a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Ã…RSPLAN 2019/2020 1


TDM Barnehager TDM Barnehager

s3

Barnehagens verdigrunnlag

s.4

Organisasjonen i 4 perspektiver

s.5

Barnet

s.5

Foreldre

s.6

Ansatte

s.7

Administrasjon

s.8

Trolltangen Naturbarnehage Trolltangen Naturbarnehage

s.9

Omsorg Leken og danning

s.10

s.11

Vennskap og fellesskap

s.12

Kommunikasjon og språklig kompetanse

s.13

Mangfold og barns medvirkning

s.14

Tilvenning og overganger

s.15

Satsingsområder Trolltangen

s.16

Språk

s.17

Mat

s.18

Forebygging av mobbing i barnehagen

s.19-20

Fagområdene

s.21-22

Viktige datoer

s.23

Våre barnehager

s.24

2


Lov om barnehager Lov om barnehager regulerer vår virksomhet. « Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.»

Rammeplan for barnehager Fastsetter barnehagens innhold og oppgaver. ✦

Barnehagens verdigrunnlag

Ansvar og roller

Barnehagens formål og innhold

Barns medvirkning

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Overganger

Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Barnehagens arbeidsmåter

Våre barnehager Vi driver fem barnehager forskjellige steder i Halden med ulike satsningsområder. Asak Kulturbarnehage —  med fokus på musikk, teater og estetiske fag Høvleriet Barnehage  —  sentrumsnær med fokus på aktivitet Skogkanten Naturbarnehage  — en gård med fokus på dyr og natur Solbakken Naturbarnehage  —  liten og intim med fokus på natur Trolltangen Naturbarnehage— sentrumsnær med fokus på natur

3


Tdm Barnehagers verdigrunnlag I TDM Barnehager vil vi tilstrebe at alle skal:

Vi ønsker å gi barna en frihet til å kunne utforske livet i samspill med mennesker og naturen innenfor trygge og positive rammer. Vi har kun en barndom, og den er en viktig del av livet. Det er for barnet den eneste delen som finnes. De lever nå! Dette er en filosofi vi ønsker skal ligge til grunn i TDM Barnehager. Utifra denne grunnholdningen har vi formulert følgende visjon:

Lære å vise respekt for hverandre

Lære seg normer og regler i samfunnet

Lære seg å reflektere over egne handlinger

Frihet og glede i et positivt miljø!

Lære seg gjensidig anerkjennelse

Frihet

Oppleve å bli møtt med respekt

Oppleve å bli tatt på alvor

Oppleve mestring ut i fra eget ståsted og utvikling

I TDM barnehager ønsker vi at barna skal oppleve frihet til å utvikle sine personlige egenskaper og interesser. Det er vår oppgave å veilede og gi barna de verktøyene man trenger for å være en del av et sosialt felleskap. For oss er et inkluderende fellesskap en viktig del for hvert barns selvfølelse og opplevelse av egenverdi. Glede Vi vil legge til rette for en barndom med glede som motivator for utvikling, læring og sosialisering. Det faktum at gleden er individuell gjør også at vi må kjenne hvert enkelt barn og tilrettelegge forskjellig. Det krever kommunikasjon og medvirkning, samt voksne som er tilstede og ser barna. Positivt miljø Å trives i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for å lære. Et godt psykososialt miljø fremmer trivsel. Et positivt miljø gir barna omsorg, trygghet og anerkjennelse. Det kjennetegnes av at barnehagen gir barna muligheter, medbestemmelse, og anledning til å oppleve lek, læring og mestring. Det er et miljø som er preget av positive forhold mellom barna, voksne og barn, og voksne i mellom. Et positivt miljø, i en TDM Barnehage gir barna frihet og glede.

4


Vi deler vår organisasjon opp i 4 perspektiver

Foreldre

Barnet

Ansatte

Admin

Barna er fremtiden og fortjener det beste

Barnet

Barna skal oppleve:

«Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn»(Rammeplan, 2017, s 8) Vi vil gi barna en basiskompetanse gjennom lek og læring i et sosialt samspill, og en opplevelse av frihet til å påvirke sin egen hverdag. Barnet skal oppleve positive relasjoner til voksne og barn i barnehagen. På denne måten får barnet en positiv relasjon til seg selv og andre. Barnet skal oppleve lekende og tilstedeværende voksne som legger tilrette for barnets utvikling, læring. Vi skal stimulere barnets fantasi og nysgjerrighet så det vekker lærelysten til barnet. Hverdagen skal være preget av lek og humor. Gjennom leken bearbeider barnet opplevelser og inntrykk fra hverdagen – leken er livsviktig for barnet!

