Page 1

Poradny pro integraci

Bullet IN

Téma: Olympijské hry

Rozhovor: Stanley Ibe

Oblíbené (ne)tradiční sporty

Názory čtenářů


Bullet IN

Léto 2012 vol.3

1

8

14

18

19

Editorial Úvodní slovo

Rozhovor Stanley Ibe

životní styl Typy pro sportování

2

11

15

4

12

News Novinky z ČR a ze světa

Téma Olympijské hry v Londýně

7

Téma + Oblíbené (ne)tradiční sporty

Aktuality z kultury

Kultura Cizinci na české hudební scéně

13 Aktuality

Životního stylu

Recepty ze světa Mrkvová pomazánka Polévka z červené čočky

16

Názory Čtenářů Co si čtenáři myslí o sportu

17

Učíme se česky s dětmi

Čeština pro dospělé

Inzerce

20

Právní poradna

21

O nás Poradna pro integraci Aktuality z PPI


Editorial

Milí přátelé,

T

řetí vydání BulletIN-u je věnováno nadcházejícím Olympijským hrám v Londýně. Olympijské hry byly vždy považovány za největší sportovní a kulturní událost. Sportovci se sjížděli z celé země, aby se mohli her zúčastnit. Respekt, který pak získali vítězové se přenášel na celé rodiny a kraje, z nichž pocházeli. V současnosti se na olympiádu sjíždí sportovci z celého světa. I my se obdivujeme jejich výkonům, jejich úspěchům, napjatě držíme palce a jsme zklamaní, když se jim přes ohromnou snahu a vůli výkon nepovede. Sledujeme, jak sportovci překonávají sami sebe a nenapadne nás se zamýšlet nad jejich barvou pleti nebo státem původu. Cítíme respekt k jejich talentu, dovednostem, snaze, vůli a tvrdé práci. Vzpomeňme si na tento pocit respektu i tehdy, když budeme v obchodě mluvit s vietnamským mužem nebo rusky mluvící ženou a v restauraci nám bude vařit arabský kuchař. Podpora vzájemné úcty a respektu mezi lidmi z různých zemí patří mezi cíle Poradny pro integraci, i proto jsme si Olympijské hry zvolily za hlavní téma aktuálního čísla BulletIN-u. Petra Kratošková ředitelka Poradny pro integraci

1

Bullet IN - Léto 2012


News Zahraniční studenti mohou po Česku cestovat levněji

News

Letos si mohou oranžovou slevovou kartu na dopravu do školy

vyřídit i zahraniční studenti. Zásluhu na tom má slovenská

studentka práv, které se podařilo změnit právní předpisy nedo-

volující zahraničním studentům využívat slevy na cestovné. Slovenka, která studuje práva v Brně, zapátrala v zákonících a

došla k závěru, že neposkytování slevy pro slovenské studenty je pod le evropského práva od českého státu

Ministerstvo zahraničí varuje turisty před cestováním do severní oblasti Sinaje V oblasti Sinajského polo-

diskriminačním jednáním. Případ skončil až

u ombudsmana, který s jejími argumenty sou-

hlasil. Tisíce studentů ze zahraniční tak mohou

do školy dojíždět levněji.

ostrova a zejména v jeho

severní části se znovu

výrazně snížila bezpečnost.

oblasti Sinajského poloost-

V Sýrii se znovu zvedá vlna uprchlíků

únosy a další trestná činnost.

opět prchají tisíce lidí. Nejnovějším centrem bojů

Ministerstvo zahraničních věcí varuje, že v severní

rova hrozí teroristické útoky,

V důsledku bojů mezi vládou a povstalci ze Sýrie

Některé české cestovní kan-

je město Haffa na západu země, kde syrská armáda

celáře proto ruší zájezdy do

zatýká místní obyvatele a plení jejich domovy. Více

egyptské Taby, střediska v severní části Sinaje.

než dva tisíce lidí uprchlo z Haffy do nedalekého Turecka. Do irác-

kého Kurdistánu zase prchají Kurdové

Počet obyvatel ČR roste jen díky

z východní Sýrie.

migraci, i migrantů ale ubývá

Po č e t s y r s k ý c h běženců v okolních

Český statistický úřad uvedl, že za první letošní čtvrtletí při-

zemích přesáhl již

bylo v České republice 2 100 obyvatel. V současné době u nás

sto tisíc.

žije 10,507 milionu obyvatel, jejichž celkový počet však vzrůstá díky migraci. Do Česka se stě-

hují hlavně Slováci, Rusové,

Ukrajinci a Američané. Nicméně i migrantů v posledních letech ubývá.

ilustrační foto

Bullet IN - Léto 2012

2


News Nevládní organizace vydaly prohlášení proti zpřísňování vydávání pracovních povolení Zástupci 27 občanských sdružení předali na Ministerstvo

práce a sociálních věcí prohlášení, které reaguje na

metodické pokyny upravující vydávání a prodlužování pracovních povolení migrantům. Prohlášení kritizuje metodické pokyny

Migrantka z Ruska otevírá v Pardubicích školku pro děti Ruská učitelka, která do České republiky přišla před patnácti lety spolu se svým manželem a dcerkou, se rozhodla v

Pardubicích otevřít školku pro děti přistěhovalců. S projektem předškolního vzdělávacího zařízení, které by mělo nést

název „Barevná školka“, jí pomáhá pardubické Centrum na podporu integrace cizinců.

vydané ministerstvem a

Cizinka původem z Ruska vychází ve svém projektu ze

upozorňuje na fakt, že

zkušeností s problémy, se kterými se imigranti potýkají, a

vytlačování migrantů

zároveň se snaží řešit celostátní problém s umísťováním dětí

z trhu práce neza-

do školek. Ženy cizinky, které se chtějí brzy vrátit do pra-

městnanost nesníží

covního procesu, často naráží na problém umístění dítěte

a negativní následky

do školky. Pro malé předško-

pocítí především mig-

láky s odlišným mateřským

ranti dlouhodobě žijící

jaz ykem je př itom téměř

v České republice.

nutností se kromě rozvoje

Čeští Vietnamci chtějí status národnostní menšiny O uznání vietnamské komunity jakožto oficiální národnostní menšiny požádal Svaz Vietnamců v ČR. Čeští Vietnamci

dovedností naučit česky dříve,

než nastoupí na základní školu. Otevřením „Barevné školky“ by se tento problém, prozatím v Pardubicích, mohl vyřešit.

nepodporuje, protože se podle ní chovají uzavřeně, nechtějí se

Všesokolského sletu se v Praze zúčastnilo i přes tisíc zahraničních cvičenců

Podle cizinecké policie je v současné době v ČR evidováno

Začátkem července byl zahájen v pořadí XV. všesokolský slet,

Bělorusů. Postavení národnostní

dokonce i z dalekých USA nebo Kanady. Jsou to především

chtějí mít stejně jako například Bělorusové zastoupení v Radě vlády pro národnostní menšiny. Rada ale tyto komunity příliš integrovat a navíc je do země přivedly ekonomické zájmy.

na 55 000 příslušníků vietnamské národnosti a více než 4 000

menšiny by jim umožnilo použí-

vat svůj mateřský jazyk například

ve styku s úřady. Stát by pak také více finančně podporoval jejich spolky, kulturní instituce i média.

kterého se zúčastnili čeští sokolové a cvičenci z okolních zemí, potomci emigrantů, kteří odešli z Čech v období první či

druhé světové války. Po šesti letech odstartoval všesokolský slet velkolepým průvodem Prahou, kterou první červencovou neděli dopoledne zaplnilo víc

než deset tisíc sokolů a další tisíce diváků. Sokol patří mezi největší občanská sdružení v zemi. Vznikl už za Rakouska-

