{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Ã…RSPLAN 2019/2020 1


Tdm barnehager Tdm Barnehager

s3

- TDM Barnehagers verdigrunnlag.

s4

Organisasjonen i 4 perspektiver s 5 -

Barnet Foreldre Ansatte Administrasjon

s5 s6 s7 s8

Høvleriet Barnehage Høvleriet Barnehage

s9

- Informasjon Barnehagens formål og innhold s 10 - Lek - Læring - Danning - Omsorg - Barns medvirkning - Pedagogisk virksomhet. - De 7 fagområdene - Kommunikasjon hjem-barnehage - Tilvenning og overganger - Markering av høytider - Lærling og studenter i barnehagen - Viktige datoer 2018/2019 - Våre barnehager

s 10 s 11 s 11 s 12 s 13 s 14 s 15-22 s 23 s 24 s 25 s 26 s 27 s 28

2


Lov om barnehager

Våre barnehager

Lov om barnehager regulerer vår virksomhet.

Vi driver fem barnehager forskjellige steder i Halden med ulike satsningsområder.

« Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.»

Rammeplan for barnehager Fastsetter barnehagens innhold og oppgaver. ✦

Barnehagens verdigrunnlag

Ansvar og roller

Barnehagens formål og innhold

Barns medvirkning

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Overganger

Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Barnehagens arbeidsmåter

Asak Kulturbarnehage   med fokus på musikk, teater og estetiske fag Høvleriet Barnehage  sentrumsnær med fokus på aktivitet Skogkanten Naturbarnehage  en gård med fokus på dyr og natur Solbakken Naturbarnehage  liten og intim med fokus på natur Trolltangen Naturbarnehage sentrumsnær med fokus på natur

3


Tdm Barnehagers verdigrunnlag I TDM Barnehager vil vi tilstrebe at alle skal:

Vi ønsker å gi barna en frihet til å kunne utforske livet i samspill med mennesker og naturen innenfor trygge og positive rammer. Vi har kun en barndom, og den er en viktig del av livet. Det er for barnet den eneste delen som finnes. De lever nå! Dette er en filosofi vi ønsker skal ligge til grunn i TDM Barnehager. Utifra denne grunnholdningen har vi formulert følgende visjon:

Lære å vise respekt for hverandre

Lære seg normer og regler i samfunnet

Lære seg å reflektere over egne handlinger

Frihet og glede i et positivt miljø!

Lære seg gjensidig anerkjennelse

Frihet

Oppleve å bli møtt med respekt

Oppleve å bli tatt på alvor

Oppleve mestring ut i fra eget ståsted og utvikling

I TDM barnehager ønsker vi at barna skal oppleve frihet til å utvikle sine personlige egenskaper og interesser. Det er vår oppgave å veilede og gi barna de verktøyene man trenger for å være en del av et sosialt felleskap. For oss er et inkluderende fellesskap en viktig del for hvert barns selvfølelse og opplevelse av egenverdi.

Glede Vi vil legge til rette for en barndom med glede som motivator for utvikling, læring og sosialisering. Det faktum at gleden er individuell gjør også at vi må kjenne hvert enkelt barn og tilrettelegge forskjellig. Det krever kommunikasjon og medvirkning, samt voksne som er tilstede og ser barna.

Positivt miljø Å trives i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for å lære. Et godt psykososialt miljø fremmer trivsel. Et positivt miljø gir barna omsorg, trygghet og anerkjennelse. Det kjennetegnes av at barnehagen gir barna muligheter, medbestemmelse, og anledning til å oppleve lek, læring og mestring. Det er et miljø som er preget av positive forhold mellom barna, voksne og barn, og voksne i mellom. Et positivt miljø, i en TDM Barnehage gir barna frihet og glede.

4


Vi deler vår organisasjon opp i 4 perspektiver

Barnet

Foreldre

Ansatte

Admin

Barna er fremtiden og fortjener det beste

Barnet

Barna skal oppleve: ✦

Glede

God tid til lek

Variert lekemateriell

Mestring

Trygghet

Tillit

«Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn»(Rammeplan for barnehagen, 2017, s 8) Vi vil gi barna en basiskompetanse gjennom lek og læring i et sosialt samspill, og en opplevelse av frihet til å påvirke sin egen hverdag. Barnet skal oppleve positive relasjoner til voksne og barn i barnehagen. På denne måten får barnet en positiv relasjon til seg selv og andre. Barnet skal oppleve lekende og tilstedeværende voksne som legger tilrette for barnets utvikling og læring. Vi skal stimulere barnets fantasi og nysgjerrighet så det vekker lærelysten til barnet. Hverdagen skal være preget av lek og humor. Gjennom leken bearbeider barnet opplevelser og inntrykk fra hverdagen – leken er livsviktig for en barndom med kvalitet! ✦ Vi

Vennskap

Humor

Lekende voksne

Anerkjennelse

Utfordringer tilpasset utviklingsnivå

Fysisk utfoldelse

Naturopplevelser

hører på hva barna har å si og lar de fortelle ferdig.

Barna blir forberedt til overganger med øyekontakt, og vi setter oss i barnets høyde og forklarer hva som skal skje. ✦

Barna er bidragsytere som er med på å forme hverdagen

Barna skal oppleve ansatte som utfordrer, støtter og motiverer til deres utvikling. Hos oss gir voksne og barn gode tilbakemeldinger til hverandre - som fører til gode følelser, trivsel, glede og positivt miljø ✦

✦ Vi

har gode og positive rutiner der den voksne har tid og tålmodighet så barnet får mulighet til å øve, prøve og mestre ✦

Barna skal oppleve voksne som er nysgjerrige og undrende sammen med dem. 5


Barnas foreldre er vår viktigste samarbeidspartner. Foreldre

KidPlan PBL`s KidPlan er en moderne og spennende måte å kvalitetssikre all informasjon om barn og ansatte. Benyttes av både ansatte og foresatte og har funksjoner som:

«På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring.»(Rammeplan for barnehagen, 2017, s 29) Den daglige kontakten ved levering og henting er en viktig arena for utveksling av informasjon om barnet. I tillegg har vi samtaler ved oppstart og foreldresamtaler i løpet av året. Vi arrangerer foreldremøte en gang i året hvor det informeres om barnehagens drift og informasjon om hvordan vi jobber med barnas hverdag i barnehagen. Foreldre og andre foresatte inviteres til ulike arrangementer, hvor vi har fokus på samværet mellom foreldre/ barn og ansatte. ✦

et godt sted å være. ✦

De ansatte registrerer når barna kommer og blir hentet Personlige opplysninger

Foreldrene skal ha tilhørighet og oppleve at TDM Barnehager er

God kommunikasjon gir foreldre og ansatte mulighet til å

samarbeide om et felles beste. ✦

Foreldrene skal oppleve at de har mulighet til innflytelse og

påvirkning av det som skjer i barnehagen. ✦

Foreldrene og barnehagen har et felles ansvar for barnets trivsel

Meldinger til/fra foresatte

Foresatte kan logge seg på systemets foresattportal

✦ Foreldre

Registrering fravær

at personalet har noe positivt å si.

Følge med på aktiviteter barnet har vært med på

Dags- eller ukesrapporter med bilder

Laste ned en app som heter KidPlan fra AppStore eller Google Play

og utvikling skal levere barna med overbevisning om at barna har det

godt, og de skal få en opplevelse av at barnet har hatt en fin dag, og

Samarbeidsutvalg (SU) Hver barnehage har et samarbeidsutvalg hvor foreldre kan ta opp saker som gjelder barnehagen og hvor ansatte sammen med eier kan informere om barnehagens drift. Samarbeidsutvalget (SU) består av eier, daglig leder, personalets representant og foreldrerepresentant. SU har et felles ansvar for å utvikle og forbedre barnehagen.

Nettside og Facebook På våre nettsider finner du relevant informasjon om våre barnehager, samt vedtekter, årsplan og annet. Vi har en felles side for TDM Barnehager AS på Facebook, der viser vi frem ulike aktiviteter og saker vi brenner for. Vi bruker denne til å presentere alt det spennende vi gjør som organisasjon, og hva vi kan tilby barna for å få en god barndom fylt av trygghet, tillit og spennende opplevelser. www.tdmbarnehager.no www.facebook.com/barnehager 6


De ansatte er barnehagens viktigste ressurs!

Ansatte

Aktive og profesjonelle ansatte ✦

Lytter til det barna sier både verbalt og med kroppsspråk

Vi stiller barna spørsmål og viser interesse for deres mening

Setter oss ned i barnas høyde når vi samhandler

Vi legger til rette for godt samspill og har det gøy sammen med barna

Vi er fysisk aktive og leker sammen med barna

Barna søker kontakt med de voksne

De voksne gir hverandre tilbakemeldinger på hverandres praksis

Vi er åpne for utvikling, endring og nytenkning

Barnas interesser viser seg i våre aktiviteter

Vi lager små og store prosjekter ut fra barnas ønsker

«Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. De skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, mellom barn og personalet og mellom personalet og foreldre.De voksne skal være gode rollemodeller og i praksis vise hvordan vi skal være mot hverandre.»(Rammeplan for barnehagen, 2017, s 15) Ved at de voksne ser hvert enkelt barn og deres interesser legger vi et godt utgangspunkt for positiv samhandling og at barna opplever at de blir tatt på alvor. For å kunne SE barna, må de voksne være tilstede i lek og ha evne til å danne gode relasjoner med hvert enkelt barn.

Engasjerende

Tilstedeværende

Inspirerende

TDM Barnehager setter faglig kompetanse høyt, og er en lærende organisasjon. Vi er alltid åpne for nytenkning og har en bevegelig praksis. Vi gjør individuell kunnskap om til felles kunnskap, ved å sette av tid til felles refleksjon og evaluere den jobben vi gjør. Vi har fokus på kvalitet i alle ledd, både relasjonelt, pedagogisk og i våre systemer for rutiner og sikkerhet. Vi er engasjerte og følger med på det som skjer i tiden. ✦ Vi

er imøtekommende med barn og voksne

✦ Vi

er positive, viser hensyn og er inkluderende i alle situasjoner.

✦ Vi

er i nuet og er genuint interessert

✦ Vi

veileder barna ved å stille åpne spørsmål, slik at vi gir barna rom til egen refleksjon ✦ Vi

er faglig oppdaterte og evaluerer fortløpende egen praksis

✦ Vi

er voksne som veileder, deltar, oppmuntrer og støtter barn

Videreutdanning og kursing av ansatte

7


Økonomi og styring

Admin

TDM Barnehager har egen ansatt kontorsjef; Turid Jonsdottir som fører regnskap og fakturerer og følger opp innbetalinger av foreldrebetalingen for alle våre barnehager. Har du spørsmål til faktura eller innbetalinger, eller eventuelt søknad om redusert oppholdsbetaling, så ikke nøl med å ta kontakt. Hun har kontor i 2.etg på Høvleriet Barnehage sammen med eier Tormod Diskerud Meyer som har overordnet ansvar for systemer, drift og vedlikehold av alle våre barnehager.

Internkontroll - For å sikre et godt miljø og god helse i barnehagene våre Barnehager i Norge er underlagt forskrift for miljørettet helsevern for barnehager og skoler som har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Dette er et viktig arbeid som prioriteres høyt i våre barnehager. Vi bruker et heldigitalisert internkontrollsystem som heter PBL Mentor.

Private Barnehagers Landsforbund TDM Barnehager er medlem i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) som er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. Vi er også bundet av en tariffavtale som sikrer våre ansatte gode lønnsog arbeidsforhold.

Inkluderende arbeidsliv

"Paradokset med forebyggende arbeid er at jo bedre det er, desto mindre synlig er resultatet" Rick Pinto

TDM Barnehager er en IA-bedrift. Det overordnede målet for IAsamarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Vi har utarbeidet et eget måldokument for dette arbeidet der våre hovedmål er: - maks 8% sykefravær - 2 % egenmeldt og 6% legemeldt - Vi ønsker å ha de faste ansatte på jobb

Bedriftshelsetjeneste Vi er medlem i Halden Felles Bedriftshelsetjeneste. Det er et kompetansesenter innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet som arbeider aktivt for å bistå oss i arbeidet med å skape og opprettholde trygge og sunne arbeidsplasser. De har ulik kompetanse som f.eks bedriftslege, psykolog og fysioterapeut. Vi benytter aktivt deres utstrakte kursvirksomhet

8


Høvleriet barnehage - en aktivitetsbarnehage. ✦

Egen gymsal

Klatrevegg

Vannrom

Motorisk stimulerende uteområde

Aktiv bruk av barnehagens nærmiljø

Turer til vann, skog, parker, havn og sentrum

Sunt og variert kosthold

Tilstedeværende og aktive voksne

Høvleriet Barnehage Høvleriet barnehage er en sentrumsnær barnehage som åpnet høsten 2014. Vi har en unik beliggenhet med kort avstand til Kyststien, Rød Herregård, Fredriksten Festning, bibliotek, sentrumspark, Remmendalen og Halden Havn. Barnehagen er delt inn i 5 baser, 3 småbarnsbaser og 2 storebarnsbaser. Vi har 50% pedagogbemanning, og på hver base jobber det to pedagoger og to fagarbeidere/assistenter. I tillegg har vi en assistent som styrker barnehagen generelt.

Aktivtetsbarnehage - hva, hvordan og hvorfor? Utformingen av barnehagen, både innendørs og utendørs, legger tilrette for allsidig motorisk stimulering. Det har vært en bevisst strategi fra starten av byggeprosessen, at barn og voksne skal få god mulighet for bevegelse, og derigjennom fremme god helse. Forskning viser at at barn som er fysisk aktivitet, utvikler god motorikk, koordinasjon og utholdenhet. I tillegg viser det seg at motorisk stimulering har en positiv effekt på den kognitive utviklingen. Dette gir seg utslag i at barn har lettere for å ta teoretisk læring senere i livet. Med egen gymsal, klatrevegg og motorikkmøbler inne gis barn allsidige utfordringer. Når barna i tillegg er ute daglig på barnehagens spennende utelekeplass, sikrer dette at barna får brukt alle muskelgrupper og sanser. Hver uke vil også barna gå på tur i barnehagens nærområde, hvor de ansatte er bevisste på å velge tursteder hvor alle barna får utfordringer tilpasset egen alder og utvikling. Aktive barn trenger et sunt og variert kosthold for å sikre god vekst og utvikling. På Høvleriet barnehage serverer vi all mat og drikke til barna og ukesmenyen følger gjeldende råd og føringer fra Helsedirektoratet.

Referanseliste: 1. Lov om barnehager, 2018 2. Rammeplan for barnehagen, 2017 3. www.udir.no

9


Barnehagens formål og innhold Læring: ✦

Barnet lærer gjennom lek, erfaringer og i ethvert møte med andre

Barna skal møte et stimulerende miljø og kunnskapsrike voksne

De voksne skal følge opp barnas nysgjerrighet og vitebegjær

Læring henger tett sammen med lek, danning og omsorg

Leken bidrar til: ✦

Motorisk utvikling

At barna får tilhørighet og vennskap

At barna utvikler språkog dialogferdigheter

Utvikling innen sosial kompetanse

Emosjonell og kognitiv utvikling

At barna får bearbeidet opplevelser og inntrykk

Læring Læring er et viktig begrep i vår kultur, og mange tenker på læring som det som kan måles gjennom kunnskapsmål og resultater. Det er viktig at barna i barnehagen møter kunnskapsrike voksne som kan bidra til at barn utvikler forståelse og kunnskap innenfor temaer vi møter i lek, aktiviteter og ellers i hverdagen. Dette utvikler barnas forståelse for omverdenen, og vekker nysgjerrighet og ønske om å vite mer. «I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre» (Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 18) I tillegg er vi av en oppfatning at vi lærer i ethvert møte med andre, av hver erfaring man gjør i livet. Gjennom dette synet blir læring tett knyttet opp til omsorg og danning, og ikke minst leken. I barnehagen er leken en overordnet aktivitet som rommer læring på alle områder.

Den verdifulle leken Den frie leken skal ha en sentral plass i vår hverdag, da den har stor betydning for alle områder av barnas utvikling. I hovedsak er leken barnas egen aktivitet, barn leker fordi det er gøy! Leken oppstår gjerne spontant, og den er lystbetont og indremotivert. I leken får barna føle tilhørighet og vennskap, og gjennom samspillet med andre barn øves blant annet sosiale ferdigheter. Leken er en arena for utforskning, her kan barna bearbeide inntrykk, prøve ut roller, og lære å forstå seg selv i forhold til omverdenen. Leken bidrar også til barnets utvikling av språk, kreativitet, fantasi og evne til problemløsning. «Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes, barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur.» (Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 20)

10


Vi på Høvleriet Barnehage legger vekt på å gi tid og rom til den frie leken på ulike arenaer, både inne, ute og på tur, der barnet kan leke ut fra eget initiativ, interesser og fantasi. En viktig forutsetning for leken er trygge omgivelser, alle barn skal få mulighet til å delta i lek ut fra sine premisser. For å ivareta dette har vi voksne i barnehagen en viktig rolle som tilretteleggere og støttespillere. Vi skal inspirere, tilføre, oppmuntre og bidra til å utvide barnets lekereportoar, samtidig skal vi være oppmerksomme på det enkelte barnets deltakelse, og tilpasse vår tilstedeværelse og støtte ut fra behov.

Danning: ✦

Vi støtter barna i danningsprosessen

Se alle barns ulike behov

Barnas mening skal bli hørt

Vi følger spor

Vi heier frem barnet ditt!

Danning - en livslang prosess Danning handler om forming av menneskets personlighet. Det handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen, over tid. Derfor kan vi si at danning er en livslang prosess, og at barnehagen er en viktig danningsarena som skal gi barna mulighet for erfaringer. Gjennom erfaringer utvikles forståelse og evnen til å se sammenheng og gode tanker. God tenkning som er viktig for å se seg selv som et godt individ, god tenkning om andre mennesker og god tenkning om seg selv som en del av et felleskap. Danningsprosessen - gi barna en god selvfølelse! «Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap» Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 17) Vi på Høvleriet barnehage skal være voksne som støtter, ser og utfordrer barnas vei videre. Vi skal møte og forstå barn ut fra deres egne forutsetninger, erfaringer, ønsker og behov. Vi skal se barna som individer med tanker, følelser og intensjoner, som forsøker å skape mening i den sosiale verden de er en del av.

11


Omsorg skaper tillit og trygghet. Omsorg: ✦

Voksne som er motiverte, lydhøre og engasjerte i øyeblikket når de møter barna

Handler om å se barnet som en aktiv deltaker

Voksnes tilstedeværelse er nødvendig for at barnet opplever omsorg, trivsel, glede og mestring

God omsorg legger tilrette for at barnet knytter seg til personalet og hverandre

Er en forutsetning for at barn lærer

Omsorg forutsetter både mental og fysisk tilstedeværelse. Vi skal ikke bare møte barnet på det kroppslige, men også lære det å kjenne gjennom det psykiske. Først da kan man si at man har klart å skape en omsorgsrelasjon til barnet. Omsorg er kjernen i et barns totale utvikling. Hvis barnehageansatte skaper gode omsorgsrelasjoner til barnet vil det bidra til at barnet får en trygg barnehagehverdag hvor det kan utfolde seg, utvikle seg og føle seg trygg i. Omsorg og trygge rammer er kilden til den tryggheten barna trenger for å utvikle tillit til seg selv og andre. Omsorg gjenspeiles i alt vi gjør med barnet. «Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.» (Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 16) På Høvleriet Barnehage møter du ansatte som tar seg tid til hvert enkelt barn, er tilstedeværende, lydhøre og anerkjennende. Vi møter barna på deres premisser, og skaper en relasjon til barnet på signalene vi mottar. Et helhetlig læringssyn innebærer nettopp det; å møte barnet gjennom å handle, oppfatte, forstå, føle og mene. Vi vil gi barna gode opplevelser slik at de vil leve livet videre både som selvstendige, trygge og omsorgsfulle mennesker.

12


Barns medvirkning. Hos oss opplever barna at: ✦

De ansatte observerer og følger opp barnas ulike uttrykk og behov

Vi velger temaer ut i fra barnas interesser

De voksne er lydhøre og observante

Vi daglig har samlingsstunder med dialog og samspill, fremfor en belærende monolog («undervisning») fra den voksne

Alle får føle en tilhørighet, og at nettop deres tilstedeværelse har en betydning

De voksne tar hensyn til barns alder og modenhet, det er selvfølgelig alltid den voksne som har ansvaret

At de får holde på med det de er opptatt av/interessert i

Både Barnehageloven (2018) og Rammeplan for barnehagen (2017) presiserer viktigheten av at barna skal få medvirke og påvirke til innholdet i sin egen barnehagehverdag. «Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven §1 og §3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1».(Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 21) Medvirkning handler om å oppleve tilhørighet, være deltaker og ha innflytelse. Barns medvirkning handler om å ta barn på alvor. Medvirkning i praksis betyr å kunne være med på å påvirke innholdet i barnehagen, bli sett, hørt og lyttet til. Vi ønsker at medvirkning er en væremåte for alt arbeid som skjer i Høvleriet Barnehage. Barna uttrykker seg på mange forskjellige måter, og det krever lydhøre voksne som har øyne og ører med seg for å fange opp disse uttrykkene. Barnas uttrykk og kompetanser blir behandlet som reelle, adekvate innspill til den daglige drift og aktiviteter. I tillegg til de mange samtalene som spontant oppstår hver dag, er det tilrettelagt for aktiv deltakelse gjennom de forskjellige temaene vi arbeider med i løpet av året.

13


Å følge «barnas spor»: ✦

Prosjektbasert arbeid ut i fra barnas interesser og ideer

Arbeidet skifter retning etter barnas nye innspill/ideer/påfunn

Arbeidsmåten fordrer tilstedeværende voksne

Arbeidsmåter: ✦

Materiell, lokaler og aktiviteter tilpasset barnas alder og modenhet

Aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene

Aktiv bruk av digitale verktøy som iPad og SmartBoard

Pedagogisk dokumentasjon

Temarom

Pedagogisk virksomhet Barnehagen er en pedagogisk institusjon, dette skal synliggjøres gjennom barnehagens planer, samt dokumentasjon og evaluering av disse. Barnehagens årsplan skisserer hovedinnholdet og arbeidsmetoder, dette blir utgangspunkt da det settes opp ukeplaner for de enkelte avdelingene.   I vår barnehage er vi opptatt av å tilpasse innholdet i dagen til barnegruppa, med hensyn til enkeltindividet. Det er ofte riktig å endre retning på planene ut fra barnas innspill og interesser, det er viktig at de voksne innehar evnen til lydhørhet og improvisasjon, slik at vi kan følge barnas spor. Gjennom å være mentalt tilstedeværende vil vi også oppdage de gylne “her- og nåsituasjonene”, som kan bli til små eller store prosjekter i større eller mindre grupper. Personalet i Høvleriet har god faglig og personlig kompetanse, og vi er opptatt av å alltid være oppdatert, og i fremdrift og utvikling.  I hverdagen dokumenterer vi mye, ofte gjennom foto. Bildene blir både en dokumentasjon av hverdagen ut til barn og foreldre, og en kilde til pedagogisk dokumentasjon for oss som jobber i barnehagen. Gjennom bevisst bruk av billedmateriell kan vi evaluere, og finne veien videre i vår pedagogiske praksis. Å ta utgangspunkt i barna som våre viktigste informanter til å utvikle praksisen, bidrar til å ivareta barnas medvirkning av sin hverdag.

Arbeidsmåter. I tråd med Rammeplan for barnehagen skal vi tilpasse materiell, lokaler, innehold og aktiviteter til barnas alder og modenhet, slik at alle barn får oppleve utfordring, selvutvikling, læring og mestring. I Høvleriet barnehage har vi god erfaring med å arbeide i aldersinndelte grupper deler av dagen. I kommende barnehageår ønsker vi å videreutvikle arbeidet i grupper, og det blir en viktig del av våre arbeidsmetoder.

I kjernetiden vil vi enkelte dager i uken møtes i aldersbestemte grupper på tvers av avdelingene, og har aktiviteter, opplegg og prosjekter i disse gruppene. Å jobbe aldershomogent bidrar til at vi i større grad kan tilpasse oppleggene til den bestemte aldersgruppen, noe som vil gi bedre mulighet for tilpasning og progresjon gjennom livsløpet i barnehagen. I gruppene vil vi blant annet jobbe prosjektbasert ut fra bestemte temaer og barnas interesser.   

14


Digitale verktøy. Digital teknologi har blitt en del av vårt moderne samfunn, og har de siste årene også gjort sitt inntog i barnehagen. Å gi barna en digital kompetanse, og et fornuftig forhold til bruk av skjerm er viktig for fremtiden. I Høvleriet barnehage har vi tilgang til Ipad og Smartboard, og dette er daglig i bruk. Med kompetente og tilstedeværende voksne blir de digitale verktøy kilde til kunnskap og aktiv læring. Vi kan samles rundt en skjerm for å løse oppgaver eller lete etter informasjon, da blir de digitale verktøy et samlingspunkt, der barna øver sosiale ferdigheter som å vente på tur, dele med seg, og ta hensyn til andre.  

Fagområdene: 1. Kommunikasjon, språk og tekst s. 16 2. Nærmiljø og samfunn s. 17 3. Antall, rom og form s. 18 4. Natur, miljø og teknologi s. 19

De syv fagområdene. Rammeplanens syv fagområder skal være gjennomgående temaer for arbeidet i barnehagen. Arbeidet med fagområdene skal ta utgangspunkt i barnas lek, interesser og bidrag, og skal bidra til å fremme trivsel, utvikling og god helse. Her presenterer vi noen av våre virkemidler, metoder og verktøy innenfor hvert enkelt fagområde, dette tilpasses opp mot temaer vi jobber med gjennom året. Fagområdene vil sjelden opptre isolert, men blir en del av en tverrfaglig sammenheng.

5. Kunst, kultur og kreativitet s. 20 6. Etikk, religion og filosofi s. 21 7. Kropp, bevegelse, mat og helse s. 22

15


Nøkkelord: ✦

Et godt språkstimulerende miljø i fokus

Bruk av hverdagssituasjoner for å fremme språk

Rikt utvalg av språkstimulerende materiell

Lek med bokstaver og skrift

Bøker tilgjengelig for barna

Aktiv bruk av rim, regler, eventyr og sang

Aktiv bruk av Tegn til tale og bilder for å understøtte kommunikasjonen

Språkstimulerende apper på iPad

Kommunikasjon, språk og tekst. God språkutvikling hos barnet sikrer gode utviklingsmuligheter for sosial kompetanse og faglig læring. I barnehagen skal vi legge til rette for at barna møter gode språkstimulerende miljøer som fremmer forståelse, begrepsutvikling og ulike kommunikasjonsformer. Som rollemodeller må vi voksne være bevisste på vår egen måte å kommunisere på, både verbalt, kroppslig og mentalt. I møte med barna bør vi være rolige og tydelige, og gjerne forsterke talen med visuell støtte. Vi skal være bevisst mulighetene i hverdagssituasjonene, og bruke språket vårt slik at det fremmer kommunikasjon og språk i barnet.   Som en del av vårt språkmiljø har vi tegne- og skrivesaker, bokstaver og bilder synlig og tilgjengelig. Vi oppmuntrer barna til å leke med bokstaver og skrift i lek og formingsaktiviteter. Vi lar alltid barna ha tilgang på bøker og finner tid og rom for lesestunder sammen, voksne og barn. Som utgangspunkt eller virkemiddel i prosjekter og temajobbing bruker vi blant annet eventyr, sanger, rim og regler som gir barna viktige erfaringer med språket.

I en typisk samlingsstund vil vi veldig ofte visualisere språket gjennom bruk av konkreter fra Snakkepakken, kommunikasjonsbilder eller tegn- til tale, dette bidrar til raskere læring og større forståelse, da flere sanser kobles på. Barna kan få en ytterligere forståelse gjennom å få medvirke og delta direkte og på sine premisser, blant annet gjennom å få ta på og bruke konkretene mot slutten av samlingen.   Digitale verktøy er en del av vår hverdag, og gjennom bevisst bruk av f. eks iPad kan barna sammen leke med språkstimulerende spill, eller lytte til bøker og fortellinger.   I høvleriet barnehage har vi barn fra ulike kulturer, dette gir oss mangfold, og gir oss mulighet til å bli kjent med eventyr, sagn og fortellinger fra hele verden.  

16


Nøkkelord: ✦

Nærhet til havn, by, parker, bibliotek, skog og Fredriksten Festning

Nærhet til et rikt fugle- og planteliv

Markering av FN-dagen

Markering av Samenes Nasjonaldag

Lære om likhet/ulikhet

Lære om og erfare demokratiske prinsipper

Nærmiljø og samfunn. Høvleriet barnehage har en unik beliggenhet som gir oss nærhet til et variert nærmiljø med havn og by med butikker, parker og bibliotek, skog med bekk og et spesielt fugle- og planteliv, kyststi, og historiske arenaer som Rød herregård og Fredriksten festning. Alle disse arenaene er i bruk av oss i barnehagen, og her blir progresjonen tydelig, ved at man utvider radiusen og utforsker mer, jo eldre man blir. Gjennom å bruke disse fine arenaene på turer blir vi kjent med det som rører seg i samfunnet vårt, vi får se mennesker i ulike yrker, og får kjennskap og “knagger” til historiske hendelser. I vårt årshjul kommer vi innom flere små og store planlagte prosjekter som berører mennesker, kultur og levesett. På høsten har vi solidaritetsprosjekt i forbindelse med FN- dagen som gir oss innblikk i menneskerettighetene, og en annen kultur og levesett som er langt unna det vi er vant til her i Norge. Senere på året lærer vi om Samene som er et urfolk i Norge, og som tradisjonelt sett, også har et levesett som er fremmed for oss. Gjennom å bli kjent med hverandre på et plan ut over leken, f. eks ved at alle barn får vise frem noe, eller fortelle noe om seg selv og sin familie, vil vi oppdage at vi ikke trenger å reise langt av sted for å oppdage ulikheter. Det at vi på mange måter er like, men likevel så ulike skal fremheves som noe positivt, slik at vi lærer å tolerere, sette pris på og gi hver og en tro på at de har noe å bidra med.  

Barna i barnehagen skal vokse opp og ta del i et demokratisk samfunn, og barnehagen har et viktig mandat i forhold til å gi barna et godt grunnlag for å være trygge på seg selv, og være rustet til å ta valg og handle til beste for seg selv, men med hensyn til andre. Gjennom å få reell følelse av medvirkning i sin egen hverdag, sammen med sosial kompetanse ruster vi barna til dette. Vi kan si at barna opplever å medvirke når vi voksne er mentalt tilstede, virkelig lytter til barna, og tar deres meninger og innspill på alvor.  

17


Antall, rom og form . Nøkkelord: ✦

Matematikkforståelse læres inn via dagligdagse aktiviteter og lek

Lek=telling, sortering sammenligning, orientering, måle og dele

Matlaging=mengder, temperatur, tid og måling

Barnehagen har matematisk stimulerende materiell

God tilgang på konstruksjonsmaterialer

Digitale apper som stimulerer matematisk innlæring og forståelse

Antall, rom og form er matematikken i barnehagen, og vi finner den i mange situasjoner og aktiviteter. Barn bruker matematikk i lek og aktivitet; de teller, sorterer, sammenligner, orienterer seg, måler, deler med hverandre osv. I matlaging finner vi blant annet måling av mengder, temperatur og tid, og i måltidet dekker vi på etter et bestemt mønster, med en til hver. I påkledningen trenger hvert barn to støvler, og de bør plasseres slik at foten passer i riktig støvel. På tur finner vi insekter med mønster på ryggen og flere par bein enn oss, eller vi må telle antall fiskesprett vi får til med steinen.    Vi er opptatt av å gi barna tilgang på materiell som er matematisk stimulerende. På avdelingene har vi ulike spill, puslespill og konstruksjonsmateriale som er tilpasset alder og ferdighetsnivå. Vi har også ulike materialer som perler, plastilina og garn som kan motivere til mønsterskaping, sortering og utforsking av rekkefølge. På våre digitale enheter har vi spill som bl.a gir erfaring med tall, telling, mønster, rekkefølge, symmetri, symboler og formlikhet.   Gjennom å bli utfordret mentalt med produktive spørsmål vil barna utvikle sin evne til logisk tenkning og problemløsing, dette kan vi jobbe med f. eks gjennom å sette ord på regler og rekkefølge, eller ved å spille tre på rad, eller “finn 5 feil”.   Mulighetene er mange, og som voksen i barnehagen må vi være bevisste på denne matematikken, og bruke situasjonene bevisst til å underbygge læring, gi barna matematiske begreper, og skape et tidlig godt forhold til matematikken. 

18


Nøkkelord: ✦

Gode naturopplevelser til alle årstider

Barna opplever at naturen er en fantastisk lekeplass

Barn får utforske og oppleve naturens mangfold

Vi ønsker å gi barna en begynnende forståelse for samspillet i naturen

Oppdage, utforske og bruke hverdagsteknologi

Natur, miljø og teknologi . I Høvleriet barnehage ønsker vi å gi alle barna gode opplevelser i naturen, til alle årstider. Vi bruker aktivt barnehagens nærmiljø som har nærhet til både vann og bekk, skog og naturreservat, parker og festningen. Gjennom turer i disse nærmiljøene kan barna oppdage fugler og insekter, variasjoner i naturen med årstidene, og at naturen er en fantastisk arena for lek, læring og utfoldelse.   Førstehåndserfaringer i naturen bidrar til begrepsforståelse, og videre nysgjerrighet på naturvitenskaplige temaer. Vi voksne skal være oppmerksom på hva som vekker barns oppmerksomhet og utforskertrang, og spille videre på dette i samtale og kunnskapsdeling. Barna bør tilbys ulike verktøy som f. eks håver, kniver og forstørrelsesglass i sin utforsking av naturen, noe som igjen vil gi barna nye perspektiver og større interesse. For å finne ut av det barna oppdager eller lurer på bruker vi oppslagslitteratur eller internett.  