Glede

God tid til lek

Variert lekemateriell

Mestring

Trygghet

Tillit

Vennskap

Humor

Lekende voksne

Anerkjennelse

Utfordringer tilpasset utviklingsnivå

Vi hører på hva barna har å si og lar de fortelle ferdig.

Barna blir forberedt til overganger med øyekontakt, og vi setter oss i barnets høyde og forklarer hva som skal skje. Barna er bidragsytere som er med på å forme hverdagen

Barna skal oppleve ansatte som utfordrer, støtter og motiverer til deres utvikling. ✦

Hos oss gir voksne og barn gode tilbakemeldinger til hverandre som fører til gode følelser, trivsel, glede og positivt miljø

Fysisk utfoldelse ✦

Naturopplevelser

Vi har gode og positive rutiner der den voksne har tid og tålmodighet så barnet får mulighet til å øve, prøve og mestre Barna skal oppleve voksne som er nysgjerrige og undrende sammen med dem. ✦

5


Barnas foreldre er vår viktigste samarbeidspartner. Foreldre

Vigilo Vigilo™ Barnehage er en moderne og spennende måte å kvalitetssikre all informasjon om barn og ansatte. Benyttes av både ansatte og foresatte og har funksjoner som: ✦

«På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring.»(Rammeplan 2017, s 29) Den daglige kontakten ved levering og henting gir oss verdifull informasjon for barnehagen og foreldre. I tillegg har vi samtaler ved oppstart og foreldresamtaler i løpet av året. Vi arrangerer foreldremøte en gang i året hvor det informeres om barnehagens drift og informasjon om hvordan vi jobber med barnas hverdag i barnehagen. Foreldre og andre foresatte inviteres til ulike arrangementer, hvor vi har fokus på samværet mellom foreldre/ barn og ansatte. ✦ Foreldre

skal levere barna med overbevisning om at barna har det godt, og de skal få en opplevelse av at barnet har hatt en fin dag, og at personalet har noe positivt å si. Foreldrene skal ha tilhørighet og oppleve at TDM Barnehager er et godt sted å være.

De ansatte registrerer når barna kommer og blir hentet

Personlige opplysninger

samarbeide om et felles beste.

Meldinger til/fra foresatte, dagens bilder

Foresatte kan logge seg på systemets foresattportal.

Registrere fravær

Legge inn og lese meldinger om sine barn

Følge med på aktiviteter barnet har vært med på.

Dags- eller ukesrapporter

Laste ned en app som heter Vigilo foresatt.

God kommunikasjon gir foreldre og ansatte mulighet til å

Foreldrene skal oppleve at de har mulighet til innflytelse og

påvirkning av det som skjer i barnehagen. Foreldrene og barnehagen har et felles ansvar for barnets trivsel

og utvikling

Samarbeidsutvalg (SU) Hver barnehage har et samarbeidsutvalg hvor foreldre kan ta opp saker som gjelder barnehagen og hvor ansatte sammen med eier kan informere om barnehagens drift. Samarbeidsutvalget (SU) består av eier, daglig leder, personalets representant og foreldrerepresentant. SU har et felles ansvar for å utvikle og forbedre barnehagen.

Nettside og Facebook På våre nettsider finner du relevant informasjon om våre barnehager, samt vedtekter, årsplan og annet. Vi har en felles side for TDM Barnehager AS på Facebook, der viser vi frem ulike aktiviteter og saker vi brenner for. Vi bruker denne til å presentere alt det spennende vi gjør som organisasjon, og hva vi kan tilby barna for å få en god barndom fylt av trygghet, tillit og spennende opplevelser. www.tdmbarnehager.no www.facebook.com/barnehager

6


De ansatte er barnehagens viktigste ressurs! Ansatte

Aktive og profesjonelle ansatte ✦

Lytter til det barna sier både verbalt og med kroppsspråk

Vi stiller barna spørsmål og viser interesse for deres mening

Setter oss ned i deres høyde når vi samhandler

Vi skaper gode samspill og har det gøy sammen med barna

Vi er fysisk aktive og leker sammen med barna

Barna søker kontakt med de voksne

De voksne gir hverandre tilbakemeldinger på hverandres praksis

Vi er åpne for utvikling, endring og nytenkning

«Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. De skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, mellom barn og personalet og mellom personalet og foreldre.De voksne skal være gode rollemodeller og i praksis vise hvordan vi skal være mot hverandre»(Rammeplan, 2017, s 15) Ved at de voksne ser hvert enkelt barn og deres interesser legger vi et godt utgangspunkt for positiv samhandling og at barna opplever at de blir tatt på alvor. For å kunne SE barna, må de voksne være tilstede i lek og ha evne til å danne gode relasjoner med hvert enkelt barn.

Engasjerende

Tilstedeværende

Inspirerende

TDM Barnehager setter faglig kompetanse høyt, og er en lærende organisasjon. Vi er alltid åpne for nytenkning og har en bevegelig praksis. Vi gjør individuell kunnskap om til felles kunnskap, ved å sette av tid til felles refleksjon og evaluere den jobben vi gjør. Vi har fokus på kvalitet i alle ledd, både relasjonelt, pedagogisk og i våre systemer for rutiner og sikkerhet. Vi er engasjerte og følger med på det som skjer i tiden. ✦ Vi

er imøtekommende med barn og voksne

✦ Vi

er positive, viser hensyn og er inkluderende i alle situasjoner.

✦ Vi

er i nuet og er genuint interessert

Barnas interesser viser seg i våre aktiviteter

✦ Vi

Vi lager små og store prosjekter ut fra barnas ønsker

✦ Vi

vet og kan forklare hvorfor vi gjør som vi gjør

✦ Vi

er voksne som veileder, deltar, oppmuntrer og støtter barn

veileder barna ved å stille åpne spørsmål, slik at vi gir barna rom til egen refleksjon.

Videreutdanning og kursing av ansatte

7


Admin

Økonomi og styring TDM Barnehager har egen ansatt kontorsjef; Turid Jonsdottir som fører regnskap og fakturerer og følger opp innbetalinger av foreldrebetalingen for alle våre barnehager. Har du spørsmål til faktura eller innbetalinger, eller eventuelt søknad om redusert oppholdsbetaling, så ikke nøl med å ta kontakt. Hun har kontor i 2.etg på Høvleriet Barnehage sammen med eier Tormod Diskerud Meyer som har overordnet ansvar for systemer, drift og vedlikehold av alle våre barnehager. Internkontroll - For å sikre et godt miljø og god helse i barnehagene våre Barnehager i Norge er underlagt forskrift for miljørettet helsevern for barnehager og skoler som har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Dette er et viktig arbeid som prioriteres høyt i våre barnehager. Vi bruker et heldigitalisert internkontrollsystem som heter PBL Mentor. Private Barnehagers Landsforbund TDM Barnehager er medlem i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) som er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. Vi er også bundet av en tariffavtale som sikrer våre ansatte gode lønns- og arbeidsforhold.

"Paradokset med forebyggende arbeid er at jo bedre det er, desto mindre synlig er resultatet" Rick Pinto

Inkluderende arbeidsliv TDM Barnehager er en IA-bedrift. Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Vi har utarbeidet et eget måldokument for dette arbeidet der våre hovedmål er: - maks 8% sykefravær - 2 % egenmeldt og 6% legemeldt - Vi ønsker å ha de faste ansatte på jobb Bedriftshelsetjeneste Vi er medlem i Halden Felles Bedriftshelsetjeneste. Det er et kompetansesenter innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet som arbeider aktivt for å bistå oss i arbeidet med å skape og opprettholde trygge og sunne arbeidsplasser. De har ulik kompetanse som f.eks bedriftslege, psykolog og fysioterapeut. Vi benytter aktivt deres utstrakte kursvirksomhet.

8


Trolltangen Naturbarnehage Vi er en naturbarnehage Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter. Naturen er en arena som bidrar til lek, læring, undring og utforskning. Gjennom aktiv bruk av naturen i barnehagen kan dette gi barna positive opplevelser i felleskap, mestringsopplevelser, kreativ utfoldelse, erfaring og læring innenfor flere fagområder. Sist, men ikke minst bidrar opplevelser i naturen til å fremme respekt for samspillet i naturen. I Trolltangen Naturbarnehage er vi så heldige og ha fantastisk natur rett på utsiden av døren. Vi har også et stort uteområde som gir barna store motoriske og kreative utfordringer i hverdagen. Det betyr at barn og voksne i Trolltangen tilbringer mye av tiden ute i all slags vær. Vi bruker natur og friluftsliv aktivt i vår hverdag. Det betyr også at vi tar med naturen inn når vi har behov for det. Vi er opptatt av å bidra til at barna skal bli glad i naturen og oppholde seg ute i de ulike årstidene. Dette gjør vi gjennom å bruke nærmiljøet og skogen aktivt i vår hverdag. I naturen får barn mulighet til å utfolde seg og teste grenser ut ifra alder og utviklingsnivå. Det som er så fint med naturen er at den er tilrettelagt for alle barn. Her kan man klatre, krype, balansere, hoppe, ake og det er bare fantasien som kan sette grenser. Vi har nærheten til Halden by og vi har har store turområder som strekker seg helt ned til Iddefjorden.

