager har felles grunntanke og visjon; Frihet og glede i et positivt miljø! Allikevel har de ulik egenart gjennom ulike satsningsområder og nisjer. Er du opptatt av å gi ditt barn noe spesielt kan vi tilby:

Asak Kulturbarnehage - musikk, teater, estetiske fag og barns drømmer Høvleriet barnehage - sentrumsnær med fokus på aktivitet Skogkanten Naturbarnehage - med fokus på natur og barns medvirkning Solbakken Naturbarnehage - med fokus på natur og barns medvirking

Trolltangen Naturbarnehage - sentrumsnær med fokus på natur Kontakt oss på: Felles sentralbord: 69182070 www.tdmbarnehager.no facebook.com/barnehager Tdmbarnehager Eier:Tormod D. Meyer Tlf: 90857172 Peder Ankersgate, 18 1771 Halden tormod@tdmbarnehager.no

Høvleriet barnehage Daglig leder: Tomas Andresen Tlf: 92255313 Peder Ankersgate, 18 1771 Halden tomas@tdmbarnehager.no

Skogkanten Naturbarnehage Daglig leder: Linda M.W. Olsen Tlf: 48222230 Lerdalsveien 16 og 19 1784 Halden linda@tdmbarnehager.no

Solbakken Naturbarnehage Daglig leder: Linda M.W. Olsen Tlf: 48222230 Rute 503, Karlsholm 1765 Halden linda@tdmbarnehager.no

Trolltangen Naturbarnehage Daglig leder: Stein Henriksen Tlf: 95856506 Blomsterveien 6 1781Halden stein@tdmbarnehager.no

Asak Kulturbarnehage Daglig leder: Therese Leet Vist Tlf: 90792823 Heiderødveien 3 1791 Tistedal therese@tdmbarnehager.no

24

Profile for Tdm Barnehager AS

Årsplan Skogkanten Naturbarnehage 2019/2020  

Årsplan Skogkanten Naturbarnehage 2019/2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded