Issuu on Google+

ARBEIDSVOORWAARDEN BOEK

TCPM INGENIEURS & ADVISEURS

TCPM B.V. en de bijbehorende dochtermaatschappijen: TCPM Advies B.V. TCPM Engineering B.V. TCPM Oost B.V. TCPM Zuid B.V. (incl. TCPM Europoort) TCPM Midden B.V. TCPM West B.V. TCPM Noord B.V.


INHOUD

Arbeidsvoorwaardenreglement (na eerste tab)

Regelingenbundel (na tweede tab)

Notitie functiewaardering en beoordeling (na derde tab)

Functieomschrijvingen (na vierde tab)

Pensioenreglement (na vijfde tab)

Dit (digitale) AV-Boek met inhoud blijft eigendom van TCPM B.V. en dient in geval van uitdiensttreding bij de leidinggevende te worden ingeleverd. KopiĂŤren van de inhoud, zonder toestemming van werkgever, is verboden.


INHOUDSOPGAVE

Pag. Voorwoord Begripsomschrijvingen Aanstelling Relatie werknemer / werkgever / opdrachtgever De te verrichten werkzaamheden / passende arbeid Wegvallen van de te verrichten werkzaamheden / herplaatsing Gedragsregels Arbeidstijd Salaris Overwerk Vakantie ADV-dagen Koopdagen Buitengewoon – en ander verlof Zorgverzekering Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringen: overlijden / ongevallen / reis / pensioen Einde dienstbetrekking Disciplinaire straffen Aanbrengpremie Bedingen Klachtenbehandeling Gelijke behandeling Hardheidsclausule Overige bepalingen: E-mail communicatie / FG en BG / BHV / publicaties / octrooi Regelingen (opsomming)

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 2/20

3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 11 12 14 15 15 16 17 17 18 18 18 18 18 19 19 20


Met gepaste trots mag ik je het nieuwe AV Boek TCPM 2012/2013 aanbieden. De zo noodzakelijke klant- en scoringsgerichte instelling – ten behoeve van het beste resultaat voor de klant - heeft in 2010 geleid tot de invoering van een resultaatgericht component in het beoordelingssysteem. Een bovengemiddelde prestatie vertaalt zich nu dan ook in een bovengemiddelde beloning. Binnen TCPM was er duidelijk behoefte aan een vorm van prestatiebeloning en is de gekozen vorm goed ontvangen en – naar nu blijkt - ook goed werkbaar. Al doende zal verdere uitkristallisering plaatsvinden. Ook op de andere onderdelen van het TCPM DNA; Integer, Passie voor Techniek, Ondernemend en Delen van kennis, zal in de komende jaren worden voortgebouwd. Uiteraard gaat onze blijvende aandacht ook uit naar de duurzame inzetbaarheid van al onze medewerkers, jong of oud. Gezond, gemotiveerd, flexibel en op de juiste plek. Verdere stimulering van deskundigheid zal plaatsvinden door steeds meer vanuit de marktsegmenten te opereren. Daarnaast zijn we blij met een steeds groener wordend wagenpark. In de nieuwe leaseautoregeling hebben we nog meer prikkels ingebouwd om dit proces verder te stimuleren. We zijn ervan overtuigd dat we met dit nieuwe AV Boek weer klaar zijn voor de toekomst!

Rudie Veenendaal algemeen directeur


Begripsomschrijvingen

Definities Werkgever / TCPM: Werknemer: Levenspartner:

Regelingenbundel: Opdrachtgever: Opdracht:

Notitie F&B:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever. De persoon met wie een al dan niet gehuwde werknemer duurzaam samenwoont, aldus minimaal 6 maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding voert en gedurende deze periode bij de burgerlijke stand op hetzelfde adres als werknemer ingeschreven staat. De bundel waarin m.n. de bij werkgever geldende regelingen van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. De derde, die met werkgever een overeenkomst is aangegaan. De overeenkomst van opdracht tussen werkgever en opdrachtgever krachtens welke werkzaamheden worden verricht, al dan niet op locatie bij de opdrachtgever. De notitie functiewaardering en beoordeling, met daarin de beloningssystematiek bij werkgever.

Arbeidsvoorwaardenreglement en arbeidsovereenkomst 1. De in dit arbeidsvoorwaardenreglement omschreven rechten en verplichtingen maken deel uit van de arbeidsovereenkomst. 2. Alle in dit arbeidsvoorwaardenreglement en in het regelingenbundel genoemde arbeidsvoorwaarden alsmede de notitie functiewaardering en beoordeling zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor een volledige werkweek. Voor medewerkers met een gedeeltelijke werkweek worden de arbeidsvoorwaarden, tenzij anders vermeld, naar rato toegepast. Werkingssfeer 1. Dit arbeidsvoorwaardenreglement is van toepassing op alle werknemers. 2. Dit arbeidsvoorwaardenreglement is niet van toepassing op stagiaires, (tijdelijke) inleenkrachten en vakantiekrachten. 3. Het hoofd p&o voert het arbeidsvoorwaardenreglement uit. Inwerkingtreding 1. Dit arbeidsvoorwaardenreglement kan worden aangehaald als “AVR TCPM�. 2. Dit arbeidsvoorwaardenreglement treedt in werking op 01 januari 2012 en vervangt het AVR TCPM, november 2009. Looptijd 1. Het arbeidsvoorwaardenreglement geldt voor een periode van twee jaar. 2. Tussentijdse wijzigingen, al dan niet op grond van wettelijke verplichtingen, kunnen in overleg met de OR worden doorgevoerd. 3. De meest recente versie van het hele AV Boek TCPM is steeds op Intranet te vinden.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 4/20


Aanstelling Indiensttreding 1. Een werknemer kan op 3 manieren in dienst worden genomen: voor bepaalde duur (=tijdelijk), voor een bepaald project (= project) of voor onbepaalde tijd (= vast). 2. Werkgever kan een werknemer in tijdelijke dienst nemen voor de duur van ten hoogste 12 maanden. 3. Dit tijdelijk dienstverband kan maximaal twee keer met (ten hoogste) 12 maanden per dienstverband worden verlengd. 4. Een (verlengd) tijdelijk dienstverband eindigt van rechtswege na de overeengekomen duur. 5. Een contract voor de duur van een bepaald project kan eenmalig worden verlengd met een periode van 3 maanden. 6. Bij het in dienst nemen van een werknemer wordt een proeftijd bedongen van een maand voor arbeidsovereenkomsten met een looptijd korter dan twee jaar of voor de duur van een project. In andere gevallen bedraagt de proeftijd twee maanden. 7. Indiensttreding vindt bij voorkeur plaats op de eerste of de elfde dag van een periode. Arbeidsovereenkomst 1. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan, in tweevoud opgemaakt en door beide partijen ondertekend. 2. Werknemer ontvangt vóór indiensttreding: a. dit arbeidsvoorwaardenreglement; b. een in tweevoud opgemaakte arbeidsovereenkomst, waarvan 1 exemplaar vóór de datum van indiensttreding door werknemer getekend retour bij werkgever dient te zijn. 3. De arbeidsovereenkomst vermeldt in ieder geval: a. de begindatum van het dienstverband; b. de aard van het dienstverband: vast of tijdelijk; c. de duur van een tijdelijk dienstverband; d. de overeengekomen proeftijd; e. tussentijdse opzegbevoegdheid; f. de opzegtermijn; g. de functie c.q. de te verrichten werkzaamheden; h. het (gemiddeld) aantal uren per week; i. de dagelijkse arbeidstijd / het rooster; j. de gebruikelijke arbeidsduur per dag, respectievelijk per week; k. het betreffende salaris per periode van vier weken; l. de plaats waar de werkzaamheden worden verricht alsmede naam en vestigingsplaats van de dochtermaatschappij; m. het van toepassing zijn van dit arbeidsvoorwaardenreglement; n. eventuele bijzondere arbeidsvoorwaarden, welke op werknemer van toepassing zullen zijn; o. het al dan niet van toepassing zijn van een (non)concurrentiebeding. 4. Alle wijzigingen in de arbeidsovereenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en ondertekend te worden door werkgever en werknemer. De aldus overeengekomen wijziging maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst. Pensioengerechtigden Ook aan personen van 65 jaar en ouder kan door werkgever een (nieuwe) arbeidsovereenkomst worden verstrekt, al dan niet na de van rechtswege geëindigde eerdere arbeidsovereenkomst bij TCPM. Voor de werknemer zal, naast sociaal maatschappelijke voordelen, doorwerken financieel voordelig zijn, hetgeen betekent dat geen AOW premie meer hoeft te worden afgedragen, noch werknemersverzekeringspremies. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van uitstel van zowel het AOW pensioen als het aanvullende pensioen, tegen een hogere uitkering op een later tijdstip. Vestigingsplaats en verplicht woongebied De woonplaats van werknemer, die na 01 februari 2004 bij werkgever in dienst is getreden, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, moet binnen een straal van 60 kilometer gelegen zijn rond de vestigingsplaats van de betreffende Interim Professionals BV dan wel het kantoor van TCPM, waar vanuit de Advies – en Engineering werkzaamheden gewoonlijk worden verricht.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 5/20


Relatie werknemer / werkgever / opdrachtgever 1. Werknemer en werkgever zijn gehouden zich ten opzichte van elkaar te gedragen als goed werknemer en goed werkgever. 2. Werkzaamheden kunnen uit efficiency overwegingen worden verricht bij opdrachtgever(s) van werkgever. Ook in dat geval zullen regelmatige werkevaluaties tussen werknemer en werkgever plaatsvinden, onder andere ten behoeve van gewenste en noodzakelijke (technisch) inhoudelijke ondersteuning. 3. Werknemer is jegens werkgever in dat geval verplicht de overeengekomen werkzaamheden / arbeid onder toezicht en leiding van de opdrachtgever te verrichten en zich te houden aan redelijke voorschriften van werkgever en opdrachtgever omtrent het verrichten van de arbeid. 4. Werkgever is jegens werknemer verplicht ten opzichte van de opdrachtgever te bedingen dat deze zich bij de uitoefening van het toezicht en de leiding over werknemer, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, zal gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is. 5. Werkgever is verplicht om werknemer voor aanvang van de werkzaamheden bij opdrachtgever te informeren over de vereiste (beroeps)kwalificaties voor de te verrichten werkzaamheden, de mogelijke aanwezige veiligheidsrisico’s en hoe daarmee om te gaan.

De te verrichten werkzaamheden / passende arbeid Werknemer is verplicht de aan hem opgedragen werkzaamheden te aanvaarden, tenzij deze in redelijkheid als niet passend moeten worden beschouwd, dit ter beoordeling van werkgever.

Wegvallen van de te verrichten werkzaamheden / herplaatsing 1. Indien tijdens een lopende arbeidsovereenkomst de opdracht bij opdrachtgever eindigt en als gevolg daarvan de werkzaamheden (deels) wegvallen, vindt zo spoedig mogelijk na bekend worden daarvan een herplaatsinggesprek plaats. 2. Gedurende de periode dat werknemer geen of minder dan de overeengekomen werkzaamheden verricht, is werknemer verplicht: a. zich niet op kantoor van werkgever op te houden, dan uitsluitend in goed overleg; b. tijdens kantooruren van werkgever beschikbaar en bereikbaar te zijn; c. op verzoek van werkgever op de kortst mogelijke termijn met de aangeboden passende werkzaamheden aan te vangen. 3. Werknemer en werkgever houden elkaar periodiek op de hoogte van de activiteiten die zijn ondernomen teneinde nieuwe passende werkzaamheden te vinden. 4. Werkgever kan werknemer verplicht verlof opleggen, maximaal ter hoogte van het in vorige kalenderjaren overgespaarde saldo aan verlof/adv uren. 5. In een leegloopperiode wordt geen adv opgebouwd, maar telkens wekelijks opgenomen. 6. Blijvende beschikbaarheid van de werknemer is voor 20% voor de rekening van werkgever. De overige uren zijn adv en verplicht verlof uren, maximaal ter hoogte van het in vorige jaren overgespaarde verlof / adv saldo.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 6/20


Gedragsregels Nevenarbeid 1. Indien werknemer betaalde of niet betaalde arbeid bij derden gaat verrichten, dient werknemer hierover voorafgaand overleg met werkgever te plegen. Schriftelijke toestemming is hiervoor vereist. 2. Schriftelijke toestemming kan aan voorwaarden worden gebonden of worden geweigerd, indien de nevenwerkzaamheden: a. de wijze waarop werknemer zijn werkzaamheden verricht, nadelig beĂŻnvloeden; b. het aanzien van werkgever schaden. 3. Indien werknemer zich niet houdt aan de gestelde voorwaarden, kan de verleende toestemming worden ingetrokken. Relatiegeschenken 1. Het is werknemer verboden direct of indirect beloningen of provisies aan te nemen of te vorderen, dan wel deel te nemen aan ten behoeve van werkgever uit te voeren aannemingen en/of leveringen. 2. Het is werknemer verboden geschenken aan te nemen met een fiscale waarde boven 20 euro. Geheimhouding Werknemer is zowel tijdens als na beĂŤindiging van de dienstbetrekking verplicht tot geheimhouding van zaken, waarvan hij uit hoofde van zijn betrekking kennis heeft en waarvan hij had kunnen of behoren te weten dat bekendmaking daarvan de belangen van werkgever zouden kunnen schaden. Werkgever behoudt zich het recht voor de hierdoor ontstane schade op (ex)werknemer te verhalen.

Arbeidstijd Arbeidsduur 1. De normale arbeidsduur bedraagt 40 uren per week. 2. (Tijdelijk) Werken in deeltijd is mogelijk, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen dit niet (langer) toestaan. Werknemer, minimaal 1 jaar in dienst bij werkgever, kan hiertoe, tijdig, een schriftelijk verzoek indienen. Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur kan jaarlijks worden gedaan, en eerder in bijzondere situaties. Toekenning of weigering van het verzoek zal door werkgever, minimaal een maand voor de beoogde ingangsdatum, schriftelijk worden meegedeeld. Zo niet, dan wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd. 3. De werkzaamheden worden verricht van maandag t/m vrijdag, van 08.00 uur tot en met 16.30 uur. Afwijkende werktijden zijn mogelijk in overleg met de verantwoordelijke manager. 4. Voor werknemer die zijn werkzaamheden verricht bij een opdrachtgever van werkgever zullen in principe de aldaar geldende werktijden gelden, zulks met inachtneming van de wettelijke voorschriften. 5. De werktijden worden onderbroken door behoorlijke, zij het niet-betaalde, rusttijden. Doorgaans dagelijks van 12.30 tot 13.00 uur. Feestdagen 1. Geen werkzaamheden wordt verricht op de volgende nationale en/of christelijke feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartdag, tweede pinksterdag, koninginnedag, beide kerstdagen en bevrijdingsdag in lustrumjaren. 2. Dit geldt eveneens voor iedere dag die als zodanig door werkgever wordt aangewezen. 3. Werknemer heeft recht op doorbetaling van het overeengekomen loon. 4. Werknemers kunnen te allen tijde vakantie- of adv-dagen opnemen voor de viering van andere niet genoemde religieuze feestdagen.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 7/20


Salaris Uitbetaling 1. De uitbetaling van het salaris geschiedt per periode van vier weken en zal plaatsvinden in de vierde werkweek van de periode. 2. Bij einde dienstverband zal de laatste periode niet eerder uitbetaald worden dan na inlevering van alle digitale tijdverantwoordingsformulieren. De uitbetaling van de eindafrekening (o.a. restant vakantiegeld en vakantiedagen) vindt plaats tegen het einde van de eerstvolgende periode, na afloop van het dienstverband. 3. Uitbetaling vindt plaats door middel van storting op bank- of girorekening van werknemer. 4. Duidelijke salarisspecificaties worden gelijktijdig met de uitbetaling verzonden. Onkostenvergoeding Uitbetaling van gedeclareerde reis- en onkosten vindt plaats na fiattering van de verantwoordelijke manager en aan het einde van de eerstvolgende periode nadat de (reis) kosten zijn gemaakt. Salarisaanpassing 1. Of - en de manier waarop een salarisaanpassing door werkgever plaatsvindt, wordt beschreven in de notitie functiewaardering en beoordeling. 2. Wanneer sprake is van een salarisaanpassing per 01 januari, zal duidelijk worden gemaakt hoe groot het aandeel indexatie / prijscompensatie, conform de notitie functiewaardering en beoordeling, hierin is. Vakantietoeslag 1. Werknemer heeft aanspraak op 8% vakantietoeslag over het bruto genoten salaris. 2. De vakantietoeslag wordt jaarlijks uitbetaald, gelijktijdig met de uitbetaling van het salaris over de periode 6. 3. Bij eerdere beĂŤindiging van het dienstverband wordt de vakantietoeslag uitbetaald bij de eindafrekening, tegen het einde van de eerstvolgende periode na afloop van het dienstverband.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 8/20


Overwerk Definitie overwerk 1. Overwerk vindt uitsluitend plaats op verzoek van werkgever cq opdrachtgever. 2. Als overwerk wordt beschouwd werk, dat boven de normale arbeidsduur en/of buiten de normale arbeidstijden (bij opdrachtgever) wordt verricht. 3. Als overwerk wordt niet beschouwd: a. werk behorende tot de normale dagtaak en direct aansluitend aan de normale werkdag verricht, wanneer dit werk een half uur of korter duurt en niet regelmatig plaats vindt. Tenzij de opdrachtgever akkoord geeft voor uitbetaling daarvan; b. werk waartoe geen opdracht is gegeven; c. werk dat boven de normale arbeidsduur en/of buiten de normale arbeidstijden wordt verricht met de bedoeling om niet gewerkte uren in een werkweek in te halen; d. de eventueel genoten pauze. Overwerk 1. Werknemer die in het kader van de normale uitoefening van zijn werkzaamheden overwerk verricht ontvangt een vergoeding indien: a. dit overwerk langer duurt dan een half uur voor of na de vastgestelde werktijd, en b. werknemer minder verdient dan 3.300 euro bruto per periode van vier weken, tenzij c. opdrachtgever akkoord geeft voor uitbetaling daarvan. Betaling van overwerk 1. Overwerk wordt uitbetaald bij de salarisbetaling van de eerstvolgende periode, nadat de uren zijn gemaakt, tegen 100% van het dan geldende bruto uurloon. 2. Tijd voor tijd kan alleen worden gebruikt om een onregelmatig arbeidspatroon op te vangen. Niet gebruikt saldo TVT uren wordt aan het einde van het kalenderjaar uitbetaald. 3. De overwerkuren worden vermeerderd met een toeslagpercentage voor: a. maandag t/m vrijdag: 25% b. zaterdag: 50% c. zon- en feestdagen: 100%. Dit toeslagpercentage wordt altijd uitbetaald bij de salarisbetaling van de eerstvolgende periode, nadat de uren zijn gemaakt. Vergoeding extra uren van parttimers 1. Werknemers met een gemiddelde werktijd van minder dan 40 uur per week ontvangen als vergoeding voor overwerk 100% van het bruto uurloon. 2. Indien door de extra uren de normale werktijd van 40 uur per week wordt overschreden of indien de extra uren plaats moeten vinden na de gebruikelijke werktijden, worden de extra uren vermeerderd met het betreffende, bovengenoemde, toeslagpercentage.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 9/20


Vakantie Vakantiedagen 1. Werknemer heeft bij een volledige werkweek aanspraak op 24 vakantiedagen per kalenderjaar. 2. Een vakantiedag is gelijk aan 8 uur. 3. Verlof wordt toegekend in uren. 4. Indien werknemer minder dan een volledige werkweek en/of niet gedurende een geheel kalenderjaar werkzaamheden verricht, worden de aanspraken pro rato vastgesteld. 5. Arbeidsongeschiktheid heeft geen invloed op verlofopbouw. 6. Toestemming voor vakantie tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid is altijd in overleg met de arboarts. In dat geval dient de medewerker verlof/adv op te nemen. Alleen bij volledige arbeidsongeschiktheid (zonder dat sprake is van re-integratie) behoudt werknemer het wettelijk minimum aantal van 20 vakantiedagen. 7. Bij beëindiging van het dienstverband dienen de vakantiedagen opgemaakt te worden. Indien de werkzaamheden dit niet toelaten vindt uitbetaling van het resterende aantal vakantiedagen plaats bij de eindafrekening, tegen het einde van de eerstvolgende periode na afloop van het dienstverband. Vaststelling vakantiedagen 1. Vakantiedagen dienen zoveel mogelijk in het jaar van opbouw te worden genoten. 2. Werknemer maakt tijdig zijn vakantiewensen schriftelijk of per e-mail kenbaar na overleg met werkgever c.q. opdrachtgever. 3. Bij weigering van zijn toestemming zal werkgever zijn beslissing, binnen twee weken nadat werknemer zijn wensen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk motiveren. 4. Vakantie in de zomer, minimaal twee weken, moet zo veel mogelijk aaneengesloten worden opgenomen tijdens een per regio vast te stellen periode van 4 weken. 5. Bij detacheringen zijn afwijkingen mogelijk in overleg met de opdrachtgever, werkgever en werknemer. 6. De leidinggevende van werknemer is bevoegd om vast te stellen op welke tijdstippen de vakantie wordt opgenomen, overeenkomstig de wensen van werknemer. 7. Werkgever kan verplichte vakantiedagen aanwijzen. Verplichte vakantiedagen worden, voor zover mogelijk, bij aanvang van de arbeidsovereenkomst en voor aanvang van elk kalenderjaar werknemer medegedeeld. Uitbetaling vakantiedagen / levensloop sparen 1. Tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst kan werknemer in overleg met werkgever afstand doen van zijn/haar aanspraak op de bovenwettelijke vakantiedagen (= alle vakantiedagen boven het wettelijke minimum van 20 dagen bij een fulltime dienstverband, plus het restant aan vakantiedagen van de voorafgaande vijf kalenderjaren.) Hiervoor is toestemming nodig van de verantwoordelijke manager. 2. Uitbetaling en kapitaliseren daarvan geschiedt tegen het dan geldende bruto uurloon en onder inhouding van de wettelijke fiscale en sociale verplichtingen. 3. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen op verzoek van werknemer tevens worden gekapitaliseerd en, conform de bepalingen uit de Levensloopregeling tot 210% van het bruto jaarloon en maximaal 12% per jaar, worden overgemaakt naar diens levensloopspaarrekening. Verjaring 1. Wettelijke vakantiedagen verjaren zes maanden na afloop van het jaar waarin het vakantierecht is ontstaan. Voor bovenwettelijke vakantiedagen is dat vijf kalenderjaren. 2. ‘Oude’ vakantiedagen (opgebouwd tot en met 2011) verjaren met ingang van de dag waarop vijf kalenderjaren zijn verstreken. (Zie verjaringschema hieronder). 3. De wettelijke vakantiedagen van het kalenderjaar worden, gezien hun geldigheidsduur, binnen TCPM het eerst aangesproken, daarna de ‘oude’ vakantierechten tot en met 2011 en daarna de bovenwettelijke vakantiedagen van dat kalenderjaar, zodat het totale bovenwettelijke vakantiedagentegoed uit vorige jaren is gemaximeerd conform onderstaande verjaringsschema. Het meerdere vervalt, tenzij bedrijfsbelang opname heeft verhinderd.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 10/20


Verjaringschema vakantiedagen: Max. saldo ‘oude’ vakantiedagen t/m 2011 2012 2013 .. 2017

24d X 8u X 5jr = 960u 24d X 8u X 4jr = 768u .. 0

Max. 20 wettelijke vakantiedagen vorig kalenderjaar eerste 6 maand (plus 4 bovenwettelijke) nvt 24d X 8u = 192u .. 24d X 8u = 192u

Max. 4 bovenwettelijke vakantiedagen afgelopen kalenderjaar, na 1 juli (uiteindelijk max. 5 jr) nvt 4d X 8u X 1 jr = 32u .. 4d X 8u X 5jr = 160u

ADV-dagen 1. Na iedere periode van 20 werkdagen wordt 0,5 adv-dag toegekend. In totaal kunnen per jaar maximaal 6,5 adv-dagen worden verworven. 2. Bij een deeltijdbetrekking worden deze uren naar rato opgebouwd. 3. De opgebouwde adv-dagen worden opgenomen in overleg met werkgever. 4. Een aantal dagen wordt aan het begin van het kalenderjaar collectief vastgesteld. 5. Indien een werknemer in enig jaar langer dan 10 werkdagen ziek is (cumulatief), vindt geen adv opbouw plaats over de ziektedagen in dat jaar. 6. De bij een opdrachtgever verplicht gestelde adv-dagen dienen als adv-dag te worden opgenomen. Deze dagen zullen automatisch in mindering worden gebracht van het totaal saldo adv-dagen. 7. Adv-dagen dienen allemaal voor 31 december te worden opgenomen. Adv-dagen die niet opgenomen zijn komen te vervallen. 8. Een eventueel tekort aan adv-dagen wordt verrekend met het tegoed aan vakantiedagen in dat kalenderjaar.

Koopdagen 1. Voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar krijgt werknemer de mogelijkheid om, tegen inlevering van 2,5% brutoloon, maximaal 6,5 koopdagen (op fulltime basis, per kalenderjaar) als verlof extra te verwerven. 2. Uiterlijk in de tweede week van het nieuwe kalenderjaar dient de keuze, middels een in december toegestuurd keuzeformulier, aan werkgever bekend te zijn gemaakt. 3. Voor deze koopdagen gelden de gebruikelijke regels voor wettelijke vakantiedagen.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 11/20


Buitengewoon – en ander kort verlof Buitengewoon verlof met behoud van salaris 1. Tenzij de belangen van werkgever zich daartegen verzetten, kan, tegen overlegging van bewijsstukken, op grond van bepaalde gebeurtenissen en verplichtingen in de privé-sfeer betaald verlof gegeven worden, voor zover dit niet buiten werktijd kan geschieden. 2. Dit verlof dient, behoudens dringende gevallen, tenminste 24 uur van tevoren worden aangevraagd. 3. Het buitengewoon verlof bedraagt: 1 dag bij: • Ondertrouw van werknemer; • Huwelijk van ouder, schoonouder, kind, kleinkind, broer, zus, zwager of schoonzus; • Overlijden of bijwoning van de begrafenis van een grootouder, kleinkind, schoonzoon of dochter, zwager of schoonzus van werknemer of diens partner. • 25-, 40- en 50-jarig huwelijksfeest van werknemer of (schoon-) ouders, 60- en 70-jarig huwelijksfeest van grootouders (geldt ook voor de familie van de levenspartner); • Bij verhuizing van werknemer, in overleg met werkgever; 2 dagen aaneengesloten bij: • Huwelijk van werknemer; • Overlijden van een ouder, broer of zus; 4 dagen aaneengesloten bij: • Overlijden van levenspartner of kind. 4. In dit verband wordt verstaan onder: a. “levenspartner” de al dan niet gehuwde partner, indien werknemer een verklaring omtrent het bestaan van een relatie heeft ingediend; b. “kind” : pleeg-, stief- en aangehuwde kinderen; c. “ouders”: pleeg-, stief- en schoonouders. 5. Indien dit niet in vrije tijd kan geschieden heeft werknemer aanspraak op buitengewoon verlof voor de tijd die nodig is voor het afleggen van examens in het kader van de regeling studiefaciliteiten. Calamiteitenverlof in principe behoud van salaris 1. Indien werknemer door zeer persoonlijke omstandigheden – o.a. brand, gesprongen waterleiding, opvang plotseling ziek geworden kind, bevalling partner en aangifte geboorte kind een aantal uren niet in staat is tot werken, behoudt hij zijn aanspraak op loon (tenzij deze uren op andere wijze worden vergoed). 2. Hieronder valt ook de door werknemer in werktijd na te komen wettelijke verplichting, tenzij deze is ontstaan door schuld of nalatigheid van werknemer. 3. Het betreft de korte, naar billijkheid te berekenen tijd. Een en ander ter beoordeling van werkgever. 4. Werkgever heeft de mogelijkheid, per geval, het calamiteitenverlof te verrekenen met het saldo vakantieverlof. Hiervoor is instemming van werknemer vereist. 5. In voorkomend geval loopt calamiteitenverlof na een dag over in verzorgingsverlof. Kort verzuimverlof met behoud van salaris 1. Werknemer heeft jaarlijks recht op maximaal 16 doorbetaalde werkuren kort verlof. 2. Indien werknemer minder dan een volledige werkweek en/of niet gedurende een geheel kalenderjaar werkzaamheden verricht bedraagt de aanspraak pro rato. 3. Het verlof wordt verleend in geval van een bezoek aan tandarts, huisarts en/of specialist voor eigen consult alsmede voor de uitoefening van het actief kiesrecht.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 12/20


Gedeeltelijk betaald kortdurend verzorgingsverlof 1. Aan werknemer kan in bijzondere omstandigheden verzorgingsverlof - met behoud van 70% van het salaris - worden verleend bij ziekte van levenspartner, kinderen, ouders en/of anderen voor wie werknemer zorgverantwoordelijkheid heeft. 2. Verzorgingsverlof wordt verleend voor maximaal drie dagen per gebeurtenis met een maximum van 10 dagen per jaar bij een fulltime dienstverband. 3. Het verzorgingsverlof kan, alleen bij aanvang, door werkgever worden geweigerd op grond van zwaarwegend bedrijfsbelang. 4. Werknemer zal na afloop van het verzorgingsverlof werkgever een schriftelijk verantwoording sturen, waarin het verzorgingsverlof aannemelijk wordt gemaakt. 5. Kortdurend zorgverlof heeft geen consequenties voor o.a. de vakantie en adv-dagen aanspraak alsmede de pensioenopbouw. 6. 30% salaris correctie vindt plaats bij de salarisbetaling van de eerstvolgende periode nadat de zorgverlofuren zijn genoten. Onbetaald langdurend zorgverlof 1. Aan werknemer kan in bijzondere omstandigheden langdurend zorgverlof worden verleend bij (levensbedreigende) ziekte van levenspartner, kinderen, ouders en/of andere huisgenoten voor wie werknemer zorgverantwoordelijkheid heeft. 2. Langdurend zorgverlof wordt verleend voor maximaal zes keer de arbeidsduur per week in een periode van twaalf achtereenvolgende maanden. 3. Werknemer dient minimaal twee weken voorafgaand aan het langdurend zorgverlof een schriftelijk verzoek bij werkgever in te dienen, onder vermelding van de reden, wie de zorg nodig heeft en een beschrijving van de omvang, voorgenomen duur en de spreiding van het aantal uren. 5. Langdurend zorgverlof kan, alleen bij aanvang, door werkgever worden geweigerd op grond van zwaarwegend bedrijfsbelang. 6. Langdurend zorgverlof is onbetaald en van invloed op de pensioenopbouw, niet op de verlofdagenopbouw. 7. Langdurend zorgverlof kan worden gefinancierd uit de spaarloonregeling en/of de levensloopregeling. Onbetaald ouderschapsverlof 1. Voor werknemer die op grond van het Burgerlijk Wetboek recht heeft op ouderschapsverlof, geldt de wettelijke verlofduur van 26 maal het overeengekomen aantal arbeidsuren per week per kind. 2. Werknemer zal werkgever tijdig op de hoogte brengen van het voornemen tot ouderschapsverlof en daarbij een voorstel doen op welke tijdstippen het verlof zal worden genoten. 3. Werkgever zal de aanvraag en/of het voorstel alleen op zwaarwegende gronden weigeren. 4. Ouderschapsverlof is onbetaald en van invloed op o.a. de vakantie en adv-dagen, maar niet op de pensioenopbouw. 5. Arbeidsongeschiktheid op vastgestelde ouderschapsverlofdagen is derhalve eveneens onbetaald. 6. Bij een ouderschapsverlof van meer dan 20% en met een looptijd van drie maanden of meer zal pro rato een bijdrage worden ingehouden van het salaris van werknemer voor werkgeverskosten van de toegekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 7. Ouderschapsverlof kan worden gefinancierd uit de levensloopregeling en een ouderschapsverlofkorting via de fiscus (â‚Ź 4,11 per verlofuur in 2011). Betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof 1. De zwangere werknemer heeft - met behoud van salaris - recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van ten minste zestien weken. 2. Het zwangerschapsverlof gaat in naar keuze tussen de zes en vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. 3. Het bevallingsverlof duurt minimaal tien aangesloten weken. 4. Werkgever en werknemer vragen gezamenlijk de uitkering bij het UWV aan.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 13/20


Betaald kraamverlof 1. Werknemer wiens partner is bevallen van een kind, waarvan werknemer het vaderschap heeft erkend, heeft recht op twee dagen (al dan niet aaneengesloten) doorbetaald kraamverlof. 2. Het kraamverlof kan tot vier weken nadat het kind op diens huisadres is komen wonen worden genoten. 3. Werknemer maakt van het gebruik ervan zo spoedig mogelijk melding aan werkgever. Betaald adoptie- en pleegzorgverlof 1. Het – betaald - adoptie- en pleegzorgverlof vangt aan op het moment waarop het kind aan de zorg van werknemer is overgedragen en bestaat gedurende een periode van 26 weken. 2. Het adoptie- en pleegzorgverlof bedraagt maximaal vier maal de arbeidsduur per week, ongeacht het aantal kinderen en kan tot twee weken voor de adoptie ingaan. 3. Werknemer meldt uiterlijk drie weken voor de dag van ingang het verlof aan werkgever, onder opgave van de omvang en tijdstippen van het verlof. 4. Tevens dient werknemer de nodige documenten ter onderbouwing bij te voegen, teneinde werkgever in staat te stellen de uitkering van het UWV aan te vragen. Onbetaald sabbatsverlof 1. In overleg is het mogelijk dat werknemer, mits in bezit van een vast dienstverband, voor een periode van maximaal 18 maanden onbetaald verlof opneemt. 2. Bij terugkeer zal werknemer een passende en zo mogelijk zijn oude functie aangeboden krijgen. 3. Sabbatsverlof is onbetaald en van invloed op o.a. de vakantie en adv-dagen aanspraak alsmede de pensioenopbouw. 4. Werknemer draagt de volledige kosten van zijn ziektekostenverzekering. 5. De onbetaald verlofperiode verlaagt niet eventuele aanspraken ingevolge werknemersverzekeringen. 6. De verplichting tot ziekmelding blijft bestaan. 7. Sabbatsverlof kan worden gefinancierd uit de levensloopregeling.

Zorgverzekering Verplichte verzekering 1. Met ingang van 01 januari 2006 is werknemer verplicht een (basis)zorgverzekering af te sluiten. 2. Werknemer zal hiertoe zelf contact opnemen met de zorgverzekeraar van zijn keuze. 3. Naast een basispakket zijn aanvullende verzekeringen mogelijk. Premie 1. Werknemer betaalt zelf een nominale premie aan de zorgverzekeraar. 2. Kinderen van werkgever onder de 18 jaar betalen geen premie. 3. Werkgever betaalt de ZVW-heffing (voorheen de inkomensafhankelijke premie). Onder inhouding van eventuele wettelijke (fiscale) lasten voor de werknemer. 4. Onder voorwaarden is het mogelijk dat werknemer een zorgtoeslag van de fiscus ontvangt. Werknemer dient hiertoe zelf een aanvraag bij de fiscus in te dienen.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 14/20


Arbeidsongeschiktheid Doorbetaling van het salaris 1. Indien werknemer wegens buiten zijn opzet of grove schuld ontstane arbeidsongeschiktheid verhinderd is werkzaamheden te verrichten, heeft werknemer gedurende de looptijd van zijn arbeidsovereenkomst, doch gedurende een tijdvak van ten hoogste 26 weken, recht op doorbetaling van 100% van zijn brutosalaris. 2. De verantwoordelijke manager kan besluiten het tijdvak van de in lid 1 genoemde volledige doorbetaling van het brutosalaris al dan niet verlengen tot ten hoogste 52 weken. Werknemer ontvangt hiervan vroegtijdig een schriftelijke bevestiging. 3. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid na 26 (lid 1) dan wel 52 (lid 2) weken, ontvangt werknemer, gedurende de looptijd van zijn arbeidsovereenkomst, voor nog eens een tijdvak van ten hoogste resp. 78 dan wel 52 weken, recht op doorbetaling van 70% van zijn brutosalaris. 4. Arbeidsongeschiktheidperioden worden samengeteld, indien deze elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. 5. Alleen na inlevering van het ondertekende tijdverantwoordingsformulier wordt het salaris als ziekengeld uitgekeerd. Vervallen van de aanspraken Het recht op doorbetaling van salaris vervalt indien: a. werknemer bovengenoemde verplichtingen niet nakomt; b. de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van bepaalde feiten, die door werknemer bij de aanstelling zijn verzwegen en waarvan hij redelijkerwijs had kunnen weten dat deze feiten voor het vervullen van de functie van belang zouden zijn; c. de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet of grove schuld van werknemer; d. werknemer weigert aan een geneeskundig onderzoek deel te nemen, of na daartoe te zijn opgeroepen zonder geldige reden niet verschijnt; e. werknemer zich schuldig maakt aan gedragingen welke zijn genezing belemmeren; f. werknemer de in het verzuimreglement opgenomen verplichtingen niet opvolgt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid 1. Werkgever biedt werknemer de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze vangt bij arbeidsongeschiktheid het inkomensverlies op, als gevolg van instroom in de WIA, tot 70% van het verzekerde jaarloon (tot max. €100.000). 2. Indien 50% van de restverdiencapaciteit wordt benut en bij volledige arbeidsovereenkomst, keert de verzekering 5% extra uit. 3. De premie bedraagt tot de WIA loongrens (€49.674 in 2012) 0,41% en daarboven 1,552%. 4. De uitkeringsduur is tot wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar in 2011). 5. De uitkeringen worden jaarlijks met 3% geïndexeerd. 6. De premie wordt geheel door de werknemer betaald en periodiek door werkgever van het brutoloon ingehouden. 7. Werkgever verzorgt de aan- en afmeldingen bij uitvoerder Centraal Beheer / Achmea. 8. De verzekering is vrijwillig en gaat in bij indiensttreding of tussentijds bij de eerstvolgende salarisperiode, na ontvangst aanmeldingsformulier, en eindigt bij uitdiensttreding of tussentijdse opzegging. 9. De verzekering valt onder de pensioenwet. Werknemer ontvangt een bevestiging van de dekking en jaarlijks een uniform pensioenoverzicht. 10. In geval van premiestijging heeft werknemer het recht de verzekering te beëindigen. 11. Bij instroom in de WIA is de polis premievrij. 12. Deelnemer heeft tevens recht op professionele re-integratieservice en gratis wachtgeldbemiddeling.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 15/20


Verzekeringen; overlijden / ongevallen Overlijden 1. Bij overlijden van werknemer betaalt werkgever een overlijdensuitkering aan de levenspartner of de kinderen van werknemer. 2. De overlijdensuitkering bedraagt, in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek, een belastingen premievrij bedrag ter hoogte van het salaris tot het einde van de periode van overlijden en twee perioden daarna, inclusief vakantiegeld. Collectieve ongevallenverzekering 1. Ten behoeve van werknemer is een collectieve ongevallenverzekering bij Nationale Nederlanden afgesloten, inclusief woon-werkverkeer en dienstreizen. De premie hiervan is voor werkgever. 2. Indien werknemer als gevolg van een ongeval komt te overlijden zal door de verzekeringsmaatschappij netto maximaal anderhalf keer een bruto jaarsalaris worden uitgekeerd, mits voldaan is aan de polisvoorwaarden. 3. Indien werknemer als gevolg van een ongeval blijvend geheel of gedeeltelijk invalide wordt, dan wordt netto maximaal drie bruto jaarsalarissen uitgekeerd, mits voldaan is aan de polisvoorwaarden. Jaarsalarissen zijn gebaseerd op de verdiensten in het laatste jaar. Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt uitgekeerd aan de hand van een bestaande staffel. 4. De Collectieve ongevallenverzekering heeft een werelddekking. 5. De aanspraak is onbelast, de uitkering belast. 6. De verzekering loopt tot 2014.

Doorlopende reisverzekering Doorlopende (collectieve) reisverzekering 1. Ten behoeve van werknemer is een doorlopende reisverzekering bij Nationale Nederlanden afgesloten, voor gebeurtenissen tijdens dienstreizen binnen en buiten europa van een aaneengesloten periode van maximaal 50 dagen. De premie hiervan is voor werkgever. 2. De verzekering geldt niet voor dienstreizen in Nederland, noch voor vakantiereizen, noch voor reizen met gezinsleden. 3. Al dan niet tot een bepaald maximum, geeft de verzekering, conform de polisvoorwaarden, een dekking per gebeurtenis voor; buitengewone kosten, bagage, geld / geldwaardige papieren, kosten genees-/tandheelkundige behandeling en ongevallen. 4. Werknemer is gehouden voorafgaande aan de reis het ‘reisformulier TCPM’ ingevuld bij de financiĂŤle administratie in te leveren, bij gebreke waarvan werknemer de aanspraak op de buitenlandtoelage, conform de Regeling (reis)kosten dienstreizen TCPM, vervalt. 5. Dienstreizen die worden gemaakt in het kader van de te verrichten werkzaamheden c.q. de verstrekte opdracht, worden geacht in opdracht en vanuit werkgever te worden gemaakt.

Pensioen Pensioenregeling 1. Door werkgever is een collectieve pensioenvoorziening bij ABNAmro Verzekeringen afgesloten ten behoeve van alle werknemers van 21 jaar of ouder. Een reglement, met daarin de voorwaarden, is als laatste tab aan dit AV Boek toegevoegd. 2. De premie hiervan wordt door werkgever betaald. Werknemer kan zelf extra bijstorten, tot een jaarlijks vast te stellen maximum. ANW hiatenpensioen Werkgever biedt werknemer de mogelijkheid om deel te nemen aan een ANW hiaatverzekering, zoals opgenomen in het pensioenreglement. De premie hiervan wordt geheel door werknemer betaald.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 16/20


Einde dienstbetrekking Redenen voor beëindiging Onverminderd de in de wet genoemde gevallen eindigt de arbeidsovereenkomst: • van rechtswege na verstrijken van de overeengekomen duur dan wel het omschreven project; • door opzegging van werkgever, na verkregen ontslagvergunning en door opzegging van werknemer; • van rechtswege bij overlijden van werknemer en bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van werknemer; • onmiddellijk tijdens de proeftijd, bij wederzijds goedvinden, wegens een dringende reden en bij ontbinding door de Kantonrechter. Schriftelijke opzegging 1. Opzegging van de arbeidsovereenkomst dient steeds schriftelijk te geschieden. 2. Indien de opgezegde partij dit wenst, zal de opzeggende partij de redenen voor opzegging schriftelijk meedelen. 3. De wettelijke opzegtermijn wordt in de arbeidsovereenkomst vermeld. Getuigschrift Op verzoek van werknemer zal werkgever een getuigschrift verstrekken.

Disciplinaire straffen Strafmaatregelen Door werkgever kunnen bij niet nakoming of overtreding van de bepalingen en voorschriften in het arbeidsvoorwaardenreglement, eventuele andere regelingen of van de individuele arbeidsovereenkomst, afhankelijk van de ernst van de niet nakoming of overtreding, de volgende straffen worden opgelegd: • • • •

schriftelijke waarschuwing; schorsing met behoud van salaris gedurende maximaal vijf werkdagen; stopzetten / opschorten salaris (voor zover wettelijk toegestaan); ontslag.

Schorsing als strafmaatregel en ontslag zullen werknemer schriftelijk worden aangezegd. Ontslag op staande voet Indien een ernstige overtreding of een herhaling van overtredingen van overeengekomen bepalingen een situatie doet ontstaan, waaronder van werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, zal werknemer op staande voet wegens dringende reden worden ontslagen. Indien werkgever van oordeel is dat, alvorens deze maatregel wordt genomen, een onderzoek nodig is, kan de betrokken werknemer worden geschorst. De duur van deze schorsing kan maximaal vijf werkdagen zijn. Het alsdan door werkgever genomen besluit wordt schriftelijk aan werknemer meegedeeld.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 17/20


Aanbrengpremie 1. Voor het aanbrengen van een nieuwe collega op een vacature van werkgever, ontvangt werknemer, na diens proeftijd een (bruto) aanbrengpremie van 200 euro. 2. Voor het aanbrengen van een intern of extern uit te voeren project, met een verwachte omzet van minimaal 7.500 euro, ontvangt werknemer, voor wie dit niet tot de normale taakstelling van zijn functie behoort, een (netto) aanbrengpremie van 50 euro. 3. Bovenstaande premies kunnen door de directeur van de business unit voor diens business unit tijdelijk worden verhoogd. De medewerkers van die business unit worden zo spoedig mogelijk hierover ingelicht. 4. Uitbetaling van de aanbrengpremie vindt plaats, na fiattering ervan door de verantwoordelijke manager, bij de salarisbetaling van de eerstvolgende periode nadat aan de vereisten voor de toekenning is voldaan.

Bedingen Non-concurrentiebeding Voor alle medewerkers met een functie in schaal 5 of hoger, dan wel een functie waarbij met meerdere relaties wordt gewerkt, gelden non-concurrentie bepalingen. Deze zullen separaat worden opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst. Non-relatiebeding Voor alle medewerkers van TCPM gelden non-relatiebepalingen. Ook deze worden opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst.

Klachtenbehandeling Indien werknemer een klacht heeft jegens werkgever, die rechtstreeks of indirect verband houdt met de arbeidsovereenkomst, dient hij allereerst in overleg te treden met de verantwoordelijke manager. De verantwoordelijke manager is alsdan verplicht om binnen 14 dagen hetzij met werknemer tot een vergelijk te komen, hetzij, wanneer zulks niet mogelijk is, werknemer een definitieve stellingname te verstrekken omtrent diens klacht.

Gelijke behandeling Werkgever wijst, uitgaande van het grondwettelijke beginsel dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld worden, discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politiek gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid of burgerlijke staat alsook leeftijd, af.

Hardheidsclausule Indien werkgever van oordeel is dat dit arbeidsvoorwaardenreglement in een individueel geval niet of niet naar redelijkheid voorziet kan hij, in voor werknemer gunstige zin, besluiten nemen die afwijken van dit arbeidsvoorwaardenreglement.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 18/20


Overige bepalingen E-mail communicatie 1. Vanuit werkgever wordt aan werknemer een e-mail adres verstrekt, bestemd voor de zakelijke communicatie in- en extern. 2. Werknemer verplicht zich de op dit adres ontvangen e-mail regelmatig te raadplegen en zo nodig te verwerken, al dan niet buiten werktijd c.q. vanuit de privé situatie. Functionering- en beoordelinggesprekken 1. De leidinggevende van werknemer voert periodiek, doch tenminste eenmaal per jaar, halverwege het kalenderjaar, een functioneringgesprek met werknemer. Een en ander staat beschreven in de ‘notitie functiewaardering en beoordeling’. 2. Eveneens met in achtneming van het bepaalde in de notitie functiewaardering en beoordeling wordt werknemer, in het beoordelingsgesprek aan het einde van elk kalenderjaar, door de leidinggevende beoordeelt in de wijze waarop werknemer zijn functie in het afgelopen kalenderjaar heeft vervuld. Bedrijfshulpverlening 1. Werkgever kan werknemer in buitengewone omstandigheden verplichten werkzaamheden te verrichten in het kader van bedrijfshulpverlening. 2. De hiervoor aangewezen werknemer, is te allen tijde verplicht hiertoe lessen te volgen of deel te nemen aan oefeningen. 3. Slechts op grond van persoonlijke omstandigheden kan werknemer vrijstelling vragen van bovengenoemde verplichtingen. 4. De hieruit voortvloeiende kosten worden vergoed door werkgever. Publicaties 1. Indien een werknemer wenst over te gaan tot een publicatie, waarvan het onderwerp op enigerlei wijze samenhangt met aangelegenheden of verworvenheden van werkgever, dient deze publicatie door werkgever te worden goedgekeurd. 2. Het auteursrecht van werken in de zin van de Auteurswet, door werknemer tot stand gebracht tijdens de uitoefening van zijn functie, komt aan werkgever. Werkgever zal bij door haar te verrichten publicaties van dergelijke werken steeds de naam van werknemer vermelden. 3. Indien door of vanwege werkgever een dergelijk werk wordt gepubliceerd, heeft werknemer recht op een passende beloning. Octrooi op uitvinding 1. Alle rechten op uitvindingen van werknemer, voortvloeiende uit een door werkgever verstrekte opdracht of waarmee hij in staat is gesteld door middelen waarover hij slechts uit hoofde van het dienstverband beschikte, komen toe aan werkgever. 2. Indien werkgever over een dergelijke uitvinding octrooi aanvraagt, zal deze ervoor zorgen dat werknemer als uitvinder in het octrooi wordt genoemd. 3. Aan werknemer zal in geval van een uitvinding, waarvoor octrooi is verleend, een beloning worden toegekend indien de uitvinding succesvol is. De hoogte van de beloning zal in onderling overleg worden vastgesteld. Mocht hierover geen overeenstemming worden bereikt, dan kan hetzij werknemer, hetzij werkgever zich wenden tot de Octrooiraad overeenkomstig het in artikel 10 tweede lid van de Rijksoctrooiwet bepaalde.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 19/20


Regelingen De volgende regelingen maken deel uit van dit arbeidsvoorwaardenreglement. En zijn separaat opgenomen in de Regelingenbundel TCPM: 1. (ex) Spaarloonregeling; 2. Privacystatement; 3. Protocol elektronische communicatie; 4. Regeling mobiele telefoon; 5. Verzuimreglement; 6. Reglement Ondernemingsraad; 7. Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer; 8. Regeling vergoeding (reis)kosten dienstreizen; 9. Regeling vergoeding reistijden; 10. Regeling Lease-auto’s; 10A. Aanvullende regeling leaseauto’s TCPM IP; 11. Regeling studiefaciliteiten; 12. Regeling (onkosten)declaraties; 13. Regeling beursbezoeken; 14. Regeling formulieren tijd- (en kilometer) verantwoording; 15. Regeling personeelsvereniging; 16. Regeling arbo,-ongevallen en ongewenst gedrag; 17. Regeling ideeÍnbus; 18. (ex) Levensloopregeling; 19. Fietsregeling; 20. Regeling fiscaal voordeel reiskosten woon-werkverkeer tot 10 km enkele reis TCPM.

Daarnaast is eveneens opgenomen de: Notitie functiewaardering & beoordeling.

00. Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, november 2011 20/20


INHOUDSOPGAVE

1. Spaarloonregeling, november 2012; 2. Privacystatement, januari 2010; 3. Protocol elektronische communicatie, januari 2012; 4. Regeling mobiele telefoon, maart 2011; 5. Verzuimreglement, januari 2012; 6. Reglement Ondernemingsraad, januari 2012; 7. Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer, januari 2012; 8. Regeling vergoeding (reis)kosten dienstreizen, januari 2012; 9. Regeling vergoeding reistijden, januari 2012; 10. Regeling lease-auto’s, januari 2012; 10A. Aanvullende regeling leaseauto’s Interim Professionals, januari 2012; 11. Regeling studiefaciliteiten, oktober 2009; 12. Regeling (onkosten)declaraties, januari 2009; 13. Regeling beursbezoeken, januari 2009; 14. Regeling formulieren tijd- (en kilometer) verantwoording, januari 2010; 15. Regeling personeelsvereniging, januari 2012; 16. Regeling arbeidsomstandigheden, -ongevallen en ongewenst gedrag, januari 2010; 17. Regeling ideeÍnbus, januari 2009; 18. Levensloopregeling, januari 2012; 19. Fietsregeling, januari 2012; 20. Regeling fiscaal voordeel reiskosten woon-werkverkeer tot 10 km enkele reis TCPM, januari 2009.

Regelingenbundel TCPM, november 2011


1. Spaarloonregeling

Einde spaarloonregeling Met ingang van 1 januari 2012 is het niet langer mogelijk om in te leggen in de spaarloonregeling. Spaartegoed tot en met 2011 Voor het eerder gespaarde geld blijven dezelfde regels gelden. Het geblokkeerde tegoed kan worden opgenomen tegen de officieel erkende bestedingsdoelen. Het vrij opneembare tegoed kan zonder beperkingen worden opgenomen. Bestedingsdoelen Erkende bestedingsdoelen, waarvoor u uw geblokkeerde tegoed kunt opnemen met behoud van belastingvoordeel, zijn: aankoop eigen huis, premies voor bepaalde levensverzekeringen, studie, onbetaald verlof, starten eigen bedrijf, kinderopvang, aanvulling pensioen, banksparen. Opnemen spaartegoed Hiervoor dient het formulier ‘spaarloonrekening tegoed opnemen’ te worden ingevuld, ondertekend en te worden opgestuurd aan ING, afdeling bedrijfssparen, Antwoordnummer 8, 1000 XC Amsterdam. Meer informatie Meer informatie hierover, alsook het formulier zelf met toelichting, vindt u op www.ing.nl -> particulier – > sparen –> via-uw-werkgever –> spaarloon –> spaarloon opnemen.

November 2011

01. Spaarloonregeling ING Bank, juli 2001 (incl. aanpassingen 2010)

1/1


2. Privacystatement Begripsomschrijving Werkgever / TCPM: Werknemer:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever.

Verantwoording Middels dit privacystatement tracht TCPM en de daaraan gelieerde ondernemingen u, voorafgaand aan het verzamelen van de persoonsgegevens, te informeren over de gang van zaken rond de verwerking ervan. Het privacystatement kan u, als betrokkene, helderheid verschaffen over hetgeen er met uw persoonsgegevens gebeurd. Doel van het verzamelen van de persoonsgegevens Het verzamelen van de persoonsgegevens heeft tot doel: het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van bemiddelings- en plaatsingsactiviteiten, het te voeren personeelsbeleid en de salarisadministratie. Daaronder wordt ook verstaan het verkrijgen van eventuele subsidies en de toepassing van mogelijke afdrachtkortingen. Betrokkene U bent betrokkene indien TCPM uw persoonsgegevens verzamelt en verder verwerkt. Aanmelding persoonsgegevens Het betreft alle gegevens die informatie verschaffen over u als persoon. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) zal TCPM van het verzamelen en verwerken ervan zonodig melding doen bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. E-mail en –internetgebruik Gegevens betreffende uw e-mail en internetgebruik, maar ook de inhoud van uw e-mailberichten, worden ook aangemerkt als persoonsgegevens in de zin van de Wpb. Hiervoor heeft TCPM een Protocol elektronische communicatie opgesteld en zal in dit Privacystatement verder buiten beschouwing blijven. Categorie van betrokkenen In een dossier en in de geautomatiseerde systemen zijn persoonsgegevens opgenomen over de volgende categorieën van betrokkenen: 1. werknemers in dienst van TCPM; 2. sollicitanten die bij TCPM – met goedkeuring en tot tegenbericht – hun persoonsgegevens hebben achtergelaten en na bemiddeling met TCPM een arbeidsovereenkomst aangaan; 3. personen die door TCPM worden ingehuurd; en 4. gezinsleden en/of voormalig gezinsleden van betrokkenen, waarvan gegevens zijn opgenomen voor zover noodzakelijk met het oog op overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Verwerken van persoonsgegevens Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: het gehele proces van verzamelen – vastleggen – raadplegen – wijzigen – tot aan het vernietigen van uw, met uw instemming verkregen, persoonsgegevens.

02. Privacystatement TCPM, januari 2010

1/7


Verzamelen en vastleggen van persoonsgegevens van sollicitanten Indien u zich als sollicitant bij TCPM komt aanbieden, verstrekt u de nodige persoonsgegevens voor uw bemiddeling naar werk bij (opdrachtgever(s) van) TCPM. Bewaren en ordenen van persoonsgegevens van sollicitanten De verzamelde persoonsgegevens worden, voor u als sollicitant, op het hoofdkantoor van TCPM te Apeldoorn opgeslagen in een - uitsluitend voor de 1. medewerkers p&o en recruiter; 2. adviseur Interim Professionals / commercieel medewerker; en 3. verantwoordelijke manager (evt. diens secretaresse) voor de uitvoering van hun werkzaamheden te raadplegen – cv database. De gegevens in deze cv database zijn door u aan te vullen, te wijzigen en te verwijderen. U ontvangt hiertoe een persoonlijke code, die alleen u bekend is. Verzamelen en vastleggen van persoonsgegevens van werknemers Indien u vervolgens als werknemer in dienst komt verstrekt u, middels het invullen van een aantal formulieren, aanvullende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor uw tewerkstelling en de (eventuele) ter beschikkingstelling bij opdrachtgever(s) van TCPM alsmede de uitvoering van het personeels- en salarisbeleid. Bewaren en ordenen van persoonsgegevens van werknemers In een uitsluitend voor de 1. medewerkers p&o en recruiter; 2. adviseur Interim Professionals / commercieel medewerker; 3. verantwoordelijke manager (evt. diens secretaresse) toegankelijke dossierkast wordt een werkdossier voor werknemers bijgehouden de locatie waar de verantwoordelijke manager gewoonlijk zijn verblijf heeft met daarin uitsluitend de voor de uitvoering van hun werkzaamheden noodzakelijke persoonsgegevens. Adresgegevens worden opgeslagen in het geautomatiseerde systeem Archie. Voor de in dienst tredende werknemer worden de verzamelde persoonsgegevens op het hoofdkantoor van TCPM te Apeldoorn opgeslagen in verschillende geautomatiseerde personeelsregistratie- en informatiesystemen; Carerix (cv data-base), Exact Globe 2003 (salaris en facturering), Arbo MeldNed (Arbo-dienst), E-pensioen en Archie (adresgegevens). Alle systemen zijn door de 1. medewerkers p&o en recruiter; 2. medewerkers (salaris)administratie; en 3. systeembeheerder voor de uitvoering van hun werkzaamheden te raadplegen. Het adresgegevens systeem Archie is voor 1. alle eerder genoemde medewerkers; alsook de 2. receptioniste te raadplegen. Daarnaast is het mogelijk om, op basis van een of meerdere selectiecriteria, overzichten ten behoeve van het management te maken over bepaalde onderwerpen, zodat ten aanzien daarvan een gericht personeelsbeleid kan worden gevoerd (voor bijvoorbeeld langdurig zieken). Deze persoonsgegevens zijn in dat geval niet te herleiden naar individuen. Uw persoonsgegevens worden gebundeld in een personeelsdossier en op het hoofdkantoor bewaard, alfabetisch geordend, in een dossierkast op de afdeling P&O. Gedurende de termijn dat u bij TCPM werkzaam bent, wordt dit dossier aangevuld met de gevoerde correspondentie. Deze personeels dossiers zijn toegankelijk voor de voor u verantwoordelijke 1. verantwoordelijke manager; 2. adviseur Interim Professionals / commercieel medewerker; alsmede 3. medewerkers p&o en recruiter en (salaris)administratie.

02. Privacystatement TCPM, januari 2010

2/7


Categorieën van persoonsgegevens Alle bij TCPM bekende persoonsgegevens zijn afkomstig van uzelf of zijn met uw instemming namens u verstrekt. De persoonsgegevens zijn in de bijlage gecategoriseerd. Alle persoonsgegevens worden door TCPM conform de wettelijke eisen inzake de bescherming van persoonsgegevens behandeld. Bijzondere persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens, zoals die over uw nationaliteit worden uitsluitend ten behoeve van identificatiedoeleinden verwerkt. Persoonsgegevens betreffende uw ras worden, voor zover u daarvoor toestemming heeft verleend uitsluitend verwerkt in het kader van een mogelijke voorkeursbehandeling. Indien noodzakelijk voor uw re-integratie in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid, zullen persoonsgegevens betreffende uw gezondheid- c.q. de persoonsgegevens betreffende uw belasting- en belastbaarheid, uitsluitend worden verwerkt ten behoeve van het verkrijgen van een (passende) arbeidsplaats. Verantwoordelijke De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TCPM die als zodanig het doel en de middelen van de verwerking vaststelt. De manager TCPM facilitair treedt op namens TCPM. De algemeen directeur stelt het privacystatement vast. De verantwoordelijke • ziet toe op de naleving ervan; • behandelt uw bezwaren betreffende handelingen strijdig met dit privacystatement; • neemt maatregelen in geval van calamiteiten; • gaat na of uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, in overeenstemming met de wetgeving; • stelt de eisen vast waaraan de programma’s en procedures van het registratiesysteem moeten voldoen. Beveiligingsmaatregelen De verantwoordelijke heeft de navolgende passende en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van gegevens en/of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan: • uitsluitend medewerkers TCPM, die voor de uitvoering van hun functie noodzakelijkerwijs toegang moet hebben tot de persoonsgegevens, zijn geautoriseerd voor de genoemde geautomatiseerde systemen (het hoofdkantoor heeft hiertoe een tegen onbevoegden beschermde file-server ter beschikking) en/of de dossiers (die bij afwezigheid van bevoegden in afgesloten kasten zijn opgeborgen); • medewerkers van TCPM en bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde ontvangers, worden door de verantwoordelijke verplicht tot geheimhouding van gegevens en deze niet anders te gebruiken dan uitsluitend voor de uitoefening van hun functie c.q. werkzaamheden; • de verantwoordelijke ziet erop toe dat alle in de dossiers en geautomatiseerde systemen opgenomen gegevens over individuele personen vertrouwelijk worden behandeld en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Categorieën ontvangers Hierna volgt een opsomming van personen en instanties waaraan uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. De verantwoordelijke verplicht deze ontvangers de persoonsgegevens te gebruiken conform het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Interne ontvangers • •

de adviseur Interim Professionals / de commercieel medewerker en verantwoordelijke manager hebben ten behoeve van de bemiddeling en plaatsing toegang tot uw persoonsgegevens; uw leidinggevende en de verantwoordelijke manager hebben ten behoeve van het personeelsbeheer toegang tot uw persoonsgegevens;

02. Privacystatement TCPM, januari 2010

3/7


• •

medewerkers van de afdeling P&O hebben ten behoeve van de centrale archivering, personeelsen salarisadministratie alsmede de personeels- en managementinformatie toegang tot uw persoonsgegevens; medewerkers van de financiële administratie hebben ten behoeve van de loonverwerking en facturering toegang tot uw financiële gegevens; medewerker(s) van de afdeling automatisering en de leveranciers van hard- en software hebben ten behoeve van het onderhoud aan de geautomatiseerde systemen ook toegang tot uw persoonsgegevens.

Externe ontvangers De navolgende instellingen ontvangen uitsluitend de noodzakelijke persoonsgegevens: • de leidinggevende en/of contactpersoon op de werkplek bij de opdrachtgever kan, ten behoeve van de begeleiding, inzage krijgen in het lopende dossier; • het UWV, o.a. in verband met de uitkering in geval van ziekte / WW; • de pensioenverzekeraar ABNAmro verzekeringen, voor het afsluiten van de pensioenverzekering; • de ING Bank voor het afsluiten en beheren van de spaarloonregeling; • de leasemaatschappij, voor het afsluiten en beheren van de lease-auto regeling; • de Arbo-dienst, ArboNed, ten behoeve van de periodiek geneeskundige controle en onderzoek; • het opleidingsinstituut, indien u daar een opleiding volgt; • de subsidieverstrekker, in voorkomend geval ter verkrijging van subsidiegelden; • de fiscus o.a. in verband met de te betalen loonheffingen en afdracht sociale verzekeringspremies; • het UWVWerkbedrijf voor het verlenen van een afdrachtkorting; en • de ziektekostenverzekeraar.

Overige ontvangers • •

gegevensverwerking kan eveneens plaatsvinden op grond van een gewichtige of dringende reden dan wel een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke onderworpen is; verdere verwerking van de persoonsgegevens kan tenslotte nog plaatsvinden voor historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden (zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse salaris- en ziekteverzuimoverzichten aan het CBS); eventuele mailings worden uitsluitend via TCPM verzonden. Hiervoor worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Bewerker De verantwoordelijke kan een (externe) bewerker inschakelen, die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, maar draagt er zorg voor dat de bewerker uitsluitend die persoonsgegevens verwerkt waartoe middels overeenkomst opdracht is verstrekt. De verantwoordelijke ziet erop toe dat de verwerking van die persoonsgegevens met voldoende beveiligingsmaatregelen is omkleedt en deze ook daadwerkelijk worden nageleefd. De verantwoordelijke verplicht de bewerker tot geheimhouding ervan. Bewaartermijn van opgenomen persoonsgegevens Als sollicitant kunt u TCPM verzoeken uw persoonsgegevens uit de geautomatiseerde systemen en/of het dossier te verwijderen. Aan dit verzoek wordt binnen vier weken gehoor gegeven indien u niet via TCPM werkzaam bent geweest. Indien u voor TCPM werkzaam bent geweest, blijven uw gegevens in de geautomatiseerde systemen beschikbaar, teneinde TCPM in staat te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Uw personeelsdossier te Apeldoorn wordt binnen 3 maanden na uitdiensttreding aangevuld met relevante zaken uit de werkdossiers van uw leidinggevende en uw adviseur Interim Professionals. De werkdossiers worden daarna vernietigd. Een jaar na uitdiensttreding wordt uw personeelsdossier opgeslagen in het centrale archief te Apeldoorn, gedurende de wettelijke bewaartermijn (in 2009: 7 jaar).

02. Privacystatement TCPM, januari 2010

4/7


Recht op inzage en correctie U, als betrokkene, of uw wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om via uw leidinggevende en het hoofd p&o bij TCPM, de verantwoordelijke schriftelijk te verzoeken: • u mee te delen of en zo ja, welke persoonsgegevens van u worden verwerkt; • de onjuiste, onvolledige, niet voor het doel ter zake dienende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen dan wel op een andere manier ervoor te zorgen dat de onjuiste persoonsgegevens niet langer worden gebruikt. De verantwoordelijke bericht u vier weken na ontvangst van het verzoek. Een antwoord is schriftelijk met redenen omkleed. Recht van verzet Indien de verantwoordelijke niet aan een verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wenst te voldoen dan zal hij binnen de genoemde termijn u als betrokkene hierover met redenen omkleed informeren. Als u tegen de genomen beslissing bezwaar wenst te maken, kunt u zich, conform artikel 46 Wbp, wenden tot: • de Arrondissementsrechtbank, binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke; en daaraan voorafgaand tot • het College bescherming persoonsgegevens voor bemiddeling en/of advies (artikel 47 Wbp). Detachering Indien u wordt voorgedragen om tijdelijk bij opdrachtgever(s) van TCPM te worden gedetacheerd, worden uw persoonsgegevens uit het werkdossier van uw leidinggevende, ten behoeve van uw bemiddeling en plaatsing, overgedragen aan de adviseur Interim Professionals en/of de commercieel medewerker. In de relatiemap wordt een statusformulier bewaard, met daarop de plaatsingsgegevens, een ordernummer en eventueel een projectnummer. Hiervan ontvangt u een kopie. Opsomming van de persoonsgegevens die kunnen worden verzameld Tenslotte treft u in de bijlage een opsomming aan van persoonsgegevens die verzameld kunnen worden voor het te voeren personeelsbeleid, een correcte salaris- en personeelsadministratie dan wel ten behoeve van bemiddeling en plaatsing.

Januari 2010

02. Privacystatement TCPM, januari 2010

5/7


Bijlage bij het Privacystatement TCPM: opsomming van de persoonsgegevens die door TCPM kunnen worden verzameld.

I. In de CV database kunnen door en ten behoeve van de sollicitant, persoongegevens op de tabbladen ‘basis’, ‘opleiding’, ‘ervaring’, ‘vaardigheden’ en ‘gewenst’ worden ingevuld en als bijlage de volgende documenten in Word of pdf worden opgenomen: • de motivatie en/of de sollicitatiebrief; • curriculum vitae; • het ingevulde sollicitatie gegevensformulier (met personalia, opleiding, eerdere werkgevers, huidige werkgever, algemeen, salaris, hobby’s, bijzonderheden, kennissen, referenties en diploma’s). II. In de overige geautomatiseerde systemen worden de volgende persoonsgegevens opgenomen: • personalia, adresgegevens, nationaliteit, geslacht, titulatuur; • burgerservicenummer, bank / gironummer (s); • loonheffing, afdrachtkorting en sociale verzekeringen; • arbeidsovereenkomst; • salarisgegevens, vaste en eenmalige onkostenvergoedingen / inhoudingen; • burgerlijke staat, naam partner en kinderen; • woon-werkverkeervergoeding; • pensioen- en ziektekostenverzekeringen; • ziekteverzuim; • studiekostenregeling; • spaarloon; • levensloopsparen. III. In het centraal bewaarde personeelsdossier kunnen de volgende persoonsgegevens worden opgenomen: Instroom: • sollicitatie gegevensformulier, CV, kopie diploma’s en getuigschriften; • concurrentiebeding; • gegevensformulier nieuwe medewerker; • kopie ID bewijs; • loonbelastingverklaring. • arbeidsvoorwaarden: getekende arbeidsovereenkomst en aanverwante correspondentie; • documenten m.b.t. leningen, loonbeslag, regelingen e.d.; • verzekeringsbescheiden m.b.t. pensioen, anw-hiaat e.d. Doorstroom: • ondertekende gespreksverslagen / beoordelingsformulieren; • studieovereenkomsten betreffende de studiekostenvergoedingen. Re-integratie: • traject (re-integratie)plan; • UWV / 365-ArboNed rapportages; • subsidieformulieren. Uitstroom: • documenten inzake disciplinaire maatregelen; • aantekeningen van alle klachten over de medewerker; • correspondentie inzake ontslag / exit. Algemene correspondentie: • overige onderwerpen.

02. Privacystatement TCPM, januari 2010

6/7


IV. In de op de locatie van de gebruikelijke standplaats bewaarde afgeleide werkdossiers kunnen de volgende persoonsgegevens worden opgenomen. • kopie CV; • overzicht arbeidsvoorwaarden; • eigen gespreksverslagen; • kopie beoordelingsformulieren; • overzichten t.b.v. ziekteverzuimbegeleiding, verlofadministratie. V. De volgende gegevens worden centraal in Apeldoorn in aparte mappen bewaard. • psychologische keuringsrapporten (alleen toegankelijk voor de directie, desbetreffende verantwoordelijke manager en hoofd p&o).

Januari 2010

02. Privacystatement TCPM, januari 2010

7/7


3. Protocol elektronische communicatie Begripsbepaling Werkgever / TCPM: Directie: Werknemer:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De algemeen directeur van werkgever. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever. Elektronische communicatiemiddelen: De door of namens werkgever ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen en voorzieningen zoals telefoon, fax, computer, laptop en netwerkfaciliteiten, waaronder in ieder geval hardware, software, data / gegevens, gegevensdragers en infrastructuur. Voorzieningen: De door of namens werkgever ter beschikking gestelde voorzieningen voor (elektronische) informatie-uitwisseling waaronder user-id, logon-id’s, wachtwoorden, user profiles, user groups, opslagruimte, intranet, Internet, e-mail, e-mailadres, telefoonnummer. Gebruiker: De werknemer van werkgever (alsmede uitzendkracht, freelancer en stagiaire) die van de elektronische communicatiemiddelen gebruik maakt en/of degene op wiens naam de user-id, het wachtwoord en e-mailadres staan, waarmee gebruik wordt gemaakt van de elektronische communicatiemiddelen. Hacken: Het zonder toestemming binnendringen in computersystemen om daarin informatie te bekijken dan wel te vergaren. Hoax: Verzonden waarschuwing voor nepvirussen e.d.: o.a. middels e-mail aan grote groepen. Hyperlink: Hypertekst koppeling Illegale software: 1. Alle software die op illegale wijze verkregen, gekopieerd, gebruikt of verhandeld is of wordt; 2. Alle software – al dan niet legaal – waarvoor werkgever geen toestemming heeft gegeven om te gebruiken op de door werkgever aan de gebruiker beschikbaar gestelde elektronische communicatiemiddelen. Systeembeheerder: De automatiseringsdeskundige, optredend namens werkgever. Spamming: Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud (bulkmail) c.q. het ongevraagd posten van een bericht met dezelfde inhoud in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet. User-id: Identificerende naam waaronder een gebruiker bekend is in het bij werkgever gebruikte computersysteem. VPN: Virtual Private Network

Verantwoording Dit protocol bevat een aantal regels en verbodsbepalingen inzake het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Toepassing Dit protocol is van toepassing op alle werknemers en overige gebruikers van de elektronische communicatiemiddelen van werkgever. Verklaring gebruik bedrijfsmiddelen. Notebook gebruikers ontvangen daaraan voorafgaand en aanvullend op dit protocol een verklaring gebruik bedrijfsmiddelen ter ondertekening. Hierin zijn opgenomen oa bepalingen in zake: de configuratie, nadere bepalingen over gebruik en aansprakelijkheid bij schade, verlies en diefstal.

03. Protocol elektronische communicatie TCPM, januari 2012

1/5


Bevoegdheid tot gebruik 1. Degene aan wie door werkgever een user-id is verstrekt voor bepaalde elektronische communicatiemiddelen, is gerechtigd daarvan gebruik te maken. 2. Voorafgaande aan het gebruik van de betreffende elektronische communicatiemiddelen dient werknemer zich te identificeren met behulp van het hem verstrekte user-id en bijbehorend (geheim) wachtwoord. 3. De user-id, het wachtwoord en het e-mailadres zijn strikt persoonlijk. De gebruiker dient hiermee zorgvuldig om te gaan en is verantwoordelijk voor het gebruik ervan, zowel door hemzelf als door derden. 4. Verlies, diefstal of vermoeden van misbruik van de user-id en/of wachtwoord moet onmiddellijk bij de systeembeheerder te worden gemeld. 5. Aan derden kan onder bepaalde voorwaarden, waaronder in ieder geval begeleiding door de systeembeheerder, tijdelijk toegang worden verleend tot de elektronische communicatiemiddelen voor bijv. onderhoudswerkzaamheden auditing of onderzoek. Verantwoordelijkheden 1. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de verzending van berichten, in welke vorm dan ook, in zijn naam gedaan. 2. Ontvangen berichten waarvan de gebruiker vermoedt dat deze strijdig zijn met wet- en regelgeving dan wel bepalingen uit dit protocol, dan wel werkgever zouden kunnen schaden, dienen door de gebruiker onmiddellijk bij de systeembeheerder te worden gemeld. 3. Schade die voortvloeit uit het opzettelijk, door schuld of nalatigheid onjuist gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zal worden verhaald op de gebruiker. Wijze van gebruik 1. De elektronische communicatiemiddelen van werkgever mogen slechts incidenteel voor privédoeleinden gebruikt worden en uitsluitend voor zover deze de dagelijkse werkzaamheden niet verstoren. Ook bij dit privé gebruik dienen de bepalingen van dit protocol in acht te worden genomen. 2. Medewerker van TCPM mag, in het kader van zijn functie, actief zijn op social media, mits relevant en het werk er niet onder lijdt en, ook buiten werktijd, met inachtneming van de bepalingen in bijlage 2 van dit Protocol. 3. In zijn algemeenheid is het gebruiker bijvoorbeeld niet toegestaan om: • werkgever of derden door opzet, schuld of nalatigheid, materiele of immateriële schade te berokkenen; • inbreuk te maken op rechten van werkgever of derden; • overlast of hinder te veroorzaken of de openbare orde te verstoren; • in strijd te handelen met het geldende recht, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechtwetten en de Wet bescherming persoonsgegevens; • gebruik te maken van een ander of geveinsd user-id, wachtwoord en/of e-mailadres, teneinde zijn identiteit te verhullen; • zich, al dan niet door middel van het doorbreken of kraken van een beveiligingscode – ongeoorloofd toegang verschaffen tot andermans gegevens, bestanden en/of computersystemen; • een beveiliging of beveiligingscode te doorbreken of te kraken; • berichten of mededelingen te verzenden, te plaatsen, toegankelijk te maken door middel van hyperlinks of anderszins openbaar te maken, waarvan de inhoud aanstootgevend, onzedelijk, discriminerend, opruiend, lasterlijk, beledigend, kwetsend, onbetamelijk of op andere wijze in strijd met de openbare orde of goede zede kan worden beschouwd; • grote hoeveelheden berichten (spamming) of berichten van grote omvang te verzenden, te plaatsen, toegankelijk te maken door middel van hyperlinks of anderszins openbaar te maken, waarvan de gebruiker weet dan wel kon of behoorde te weten dat dit storing, overlast en/of vertraging kan veroorzaken binnen het systeem, of bij de ontvanger(s); • ongevraagd berichten te verzenden, te plaatsen, toegankelijk te maken door middel van hyperlinks of anderszins openbaar te maken, waarvan de betrokkene weet, dan wel kon of behoorde te weten dat de berichtgeving niet ten behoeve van ontvanger(s) is, noch is gedaan in het kader van de uitoefening van de functie;

03. Protocol elektronische communicatie TCPM, januari 2012

2/5


opzettelijk berichten of mededelingen te verzenden, te plaatsen, toegankelijk te maken door middel van hyperlinks of anderszins openbaar te maken waarvan betrokkene weet, kon of behoorde te weten dat de inhoud ervan niet juist is; • kettingbrieven, reclameboodschappen en daarmee vergelijkbare berichten te verzenden, te plaatsen, toegankelijk te maken door middel van hyperlinks of anderszins openbaar te maken; • de elektronische communicatiemiddelen beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke manager; • de elektronische communicatiemiddelen onnodig bezet te houden; • een elektronisch communicatiemiddel zodanig verlaten of achterlaten dat onbevoegden in de gelegenheid worden gesteld misbruik te maken van het elektronisch communicatiemiddel; • computervirussen en aanverwante destructieve software te vervaardigen of te verspreiden; • zich te abonneren op elektronische privé nieuwsbrieven die op het TCPM mail adres binnenkomen. 3. Overtreding van het hiervoor bepaalde kan worden aangemerkt als onjuist gebruik dan wel misbruik van elektronische communicatiemiddelen. Een aantal voorbeelden is opgesomd in bijlage 1 van dit protocol. •

Externe toegang via VPN Onder de volgende voorwaarden kan de medewerker van TCPM tijdelijk externe toegang op het netwerk van TCPM worden verleend: • voor incidenteel en kortstondig gebruik; • met toestemming van de BU manager en tot intrekking ervan; • indien gebruik wordt gemaakt van een laptop of PC van TCPM; • deze alleen zakelijk wordt gebruikt en uitsluitend door de medewerker van TCPM; • alleen indien een VPN verbinding wordt gebruikt; • deze VPN software door ICT van TCPM is geïnstalleerd en hiervan registratie is gemaakt; • eventuele noodzakelijke connectie naar het internet en het onderhoud ervan door de medewerker zelf wordt verzorgt; • en medewerker bereikbaar blijft tijdens kantooruren. Klachten 1. Klachten over onjuist gebruik dan wel misbruik van elektronische communicatiemiddelen worden gemeld bij de verantwoordelijke manager. 2. Indien, dit ter beoordeling van de klager, daartegen bezwaren bestaan dan wel de klacht niet opgelost wordt, dient de klacht gemeld te worden bij het hoofd p&o, die met de verantwoordelijke manager in contact treedt over een oplossing. Bij uitblijven van een oplossing licht het hoofd p&o de directie in. 3. Indien de verantwoordelijke manager of directie misbruik dan wel onjuist gebruik van de elektronische communicatiemiddelen vermoedt kan het gebruik tijdelijk worden beperkt of ontzegd ten behoeve van het onderzoek (zie hieronder). Een en ander wordt de gebruiker schriftelijk medegedeeld. Onderzoek 1. De verantwoordelijke manager of directie kan, indien een gegrond vermoeden bestaat voor misbruik dan wel onjuist gebruik van de elektronische communicatiemiddelen, onderzoek laten verrichten. Hij kan hiertoe relevante bestanden, waaronder e-mails, laten inzien, ongeacht de plaats of de wijze waarop deze zijn opgeslagen en/of kopieën laten maken van deze bestanden. De betrokkene is verplicht deze bestanden ter inzage te geven en het maken van kopieën daarvan toe te staan. Werkgever heeft het recht om een deskundige aan te wijzen die namens haar het onderzoek verricht. 2. De verantwoordelijke manager of directie maakt van de in dit artikel gegeven bevoegdheden uitsluitend gebruik na het doen van een schriftelijk en gemotiveerde mededeling aan de betrokkene. De betrokkene is verplicht om aan het onderzoek dat door werkgever of namens werkgever wordt gedaan, volledige medewerking te verlenen en zonodig de elektronische communicatiemiddelen alsmede de relevante bestanden ter beschikking te stellen. 3. De verantwoordelijke manager of de directie zal na beëindiging van het onderzoek de conclusie daarvan schriftelijk aan de betrokkene meedelen.

03. Protocol elektronische communicatie TCPM, januari 2012

3/5


Maatregelen 1. Bij geconstateerd onjuist gebruik of misbruik van elektronische communicatiemiddelen, in de zin van dit protocol dan wel algemene wet- of regelgeving, kunnen de volgende maatregelen worden toegepast: • schriftelijke waarschuwing; • beÍindiging van de arbeidsovereenkomst, al dan niet in de vorm van ontslag op staande voet. 2. Bij het vaststellen van de maatregel wordt rekening gehouden met de mate van de overtreding en de staat van dienst bij werkgever. Voorbehoud Werkgever behoudt zich alle rechten voor om, in plaats van het hiervoor vermelde dan wel in aanvulling op het hiervoor vermelde, eventuele (directe en indirecte) schade op de veroorzaker te verhalen. Auteursrechten Eventuele auteursrechten op informatie, die met behulp van de elektronische communicatiemiddelen door werkgever ter beschikking worden gesteld en/of worden verspreid, worden niet uitgeoefend jegens werkgever. Geschillen Op dit protocol is het Nederlandse recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd. Inwerkingtreding Dit protocol treedt in werking op 01 januari 2012 (en vervangt het voorgaande).

03. Protocol elektronische communicatie TCPM, januari 2012

4/5


Bijlage 1: Onjuist gebruik van en misbruik van elektronische communicatiemiddelen De genoemde voorbeelden zijn slechts een indicatie en niet limitatief. Onjuist • • • • • • • • •

gebruik opzettelijk veroorzaken van onnodige netwerkbelasting; onnodig bezet houden van elektronische communicatiemiddelen; zichtbaar noteren van user- of logon-id’s en wachtwoorden; spelen van spelletjes over het netwerk en/of op het internet; chatten; gebruik maken van illegale screensavers en/of achtergrondschermen; onbevoegd aansluiten, afsluiten, verplaatsen, openen, monteren of demonteren van elektronische communicatiemiddelen; verspreiden van hoaxes; webradio.

Misbruik • zich bewust bezighouden of inlaten met uitingen of materiaal van pornografische, racistische, gewelddadige, seksistische en/of beledigende aard; • illegaal downloaden en/of kopiëren en/of installeren van software; • doorspelen van vertrouwelijke informatie aan onbevoegden; • hacken, kraken, inbreken in systemen en/of bestanden; • manipulatie van gegevens en/of databestanden; • gegevens versleutelen of elektronische communicatiemiddelen beschermen met een wachtwoord zonder een daartoe ingestelde wachtwoordprocedure te volgen; • opzettelijk verspreiden van virussen e.d.; • installeren en/of verspreiden van illegale software; • beschikbaar maken of de gelegenheid geven tot gebruik van elektronische communicatiemiddelen aan onbevoegden; • onbeschikbaar maken van elektronische communicatiemiddelen voor ander daartoe wel geautoriseerde gebruikers; • verzenden van e-mailbommen, junkmail, spams; • opzettelijk schade aanbrengen aan elektronische communicatiemiddelen; • ontvreemding van elektronische communicatiemiddelen.

Bijlage 2: social media protocol 1. Kennis en informatie mag worden gedeeld, mits niet vertrouwelijk van aard en het TCPM niet schaadt. 2. TCPM steunt de open dialoog, uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. Dit gebeurt op persoonlijke titel en onder eigen naam. 3. Medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die hij, voor zover dat niet tot zijn functie behoort, publiceert op blogs, wiki’s, fora en andere media die gebaseerd zijn op usergenerated content. 4. Medewerker respecteert het beeld-, auteurs- en citaatrecht. 5. Medewerker publiceert niet ongevraagd vertrouwelijke informatie. 6. Medewerker mag geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over collega’s, klanten, partners of leveranciers zonder hun goedkeuring. 7. Medewerker respecteert degene tot wie hij zich richt. 8. Blogs en sociale netwerken die worden gehost door TCPM moeten worden gebruikt op een manier die waarde toevoegt aan de bedrijfsdoelstellingen van TCPM. 9. Bij twijfel over een publicatie zal medewerker hierover advies vragen aan de daarvoor verantwoordelijke persoon of diens leidinggevende. Januari 2012

03. Protocol elektronische communicatie TCPM, januari 2012

5/5


4. Regeling mobiele telefoon Begripsomschrijving Werkgever / TCPM: Werknemer: Contactpersoon: Provider: Inbouwer: Netwerk: Service overeenkomst: Servicepunt: WiFi:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever. De persoon die zich bij werkgever bezighoudt met de uitgifte van de mobiele telefoon De leverancier van de mobiele telefoon. Het bedrijf dat een mobiele telefoon inbouwt in een auto. T-mobile. Overeenkomst gesloten met provider met betrekking tot reparatie en onderhoud. Vestiging van provider waar reparatie en onderhoud plaatsvindt en waar men met vragen terecht kan. Draadloos datanetwerk

Algemeen 1. Deze regeling is van toepassing op werknemers aan wie in verband met de functievervulling dan wel op grond van de functie, een mobiele telefoon is toegekend. 2. Werknemer verplicht zich, door acceptatie van de mobiele telefoon, te houden aan de door werkgever en de provider gestelde regels met betrekking tot aanschaf, gebruik, onderhoud, reparatie en inlevering van de mobiele telefoon. 3. Kosten voortvloeiend uit het niet naleven van genoemde regels, zijn voor rekening van de werknemer. Deze kosten kunnen worden verrekend met het salaris van werknemer. 4. Werkgever behoudt zich te allen tijde het recht voor deze regeling te laten vervallen of te wijzigen. Toekenning 1. De verantwoordelijke manager beslist over toekenning en type van mobiele telefoons aan medewerkers. 2. De volgende criteria zijn daarbij minimaal van belang: a. werknemer dient voor de uitoefening van zijn functie regelmatig te reizen en maar toch bereikbaar te zijn voor werkgever; en b. voor de uitoefening van de functie dient de werknemer regelmatig buiten werktijd bereikbaar te zijn. Aanschaf 1. De werknemer krijgt een mobiele telefoon ter beschikking die als standaard mobiele telefoon door werkgever is uitgekozen. 2. Indien een gebruikte mobiele telefoon voorhanden is wordt deze ingezet bij de eerst volgende aanvraag voor een mobiele telefoon. 3. Werknemer ontvangt vooraf een gebruikersovereenkomst ter ondertekening. Gebruik, onderhoud en reparatie 1. De werknemer is verplicht de mobiele telefoon deskundig en zorgvuldig te gebruiken, in overeenstemming met de eventuele overheidsvoorschriften en de verstrekte gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Ook buiten de hierna genoemde verplichtingen moet de werknemer de mobiele telefoon in goede staat houden en indien nodig laten herstellen. 2. Onderhoud en reparatie vinden plaats via de contactpersoon. 3. De kosten voor reparaties, onderhoud, normale slijtage, abonnementskosten en servicekosten zijn voor rekening van werkgever. Het gaat hierbij om reparaties die naar het oordeel van werkgever noodzakelijk zijn en die niet zijn veroorzaakt door nalatigheid of ondeskundig gebruik van de mobiele telefoon. 4. Alleen de werknemer aan wie het toestel is toegekend mag gebruik maken van dit toestel. Het gebruik dient voor met name zakelijke doeleinden te geschieden.

04. Regeling mobiele telefoon TCPM, april 2013

1/3


5. De werknemer is verantwoordelijke voor het toestel en de kosten die daaruit voortvloeien. 6. De (gespecificeerde) facturen worden gefiatteerd door de verantwoordelijke manager. Privé-gebruik 1. Privé-gebruik van de mobiele telefoon is slechts beperkt toegestaan en dan bij voorkeur over het datanetwerk (bijv. whatsapp). 2. Als privé gebruik wordt in ieder geval aangemerkt: alle sms-diensten, T-zones diensten en alle buitenlandkosten, maar ook alle bovengemiddelde bel-, sms en data verkeer. 3. Werkgever zal de privé gesprekskosten verrekenen met het eerstvolgende salaris van werknemer. Gebruik van de mobiele telefoon in het buitenland 1. Het gebruik van de mobiele telefoon in het buitenland is voor eigen rekening. Alleen met toestemming (voor- of achteraf) van de leidinggevende zal, voor aantoonbaar zakelijk gebruik, de rekening door werkgever worden betaald. 2. De verbinding met het netwerk dient in alle gevallen door werknemer op ‘handmatig’ te worden gezet en zal werknemer verder zoveel mogelijk van een beschikbaar WiFi netwerk gebruik maken. 3. De optie ‘Travel and Surf’ kan bij ontbreken van een WiFi netwerk in het buitenland worden geactiveerd. De kosten hiervan (in 2013: €12,50 per 500 MB) worden van het salaris van medewerker in mindering gebracht (tenzij zakelijk en met toestemming). Aflevering van de mobiele telefoon De aflevering van de mobiele telefoon geschiedt in overleg met werknemer. Accessoires Accessoires kunnen door de verantwoordelijke manager besteld worden via de contactpersoon. Handsfree bellen 1. Voor werknemers die voor de uitoefening van hun functie in de auto moeten bellen, wordt een bluetooth headset beschikbaar gesteld. 2. Voor een carkit dient voorafgaand uitdrukkelijk toestemming te worden verleend door de verantwoordelijke manager. 3. Het inbouwen van een mobiele telefoon geschiedt door een door werkgever aangewezen professionele inbouwer. 4. De accessoires die hiervoor nodig zijn zullen zodanig ingebouwd worden dat er geen schade aan de auto ontstaat. Verzekering Het gebruik van de mobiele telefoon is door werkgever niet verzekerd. Schade en verlies 1. Indien er schade en/of defecten zijn ontstaan aan het toestel dient de gebruiker dit te melden bij de contactpersoon. Indien de schade of het defect niet verholpen kan worden heeft de werknemer recht op een nieuw toestel. 2. Indien het toestel niet langer nieuw wordt geleverd, zal een vergelijkbaar type toestel worden uitgereikt. Dit vervangende toestel is een nieuwe versie van het standaard toestel waarbij accessoires niet vervangen behoeven te worden. 3. Bij diefstal, verlies of vermissing van de mobiele telefoon dient de werknemer onmiddellijk werkgever daarvan in kennis te stellen zowel telefonisch als schriftelijk. Dit geldt eveneens voor het verlies, vermissing of diefstal van de SIM-kaart. 4. Bij diefstal, verlies of vermissing van de mobiele telefoon dient de werknemer eveneens een proces-verbaal te laten opmaken bij de locale politie. Een kopie van dit proces-verbaal dient te worden opgestuurd naar werkgever, afdeling boekhouding.

04. Regeling mobiele telefoon TCPM, april 2013

2/3


5. Zowel bij schade als bij verlies of diefstal dient de werknemer bij het verkrijgen van een nieuwe telefoon de gegevens van deze telefoon door te geven aan de contactpersoon. 6. Schade die het gevolg is van nalatigheid, is voor rekening van de werknemer. Dit geldt ook voor schade als gevolg van onoordeelkundig handelen en gebrek aan zorg voor de mobiele telefoon. Bescherming bedrijfsgegevens 1. Medewerker zal zich tot het uiterste inspannen de digitale bestanden en overige bedrijfsgevoelige informatie op de mobiele telefoon te beschermen tegen openbaarmaking, verlies en diefstal, omdat bekendmaking daarvan de belangen van werkgever zou kunnen schaden. 2. Overtreding van deze bepaling zal voor de werkgever een dringende reden vormen tot ontslag op staande voet als bedoeld in artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek. 3. Dit laat onverlet de verplichting van (ex-) werknemer om in een dergelijke situatie de volledige schade te vergoeden. Inname mobiele telefoon 1. Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst of bij functieverandering van de werknemer waarbij een mobiele telefoon niet meer noodzakelijk is, levert de werknemer de mobiele telefoon in goede staat en met alle bijbehorende bescheiden in bij de contactpersoon. Dit geldt eveneens als de werknemer meer dan twee maanden arbeidsongeschikt is. 2. Indien de telefoon is ingebouwd in een privé auto van de werknemer worden de accessoire behorende bij de mobiele telefoon uitgebouwd. 3. Indien bij het inleveren bescheiden ontbreken of schade wordt geconstateerd, worden de kosten en/of waardevermindering bij werknemer in rekening gebracht. Beslag en maatregelen van derden 1. Indien beslag op de mobiele telefoon wordt gelegd of de mobiele telefoon uit het bezit van de werknemer raakt of dreigt te raken, stelt hij werkgever in ieder geval binnen 24 uur hiervan in kennis. Onverminderd de verplichting zelf voorzieningen te treffen. 2. Bovenstaande regel geldt eveneens als derden maatregelen tegen het gebruik van de mobiele telefoon treffen. Aansprakelijkheid en vrijwaring De werknemer is aansprakelijk voor en vrijwaart voor zover nodig werkgever van:  alle schade waarvoor de eigenaar van de mobiele telefoon volgens wettelijke bepalingen aansprakelijk mocht zijn;  alle kosten en boetes bij overtreding van wettelijke bepalingen en strafbare feiten die gepleegd worden met de mobiele telefoon;  schade die niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed. Verkrijgingrecht 1. Werknemers die als gevolg van verandering van hun functie-inhoud niet meer voldoen aan de criteria voor toekenning van een mobiele telefoon kunnen de mobiele telefoon, de accessoires en het nummer niet overnemen van werkgever. 2. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan de werknemer de mobiel telefoon, de accessoires en het nummer niet overnemen van werkgever. 3. De mobiele telefoon, de accessoires en het nummer blijven eigendom van werkgever. Hardheidsclausule en misbruik 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet kan de algemeen directeur een bijzondere voorziening treffen. 2. Bij misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het toestel of abonnement dient werknemer per direct het toestel en bijbehorende accessoires bij de contactpersoon in te leveren. April 2013

04. Regeling mobiele telefoon TCPM, april 2013

3/3


5. Verzuimreglement Begripsomschrijving Werkgever / TCPM: Werknemer: 365/Arboned:

TCPM B.V. dan wel een van bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever. De arbodienst waarmee werkgever afspraken heeft gemaakt, inhoudende dat een (arbo-) arts van 365/Arboned beoordeelt of de zieke werknemer terecht een beroep doet op ziekengeld.

Ziekmelding 1. Werknemer dient in geval van arbeidsongeschiktheid onmiddellijk bij de aanvang ervan, en uiterlijk voor 09.00 uur, zijn leidinggevende (of diens plaatsvervanger bij afwezigheid), zowel bij werkgever als bij opdrachtgever, hierover in te lichten. 2. Werknemer vermeldt de oorzaak van het verzuim, de aard van de ziekte, de vermoedelijke duur en tevens het juiste verpleegadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden ook via P&O aan 365/Arboned verstrekt. Raadpleeg de huisarts Werknemer dient binnen redelijke termijn, in zijn eigen belang, geneeskundige hulp in te roepen en de gegeven voorschriften tot zijn herstel op te volgen. Thuisblijven 1. Na ziekmelding is men verplicht om gedurende de eerste week op het huisadres, zijnde het opgegeven ziekte - / verpleegadres, telefonisch bereikbaar te zijn. Werknemer dient thuis te blijven om een eerste bezoek / contact van de controleur van 365/Arboned mogelijk te maken. 2. Na de eerste week mag u – als de behandelende arts daartegen geen bezwaar heeft – buitenshuis gaan, maar dient u thuis te zijn: a. ’s ochtends tot 10.00 uur en b. ’s middags van 12.00 tot 15.00 uur, tenzij door de arbo-arts of in overleg anders wordt bepaald. 3. De leidinggevende dan wel 365/Arboned is als zodanig in de gelegenheid om contact met werknemer op te nemen. 4. Tot het eerste bezoek en tijdens de hiervoor genoemde uren mag werknemer alleen van huis gaan voor een bezoek aan de behandelende arts of aan de arbo-arts of om het werk te hervatten. Verplicht geneeskundig onderzoek 1. Werknemer is verplicht een controleur of arts van 365/Arboned de gelegenheid te geven controle uit te voeren op het ziekte - / verpleegadres. 2. Werknemer draagt er zorg voor dat de controleur of arbo-arts toegang tot de woning kan krijgen c.q. het adres zal vernemen als u niet thuis bent. 3. Indien redelijkerwijs de werknemer in staat wordt geacht bij een oproep van de controlerend arts van 365/Arboned te verschijnen, dient hij hieraan te allen tijde gevolg te geven. Werknemer is verplicht aan het geneeskundig onderzoek mee te werken. Wijziging verpleegadres Indien werknemer tijdens zijn ziekte verhuist, tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bij voorbeeld door opname in of ontslag uit een ziekenhuis), geeft werknemer dit onverwijld door aan zowel zijn direct leidinggevende van de werkgever als 365/Arboned. Verblijf in het buitenland Tijdens de arbeidsongeschiktheid dient werknemer voor verblijf in het buitenland toestemming te hebben van de arts van 365/Arboned.

05. Verzuimreglement TCPM, januari 2012

1/3


Het verrichten van (vervangende) werkzaamheden 1. Tijdens ziekte verricht werknemer geen arbeid, behalve arbeid die voor zijn gezondheid is voorgeschreven of waarvoor werknemer toestemming heeft van de arbo-arts. 2. Werknemer dient zijn volledige medewerking te verlenen om zijn herstel en re-integratie te bevorderen. In dat kader dient werknemer ook voorgestelde vervangende werkzaamheden of gedeeltelijke werkhervatting te aanvaarden. Eigen verklaring Indien werknemer een ‘eigen verklaring’ ontvangt van de 365/Arboned, dient hij deze ingevuld en per ommegaande aan 365/Arboned terug te laten sturen. Deze verplichting geldt ook indien de werknemer daartoe zelf niet in staat is of in het ziekenhuis is opgenomen. Ziekte tijdens vakantie 1. Werknemer die ziek wordt tijdens vakantie dient dit onder vermelding van het vakantieadres door te geven aan zijn direct leidinggevende bij werkgever. 2. Werknemer dient zich in dat geval onder behandeling te stellen bij een erkende arts en/of bij een erkende gezondheidsinstelling. 3. Bij terugkomst dient werknemer een medische verklaring aan 365/Arboned te tonen waarin de duur van de arbeidsongeschiktheid, de aard van de ziekte en de behandeling worden vermeld. 4. De arbo-arts kan op grond van deze verklaring werkgever adviseren over de echtheid en inhoud ervan. 5. Uitsluitend indien bovengenoemde bepalingen in acht zijn opgenomen, worden de verlofdagen omgezet in ziektedagen. Dreigend langdurig ziekteverzuim 1. Conform de wet Poortwachter zal, in geval van een dreigend langdurig ziekteverzuim, de arboarts in week 6 van de ziekte een probleemanalyse opstellen. Uiterlijk in week 8 zullen werkgever en werknemer samen een ‘plan van aanpak’ opstellen, waarin de afspraken inzake de reintegratie worden vastgelegd. 2. Tenminste elke 6 weken zullen werkgever en werknemer samen dit plan van aanpak evalueren en zonodig bijstellen. Na 52 weken ziekte zullen werkgever en werknemer een eerstejaarsevaluatie houden en vastleggen. 3. Ook alle UWV formulieren dienen gezamenlijk door werknemer en werkgever te worden ingevuld. Werk hervatten bij herstel 1. Zodra werknemer daartoe in staat is, dient hij het werk geheel of gedeeltelijk te hervatten. Werknemer hoeft niet te wachten op een opdracht tot werkhervatting. 2. Werknemer meldt uiterlijk voor 09.00 uur de werkhervatting bij zijn direct leidinggevende bij werkgever en opdrachtgever, waarna via P&O 365/Arboned wordt ingelicht. 3. Bij gedeeltelijke werkhervatting is overleg met de arbo-arts noodzakelijk. Herstelverklaring 1. De arbo-arts geeft een herstelverklaring af als deze werknemer herstelt acht. 2. Indien werknemer niet in staat is om op de afgesproken dag het werk te hervatten, dan licht hij onmiddellijk zijn direct leidinggevende bij werkgever en opdrachtgever alsmede 365/Arboned in. Bezwaren tegen herstelverklaring De werknemer die het niet eens is met de herstelverklaring van de arbo-arts, kan gebruik maken van het recht op een ‘second opinion’ door een (verzekerings)arts van het UWV. Werknemer dient in dat geval in de tussentijd wel zijn werk te hervatten. Open spreekuur / bedrijfsmaatschappelijk werk Werknemer heeft het recht op eigen initiatief contact op te nemen met 365/Arboned inzake zijn gezondheid en werk, ook als werknemer niet ziek is. Over deze contacten hoeft de werknemer de werkgever niet in te lichten.

05. Verzuimreglement TCPM, januari 2012

2/3


Sancties bij het niet nakomen van afspraken 1. Als 365/Arboned en/of de leidinggevende constateren dat de verplichtingen uit dit reglement en de met de werknemer gemaakte afspraken niet worden nagekomen of constateren dat de controlevoorschriften worden overtreden, wordt werkgever geĂŻnformeerd. 2. Werkgever is gerechtvaardigd om in geval van overtreding van de bepalingen van dit verzuimreglement over te gaan tot het treffen van sancties. Overtreding, misbruik dan wel noncoĂśperatief gedrag kan leiden tot stopzetten / opschorten van doorbetaling van het loon, tot opzegging van de arbeidsovereenkomst en in extreme gevallen tot ontslag op staande voet. Verzuimbegeleiding 1. In het kader van een goede verzuimbegeleiding zullen werkgever en werknemer regelmatig, minimaal een maal per week, telefonisch contact met elkaar hebben om informatie te verkrijgen over de ontwikkelingen van de ziekte. 2. Met de werknemer die langer dan tien werkdagen arbeidsongeschikt is geweest, vindt een verzuimgesprek plaats tussen werknemer en zijn direct leidinggevende. Doel van het gesprek is om gezamenlijk na te gaan of het werkomstandigheden zijn die tot het verzuim hebben geleid. 3. Met werknemers die drie keer of meer per jaar verzuimen, wordt door de direct leidinggevend eveneens een verzuimgesprek gevoerd. In dit gesprek zal worden nagegaan wat de oorzaken (kunnen) zijn van dit frequente verzuim en of er mogelijkheden zijn dit in de toekomst te voorkomen. 4. Werknemer dient hieraan zijn medewerking te verlenen. Ziekengeld Doorbetaling van salaris, zoals vermeld in het arbeidsvoorwaardenreglement TCPM, vindt uitsluitend plaats indien werknemer zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, het arbeidsvoorwaardenreglement TCPM en dit verzuimreglement nakomt. Privacy Werkgever verklaart dat alle persoonlijke gegevens, welke aan haar ter beschikking zijn gesteld in het kader van dit verzuimreglement, in alle opzichten discreet zullen worden behandeld.

Januari 2012

05. Verzuimreglement TCPM, januari 2012

3/3


INHOUDSOPGAVE Blz. Begripsbepalingen Samenstelling Zittingsduur Voorbereiding van de verkiezingen Actief en passief kiesrecht Kandidaatstelling Wijze van stemmen bij verkiezingen Kiesstelsel Voorziening in tussentijdse vacatures Bezwaarregeling Werkwijze van de ondernemingsraad Secretariaat van de ondernemingsraad Slotbepaling Overgangsbepaling

06. Reglement Ondernemingsraad TCPM, januari 2012

3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7

2/7


Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: Ondernemer: Onderneming:

TCPM BV (=TCPM) TCPM en de dochtermaatschappijen gemeenschappelijk: TCPM BV, TCPM Advies BV, TCPM Engineering BV, TCPM Oost BV, TCPM Zuid BV (incl. TCPM Europoort), TCPM Midden BV, TCPM West BV, TCPM Noord BV.

Wet: Bedrijfscommissie: Gevolmachtigde:

de Wet op de ondernemingsraden. de bedrijfscommissie voor dienstverlening, Postbus 568, 2003 RN Haarlem (0235101193). namens de ondernemer treedt de algemeen directeur op als gevolmachtigde

Samenstelling Artikel 2 1. De ondernemingsraad bestaat, conform de wet, uit 7 leden (in 2007). Bij de samenstelling van de ondernemingsraad wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging (situatie 2009): 1 vertegenwoordiger van TCPM BV 2 vertegenwoordigers van TCPM Advies BV 1 vertegenwoordiger van TCPM Engineering BV 3 vertegenwoordigers verdeeld vanuit TCPM Midden BV, TCPM Oost BV, TCPM Zuid BV, TCPM West BV en TCPM Noord BV. 2. De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter. 3. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte. Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de 2 jaar voor 50% af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Voorbereiding van de verkiezing Artikel 4 1. De organisatie van de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad. 2. De ondernemingsraad kan de organisatie van de verkiezing opdragen aan een commissie.

06. Reglement Ondernemingsraad TCPM, januari 2012

3/7


Actief en passief kiesrecht Artikel 5 1. Kiesgerechtigd zijn alle personen die gedurende tenminste drie maanden in of voor de onderneming werkzaam zijn (in- of extern), al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst met TCPM. 2. Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn alle personen die gedurende ten minste zes maanden in of voor de onderneming werkzaam zijn (in- of extern) en in het bezit zijn van een arbeidsovereenkomst met TCPM. Artikel 6 1. De ondernemingsraad bepaalt na overleg met de ondernemer de datum van de verkiezing, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming. De secretaris van de ondernemingsraad doet van een en ander mededeling aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen en aan de werknemersorganisaties. Tussen het doen van deze mededeling en de datum waarop de verkiezing wordt gehouden, liggen tenminste dertien weken. 2. De datum van de verkiezing ligt niet eerder dan vier weken en niet later dan twee weken voor de afloop van de zittingsperiode van de aftredende leden van de ondernemingsraad.

Kandidaatstelling Artikel 7 1. Uiterlijk negen weken voor de verkiezingen stelt de ondernemingsraad een lijst op van de in de onderneming werkzame personen die op de verkiezingsdatum kiesgerechtigd, respectievelijk verkiesbaar zijn en maakt hij deze lijst in de onderneming bekend. 2. Kandidaatstelling geschiedt door indiening van een lijst van een of meer kandidaten bij de secretaris van de ondernemingsraad. Deze verstrekt een gedagtekend bewijs van ontvangst op naam van degene die de lijst heeft ingediend. 3. Tot uiterlijk zes weken voor de verkiezingsdatum kunnen werknemersorganisaties kandidatenlijsten indienen. 4. Binnen een week nadat de in lid 3 bedoelde termijn is verstreken, bepaalt de ondernemingsraad het aantal handtekeningen dat ten minste nodig is voor de indiening van een kandidatenlijst door diegenen die geen lid zijn van een werknemersorganisatie welke een kandidatenlijst heeft ingediend. 5. Tot uiterlijk drie weken voor de verkiezingsdatum kunnen de in lid 3 genoemde kandidatenlijsten bij de secretaris van de ondernemingsraad worden ingediend. 6. Bij elke kandidatenlijst wordt van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring overgelegd dat deze de kandidatuur aanvaardt. 7. Alle kandidatenlijsten worden samengevoegd tot één lijst waarop alle kandidaten zijn vermeld. De naam van een kandidaat mag slechts één maal voorkomen. Artikel 8 1. De ondernemingsraad onderzoekt of de ingediende kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten voldoen aan de vereisten van de wet en van dit reglement. 2. De ondernemingsraad verklaart een kandidatenlijst die niet voldoet aan de in lid 1 bedoelde vereisten ongeldig en doet hiervan onmiddellijk schriftelijk en met opgave van redenen mededeling aan degene(n) door wie de lijst is ingediend. Gedurende één week na deze mededeling bestaat de gelegenheid de lijst aan de gestelde vereisten aan te passen. 3. De definitieve kandidatenlijst wordt uiterlijk twee weken voor de verkiezingsdatum door de ondernemingsraad aan de in de onderneming werkzame personen bekend gemaakt. Artikel 9 Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen in de ondernemingsraad zijn te vervullen, vindt er geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.

06. Reglement Ondernemingsraad TCPM, januari 2012

4/7


Wijze van stemmen bij verkiezingen Artikel 10 1. De verkiezing geschiedt bij schriftelijke stemming. 2. Uiterlijk twee weken voor de dag van de verkiezing wordt door of namens de ondernemingsraad, aan iedere kiesgerechtigde persoon een stembiljet gestuurd. Op dit stembiljet staan de kandidaten vermeld. De kiesgerechtigde stuurt na invulling en voor de sluitingsperiode het stembiljet per post aan de ondernemingsraad. 3. Iedere kiesgerechtigde persoon kan voor ten hoogste twee andere kiesgerechtigde personen een stembiljet invullen, mits hij door deze persoon schriftelijk daartoe is gemachtigd.

Kiesstelsel Artikel 11 Iedere kiesgerechtigde persoon brengt drie stemmen uit, met dien verstande dat hij/zij per kandidaat slechts één stem kan uitbrengen. Artikel 12 1. Na het einde van de stemming stelt de ondernemingsraad het aantal geldige stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht. 2. Ongeldig zijn de stembiljetten: a. die niet door of namens de ondernemingsraad zijn gewaarmerkt; b. waaruit niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt; c. waarop niet het vereiste aantal stemmen is uitgebracht; d. waarop andere aantekeningen voorkomen dan de aanwijzing van de verkozen kandidaten. Artikel 13 1. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogst aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel(s) meer kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, beslist het lot. 2. De uitslag van de verkiezing wordt door de ondernemingsraad vastgesteld en volledig bekend gemaakt aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen en aan de werknemersorganisaties die kandidatenlijsten hebben ingediend. Artikel 14 De gebruikte stembiljetten worden door de secretaris van de ondernemingsraad in gesloten envelop ten minste drie maanden bewaard.

Voorziening in tussentijdse vacatures Artikel 15 1. In geval van een tussentijdse vacature in de ondernemingsraad wijst de ondernemingsraad tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat die blijkens de uitslag van de laatstgehouden verkiezing daarvoor als eerste in aanmerking komt. 2. De aanwijzing geschiedt binnen één maand na het ontstaan van de vacature. Artikel 13 lid 2 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing. 3. Indien er geen opvolger als bedoeld in lid 1 voorhanden is, wordt in de vacature voorzien door het houden van een tussentijdse verkiezing, tenzij binnen zes maanden een algemene verkiezing zal plaatsvinden.

06. Reglement Ondernemingsraad TCPM, januari 2012

5/7


Bezwaarregeling Artikel 16 1. Iedere belanghebbende kan, binnen een week na de bekendmaking daarvan, bij de ondernemingsraad bezwaar maken tegen een besluit van de ondernemingsraad met betrekking tot: a. de bepaling van de datum van de verkiezingen en de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming, zoals geregeld in lid 1; b. de opstelling van de lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen, zoals geregeld in artikel 7 lid 1; c. de vaststelling van het aantal handtekeningen dat nodig is voor de indiening van een kandidatenlijst door degenen die geen lid zijn van een werknemersorganisatie welke een kandidatenlijst heeft ingediend, zoals geregeld in artikel 7 lid 4; d. de geldigheid van een kandidatenlijst, zoals geregeld in artikel 8; e. de vaststelling van de uitslag van de verkiezing, zoals geregeld in artikel 13 lid 2; f. de voorziening in een tussentijdse vacature, zoals geregeld in artikel 15. 2. De ondernemingsraad beslist zo spoedig mogelijk op het bezwaar en treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn.

Werkwijze van de ondernemingsraad Artikel 17 1. De ondernemingsraad komt in vergadering bijeen: a. op verzoek van de voorzitter; b. op gemotiveerd verzoek van tenminste twee leden. 2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering op verzoek van leden van de ondernemingsraad wordt gehouden binnen 14 dagen nadat hun verzoek daartoe bij de voorzitter is binnengekomen. 3. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leden van de ondernemingsraad. De bijeenroeping geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen, niet later dan zeven dagen voor de vergadering. 4. Een vergadering kan slechts plaatsvinden indien de meerderheid van de leden van de ondernemingsraad aanwezig is. 5. Bij afwezigheid van de voorzitter en van diens plaatsvervanger kiest de ondernemingsraad uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering.

Secretariaat van de ondernemingsraad Artikel 18 1. De ondernemingsraad benoemt de secretaris. 2. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de ondernemingsraad, het opmaken van de agenda en het opstellen van het verslag van de vergadering, alsmede het voeren van de briefwisseling en het beheren van de voor de ondernemingsraad bestemde en van de ondernemingsraad uitgaande stukken. Artikel 19 1. De secretaris maakt in overleg met de voorzitter voor iedere vergadering een agenda op. Ieder lid van de ondernemingsraad kan de secretaris verzoeken een onderwerp op de agenda te plaatsen. 2. De secretaris brengt de agenda ter kennis van de leden van de ondernemingsraad, alsmede van de ondernemer en bevordert, zoveel als in zijn vermogen ligt, dat de in de onderneming werkzame personen van de agenda kunnen kennisnemen. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de bekendmaking van de agenda niet later dan zeven dagen voor de vergadering van de ondernemingsraad.

06. Reglement Ondernemingsraad TCPM, januari 2012

6/7


Artikel 20 1. De ondernemingsraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Voor de bepaling of aan dit voorschrift wordt voldaan, tellen de blanco stemmen niet mee. 2. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. 3. Indien bij een besluit met betrekking tot de benoeming van een persoon geen van de kandidaten bij de eerste stemming de gewone meerderheid haalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is degene die de meeste stemmen op zich heeft verenigd, gekozen. Indien de stemmen staken beslist het lot. 4. Bij staking van stemmen over een voorstel tot een door de ondernemingsraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op een te benoemen persoon, wordt dit voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Artikel 21 1. Zo spoedig mogelijk na iedere vergadering van de ondernemingsraad maakt de secretaris daarvan een verslag en zendt hij dit in ontwerp toe aan de leden, die vervolgens gedurende zeven werkdagen de mogelijkheid hebben – bij voorkeur gemotiveerd - bezwaar te maken tegen de inhoud van het verslag. 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn maakt de secretaris het verslag bekend aan de in de onderneming werkzame personen en aan de ondernemer. Het aan de in de onderneming werkzame personen bekent te maken (openbaar)verslag bevat geen gegevens waaromtrent ingevolge artikel 20 van de wet geheimhouding moet worden betracht. 3. Indien tegen het verslag overeenkomstig lid 1 bezwaar is gemaakt, vindt de bekendmaking bedoeld in lid 2 eerst plaats nadat de ondernemingsraad over het verslag heeft beslist. Artikel 22 1. De secretaris maakt jaarlijks, uiterlijk drie maanden na het verstrijken van het zittingsjaar, een verslag op van de werkzaamheden van de ondernemingsraad en van de commissies van de raad in het afgelopen (zittings)jaar. Dit jaarverslag behoeft de goedkeuring van de ondernemingsraad. 2. De secretaris maakt het jaarverslag na de goedkeuring van de ondernemingsraad bekend aan de ondernemer en aan de in de onderneming werkzame personen, alsmede aan de bedrijfscommissie.

Slotbepaling Artikel 23 1. Dit reglement kan worden gewijzigd en aangevuld bij besluit van de ondernemingsraad. 2. Alvorens de wijziging of aanvulling vast te stellen, stelt de ondernemingsraad de ondernemer in de gelegenheid daarover zijn standpunt kenbaar te maken. 3. In de vergadering waarin wordt besloten het reglement te wijzigen of aan te vullen dient ten minste tweederde van het aantal leden van de ondernemingsraad aanwezig te zijn. 4. Een dergelijk besluit behoeft een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen. Voor de bepaling of aan dit voorschrift is voldaan, tellen de blanco stemmen niet mee. 5. De ondernemingsraad maakt de wijziging of aanvulling bekend aan de in de onderneming werkzame personen en verstrekt een afschrift daarvan aan de ondernemer en aan de bedrijfscommissie.

Overgangsbepaling Artikel 24 De voorzitter van de ondernemingsraad zal, in voorkomend geval, zelfstandig als interim personeelsvertegenwoordiging blijven functioneren tot aan de benoeming van de nieuwe ondernemingsraad.

06. Reglement Ondernemingsraad TCPM, januari 2012

7/7


7. Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Begripsbepaling Werkgever / TCPM: Werknemer: Arbeidsplaats:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever. De werkplek waar gewoonlijk wordt gewerkt.

Algemeen De werknemer die reiskosten moet maken in verband met het regelmatig, op een dag, heen en weer reizen tussen de woning (of de verblijfplaats) en de arbeidsplaats zal een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer worden toegekend op basis van vervoer per eigen auto. Hoogte van de vergoeding 1. De hoogte van de periodieke vergoeding voor het reizen per eigen auto is afhankelijk van het aantal dagen waarop wordt gereisd alsmede de reisafstand tussen de woning en de arbeidsplaats. 2. Per gereden kilometer wordt een vergoeding verstrekt conform het maximaal fiscaal belastingvrije toelaatbare bedrag van 0,19 euro (in 2011). 3. De reisafstand is de afstand van ‘deur van de woning tot deur van de arbeidsplaats’ heen en terug. De afstand wordt gemeten langs de snelste weg, op basis van de routeplanner van ANWB.nl 4. Indien de reisafstand enkele reis minder dan 10 kilometer bedraagt, wordt geen vergoeding verstrekt. 5. Voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, en niet feitelijk werkzaam op locatie bij de opdrachtgever, wordt de reiskostenvergoeding gemaximeerd op 60 kilometer enkele reis. 6. De vergoeding wordt verstrekt over een werkdag, ongeacht het aantal daarop gewerkte uren. 7. Per werkdag dient het aantal gereden woon-werkverkeer kilometers op het tijdverantwoordingsformulier te worden vermeld onder juiste code. 8. Uitbetaling van de vergoeding vindt plaats bij de salarisbetaling van de eerstvolgende periode nadat de reiskosten woon-werkverkeer zijn gemaakt. Inzet bedrijfsauto Werkgever behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval, in plaats van de te verstrekken kilometervergoeding, aan werknemer een bedrijfsauto ter beschikking te stellen. Verhuizing / wijziging arbeidsplaats Indien de werknemer met toestemming van de werkgever is verhuisd van woning dan wel van arbeidsplaats, wijzigt het aantal kilometers en zal de vergoeding worden aangepast aan de opgegeven afstand tussen de (nieuwe) woning en de (nieuwe) arbeidsplaats. Non-activiteit In geval van non-activiteit en derhalve geen sprake is van een ‘werkdag’, bijvoorbeeld om reden van arbeidsongeschiktheid, kan werknemer geen aanspraak maken op de vergoeding. Combinatie met andere regelingen 1. Dezelfde kilometers worden nooit twee maal vergoed, zodat deze regeling niet van toepassing is in combinatie met bijvoorbeeld de regeling lease-auto’s. 2. Alvorens de ‘regeling reiskosten ten behoeve van dienstreizen’ toe te passen, wordt deze regeling toegepast. Openbaar vervoer Indien van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt wordt de vergoeding gebaseerd op een tweede klas kaartje NS of openbaar vervoer.

Januari 2012

07. Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer TCPM, januari 2012 1/1


8. Regeling vergoeding (reis)kosten dienstreizen Begripsbepaling Werkgever / TCPM: Werknemer: Dienstreis:

Arbeidsplaats:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever. De noodzakelijke verplaatsing van werknemer ten behoeve van zijn werkzaamheden buiten zijn arbeidsplaats, en het verblijf in verband hiermee. Een dienstreis vangt aan vanuit de arbeidsplaats, tenzij aanvang vanuit de woonplaats tot een kortere route leidt. De werkplek waar gewoonlijk wordt gewerkt.

Algemeen Dienstreizen worden gemaakt uitsluitend, buiten de hierna specifiek genoemde situaties, na overleg met en goedkeuring van de leidinggevende bij werkgever dan wel opdrachtgever. Onder deze regeling vallen ook de kilometers gemaakt ten behoeve van: a. functioneringsgesprekken e.d.; b. kwartaalbijeenkomsten e.d.; c. vergaderingen personeelsvereniging; d. vergaderingen redactie TCPM-Nieuwsbrief; e. vergaderingen Ondernemingsraad; f. studiebijeenkomsten vallend onder de regeling studiefaciliteiten; g. bijwonen introductiecursus. Reiskosten openbaar vervoer Indien gereisd wordt per openbaar vervoer, geldt een tweede klas vergoeding. Reiskosten eigen vervoer Indien gereisd wordt met de eigen auto, dient de meest logische route te worden gekozen. Per kilometer wordt een vergoeding verstrekt conform het maximaal fiscaal belastingvrij toelaatbare bedrag van 0,19 euro per gereden kilometer (in 2011). In dit bedrag is rekening gehouden met de kosten van een WA+Casco verzekering (all-risks). Reiskosten bij detachering In geval van detachering geldt voor werknemer de feitelijk werkplek als arbeidsplaats. Op het traject van de woning naar de arbeidsplaats geldt de regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer. Lease-auto’s Werknemers met een lease-auto komen niet in aanmerking voor een kilometervergoeding op basis van deze regeling. Verblijfkosten 1. Bij dienstreizen kunnen de werkelijk gemaakte kosten voor lunch, diner en eventuele overnachting worden gedeclareerd onder overlegging van de bewijsstukken. Richtbedragen hiervoor zijn resp. 15, 25 en 80 euro. 2. Voor overnachting is voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke manager of opdrachtgever nodig. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. 3. Een ontbijt kan slechts worden gedeclareerd in combinatie met een overnachting. 4. In overeenstemming met de verantwoordelijke manager kunnen daarnaast afspraken worden gemaakt over zakgeld en een eventueel te ontvangen voorschot. 5. Werknemers werkzaam in het buitenland en met een verblijfsduur van één nacht of meer, ontvangen een vaste dagvergoeding van 20 euro bruto per dag. Uitsluitend na overlegging van het ingevulde ‘reisformulier TCPM’.

08. Regeling vergoeding (reis)kosten dienstreizen TCPM, januari 2012

1/2


Parkeer-, brug- en/of tolgelden en boetes 1. Parkeer-, brug-, veer- en/of tolgelden worden niet vergoed, dan uitsluitend na voorafgaande toestemming van de leidinggevende bij werkgever dan wel opdrachtgever. 2. Parkeer- en overige verkeersboetes worden niet vergoed. Verantwoording / declaratie 1. Verantwoording van de ten behoeve van dienstreizen gemaakte kosten geschiedt op basis van declaratie (zie regeling (onkosten)declaraties). 2. Het aantal afgelegde kilometers dient wekelijks te worden verantwoord in Sumatra DS Weburen, middels invoer van de postcodes op het ‘vrije invulveld’ naast de ingevoerde kilometers van de rit. 3. Uitbetaling van de (reis)kosten vindt plaats, na fiattering van de verantwoordelijke manager, aan het einde van de eerstvolgende periode nadat de (reis)kosten dienstreizen zijn gemaakt. Dienstauto De verantwoordelijke manager stelt in overleg met de werknemer een auto ter beschikking voor het maken van dienstreizen. In dat geval dient door de werknemer een overeenkomst getekend te worden en geldt het bepaalde onder ‘leaseauto’s’. Vliegreizen Voor dienstreizen die per vliegtuig gemaakt worden gelden in overleg met de verantwoordelijke manager en opdrachtgever afwijkende afspraken.

Januari 2012

08. Regeling vergoeding (reis)kosten dienstreizen TCPM, januari 2012

2/2


9. Regeling vergoeding reistijden Begripsbepaling Werkgever / TCPM: Werknemer:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever.

Algemeen 1. Het is mogelijk dat werknemer, met toestemming van de verantwoordelijke manager, een gedeelte van zijn reistijd woon-werkverkeer vergoed krijgt. 2. Geen vergoeding vindt plaats indien werknemer meer verdient dan 3.330 euro bruto per periode van vier weken, tenzij opdrachtgever akkoord geeft voor de uitbetaling daarvan. Vergoeding Bij een reistijd enkele reis, langer dan 60 minuten, vindt vergoeding in geld plaats. Daarbij wordt de reistijd naar boven afgerond per kwartier. De vergoeding vindt als volgt plaats (reistijden in enkele reis): • reistijd 61 min. t/m 75 min.: ¼ uur vergoeding; • reistijd 76 min. t/m 90 min.: ½ uur vergoeding; • reistijd 91 min. t/m 105 min.: ¾ uur vergoeding; • reistijd 106 min. t/m 120 min.: 1 uur vergoeding; Uitbetaling De vergoeding wordt uitbetaald bij de salarisbetaling van de eerstvolgende periode nadat de reistijd is gemaakt, tegen het dan geldende bruto uurloon. Vasttelling van de reistijd 1. De reistijd, inclusief filedruk, wordt gemeten langs de snelste weg, op basis van de routeplanner van ANWB.nl of, in voorkomend geval, het punt reisinformatie openbaar vervoer 9292ov.nl. 2. De reistijd wordt vooraf bekend gemaakt.

Januari 2012

09. Regeling vergoeding reistijden TCPM, januari 2009

1/1


10. Regeling lease-auto’s

Begripsomschrijving Werkgever / TCPM: Werknemer:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever.

Inleiding 1. Werknemers die voldoen aan de vastgestelde criteria, komen in aanmerking voor een leaseauto. Toekenning gebeurt door de verantwoordelijke manager. 2. De autokeuze is aan TCPM. Eigen autokeuze door werknemer is onder voorwaarden (zie hierna) mogelijk. 3. De aanvraag, bestelling, aflevering & uitvoering van de regeling lease-auto’s is opgedragen aan Alphabet Nederland BV (hierna: Alphabet), in samenwerking met p&o TCPM. 4. In plaats van Alphabet kan in voorkomend geval ook een andere Leasemaatschappij worden gecontracteerd. In dat geval kan in deze regeling de naam van deze leasemaatschappij worden gelezen, in plaats van Alphabet. Toepassing 1. Deze regeling is van toepassing op werknemers van TCPM, aan wie in verband met de functievervulling dan wel op grond van de functie een lease-auto is toegekend. 2. Het gebruik van een lease-auto op basis van deze regeling maakt geen deel uit van de arbeidsovereenkomst. Toekenningcriteria 1. Voor toewijzing van een lease-auto gelden de volgende criteria: • Het aantal te rijden zakelijke kilometers per jaar, exclusief woon-werkverkeer en privé gebruik, bedraagt tenminste 20.000. Onder zakelijke kilometers wordt in dit verband verstaan die kilometers die worden afgelegd in verband met het uitoefenen van de functie. • De business unit manager kan, ongeacht het aantal zakelijke kilometers, voor de uitoefening van de functie, een lease-auto toekennen. 2. De berijder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De werknemer is aansprakelijk voor alle consequenties van het zonder rijbewijs berijden van een aan hem ter beschikking gestelde lease-auto. Indeling in categorieën Voor het toewijzen van een lease-auto is een indeling van auto’s gemaakt in drie categorieën met voor iedere categorie een maximum leasebedrag. Met ingang van 01 januari 2012 gelden de volgende bedragen, voor alle nieuwe contracten / switches: Salaris pp

Tot 3.150 3.150–5.200 Vanaf 5.200

Maximale leaseprijs per maand € 545 € 760 € 980

Eigen bijdrage per periode * € 95 € 130 € 160

*= zie ook bijzonderheden onder ‘eigen bijdrage / beneden norm korting’

10. Regeling lease-auto’s TCPM, september 2012

1/7


Toelichting op de indeling in categorieën: 1. De leaseprijs is gebaseerd op een fictieve norm van 40.000 km per jaar en een fictieve looptijd van 4 jaar, inclusief verzekering en winterbandenservice, exclusief brandstof en exclusief BTW. 2. Van de gekozen lease-auto wordt die brandstofuitvoering besteld, die het meest voordelig is. 3. De datum waarop de lease-auto is besteld, is bepalend voor de vaststelling of de auto binnen de maximum toegestane grenzen valt. 4. De feitelijke looptijd van de lease-auto is vijf jaar of zoveel eerder als diens technisch maximale looptijd (op basis van gereden km) is bereikt. 5. Indien de werknemer door welke oorzaak dan ook door TCPM wordt ingedeeld in een andere categorie, zal de overgang naar een auto in die andere categorie eerst geschieden op het tijdstip dat de lopende gebruiksovereenkomst eindigt. 6. Indien de auto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt, wordt de maximale leaseprijs per maand, voor alle nieuwe contracten / switches, met 100 euro verlaagd of kan een poolauto worden ingezet. 7. De lease-auto wordt afgeleverd inclusief een volle tank brandstof, een set reservelampen, gevarendriehoek en een set matten. Autokeuze 1. TCPM kiest en wijst een passende en geschikte (nieuwe) lease-auto toe. 2. Eigen autokeuze door werknemer is mogelijk. Werknemer verplicht zich in dat geval tot afkoop of overname van de gekozen lease-auto bij (vrijwillige) uitdiensttreding 3. De gekozen lease-auto moet qua kleur passen binnen de huisstijl van TCPM, een courant model zijn van bij voorkeur een Europees merk en voorzien zijn van een A of B zuinigheidslabel. 4. In overleg met de verantwoordelijke manager mag de lease-auto van eigen keuze, tot maximaal 15% boven de norm, worden uitgerust met extra opties. Deze ‘bovennormbijdrage’ verhoogt de eigen bijdrage voor privé gebruik, wordt periodiek ingehouden op het salaris (zie onder ‘Eigen bijdrage / benedennorm korting’), maar is niet verrekenbaar met de fiscale bijtelling. Toewijzing (gebruikte) auto 1. Indien een gebruikte auto, waarvan de contractduur nog niet is verstreken, voorhanden is, wordt deze ingezet bij de eerste aanvraag voor een lease-auto. 2. Indien een auto uit een hogere categorie wordt toegekend leidt dit niet tot een hogere eigen bijdrage. 3. Voor toegewezen lease-auto’s geldt de afkoop- en overnameverplichting bij uitdiensttreding niet. Dealerkeuze De werknemer dient de lease-auto te betrekken bij een door Alphabet erkende dealer. De werknemer dient in geen enkel geval een mondelinge en/of schriftelijke koopovereenkomst te sluiten. Als hij zo’n overeenkomst toch sluit, is hij in persoon aansprakelijk. Zo’n overeenkomst wordt noch door TCPM, noch door Alphabet erkend. Alleen Alphabet is bevoegd een koopovereenkomst aan te gaan en daarvoor de condities vast te stellen. De ter beschikking gestelde auto 1. De ter beschikking gestelde auto is eigendom van Alphabet, die de auto aan de TCPM ter beschikking stelt. In een schriftelijke gebruiksovereenkomst wordt de beschikbaarstelling van de auto aan de werknemer geregeld. 2. De berijder dient zich te houden aan de door Alphabet in overleg met TCPM gestelde gebruiksvoorwaarden en –instructies.

10. Regeling lease-auto’s TCPM, september 2012

2/7


Eigen bijdrage / benedennorm korting 1. De werknemer die een lease-auto krijgt toegewezen, betaalt een vaste eigen bijdrage voor privé-gebruik. De betrokken werknemer betaalt vanaf de eerste dag van de periode volgend op die waarin de lease-auto ter beschikking gesteld is, een 4-wekelijkse vergoeding aan de werkgever in de vorm van een inhouding op het netto salaris. 2. De in lid 1 genoemde eigen bijdrage voor privé-gebruik zal worden verhoogd met het omgekeerd evenredige verschil van de leaseprijs, indien en voor zover het dienstverband minder dan 80% is. En verlaagd met het omgekeerd evenredige verschil van de fulltime eigen bijdrage. (Bijvoorbeeld voor een parttimer van 70% wordt de eigen bijdrage verhoogd met 30% van de leaseprijs en verlaagd met 30% van de FT eigen bijdrage). 3. De in lid 1 genoemde eigen bijdrage voor privé-gebruik wordt voor nieuwe contracten / switches, na 1 januari 2012, verlaagd met 50% van het verschil tussen de feitelijke leaseprijs en de (hogere) maximale leaseprijs per maand, bij aanvang van het contract met de leasemaatschappij. De eigen bijdrage kan nooit lager zijn dan nul. Privé gebruik 1. TCPM gaat ervan uit dat de lease-auto ook privé wordt gebruikt. Hiervoor zal werkgever periodiek de fiscale bijtelling op het bruto salaris toepassen en de eigen bijdrage voor privé gebruik innen. 2. Uitsluitend indien werknemer een gewaarmerkte verklaring van de fiscus kan overleggen, vervalt, vanaf dat moment en gedurende de geldigheidsduur van de verklaring, de in lid 1 genoemde fiscale bijtelling en eigen bijdrage voor privé gebruik. Fiscale boetes en sociale verzekeringsschade door oneigenlijk gebruik zijn voor rekening van werknemer. Vervangende auto 1. Indien de lease-auto als gevolg van reparatie, schade of diefstal langer dan 24 uur niet beschikbaar is, stelt Alphabet een vervangende auto ter beschikking. 2. Onderhoudsbeurten aan de auto dienen zodanig gepland te worden, dat in principe geen vervangende auto nodig is. 3. Indien de reparatie korter duurt dan 24 uur en het huren van een vervangende auto toch noodzakelijk is, is vooraf schriftelijk toestemming van de verantwoordelijke manager vereist. Indien de gebruiker een auto huurt zonder voorafgaand de vereiste schriftelijke toestemming te hebben ontvangen, dan kan de huur van de vervangende auto op het salaris van de betrokken werknemer worden ingehouden. Bijzondere kosten / eigen risico 1. Kosten voor het representatief houden van de lease-auto (=wassen, poetsen, inwendig reinigen en stallen) zijn voor rekening van de gebruiker. De hier bedoelde werkzaamheden dienen zo frequent te geschieden dat geen waardevermindering voor de lease-auto ontstaat. 2. Bekeuringen komen volledig voor rekening van de werknemer, inclusief eventuele administratiekosten bij Alphabet. Bekeuringen worden gericht aan het huisadres van werknemer. Niet - en te laat betaalde bekeuringen worden door werkgever, verhoogd met 25 euro administratieve boete, op het salaris van werknemer in mindering gebracht. 3. Het eigen risico voor de werknemer van aan de lease-auto toegebrachte schade (door wie dan ook) bedraagt (in 2012) € 135 per gebeurtenis voor de lease-auto en €225 voor de huurauto. Tenzij de totale schade op een derde te verhalen is c.q. door de verzekeraar wordt vergoed. Bij meerdere niet verhaalbare schades in het afgelopen jaar loopt het eigen risico op, conform de staffel van de verzekeraar. 4. Reparaties in het buitenland, met diens toestemming verricht, worden door Alphabet vergoed op basis van kwitanties. 5. In het buitenland getankte brandstof wordt niet vergoed, tenzij er sprake is van een opgedragen dienstreis. TCPM gaat alleen over tot vergoeding van de in het buitenland getankte brandstof indien een verklaring van de verantwoordelijke manager aan de declaratie is toegevoegd waaruit blijkt dat het ging om een opgedragen dienstreis.