9


Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg

Omsorg: ✦

Voksne som er villige, motiverte, lydhøre og engasjerte i øyeblikket når de møter akkurat det barnet.

Handler om å se barnet som en aktiv deltaker

Oppleves kun når det går begge veier i relasjonen

Voksnes tilstedeværelse er nødvendig for at barnet opplever, trivsel glede og mestring

Legger tilrette for at barnet knytter seg til personalet og hverandre

Er en forutsetning for at barn lærer

I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett , forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for ( Rammeplanen for barnehagen s.19.2017) Omsorg handler om relasjoner og kvaliteten på disse i barnehagen. Det handler om samspillet mellom barn og voksen, og barna imellom. Omsorg er en forutsetning for den tryggheten barna trenger for å utvikle tillit til seg selv og til andre. Vi mener at vårt fokus på tilstedeværende voksne er en viktig del av arbeidet med omsorg i Tdm barnehager. Læringsbegrepet tar stor plass i dagens politiske barnehagedebatt. Barnehagen som del av utdanningsløpet, med kompetente voksne, vet at omsorg og læring går hånd i hånd. Kvaliteten på relasjonene er avgjørende for kvaliteten på læringen. Når barna opplever omsorg i sin relasjon til de voksne i barnehagen, vil dette vise seg i barnas adferd.

10


Leken « Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling» (Rammeplanen for barnehagen s.20. 2017) Det viktigste som skjer i barnehagehverdagen er leken. Vi anerkjenner leken ved å se at den har en egenverdi – vi leker for lekens skyld! I tillegg vet vi at det er i leken, både den spontane og frie, men også i de planlagte aktivitetene, at læring skjer. Gjennom lek utvikles særlig sosial og språklig kompetanse og barna skal oppleve et miljø som stimulerer til både utfordring og mestring. Personalet sin oppgave er å legge til rette for hvert enkelt barn og være lydhør for deres behov for omsorg med sensivitet. Vi skal være der for dem og veilede når leken medfører uheldige samspillmønstre. For å klare det som vi være observerende til barnegruppene og delaktig i leken til barna når det trengs. Vi skal legge til rette i forhold til å gjøre nødvendige innkjøp til de forskjellige barnegruppene, så de får ett utfordrende og lærerikt læringslandskap. Vi må også være opptatt av at den frie og uforutsigbare leken får stor plass ,så vært enkelt barn får brukt sin kreativitet og oppfinnsomhet.

Danning Identitetsutvikling i et fellesskap Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap (Rammeplanen for barnehagen s.21.2017 ) Danning er en livslang prosess som skjer i barnet og i barnets samspill med omverdenen. Barnet danner seg selv ut fra møtet med omgivelsene. Barnehagen er en god danningsarena gjennom anerkjennende voksne som møter hvert enkelt barn med respekt og en lyttende holdning. Barnet får støtte og veiledning i refleksjon over egen væremåte i lys av samfunnets normer og verdier slik at det kan delta /medvirke i et demokratisk felleskap. Gjennom muligheter for demokratisk påvirkning skal barnet rustes til å bli den beste utgaven av seg selv, en person som kan ta egne valg og stå for dem.

11


Vennskap og fellesskap Barna skal tilegne seg: ✦

Egenskaper som er nødvendig for å mestre felleskapet på en god måte.

Normer og regler

Å ta andres perspektiv og se saken fra flere synsvinkler

Evne til å se og følge sine egne og andres grenser.

Forståelse for å godta

ulikheter

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne. (Rammeplanen for barnehagen s.23. 2017) Sosial kompetanse er evnen til å fungere i et felleskap og kunne tilegne seg og ta vare på venner og nyttige relasjoner. Sosial kompetanse er en forutsetning for at man skal fungere godt sammen med andre. I Trolltangen naturbarnehage ønsker vi at alle barn skal føle seg verdifulle, vi ønsker at alle barn skal oppleve å ha venner i barnehagen - de skal også erfare hvordan man beholder vennskapene man får. Det er viktig at barna lærer å mestre balansen mellom å ta vare på seg selv og egne interesser med det å ta hensyn til andres behov. Barnas selvfølelse og empati støttes av et personal som er tilstedeværende, veiledende og tydelige.

12


Kommunikasjon og språklig kompetanse Kommunikasjon som en ressurs for å mestre Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen , alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (Rammeplanen for barnehagen 2017.s.23) I TDM Barnehager er vi bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker alle sider ved barnets utvikling. Kommunikasjon og språklig kompetanse er nødvendig for å forstå omverdenen og for å bygge relasjoner med andre. Det å arbeide aktivt og systematisk med språk i barnehagen er en del av vår strategi for å skape relasjoner og oppnå et godt og positivt samspill i lek som læring. Barn skal delta i et fellesskap med samspill og samtaler der de har voksne som gode språklige forbilder som også forstår barnets nonverbale uttrykk. Vi skal gi barna positive erfaringer med å bruke språket. Voksne skal følge med på hvert enkelt barns språklige og kommunikative utvikling – slik at vi fanger opp dersom noen trenger ekstra støtte i sin utvikling. Vi mener at det språklige mangfoldet er en berikelse for hele barnegruppen.

