__MAIN_TEXT__

Page 1

БРОЙ 5 | ОКТОМВРИ – НОЕМВРИ | 2016

ОФИС ПАРК ПЛОВДИВ МОДЕРНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ВИЗИЯ

РЕНЦО ПИАНО SHARD, НАЙ-ВИСОКАТА СГРАДА В ЛОНДОН

НОВИЯТ ЗАВОД НА TESY IT‘S IMPRESSIVE

ИНВЕСТИЦИОНЕН И RE ПАЗАР СДЕЛКИ 2016


ǫǩȈǵȋȁ ȬȂǸȀǽǴǰǼ Ǽǽǫ ȫǽǻ ǫ ǻȬǩȫǽȀȁ ̭ dzǵȬǵȉǼǩ ȀǬǿǩȫǩ ǩǿǵǩ Ǹȍȫǰȁǽ ȆǽǫǰǸ Ȁǰ ȀȬǵǫǩ Ȁ Ǿǿǵǿǽȫǩȁǩ ǼȴɮɁɥɯɁɃɪȿ ɧɪɩȭɫɀ, ɩȭɲɁɯɁ Ʉȴ ɮɁɧɊɪɀɏɥȭ ɪɩɰɏɭɁ ɀȭ ɄɥɁɏɯȭ ɄɃȴɧȭ, ɥɮɪɄɥȭ Ʉȴ ȴɄɯȴɄɯɥȴɀɁ ɥ ɀȴɏ. ǸɁȿɮɭȴɬɄɴɯ ȴ ɮɃɁȴɬɯɪɃȭɀ ɀȭ ɧɁɄɯȭ ɄɯɃɴȿȴɀ ɯȴɃȴɀ, ȭ ɯɁɥȭ ɮɁɩɥɁɭɏɥȭ Ɂɯ ɄɯɃȭɀȭɯȭ ɀȭ ɄɴɲȴɄɯɥɆɥȭɲɪɯȴ ɄɦɃȭɧɪ ɧȭ Ʉȴ ɥɪɨɧȭɯ Ʉ ɧɥȭ ȴɯȭɨȭ ɮɁ-ȿȭɭɬɁ Ɂɯ Ƀȴȭɭɀȭɯȭ ȿɆ ɥɪɄɁɊɪɀȭ. ȀɯɃɁɫɀȭ, Ƀȭɩɧɥɪɨȴɀȭ ɄɦɃȭɧȭ, ɪɩɭɴɊɥȭɲȭ ɀȴɮɁɥɯɁɃɪȿȭɯȭ ɬɭȭɄȭ ɀȭ ǩǿȁǰǸȀ.

Ǵȴɭȴɀɪɀȭɯȭ ȴ ȮɭȭɦɁɧȭɯ, ɀɪɲɁ ɀȴ ȿɁɨȴ ɧȭ ɏ ɩȭȿȴɄɯɪ! ǿȭɄɯɪɯȴɭɀɁɄɯɯȭ ɊɆɥɄɯɥɪɯȴɭɀɁ ɀȭȿȭɭɏɥȭ ɩȭɮɃȭɱȭɥȭɀȴɯɁ ɪ ɱɆȿȭ, Ʉɴɩɧȭɥȭ ɉɆȮȭɥɪ ȴȿɁɰɪɪ. ǫ ǩǿȁǰǸȀ ǵǼdzǰǼǰǿǵǼǬ Ʉȴ ȿɪɄɭɪ ɩȭ ɩȴɭȴɀȭɯȭ ɄɃȴɧȭ Ɂɯ ɄȭȿɁɯɁ ɀȭɊȭɭɁ ɀȭ ɮɃɁȴɬɯȭ. ǼɪɬɁɦȭ ɀȴ ɨȴɃɯɥȭȿȴ ɩȴɭȴɀɪɀȭ ɪ ɄɭɴɀɊȴɥɪ ɭɴɊɪ, ɩȭ ɧȭ ɮɁɄɯɪɦɀȴȿ ɀɏɬȭɬɴɥ ȴɈȴɬɯ ɀȭ ɈȭɄȭɧȭɯȭ ɀȭɮɃɪȿȴɃ. Ǽȴ ɄȭȿɁ Ʉȴ ɄɯɃȴȿɪȿ ɧȭ Ɂɮȭɩɪȿ ɩȭɥȭɃȴɀȭɯȭ ɩȴɭȴɀɪɀȭ, ɀɁ ɪ ɧȭ ɏ ɆȿɀɁɨȭɥȭȿȴ. ǸɁȿɮɭȴɬɄɴɯ ɮɃȴɧɭȭɦȭ ɨɪɭɪɲȭ ɄɴɄ ɄɁȮɄɯɥȴɀ ɧɥɁɃ. ȁɁɥȭ Ʉȭ ȭɮȭɃɯȭȿȴɀɯɪ ɀȭ ɧɥȴ ɀɪɥȭ, ɬɴȿ ɥɄȴɬɪ Ɂɯ ɬɁɪɯɁ ɪȿȭ ɁȮɁɄɁȮȴɀȭ ɄɁȮɄɯɥȴɀȭ ɩɁɀȭ. ȁɏ ȴ Ɂɩȴɭȴɀȴɀȭ, ɄȴɮȭɃɪɃȭɀȭ Ɂɯ ɁɬɁɭɀɪɯȴ Ʉ ɁɃɪɦɪɀȭɭɀɪ, ɩȴɭȴɀɪ, ɨɪɥɪ ɁɦɃȭɧɪ. ǽɄɥȴɀ ɯɁɥȭ ɩȭ ɆɧɁȮɄɯɥɁ ɀȭ ɨɪɥȴȴɲɪɯȴ Ɂɯ ɥɄȴɬɪ ɧɥɁɃ ɪȿȭ ɪ ɥɃɴɩɬȭ ɬɴȿ ɁȮɲɪɏ ɩȭ ɬɁȿɮɭȴɬɄȭ ɮȭɃɬ.


Ǽǽǫ ǩǾǩǿȁǩǻǰǼȁ ǫ ǻȬǩȫǽȀȁ Ȁ ȂǼǵǸǩȬǼǵ ǾǩǼǽǿǩǻǼǵ ǬȬǰȫǸǵ Ǹȍǻ ǫǵȁǽȈǩ ǽɄɀɁɥɀɪɏɯ ɮȭɃɬ ɀȭ ɬɁȿɮɭȴɬɄȭ ȴ ɁȮɴɃɀȭɯ ɬɴȿ ɮɭȭɀɪɀȭɯȭ ɪ ȴ ɉȭɃȭɬɯȴɃȴɀ Ʉ ɆɧɁȮɀɪɏ Ʉɪ ɧɁɄɯɴɮ ɪ Ƀȭɥɀȭ ɪ ɮɃɪɏɯɀȭ ɩȭ ɃȭɩɉɁɧɬɪ ɮɭȭɀɪɃɁɥɬȭ. ȁɆɬ ɊɁɥȴɬ ȴ ɁȮɦɴɃɀȭɯ Ɂɯ ɯɪɱɪɀȭɯȭ ɪ ɄɮɁɬɁɫɄɯɥɪȴɯɁ ɀȭ ɮɃɪɃɁɧȭɯȭ. ǸɁɦȭɯɁ ɮɃɁȴɬɯɪɃȭȿȴ, ɯɃɴɦɥȭȿȴ Ɂɯ ɊɁɥȴɬȭ, ɥɪɩɆȭɭɪɩɪɃȭȿȴ ɦɁ ɥ ɯȭɩɪ ɄɃȴɧȭ. ǾɃȴɧɥɪɨɧȭȿȴ ɬȭɬ ɧȭ Ʉȴ ɮɃɪɧɥɪɨɥȭ ɁɮɯɪȿȭɭɀɁ ɥ ɬɁȿɮɭȴɬɄȭ, ɬȭɬ ɀɆɨɀɪɯȴ ɀȴɲȭ, ɥɬɭɵɊɪɯȴɭɀɁ ɪ ȭɥɯɁȿɁȮɪɭɴɯ, ɧȭ Ʉȭ ȿɆ ɮɁɧɃɴɬȭ; ɬȭɬ ɧȭ Ʉȴ Ɂɮȭɩɥȭ ɭɪɊɀɁɯɁ ȿɆ ɮɃɁɄɯɃȭɀɄɯɥɁ, ɀɁ ɪ ɬȭɬ ɧȭ Ʉȴ ɮɁɧɮɁȿɁɦɀȴ ɊɆɥɄɯɥɁɯɁ ɩȭ ɁȮɲɀɁɄɯ ɄɃȴɧ ɄɴɄȴɧɪɯȴ. ȁɆɬ ɊɁɥȴɬ Ʉɯɪɦȭ Ɂɯ ɧɁȿȭ Ʉɪ ɧɁ ɦȭɃȭɨȭ ɄȭȿɁ ɀȭ ɩȭɬɃɪɯɁ. ǵȿȭ ɨɪɭɪɲȭ ɄɴɄ ɄɁȮɄɯɥȴɀ ɧɁɄɯɴɮ ɧɁ ɦȭɃȭɨɪ. ǵȿȭȿȴ Ʉɪ ɥȴɊȴ ɧɪȭȿȭɀɯ - ɪȿȭȿȴ ɮɃȴɧɥɪɧ ɥɪɄɁɬȭɯȭ ɄɦɃȭɧȭ ȫǵǩǻǩǼȁ, ȭ ɄɦɃȭɧȭ ǩǿǵǩ ȴ ɀȭɱɪɏɯ ɄȿȭɃȭɦɧ: ɥɧɴɉɀɁɥȴɀɪȴɯɁ ɩȭ ɬɁȿɮɭȴɬɄȭ ȴ ɩȴɭȴɀɁɯɁ.

0886 000 500 | 0884 000 500 | 0882 000 500 www.arteks.net


Брой 5 октомври – ноември | 2016

Списание ГРАДЪТ излиза шест пъти в годината.

СГРАДИ

ISSN 2367-8054

Списание ГРАДЪТ излиза шест пъти в годината в две тела ГРАДЪТ | сгради и ГРАДЪТ | инфраструктура. РАЗПРОСТРАНЯВАТ СЕ САМО ЗАЕДНО

Корица Офис Парк, Пловдив

Корица София 2016

ГРАДЪТ МЕДИА ГРУП ЦЕНТРАЛЕН ОФИС София 1612, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ 104, ет.1, тел. 02 958 88 55 | 850 47 10 | 850 47 15 факс: 02 958 8558 office@thecitymedia.bg www.thecitymedia.bg

РАДОСТИНА ПОПОВА „Градски проекти и нови сгради” 0898 654 704 rpopova@thecitymedia.bg

РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ ПЛОВДИВ ул. „Г.М. Димитров“ №5, ет.1, офис 1 тел./факс 032 968 030 ИЗДАТЕЛ БАЛПЕКС ООД ГРАДЪТ МЕДИА ГРУП ИНЖ. ВЕНЕТА КРЪСТЕВА Управляващ партньор vkrasteva@thecitymedia.bg КАМЕН КРЪСТЕВ Заместник-управител kkrastev@thecitymedia.bg МАРИЯ НАЙДЕНОВА Изпълнителен директор 0897 84 62 80 mnaydenova@thecitymedia.bg РЕДАКЦИЯ РАЙНА ДОРМИШКОВА Редакционен директор 0897 846275 rdormishkova@thecitymedia.bg НИКОЛАЙ ТОДОРОВ „Инвестиционни проекти и недвижими имоти“ 0898 617 162 ntodorov@thecitymedia.bg МИЛЕНА ЧЕРВЕНОВА „Инфраструктура“ 0898 613 130 mvasileva@thecitymedia.bg

6

СВЕТЛА ДОБРЕВА Редактор Южна България 032 968 030 | 0897 846 284 sdobreva@thecitymedia.bg АРТ ДИРЕКЦИЯ ПОСТСТУДИО thecity@poststudio.bg ПРЕДПЕЧАТ КОГИТО 0887 50 10 15 office@cogito-ideas.eu ФОТОРЕДАКТОР МАРИЯ СЪБОТИНОВА 0897 846 277 msabotinova@thecitymedia.bg МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 02 958 88 55 | 850 47 10 | 850 47 15 факс 02 958 8558 НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА Мениджър „Бизнес развитие“ 0897 84 62 71 ndimitrova@thecitymedia.bg АННА ГЕОРГИЕВА Мениджър комуникации „Инфраструктура и строителство“ 0897 84 62 69 ageorgieva@thecitymedia.bg ТАНЯ ТРИФОНОВА Маркетинг мениджър „Сгради” 0897 84 62 73 ttrifonova@thecitymedia.bg КАТЕРИНА ЧОЧОВА Мениджър събития 0894 47 19 77 kchochova@thecitymedia.bg