10. Regeling lease-auto’s TCPM, september 2012

3/7


6. Het eigen risico bij schade (lid 3), mits niet het gevolg van onrechtmatig of onzorgvuldig handelen, alsmede de in het buitenland getankte brandstof voor privé gebruik (lid 5) wordt door TCPM niet vergoed en aangemerkt als bijdrage voor privé gebruik van de TCPM leaseauto. Onder overlegging van de kwitanties c.q overtuigend bewijs aan p&o kunnen deze kosten als (extra) eigen bijdrage op de fiscale bijtelling in mindering worden gebracht. Een en ander zolang fiscaal toegestaan en mits de fiscale bijtelling niet negatief wordt. Gebruik van de auto 1. De auto is primair ter beschikking gesteld voor zakelijk gebruik door de werknemer en dient daartoe te allen tijde beschikbaar te zijn. De auto wordt daarnaast ook privé gebruikt. Niet toegestaan is het gebruik voor nevenwerkzaamheden, die erop gericht zijn neveninkomsten te verwerven. 2. De auto mag worden bestuurd door: a. de werknemer, aan wie de auto in het kader van deze regeling ter beschikking is gesteld; b. de levenspartner en gezinsleden van de werknemer; c. iedere andere werknemer, als de auto gebruikt wordt ten behoeve van zakelijke doeleinden van TCPM, mits zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Bedrijfsreclame TCPM behoudt zich de mogelijkheid voor op de lease-auto bedrijfsreclame aan te brengen. Vergoeding van woon-werkverkeer / dienstreizen De uit hoofde van enige andere regeling bij de werkgever toegekende vergoeding voor woonwerkverkeer vervalt op de dag dat de lease-auto ter beschikking wordt gesteld. De mogelijkheid om dienstreizen te declareren vervalt eveneens op deze dag, behalve als de dienstreis als gevolg van bijzondere omstandigheden niet kon geschieden met de lease-auto. Verzekering / schade of diefstal 1. De auto is via Alphabet all-risk verzekerd inclusief ongevallen, inzittenden en rechtsbijstandsverzekering, vervangend vervoer en SOS International. De premie hiervoor is in de leaseprijs verwerkt. 2. De werknemer dient bij schade of diefstal onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met Alphabet en binnen 24 uur een schadeaangifteformulier aan Alphabet te zenden alsmede verklaringen van getuigen e.d. Melden en downloaden van het formulier kan ook via www.mijnschademelding.nl 3. De werknemer dient de door Alphabet te geven instructies voor het doen herstellen van de schade op te volgen. 4. Indien bij een schade ook lichamelijk letsel is ontstaan en/of derden zijn betrokken, is de werknemer verplicht ervoor zorg te dragen dat door de politie proces verbaal wordt opgemaakt en dat conform de verzekeringsvoorwaarden zodanige maatregelen worden getroffen dat de verzekeraar op grond hiervan uitkering van de schadevergoeding niet kan weigeren. 5. Niet gemelde schade bij einde contract is geheel voor rekening van werknemer bij inleveren van de lease-auto. 6. Niet verhaalbare schade die de werknemer toebrengt aan de lease-auto en/of aan derden is voor rekening van (de verzekering van) werkgever, met uitzondering van het eigen risicobedrag indien de lease-auto niet uitsluitend zakelijk wordt gebruikt, tenzij de schade een gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid en/of nalatigheid van de werknemer. 7. Diefstal uit de auto van geluidsapparatuur en/of mobiele telefoons of andere losse gereedschappen, waaronder ook begrepen de hiermee verband houdende schade aan de auto, komt volledig voor rekening van de werknemer, als blijkt dat hij nalatig is geweest bij het treffen van preventieve maatregelen, zoals het meenemen uit de auto van al hetgeen eenvoudig en direct is mee te nemen. 8. Bij beëindiging van het gebruik van een lease-auto zal de leasemaatschappij, op verzoek van de werknemer, een “verklaring van schadevrij rijden” verstrekken, waarin de tot het moment van toetreden tot de leaseregeling aangetoonde bonus/malus zal worden verdisconteerd.

10. Regeling lease-auto’s TCPM, september 2012

4/7


Winterbanden Werknemer zal zich elk jaar vanaf medio oktober wenden tot de, door de leasemaatschappij voorgeschreven, bandencentra: Euromaster, Kwik Fit of bepaalde merkdealers, voor de aanschaf en montage van winterbanden. Onder vermelding van de bandmaat, kenteken en meldcode (laatste vier cijfers chassisnummer). Uiterlijk eind maart dient wederom een bandenwissel plaats te vinden. Beëindiging van de gebruiksovereenkomst 1. De gebruiksovereenkomst eindigt in de volgende gevallen: a. na de overeengekomen contractperiode, dan wel bij het bereiken van het in de gebruiksovereenkomst genoemde maximum aantal kilometers; b. bij een werkweek van 20 uur of minder; c. drie maanden na het moment dat de functie van de werknemer zodanig wordt gewijzigd of werknemer een andere functie gaat uitoefenen, waardoor de werknemer niet langer kan voldoen aan de toekenningcriteria c.q. de auto niet langer noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie; d. bij ontzegging van de rijbevoegdheid; e. bij beëindiging van het dienstverband tussen TCPM en de werknemer; f. indien de werknemer op non-actief wordt gesteld; g. bij arbeidsongeschiktheid, op de datum dat de werknemer drie maanden arbeidsongeschikt is geweest; h. bij niet naar behoren of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit deze regeling, de gebruiksovereenkomst en de te betrachten zorgvuldigheid in het gebruik en beheer van de lease-auto; i. bij total-loss, diefstal of zware schade van de auto; j. bij opzegging van het leasecontract door Alphabet; k. bij verlof of situatie van ‘leegloop’ (geen opdrachtgever) van meer dan 3 maanden. 2. In geval van beëindiging van de gebruiksovereenkomst heeft de werknemer de mogelijkheid de auto bij opbod en volgens de regels van de leasemaatschappij te kopen. 3. Bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst moet de werknemer de auto in goede staat met alle daarbij behorende documenten aanbieden op het door TCPM aan te wijzen adres, op of inclusief zomerbanden. De brandstofpas dient onmiddellijk aangetekend te worden toegezonden aan Alphabet. Eventueel onrechtmatig gebruik van deze brandstofpas, nadat de auto al is teruggegeven, komt volledig voor rekening van de werknemer. 4. Bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst dienen alle voor rekening van de werknemer aangebrachte accessoires te zijn verwijderd, tenzij dit eenvoudig zonder beschadiging van de auto niet meer mogelijk is. Accessoires die niet verwijderd (kunnen) worden, vervallen om niet in eigendom van de eigenaar van de auto. 5. Schoonmaak- en herstelkosten, bijv. agv roken en/of huisdieren, zijn voor rekening van werknemer. 6. Bij vrijwillig vertrek van de werknemer, zal de bovennormbijdrage – zoals genoemd onder ‘autokeuze’ -, voor de resterende looptijd van de gebruiksovereenkomst, bij werknemer in rekening worden gebracht. Zorgvuldig gebruik Indien Alphabet aan TCPM rapporteert dat de werkelijke kosten aanmerkelijk naar boven afwijken van het gemiddelde voor het betreffende autotype en deze afwijking wordt veroorzaakt door verwijtbaar onoordeelkundig, onjuist of onzorgvuldig gebruik en/of het niet naar behoren nakomen van deze regeling en/of de gebruiksovereenkomst, is TCPM bevoegd de gebruiksovereenkomst conform het gestelde in deze regeling op te zeggen en de meerkosten bij de werknemer in rekening te brengen. Voor zover mogelijk zal Alphabet vroegtijdig aan de werknemer signaleren dat er sprake is van onoordeelkundig, onjuist en/of minder zorgvuldig gebruik.

10. Regeling lease-auto’s TCPM, september 2012

5/7


Bewust gebruik 1. Medewerker krijgt de beschikking over een online dashboard bij Alphabet en krijgt zo inzage in de parameters van zijn lease-auto. 2. Kosten kunnen worden bespaard door een rustige en energiezuinige rijstijl, juiste bandenspanning, gebruik van cruisecontrole en navigatie, beperkt gebruik van airco, snel doorschakelen, vroegtijdig gas los bij remmen, motor uit bij korte stops en het met beleid plannen van afspraken. Vermijdt dure benzinepompen langs de snelweg als ook de speciale brandstoffen!!. Onderhoud, reparaties, brandstofpas 1. TCPM stelt aan de werknemer een brandstofpas met pincode ter beschikking, voor de aanschaf van brandstof en smeermiddelen. 2. Alle reparaties en onderhoudsbeurten dienen door een officiële dealer van het betreffende automerk te worden verricht. De dealer neemt vooraf contact op met Alphabet. Mocht dit niet mogelijk zijn, omdat bijvoorbeeld een reparatie in het buitenland moet plaatsvinden, dan zal door de werknemer zelf voorafgaande toestemming van Alphabet moeten worden verkregen voor het laten verrichten van de reparatie, voor geschatte reparatiekosten boven (in 2011) ε 115. 3. Onrechtmatig gebruik van de mogelijkheid tot onderhoud en reparatie alsmede de brandstofpas zal op de werknemer worden verhaald, tenzij deze aantoont dat van enige schuld of verwijtbaarheid geen sprake is. Ontzegging van de rijbevoegdheid 1. De werknemer dient TCPM onmiddellijk te informeren als hem de rijbevoegdheid, al dan niet tijdelijk, is ontzegd. De werknemer is in dat geval gehouden alle bij de auto behorende bescheiden terstond over te dragen aan Alphabet. 2. In geval van ontzegging van de rijbevoegdheid aan de werknemer is de TCPM gerechtigd de auto, voor de duur van de ontzegging, toe te kennen aan een of meer andere werknemers. Beslag en maatregelen van derden Indien beslag op de auto is gelegd, indien derden maatregelen tegen de auto treffen of indien de auto uit het beheer van de werknemer raakt of dreigt te raken, dient de werknemer Alphabet daarvan onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, in kennis te stellen. Fiscale consequenties 1. De lease-auto valt met ingang van 01 januari 2006 onder de loonheffing en premieheffing werknemersverzekeringen. TCPM zal de voor privé gebruik verschuldigde bedragen van het salaris van werknemer inhouden. 2. De werknemer die om persoonlijke redenen niet privé met de lease-auto wil rijden, kan bij de fiscus een verklaring aanvragen. Uitsluitend na ontvangst van deze gewaarmerkte verklaring vervalt voor werknemer de verplichte bijtelling en de eigen bijdrage voor privé gebruik. 3. Indien werknemer van mening is dat in het betreffende kalenderjaar geen loonheffing had hoeven plaatsvinden omdat de auto naar het oordeel van de fiscus niet privé gebruikt is, dient werknemer een en ander zelf te corrigeren op zijn inkomstenbelastingformulier voor dat jaar, onder overlegging van voldoende bewijs. 4. Werknemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste en getrouwe naleving van de fiscale voorschriften die hierop van toepassing zijn. De werkgever aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid. Let op: veranderende wetgeving kan nadelige fiscale gevolgen hebben voor zowel zakelijk- als privé lease-auto rijders, naar verwachting het meest voor de minst zuinige modellen. Voorschriften van Alphabet Met betrekking tot het gebruik van de lease-auto dient de werknemer zich, naast het in deze regeling vastgelegde, te houden aan de voorschriften van Alphabet voor het gebruik en onderhoud van de lease-auto.

10. Regeling lease-auto’s TCPM, september 2012

6/7


Verkrijgingsrecht Voor door TCPM aangewezen werknemers, die als gevolg van verandering van hun functie-inhoud niet meer voldoen aan de criteria voor toekenning van een lease-auto, geldt dat deze werknemer als eerste het recht heeft de door hem/haar gebruikte lease-auto te kopen, conform de bepalingen van Alphabet. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2012 en vervangt alle voorgaande bepalingen hieromtrent. September 2012

10. Regeling lease-auto’s TCPM, september 2012

7/7


10A. Aanvullende Regeling lease-auto’s TCPM Interim Professionals

Toepassing Deze aanvulling op de bestaande Regeling lease-auto’s TCPM geldt uitsluitend voor de ambulante medewerker van TCPM Interim Professionals, met minimaal een jaarcontract ten behoeve van een tewerkstelling bij externe klanten van TCPM. Keuze vrijheid medewerker 1. Omdat voor Interim Professionals, bij elk (nieuw) project en plaatsing van medewerker, de afstand woonadres - adres werkplek/projectlocatie door TCPM wordt bepaald, biedt TCPM haar Interim Professionals de navolgende keuze mogelijkheid: a. Reizen middels eigen vervoer, vergoed volgens de bepaling uit de Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer TCPM. b. Gebruik van een standaard TCPM leaseauto (inclusief tankpas). 2. Een eenmaal gemaakte keuze voor het gebruik van de standaard TCPM leaseauto, geldt voor de lease contractperiode. Zakelijke kilometers TCPM stelt de standaard TCPM leaseauto voor de Interim Professional ter beschikking voor het maken van uitsluitend zakelijke kilometers. Medewerker dient een verklaring van niet-privé gebruik van de fiscus aan de salarisadministratie te overleggen en een gedegen kilometer registratie bij te houden. Uitsluitend in dat geval zal er geen fiscale bijtelling en inhouding eigen bijdrage plaatsvinden. Auto keuze / categorie indeling De standaard leaseauto’s, die TCPM op basis van deze aanvullende regeling beschikbaar stelt, zijn onderling vergelijkbaar en worden door TCPM op verantwoorde wijze gekozen. Promotiemateriaal Deze standaard leaseauto’s worden voorzien van promotiemateriaal van TCPM, zodanig dat deze een positieve bijdrage levert aan de naamsbekendheid van TCPM. Privégebruik 1. Indien medewerker wel privé gebruik maakt van de ter beschikking gestelde leaseauto, dan geldt de standaard Eigen Bijdrage van de eerste categorie, namelijk 95 euro minus een korting van 25 euro voor het gebruik van aangebracht promotiemateriaal. 2. Gereden privé kilometers boven 5.200 km op jaarbasis (pro rato 400 km per periode), worden halfjaarlijks verrekend (in periode 7 en periode 13) tegen €0,19 per kilometer met het door medewerker op de gebruikersovereenkomst aangegeven voorschotbedrag op basis van de verwachtingen voor het komende jaar. 3. De Eigen Bijdrage voor privé gebruik is: Bij Bij Bij Bij

0 – 5.200 km 5.200 – 10.000 km 10.000 – 15.000 km meer dan 15.000 km

€70,€140,- (incl. €70,- voorschot) €210,- (incl. €140,- voorschot) €280,- (incl. €210,- voorschot)

4. De totale Eigen Bijdrage wordt in mindering gebracht van de fiscale bijtelling via de periodieke salarisstrook, maar de fiscale bijtelling minus de Eigen Bijdrage kan nooit negatief zijn. 5. De keuze voor een verhoogde Eigen Bijdrage, is op basis van reële verwachtingen en kan daarop halfjaarlijks worden aangepast, ingaande per de eerstvolgende salarisperiode. 6. Let op: bij het ontbreken van km gegevens wordt bij de verrekening uitgegaan van bij TCPM bekende gegevens en/of een inschatting door Alphabet Carlease.

10A. Aanvullende Regeling leaseauto’s TCPM IP, juni 2013

1/2


Registratie gereden kilometers Medewerker registreert wekelijks op zijn tijdverantwoordingsformulier de gereden zakelijke kilometers, verdeeld over de volgende codes:

Woon-werk km Dienst km

Declareerbaar bij de klant Niet declareerbaar bij de klant Declareerbaar bij de klant Niet declareerbaar bij de klant

Code 46 48 08 47

(Zie ook regeling 14, AVR Regelingenbundel). Het verschil tussen de geregistreerde kilometers en de gereden kilometers wordt geacht voor privé doeleinden te zijn gemaakt. Tanken in het buitenland In het buitenland getankte brandstof komt voor vergoeding in aanmerking, mits het vertrek naar het buitenland vooraf wordt gemeld bij de leidinggevende. Binnen vier weken na terugkomst zijn de brandstof kosten te declareren via de leidinggevende. Auto ruil Auto ruil kan plaatsvinden tussen de medewerkers met de meeste en minst aantal gereden kilometers, om het te rijden kilometers gedurende de looptijd van het lease contract te middelen binnen het TCPM leaseauto wagenpark. Afwijken Mits commercieel verantwoord en noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie, kan de algemeen directeur besluiten dat deze Aanvullende Regeling lease-auto’s TCPM Interim Professionals op een medewerker van TCPM Interim Professionals niet van toepassing is en de medewerker rechtstreeks onder de Regeling lease-auto’s TCPM valt. In dat geval geldt altijd de meeneemverplichting. Overig Voor het overige gelden de bepalingen uit de Regeling Leaseauto’s TCPM, september 2012. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 15 juli 2013 en vervangt alle voorgaande bepalingen hieromtrent.

Juni 2013

10A. Aanvullende Regeling leaseauto’s TCPM IP, juni 2013

2/2


11. Regeling studiefaciliteiten

Begripsbepaling Werkgever / TCPM: Werknemer:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever.

Doel Deze regeling heeft ten doel om door vergoeding van studiekosten werknemer in staat te stellen diens beroepskennis en vakbekwaamheid voor het werk bij werkgever door studie te verbeteren, teneinde diens inzetbaarheid te vergroten. Algemeen 1. Om een studie of cursus te volgen die voor vergoeding in aanmerking komt, is jaarlijks vooraf goedkeuring van de verantwoordelijke manager vereist. 2. Het belang van werkgever wordt bij de beoordeling als uitgangspunt genomen. 3. Werknemer kan een voorschot voor de kosten van de cursus ontvangen tot maximaal â‚Ź 3.000,per jaar, inclusief voorgeschreven cursusmateriaal, tentamen- en examengeld. 4. Het cursusmateriaal wordt eigendom van de werknemer. 5. Tentamen- en examengeld kan, met uitzondering van dat voor de herkansing, bij werkgever worden gedeclareerd. 6. Reiskosten worden vergoed op basis van de regeling vergoeding reiskosten dienstreizen. 7. Verblijfskosten worden niet vergoed. Kwijtschelding 1. Van terugbetaling van het voorschot van de studiekosten kan werknemer worden kwijtgescholden, afhankelijk van de duur van het dienstverband bij werkgever na afronding van de cursus. 2. Terugbetaling van het voorschot studiekosten wordt kwijtgescholden in 3 jaar: 33,3% per jaar. 3. De kwijtschelding start na afronding van de studie of cursus. 4. Voorwaarde voor kwijtschelding is het behalen van het diploma of certificaat. 5. Een kopie van het diploma moet aan werkgever worden overhandigd. 6. Na opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever vindt automatisch kwijtschelding plaats, tenzij er sprake is van verwijtbaar ontslag. Studietijd 1. Tenzij iets anders wordt afgesproken dient voor cursusactiviteiten onder normale werktijden verlof te worden opgenomen (dit geldt ook voor stages, praktijkdagen etc.). 2. Voor de benodigde tijd voor het afleggen van examens geldt de regeling buitengewoon verlof. Studieovereenkomst Voor aanvang van de studie c.q. cursus wordt een studieovereenkomst opgesteld, die door werkgever en werknemer worden ondertekend. Fiscus 1. Het voorschot studiekosten wordt onbelast verkregen. 2. Terugbetaling door de werknemer is voor hem/haar aftrekbaar van de Inkomsten Belasting. 3. Terugbetaling door een derde kan alleen onbelast geschieden in hetzelfde fiscale jaar. Uitzonderingen Mits daarvoor een goede reden bestaat, kan in de studieovereenkomst van bovenstaande bepalingen worden afgeweken.

11. Regeling studiefaciliteiten TCPM, oktober 2009

1/3


Fiscale voordeel studiekosten 1. Indien de relevante studie of cursus niet (geheel) door TCPM wordt vergoed, bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid van een fiscale (netto) kostenvergoeding tegen inlevering van brutoloon en/of vakantiedagen. Werknemer ontvangt, door deze uitruil, het fiscale voordeel. 2. Het hiervoor bestemde formulier (aangehecht aan deze regeling) dient uiterlijk 1 december van het betreffende kalenderjaar ingevuld, ondertekend en te zijn ingeleverd bij p&o. 3. Inlevering van brutoloon kan maximaal tot het wettelijk minimumloon en heeft gevolgen voor de grondslag voor de berekening van een WIA-, WW- en ZW-uitkering. Ingeleverde vakantiedagen worden gewaardeerd op het bruto (uur)loon van de werknemer. 4. Het bedrag waarover werknemer het fiscale voordeel ontvangt, is niet nogmaals aftrekbaar via de aangifte inkomstenbelasting.

Oktober 2009

11. Regeling studiefaciliteiten TCPM, oktober 2009

2/3


Invulformulier ‘fiscale voordeel studiekosten’ behorende bij ‘Regeling studiefaciliteiten’

Naam medewerker Burgerservicenummer Personeelsnummer

: : :

verklaart hierbij dat de: • studie niet door een ander wordt vergoed; • studie gericht is op het verbeteren van de beroepskennis en vakbekwaamheid voor het werk bij TCPM (anders drempel van 500 euro); • kostenvergoeding is verstrekt of toegezegd vóór het einde van dit kalenderjaar, waarin ook de kosten worden gemaakt; • onderstaande studiekosten uitsluitend bestaan uit les-/collegegeld en cursusmateriaal zoals studieboeken/vakliteratuur; • reis-/verblijfkosten en andere kosten hierbij niet worden opgegeven; • originele betaalbewijzen zijn toegevoegd; • onderstaande studiekosten niet nogmaals bij de aangifte IB worden opgevoerd. Naam studie/cursus Naam opleidingsinstituut Plaats Totaal studiekosten

: : : : EUR

(Denk er aan originele betaalbewijzen/facturen bij te voegen) Werknemer verzoekt hierbij om fiscale verrekening van studiekosten volgens onderstaande wijze: Inleveren van brutoloon Het ingeleverde brutoloon bedraagt:

EUR

Inleveren van vakantiedagen De bruto waarde van de ingeleverde vakantiedagen is betreffende vakantiedagen.

EUR

De (netto) kostenvergoeding bedraagt in totaal:

EUR

Werknemer verzoekt de fiscale verrekening plaats te laten vinden gedurende

Handtekening medewerker:

11. Regeling studiefaciliteiten TCPM, oktober 2009

Datum:

3/3

perioden van 4 weken (max. 13 perioden).


12. Regeling (onkosten)declaraties Begripsbepaling Werkgever / TCPM: Werknemer:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever.

Algemeen 1. Facturen, bonnen en overige declaraties dienen, aangehecht aan het onkostendeclaratieformulier en voorzien van een handtekening voor akkoord van de bevoegde leidinggevende, in origineel aangeboden te worden aan de financiële administratie van TCPM facilitair. Voor facturen geldt bovendien dat deze gericht dienen te zijn aan werkgever en dat daarop de BTW vermeld is. 2. Onkostendeclaratieformulieren dienen te worden ingeleverd binnen vier weken na afloop van de periode waarop ze betrekking hebben. 3. Uitbetaling van de declaraties vindt plaats, na fiattering van de verantwoordelijke manager, aan het einde van de eerstvolgende periode nadat de (onkosten) declaraties zijn ingeleverd. 4. In overleg met de verantwoordelijke manager kan een voorschot worden verstrekt in verhouding tot de te verwachten onkosten. Onbelaste vergoedingen Onkosten in de vorm van onbelaste vergoedingen, worden vergoed: • voor zover deze fiscaal zijn toegestaan; • gebruikelijk zijn bij de opdrachtgever in vergelijkbare functies en/of omstandigheden; en • door werkgever bij de opdrachtgever in rekening zijn te brengen. Belaste vergoedingen Onkosten in de vorm van belaste vergoedingen, kunnen alleen worden vergoed, indien de uitgave van belang was voor de vervulling van de werkzaamheden en deze kosten in overleg met werkgever zijn gemaakt, tenzij anders overeengekomen. Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Reiskosten voor woon-werkverkeer worden per periode vergoed op basis van de regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer.

Januari 2009

12. Regeling (onkosten)declaraties TCPM, januari 2009

1/1


13. Regeling beursbezoeken Begripsbepaling Werkgever / TCPM: Werknemer:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever.

Algemeen In overleg met de verantwoordelijke manager kan een beurs bezocht worden onder werktijd. Het onderwerp van de beurs moet verband houden met de functie van de werknemer. Vergoeding onkosten Met inachtneming van de regeling (onkosten)declaraties, en onder overlegging van de aankoopbewijzen, kunnen de volgende onkosten worden vergoed: • lunchkosten: tot een maximum van € 15; • beurscatalogus: volledig vergoed; • entreegelden: indien er geen relatiekaarten beschikbaar zijn, volledig vergoed. Vergoeding reiskosten Reiskosten worden vergoed overeenkomstig de regeling vergoeding (reis)kosten dienstreizen. Compensatie bezoekuren Bezoekuren worden als werkuren vergoed, uitsluitend met toestemming van de verantwoordelijke manager en met een maximum van 8 uren per jaar. Het maximum aantal uren kan in overleg worden uitgebreid, indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Januari 2009

13. Regeling beursbezoeken TCPM, januari 2009

1/1


14. Regeling formulieren tijd- (en kilometer) verantwoording Begripsbepaling Werkgever / TCPM: Werknemer:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever.

Algemeen Binnen de organisatie van werkgever vindt de verwerking van het salaris alsmede de gehele projectadministratie plaats middels tijdverantwoordingen. Voor de verantwoording van de uren wordt er gebruikt gemaakt van een digitaal systeem. Bij aanvang van het dienstverband ontvangt de medewerker een handleiding digitale urenverantwoording en een inlognaam. Verder ontvangt de werknemer een duidelijke invulinstructie (zie bijlage). Invullen, ondertekenen en inleveren 1. Werknemer is verplicht tot het nauwkeurig en compleet invullen van de tijdverantwoording (in overeenstemming met het aantal contracturen en de extra, overwerk- en / of toeslaguren, die door hem in die week zijn gewerkt, evenals het aantal uren betreffende arbeidsongeschiktheid, feestdagen, buitengewoon verlof, kortverzuim en vakantie), alsmede de gemaakte woonwerkverkeer - en dienstkilometers. 2. De leidinggevende (bij de werkgever), controleert de tijdverantwoording, en accordeert deze in het digitale systeem. 3. De tijdverantwoording dient aan het einde van de betreffende week en uiterlijk voor de daarop volgende maandag om 12.00 uur bij leidinggevende/ werkgever te zijn ingeleverd. 4. Werknemer draagt er zorg voor dat een print uit het digitale systeem wordt afgetekend door zijn leidinggevende (bij opdrachtgever) en bij de administratie van werkgever terechtkomt: regelmatig bij eerstvolgend contact, tenzij anders (in welk geval werkgever hiertoe portvrije enveloppen verstrekt). 5. De leidinggevende controleert de urenverantwoording. Eventuele mutaties en onduidelijkheden zijn in overleg met werknemer. Arbeidsongeschikt / minder werk Ook indien werknemer arbeidsongeschikt is of indien werknemer geen of minder werkzaamheden dan overeengekomen heeft verricht, dient werknemer een tijdverantwoording in bij werkgever. Voorbehoud 1. Werkgever behoudt zich het recht voor, na schriftelijk verzoek, tot het opleggen van een administratieve boete van 25 euro per vertraagde dag, in te houden op het eerstvolgende salaris, c.q. het opschorten van het salaris, indien de urenverantwoordingen niet of niet tijdig zijn ingeleverd en/of niet door de juiste persoon zijn ondertekend, dan wel blijvend onjuist ingevuld worden. 2. De hierdoor gemaakte extra administratieve kosten zullen eveneens bij werknemer in rekening worden gebracht. Januari 2010

14. Regeling formulieren tijd (en kilometer)verantwoording TCPM, januari 2010 1/4


Bijlage: Handleiding: invullen tijdverantwoordingsformulier Voor het invullen van uw urenverantwoording heeft u de beschikking over de volgende werkcodes: Directe 01 03 04 09 10 11 21 31

uren: Uren direct Reisuren declareerbaar bij klant Reisuren niet declareerbaar bij klant Uren niet declareerbaar bij klant Extra uren 100% Overuren 125% (maandag t/m vrijdag) Overuren 150% (zaterdag) Overuren 200% (zondag)

Indirecte uren: 60(0) Vakantie 61 Buitengewoon verlof 62 Ziek 63 (Tand)arts 64 Feestdag 65 ADV 66 Onbetaald Verlof 90 Leegloop/studie 91 Acquisitie intern 92 Acquisitie bezoek 93 Offertes 94 Automatisering 97 W&S uren 98 Arbeidstherapeutisch 99 Overig indirect

70 71 73 74

Calamiteitenverlof Verzorgingsverlof Ouderschapsverlof Zwangerschaps- / bevallingsverlof 75 Adoptie- / pleegzorgverlof 76 Kraamverlof

Kilometers: 05 Woonwerk kilometers niet declareerbaar bij klant 44 Woonwerk kilometers declareerbaar bij klant 06 Dienstkilometers declareerbaar bij klant 0(0)7 Dienstkilometers niet declareerbaar bij klant / beursbezoek 08 Leasekilometers in rekening te brengen bij klant 46 Declareerbare woonwerk kilometers voor leaseauto’s De directe urencodes worden gebruikt als u werkzaamheden verricht aan de uitvoering van een project en worden op het project geboekt. Voor de indirecte uren, uren die niet direct aan de uitvoering van een project worden besteed, gebruikt u het nummer van de BV: Codes BV’s: 19999 TCPM 29999 TCPM 39999 TCPM 49999 TCPM 59999 TCPM 69999 TCPM 79999 TCPM 900099 TCPM

Midden BV Oost BV West BV Zuid BV Noord BV Advies BV Engineering BV Facilitair

14. Regeling formulieren tijd (en kilometer)verantwoording TCPM, januari 2010 2/4


Voorbeeld: U bent een medewerker van TCPM Midden B.V. Gewerkte uren: Maandag: 8 uren bij de klant op project 110221 Dinsdag: 8 uren en 2 overuren bij de klant op project 110221 Woensdag: 8 uren intern op project 110221 Donderdag: 8 uren adv opgenomen Vrijdag: 8 uren adv opgenomen Uw urenverantwoording dient als volgt te worden ingevoerd:

Kilometers Indien uw reisafstand van huis naar uw werk 10 of meer kilometer enkele reis bedraagt, mag u deze declareren. De juiste afstand zal u worden medegedeeld door de verantwoordelijke manager – of adviseur Interim Professionals van de BV waarvoor u werkzaam bent. Woon-werkverkeer kilometers gemaakt voor directe uren, moeten op een ordernummer worden geboekt. In dit voorbeeld dus 110221. Dit geldt zowel voor directe uren intern (op de BV) als extern (bij de klant). Woon-werkverkeer kilometers gemaakt voor indirecte uren worden net als de indirecte uren gedeclareerd op ordernummer 19999 bij TCPM Midden BV, 29999 bij TCPM Oost BV, etc. zie hierboven onder codes BV’s. Vervolg voorbeeld inzake kilometers: Stel uw reisafstand naar de klant bedraagt 50 kilometer enkele reis. Deze kilometers zijn declareerbaar bij de klant. De afstand naar de BV van TCPM Midden B.V. bedraagt 20 kilometer en deze zijn niet declareerbaar bij de klant. U dient uw kilometers als volgt te declareren:

Dienstkilometers voor een project dient men ook te boeken op het ordernummer, waarbij er een onderscheid is in wel of niet declareerbaar naar de klant. Algemene dienstkilometers, bijvoorbeeld voor een acquisitie/ bedrijfsbezoek, dienen op het nummer van de BV te worden gedeclareerd; 19999 bij TCPM Midden BV, 29999 bij TCPM Oost BV, etc. zie hierboven onder codes BV’s. Verder dient het volgende nog te worden opgemerkt: Bij externe projecten dient een print van de urenverantwoording per klant te worden afgedrukt. De print van de urenverantwoording dient door de klant te worden afgetekend. Indien u vragen heeft, neem dan contact op met de financiële administratie in Apeldoorn.

14. Regeling formulieren tijd (en kilometer)verantwoording TCPM, januari 2010 3/4


Waar dient u op te letten bij de controle van het urenverantwoordingsformulier? 1. 2. 3. 4.

controleer of er 40 uren worden gedeclareerd bij een volledige dienstbetrekking; de uren dienen per dag te worden gedeclareerd om zo de volledigheid te kunnen controleren; controleer of de medewerker de uren en de kilometers conform invulinstructie declareert; controleer het aantal kilometers die worden gedeclareerd.

Januari 2010

14. Regeling formulieren tijd (en kilometer)verantwoording TCPM, januari 2010 4/4


15. Regeling Personeelsvereniging Begripsbepaling Werkgever / TCPM: Werknemer:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever.

Algemeen 1. Binnen de organisatie van werkgever is een personeelsvereniging: ‘TC-Flyers’. 2. De vereniging is geheel verantwoordelijk voor haar eigen activiteiten en financiën. Doel Het doel hiervan is om de leden op een informele manier met elkaar in contact te brengen. Activiteit 1. Het bestuur van de vereniging organiseert een aantal keer per jaar een activiteit. 2. Bij alle activiteiten van de vereniging is de partner van werknemer ook welkom. 3. In een aantal gevallen zijn de kinderen van werknemer ook welkom. Lid 1. Elke werknemer is bij indiensttreding automatisch lid. 2. Beëindiging van het lidmaatschap vindt schriftelijk plaats t.a.v. de voorzitter van de personeelsvereniging en met gegronde reden. Contributie 1. De contributie van de leden wordt per periode ingehouden en bedraagt (in 2012) € 5,50. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. 2. De werkgever draagt tot maximaal een zelfde bedrag bij. 3. De contributie wordt periodiek op het netto salaris van werknemer ingehouden. Aansprakelijkheid 1. Deelname aan alle door de personeelsvereniging georganiseerde activiteiten is op vrijwillige basis. 2. De activiteiten vinden geheel op eigen risico van de deelnemer plaats. 3. De deelnemer verplicht zich te houden aan de instructies, aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften van de begeleiders. 4. De deelnemer vrijwaart te allen tijde TCPM voor elke vorm van aansprakelijkheid. Januari 2012

15. Regeling personeelsvereniging TCPM, juli 2011

1/1


16. Regeling Arbeidsomstandigheden, - ongevallen en ongewenst gedrag Begripsomschrijving Werkgever / TCPM: Werknemer:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever. Arbeidsomstandigheden (=Arbo) De omstandigheden waaronder werknemers hun werk verrichten in termen van veiligheid, gezondheid en welzijn. Risico-inventarisatie & - evaluatie (= RI&E) Een eigen onderzoek door een kerndeskundige van TCPM naar de arbeidsrisico’s en de getroffen voorzieningen binnen de kantoren van werkgever. Inleiding 1. Werkgever heeft de wettelijke zorgplicht voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. Werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en daarmee de veiligheid van zijn werknemers. Een en ander is geregeld in de Arbo-wet, het Arbo-besluit, de Arbo-regeling en beleidsregels hieromtrent. 2. Werkgever zal zich inspannen teneinde te streven naar optimale arbeidsomstandigheden. Deze regeling geeft het beleid van werkgever weer. De opgestelde wettelijke verplichtingen en de op basis van de Arbo-wet uitgevoerde risico-inventarisatie en evaluatie van haar Arbodienst, ArboNed, zijn daarbij leidraad. 3. Voor arbeidsongevallen geldt een registratie - en meldingsplicht. Registratie vindt plaats bij p&o. 4. De uitvoering van het arbobeleid zal in nauwe samenwerking met de OR plaatsvinden. Verzuim Het door werkgever gehanteerde verzuimbeleid staat beschreven in het verzuimreglement. Informatieplicht 1. Werkgever heeft een zorgplicht naar de werknemer. Dit vertaalt zich in een informatieplicht betreffende de arbeidsomstandigheden c.q. veiligheid van de werkplek. 2. Bovenstaande geldt ook als de werkplek bij de opdrachtgever is. Zeggenschap over hoe deze zorgplicht door diens opdrachtgever wordt ingevuld heeft werkgever echter niet. Des te belangrijker is het dat werknemer te allen tijde alert dient te blijven op zijn eigen veiligheid en de juiste arbeidsomstandigheden. 3. Voorafgaande aan een tewerkstelling zal werkgever werknemer inlichten over de arbeidsomstandigheden en de eventuele risico’s op de werkplek. Indien aanwezig zal een kopie van de risico-inventarisatie voor de betreffende werkplek aan de werknemer worden verstrekt. 4. Zonodig vindt door de leidinggevende tijdens een werkoverleg voorlichting over (wijzigingen in) de arbeidsomstandigheden plaats. Deelname wordt vastgelegd. 5. Werknemer dient onveilige situaties onmiddellijk door te geven, zowel bij diens direct leidinggevende als bij p&o. Bedrijfshulpverlening 1. De bedrijfshulpverlener is bij een calamiteit de voorpost tot de ambulancedienst, arts of brandweer, teneinde de in het gebouw aanwezige mensen in veiligheid te brengen. De bedrijfshulpverlener kan een beginnende brand bestrijden en/of eerste hulp verlenen en/of een ontruiming begeleiden. Hij is geen EHBO-er, maar een allround hulpverlener die niet alleen bij brand, maar ook bij een ongeval of bijv. een hartaanval meteen kan ingrijpen en de schade kan beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener houdt op als de ambulance of brandweer (of politie) arriveert.

16. Regeling arbo, -ongevallen en ongewenst gedrag TCPM, januari 2010 1/7


2. De bedrijfshulpverleners van werkgever die geleerd hebben om snel en effectief op te treden na het plaatsvinden van een ongeval of brand zijn a. In Apeldoorn: mevrouw M. van der Linden (management assistent TCPM facilitair) en de heer J.P. Hardeman (senior adviseur veiligheid); b. in Hengelo mevrouw J. Geurtse (receptioniste-telefoniste–administratief medewerkster) en de heer ing. H.J.J. Wispels (vestigingsmanager interim professionals); en c. in Boxmeer de heren ing. H.J.M. van de Vrugt (technisch directeur) en S.F.M.A. Pompen (vestigingsmanager interim professionals). 3. De bedrijfshulpverleners kunnen ook informatie geven over vluchtwegen in geval van een calamiteit. 4. Werknemers dienen kennis te nemen van het bedrijfsnoodplan en op de hoogte te zijn van de aanwezige blusmiddelen. Preventiemedewerker 1. De preventiemedewerker staat TCPM bij in de uitvoering van de preventietaken en de dagelijkse zorg voor veiligheid en gezondheid. 2. Meer in het bijzonder geeft de preventiemedewerker advies bij de totstandkoming van de RI&E, werkt mee aan de uitvoering van het plan van aanpak, geeft advies over arbeidsbeschermende maatregelen, geeft voorlichting, ziet toe op een juist gebruik van beschermingsmiddelen en instructies en coÜrdineert alle arbotaken. De preventiemedewerker geeft advies aan - en werkt nauw samen met de OR. 3. Preventiemedewerker voor TCPM is de heer J.P. Hardeman, senior adviseur veiligheid bij TCPM Advies BV. Arbeidsgeneeskundig onderzoek 1. De werknemer met arbeidsgerelateerde vragen of klachten, kan te allen tijde rechtstreeks of via P&O een gesprek met de arbeidsgeneeskundige van ArboNed aanvragen. 2. Een verzoek voor een algehele medische check-up behoort tot de dienstverlening van de huisarts. (Arbeids)ongevallen 1. Een arbeidsongeval is een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis. 2. Ongevallen, bijna-ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties bij werkgever dienen onmiddellijk te worden gemeld bij p&o. Het doel hiervan is het nemen van maatregelen om herhaling te voorkomen. 3. Wanneer spreek je van a. een arbeidsongeval: als er sprake is van dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname; b. een incident: als in minder gunstige omstandigheden het voorval tot een arbeidsongeval zou hebben geleid; en c. een gevaarlijke situatie: als het een situatie betreft die tot een arbeidsongeval kan leiden. 4. Bij de melding dient de aard van het ongeval (letsel, medische behandeling), de omstandigheden (plaats, datum, tijd, situatie, oorzaak, getuigen) en de schade te worden doorgegeven. 5. Een arbeidsongeval wordt door p&o aan de Arbeidsinspectie, de bedrijfshulpverleners en de OR doorgegeven. Alle meldingen worden door p&o geregistreerd.

16. Regeling arbo, -ongevallen en ongewenst gedrag TCPM, januari 2010 2/7


Ongewenst gedrag 1. Ongewenst gedrag is dat gedrag dat afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen en mannen op het werk. Dit gedrag omvat elke handeling waarvan een ander niet gediend is; bijvoorbeeld pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. 2. Gezien de effecten van het ongewenste gedrag op zowel de persoon als de organisatie van werkgever kan dergelijk gedag niet worden getolereerd. 3. Indien een medewerker ongewenst gedrag ervaart, kan hij dit direct met de veroorzaker bespreken. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan de klacht worden gemeld bij de vertrouwenspersoon dan wel het hoofd p&o. Getracht zal worden met de aangeklaagde tot een oplossing te komen. 4. Als vertrouwenspersoon treedt op een bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt, coรถrdineert, wint informatie in, is klachtenbegeleider en kan beleidsvoorstellen doen. Er hoeft niet te worden gemeld wie de klager is. 5. Tegen de aangeklaagde kunnen de in het Arbeidsvoorwaardenreglement TCPM genoemde disciplinaire maatregelen worden genomen. 6. De aangeklaagde zal inzake (seksuele) intimidatie moeten bewijzen dat de klacht niet juist is.

16. Regeling arbo, -ongevallen en ongewenst gedrag TCPM, januari 2010 3/7


Voor de volgende belangrijke Arbo items zijn hier een aantal maatregelen en tips opgenomen ter voorkoming van uitval: -

roken; beeldschermwerk en rsi; inrichting van de werkplek; veilige werkplek; burn-out.

Roken In de kantoren van werkgever mag niet worden gerookt. Beeldschermwerk en rsi 1. RSI (Repetitive Strain Injury) is een klachtensyndroom, een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen aan nek, bovenrug, schouder, boven- of onderarm, elleboog, pols of hand, of een combinatie hiervan. 2. RSI ontstaat door een combinatie van factoren en het gevolg van het uit balans zijn van de belasting (bijvoorbeeld het werk) en de belastbaarheid (de hoeveelheid werk die een persoon aankan): a. fysieke risicofactoren zijn: een ongemakkelijke houding, herhaling van beweging, veel kracht zetten, blootstelling aan trillingen en een slechte conditie; b. psychosociale arbeidsgebonden factoren die in combinatie met de fysieke factoren de kans op RSI vergoten zijn: de sfeer op het werk, werkdruk, steun van collega’s. Te weinig hersteltijd, hoge psychologische belasting, te hoge werkdruk, geen pauzes, werk met hoge mentale eisen en weinig sociale ondersteuning (relaties met collega’s, leidinggevenden en management); c. persoonsgebonden risicofactoren hebben mensen die: perfectionistisch zijn, moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen, op een foute manier met stress omgaan, niet in staat zijn grenzen te stellen; d. risicofactoren buiten het werk liggen in: een slechte stoel achter de computer, veel en gespannen autorijden, kou/tocht en langdurig klussen in huis. 3. Wat kan de werknemer zelf doen om RSI te voorkomen: a. zorgen voor afwisseling in de werkzaamheden en de werkhouding; b. zorgen voor voldoende rustmomenten om de spieren even te ontspannen, al dan niet door het doen van oefeningen (bijvoorbeeld ieder uur een paar minuten). Een hierbij behulpzaam pauzesoftware-programma kan door de systeembeheerder worden geïnstalleerd op de desktop van werknemer. Ook is bij p&o een folder met oefeningen voor de beeldschermwerker op te vragen; c. alert zijn op werkdruk. In overleg met de leidinggevende kan worden bekeken hoe dit teruggedrongen kan worden. Niet te lang blijven doorwerken, regelmatig zelf pauzes inlassen; d. vermijden van storende factoren op uw werkplek als kou, tocht, lawaai en slechte verlichting. Zet uw stoel op de goede hoogte (zie ook hierna onder ‘inrichting van de werkplek’); e. computerwerk zoveel mogelijk afwisselen met andere werkzaamheden; f. melden van eventuele klachten aan de leidinggevende, p&o en/of de bedrijfsarts; g. serieus nemen van de eerste signalen van rsi; krampen en tintelingen. 4. Mocht bovenstaande niet lukken, dan dient werknemer dat bij zijn leidinggevende aan te geven, zodat tijdig maatregelen getroffen kunnen worden.

16. Regeling arbo, -ongevallen en ongewenst gedrag TCPM, januari 2010 4/7


Inrichting van de werkplek

Teneinde de kans op RSI-klachten te verkleinen volgt hierna een opsomming over de afstelling van de bureaustoel, bureau en de instelling van het beeldscherm. 1. Waar het om gaat is een ontspannen, symmetrische werkhouding, waarbij goede steun voor rug, romp, armen en benen aanwezig is. Daarnaast is afwisseling van houding essentieel. Dit is immers waar het echt om gaat: ook een juiste houding is niet gezond als die niet regelmatig wordt afgewisseld. 2. Is het bureau niet in hoogte verstelbaar en komen de voeten daardoor niet bij de grond? Dan kan de werknemer een voetenbankje gebruiken. 3. Als werknemer langdurig zittend werk doet, moet hij dat ontspannen op zijn bureaustoel kunnen doen. Het navolgende dient mogelijk te zijn: a. de voeten moeten op 10-20 cm voor de stoel plat op de grond staan. De hoek tussen het bovenlichaam en bovenbenen is dan ongeveer 90-95°; b. knel de onderbenen niet af: houdt minimaal een vuistbreedte ruimte tussen het einde van de zitting en uw knieholte; c. zorg ervoor dat de bovenbenen ontspannen op de zitting rusten; d. zorg ervoor dat er voldoende steun is van de rugleuning, vooral in het onderste deel van de rug (de lendenen). Voor een juiste instelling dient werknemer de hoogte van de rugleuning aan te passen; e. stel de armsteunen op of iets boven ellebooghoogte in. De bovenarmen en schouders van werknemer moeten hierbij ontspannen kunnen hangen. Als alternatieve armsteun kan het bureaublad worden gebruikt. Stel de armsteunen lager in zodat ze onder het bureau passen. 4. Werknemer dient ook aandacht te besteden aan de hoogte van het bureau. Vaak kan deze met behulp van de hoogte-instelling aangepast worden aan de stoel. a. Bij intensief beeldschermwerk moeten de handen op ellebooghoogte (of iets lager) op het bureau geplaatst kunnen worden. De onderarmen lopen hierbij horizontaal (of iets naar beneden). b. Bij minder intensief beeldschermwerk kan een wat hogere bureauhoogte worden gekozen. De armsteunen zijn dan op gelijke hoogte als het bureau. 5. Werknemer draagt er zorg voor dat ontspannen achter het beeldscherm kan worden gewerkt. Let daarbij op het volgende: a. zet het beeldscherm niet vlak onder het raam of bij een sterk reflecterende (witte) muur. Zo wordt het contrast tussen het scherm en de rest van de omgeving niet te groot; b. ga recht achter het beeldscherm zitten, zodat niet steeds het hoofd hoeft te worden gedraaid; c. voorkom hinderlijke spiegelingen in het beeldscherm van tl- of bureaulampen door het beeld iets te kantelen; d. het beeldscherm moet op zo’n 50 tot 70 centimeter van de ogen geplaatst zijn; e. zorg ervoor dat de bovenzijde van het beeldscherm zich ongeveer op ooghoogte bevindt; f. gebruik altijd donkere letters tegen een lichte achtergrond. Beperk verder de contrastinstelling, zodat het beeldscherm minder fel is. 16. Regeling arbo, -ongevallen en ongewenst gedrag TCPM, januari 2010 5/7


6. Naast de instelling van beeldscherm, bureau en bureaustoel is ook de wijze waarop met het toetsenbord en de muis wordt gewerkt van belang om het risico op RSI te beperken. a. maak op het toetsenbord lichte aanslagen en gebruik de verschillende functietoetsen van uw toetsenbord. Maak geen toetsencombinaties met één hand; b. houdt de polsen in een rechte lijn tussen de armen en handen. Laat de polsen tijdens het typen niet op het bureau of toetsenbord rusten, maar til ze iets op; c. typ met de hele hand. Reik voor het bereiken van ‘verre toetsen’ (zoals de escapetoets of deletetoets) met de hele hand en niet slechts met één gestrekte vinger. 7. Veel mensen spannen de spieren en pezen in hun hand teveel aan bij het hanteren van de muis. Dit kan verkramping en pijn tot gevolg hebben. Daarom: a. gebruik de muis vanuit de arm en niet vanuit de pols; b. leg de muis voor in de hand; c. laat de arm waarmee gemuisd wordt zoveel mogelijk rusten op de armleuning van de bureaustoel. Ook kan een arm op tafel worden gelegd. Soms kan een polsmatje een extra steuntje geven; d. gebruik zoveel mogelijk de functietoetsen en toetsencombinaties van het toetsenbord; e. stel de muisinstelling in op zo langzaam mogelijk; f. laat de muis regelmatig schoonmaken. Veilige werkplek Om te voorkomen dat werknemer regelmatig een forse verkoudheid oploopt, zijn nek ‘vastzit’, of dat hem op het werk een ongeluk overkomt, volgen een aantal tips voor een veilige werkplek. 1. Kleding die voldoende ruim zit werkt plezierig. Zorg daarom voor kleding waarin gemakkelijk te bewegen is, die bovendien warm genoeg is. Spieren krijgen zo minder kans om af te koelen waardoor rugklachten kunnen worden voorkomen. Daar waar nodig, dienen op een werkvloer oor- en/of oogbeschermers, een helm en veiligheidsschoenen met stalen neuzen te worden gedragen. 2. Spullen die onhandig hoog of laag staan opgesteld, een rommelige werkplek waar van alles rondslingert dat niet direct gebruikt hoeft te worden, wekt niet alleen ergernis tijdens het werk, maar kan ook rugklachten of ongelukken veroorzaken. Probeer er daarom voor te zorgen dat spullen die veel gebruikt worden, op een bereikbare plaats liggen. Werknemer dient zaken / voorwerpen die hij niet gebruikt zoveel mogelijk op te ruimen. 3. Zelfs de beste vakman of – vrouw moet in een nieuwe situatie worden ingewerkt. Hoe druk de leidinggevende / opdrachtgever het ook heeft, de werknemer dient altijd goed op de hoogte te zijn van de werk- en veiligheidsinstructies. Werknemer dient ook zelf te vragen wat er van hem wordt verwacht en welke (machines en) materialen daarbij worden gebruikt. 4. Vraag vooral naar de risico’s die het werk met zich mee kan brengen en hoe daar het best mee omgegaan kan worden. Zijn er bijvoorbeeld beschermende middelen die gedragen kunnen worden? Het is van zeer groot belang dat werknemer dit allemaal goed weet. Werknemer en leidinggevende neem hiervoor de tijd!

16. Regeling arbo, -ongevallen en ongewenst gedrag TCPM, januari 2010 6/7


Burn out 1. Stress is eigenlijk niet ongewoon. Om het werk goed te kunnen doen, is een beetje stress helemaal niet erg. Integendeel, juist onder druk haal je het beste uit jezelf. Maar stress kan ook te veel worden, een negatieve vorm aannemen en averechts werken. Het eindpunt heet burn out: een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een periode van werkstress. 2. Niet iedereen is even gevoelig voor stress. Het zijn vaak juist de mensen van wie je het niet verwacht die opbranden. Het zijn de harde werkers, de mensen met verantwoordelijkheidsgevoel. Mensen die ambitieus en perfectionistisch zijn, lopen een verhoogd risico. Zeker als zij niet die erkenning krijgen die zij verdienen. Maar ook waarden als loyaliteit, plichtsgetrouwheid en zorg voor anderen spelen een rol. 3. Flink doen en je ‘eroverheen zetten’ helpen zeker niet. Thuis op de bank zitten en rust houden evenmin. 4. Wie last heeft van spanningsklachten moet: a. onderzoeken wat hij zelf actief anders kan doen om ongezonde stress in de toekomst te vermijden; b. zich bewust worden van de symptomen; c. zich proberen te bezinnen / te ontspannen; d. zijn positieve eigenschappen proberen te gebruiken; e. doelen stellen; f. zijn tijd goed indelen; g. spanning trachten te voorkomen. 5. Achteraf zeggen veel mensen dat ze de burn out wel hadden zien aankomen maar de signalen genegeerd hebben. Symptomen als vermoeidheid en concentratieproblemen werden gebagatelliseerd. Dat zij uiteindelijk ziek naar huis gaan, is meestal het gevolg van een incident. Laat het niet zover komen!. Januari 2010

16. Regeling arbo, -ongevallen en ongewenst gedrag TCPM, januari 2010 7/7


17. Regeling ideeënbus Begripsomschrijving Werkgever / TCPM: Werknemer:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever.

Doelstelling 1. Het doel van de ideeënbus is een bijdrage te leveren aan de bedrijfsdoelstelling in de ruimste zin van het woord. 2. De ideeënbus staat open voor ideeën van alle werknemers. Definitie 1. Een idee is elke voor de werksituatie nieuwe gedachte, welke kan leiden tot toepassing of verbetering van werkmethoden, werkomstandigheden, werkverhoudingen, veiligheid, kwaliteit, service en/of besparing van tijd, geld en/of materiaal bij werkgever. 2. Als een idee wordt ook aangemerkt een voorstel betrekking hebbend op het eigen werk van de inzender, tenzij dit een vanzelfsprekend onderdeel van zijn werk uitmaakt. 3. Het idee moet een vondst zijn van de inzender(s) en binnen het vermogen van werkgever uitvoerbaar zijn. Omschrijving Een idee dient zoveel mogelijk te zijn toegelicht eventueel met tekeningen, berekeningen of overzichten. Indienen van een idee 1. Een idee wordt via Intranet aan het hoofd p&o bekend gemaakt. 2. De inzender(s) vermeldt per idee duidelijk zijn naam. 3. Het hoofd p&o bespreekt het idee met algemeen directeur (= de ideeënbuscommissie). Beoordeling van een idee 1. De ideeënbuscommissie beoordeelt of het idee acceptabel is. 2. Zonodig wordt met (externe) adviseurs en/of deskundigen overlegd. 3. De inzender kan indien nodig worden geraadpleegd voor een nadere toelichting. 4. Wanneer het idee haalbaar lijkt wordt de voorgestelde oplossing verder in detail bestudeerd en beoordeeld door een of meer (externe) adviseurs. 5. Afhankelijk van de conclusie kan het idee leiden tot afwijzing ofwel het laten uitvoeren en implementatie van het idee. 6. Beloond worden ideeën die worden uitgevoerd en leiden tot een zekere mate van besparing dan wel opbrengst. 7. Een idee zal in de regel binnen 3 maanden na ontvangstbevestiging worden afgehandeld. 8. De beoordeling door de ideeënbuscommissie staat vast. Beloning 1. Uitgevoerde ideeën worden beloond met € 100, € 350 of € 750. 2. Die beloning zal worden uitgekeerd die afgerond het dichtst ligt bij 20% van de omvang van de geschatte besparing dan wel opbrengst van het idee over de periode van een jaar. 3. De beloning is bruto, werkgever is verplicht over de beloning de verschuldigde belasting en premies in te houden. 4. Uitbetaling van de beloning vindt plaats bij de salarisbetaling van de eerstvolgende periode nadat de beloning is vastgesteld.

Januari 2009

17. Regeling ideeënbus TCPM, januari 2009

1/1


18. Levensloopregeling

Einde levensloopregeling Met ingang van 1 januari 2012 is het niet langer mogelijk om in te sparen in de levensloopregeling. Vitaliteitsregeling Huidige regeling wordt, naar verwachting in 2013, opgenomen in een nieuwe regeling vitaliteitssparen. Overgangsregeling 1. De levensloopregeling wordt opengehouden voor deelnemers die op 31 december 2011 minimaal â‚Ź3.000,- (incl. rendement) op hun levensloopregeling hebben staan. 2. Deelnemers die minimaal â‚Ź3.000,- op hun levensloopregeling hebben staan, zijn niet verplicht deel te nemen aan de overgangsregeling levensloopregeling. Zij mogen het spaartegoed in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen. 3. Deelnemers met minder dan â‚Ź3.000,- spaargeld kunnen het tegoed in 2012 of in 2013 voor verlof opnemen of in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen. 4. Vanaf 1 januari 2012 bouwen deelnemers geen levensloopverlofkorting meer op. Tot 01 januari 2012 opgebouwde rechten kunnen worden verzilverd bij opname van het spaartegoed of bij omzetting van de levensloopregeling in een regeling vitaliteitssparen.

November 2011

18. Levensloopregeling TCPM, januari 2012

1/1


19. Fietsregeling Begripsomschrijving Werkgever / TCPM: Werknemer: Fiets:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever. Een rijwiel zonder hulpmotor of met een elektrische hulpmotor die trapondersteuning verleent.

Algemeen In het kader van deze regeling wordt werknemer de mogelijkheid geboden om via werkgever een kostenvergoeding voor de aanschaf van een (nieuwe of gebruikte) fiets, een fietsverzekering en met een fiets samenhangende zaken te ontvangen tegen inlevering van brutoloon en/of vakantiedagen. Basis van de regeling Om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer te stimuleren gelden bepaalde fiscale faciliteiten. Voor wat betreft de loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn die faciliteiten opgenomen in de artikelen 37 en 107 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 en nader omschreven in het Besluit van de Directeur-generaal Belastingdienst, d.d. 22 juni 2004. Wettelijke vereisten 1. Om in aanmerking te komen voor een kostenvergoeding op basis van deze regeling dient werknemer op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer (geheel of gedeeltelijk) gebruik te maken van de fiets. 2. In de twee voorafgaande kalenderjaren mag geen deelname aan deze of enig andere fietsregeling of daarop gelijkend hebben plaatsgevonden. 3. Als het de werkgever duidelijk is dat niet aan die voorwaarden wordt voldaan, dan zal geen kostenvergoeding verstrekt worden. 4. Werkgever kan opname in deze regeling in enig jaar weigeren, indien geen fiscale ruimte meer beschikbaar is in de werkkostenregeling van dat jaar. Kostenvergoeding tegen inlevering bruto salaris 1. De kostenvergoeding geldt voor een fiets, een fietsverzekering en met een fiets samenhangende zaken. 2. De werknemer heeft de mogelijkheid gedurende 13 perioden van 4 weken via het salaris een (netto) kostenvergoeding voor een fiets, een fietsverzekering en met een fiets samenhangende zaken te ontvangen tegen inlevering van bruto salaris. De (netto) kostenvergoeding is gelijk aan het ingeleverde bruto salaris. 3. Het wettelijke minimumloon kan niet gebruikt worden voor het verkrijgen van de (netto) kostenvergoeding. Kostenvergoeding tegen inlevering van vakantiedagen 1. De werknemer heeft daarnaast de mogelijkheid gedurende 13 perioden van 4 weken via het salaris een (netto) kostenvergoeding voor een fiets, een fietsverzekering en met een fiets samenhangende zaken te ontvangen tegen inlevering van vakantiedagen. De vergoeding is gelijk aan de bruto waarde van de ingeleverde vakantiedagen (= bruto uurloon werknemer maal aantal ingeleverde vakantieuren). 2. Het wettelijke minimum aantal op te nemen vakantiedagen per jaar kan niet gebruikt worden voor het verkrijgen van de kostenvergoeding. Renteloze lening 1. Vanuit werkgever kan op verzoek van werknemer, onder overlegging van de noodzakelijke betalingbewijzen, een renteloze lening worden verstrekt voor de aanschaf van een fiets, een fietsverzekering en met een fiets samenhangende zaken.

19. Fietsregeling TCPM, januari 2012

1/4


2. Gedurende 13 perioden van 4 weken zal de lening door werknemer worden terugbetaald tegen inlevering van bruto salaris en/of tegen inlevering van de bruto waarde van (uitsluitend bovenwettelijke) vakantiedagen. 3. Werknemer ontvangt in dat geval geen (netto) kostenvergoeding. Einde dienstverband Met het einde van het vaste dienstverband of het tijdelijke dienstverband, tijdens bovengenoemde 13 perioden, eindigt ook de kostenvergoeding. Maximale kostenvergoeding / vrijstellingsbedragen 1. Het bedrag van de kostenvergoeding voor een fiets is de waarde in het economisch verkeer c.q. aankoopprijs en bedraagt maximaal ₏ 749 in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren samen. 2. Het totale bedrag van de kostenvergoeding voor met een fiets samenhangende zaken bedraagt maximaal ₏ 82 per kalenderjaar. Deze zaken moeten direct dienstbaar zijn aan het woonwerkverkeer (zoals bijv. regenpak, slot, onderhoudsbeurt, fietsenstalling bij station). 3. Voor de kostenvergoeding voor een gangbare fietsverzekering (t.b.v. anti diefstal, casco, ongevallen, rechtsbijstand) is geen maximum gesteld. Verklaring Omtrent het gebruik van de fiets, de fietsverzekering en de met een fiets samenhangende zaken voor woon-werkverkeer wordt door de werknemer een verklaring getekend. In de verklaring dient de werknemer aan te geven dat het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer plaatsvindt en tevens de afstand woon-werkverkeer maximaal 15 kilometer is (daarboven dient bewijs van o.a. voor- en natransport te worden overlegd). Daarnaast dient het totale bedrag aan met de fiets samenhangende zaken in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren te worden vermeld. Schriftelijke overeenkomst In een schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer staat een beschrijving van de fiets, en/of de fietsverzekering en/of de met een fiets samenhangende zaken, de aanschafprijs en de kostenvergoeding (met hierbij een specificatie van het ingeleverde brutoloon en/of de ingeleverde vakantiedagen). Een kopie van de aankoopnota’s dient te worden bijgevoegd. Hiervoor geldt een minimum bedrag van 100 euro. Aansprakelijkheid De werkgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de fiets, de fietsverzekering en de met een fiets samenhangende zaken voor woon-werkverkeer. Als niet voldaan is aan de wettelijke eisen en het de werkgever niet duidelijk was dat niet aan die voorwaarden werd voldaan, dan komen de verschuldigde belasting en de verschuldigde premies (alsmede boete, rente etc.) voor de rekening van de werknemer. Gevolgen voor sociale verzekeringen en pensioen 1. Inlevering van brutoloon verlaagt het in de arbeidsovereenkomst genoemde brutoloon. 2. Inlevering van brutoloon heeft gevolgen voor de grondslag voor de berekening van een WIA-, WW- en ZW-uitkering 3. Inlevering van brutoloon heeft geen gevolgen voor de pensioengrondslag. Combinatie met andere regelingen Deze regeling heeft geen invloed op de toepasbaarheid van de regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer TCPM en/of de regeling vergoeding reiskosten dienstreizen TCPM en/of de regeling fiscaal voordeel reiskosten woon-werkverkeer tot 10 km enkele reis TCPM. Inwerkingtreding Deze regeling treedt op 01 januari 2012 in werking (en vervangt het voorgaande). Januari 2012

19. Fietsregeling TCPM, januari 2012

2/4


Invulformulier behorende bij ‘Fietsregeling TCPM’

Naam medewerker: Burgerservicenummer: Woonadres: Adres werkplek: Personeelsnummer:

HET AANGESCHAFTE BESTAAT UIT (omschrijven merk etc / aanschafprijs incl. BTW): Fiets: merk / type ………………………….. € Fietsverzekering: via / looptijd ………..… €

Overige met de fiets samenhangende zaken voor woon-werkverkeer: De totale aanschafprijs bedraagt:

benoemen ………………..

(Kopie aankoopnota’s bijvoegen !)

KOSTENVERGOEDING OF RENTELOZE LENING VAN WERKGEVER De (netto) kostenvergoeding bedraagt totaal: € of De renteloze lening bedraagt totaal: € BRUTOLOON EN/OF VAKANTIEDAGEN Het ingeleverde brutoloon bedraagt: € en/of De bruto waarde van de ingeleverde vakantiedagen is totaal: € ……… , betreffende ……. vakantiedagen. GEBRUIK WOON-WERKVERKEER • Wekelijks gebruik van de fiets is doorgaans (in dagen): • Het verwacht gebruik komt overeen met de looptijd van de regeling (dit en de volgende 2 kalenderjaren): ja/nee • Afstand woning - werk bedraagt (enkele reis): • Het totale bedrag van de kostenvergoeding voor aan met de fiets samenhangende zaken in het huidig en de afgelopen twee kalenderjaren bedraagt:

DENK AAN DE KOPIE VAN DE AANKOOPNOTA!!

19. Fietsregeling TCPM, januari 2012

3/4


Voorbeeldberekening Fietsregeling TCPM, behorend bij de ‘Fietsregeling TCPM’

Berekening 1a (zonder Fietsregeling TCPM, brutosalaris) Bruto salaris € 1.000,00 Loonheffing 41,95% 419,50 -/Netto salaris € 580,50

Berekening 1b (met Fietsregeling TCPM, brutosalaris) Bruto salaris oud € 1.000,00 Bruto inlevering fietsenplan 100,00 -/Bruto salaris nieuw € 900,00 Loonheffing 41,95% 377,55 -/Netto salaris € 522,45 Netto fietsenplan vergoeding 100,00 +/+ Netto salaris € 622,45 In tegenstelling tot Berekening 1a, heeft u met een Fietsregeling TCPM in deze situatie € 41,95 voordeel per periode.

Berekening 2a (zonder Fietsregeling TCPM, vakantiedagen) Uitbetalen 1 vak.dag Extra bruto salaris € 100,00 Loonheffing 41,95% 41,95 -/Extra netto salaris € 58,05 Berekening 2b (met Fietsregeling TCPM, vakantiedagen) Inleveren 1 vak.dag Extra bruto salaris € 0,00 Netto fietsenplan vergoeding - 100,00+/+ Extra netto salaris € 100,00 In tegenstelling tot Berekening 2a, heeft u met een Fietsregeling TCPM in deze situatie € 41,95 voordeel per periode.

19. Fietsregeling TCPM, januari 2012

4/4


20. Regeling fiscaal voordeel reiskosten woonwerkverkeer tot 10 km enkele reis TCPM Begripsbepaling Werkgever / TCPM: Werknemer:

TCPM B.V. dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever.

Algemeen Werknemer kan een fiscaal voordeel behalen door middel van de uitruil van, voor gedurende een substantiële periode gemaakte, woon-werkverkeer kilometers waarvoor geen woon-werkverkeer vergoeding is verstrekt. Vergoeding TCPM verwerkt het fiscaal voordeel op het salarisstrookje van periode 13. Werknemer ontvangt hiertoe van werkgever een netto vergoeding, onder gelijktijdige inhouding van dit bedrag op het brutoloon. Werknemer ontvangt als zodanig uitsluitend het fiscale voordeel. Voorwaarden 1. Werknemer heeft, wegens geringe afstand woon-werkverkeer (<10 km enkele reis), in het betreffende kalenderjaar, geen reiskostenvergoeding ontvangen op basis van de Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer TCPM. 2. Werknemer heeft in het betreffende kalenderjaar geen bedrijfsauto op basis van de (aanvullende) regeling leaseauto’s TCPM gereden. Invullen, ondertekenen en inleveren 1. In periode 12 of bij einde dienstverband wordt werknemer vanuit p&o geattendeerd op deze regeling. 2. Werknemer dient bij p&o, middels het hiervoor ontwikkelde invulformulier, het aantal kilometers en de bijbehorende vergoeding kenbaar te maken. 3. Het invulformulier dient door de werknemer zelf te worden ingevuld, ondertekend en te worden ingeleverd vóór 5 december van het betreffende kalenderjaar. 4. Bij uitdiensttreding dient inlevering te geschieden vóór de datum van de laatste salarisperiode. Routeplanner Ter controle dient een routeplanner uitdraai van de opgegeven woon-werkverkeer afstand te worden meegezonden. Gevolgen voor sociale verzekeringen en pensioen 1. Inlevering van brutoloon verlaagt het in de arbeidsovereenkomst genoemde brutoloon. 2. Inlevering van brutoloon heeft gevolgen voor de grondslag van een WIA-, WW- en ZWuitkering. 3. Inlevering van brutoloon heeft geen gevolgen voor de pensioengrondslag. Combinatie met andere regelingen Deze regeling heeft geen invloed op de deelname aan de Fietsregeling TCPM. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 01 januari 2009 (en vervangt alle vorige).

Januari 2009

20. Regeling fiscaal voordeel reiskosten woon-werkverkeer tot 10 km enkele reis TCPM, januari 2009

1/2


Invulformulier behorende bij de ‘Regeling fiscaal voordeel reiskosten woon-werkverkeer tot 10 km enkele reis TCPM’ Naam medewerker: ……………………………………………………………………………….…………. Woonadres + postcode: ………………………………………………………………………………………..… Personeelsnummer: …………………………………………………………………………………………… Ondergetekende: • heeft wegens de geringe afstand woon-werkverkeer (<10 km enkele reis), op basis van de Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer TCPM, in dit kalenderjaar geen reiskosten vergoeding ontvangen voor woon-werkverkeer naar onderstaande werkplek(ken) in een bepaalde periode, en • rijdt in die periode geen bedrijfsauto op basis van de (aanvullende) Regeling lease-auto’s TCPM. Periode van……………. tot……………. Adres werkplek + postcode: …………………………………………………………………………………….…. Enkele reisafstand woon-werkverkeer langs de meest gebruikelijke weg volgens de routeplanner: ………………………………… km (=K) Aantal werkdagen (bijv. fulltime = 260 -/- 44 adv, verlof, ziek, feest = 216):………… dagen (=D)

(Bij wijziging woon- en/of werkplek) Tweede periode van…………….tot……………. Adres (gewijzigde woon- of)werkplek + postcode: …………………………………………………………… Enkele reisafstand woon-werkverkeer langs de meest gebruikelijke weg volgens de routeplanner: ………………………………… km (=K2) Aantal werkdagen (bijv. fulltime = 260 -/- 44 adv, verlof, ziek, feest = 216):………… dagen (=D2)

Graag zou ondergetekende van TCPM een netto vergoeding ontvangen van: ((K X D) +(K2 X D2)) X 2 X 0,19 euro: (( … X …. ) + (… X ...)) X 2 X 0,19=……………….. Euro Ik ga ermee akkoord dat TCPM, gelijktijdig met de uitbetaling van deze vergoeding, de vergoeding bruto weer van mijn salaris inhoudt. Ik behoud als zodanig uitsluitend het fiscale voordeel. Bovenstaande naar waarheid ingevuld te ………………………………………. d.d ………………………………….

………………………………………. Handtekening

Retour P&O TCPM uiterlijk voor 5 december, fax 055-3663454, ter verwerking bij laatste periode salaris. Let op: kopie routeplanner bijvoegen.

20. Regeling fiscaal voordeel reiskosten woon-werkverkeer tot 10 km enkele reis TCPM, januari 2009

2/2


INHOUDSOPGAVE Inleiding en Doelstelling Begripsomschrijving Waardering / Definitie Functiegroepen / kenmerken Functie-indeling Beloning / Salarisschalen Schriftelijke mededeling Bezwaar en beroep Minimum periodeloon Jongere werknemer Tijdelijke plaatsing in een lagere schaal Indeling over twee schalen (Jaarlijkse) verhoging en beoordeling Maximum periodeloon Persoonlijk maximumsalaris Indiensttreding op of na 01 juli van enig jaar Promotie Demotie Gratificatie Tijdelijke waarneming Hardheidsclausule Beoordelen / Hoofdlijnen Cyclus Functioneringsgesprek Eindevaluatiegesprek Herplaatsinggesprek Beoordelinggesprek Competenties Resultaat Schema kern-, business unit- en niveaucompetenties Schema competentie beoordeling (woordenboek) Opdrachtgever (Proeftijd) voortgangsgesprek Taakverdelingsgesprek Formulieren Klachtencommissie Praktische tips

Notitie functiewaardering en beoordeling, november 2011

3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11

2/11


INLEIDING In deze notitie staat het systeem van waardering c.q. beloning van alle functies bij TCPM beschreven, alsmede de wijze waarop de beoordeling van de medewerker plaatsvindt. Op een uniforme en duidelijke wijze waarderen en belonen is TCPM beleid en maakt loopbaanontwikkeling mogelijk. Een uniforme en inzichtelijke toepassing van de arbeidsvoorwaarden, maakt het daarnaast mogelijk om â&#x20AC;&#x2DC;beloningâ&#x20AC;&#x2122; in te zetten als actief management instrument. TCPM faciliteert dat haar talentvolle medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen, doorgroeien en naar marktwaarde worden beloond. TCPM werkt inmiddels met kerncompetenties, business unit competenties en afzonderlijk daarvan dan weer de gewenste (functie) niveaucompetenties. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de functies van de hogere niveaus de competenties van de lagere niveaus ook in zich dragen. DOELSTELLING Het bevorderen van de duidelijkheid, motivatie, gelijke kansen en efficiency. BEGRIPSOMSCHRIJVING Werkgever / TCPM: Medewerker / werknemer: Business unit / BU: Specialisatie:

TCPM BV dan wel een van de bijbehorende dochtermaatschappijen. De persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van werkgever. Indeling binnen TCPM in Engineering, Interim Professionals en Advies Indeling binnen de Business Unit Advies in Veiligheid, Project Management en Optimalisatie.

WAARDERING DEFINITIE Waarderen is het op systematische wijze bepalen van de onderlinge rangorde van functies, de indeling in groepen en het daaraan koppelen van loonschalen. FUNCTIEGROEPEN / KENMERKEN 1. TCPM kent 8 niveaus aan functiegroepen. 2. Voor deze functiegroepen is uitgegaan van de hoofdactiviteiten. Deze hoofdactiviteiten (niet de hoeveelheid taken) bepalen de zwaarte c.q. de samenstelling van de functie. 3. Er wordt vooral gekeken naar de (feitelijke) aard / kern van het werk (niet naar de incidentele werkzaamheden), een indicatie van de vereiste kennis, competenties / vaardigheid en ervaring alsmede de mate van zelfstandigheid. 4. Persoonsgebonden activiteiten behoren niet tot de functiebeschrijving. 5. Per marktsegment kunnen branche specifieke aanvullende (ervarings)eisen worden gesteld. Zonder dat daardoor de functie inhoudelijk wezenlijk verandert. Zie bijlage: tabel Niveau A; functiegroepen / kenmerken. FUNCTIE-INDELING 1. De indeling van de functie vindt plaats naar aanleiding van de functieniveaukenmerken. Het niveau dat 2 van de 3 keer wordt aangegeven - het niveau van de kern van de aard van het werk, het niveau van de vereiste kennis en het niveau van de mate van zelfstandigheid -, wordt vastgesteld als het functieniveau waarop een functie in principe wordt ingedeeld. 2. Bestaande functies kunnen als referentiefunctie dienen voor nieuwe functies. 3. De functie van de werknemer is binnen de organisatie van TCPM als volgt in niveaus ingedeeld: Zie bijlage: tabel Niveau B; functie-indeling.

Notitie functiewaardering en beoordeling, november 2011

3/11


BELONING SALARISSCHALEN 1. Bij elk niveau behoort een salarisschaal. Elke salarisschaal heeft een minimum periodeloon, een maximum periodeloon en een persoonlijk maximum periodeloon. 2. Een periodeloon omvat een periode van vier fulltime werkweken. 3. De salarisschalen worden jaarlijks aangepast. Voor het vaststellen van deze aanpassing, zal de directie zich richten op de inflatie-index en de marktomstandigheden. SALARISSCHALEN PER 01 januari 2012: Niveau Minimum Maximum 1 2 3 4 5 6 7 8

1560 1630 1720 2185 2760 3330 4105 4410

2170 2365 2785 3330 3965 4485 5105 5780

persoonlijk maximum 2350 2650 3135 3740 4485 5175 5805 6830

SCHRIFTELIJKE MEDEDELING De werknemer ontvangt jaarlijks een schriftelijke mededeling van zijn functie, de bijbehorende functiegroep / salarisschaal en zijn periodeloon. BEZWAAR EN BEROEP 1. De werknemer die het niet eens is met de functie waarin hij is ingedeeld of het niet eens is met de hoogte van zijn salaris, zijn beoordeling dan wel het functieniveau / salarisschaal waarin de functie is geplaatst, kan binnen twee weken na bekendmaking zijn bezwaar schriftelijk kenbaar maken bij zijn leidinggevende. 2. Op initiatief van de leidinggevende vindt vervolgens, binnen twee weken na kenbaar maken van het bezwaar, een gesprek plaats. Op verzoek van leidinggevende of werknemer kan het hoofd P&O bij dit gesprek aanwezig zijn. 3. Indien het gesprek naar het oordeel van de werknemer niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kan werknemer binnen twee weken na het gesprek met de leidinggevende een bezwaarschrift indienen bij de algemeen directeur. In het bezwaarschrift geeft de werknemer aan waarom hij het niet eens is met de hoogte van zijn salaris dan wel de functie waarin hij is ingedeeld of de functiegroep / salarisschaal waarin de functie is geplaatst. 4. De algemeen directeur komt binnen twee weken na indiening van het bezwaarschrift tot een oordeel. De algemeen directeur wordt hierbij geassisteerd door het hoofd P&O. MINIMUM PERIODELOON De werknemer die de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt, ontvangt tenminste het minimum periodeloon van de schaal waarin zijn functie is geplaatst. Bij indiensttreding ontvangt de werknemer tenminste het minimum periodeloon van de schaal waarin zijn functie is geplaatst. JONGERE WERKNEMER De werknemer die de leeftijd van 22 jaar nog niet heeft bereikt, ontvangt een periodeloon dat een percentage is van het minimum periodeloon van de betreffende salarisschaal bedraagt: Leeftijd % van het minimum periodeloon 22 100% 21 95% 20 90% 19 80% 18 70% Wijziging treedt op met ingang van de periode volgend op die waarin de werknemer jarig is geweest.

Notitie functiewaardering en beoordeling, november 2011

4/11


TIJDELIJKE PLAATSING IN EEN LAGERE SCHAAL De werknemer die bij indiensttreding nog niet over de voor de functie vereiste kennis en ervaring beschikt, kan gedurende ten hoogste 2 jaar in een lagere dan de met die functie overeenkomende salarisschaal worden geplaatst. INDELING OVER TWEE SCHALEN Een adviseur kan in de functieschalen 4 of 5 worden ingedeeld en een senior adviseur in de schalen 5 of 6. De keuze wordt grotendeels bepaald door ervaring, verantwoordelijkheden en marktwaarde. (De ‘senior adviseur +’ heeft ook nog aanvullende organisatorische taken te doen.) Een en ander op voorstel van de leidinggevende. Bovenstaande geldt ook voor de senior functies bij Engineering (schaal 4, 5 en 6), alsmede voor de projectmanager, de senior projectmanager bij Advies (schaal 5, 6 en 7 van Project Management) en de senior opleidingsadviseur / trainer bij Staf (schaal 5, 6). De ‘senior constructeur +’ heeft nog aanvullende organisatorische taken. Bovenstaande wijzigt niets in eerder gemaakte indelingen of leidt louter hierdoor tot een promotie. (JAARLIJKSE) VERHOGING EN BEOORDELING Het periodeloon van de werknemer wordt jaarlijks per 01 januari verhoogd, tenzij de medewerker niet aan de gestelde eisen / verwachtingen voldoet. 1. De verhoging is gebaseerd op de navolgende onderdelen: • de beoordeling van de competenties van de werknemer, en • het door werknemer behaalde resultaat, op basis van de vastgestelde prestatienorm: Competentiebeoordeling

Behaald resultaat

Voldoet onvoldoende aan de gestelde eisen / verwachtingen Voldoet beneden verwachting

De gestelde norm is onvoldoende behaald (<75%*)

Bijbehorende verhoging (% van het periodeloon) 0%

De gestelde norm is 0% beneden verwachting (niet) behaald (75% – 87,5%*) Voldoet naar De gestelde norm is 2% ** verwachting naar verwachting behaald (87,5% – 105%*) Voldoet boven De gestelde norm is 3% ** verwachting boven verwachting met 5-25%* overschreden Voldoet op De gestelde norm is 5% ** excellente wijze excellent met meer dan 25%* overschreden *= geldt voor 2011, zonodig aanpasbaar voor latere jaren. **= geldt voor 2011, wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. 2. De bijbehorende verhoging wordt jaarlijks, voorafgaand aan de beoordelingsronde, door de directie vastgesteld op basis van de inflatie-index en de marktomstandigheden. De OR wordt hierover tijdig geïnformeerd. 3. De werkgever is verantwoordelijk voor een tijdige beoordeling van de werknemer.

Notitie functiewaardering en beoordeling, november 2011

5/11


MAXIMUM PERIODELOON De verhoging wordt toegekend indien en voor zover het maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt. PERSOONLIJK MAXIMUM SALARIS Indien de werknemer het maximum van de salarisschaal heeft bereikt, dan kan – alleen indien sprake is van minimaal een beoordeling “Voldoet boven verwachting of op excellente wijze ” – de werknemer doorgroeien totdat het persoonlijk maximum van de salarisschaal is bereikt. INDIENSTTREDING OP OF NA 01 JULI VAN ENIG JAAR Indien op of na 01 juli van enig jaar indiensttreding plaatsvindt, kan de werkgever besluiten de jaarlijkse salarisverhoging per eerstvolgende 01 januari niet toe te kennen. PROMOTIE 1. De werknemer die wordt gepromoveerd naar een andere hoger ingedeelde functie wordt in de overeenkomende hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de periode waarin de promotie heeft plaatsgevonden. 2. Bij promotie bedraagt de verhoging van het periodeloon 1,5 maal de vastgestelde verhoging n.a.v. de beoordeling, tenzij het persoonlijk maximum van de nieuwe schaal wordt overschreden. DEMOTIE 1. De werknemer die al dan niet door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek, wordt gedemoveerd naar een lager ingedeelde functie, wordt in de overeenkomende lagere salarisschaal ingedeeld. Dat zal zijn met ingang van de periode volgend op die waarin de demotie in de lagere functie is geschied. En als aantoonbaar blijkt dat de werknemer slecht of niet goed functioneert op het huidige niveau en er al van alles aan is gedaan om dat te voorkomen. 2. Het nieuwe salaris wordt in overeenstemming gebracht met de lagere salarisschaal. GRATIFICATIE Wegens buitengewone prestaties kan de werkgever aan de werknemer een bijzondere beloning toekennen in de vorm van een (bruto) gratificatie. TIJDELIJKE WAARNEMING 1. De werknemer die tijdelijk een functie volledig waarneemt die hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, blijft ingedeeld in de functiegroep (en bijbehorende salarisschaal) die met zijn eigen functie overeenkomt. Indien de tijdelijke waarneming ten minste een maand heeft geduurd, ontvangt de werknemer daarvoor een toeslag. 2. De toeslag wordt vastgesteld op het verschil tussen het periodeloon van de werknemer en het periodeloon dat hij zou ontvangen als hij zou zijn bevorderd naar de waargenomen functie (zie hiervoor onder promotie). 3. De toeslag wordt niet toegekend aan de werknemer voor wie bij de indeling van zijn functie met het eventueel waarnemen van een hogere functie reeds rekening is gehouden. HARDHEIDSCLAUSULE Indien werkgever van oordeel is dat deze notitie functiewaardering en beoordeling in een individueel geval niet of niet naar redelijkheid voorziet kan hij, in voor de werknemer gunstige zin, besluiten nemen die afwijken van deze notitie functiewaardering en beoordeling.

Notitie functiewaardering en beoordeling, november 2011

6/11


BEOORDELEN HOOFDLIJNEN 1. Afhankelijk van de functie zijn verschillende competenties vastgesteld: TCPM competenties, business unit competenties en niveaucompetenties. 2. Er vindt, in het jaar voorafgaande aan de beoordeling, regelmatig – maar minimaal één maal in juli / augustus - meting en terugkoppeling plaats in een functioneringsgesprek. Teneinde de medewerker in staat te stellen optimaal te kunnen functioneren, is het zaak dat de leidinggevende de hiervoor noodzakelijke (rand) voorwaarden schept alsook de medewerker coacht en ondersteunt. Een en ander kan als ontwikkelplan op het formulier worden verwoord. CYCLUS 1. De direct leidinggevende stelt de individuele doelstelling vast en bespreekt samen met de medewerker het belang ervan en de benodigde voorwaarden voor het komende jaar. De individuele doelen richten zich naar de voor de functie in de jaarplannen vastgelegde norm. 2. Informeel in het werkoverleg en formeel in het functioneringsgesprek worden de resultaten besproken, eventueel bijgesteld en wederom vastgelegd. 3. Aan het einde van het kalenderjaar volgt de beoordeling, in welke mate aan de verwachtingen en de afgesproken doelen/eisen is voldaan en de vastgestelde prestatienorm is gehaald. Leidinggevende en medewerker voeren een afrondend beoordelingsgesprek. 4. Het beoordelingsformulier wordt ondertekend, in kopie meegegeven en wordt naar P&O gestuurd. 5. De medewerker ontvangt van P&O een bevestiging van zijn nieuwe periodeloon per 01 januari.

FUNCTIONERINGGESPREK 1. Het functioneringgesprek, halverwege een kalenderjaar, te houden in periode 7 of 8, is een open twee / drie partijengesprek tussen de medewerker en zijn leidinggevende, en in voorkomend geval de opdrachtgever. Het gesprek wordt gehouden teneinde de werkgever op de hoogte te brengen van het functioneren van zijn / haar, al dan niet gedetacheerde, medewerker. Het gesprek wordt gevoerd op basis van gelijkheid en is niet bedoeld om de medewerker te beoordelen, maar om hem te begeleiden en te coachen, ten behoeve van een beter werkklimaat, aanwenden van beschikbare talenten, effectiviteit van de samenwerking en loopbaanontwikkeling. De leidinggevende geeft een algemene indruk van het functioneren tot op dat moment, en zonodig verbetertips in een ontwikkelplan. 2. In het gesprek komen alle aspecten van de functie aan de orde, de werkomgeving, de verbeterpunten, ervaringen, wensen, scholingsbehoeften en noodzakelijk (rand) voorwaarden. Gemaakte afspraken - mits meetbaar, waarneembaar, passend binnen de bedrijfsdoelstelling en haalbaar - worden vastgelegd op een gesprekformulier. EINDEVALUATIEGESPREK Een eindevaluatiegesprek wordt gehouden bij beëindiging van de detachering c.q. de opdracht (extern). Hiervoor kan het formulier functioneringgesprek dienen. In dit gesprek wordt het functioneren van de medewerker, gedurende de periode dat hij / zij bij de opdrachtgever tewerkgesteld is geweest, beoordeeld. Belangrijk is dat de leidinggevende bij TCPM, samen met de (leidinggevende bij) opdrachtgever, een samenvattend eindoordeel formuleren. Het gesprek vindt plaats zo spoedig mogelijk na bekend worden dat de detachering / opdracht zal eindigen en uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

Notitie functiewaardering en beoordeling, november 2011

7/11


HERPLAATSINGGESPREK Het is aan te bevelen op zeer korte termijn na het eindevaluatiegesprek een herplaatsinggesprek te hebben met de werknemer. In dat herplaatsinggesprek wordt de voortgang van de arbeidsovereenkomst besproken. Met name de kansen, wensen en mogelijkheden van zowel werknemer als TCPM worden aan de orde gesteld ten aanzien van werkzaamheden in eigen / vergelijkbare / aanverwante functie(s). Het al dan niet voorhanden zijn van passende werkzaamheden en de vraag of scholing herplaatsing zou kunnen bevorderen komt eveneens ter sprake. TCPM zal de medewerker zo spoedig mogelijk ander passend werk aanbieden. De leidinggevende bij TCPM zal de mogelijkheden voor herplaatsing moeten aandragen, ook de medewerker zelf moet aangeven welke wegen hij gaat bewandelen om elders aan de slag te gaan. Partijen dienen elkaar wekelijks op de hoogte te stellen van de vorderingen. Alle afspraken omtrent herplaatsing dienen schriftelijk te worden vastgelegd en voor akkoord te worden getekend door zowel de werknemer als TCPM. BEOORDELINGGESPREK 1. In het beoordelinggesprek, aan het einde van een kalenderjaar, vindt de beoordeling plaats van de medewerker door de leidinggevende(n). Het beoordelingsgesprek is eenrichtingsverkeer. De leidinggevende beoordeelt het functioneren van de medewerker met het oog op eenzijdig te nemen maat--regelen en te trekken conclusies. Het is een (afsluitende) terugblik op de voorafgaande periode. Deze beoordeling heeft formele consequenties in de rechtspositionele sfeer. 2. De medewerker wordt beoordeeld op de volgende aandachtsgebieden: Integriteit (Instelling), Passie voor techniek, Ondernemend, Delen van kennis / samenwerken en, voorzover van toepassing, Management. 3. De aandachtsgebieden worden onderverdeeld in verschillende competenties. Deze competenties zijn weer onderverdeeld in TCPM kerncompetenties, business unit competenties en aanvullende (functie) niveaucompetenties. 4. De beoordeling per competentie kan zijn: onvoldoende, beneden verwachting, naar verwachting, boven verwachting en excellent. 5. Per competentie beoordeelt de leidinggevende de medewerker naar beste vermogen en, hoewel er altijd een zekere mate van subjectiviteit in zit, zo objectief mogelijk. De leidinggevende zal zijn beoordeling motiveren en vastleggen op een gesprekformulier. 6. Als achteraf blijkt dat het niet mogelijk is om een bepaalde competentie te beoordelen of resultaat (zie hierna) te meten, wordt dit niet meegenomen in de beoordeling en beloning. 7. Bij onduidelijke uitkomst is het totaalbeeld / eindoordeel van de manager bepalend. COMPETENTIES 1. Voor TCPM gelden vier competenties, die alle medewerkers van TCPM in meer of mindere mate dienen te bezitten. We noemen deze de TCPM kerncompetenties. 2. Daarnaast hebben ook elk van de specialisaties en ondersteunende functies eigen competenties, noodzakelijk om goed te kunnen functioneren binnen de betreffende business unit / specialisatie c.q. ondersteunende functie, business unit competenties genaamd. 3. Maar ook per functie niveau zijn, uit ervaring, competenties op (functie) niveau aan te wijzen die voor de betreffende functie als meest belangrijk worden geacht. Deze niveaucompetenties lopen mee met de functieniveaus. Hetgeen wil zeggen dat functies van een hoger niveau, de niveaucompetenties van een lager niveau moeten beheersen, ook al hebben ze voor dat niveau niet het hoogste gewicht. 4. Elke functie kent zo’n 8 en maximaal 9 competenties. Het is onvermijdelijk dat een business unit– en niveaucompetentie soms gelijk zijn. 5. Na ‘Resultaat’ (zie hieronder) volgt een schematische weergave van de verschillende TCPM kerncompetenties, business unit competenties en niveaucompetenties. 6. Daarna volgt een schema competentie beoordeling ‘woordenboek’. In het woordenboek staan de competenties per aandachtsgebied gerangschikt.

Notitie functiewaardering en beoordeling, november 2011

8/11


RESULTAAT 1. Voor de klanten van TCPM is het van belang dat door de medewerkers van TCPM resultaatgericht wordt gewerkt. Telkens zal de klantvraag in het oog moeten worden gehouden, op basis waarvan ook de opdracht is geschreven. Gaandeweg kan de opdracht uiteraard wel worden uitgebreid en herbevestigd. 2. TCPM verwacht van haar medewerkers die resultaatgerichtheid, maar ook een eigen resultaat. Per functie bestaat namelijk een reĂŤle prestatienorm waarmee in de TCPM jaarplannen wordt gerekend. In het belang van een gezonde bedrijfsvoering is het dan ook van groot belang dat deze norm, dit resultaat per medewerker, wordt gehaald. 3. Deze meetbare prestatienorm behoort bij de functie, waarvoor het salaris wordt verstrekt. De prestatienorm bevat per functie bijvoorbeeld componenten eigen omzet (uren/uurtarief) en/of projectaandeel, aandeel realisatie begroting (commercieel) en overige uren. 4. De beoordeling van het behaalde resultaat kan zijn: onvoldoende, beneden verwachting, naar verwachting, boven verwachting en excellent. 5. De prestatienorm wordt jaarlijks door de BU manager medegedeeld, uiterlijk in februari van het kalenderjaar. 6. Omdat het beoordelingsgesprek voor het einde van het kalenderjaar plaatsvindt, wordt het restant aantal weken geĂŤxtrapoleerd. 7. Door wijziging van bijvoorbeeld contracturen, in het betreffende kalenderjaar, zal ook de norm (naar rato) worden aangepast.

SCHEMA COMPETENTIES (KERN-, BU-, EN NIVEAU) TCPM kerncompetenties

Technische / specialistische vaardigheden

Toepassen vak(technische) kennis

Business unit competenties

Engineering/ interim technische functies - Creativiteit / analytisch vermogen - Zelfstandigheid / organiseren

Veiligheid - Presentatie / communicatie - Vitaliteit / flexibiliteit - Efficiency Optimalisatie - Product- / bedrijf- en marktkennis - Efficiency

Klantgericht / scoringsgericht

Nauwkeurigheid output

Project Management - Presentatie / communicatie - Commercieel

Interim professionals (commercieel) - Presentatie / communicatie - Commercieel

Staf - Zelfstandigheid / organiseren

Notitie functiewaardering en beoordeling, november 2011

(Functie) niveaucompetenties

1 - Presentatie/ communicatie 2 - Creativiteit / analytisch vermogen - Zelfstandigheid / organiseren 3 - Efficiency - Vitaliteit / flexibiliteit 4 - Ontwikkeling - daadkracht 5 - Commercieel 6 - Product- / bedrijf- en marktkennis - Leidinggeven 7 - Coachen 8 - Visie

9/11


SCHEMA COMPETENTIE BEOORDELING (woordenboek) Toelichting / voorbeelden Instelling / Integriteit Presentatie / communicatie Vitaliteit / flexibiliteit Zelfstandigheid / organiseren Nauwkeurigheid output Passie voor techniek Ontwikkeling Technisch / specialistische vaardigheden Creativiteit / analytisch vermogen Ondernemend Commercieel Klantgericht / scoringsgericht Daadkracht Efficiency Delen van kennis Product-, bedrijf- en marktkennis Toepassen van (technische) kennis Management (voor zover van toepassing en vanaf niveau 6) Leidinggeven Coachen Visie

Representatief, ambassadeurschap, presenteren, spreken in het openbaar, uitdrukkingsvaardigheid, in- en externe communicatie positieve instelling, emotionele stabiliteit, enthousiasme, aanpassingsvermogen, inzetbaarheid en stressbestendigheid Capaciteit om problemen zelf op te lossen, plannen en doelen te stellen Vermijden van fouten, nakomen van afspraken, volledigheid, netheid en kwaliteit van het afgeleverde werk Wordt vakkennis op peil gehouden dmv studie etc Bekwaamheid op eigen vakgebied Nieuwe ideeën, mening, bedenken van nieuwe oplossingen, bekwaamheid om problemen en oplossingen te analyseren Commerciële instrumenten hanteren, helikopterview, bedrijfsbelang betrekken, meer opdrachten, verlenging eigen opdracht Service gerichte houding, klantwens kennen, mogelijkheden en verbeteringen in de markt zien Initiatief nemen, doorzettingsvermogen Efficiënt gebruik van tijd, faciliteiten en procedures De verschillende producten van TCPM, (organisatie)structuur en (technische) marktkansen en ontwikkelingen Toepassen van de aanwezige theoretische kennis

Doelen stellen (plannen), budgetteren, bewaken (controleren) en delegeren Begeleiden, stimuleren en informeren medewerkers Opstellen jaarplannen, informeren van de directie / het management, prijsbewust, bedrijfsdoelstelling in het oog houdend

OPDRACHTGEVER 1. Nu wij veelal te maken hebben met een opdrachtgever, waar de medewerker is tewerkgesteld, kan de leidinggevende ook te rade gaan bij de (leidinggevende bij) opdrachtgever op de werkplek. Het is in dat geval belangrijk dat de leidinggevende de medewerker en de opdrachtgever bij voorkeur gelijktijdig spreekt. Mocht dat niet lukken dan spreekt de leidinggevende de medewerker eerst na consult van de opdrachtgever en neemt diens beoordelingen daarbij mee. 2. Bij discrepantie tussen de beoordeling van de opdrachtgever en de leidinggevende bij TCPM, motiveert de leidinggevende zijn standpunt. 3. Eventuele door de opdrachtgever ingevulde formulieren zijn op verzoek voor de medewerker inzichtelijk. (PROEFTIJD) VOORTGANGSGESPREK 1. Voor het einde van de proeftijd van de arbeidsovereenkomst c.q. de proefperiode van de tewerkstelling dient een gesprek – het voortgangsgesprek - plaats te vinden, samen met de leidinggevende van de opdrachtgever. 2. Daarin dienen de navolgende gespreksonderwerpen aan de orde dienen te komen: Integriteit (Instelling), Passie voor techniek, Ondernemend, Delen van kennis / samenwerking en, voorzover van toepassing, Management. 3. Aan de hand van het resultaat wordt besloten of de arbeidsovereenkomst van de medewerker na de proeftijd zal worden voortgezet c.q. dat de tewerkstelling van de medewerker bij opdrachtgever zal worden gecontinueerd. 4. Het is aan te bevelen de te beoordelen competenties voor de later te houden functionering- en beoordelingsgesprekken reeds te bespreken.

Notitie functiewaardering en beoordeling, november 2011

10/11


TAAKVERDELING GESPREKKEN De verantwoordelijke managers van de verschillende business units/specialisaties voeren alle reguliere gesprekken. Zij zijn immers contactpersoon en eerste aanspreekpunt voor de werknemer en de opdrachtgever. De verantwoordelijke managers kunnen voor alle vragen over en ondersteuning bij de gesprekken terecht bij de afdeling P&O. Bij probleemgevallen kan het Hoofd P&O worden ingeschakeld voor extra begeleiding c.q. ondersteuning. P&O heeft een signaal- en bewakingsfunctie naar de verantwoordelijke managers toe. FORMULIEREN De verantwoordelijke managers kunnen bij de gesprekken gebruik maken van de navolgende formulieren: • formulier (proeftijd) voortgangsgesprek; • formulier functionering; • formulier beoordeling; • formulier herplaatsinggesprek. KLACHTENCOMMISSIE Medewerkers die achteraf van mening zijn onrechtvaardig te zijn beoordeeld over het afgelopen kalenderjaar, kunnen hun bezwaar tot 1 februari gemotiveerd kenbaar maken aan de klachtencommissie, bestaande uit de algemeen directeur, en een lid van de OR TCPM; deze commissie zal het bezwaar behandelen c.q. verwerken. TENSLOTTE nog een aantal PRAKTISCHE TIPS bij het voeren van de gesprekken: • houd het gesprek gestructureerd; • de afgesproken competenties en prestatienorm zijn de maatstaf bij de beoordeling; • elk onderdeel dient apart te worden beoordeeld; • bespreek / beoordeel het functioneren over de gehele voorgaande periode (= het hele jaar); • er is onderscheid, durf te wegen / te beoordelen, een individu is niet een gemiddelde; • de geleverde prestatie dient te worden vergeleken met de afgesproken prestatie (niet met de collega); • praat alleen over relevante onderwerpen, concreet gedrag (geen karaktereigenschappen); • communiceer over en weer, helder en duidelijk; • beoordeling vindt plaats in het beoordelingsgesprek, niet in het functioneringgesprek; • het functioneringgesprek begint met de door de medewerker ingebrachte punten; • het functioneringsgesprek is oplossingsgericht, maak dan ook in het functioneringgesprek heldere afspraken met elkaar op welke manier het functioneren kan worden bijgestuurd c.q. nader aan de orde komt; • doelen ook meetbaar maken t.b.v. het volgende gesprek; • leg het besprokene meteen schriftelijk vast op een formulier; • bereid elk gesprek goed voor. Bijlage: - tabel niveau A; functiegroepen / kenmerken. - tabel niveau B; functie-indeling.

Notitie functiewaardering en beoordeling, november 2011

11/11


Tabel Niveau A; FUNCTIEGROEPEN / KENMERKEN

1

Tabel Niveau A MBO + gerichte vakopleiding

Aard van het werk Minder eenvoudige werkzaamheden van een gevarieerd karakter die zich volgens het zelfde patroon herhalen.

Indicatie van vereiste kennis, vaardigheid / ervaring Waarvoor een gedeeltelijke tot volledige vakkennis en daarbij behorende vaardigheid is vereist.

2

MBO + gerichte vakopleiding + ervaring

Moeilijkere werkzaamheden van een gevarieerd karakter die zich weinig volgens het zelfde patroon herhalen.

Waarvoor een gedeeltelijke tot volledige vakkennis en daarbij behorende vaardigheid en ervaring vereist is.

3

MBO / HBO

Moeilijkere werkzaamheden die zich zelden volgens het zelfde patroon herhalen.

Waarvoor volledige vakkennis en een ruime mate van vaardigheid / ervaring is vereist, en tevens aanvullende vak /beroepsscholing op minimaal middelbaar niveau vereist is.

4

HBO / WO

Moeilijkere werkzaamheden die zich zelden volgens het zelfde patroon herhalen.

Waarvoor volledige vakkennis en een ruime mate van vaardigheid / ervaring en aanvullende vak /beroepsscholing op hoger beroeps niveau wenselijk is.

5

HBO / WO

Waarvoor kennis, vaardigheden op minimaal hoger beroepsniveau vereist zijn.

6

HBO + / WO

7

HBO + / WO

8

HBO + / WO

Moeilijkere werkzaamheden die zich zelden volgens het zelfde patroon herhalen en bestaan uit een verscheidenheid van naar aard en doel verschillende activiteiten binnen een meer specialistisch vakgebied. Specialistische en/of organisatorische / coördinerende werkzaamheden die bestaan uit een verscheidenheid van naar aard en doel verschillende activiteiten binnen een specialistisch vakgebied. Zeer specialistische en/of organisatorische / coördinerende werkzaamheden die bestaan uit een verscheidenheid van naar aard en doel verschillende activiteiten binnen het vakspecialisme, aangevuld met extra (organisatorische) taken. Verantwoordelijk voor en leidinggeven aan een specialisatie, zorgdragen voor een kwalitatief goede werkwijze.

Waarvoor kennis, vaardigheden op minimaal hoger beroepsniveau plus of academisch niveau vereist zijn.

Mate van zelfstandigheid De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van voorschriften/instructies, waarbij in beperkte mate initiatief en inzicht wordt gevraagd v.w.b. de eigen werkindeling en werkvolgorde en het afstemmen daarvan op het werk van anderen. De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van meer globale voorschriften, instructies en aanwijzingen, waarbij in wat sterkere mate initiatief en inzicht wordt gevraagd v.w.b. de eigen werkindeling en werkvolgorde en de afstemming ervan op het werk van anderen. De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van globaal omschreven voorschriften, instructies en aanwijzingen, waarbij een duidelijk beroep wordt gedaan op het zelfstandig kunnen regelen van de eigen werkzaamheden en de afstemming daarvan op anderen. De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van globaal omschreven voorschriften, instructies en aanwijzingen, waarbij een ruime mate van initiatief en zelfstandigheid wordt gevraagd in de vakuitoefening, het organiseren van de eigen werkzaamheden en het afstemmen daarvan op het werk van anderen. De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van globaal omschreven voorschriften, instructies en aanwijzingen, waarbij een ruime mate van initiatief en zelfstandigheid wordt gevraagd in het organiseren van de eigen werkzaamheden en/of de werkzaamheden van anderen, alsmede het onderkennen en oplossen van meer specialistische vraagstellingen, het inschatten van ontwikkelingen e.d. De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van globale voorschriften en richtlijnen, waarbij een grote mate van zelfstandigheid en initiatief wordt gevraagd in het organiseren van het eigen werk en/of het aansturen van anderen, alsmede het (vakmatig / organisatorisch) initiëren en ontwikkelen.

Waarvoor zeer specifieke kennis, vaardigheden op minimaal hoger beroepsniveau plus of academisch niveau vereist zijn.

De uitvoering van het werk vindt plaats op basis van globale voorschriften en richtlijnen, waarbij een zeer grote mate van zelfstandigheid en initiatief wordt gevraagd in het organiseren van het eigen werk en het aansturen van anderen, alsmede het (vakmatig / organisatorisch) initiëren en ontwikkelen.

Waarvoor ervaring en kennis, vaardigheden op minimaal HBO+ of WO vereist zijn.

De werkzaamheden worden zelfstandig verricht ten behoeve van de door de directie vastgestelde en te behalen doelen.

Tabel Niveau A, behorend bij de notitie F&B, januari 2012

1


Tabel Niveau B; FUNCTIE-INDELING Engineering

Advies

Advies

Advies

Veiligheid

Optimalisatie

Project Management

Interim Professionals

Staf Facilitair Secretarieel

1

receptioniste/ tel/adm.mw.

2

tekenaar

3

*mechanical engineer/ tekenaar-constructeur *project engineer *aankomend scheepsbouwkundig engineer *junior besturingstechnicus

junior adviseur

junior adviseur

4

*mechanical engineer / constructeur *scheepsbouwkundig engineer *(sr) project engineer *projectleider *stress engineer *proces engineer *electrical engineer *automation engineer / besturingstechnicus *mechatronisch ontwikkelaar

adviseur

adviseur

5

*senior project engineer *(sr) constructeur *(sr) process engineer *(sr) besturingstechnicus *(sr) projectleider *(sr) mechatronisch ontwikkelaar

(senior) adviseur

(senior) adviseur

6

*sr constructeur *sr process engineer *sr besturingstechnicus *sr projectleider *sr mechatronisch ontwikkelaar *groepsleider engineering

*senior adviseur *operationeel manager *HSE supervisor / manager

7

senior constructeur ‘+’

senior ‘+’ adviseur

8

manager engineering

*secretaresse *medewerker p&o *management assistent facilitair *financieel medewerker *assistent recruiter

adviseur

*systeem beheerder *communicatie medewerker *(sr) mwr p&o *(sr) financieel medewerker *fleetmanager

projectmanager

(senior) adviseur

*recruiter *directie secretaresse * sr financieel medewerker * sr mwr p&o

*senior adviseur *operationeel manager

*(senior) projectmanager *operationeel manager

senior adviseur

*hoofd p&o

senior ‘+’ adviseur

senior projectmanager

senior ‘+’ adviseur

-

vestigingsmanager IP

*manager TCPM facilitair * manager MSC *financieel manager / controller

BU manager Advies

Tabel Niveau B, behorend bij de notitie F&B, januari 2013

1


FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN

TCPM ENGINEERING Niveau 2: Niveau 3:

Niveau 4:

Niveau 5:

Niveau 6:

Niveau 7: Niveau 8:

tekenaar mechanical engineer / tekenaar - constructeur project engineer aankomend scheepsbouwkundig engineer junior besturingstechnicus mechanical engineer / constructeur scheepsbouwkundig engineer project engineer (meer ervaren) senior project engineer projectleider stress engineer proces engineer electrical engineer automation engineer / besturingstechnicus mechatronisch ontwikkelaar senior project engineer (meer ervaren) senior constructeur senior process engineer senior besturingstechnicus senior projectleider senior constructeur (meer ervaren) senior process engineer senior besturingstechnicus (meer ervaren) senior projectleider (meer ervaren) senior mechatronisch ontwikkelaar(meer ervaren) groepsleider engineering senior constructeur + (extra taken) manager engineering

TCPM functieomschrijvingen per business unit, januari 2012


Functieomschrijving: tekenaar m/v

Doelstelling: Maken van tekeningen en documenten. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: onder begeleiding maken van: • samenstellingstekeningen; • detailtekeningen / mono’s; • revisietekeningen; • schema’s; afdrukken van tekeningen; uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden die nodig zijn om kwaliteit en voortgang van een project te garanderen. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op tenminste MBO-niveau; bij voorkeur enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie; kennis van tekenmiddelen, - methoden en – materialen; dienstverlenende instelling; zelfstandig kunnen werken.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren.

TCPM tekenaar, december 2011

1


Functieomschrijving: mechanical engineer m/v

Doelstelling: Ontwerpen, berekenen en construeren van constructies en onderdelen. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert rechtstreeks onder de manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: maken (verwerken van de technische eisen in het ontwerp, de materiaalkeuze en de selectie van de toe te passen componenten) van: • specificaties; • voorcalculaties (t.b.v. offertes); • berekeningen van constructies en onderdelen; • samenstellingstekeningen; • detailtekeningen / mono’s; revisietekeningen; • • schema’s; projectinformatie verstrekken aan tekenaars en tekenaar – constructeur / mechanical engineers; onderhouden van contacten met leveranciers, interne rapportage hierover; controle van tekeningen en constructies; bijhouden van ordermappen volgens instructies van de technisch projectleider; schrijven documentaties en geven instructies; zelfstandig leiden van eenvoudige projecten. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op HBO- of WO-niveau; enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie; kennis en ervaring met 3D tekenpakketten als Solid Works, Inventor of Pro-E; beheersen van de gangbare normen & risico inventarisatie technieken; gedegen materiaalkennis en goede productenkennis; beheersen van methodisch ontwerpen; hygiënisch ontwerptechnieken (food / pharma); dienstverlenende instelling; zelfstandig kunnen werken.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; efficiency; vitaliteitflexibiliteit.

TCPM mechanical engineer, december 2011

1


Functieomschrijving: project engineer m/v

Doelstelling: projecten met betrekking tot techniek en voortgang goed laten verlopen (al dan niet in samenwerking met een daartoe aangestelde projectmanager); (mede) ontwikkelen van diverse producten en processen ten behoeve van technologische bedrijven. Plaats en functie binnen de organisatie: ressorteert onder manager engineering. rapporteert in voorkomend geval aan de projectmanager. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: zelfstandig maken van: • berekeningen van technische constructies en onderdelen; • samenstellingtekeningen (met inbegrip van de technische eisen, risico’s in het ontwerp, de materiaalkeuze en schetsen van de toe te passen componenten); • voorcalculaties (t.b.v. offertes); opstellen en beoordelen van functie eisen/ontwerp; opstellen en bewaken projectplanning; indien nodig aansturen en begeleiden van projectmedewerker(s); communiceren met de opdrachtgever omtrent technische aspecten; aanvragen en beoordelen van offertes van leveranciers; bestellingen, zonodig uitbestedingen (na goedkeuring) doen t.b.v. de goede voortgang van het project; onderhouden van contacten met leveranciers; overige voorkomende werkzaamheden. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van het project gewaarborgd is; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een technische opleiding op MBO- (afgerond, met ervaring), HBO – (afgerond) of WO-niveau (startend); afhankelijk van het opleidingsniveau meer of minder jaren ervaring in soortgelijke functie; beheersen van de diverse tekenmiddelen en -methoden; beheersen van gangbare normen; gedegen kennis van materialen en producten; beheersen van methodisch ontwerpen; praktisch kunnen toepassen van DFA en FMEA; pro actieve instelling; zelfstandig kunnen werken; ervaring in een producttechnische omgeving is een pré.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; efficiency; vitaliteit / flexibiliteit.

TCPM project engineer, januari 2012

1


Functieomschrijving: aankomend scheepsbouwkundig engineer m/v (werk/leertraject Post HBO)

Doelstelling: Werkleertraject naar het zelfstandig ontwerpen, berekenen en construeren van constructies en onderdelen binnen de scheepsbouw. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert rechtstreeks onder de vestigingsmanager. Begeleiding vindt plaats door de coรถrdinator TCPM, een senior medewerker bij opdrachtgever van TCPM en de mentor STC. Verrichten van de werkzaamheden / opleiding: (80%) Vanuit het kantoor van werkgever, ter plaatse van onze opdrachtgever(s) binnen de scheeps- / jachten/of baggerbouw in Nederland. (20%) Vanuit het opleidingsgebouw van het Scheepvaart & Transportcollege (STC) te Rotterdam. De taken: ondersteunen diverse projecten binnen de scheeps- , jacht- en/of baggerbouw; opzetten diverse tekenwerkzaamheden in 2D en 3D CAD software. maken van berekeningen voor WTB constructies. Verantwoordelijkheden: zorgvuldig uitvoeren van de toebedeelde taken; met succes volbrengen van de opleiding; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op HBO- of WO-niveau WTB, luchtvaarttechniek of zij-instromer; kennis 2D en 3D CAD software (AutoCad, Inventor, Nupas, Catia etc); affiniteit scheepsbouw; dienstverlenende instelling.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; efficiency; vitaliteit/ flexibiliteit.

TCPM scheepsbouwkundig ingenieur (werkleertraject Post HBO), januari 2012

1


Functieomschrijving: junior besturingstechnicus m/v Doelstelling: Ontwerpen, bepalen en inregelen van besturingen / software voor (eenvoudige) industriële automatiseringssystemen. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: schrijven / ontwerpen en testen van software; bepalen van hardware; bepalen van besturingsschema’s; informatie verstrekken aan projectmedewerkers; maken voorcalculaties (t.b.v. offertes); contacten met leveranciers; verwerken van technische eisen; controleren van tekeningen en schema’s; “inregelen” van processen en machines; inwinnen en overdragen van technische informatie; overige voorkomende werkzaamheden. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op MBO – (afgerond, met ervaring), HBO – (afgerond) of WO niveau (startend); bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie; beheersen van procesbesturingen, visualisatie software; beheersen van de gangbare normen; gedegen materiaalkennis en goede productenkennis; beheersen van programmeertalen, “operating systems” en ontwerpmethodieken; dienstverlenende instelling; zelfstandig kunnen werken. Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; efficiency; vitaliteit / flexibiliteit.

TCPM aankomend besturingstechnicus, januari 2012

1


Functieomschrijving: mechanical engineer m/v

Doelstelling: Ontwerpen, berekenen en construeren van constructies en onderdelen. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert rechtstreeks onder de manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: maken (verwerken van de technische eisen in het ontwerp, de materiaalkeuze en de selectie van de toe te passen componenten) van: • specificaties; • voorcalculaties (t.b.v. offertes); • berekeningen van constructies en onderdelen; • samenstellingstekeningen; • detailtekeningen / mono’s; revisietekeningen; • • schema’s; projectinformatie verstrekken aan tekenaars en tekenaar – constructeur / mechanical engineers; onderhouden van contacten met leveranciers, interne rapportage hierover; controle van tekeningen en constructies; bijhouden van ordermappen volgens instructies van de technisch projectleider; schrijven documentaties en geven instructies; zelfstandig leiden van eenvoudige projecten. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op HBO- of WO-niveau; enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie; kennis en ervaring met 3D tekenpakketten als Solid Works, Inventor of Pro-E; beheersen van de gangbare normen & risico inventarisatie technieken; gedegen materiaalkennis en goede productenkennis; beheersen van methodisch ontwerpen; hygiënisch ontwerptechnieken (food / pharma); dienstverlenende instelling; zelfstandig kunnen werken.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; efficiency; vitaliteitflexibiliteit.

TCPM mechanical engineer, december 2011

1


Functieomschrijving: scheepsbouwkundig engineer m/v

Doelstelling: Ontwerpen, berekenen en construeren van constructies en onderdelen binnen de scheepsbouw. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert rechtstreeks onder de manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s) binnen de scheeps-/ jacht- en/of baggerbouw, ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: maken (verwerken van de technische eisen in het ontwerp, de materiaalkeuze en de selectie van de toe te passen componenten) van: • specificaties; • voorcalculaties (t.b.v. offertes); • berekeningen van constructies en onderdelen; • samenstellingtekeningen; • detailtekeningen / mono’s; revisietekeningen; • • schema’s; projectinformatie verstrekken aan tekenaars en tekenaar – constructeur / mechanical engineers; onderhouden van contacten met leveranciers, interne rapportage hierover; controle van tekeningen en constructies; bijhouden van ordermappen volgens instructies van de technisch projectleider; schrijven documentaties en geven instructies; zelfstandig leiden van eenvoudige projecten. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op HBO- of WO-niveau in de richting van Scheepsbouwkundige; enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie binnen de scheeps-/ jacht- en/of baggerbouw; kennis en ervaring met 2D en 3D CAD software (als AutoCad, Inventor, Nupas, Catia); beheersen van de gangbare normen & risico inventarisatie technieken; gedegen materiaalkennis en goede productenkennis; beheersen van methodisch ontwerpen; dienstverlenende instelling; zelfstandig kunnen werken.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit / analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; efficiency; vitaliteit / flexibiliteit.

TCPM scheepsbouwkundig engineer, januari 2012

1


Functieomschrijving: senior project engineer m/v Doelstelling: Projecten met betrekking tot techniek en voortgang goed laten verlopen (al dan niet in samenwerking met een daartoe aangestelde projectmanager). Plaats en functie binnen de organisatie: ressorteert onder de manager engineering; rapporteert in voorkomend geval aan de projectmanager. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: zelfstandig maken van: • berekeningen van technische constructies en onderdelen; • samenstellingtekeningen (met inbegrip van de technische eisen, risico’s in het ontwerp, de materiaalkeuze en schetsen van de toe te passen componenten); • voorcalculaties (t.b.v. offertes); opstellen en beoordelen van functie eisen/ontwerp; opstellen offertes voor complexe projecten; zelfstandig verwerven van projecten; opstellen en bewaken projectplanning; zo nodig aansturen, begeleiden en opleiden (project)medewerker(s); communiceren met de opdrachtgever omtrent technische aspecten; aanvragen en beoordelen van offertes van leveranciers; bestellingen, zonodig uitbestedingen (na goedkeuring) doen t.b.v. de goede voortgang van het project; onderhouden van contacten met leveranciers; waar mogelijk uitbouwen van de business unit, promotie in de markt; verzorgen van rapportages; overige voorkomende werkzaamheden. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van het project gewaarborgd is; bijhouden van de actuele ontwikkelingen en uitbreiden van de relevante kennis binnen de business unit; (mede) realiseren van de vastgestelde (business unit) doelen; opbouwen en bijhouden van eigen netwerk; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een technische opleiding op HBO-niveau; minimaal 5 jaar ervaring als project engineer; aantoonbare meerwaarde door geleverde constante kwaliteit; ervaring met het aansturen, coachen en begeleiden van (project)medewerkers; capaciteit om nieuwe (omvangrijke) projecten binnen te halen; beheersen van de diverse tekenmiddelen en -methoden; beheersen van gangbare normen; gedegen kennis van materialen en producten; beheersen van methodisch ontwerpen; praktisch kunnen toepassen van DFA en FMEA; pro actieve instelling; zelfstandig kunnen werken.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; commercieel.

TCPM senior project engineer, januari 2012

1


Functieomschrijving: projectleider (business unit Engineering) m/v Doelstelling: De (technisch) projectleider zorgt, in overleg met de manager, dat projecten m.b.t. techniek en voortgang volgens het project plan verlopen. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: zelfstandig leiden van complexe (interne) projecten; opstellen van project plannen op basis van klantenspecificaties; opstellen en beoordelen van functionele eisen/ontwerp; maken van calculaties; instrueren van projectmedewerkers; deelnemen aan en leiden van voortgangsgesprekken; communicatie met klant omtrent technische aspecten; inrichten en bijhouden van de ordermappen; bijhouden van de actielijsten; bepalen en reserveren van benodigde capaciteit (mens en middelen) i.o.m de manager; registratie van gewerkte uren en gemaakte kosten i.v.m. projecten; onderhouden van contacten met toeleveranciers en derden m.b.t. techniek, hieronder valt het aanvragen en beoordelen van offertes; inkopen van producten en uitbestedingen; expediten van bestellingen en uitbestedingen; bestellen van tekenmaterialen, normen en andere zaken t.b.v. het uit te voeren project; alle voorkomende werkzaamheden die nodig zijn om kwaliteit en voorgang van projecten te garanderen; verzorgen van management rapportages; acquireren van (interne) projecten. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; minimaliseren van de risicoâ&#x20AC;&#x2122;s; het op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op HBO- of WO niveau; tenminste 5 jaar ervaring als tekenaar-constructeur, constructeur of project engineer; beschikken over organisatorische en commerciĂŤle vaardigheden; beheersen van gangbare normen; zeer brede materialen- en productenkennis; goede kennis van projectmanagement en planning methoden. Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; ontwikkeling; daadkracht.

TCPM projectleider business unit Engineering, januari 2012

1


Functieomschrijving: stress engineer m/v

Doelstelling: Ontwerpen, berekenen, doorrekenen en construeren van constructies en onderdelen. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert rechtstreeks onder de manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: doorrekenen van constructies, handmatig als ook met FEM; maken (verwerken van de technische eisen in het ontwerp, de materiaalkeuze en de selectie van de toe te passen componenten) van: • voorcalculaties (t.b.v. offertes); • berekeningen van constructies en onderdelen; • samenstellingstekeningen; • detailtekeningen / mono’s; • revisietekeningen; • schema’s; projectinformatie verstrekken aan tekenaars en tekenaar – constructeur / mechanical engineers; onderhouden van contacten met leveranciers, interne rapportage hierover; controle van tekeningen en constructies; bijhouden van ordermappen volgens instructies van de technisch projectleider; schrijven documentaties en geven instructies; zelfstandig leiden van eenvoudige projecten. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op HBO- of WO-niveau; enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie; ervaring met handmatige berekeningen en beoordelen FEM resultaten; kennis en ervaring in het maken van conceptuele ontwerpen met behulp van 3D CAD; beheersen van de gangbare normen; gedegen materiaalkennis en goede productenkennis; beheersen van methodisch ontwerpen; dienstverlenende instelling; zelfstandig en projectmatig kunnen werken.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; ontwikkeling; daadkracht.

TCPM stress engineer, januari 2012

1


Functieomschrijving: proces engineer m/v

Doelstelling: Ontwerpen, berekenen, construeren en dimensioneren van leidingen, apparatuur en beveiliging. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert rechtstreeks onder de manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: maken (verwerken van de technische eisen in het ontwerp, de materiaalkeuze en de selectie van de toe te passen componenten) van: • specificaties en dimensionering leidingen, apparatuur en beveiliging; • voorcalculaties (t.b.v. offertes); • process flow diagrammen; • massa- en energiebalansen; • P&ID’s; projectinformatie verstrekken aan tekenaars en tekenaar – constructeur / mechanical engineers; onderhouden van contacten met leveranciers, interne rapportage hierover; controle van tekeningen en constructies; bijhouden van ordermappen volgens instructies van de technisch projectleider schrijven documentaties en geven instructies; zelfstandig leiden van eenvoudige projecten. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op HBO- of WO-niveau; enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie; kennis en ervaring met 3D tekenpakketten als Solid Works, Inventor, Pro-E of NX; beheersen van de gangbare normen & risico inventarisatie technieken; gedegen materiaalkennis en goede productenkennis; beheersen van methodisch ontwerpen; EHEDG hygiënisch ontwerptechnieken; dienstverlenende instelling; zelfstandig kunnen werken.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; ontwikkeling; daadkracht.

TCPM proces engineer, januari 2012

1


Functieomschrijving: electrical enigineer m/v Doelstelling: Ontwerpen, bepalen en regelen van procesbesturingen. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: ontwerpen van besturingen van (complexe) processen en machines; bepalen van besturingsschema’s; info verstrekken aan en aansturen van projectmedewerkers; begeleiden van collega engineers; maken voorcalculaties (t.b.v. offertes); contacten met leveranciers; verwerken van technische eisen; controleren van tekeningen en schema’s; bepalen van hardware en schrijven van software; “inregelen” van processen en machines; inwinnen en overdragen van technische informatie; zelfstandig leiden van projecten; overige voorkomende werkzaamheden. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: kennis van digitale technieken en schakeltechnieken; kennis van en ervaring met elektronische CAD (Eplan); bekend met PLC software; dienstverlenende instelling; zelfstandig kunnen werken.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; ontwikkeling; daadkracht.

TCPM electrical engineer, januari 2012

1


Functieomschrijving: automation engineer / besturingstechnicus m/v Doelstelling: Ontwerpen, bepalen en inregelen van besturingen / software voor industriële automatiseringssystemen. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: schrijven / ontwerpen en testen van software; bepalen van hardware; specificeren/ bepalen van besturingsschema’s; informatie verstrekken aan – en aansturen van projectmedewerkers; zonodig begeleiden van collega besturingstechnici; maken voorcalculaties (t.b.v. offertes); contacten met leveranciers; verwerken van technische eisen; controleren van tekeningen en schema’s; “inregelen” van processen en machines; inwinnen en overdragen van technische informatie; zelfstandig leiden van eenvoudige projecten; schrijven documentaties en geven instructies; overige voorkomende werkzaamheden. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op HBO- of WO-niveau; enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie; ervaring met het coachen en aansturen van projectmedewerkers op technisch gebied; beheersen van procesbesturingen, visualisatie software; beheersen van de gangbare normen en machinerichtlijnen; gedegen materiaalkennis en goede productenkennis; beheersen van programmeertalen, “operating systems” en ontwerpmethodieken; dienstverlenende instelling; zelfstandig kunnen werken.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; ontwikkeling; daadkracht.

TCPM automation engineer, januari 2012

1


Functieomschrijving: mechatronisch ontwikkelaar productiemachines W/E m/v Doelstelling: Vertalen van klantspecifieke wensen in goedwerkende productiemachines, dit in een juiste balans van technische alsook bedrijfseconomische haalbaarheid. Plaats en functie in de organisatie Ressorteert onder de manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. Taakomschrijving: vertalen van de klantspecifieke vragen in een projectdefinitie en bijbehorende relevante specificaties en randvoorwaarden; vervolgens vanuit een aantal alternatieven realiseren van een machineconcept dat optimaal aan de specificaties voldoet; goed verwoorden van de voor- en nadelen per concept en deze presenteren; juiste balans weten te vinden tussen de technische - en bedrijfseconomische haalbaarheid, bij de conceptkeuze; waar nodig, uitvoeren van de juiste benodigde analyses m.b.v. eenvoudige analytische berekeningen of met behulp van professionele berekening of simulatie softwarepakketten; vertalen van het gekozen concept, met behulp van een ontwerppakket (bij voorkeur SolidWorks), in een concreet en gedetailleerd uitgewerkte machine; kiezen van de juiste toeleveranciers en onderhouden van de contacten; gedurende het project, bijhouden van de projectdocumentatie; onderhouden klantenrelaties en daarbij nieuwe mogelijkheden initiĂŤren. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken, zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op minimaal HBO niveau; enkele jaren aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie; beheersen van de benodigde ontwerphulpmiddelen en de gangbare normen; zowel technisch alsook communicatief en commercieel; flexibel en pragmatisch ingesteld en van aanpakken weten; goed kunnen anticiperen en samenwerken in een team van mechanici, elektrotechnici en informatici; daarnaast ook goed zelfstandig projecten kunnen uitvoeren.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; ontwikkeling; daadkracht.

TCPM mechatronisch ontwikkelaar productiemachines, januari 2012

1


Functieomschrijving: senior project engineer m/v Doelstelling: Projecten met betrekking tot techniek en voortgang goed laten verlopen (al dan niet in samenwerking met een daartoe aangestelde projectmanager). Plaats en functie binnen de organisatie: ressorteert onder de manager engineering; rapporteert in voorkomend geval aan de projectmanager. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: zelfstandig maken van: • berekeningen van technische constructies en onderdelen; • samenstellingtekeningen (met inbegrip van de technische eisen, risico’s in het ontwerp, de materiaalkeuze en schetsen van de toe te passen componenten); • voorcalculaties (t.b.v. offertes); opstellen en beoordelen van functie eisen/ontwerp; opstellen offertes voor complexe projecten; zelfstandig verwerven van projecten; opstellen en bewaken projectplanning; zo nodig aansturen, begeleiden en opleiden (project)medewerker(s); communiceren met de opdrachtgever omtrent technische aspecten; aanvragen en beoordelen van offertes van leveranciers; bestellingen, zonodig uitbestedingen (na goedkeuring) doen t.b.v. de goede voortgang van het project; onderhouden van contacten met leveranciers; waar mogelijk uitbouwen van de business unit, promotie in de markt; verzorgen van rapportages; overige voorkomende werkzaamheden. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van het project gewaarborgd is; bijhouden van de actuele ontwikkelingen en uitbreiden van de relevante kennis binnen de business unit; (mede) realiseren van de vastgestelde (business unit) doelen; opbouwen en bijhouden van eigen netwerk; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een technische opleiding op HBO-niveau; minimaal 5 jaar ervaring als project engineer; aantoonbare meerwaarde door geleverde constante kwaliteit; ervaring met het aansturen, coachen en begeleiden van (project)medewerkers; capaciteit om nieuwe (omvangrijke) projecten binnen te halen; beheersen van de diverse tekenmiddelen en -methoden; beheersen van gangbare normen; gedegen kennis van materialen en producten; beheersen van methodisch ontwerpen; praktisch kunnen toepassen van DFA en FMEA; pro actieve instelling; zelfstandig kunnen werken.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; commercieel.

TCPM senior project engineer, januari 2012

1


Functieomschrijving: senior constructeur m/v Doelstelling: Ontwerpen, berekenen en construeren van productie (hulp) middelen. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert rechtstreeks onder de manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: opstellen van concepten op basis van de klantvraag; maken (verwerken van de technische eisen in het ontwerp, de materiaalkeuze en de selectie van de toe te passen componenten) van: • voorcalculaties (t.b.v. offertes); • vooronderzoeken; • berekeningen van constructies en onderdelen; • samenstellingtekeningen; • detailtekeningen / mono’s; revisietekeningen; • • schema’s; projectinformatie verstrekken aan en aansturen en begeleiden / opleiden van tekenaars, tekenaar constructeurs en constructeurs; controle van tekeningen en constructies; onderhouden van projectplanning m.b.t. de werkzaamheden van de tekenaars, tekenaar - constructeurs en constructeurs; zelfstandig leiden van multidisciplinaire projecten; onderhouden van contacten met leveranciers; opstellen offertes voor complexe projecten; (doen) bijhouden van ordermappen; zelfstandig werven van grotere projecten; uitbouwen van de business unit, promotie in de markt; productontwikkeling; verzorgen van rapportages. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; bijhouden van de actuele ontwikkelingen en uitbreiden van de relevante kennis binnen de business unit; (mede) realiseren van de vastgestelde business unit doelen; opbouwen en bijhouden van een eigen netwerk; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op HBO+ of WO-niveau; minimaal 5 jaar ervaring als constructeur; in staat om een concept te vertalen naar een concrete situatie; ervaring met het coachen en aansturen van project-medewerkers op technisch gebied; aantoonbare meerwaarde door geleverde constante kwaliteit; capaciteit om nieuwe (omvangrijke) opdrachten binnen te halen; kennis van machinebouw in het algemeen; generalist met affiniteit met andere vakgebieden (elektro, software); kennis en ervaring met 3D tekenpakketten als Solid Works, Inventor of Pro-E; kennis van koopdelen; ervaring met assemblage en fabricagetechnieken; praktische en up-to-date materiaalkennis; kennis van praktische normen en richtlijnen als CE en FMEA; kennis van maakbaarheid; affiniteit met statica en dynamica berekeningen; dienstverlenende instelling en empatisch vermogen; flexibele instelling, open voor alternatieven; denken in oplossingen, creatief en vernieuwend.

TCPM senior constructeur, januari 2012

1


Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; product-/ bedrijf- en marktkennis; leidinggeven.

TCPM senior constructeur, januari 2012

2


Functieomschrijving: senior project engineer m/v Doelstelling: Projecten met betrekking tot techniek en voortgang goed laten verlopen (al dan niet in samenwerking met een daartoe aangestelde projectmanager). Plaats en functie binnen de organisatie: ressorteert onder de manager engineering; rapporteert in voorkomend geval aan de projectmanager. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: zelfstandig maken van: • berekeningen van technische constructies en onderdelen; • samenstellingtekeningen (met inbegrip van de technische eisen, risico’s in het ontwerp, de materiaalkeuze en schetsen van de toe te passen componenten); • voorcalculaties (t.b.v. offertes); opstellen en beoordelen van functie eisen/ontwerp; opstellen offertes voor complexe projecten; zelfstandig verwerven van projecten; opstellen en bewaken projectplanning; zo nodig aansturen, begeleiden en opleiden (project)medewerker(s); communiceren met de opdrachtgever omtrent technische aspecten; aanvragen en beoordelen van offertes van leveranciers; bestellingen, zonodig uitbestedingen (na goedkeuring) doen t.b.v. de goede voortgang van het project; onderhouden van contacten met leveranciers; waar mogelijk uitbouwen van de business unit, promotie in de markt; verzorgen van rapportages; overige voorkomende werkzaamheden. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van het project gewaarborgd is; bijhouden van de actuele ontwikkelingen en uitbreiden van de relevante kennis binnen de business unit; (mede) realiseren van de vastgestelde (business unit) doelen; opbouwen en bijhouden van eigen netwerk; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een technische opleiding op HBO-niveau; minimaal 5 jaar ervaring als project engineer; aantoonbare meerwaarde door geleverde constante kwaliteit; ervaring met het aansturen, coachen en begeleiden van (project)medewerkers; capaciteit om nieuwe (omvangrijke) projecten binnen te halen; beheersen van de diverse tekenmiddelen en -methoden; beheersen van gangbare normen; gedegen kennis van materialen en producten; beheersen van methodisch ontwerpen; praktisch kunnen toepassen van DFA en FMEA; pro actieve instelling; zelfstandig kunnen werken.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; commercieel.

TCPM senior project engineer, januari 2012

1


Functieomschrijving: senior besturingstechnicus m/v

Doelstelling: Ontwerpen, bepalen en inregelen van besturingen / software voor (complexe) industriële automatiseringssystemen. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: schrijven / ontwerpen en testen van software; bepalen van hardware; bepalen van besturingsschema’s; informatie verstrekken aan - en aansturen van projectmedewerkers; begeleiden en zo nodig opleiden van collega besturingstechnici; maken voorcalculaties (t.b.v. offertes); opstellen offertes voor complexe projecten; contacten met leveranciers; verwerken van technische eisen; controleren van tekeningen en schema’s; “inregelen” van processen en machines; inwinnen en overdragen van technische informatie; plannen en zelfstandig leiden van projecten; acquireren van nieuwe projecten; uitbouwen van de business unit / promotie in de markt; productontwikkeling; verzorgen van rapportages. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; bijhouden van de actuele ontwikkelingen en uitbreiden van de relevante kennis binnen de business unit; (mede) realiseren van de vastgestelde (business unit) doelen; opbouwen en bijhouden eigen netwerk; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op HBO + of WO niveau; meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie; aantoonbare meerwaarde door geleverde constante kwaliteit; ervaring met het coachen, aansturen en begeleiden van projectmedewerkers op technisch gebied; beheersen van procesbesturingen, visualisatie software; beheersen van de gangbare normen; gedegen materiaalkennis en goede productenkennis; beheersen van programmeertalen, “operating systems” en ontwerpmethodieken; dienstverlenende instelling; capaciteit om nieuwe (omvangrijke) opdrachten binnen te halen; zelfstandig kunnen werken.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; product-, bedrijf- en marktkennis.

TCPM senior besturingstechnicus, januari 2012

1


Functieomschrijving: projectleider (business unit Engineering) m/v Doelstelling: De (technisch) projectleider zorgt, in overleg met de manager, dat projecten m.b.t. techniek en voortgang volgens het project plan verlopen. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: zelfstandig leiden van complexe (interne) projecten; opstellen van project plannen op basis van klantenspecificaties; opstellen en beoordelen van functionele eisen/ontwerp; maken van calculaties; instrueren van projectmedewerkers; deelnemen aan en leiden van voortgangsgesprekken; communicatie met klant omtrent technische aspecten; inrichten en bijhouden van de ordermappen; bijhouden van de actielijsten; bepalen en reserveren van benodigde capaciteit (mens en middelen) i.o.m de manager; registratie van gewerkte uren en gemaakte kosten i.v.m. projecten; onderhouden van contacten met toeleveranciers en derden m.b.t. techniek, hieronder valt het aanvragen en beoordelen van offertes; inkopen van producten en uitbestedingen; expediten van bestellingen en uitbestedingen; bestellen van tekenmaterialen, normen en andere zaken t.b.v. het uit te voeren project; alle voorkomende werkzaamheden die nodig zijn om kwaliteit en voorgang van projecten te garanderen; verzorgen van management rapportages; acquireren van (interne) projecten. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; minimaliseren van de risicoâ&#x20AC;&#x2122;s; het op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op HBO- of WO niveau; tenminste 5 jaar ervaring als tekenaar-constructeur, constructeur of project engineer; beschikken over organisatorische en commerciĂŤle vaardigheden; beheersen van gangbare normen; zeer brede materialen- en productenkennis; goede kennis van projectmanagement en planning methoden. Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; ontwikkeling; daadkracht.

TCPM projectleider business unit Engineering, januari 2012

1


Functieomschrijving: (senior) mechatronisch ontwikkelaar productiemachines W/E m/v Doelstelling: Vertalen van klantspecifieke wensen in goedwerkende productiemachines, dit in een juiste balans van technische alsook bedrijfseconomische haalbaarheid. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever, alsook ter plaatse van onze opdrachtgever(s), ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. Taakomschrijving: vertalen van de klantspecifieke vragen in een projectdefinitie en bijbehorende relevante specificaties en randvoorwaarden; vervolgens vanuit een aantal alternatieven realiseren van een machineconcept dat optimaal aan de specificaties voldoet; goed verwoorden van de voor- en nadelen per concept en deze presenteren; juiste balans weten te vinden tussen de technische - en bedrijfseconomische haalbaarheid, bij de conceptkeuze; waar nodig, uitvoeren van de juiste benodigde analyses m.b.v. meer complexe analytische berekeningen of met behulp van professionele berekening of simulatie softwarepakketten; vertalen van het gekozen concept, met behulp van een ontwerppakket (bij voorkeur SolidWorks), in een concreet en gedetailleerd uitgewerkte machine; kiezen van de juiste toeleveranciers en onderhouden van de contacten; gedurende het project, bijhouden van de projectdocumentatie; onderhouden klantenrelaties en daarbij nieuwe mogelijkheden initiĂŤren; plannen en zelfstandig leiden van projecten; acquireren nieuwe projecten; uitbouwen van de business unit / promotie in de markt; productontwikkeling; verzorgen van rapportages. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken, zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; bijhouden actuele ontwikkelingen en uitbreiden relevante kennis binnen de business unit; (mede) realiseren vastgestelde (business unit) doelen; opbouwen eigen netwerk; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op minimaal HBO niveau; meerdere jaren aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie; aantoonbare meerwaarde door geleverde constante kwaliteit; beheersen van de benodigde ontwerphulpmiddelen en de gangbare normen; zowel technisch alsook communicatief en commercieel; flexibel en pragmatisch ingesteld en van aanpakken weten; goed kunnen anticiperen en samenwerken in een team van mechanici, elektrotechnici en informatici; capaciteit om nieuwe (omvangrijke) opdrachten binnen te halen; daarnaast ook goed zelfstandig projecten kunnen uitvoeren.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheidâ&#x20AC;&#x2122;output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; product-/bedrijf- en marktkennis; leidinggeven.

TCPM (senior) mechatronisch ontwikkelaar productiemachines, januari 2012

1


Functieomschrijving: groepsleider engineering m/v Doelstelling: Gespecialiseerde aanvullende taken, naast die van senior constructeur, op operationeel gebied ter ondersteuning van de manager engineering, ter locatie. Plaats en functie in de organisatie: Voor deze aanvullende taak ondersteunt en adviseert de groepsleider engineering de manager engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit de locatie van werkgever, zijnde de standplaats van werknemer. De taken: eerste aanspreekpunt (groeps)collegaâ&#x20AC;&#x2122;s operationele zaken, per locatie / toegewezen expertise- of aandachtsgebied; personele / resource planning; initiĂŤren werkoverleg locatie; adviseren en ondersteunen manager engineering bij diens operationele taken; nadere operationele taken door de manager engineering te bepalen. Verantwoordelijkheden: bewaken van procedures en kwaliteit; goed verloop van de werkzaamheden op locatie; uniforme TCPM werkwijze binnen toegewezen expertise- of aandachtsgebied. Kennis, opleiding en ervaring: meerjaren ervaring als senior constructeur; diplomatiek. Schaalindeling: Voor deze nevenfunctie geldt, gedurende de uitoefening ervan, een toeslag op het afgesproken salaris van de functie van senior constructeur. De hoogte ervan is afhankelijk van de omvang van de groep.

TCPM groepsleider engineering, januari 2012

1


Functieomschrijving: manager engineering m/v Doelstelling: optimaal laten functioneren van de business unit Engineering; vakinhoudelijke ontwikkeling en (mede) uitbouwen van de business unit Engineering; leidinggeven aan de business unit Engineering, daarin bijgestaan door de locale groepsleiders engineering; zelfstandig realiseren van de door de directie vastgestelde en te behalen doelen. Daarnaast vervult de manager engineering vakinhoudelijke taken. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert rechtstreeks onder de directeur van de business unit Engineering. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: leidinggeven aan de business unit Engineering; verder ontwikkelen en (mede) uitbouwen van de business unit; actief bewerken van de markt; productontwikkeling; opstellen van jaarplan van de business unit en begroting; verzorgen contacten met TCPM facilitair; deelname aan (collegiaal) management overleg; initiëren werkoverleg binnen de business unit; opstellen/beoordelen en mede goedkeuren offertes; initiëren van personeelswerving en beoordeling van kandidaten; bepalen van de juiste aanpak/werkwijze van de opdracht; toetsen voorstellen van aanpak; oplossen vakinhoudelijke vraagstukken; vakinhoudelijk en kwalitatief beoordelen verloop opdracht; evalueren projecten met opdrachtgever; bijzondere taken van algemeen belang. Verantwoordelijkheden: behalen van de door de directie vastgestelde (omzet / resultaat) doelen; zowel organisatorisch als financieel, optimaal laten functioneren van de business unit; rapportages aan de directeur engineering; onderhouden goede en efficiënte klantrelatie; opbouwen en onderhouden van een eigen netwerk; synergie TCPM; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde (technische) opleiding op HBO+ of WO-niveau; enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie; vakinhoudelijk zeer sterk; natuurlijke leiderschapskwaliteiten; diplomatiek; sterke organisatorische vaardigheden; goede feedback kunnen geven; evenwichtige persoonlijkheid, enthousiast en met grote inzet; dienstverlenende – en commerciële instelling; representatief; uitstekende contactuele eigenschappen; ondernemersmentaliteit; in bezit van rijbewijs B; goede kennis van de Engelse- en zo mogelijk de Duitse taal.

TCPM manager engineering, januari 2012

1


Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; creativiteit/ analytisch vermogen; zelfstandigheid/ organiseren; visie.

TCPM manager engineering, januari 2012

2


FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN

TCPM ADVIES specialisatie VEILIGHEID

Niveau 3: Niveau 4: Niveau 5: Niveau 6:

Niveau 7: Niveau 8:

junior adviseur adviseur adviseur (meer ervaren) senior adviseur senior adviseur (meer ervaren) operationeel manager HSE supervisor / manager senior adviseur + (extra taken) BU manager Advies

TCPM functieomschrijvingen per business unit, januari 2012


Functieomschrijving: junior adviseur veiligheid m/v

Doelstelling: uitvoeren van organisatiegerichte projecten op het gebied van veiligheid ten behoeve van ondernemingen; De projecten richten zich o.a. op: • CE richtlijnen; • richtlijn arbeidsmiddelen; • arbowetgeving, Atex 137; • interne- en externe veiligheid; • milieuthema’s; • managementzorgsystemen; • veiligheidsstudie; • opleiding en training. behartigen van de belangen van de klant en voor deze passende oplossingen bieden die in overeenstemming zijn met de actuele wet- en regelgeving. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de manager veiligheid. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: inventariseren en formuleren van veiligheidsvraagstukken; opstellen van projectmethodieken en het presenteren hiervan aan klanten; (zelfstandig) uitvoeren van toegewezen en (zelf) verworven projecten; bewaken van de voortgang, kwaliteit, planning en kosten van de projecten. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; bijhouden en uitbreiden van relevante kennis; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op MBO- (afgerond, met ervaring), HBO – (afgerond) of WO-niveau (startend); minimaal een jaar relevante ervaring; analytisch denkvermogen; zowel mondeling- als schriftelijk helder en duidelijk kunnen communiceren; zelfstandig kunnen werken; accuraat; creatief en initiatiefrijk; gevoel voor commercie. Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; presentatie/ communicatie; vitaliteit / flexibiliteit; efficiency.

TCPM junior adviseur veiligheid, januari 2012

1


Functieomschrijving: adviseur veiligheid m/v Doelstelling: uitvoeren van organisatiegerichte projecten op het gebied van veiligheid ten behoeve van ondernemingen; De projecten richten zich o.a. op: • CE richtlijnen; • richtlijn arbeidsmiddelen; • arbowetgeving, Atex 137; • interne- en externe veiligheid; • milieuthema’s; • managementzorgsystemen; • veiligheidsstudie; opleiding en training. • behartigen van de belangen van de klant en voor deze passende oplossingen bieden die in overeenstemming zijn met de actuele wet- en regelgeving. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de manager veiligheid. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: inventariseren en formuleren van veiligheidsvraagstukken; opstellen van projectmethodieken en het presenteren hiervan aan klanten; opstellen, uitbrengen en bewaken offertes; zelfstandig uitvoeren van toegewezen en zelf verworven projecten; bewaken van de voortgang, kwaliteit, planning en kosten van de projecten; (mede) acquireren nieuwe projecten; (mede) verwerven van nieuwe en uitbouwen bestaande relaties; mede uitvoering geven aan promotie in de markt. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; onderhouden van een goede en efficiënte klantrelatie; bijhouden en uitbreiden relevante kennis; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, opleiding en ervaring: een afgeronde technische opleiding op HBO – of WO-niveau; ervaring met o.a. managementzorgsystemen, milieuthema’s en gevaarlijke stoffen; analytisch denkvermogen; zowel mondeling- als schriftelijk helder en duidelijk kunnen communiceren; zelfstandig werken; accuraat; creatief en initiatiefrijk; gevoel voor commercie. Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; presentatie/ communicatie; vitaliteit / flexibiliteit; efficiency; ontwikkeling; daadkracht.

TCPM adviseur veiligheid, januari 2012

1


Functieomschrijving: senior adviseur veiligheid m/v Doelstelling: uitvoeren van organisatiegerichte projecten op het gebied van veiligheid ten behoeve van ondernemingen; De projecten richten zich o.a. op: • CE richtlijnen; • richtlijn arbeidsmiddelen; • arbowetgeving, Atex 137; • interne- en externe veiligheid; • milieuthema’s; • managementzorgsystemen; • veiligheidsstudie; • opleiding en training. behartigen van de belangen van de klant en voor deze passende oplossingen bieden die in overeenstemming zijn met de actuele wet- en regelgeving. Plaats en functie in de organisatie Ressorteert onder de manager veiligheid. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: inventariseren en formuleren van veiligheidsvraagstukken; opstellen van projectmethodieken en het presenteren hiervan aan klanten; zelfstandig uitvoeren van toegewezen en zelf verworven projecten; opstellen van offertes voor (complexe) projecten; bewaken van de voortgang, kwaliteit, planning en kosten van de projecten; verwerven van nieuwe en uitbouwen bestaande relaties; acquireren van nieuwe (grotere) projecten; opstellen, uitbrengen en bewaken offertes; begeleiden en opleiden van collega (junior) adviseur(s); verzorgen van rapportages; verder uitbouwen van de cluster / promotie in de markt; productontwikkeling. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; bijhouden actuele ontwikkelingen en uitbreiden relevante kennis binnen de specialisatie; (mede) realiseren van de vastgestelde specialisatie doelen; opbouwen en onderhouden van een eigen netwerk; onderhouden van een goede en efficiënte klantrelatie; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: afgeronde technische opleiding op HBO+ of WO-niveau; minimaal drie jaar relevante ervaring; ervaring met o.a. managementzorgsystemen, milieuthema’s en gevaarlijke stoffen; aantoonbare meerwaarde door geleverde constante kwaliteit; leidinggevende ervaring; analytisch denkvermogen; zowel mondeling- als schriftelijk helder en duidelijk kunnen communiceren; dienstverlenende en klantgerichte instelling; zelfstandig werken; accuraat, methodisch en systematisch werken; creatief en initiatiefrijk; gevoel voor commercie; capaciteit om nieuwe (omvangrijke) opdrachten binnen te halen.

TCPM senior adviseur veiligheid, januari 2012

1


Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; presentatie/ communicatie; vitaliteit/ daadkracht/ flexibiliteit; efficiency; product-/ bedrijf- en marktkennis; leidinggeven.

TCPM senior adviseur veiligheid, januari 2012

2


Functieomschrijving: operationeel manager specialisatie BU Advies m/v De functienaam is: operationeel manager veiligheid of operationeel manager optimalisatie of operationeel manager project management m/v Doelstelling: op operationeel gebied ondersteunen van de BU manager Advies; optimaal laten functioneren van de specialisatie; ondersteunen bij de vakinhoudelijke ontwikkeling en uitbouwen van de specialisatie; operationele leiding ten behoeve van de specialisatie; mede realiseren van de door de directie vastgestelde en te behalen doelen. Daarnaast vervult de operationeel manager tevens vakinhoudelijke taken van de betreffende specialisatie. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert rechtstreeks onder de BU manager Advies. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland cq de eigen specialisatie. De taken: eerste aanspreekpunt operationele zaken specialisatie; personele- / resource planning; mede ontwikkelen en uitbouwen van de specialisatie; actief bewerken van de markt; verzorgen contacten met TCPM facilitair; deelname aan (collegiaal) management overleg; initiëren werkoverleg eigen specialisatie; opstellen/beoordelen en mede goedkeuren offertes; bepalen van de juiste aanpak/werkwijze van de opdracht; toetsen voorstellen van aanpak; oplossen vakinhoudelijke vraagstukken; vakinhoudelijk en kwalitatief beoordelen verloop opdracht; evalueren projecten met opdrachtgever; bijzondere taken van algemeen belang. Verantwoordelijkheden: operationeel optimaal laten functioneren van de specialisatie; bewaken van procedures en kwaliteit; uniforme TCPM werkwijze; mede behalen specialisatie (omzet / resultaat) doelen; rapportages aan de BU manager Advies; onderhouden goede en efficiënte klantrelatie; opbouwen en onderhouden van een eigen netwerk; synergie TCPM; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde (technische) opleiding op HBO+ of WO-niveau; enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie; vakinhoudelijk zeer sterk; natuurlijke leiderschapskwaliteiten; diplomatiek; sterke organisatorische vaardigheden; goede feedback kunnen geven; evenwichtige persoonlijkheid, enthousiast en met grote inzet; dienstverlenende – en commerciële instelling; representatief; uitstekende contactuele eigenschappen; ondernemersmentaliteit; in bezit van rijbewijs B; goede kennis van de Engelse- en zo mogelijk de Duitse taal.

TCPM operationeel manager specialisatie BU Advies, januari 2012

1


Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; (Veiligheid:) presentatie / communicatie en vitaliteit/flexibiliteit en efficiency; (Optimalisatie:) product- / bedrijf- en marktkennis en efficiency; (Project Management:) presentatie / communicatie en commercieel; product- / bedrijf- en marktkennis; leidinggeven.

TCPM operationeel manager specialisatie BU Advies, januari 2012

2


Functieomschrijving: senior adviseur HSE supervisor veiligheid m/v Doelstelling: uitvoeren van organisatiegerichte projecten op het gebied van veiligheid ten behoeve van ondernemingen in de bouw- en industriebranche; behartigen van de belangen van de klant en voor deze passende oplossingen bieden die in overeenstemming zijn met de actuele wet- en regelgeving. Plaats en functie in de organisatie Ressorteert onder de manager veiligheid. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: ontwikkeling, implementatie, onderhoud en ‘continuous improvement’ van diverse HSE aspecten op verschillende locaties. vormgeven aan en het onderhouden van HSE managementsystemen conform standaards en diverse methodieken; samenwerken met verschillende operationele supervisors; (projectmatig) leidinggeven aan een team van veiligheidsmedewerkers; regelmatige rapportages aan de plant manager. begeleiden en opleiden van collega (junior) adviseur(s). mede uitbouwen van de specialisatie / promotie in de markt; Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; bijhouden actuele ontwikkelingen en uitbreiden relevante kennis binnen de specialisatie; (mede) realiseren van de vastgestelde specialisatie doelen; opbouwen en onderhouden van een eigen netwerk; onderhouden van een goede en efficiënte klantrelatie; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: afgeronde technische opleiding op HBO / WO niveau; minimaal 3 jaar HSE ervaring in een industriële omgeving; afgeronde MVK en/of HVK opleiding; aantoonbare meerwaarde door geleverde constante kwaliteit; leidinggevende ervaring; analytisch denkvermogen; zowel mondeling- als schriftelijk helder en duidelijk kunnen communiceren; dienstverlenende en klantgerichte instelling; zelfstandig werken; accuraat, methodisch en systematisch werken; creatief en initiatiefrijk; gevoel voor commercie; capaciteit om nieuwe (omvangrijke) opdrachten binnen te halen.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid/ output; presentatie/ communicatie; vitaliteit/ flexibiliteit; efficiency; product-/ bedrijf- en marktkennis; leidinggeven.

TCPM senior adviseur veiligheid / HSE supervisor, september 2011

1


Functieomschrijving: BU manager advies m/v Doelstelling: optimaal laten functioneren van de business unit Advies; vakinhoudelijke ontwikkeling en (mede) uitbouwen van de business unit Advies; leidinggeven aan de business unit Advies, daarin bijgestaan door de managers specialisatie business unit Advies; realiseren van de door de directie geautoriseerde en te behalen doelen. Daarnaast vervult de BU manager advies tevens vakinhoudelijke taken betreffende een van de specialisaties. Plaats en functie in de organisatie: ressorteert rechtstreeks onder de algemeen directeur TCPM; lid MT. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van (industriële) ondernemingen in Nederland. De taken: leiding geven aan de business unit Advies; verder ontwikkelen en (mede) uitbouwen van de business unit Advies; actief bewerken van de markt; productontwikkeling; opstellen van jaarplan business unit Advies en begroting; verzorgen contacten met TCPM facilitair; vertalen beleid MT naar operationeel beleid; initiëren werkoverleg business unit Advies; opstellen/beoordelen en mede goedkeuren offertes; initiëren van personeelswerving en beoordeling van kandidaten; bepalen van de juiste aanpak/werkwijze van de opdracht; toetsen voorstellen van aanpak; vakinhoudelijk en kwalitatief beoordelen verloop opdracht; evalueren projecten met opdrachtgever; bijzondere taken van algemeen belang. Verantwoordelijkheden: behalen van de door de directie geautoriseerde (omzet / resultaat) doelen; zowel organisatorisch als financieel, optimaal laten functioneren van de business unit Advies; rapportages aan de algemeen directeur; onderhouden goede en efficiënte klantrelatie; opbouwen en onderhouden van een eigen netwerk; synergie TCPM; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde (technische) opleiding op HBO+ of WO-niveau; enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie; vakinhoudelijke ervaring met een van de specialisaties; natuurlijke leiderschapskwaliteiten; diplomatiek; sterke organisatorische vaardigheden; goede feedback kunnen geven; evenwichtige persoonlijkheid, enthousiast en met grote inzet; dienstverlenende – en commerciële instelling; representatief; uitstekende contactuele eigenschappen; ondernemersmentaliteit; in bezit van rijbewijs B; goede kennis van de Engelse- en zo mogelijk de Duitse taal.

TCPM BU manager advies, januari 2012

1


Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; presentatie / communicatie; vitaliteit / flexibiliteit; efficiency; product- / bedrijf- en marktkennis; commercieel; visie.

TCPM BU manager advies, januari 2012

2


FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN

TCPM ADVIES specialisatie OPTIMALISATIE

Niveau 3: Niveau 4: Niveau 5: Niveau 6: Niveau 7:

Niveau 8:

junior adviseur adviseur adviseur (meer ervaren) senior adviseur senior adviseur (meer ervaren) senior adviseur + (extra taken) operationeel manager (zie specialisatie Veiligheid) BU manager Advies (zie specialisatie Veiligheid)

TCPM functieomschrijvingen per business unit, januari 2012


Functieomschrijving: junior adviseur optimalisatie m/v Doelstelling: Advieswerkzaamheden ten behoeve van externe opdrachtgevers inzake efficiencyverbeteringen ofwel kostenbesparingen in discrete bedrijfs- en productieprocessen. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de manager optimalisatie. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: herkennen en formuleren van optimalisatievraagstukken; opstellen van projectplanningen en -budgetten en het presenteren hiervan aan klanten; ontwikkelen van oplossingen ten aanzien van optimalisatievraagstukken; zelfstandig uitvoeren van verbeterprojecten. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, opleiding en ervaring: een afgeronde technische en/of bedrijfskundige opleiding op MBO- (afgerond, met ervaring), HBO â&#x20AC;&#x201C; (afgerond) of WO-niveau (startend); minimaal een jaar relevante ervaring in advieswerkzaamheden betreffende productieprocessen; kennis van en/of affiniteit met aan optimalisatie gerelateerde fenomenen zoals Lean Manufacturing, TPM, Six Sigma en verwante onderwerpen als ketenefficiency en lage lonen-investeringen en/ of hulpmiddelen zoals tijd-methode studies, 5S, SMED etc.; analytisch denkvermogen; zowel mondeling- als schriftelijk helder en duidelijk kunnen communiceren; zelfstandig kunnen werken; oog voor detail hebben, zonder daarbij de grote lijnen uit het oog te verliezen; leergierig; creatief en initiatiefrijk. Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; product-/ bedrijf- en marktkennis; efficiency; vitaliteit / flexibiliteit.

TCPM junior adviseur optimalisatie, januari 2012

1


Functieomschrijving: adviseur optimalisatie m/v Doelstelling: Advieswerkzaamheden ten behoeve van externe opdrachtgevers inzake efficiencyverbeteringen ofwel kostenbesparingen in discrete bedrijfs- en productieprocessen. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de manager optimalisatie. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: herkennen en formuleren van optimalisatievraagstukken; opstellen van projectplanningen en -budgetten; ontwikkelen van oplossingen ten aanzien van optimalisatievraagstukken; ontwerpen en verbeteren van discrete productie- en assemblageprocessen (productie engineering); bewaken van de voortgang, kwaliteit, planning en kosten van de projecten; begeleiden van verbeterteams; eventueel geven van workshops; verrichten van acquisitie en promotie activiteiten; verwerven van nieuwe en uitbouwen van bestaande relaties; opstellen, uitbrengen en bewaken offertes. Verantwoordelijkheden: de kwaliteit en voortgang van de te verrichten werkzaamheden; een uitstekende klantrelatie; het realiseren van een vast te stellen hoeveelheid direct werk; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, opleiding en ervaring: een afgeronde technische en/of bedrijfskundige opleiding op HBO â&#x20AC;&#x201C; (afgerond met ervaring) of WO-niveau (afgerond); enkele jaren relevante ervaring in advieswerkzaamheden betreffende productieprocessen; kennis van en/of affiniteit met aan optimalisatie gerelateerde fenomenen zoals Lean Manufacturing, TPM, Six Sigma en verwante onderwerpen als ketenefficiency en lage loon-investeringen en/of hulpmiddelen zoals tijd-methode studies, 5S, SMED etc.; analytisch denkvermogen; zowel mondeling- als schriftelijk helder en duidelijk kunnen communiceren; zelfstandig kunnen werken; oog voor detail hebben, zonder daarbij de grote lijnen uit het oog te verliezen; leergierig, creatief en initiatiefrijk; commercieel inzicht. Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; product-/ bedrijf- en marktkennis; efficiency; ontwikkeling; daadkracht.

TCPM adviseur optimalisatie, januari 2012

1


Functieomschrijving: senior adviseur optimalisatie m/v

Doelstelling: Advieswerkzaamheden ten behoeve van externe opdrachtgevers inzake efficiencyverbeteringen ofwel kostenbesparingen in discrete bedrijfs- en productieprocessen. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de manager optimalisatie. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: herkennen en formuleren van optimalisatievraagstukken; ontwikkelen van oplossingen ten aanzien van (complexe) optimalisatievraagstukken; ontwerpen en verbeteren van discrete productie- en assemblageprocessen (productie engineering); opstellen offertes voor (complexe) projecten; begeleiden van verbeterprojecten, zowel intern als bij de klant; aansturen, coachen (project)medewerkers; begeleiden en opleiden collegaâ&#x20AC;&#x2122;s; verrichten van acquisitie en promotie activiteiten; verwerven van nieuwe en uitbouwen bestaande relaties; productontwikkeling; verzorgen rapportages. Verantwoordelijkheden: de kwaliteit en voortgang van de te verrichten werkzaamheden; bijhouden van de actuele ontwikkelingen en uitbreiden van de relevante kennis binnen de business unit; uitstekende klantrelatie; opbouwen en bijhouden van eigen netwerk; (mede) realiseren van de vastgestelde business unit doelen; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

-

opleiding en ervaring: een afgeronde technische en/of bedrijfskundige opleiding op HBO+ of WO-niveau; meerdere jaren relevante ervaring; kennis van ten minste een aantal aan optimalisatie gerelateerde fenomenen zoals Lean Manufacturing, TPM, Six Sigma en verwante onderwerpen als ketenefficiency en lage loon-investeringen en/of hulpmiddelen zoals tijd-methode studies, 5S, SMED etc.; aantoonbare meerwaarde door geleverde constante kwaliteit; leidinggevende ervaring; analytisch denkvermogen; zowel mondeling- als schriftelijk helder en duidelijk kunnen communiceren; oog voor detail hebben, zonder daarbij de grote lijnen uit het oog te verliezen; leergierig; creatief en initiatiefrijk; capaciteit nieuwe opdrachten te verwerven.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; product-/ bedrijf- en marktkennis; efficiency;

-

leidinggeven.

TCPM senior adviseur optimalisatie, januari 2012

1


FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN

TCPM ADVIES specialisatie PROJECT MANAGEMENT

Niveau 5: Niveau 6: Niveau 7:

Niveau 8:

projectmanager projectmanager (meer ervaren) senior projectmanager senior projectmanager (meer ervaren) operationeel manager (zie specialisatie Veiligheid) BU manager Advies (zie specialisatie Veiligheid)

TCPM functieomschrijvingen per business unit, januari 2012


Functieomschrijving: projectmanager m/v

Doelstelling: Managen van (complexe) technische projecten bij (externe) opdrachtgevers. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de manager project management. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: leiden van multidisciplinaire nationale - en internationale externe projectteams (vaak meerdere projecten tegelijkertijd, al dan niet bij verschillende opdrachtgevers); op voorhand op de juiste manier definiëren van en invulling geven aan projecten; de benodigde managementtaken binnen de projecten om tot een gegarandeerd optimum in resultaat, kwaliteit, budget en doorlooptijd te komen; rapportage van de projectvoortgang (aan de opdrachtgever alsook aan interne leidinggevende); zelfstandig acquireren van projecten; verwerven van opdrachten door relatiebeheer; ondersteunen bij het uitbouwen van het relatienetwerk van de specialisatie; geven van relevante informatie en advies aan opdrachtgevers en medewerkers. Verantwoordelijkheden: binnen gestelde grenzen uitvoeren van door TCPM geaccepteerde projecten; uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; realiseren van het projectdoel en te allen tijde grip hebben op het project; door middel van acquisitietaken uitbouwen van de projectmanagement activiteiten in Nederland en Duitsland; het op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, opleiding en ervaring: afgeronde technische opleiding op HBO+ of WO niveau; meerdere jaren aantoonbare ervaring met het managen van (grootschalige) projecten in een hoogstaande ontwikkelingsomgeving van productiemachines dan wel productieomgeving bij industriële bedrijven; IPMA C gecertificeerd; commerciële affiniteit; uitstekende communicatieve vaardigheden (ook in de Engelse - en zo mogelijk de Duitse taal); doortastend en sturend in zijn/haar optreden; goed ontwikkeld analytisch denkvermogen; daadkrachtig en efficiënt kunnen te handelen; in complexe situaties het overzicht weten te behouden en de consequenties van zijn/haar handelen kunnen overzien; flexibel. Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; presentatie/ communicatie; commercieel.

TCPM projectmanager, januari 2012

1


Functieomschrijving: senior projectmanager m/v

Doelstelling: Managen van (complexe) technische projecten bij (externe) opdrachtgevers. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de manager project management. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: leiden van multidisciplinaire nationale - en internationale externe projectteams (vaak meerdere projecten tegelijkertijd, al dan niet bij verschillende opdrachtgevers); op voorhand op de juiste manier definiëren van en invulling geven aan projecten; de benodigde managementtaken binnen de projecten om tot een gegarandeerd optimum in resultaat, kwaliteit, budget en doorlooptijd te komen; geven van relevante informatie en advies aan opdrachtgevers en medewerkers; aansturen, coachen (project)medewerkers; rapportage van de projectvoortgang (aan de opdrachtgever alsook aan interne leidinggevende); begeleiden en opleiden collega’s; zelfstandig acquireren van projecten; verwerven van opdrachten door relatiebeheer; uitbouwen van de specialisatie / promotie in de markt; productontwikkeling; verzorgen van rapportages. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; realiseren van het projectdoel en te allen tijde grip hebben op het project; bijhouden van de actuele ontwikkelingen en uitbreiden van de relevante kennis binnen de specialisatie; (mede) realiseren van de vastgestelde specialisatie doelen; door middel van acquisitietaken uitbouwen van de projectmanagement activiteiten in Nederland en Duitsland; opbouwen en bijhouden van eigen netwerk; het op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, opleiding en ervaring: afgeronde technische opleiding op HBO+ of WO niveau; minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het managen van grootschalige projecten in een hoogstaande ontwikkelingsomgeving van productiemachines dan wel productieomgeving bij industriële bedrijven; tenminste IPMA C gecertificeerd; aantoonbare meerwaarde door geleverde constante kwaliteit; uitstekende commerciële – en acquisitie vaardigheden; uitstekende communicatieve vaardigheden (ook in de Engelse - en zo mogelijk de Duitse taal); doortastend en sturend in zijn/haar optreden; goed ontwikkeld analytisch denkvermogen; daadkrachtig en efficiënt kunnen te handelen; in complexe situaties het overzicht weten te behouden en de consequenties van zijn/haar handelen kunnen overzien; flexibel. Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; presentatie/ communicatie; commercieel; coachen.

TCPM senior projectmanager, januari 2012

1


FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN

TCPM INTERIM PROFESSIONALS

De business unit specifieke functies: Niveau 4: Niveau 5: Niveau 6: Niveau 7: Niveau 8:

adviseur adviseur (meer ervaren) senior adviseur senior adviseur (meer ervaren) senior adviseur + (extra taken) vestigingsmanager interim professionals

Let op: voor de functieomschrijvingen van de technische functies wordt verwezen naar de business unit Engineering.

TCPM functieomschrijvingen per business unit, januari 2012


Functieomschrijving: adviseur interim professionals m/v Doelstelling: opzetten en uitbouwen van de detacheringactiviteiten van TCPM; verrichten van acquisitietaken; vraag en aanbod op elkaar afstemmen, zodanig dat wordt voldaan aan de taakstelling van de business unit Interim Professionals. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de vestigingsmanager Interim Professionals. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: werven van opdrachten door relatiebeheer; uitbouwen van het relatienetwerk; opstellen, uitbrengen en bewaken offertes selecteren, voorstellen en inplannen van medewerkers voor verstrekte opdrachten; bijhouden en verzorgen van de noodzakelijke administratie; periodiek onderhouden van contacten met relaties en geplaatste medewerkers middels bedrijfsbezoek; geven van relevante informatie en advies aan opdrachtgevers en medewerkers; verzorgen van de correspondentie; mede uitvoering geven aan PR activiteiten; begeleiden commercieel medewerker(s). Verantwoordelijkheden: alle directe en indirecte handelingen betreffende het relatiebeheer en de uitbouw van het relatienetwerk; (mede) realiseren van de taakstelling van de business unit; door professioneel optreden uitdragen van de visie van TCPM. Kennis opleiding en ervaring: commercieel - / technische opleiding op HBO niveau; meer jaren werkervaring in vergelijkbare functie; goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid w.o. interview techniek; representatief; uitstekende contactuele eigenschappen; dienstverlenende en commerciĂŤle instelling; ondernemersmentaliteit; enthousiaste en stevige persoonlijkheid; in bezit van rijbewijs B; goede kennis van de Engelse - en Duitse taal strekt tot aanbeveling. Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; presentatie/ communicatie; commercieel; ontwikkeling; daadkracht.

TCPM adviseur interim professionals, januari 2012

1


Functieomschrijving: senior adviseur interim professionals m/v Doelstelling: opzetten en uitbouwen van de detacheringactiviteiten van TCPM; verrichten van acquisitietaken; vraag en aanbod op elkaar afstemmen, zodanig dat wordt voldaan aan de taakstelling van de business unit Interim Professionals. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de vestigingsmanager interim professionals. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: werven van (grotere en overkoepelende) opdrachten; relatiebeheer en uitbouwen van het relatienetwerk; opstellen, uitbrengen en bewaken offertes; selecteren, voorstellen en inplannen van medewerkers voor verstrekte opdrachten; bijhouden en verzorgen van de noodzakelijke administratie en correspondentie; periodiek onderhouden van contacten met relaties en geplaatste medewerkers middels bedrijfsbezoek; geven van relevante informatie en advies aan opdrachtgevers en medewerkers; begeleiden en opleiden commercieel medewerker(s) / adviseur (s); verzorgen van rapportages; uitbouwen business unit en verrichten van promotionele en PR activiteiten in de markt; productontwikkeling. Verantwoordelijkheden: alle directe en indirecte handelingen betreffende het relatiebeheer en de uitbouw van het relatienetwerk; (mede) realiseren van de taakstelling van de business unit; bijhouden van de actuele ontwikkelingen en uitbreiden van de relevante kennis binnen de business unit; door professioneel optreden uitdragen van de visie van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: commercieel - / technische opleiding op HBO- of WO- niveau; meerdere jaren werkervaring in vergelijkbare functie; aantoonbare meerwaarde door geleverde constante kwaliteit; leidinggevende ervaring; goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; representatief; uitstekende contactuele eigenschappen; dienstverlenende en commerciĂŤle instelling; ondernemersmentaliteit; capaciteit om nieuwe (omvangrijke) opdrachten binnen te halen; enthousiaste en stevige persoonlijkheid; in bezit van rijbewijs B; goede kennis van de Engelse - en Duitse taal strekt tot aanbeveling.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; presentatie/ communicatie; commercieel; product-/ bedrijf- en marktkennis; leidinggeven.

TCPM senior adviseur interim professionals, januari 2012

1


Functieomschrijving: vestigingsmanager interim professionals m/v Doelstelling: optimaal laten functioneren van de regio BV TCPM Interim Professionals; vakinhoudelijk ontwikkelen en uitbouwen van de regio BV; zelfstandig realiseren van de door de directie vastgestelde en te behalen doelen; locatie pand beheer. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert rechtstreeks onder de algemeen directeur TCPM, die tevens eindverantwoordelijke directeur is voor de BU Interim Professionals. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van (producerende) ondernemingen in Nederland. De taken: leidinggeven aan de regio BV; verder ontwikkelen en uitbouwen van de regio BV; actief bewerken van de markt; promotie van TCPM in de regio; deelnemen aan netwerkinitiatieven; productontwikkeling; opstellen van jaarplan en begroting; verzorgen contacten met TCPM facilitair; initiëren werkoverleg eigen regio BV; opstellen/beoordelen en goedkeuren offertes tot verstrekte bevoegdheid; aanstellen, begeleiden en ontslag medewerkers; acquireren grotere projecten; verdelen van de projecten over de medewerkers; evalueren projecten met opdrachtgever; operationeel locatie pand beheer; aansturing receptioniste / telefoniste / administratief medewerker (hiërarchisch); inkoop ten behoeve van de vestiging; bijzondere taken van algemeen belang; bevordering synergie binnen TCPM. Verantwoordelijkheden: behalen van de door de directie vastgestelde (omzet / resultaat) doelen; zowel organisatorisch als financieel, optimaal laten functioneren van de regio BV; rapportages aan de algemeen directeur; optimaal beheer locatie pand; onderhouden goede en efficiënte klantrelatie; opbouwen en onderhouden van een eigen netwerk; maximale synergie tussen business units van TCPM; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde (technische) opleiding op HBO+ of WO-niveau; enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie; natuurlijke leiderschapskwaliteiten; diplomatiek; sterke organisatorische vaardigheden; goede feedback kunnen geven; evenwichtige persoonlijkheid, enthousiast en met grote inzet; dienstverlenende – en commerciële instelling; representatief; uitstekende contactuele eigenschappen; ondernemersmentaliteit; in bezit van rijbewijs B; goede kennis van de Engelse- en zo mogelijk de Duitse taal.

TCPM vestigingsmanager interim professionals, januari 2012

1


Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen van (technische) vakkennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; presentatie/ communicatie; commercieel; visie.

TCPM vestigingsmanager interim professionals, januari 2012

2


FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN

STAF

Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3:

Niveau 4:

Niveau 5:

Niveau 6: Niveau 7: Niveau 8:

receptioniste telefoniste administratief -medewerker secretaresse medewerker p&o management assistent TCPM facilitair financieel medewerker assistent recruiter systeem- en netwerkbeheerder communicatiemedewerker senior medewerker p&o senior financieel medewerker fleetmanager directiesecretaresse recruiter senior financieel medewerker (meer ervaren) senior medewerker p&o (meer ervaren) hoofd p&o manager TCPM facilitair manager marketing, sales & communicatie financieel manager / controller

TCPM functieomschrijvingen per business unit, januari 2012


Functieomschrijving: receptioniste – telefoniste – administratief medewerker m/v Doelstelling: namens de organisatie optreden als eerste aanspreekpunt (visitekaartje) en het verzorgen van de gewenste uitstraling; bieden van administratieve ondersteuning. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert functioneel onder de manager TCPM facilitair en hiërarchisch onder de vestigingsmanager interim professionals. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit een vestigingskantoor van werkgever, ten behoeve van de eigen en/of andere locatie. De taken: telefoniste taken bedienen van de telefooncentrale en afhandelen van telefoongesprekken. receptioniste taken ontvangen van bezoekers; verzorgen koffie/thee bezoekers; reserveren / gereedmaken spreekkamer; regelen bijeenkomsten en lunches. interieur taken planten water geven; koffiezetapparaat schoonhouden / bijvullen; vullen / leeghalen koelkast / afwasmachine; bloemen bestellen en in vazen zetten; (doen) opgeruimd en netjes houden receptie, de werkplek, de kantine en de rest van het gebouw; (mede) coördineren, controleren en onderhouden contact inzake schoonmaak, afval, alarminstallatie en onderhoud. administratieve taken (ophalen) inboeken / verspreiden post, e-mail; post wegen / frankeren en verzenden; verspreiden faxen; offertenummers en ordernummers aanmaken; up to date houden order- en offerte lijsten; beheer vestigingsagenda; (bezoek) afspraken maken en bevestigen; indien nodig notuleren; versturen notulen / agenda; (in huisstijl) uitwerken gevraagde correspondentie; informatiemappen vullen en versturen; bestellingen / zelf halen (kantoor / kantine) benodigdheden; ordenen kantoorartikelen / benodigdheden / papier e.d.; verzorgen (kerst)kado’s, relatiegeschenken, agenda’s, regelen weekendjes weg voor jubilarissen e.d.; verzorgen mailingen (vanuit Archie); up to date (laten) houden Archie: kopiëren / inbinden grote partijen; archiveren; beheren / aanspreekpunt leveranciers kantoorapparaten. overige taken (samen met systeembeheerder) opzetten elektronisch smoelenboek opzetten / bijhouden; regelen bijeenkomsten / lunches. Verantwoordelijkheden: positieve, klantvriendelijke en correcte afhandeling van de werkzaamheden; door professioneel optreden uitdragen van de TCPM visie.

TCPM receptioniste telefoniste administratief medewerker, januari 2012

1


Kennis, -

opleiding en ervaring: administratieve opleiding op MBO / MBO + niveau; relevante werkervaring; goede kennis van verschillende automatiseringspakketten, in het bijzonder MS Office; goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; representatief; vriendelijke, duidelijke en beschaafde telefoonstem; uitstekende contactuele eigenschappen; dienstverlenende en commerciĂŤle instelling; zelfstandig kunnen werken; goed kunnen organiseren; nauwkeurig en ordelijk; stressbestendig; enthousiaste en stevige persoonlijkheid.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; zelfstandigheid / organiseren; presentatie/ communicatie.

TCPM receptioniste telefoniste administratief medewerker, januari 2012

2


Functieomschrijving: secretaresse m/v

Doelstelling: assisteren van de vestigingsmanager interim professionals; opzetten en draaiende houden van een adequaat vestigingssecretariaat; indien nodig vervangen van de receptioniste – telefoniste – administratief medewerker. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert rechtstreeks onder de vestigingsmanager interim professionals. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ter locatie ten behoeve van de vestigingsmanager interim professionals en diens vestiging. De taken: zelfstandig correspondentie opstellen en verwerken in het Nederlands; eventueel notuleren van de managementvergaderingen; verwerken van de notulen; beheren agenda vestigingsmanager; verwerken inkomende post en e-mail; uitvoeren van archiefwerkzaamheden; beheren (schaduw) personeelsdossiers; onderhouden van in- en externe contacten; maken van presentaties in powerpoint; (mede) organiseren bijeenkomsten; overige werkzaamheden op aanwijzing van de vestigingsmanager. Verantwoordelijkheden: positieve, klantvriendelijke en correcte afhandeling van de werkzaamheden; bewaken huisstijl en correct Nederlands taalgebruik; correcte voortgang op het vestigingssecretariaat door het op juiste wijze overdragen van de te verrichten werkzaamheden en het tijdig inschakelen van collega’s; door professioneel optreden uitdragen van de TCPM visie. Kennis, -

opleiding en ervaring: administratieve opleiding op MBO+ niveau; meer jaren relevante werkervaring; goede kennis van verschillen automatiseringspakketten, waaronder MS Office; affiniteit met techniek (en de cultuur); goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; uitstekende kennis van de Nederlandse, en bij voorkeur de Engelse – en Duitse taal; representatief; vriendelijke, duidelijke en beschaafde telefoonstem; uitstekende contactuele eigenschappen; dienstverlenende en commerciële instelling; zelfstandig kunnen werken; goed kunnen organiseren; nauwkeurig en ordelijk; stressbestendig; enthousiaste en stevige persoonlijkheid.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; zelfstandigheid / organiseren; creativiteit / analytisch vermogen.

TCPM secretaresse, januari 2012

1


Functieomschrijving: medewerker p&o m/v Doelstelling: (mede) uitvoering geven aan de uitwerking van het actieplan p&o - voornamelijk door het administratief ondersteunen van het hoofd p&o -, ter structurering en profilering van de afdeling p&o; accuraat en tijdig verwerken van personeelsmutaties. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert functioneel onder het hoofd p&o en hiĂŤrarchisch onder de manager TCPM facilitair. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever te Apeldoorn ten behoeve van alle bij TCPM behorende dochtermaatschappijen. De taken: alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het personeelsbeheer, zoals o.a. het onderhouden personeelsdossiers, het verwerken mutaties externe partijen; verzuimadministratie; in concept opstellen van brieven en overeenkomsten; ondersteunen en bewaken W&S activiteiten (oa bijhouden Carerix, vacaturesites, uitgangspunten, plannen gesprekken / locaties, bij beurzen); bijhouden verjaardagen, jubilea en sturen verjaardagskaarten; bijzondere mutaties en controle verlofdagen administratie; overige voorkomende ondersteunende werkzaamheden. Verantwoordelijkheden: correcte en adequate uitvoering van de administratie en correspondentie; verbetering structuur op de afdeling; door professioneel optreden bijdrage leveren aan de TCPM visie. Kennis, -

opleiding en ervaring: opleiding op MBO+niveau en gerichte vakopleiding; meer jaren relevante werkervaring; PDL-diploma; kennis van MS Word, Excell, personeelsregistratiesystemen, loonverwerkingssystemen en mogelijk Exact Globe; accuraat kunnen werken; analytisch inzicht; goed kunnen organiseren; goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; uitstekende kennis van de Nederlandse taal; uitstekende contactuele eigenschappen; dienstverlenende instelling; zelfstandig kunnen werken; enthousiaste en stevige persoonlijkheid.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen van (technische) vakkennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; zelfstandigheid / organiseren; creativiteit / analytisch vermogen.

TCPM medewerker p&o, januari 2012

1


Functieomschrijving: management assistent TCPM facilitair m/v

Doelstelling: assisteren van de manager TCPM facilitair; opzetten en draaiende houden van een adequaat secretariaat ten behoeve van TCPM facilitair; verzorgen van de receptie, telefonie en administratieve taken ten behoeve van het hoofdkantoor TCPM. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert rechtstreeks onder de manager TCPM facilitair. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het hoofdkantoor van werkgever. De taken: waarnemen receptioniste – telefoniste – administratief medewerker; coördinatie secretariaat en secretariaatsoverleg; secretarieel handboek; zelfstandig voeren van correspondentie; optimaal automatiseren werkzaamheden; (mede) beheren agenda manager TCPM facilitair; onderhouden van in- en externe contacten; maken van presentaties in powerpoint; maken van afspraken met leveranciers / verzorgen inkoop; (mede) regelen bedrijfsmiddelen; overige werkzaamheden ter ondersteuning en op aanwijzing van de manager TCPM facilitair. Verantwoordelijkheden: positieve, klantvriendelijke en correcte afhandeling van de werkzaamheden; correct Nederlands taalgebruik; zorg voor een goede voortgang van algemene zaken bij TCPM facilitair / hoofdkantoor TCPM; kwaliteit secretariaat TCPM breed; door professioneel optreden uitdragen van de TCPM visie. Kennis, -

opleiding en ervaring: administratieve opleiding op MBO+ niveau; meer jaren relevante werkervaring; goede kennis van verschillen automatiseringspakketten, waaronder MS Office; affiniteit met techniek (en de cultuur); goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; uitstekende kennis van de Nederlandse, en bij voorkeur de Engelse – en Duitse taal; representatief; vriendelijke, duidelijke en beschaafde telefoonstem; uitstekende contactuele eigenschappen; dienstverlenende en commerciële instelling; zelfstandig kunnen werken; goed kunnen organiseren; nauwkeurig en ordelijk; stressbestendig; enthousiaste en stevige persoonlijkheid.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen van (technische) vakkennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; zelfstandigheid / organiseren; efficiency; vitaliteit / flexibiliteit.

TCPM management assistent TCPM facilitair, januari 2012

1


Functieomschrijving: financieel medewerker m/v Doelstelling: Juist en volledig verwerken van de financiële gegevens. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder het de financieel manager / controller. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever te Apeldoorn ten behoeve van TCPM en alle aan haar gelieerde bedrijven. De taken: administratief verwerken van basisstukken zoals bankafschriften en kasbescheiden; administratief verwerken van basisstukken ten behoeve van de projectadministratie; uitvoeren debiteurenbeheer; voorbereiden en verrichten van uitgaand betalingsverkeer; liquiditeitsbeheer; financiële verwerking loonadministratie; voorkomende ondersteunende werkzaamheden op de afdeling. Verantwoordelijkheden: correcte en adequate uitvoering van de financiële administratie; door professioneel optreden bijdrage leveren aan de TCPM visie. Kennis, -

opleiding en ervaring: afgeronde opleiding op MBO/HBO niveau, minimaal MBA / MEAO; meerjaren ervaring in vergelijkbare werkzaamheden; kennis van verschillende automatiseringspakketten waaronder MS Word en Excell; kennis van Exact Globe is een pré; accuraat kunnen werken; analytisch inzicht; goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; uitstekende kennis van de Nederlandse taal; uitstekende contactuele eigenschappen; dienstverlenende commerciële instelling; zelfstandig kunnen werken; enthousiaste en stevige persoonlijkheid.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen van (technische) vakkennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; zelfstandigheid / organiseren; efficiency; vitaliteit / flexibiliteit.

TCPM financieel medewerker, januari 2012

1


Functieomschrijving: assistent recruiter m/v Doelstelling: Het administratief ondersteunen van de vacaturehouders en recruiter bij w&s proces. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder het hoofd p&o. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het hoofdkantoor van werkgever te Apeldoorn. De taken: stroomlijnen vacatures en CVâ&#x20AC;&#x2122;s in Carerix; aanmaken nieuwe vacatures in Carerix en plaatsing op de diverse jobboards en social media; plannen van kennismakings- en selectiegesprekken; verzenden van uitnodigingen naar kandidaten; checken procedure en up-to-date houden fases in Carerix; bewaken tijdpad / doorlooptijd w&s procedures; (mede) doorzoeken CV data bases op geschikte kandidaten; (mede) onderhouden (externe)relaties en vertalen aanbiedingen naar beslissingsbevoegden; assisteren bij voorbereiding arbeidsmarktbeurzen; bijhouden en verzorgen noodzakelijke administratie; systeembeheer / contacten Carerix. Verantwoordelijkheden: zorgen voor tijdige, proactieve en accurate ondersteuning van de vacaturehouder en recruiter; administratieve ondersteuning van het w&s proces; door professioneel optreden uitdragen van de visie van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: afgeronde opleiding op MBO- niveau; meerdere jaren werkervaring in vergelijkbare functie; goede kennis van automatiseringsprocessen; uitstekende sociale, communicatieve vaardigheden; goed kunnen plannen en organiseren; (passende) oplossingsgericht; overzicht kunnen bewaren, ook onder druk; gevoel voor verhoudingen binnen een organisatie; resultaatgericht; zelfstandig en in teamverband kunnen werken; goede beheersing van de Nederlandse taal.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen van (technische) vakkennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; zelfstandigheid/ organiseren; efficiency; vitaliteit / flexibiliteit.

TCPM assistent recruiter, januari 2012

1


Functieomschrijving: systeem- en netwerkbeheerder m/v

Doelstelling: zorgen voor storingsvrije werking van geautomatiseerde systemen en netwerk binnen de organisatie van TCPM; bijdrage leveren aan de kwalitatieve groei op automatiseringsgebied. Plaats en functie in de organisatie: ressorteert rechtstreeks onder de technisch directeur TCPM; rapporteert in voorkomend geval aan de manager van de business unit. Verrichten van de werkzaamheden: vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van TCPM en alle aan haar gelieerde bedrijven; desgewenst wordt ondersteuning op locatie bij opdrachtgevers geboden. De taken: uitbrengen van automatiseringsadvies; netwerk â&#x20AC;&#x201C; en systeembeheer; vervullen van helpdesk activiteiten; adviseren en begeleiden in applicatiegebruik; administreren van systeem- en netwerk aangelegenheden; opstellen van automatiseringsplannen; coĂśrdineren van automatiseringstrajecten; samenstellen en onderhouden van systeemdocumentatie; opzetten / onderhouden en vernieuwen van de website en het intranet; contacten leveranciers; administratie van automatiseringsproducten; verzorgen van rapportages. Verantwoordelijkheden: een storingsvrije werking van alle geautomatiseerde systemen, apparatuur en programmatuur; de kwaliteit, het resultaat, het kostenbeheer en de voortgang van de automatisering (projecten); bijhouden marktontwikkelingen; door professioneel optreden bijdrage leveren aan de TCPM visie. Kennis, -

-

opleiding en ervaring: HBO-niveau (bijvoorbeeld HIO) en actuele IT-kennis; tenminste 3 jaar relevante werkervaring in vergelijkbare functie; aanvullende opleiding/ervaring in o.a.: besturingssystemen : Windows 2000/XP/NT4.0 netwerksoftware : Novell (CNE), windows 2000 /2003, Linux, server (MCSE) applicaties : MS Office (2000), CADsoftware, Exact Globe ervaring in opzetten vestigingen overkoepelend netwerk; beschikken over organisatorische en commerciĂŤle capaciteiten; dienstverlenende en klantgerichte instelling; zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen van (technische) vakkennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; zelfstandigheid / organiseren; ontwikkeling; daadkracht.

TCPM systeem- en netwerkbeheerder, januari 2012

1


Functieomschrijving: communicatiemedewerker m/v

Doelstelling: Uitvoering geven aan het door de TCPM gewenste communicatiebeleid. Plaats en functie in de organisatie: ressorteert rechtstreeks onder de manager marketing, sales & communicatie; rapporteert in voorkomend geval aan de manager van de business unit. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van TCPM en alle aan haar gelieerde bedrijven. De taken: Coördinatie en eindredactie website; Website: Content schrijven, plaatsen, zowel tekst als beeldmateriaal, initiëren nieuwe items, meedenken tekstaanpassingen, online presentaties via web beschikbaar stellen, voorstellen doen over de nieuwe website. Coördineren en ondersteunen van communicatie-uitingen, zowel intern als extern: Promotiemateriaal: Visitekaartjes ontwerp, brochures, inkoop bedrijfsfilm, inkoop fotografie, inkoop opmaak, inkoop drukwerk, verspreiden materiaal, noodzakelijke aanpassingen aan drukwerk en materiaal. Promoshop: Beheer promoshop en promo archief. Huisstijl bewaken: Beheer logo’s en bedrijfsprofielen TCPM tbv externe media. Gidsvermeldingen checken op huisstijl / relevantie. Fotoarchief: Beheer fotoarchief op dvd en harde schijf: uitjes TCPM, eindejaarsfeesten, beurzen, events. InspireUs: (mede) plaatsen van publicaties en downloads. Adverteren en publicaties: inkopen ruimte, samenstellen advertentie, tekst en lay out samen met reclamebureau, intern archiveren en verspreiden via Inspire Us. Emailings: Beheerder opt-out mailbox (afmeldingen uitlezen en verwerken), ondersteunen bij emailing vanuit Archie, plaatsen HTML versie website, meedenken opmaak, e-mail protocol. Verantwoordelijkheden: uitvoeren van redactionele en organisatorische taken t.b.v. de ontwikkeling van (schriftelijke en digitale) communicatie uitingen; door professioneel optreden uitdragen van de TCPM visie. Kennis, -

opleiding en ervaring: relevante opleiding op HBO niveau; relevante werkervaring; ervaring met communicatie / pr / marketing opdrachten; goede kennis van (de inzet van) digitale media; onderhouden interne - en externe contacten; goede schriftelijke - en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; uitstekende kennis van de Nederlandse, en bij voorkeur de Engelse – en Duitse taal; dienstverlenende en commerciële instelling; zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken; stressbestendig, daadkrachtig; goede organisatorische vaardigheden; creatief; pro actief; prioriteiten kunnen stellen; enthousiaste en stevige persoonlijkheid.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen van (technische) vakkennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; zelfstandigheid / organiseren; ontwikkeling;

-

daadkracht.

TCPM communicatiemedewerker, januari 2012

1


Functieomschrijving: senior medewerker p&o m/v

Doelstelling: (mede) uitvoering geven aan de uitwerking van het actieplan p&o, ter structurering en profilering van de afdeling p&o; accuraat en tijdig verwerken van personeelsmutaties. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert functioneel onder het hoofd p&o en hiĂŤrarchisch onder de manager TCPM facilitair. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever te Apeldoorn ten behoeve van alle bij TCPM behorende dochtermaatschappijen. De taken: (mede) optimaliseren van de afdeling p&o; alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het personeelsbeheer en salarisverwerking; verrichten van management rapportages; waar nodig ondersteunen bij W&S activiteiten; onderhouden contacten relaties; aanspreekpunt en vraagbaak voor het personeel; actueel houden formulieren en AVR TCPM; optreden als vervanger hoofd p&o. Verantwoordelijkheden: correcte en adequate uitvoering van de werkzaamheden; bijhouden van de actuele ontwikkelingen en uitbreiden van de relevante kennis binnen de afdeling; (mede) realiseren van het vastgestelde actieplan; door professioneel optreden bijdrage leveren aan de TCPM visie. Kennis, -

opleiding en ervaring: opleiding op MBO +/ HBO niveau en gerichte vakopleiding; minimaal 5 jaar relevante werkervaring; kennis van MS Word, Excell, personeelsregistratie-systemen en mogelijk Exact Globe; accuraat kunnen werken; analytisch inzicht; goed kunnen organiseren; goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkings-vaardigheid; uitstekende kennis van de Nederlandse taal; uitstekende contactuele eigenschappen; dienstverlenende instelling; zelfstandig kunnen werken; enthousiaste en stevige persoonlijkheid.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen van (technische) vakkennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; zelfstandigheid / organiseren; ontwikkeling; daadkracht.

TCPM medewerker p&o, januari 2012

1


Functieomschrijving: senior financieel medewerker m/v

Doelstelling: (mede) zorgdragen voor het juist, volledig en tijdig verwerken van de financiĂŤle gegevens; (mede) uitvoering geven aan de uitwerking van het werkplan van de administratie. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de financieel manager / controller. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever te Apeldoorn ten behoeve van TCPM en alle aan haar gelieerde bedrijven. De taken: projectbewaking incl. onder handen werk; bewaken van en begeleiding bij facturatie; ondersteunen en begeleiden financieel (administratief) medewerker; opstellen tussentijdse rapportages; ondersteuning bij het samenstellen jaarrekeningen inclusief consolidatie; ondersteuning totstandkoming begrotingen; doen van aangiften omzetbelasting en loonheffingen; mede uitvoering geven aan het jaarplan; ondersteuning en waarneming hoofd financiĂŤle administratie. Verantwoordelijkheden: correcte en adequate uitvoering van de werkzaamheden; bijhouden van de actuele ontwikkelingen en uitbreiden van de relevante kennis binnen de afdeling; door professioneel optreden bijdrage leveren aan de TCPM visie. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde opleiding HEAO-BE of AC en SPD; ervaring in vergelijkbare werkzaamheden; zelfstandig kunnen werken; affiniteit met automatisering; kennis van verschillende automatiseringspakketten waaronder MS Word en Excell; kennis van Exact Globe 2003/ Sumatra; accuraat kunnen werken; analytisch inzicht; goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; uitstekende kennis van de Nederlandse- en Engelse taal; uitstekende contactuele eigenschappen; dienstverlenende commerciĂŤle instelling; enthousiaste en stevige persoonlijkheid.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen van (technische) vakkennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; zelfstandigheid / organiseren; ontwikkeling; daadkracht.

TCPM senior financieel medewerker, januari 2012

1


Functieomschrijving: fleetmanager m/v

Doelstelling: uitvoering geven aan het lease- / vervoersbeleid binnen TCPM; de zorg voor een efficiënt en voordelig lease-auto park. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert functioneel onder het hoofd p&o en hiërarchisch onder de manager TCPM facilitair. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever te Apeldoorn ten behoeve van alle bij TCPM behorende dochtermaatschappijen. De taken: uitleg en advies inzake de lease-auto regeling(en), alsmede handhaven afspraken; contacten lease- en verhuurmaatschappijen; opvragen offertes, voeren van onderhandelingen met leasemaatschappijen en dealers; regelen passende voorloopauto’s; poolbeheer; organiseren van de overdrachtmomenten, inclusief check-up; afmelden en ophalen uitloop auto’s; (laten maken) gebruikersovereenkomsten; fiscale consequenties berekenen en doorgeven salarisadministratie; controle facturen; bijhouden (digitale) leasedossiers; verwerken schades; leveren van management informatie; signaleren knelpunten. Verantwoordelijkheden: correcte en adequate uitvoering van de werkzaamheden; bijhouden van de actuele ontwikkelingen en zonodig verwerken in lease-autoregeling; optimale kostenefficiency, door het voortdurend zoeken naar alternatieven; door professioneel optreden bijdrage leveren aan de TCPM visie. Kennis, -

opleiding en ervaring: opleiding op MBO +/ HBO niveau en gerichte vakopleiding; kennis van MS Word, Excell; accuraat kunnen werken; goed kunnen organiseren; uitstekende contactuele eigenschappen; dienstverlenende instelling; zelfstandig kunnen werken; enthousiaste en stevige persoonlijkheid.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen van (technische) vakkennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; zelfstandigheid / organiseren; ontwikkeling; daadkracht.

TCPM fleetmanager, december 2012

1


Functieomschrijving: recruiter m/v Doelstelling: werven, selecteren en aanleveren van de juiste kandidaten voor vacatures bij TCPM en opdrachtgever inzake een w&s opdracht; (mede) uitbouwen w&s activiteiten, als product van TCPM; vergroten naamsbekendheid TCPM op de arbeidsmarkt. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder het hoofd p&o. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het hoofdkantoor van werkgever te Apeldoorn. De taken: (samen met vacaturehouder c.q. opdrachtgever) vaststellen van de functieprofielen; opstellen van wervingsplannen; bewaken tijdpad; werven, selecteren en aanleveren van voldoende, goede en juiste kandidaten uit het eigen netwerk, carerix, externe cv-databases dan wel middels andere promotionele en PR activiteiten in de markt; voeren van kennismakings- en selectiegesprekken; coĂśrdineren van de bij de selectie ingezette (psychologische) tests; onderhouden relaties; contacten en afspraken met externe bureaus en de multimedia uitingen, behulpzaam bij de werving; bijhouden en verzorgen van de noodzakelijke administratie, correspondentie, offertes en managementinfo; uitbouwen w&s activiteiten / productontwikkeling. Verantwoordelijkheden: zorgen voor voldoende aanbod van geschikte kandidaten voor vacatures; kwaliteit van het aanbod; arbeidsmarktcommunicatie; door professioneel optreden uitdragen van de visie van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: commerciĂŤle opleiding op HBO- of WO- niveau; goede kennis van de sector en de (ontwikkelingen op de) arbeidsmarkt voor technici; meerdere jaren werkervaring in vergelijkbare functie; goede netwerker; uitstekende sociale, communicatieve en adviesvaardigheden; kennis van gespreks-, presentatie-, onderhandelings- en selectietechnieken; goed inlevingsvermogen; in korte tijd kandidaten en hun CV kunnen doorgronden; representatief; dienstverlenende en commerciĂŤle instelling; ondernemersmentaliteit; resultaatgericht; zelfstandig; enthousiaste en stevige persoonlijkheid; goede beheersing van de Nederlandse taal; in bezit van rijbewijs B.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen van (technische) vakkennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; zelfstandigheid / organiseren; commercieel.

TCPM recruiter, januari 2012

1


Functieomschrijving: directiesecretaresse m/v Doelstelling: assisteren van de algemeen directeur TCPM (60%); ondersteunen BU manager TCPM Advies (40%). Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert rechtstreeks onder de algemeen directeur TCPM. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever te Hengelo of Apeldoorn. De taken: ten behoeve van de algemeen directeur: beheren directie agenda / inplannen afspraken & overleg; beheer diverse mailboxen; organiseren bijeenkomsten; notulen (directie)vergaderingen; verwerken inkomende en uitgaande post en e-mail; zelfstandig correspondentie voeren; onderhouden (directie) archief; onderhouden van in- en externe contacten; maken van presentaties in powerpoint; overige werkzaamheden op aanwijzing van de algemeen directeur. neventaken: ondersteunen manager business development; receptionele- en gastvrouwtaken indien nodig. ten behoeve van de BU manager TCPM Advies: dezelfde taken als boven, gericht op TCPM Advies; offerte registratie en dossiers externe contacten; coördinatie recruitment TCPM Advies; coördinatie opleiding/training TCPM Advies; verschillende commerciële en PR taken. Verantwoordelijkheden: positieve, klantvriendelijke en correcte afhandeling van de werkzaamheden; bewaken huisstijl en correct Nederlands taalgebruik; correcte voortgang van de werkzaamheden op het directiesecretariaat door het op juiste wijze overdragen van de te verrichten werkzaamheden en het tijdig inschakelen van collega’s; door professioneel optreden uitdragen van de TCPM visie. Kennis, -

opleiding en ervaring: administratieve opleiding op HBO niveau; relevante werkervaring; goede kennis van MS Office; goede schriftelijke - en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; uitstekende kennis van de Nederlandse, en bij voorkeur de Engelse – en Duitse taal; representatief; vriendelijke, duidelijke en beschaafde telefoonstem; uitstekende contactuele eigenschappen; dienstverlenende en commerciële instelling; zelfstandig kunnen werken; goed kunnen organiseren; nauwkeurig en ordelijk; stressbestendig; enthousiaste en stevige persoonlijkheid.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; zelfstandigheid / organiseren; commercieel.

TCPM directiesecretaresse, januari 2012

1


Functieomschrijving: hoofd p&o m/v

Doelstelling: structureren en profileren van de afdeling p&o, passend binnen de door de directie opgestelde ontwikkelingsplannen; uitvoering geven aan de uitwerking van het actieplan van de afdeling. Plaats en functie in de organisatie: Ressorteert onder de manager TCPM facilitair. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever te Apeldoorn ten behoeve van alle bij TCPM behorende dochtermaatschappijen. De taken: optimaliseren en professionaliseren van de afdeling p&o; onderhouden van het functiewaarderingssysteem; ontwikkelen, implementeren en uitvoeren dan wel verfijnen / actualiseren personeelsinstrumenten rondom w&s, ziektebegeleiding, opleidingen, managementinformatie en arbeidsvoorwaarden; sparringpartner management op gebied van sociale- en fiscale wetgeving als ook arbeidsrechterlijke zaken; verzorgen van de loonadministratie in Exact Globe; verzorgen van diverse aangiften, afdrachten en rapportages naar belastingdienst en bedrijfsvereniging; aanspreekpunt en vraagbaak voor medewerkers; optreden als contactpersoon met arbodienst. aansturen van de medewerker(s) p&o; Verantwoordelijkheden: (doen) uitvoeren van bovenstaande taken zodanig dat de kwaliteit en voortgang van de werkzaamheden gewaarborgd blijven; behalen van de in het actieplan vastgestelde doelen; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde opleiding op HBO+ - of WO-niveau; enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie; werkzaamheden; in staat de juiste prioriteiten te stellen; sterk in organiseren en plannen; kennis van MS Word en Excell, kennis van Exact Globe is een prĂŠ; accuraat kunnen werken; analytisch inzicht; goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; uitstekende kennis van de Nederlandse taal; uitstekende contactuele eigenschappen; dienstverlenende commerciĂŤle instelling; zelfstandig kunnen werken, maar ook een echte teamplayer; enthousiaste en stevige persoonlijkheid.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen van (technische) vakkennis; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid output; zelfstandigheid / organiseren; product-, bedrijf- en marktkennis; leidinggeven.

TCPM hoofd p&o, januari 2012

1


Functieomschrijving: manager TCPM facilitair m/v

Doelstelling: optimaal laten functioneren van TCPM facilitair; (hiĂŤrarchisch) leidinggeven aan de afdelingen HRM, recruitment, Juridische Zaken, Arbo en het secretariaat. Plaats en functie in de organisatie: ressorteert rechtstreeks onder de algemeen directeur; lid en secretaris MT. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever te Apeldoorn ten behoeve van TCPM en alle aan haar gelieerde bedrijven. De taken: leidinggeven aan de betreffende medewerkers van TCPM facilitair; vertalen beleid MT naar operationeel beleid; bewaken samenhang alle afdelingen binnen TCPM facilitair; opzetten geheel en uitvoering geven aan betreffende onderdelen jaarplan TCPM facilitair (incl. begroting); optimaliseren werkprocessen; fiatteren inkoopfacturen. Verantwoordelijkheden: optimaal laten functioneren van TCPM facilitair; synergie en afstemming bewerkstelligen met overige afdelingen TCPM facilitair (Financieel, MSC en ICT). behalen van de in overleg met de algemeen directeur vastgestelde relevante doelstelling voor TCPM facilitair; bijhouden actuele ontwikkelingen en uitbreiden relevante kennis binnen de afdelingen van TCPM facilitair; op klantgerichte wijze vertegenwoordigen van TCPM. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde opleiding op HBO+ of WO - niveau; enkele jaren werkervaring in vergelijkbare functie; affiniteit met automatisering; kennis van verschillende automatiseringspakketten waaronder MS Word en Excell; leidinggevende ervaring; hoge verantwoordelijkheidszin; dienstverlenende instelling; analytisch inzicht; uitstekende contactuele eigenschappen; goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; uitstekende kennis van de Nederlandse- en Engelse taal; ondernemersmentaliteit; accuraat, gestructureerd en efficiĂŤnt; enthousiaste en stevige persoonlijkheid.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid; vak(technische) kennis; praktische toepassing; output; visie; groei.

TCPM manager TCPM facilitair, november 2011

1


Functieomschrijving: manager marketing, sales, & communicatie (msc) m/v Doelstelling: Het creëren van substantiële en structurele groei van omzet en rendement door het voeren van professionele Marketing, Sales en Communicatie. Plaats en functie in de organisatie: ressorteert rechtstreeks onder de algemeen directeur TCPM; lid MT. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever ten behoeve van TCPM en alle aan haar gelieerde bedrijven. De taken: Inrichten en aansturen professionele Marketing & Sales organisatie: o benoemen van sales targets, vastgesteld door de directie; o bestaande klanten: Invoeren account management;   Beoordelen rendement klanten; Doorontwikkelen klanten (up-sell / cross-sell).  o corporate klanten:  Invoeren Key account management. o nieuwe klanten:  Zoeken naar en benaderen van nieuwe passende klanten (segmentgroepen); Coördineren sales inspanningen andere TCPM’ers.  o new Business Development: Herkennen en initiëren van nieuwe marktmogelijkheden voor TCPM.  o optimaal stroomlijnen en coördineren van de marktbenadering; o versterken van de samenwerking en synergie tussen de drie BU’s; o profileren en positioneren van TCPM als specialist binnen het marktsegment; o doordachte keuzes maken op basis gedegen onderbouwing:  Verzamelen business intelligence (BI)  DMU (relatiemanagement). o optimaliseren externe oriëntatie / focus op klanten. o optimaliseren van het rendement van de acquisitie inspanningen. o aanbrengen heldere structuren en opstellen en monitoren van KPI’s om gestelde doelen te realiseren. o minimaal drie eigen sales gesprekken per week (new business). o aanleveren voortgang rapportages. o segmentgroepen:  temporiseren ontwikkeling segment op basis groeipotentieel / mogelijkheden;  duidelijke doelstellingen per segment (verwachtingen / resultaten). Opzetten – doorvoeren Communicatie / Public Relations bij TCPM, middels deelname beurzen, website, brochures, campagnes, rapportage structuur etc. voorzitter van zowel MSC team als marktsegmentgroepen. Verantwoordelijkheden: realiseren professionele sales & marketingorganisatie; realiseren substantiële- en structurele groei omzet en rendement; functioneren van zowel MSC team als markt segmentgroepen; aansturing (key)accountmanagement en voortgangsrapportages; opstellen en beheren marketing en budgetten (vaststelling directie / MT) adequate marktkennis, mogelijkheden en kansen signaleren en bijhouden actuele ontwikkelingen; vakinhoudelijke kennis en presentatie (commercieel) adviseurs; door professioneel optreden uitdragen van de TCPM visie; vertalen doelstellingen eindmarkten via MSC / BU managers naar lijnmanagers.

TCPM manager sales-, marketing- & communicatiebeleid, september 2011

1


Kennis, -

opleiding en ervaring: relevante opleiding op HBO+/WO niveau; ervaring met sales-, marketing- en communicatieopdrachten en de beschikbare kanalen en middelen; onderhouden interne - en externe contacten; goede schriftelijke - en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; uitstekende kennis van de Nederlandse, en bij voorkeur de Engelse â&#x20AC;&#x201C; en Duitse taal; dienstverlenende en commerciĂŤle instelling; zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken; goede organisatorische vaardigheden; creatief; pro actief; enthousiaste en stevige persoonlijkheid.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis; klantgericht / scoringsgericht; nauwkeurigheid output; zelfstandigheid / organiseren; coachen.

TCPM manager sales-, marketing- & communicatiebeleid, september 2011

2


Functieomschrijving: financieel manager / controller m/v

Doelstelling: zorgdragen voor een juiste, volledige en tijdige financiële administratie; (mede) zorgdragen voor de ontwikkeling en realisatie van het financiële beleid en de financiële management informatie van de TCPM groep. Plaats en functie in de organisatie: ressorteert rechtstreeks onder de algemeen directeur TCPM; lid MT. Verrichten van de werkzaamheden: Vanuit het kantoor van werkgever te Apeldoorn ten behoeve van TCPM en alle aan haar gelieerde bedrijven. De taken: plannen werkzaamheden; leiding geven aan de financieel (administratief) medewerkers; autoriseren uitgaand betalingsverkeer; samenstellen jaarrekeningen, publicaties en notulen inclusief consolidatie; samenstellen aangiften vennootschapsbelasting; ondersteuning totstandkoming begrotingen; contacten met accountant, bankier, assurantie en belastingdienst; doorlopende risicobeoordeling en hieruit voortvloeiende advisering (oa assurantie); (on)gevraagd adviseren van de directie; vertalen beleid MT naar operationeel beleid; uitvoering geven aan jaarplan; bewaken decentrale (project)administratie; doorontwikkeling management informatie; optimaliseren AO/IC inclusief automatisering daarvan; analyseren realisatie / begroot; waarnemen manager TCPM facilitair. Verantwoordelijkheden: correcte, adequate, planning en uitvoering van de financiële administratie, inclusief rapportages en jaarstukken; optimale inrichting en uitvoering van het administratieve systeem waarmee de geformuleerde (MT) doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Een en ander binnen de maatschappelijke en wettelijke kaders; door professioneel optreden bijdrage leveren aan de TCPM visie. Kennis, -

opleiding en ervaring: een afgeronde opleiding HEAO-BE of AC en SPD; meerjaren ervaring in vergelijkbare werkzaamheden; zelfstandig kunnen werken; affiniteit met automatisering; kennis van verschillende automatiseringspakketten waaronder MS Word en Excell; kennis van Exact Globe is een pré; accuraat kunnen werken; analytisch inzicht; goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; uitstekende kennis van de Nederlandse- en Engelse taal; uitstekende contactuele eigenschappen; dienstverlenende commerciële instelling; enthousiaste en stevige persoonlijkheid.

Competenties: technische/ specialistische vaardigheden; toepassen vak(technische) kennis klantgericht/ scoringsgericht; nauwkeurigheid/ output; zelfstandigheid/ organiseren; coachen.

TCPM financieel manager / controller, januari 2012

1


!" ##"$% % ! # #$

&' " #$ %$

%&'( )&*(

+

(

) (

,

-#)*./.&0 123 1456

7 123 1456 7

38 38

(

)

9 :;<4 2 8

9 16=0

.

%$ 2

> !

16= & ?

?

@ " - $%'A&0 !"#

,

;160

! ,

;

2

B CC - &0

"

@


:

1

)" * 1 0 0

1

&

123 1456 7

38

0


ADDENDUM STARTBRIEF TCPM B.V. en gelieerde ondernemingen Als werkgever die een pensioenovereenkomst met de werknemer heeft gesloten wordt TCPM B.V. en gelieerde ondernemingen TCPM Oost B.V., TCPM Zuid B.V., TCPM Midden B.V., TCPM West B.V., TCPM Noord B.V., TCPM Advies B.V. en TCPM Engineering B.V. aangemerkt.


! !

" #$%& '"(" "

#$%& '"("

" )

* + !

, •

+ !

"

-

! #$%& '"("

#$%& '"(" " + !

"

"


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

Pensioenstartbrief .

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

DATUM 30.03.2009

BLAD 1 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

INHOUDSOPGAVE Leeswijzer............................................................................................................ 4 1.

Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit?...................................................... 6

a.

Wat is pensioen?........................................................................................................ 6

b.

Wat heeft uw werkgever voor u geregeld?......................................................................6

c.

Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? ............................................................................ 8

d.

Wat gebeurt er als u met pensioen gaat?..................................................................... 10

e.

Kunt u met uw pensioen in de toekomst nog evenveel kopen?........................................ 10

f.

Wat kunt u wel en niet doen met het pensioenkapitaal?................................................. 10

g.

Wat gebeurt er als u overlijdt voordat u met pensioen gaat?........................................... 10

h.

Waarmee kunt u uw pensioenovereenkomst uitbreiden?................................................. 11

i.

Wat kunt u verder zelf regelen?.................................................................................. 12

j.

Wat mag uw werkgever wijzigen?................................................................................14

k.

Wat mag ABN AMRO Levensverzekering N.V. wijzigen?.................................................. 14

2.

Wat gebeurt er als er iets verandert in uw persoonlijke situatie? .................. 15

a.

Wat gebeurt er als u (nog) geen partner hebt?..............................................................15

b.

Wat gebeurt er als u een partner hebt of krijgt?............................................................ 15

c.

Wat gebeurt er als u kinderen hebt of krijgt?................................................................ 16

d.

Wat gebeurt er als u gaat scheiden?............................................................................ 16

e.

Wat gebeurt er als u uw geregistreerd partnerschap beĂŤindigt?....................................... 19

f.

Wat gebeurt er als u gaat scheiden van tafel en bed?.....................................................19

g.

Wat gebeurt er als u uw huwelijk ontbindt na scheiding van tafel en bed?.........................19

h.

Wat gebeurt er als u uw samenlevingsovereenkomst beĂŤindigt?...................................... 20

i.

Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt?............................................................. 20

j.

Wat gebeurt er als u met pensioen gaat op de afgesproken pensioenleeftijd?.................... 21

k.

Wat gebeurt er als u eerder of later met pensioen wilt?.................................................. 22

l.

Wat gebeurt er als u alleen achterblijft?....................................................................... 23

m. Wat gebeurt er als u overlijdt?.................................................................................... 23

3.

Wat gebeurt er met uw pensioen als er iets verandert in uw werksituatie? ....25

a.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u met verlof gaat?................................................. 25

b.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u meer gaat verdienen?.......................................... 25

c.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u meer of minder gaat werken?............................... 26

d.

Wat gebeurt er met uw pensioen als uw werkgever (bijna) failliet gaat of stopt?................27

e.

Wat gebeurt er met uw pensioen bij een nieuwe arbeidsovereenkomst en een andere pensioenovereenkomst met TCPM B.V.?....................................................................... 27

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 2 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

f.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u uit dienst gaat?...................................................27

g.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u in dienst treedt bij een andere werkgever?............. 29

4.

Hoe regelt u wat?......................................................................................... 30

a.

Hoe regelt u extra pensioen?...................................................................................... 30

b.

Hoe regelt u extra premie voor extra pensioen?............................................................ 31

c.

Hoe regelt u een ander beleggingsbeleid?.....................................................................32

d.

Hoe regelt u zelf uw beleggingsbeleid?......................................................................... 33

e.

Hoe regelt u ouderdomspensioen in plaats van partnerpensioen?.....................................33

f.

Hoe regelt u dat uw ouderdomspensioen in hoogte wisselt?............................................ 33

g.

Hoe regelt u dat u eerder dan op uw 65e met pensioen gaat?......................................... 33

h.

Hoe regelt u dat u later dan op uw 65e met pensioen gaat?............................................ 33

i.

Hoe regelt u pensioenaankoop bij een andere pensioenuitvoerder?.................................. 34

j.

Hoe regelt u waardeoverdracht naar deze pensioenovereenkomst?.................................. 34

k.

Hoe regelt u waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenovereenkomst?......................... 34

l.

Hoe regelt u overdracht van bijzonder partnerpensioen door uw ex-partner?.....................35

m. Hoe regelt u andere afspraken over partnerpensioen en verdeling van ouderdomspensioen? Bijvoorbeeld omzetting van een deel van uw ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen in ouderdomspensioen voor uw ex-partner? ......................................... 35 n.

Hoe regelt u rechtstreekse uitkering van een deel van het ouderdomspensioen aan uw ex-partner? ............................................................................................................. 35

o.

Hoe regelt u uw pensioenzaken als u uit elkaar gaat en een samenlevingsovereenkomst hebt?...................................................................................................................... 36

5.

Rekenvoorbeelden........................................................................................ 37

6.

Wilt u meer weten?...................................................................................... 40

a.

Wilt u meer informatie over uw pensioenovereenkomst?................................................ 40

b.

Wilt u algemene pensioeninformatie of advies?............................................................. 40

c.

Wilt u een klacht indienen over uw pensioenuitvoerder?................................................. 40

Uw pensioenovereenkomst in het kort...............................................................42 .

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 3 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

LEESWIJZER Uw werkgever TCPM B.V. heeft met u een pensioenovereenkomst gesloten. ABN AMRO Levensverzekering N.V. voert deze overeenkomst uit. In deze Pensioenstartbrief staat alles wat u over uw pensioenovereenkomst moet weten. In 'gewone' taal, want ABN AMRO Levensverzekering N.V. vindt het belangrijk u goed en duidelijk te informeren. Het gaat tenslotte om uw inkomen als u met pensioen gaat. Inhoud In hoofdstuk 1 leest u wat uw pensioenovereenkomst inhoudt. Wat TCPM B.V. voor u heeft geregeld. En wat u zelf moet regelen. Ook leggen we begrippen uit die u verderop in deze Pensioenstartbrief vaker tegenkomt. Uw persoonlijke situatie of uw werksituatie kan veranderen. U kunt bijvoorbeeld scheiden, met verlof gaan of ergens anders gaan werken. In hoofdstuk 2 en 3 leest u wat de gevolgen hiervan zijn voor uw pensioen. Wat u precies moet doen als er iets verandert in uw situatie, leest u in hoofdstuk 4. Ook leest u hier hoe u uw pensioen kunt aanvullen. In hoofdstuk 5 geven we een aantal rekenvoorbeelden. Hebt u een vraag of een klacht? Of wilt u advies? In hoofdstuk 6 leest u waar u hiervoor terecht kunt. Aan het einde van deze Pensioenstartbrief vindt u een samenvatting van uw pensioenovereenkomst. Pensioenreglement In deze Pensioenstartbrief staat de belangrijkste informatie over uw pensioenovereenkomst. Naast de Pensioenstartbrief is er nog een pensioenreglement. Hierin staat aanvullende informatie in meer 'juridische taal'. Dit reglement kunt u opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. Uniform pensioenoverzicht EĂŠn keer per jaar krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering N.V. ook een uniform pensioenoverzicht. Hierin staat precies weergegeven hoeveel pensioen voor u is opgebouwd. Doorgeven van wijzigingen Het is belangrijk dat uw pensioenovereenkomst aansluit op uw persoonlijke situatie. Daarom vragen wij u om alle belangrijke wijzigingen direct door te geven aan TCPM B.V. en ABN AMRO Levensverzekering N.V. Bijvoorbeeld als u gaat trouwen, een kind heeft gekregen, gaat scheiden, arbeidsongeschikt wordt of van baan verandert. ABN AMRO Levensverzekering N.V. zorgt er dan

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 4 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

voor dat uw verzekering wordt aangepast als dat nodig is. .

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

DATUM 30.03.2009

BLAD 5 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

1.

DATUM 30.03.2009

HOE ZIET UW PENSIOENOVEREENKOMST ERUIT?

In dit hoofdstuk geven we uitleg over uw pensioenovereenkomst. Wat is pensioen eigenlijk en hoe ziet uw pensioenovereenkomst er precies uit? En, wat kunt u zelf regelen en wat staat vast? a.

Wat is pensioen?

Pensioen is inkomen. Inkomen dat u krijgt vanaf uw pensioendatum. Of inkomen dat uw partner krijgt als u overlijdt. b.

Wat heeft uw werkgever voor u geregeld?

TCPM B.V. heeft met u een pensioenovereenkomst afgesloten. Hiervoor heeft TCPM B.V. een verzekering afgesloten bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. In deze verzekering bouwt u kapitaal op. Met dit kapitaal koopt u op uw 65e twee soorten pensioen aan, namelijk: -

ouderdomspensioen;

-

partnerpensioen vanaf de pensioendatum.

De pensioenovereenkomst heeft als karakter een premieovereenkomst met beleggingen. Verder bent u vanaf de ingangsdatum van de pensioenovereenkomst verzekerd voor: -

partnerpensioen vóór de pensioendatum;

-

wezenpensioen vóór de pensioendatum.

Wat deze pensioenen inhouden, leest u hieronder. Ouderdomspensioen In uw pensioenovereenkomst bouwt u kapitaal op voor ouderdomspensioen. Ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW-uitkering (zie kader). Deze uitkering kunt u van de overheid krijgen als u 65 jaar wordt. De AOW-uitkering is in principe 50% van het netto minimumloon per persoon. Hoeveel de AOW-uitkering in uw geval is, hangt af van uw gezinssituatie. Een aanvulling op uw AOW-uitkering door pensioen is in ieder geval geen overbodige luxe. AOW-UITKERING

Als u 65 wordt en in Nederland heeft gewoond of gewerkt, kunt u van de overheid een uitkering krijgen volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW). U krijgt een volledige AOW-uitkering als u tussen uw 15e en 65e in Nederland hebt gewoond. Voor elk jaar dat u niet in Nederland hebt gewoond, wordt uw uitkering gekort met 2%. In 2009 bedraagt de AOW-uitkering gemiddeld € 8.725,68 per persoon per jaar. Kijk voor meer informatie over de AOW op www.svb.nl.

Partnerpensioen vanaf de pensioendatum Partnerpensioen vanaf de pensioendatum is inkomen voor uw partner als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan. Uw ouderdomspensioen stopt dan automatisch en uw partner krijgt dan partnerpensioen. De jaarlijkse uitkering van het partnerpensioen is een vast percentage van het ouderdomspensioen. Dit percentage is 70%.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 6 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

BLAD 7 / 43

ANW-UITKERING

Als u overlijdt en uw partner is jonger dan 65 jaar, dan kan hij of zij recht hebben op een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Uw partner moet geboren zijn vóór 1 januari 1950 óf op het moment dat u overlijdt voor meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn óf kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar. De Anw-uitkering bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Of uw partner de maximale uitkering krijgt, hangt ook af van zijn of haar inkomen. Partnerpensioen vóór de pensioendatum heeft geen invloed op de hoogte van een Anw-uitkering. Voor meer informatie over de Anw kunt u terecht op

www.svb.nl.

PARTNER

Uw partner is degene met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Is dat niet het geval? Dan moet u met uw partner een gezamenlijke huishouding hebben. Dat moet u aantonen met een samenlevingsovereenkomst die een notaris heeft opgesteld of met een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Uit dit uittreksel moet blijken dat u tenminste zes maanden samenwoont op één adres. Verder mag u allebei niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap met iemand anders hebben. Uw (groot)vader, (groot)moeder, broer, zus of kind kan niet uw partner zijn.

Partnerpensioen vóór de pensioendatum In uw pensioenovereenkomst bent u verzekerd voor partnerpensioen vóór de pensioendatum. Dit is inkomen dat uw partner krijgt als u overlijdt tijdens uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.. Vóór uw pensioendatum dus. Partnerpensioen vóór de pensioendatum is een vast bedrag. Uw partner ontvangt dit voor de rest van zijn of haar leven. Het is bedoeld als aanvulling op de Anw-uitkering. ABN AMRO Levensverzekering N.V. berekent uw partnerpensioen vóór de pensioendatum als volgt: aantal dienstjaren maal 1,225% maal uw pensioengrondslag. Zie voor de uitwerking in getallen hoofdstuk 5. Wat uw pensioengrondslag is en wat onder dienstjaren wordt verstaan, leest u in paragraaf c. van dit hoofdstuk. PARTNER

Uw partner is degene met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Is dat niet het geval? Dan moet u met uw partner een gezamenlijke huishouding hebben. Dat moet u aantonen met een samenlevingsovereenkomst die een notaris heeft opgesteld of met een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Uit dit uittreksel moet blijken dat u tenminste zes maanden samenwoont op één adres. Verder mag u allebei niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap met iemand anders hebben. Uw (groot)vader, (groot)moeder, broer, zus of kind kan niet uw partner zijn.

Wezenpensioen vóór de pensioendatum Ook bent u verzekerd voor wezenpensioen vóór de pensioendatum. Dit is inkomen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt tijdens uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.. Vóór uw pensioendatum dus. Wezenpensioen vóór de pensioendatum is een vast bedrag. Het is alleen bestemd voor kinderen jonger dan 27 jaar. Het maakt hierbij niet uit of uw kinderen uitwonend of thuiswonend zijn. Het wezenpensioen vóór de pensioendatum stopt als uw kind 27 wordt of eerder overlijdt.

Uw kind krijgt een dubbel wezenpensioen vóór de pensioendatum als u op het moment van

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

BLAD 8 / 43

ABN AMRO Levensverzekering N.V. berekent uw wezenpensioen als volgt: aantal dienstjaren maal 0,245% maal uw pensioengrondslag. Zie voor de uitwerking in getallen hoofdstuk 5. Wat uw pensioengrondslag is en wat onder dienstjaren wordt verstaan, leest u in paragraaf c. van dit hoofdstuk. KIND

Voor wezenpensioen vóór de pensioendatum hanteert ABN AMRO Levensverzekering N.V. de omschrijving voor 'kind', zoals in het Burgerlijk Wetboek. Er is sprake van uw kind als het van u of uw partner is. Een pleegkind of een kind van uw partner moet bovendien door u worden opgevoed en onderhouden.

LET OP!

Het partnerpensioen vóór de pensioendatum en wezenpensioen vóór de pensioendatum zijn risicoverzekeringen. -

Uw nabestaanden kunnen alleen aanspraak maken op de pensioenen als u tijdens de verzekering overlijdt. Dus tijdens uw

-

Overlijdt u na uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.? Dan keert ABN AMRO Levensverzekering N.V. niets uit. Ook al is dit

-

De premie voor de risicoverzekering van partnerpensioen vóór de pensioendatum en wezenpensioen vóór de pensioendatum

arbeidsovereenkomst met TCPM B.V..

vóór uw pensioendatum. De verzekeringen stoppen namelijk op het moment dat u uit dienst gaat bij TCPM B.V..

betaalt TCPM B.V. voor elk jaar dat u hiervoor verzekerd bent.

ABN AMRO Levensverzekering N.V. keert geen of minder aanvullend pensioen uit Er zijn situaties waarbij ABN AMRO Levensverzekering N.V. geen of minder partnerpensioen vóór de pensioendatum en wezenpensioen vóór de pensioendatum uitkeert. Bijvoorbeeld in geval van overlijden door terrorisme of een oorlog. Of in geval van overlijden in het eerste jaar van uw huwelijk door een ziekte waarvan te verwachten viel dat u zou overlijden. Of bij overlijden binnen het eerste jaar van de verzekering als u al ziek was of arbeidsongeschikt en ten gevolge daarvan overlijdt. Alle gevallen waarbij ABN AMRO Levensverzekering N.V. niet uitkeert, staan in het pensioenreglement. Dit reglement kunt u opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. c.

Hoe wordt uw pensioen opgebouwd?

De pensioenovereenkomst heeft als karakter een premieovereenkomst met beleggingen. Dat betekent dat de hoogte van het bedrag waarmee u pensioen kunt aankopen niet van te voren vaststaat. De hoogte van het pensioen is ook niet van te voren bekend. Voor de verzekering(en) die TCPM B.V. voor u heeft afgesloten, betaalt TCPM B.V. premie. Het kapitaal voor uw pensioen wordt dus opgebouwd met premie. TCPM B.V. betaalt deze premie elk jaar dat u in dienst bent. Als u in de loop van een jaar een pensioenovereenkomst aangaat of beëindigt, betaalt TCPM B.V. alleen de premie voor dat deel van het jaar. Bent u deeltijdwerker? Kijk onder 3 bij 'Wat gebeurt er met uw pensioen als u meer of minder gaat werken?'

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

BLAD 9 / 43

DIENSTJAREN

Dienstjaren zijn de jaren vanaf de datum van ingang van de arbeidsovereenkomst met TCPM B.V. tot de datum waarop u 65 wordt. ABN AMRO Levensverzekering N.V. berekent de dienstjaren in hele jaren en hele maanden. Een deel van een maand telt niet mee. Jaren vóór datum in dienst tellen niet mee. Het aantal jaren waarmee ABN AMRO Levensverzekering N.V. rekent is niet meer dan 50 jaar.

Hoeveel premie betaalt uw werkgever? De premie bedraagt jaarlijks 6,9% van een deel van uw salaris. Dit deel van uw salaris heet de pensioengrondslag (zie kader). Dit percentage wijzigt niet. Het blijft hetzelfde zolang de pensioenovereenkomst geldt. PENSIOENGRONDSLAG

De pensioengrondslag is gelijk aan uw pensioengevend salaris minus de franchise. De pensioengrondslag is maximaal € 284.303,-. Dit bedrag wijzigt niet zolang de overeenkomst van uw werkgever met ABN AMRO Levensverzekering N.V. niet wijzigt. ABN AMRO Levensverzekering N.V. stelt de pensioengrondslag vast op basis van de bedragen die gelden op 1 januari.

PENSIOENGEVEND SALARIS

Uw pensioengevend salaris is 12 maal uw maandsalaris plus uw vakantietoeslag. TCPM B.V. stelt het pensioengevend salaris vast per januari.

FRANCHISE

U zult op uw 65e naar verwachting een uitkering krijgen van de overheid volgens de AOW: de AOW-uitkering. Bij de berekening van het bedrag waarover u pensioen kunt opbouwen, wordt hiermee rekening gehouden. Een deel van uw salaris telt daarom niet mee voor pensioenopbouw. Dit deel heet de 'franchise' (spreek uit 'fransjiese'). De franchise is € 15.697,-. Deze franchise bedraagt niet minder dan 10/7 van de uitkering uit hoofde van de Algemene Ouderdomswet voor een gehuwde, van wie de partner 65 jaar of ouder is, inclusief vakantietoeslag.

De franchise wordt normaal afgerond op een veelvoud van € 1 ,-.

Wat kost uw pensioen u? TCPM B.V. draagt de volledige kosten van de pensioenovereenkomst. U hoeft daar dus zelf geen bijdrage aan te leveren. Wat gebeurt er met de premie? Uw pensioenovereenkomst is een premieovereenkomst met beleggingen. De investeringspremie wordt door ABN AMRO Levensverzekering N.V. naar keuze belegd in fondsen en/of in renterekeningen. Op deze manier bouwt ABN AMRO Levensverzekering N.V. kapitaal voor u op. Voordat ABN AMRO Levensverzekering N.V. de premies belegt, trekt zij hier eerst twee kostenposten vanaf. Namelijk administratiekosten en een premie voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. Deze kosten en premie staan vermeld op uw uniform pensioenoverzicht. Dit uniform pensioenoverzicht ontvangt u jaarlijks van ABN AMRO Levensverzekering N.V. Een voorbeeld van de berekening van de kosten staat in hoofdstuk 5.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

d.

DATUM 30.03.2009

Wat gebeurt er als u met pensioen gaat?

Met de premies heeft ABN AMRO Levensverzekering N.V. kapitaal voor u opgebouwd. Op uw 65e stelt ABN AMRO Levensverzekering N.V. dit kapitaal aan u beschikbaar. Met dit kapitaal kunt u twee soorten pensioen aankopen: ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum. Hoe dit aankopen in z'n werk gaat, leest u in hoofdstuk 3 en 4. Omdat uw pensioenovereenkomst een premieovereenkomst met beleggingen is, geeft ABN AMRO Levensverzekering N.V. het opgebouwde kapitaal weer in 'beleggingsparticipaties'. Een 'participatie' is een deel in een beleggingsfonds. Het aantal participaties dat u opbouwt, ziet u op het waardeoverzicht bij uw uniform pensioenoverzicht. Hoeveel pensioen krijgt u? Hoeveel pensioen u krijgt, is pas op uw 65e bekend. Als u met pensioen gaat, worden de beleggingsparticipaties omgezet naar euro's. Dan ziet u hoeveel kapitaal ABN AMRO Levensverzekering N.V. heeft opgebouwd. En hoeveel pensioen u hiermee kunt aankopen. Voor uw 65e kan ABN AMRO Levensverzekering N.V. niet zeggen hoeveel pensioen u krijgt. Het is dan namelijk nog niet duidelijk hoeveel de beleggingen waard zijn op uw 65e. ABN AMRO Levensverzekering N.V. belegt volgens een vast beleid. Naarmate uw pensioendatum nadert, belegt ABN AMRO Levensverzekering N.V. minder risicovol. Zo zorgt ABN AMRO Levensverzekering N.V. voor een optimale verhouding tussen rendement en risico. e.

Kunt u met uw pensioen in de toekomst nog evenveel kopen?

Die vraag kunnen we niet beantwoorden. Hoe hoog uw pensioen straks is, weten we nog niet. Hoeveel pensioen u krijgt, hangt namelijk vooral af van: -

hoeveel pensioenpremie is betaald;

-

hoeveel kapitaal er is na het beleggen van de pensioenpremies;

-

hoeveel pensioen u met dat kapitaal kunt kopen.

Met het kapitaal kunt u een ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum aankopen dat jaarlijks stijgt. f.

Wat kunt u wel en niet doen met het pensioenkapitaal?

U kunt met het kapitaal alleen ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum aankopen. U kunt dus niet vrij beschikken over het kapitaal. U kunt het kapitaal daarom niet afkopen, als onderpand gebruiken (behalve aan de Belastingdienst bij emigratie) of aan een ander geven. Dit geldt ook voor eventuele extra verzekerde pensioenen als die zijn ingegaan. g.

Wat gebeurt er als u overlijdt voordat u met pensioen gaat?

Het kapitaal voor uw pensioen wordt opgebouwd in een verzekering. Deze verzekering keert alleen uit als u op uw pensioendatum in leven bent. Overlijdt u v贸贸r uw pensioendatum, dan stelt ABN

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 10 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

AMRO Levensverzekering N.V. het kapitaal niet ter beschikking. Ook niet aan uw nabestaanden. Het kapitaal vervalt dan aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. Voor ieder jaar dat u leeft, geeft ABN AMRO Levensverzekering N.V. u daarom een bonus. Deze bonus bestaat uit extra beleggingsparticipaties. Als u overlijdt tijdens de arbeidsovereenkomst met TCPM B.V., krijgt uw partner wel partnerpensioen. Uw kinderen ontvangen wezenpensioen vóór de pensioendatum. Kijk voor meer informatie hierover in hoofdstuk 2. h.

Waarmee kunt u uw pensioenovereenkomst uitbreiden?

Met deze pensioenovereenkomst bent u verzekerd van extra inkomen na uw pensioendatum, namelijk ouderdomspensioen. En uw partner is verzekerd van partnerpensioen als u overlijdt vóór de pensioendatum en van partnerpensioen indien u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan. Maar misschien wilt u ook in andere situaties zeker weten dat uw nabestaanden niets tekort komen. Bijvoorbeeld als u overlijdt vóórdat u met pensioen gaat. Daarom kunt u uw pensioenovereenkomst uitbreiden met: -

Anw-hiaatpensioen.

U kunt uw pensioenovereenkomst alleen uitbreiden tijdens uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.. Wat dit pensioen inhoudt, leest u hieronder. Anw-hiaatpensioen U kunt uw pensioenovereenkomst uitbreiden met een verzekering van Anw-hiaatpensioen. Anw-hiaatpensioen is inkomen voor uw partner als u overlijdt tijdens uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.. Vóór uw pensioendatum dus. Anw-hiaatpensioen is een vast bedrag. Het stopt als uw partner 65 wordt of eerder overlijdt. Dit pensioen is bedoeld als aanvulling op het partnerpensioen vóór de pensioendatum. Dit is vooral interessant als uw partner geen Anw-uitkering zal krijgen. Of geen volledige Anw-uitkering. Het Anw-hiaatpensioen staat overigens los van de Anw-uitkering. Uw partner krijgt het Anw-hiaatpensioen van ABN AMRO Levensverzekering N.V. ook als hij of zij een Anw-uitkering van de overheid krijgt. En uw partner krijgt de Anw-uitkering van de overheid ook als hij of zij een Anw-hiaatpensioen van ABN AMRO Levensverzekering N.V. krijgt.

Automatische uitbreiding U hoeft zelf niets te doen als TCPM B.V. en ABN AMRO Levensverzekering N.V. op het moment dat

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 11 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

BLAD 12 / 43

zij hun onderlinge overeenkomst sluiten, weten dat u een partner hebt. Uw pensioenovereenkomst is dan uitgebreid met Anw-hiaatpensioen. Wenst u die uitbreiding niet? Dan moet u dat binnen 茅茅n maand na de uitbreiding doorgeven aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. Uw partner moet daarvoor meetekenen.

Let op!

Het Anw-hiaatpensioen is een risicoverzekering. -

De premie voor de risicoverzekering van Anw-hiaatpensioen betaalt TCPM B.V. voor elk jaar dat u hiervoor verzekerd bent.

-

Uw nabestaande kan alleen aanspraak maken op het pensioen als u tijdens de verzekering overlijdt. Dus tijdens uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V..

-

Overlijdt u na uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.? Dan keert ABN AMRO Levensverzekering N.V. niets uit. Ook al is dit v贸贸r uw pensioendatum. De verzekering stopt namelijk op het moment dat u uit dienst gaat bij TCPM B.V..

ABN AMRO Levensverzekering N.V. keert geen of minder aanvullend pensioen uit Er zijn situaties waarbij ABN AMRO Levensverzekering N.V. geen of minder Anw-hiaatpensioen uitkeert. Bijvoorbeeld in geval van overlijden door terrorisme of een oorlog. Of in geval van overlijden in het eerste jaar van uw huwelijk door een ziekte waarvan te verwachten viel dat u zou overlijden. Of bij overlijden binnen het eerste jaar van de verzekering als u al ziek was of arbeidsongeschikt en ten gevolge daarvan overlijdt. Alle gevallen waarbij ABN AMRO Levensverzekering N.V. niet uitkeert, staan in het pensioenreglement. Dit reglement kunt u opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. Rekenvoorbeelden Rekenvoorbeelden van het Anw-hiaatpensioen waarmee u uw pensioenverzekering kunt uitbreiden, vindt u in hoofdstuk 5. i.

Wat kunt u verder zelf regelen?

U kunt uw pensioenovereenkomst dus uitbreiden met extra pensioen. Daarnaast kunt u nog een aantal zaken zelf regelen. U kunt namelijk: -

meer premie betalen voor meer pensioen;

-

het pensioen dat u eerder hebt opgebouwd, meenemen naar deze pensioenovereenkomst.

U kunt meer premie betalen voor meer pensioen U kunt via uw salaris extra premie betalen. Hierdoor bouwt u meer kapitaal op. U hebt dan straks meer pensioen. In hoofdstuk 4 leest u hoe u dit kunt regelen. U kunt voor een ander beleggingsbeleid kiezen ABN AMRO Levensverzekering N.V. kent nog twee varianten binnen het beleggingsbeleid naast het

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

'neutrale' beleid. In de ene variant belegt ABN AMRO Levensverzekering N.V. eerst voorzichtiger dan in het 'neutrale' beleid. Dit beleid heet 'voorzichtig'. In de andere variant belegt ABN AMRO Levensverzekering N.V. eerst risicovoller dan in het 'neutrale' beleid standaard. Dit beleid heet 'ondernemend'. Ook in deze twee varianten houdt ABN AMRO Levensverzekering N.V. later rekening met de marktrente. Voordat u een keuze maakt beantwoordt u vragen. Uit de antwoorden blijkt wat uw risicoprofiel is. Aan de hand daarvan adviseert ABN AMRO Levensverzekering N.V. of een andere variant van beleggingsbeleid bij u past. ABN AMRO Levensverzekering N.V. geeft u elk jaar aan wat de gevolgen van de keuze voor een ander beleid dan het 'neutrale' beleid kunnen zijn. Meer informatie hiervoor vindt u in hoofdstuk 4. In het pensioenreglement van ABN AMRO Levensverzekering N.V. staat meer informatie. U kunt daarin lezen wat de twee andere vormen van beleggingsbeleid inhouden. U kunt het pensioenreglement opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. U kunt zelf uw beleggingsbeleid bepalen U kunt er ook voor kiezen zelf uw beleggingsbeleid te bepalen. U kunt dan zelf kiezen in welke verhouding ABN AMRO Levensverzekering N.V. uw investeringspremie in de beleggingsfondsen en/of renterekeningen belegt. U hebt hierbij de keuze uit een aantal vaste beleggingsfondsen. Voordat u een keuze maakt beantwoordt u vragen. Uit de antwoorden blijkt wat uw risicoprofiel is. Aan de hand daarvan zal ABN AMRO Levensverzekering N.V. u adviseren een bepaald beleggingsbeleid te volgen. Als u zelf belegt, dan geeft ABN AMRO Levensverzekering N.V. elk jaar aan wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Voor de aankoop en verkoop van beleggingsparticipaties rekent ABN AMRO Levensverzekering N.V. een vergoeding van 0,5%. Deze vergoeding houdt ABN AMRO Levensverzekering N.V. in op het aan- of verkoopbedrag. In het pensioenreglement van ABN AMRO Levensverzekering N.V. staat meer informatie. U kunt daarin lezen in welke fondsen u kunt beleggen. En wat de extra mogelijkheden zijn om het rendement zeker te stellen. U kunt het pensioenreglement opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. LET OP!

ABN AMRO Levensverzekering N.V. adviseert u om u aan ĂŠĂŠn van de vormen van beleggingsbeleid van ABN AMRO Levensverzekering N.V. te houden. Als u zelf uw beleggingsbeleid wilt bepalen, dan vereist dit een gedegen kennis van en ervaring met beleggen.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 13 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

BLAD 14 / 43

LET OP!

Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen. En zullen meer schommelen naarmate het beleggingsrisico hoger is. Rendementen die in het verleden zijn behaald, garanderen niets voor de toekomst.

U draagt zelf het risico voor tegenvallende beleggingsresultaten. Dit kan betekenen dat er minder kapitaal wordt opgebouwd dan waarop u had gerekend. Hierdoor kunnen mogelijk lagere pensioenbedragen worden aangekocht.

U kunt opgebouwd pensioen meenemen naar deze pensioenovereenkomst Tot slot kunt u pensioen of kapitaal dat u eerder hebt opgebouwd, meenemen naar deze pensioenovereenkomst. Dit heet waardeoverdracht. Voor het pensioen of kapitaal dat u meeneemt, krijgt u extra kapitaal. De jaren in de vorige pensioenregelingen waaruit u pensioen laat overdragen, tellen ook mee voor de hoogte van het partnerpensioen v贸贸r de pensioendatum en het wezenpensioen v贸贸r de pensioendatum. In hoofdstuk 4 staat hoe waardeoverdracht in zijn werk gaat. Ook in het pensioenreglement staat hier meer over. Wilt u weten of waardeoverdracht in uw geval aan te raden is? Een financieel adviseur kan u hierover adviseren. j.

Wat mag uw werkgever wijzigen?

TCPM B.V. kan de pensioenovereenkomst wijzigen zonder dat u hieraan meewerkt. TCPM B.V. kan dat echter niet zomaar. Het belang van de wijziging moet zwaarder wegen dan uw belang bij behoud van de pensioenovereenkomst. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld een dreigend faillissement zijn. Wijzigt TCPM B.V. uw pensioen en bent u het niet eens met de reden? Dan kunt u aan een rechter verzoeken om een uitspraak te doen. De rechter beslist dan of er sprake is van een zwaarwegend belang of niet. Een wijziging in de pensioenovereenkomst kan gevolgen hebben voor uw pensioen. Als uw werkgever uw pensioenovereenkomst wijzigt, dan informeert ABN AMRO Levensverzekering N.V. u hierover. Het kan zijn dat de belastingdienst of de belastingrechter vindt dat de pensioenovereenkomst niet aan de belastingwet voldoet. Als daar niets meer tegen gedaan kan worden, dan kan TCPM B.V. de pensioenovereenkomst aanpassen, zodat die wel aan de belastingwet voldoet. Dat kan met terugwerkende kracht. k.

Wat mag ABN AMRO Levensverzekering N.V. wijzigen?

ABN AMRO Levensverzekering N.V. mag de voorwaarden van de pensioenen aanpassen. Dit mag ABN AMRO Levensverzekering N.V. niet zomaar doen, maar alleen bij rampen waardoor ABN AMRO Levensverzekering N.V. geen risico's meer kan dekken. .

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

2.

DATUM 30.03.2009

BLAD 15 / 43

WAT GEBEURT ER ALS ER IETS VERANDERT IN UW PERSOONLIJKE SITUATIE?

Ieders levensloop is verschillend. De één trouwt, krijgt kinderen en werkt tot z'n 65e. De ander gaat scheiden of raakt arbeidsongeschikt. Wat gebeurt er in zo'n geval met uw pensioenopbouw? In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillende dingen die in uw leven kunnen gebeuren en wat daarvan de gevolgen zijn voor uw pensioen. In hoofdstuk 4 leest u in welke gevallen u actie moet ondernemen en wat u dan moet doen. Wat gebeurt er als u: a. (nog) geen partner hebt? b. een partner hebt of krijgt? c. kinderen hebt of krijgt? d. gaat scheiden? e. uw geregistreerd partnerschap beëindigt? f. gaat scheiden van tafel en bed? g. uw huwelijk ontbindt na een scheiding van tafel en bed? h. uw samenlevingsovereenkomst beëindigt? i. arbeidsongeschikt wordt? j. met pensioen gaat op de afgesproken datum? k. eerder of later met pensioen wilt? l. alleen achterblijft? m. overlijdt? a.

Wat gebeurt er als u (nog) geen partner hebt?

In deze pensioenovereenkomst bouwt u kapitaal op voor ouderdomspensioen én partnerpensioen vanaf de pensioendatum. Ook als u (nog) geen partner hebt. Hebt u geen partner als u met pensioen gaat? Dan kunt u het partnerpensioen vanaf de pensioendatum volledig gebruiken voor ouderdomspensioen voor uzelf. Als u een ex-partner hebt, dan heeft hij of zij wel recht op het kapitaal voor partnerpensioen vanaf de pensioendatum, of een deel hiervan, dat u hebt opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Kijk voor meer informatie hierover bij onderdeel d, e, f, g of h in dit hoofdstuk. OUDERDOMSPENSIOEN IN PLAATS VAN PARTNERPENSIOEN

U moet naast ouderdomspensioen ook partnerpensioen aankopen. Hebt u geen partner als u met pensioen gaat en wilt u het hele opgebouwde kapitaal gebruiken voor ouderdomspensioen voor uzelf? Of hebt u een partner, maar wilt u minder partnerpensioen aankopen? Dan kunt u het partnerpensioen vanaf de pensioendatum geheel of gedeeltelijk gebruiken om ouderdomspensioen voor uzelf mee aan te kopen. De voorwaarden hiervoor zijn: -

Als u een partner hebt, dan moet hij of zij schriftelijk akkoord gaan. U kunt maar één keer verzoeken om het kapitaal voor partnerpensioen te gebruiken voor ouderdomspensioen. Dit verzoek kunt u ook niet meer ongedaan maken.

-

b.

U kunt alleen het kapitaal voor partnerpensioen van uw huidige partner uitruilen. Dus niet dat van een eventuele ex-partner.

Wat gebeurt er als u een partner hebt of krijgt?

In deze pensioenovereenkomst bouwt u kapitaal op. Op uw 65e koopt u hier ouderdomspensioen

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

BLAD 16 / 43

en partnerpensioen vanaf de pensioendatum mee aan. U krijgt dan ouderdomspensioen zo lang u leeft. Overlijdt u nadat u met pensioen bent gegaan? Dan stopt uw ouderdomspensioen en krijgt uw partner partnerpensioen. Uw partner krijgt dit partnerpensioen dus alleen als u overlijdt. U kunt ervoor kiezen om het kapitaal voor partnerpensioen volledig of gedeeltelijk te gebruiken voor ouderdomspensioen voor uzelf (zie kader). Dat doet u door partnerpensioen vanaf de pensioendatum te wisselen voor ouderdomspensioen. Overlijdt u voordat u met pensioen gaat tijdens de arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.? Dan voorziet uw pensioenovereenkomst standaard in het partnerpensioen vóór de pensioendatum. Uw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Kijk hiervoor in hoofdstuk 1. Uw pensioenovereenkomst voorziet niet standaard in een uitkering voor uw partner ter vervanging van de Anw-uitkering als u overlijdt vóór de pensioendatum tijdens de arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.. U kunt dit wel regelen door een Anw-hiaatpensioen te verzekeren. Kijk hiervoor in Hoofdstuk 1. LET OP!

-

Het partnerpensioen vóór de pensioendatum en het Anw-hiaatpensioen zijn risicoverzekeringen. Dit houdt in dat ABN AMRO Levensverzekering N.V. alleen pensioen uitkeert aan uw partner als u tijdens de verzekering overlijdt. Dus tijdens uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.. Op het moment dat u uit dienst gaat bij TCPM B.V. stoppen de verzekeringen namelijk.

c.

Wat gebeurt er als u kinderen hebt of krijgt?

Dan voorziet uw pensioenregeling standaard in een uitkering voor uw kinderen. Dat is het wezenpensioen vóór de pensioendatum. Wezenpensioen vóór de pensioendatum is inkomen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt tijdens uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.. Dit pensioen is alleen bestemd voor kinderen jonger dan 27 jaar. Hierbij maakt het niet uit of de kinderen thuiswonend of uitwonend zijn. Betaalt ABN AMRO Levensverzekering N.V. geen partnerpensioen uit aan uw partner of bijzonder partnerpensioen aan uw ex-partner, dan verdubbelt ABN AMRO Levensverzekering N.V. het bedrag van het wezenpensioen vóór de pensioendatum.

LET OP!

Het wezenpensioen vóór de pensioendatum is een risicoverzekering. Dit houdt in dat ABN AMRO Levensverzekering N.V. alleen pensioen uitkeert als u tijdens de verzekering overlijdt. Dus tijdens uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.. Op het moment dat u uit dienst gaat bij TCPM B.V. stopt de verzekering namelijk.

d.

Wat gebeurt er als u gaat scheiden?

Gaan u en uw partner scheiden? Dan heeft dit een aantal gevolgen, namelijk: -

u moet uw ouderdomspensioen delen met uw ex-partner;

-

het partnerpensioen vanaf de pensioendatum, waarvoor u kapitaal hebt opgebouwd totdat u uit elkaar gaat is voor uw ex-partner;

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

-

het verzekerde partnerpensioen vóór de pensioendatum vervalt;

-

het eventueel bijverzekerde Anw-hiaatpensioen vervalt.

DATUM 30.03.2009

BLAD 17 / 43

Delen ouderdomspensioen Bij echtscheiding heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen. Of beter gezegd: op de helft van het ouderdomspensioen dat u kunt aankopen met het kapitaal dat u hebt opgebouwd in de periode dat u partners was. Is de helft slechts een klein pensioen (zie kader)? Dan geldt dit niet en krijgt uw ex-partner niets. Is de helft van het ouderdomspensioen groter? Dan kan uw ex-partner het partnerdeel bij u opeisen als u met pensioen gaat. Voor het delen van uw ouderdomspensioen zijn u en uw ex-partner zelf verantwoordelijk. Wilt u of uw ex-partner dat ABN AMRO Levensverzekering N.V. de helft van het ouderdomspensioen rechtstreeks uitkeert aan uw ex-partner? Dus zonder uw tussenkomst? Dan moet u, uw ex-partner of u beiden dit binnen twee jaar aangeven bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. In hoofdstuk 4 vindt u meer informatie hierover. KLEIN PENSIOEN

Een pensioen is klein als het minder is dan een wettelijk voorgeschreven minimum. Het minimum wordt elk jaar vastgesteld. In 2009 is dit € 417,74 per jaar.

Verder geldt: -

Overlijdt uw ex-partner vóórdat u met pensioen gaat? Dan vervalt zijn of haar recht. Zijn of haar nabestaanden kunnen het deel van het kapitaal waar uw ex-partner recht op had niet meer bij u opeisen. U kunt het hele kapitaal dan voor uw eigen ouderdomspensioen gebruiken.

-

Overlijdt uw ex-partner nadat u met pensioen bent gegaan? Dan vervalt zijn of haar recht. Zijn of haar nabestaanden kunnen het deel van uw ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op had niet bij u opeisen. U krijgt het hele ouderdomspensioen, ook het deel waar uw ex-partner recht op had, uitgekeerd.

-

Overlijdt u zelf vóórdat u met pensioen gaat? Dan vervalt het kapitaal aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. Ook het recht van uw ex-partner vervalt dan.

-

Overlijdt u zelf nadat u met pensioen gaat? Dan vervalt uw ouderdomspensioen. Ook het recht van uw ex-partner op een deel daarvan vervalt.

-

Iedere nieuwe partner van wie u scheidt terwijl u kapitaal opbouwt, heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u kunt aankopen met het kapitaal dat u hebt opgebouwd in de periode dat u partners was.

Partnerpensioen is voor uw ex-partner Naast gevolgen voor uw ouderdomspensioen heeft echtscheiding gevolgen voor het partnerpensioen. Bij echtscheiding kent ABN AMRO Levensverzekering N.V. het kapitaal voor partnerpensioen toe aan uw ex-partner. Dit geldt voor het hele kapitaal voor partnerpensioen dat u hebt opgebouwd totdat u uit elkaar gaat. Wat de gevolgen precies zijn, hangt af van het moment waarop u scheidt. Vóórdat u met pensioen gaat of nadat u met pensioen bent gegaan. U gaat scheiden vóórdat u met pensioen gaat Gaat u scheiden vóórdat u met pensioen gaat? En kunt u met het kapitaal slechts een klein partnerpensioen vanaf de pensioendatum (zie kader) aankopen? Dan koopt ABN AMRO

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

BLAD 18 / 43

Levensverzekering N.V. het kapitaal voor dat kleine partnerpensioen af. Uw ex-partner krijgt van ABN AMRO Levensverzekering N.V. direct een bedrag uitgekeerd. Dit is de afkoopwaarde. Op de afkoopwaarde houdt ABN AMRO Levensverzekering N.V. loonbelasting en sociale premies in. Hoe ABN AMRO Levensverzekering N.V. deze afkoopwaarde vaststelt, leest u in het pensioenreglement. Dit reglement kunt u opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. Kunt u met het kapitaal naast ouderdomspensioen een partnerpensioen aankopen dat groter is dan dit kleine pensioen? Dan zet ABN AMRO Levensverzekering N.V. het kapitaal voor partnerpensioen vanaf de pensioendatum om in een levenslang partnerpensioen. Dit heet dan een 'bijzonder' partnerpensioen. ABN AMRO Levensverzekering N.V. keert dit bijzonder partnerpensioen uit aan uw ex-partner als u overlijdt. Verder geldt: -

Krijgt u een nieuwe partner? Dan kunt u op uw pensioendatum voor hem of haar partnerpensioen aankopen. U kunt hiervoor het kapitaal gebruiken dat is overgebleven na uw scheiding. Of het kapitaal dat u na de scheiding hebt opgebouwd.

-

Iedere nieuwe partner van wie u scheidt terwijl u kapitaal opbouwt, heeft recht op een bijzonder partnerpensioen.

U gaat scheiden nadat u met pensioen bent gegaan Gaat u scheiden nadat u met pensioen bent gegaan? Dan heeft uw ex-partner recht op het volledige partnerpensioen dat u hebt aangekocht. Ook dit partnerpensioen heet dan 'bijzonder' partnerpensioen. Voor een eventuele nieuwe partner is er geen partnerpensioen meer. Is dit aangekochte partnerpensioen een klein pensioen (zie kader)? Dan koopt ABN AMRO Levensverzekering N.V. dit pensioen af. Op de afkoopwaarde houdt ABN AMRO Levensverzekering N.V. loonbelasting en sociale premies in. Hoe ABN AMRO Levensverzekering N.V. de afkoopwaarde vaststelt, leest u in het pensioenreglement. Dit reglement kunt u opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. Pensioen onafhankelijk van elkaar? Uw ex-partner krijgt het deel van het ouderdomspensioen als u leeft. Uw ex-partner krijgt het bijzonder partnerpensioen als u overlijdt. Willen u en uw ex-partner dat niet? Dan kunnen u en uw ex-partner het deel van het ouderdomspensioen samen met het bijzonder partnerpensioen laten omzetten in kapitaal voor ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dat heet 'conversie'. Uw ex-partner krijgt dat ouderdomspensioen ongeacht of u leeft of niet. Hoe u dat regelt leest u in hoofdstuk 4. Verder geldt: -

Uw ex-partner kan ervoor kiezen om zijn of haar bijzonder partnerpensioen over te dragen aan uw eerdere of latere partner. De wet schrijft voor hoe u en uw ex-partner het ouderdomspensioen moeten verdelen. En wat er met het partnerpensioen vanaf de pensioendatum moet gebeuren. Maar u kunt samen met uw ex-partner ook andere afspraken maken. Kijk voor meer informatie hierover in hoofdstuk 4.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

Bijverzekerd pensioen vervalt Hebt u Anw-hiaatpensioen bijverzekerd? Dit pensioen vervalt bij echtscheiding. ABN AMRO Levensverzekering N.V. stuurt u hiervan een aangepaste opgave. Verder geldt: -

Krijgt u een nieuwe partner tijdens uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.? Dan kunt u voor hem of haar weer een Anw-hiaatpensioen verzekeren.

Verzekerd pensioen vervalt Tot slot vervalt het partnerpensioen vóór de pensioendatum dat is verzekerd. ABN AMRO Levensverzekering N.V. stuurt u hiervan een aangepaste opgave. Krijgt u een nieuwe partner tijdens uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.? Dan is hij of zij weer verzekerd voor partnerpensioen vóór de pensioendatum. e.

Wat gebeurt er als u uw geregistreerd partnerschap beëindigt?

Beëindigen u en uw partner uw geregistreerd partnerschap? Dan geldt hetzelfde als bij echtscheiding: -

u moet uw ouderdomspensioen delen met uw ex-partner;

-

het partnerpensioen vanaf de pensioendatum, waarvoor u kapitaal hebt opgebouwd totdat u uit elkaar gaat, is voor uw ex-partner;

-

het verzekerde partnerpensioen vóór de pensioendatum vervalt;

-

het eventueel bijverzekerde Anw-hiaatpensioen vervalt.

Kijk voor de uitleg hiervoor bij 'Wat gebeurt er als u gaat scheiden?'.

f.

Wat gebeurt er als u gaat scheiden van tafel en bed?

Als u en uw partner scheiden van tafel en bed, dan: -

moet u uw ouderdomspensioen delen met uw ex-partner.

Kijk voor uitleg hiervoor bij 'Wat gebeurt er als u gaat scheiden?'. Beëindigen u en uw partner het geregistreerd partnerschap om te trouwen? Dan heeft dat de hiervoor genoemde gevolgen niet.

Scheiding van tafel en bed heeft geen gevolgen voor: -

het partnerpensioen vanaf de pensioendatum, waarvoor u kapitaal hebt opgebouwd totdat u uit

-

het verzekerde partnerpensioen vóór de pensioendatum;

-

het eventueel bijverzekerde Anw-hiaatpensioen.

elkaar gaat;

g.

Wat gebeurt er als u uw huwelijk ontbindt na scheiding van tafel en bed?

Ontbindt u uw huwelijk na een scheiding van tafel en bed, dan: -

kent ABN AMRO Levensverzekering N.V. het partnerpensioen vanaf de pensioendatum, waarvoor u kapitaal hebt opgebouwd totdat u uit elkaar gaat, toe aan uw ex-partner;

-

vervalt het verzekerde partnerpensioen vóór de pensioendatum;

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 19 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

-

DATUM 30.03.2009

vervalt het eventueel bijverzekerde Anw-hiaatpensioen.

Kijk voor uitleg hierboven bij 'Wat gebeurt er als u gaat scheiden?'. Ontbinding van uw huwelijk na een scheiding van tafel en bed heeft geen gevolgen meer voor uw ouderdomspensioen. Het recht op verdeling ontstond namelijk al op het moment dat u ging scheiden van tafel en bed (zie hierboven). h.

Wat gebeurt er als u uw samenlevingsovereenkomst beëindigt?

Beëindigen u en uw partner uw samenlevingsovereenkomst, dan: -

is het partnerpensioen vanaf de pensioendatum, dat u hebt opgebouwd totdat u uit elkaar gaat,

-

vervalt het verzekerde partnerpensioen vóór de pensioendatum;

-

vervalt het eventueel bijverzekerde Anw-hiaatpensioen.

voor uw ex-partner;

Kijk voor uitleg hierboven bij 'Wat gebeurt er als u gaat scheiden?'. Als u en uw partner uw samenlevingsovereenkomst beëindigen, heeft dit geen gevolgen voor uw ouderdomspensioen. De wet zegt namelijk niets over deze vorm van uit elkaar gaan. i.

Wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt wordt?

Wordt u tijdens deze arbeidsovereenkomst met TCPM B.V. langdurig ziek? Dan gebeuren er twee dingen: -

Uw pensioenopbouw gaat de eerste twee jaar gewoon door. Daarna kan ABN AMRO Levensverzekering N.V. op grond van vrijstelling van premiebetaling de premiebetaling (deels) overnemen.

Uw pensioenopbouw gaat door Volgens de wet krijgt u meestal de eerste twee jaar uw salaris geheel of gedeeltelijk doorbetaald zolang de arbeidsovereenkomst bestaat. In ieder geval gaat uw pensioenopbouw gewoon door op basis van het salaris in uw arbeidsovereenkomst. Uw inkomenssituatie en dus ook uw pensioenopbouw verandert pas als u van het UWV een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering) krijgt. Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid Wordt u tijdens uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V. arbeidsongeschikt? En krijgt u tijdens deze arbeidsovereenkomst recht op een WIA-uitkering? Dan geeft ABN AMRO Levensverzekering N.V. (deels) vrijstelling van premiebetaling. ABN AMRO Levensverzekering N.V. neemt de premiebetaling dan (deels) van TCPM B.V. over. Maar uw pensioenopbouw gaat (deels) gewoon door. Deze voorziening zit standaard in uw pensioenovereenkomst en treedt automatisch in werking als u arbeidsongeschikt wordt. ABN AMRO Levensverzekering N.V. moet dan wel weten dat u tijdens de arbeidsovereenkomst recht hebt gekregen op een WIA-uitkering. De vrijstelling deels is afhankelijk van uw WIA-uitkering. Daalt uw WIA-uitkering? Dan daalt de premie die ABN AMRO Levensverzekering N.V. betaalt. Stijgt uw WIA-uitkering? Dan stijgt ook de premie die ABN AMRO Levensverzekering N.V. betaalt. Komt er een einde aan uw arbeidsovereenkomst? Dan blijft ABN AMRO Levensverzekering N.V. de premie of een deel daarvan betalen zolang u een WIA-uitkering krijgt. De premie of het deel

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 20 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

BLAD 21 / 43

daarvan zal alleen niet meer stijgen als de WIA-uitkering stijgt. Meer informatie over vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid vindt u in het pensioenreglement. ABN AMRO Levensverzekering N.V. geeft geen vrijstelling van premiebetaling In bepaalde gevallen geeft ABN AMRO Levensverzekering N.V. geen vrijstelling van premiebetaling. Bijvoorbeeld als u al arbeidsongeschikt was op het moment dat deze pensioenovereenkomst inging. Of als u arbeidsongeschikt wordt door oorlog of terrorisme. Meer informatie hierover staat in het pensioenreglement. LET OP!

-

Vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid is een risicoverzekering. Dit houdt in dat ABN AMRO Levensverzekering N.V. alleen premie vrijstelt als u tijdens de verzekering arbeidsongeschikt wordt. Dus tijdens uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.. Op het moment dat u uit dienst gaat stopt de verzekering namelijk.

j.

Wat gebeurt er als u met pensioen gaat op de afgesproken pensioenleeftijd?

In uw pensioenovereenkomst is 65 jaar de vaste pensioenleeftijd. Als u met pensioen gaat betekent dit het volgende: -

uw arbeidsovereenkomst stopt;

-

TCPM B.V. stopt vanaf deze afgesproken pensioenleeftijd met het betalen van premie;

-

u koopt levenslang ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de einddatum aan;

-

hebt u geen partner of wilt u minder partnerpensioen voor uw partner? Dan kunt u partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen (zie kader: Ouderdomspensioen in plaats van partnerpensioen);

-

Het verzekerde partnerpensioen v贸贸r de pensioendatum en wezenpensioen v贸贸r de pensioendatum vervalt.

-

Het eventueel bijverzekerd Anw-hiaatpensioen vervalt.

Pensioen aankopen Als u pensioen hebt aangekocht, dan ontvangt u bijvoorbeeld maandelijks ouderdomspensioen van ABN AMRO Levensverzekering N.V. Als u overlijdt, dan ontvangt uw partner partnerpensioen. ABN AMRO Levensverzekering N.V. houdt loonbelasting en andere wettelijke heffingen in. Hoe de uitkeringen eruit moeten zien, mag u zelf bepalen. U kunt: -

pensioenen aankopen met een gelijkblijvend bedrag of een bedrag dat jaarlijks met hetzelfde percentage stijgt. In het eerste geval ontvangt u elk jaar hetzelfde bedrag. In het tweede geval krijgt u in het begin een lager pensioen en daarna elk jaar iets meer;

-

pensioenen aankopen die tijdens de eerste periode na uw pensionering hoger of lager zijn dan daarna.

Er is een fiscaal maximum voor het pensioen dat u mag aankopen. Dit maximum is voor -

ouderdomspensioen: 100% van uw laatstverdiende salaris. Ook het ouderdomspensioen uit andere regelingen telt mee. Bij het ouderdomspensioen wordt wel de AOW-uitkering opgeteld;

-

partnerpensioen: 70% van uw laatstverdiende salaris. Ook het partnerpensioen uit andere regelingen telt mee. Bij het partnerpensioen wordt wel de AOW-uitkering opgeteld.

Het kan zijn dat u meer kapitaal hebt opgebouwd dan verwacht. Hebt u na de aankoop van dat

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

BLAD 22 / 43

maximale pensioen nog geld over? Dan keert ABN AMRO Levensverzekering N.V. dat bedrag aan u uit. ABN AMRO Levensverzekering N.V. houdt wel eerst belasting en premies in. U kunt ook pensioen aankopen bij een andere verzekeraar dan ABN AMRO Levensverzekering N.V. Kijk hiervoor in hoofdstuk 4. k.

Wat gebeurt er als u eerder of later met pensioen wilt?

In uw pensioenovereenkomst is 65 jaar de vaste pensioenleeftijd. Als u 65 jaar wordt, dan stopt uw pensioenopbouw. TCPM B.V. stopt met het betalen van premie. Maar het is niet zo dat u op die leeftijd ook met pensioen moet gaan. U kunt eerder of later met pensioen gaan. Helemaal of gedeeltelijk. Hieronder leest u wat mogelijk is en wat de gevolgen zijn voor uw inkomen. Wat u moet doen als u eerder of later met pensioen wilt, staat in hoofdstuk 4. Wilt u eerder met pensioen? Vanaf 55 jaar kunt u met pensioen. U kunt helemaal stoppen of minder gaan werken. Dus helemaal of gedeeltelijk met pensioen gaan. Let op: in beide gevallen bouwt u wel minder kapitaal op voor uw ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum! Stopt u met werken voor uw 65e om met pensioen te gaan? Dan gaat u helemaal met pensioen. U leeft dan alleen van uw ouderdomspensioen. U krijgt dan nog geen AOW-uitkering. Die krijgt u pas vanaf uw 65e. Als u nog geen AOW-uitkering krijgt, dan kunt u kiezen voor een tijdelijke verhoging van uw ouderdomspensioen. U krijgt dit hogere pensioen maximaal tot uw 65e jaar. Deze verhoging kunt u alleen aanvragen bij een volledig vervroegd pensioen. Dus als u helemaal stopt met werken. De verhoging mag niet meer zijn dan tweemaal de AOW-uitkering voor een gehuwde inclusief vakantietoeslag (in 2009 was dit € 17.451,36 per jaar). Het partnerpensioen vóór de pensioendatum en wezenpensioen vóór de pensioendatum of het eventueel bijverzekerd Anw-hiaatpensioen vervalt als u helemaal stopt met werken. Gaat u minder werken om gedeeltelijk eerder met pensioen te gaan? Dan leeft u van uw deeltijdsalaris en een deel van uw ouderdomspensioen. Minder werken heeft ook gevolgen voor de hoogte van het kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum, het partnerpensioen vóór de pensioendatum en het wezenpensioen vóór de pensioendatum. Deze pensioenen zijn inkomensafhankelijk. Minder werken heeft geen gevolgen voor de hoogte van het Anw-hiaatpensioen als dat er is. Er wordt namelijk een vast bedrag verzekerd, dat niet afhankelijk is van uw salaris. Hebt u er eenmaal voor gekozen om geheel of gedeeltelijk eerder met pensioen te gaan? Dan kunt u niet op uw keuze terugkomen. EERDER DEELS MET PENSIOEN: EEN VOORBEELD.

Stel, u bent 59 jaar en u werkt 40 uur in de week. U wilt vanaf uw 61e jaar tot uw 65e jaar 20 uur werken. U werkt dan nog een halve werkweek. U krijgt dus ook de helft van uw salaris. U mag daarom op uw 61e jaar de helft van het opgebouwde kapitaal gebruiken om ouderdomspensioen en partnerpensioen mee aan te kopen.

Wilt u later met pensioen?

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

BLAD 23 / 43

U kunt ook na uw 65e met pensioen gaan. Geheel of gedeeltelijk. Vanaf uw 65e stopt uw pensioenopbouw. TCPM B.V. stopt met het betalen van premie. Uw kapitaal blijft gewoon staan. Het groeit niet meer door een premie, maar wel door eventuele koersstijgingen en dividend. Het kan ook dalen door koersdalingen. U kunt uiterlijk tot uw 70e werk en pensioenuitstel blijven combineren. Op uw 70e moet u helemaal met pensioen. U moet dan uw hele kapitaal gebruiken om ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum aan te kopen. Op uw 65e vervalt -

het partnerpensioen vóór de pensioendatum;

-

het Anw-hiaatpensioen, als dat er is;

-

het wezenpensioen vóór de pensioendatum.

Hebt u er eenmaal voor gekozen om geheel of gedeeltelijk later met pensioen te gaan? Dan kunt u niet op uw keuze terugkomen. l.

Wat gebeurt er als u alleen achterblijft?

Overlijdt uw partner tijdens uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.? Dan gebeurt het volgende: -

Uw werkgever blijft gewoon premie betalen. Is er partnerpensioen vóór de pensioendatum verzekerd? Dan houdt de verzekering op. Hebt u Anw-hiaatpensioen verzekerd? Dan houdt de verzekering op.

-

Hebt u op uw pensioendatum geen nieuwe partner? Dan hebt u meer kapitaal om ouderdomspensioen mee aan te kopen. U kunt partnerpensioen vanaf de pensioendatum gebruiken voor een hoger ouderdomspensioen.

m.

Wat gebeurt er als u overlijdt?

Overlijdt u tijdens uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.? Dan gebeurt het volgende: -

TCPM B.V. stopt met premie betalen.

-

Is er partnerpensioen vóór de pensioendatum verzekerd? Uw partner krijgt dit pensioen dan

-

Hebt u Anw-hiaatpensioen verzekerd? Uw partner krijgt dit Anw-hiaatpensioen tot zijn of haar

-

Is er wezenpensioen vóór de pensioendatum verzekerd?

levenslang. 65e. Bij eerder overlijden van uw partner stopt het Anw-hiaatpensioen. Uw kind ontvangt wezenpensioen vóór de pensioendatum als het jonger is dan 27 jaar. Als uw partner overlijdt of al eerder is overleden wordt het dubbele bedrag aan wezenpensioen vóór de pensioendatum betaald.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

Overlijdt u als u met pensioen bent, dus na de arbeidsovereenkomst met TCPM B.V.? Dan gebeurt het volgende: -

Uw partner, waarvoor u op de pensioendatum partnerpensioen hebt aangekocht, ontvangt levenslang partnerpensioen van ABN AMRO Levensverzekering N.V.

-

Uw ouderdomspensioen vervalt aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. Uw partner kan hier dus geen aanspraak op maken.

ABN AMRO Levensverzekering N.V. keert geen of minder pensioen uit -

Er zijn situaties waarin ABN AMRO Levensverzekering N.V. geen of minder partnerpensioen vóór de pensioendatum, Anw-hiaatpensioen en wezenpensioen vóór de pensioendatum uitkeert. Bijvoorbeeld als u overlijdt in het eerste jaar na uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of ingang van uw samenlevingsovereenkomst. Of als u overlijdt door terrorisme of oorlog. Alle gevallen waarbij ABN AMRO Levensverzekering N.V. niet uitkeert, staan in het pensioenreglement. Dit reglement kunt u bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. opvragen.

N.B. Is het partnerpensioen vanaf de pensioendatum, partnerpensioen vóór de pensioendatum, Anw-hiaatpensioen en wezenpensioen vóór de pensioendatum een klein pensioen? Dan koopt ABN AMRO Levensverzekering N.V. dit af (zie kader 'Klein pensioen' in artikel 2.d: Wat gebeurt er als u gaat scheiden?). Hoe ABN AMRO Levensverzekering N.V. de afkoopwaarde vaststelt, leest u in het pensioenreglement. Dit pensioenreglement kunt u opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. . .

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 24 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

3.

DATUM 30.03.2009

WAT GEBEURT ER MET UW PENSIOEN ALS ER IETS VERANDERT IN UW

WERKSITUATIE? Tijdens uw arbeidsovereenkomst met TCPM B.V. kan uw werksituatie veranderen. U kunt bijvoorbeeld meer of minder gaan werken, met verlof gaan of ergens anders gaan werken. In dit hoofdstuk leest u wat hiervan de gevolgen zijn voor uw pensioen. In hoofdstuk 4 staat in welke gevallen u actie moet ondernemen en wat u dan moet doen. Wat gebeurt er met uw pensioen als: a u met verlof gaat? b u meer gaat verdienen? c

u meer of minder gaat werken?

d uw werkgever stopt met zijn onderneming of (bijna) failliet gaat? e u een nieuwe of aangepaste arbeidsovereenkomst met TCPM B.V. overeenkomt met een nieuwe pensioenovereenkomst? f

u uit dienst gaat?

g u in dienst treedt bij een andere werkgever? a.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u met verlof gaat?

Gaat u met verlof? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof Gaat u met zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof? Dan betaalt TCPM B.V. de premie voor uw pensioen gewoon door. Uw verlof heeft dus geen invloed op de kapitaalopbouw voor uw ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum. Uw verlof heeft ook geen invloed op partnerpensioen vóór de pensioendatum en wezenpensioen vóór de pensioendatum. Of op eventueel extra verzekerd pensioen. Andere vormen van verlof Bij alle andere vormen van verlof, zoals een sabbatical, staakt de pensioenopbouw in de periode dat u verlof hebt. Of u moet hier met TCPM B.V. andere afspraken over maken. Bij langdurig verlof van maximaal 18 maanden houdt ABN AMRO Levensverzekering N.V. het partnerpensioen vóór de pensioendatum en het Anw-hiaatpensioen als dat er is, wel in stand. De premie hiervoor kan ABN AMRO Levensverzekering N.V. bij uw werkgever in rekening brengen. b.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u meer gaat verdienen?