For oss er det et mål at barna skal få en begynnende forståelse for samspillet i naturen, og betydningen av bærekraft. Barn som ferdes i naturen, og får gode opplevelser her, vil lære å sette pris på den, og ønske å ta vare på den i fremtiden.   Når vi snakker om teknologi, er det lett å tenke på den digitale teknologien som omgir oss, men hverdagen vår er full av enkel og avansert teknologi. Teknologi er kunnskap om tingenes verden, og det blir til av menneskenes kreativitet og skapertrang, gjerne ut fra et ønske om å dekke et behov, eller gjøre hverdagen enklere. Gjennom å skape nysgjerrighet på teknologien som omgir oss, bidrar vi til at barna kan få en forståelse for den prosessen som ligger bak teknologien. I hverdagen kan vi utforske tingene rundt oss, som f. eks ostehøvelen eller dørhåndtaket, hvordan fungerer det, og hva er det laget av? Kan det brukes til noe annet enn det det er for? Også i forhold til teknologi er bærekraft en viktig faktor, og vi bør bidra til at barna utvikler en bevissthet omkring hvordan utvikling av teknologi kan fremme elle hemme en bærekraftig utvikling.  

19


Nøkkelord: ✦

Barna skal få oppleve kunst og kultur i og utenfor barnehagen

Barna skal få uttrykke seg gjennom kunst og kultur

Barna skal få bruke ulike formingsmaterialer

Musikk, dans, drama og litteratur er gjentakende aktiviteter i barnehagehverdagen

Barna skal bli godt kjent med biblioteket og dets innhold

Daglige samlinger med sang, musikk og rytmeinstrumenter

Kunst, kultur og kreativitet. Lystbetonte aktiviteter skaper energi og gir livsglede. Kulturaktiviteter gir barna mulighet til å oppleve tilhørighet, tilknytning og å føle seg inkludert, som er en viktig faktor til menneskets opplevelse av velvære. I Høvleriet barnehage får barna oppleve kunst og kultur i og utenfor barnehagen, både som publikum og som utøvere.   Barn kan også bruke kunst og kultur til å uttrykke seg, og kan gjennom dette bearbeide følelser og inntrykk. Vi legger til rette for at barna skal kunne uttrykke seg estetisk ved å bruke ulike formingsmaterialer, musikk, sang, dans, drama og litteratur i barnehagehverdagen.  I hverdagen har barna tilgang på ulike materialer de kan forme og skape med, blant annet sand, modelleire, lim, saks, ark og farger. Spesielt i forbindelse med ulike merkedager henter vi inn annet formingsmateriell, og barna får erfare flere ulike materialer og teknikker, og ta i bruk sin kreativitet.   Vi er jevnlig på biblioteket, og har alltid bøker tilgjengelig på avdelingene. I samlinger og lek formidler vi tekster, eventyr, rim og regler, som gir barna erfaring med litteratur, og som kan legge grunnlag for deres egen lek og dramatisering.   I samlinger og ellers i hverdagen benytter vi oss også ofte av sang, musikk og rytmeinstrumenter, og barna får trening i å både lytte og delta, og får erfare hvordan dette kan gi tilhørighet og positive følelser.  

20


Nøkkelord: ✦

Barnegruppene i barnehagen gjenspeiler et flerkulturelt samfunn

Vi blir kjent med mange ulike kulturer, religioner og levesett

Barna skal få oppleve at ulikheter er verdifullt

Samfunnet og barnehagens innhold er bygget på verdier fra kristen og humanistisk tro

Barnehagen markerer høytider fra alle religioner som er representert i barnehagen

Barn og voksne undrer seg sammen

Etikk, religion og filosofi. Høvleriet barnehage har barnegrupper som gjenspeiler et flerkulturelt samfunn. Gjennom å bli kjent med ulike representerte religioners høytider, og ulike etnisiteters egenskaper, mat osv. skaper vi nysgjerrighet, respekt og toleranse for hverandres kulturer og religioner. Vi skal se på hverandres ulikheter som verdifullt, slik at alle kan utvikle en god selvfølelse og trygghet på seg selv, og kan stå for den de er med stolthet.   Vårt samfunn er bygget på verdier i kristen og humanistisk tro, og er grunnleggende i våre handlinger og hvordan vi er mot hverandre i barnehagen. Gjennom handlinger og veiledning ønsker vi at barna tilegner seg normer og holdninger som gjør dem rustet for å møte samfunnet som gode borgere. Som voksne i barnehagen skal vi være bevisst vår påvirkningskraft som barnas rollemodeller.    Barn er naturlig nysgjerrige, og ønsker svar på det som rører seg i deres nærhet. Vi voksne i barnehagen skal møte barnas funderinger og spørsmål med alvor og respekt, og bruke situasjoner som dukker opp som et utgangspunkt for videre undring og utforsking. Dette vil gi barna stimuli til videre vitebegjær og kreativitet, samt evne til kritisk tenkning og sunn dømmekraft.  

21


Nøkkelord: ✦

Barnehagen er bygd for motorisk stimulering og bevegelsesglede

Inne: gymsal, klatrevegg, vannrom, motorikkmøbler, madrasser og baller

Ute: Klatrestativer, ballbinge, trampoliner og sykkelveier

Fysisk og psykisk helse er viktig for barnets totale utvikling

To hovedmåltider og ett fruktmåltid i løpet av barnehagedagen

Barnehagen tilbyr et balansert kosthold etter retningslinjene til Helsedirektoratet

Kropp, bevegelse, mat og helse. Høvleriet Barnehage er bygd med tanke på motorisk stimulering og bevegelsesglede, både ute og inne. Barnehagens utemiljø gir utfordringer og muligheter for mestringsoppleveser for alle barn uansett alder og utviklingsnivå. Klatrestativer, ballbinge, husker og sykkelveier motiverer for motorisk lek og samspill, og med et kupert uteområde må barna bruke alle muskelgrupper for å bevege seg rundt. Vi bruker aktivt barnehagens nærmiljø for å oppsøke steder som gir barna motoriske utfordringer. Innendørs har vi egen gymsal med klatrevegg, hinderløype, madrasser og baller, samt et eget vannrom der barna kan få trygg og morsom tilvenning til vann.    Fysisk og psykisk helse er også viktig for en god utvikling. Hos oss er anerkjennelse i møte med barnet er en grunnleggende holdning. Alle barn skal føle seg hørt, sett og tatt på alvor, slik at de blir trygge på seg selv, og får et godt grunnlag for psykisk helse. Vi vet at hvert enkelt barn har sine individuelle behov, og vi er opptatt av å legge til rette for en god balanse mellom aktivitet og hvile som passer den enkelte. Vi innarbeider tidlig rutiner for håndvask etter toalettbesøk og før måltider, da god hygiene er grunnlag for god helse, og minsker spredning av smitte. 