НЕЛИ МАКЕДОНСКА Мениджър събития 0897 846 272 nmakedonska@thecitymedia.bg ТАНЯ ТОДОРОВА Редактор онлайн 0897 846286 ttodorova@thecitymedia.bg IT МЕНИДЖЪР ДИМИТЪР КАДРЕВ 0898 613 134 reklama@thecitymedia.bg АДМИНИСТРАТОР БАЗА ДАННИ ИВАН ЛИЛОВ 0894 450 847 ililov@thecitymedia.bg СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ МАРИЯ ЛЕФТЕРОВА 0897 846 276 mlefterova@thecitymedia.bg НИКОЛАЙ СТОЯНЧОВ 0897 846 282 nstoianchov@thecitymedia.bg БАНКОВА СМЕТКА НА БАЛПЕКС ООД „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20 BIC UBBSBGSF БАНКОВА СМЕТКА ЗА АБОНАМЕНТ „Икономедиа“ АД „Уникредит Булбанк" АД BG05 UNCR 7630 1078 1197 45 BIC: UNCRBGSF АБОНАМЕНТ 02 93 76 349 abonament@economedia.bg ПЕЧАТ „Алианс Медиапринт“ ЕАД София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3 02 42 25 900

ГРА ДЪТ


БРОЙ 5 | 2016 ОКТОМВРИ - НОЕМВРИ

СГРАДИ

СЪДЪРЖАНИЕ 16 РЕНЦО ПИАНО АРХИТЕКТУРАТА НЕ Е СТРОИТЕЛСТВО, А ИЗКУСТВО ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МНОГО ФАКТОРИ

16

32

26 THE SHARD НАЙ-ВИСОКАТА СГРАДА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 32 АРХ. ЛЮБОМИР СЕМЕРДЖИЕВ IN MEMORIAM (1951 – 2016)

26

8

ГРА ДЪТ


Your Door Solution Partner Novoferm Balkan EAD, Vitinia 2J, 1517 Sofia, Tel. 0359 2 4966696, info@novoferm-balkan.bg, www.novoferm-balkan.bg


10

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

НОВИ СГРАДИ

42 НОВАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА KNAUF AMF ДЕМОНСТРИРА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СИСТЕМНИТЕ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ 46 ОФИС ПАРК ПЛОВДИВ МОДЕРНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ВИЗИЯ И КОМФОРТНА РАБОТНА СРЕДА КОНСТАНТИН БОЯДЖИЕВ „ОФИС ПАРК ПЛОВДИВ“ ОТГОВАРЯ НА НАЙ-ВИСОКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА IT И АУТСОРСИНГ ИНДУСТРИЯТА 56 АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ АРХИТЕКТИ ВСЕКИ НАШ ПРОЕКТ Е ВДЪХНОВЕН ОТ ФИЛОСОФИЯТА И СТРЕМЕЖА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА СЪЗИДАТЕЛНИ, ИНТЕЛИГЕНТНИ И В СЪЩОТО ВРЕМЕ РЕАЛНИ И ЗАПОМНЯЩИ СЕ РЕЗУЛТАТИ

68

10

46

60

60 BLU OFFICES ПРОЕКТ ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС

82 КОМПЛЕКС "ЕЛИЗИУМ" УЮТ И КОМФОРТ В ЗЕЛЕНА СРЕДА

АЛБЕНА АНАСТАСОВА ПРЕДЛАГАМЕ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВЗИСКАТЕЛНИ КОМПАНИИ

90 АРХ. ПЕНКА СТАНЧЕВА В НОВИЯ ТИП УЧИЛИЩНА СРЕДА ВСИЧКО Е МОБИЛНО, ВСИЧКО СЕ ПРОМЕНЯ

68 СГРАДА „БИОВЕТ” ПЕЩЕРА 76 ПЪРВИЯТ МАГАЗИН ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ НА ЛИДЛ В СОФИЯ ДИЗАЙН В ХАРМОНИЯ С ХОРАТА И ПРИРОДАТА МИЛЕНА ДРАГИЙСКА-ДЕНЧЕВА ПЛАНИРАМЕ РЕДИЗАЙН НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МАГАЗИНИ

76

94 "БЕЛВЮ РЕЗИДЪНС" НОВ ВПЕЧАТЛЯВАЩ ЖИЛИЩЕН ПРОЕКТ ИНЖ. КРАСИМИР ШАЛЕВ „БЕЛВЮ РЕЗИДЪНС“ Е В НАЙЛУКСОЗНИЯ ЖИЛИЩЕН СЕГМЕНТ 102 THEBATHROOM ОТВОРИ ВРАТИ

82

ГРА ДЪТ


12

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

НОВИ СГРАДИ

104

118

104 ЖИЛИЩНА СГРАДА „ЕВЪРГРИЙН”, ВАРНА ДМИТРИЙ ГУСАР ВСЕКИ ДЕТАЙЛ НА ПРОЕКТА Е ОБМИСЛЯН МНОГОКРАТНО И РЕШЕН ПО НАЙ-КАЧЕСТВЕН И ФУНКЦИОНАЛЕН НАЧИН 114 АРХ. ГЕРГАНА МИЛУШЕВА СУПЕРМАРКЕТЪТ НЕ Е СКУЧЕН ОБЕКТ 118 ЖИЛИЩНАТА СГРАДА НА УЛ. "ЛИСЕЦ" С ОТЛИЧНИ ЛОКАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНЖ. ЕМИЛ ТЕРЗИЕВ ВСИЧКИ НАШИ ПРОЕКТИ СА ПОВЕЧЕ ОТ УСПЕШНИ

128 РАЛИЦА КАМЕНОВА НАРАСТВА ТЪРСЕНЕТО НА КАЧЕСТВЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ СЪОБРАЗНО ВИДА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СГРАДАТА 130 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ДИАГОНАЛИ 138 GREEN HOUSE ПРЕДЛАГА ЗНАЧИТЕЛНА ПЛОЩ И РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ФУНКЦИИ

122

138

122 "EM БИЛДИНГ" МОДЕРНА И ФУНКЦИОНАЛНА ОФИС СГРАДА В СТОЛИЧНИЯ КВ. "ЛОЗЕНЕЦ" АНАТОЛИ ПАВЛОВ REYNAERS ПОСТОЯННО АКТУАЛИЗИРА ПРОДУКТИТЕ СИ В КРАК С ВСИЧКИ ТЕНДЕНЦИИ

12

142 СВЕТОВНИЯТ СТРОИТЕЛЕН БРАНШ ЩЕ СЕ СЪБЕРЕ НА BAU В МЮНХЕН ОТ 16 ДО 21 ЯНУАРИ 2017 Г.

ГРА ДЪТ


13


14

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

НОВИ СГРАДИ

162 АЙВАЗОВСКИ ПАРК, ПОМОРИЕ КОНЦЕПЦИЯ ЗА ГРАДСКИ ЖИВОТ КРАЙ МОРЕТО

146

НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ ПРОЕКТЪТ „АЙВАЗОВСКИ ПАРК” СЕ РАЗВИВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСПЕШНО 168 НОВИЯТ ЗАВОД НА TESY IT'S IMPRESSIVE

146 ХОТЕЛ „РИЛА“ В БОРОВЕЦ С НОВА ВИЗИЯ В МОДЕРЕН АЛПИЙСКИ СТИЛ БОЯНА ПОПОВА ИНВЕСТИРАМЕ, ЗАЩОТО СМЕ УБЕДЕНИ В ПОТЕНЦИАЛА НА БОРОВЕЦ ДА СТАНЕ ОТНОВО НАЙ-ПРИВЛЕКАТЕЛНИЯ ПЛАНИНСКИ КУРОРТ В БЪЛГАРИЯ И НА БАЛКАНИТЕ АРХ. АНДРЕЙ ВЕЛИНОВ ПЪЛНАТА РЕНОВАЦИЯ НА НАЙГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНСКИ ХОТЕЛ ВДИГА НИВОТО НА РОДНИЯ ТУРИЗЪМ ИНЖ. ИВО ТРИНГОВ РЕНОВАЦИЯТА НА ХОТЕЛ „РИЛА“ СЕ ИЗПЪЛНИ В ПЛАНИНСКИ УСЛОВИЯ ЗА КРАТКИ СРОКОВЕ

168

14

ЖЕЧКО КЮРКЧИЕВ ВСЯКА ГОДИНА СЪЗДАВАМЕ И РЕАЛИЗИРАМЕ НОВИ ПРОЕКТИ АРХ. ЦВЕТАН ПЕТРОВ НОВИЯТ РАЗШИРЕН ДОМ НА ФАБРИКАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ ТЕСИ ОТГОВАРЯ НА ДЕВИЗА ИМ: IT’S IMPRESSIVE

162

ГЕОРГИ РАНЧЕВ БЮДЖЕТЪТ И СРОКОВЕТЕ БЯХА СПАЗЕНИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ 180 10 ГОДИНИ GLORIENT INVESTMENT МАЙКЪЛ ЮЛЕР ПРЕВЪРНАХМЕ 20 ХА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ДОБРЕ ПЛАНИРАН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ИЙСТ РИНГ ЛОГИСТИЧЕН ПАРК

180

186 PARK CENTER SOFIA МАЛКОТО БИЖУ НА СОФИЯ

186

ГРА ДЪТ


15

ИНВЕСТИЦИИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 2016

202

195 ИНВЕСТИЦИИТЕ ПРЕЗ 2016 СДЕЛКИ С КАЧЕСТВЕНИ АКТИВИ ПРЕОБЛАДАВАТ МЕСТНИ ИГРАЧИ

ПАЗАР НА ЛОГИСТИЧНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ 2016 ЛОГИСТИЧНИТЕ ИМОТИ: КОНВЕРСИЯ НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ НУЖДИ

ПАЗАР НА ОФИС ПЛОЩИ 2016 177 ХИЛ. КВ.М ОФИС ПЛОЩИ НА ПАЗАРА ДО КРАЯ НА 2017 Г. ПАЗАР НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ 2016 РЕДИЗАЙН И РЕПОЗИЦИОНИРАНЕ, ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯТА НАСТЪПВА

ПАЗАР НА ЖИЛИЩА 2016 ЖИЛИЩАТА ОТ ВИСОКИЯ КЛАС ПОСКЪПВАТ ПАЗАР НА ЖИЛИЩА 2016 ТЪРСЯТ СЕ АПАРТАМЕНТИ С ДВЕ СПАЛНИ И КЪЩИ

204

ПАЗАР НА ЖИЛИЩА 2016 С ЕДНА ТРЕТА НАРАСТВАТ В СТОЛИЦАТА СДЕЛКИТЕ МЕЖДУ 70 000 И 100 000 ЕВРО 210 BUILDING INNOVATION FORUM 2016


16

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

РЕНЦО ПИАНО АРХИТЕКТУРАТА НЕ Е СТРОИТЕЛСТВО, А ИЗКУСТВО ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МНОГО ФАКТОРИ

Текст НИКОЛАЙ ТОДОРОВ


РЕНЦО ПИАНО

17


18

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

VALLETA CITY GATE, ВАЛЕТА, МАЛТА Проектът включва пълната реорганизация на главния подход към Валета – столицата на Малта, в четири части – Valetta City Gate и непосредственото обкръжение, сцена на открито в рамките на остатъци от римски амфитеатър, строителство на нова сграда на парламента и благоустрояване на терена.


РЕНЦО ПИАНО

19


20

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

Ренцо Пиано на 14 септември навърши 79 години. Известният архитект за пръв път печели световно признание, когато е на 35 години, с центъра „Жорж Помпиду“, десетилетия по-късно той продължава да е в центъра на световното внимание с дълъг списък от актуални проекти.

Архитектът многократно твърди, че не понася идеята за себеповтарянето и създаването на „собствена марка“, която трябва постоянно да се доказва, неговите критици пък го обвиняват в липсата на характерен стил.

Вие идвате от семейство на строители, как това повлия на архитектурата ви? Архитектурата не е строителство, а изкуство под въздействието на много фактори. Стигнах до този извод от практиката, не по академичен път. Когато си млад, винаги има опасност да се плъзнеш по повърхността и по създаването на формата. Центърът „Жорж Помпиду“ например можеше да бъде такава клопка – хората започнаха да искат инсталации и видими въздухопроводи в проектите. Архитектурата по дефиниция е артистична, научна, социална, но приключенската й страна е много силна, всяка поръчка е едно приключение с изискване за вътрешно единство. По какво ме разпознават? Може би по ритъма, желанието за лекота, прозрачност и вибрация, вграждане в атмосферата, метаморфоза, може би малко напрежение между контекста и проекта... Дори необичайна концепция може да бъде реализирана – например идеята за вертикален град с 47 паркоместа, а не с 4000. За това навремето настояваше и кметът Ливингстън – само малък брой паркоместа за хора с инвалидност и за служебни цели. В този контекст как след години ще коментирате центъра „Жорж Помпиду“, който ви направи известен? Той се оказа една иконична сграда – не истински космически кораб, а като от роман на Жул Верн, повече пародия, отколкото технология. Беше една добра възможност да покаже по невинен начин разликата между заплашителните импозантни културни институции, каквито бяха те през 60-те и 70-те години, особено в Париж, и модерната сграда – открита и с по-различно отношение с хората. „Бобур“ не е толкова за триумфа на технологиите, а за радостта от живота, той е бунт. Бунтувате ли се още? Да, по някакъв начин. Но за това питайте по-скоро жена ми. Как беше взето решението да работите по проекта на „Стъклото" (The Shard)? Обади ми се Тони Фицпатрик от Arup и ми предложи да се срещнем с Ървин Селар от Sellar Property Group, срещата беше в Берлин. Идеята много ми хареса – създаване на вертикален град – кула със смесено предназначение, разположена в района на различни транспортни линии – влакове, автобуси и др. Това е задача, по която сме работили – как да бъде оживен един район в града. Философията ни насочва от края на експлозията на съвременния град към развитие навътре – имплозия – развитие отвътре – запълване на празните пространства, разработване на индустриалните терени, жп ареали. Това беше началото. По отношение на формата – приехме като предизвикателство смесената функция и ключовото транспортно местоположение и възможността да докажем, че може да има успешна функция на „вертикален град в града“ благодарение изцяло на градския транспорт. Такава беше философията и на градското ръководство в лицето на тогавашния кмет Кен Ливингстън. За различните функции са необходими различни площи – за офисите най-много, за хотела – по-малко, за жилищата – остатъкът. Получената форма е комбинацията от инстинкт и рационалност – потребност от определени площи и инстинктивното съобразяване, че не искаме да „напълним небето". Конкретната форма изникна в процеса на скициране и


РЕНЦО ПИАНО

21 THE WHITNEY MUSEUM AT GANSEVOORT, 2007 – 2015, НЮ ЙОРК Музеят Whitney е разположен в централната част на Манхатън. Открит на 1 май 2015 г., проектът значително разширява изложбените и програмните площи за музейната експозиция, което за пръв път дава възможност за обхватно представяне на увеличаващата се колекция на музея. Днес тя включва над 19 000 творби на модерното американско изкуство.

правене на модели, а градската легенда е, че сме я направили заедно с Ървин Селар от салфетката при първата ни среща в Берлин. Сградата е от стъкло, а то няма славата да е енергийно ефективен материал? Технологиите при стъклото много се развиха. Стъклопакетите са тройни с венециански щори вътре, нагретият въздух между двете стъкла използваме отново. Структурирането на фасадата е предмет на специално решение, северната част е различна от южната например. Стъклото ни е с ниско съдържание на желязо и в зависимост от светлината и мястото на слънцето сградата изглежда различно, ще вибрира и ще се променя и няма да прилича на масивен стъклен метеорит подобно на стандартните стъклени кули. Смесеното предназначение от своя страна дава възможност топлината от офисите да бъде използвана в жилищната част. По какъв начин тази висока сграда допълва градския пейзаж на Лондон? Кулите обикновено имат лоша репутация, често оправдана, защото обикновено са символ на арогантност и сила и не са много деликатни. Нашата кула обаче не е авторитарна, а върви нагоре просто за да вземе въздух, много нежна е, присъствието й е остро, но деликатно, и в същото време интензивно, не срамежливо.

Във ваше интервю преди началото на строителството казвате: „Вярваме, че ще създадем кула, която лондончани ще уважават като катедралата „Свети Павел". Властта на парите може да бъде използвана за благородни цели, не само за обогатяване на предприемачите.“ Все така ли смятате? Лондон не е град на небостъргачите като Манхатън. Имплозията не означава непременно строителство на кули, интензивността може да бъде увеличена и без впечатляващи кули. В Лондон не виждам много места, където могат да бъдат издигнати небостъргачи. Всяка кула хвърля сянка върху реката, но не и нашата. „Стъклото“ се намира до голям транспортен възел – това е най-доброто място за кули. Защо най-високата кула? Няма да е най-високата за дълго, а и не сме се опитвали на всяка цена да бъде найвисоката. Това е по-скоро въпрос за стила и за специфичните особености на един обект. Ако сте архитект и имате успех, има вероятност постоянно да се опитвате да повтаряте себе си, и то защото другите ще го искат от вас, което вече ограничава свободата. Много се говори за ограничаване на свободата, но може би най-много я ограничаваме ние самите, като свикваме със собствения си стил. Трябва да се борим с изкушението да се повтаряме.


22

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES, 2000 - 2008, САН ФРАНЦИСКО Проектирането на значима културна и научна институция в Сан Франциско – град със силно колективно възприятие за околната среда, означава и намиране на адекватен език, който изразява споделена визия за настоящето по непосредствен начин. Чрез изразителните пространства на Музея за естествена история, големия зелен покрив, който диша, и успешното съвместно съществуване на изследователски и популяризаторски дейности, новата главна сграда на Калифорнийската академия на науките предава страстта към познанието на природата и съзнанието, че земята е крехка.

Ренцо Пиано е роден в Геноа в семейство на строители, през 1964 г. завършва архитектура в Politecnico di Milano с дисертация за модулната координация. Още от самото начало, от 1965 до 1970 г., Пиано работи със знакова фигура като Луи Кан, покъсно създава съвместно бюро с Ричард Роджърс и заедно създават центъра „Жорж Помпиду“ в Париж през 1971 г., който бележи нов подход в архитектурата. От 1981 г. Пиано работи в Renzo Piano Building Workshop, в който днес са заети 150 души с офиси в Париж, Геноа и Ню Йорк. През 1994 г. Пиано печели международния конкурс за Auditorium Parco della Musica в Рим – голям мултифункционален комплекс в северната част на града, открит през 2002 г., който бързо се превръща в найпосещаваното музикално съоръжение в Европа. Ренцо Пиано е известен със своите проекти на музейни и културни сгради като Morgan Library в Ню Йорк и

научният музей NEMO в Амстердам. Последното разширение на Art Institute of Chicago включва крило от 24 500 кв.м с 5600 кв.м галерия, наречена „Модерното крило“, която включва и „летящо килимче“, което „трепти“ над покрива, и 190 м стоманен мост, който свързва Millennium Park с тераса, която води в ресторанта на третия етаж на крилото, което според мнозина веднага напомня за работата на Лудвиг Мийс ван дер Рое. В последните години са завършени някои от най-известните проекти на архитекта - небостъргачи като The New York Times Building в Манхатън и „Стъклото“ в Лондон - най-високият небостъргач в Европейския съюз. През 1998 г. Пиано печели наградата Pritzker, а журито го сравнява с Микеланжело и Да Винчи с твърдението, че той „предефинира модерната и постмодерната архитектура". Използвани са материали от www.dezeen.com


РЕНЦО ПИАНО THE NEW YORK TIMES BUILDING, 2000 – 2007, НЮ ЙОРК Новият главен офис на New York Times е възложен чрез конкурс през 2000 г. Renzo Piano Building Workshop печели конкурса за сграда на терена на един ъгъл в Манхатън срещу Port Authority с проект за 52-етажна сграда, чиито гъвкавост и прозрачност изразяват вътрешната връзка между града и изданието.

23


24

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

CENTRAL ST. GILES COURT MIXED-USE DEVELOPMENT, 2002 – 2010, ЛОНДОН Разположеният между Ковънт гардън и Ню Оксфърд стрийт в централен Лондон комплекс замества масивен блок от административни здания с държавни служби, който се превръща в гъвкаво вибриращо пространство със скулптурни обеми, с офиси, апартаменти, ресторанти и търговски площи.


РЕНЦО ПИАНО

MUSE, MUSEO DELLE SCIENZE, 2002 – 2013, ТРЕНТО, ИТАЛИЯ Районът Quartiere delle Albere – мястото на бивша фабрика на Michelin, сега представлява обновен район на италианския град Тренто. Този постиндустриален терен вече е част от градската тъкан на Тренто с ясна проектна йерархия, функционална стратификация и сходство в размера на използваните сгради и материали. Проектът за градска реновация свързва града с неговия естествен контекст, който е дефиниран от близката река и хълм. Този нов район, който в продължение на дълго време е отделен от градския център с жп линия, сега се чувства психологически много по-близо. Quartiere delle Albere е локацията на MuSe, новият научен музей, който помага за подсилване на културната идентичност на зоната.

25

ASTRUP FEARNLEY MUSEUM OF MODERN ART, 2006 – 2012, ОСЛО, НОРВЕГИЯ Tjuvholmen е нов културен квартал в югозападната част на централната част на Осло. Astrup Fearnley е комплекс, който включва музейни и офисни функции и интегрира изкуство и развлечения в рамките на нов обществен скулптурен парк, градски плаж и променада. Като своеобразно продължение на реновацията на градския район Aker Brygge – бивши корабостроителници, Tjuvholmen е привилегировано разположен точно край водата с изглед както към фиордите, така и към градския център.


26

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

THE SHARD НАЙ-ВИСОКАТА СГРАДА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Текст НИКОЛ АЙ ТОДОРОВ


THE SHARD

27


28

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

През 1998 г. лондонският предприемач Ървин Селар решава да застрои отново терена на Southwark Towers от 70-те години в отговор на правителствено решение за насърчаване на създаването на високи сгради на централни транспортни възли. Селар се среща с Ренцо Пиано през пролетта на 2000 г. и по време на разговора им в ресторанта известният архитект демонстрира подобната на спирала форма на бъдещата сграда, която да „изплува“ от река Темза.

През юли 2002 г. е поръчано специално изследване, след като срещу проекта се изправят Комисията за архитектура и застроена среда и различни организации в областта на паметниците на културата, включително Royal Parks Foundation и English Heritage. В резултат решението на правителството е, че проектът ще бъде одобрен само ако проектът е с изключителни архитектурни качества. Офис кулите Southwark Towers са разрушени през 2008 г.


THE SHARD

Строителният договор е сключен с Mace за фиксираната сума от 350 млн. лири, която за една година нараства до 435 млн. лири. Въпреки финансовата криза Селар осигурява финансиране от катарски инвеститори, които влизат със 150 млн. лири за 80% от проектното дружество. Консорциумът включва Qatar National Bank, QInvest, Qatari Islamic Bank и предприемача Barwa Real Estate.

29

Ренцо Пиано проектира небостъргача като островърха форма, която изплува от река Темза. Той е вдъхновен от жп линиите в района, лондонските шпилове в картините от XVIII век и мачтите на корабите. Проектът е разкритикуван от English Heritage с аргументите, че сградата ще бъде като „стъклен отломък“ в историческото сърце на Лондон, с което и дава името на сградата – „Стъклото“ (The Shard).


30

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

АРХИТЕКТУРЕН СТИЛ неофутуризъм РАЗПОЛОЖЕНИЕ Лондон, 32 London Bridge Street НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛСТВОТО март 2009 г. ЗАВЪРШВАНЕ юли 2012 г. ОТВАРЯНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1 февруари 2013 г. СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ 435 млн. лири СОБСТВЕНИЦИ Държавата Катар (95%), Sellar Property Group (5%) АРХИТЕКТУРНА ВИСОЧИНА 306 м БРОЙ ЕТАЖИ 95 (72 обитаеми) РЗП 110 000 кв.м АСАНСЬОРИ 44 ПРЕДПРИЕМАЧ Sellar Property Group КОНСТРУКЦИЯ WSP Global ИНСТАЛАЦИИ Arup ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Mace

Според Пиано стройната заострена форма на кулата е положителен принос в хоризонта на британската столица и припомня църковните шпилове от миналото с доста поделикатно въздействие, отколкото предричат опонентите. Той предлага специфично остъкление с експресивни фасади от ъглови стъклени панели, в които да се отразяват слънцето и небето, така че видът на сградата да се променя в зависимост от времето и сезоните. Сградата има общо 11 000 стъклени панела с обща повърхност 56 хил. кв.м. Енергийната ефективност има ключова роля още от проектния етап. Сградата има инсталирана когенерационна мощност на природен газ с рекуперация за осигуряване на топла вода. След разрушаването на Световния търговски център на 11 септември 2001 г. архитекти и конструктори в цял свят започват преоценка на проектирането и строителството на високи сгради. Идейният проект на „Стъклото“ е измежду първите във Великобритания, които са преосмислени след доклада на Националния институт за стандарти и технологии на САЩ (NIST) относно срутването на кулите на СТЦ. Сградата е проектирана да остане стабилна при

много тежки условия и благодарение на предварително напрегнатите стоманобетонени конструкции и композитни подови плочи, на земетръсните шайби и коничната си форма може да издържи отклонения до 400 мм. През 2014 г. сградата получава първо място в наградите Emporis Skyscraper Awards за сгради над 100 метра за последните 12 месеца, като според журито небостъргачът е получил незабавно признание и вече е новата емблема на Лондон. Строителството започва през февруари 2009 г. и до ноември 2010 г. е достигнат 235-ият метър. Сградата е завършена в началото на 2011 г., като е достигнат 72-ият етаж, 245 метра, а до декември кулата става най-високата в Европейския съюз, като надминава Commerzbank Tower във Франкфурт, Германия. Небостъргачът е покрит на 20 март 2012 г. с монтиране на 616-метровия 500-тонен шпил, с който достигнатата височина е 308 метра, а с добавянето на последните стъклени пана височината става 309 метра. Откриването е на 5 юли 2012 г.