Gaat u meer verdienen? Dan bouwt u ook meer kapitaal op voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum. De premie die uw werkgever betaalt, hangt namelijk af van uw salaris. Uw werkgever betaalt dus een hogere premie. De salarisverhoging en de hieraan gekoppelde verhoging van de premie worden niet direct verwerkt. Dit doet ABN AMRO Levensverzekering N.V. jaarlijks op 1 januari van het jaar erop volgend. Vanaf dat moment bouwt u dus meer kapitaal voor pensioen op. Als uw salarisstijging per 1 januari ingaat, dan wordt deze direct verwerkt.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 25 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

BLAD 26 / 43

Voor het verzekerd partnerpensioen vóór de pensioendatum en wezenpensioen vóór de pensioendatum, geldt hetzelfde. Deze pensioenen zijn namelijk inkomensafhankelijk. Voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid en voor het partnerpensioen vóór de pensioendatum en wezenpensioen vóór de pensioendatum, telt een salarisstijging tot maximaal 25% mee. Meer salaris heeft geen invloed op een eventueel bijverzekerd Anw-hiaatpensioen. Er wordt namelijk een vast bedrag verzekerd. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw salaris. c.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u meer of minder gaat werken?

Meer werken Gaat u meer werken? Dan bouwt u meer kapitaal op voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum. De premie die uw werkgever betaalt, hangt namelijk af van uw salaris. TCPM B.V. betaalt dus een hogere premie. Gaat u bijvoorbeeld 40 uur werken in plaats van 32 uur? Dit is 25% meer. Uw salaris stijgt dan met 25%. De premie en het kapitaal voor pensioen stijgen met datzelfde percentage. ABN AMRO Levensverzekering N.V. rekent vervolgens met de verhouding tussen de overeengekomen arbeidsuren en de uren bij een volledige arbeidstijd. Gaat u meer werken, dan rekent ABN AMRO Levensverzekering N.V. met de nieuwe verhouding tussen de overeengekomen arbeidsuren en de uren bij een volledige arbeidstijd. ABN AMRO Levensverzekering N.V. voert de veranderingen door vanaf het moment dat u meer gaat werken. Dan mag u meer premie betalen voor meer kapitaal voor extra ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum. Minder werken Gaat u minder werken? Dan geldt hetzelfde als wanneer u meer gaat werken (zie 'Meer werken' hierboven). Alleen dan tegenovergesteld natuurlijk. TCPM B.V. betaalt dan een lagere premie. Vanaf het moment dat u minder gaat werken, bouwt u hierdoor minder kapitaal voor pensioen op. U betaalt een lagere premie als u de maximaal mogelijke premie betaalde. Vanaf het moment dat u minder gaat werken, betaalt u dus minder premie voor kapitaal voor pensioen. Gevolgen van meer of minder werken voor verzekerde pensioenen en bijverzekerde pensioenen Meer werken Gaat u meer werken? Dan verzekert ABN AMRO Levensverzekering N.V. meer partnerpensioen vóór de pensioendatum en wezenpensioen vóór de pensioendatum. ABN AMRO Levensverzekering N.V. voert de veranderingen door vanaf het moment dat u meer gaat werken en hebt doorgegeven dat u verhoging wenst van de verzekerde pensioenen. Minder werken Gaat u minder werken? Dan geldt hetzelfde als wanneer u meer gaat werken (zie 'Meer werken' hierboven). Alleen dan tegenovergesteld natuurlijk. Vanaf het moment dat u minder gaat werken, verzekert u minder pensioen.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

Anw-hiaatpensioen Meer of minder werken heeft geen gevolgen voor het Anw-hiaatpensioen als dat er is. Er wordt namelijk een vast bedrag verzekerd. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw salaris. d.

Wat gebeurt er met uw pensioen als uw werkgever (bijna) failliet gaat of stopt?

Gaat het financieel slecht met uw werkgever? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Betalingsvoorbehoud TCPM B.V. mag de betaling van de premie stoppen als deze betaling kan leiden tot faillissement van het bedrijf. Uw werkgever kan de premiebetaling geheel of gedeeltelijk stopzetten. Tijdelijk of permanent. De opbouw van kapitaal voor pensioen stopt geheel of gedeeltelijk. Het extra pensioen vervalt. Zet TCPM B.V. de premiebetaling geheel of gedeeltelijk stop? Dan brengt ABN AMRO Levensverzekering N.V. u direct schriftelijk op de hoogte. Als het nodig is, krijgt u een aangepaste startbrief. Wanbetaling Betaalt TCPM B.V. geen premie meer, zonder gebruik te maken van het betalingsvoorbehoud? Dan stopt de premiebetaling en hiermee uw kapitaalopbouw. Is er partnerpensioen v贸贸r de pensioendatum en wezenpensioen v贸贸r de pensioendatum verzekerd? Hebt u Anw-hiaatpensioen verzekerd? Dan houdt ABN AMRO Levensverzekering N.V. deze pensioenen nog een aantal maanden in stand. ABN AMRO Levensverzekering N.V. informeert u hier natuurlijk over. Na deze maanden handelt ABN AMRO Levensverzekering N.V. net zoals wanneer u uit dienst bent getreden. De gevolgen hiervan leest u hieronder. e.

Wat gebeurt er met uw pensioen bij een nieuwe arbeidsovereenkomst en een andere pensioenovereenkomst met TCPM B.V.?

Eindigt uw pensioenovereenkomst met TCPM B.V. omdat uw arbeidsovereenkomst eindigt en vervangen wordt door een nieuwe arbeidsovereenkomst met een andere pensioenovereenkomst? Of omdat uw arbeidsovereenkomst voortgezet wordt door een nieuwe arbeidsovereenkomst met een andere pensioenovereenkomst? Dan kunt u twee dingen doen. U kunt het kapitaal dat u hebt opgebouwd in deze pensioenovereenkomst laten staan. Of u kunt ervoor kiezen om het opgebouwde kapitaal mee te nemen naar uw nieuwe pensioenovereenkomst met TCPM B.V.. Dit heet waardeoverdracht. In het volgende hoofdstuk leest u hoe waardeoverdracht in zijn werk gaat. In het pensioenreglement staat hier ook meer over. f.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u uit dienst gaat?

Komt er een einde aan uw arbeidsovereenkomst? Dan betaalt TCPM B.V. vanaf dat moment geen premie meer. Het is niet mogelijk om deze premie zelfstandig te gaan betalen. De opbouw van uw

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 27 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

kapitaal voor pensioen houdt dus op. Het groeit alleen nog door eventuele koersstijgingen en dividend. Het kan dalen door koersdalingen. Met dat kapitaal koopt u op uw pensioendatum ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum aan. Is het ouderdomspensioen dat u naar verwachting met het kapitaal kunt aankopen een klein pensioen? Dan koopt ABN AMRO Levensverzekering N.V. het kapitaal na twee jaar af. Een pensioen is klein als het minder is dan een wettelijk voorgeschreven minimum. In 2009 is dit minimum € 417,74 per jaar. Na inhouding van belasting en premies betaalt ABN AMRO Levensverzekering N.V. de afkoopwaarde aan u uit. Hoe ABN AMRO Levensverzekering N.V. deze afkoopwaarde vaststelt, staat in het pensioenreglement. Dit reglement kunt u opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. Verzekerd pensioen Het partnerpensioen vóór de pensioendatum en wezenpensioen komen te vervallen als u uit dienst gaat. Hebt u pensioen bijverzekerd? Hebt u gekozen voor Anw-hiaatpensioen? Dit komt te vervallen als u uit dienst gaat. Wilt u toch dat uw partner en/of kind(eren) een uitkering krijgen als u overlijdt? Bijvoorbeeld omdat u niet meteen een nieuwe werkgever hebt? Dan kunt u aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. een uitkering bij overlijden vóór de pensioendatum vragen. Uw partner koopt met die uitkering een partnerpensioen en/of Anw-hiaatpensioen aan. Uw kinderen kopen hiermee een wezenpensioen vóór de pensioendatum aan. Deze pensioenen worden meteen uitgekeerd. Voor deze dekking betaalt u geen extra premie. U ontvangt wel minder bonus, waardoor u minder extra beleggingsparticipaties ontvangt. ABN AMRO Levensverzekering N.V. berekent het maximum voor deze pensioenen zoals in de voorbeelden in hoofdstuk 5. ABN AMRO Levensverzekering N.V. draait dit terug op het moment dat u geen partner en/of kinderen meer hebt. Aansluitend WW-uitkering Krijgt u aansluitend op het einde van uw arbeidsovereenkomst in 2009 of later een WW-uitkering? Dan blijft het partnerpensioen vóór de pensioendatum en eventueel bijverzekerd Anw-hiaatpensioen in stand. ABN AMRO Levensverzekering N.V. berekent het partnerpensioen vóór de pensioendatum dan op basis van de dienstjaren die u hebt doorgebracht bij TCPM B.V.. ABN AMRO Levensverzekering N.V. kan de hoogte van het partnerpensioen vóór de pensioendatum en eventueel bijverzekerd Anw-hiaatpensioen verminderen als u ook een uitkering bij overlijden hebt gekozen. De premies voor het partnerpensioen vóór de pensioendatum en eventueel bijverzekerd Anw-hiaatpensioen kan ABN AMRO Levensverzekering N.V. in rekening brengen. Deze pensioenen vervallen als uw WW-uitkering vervalt. ABN AMRO Levensverzekering N.V. kan de hoogte van het partnerpensioen vóór de pensioendatum en eventueel bijverzekerd Anw-hiaatpensioen inbouwen in het partnerpensioen vóór de pensioendatum en eventueel bijverzekerd Anw-hiaatpensioen dat u krijgt op grond van een bijdrage van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP).

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 28 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

Was ABN AMRO Levensverzekering N.V. voor het einde van uw arbeidsovereenkomst begonnen met vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid? Dan gaat ABN AMRO Levensverzekering N.V. hier gewoon mee door. g.

Wat gebeurt er met uw pensioen als u in dienst treedt bij een andere werkgever?

Treedt u in dienst bij een nieuwe werkgever? Dan biedt deze u waarschijnlijk een pensioenovereenkomst aan. Gaat die pensioenovereenkomst in, dan kunt u twee dingen doen. U kunt het kapitaal dat u hebt opgebouwd in deze pensioenovereenkomst laten staan. Of u kunt ervoor kiezen om het opgebouwde kapitaal mee te nemen naar uw nieuwe pensioenovereenkomst. Dit heet waardeoverdracht. U kunt ook waarde overdragen als u een zelfstandig beroep gaat uitoefenen waarvoor een pensioenregeling geldt. Pensioen of kapitaal dat u hebt opgebouwd bij vorige werkgevers of in een beroepspensioenregeling kunt u ook overdragen naar uw nieuwe pensioenovereenkomst. U kunt alleen waarde overdragen: -

als die op of na 8 juli 1994 is achtergebleven in de pensioenregeling van een vorige werkgever, of

-

als die op of na 1 januari 2006 is achtergebleven in een regeling voor zelfstandige beroepen, zoals advocaten, notarissen of huisartsen.

In het volgende hoofdstuk leest u hoe waardeoverdracht in zijn werk gaat. In het pensioenreglement staat hier ook meer over. U kunt het pensioenreglement opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. .

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 29 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

4.

DATUM 30.03.2009

HOE REGELT U WAT?

In dit hoofdstuk gaan we in op wat u moet doen als er dingen veranderen in uw persoonlijke situatie of werksituatie. Wanneer hoeft u niets te doen? U hoeft niets te doen als u en uw partner uit elkaar gaan en niet willen afwijken van wat de wet voorschrijft. ABN AMRO Levensverzekering N.V. krijgt automatisch bericht van de Burgerlijke Stand of het Huwelijksgoederenregister. U moet uw ouderdomspensioen delen met uw ex-partner. En ABN AMRO Levensverzekering N.V. kent het bijzonder partnerpensioen dan toe aan uw ex-partner (zie hoofdstuk 2 'Wat gebeurt er als er iets verandert in uw persoonlijke situatie?').

Bij beĂŤindiging van een samenlevingsovereenkomst moet u wel actie ondernemen. Zie hieronder!

Wanneer moet u actie ondernemen? U moet actie ondernemen als u: -

zaken in uw pensioenovereenkomst wilt veranderen;

-

u en uw partner uit elkaar gaan en willen afwijken van de wet;

-

u en uw partner een samenlevingsovereenkomst hebben en uit elkaar gaan.

Hoe regelt u: a extra pensioen? b extra premie voor extra pensioen? c

een ander beleggingsbeleid?

d zelf uw beleggingsbeleid? e ouderdomspensioen in plaats van partnerpensioen? f

dat uw ouderdomspensioen in hoogte wisselt?

g dat u eerder dan uw 65e met pensioen gaat? h dat u later dan uw 65e met pensioen gaat? i

pensioenaankoop bij een andere uitvoerder?

j

waardeoverdracht naar deze pensioenovereenkomst?

k waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenovereenkomst? l

overdracht van bijzonder partnerpensioen door uw ex-partner?

m andere afspraken over partnerpensioen en verdeling van ouderdomspensioen? Bijvoorbeeld omzetting van een deel van uw ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen in ouderdomspensioen voor uw ex-partner? n rechtstreekse uitkering van een deel van het ouderdomspensioen aan uw ex-partner? o uw pensioenzaken als u uit elkaar gaat en een samenlevingsovereenkomst hebt?

a.

Hoe regelt u extra pensioen?

Wilt u uw pensioenovereenkomst uitbreiden met een Anw-hiaatpensioen? U hoeft zelf niets te doen als TCPM B.V. en ABN AMRO Levensverzekering N.V. bij aanvang van hun uitvoeringsovereenkomst weten dat u een partner hebt.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 30 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

Wenst u die uitbreiding niet? Dan moet u dat binnen ĂŠĂŠn maand na de uitbreiding doorgeven aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. Uw partner moet daarvoor meetekenen. Hebt u op de ingangsdatum geen partner en later wel? Wenst u dan de uitbreiding? Meld dit dan schriftelijk aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. binnen vier maanden nadat u bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of een gezamenlijke huishouding hebt. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier dat u uit de pensioenbrochure kunt halen. Op dit formulier geeft u aan voor welke mogelijkheden u kiest. En hoe hoog de kapitalen of het pensioen moet zijn. Breidt u uw pensioenovereenkomst uit na vier maanden na de ingangsdatum van de pensioensovereenkomst? Of na vier maanden nadat u -

bent getrouwd?

-

een geregistreerd partnerschap bent aangegaan? Of

-

een gezamenlijke huishouding hebt?

U moet een gezondheidsverklaring invullen voor Anw-hiaatpensioen. U moet dat ook als u bij het begin van de pensioenovereenkomst al een partner had en de uitbreiding later wenst. Meer informatie hierover vindt u in het pensioenreglement. b.

Hoe regelt u extra premie voor extra pensioen?

Wilt u extra kapitaal opbouwen? Meld dit dan aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. met het wijzigingsformulier dat u uit de pensioenbrochure kunt halen. Het wijzigingsformulier moet ook door uw werkgever worden ondertekend, omdat de extra premie op uw salaris wordt ingehouden. Geef ook door of u per jaar, eenmalig of af en toe wilt betalen. ABN AMRO Levensverzekering N.V. stelt vervolgens vast of u het door u gekozen bedrag aan extra premie mag betalen volgens de regels van de Belastingdienst. Uw werkgever houdt deze extra premie dan verspreid over het jaar in op uw salaris en betaalt de premie aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. Hoeveel premie kunt u extra betalen? De premie die u extra mag betalen is gelijk aan een maximaal percentage van de pensioengrondslag 2 (zie kader). Per leeftijdscategorie zijn de maximale percentages: HOEVEEL BEDRAAGT DE MAXIMALE PREMIE?

21 tot 25 jaar

7,20%

25 tot 30 jaar

8,80%

30 tot 35 jaar

10,70%

35 tot 40 jaar

13,00%

40 tot 45 jaar

15,90%

45 tot 50 jaar

19,50%

50 tot 55 jaar

24,00%

55 tot 60 jaar

29,70%

60 tot 65 jaar

37,20%

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 31 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

PENSIOENGRONDSLAG 2

Pensioengrondslag 2 bestaat uit uw salaris waarover u nog geen pensioen opbouwt. U bouwt geen pensioen op over -

de loonbestanddelen die uw werkgever niet rekent tot het pensioengevend salaris als omschreven in hoofdstuk 1;

-

het bedrag waarmee de franchise de fiscaal minimaal te hanteren franchise te boven gaat.

MINIMALE FRANCHISE

De minimale franchise is 10/7 van de uitkering uit hoofde van de Algemene Ouderdomswet voor een gehuwde, van wie de partner 65 jaar of ouder is, inclusief vakantietoeslag. Dit bedrag kan jaarlijks wijzigen en wordt naar normaal afgerond op hele euro's.

U bepaalt zelf hoeveel extra premie u voor extra pensioen wilt betalen. Bovenstaand genoemde percentages wijzigen niet. Ze blijven hetzelfde zolang de pensioenovereenkomst geldt. Naarmate u ouder wordt, mag u meer premie betalen. Omdat u steeds dichter bij uw pensioendatum komt, is er namelijk meer geld nodig om ervoor te zorgen dat u op uw 65e voldoende pensioen krijgt. U kunt er van te voren voor kiezen om niet ieder jaar een vast bedrag te betalen. In plaats daarvan kunt u ieder jaar een ander bedrag betalen. Of om een jaar geen bedrag te betalen. Dan kiest u voor een koopsom. Het bedrag van de koopsom is 92% van de totale premie die u mag betalen. In de percentages die staan vermeld zit namelijk een opslag van 8%. Die is bedoeld voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. De fiscus staat niet toe dat u die opslag betaalt, als die vrijstelling niet is verzekerd. Bij een koopsom kunt u die dekking niet verzekeren. Wilde u het bedrag van de extra premie niet of niet helemaal betalen, dan kunt u dat in een later jaar inhalen. Maar dan mag u 92% van dat bedrag inhalen. In de percentages die staan vermeld zit namelijk een opslag van 8%. Die is bedoeld voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. De fiscus staat niet toe dat u die opslag betaalt, als die vrijstelling niet is verzekerd. Latere betaling doet u met een koopsom. Bij een koopsom kunt u die dekking niet verzekeren. Na het eerste jaar waarin u een bedrag niet heeft betaald, wordt het bedrag verhoogd met 4% voor ieder jaar dat u hebt overgeslagen. De percentages gaan namelijk uit van een jaarlijks rendement van 4%. Het bedrag van de koopsom moet meer zijn dan een minimumbedrag. Is dat niet zo, dan kunt u geen koopsom betalen. Het minimumbedrag is â&#x201A;Ź 500,-. c.

Hoe regelt u een ander beleggingsbeleid?

Wilt u dat ABN AMRO Levensverzekering N.V. belegt volgens het voorzichtigere of ondernemende beleid? Kijk eerst in het pensioenreglement wat dit inhoudt. U kunt dit opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. Vervolgens dient u een vragenformulier in te vullen. Heeft u dat niet meer? Dan kunt u dit opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. ABN AMRO Levensverzekering N.V. geeft u een beleggingsadvies. Geeft u dan uw keuze door aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier. Heeft u dat niet meer? Dan kunt u dit opvragen bij ABN AMRO

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 32 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

Levensverzekering N.V. d.

Hoe regelt u zelf uw beleggingsbeleid?

Wilt u afwijken van het beleggingsbeleid en zelf kiezen hoe u wilt beleggen? Kijk eerst in het pensioenreglement wat de mogelijkheden zijn. U kunt dit opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. Vervolgens dient u een een vragenformulier in te vullen. Dit kunt u opvragen bij de werkgever. Heeft u dat niet meer? Dan kunt u dit opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. Na beantwoorden van de vragen kunt u zien wat uw risicioprofiel is. Op grond daarvan geeft ABN AMRO Levensverzekering N.V. u een beleggingsbeleidadvies. Geef vervolgens uw keuze door aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier.Dit kunt u opvragen bij de werkgever. Heeft u dat niet meer? Dan kunt u dit opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. e.

Hoe regelt u ouderdomspensioen in plaats van partnerpensioen?

Wilt u ouderdomspensioen in plaats van partnerpensioen vanaf de pensioendatum? Meld dit dan binnen zes maanden voor uw pensioendatum schriftelijk bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. Uiterlijk op de pensioendatum. ABN AMRO Levensverzekering N.V. berekent hoeveel extra ouderdomspensioen u kunt aankopen. De rekenmethode staat in het pensioenreglement van ABN AMRO Levensverzekering N.V. f.

Hoe regelt u dat uw ouderdomspensioen in hoogte wisselt?

Wilt u bij aanwending van het kapitaal uw ouderdomspensioen in hoogte laten wisselen? Bijvoorbeeld eerst een paar jaar een hogere uitkering en daarna een lagere uitkering? Meld dit dan uiterlijk zes maanden voor uw pensioendatum schriftelijk bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier dat u uit de pensioenbrochure kunt halen. ABN AMRO Levensverzekering N.V. berekent hoeveel ouderdomspensioen u in de door u aangegeven periodes krijgt. g.

Hoe regelt u dat u eerder dan op uw 65e met pensioen gaat?

Wilt u eerder met pensioen gaan? Dus gedeeltelijk of helemaal stoppen met werken vanaf uw 55e? Dan moet u in overleg met uw werkgever eerst uw arbeidsovereenkomst aanpassen of beĂŤindigen. Daarna vraagt u schriftelijk aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. om het kapitaal geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen als u geheel of gedeeltelijk met pensioen gaat. U moet dan ook schriftelijk verklaren dat uw arbeidsovereenkomst is aangepast. En dat u geen (andere) arbeidsovereenkomst meer afsluit. Het verzoek met de verklaring moet uiterlijk zes maanden voor uw gewenste pensioendatum bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. binnen zijn. h.

Hoe regelt u dat u later dan op uw 65e met pensioen gaat?

Wilt u op uw 65e jaar niet stoppen met werken, maar minderen? Of doorwerken en later stoppen met werken? Dan moet u in overleg met uw werkgever eerst uw arbeidsovereenkomst aanpassen. Daarna vraagt u schriftelijk aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. om het kapitaal gedeeltelijk of geheel later beschikbaar te stellen als u gedeeltelijk of geheel met pensioen gaat. U moet dan ook verklaren dat uw arbeidsovereenkomst is aangepast. En dat u de arbeidsovereenkomst in stand houdt. Het verzoek met de verklaring moet uiterlijk zes maanden voor uw 65e bij ABN AMRO

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 33 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

BLAD 34 / 43

Levensverzekering N.V. binnen zijn. i.

Hoe regelt u pensioenaankoop bij een andere pensioenuitvoerder?

Vlak voordat u met pensioen gaat, krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering N.V. een opgave met een voorbeeld van uw kapitaalbedrag. ABN AMRO Levensverzekering N.V. stuurt u bij de voorbeeldopgave ook een offerte. Daarin staat hoeveel pensioen u met het voorbeeldkapitaal bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. kunt aankopen. Op uw pensioendatum krijgt u de definitieve opgave van ABN AMRO Levensverzekering N.V. Daarin staat wat uw opgebouwde kapitaal is waarmee u ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf pensioendatum kunt aankopen. U kunt ook offertes aanvragen bij andere uitvoerders. Die kunt u aanvragen op basis van de opgave met het voorbeeld van uw kapitaalbedrag. Gaat u akkoord met een offerte? Dan krijgt u pensioen uitgekeerd van de uitvoerder van uw keuze. Die houdt loonbelasting en andere wettelijke voorgeschreven heffingen in op uw pensioen. U beslist zelf bij welke aanbieder u pensioen aankoopt. Maar er gelden wel een aantal regels. Deze regels leest u in het pensioenreglement. U kunt het pensioenreglement opvragen bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. j.

Hoe regelt u waardeoverdracht naar deze pensioenovereenkomst?

Heeft u individueel uw arbeidsovereenkomst met een vorige werkgever beĂŤindigd? Of heeft u individueel de deelneming aan een beroepspensioenregeling beĂŤindigd? Denkt u aan waardeoverdracht van opgebouwd pensioen of kapitaal in oude pensioenregelingen naar deze pensioenovereenkomst? Dan kunt u ABN AMRO Levensverzekering N.V. verzoeken om informatie over waardeoverdracht. U kunt dat doen tot zes maanden nadat u bent begonnen met kapitaal op te bouwen. Van ABN AMRO Levensverzekering N.V. ontvangt u dan informatie. Wilt u uw waarde van een eerder opgebouwd pensioen of kapitaal overdragen naar deze pensioenovereenkomst? Dan moet u dat doorgeven aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. binnen twee maanden nadat u de informatie hierover heeft ontvangen. ABN AMRO Levensverzekering N.V., uw oude pensioenuitvoerder en uw oude werkgever moeten dan meewerken aan de waardeoverdracht. Overschrijdt u de genoemde termijnen? Dan hebt u geen recht meer op waardeoverdracht. Opgebouwd pensioen of kapitaal blijft dan staan bij de vorige pensioenuitvoerder(s). Informatie over hoe ABN AMRO Levensverzekering N.V. waardeoverdracht uitvoert, vindt u in het pensioenreglement. Voor de waardeoverdracht hoeft u niets te betalen. ABN AMRO Levensverzekering N.V. of uw oude pensioenuitvoerder kunnen echter wel aankoopkosten of verkoopkosten van beleggingen van de waarde van uw pensioen of kapitaal aftrekken. k.

Hoe regelt u waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenovereenkomst?

Denkt u aan waardeoverdracht van opgebouwd kapitaal in deze pensioenovereenkomst naar een nieuwe pensioenregeling? Dan kunt u de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever of beroepsgroep verzoeken om informatie over waardeoverdracht. Ook kunt u hierom verzoeken als u een nieuwe arbeidsovereenkomst of gewijzigde arbeidsovereenkomst met nieuwe pensioenovereenkomst heeft. U kunt dat doen tot zes maanden nadat u bent begonnen met pensioen op te bouwen in uw nieuwe pensioenregeling. Van de nieuwe pensioenuitvoerder ontvangt

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

BLAD 35 / 43

u dan informatie. Wilt u uw waarde van uw opgebouwde kapitaal overdragen naar een nieuwe pensioenregeling? Dan moet u dat doorgeven aan de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever of uw beroepsgroep binnen twee maanden nadat u de informatie hierover heeft ontvangen. ABN AMRO Levensverzekering N.V., uw nieuwe pensioenuitvoerder en uw nieuwe werkgever moeten dan meewerken aan de waardeoverdracht. Overschrijdt u de genoemde termijnen? Dan hebt u geen recht meer op waardeoverdracht. Opgebouwd kapitaal blijft dan staan in deze pensioenovereenkomst. Informatie over hoe ABN AMRO Levensverzekering N.V. waardeoverdracht uitvoert, vindt u in het pensioenreglement. Voor de waardeoverdracht hoeft u niets te betalen. Uw nieuwe pensioenuitvoerder of ABN AMRO Levensverzekering N.V. kunnen echter wel aankoopkosten of verkoopkosten van beleggingen van de waarde van uw pensioen of kapitaal aftrekken. l.

Hoe regelt u overdracht van bijzonder partnerpensioen door uw ex-partner?

Wilt uw ex-partner het bijzonder partnerpensioen overdragen aan uw eerdere of latere partner? Dan kan uw ex-partner dit regelen in een notariĂŤle akte. Heeft uw ex-partner dit eenmaal geregeld, dan kan hij of zij dit niet terugdraaien. De regeling geldt alleen met instemming van ABN AMRO Levensverzekering N.V. m.

Hoe regelt u andere afspraken over partnerpensioen en verdeling van ouderdomspensioen? Bijvoorbeeld omzetting van een deel van uw ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen in ouderdomspensioen voor uw ex-partner?

Gaan u en uw partner uit elkaar? En wilt u andere afspraken maken dan de wet voorschrijft over het partnerpensioen of de verdeling van het ouderdomspensioen? Dan moet u de afspraken vastleggen in een officieel document. Dat kan in de huwelijkse voorwaarden, in de voorwaarden van een geregistreerd partnerschap of in de voorwaarden van de samenlevingsovereenkomst. Ook kunt u de afspraken opnemen in het echtscheidingsconvenant. Of in de overeenkomst die uw geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding beĂŤindigt. U moet van ABN AMRO Levensverzekering N.V. een schriftelijke verklaring hebben dat ABN AMRO Levensverzekering N.V. de afwijkende afspraak uitvoert. Zonder die verklaring geldt de afspraak meestal niet. U moet de afwijkende afspraak over het recht op een deel van het ouderdomspensioen melden aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. met een speciaal formulier. Kijk hiervoor onder n. Indien u een afspraak maakt over de omzetting van een deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen moet u deze afspraak ook nog eens melden aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. met het speciale formulier. n.

Hoe regelt u rechtstreekse uitkering van een deel van het ouderdomspensioen aan uw ex-partner?

Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Wilt u of uw ex-partner of u beiden dat ABN AMRO Levensverzekering N.V. dit deel rechtstreeks uitkeert aan uw ex-partner, zonder uw tussenkomst? Dit kunt u regelen met een overheidsformulier dat u kunt opvragen bij bibliotheken, advocaten, Postbus 51 of het Ministerie van Justitie. Binnen twee jaar nadat u en uw partner officieel uit elkaar zijn gegaan, moet ABN

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

AMRO Levensverzekering N.V. dit formulier hebben ontvangen van u, uw ex-partner of u beiden. De beëindiging van uw relatie is officieel door de inschrijving van uw echtscheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap bij de Burgerlijke Stand. Of de inschrijving van scheiding van tafel en bed in het Huwelijksgoederenregister. o.

Hoe regelt u uw pensioenzaken als u uit elkaar gaat en een samenlevingsovereenkomst hebt?

Beëindigen u en uw partner uw samenlevingsovereenkomst? Geef dit dan door aan ABN AMRO Levensverzekering N.V. via het wijzigingsformulier dat u uit de pensioenbrochure kunt halen. ABN AMRO Levensverzekering N.V. krijgt deze informatie namelijk niet automatisch door. Beëindiging van uw samenlevingsovereenkomst heeft dezelfde gevolgen voor het partnerpensioen vóór de pensioendatum en voor het partnerpensioen vanaf de pensioendatum en Anw-hiaatpensioen als echtscheiding. U kunt dit lezen in hoofdstuk 2.

.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 36 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

5.

DATUM 30.03.2009

REKENVOORBEELDEN

In dit hoofdstuk geven we u een rekenvoorbeeld voor: -

de premie

-

de kosten die ABN AMRO Levensverzekering N.V. van de premie inhoudt

-

de verschillende verzekerde pensioenen

-

pensioen dat u kunt bijverzekeren

In de rekenvoorbeelden zijn de persoonlijke gegevens, zoals leeftijd en salaris, fictief. De overige gegevens, zoals de franchise en administratiekosten, zijn reëel. In de voorbeelden noemen we de fictieve pensioendeelnemer 'Jan'. Jaarlijks krijgt u een uniform pensioenoverzicht van ABN AMRO Levensverzekering N.V. Hierop ziet u precies wat u hebt opgebouwd en wat er verder voor u van toepassing is. De voorbeelden in dit hoofdstuk geven u een idee hoe de cijfers op uw uniform pensioenoverzicht zijn berekend. Ook kunt u zien wat de invloed is van kosten en extra pensioen op de premie. En dus op uw pensioenopbouw. Premie voor kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum Gegevens -

Jan is 33 jaar.

-

Zijn pensioengevende salaris is € 52.173,-.

-

Jan's franchise bedraagt € 15.697,-.

-

Jan's pensioengrondslag is dan: € 52.173,- - € 15.697,- = € 36.476,-.

-

De premie die Jan's werkgever dit jaar betaalt is dan: 8,4% van € 36.476,- = € 3.063,98.

Hoeveel kosten houdt ABN AMRO Levensverzekering N.V. in op de premie voor kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen? Gegevens -

De administratiekosten die ABN AMRO Levensverzekering N.V. in rekening brengt, zijn 2% van de premie.

-

De premie voor de dekking voor Vrijstelling van Premiebetaling bij Arbeidsongeschiktheid (VPA) is 4,2% van de beschikbare premie.

-

De aankoopkosten van beleggingsparticipaties zijn 0,5% van het aankoopbedrag.

-

De koers van deze beleggingsparticipaties is € 12,3312.

Berekening -

De administratiekosten die ABN AMRO Levensverzekering N.V. in rekening brengt zijn dan:

-

De VPA is: 4,2% x € 3.063,98 = € 128,69.

-

Van de premie blijft na aftrek van administratiekosten en VPA over: € 3.063,98 - (€ 61,28 +

2% van € 3.063,98 = € 61,28.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 37 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

€ 128,69) = € 2.874,01. -

Hierover betaalt Jan kosten voor aankoop van de beleggingsparticipaties:

-

Het bedrag dat overblijft om te beleggen is: € 2.874,01 - € 14,37 = € 2.859,64.

0,5% x € 2.874,01 = € 14,37. -

Het aantal beleggingsparticipaties dat Jan hiervoor kan aankopen is: € 2.859,64/€ 12,3312 = 231,9028.

Let op! De premie die TCPM B.V. betaalt, stijgt als het salaris stijgt. Naarmate de premie stijgt, stijgen ook de administratiekosten en premie voor VPA. Dit zijn namelijk percentages van de premies. Effect van de kosten op de beschikbare premie:

Hoeveel partnerpensioen vóór de pensioendatum wordt verzekerd? Voor het partnerpensioen vóór de pensioendatum vermenigvuldigt ABN AMRO Levensverzekering N.V. de pensioengrondslag met 1,225%. En met het aantal dienstjaren in deze pensioenovereenkomst tot 65 jaar. Gegevens -

Jan is 33 jaar als hij toetreedt tot de pensioenovereenkomst.

-

Jan kan dan 32 dienstjaren doorbrengen tot zijn pensioendatum.

-

Jan's pensioengrondslag is € 36.476,-.

Berekening Het partnerpensioen vóór de pensioendatum voor Jan's partner is dan: € 36.476,- x 1,225% x 32 = € 14.299,- per jaar. De wijze van uitbetalen van partnerpensioen vóór de pensioendatum kunt u lezen in het pensioenreglement. Hoeveel Anw-hiaatpensioen kan worden bijverzekerd? Gegevens -

De jaarlijkse Anw-uitkering is in 2009: € 13.646,-. ABN AMRO Levensverzekering N.V. stelt dit bedrag jaarlijks opnieuw vast.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 38 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

De wijze van uitbetalen van Anw-hiaatpensioen kunt u lezen in het pensioenreglement. Heeft uw partner minder Anw-hiaatpensioen nodig? Dan kunt u ook minder Anw-hiaatpensioen laten verzekeren. Hoeveel wezenpensioen vóór de pensioendatum wordt verzekerd? Voor de berekening van het wezenpensioen vóór de pensioendatum vermenigvuldigt ABN AMRO Levensverzekering N.V. de pensioengrondslag met 0,245%. En met het aantal dienstjaren, tot 65 jaar. Gegevens -

Zelfde als bij de berekening voor partnerpensioen vóór de pensioendatum.

Berekening -

Het wezenpensioen vóór de pensioendatum voor Jan's kinderen is dan: € 36.476,- x 0,245% x 32 = € 2.860,- per kind per jaar.

.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 39 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

6.

DATUM 30.03.2009

WILT U MEER WETEN?

Hebt u na het lezen van deze Pensioenstartbrief vragen? Wilt u meer informatie? Of hebt u een klacht over ABN AMRO Levensverzekering N.V.? Hieronder leest u bij wie u terecht kunt. a.

Wilt u meer informatie over uw pensioenovereenkomst?

Wilt u meer informatie over uw pensioenovereenkomst? Neem dan contact op met: ABN AMRO Levensverzekering N.V. Postbus 10085 8000 GB Zwolle Telefoon: 0900-0024 (EUR 0,10 per minuut) U kunt bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. bijvoorbeeld de volgende informatie opvragen: -

berekeningen van de flexibele mogelijkheden

-

extra pensioen

-

het pensioenreglement

-

jaarverslag en -rekening

-

informatie over beleggingen

-

een opgave van het opgebouwde kapitaal

b.

Wilt u algemene pensioeninformatie of advies?

Wilt u informatie over pensioen en pensioenopbouw in het algemeen? Dan kunt u hierover het beste contact opnemen met uw financieel adviseur. c.

Wilt u een klacht indienen over uw pensioenuitvoerder?

Hebt u een klacht over uw pensioenuitvoerder? Dan kunt u deze voorleggen aan: De directie van ABN AMRO Levensverzekering N.V. Postbus 10085 8000 GB Zwolle Komt u er met ABN AMRO Levensverzekering N.V. niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut FinanciĂŤle Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon: 0900-3552248, e-mail: info@kifid.nl (niet voor het indienen van klachten), internet: www.kifid.nl/consumenten. Behandelen ABN AMRO Levensverzekering N.V. en de Stichting Klachteninstituut FinanciĂŤle Dienstverlening uw klacht niet naar uw tevredenheid? Dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de Rechtbank Zwolle, sectie kanton. Kijk voor meer informatie op: www.rechtspraak.nl/gerechten/rechtbanken/Zwolle-Lelystad. Wilt u een klacht indienen bij de

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 40 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

Rechtbank? Dan kunt u hiervoor het beste contact opnemen met uw advocaat, uw rechtsbijstandverzekeraar of de griffie van de Rechtbank. .

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

DATUM 30.03.2009

BLAD 41 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

UW PENSIOENOVEREENKOMST IN HET KORT -

In uw pensioenovereenkomst bouwt u kapitaal op voor: ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum.

-

Uw pensioenovereenkomst is een premieovereenkomst met beleggingen.

-

De afgesproken pensioenleeftijd in uw pensioenovereenkomst is 65 jaar.

-

ABN AMRO Levensverzekering N.V. voert de pensioenovereenkomst uit.

Pensioenverzekering TCPM B.V. heeft voor u een verzekering afgesloten bij ABN AMRO Levensverzekering N.V. In deze verzekering bouwt u kapitaal op. Met dit kapitaal koopt u op uw 65e twee soorten pensioen aan namelijk: -

ouderdomspensioen;

-

partnerpensioen vanaf de pensioendatum.

In uw pensioenovereenkomst bent u verder verzekerd voor: -

partnerpensioen v贸贸r de pensioendatum;

-

wezenpensioen v贸贸r de pensioendatum.

Premie Voor de verzekering betaalt uw werkgever TCPM B.V. premie. TCPM B.V. betaalt deze premie elk jaar dat u in dienst bent. Wat krijgt u op uw 65e? Uw pensioenovereenkomst is een premieovereenkomst met beleggingen. ABN AMRO Levensverzekering N.V. belegt namelijk een afgesproken deel van de premie. Op deze manier bouwt ABN AMRO Levensverzekering N.V. kapitaal voor u op. Met het kapitaal koopt u op uw 65e ouderdomspensioen en partnerpensioen aan. Hoeveel pensioen u dan kunt aankopen, is niet van tevoren bekend. Doordat het kapitaal wordt belegd, weet u pas op uw 65e hoeveel uw kapitaal waard is. En hoeveel pensioen u hiermee kunt aankopen. ABN AMRO Levensverzekering N.V. keert het kapitaal alleen uit als u op uw pensioenleeftijd in leven bent. Wat kunt u aanvullend regelen? U kunt de pensioenovereenkomst zelf aanvullen met een extra pensioen voor het geval u overlijdt tijdens uw arbeidsovereenkomst. Meer pensioen U hebt de mogelijkheid om naast de premie die TCPM B.V. betaalt, zelf premie te betalen. U bouwt hiermee meer kapitaal op voor meer pensioen. Ander beleggingsbeleid of zelf beleggingsbeleid bepalen ABN AMRO Levensverzekering N.V. belegt volgens een bepaald beleid. U kunt kiezen voor een

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 42 / 43


Behandelaar ABN AMRO BANK N.V.

DATUM 30.03.2009

ander beleid van ABN AMRO Levensverzekering N.V. Of u kunt zelf uw beleggingsbeleid bepalen. Flexibele mogelijkheden De pensioenleeftijd in deze pensioenovereenkomst is 65 jaar. U kunt er echter voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. U kunt extra ouderdomspensioen aankopen als u geen of minder gebruik wilt maken van partnerpensioen. Premiebetaling en arbeidsongeschiktheid Wordt u tijdens de arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikt en krijgt u hierdoor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid? Dan neemt ABN AMRO Levensverzekering N.V. de premiebetaling helemaal of voor een deel over van TCPM B.V.. De pensioenopbouw gaat dan wel gewoon (deels) door. Pensioen uit vorige pensioenregelingen Hebt u pensioen opgebouwd in vorige pensioenregelingen? Dit kunt u overdragen naar deze pensioenovereenkomst. Koopkracht TCPM B.V. verleent geen toeslagen op het pensioen om prijsstijgingen te compenseren. Dit kan dus gevolgen hebben voor uw koopkracht. Voorbehoud werkgever TCPM B.V. kan de pensioenovereenkomst wijzigen zonder dat u hieraan meewerkt. TCPM B.V. kan dat echter niet zomaar. Het belang van de wijziging moet zwaarder wegen dan uw belang bij behoud van de pensioenovereenkomst. Een zwaarwegend belang kan bijvoorbeeld een dreigend faillissement zijn.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 43 / 43


ADDENDUM PENSIOENREGLEMENT TCPM B.V. en gelieerde ondernemingen De ondergetekenden: TCPM B.V. en gelieerde ondernemingen, gevestigd te Apeldoorn verklaart, dat artikel 1 begripsomschrijving ‘Werkgever’ bij aanvang (01-05-2009) luidt: Artikel 1

BEGRIPSOMSCHRIJVING

Werkgever:

TCPM B.V. en gelieerde ondernemingen gevestigd te Apeldoorn. Tot de

• • • • • • •

gelieerde ondernemingen behoren: TCPM Oost B.V., gevestigd te Apeldoorn, TCPM Zuid B.V., gevestigd te Boxmeer TCPM Midden B.V. gevestigd te Apeldoorn TCPM West B.V. gevestigd te Apeldoorn TCPM Noord B.V. gevestigd te Apeldoorn TCPM Advies B.V. gevestigd te Apeldoorn TCPM Engineering B.V. gevestigd te Apeldoorn


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

PENSIOENREGLEMENT Het Flexibel Pensioen Plan TCPM B.V. .

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 1 / 23


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

INHOUDSOPGAVE Artikel 1

Begripsomschrijvingen.................................................................... 3

Artikel 2

Deelnemeromschrijving...................................................................5

Artikel 3

Privacybescherming en geheimhouding........................................... 5

Artikel 4

Aanspraken.....................................................................................6

Artikel 5

Aanvaarding van risico's ................................................................. 6

Artikel 6

Geen of lagere uitkering van partnerpensioen, wezenpensioen en anw-hiaatpensioen........................................................................ 10

Artikel 7

Beleggingen.................................................................................. 12

Artikel 8

Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid.............. 13

Artikel 9

Geen of lager recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid................................................................... 15

Artikel 10

Ingang en einde van de pensioenen.............................................. 16

Artikel 11

Bevoordeling................................................................................. 16

Artikel 12

Uitbetaling van de pensioenen.......................................................17

Artikel 13

Uitruil van partner- in ouderdomspensioen.................................... 18

Artikel 14

Hoog-laag ouderdomspensioen...................................................... 19

Artikel 15

BeĂŤindiging van de arbeidsovereenkomst voor de richtpensioendatum.......................................................................20

Artikel 16

Waardeoverdracht ......................................................................... 21

Artikel 17

Plichten van de deelnemer............................................................ 21

Artikel 18

Afkoop van kleine pensioenen....................................................... 21

Artikel 19

Vervaltermijn ................................................................................ 22

Artikel 20

Onvoorziene gevallen.................................................................... 23

Artikel 21

Inwerkingtreding...........................................................................23

BIJLAGEN OMSCHRIJVING 1 De ABN AMRO Lifecycles en Beleggingsmodel Fondsen 2 Zelf beleggingsbeleid bepalen 3 Flexibiliseringsfactoren .

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 2 / 23


Document Pensioenreglement

Artikel 1

DATUM 30.03.2009

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: TCPM B.V., gevestigd te Apeldoorn; Werknemer: De persoon die een arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft, met uitzondering van de vakantiewerker, stagiair en de grootaandeelhouder. Grootaandeelhouder is de werknemer die middellijk of onmiddellijk 10% of meer van het geplaatst kaptiaal in de rechtspersoon van de onderneming bezit, of anderszins voor 10% of meer aan de zeggenschap in de rechtspersoon bezit; Verzekeraar: ABN AMRO Levensverzekering N.V., gevestigd te Zwolle; Richtpensioendatum: De eerste dag van de maand, waarin de (gewezen) deelnemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt; Flexperiode: De flexperiode gaat in 10 jaar voor de richtpensioendatum en eindigt 5 jaar na de richtpensioendatum; Expiratiedatum: De datum waarop de kapitaalverzekering bij in leven zijn geheel of gedeeltelijk tot uitkering komt. Deze datum is gelijk aan de richtpensioendatum of een andere door de deelnemer binnen de flexperiode gekozen datum; WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; zoals deze wet op 1 augustus 1993 luidt, met inachtneming van de daarna aangebrachte wijzigingen, tenzij de verzekeraar binnen 6 maanden nadat een wijziging van deze wet in het Staatsblad is geplaatst, aan de werkgever ten aanzien daarvan het tegendeel heeft bericht; WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; zoals deze wet op 29 december 2005 luidt, met inachtneming van de daarna aangebrachte wijzigingen, tenzij de verzekeraar binnen 6 maanden nadat een wijziging van deze wet in het Staatsblad is geplaatst, aan de werkgever ten aanzien daarvan het tegendeel heeft bericht; ZW: Ziektewet; Anw:

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 3 / 23


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

Algemene nabestaandenwet; UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; Arbeidsongeschiktheidspercentage: Het arbeidsongeschiktheidspercentage dat volgens de WIA of WAO hoort bij de uitkering op grond van die wetten. Bij de vaststelling van dit percentage is in geval van de WAO-uitkering door het UWV rekening gehouden met eventuele neveninkomsten; Beleggingsrekening: De rekening waarop de waarde van de beleggingen wordt bijgehouden. .

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 4 / 23


Document Pensioenreglement

Artikel 2

DATUM 30.03.2009

DEELNEMEROMSCHRIJVING

1 De werknemer in dienst van de werkgever, die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en tijdens de looptijd van de uitvoeringsovereenkomst een pensioenovereenkomst met de werkgever heeft gesloten die gelijk is aan de inhoud van de startbrief, zal als deelnemer in de pensioenregeling worden opgenomen. 2 Slechts indien de werknemer door de Sociale Verzekeringsbank als gemoedsbezwaarde wordt erkend, zal de werkgever geen pensioenovereenkomst met de werknemer aangaan. In dat geval zal de werkgever de werknemer een verklaring laten tekenen, waarin de werknemer verklaart dat de werknemer het aanbod voor de pensioenovereenkomst door de werkgever niet heeft aanvaard. De werkgever zal een afschrift van laatstgenoemde verklaring aan de verzekeraar sturen. 3 Het deelnemerschap vangt aan op de eerste dag van de maand waarin de werknemer aan de gestelde voorwaarden voldoet. 4 Werknemers, die op de datum van inwerkingtreding van dit reglement al aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden per die datum als deelnemer in de pensioenregeling opgenomen. 5 Het deelnemerschap eindigt: a door het tot uitkering komen van het verzekerde kapitaal op de expiratiedatum; b door het overlijden van de deelnemer; c

door beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de werkgever voor de expiratiedatum, anders dan door het overlijden van de deelnemer, tenzij (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling in verband met arbeidsongeschiktheid is verleend voorafgaand aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voorzover vrijstelling is verleend blijft het deelnemerschap dan in stand. De deelnemer kan dan geen bedragen ter beschikking stellen.

Artikel 3

PRIVACYBESCHERMING EN GEHEIMHOUDING

1 Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de verzekeraar verwerkt: -

ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van overeenkomsten;

-

ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector;

-

voor statistische analyse;

-

voor het aangaan van marketing activiteiten;

-

om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

2 Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode 'Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van toepassing. Hierin worden de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode is opgenomen op de website van het Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 5 / 23


Document Pensioenreglement

Artikel 4

DATUM 30.03.2009

AANSPRAKEN

1 Aan de deelnemer worden aanspraken toegekend onder de voorwaarden in dit reglement omschreven. Deze aanspraken omvatten: -

een kapitaal bij leven voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum

-

een partnerpensioen voor de pensioendatum voor de gehuwde of ongehuwde deelnemer met

voor de deelnemer, een partner, -

een bijzonder partnerpensioen voor de gewezen partner van de (gewezen) deelnemer, een wezenpensioen voor de deelnemer met kinderen, en daarnaast:

-

een Anw-hiaatpensioen voor de gehuwde of ongehuwde deelnemer met een partner, tenzij en voorzover de deelnemer met instemming van diens partner daar niet uitdrukkelijk voor heeft gekozen.

Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid voor de deelnemer is medeverzekerd. 2 Over het opgebouwde kapitaal in de beleggingsrekening wordt aan het begin van elke maandelijkse betalingstermijn, een bonus bij in leven berekend en bijgeschreven. De bonus wordt berekend over het gehele opgebouwde kapitaal, rekeninghoudend met de wijzigingen als gevolg van premiestortingen, dan wel onttrekkingen. Eerder bijgeschreven bonussen worden als onderdeel van het opgebouwde kapitaal meegenomen in de berekening van de bonus. Voor gewezen deelnemers met een kapitaalverzekering, waaraan een restitutiebeding is verbonden, wordt de bonus slechts berekend over 10% van het opgebouwde kapitaal. 3 De verzekeringen dienen te voldoen aan de vereisten, die op grond van de Wet op het financieel toezicht (2007) aan een overeenkomst van levensverzekering worden gesteld. Artikel 5

AANVAARDING VAN RISICO'S

1 De deelnemer heeft eerst aanspraak op partnerpensioen voor de pensioendatum, Anw-hiaatpensioen en wezenpensioen en er bestaat een verzekerd recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid of op een verhoging daarvan, indien en voor zover de verzekeraar het risico van de aanspraak of de verhoging daarvan heeft aanvaard. Indien en voor zover de verzekeraar het risico van de aanspraak of de verhoging daarvan niet heeft aanvaard bestaat geen aanspraak op de bovengenoemde pensioenen of op een verhoging daarvan jegens de werkgever. 2 Aanvaarding geschiedt op grond van de hierna volgende leden. 3 Indien de deelnemer bij aanvang van de verzekering geheel arbeidsongeschikt is bestaat er geen aanspraak op partnerpensioen voor de pensioendatum, Anw-hiaatpensioen en wezenpensioen en geen recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. Het hiervoor bepaalde is niet meer van toepassing met ingang van de datum waarop de

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 6 / 23


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

deelnemer zijn werkzaamheden vier weken aaneengesloten volledig heeft hervat. 4 Indien de deelnemer bij aanvang van de verzekering gedeeltelijk arbeidsongeschikt is bestaat er geen aanspraak op Anw-hiaatpensioen. Het hiervoor bepaalde is niet meer van toepassing met ingang van de datum waarop de deelnemer zijn werkzaamheden vier weken aaneengesloten volledig heeft hervat. 5 Indien de deelnemer bij aanvang van de verzekering gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, zal de verzekeraar toch tot uitkering van partnerpensioen voor de pensioendatum en wezenpensioen overgaan voor het gedeelte waarvoor de werknemer bij aanvang van de verzekering werkzaam was, mits de partner kan aantonen dat het overlijden van de werknemer geen direct of indirect gevolg is van voor of bij aanvang van de verzekering aanwezige klachten, aandoeningen, ziektes of gebreken. 6 Er bestaat slechts recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid voor het gedeelte waarvoor de deelnemer arbeidsongeschikt is, mits de deelnemer kan aantonen dat de arbeidsongeschiktheid niet een gevolg is van-, of bevorderd is door, voor of bij aanvang van de verzekering aanwezige klachten, aandoeningen, ziektes of gebreken waardoor de deelnemer bij aanvang van de verzekering reeds arbeidsongeschikt was. Het hiervoor bepaalde is niet meer van toepassing met ingang van de datum waarop de deelnemer zijn werkzaamheden vier weken aaneengesloten volledig heeft hervat. 7 Indien de deelnemer gedurende het eerste jaar van de verzekering van pensioen overlijdt, vindt geen uitkering van partnerpensioen voor de pensioendatum, Anw-hiaatpensioen en wezenpensioen plaats. De verzekeraar zal toch tot uitkering overgaan indien de partner en/of kinderen van de deelnemer kunnen aantonen dat het overlijden geen direct of indirect gevolg is van voor of bij aanvang van de verzekering aanwezige klachten, aandoeningen, ziektes of gebreken. 8 Het in het voorgaande lid bepaalde is niet van toepassing indien de deelnemer gedurende minimaal twee jaar aaneensluitend verzekerd was op grond van een vergelijkbare verzekering in verband met een arbeidsovereenkomst waarop de arbeidsovereenkomst met de werkgever direct aansluit met ten minste een vergelijkbare hoogte en waarop geen beperkende acceptatievoorwaarden van toepassing waren. Van een direct aansluitende arbeidsovereenkomst is sprake indien tussen beide arbeidsovereenkomsten een periode van ten hoogste zes maanden ligt. 9 Het overlijdensrisico wordt bij overlijden in het eerste jaar van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke huishouding niet aanvaard, indien het overlijden van de deelnemer, gezien de gezondheidstoestand van de deelnemer ten tijde van het sluiten van het huwelijk, het aangaan van het geregistreerd partnerschap of de aanvangsdatum van de gezamenlijke huishouding, redelijkerwijs verwacht kon worden. 10 Ter zake van arbeidsongeschiktheid van de deelnemer die in de eerste vier jaar van de verzekering recht verkrijgt op (gedeeltelijke) loondoorbetaling krachtens het Burgerlijk Wetboek

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 7 / 23


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

of op een (gedeeltelijke) uitkering krachtens de ZW en vervolgens aaneensluitend arbeidsongeschikt wordt in de zin van de WIA dan wel de WAO bestaat recht op vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid met betrekking tot partnerpensioen, Anw-hiaatpensioen en wezenpensioen, mits de deelnemer kan aantonen dat de arbeidsongeschiktheid niet een gevolg is van of bevorderd is door voor of bij aanvang van de verzekering aanwezige klachten, aandoeningen, ziektes of gebreken. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing indien de deelnemer gedurende minimaal twee jaar aaneensluitend verzekerd was op grond van een vergelijkbare verzekering in verband met een arbeidsovereenkomst waarop de arbeidsovereenkomst met de werkgever direct aansluit met ten minste een vergelijkbare hoogte en waarop geen beperkende acceptatievoorwaarden van toepassing waren. Van een direct aansluitende arbeidsovereenkomst is sprake indien tussen beide arbeidsovereenkomsten een periode van ten hoogste zes maanden ligt. 11 Verhogingen van het pensioengevend salaris worden binnen drie maanden na de datum van verhoging gemeld aan de verzekeraar. Verhogingen die nรก drie maanden na de verhoging worden gemeld worden door de verzekeraar geweigerd, tenzij de verzekeraar meedeelt de verhoging van het risico te hebben aanvaard. Reglementaire, tijdig en correct gemelde verhogingen van verzekeringen voortvloeiende uit salarisverhogingen worden, met inachtneming van de hierna volgende volzin zonder wijziging ten aanzien van de dekking aanvaard. Verhogingen van het pensioengevend salaris worden aanvaard tot een maximum van 25%. In afwijking op het gestelde in de eerste volzin wordt voor de deelnemer die arbeidsongeschikt is het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico slechts aanvaard op basis van een maximale salarisverhoging ter grootte van de CAO loonindex particuliere bedrijven (de voor de eerste maal gepubliceerde per ultimo oktober van ieder jaar). Daarbij geldt dat deze verhoging alleen wordt aanvaard voor het gedeelte waarvoor het arbeidsongeschiktheidsrisico niet is ingegaan. 12 Voor de bepalingen in dit artikel geldt dat een deelnemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is indien de deelnemer recht heeft op een WIA-uitkering horend bij een volledige (80% of meer) of gedeeltelijke (35%-80%) arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA, dan wel (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is in de zin van, dan wel recht heeft op een (gedeeltelijke) uitkering krachtens de WAO, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG), dan wel recht heeft op (gedeeltelijke) loondoorbetaling krachtens het Burgerlijk Wetboek of op een (gedeeltelijke) uitkering krachtens de ZW, en dat onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan: ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, die geacht wordt aanwezig te zijn indien en zolang de deelnemer recht heeft op een uitkering krachtens de WIA, dan wel de WAO evenals gedurende de wachttijd voorafgaand aan de uitkering, een en ander als vastgesteld door het UWV. 13 De deelnemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de werkgever die

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 8 / 23


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

terugkomt op een eerder gemaakte keuze ten aanzien van (aspirant-)deelname aan de pensioenregeling of van pensioen, dan wel de deelnemer die direct of indirect 10% of meer van het geplaatst kapitaal in de rechtspersoon van de werkgever bezit (directeur-grootaandeelhouder is), worden door de werkgever aangemeld met bijgevoegd een door de deelnemer ingevulde gezondheidsverklaring. Er is sprake van terugkomen op een eerder gemaakte keuze indien: -

Aanmelding van de deelnemer plaatsvindt 4 maanden na het tijdstip waarop de deelnemer voldoet aan de voorwaarden om als (aspirant-)deelnemer in de pensioenregeling te worden opgenomen;

-

Deelname aan de pensioenregeling of indien een pensioenaanspraak ter vrije keuze van de deelnemer is en aanmelding geschiedt 4 maanden na het tijdstip waarop de deelnemer voor het eerst de keuze had kunnen maken.

14 Van terugkomen op een eerder gemaakte keuze is ook sprake indien de deelnemer zijn kind na 4 maanden na de geboorte het kind aanmeldt bij de ABN AMRO Levensverzekering N.V. 15 Met uitzondering van het bepaalde in het hierna volgende lid worden de risico's uit hoofde van de gezamenlijke verzekeringen van renten in verband met overlijden en/of arbeidsongeschiktheid tot â&#x201A;Ź 32.000,- op het leven van de betreffende deelnemer door de verzekeraar zonder verder onderzoek naar de levens- en validiteitskansen van deze deelnemer aanvaard. Dit bedrag geldt met ingang van 1 januari 2004 en wordt elke drie jaar aangepast aan de index van het levensonderhoud conform het bepaalde in de Wet op de medische keuringen. 16 Indien a ten aanzien van de deelnemer -

op grond van de gezondheidsverklaring naar het oordeel van de medisch adviseur niet tot

-

de medisch adviseur aan de hand van deze gezondheidsverklaring niet zijn oordeel kan

aanvaarding van het risico kan worden overgegaan, dan wel geven, of b het bedrag als vermeld in het vorige lid wordt overschreden, zal een nader onderzoek naar de levens en validiteitskansen van de deelnemer noodzakelijk zijn. Dit onderzoek vindt plaats aan de hand van een geneeskundig rapport; een en ander wordt geregeld door de verzekeraar en geschiedt op diens kosten. 17 Reglementaire verhogingen van verzekeringen van pensioen voortvloeiende uit salarisverhogingen voor de deelnemer met een arbeidsovereenkomst met de werkgever nadat die zijn teruggekomen op een eerder gemaakte keuze ten aanzien van pensioen, worden aanvaard volgens de leden 3 tot en met 16. De aanvaarding geschiedt tegen de voorwaarden, waarop de verzekering voor de eerste maal is aanvaard, dan wel - indien daarna reeds een verhoging heeft plaatsgevonden - op de voorwaarden, waarop de laatste verhoging is aanvaard.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 9 / 23


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

Indien niet aan bovenstaande wordt voldaan, zal de aanvaarding van de verhoging afhankelijk worden gesteld van een door de deelnemer in te vullen gezondheidsverklaring. 18 In alle gevallen, waarin de verzekeraar een gezondheidsverklaring en/of een geneeskundig onderzoek verlangt, draagt hij geen risico, voordat van de aanvaarding van het risico van de betrokken verzekering respectievelijk verhoging van de verzekering mededeling is gedaan. Zodra evenwel de aanmelding voor een verzekering respectievelijk verhoging van een verzekering als in de eerste volzin bedoeld, in het bezit van de verzekeraar is, zal het risico van overlijden en/of het arbeidsongeschiktheidsrisico tengevolge van een ongeval van de desbetreffende werknemer voor een beperkte duur volgens de bij de verzekeraar daarvoor geldende gebruiken zijn gedekt. Deze dekking zal gelden tot het moment, waarop de verzekeraar zich definitief over de aanvaarding heeft uitgesproken. 19 Dient op grond van de gezondheidsverklaring dan wel van het geneeskundig rapport van de deelnemer naar het oordeel van de medisch adviseur van de verzekeraar voor het overlijdensrisico een kostenverhoging te worden toegepast, dan zal dit risico door de verzekeraar toch tegen de normale kosten worden aanvaard, indien de geadviseerde kostenverhoging overeenkomt met een leeftijdsverhoging van ten hoogste vijf jaar. 20 Indien en voor zover verzekeringen en verhogingen daarvan worden gesloten als uitvloeisel van de dispensatie, die aan de werkgever is verleend voor deelneming aan het voor zijn bedrijf of instelling wettelijk verplicht gestelde pensioenfonds, zal de aanvaarding van die verzekeringen en verhogingen geschieden op de wijze als in het pensioenreglement van dat fonds is vermeld. Artikel 6

GEEN OF LAGERE UITKERING VAN PARTNERPENSIOEN, WEZENPENSIOEN EN ANW-HIAATPENSIOEN

1 Indien het overlijdensrisico op grond van artikel 5 niet door de verzekeraar is aanvaard, vindt geen uitkering van restituties, kapitalen of pensioenen plaats. 2 Indien zich ĂŠĂŠn van de hierna genoemde gevallen voordoet, worden restituties, kapitalen of pensioenen, uit te keren bij of na overlijden van de deelnemer zodanig gereduceerd, dat zij gefinancierd kunnen worden uit de gezamenlijke voorziening verzekeringsverplichtingen, tot dan toe opgebouwd ter zake van de verzekeringen, gesloten op het leven van de deelnemer. Deze regeling zal in de volgende gevallen gelden: a indien de (gewezen) deelnemer overlijdt ten gevolge van het deelnemen aan een vliegtocht als invlieger of proefvlieger, dan wel als militair die de vliegtocht niet als passagier meemaakt; b indien de (gewezen) deelnemer, die in krijgs- of gewapende dienst is van een andere mogendheid dan het Koninkrijk der Nederlanden, overlijdt als gevolg van oorlogshandelingen; c

indien lid 1 van dit artikel van toepassing is, met uitzondering van de situatie dat het overlijden plaatsvindt in het eerste jaar van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 10 / 23


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

gezamenlijke huishouding en dit overlijden redelijkerwijs te verwachten was. 3 Van het tijdstip af, waarop in de toekomst in Nederland een actieve oorlogstoestand intreedt, zullen ten aanzien van partnerpensioen voor de pensioendatum, Anw-hiaatpensioen en wezenpensioen, die op enig tijdstip gedurende die actieve oorlogstoestand voor de verzekeraar overlijdensrisico bieden, telkens de navolgende bepalingen gelden, ongeacht of de (gewezen) deelnemer wiens partnerpensioen voor de pensioendatum, Anw-hiaatpensioen en wezenpensioen het betreft, al dan niet in krijgsdienst is. a De pensioenbedragen zullen - onder handhaving van de premies, stortingen en koopsommen, berekend voor de ongekorte bedragen - met 10% zijn gekort; b De eventuele premievrije waarden zullen zijn gekort met 10% van de verzekerde bedragen; c

De eventuele afkoopwaarde zal in dezelfde verhouding als de premievrije waarde zijn verminderd.

4 Het in het vorige lid bepaalde wordt geacht niet in werking te zijn getreden, indien binnen zes maanden na beĂŤindiging van de actieve oorlogstoestand, doch uiterlijk bij het opvorderbaar worden van een verzekerd bedrag, respectievelijk bij premievrijmaking of afkoop ten genoegen van de verzekeraar wordt aangetoond, dat degene, op wiens leven de verzekeraar overlijdensrisico loopt, op het tijdstip van intreden en verder tijdens de gehele duur van de actieve oorlogstoestand verblijf hield op het grondgebied van een of meer staten, welke gedurende die tijd niet feitelijk aan een oorlog hebben deelgenomen en waar gedurende die tijd evenmin oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. 5 De verzekeraar zal uiterlijk negen maanden na het einde van het boekjaar, waarin de oorlogstoestand is beĂŤindigd, op de groep verzekeringen, die tengevolge van die oorlogstoestand krachtens deze of in hoofdlijnen hiermede overeenstemmende oorlogsrisicobepalingen zijn gekort, de reeds ingehouden kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk uitbetalen en de voor de toekomst opgelegde kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk laten vervallen, een en ander voor zover de aan het einde van bedoeld boekjaar berekende waarde van de gezamenlijke kortingen de totale waarde op dat tijdstip van de op rekening van de oorlog te stellen extra-sterfteverliezen van genoemde groep overschrijdt. 6 De aanwezigheid en de tijdstippen van intreden en beĂŤindiging van een actieve oorlogstoestand, als in dit artikel bedoeld, zullen bindend worden vastgesteld door De Nederlandsche Bank. 7 Voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel wordt verstaan onder: a Terrorisme: Gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, alsmede het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks van aanslagen, respectievelijk het verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 11 / 23


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

te verwezenlijken; b Preventieve maatregelen: Van overheidswege en/of door werkgever, deelnemer en/of derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken; c

Terrorismeschade: overlijden en/of arbeidsongeschiktheid die (direct of indirect) verband houdt met: -

terrorisme of preventieve maatregelen;

-

handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve maatregelen;

d NHT: De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. (NHT), gevestigd te Amsterdam. De verzekeraar heeft zich voor het terrorismerisico bij NHT herverzekerd; e Uitkeringsprotocol: Het 'Protocol afwikkeling claims' van de NHT. Een afschrift van de volledige tekst van het protocol is verkrijgbaar bij de verzekeraar. 8 Het uitkeringsprotocol is van toepassing op de verzekeringen. 9 De dekking van het risico van terrorismeschade is voor al de bij de verzekeraar gesloten verzekeringen gezamenlijk beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar ontvangt van de NHT. Op grond van het van de NHT ontvangen bedrag bepaalt de verzekeraar de hoogte van het uit te keren bedrag voor iedere verzekering uit hoofde waarvan een uitkering wordt gevorderd. 10 a De NHT beslist of er sprake is van terrorismeschade. b Op uitkeringen kan niet eerder aanspraak worden gemaakt dan na deze beslissing en de bekendmaking van het bedrag van de uitkering die de verzekeraar voor alle verzekeringen gezamenlijk ontvangt van de NHT. 11 In afwijking van hetgeen elders in het reglement is bepaald, vervalt elk recht op uitkering indien de melding van de claim niet door de verzekeraar is ontvangen binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van terrorismeschade. Artikel 7

BELEGGINGEN

1 De beschikbaar gestelde premie wordt, na aftrek van de vergoeding voor administratie en de premie voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid, voor alle deelnemers belegd in de Neutrale Lifecycle van ABN AMRO. Op grond hiervan worden aan de verzekering van kapitaal participaties toegekend. 2 Het beleggingsbeleid en uitleg daarvan staat in de bijlage 'De ABN AMRO Lifecycles en Beleggingsmodel Fondsen' bij dit pensioenreglement. 3 De (gewezen) deelnemer heeft de mogelijkheid om zelf zijn beleggingsbeleid te bepalen. Uitleg hierover staat in de bijlage 'Zelf beleggingsbeleid bepalen' bij dit pensioenreglement.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 12 / 23


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

De (gewezen) deelnemer dient eerst vragen te beantwoorden in een keuzeformulier van de verzekeraar. Aan de hand van de antwoorden verneemt de (gewezen) deelnemer zijn risicoprofiel. Aan de hand van het risicoprofiel adviseert de verzekeraar welk beleggingsbeleid bij de (gewezen) deelnemer past. De (gewezen) deelnemer kan vervolgens zijn keuze kenbaar maken bij de verzekeraar met het daartoe bestemde formulier. De verzekeraar brengt geen aan- en verkoopkosten in rekening, indien de deelnemer binnen één maand ná datum van afgifte van zijn pensioenoverzicht bij de verzekeraar kenbaar maakt zelf zijn beleggingsbeleid te willen bepalen en daarbij aangeeft in welke beleggingsfondsen en of lifecycle(s) hij wil beleggen. 4 De waarde van een participatie wordt op de dag van toekenning of uitkering van de tegenwaarde in euro's vastgesteld aan de hand van de dan laatst bekende openingskoers van het beleggingsfonds. De totale beleggingskosten in de beleggingsfondsen worden éénmaal per jaar vastgesteld en verwerkt in de fondskoersen. 5 Indien een beleggingsfonds niet aan de beurs is genoteerd, wordt de waarde bepaald aan de hand van de intrinsieke waarde van het aandeel. 6 Indien een beleggingsfonds dividend uitkeert, worden daarvoor participaties van het desbetreffende fonds aangekocht tegen de op de dag van de dividenduitkering geldende waarde van een participatie. 7 De vergoeding voor zowel aan- als verkoop van participaties bedraagt 0,5%. Switchen is een verkoop gevolgd door een aankoop. 8 Voor switchen binnen de Lifecycles, brengt de verzekeraar geen aan- en verkoopkosten in rekening. Voor switchen tussen de ABN AMRO Lifecycles of van De ABN AMRO Beleggingsmodel Fondsen naar een ABN AMRO Lifecycle zijn eveneens geen aan- en verkoopkosten verschuldigd. Voor switchen tussen beleggingsfondsen worden verder geen andere kosten in rekening gebracht. Artikel 8

VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

1 Indien de deelnemer gedurende een periode van 104 weken aaneengesloten arbeidsongeschikt is, dan wel na het later gelegen moment waarop de (verlengde) loondoorbetalingsverplichting op grond van het Burgerlijk Wetboek eindigt, wordt met inachtneming van het hierna volgende vrijstelling van premiebetaling verleend. De vrijstelling van premiebetaling wordt verleend, mits aan de deelnemer op het moment van het verstrijken van bovenbedoelde periode een uitkering op grond van de WIA dan wel de WAO is toegekend. In geval van herleving of herziening van de uitkering kan een kortere periode dan 104 weken gelden. De vrijstelling van premiebetaling wordt verleend zolang de in de vorige volzin bedoelde arbeidsongeschiktheid voortduurt en de aanspraken bestaan en niet premievrij worden

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 13 / 23


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

BLAD 14 / 23

gemaakt. De vrijstelling gaat in op de dag als bedoeld in dit lid doch: -

niet eerder dan een jaar voor de dag, waarop de verzekeraar een verzoek van de werkgever tot verlening van de vrijstelling heeft ontvangen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van de beslissing van het UWV, waaruit de ingangsdatum van de uitkering en de mate van arbeidsongeschiktheid, blijken alsmede een bewijs van de werkgever van de eerste dag van arbeidsongeschiktheid; en

-

uitsluitend indien de arbeidsovereenkomst tussen de deelnemer en de werkgever gedurende die periode in stand is gebleven.