Uherska, kdy ho v roce 1862 založil Josef Tyrš. 3

(autorka článků: Bára Krsová)

Bullet IN - Léto 2012


Téma

Olympijské hry v Londýně

H

lavní událostí letošního léta je nejen pro

Historie Olympijských her, nebo spíše olympijské myšlenky,

letních olympijských her. Tentokrát se hry

postupně gymnastické hry mladých příslušníků rodu před

sportovní svět konání jubilejních třicátých

sahá až do starého Řecka, kde se z kultových ceremoniálů staly

z lehce kontroverzní Číny přesunuly na

přijetím mezi dospělé. První historicky doložené Olympijské

evropskou půdu; do Londýna. Britská met-

hry proběhly v roce 776 př. n. l. Od té doby se Olympijské

ropole porazila ve výběru nejenom Havanu,

hry se pořádaly každé čtyři roky, vždy od poloviny srpna do

Lipsko nebo Istanbul, nýbrž také Paříž, New York, Moskvu,

poloviny září až do konce 4. století, kdy byly zakázány císařem

Rio de Janeiro a Madrid.

Theodosiem I.

Londýn zažije Olympijské hry již potřetí, poprvé se zde ode-

Novodobé olympijské hry se začaly formovat v druhé polovině

roce, což činí z Londýna první město, kterému se podařilo

couzský baron Pierre de Coubertin, který v roce 1892 poprvé

hrály v roce 1908, podruhé v roce 1948 a nakonec v letošním

19. století. Zásluhou na obnovení Olympijských her měl fran-

zvítězit třikrát. Od 26. července do 12. srpna budou sportovci

vystoupil s myšlenkou obnovit antické hry. Návrh byl zpra-

soupeřit ve 26 sportovních odvětvích dělících se na 39 disci-

cován na mezinárodní konferenci a na návrh Řecka se první

plín, přičemž z dřívějších disciplín se letos neobjeví softball a

novodobé olympijské hry konaly v roce 1896 v Aténách.

baseball, diváci naopak nově uvidí ženský box.

Bullet IN - Léto 2012

4


Téma

Na zimní a letní byly hry rozděleny až v roce 1924, kdy se

V otázce dopravy je Londýn opět v duchu hesla olympiády

jednou za čtyři roky v létě i v zimě připravováno velkolepé

mají zajišťovat dopravu mezi sportovišti a pomohou

konaly první zimní olympijské hry. Od té doby je pro nás

ekologic ký a nabídne síť elektroautomobilů, které

sportovní klání, které pravidelně sledují miliardy diváků z

tak ulevit nadměrně zatížené dopravní situaci. Kromě

celého světa.

toho organizátoři vyhradili na 48 kilometrech hlav-

ních silnic jeden pruh pouze pro olympijskou dopravu.

Letošní olympijské hry budou slavnostně zahájeny ceremoni-

álem, který má na starosti filmový režisér Danny Boyle a jeho

Tento projekt od samého počátku vyvolává odpor Londýňanů,

Spojeného království. Jeho show nazvaná Zázračné ostrovy je

zených pruhů nesmí. I přesto úřady vyzývají Londýňany, aby

tým, a který představí kulturu hostitelského města a celého

kteří se obávají ucpaných silnic, a taxikářů, kteří do vyhra-

inspirovaná hrou Bouře Williama Shakespeara a očekává se, že

na dobu konání her z města odjeli a pokud možno co nejméně

lidí u televizních obrazovek.

olympijském Londýně bude tedy složitá. Všeobecně se očekává,

vedle 80.000 diváků na stadionu ji bude sledovat asi miliarda

používali auta a dávali přednost hromadné dopravě. Doprava po

že některé, jindy spolehlivé trasy budou přeplněné k prasknutí.

Poptávka po vstupenkách byla i v letošním ročníku opět velmi

Alternativní způsoby budou hledat i VIP návštěvníci, protože

vysoká a organizátoři se s pomocí podpůrných akcí snaží zame-

nebudou moci využívat helikoptéry.

zit volným sedadlům na sportovištích. V rámci kampaně No

Empty Seats – čili Žádná prázdná sedadla – připravili organizátoři výměnný systém vstupenek. Systém funguje na principu

mezinárodní výměny neprodaných vstupenek, protože zatímco o některé sporty nejeví fanoušci v jedné zemi valný zájem, v

jiné už jsou vstupenky na danou disciplínu dávno rozebrané

a poptávka i nadále výrazně převyšuje aktuálně vyprodanou nabídku.

V tomto roce bude mít olympijské klání možnost shlédnout

nezvykle mnoho českých diváků. Český olympijský výbor získal

od pořadatelů her téměř 30 tisíc vstupenek, několikanásobně víc než na jakýchkoliv předchozích hrách. Ceny nejlevnějších vstupenek na hry začínají na 20 librách a šplhají až za hranici

2 000 liber za osobu. Velký zájem u diváků neprobouzí pouze

sportovní klání, ale i organizace a koordinace sportovních areálů a celková připravenost hostující země.

V Londýně se hry v roce 2012 netradičně ponesou v duchu ekologie, multifunkčnosti a zejména variability, jelikož většina

nově postavených sportovišť bude po skončení buď rozebrána, nebo zredukována na menší kapacitu. Netradiční Olympijský stadion s kapacitou 80 tisíc diváků se po skončení her zmenší

téměř o dvě třetiny, basketbalový stadion se naopak po skončení her rozloží a přesune na jiné dosud neznámé místo ve Velké

Británii, stejně jako několik dalších areálů.

5

Bullet IN - Léto 2012


Téma Řada prominentních návštěvníků se tak nejspíš bude pohybo-

vat po Temži ve vysokorychlostních nafukovacích člunech. Jako ochranka je budou doprovázet bývalí členové britských speci-

álních jednotek Commandos. Při plánování dopravní strategie bylo tedy myšleno opravdu na spokojenost i těch nejnáročnějších zákazníků.

Další závažnou otázkou, kterou se organizátoři musejí zabývat, je bezpečnost. Organizátoři tvrdí, že půjde o nejstřeženější

Olympijské hry v historii. Při vstupu do olympijského parku čekají návštěvníky velmi přísná bezpečnostní opatření podobná kontrolám cestujících na letištích. Zástupci policie i ministerstva vnitra se dušují, že jsou připraveni na všechno. Simulovali

teroristický útok, i velkou dopravní nehodu, otestovali fungování

bezpečnostního aparátu v případě extrémní nepřízně počasí. Do ostrahy her je zapojeno 24 tisíc lidí, kteří zajišťují jen bezpeč-

nost na sportovištích. V britských ulicích pak bude ve špičce

až 12,5 tisíce policistů, z toho 9,5 tisíce v samotném Londýně. Teroristické hrozbě z moře či ze vzduchu je pak připraveno čelit 5 tisíc vojáků. Ze strany organizátorů by tedy měla být zajištěna

nejvyšší možná bezpečnost pro diváky i sportovce a novináře, kteří se her účastní.

Olympijské hry jsou mezinárodní událostí, která na několik dní spojí národy z téměř celého světa, při prožívání nejlepších výkonů

světových sportovců. V době, kdy se bojuje pouze za použití rychlosti či síly, jsou všechny zúčastněné národy sobě rovnými a

odlišné jsou pouze sportovní výkony. Jedná se o jeden z největších

multikulturních happeningů naší doby, který propojuje odlišné kultury a propaguje olympijskou myšlenku, která hlásá rovnost bez ohledu na rasu, náboženství nebo politickou příslušnost a bojuje za demokracii a internacionalismus.

(autorka článku: Zuzana Lataníková)

Bullet IN - Léto 2012

6


Téma

Oblíbené (ne)tradiční sporty Určitě znáte sporty jako tai-chi, kung fu, jóga. Ale slyšeli jste už někdy o sportech jako kabaddi, bowls, curling, lakros, hurling, sepak takraw, bokh? Z jaké země myslíte, že pocházejí? Kabaddi

Bokh je tradiční mongolský zápas. Je bez časového omezení

líbenějších sportů

nosí dvoudílný kroj sestávající z těsné vesty (zodog) a krátkých

je jeden z nejob-

v Indii. Dva týmy soupeří proti sobě

a snaží se získat co

nejvíce bodů. Každý brání jednu polovinu

hřiště, jeden z týmů vyšle hráče na pole protivníka. Jeho úkolem je povalit někoho

z protihráčů na zem na jediný nádech. Běžec ale musí zadržet dech už při prvním kroku na nepřátelské stanoviště a znovu se

nadechne až při návratu na domácí pole. Kabaddi je 4 000 let starý sport, který vznikal ve vesnicích, když se chlapci navzájem honili a snažili se ukrást jeden druhému sladkosti.

a zápasník, který se první dotkne země, prohrává. Zápasníci kalhot (šúdag). Zápasí pouze muži a každý má svého pomoc-

níka. Pomocník zpívá oslavnou píseň vítěznému zápasníkovi

po třetím, pátém a sedmém kole. Vítězům sedmého nebo

osmého kola je přiřčen titul zán (slon). Absolutní vítěz, který vyhrál všech devět nebo deset zápasů, se nazývá arslan (lev).

Bowls je tradiční britský sport a podobá se olympijskému

curlingu, který se hraje na ledě, a také francouzské hře

pétanque. Je možné jej hrát všude tam, kde je rovná plocha; v přírodě i v hale. Cílem je co nejvíce přiblížit svůj bowl k jacku, malé bílé kuličce, která slouží jako cíl. Čím více vašich

bowls je blíže jacku než nejlepší soupeřův bowl, tím více bodů. Bowls je sportem pro všechny věkové kategorie.

Sepak takraw

Lakros

pocházející z jiho-

kondice. Označení lacrosse vymysleli francouzští misionáři.

je

míčová

hra

východní Asie. Připomíná nohejbal, ale hraje se s

proutěným míčem a přes vyšší síť. Sepak

takraw se hrál na Malajském poloostrově

už v 9. století. Jméno hry pochází z malaj-

ského slova sepak znamenajícího “kopat” a thajského takraw znamenajícího “míč”. Nyní se hraje na badmintonovém kurtu o rozměrech 13,5x6 metrů, uprostřed je

natažena síť. Na každé straně nastupují tři hráči. Jejich cílem je, aby se míč dotkl země na soupeřově polovině kurtu. Hráči mohou

míč zasáhnout pouze nohama, tělem nebo hlavou.

původně hráli indiáni v Severní Americe, sloužil

jim jako alternativa k válce při řešení sporů, ale i k udržení

Tento název má původ ve francouzském „la crosse“ („biskup-

ská berla“), protože původní indiánská lakrosová hůl svým zahnutím připomínala misionářům berlu biskupa. Cílem hry

je dopravit malý míček do soupeřovy branky hájené brankářem. Míček hráči nosí, nahrávají a chytají za pomoci jakési kapsy na konci lakrosové hole.

Hurling je irský národní sport.

Je hrán patnácti hráči na

obou stranách. Všichni účastníci mají krátkou pálku (hurley)

a jejich úkolem je dopravit malý míček (sliotar) buď přímo do brány hlídané brankářem, nebo mezi tyče nad bránou. Hráči mohou míček chytit do ruky a udělat s ním maximálně čtyři

kroky, poté ho musí odpálit. Rychlost míčku může být až 150 km/hod.

(autorka článků: Lenka Kršková)

7

Bullet IN - Léto 2012


Rozhovor

Stanley Ibe

Hovoří o svém životě v České republice, lásce k fotbalu a kulturních rozdílech.

„Když jsem přišel, byla moje očekávání vzhle-

dem k ostatním zemím, kde jsem hrál, odlišná od toho, co mě čekalo. Chtěl

jsem hrát v nejvyšší lize, ale realita byla jiná.“

Redaktorka: Jak dlouho žijete v České republice?

Stanley: Přišel jsem do České republiky v roce 2005, takže

zde žiji téměř 7 let. V porovnání s jinými zeměmi, kde jsem

hrál fotbal, je to můj nejdelší pobyt. Jinde jsem působil kratší dobu; 6 měsíců, 3 měsíce, možná rok.

Redaktorka: Chystáte se v České republice zůstat?

To je samozřejmě v pořádku, takový je život. Něco očekáváte a

hrát do jiné země, tak bych sem vrátil, protože zde žije moje

“Tak co, budu se snažit dál!” Moje kariérní očekávání bylo nic-

Stanley: Ano, mám tady svojí rodinu, svůj byt. I kdybych šel

nakonec zjistíte, že jste někde úplně jinde. Pak si ale řeknete:

rodina.

méně velice odlišné.

Redaktorka: Jaké byly Vaše první dojmy po příchodu do ČR?

Redaktorka: A z hlediska kulturních rozdílů, vnímal

Stanley: Když jsem sem přišel, byla moje očekávání vzhledem k

Stanley: Ano, když jsem přišel poprvé, nerozuměl jsem jazyku

Překvapilo Vás něco, pobavilo, nebo naopak urazilo?

jste je?

ostatním zemím, kde jsem hrál, odlišná od toho, co mě čekalo.

a lidé se na mě zvláštně dívali. V jiných zemích, kde jsem půso-

Chtěl jsem hrát v nejvyšší lize, ale realita byla jiná. Musel

bil předtím, například v Itálii, mě lidé přivítali velice příjemně.

jsem začít ve třetí lize, ale pak jsem se propracoval do druhé a

Nezajímalo je, odkud jsem přišel. Tady se na vás lidé dívají.

následně i do první ligy.

Bullet IN - Léto 2012

8


Rozhovor Dokonce, i když mě trenér představil

Po druhém tréninku již každý spěchá

Protože by je mohli nakonec využít

odněkud (…)”, tak se na mě spoluhráči

jenom známí. Protože někteří ze spolu-

do týmu, neměl jsem zkušenosti a tak

týmu: “Ahoj, tohle je Stanley Ibe a je zvláštně dívali. Jenom málo lidí v týmu mluví anglicky.

domů. Nejsou to blízcí přátelé, spíš

hráčů se k vám na oko chovají hezky, ale pak když se nedíváte, tak vás podrazí.

Ti hráči z týmu, kteří sami cestovali a

Je lepší mít v týmu přátelské vztahy, zajít

ti mě přivítali. Ale někteří hráči, kteří

s osobními věcmi, rodinnými problémy

vědí, jaký je to pocit přijít zvenku, tak nemají s cestováním zkušenosti, se na mne jenom podívali, jako: “No, kdo je

na kafe, ale spoluhráčům se nesvěřuju nebo kariérními problémy.

proti mně. Na začátku, když jsem přišel

jsem se spoluhráčů ptal: „Co to trenér dělá? Proč dělá tenhle hráč to a to?“

A oni mi vysvětlovali, jak to v týmu

běží. Nakonec pak šli za těmi lidmi a

řekli jim, na co všechno jsem se ptal. Tak mě shodili před trenérem i ostatními hráči.

zase tohle?” A protože nemluvím česky,

Redaktorka: Jedná se tedy o určitou

nějaké době, po roce a několika měsících,

Stanley: Ano, ano, a právě proto je pro

tak vůči mně používali hrubé výrazy. Po

profesní rivalitu?

jsem začal rozumět, co mi říkají, co na

mě lepší nechávat si osobní věci pro

mne pokřikují, a začal jsem s nimi mlu-

sebe. Blíže mám jenom k cizincům z

vit, jejich hrubým způsobem. Až tehdy se

Běloruska, Pobřeží slonoviny, Ghany,

jejich přístup změnil.

Moldavska, kteří jsou nebo byli v týmu. Právě proto, že jsou cizinci a prožili si

Někdy jsem dokonce upozornil trenéra na

něco podobné jako já. S českými hráči

vulgarizmy a trenér s nimi pak promluvil.

se nemůžu bavit o čemkoliv, protože

Je to těžké, když nerozumíte jazyku, ale

nakonec s tím půjdou za trenérem nebo

jakmile jsem se v jazyce zlepšil, začal se

za svými kamarády z týmu.

přístup mých spoluhráčů měnit, uklid-

nili se, již si tolik nedovolili. To je život, a výzva, nemusí vás zajímat, co ostatní říkají, podstatné je, proč jste tady - vaše

hra a způsob, jakým si zde zařídíte život,

Redaktorka: Setkáváte se s lidmi

Profil:

z Nigérie?

Narodil se v roce 1984 v Nigérii

nejsem tady kvůli nim. To mám neustále na mysli a soustředím se na svoji hru.

Například, někteří hráči vás vnímají jako

hrozbu, vidí, že můžete obsadit jejich

přihrávat, abyste nemohl dát gól a prosla-

vit se. Ale já jsem silný a dokážu vzít balon a sám skórovat. Někdy to viděl i trenér a obrátil se na mě, abych hrál s týmem. I tyto situace se postupně změnily.

Redaktor ka:Máte české př átele? Setkáváte se s Čechy?

Stanley: Ano, mám přátele, ale jenom z týmu. Někdy, když máme dva tréninky po sobě, tak po prvním zajdeme na kafe.

Nigérie. Často si voláme. Ale kvůli fot-

balu a práci jsme příliš zaneprázdnění Fotbal začal hrát ve svých sedmi letech,

absol voval fotbalovou Taribo West

Akademii v Nigérii

pozici v týmu a tak se domluví se spoluhráči, jak budou hrát, že vám nebudou

Stanley : Ano, mám kamar ády z

Prvním zahraničním klubem, ve kte-

rém působil, byl italský Janov, následně

hrál v Dubaji, Bulharsku, Makedonii a Portugalsku

setkávat. Protože když máte volný čas, někam se vypravíte se svou rodinou a na přátele nemáte čas.

Redaktorka: Co se Vám na České republice líbí?

Stanley: Když se podíváte na poměry v

jiných zemích, je tam mnoho problémů, jako války a podobně. Tady je mír, klid,

V roce 2005 přišel do České repub-

liky, kde působí jako útočník klubu FC Bohemians (Střížkov)

V sezóně 2010/2011 hostoval v Příbrami

a tak nemáme dost času se pravidelně

9

můžete si svobodně chodit, kam chcete. Kromě fotbalu jsem tady nikdy neměl žádné problémy, nikdy jsem se s žád-

nými nesetkal. Žil jsem jenom v Praze, pokud bych žil jinde, třeba v Kolíně, možná by to bylo jiné. Ale tady v Praze se žije dobře.

Bullet IN - Léto 2012


Rozhovor Redaktorka: Máte rád českou kuchyni? Zkoušel jste někdy

Moje máma mě stále hodně podporovala a také mě podporo-

Stanley: Moje manželka někdy vaří česká jídla, například guláš

talentovaný hráč. On uhradil mojí cestu do Janova a je mým

zajdeme na párty a dáme si české jídlo. Obecně mi české jídlo

Velice mi pomohli, on i moje máma.

vařit české jídlo?

a tak. Občas si jej také dám s týmem, například na konci sezóny chutná, rád zkouším nové věci.

Redaktorka: Co považujete za největší rozdíl mezi ČR a Nigérií a co Vám zde nejvíce chybí?

Stanley: Nejvíce mi chybí moje

rodina, moje máma. Také mi chybí jídlo. Myslím, že zde někde pro-

dávají africké jídlo, tak asi půjdu nakoupit a uvařím si nějaké africké jídlo.

Redaktorka: Jak často cestujete do Nigérie?

Stanley: Nejradši bych tam jezdil dvakrát do roka, ale většinou jedu

pouze jednou. Když je v Čechách

léto, tak je teplo i tam, a proto je lepší cestovat v zimě, kdy tady je zima a v Nigérii teplo. Stejně se to

však odvíjí hlavně od mé práce a povinností.

Redaktorka: Proč jste se rozhodl

val Taribo West, bývalý reprezentant Nigérie a velmi slavný a

mentorem, patronem. Kontaktuji ho vždy, když někam jdu.

Redaktorka: Co považujete za svůj největší úspěch?

Stanley: Když se podívám zpět, na moje vrstevníky doma

“Pokud víte, proč jste tady, soustřeďte se na to.

A nikdy se nevzdávejte svých snů. Ať ve svém životě procházíte čímkoliv, nevzdávejte se svých snů. Protože v životě vás vždy

potkají jak úspěchy, tak i neúspěchy, musíte však být silní a překonávat je.“

pro fotbalovou kariéru a jaká byla

v Nigérii, tak můžu říct, že jsem

úspěšný. Stále se ale dívám dopředu, na nové příležitosti, kluby. V tomto okamžiku jsem spokojený, mám

rodinu, dítě, domov, nemám žádné

starosti. Můžu se na sebe podívat a říct si ano, jsem šťastný a těším se na

to, co mě čeká, těším se na další týmy i další místa.

Redaktorka: Jakou radu byste dal

cizincům, kteří přichází do České republiky? Co považujete za nejdůležitější věc, kterou byste poradil jiným?

Stanley: Pokud víte, proč jste tady, soustřeďte se na to. A nikdy se

nevzdávejte svých snů. Ať ve svém životě procházíte čímkoliv, nevzdávejte se svých snů. Protože v životě vás vždy potkají jak úspěchy, tak i neúspěchy, musíte však být silní a

Vaše cesta napříč fotbalovými kluby?

překonávat je. Možná vám někteří známí budou říkat, co byste

na Taribo West Akademii. Moje máma mě hodně podporovala,

hned mi začali říkat, že tady taky hrají fotbal a že v Čechách

Stanley: Fotbal jsem začal hrát, když mi bylo 7 let. Chodil jsem

i proto mi moc chybí. Od té doby jsem si začal uvědomovat, že

fotbal má nějakou budoucnost, že je mojí kariérou, talentem. Když mi bylo 18, byl jsem pozván do národního týmu Nigérie

do 23 let. Cestovali jsme na africký pohár do Pobřeží slonoviny,

bohužel se nakonec turnaj, kvůli tamním problémům, nehrál.

Vrátili jsme se do Nigérie a odtud jsem šel do italského Janova. Tam jsem již věděl, že fotbal je moje budoucnost, má kariéra a rozhodl jsem se mu věnovat.

měli udělat. Jako mně, když jsem řekl těm svým, že hraju fotbal, je fotbal špatný, lidé vám nepřejí a abych na fotbal raději zapomněl a podobně.

Proto se soustřeďte na to, proč jste tady a nedovolte lidem kolem vás, aby nabourali vaši snahu a vaše sny. Přátelé také

mohou odvádět vaši pozornost, zvou vás třeba na párty nebo

na diskotéku, a i když se bavím rád, vím, že pokud chci být

úspěšný, jsou věci, kterými se nemůžu nechat příliš rozptylovat.

(redaktorka: Mariana Sršňová) Bullet IN - Léto 2012

10


Kultura

Koncerty

Aktuality

Noc filmové hudby 27.7., 3.8., 4.8., 10.8., 11.8., 17.8., 18.8., 24.8.2012

V průběhu léta 2012 se můžete těšit na

open air koncerty plné největších fil-

mových hitů v podání předních českých umělců v nádherném prostředí českých a

moravských zámeckých parků a zahrad s

Kino Faust (Faust) - ruský režisér

Sokurov ve svém kontroverzním filmu pře-

vyprávěl Goethův příběh o setkání člověka s ďáblem. Film je parafrází na korupci a

odehrává se v temné atmosféře blížícího se

konce světa. Film nebyl natočen v ruštině, ale v němčině podle originální předlohy.

Premiéra 12. 7. 2012

..............................................................

Meteora (Metéora)

příběh filmu se odehrává ve 12. století v

pravoslavném klášteře Meteora v Řecku. Mladý pravoslavný mnich Theodoros a

ruská mniška Urania zasvětili své životy přísným rituálům a postupům svých

komunit. Urania hostuje v klášteře a jejich vzájemná narůstající náklonnost ohro-

žuje jejich klášterní život. Dvojice se musí

rozhodnout, kterou cestu následovat, zda cestu duchovní oddanosti anebo cestu svých lidských tužeb.

Premiéra 18. 8. 2012

kvalitním ozvučením a osvětlením scény. Koncerty budou trvat přibližně 2 hodiny a konají se vždy na jiném místě. Mezi

vystupující kapely a interprety patří Dan Bárta & Illustratosphere, Patricie, Velký

Orchestr Paláce Žofín, Bára Basiková, Daniela Šinkorová, Pavlína Senič.

Festivaly Colour meeting 20. 7. – 22. 7. 2012

Colour Meeting je multižánrový festival

pro celou rodinu, který se koná 20. - 21. července 2012 v Poličce. V jedinečném

prostředí poličských hradeb u Synského rybníka bude nabitý hudebním, divadel-

ním i výtvarným potěšením a zábavou. Každý si přijde na své. Výborná kuchyně,

příjemné zázemí a prostředí pro celou

Trutnov Open Air 16. 8. – 19.- 8. 2012

Jeden z nejstarších hudebních festivalů

“Trutnov” se bude v letošním roce konat již tradičně v polovině srpna a přivítá tisíce návštěvníků. Festival je známý

svým širokým hudebním záběrem a

mimohudebními přesahy, zejména do

oblasti ekologie, politiky či náboženství.

V letošním roce si kromě workshopů, stánků neziskových organizací a spor-

tovních aktivit diváci budou moci budou užít I divadelní stan. Největší hvězda festivalu bude skupina Korn.

...........................................................

Letní filmová škola Uherské Hradiště 21. 7. – 28. 7. 2012

Stále oblíbenější filmový festival, který

podporuje alternativní filmovou tvorbu, představuje divákům filmové projekty

z celého světa. Diváci si mohou užít

workshopy, semináře, besedy a zajímavé koncerty. Letošní ročník přinese legendu

světové kinematografie a nejvýznamnějšího íránského filmového tvůrce Abbáse

Kiarostamí. Tento spisovatel, malíř a filmový režisér natočil za svoji kariéru více než 40 snímků, za které získal ta nejprestižnější světová ocenění

rodinu, slibuje příjemné zážitky pro všechny příchozí.

...............................................................

Sázava Fest 2.8 - 5. 8. 2012

Na začátku srpna proběhne 12. ročník

multikulturního festivalu, který se koná v Benešově. Festival nabídne 5 hudebních scén, na kterých vystoupí během 3 dnů více než 100 účinkujících z ČR i zahraničí. Mezi zahraničními hvězdami

festivalu se představí např. Kaiser chiefs, Fun lovin´ criminals, nebo Molotov.

Z domácích kapel a interpretů se můžete

těšit na Buty, Anetu Langerovou, MIG 21, Monkey Business a další.

11

(autorka článků: Zuzana Lataníková)

Bullet IN - Léto 2012


Kultura Léto začíná a na světě je jen málo věcí

příjemnějších než vlnění se v ranní rose při východu slunce v houpavých

jamajských rytmech. Situace, kdy jsme

muzikanty z řad cizinců potkávali hlavně

na různých etno akcích, se změnila v okamžiku, kdy se tuzemským televiz-

ním éterem přehnala smršť zvaná Česko hledá superstar. Každý soutěžní ročník

totiž vystřelil do českého popového nebe

cizokrajné hvězdičky – k překvapení

všech, a nejvíc možná jich samotných. Exotičtí krasavci jako Sámer Issa či Ali Amiri mají plný harém (či fanklub) fany-

nek, Gábba al Dhabba zase dokázala, že i holky z Jemenu vědí, jak hrát punk.

Ashwaq Abdulla Kaláb (Al-Yaman) na Barevné planetě 2011. (foto ppi)

Cizinci na české hudební scéně

A

č na české hudební

Jejich zhulené rytmy v devadesátých

umělců snad ze

rockovém klubu hodném svého jména.

scéně působí řada

všech koutů světa, skutečnou globální

hvězdu zde však nenajdete – na to

je i matička měst Praha příliš malá. Přesto zde žije hromada cizinců, které na pódiu zaručeně nepřehlédnete (a nepřeslechnete).

Jsou všude – září na operních pódiích,

poklábosíte s nimi v malých klubech, koupají se v hvězdném lesku před

televizními kamerami, potkáte je na sešlapané trávě letních festivalů či

můžete naslouchat, jak vyťukávají své

hypnotické rytmy na chodnících měst. Již dlouho jsme zvyklí cizince vídat na všemožných etnicky zaměřených akcích. Charismatičtí Afričané jako

Vincent Richards z kapely Švihadlo

či poeta a tanečník Bourama Badjim z

Hypnotix stáli u kořenů české reggae a dub scény.

Bullet IN - Léto 2012

letech vibrovaly snad v každém českém Síla houpavého reggae rostoucí ruku v

ruce s tím, jak přibývá uživatelů konopí, se projevila poté, co tento žánr propojil

V první lize české pop scény se velmi dobře etablovala také afroameričanka Tonya Graves, jejíž sametově zastřený

vokál podtrhuje kokainový šmrnc funky kapely Monkey Business. Žádanou

perlou mnoha festivalů bývá i seskupení Al-Jaman, kterému dominuje uhrančivá

zpěvačka Ashwaq Abdulla Kaláb, půvo-

dem z nejjižnějšího cípu Arabského poloostrova.

sobě vlastní energii s rodící se svobo-

Dalším fenoménem jsou balkánské

tak ožila původní jamajská myšlenka

kapelníka Gorana Bergoviče a filmů

domyslnou technoscénou. V Čechách pojízdných soundsystémů, které putují

z místa na místo a pumpují hudbu do

dechovky, které se vezou na popularitě Emira Kusturici, třeba skupiny Draga

Banda či Korjen. Za zmínku stojí i české

každého, kdo o to stojí – a to pěkně

kapely, které cizokrajnou muziku imi-

vybírání vstupného. Tato vlna přinesla

hezky po česku. Sledovat čistokrevné

zadarmo, bez nároku na honorář či do Čech řadu nových jmen a ovlivnila

i spoustu domorodců. Pokud chcete ochutnat nezaměnitelné, undergroun-

dové charisma reggae scény, vygooglujte si jména jako Gardenzitty Sound sys-

tem, ProSound system, Kaliyuga Sound, Peeni Walli, či ještě lépe navštivte

některý ze žánrových festivalů - Reggae Meeting, Cultural Reggae Vibez či Reggae Ethnic Session.

12

tují a brnkají si své vlastní world music

Čechy při tom, jak si hrají na balkánce

či Araby (třeba takoví Ahmad má hlad), Brazilce (Trio de Janeiro) či chasidské Židy (Létající rabín), totiž bývá nejen

velká legrace, ale možná to vypovídá i něco o schopnosti tohoto národa nastavit cizímu přátelskou a otevřenou tvář.

(autor článku: Jan Dítko)


Životní styl

Aktuality

O

dborníci upozorňují na

katastrofální životní styl

dětí. Vědci z Fakult y

tělesné kultury Univerzity

Palackého v Olomouci

upozorňují na špatné stravovací a pohy-

bové návyky předškolních dětí a školáků.

Pohybová aktivita u dětí rapidně klesá

a celkově se zhoršuje fyzická zdatnost populace. Nedostatečná pravidelná pohybová aktivita a sedavý způsob života

Chipsy a hranolky vyvolávají agresivitu

Zdravotníci z celého světa varují před transmastnými kyselinami. Tyto látky, které

jsou obsaženy v hranolkách i dalších smažených pochutinách (např. z fast-foodů), mají prokazatelně neblahý vliv na lidské zdraví, zvyšují riziko onemocnění srdce a

oběhové soustavy. Nové výzkumy teď navíc prokázaly, že tyto látky způsobují u lidí

zvýšenou agresivitu. Tým vědců z University of California v San Diegu upozorňuje

na fakt, že při zvýšené konzumaci transmastných kyselin dochází k nárůstu podrážděnosti a agresivity u mužů i žen všech věkových skupin.

vedou ke vzniku tzv. civilizačních oneprozkoumat životní styl dětí, se zúčast-

Zdravý životní styl výrazně snižuje riziko infarktu

vyplnilo 5686 dětí mezi 11 a 15 lety a

by infarktů a dalších srdečně-cévních onemocnění.

mocnění. Výzkumu, který měl za úkol

nilo 94 škol z celé republiky. Dotazník

Kdyby více lidí vyznávalo zdravý životní styl, ubylo

výsledky šetření nejsou vůbec příznivé.

Zdravý životní styl, dostatek pohybu a správná

Děti mají málo pohybu, nesportují a

výživa pomáhá výrazně snižovat riziko infarktu a

tráví stále více času u televize a počítače.

dalších nemocí, které způsobuje tučná strava, nedo-

Odborníci zjistili pokles konzumace zele-

statek pohybu, kouření i genetické faktory. Riziko

niny a ovoce, oproti nárůstu konzumace

nemocí srdce a cév přitom snižuje už jen deset nebo

nezdravých potravin. Česká republika je

patnáct minut svižné chůze denně.

tak jednou ze zemí se značně vysokým

výskytem nadváhy a obezity.

Londýnská olympiáda ve znamení fair trade

Na Olympijských a Paralympijských hrách 2012 se bude podávat fairtradové občer-

stvení jako je káva, čaj, banány a třtinový cukr. Díky tomuto rozhodnutí pořadatelů

Olympijských her se k fairtradovým pěstitelům z rozvojových zemí dostane spravedlivá odměna za výsledky jejich práce. Britská Nadace pro Fairtrade odhaduje, že se během Olympijských her zkonzumuje na 10 milionů Fairtrade banánů z ostrovů

Windward a z Jižní Ameriky, vypije 7,5 milionů šálků čaje, 14 milionů šálků kávy a spotřebuje 10 milionů sáčků cukru, pěstovaných farmáři v Belize.

(autorka článků: Bára Krsová)

13

Bullet IN - Léto 2012


Životní styl

Typy pro sportování Sport byl vždy důležitou součástí života v České republice. Výzkumy uvádějí jako nejoblíbenější klasické sporty pěší turistiku a cykloturistiku. Jsou tu ale i další, méně známé sporty typické pro české prostředí, jako třeba vodáctví. JÍZDA NA KOLE

PĚŠÍ TURISTIKA

Jízda na kole je u nás vůbec nejoblíbenějším sportem.

Češi jsou velcí milovníci přírody a turistiky. Cestování a poznávání

lidí v ČR. Jízda na kole je oblíbená pro svou rozmanitost,

aktivitou, která má poměrně dlouhou tradici. Pěší turistika je spor-

Podle výzkumů na kola denně usedá více jak 1,5 miliónu

můžete se věnovat turistické či rekreační cyklistice, nebo jezdit na kole do zaměstnání či do školy. Silniční cyklistika rozvíjí zejména rychlost, horská kola zase zlepšují silovou

vytrvalost. Ideální je k redukci tělesné hmotnosti, zlep-

šování tělesné kondice a vytrvalosti. Zlepšuje se postřeh,

odolnost vůči stresu, posiluje nohy a zvyšuje kapacitu plic. Díky cykloturistice můžete poznat nová místa a kraje v

Čechách. Podmínky pro cykloturistiku jsou zde ideální, trasy a cyklostezky jsou přehledně značené a zanesené v

krajiny nebo historických památek je v Čechách velmi rozšířenou

tem technicky snadným, vhodným pro všechny věkové kategorie. Je to

pohyb nenáročný na koordinaci ani na nákup vybavení. Základem je

pouze kvalitní obuv. Novinkou v pěší turistice je tzv. „nordic walking“, kondiční chůze, při které se ke zvýšení bezpečnosti a podpoře intenzivního pohybu používají hůlky.

Náš tip: Pěší túra na Sněžku, nejvyšší vrchol ČR. Túra začíná v Peci

pod Sněžkou, kde se vydáte po zelené turistické značce na Růžohorky. Odtud budete stoupat až na Sněžku (1602 m. n. m.).

mapách. Nenáročné cyklostezky leží v okolí řek či lázní, pro mladé a aktivní cyklisty jsou jako stvořené hory jako

Šumava, Vysočina, Beskydy, ale i Jeseníky či Jizerské hory. Náš tip: Na kole na Šumavu. Jedna z turisticky nejvy-

hledávanějších rekreačních oblastí, zdejší cesty jsou ve velmi dobrém stavu a na kole je možno se dostat k mnoha

lákavým cílům. Pracovníci národního parku Šumava vyšli

cykloturistům vstříc, vytipovali a vyznačili nádherné trasy. Doporučujeme ji zejména sportovněji založeným cyklis-

tům, ovšem dovolenou na kole zde užijí i ti méně zdatní, neboť zde najdete cyklotrasy všech náročností.

VODÁCTVÍ

Vodáctví je v Čechách jedna z nejpopulárnějších forem turis-

Náš tip: Vltava. Je to velmi krásná řeka, která nabízí vynikající

sportu, si říkají vodáci. Nejčastěji jezdí na kánoích ve dvojicích,

toku z Vyššího Brodu do Rožmberka, kde si můžete navíc

tiky, je to koníček i způsob relaxace. Lidé, kteří holdují tomuto

sportovní a turistické vyžití. Doporučujeme sjíždění dolního

posádka se dělí na zadáka (osoba sedící vzadu) a háčka.

prohlédnout zámek. Odtud pak pokračujte až do Českého Krumlova, kde také stojí za to si projít město a navštívit místní

Než vyrazíte na vodu, je potřeba se vybavit kvalitním vodác-

zámek.

kým vybavením. Vedle dobré lodě se vám budou hodit vodácké

přilby, plovací vesty a vodácké pytle. V Česku patří mezi nejčas-

těji splouvané turistické řeky Sázava, Berounka, Ohře, Lužnice, Otava a Vltava.

Bullet IN - Léto 2012

(autorka článků: Bára Krsová) 14


Životní styl

Recepty Polévka z červené čočky 300 g červené čočky

500 ml vývaru (zeleninového nebo kuřecího) 3 větší rajčata 1 cibule

1-2 mrkve

2 stroužky česneku 3 lžíce oleje

1 lžička kari, ¼ lžičky mletého koriandru, sůl, pepř, bobkový list velká hrst petrželky

Mrkvová pomazánka 500 g mrkve

Najemno nakrájenou cibuli osmahneme na oleji, přidáme na kolečka nakrájenou mrkev, čočku, kari a kmín. Necháme dusit 2 minuty, poté zalijeme vývarem. Nakonec přidáme nakrájená

1 stroužek česneku

rajčata a bobkový list, utřený česnek, sůl a pepř. Vaříme asi 25

2 malé cibule

minut.

2 lžíce olivového oleje 300 ml bílého jogurtu ½ svazku petrželky sůl, pepř

Mrkev nahrubo nastrouháme. Česnek nasekáme

najemno. Na oleji 5 minut smažíme karotku, cibuli a čes-

nek. Necháme vychladnout a pak vmícháme do jogurtu. Nakonec přidáme nadrobno nakrájenou petrželku, osolíme a opepříme. Podáváme s celozrnným chlebem.

15

Bullet IN - Léto 2012


Názory čtenářů

Co si myslí cizinci o sportu v ČR Anna Militz, Polsko

Camron Akhavein, USA

Jaký je Váš oblíbený sport?

Jaký je Váš oblíbený sport?

To jste si vybrali úplně špatného člověka. Jsem zcela nespor-

Moje oblíbené sporty jsou basketbal a túry.

tovní typ. Sportuju jen málokdy a většinou mě k tomu musí někdo přinutit.

Jaký sport patří mezi oblíbené v zemi Vašeho původu?

Basketbal a americký fotbal patří mezi oblíbené sporty v

Jaký sport patří mezi oblíbené v zemi Vašeho původu?

Americe.

Myslím, že je to podobné jako v Česku. Poláci milují fotbal – jako fanoušci, ale také jako aktivní sportovci. Ze zimních

Co si myslíte o Češích a o sportu? Je něco, co Vás překvapilo?

hodně dobrých skokanů.

jsou její obyvatelé ve skutečnosti docela sportovní. Nejsem

sportů je oblíbený skok na lyžích, asi proto, že Polsko má

Je pro mě záhadou, že v zemi, kde se spotřebuje tolik alkoholu, překvapený, že je tu hrozně populární fotbal, ten je populární

Co si myslíte o Češích a o sportu? Je něco, co Vás překvapilo?

v celé Evropě (což není případ Ameriky), ale nečekal bych,

Překvapilo mě, kolik Čechů tráví víkend sportem. Ať je to lyžo-

že tolik Čechů bude milovat lyžování, přestože nemáte moc

vání v zimě, cyklistika nebo sjíždění vody v létě. Poláci tyhle

vysoké hory.

sporty taky dělají, ale ne v tak velké míře.

Jaký sport budete sledovat na Olympiádě a komu budete

Jaký sport budete sledovat na Olympiádě a komu budete

fandit?

fandit?

Rád sleduju atletiku na letní Olympiádě a sjezdové lyžování na

Olympiádu sledovat nebudu. Pokud bych se ale na něco náho-

zimní Olympiádě.

dou dívala, budu fandit Polákům nebo Čechům.

Roman Komkov, Rusko Jaký je Váš oblíbený sport?

Co si myslíte o Češích a o sportu? Je něco, co Vás překvapilo?

duji zápasy různých evropských šampionátů, hlavně italského a

ním tvrdit, že pozoruji růst počtu sportovců. Překvapilo mě, že

Ze všech sportů dávám největší přednost fotbalu. Pravidelně sle-

Máte rádi sport a v průměru posledních pár let můžu s potěše-

ruského.

v Čechách se hodně hrají různé divoké sporty jako florbal nebo softbal a tenis-bol.

Jaký sport patří mezi oblíbené v zemi Vašeho původu?

Jsem z Ruska a u nás je velice populární hokej, možná hlavně

Jaký sport budete sledovat na Olympiádě a komu budete fandit?

sportem, ale výsledky bohužel nejsou příznivé. Třetí místo má

přijdu, když zapnu TV. Fandit budu jako vždy - Rusku a Česku.

kvůli tomu, že pořád vítězíme. Fotbal je také dost populárním

Sledovat to osobně nebudu, ale rád se podívám na cokoliv, na co

podle mě tenis, tento sport je trochu zvláštní, ale v době po rozpadu Sovětského svazu nabývá popularity.

Bullet IN - Léto 2012

16


Učíme se česky s dětmi

Učíme se česky s dětmi Ke každému sportu přiřaďte obrázek: bruslení veslování cyklistika horolezectví plavání lyžování běh potápění a) b) c) d)

e) f ) g) h)

Co potřebuješ (ke každému sportu patří dvě věci):

bruslení – cyklistika – lyžování – plavání – tenis - hokej

lyže led přilba bazén kolo plavky raketa hůlky brusle helma míček hokejka

Najděte slova k tématu sport: S T A D I O N M R B

Á H D R U D Z W Ě A H U K É K X Ý R M S

O L U F O T B A L K

K M G Ó L E K K G E

E P Z M O N A E H T J Ř H N Ž I E T R B

Ť A R Ú E S F A U A N Z Á J I M T R V L

M Í Č V P L A V K Y

(připravila: Lenka Kršková)

17

Bullet IN - Léto 2012


Čeština pro dospělé

Čeština pro dospělé

Vyberte, co se dělá v následujících sportech: fotbal skákat kopat dotýkat se basketbal driblovat odpálkovat přeskočit hokej podávat bruslit mířit

golf bránit přihrávat odpalovat volejbal odbíjet faulovat dát gól

Ke každému sportovnímu náčiní vyberte jméno: 1) rukavice

2) šnorchl

3) branka

5) hůlky

6) luk

7) trampolína

a)

b)

c)

e) f )

4) dres

8) tretry

d)

g)

h)

Přečtěte si text a doplňte do něj slova: pověsti jednou

světě

se rozhodl

se konaly

sportech

první

zahájení

barev

událostí

kruhy

národů

Olympijské hry jsou největší sportovní .................... moderní doby. Svůj vzor mají v antických olympijských hrách, které

................. ve starém Řecku v Olympii na poloostrově Peloponés. Jejich zakladatelem byl podle ........... Hérakles.

Novodobé olympijské hry

Pierre de Coubertin se několik let věnoval studiu tělovýchovných systémů v anglosaském .......... Své poznatky zpracoval v několika

knihách. V roce 1888 .................., že obnoví Olympijské hry. Začal shánět podporu u svých známých a přátel. V roce 1896 se tak konaly v Aténách ......... novodobé letní Olympijské hry.

Olympijské kruhy

Největším olympijským symbolem jsou olympijské ............ , které jsou vzájemně propojeny. Pět kruhů představuje pět kontinentů spojených olympijskou myšlenkou, šest ............... (včetně bílého podkladu) pak představuje barvy všech ................ světa. Žádný z kruhů nereprezentuje konkrétní kontinent.

Letní i zimní olympijské hry se konají ................ za 4 roky. Od roku 1992 se střídají po 2 letech.

XXX. letní olympijské hry 2012 se budou konat v anglickém Londýně. Slavnostní ……………. bude 26. července 2012 a ukončení 12. srpna 2012. Mělo by být rozdáno na 300 sad medailí ve 26 ……………….