32

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

АРХ. ЛЮБОМИР СЕМЕРДЖИЕВ IN MEMORIAM (1951 – 2016)

Текст НИКОЛАЙ ТОДОРОВ


АРХ . ЛЮБОМИР СЕМЕРД ЖИЕВ

33


34

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016


АРХ . ЛЮБОМИР СЕМЕРД ЖИЕВ

За мен е голяма чест да създам проекта за храма „Успение на Пресвета Богородица“ по всички специалности и количествено-стойностни сметки, с авторски надзор и проект за интериорния дизайн. Проектът е за цял духовен ансамбъл, наклонът в южна посока дава възможност да бъде на две нива – горното е кръстокуполната църква, а през ниския атриум се влиза в духовно-културен център с параклис „Св. Никола”. Като архитектурен ансамбъл храмът кореспондира с традициите на градската църковна архитектура от 30-те години, но интериорът е по модерни технологии. Храмът носи една изключително добра градска архитектура, която е в стила на най-добрите български образци от началото на миналия век. Материалите са трайни, архитектурата в интериора е семпла, но силна. В залите ще бъдат експонирани изложби, ще се провеждат различни духовни и културни събития, ще се провежда неделното училище, различни лекции. Надявам се бъдещето да покаже необходимостта и функционирането на такъв тип ансамбъл. АРХ. ЛЮБОМИР СЕМЕРДЖИЕВ

35


36

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

Любомир Семерджиев е роден през 1951 г. в Каварна, завършва строителен техникум и сп. "Архитектура" във ВИАС със специализация по градоустройство. Първенец на випуска, награден със златен медал за най-добър дипломен проект. Започва работа в КНИПИ „Софпроект“ през 1977 г. като проектант, от 1982 г. е ръководител група в дирекция „Генплан“, от 1984 - директор на дирекция в КНИПИ „Софпроект“, от 1988 г. - ръководител на творческо-архитектурно ателие, като същевременно 12 години е и хоноруван преподавател към кат. „Архитектурни конструкции“, ВИАС. През 1992 г. създава „ЛС Инженеринг - архитекти и инженери“, а през 2005 г. - „ЛСИ Любомир Семерджиев АРХИТЕКТИ и ИНЖЕНЕРИ“ ЕООД. Професионалните изяви на арх. Семерджиев са свързани с утвърждаването като един от най-добрите професионалисти с 11 градоустройствени проекта на ЗРП в София и Хасково: „Малинова долина“, „Зона Б-18“, „Зона Б-3“ и „Зона Б-4“, „Зона Б-17“, „Банишора“, централната градска част на Хасково, няколко жилищни комплекса в града, над 2000 проекта на обществени и жилищни сгради и реконструкции в България, Гърция, Кипър, Германия и Русия. Арх. Любомир Семерджиев е изтъкнат български архитект, за чийто творчески подход е характерен както глобален поглед към контекста, така и фино внимание към детайла. Зад всяка от неговите реализации, част от които В чужбина, стоят години сериозна работа - от проучване

на терена до завършване на обекта, един от последните от които е дарението на проекта на новия църковен комплекс в Ямбол. Емблематичен за арх. Любомир Семерджиев проект е Oasis Resort&Spa на мястото на бившия къмпинг „Оазис“. Първоначално плановете са за петзвезден хотел в северната част на залива, но в крайна сметка инвеститорът одобрява предложението на арх. Семерджиев за по-различно ваканционно селище от затворен тип. Освен елегантност на архитектурното решение концепцията за ваканционно селище дава възможност за създаване на добре мащабирани и по-интересни пространства и за съхраняване на съществуващата от десетки години растителност. Работата по един проект арх. Семерджиев винаги започва с прецизно заснемане на терена, на основата на което изработва градоустройственото решение. То е определящо за правилното зониране и разположение на сградите в контекста - например в „Оазис“ те „пълзят“ по терена. Обикновени на пръв поглед решения като пробивите в сградите често създават отличен ефект - например постоянен повей на вятъра благодарение на разликата в температурите между огрени и сенчести фасади. При жилищните комплекси е важна подходящата селекция между отделните типове жилища и осигуряване на повече пространство, зеленина и спокойствие. Комбинацията вода - зеленина, съчетаването на старо и ново създават

Реконструкция, реставрация и валоризация на Съдебна палата – София


АРХ . ЛЮБОМИР СЕМЕРД ЖИЕВ

37 Частна резиденция в полите на Витоша

Ваканционно селище „ОАЗИС“, с. Лозенец, община Царево


38

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

Арх. Любомир Семерджиев: Архитектурата трябва да компенсира това, което е отнел проектът от средата

Реконструкция и архитектурнохудожествено оформление на градинския мост и пространството пред градския парк в Ямбол

атрактивността на едно ваканционно селище. Спокойствието и успешната експлоатация се гарантират от перфектна инфраструктура – пречиствателни станции, водопроводи, резервоари за вода, секюрити системи, пожароизвестяване. Проектът на архитекта трябва да компенсира това, което сградата отнема от контекста. И винаги да се започва от работата с терена и градския контекст. Ако първите стъпки бъдат объркани, всичко останало ще върви погрешно, обича да казва арх. Семерджиев. НАГРАДИ Специалната голяма награда „Сграда на годината 2007“ за проект за реконструкция, реставрация и валоризация на Съдебна палата – София Голямата награда „Сграда на годината 2009“ за проект на ваканционен комплекс „ОАЗИС ризорт и СПА“, с. Лозенец Наградата на Ямбол за 2016 г. като спомоществовател за изграждането на православен храм „Успение на Пресвета Богородица“ в Ямбол и за значителен принос в развитието на града ПО-ВАЖНИ ПРОЕКТИ, РЕАЛИЗИРАНИ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА ЗРП за централна градска част, София, "Зона Б-17“, 1993 г. Многоетажни жилищни сгради в София, 1993 – 1998 г. Индивидуални жилищни сгради, вкл. интериорни разработки Интериорни проекти за офиси на ДЗИ – София, "Агробиотрейдинг“, „България холдинг“, „Капо“, CIBA-GEYGY и др.