13


Mangfold «Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt.» (KD, kap.1, 2017) Hos oss er det viktig at hvert enkelt barn skal oppleve seg sett og verdsatt for den de er. Gjennom å synliggjøre og normalisere at alle er forskjellige ønsker vi å oppnå en barnehagekultur der alle opplever tilhørighet uavhengig av etnisitet, kjønn, funksjonsvariasjoner, familiesammensetninger, språk, interesser osv. Mangfoldet ligger i at hver og en av oss er unike – og det er flott! Samer og nasjonale minoriteter i Norge skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv – også i barnehagen. Dette er deres rettigheter. Av disse er Samene nevnt spesifikt i rammeplanen. Vi skal bli kjent med Samisk kultur, blant annet ved å markere Samefolkets dag 6.februar.

Barns medvirkning Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. (Rammeplanen for barnehagen 2017.s.27) I satsingsområdene i årets årsplan har vi lagt stor vekt på medvirkning. Medvirkning betyr både medbestemmelse, at man skal få valg og å være med på å ta avgjørelser, men det betyr også at man skal få medvirke i barnehagelivet med andre kommunikasjonsformer enn verbalspråk. Dette krever observante og lydhøre ansatte som oppfatter og tilrettelegger for barnas ønsker og/eller behov. Vi legger opp til at alder og modenhet spiller en rolle når det gjelder medvirkning på de ulike gruppene og i de ulike aktivitetene. Alt vi gjør i barnehagen skal være med på fremme barnas selvfølelse slik at de er godt rustet til å ta egne valg når de blir eldre.

14


Tilvenning og overganger Ny i barnehagen - tilvenning Trolltangen naturbarnehage er opptatt av at nye barn og foreldre skal få en god tilvenningsperiode når barnet begynner i barnehagen. Familien skal få tidlig og god informasjon i forkant av oppstart og vi anbefaler alle familier å komme på besøk noen ganger på våren/forsommeren, slik at omgivelser og ansatte er kjente for barnet nå det begynner i barnehagen. Barnehagen har utarbeidet en 3 dagers plan for tilvenning, med en gradvis tilvenning uten foreldrene. Avskjeder kan være vanskelig for både store og små, men dette er noe barnehagen har god rutiner og erfaring med. Vi gjennomfører alltid oppstartsamtale en av de første dagene i barnehagen, hvor vi lager en tilvenningsplan som er tilpasset det enkelte barn. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling I Trolltangen begynner alltid de yngste inne på storsalen hvor det er mindre forhold og færre barn. Etter vært som de vokser til begynner de på andre avdelinger ut i fra alder og modenhet. I denne overgangen blir det noen forandringer i hverdagen som det noen ganger tar litt tid å venne seg til. Vi er meget bevisst på dette og i samarbeid med hjemmet finner vi løsninger som passer best for barnet i Trolltangen. Vi er ikke en stor barnehage og alle de ansatte kjenner godt til barna som bytter grupper, så dette pleier å gå uten de store utfordringene. Overgang til skole «Barnehagen skal, i samarbeid med foreldre og skolen, legge til rette for at barnet kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen»( Rammeplanen for barnehagen 2017.s.13) En god sammenheng mellom barnehage og skole handler om å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar barnets behov for trygghet i overgangsprosessen, samt bidra til at opplæringen tilpasses det enkelte barn allerede fra første skoledag. TDM barnehager følger Halden Kommunes retningslinjer for overgang fra barnehage til skole. Disse retningslinjene beskriver måned for måned siste barnehageår, og innehar også retningslinjer for foreldresamarbeidet. Barnehagen skal, i samarbeidet med barnet og hjemmet fylle ut ulike overgangsskjemaer som familien tar med til innskriving på skolen. I saker hvor barnet har hatt ekstra tilrettelagt opplegg i barnehagen, skal samarbeidet med skolen starte tidlig, og foreldrene må samtykke før man overfører informasjon til skolen. Trolltangen naturbarnehage har sitt eget pedagogiske opplegg for skolestartene, og dette vil det bli gitt informasjon på foreldremøter og i foreldresamtaler.