(připravila: Lenka Kršková) Bullet IN - Léto 2012

18


nzerce

I

Řádková inzerce Nabízím k pronájmu byt na Praze 4, Michle, 2+kk, 55 m2, byt není zařízený, 12500 Kč/měs.+ poplatky. Výborná občanská vybavenost a doprava. Kontakt: gadacandr@gmail.com.

Prodám auto Škoda Octavia, rok výroby 2000, najeto 130tis. Km, palivo benzín, objem 1 595 ccm, cena 120 000 Kč, barva šedá metalíza. Kontakt: zzaruba.michal@seznam.cz.

informace

V případě, že máte zájem uveřejnit v BulletIN-u Váš inzerát, obracejte se prosím na Mariannu Sršňovou, e-mail: marianna.srsnova@p-p-i.cz.

k inzerci

19

Bullet IN - Léto 2012


Právní poradna Došlo ke změně legislativy a vy nevíte, jestli se nové úpravy týkají i Vás? Řešíte aktuálně nějaký problém a potřebujete znát odborný názor právníka? Otázka:

Otázka:

Jsem cizinec a žiji v České republice. Za jakých podmínek se

V České republice mám už téměř sedm let povolen trvalý

určitou?

vypadat a co k ní potřebuji doložit?

mnou může zaměstnavatel uzavřít pracovní poměr na dobu

pobyt a chci požádat o české státní občanství. Jak má žádost

Odpověď:

Odpověď:

Chce-li zaměstnavatel uzavřít pracovní poměr na dobu urči-

Žádost o udělení českého státního občanství může být

smlouvě. Od 1. ledna 2012 je možné sjednat pracovní poměr

ji podává, které věci se týká, co sleduje, kterému orgánu je

tou, musí být tato skutečnost výslovně uvedena v pracovní

napsána volnou formou. Z žádosti by mělo být zřejmé: kdo

na dobu určitou mezi týmiž účastníky maximálně na dobu

určena, měla by být podepsána a datována, žádost je možné

3 let a tato doba může být ode dne vzniku prvního pracov-

i krátce odůvodnit.

ního poměru na dobu určitou opakována nejvýše dvakrát. Za

opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje i

K žádosti je potřeba připojit následující doklady: rodný list,

či prodloužení doby trvání již uzavřeného pracovního poměru

případně doklad o rozvodu manželství nebo úmrtí manželky/

nové uzavření pracovního poměru mezi totožnými účastníky

pokud žadatel uzavřel manželství, doloží rovněž oddací list,

na dobu určitou.

manžela. Dále žadatel k žádosti přiloží svůj životopis. Pokud

není v mezinárodní smlouvě uvedeno jinak, musí být doklady

Pracovní poměr na dobu určitou mezi stejným zaměstnava-

vystavené orgány cizího státu opatřeny vyšším ověřením, a

telem a zaměstnancem tedy může být sjednán maximálně na

to superlegalizační doložkou nebo apostillou, a úředně pře-

9 let. Výjimku z výše uvedených pravidel představuje zaměst-

loženy do českého jazyka, jsou-li vystaveny v jazyce cizím.

návání cizinců, kteří v České republice mohou vykonávat

závislou práci na základě povolení k zaměstnání a povolení k

Mgr. Jana Peterová

pobytu, popřípadě na základě jednotného povolení k pobytu

Právnička Poradny pro integraci

za účelem zaměstnání a povolení k zaměstnání tzv. zelené karty nebo modré karty. Mgr. Jana Peterová

Právnička Poradny pro integraci Bullet IN Vám nabízí právní poradnu.

Zašlete nám do redakce Váš dotaz a my zveřej-

níme odborné právní vyjádření k danému tématu. Vaše dotazy zasílejte na e-mailovou

adresu: marianna.srsnova@p-p-i.cz a do před-

mětu e-mailu, prosím, uveďte Bullet IN Právní poradna.

Bullet IN - Léto 2012

20


O nás

Bullet IN pro Vás vydává Poradna pro integraci (PPI), občanské

sdružení, které již od roku 1997 pomáhá cizincům začít v ČR svůj život. Poskytujeme cizincům bezplatné poradenské služby, pracovní

poradenství, kurzy českého jazyka, pomáháme dětem s doučováním, Poradna pro integraci, Senovážná 2,

podporujeme kulturní aktivity komunit cizinců.

110 00 Praha 1, tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426, e-mail: praha@p-p-i.cz, www.p-p-i.cz

Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem, Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 208 449,

Kancelář Poradny pro integraci na Praze

tel./fax: 475 216 536, e-mail: usti@p-p-i.

4, Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, tel.:

cz, www.p-p-i.cz

224 233 034, tel./fax: 224 213 426, e-mail: praha@p-p-i.cz, www.p-p-i.cz

Aktuality z PPI 1

PPI byla vybrána mezi nové členy portfolia sociálních podniků NESsT jako jeden ze dvou nejúspěšnějších návrhů sociálních

V květnu zahájila PPI projekt „Podpora uplatnění

cizinců v Ústeckém kraji v řemeslných profesích“, který

podniků. Sociálního podnikání je podnikání, které má za účel

nabízí cizincům a cizinkám z Ústeckého kraje komplexní vzdě-

vit. Náš sociální podnik se zaměří na výuku českého jazyka dětí

získání zaměstnání nebo zahájení podnikání. Do projektu je

využít zisky z podnikání na podporu veřejně prospěšných akticizinců a slavnostně Vám jej představíme v srpnu 2012.

2

3

................................................................................................. Od dubna běží nový projekt PPI „Podpora zaměstnanosti a

lávací a poradenský program, včetně rekvalifikací, zaměřený na možné se zapojit, v případě Vašeho zájmu kontaktujte Hanu

Semerádovou: hana.semeradova@p-p-i.cz.

samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských

komunit žijících v ČR“, který má za cíl pomoct ženám z muslimských komunit najít si práci, případně podnikat. Projekt nabízí individuální pracovní poradenství, rekvalifikace, tré-

ninkovou dílnu, kurzy češtiny a podnikatelských dovedností.

................................................................................................

4

Na červenec plánuje PPI v Ústí nad Labem vzdělávací

kurz pro děti s názvem „Výtvarné hrátky napříč konti-

Je realizován ve Středočeském a Ústeckém kraji. Do projektu

nenty“. Děti se během třídenního kurzu zábavnými technikami

obrátit na Lenku Laugesen: lenka.laugesen@p-p-i.cz

o státech Afriky, Asie a Evropy.

je stále možné se zapojit. V případě Vašeho zájmu se můžete

seznámí s tématy ze zeměpisu, historie a češtiny a naučí se něco .................................................................................................

5

Ve spolupráci s mongolskou komunitou připravujeme

Naadam, tradiční mongolský festival, v rámci kterého

proběhne mongolský zápas a představí se tanečníci, atleti či

hudebníci z Mongolska. Festival se uskuteční v červenci v Úštěku.

21

Bullet IN - Léto 2012


Los Angeles

Tokio

Řím Athény

Sydney

Montreal

Marianna Sršňová

Barcelona

Londýn

Melbourne

Peking

Atlanta

Mnichov

Redakce:

Ciudad de México

Soul

Moskva

Zuzana Lataníková Barbora Krsová Lenka Kršková

Fotografii na úvodí obálce daroval Poradně pro integraci Andrew Maunders

Jan Dítko

Grafické zpracování: David Micheleti

(www.behance.net/AndrewMaunders) Vydala Poradna pro integraci, červenec 2012

Bullet IN 4  

Журнал для иностранцев в Чехии, 4-й выпуск

Bullet IN 4  

Журнал для иностранцев в Чехии, 4-й выпуск

Advertisement