2 De vrijstelling van betaling van de beschikbaar gestelde premie wordt slechts verleend voor de premie die de werkgever beschikbaar heeft gesteld direct voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor bedoelde periode. 3 De vrijstelling wordt ook verleend voor de pensioenen direct voorafgaand aan de hiervoor bedoelde periode, waarvan de werkgever de stortingen heeft voldaan naast de beschikbaar gestelde premie. 4 De vrijstelling wordt - al naar gelang van de mate van arbeidsongeschiktheid, waarnaar de uitkering krachtens de WIA dan wel de WAO is berekend - verleend tot de hieronder volgende percentages: BIJ EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN

BEDRAAGT DE VRIJSTELLING

80% - 100%

100% van de verschuldigde premies

65% - 80%

72,5% van de verschuldigde premies

55% - 65%

60% van de verschuldigde premies

45% - 55%

50% van de verschuldigde premies

35% - 45%

40% van de verschuldigde premies

0% - 35%

0% van de verschuldigde premies

Onder verschuldigde premies wordt verstaan: de premies die verschuldigd zouden zijn bij regelmatige voortzetting van de verzekering -

na het tijdstip waarop de deelnemer 104 weken aaneensluitend arbeidsongeschikt is in de zin

-

na het later gelegen moment waarop de loondoorbetalingsverplichting op grond van het

van de WIA dan wel de WAO, of Burgerlijk Wetboek eindigt van de op dat tijdstip bestaande verzekering van het onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip verzekerde bedrag. De vrijstelling geldt, zolang het in lid 1 bedoelde percentage ten minste 35 is en de verzekering niet is premievrijgemaakt, geĂŤxpireerd, tot uitkering is gekomen of anderszins is beĂŤindigd. 5 Het bestaan van arbeidsongeschiktheid en de mate daarvan worden vastgesteld aan de hand van en overeenkomstig een overlegde beslissing van het UWV. Bij de vaststelling hiervan is in

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

BLAD 15 / 23

geval van een WAO-uitkering door het UWV rekening gehouden met eventuele neveninkomsten. 6 Indien na de ingang van de vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid het arbeidsongeschiktheidspercentage wijzigt, zal het pensioen met inachtneming van het in lid 4 bepaalde worden herzien per de datum waarop blijkens de beschikking van het UWV het arbeidsongeschiktheidspercentage wijzigt. 7 Gehele of gedeeltelijke beëindiging van de vrijstelling als gevolg van revalidatie leidt tot de gevolgen omschreven in het artikel 'Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de richtpensioendatum', tenzij de arbeidsovereenkomst met de werkgever in stand blijft of wordt hersteld. Artikel 9

GEEN OF LAGER RECHT OP VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

1 Onverminderd artikel 5 bestaat er geen recht op vrijstelling indien de verzekeraar het arbeidsongeschiktheidsrisico niet heeft aanvaard. Indien de verzekeraar het arbeidsongeschiktheidsrisico niet volledig heeft aanvaard, bestaat er recht op gedeeltelijke vrijstelling. 2 Onverminderd artikel 5 bestaat er geen recht op (gedeeltelijke) vrijstelling indien het tijdstip, waarop de (gedeeltelijke) vrijstelling zou moeten ingaan, is gelegen -

hetzij na de pensioendatum,

-

hetzij na de dag volgend op de datum waarop de arbeidsovereenkomst tussen de deelnemer en de werkgever is beëindigd.

3 Er bestaat geen recht op (gedeeltelijke) vrijstelling indien de arbeidsongeschiktheid een direct of indirect gevolg is van -

hetzij een gewapend conflict, burgeroorlog of opstand; als definitie van deze vormen van molest gelden de definities die voorkomen in de lijst van vormen van molest, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd,

-

hetzij atoomkernreacties, tenzij veroorzaakt door radioactieve nucleïden die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden dan wel niet militaire beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder 'kerninstallatie' wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen, alsmede een kerninstallatie aan boord van een vaartuig,

-

hetzij opzet of grove schuld van de deelnemer of een bij de verzekering belanghebbende, dan wel van een poging tot zelfmoord van de deelnemer.

4 Er bestaat geen recht op (gedeeltelijke) vrijstelling indien de deelnemer, dan wel de werkgever nalaat inlichtingen of bescheiden te verstrekken, welke de verzekeraar behoeft voor de

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

BLAD 16 / 23

verlening of handhaving van de vrijstelling, waaronder mede begrepen is een door de werkgever en/of de deelnemer ondertekende verklaring, waaruit blijkt, dat de arbeidsongeschiktheid niet een direct of indirect gevolg is van een in lid 4 genoemde oorzaak. 5 Er bestaat geen recht op (gedeeltelijke) vrijstelling indien het pensioen premievrij is gemaakt, is geëxpireerd, tot uitkering is gekomen, dan wel anderszins is beëindigd. 6 De leden 7 tot en met 11 van het artikel Geen of lagere uitkering van partnerpensioen voor de pensioendatum, Anw-hiaatpensioen en wezenpensioen zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 10

INGANG EN EINDE VAN DE PENSIOENEN

1 Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer overlijdt, mits de partner in leven is op de dag van overlijden van de deelnemer, en wordt uitgekeerd tot de eerste dag van de maand volgend op het overlijden van de partner. 2 Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer overlijdt. Het wezenpensioen wordt aan ieder kind dat op de pensioenopgave is opgenomen uitgekeerd, mits het op de dag van overlijden van de deelnemer in leven is. De uitkering eindigt op de eerste dag van de maand volgend op de leeftijd die op de pensioenopgave is vermeld. Overlijdt het kind eerder, dan wordt het wezenpensioen uitgekeerd tot de eerste dag van de maand volgend op de overlijdensdatum van het kind. 3 Het Anw-hiaatpensioen wordt aan de partner uitgekeerd met ingang van de eerste dag van de maand waarin de deelnemer overlijdt. Het pensioen wordt uitgekeerd tot de eerste dag van de maand volgend op het overlijden van de partner, doch uiterlijk tot de eerste dag van de maand waarin de 65ste verjaardag van de partner valt. Artikel 11

BEVOORDELING

1 Voor het kapitaal op de richtpensioendatum is de deelnemer de bevoordeelde. De bevoordeelde zal de vorm van het pensioen vaststellen, en de persoon of personen op wiens leven het pensioen moet worden verzekerd, alsmede de bevoordeelde voor de pensioenuitkeringen aanwijzen. 2 Voor het partnerpensioen en Anw-hiaatpensioen tijdens het deelnemerschap is de partner de bevoordeelde. 3 Voor het wezenpensioen tijdens het deelnemerschap is (zijn) (het) (de) kind(eren) de bevoordeelde(n). 4 Voor het kapitaal bij overlijden van de deelnemer ter grootte van 90% van het per de datum van overlijden aanwezige kapitaal zijn de bevoordeelden in geval van overlijden van de deelnemer na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst achtereenvolgens: a de partner;

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

BLAD 17 / 23

b de kind(eren); c

de erfgenamen.

5 Indien de persoon - dan wel iedere tot een groep behorende persoon - die als bevoordeelde voor het restitutiebeding is aangewezen ten tijde van het opeisbaar worden van de uitkering niet in leven is, is de direct daarna als bevoordeelde genoemde persoon of groep van personen rechthebbende op de uitkering. De partner respectievelijk de kinderen zijn echter slechts bevoordeelden voor het restitutiebeding indien en voor zover de aanwending van het te restitueren bedrag tot gevolg zal hebben dat er sprake is van een pensioenregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964. Is dit niet meer het geval dan zal de direct daarna als bevoordeelde genoemde persoon of groep van personen rechthebbende op het restant van de uitkering zijn. 6 Wanneer een uitkering van kapitaal opeisbaar wordt anders dan ten gunste van de erfgenamen, voor zover deze niet behoren tot de in hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964, genoemde kring van gerechtigden, zal deze niet in contanten worden uitgekeerd, maar uitsluitend worden aangewend als koopsom voor een verzekering van pensioen afhankelijk van het leven en ten behoeve van achtereenvolgens de deelnemer, diens partner of kind. Een pensioen afhankelijk van het leven van een kind zal bij het bereiken van de 30-jarige leeftijd moeten eindigen. Van ĂŠĂŠn en ander dient de bevoordeelde de verzekeraar zo spoedig mogelijk nadat het desbetreffende kapitaal opeisbaar is geworden, in kennis te stellen. De grootte van de pensioenuitkeringen zal worden vastgesteld volgens de sekseneutrale tarieven en voorwaarden van de verzekeraar die gelden op het tijdstip dat het kapitaal opeisbaar is geworden. De uitkering van kapitaal zal in ieder geval moeten worden aangewend voor een ouderdoms- en partnerpensioen. Artikel 12

UITBETALING VAN DE PENSIOENEN

1 De verzekerde pensioenen worden uitbetaald in maandelijkse termijnen bij nabetaling. 2 De slotuitkering in geval van overlijden zal geschieden aan degene, die uit de over te leggen stukken ten genoegen van de verzekeraar aannemelijk maakt de rechthebbende te zijn. 3 Aangezien de verzekeringen verband houden met een pensioenregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, zal de verzekeraar op alle bedragen, die krachtens deze verzekeringen worden uitgekeerd aan een ander dan de werkgever, de wettelijk voorgeschreven inhoudingen verrichten. 4 De verzekeraar zal elk door hem krachtens de verzekeringen verschuldigd bedrag op zijn hoofdkantoor tegen behoorlijke kwijting betalen aan degene, die uit de over te leggen stukken

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

ten genoegen van de verzekeraar blijkt de rechthebbende te zijn. Deze stukken mogen door de verzekeraar worden behouden. De betaling van verschuldigde bedragen geschiedt in Euro's. 5 De verzekeraar heeft het recht, uitbetaling krachtens de verzekeringen afhankelijk te stellen van de overlegging van een naar zijn oordeel voldoend leeftijdsbewijs van de verzekerde personen. Blijkt, dat de leeftijdsopgave voor het sluiten of wijzigen van een verzekering onjuist is geweest, dan wordt het verzekerde bedrag herrekend op basis van de voorziening verzekeringsverplichtingen, opgebouwd uit de betaalde premies, stortingen of koopsommen. Is geen voorziening verzekeringsverplichtingen opgebouwd, dan wordt het verzekerde bedrag herrekend op het bedrag, dat voor de betaalde premies, stortingen of koopsommen naar de juiste leeftijd verzekerd had kunnen worden. 6 Belastingen op premies, stortingen en koopsommen of op uit te betalen of uitbetaalde bedragen dan wel anderszins ter zake van de verzekeringen geheven of te heffen, komen niet voor rekening van de verzekeraar. Artikel 13

UITRUIL VAN PARTNER- IN OUDERDOMSPENSIOEN

1 Bij aanwending van het kapitaal bij leven als koopsom voor een ouderdoms- en partnerpensioen kan (een deel van) het partnerpensioen vervolgens worden uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen. De (gewezen) deelnemer heeft hierbij de keuze om 100%, 75%, 50% of 25% van het partnerpensioen uit te ruilen. 2 De (gewezen) deelnemer die (een deel van) het partnerpensioen wenst uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen dient ervoor te zorgen dat het verzoek hiertoe vanaf een half jaar v贸贸r, doch uiterlijk op de datum waarop het kapitaal bij leven tot uitkering komt, door de verzekeraar is ontvangen. 3 Indien de (gewezen) deelnemer besluit (een deel van) het partnerpensioen uit te ruilen vervalt (dit deel van) het partnerpensioen. 4 De keuze voor uitruil is onherroepelijk en kan slechts 茅茅nmaal gedaan worden. 5 De partner van de (gewezen) deelnemer dient het verzoek tot uitruil van de (gewezen) deelnemer mede te ondertekenen. 6 Op de expiratiedatum kan (een deel van) het partnerpensioen aan de hand van de in de bijlage 'Flexibiliseringsfactoren' genoemde tabel worden omgezet in een verhoging van het ouderdomspensioen. De tabel geldt tot 01.01.2010. De tabel is van toepassing op de (gewezen) deelnemer die gedurende deze periode het opgebouwde kapitaal bij leven tot uitkering laat komen dan wel uit dienst treedt en vervolgens binnen deze periode het opgebouwde kapitaal bij leven tot uitkering laat komen.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 18 / 23


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

De verzekeraar heeft het recht de in dit lid genoemde tabel gedurende de duur van de uitvoeringsovereenkomst te wijzigen indien: -

de herziening geschiedt op grond van een aanwijzing daartoe in wettelijke regelingen of bepalingen;

-

de herziening verband houdt met het van kracht worden of het van kracht zijn van een wettelijke regeling of een wijziging van een wettelijke regeling.

Na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst geldt voor de (gewezen) deelnemer die daarna het opgebouwde kapitaal bij leven tot uitkering laat komen en wenst uit te ruilen de door de verzekeraar vast te stellen tabel. Artikel 14

HOOG-LAAG OUDERDOMSPENSIOEN

1 Bij aanwending van het kapitaal bij leven als koopsom voor een ouderdoms- en partnerpensioen kan de deelnemer het ouderdomspensioen vanaf de datum waarop het kapitaal bij leven (gedeeltelijk) tot uitkering komt in twee tijdvakken in hoogte laten variëren. 2 De (gewezen) deelnemer dient uiterlijk zes maanden direct voorafgaand aan de expiratiedatum de verzekeraar schriftelijk mede te delen of hij van de in lid 1 genoemde mogelijkheid gebruik wenst te maken. De (gewezen) deelnemer dient daarbij aan te geven welke verhouding dient te bestaan tussen de uitkering van het ouderdomspensioen in het eerste en in het tweede tijdvak. 3 De laagste uitkering van het ouderdomspensioen bedraagt 75% of 85% van de hoogste uitkering van ouderdomspensioen. 4 Het eerste tijdvak bedraagt 5 of 10 jaar. 5 Vaststelling van het in hoogte variërend ouderdomspensioen geschiedt door omrekening per de expiratiedatum van het ouderdomspensioen aan de hand van de in de bijlage 'Flexibiliseringsfactoren' genoemde tabellen. 6 De keuze om het ouderdomspensioen vanaf de expiratiedatum in hoogte te laten variëren is onherroepelijk en kan slechts éénmalig gedaan worden. 7 Omzetting van het ouderdomspensioen vanaf de expiratiedatum in een in hoogte variërend ouderdomspensioen vindt plaats nadat een eventuele omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen heeft plaatsgevonden. 8 De in de bijlage 'Flexibiliseringsfactoren' genoemde tabellen gelden tot 2010. De tabellen zijn van toepassing op de (gewezen) deelnemer die gedurende deze periode het opgebouwde kapitaal bij leven tot uitkering laat komen dan wel uit dienst treedt en vervolgens binnen deze periode het opgebouwde kapitaal bij leven tot uitkering laat komen. De verzekeraar heeft het recht de genoemde tabellen gedurende de duur van de uitvoeringsovereenkomst te wijzigen indien:

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 19 / 23


Document Pensioenreglement

-

DATUM 30.03.2009

de herziening geschiedt op grond van een aanwijzing daartoe in wettelijke regelingen of bepalingen;

-

de herziening verband houdt met het van kracht worden of het van kracht zijn van een wettelijke regeling of een wijziging van een wettelijke regeling.

Na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst gelden voor de (gewezen) deelnemer die daarna het opgebouwde kapitaal bij leven tot uitkering laat komen en van het in lid 1 genoemde recht gebruik wil maken de door de verzekeraar vast te stellen tabellen. Artikel 15

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE RICHTPENSIOENDATUM

1 Indien de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en een deelnemer voor de richtpensioendatum wordt beëindigd anders dan door -

overlijden van de deelnemer, of

-

expiratie van de kapitaalverzekering en er is geen (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid verleend voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geldt het in dit artikel bepaalde.

2 De gewezen deelnemer behoudt aanspraak op het opgebouwde kapitaal in diens beleggingsrekening en ontvangt een schriftelijke opgave ter zake van de hoogte van dit kapitaal. 3 De per 1 januari verschuldigde beschikbare premie die betrekking heeft op het pensioengevend salaris over de periode die is gelegen na de beëindiging van het deelnemerschap, wordt gerestitueerd aan de werkgever. 4 De gewezen deelnemer kan ervoor kiezen om de kapitaalverzekering ten behoeve van ouderdoms- en partnerpensioen op het leven van gehuwde of ongehuwde deelnemers met een partner en/of kinderen om te zetten in een kapitaalverzekering van dezelfde vorm als hiervoor genoemd, waaraan een restitutiebeding is verbonden. Het restitutiebeding houdt in, dat in geval van overlijden van de uit dienst getreden deelnemer voor de expiratiedatum 90% van het per de datum van overlijden aanwezige kapitaal ter beschikking komt. De uit dienst getreden deelnemer dient ervoor te zorgen dat het verzoek tot omzetting binnen vier maanden na -

de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de werkgever, dan wel

-

de datum van het huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap of een

-

de datum waarop de uit dienst getreden deelnemer de zorg voor een kind heeft verkregen

gezamenlijke huishouding, dan wel bij de verzekeraar is ingediend. 5 Indien een beleggingsfonds dividend uitkeert, dan wordt dit aangewend zoals omschreven in het artikel 'Beleggingen'.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 20 / 23


Document Pensioenreglement

Artikel 16

DATUM 30.03.2009

BLAD 21 / 23

WAARDEOVERDRACHT

1 Indien de deelnemer gebruik maakt van het recht de waarde van pensioenaanspraken uit een vorige arbeidsovereenkomst in te brengen in de pensioenregeling van de werkgever door middel van waardeoverdracht wordt de binnenkomende waarde van deze aanspraken aangewend voor beleggingen. 2 De bij de waardeoverdracht behorende dienstjaren tellen mee voor de hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen. 3 De deelnemer heeft het recht de waarde van pensioenaanspraken uit een lidstaat in te brengen in de pensioenregeling van de werkgever door middel van waardeoverdracht indien de vorige deelname aan een pensioenregeling in een lidstaat op of na 1 januari 2007 is beëindigd, mits: -

de partner die bevoordeelde is voor de aanspraak op partnerpensioen instemt met de overdracht van de waarde van die aanspraak;

-

geen voorwaarden in verband met de waardeoverdracht worden gesteld die in strijd zijn met Nederlandse wetten.

Onder lidstaat wordt hier verstaan: een lidstaat van de Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende Europese Economische Ruimte. De deelnemer dient zich daartoe uiterlijk binnen zes maanden na aanvang van deelname in deze pensioenregeling via de werkgever bij de verzekeraar te melden. Op de waardeoverdracht zijn de wettelijke bepalingen omtrent waardeoverdracht van toepassing. Artikel 17

PLICHTEN VAN DE DEELNEMER

1 De (gewezen) deelnemer is verplicht de verzekeraar alle gegevens te verschaffen, dan wel te doen verschaffen, die de verzekeraar nodig acht voor het sluiten en verhogen van uitkeringen van pensioen. 2 Het niet (doen) verschaffen van gegevens kan leiden tot: -

afwijzen van aanvaarding van het risico van verzekeringen of verhogingen daarvan,

-

opschorting of het niet verrichten van uitkeringen en/of

-

opschorting of het niet verlenen van vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid.

3 Indien de aanspraken van een (gewezen) deelnemer niet of onvolledig verzekerd zijn doordat de (gewezen) deelnemer niet aan diens verplichtingen heeft voldaan, zullen de aanspraken de voor de (gewezen) deelnemer verzekerde bedragen niet overtreffen. Artikel 18

AFKOOP VAN KLEINE PENSIOENEN

1 De verzekeraar heeft vanaf twee jaar ná beëindiging van het deelnemerschap het recht om

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

zonder instemming van de gewezen deelnemer het kapitaal ten behoeve van ouderdomspensioen, partnerpensioen en Anw-hiaatpensioen binnen zes maanden af te kopen. De verzekeraar heeft vanaf de datum van echtscheiding, beëindiging van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, beëindiging van het geregistreerd partnerschap, anders dan door omzetting in een huwelijk met dezelfde partner, of de gezamenlijke huishouding het recht om zonder instemming van de gewezen partner het bijzonder partnerpensioen binnen zes maanden af te kopen. De verzekeraar heeft vanaf het overlijden van de (gewezen) deelnemer het recht om zonder instemming van de gewezen partner het partnerpensioen binnen zes maanden af te kopen. De verzekeraar heeft dit recht in de bovengenoemde gevallen indien het pensioen per jaar minder bedraagt dan het bedrag dat de Pensioenwet noemt voor de afkoop van kleine pensioenen. 2 Vaststelling van het afkoopbedrag geschiedt per de afkoopdatum. Bij afkoop van het kapitaal van de gewezen deelnemer is het afkoopbedrag gelijk aan de afkoopwaarde van de beleggingen van het kapitaal. 3 Het afkoopbedrag van het partnerpensioen dat ingaat ná einde deelnemerschap maar vóór de pensioendatum en van het bijzonder partnerpensioen bij echtscheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke huishouding ná einde deelnemerschap maar vóór de pensioendatum wordt gesteld op de waarde van de restitutie. 4 Het afkoopbedrag van het partnerpensioen en Anw-hiaatpensioen dat ingaat tijdens deelnemerschap en het bijzonder partnerpensioen ná de pensioendatum en het partnerpensioen dat ingaat na de pensioendatum wordt vastgesteld aan de hand van sekseneutrale factoren. 5 De factoren van het ingegaan partnerpensioen en ingegaan bijzonder partnerpensioen staan in de tabellen die de verzekeraar op het moment van afkoop hanteert. Die tabellen worden alsdan op verzoek door de verzekeraar overhandigd. 6 De in de bijlage Flexibiliseringsfactoren genoemde tabellen gelden tot 2010. De tabellen zijn van toepassing op de (gewezen) deelnemer die gedurende deze periode met pensioen gaat dan wel uit dienst treedt en vervolgens binnen deze periode met pensioen gaat. De verzekeraar heeft het recht de genoemde tabellen gedurende de duur van de uitvoeringsovereenkomst te wijzigen indien: -

de herziening geschiedt op grond van een aanwijzing daartoe in wettelijke regelingen of bepalingen;

-

de herziening verband houdt met het van kracht worden of het van kracht zijn van een wettelijke regeling of een wijziging van een wettelijke regeling.

Na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst gelden voor de (gewezen) deelnemer de door de verzekeraar vast te stellen tabellen. Artikel 19

VERVALTERMIJN

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 22 / 23


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

Alle vorderingen op de verzekeraar uit hoofde van verzekeringen vervallen door verloop van vijf jaren, tenzij de bevoordeelde in leven is. Artikel 20

ONVOORZIENE GEVALLEN

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de werkgever. Artikel 21

INWERKINGTREDING

Dit reglement is in werking getreden met ingang van 01.05.2009 en loopt tot 01.05.2019.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 23 / 23


Document Pensioenreglement

Bijlage 1:

DATUM 30.03.2009

DE ABN AMRO LIFECYCLES EN BELEGGINGSMODEL FONDSEN

De ABN AMRO Lifecycles en Beleggingsmodel Fondsen Uit de onderstaande Lifecycles kan een keuze worden gemaakt voor beleggen onder verantwoording van de verzekeraar: -

De Defensieve Lifecycle van ABN AMRO

-

De Neutrale Lifecycle van ABN AMRO

-

De Offensieve Lifecycle van ABN AMRO

Omdat de Pensioenwet voorschrijft dat bij premieovereenkomsten met beleggingen de verzekeraar prudent moet beleggen, heeft de verzekeraar drie Lifecycles ontwikkeld. Deze drie Lifecycles zijn opgebouwd uit de beleggingsfondsen van ABN AMRO en hebben het effect dat naarmate een (gewezen) deelnemer de pensioendatum nadert, de beleggingen minder risicovol zullen zijn. Het accent bij deze drie Lifecycles ligt op beleggen in (risicovolle) aandelen. Daar staat tegenover dat de (gewezen) deelnemer de kans heeft op een hoger rendement op langere termijn. In de laatste jaren wordt het beleggingsrisico geleidelijk teruggebracht om grote koersdalingen te voorkomen. Door de geleidelijke afbouw kunnen eventuele koersdalingen vlak voor een eventuele switch, toch nog gedeeltelijk worden terugverdiend. Het blijven echter beleggingen, daarom zal er altijd een mate van risico zijn. Binnen de drie Lifecycles wordt geleidelijk overgestapt op de Pensioenstabilisator, om de toekomstige pensioenuitkeringen veilig te stellen. Pensioenstabilisator in de Lifecycle De hoogte van de uitkeringen uit ouderdomspensioen en partnerpensioen is afhankelijk van de prijs van het ouderdomspensioen en partnerpensioen. De prijs is grotendeels afhankelijk van de marktrente die op de pensioendatum geldt. Bij een hoge marktrente zal de prijs lager zijn dan bij een lage marktrente. Dus, bij een hoge marktrente kan de (gewezen) deelnemer een hogere pensioenuitkering kopen dan bij een lagere marktrente. Met de Pensioenstabilisator, kan deze onzekere situatie grotendeels worden voorkomen. Binnen de Lifecycle wordt geleidelijk overgestapt op de Pensioenstabilisator. De overgang gaat zodanig dat in het laatste jaar voorafgaand aan de richtpensioendatum volledig de Pensioenstabilisator wordt gebruikt. Met de Pensioenstabilisator wordt voor het reeds opgebouwde kapitaal het te verwachten pensioen op de pensioendatum in grote mate onafhankelijk van de toekomstige wijzigingen in de marktrente. Ongeacht de ontwikkeling van de marktrente blijft het aan te kopen pensioen met het reeds opgebouwde kapitaal vrijwel constant. Voor toekomstige premies geldt in de Pensioenstabilisator de dan geldende marktrente. Welk percentage in de Pensioenstabilisator wordt ge誰nvesteerd, is afhankelijk van de resterende duur tot aan de pensioendatum. Per 1 januari van elk jaar wordt de resterende duur tot de pensioendatum bepaald en de waarde en toekomstige investeringen worden overgeheveld naar de betreffende Pensioenstabilisator.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 1/7


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

Werking van de Pensioenstabilisator Het effect van de Pensioenstabilisator wordt weergegeven in de onderstaande illustratie:

In onderstaande schema's staat het verloop van de ABN AMRO Levensverzekering N.V. Lifecycles. In de illustraties staat de beleggingsmix van de Lifecycles. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde spreiding tussen de beleggingscategorieĂŤn aandelen, onroerend goed, liquiditeiten en obligaties. De werkelijke spreiding wordt bepaald door de fondsmanager. In de schema's en illustraties is uitgegaan van een pensioenleeftijd van 65 jaar. Als de pensioenleeftijd lager is dan 65 jaar, dan wordt dezelfde Lifecycle doorlopen. De samenstelling wordt dan op een eerdere leeftijd gewijzigd.

De Neutrale Lifecycle LEEFTIJD

BELEGGINGSMODELFONDS

VAN

TOT

FONDSNAAM

INLEGPERCENTAGE

PENSIOEN-

15

50

ABN AMRO

100%

n.v.t.

50

51

95%

5%

90%

10%

85%

15%

80%

20%

STABILISATOR

Beleggingsmodel Fonds 4 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4 51

52

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4

52

53

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4

53

54

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 2/7


Document Pensioenreglement

LEEFTIJD VAN

DATUM 30.03.2009

BELEGGINGSMODELFONDS TOT

FONDSNAAM

INLEGPERCENTAGE

PENSIOENSTABILISATOR

54

55

ABN AMRO

75%

25%

70%

30%

65%

35%

60%

40%

55%

45%

50%

50%

40%

60%

30%

70%

20%

80%

10%

90%

n.v.t.

100%

Beleggingsmodel Fonds 4 55

56

56

57

57

58

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4

58

59

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4

59

60

60

61

61

62

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3

62

63

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3

63

64

64

65

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 n.v.t.

In onderstaande illustratie staat de beleggingsmix van de Neutrale Lifecycle. Hierin kunt u zien dat naarmate de pensioendatum nadert steeds voorzichtiger belegd wordt. Van voornamelijk aandelen en onroerend goed wordt geleidelijk overgegaan naar obligaties en liquiditeiten. Uiteindelijk wordt in de laatste jaren voor pensioendatum geleidelijk overgestapt op de Pensioenstabilisator.

De Defensieve Lifecycle

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 3/7


Document Pensioenreglement

LEEFTIJD VAN

DATUM 30.03.2009

BELEGGINGSMODELFONDS TOT

FONDSNAAM

INLEGPERCENTAGE

PENSIOENSTABILISATOR

15

45

ABN AMRO

100%

n.v.t.

95%

5%

90%

10%

85%

15%

80%

20%

75%

25%

70%

30%

65%

35%

60%

40%

55%

45%

50%

50%

45%

55%

40%

60%

35%

65%

30%

70%

25%

75%

20%

80%

15%

85%

10%

90%

5%

95%

n.v.t.

100%

Beleggingsmodel Fonds 3 45

46

46

47

47

48

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3

48

49

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3

49

50

50

51

51

52

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3

52

53

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3

53

54

54

55

55

56

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3

56

57

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3

57

58

58

59

59

60

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3

60

61

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3

61

62

62

63

63

64

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3

64

65

n.v.t.

In onderstaande illustratie staat de beleggingsmix van de Defensieve Lifecycle. Ten opzichte van de Neutrale Lifecycle wordt minder in aandelen en onroerend goed belegd. Ook de risicoafbouw gaat

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 4/7


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

eerder in dan bij de Neutrale Lifecycle. Pensioengeld wordt met de Defensieve Lifecycle veiliger gesteld, dan met de Neutrale Lifecycle. Het verwacht rendement is hierdoor echter wel iets minder dan de Neutrale Lifecycle.

De Offensieve Lifecycle LEEFTIJD VAN

BELEGGINGSMODELFONDS TOT

FONDSNAAM

INLEGPERCENTAGE

PENSIOENSTABILISATOR

15

54

ABN AMRO

100%

n.v.t.

100%

n.v.t.

90%

10%

80%

20%

70%

30%

60%

40%

50%

50%

40%

60%

30%

70%

20%

80%

10%

90%

n.v.t.

100%

Beleggingsmodel Fonds 5 54

55

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4

55

56

56

57

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4

57

58

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4

58

59

59

60

60

61

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3

61

62

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3

62

63

63

64

64

65

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 n.v.t.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 5/7


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

In onderstaande illustratie staat de beleggingsmix van de Offensieve Lifecycle. Ten opzichte van de Neutrale Lifecycle wordt meer in aandelen en onroerend goed belegd. De risicoafbouw gaat later in dan bij de Neutrale Lifecycle. Pensioengeld wordt met de Offensieve Lifecycle minder veilig gesteld, dan met de Neutrale Lifecycle. Het verwacht rendement is hierdoor hoger dan bij de Neutrale Lifecycle.

De Beleggingsmodel Fondsen ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 5 Voor wie niet schrikt als de beurs een keer sterk daalt en wie bereid is gedurende een lange termijn te beleggen. Beleggingsmodel Fonds 5 belegt grotendeels in aandelen en daarnaast in obligaties en onroerend goed om het risico nog iets te spreiden. Het risico is hoog. ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4 Voor wie bereid is risico's te nemen. Het accent ligt bij Beleggingsmodel Fonds 4 op aandelen. Dit brengt de kans op verliezen met zich mee, maar ook de mogelijkheid van een hoger rendement. Beleggingsmodel Fonds 4 belegt behalve in aandelen en obligaties ook voor een klein deel in onroerend goed en liquiditeiten. Het risico is gematigd hoog. ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3 Voor wie wel meer risico's wil nemen maar niet te veel. Beleggingsmodel Fonds 3 spreidt de beleggingen over alle beleggingscategorieĂŤn, maar legt de nadruk op obligaties. Het risico is gematigd laag. De Beleggingsmix in de Beleggingsmodel Fondsen De Beleggingsmodel Fondsen hebben een oplopend risicoprofiel. ABN Amro en Delta Lloyd Asset Management bepalen zelf de samenstelling van de fondsen afhankelijk van het beursklimaat. Als het beursklimaat wijzigt, wordt de samenstelling van het fonds direct door onze fondsmanagers aangepast, zodat het fonds altijd blijft aansluiten bij het risicoprofiel van het fonds.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 6/7


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

Als gemiddelde wordt gestreeft naar de volgende strategische beleggingsmix: BELEGGINGSMODELFONDS

STRATEGISCHE BELEGGINGSMIX AANDELEN

ONROEREND

TOTAAL OBLIGATIES

LIQUIDITEITEN

GOED

Beleggingsmodelfonds 5

75%

10%

15%

0%

100%

Beleggingsmodelfonds 4

50%

10%

35%

5%

100%

Beleggingsmodelfonds 3

30%

10%

50%

10%

100%

Samenstelling van de Pensioenstabilisator De Pensioenstabilisator is gebaseerd op verwachte pensioenuitkeringen. De werking lijkt op langlopende obligaties die tot uitkering komen wanneer een pensioenuitkering verwacht wordt. Obligaties zijn leningen aan bedrijven of de Staat, waarbij van te voren bekend is hoeveel interest vergoed wordt en in welk jaar de lening wordt afgelost. De verzekeraar koopt participaties aan van de Pensioenstabilisator. Deze participaties hebben dagelijks een waarde (een "koers") die grotendeels afhankelijk is van de rentestand. De koers stijgt bij een dalende rente. Maar ook de prijs van het aan te kopen pensioen stijgt bij een dalende rente, zodat de rentewijziging maar een klein effect heeft op het aan te kopen pensioen. Omgekeerd daalt de koers bij een stijgende rente, maar ook de prijs van het aan te kopen pensioen daalt, zodat ook bij een stijgende rente er slechts een klein effect op de aan te kopen pensioenuitkering is. Op deze wijze heeft een veranderende rentestand nauwelijks invloed op de hoogte van de aan te kopen pensioenuitkeringen. De Pensioenstabilisator heeft wel als eigenschap dat in de koers grote schommelingen kunnen voorkomen. Maar dit heeft nauwelijks invloed op de hoogte van het aan te kopen pensioen. De waardeschommelingen van de Pensioenstabilisator zijn niet opgenomen in de illustratie.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 7/7


Document Pensioenreglement

Bijlage 2:

DATUM 30.03.2009

ZELF BELEGGINGSBELEID BEPALEN

Beleggingsfondsen Uit de onderstaande beleggingsfondsen en renterekening kan de (gewezen) deelnemer die volgens zijn zelf bepaalde beleggingsbeleid belegt een keuze maken: -

Delta Lloyd Investment Fund

-

Delta Lloyd Rente fonds

-

Fortis Global Property Securities Fund

-

Fortis L. Fund Equity Growth USA

-

Fortis L. Fund Equity Growth Europe

-

ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening

-

ABN AMRO Garant Plus Fonds

-

Fortis L. Fund Bond High Yield World

-

ABN AMRO Lifecycle Fund 2015

-

ABN AMRO Lifecycle Fund 2018

-

ABN AMRO Lifecycle Fund 2020

-

ABN AMRO Lifecycle Fund 2022

-

ABN AMRO Lifecycle Fund 2025

-

ABN AMRO Lifecycle Fund 2028

-

ABN AMRO Lifecycle Fund 2030

-

ABN AMRO Lifecycle Fund 2032

-

ABN AMRO Lifecycle Fund 2035

-

ABN AMRO Lifecycle Fund 2038

-

ABN AMRO Lifecycle Fund 2040

-

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 1

-

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 2

-

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 3

-

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 4

-

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 5

-

ABN AMRO Beleggingsmodel Fonds 6

Meer informatie over deze fondsen is te vinden op www.abnamro.nl/beleggen. De verzekeraar adviseert (gewezen) deelnemers altijd de Lifecycle te gaan volgen die bij hun vastgestelde risicoprofiel past! Rendementsgarantie De (gewezen) deelnemer die volgens zijn zelf bepaalde beleggingsbeleid belegt, heeft de mogelijkheid te kiezen voor een garantiefonds. De verzekeraar verleent een rendementsgarantie van netto 3% over het deel van het belegd vermogen dat wordt belegd in het GarantPlus Fonds. De garantiewaarde geldt op einddatum van de verzekering of bij eerder onvrijwillig ontslag. Bij tussentijds switchen of beĂŤindigen geldt niet de garantiewaarde maar de marktwaarde.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 1/1


Document Pensioenreglement

Bijlage 3:

DATUM 30.03.2009

FLEXIBILISERINGSFACTOREN

Uitruil partner- in ouderdomspensioen De bij de diverse leeftijden op expiratiedatum behorende ruilvoeten zijn: LEEFTIJD

RUILVOET

55

10%

56

10%

57

11%

58

11%

59

12%

60

13%

61

13%

62

13%

63

14%

64

14%

65

15%

66

16%

67

16%

68

17%

69

18%

70

19%

Een ruilvoet van een hierboven genoemd percentage wil zeggen dat voor iedere â&#x201A;Ź 1.000,partnerpensioen dat genoemde percentage aan ouderdomspensioen kan worden verkregen. Bovengenoemde ruilvoeten gelden bij een 4% rekenrente in combinatie met niet stijgende pensioenen. De ruilvoeten behorende bij een andere rekenrente en/of bij met 1%, 2% dan wel 3% enkelvoudig of samengesteld stijgende pensioenen, worden op verzoek van de (gewezen) deelnemer door de verzekeraar aan de (gewezen) deelnemer verstrekt. Hoog-laag ouderdomspensioen Tabel voor de eerste periode hoog en de tweede periode laag ouderdomspensioen.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 1/6


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

FACTOR BIJ EEN EERSTE TIJDVAK VAN IN DE VERHOUDING

LEEFTIJD OP EXPIRATIEDATUM

5 JAAR

10 JAAR

100: 75

55

1,189

1,121

56

1,186

1,118

57

1,184

1,115

58

1,182

1,111

59

1,179

1,108

60

1,176

1,104

61

1,173

1,100

62

1,170

1,096

63

1,167

1,092

64

1,163

1,087

65

1,159

1,083

66

1,155

1,078

67

1,151

1,073

68

1,147

1,068

69

1,142

1,063

70

1,137

1,059

55

1,095

1,065

56

1,094

1,063

57

1,093

1,061

58

1,092

1,059

59

1,090

1,057

60

1,089

1,055

61

1,087

1,053

62

1,086

1,051

63

1,084

1,049

64

1,082

1,046

65

1,080

1,044

66

1,078

1,041

67

1,076

1,038

68

1,074

1,036

69

1,071

1,033

70

1,069

1,030

100: 85

Indien gekozen wordt voor de verhouding 100:75 betekent een bovengenoemde factor dat in het eerste tijdvak het oorspronkelijk verzekerd ouderdomspensioen vermenigvuldigd met deze factor wordt uitgekeerd en in het tweede tijdvak 75% van het ouderdomspensioen in het eerste tijdvak. Bovengenoemde factoren gelden bij een 4% rekenrente in combinatie met niet stijgende pensioenen. De factoren behorende bij een andere rekenrente en/of bij met 1%, 2% dan wel 3% enkelvoudig of samengesteld stijgende pensioenen, worden op verzoek van de (gewezen) deelnemer door de verzekeraar aan de (gewezen) deelnemer verstrekt.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 2/6


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

Verhoging ouderdomspensioen tot 65 jaar Tabel voor de verhoging tot 65 jaar met maximaal tweemaal het bedrag van de uitkering uit hoofde van de Algemene Ouderdomswet voor een gehuwde, inclusief vakantietoeslag. LEEFTIJD

RUILVOET

55

1,777

56

1,886

57

2,024

58

2,203

59

2,443

60

2,782

61

3,293

62

4,152

63

5,879

64

11,038

Een ruilvoet van een hierboven genoemde factor wil zeggen dat voor iedere â&#x201A;Ź 1.000,ouderdomspensioen dit bedrag vermenigvuldigd met deze factor verhoging van ouderdomspensioen tot 65 jaar kan worden verkregen. Bovengenoemde ruilvoeten gelden bij een 4% rekenrente in combinatie met niet stijgende pensioenen. De ruilvoeten behorende bij een andere rekenrente en/of bij met 1%, 2% dan wel 3% enkelvoudig of samengesteld stijgende pensioenen, worden op verzoek van de (gewezen) deelnemer door de verzekeraar aan de (gewezen) deelnemer verstrekt. Laag-Hoog ouderdomspensioen Tabel voor de eerste periode laag en de tweede periode hoog ouderdomspensioen.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 3/6


Document Pensioenreglement

DATUM 30.03.2009

FACTOR BIJ EEN EERSTE TIJDVAK VAN IN DE VERHOUDING

LEEFTIJD OP EXPIRATIEDATUM

5 JAAR

10 JAAR

75: 100

55

0,802

0,849

56

0,803

0,851

57

0,804

0,853

58

0,805

0,855

59

0,806

0,857

60

0,807

0,859

61

0,808

0,861

62

0,809

0,864

63

0,811

0,866

64

0,812

0,869

65

0,814

0,872

66

0,815

0,875

67

0,818

0,879

68

0,820

0,883

69

0,821

0,887

70

0,824

0,890

55

0,884

0,914

56

0,885

0,915

57

0,886

0,916

58

0,886

0,917

59

0,887

0,919

60

0,887

0,920

61

0,888

0,921

62

0,889

0,923

63

0,890

0,925

64

0,891

0,927

65

0,892

0,928

66

0,893

0,930

67

0,894

0,932

68

0,896

0,934

69

0,897

0,937

70

0,898

0,939

85: 100

Indien gekozen wordt voor de verhouding 75:100 betekent een bovengenoemde factor dat in het eerste tijdvak het oorspronkelijk verzekerd ouderdomspensioen vermenigvuldigd met deze factor wordt uitgekeerd en in het tweede tijdvak 100/75 van het ouderdomspensioen in het eerste tijdvak. Bovengenoemde factoren gelden bij een 4% rekenrente in combinatie met niet stijgende pensioenen. De factoren behorende bij een andere rekenrente en/of bij met 1%, 2% dan wel 3% enkelvoudig of samengesteld stijgende pensioenen, worden op verzoek van de (gewezen) deelnemer door de verzekeraar aan de (gewezen) deelnemer verstrekt.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 4/6


Document Pensioenreglement

Afkoop kleine pensioenen De bij de diverse leeftijden behorende afkoopvoeten zijn: LEEFTIJD

AFKOOPVOET INGEGAAN PARTNERPENSIOEN BIJ OVERLIJDEN

INGEGAAN ANW-HIAATPENSIOEN

TIJDENS HET DEELNEMERSCHAP

15

28,747

25,883

16

28,597

25,647

17

28,442

25,403

18

28,284

25,153

19

28,121

24,896

20

27,954

24,632

21

27,782

24,360

22

27,605

24,080

23

27,424

23,792

24

27,237

23,495

25

27,045

23,190

26

26,847

22,876

27

26,643

22,552

28

26,432

22,218

29

26,216

21,874

30

25,993

21,520

31

25,764

21,155

32

25,528

20,780

33

25,286

20,394

34

25,037

19,997

35

24,781

19,589

36

24,519

19,168

37

24,249

18,736

38

23,972

18,291

39

23,687

17,833

40

23,395

17,362

41

23,095

16,878

42

22,787

16,380

43

22,472

15,867

44

22,149

15,341

45

21,817

14,799

46

21,478

14,242

47

21,131

13,670

48

20,775

13,081

49

20,412

12,476

50

20,041

11,855

51

19,663

11,216

52

19,277

10,560

53

18,883

9,884

54

18,481

9,189

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

DATUM 30.03.2009

BLAD 5/6


Document Pensioenreglement

LEEFTIJD

DATUM 30.03.2009

AFKOOPVOET INGEGAAN PARTNERPENSIOEN BIJ OVERLIJDEN

INGEGAAN ANW-HIAATPENSIOEN

TIJDENS HET DEELNEMERSCHAP

55

18,071

8,475

56

17,654

7,739

57

17,229

6,982

58

16,798

6,202

59

16,363

5,400

60

15,923

4,573

61

15,479

3,720

62

15,029

2,838

63

14,575

1,926

64

14,118

0,981

65

13,659

0,000

66

13,198

67

12,736

68

12,274

69

11,810

70

11,344

Een afkoopvoet van een hierboven genoemde factor wil zeggen dat voor iedere € 1.000,partnerpensioen dit bedrag vermenigvuldigd met deze factor aan afkoopbedrag kan worden verkregen. Komt de leeftijd op de expiratiedatum niet overéén met een in de tabel vermelde leeftijd, dan wordt herrekend naar de bij die leeftijd horende factor. Bovengenoemde afkoopvoeten voor ingegaan partnerpensioen tijdens het deelnemerschap gelden bij een 3% rekenrente in combinatie met niet stijgend partnerpensioen. Bovengenoemde afkoopvoeten voor ingegaan Anw-hiaatpensioen gelden bij een 3% rekenrente in combinatie met niet stijgend Anw-hiaatpensioen. De afkoopvoeten behorende bij een leeftijd hoger dan vermeld in de tabel worden op verzoek van de (gewezen) deelnemer door de verzekeraar aan de (gewezen) deelnemer verstrekt.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 6/6


%

!" # $ "

1

0 2

1

0 2 1 1 1 1 11 1 1 10 12 1

1

0 2

1

!

& ' ( )' ( * # $ "+ " & + , ( ( ' / 0 / 0 / 0 / 01/ 00/ 2 / 2 / 1/ / / / 2/ / / / 00/ / / / / / / 1/ 2/ 1 / / / / / 01 / 2 / / / / / 1 / 0 / 01 / / 2/ 1 / 01/ 022/

%

!

& ' ( )' ( * # $ "+ " & + , -., / / / 1/ / 2/ / / / 0 / 2 / 2 / / 0/ / / / / 1 / 0/ 2/ 21/ / / 2/ 1/ 20/ / / / 0 / 1 / 1 / 1 / 1 2/ / 1 / / 2/ / 0/ / 11 / /

* $ (

'+ !' , ! & + ! )' ( (& + -" / / / / / / / / / / /0 / / / / 1/ 1/ / / / /0 0/ 2/1 / /1 / / 1/2 0/ / / /2 / / /2 2/ 11/ / 2/ / 0 / 2 / / /2


+ + ,

' ' - #

! "#

(

& '

)' ( "

*

# $ !"

"+ "

&

!

"

1

0 2

1 1 1 1 1 10 1

1 1 1 1 11 1 10

2 1 1 1 1 11 1 1

0 2 2 2

2 0 0 0 2

1 1 11 10

1 1 1

0 2

1 2 2

0 2

10 1 1 1 1 11 1 1 10 12 1

2 01 2 20 0 1 1 0 1

1 10

0 00 2

2

2

2 0

0

0 0 0

1 0 1

1 01 1 0 10 21

1 1 12 1

1 1

0 11 1 1

0 00 220

2

2 2 00

2

21 0

0 2

1 02 1 1 100 0

0 212

0 11

0 00 0 1 2

0 1

12 0 22 1

12

1 2 1 00 20 0 0

1 2

01 2 0 2 20 2 0

1 0 1 1 1 0

0 2 2

2 1 1 1

0 20 02 11 1 2 21 022 1 1

0 0 2 2

12

0

0

1

0

1 1 0 0

1 1 1

1 0

2

10 2

0 2 2

2

0 1 2

2

1

0

1 0 0 2

0 02 2

1 1 1

0

0

2

1

00 2

12 0

0 1

0 0 2 20

1 0

0

1

0 2 0 2

1

0

0 1 1 2

1 11 12

0

1 2

1

0 2

0 2 2

0 1 2

0 2

2

10 2

2

1

0 0 00 21

1

2 1 1

2 0 00 2

0 2

1

1 1 12

0

1 0 0 0

2 1 0 12 1 2 0 2 0 01 1 20 1

1 1 2 0 00 2 0 01 12 1 1 21 02 2

1

21

2 0

0 2

1 2 0 01 1 10

12 0 2 1 11 2

0 2

2 2 2 1 0 1 0 2

0 2 2 1

01 21 02

102

20 00 20 2

2 1

2

1 2

0

1 1 0


+ + ,

' ' - #

! "#

(

& '

)' ( "

*

# $ !"

"+ "

&

!

" 2

1 1 1 1

0 0 0 0 2

1

0 2

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 2 2

1 2 2

2

1

0 0 1

1 11 1

0 2 1 1 1 1 11 1 1 10 12 1

1 0 1 11 10

2 1 0 2 2

2 1 0 2 2

1 2 1 1

0

0

1 1

0 0 22 2

1 1

1 1 11 1

0 0 21

0

0 2

1 0

1

2

1 0

2

0

0 2

1

1 1 122 1 0 0 2 2 1 21 1 2

0 1 0 1 0 2 0 0 2 1 1 02

1 2 21 1 0 1

0 1 10

1 0 0 1 2 0

0 2 01

1 1

0 2 2 11

1 0

1 0

1 2

20

0 2

02

1 2 2 0

111 2 00 2 0 1

0 2

0 0 2

0 2

2 11 2

1

1 2

1 2

0 22

0

1 1

1 2

1 1

2 1

1

0 0 2

0 2

0 110 1 2

1 22 1 1 1 2

0 1 1

0 0

0 0 2

0

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1

+ + ,

' ' - #

! "#

(

& '

)' ( "

*

# $

"+ "

&

!" 0 !

" 1

12

10 1 1 1

1

1 12 12 12

11 1 1 1 12

1 0 2

0 0 00 2

1

0 01 2 20 1

0 2 2

1

0

1

2

1

0 0 0 2 11 0

0 2 22 0 0

1

0 0 2

0 00 2 1

2 2

0

10 0 2

2 11 0

2 0

2

2

1 10

2 1 2 1

0 0 0 1 1 2 1 0

1

2 1 1 2 02 2 1

1 1

12 22 2 1 0 1

2 01 2 20 0 1 1 0 1

1 2

0 2

22 11 1 2 2 1 1 00

1 1 11 10

1 1 1

1 1 12

1

1 0 121 1

1 1 2

22 02 2 0

1 0 2 0 2

2 2 2

10

1

2

01 1 0 10 21

12 2 0

0

0 0 0

1 0 1

1 1

1 0 212

0 2 2

0 11 1

1 0 0 2

0 00 220

2

0 0 1 02 1 1 100 0

0 1 1 12 1

21 0

1

0 12 02

0

0 0 2 20

0

0

0

0 00 2

1

1 0 020

0 2 2

0

1 2

1

2

0

0 2 0 0 0 1

0 2

0 0 00 21

0

2 0 2 2

0 2

0

02 20 001 20

0 0 0 2

0

12 1

0 2 2 2

2

1

2

0

2 1 1 1 1 11 1 1

0

2 2

0 20 0

2 11 1 1

1 1 1 1 11 1 10 0

0 02 21

1 0

1 1 1 1 1 10 1

0

2

0 2 1 1 1 1 11 1 1 10 12 1

1 2

1 1 1 1 10 1

2

2

1 2 0

1 0 0

2

1

2

2

00

2 2

0 11

0 00

0 2

10 2

0 1 2

0 1 1 0 0

1

12 0 22 1

12


+ + ,

' ' - #

! "#

(

& '

)' ( "

*

# $

"+ "

&

!" 0 !

" 2

1

1

0 2

1 0 2

0 2 1 10

1 11 12

0 2

0 02 2

1 1 1

1 1 1 1 11 1 1 10 12 1

1 0

1 2 1

1 2

01 2 0 2 20 2 0

1 0 1 2

0 1 0 20 02 11 1 2 21 022 1 1

0 0 2 2

1 11 1

1 0 12 1 2 0 2 0 01 1 20 1

1 1 2 0 00 2 0 01 12 1 1 21 02 2

2 0

0

0 2 2

2 0 01 1 10

12 0 2 1 11 2

0 2

1 11 10 2 1 0 2 2

2 2 1

02

102 0

0

1 1

2 1

1 1 1 11 1

0 0 21

0

0 2

1 1 2

2

1 0

1

2

2 2 2 1 0 1 0 2

0 22

20 00 20 2

1 1 0

1

2 11

0 2

0 2

1 1 122 1 0 0 2 2 1 21 1 2

0 2

1 2

2 1

2 1 1

0 0 22 2

1

0 01 21

0 2

0

2 1

2 1

2

1

1

21

1

0 0

12

0

1 1

1

2 1 1 1

00 20 0 0

0 1

2

2

1 1 1

0

. . .

1

2

0 2

. .

2

0 1 2

2 0 2 2

. 1 1 1

1 0

1 00 2

0 0 0 0 2

1

2 1 1 1

0 2

2

0 0 0

0 1 0 1 0 2 0 0 2 1 1 02

1 2 21 1 0 1 1 0 0 1 2 0

0 2 01

0 1 10

2 11 20 1 0

111 2 00 2 0 1

0 2

0 110 1 2


+ + ,

' ' - #

! "#

(

& '

)' ( "

*

# $ !" 0 !

"

1

0 2

. . . . 0 0 2 2

. . . . . 1

. . . . . .

0 0 2 1

1 0

0 2

1 1 1

1 1 1 1 11 1 1 10 12 1

0

1 1

1 2

1 1

0 2

1 0

1 2 1

0 2

02

1 2 2

0 2

0 1 22 1

1

0 0 2

1 1 2

0 1 1

0 0

0 0 2

0

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"+ "

&


Document Berekeningsvoorschriften

BIJLAGE 4:

DATUM 30.03.2009

BEREKENINGSVOORSCHRIFTEN

Bij de berekening van de risicostortingen geldt het volgende: Leeftijdsbepaling Als leeftijdsbepaling voor de bonusbijschrijving bij leven en de verzekeringen van het partnerpensioen voor de pensioendatum, het Anw-hiaatpensioen en het wezenpensioen tijdens het deelnemerschap geldt de werkelijke leeftijd van de verzekerde op de hoofdvervaldag berekend in jaren. Bij toetredingen en mutaties die niet samenvallen met de hoofdvervaldag, geldt de werkelijke leeftijd van de verzekerde op de vorige hoofdvervaldag berekend in jaren. Maand: 30 dagen; Jaar: 360 dagen Voor de toepassing van deze regels wordt een maand op 30 dagen en een jaar op 360 dagen gesteld. Vaststelling storting De stortingen voor het partnerpensioen voor de pensioendatum, Anw-hiaatpensioen en wezenpensioen zoals die zijn vastgesteld dienen te worden vermenigvuldigd met een korting die afhankelijk is van het u-rendement. Zie bijlage 8 voor verdere berekening.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 1/1


Document Servicepakket

BIJLAGE 5:

DATUM 30.03.2009

SERVICEPAKKET

De aan de verzekeraar verschuldigde vergoeding voor administratie is afgestemd op een vastomlijnd servicepakket werkzaamheden. De volgende werkzaamheden zijn in het servicepakket begrepen: -

opstellen en verstrekken van startbrieven, pensioenreglementen en de uitvoeringsovereenkomst in de Nederlandse taal volgens de bij de verzekeraar van toepassing zijnde standaardteksten;

-

het vervaardigen van de wettelijk verplichte periodieke opgaven, toelichtingen en waardeoverzichten in de Nederlandse taal;

-

het vervaardigen van een jaarlijks uniform pensioenoverzicht in de Nederlandse taal;

-

het op verzoek van de deelnemer verstrekken van pensioenreglementen en/of de uitvoeringsovereenkomst;

-

het berekenen van de verzekerde bedragen;

-

het berekenen en boeken in de rekening-courant van premies, stortingen en koopsommen en het berekenen van daarover op grond van de uitvoeringsovereenkomst verschuldigde administratievergoeding;

-

het vervaardigen van berekeningen in het kader van een (mogelijke) waardeoverdracht en het ontvangen of uitbetalen van afkoop- of overdrachtswaarden;

-

het uitvoeren van aan- en verkoop van beleggingen en de beleggingsadministratie;

-

het uitvoeren van switchopdrachten;

-

het eenmalig berekenen, verstrekken van een opgave en aanpassen van aanspraken van ouderdoms- en partnerpensioen in het kader van een verzoek tot uitruil van partner- in ouderdomspensioen op grond van deze uitvoeringsovereenkomst;

-

het eenmalig berekenen, verstrekken van een opgave en aanpassen van aanspraken van ouderdomspensioen in het kader van een verzoek tot het variĂŤren van het ouderdomspensioen op grond van deze uitvoeringsovereenkomst.

-

het eenmaal vervroegen en/of uitstellen van de pensioendatum van de werknemer;

-

de uitkering van tot uitkering gekomen kapitalen, de uitbetaling van pensioenbedragen, het berekenen van de afkoopwaarde in verband met afkoop van een klein pensioen, het verrichten van wettelijk voorgeschreven inhoudingen en het verstrekken van de jaaropgave ten behoeve van de aangifte Inkomstenbelasting;

-

het eenmaal per jaar verstrekken van saldo-overzichten;

-

het eenmaal per jaar verstrekken van voorbeeldkapitalen/-pensioenen;

-

jaarlijks eenmalig verstrekken van de aan het betreffende jaar, dan wel, indien de opgave na afloop van het jaar wordt verstrekt, aan het voorafgaande jaar, toe te rekenen waarde-aangroei van pensioenaanspraken (factor A) overeenkomstig de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen;

-

het eenmalig berekenen, verstrekken van een opgave en aanpassen van aanspraken van ouderdoms- en partnerpensioen in het kader van een verzoek tot uitruil van partner- in ouderdomspensioen op grond van deze uitvoeringsovereenkomst;

-

het eenmalig berekenen, verstrekken van een opgave en aanpassen van aanspraken van

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 1/2


Document Servicepakket

DATUM 30.03.2009

partner- en ouderdomspensioen in het kader van een verzoek tot uitruil van ouderdoms- in partnerpensioen op grond van deze uitvoeringsovereenkomst; -

het eenmalig berekenen, verstrekken van een opgave en aanpassen van aanspraken van ouderdomspensioen in het kader van een verzoek tot het variĂŤren van het ouderdomspensioen op grond van deze uitvoeringsovereenkomst.

Voor werkzaamheden die niet onder de hierboven omschreven werkzaamheden vallen, zal een kostenvergoeding worden gevraagd. Deze vergoeding zal gebaseerd zijn op een uurtarief. Indien sprake is van een aparte kostenvergoeding, zal de werkgever hierover vooraf geĂŻnformeerd worden.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 2/2


Document Indexeringsvoorschrift

BIJLAGE 6: Artikel 1

DATUM 30.03.2009

BLAD 1/1

INDEXERINGSVOORSCHRIFT MAATSTAF Maatstaf voor de indexering is de ontwikkeling van de indexcijfers van de CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen (particuliere bedrijven) en van de consumentenprijsindex alle huishoudens, zoals deze voor de eerste maal zijn gepubliceerd in het Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Indien het CBS te eniger tijd overgaat tot publicatie van genoemde (of daarmee gelijk te stellen) reeksen indexcijfers op een meer recente tijdbasis, zal vanaf dan worden uitgegaan van de cijfers van de nieuwe reeks(en), zonodig na koppeling aan de cijfers van de voorgaande reeksen.

Artikel 2

INDEXFACTOR 'f' Voor elk kalenderjaar wordt een indexfactor 'f' bepaald als volgt: a Berekend wordt de som van de indexcijfers van de CAO-lonen over de maanden januari, februari en maart van dat jaar, zoals deze door het CBS voor de eerste maal zijn gepubliceerd; deze som wordt gedeeld door de som van die indexcijfers over dezelfde maanden van het voorafgaande kalenderjaar. b Berekend wordt de som van de consumentenprijsindex alle huishoudens over de maanden januari, februari en maart van dat jaar, zoals deze door het CBS voor de eerste maal zijn gepubliceerd; deze som wordt gedeeld door de som van die indexcijfers over dezelfde maanden van het voorafgaande kalenderjaar. c

de indexfactor 'f' is het rekenkundig gemiddelde van de onder a en b bedoelde quotiĂŤnten, normaal afgerond in drie decimalen.

Artikel 3

INDEXERING Alle aan indexering onderhevige eurobedragen worden per 1 januari van elk jaar opnieuw vastgesteld, door de tot deze datum geldende bedragen te vermenigvuldigen met de indexfactor 'f' van het voorafgaande jaar.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1


Document Omschrijving rendement u

BIJLAGE 7:

DATUM 30.03.2009

OMSCHRIJVING RENDEMENT U

Op de premies, stortingen en koopsommen voor nabestaandenpensioen bij overlijden tijdens het deelnemerschap, Anw-hiaatpensioen bij overlijden tijdens het deelnemerschap en wezenpensioen bij overlijden tijdens het deelnemerschap die tijdens de termijn waarvoor deze overeenkomst is aangegaan verschuldigd worden uit hoofde van verzekeringen, waarop de onderhavige regeling krachtens het bepaalde in deze uitvoeringsovereenkomst van toepassing is, zal een korting worden toegepast, welke door de verzekeraar wordt vastgesteld overeenkomstig de in de volgende leden vermelde regelen. 1 Waar in het onderstaande wordt gesproken van premies, worden hieronder mede begrepen stortingen en koopsommen. 2 Maatstaf voor de korting is het rendement u. Het rendement u wordt maandelijks vastgesteld op basis van het effectieve rendement van alle euro-obligatie-leningen die uitgegeven zijn door de Staat der Nederlanden en voldoen aan elk van de volgende eisen: a de lening is toegelaten tot de definitieve notering van de OfficiĂŤle Prijscourant van Euronext Amsterdam; b de lening is niet vervroegd aflosbaar; c

de gemiddelde resterende looptijd van de lening ligt tussen 2 en 15 jaar;

d de omvang van de (restant hoofdsom van de) lening bedraagt minimaal 225 miljoen euro. De toetsing van de leningen aan de omvangseis, zoals omschreven onder d, vindt ultimo elk kalenderjaar plaats. Indien er op het moment waarop het rendement u dient te worden vastgesteld geen leningen aanwezig zijn die aan de bovengenoemde eisen voldoen, behoudt de verzekeraar zich het recht voor een andere rendementsmaatstaf in te voeren. 3 Het rendement u is het gemiddelde van 6 deel-u-rendementen. Een deel-u-rendement wordt tweemaal per maand vastgesteld en wel per de 15de en ultimo van de maand. Ter bepaling van een deel-u-rendement wordt uitgegaan van de op de genoemde data laatst bekende effectieve rendementen van elke lening, zoals gepubliceerd in de OfficiĂŤle Prijscourant. Een deel-u-rendement is gelijk aan de som van a 10% van het rekenkundig gemiddelde van de medianen van de effectieve rendementen van alle leningen met een gemiddelde resterende looptijd van 2-3 jaar, 3-4 jaar en 4-5 jaar, b 65% van het rekenkundig gemiddelde van de medianen van de effectieve rendementen van alle leningen met een gemiddelde resterende looptijd van 5-6 jaar, 6-7 jaar, 7-8 jaar, 8-9 jaar en 9-10 jaar, c

25% van de mediaan van de effectieve rendementen van alle leningen met een gemiddelde resterende looptijd van 10-15 jaar.

4 Zodra het deel-u-rendement per de 15de van een maand bepaald is, wordt ook het voor de volgende kalendermaand geldende rendement u vastgesteld als het gemiddelde van de zes laatst bekende deel-u-rendementen.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 1/2


Document Omschrijving rendement u

DATUM 30.03.2009

5 Het per enige vervaldag op de premies toe te passen kortingspercentage voor nabestaandenpensioen, Anw-hiaatpensioen en wezenpensioen bij overlijden tijdens het deelnemerschap wordt bepaald aan de hand van het rendement u, dat volgens lid 5 op die vervaldag geldt, en wel volgens onderstaande tabel: BIJ EEN RENDEMENT U GROTER DAN

EN KLEINER DAN OF

BEDRAAGT DE KORTING IN PERCENTAGE VAN DE PREMIE

GELIJK AAN

(NORMAAL AFGEROND OP TWEE DECIMALEN)

3%

5%

8 *(u- 3)

5%

7%

5,5 *(u- 5) + 16

7%

9%

4,5 *(u- 7) + 27

9%

11%

4 *(u-9) + 36

11%

14%

3 *(u-11) + 44

14%

53

6 Indien de restduur van een verzekering waarop de korting wordt toegepast, korter is dan 20 jaar, wordt het in lid 6 berekende kortingspercentage naar evenredigheid gekort. 7 Op premies, die worden betaald op een tijdstip, dat drie maanden of meer gelegen is na de vervaldag, wordt de korting niet toegepast, tenzij binnen die drie maanden tenminste 90% van het verschuldigde totaalbedrag werd voldaan. Indien de nota waarop de in de vorige zin bedoelde premies zijn opgenomen, is afgegeven na de desbetreffende vervaldag, wordt de termijn van drie maanden geacht te zijn begonnen op de datum van afgifte van de nota. In dit verband zal elke betaling geacht worden te dienen ter betaling of vermindering van de schulden aan de verzekeraar in de volgorde waarin deze zijn ontstaan. 8 Waar in deze overeenkomst wordt gesproken over premies, stortingen of koopsommen wordt daaronder verstaan de premies, stortingen of koopsommen berekend zonder de in deze regeling omschreven korting tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 9 Vaststelling en verrekening van krachtens deze regeling toegepaste kortingen vindt plaats op de bij de verzekeraar gebruikelijke wijze.

30032009142906|V:k12.1.0.34|PP:13.1.1.7|RBX:12.0.1.0|BRE:v11.0.10.0000,d1.2.0.2|C:0.1

BLAD 2/2


Avr2013 juli