15


Satsningsområder Trolltangen Natur Barnehagen skal legge til rette for at barna kan for bli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper ( Rammeplanen for barnehagen 2017.s.52) Vi i Trolltangen naturbarnehage er opptatte av at barna skal få muligheten til å oppleve ett innholdsrikt friluftsliv. Vi ser på naturen som ett større eller mindre område med skog, buskas, sletter, fjell, strand, vann eller liknende som ikke er menneskeskapt. Hos oss har vi rikelig med natur, både i nærmiljøet og områder som er litt lengre borte. Vi har faste turdager. Vi kan selvfølgelig også improvisere ved å gå turer som ikke er planlagt på forhånd. Sanseopplevelser og førstehåndserfaringer står sentralt i barns friluftsliv. Her jobber vi for eksempel med at barna kan bli kjent med forskjellige arter av alle slag. Artskunnskap gir ikke bare glede og undring, men også ett større ordforråd og omsorg ovenfor naturen. Artene vi finner kan være forskjellige pattedyr, blomsterarter, moser, lav, trær, insekter, skjell, fisk, fugler med mer. Bilde av at vi utforsker ser ett dyr.Vi jobber for at barn får oppleve ett rolig og spennende friluftsliv samtidig som barna kan få muligheten til å mestre i naturen. I Naturen kan undring og lek å bli forsterket, der barn kan komme inn i en tilstand for flyt, der tid og sted forsvinner. Vi jobber samtidig bærekraftig i den forstand at vi tar vare på naturen. Vi lærer sammen med barna å respektere samtidig å forstå naturen. På tur, plukker vi for eksempel med oss søppel som vi finner, samtidig som vi forklarer hvorfor vi gjør dette.

16


Språk I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid (Rammeplanen for barnehagen s.47. 2017 ) Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i barns liv, samtidig er førskolealderen den viktigste perioden for språkutvikling. Når vi jobber med språktilegnelse innebærer dette hva språket brukes til og hvordan vi lærer selve språksystemet. Når vi jobber mer språktilegnelse er det fire hovedaktiviteter som er sentrale. Musiske aktiviteter, gode samtaler, samvær omkring tekst og allsidig lek. De musiske grunnelementene er rytme, bevegelse og lyd. I en god samtale er det gjensidighet og en følelsesmessig god atmosfære som gjelder. Den voksne har ansvaret for en slik samtale, det er dermed viktig at den voksne er engasjert i emnet som samtalepartene snakker om. Samvær omkring tekst innebærer situasjoner der voksne forteller og eller leser for barn, og der de samtaler om teksten. I allsidig leik tar barna språklig initiativ, de forhandler, forklarer, argumenterer, forhandler, de skøyer, fantaserer og tuller samtidig som de løser problemer. Her står rollelek særskilt, der hele leksjangeren er båret av språket.

«bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer ( Rammeplanen for barnehage s.49.2017) Personalet skal legge til rette for varierte måter og tilegne seg språket på. Barna skal ha mulighet til å ha bøker i nærheten og de skal også settes sammen i gruppe aktiviteter hvor de må bruke språket sitt aktivt. Vi i trolltangen har også forskjellige verktøy som vi bruker som feks Snakkepakken og bøkene om språklek. Snakkepakken inneholder mange eventyr og konkreter som er ett meget nyttig verktøy for både ansatte og barna. Språklek inneholder gode tips og råd for hvordan barn i alle alder skal oppleve gode språkstunder.

17


Mat Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. ( Rammeplanen for barnehagen s.49.2017 ) Mat og helse er et område som har fått større plass i den nyeste rammeplanen. Der beskrives det at barnehagen skal være en arena hvor barna får medvirke i mat og måltidsaktiviteter som igjen skal bidra til måltidsglede og fellesskapsfølelse samt kunnskap om veien fra mat til måltid. I tillegg fremheves gode vaner, holdninger og kunnskap om kost. Hos oss i Trolltangen skal barna få være med på forberedelse av mat og måltider som en del av det pedagogiske tilbudet. Små grupper er sammen på kjøkkenet og bidrar til sunn og næringsrik varmmat to ganger i uka. Barna skal få erfaring med hvor maten kommer fra, blant annet gjennom sanking av mat fra skogen og det å dyrke egne grønnsaker. Gjennom ulike metoder å jobbe med mat og måltid på vil barna få et nærere og mer bevisst forhold til maten de spiser og de vil tilegne seg ny kunnskap på dette området. Kosthold og ernæring er noe som barna kan ta med seg videre resten av livet sitt. Når barna i tidlig alder blir kjent med ulike matsorter, så blir det mindre farlig og spise mat som de ikke alltid er vant med. Samfunnet i disse dager går i ett stort tempo og alle barn er ikke vant med å spise felles måltider som det var mer av før. Bli kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikle gode vaner for hygiene og ett variert kosthold (Rammeplanen for barnehagen s.49.2017)