Vi serverer to hovedmåltider og ett fruktmåltid i løpet av barnehagedagen. Måltidene i barnehagen står i en særstilling, da måltidsrammene skiller seg tydelig fra f.eks det barna møter i skolen. I tillegg er barna i en alder der de kan være åpne for nye smaker og konsistenser, vi kan nærmest si at måltidene i barnehagen er et “mulighetsvindu” for at barna får et sunt og godt forhold til mat. Det siste året har vi hatt ekstra fokus på ernæring og måltider, og tilstreber å tilby et balansert kosthold, i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Måltidene skal gi barna energi til å leke gjennom dagen, og næringsstoffer som sikrer vekst og utvikling. Vi varierer menyen mellom brød, kornblanding, grøt og ulike varmretter, og legger til rette for at barna er delaktige i måltidene, blant annet ved å velge pålegg og smøre sin egen skive. Til måltidene serverer vi melk og vann, og barna har vann tilgjengelig som tørstedrikk mellom måltidene. Vi ser verdien i måltidet som en pedagogisk arena, og vil legge gode rammer for at måltidet blir et sted for trivsel og samtale, som gir barna et positivt forhold til mat og måltider. 

22


Kommunikasjon hjem - barnehage. Nøkkelord: ✦

Fast dagsrytme

Ukeplan

Dagsrapporter

Infoskjermer ved hver inngang

KidPlan - interaktivt kommunikasjonsverktøy mellom hjem og barnehage ✦

Foreldreapp

Meldinger begge veier

Kontaktinformasjon

For at barn skal kunne lære og utvikle seg må de føle seg trygge i situasjonen og hverdagen. For å oppnå trygghet trenger de en daglig struktur. Dagsrytmen viser i grove trekk hvordan dagen blir lagt opp. Hver base har sin egen dagsrytme avhengig av barnas alder og utviklingsnivå, og det vil bli informert om disse på basenes foreldremøter. I KidPlan vil personalet på de ulike basene fortløpende legge ut detaljerte ukeplaner, med informasjon om turer, aktiviteter, opplevelser, bursdager, gruppetider etc som kommer. Disse planene skal hjelpe dere foreldre med å få innsikt i hva barna deres skal oppleve og gjøre det lettere for dere å snakke med barna deres om ting som skjer i forkant. Når barn vet hva som skal skje vil de føle seg trygge og opparbeide forventninger. Personalet på basene skriver ukes- eller dagsrapporter og legger ved aktuelle bilder i KidPlan. Her vil foreldrene få bedre innsikt i hva barna opplever og leker hver dag. Det er også fullt mulig å kopiere bilder av EGNE barn i KidPlan. Disse rapportene fungerer også som barnehagens dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet, og viser om planer og mål som er satt nåes eller ikke.

KidPlan er et datasystem som barnehagen har tatt i bruk bl.a. for å sikre god kommunikasjon med foreldrene. Man får tilgang til systemet via internett, enten via pc eller en App til smartelefoner og nettbrett. Bruker id og passord vil man få fra barnehagen ved oppstart. Ved hver hovedinngang henger det infoskjermer med informasjon om basene, om kommende arrangementer, bilder fra arrangementer og annen nyttig info. Fint om alle kaster et blikk på denne ved levering og henting. Her ruller det også dagsaktuelle nyheter og værmelding.

23


Tilvenning og overganger Ny i barnehagen - tilvenning Høvleriet barnehage er opptatt av at nye barn og foreldre skal få en god tilvenningsperiode når barnet begynner i barnehagen. Familien skal få tidlig og god informasjon i forkant av oppstart og vi anbefaler alle familier å komme på besøk noen ganger på våren/forsommeren, slik at omgivelser og ansatte er kjente for barnet nå det begynner i barnehagen. Barnehagen tar utgangspunkt i en 3 dagers plan for tilvenning, med en gradvis tilvenning uten foreldrene. Avskjeder kan være vanskelig for både store og små, men dette er noe barnehagen har god rutiner og erfaring med. Vi gjennomfører alltid oppstartsamtale den første dagen i barnehagen, hvor vi lager en tilvenningsplan tilpasset det enkelte barn.

Overgang fra liten base til stor base I august det året barna fyller 3 år, flyttes de fra liten base til stor base. For barnehageåret 2019-2020 har vi 3 småbarnsbaser; Smia, Flisa og Tømmerstokken. Hvilken storbarnsbase barna flyttes til avgjøres ved nyttår og det tas hensyn til kjønnsfordeling på basene, vennskap, individuell tilpasning m.m Det er en spennende tid for barna, som på stor base møter dobbelt så mange barn, nye utfordringer, nye leker og nye ansatte. Foreldrene til barn som skal flytte base, får beskjed om hvilken base barna skal på rett etter nyttår og vi bruker hele det siste vårsemesteret til å besøke basen ukentlig slik at det blir trygt og godt med overgang etter sommerferien.

Overgang til skole «Barnehagen skal, i samarbeid med foreldre og skolen, legge til rette for at barnet kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen» (Rammeplan for barnehagen, 2017, s, 13) En god sammenheng mellom barnehage og skole handler om å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar barnets behov trygghet i overgangsprosessen, samt bidra til at opplæringen tilpasses det enkelte barn allerede fra første skoledag. TDM barnehager følger Halden Kommunes retningslinjer for overgang fra barnehage til skole. Disse retningslinjene beskriver måned for måned siste barnehageår, og innehar også retningslinjer for foreldresamarbeidet. Barnehagen skal, i samarbeidet med barnet og hjemmet fylle ut ulike overgangsskjemaer som familien tar med til innskriving på skolen. I saker hvor barnet har hatt ekstra tilrettelagt opplegg i barnehagen, skal samarbeidet med skolen starte tidlig, og foreldrene må samtykke før man overfører informasjon til skolen. Høvleriet barnehage har sitt eget pedagogiske opplegg for skolestarterne, og dette vil det bli gitt informasjon om på foreldremøter og i foreldresamtaler.

24


Markering av høytider. 
 «Barna skal få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og bli kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen». (Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 35)

Nøkkelord: ✦ Vi følger «Høytidskalenderen» utgitt av Cappelen Forlag ✦

Vi vil markere religiøse høytider som til enhver tid er representert i barnehagen

Vi forbereder barna i forkant av høytider; hvem feirer den, hvor i verden og hvorfor

Vi bruker bøker med illustrasjoner og bilder fra internett

Samlinger med aktiviteter og fortellinger

Formingsaktiviteter for bearbeiding av inntrykk

Vi vil alltid påse at samlinger, aktiviteter og læring er tilpasset barnas alder og utviklingsnivå

Vi i Høvleriet barnehage mener at vi skal lære barna om tro og verdier på en integrerende og inkluderende måte. Vi ønsker å støtte og bygge opp barnas identitet og gi barna kunnskap om egen og andres religion. Vi mener at markering av ulike religiøse høytider på en ikke- forkynnende måte kan forsterke barnas empatiske oppmerksomhet på hverandre. Vi mener også at det å ha fokus på egen eller andres livssyn og trosretning kan bidra til økt forståelse, toleranse og respekt for egen og andres kultur og levesett. Vi legger vekt på at barn skal utvikle trygghet og stolthet over sin egen tilhørighet og kulturelle verdier. Vi ønsker et godt samarbeid med foreldregruppen og vil jobbe for god kommunikasjon og informasjon ut til foresatte i forkant av markeringer. Vi mener at kunnskap om ulike religioner og livssyn kan motvirke fordommer og forsterke samhold og forståelse i vårt arbeid i hverdagen. Vi vil jobbe etter en fast «mal» der temaer som kunst og fortellinger i de ulike religionene vil legge grunnlaget for gode og spennende aktiviteter og samlinger. Vi vil også legge til rette for at disse også kan bearbeides og brukes videre i en mer allmenn kontekst.


25


Studenter, elever og praksisplasser i barnehagen. Nøkkelord: ✦

Vi har kvalifiserte og erfarne veiledere

Ansatte som ønsker kan få videreutdanning via HIØ

Å være en praksisbarnehage tilfører barnehagen mye i form av kompetanse, nytenkning, ideer, prosjekter og ekstra bemanning.

Personalet må alltid være faglig oppdatert for å møte de som kommer inn på en god og faglig måte

Studenter fra Høgskolen i Østfold. Høvleriet Barnehage har inngått en 4-årsavtale med Høgskolen i Østfold «2018 - 2022) om å være praksis-barnehage for studenter som tar Barnehagelærerutdanning. For barnehageåret 2019-2020 er det Lene (Saga) og Anne-Beathe (Tømmerstokken) som vil ha studenter og i ulike perioder gjennom barnehageåret. Nærmere info om praksisperioder og antall studenter vil bli gitt på den enkelte base.

Elever fra Halden Videregående Skole. Høvleriet Barnehage samarbeider med Halden VGS om praksis for elever som tar Barne- og ungdomsarbeider studiet. I år vil det være elever fra VGS på Tømmerstokken og Saga. Nærmere info om praksisperioder og antall elever fra VGS vil bli gitt på den enkelte base.

Praksisplasser i regi av NAV. Praksisplasser opprettes for personer som av en eller annen grunn trenger praksisplass i barnehage for å få godkjent utdanning, som ledd i utdanning eller for arbeidsavklaring/utprøving via NAV. Praksisplasser kan ha varighet fra 2-3 uker og opp til 12 måneder avhenging av praksisplassens intensjon. Ved inngåelse av slik praksis vil det bli gitt informasjon om dette på den basen det gjelder.

Taushetsplikt og politiattest. Alle personer som hører inn under ovenstående kategorier må undertegne taushetsplikt jmf. Barnehagelovens § 20 og levere gyldig politiattest jmf. Barnehagelovens § 19 før de kan utføre sitt virke i barnehagen.

26


Viktige datoer barnehageåret 2019/2020 Måned:

Dato:

Informasjon

Juli

29.07.19 30.07.19 31.07.19

Planleggingsdag, barnehagen stengt Planleggingsdag, barnehagen stengt Første dag etter sommerferien

August

Tilvenningsperiode

September Uke 38

Foreldremøter, datoer deles ut basevis Brannvernuka

Oktober

24.10.19 31.10.19

FN-dag markering/Høstsuppe Halloween-markering

November

15.11.19

Planleggingsdag, barnehagen stengt

Desember

13.12.19 17.12.19 23.12.19 24.12.19 - 01.01.20

Lucia-markering Nissefest Siste dag før juleferien Juleferie, stengt

Januar

02.01.20

Første dag etter juleferien

Februar

06.02.20 05.02.20 28.02.20

Samefolkets Dag Felles planleggingsdag TDM, barnehagen stengt Karneval

Mars

12.03.20

Barnehagedagen

April

03.04.2020 03.04.2020 06.04.20 - 13.04.20 23.04.20

Påskefrokost Siste dag før påskeferien Påskeferie, stengt Ramadan starter

Mai

01.05.20 05.05.20 15.05.20 21.05.20 22.05.20 23.05.20

Arbeidernes dag, stengt Barnehagefotografering m/Fotograf Grinna 17. mai markering i barnehagen Kristi Himmelfartsdag, barnehagen stengt Planleggingsdag, barnehagen stengt Ramadan slutter/Id al-fitr

13.06.20 17.06.20

Skolestartertur (dato kommer på vårparten) Avslutning for skolestarterne i Kultursalen Sommeravslutning i Høvleriet Barnehage

10.07.20 13.07.20 - 31.07.20 03.08.20 - 04.08.20 05.08.2020

Siste dag før sommerferien Sommerferie, barnehagen stengt i 3 uker Planleggingsdager, barnehagen stengt Første dag etter sommerferien

Juni

Juli

27


TDM barnehager driver 5 barnehager geografisk spredt i Halden kommune. Er du opptatt av beliggenhet finner du oss nær deg. Våre barnehager har felles grunntanke og visjon; Frihet og glede i et positivt miljø! Allikevel har de ulik egenart gjennom ulike satsningsområder og nisjer. Er du opptatt av å gi ditt barn noe spesielt kan vi tilby:

Asak Kulturbarnehage - musikk, teater, estetiske fag og barns drømmer Høvleriet barnehage - sentrumsnær med fokus på aktivitet Skogkanten Naturbarnehage - med fokus på natur og barns medvirkning Solbakken Naturbarnehage - med fokus på natur og barns medvirking

Trolltangen Naturbarnehage - sentrumsnær med fokus på natur Kontakt oss på: Felles sentralbord: 69182070 www.tdmbarnehager.no facebook.com/barnehager Tdmbarnehager Eier:Tormod D. Meyer Tlf: 90857172 Peder Ankersgate, 18 1771 Halden tormod@tdmbarnehager.no

Høvleriet barnehage Daglig leder: Tomas Andresen Tlf: 92255313 Peder Ankersgate, 18 1771 Halden tomas@tdmbarnehager.no

Skogkanten Naturbarnehage Daglig leder: Linda M.W. Olsen Tlf: 48222230 Lerdalsveien 16 og 19 1781 Halden linda@tdmbarnehager.no

Solbakken Naturbarnehage Daglig leder: Linda M.W. Olsen Tlf: 48222230 Rute 503, Karlsholm 1765 Halden linda@tdmbarnehager.no

Trolltangen Naturbarnehage Daglig leder: Stein Henriksen Tlf: 95856506 Blomsterveien 6 1781Halden stein@tdmbarnehager.no

Asak Kulturbarnehage Daglig leder: Therese Leet Vist Tlf: 90792823 Heiderødveien 3 1791 Tistedal therese@tdmbarnehager.no

28

Profile for Tdm Barnehager AS

Årsplan Høvleriet Barnehage 2019-2020  

Her kan du lese årsplanen til Høvleriet Barnehage for barnehageåret 2019-2020. God lesing:-)

Årsplan Høvleriet Barnehage 2019-2020  

Her kan du lese årsplanen til Høvleriet Barnehage for barnehageåret 2019-2020. God lesing:-)