18


Forebygging av mobbing i barnehagen «Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov» ( Rammeplanen for barnehagen s.23.2017 ) Barnehagen skal fremme sosial kompetanse. Sosial kompetanse er evnen til å fungere i et felleskap og kunne tilegne seg og ta vare på venner og nyttige relasjoner. Sosial kompetanse er en forutsetning for at man skal fungere godt sammen med andre. Her i Trolltangen ønsker vi at alle barn skal føle seg verdifulle, vi ønsker at alle barn skal oppleve å ha venner i barnehagen. De skal også få erfare hvordan pleier og beholder vennskapene. Barnas selvfølelse og empati støttes av et personal som er tilstedeværende, veiledende og tydelige.

Viktige virkemidler for å forebygge MOT mobbing i barnehagen er: Tilstedeværende voksne: Være der for barna når de trenger det Autorative voksne : At du opptrer myndig på en varm og lun måte ovenfor barna Sikre at alle ansatte har god kunnskap om temaet: Gjennom kursing og faglig diskusjoner i personalet Lese bøker med barna om temaet: Være bevisst på hva slags fagstoff vi bruker på barna våre Jobbe med sosial kompetanse: Hvordan vi skal opptre og vise respekt for både barn og voksne Foreldresamarbeid: Gi ut informasjon til foreldre hvordan vi jobber med barna deres i bhg

19


Hvordan skal vi konkret jobbe med mobbeatferd : Hva slags ord brukes det verbalt som feks erting trusler o.s.v. Eksempler på aktiviteter for å snakke om mobbeatferd og mobbing: Aktivitet 1: hva er mobbeatferd og mobbing? Verbalt: å bruke ord som sårer (f.eks. erting, trusler, osv.) Fysisk: å gjøre handlinger som er fysisk vondt (f.eks. slå, sparke, dytte) Relasjonell: å bruke relasjoner på en måte som gjør vondt (f.eks. ekskludere andre, spre rykter, si at noen ikke får være vennen din, å få noens venn til ikke å være venn lenger) I samarbeid med kommunen så har vi blitt pålagt aktivt å forebygge mot mobbing. Vi har fått observasjonsskjemaer, samtidig som de ansatte har blitt kurset om hva de skal se etter. Vi kommer også aktiv til å bruke boken mobbeatferd i barnehagen. I den står det mye om trening av sosial kompetanse og hvordan barn skal klare å vise empati , samarbeid, ansvar og positiv selvhevdelse. Det at vi også har språk som ett hovedsatsingsområde, gjør at da kan vi også bruke bøker som har fokus på hvordan vi skal være mot hverandre.

20


Fagområdene «Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold» (Rammeplanen for barnehagen s. 47 2017) Gjennom arbeidet med barnehagens fagområder skal barna oppleve progresjon, som handler om å utvikle seg og å oppleve fremgang. Dette krever at vi må se og møte hvert enkelt barn der de er og legge til rette for utfordringer tilpasset barnets erfaringer, interesser, kunnskap og ferdigheter. Dette kan for eksempel være at 1åringen deltar i baking ved observasjon og sansing, mens 2åringen prøver seg på å trille boller og tilegner seg noen nye begreper. 3åringen heller i melk og mel og får førstehåndserfaringer med begreper som «visp» og «kjøkkenmaskin». 4åringen måler opp i desilitermål. 5åringen kan i tillegg være med å følge en oppskrift og sette inn brettet i stekeovnen. Dette er et eksempel på hvordan progresjon kan se ut og vil naturligvis variere fra barn til barn.

Kommunikasjon, språk og tekst handler om språkforståelse og språkkompetanse i et mangfold av kommunikasjonsformer – både skriftlig og muntlig. Barna skal møte ulike språk og språkformer gjennom lek med språk, tekst og symboler. Kropp, bevegelse, mat og helse er fagområdet som skal legge til rette for bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.

21


Kunst, kultur og kreativitet skal gi barna estetiske erfaringer med kunst og kultur som skal gi anledning til utforskning og fordypning. Fagområdet omhandler ulike uttrykksformer, som for eksempel billedkunst, dans, drama, litteratur, arkitektur og film, som skal stimulere nysgjerrighet og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.

Natur, miljø og teknologi handler om glede, nysgjerrighet, tilhørighet og forståelse for naturen og dens egenart gjennom ulike erfaringer. Barna skal i tillegg få utforske og eksperimentere med teknologi og redskaper.

Antall, rom og form er fagområdet som handler om problemløsing og det å se sammenhenger. Barna skal få utforske og oppdage matematikk i dagligliv, stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.

Etikk, religion og filosofi skal bidra til å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og prege verdier, normer og holdninger. Barna skal få samtale og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål samt det å lytte til andre.

Nærmiljø og samfunn handler om at barna, gjennom medvirkning, skal få utforske og oppleve eget nærmiljø, samfunnet og verden. De skal få kjennskap til lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner, yrker, kulturelt mangfold og ulike familieformer, samt begynnende kjennskap til menneskerettighetene og nasjonale minoriteter.

22


Viktige datoer barnehageåret 2019/ 20 ved Trolltangen naturbarnehage: Måned:

Dato:

Informasjon

Juli

29.07.19

Nytt barnehageår

August

16.08.19

Planleggingsdag, barnehagen stengt

September

17.09.19

Foreldremøte Brannvernuka

Oktober

22.10.19 24.10.19

Høstfest/Dugnad FN-dag markering Foreldresamtaler

November

15.11.19

Planleggingsdag, barnehagen stengt Foreldresamtaler

Desember

13.12.19

Lucia og juleavslutning

23.12.19 24.12.19 - 01.01.20

Siste dag før juleferien Juleferie, stengt

Januar

02.01.2020 03.01.2020

Planleggingsdag, barnehagen stengt Første dag etter juleferien

Februar

06.02.20 05.02.20 21.02.20

Samefolkets Dag Planleggingsdag, barnehagen stengt Karneval Foreldresamtaler Skolestartere

Mars 25.03.20

Barnehagedagen Vaffeldagen Foreldresamtaler

April

02.04.20 03.04.20 06.04.20 - 13.04.20 14.04.20

Påskelunsj med barna Siste dag før påskeferien Påskeferie, stengt Åpningsdag etter påske

Mai

01.05.20 15.05.20 17.05.20 21.05.20 22.05.20

Arbeidernes dag, stengt 17. mai markering i barnehagen 17.Mai, barnehagen stengt Barnehagefotografering Kristi Himmelfartsdag, barnehagen stengt Planleggingsdag, barnehagen stengt

Juni

01.06.20 12.06.20 13.06.20

Andre pinsedag Sommeravslutning i barnehagen sommeravslutning på brygga kultursal

Juli

10.07.20 13.07.20 03.08.20

Siste dag før sommerferien Sommerferie, barnehagen stengt i 3 uker Første dag etter sommerferien

Aug

23


TDM barnehager driver 5 barnehager geografisk spredt i Halden kommune. Er du opptatt av beliggenhet finner du oss nær deg. Våre barnehager har felles grunntanke og visjon; Frihet og glede i et positivt miljø! Allikevel har de ulik egenart gjennom ulike satsningsområder og nisjer. Er du opptatt av å gi ditt barn noe spesielt kan vi tilby:

Asak Kulturbarnehage - musikk, teater, estetiske fag og barns drømmer Høvleriet barnehage - sentrumsnær med fokus på aktivitet Skogkanten Naturbarnehage - med fokus på natur og barns medvirkning Solbakken Naturbarnehage - med fokus på natur og barns medvirking

Trolltangen Naturbarnehage - sentrumsnær med fokus på natur Kontakt oss på: Felles sentralbord: 69182070 www.tdmbarnehager.no facebook.com/barnehager Tdmbarnehager Eier:Tormod D. Meyer Tlf: 90857172 Peder Ankersgate, 18 1771 Halden tormod@tdmbarnehager.no

Høvleriet barnehage Daglig leder: Tomas Andresen Tlf: 92255313 Peder Ankersgate, 18 1771 Halden tomas@tdmbarnehager.no

Skogkanten Naturbarnehage Daglig leder: Linda M.W. Olsen Tlf: 48222230 Lerdalsveien 16 og 19 1781 Halden linda@tdmbarnehager.no

Solbakken Naturbarnehage Daglig leder: Linda M.W. Olsen Tlf: 48222230 Rute 503, Karlsholm 1765 Halden linda@tdmbarnehager.no

Trolltangen Naturbarnehage Daglig leder: Stein Henriksen Tlf: 95856506 Blomsterveien 6 1781Halden stein@tdmbarnehager.no

Asak Kulturbarnehage Daglig leder: Therese Leet Vist Tlf: 90792823 Heiderødveien 3 1791 Tistedal therese@tdmbarnehager.no

24

Profile for Tdm Barnehager AS

Årsplan Trolltangen Naturbarnehage 19/20  

Her finner du årsplanen til Trolltangen Naturbarnehage for barnehageåret 2019 - 2020.

Årsplan Trolltangen Naturbarnehage 19/20  

Her finner du årsplanen til Trolltangen Naturbarnehage for barnehageåret 2019 - 2020.