Високопланински хотел за ловен туризъм в Кавказ, Русия, 1990 г., инвеститор: LTG, Австрия Централна морска гара в Ларнака, Кипър, реализация 1992–1993 г., инвеститор: Антонис Неофито Куртурен център „Г. Билис“, Лагада, Гърция, реализация 1992 – 1994 г., инвеститор: BBI Trading Многоетажни жилищни блокове с културен център Кемерово, реализация 1994 г., инвеститор: Leonard Moll Hoch und Tiefbau Gmbh&Co и „Ковачев инженеринг консулт“ Централен стадион, Кипър, реализация 1996 г. Медицинско-операционен корпус, Кемерово, Русия, 1998 г., инвеститор: "Ковачев инженеринг консулт“ Стадион „Франк Мюлер“, Абу Дабу, проект 2009 г. Реконструкция на частна клиника в Рогашка Слатина, Словакия, 2010 г. Проект за реконструкция, реставрация и валоризация на Съдебна палата – София Ваканционно селище „ОАЗИС“, с. Лозенец, община Царево ВС „Св.Никола-1“, с. Черноморец ВС „Св.Никола-2“, с. Черноморец ВК „Хелиос Бийч“, Поморие Сграда на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура Офис сграда, бул. „Арсеналски“, София Спортно-рекреативен център, Банско "Марина НЕСЕБЪР“ – в строеж "Марина порт Созопол“ – в строеж Bаканционен комплекс „Царево Клифс“ – в строеж Хотел „Студенец“ – кк Пампорово – в строеж Жилищен комплекс „Хелиос“, м. Гърдова глава – София Видинска света митрополия – сграда, две църкви, енорийско духовно училище – в строеж


АРХ . ЛЮБОМИР СЕМЕРД ЖИЕВ

39

Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони в Ямбол Реконструкция и архитектурнохудожествено оформление на градинския мост и пространството пред градския парк в Ямбол – в строеж Реконструкция и обновяване на общински обекти с национално значение в централната градска част на Банско и Добринище Градоустройство и архитектура на селище за трайно обитаване от затворен тип „Калина“, с. Бистрица – в строеж Търговски комплекс в Доспат – в строеж Ландшафтно и архитектурнохудожествено оформление на градски парк и план за застрояване, Банско – в строеж Православен храм „Успение на Пресвета Богородица“, Ямбол


42

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

НОВАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА KNAUF AMF ДЕМОНСТРИРА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СИСТЕМНИТЕ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ knaufamf.com върви по нови пътища в дигиталния свят След десет години съществуване интернет страницата amfgrafenau.de ще бъде закрита и ще се трансформира с нов имидж и по-ясна структура в knaufamf.com. По този начин специалистът в областта на окачените тавани се представя в свободното уеб пространство с цялата си разнообразност на системен доставчик. От началото на юни 2016 г. новият сайт, първоначално на немски и английски език, е онлайн с напълно обновени дизайн и функционалност. Многобройни езици, в това число и български, ще бъдат на разположение през следващите месеци и включени онлайн до края на годината. Екипът на маркетинг отдела на фирмата, воден от Стефан Ланкл, ръководител на онлайн маркетинг и вътрешна комуникация, и Доминик Мандл, онлайн маркетинг мениджър, е успял да разработи корпоративния уеб сайт, който съчетава перфектно и равнопоставено различните марки на производителя и ги представя в тяхната цялост. Същевременно новата интернет страница отговаря напълно на техническите изисквания на съвременния дигитален свят.

Посетителят на сайта се среща още на началната страница на сайта с интерактивна пространствена графика, символизираща едно помещение, за да разбере, че под покрива на Knauf AMF се крият не само растерни минерални окачени тавани. Всички продуктови марки на Knauf AMF, оцветени в различни цветове, се презентират в едно интерактивно помещение и впоследствие те могат да бъдат проследени съответно при всяко медийно представяне


ADVERTORIAL

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: ЕДИНСТВОТО ВЪПРЕКИ МНОГООБРАЗИЕТО Поради това, че в последните години с нейните различни специфични за всяка страна варианти интернет страницата на дружеството е била на границите на възможностите си, както и поради придобиването на бизнес единиците Heradesign и DONN през 2013 г. задачата за разработка на нов модерен сайт представлява истинско предизвикателство. По думите на онлайн маркетинг мениджъра г-н Ланкл яснотата, ползваемостта и единството на марките, а също и възприемането на Knauf AMF като цялостен системен доставчик „се бяха загубили някъде по пътя“. Холистичен, по-стратегически подход е крайъгълният камък в настоящата ориентация на компанията. Ето защо, специалистът в окачените тавани Knauf AMF, решава в средата на 2015 г. да разработи нова интернет страница на дружеството, която да обединява всичките му продуктови марки. На пазарите в цял свят фирмата трябва да бъде представена с еднакъв имидж и всички Knauf AMF продуктови марки да бъдат презентирани и предлагани равнопоставено в световен мащаб. ИНТЕРАКТИВЕН ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН СИМВОЛИЗИРА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА МАРКИТЕ Посетителят на сайта се среща още на началната страница на сайта с интерактивна пространствена графика, символизираща едно помещение, за да разбере, че под покрива на Knauf AMF се крият не само растерни минерални окачени тавани. Всички продуктови марки на Knauf AMF, оцветени в различни цветове, се презентират в едно интерактивно помещение и впоследствие те могат да бъдат проследени съответно при всяко медийно представяне. Това затвърждава впечатлението на посетителя, че Knauf AMF има идеалното решение за всяка ситуация в помещението. „В началото бе трудно да бъде намерено единно подходящо представяне, което да обедини и представи всички наши продуктови марки. Чрез новия дизайн на всички наши рекламни материали т.нар. графика на помещението се превърна в символ на общия холистичен подход, представящ системните ни решения.

43

За да бъде прехвърлена „червената нишка“ от печатните ни материали в уеб пространството, в крайна сметка решихме точно този елемент да изпъкне на преден план – разбира се, дигитализиран“, сподели Стефан Ланкл. Резултатът: „умни“ кликвания с мишката върху различните продуктови марки в помещението, водещи директно до съответните системни продуктови групи. МОДЕРЕН, СВЕЖ И ЕДИНЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН Оптично новата уеб страница се отличава с просто навигационно меню, което съзнателно е ограничено до шест навигационни пункта, подкрепени с големи емоционални снимки, създаващи модерния свеж и единен графичен дизайн. Централните изображения към продуктите на Knauf AMF са обработени и подчертани от ръчни скици с молив, доближаващи ги към основната пространствена графика. „И най-доброто е, че независимо дали на компютър, таблет или смартфон благодарение на адаптивния си дизайн, интернет страницата може да бъде използвана комфортно. Дори и мобилните крайни устройства не изпитват затруднения при нейното използване“, споменава ръководителя на проекта Стефан Ланкл.

Оптично новата уеб страница knaufamf.com се отличава с просто навигационно меню, което съзнателно е ограничено до шест навигационни пункта, подкрепени с големи емоционални снимки, създаващи модерния свеж и единен графичен дизайн

След десет години съществуване, интернет страницата на Knauf AMF се трансформира с нов имидж и по-ясна структура в knaufamf.com. По този начин специалистът в областта на окачените тавани се представя в свободното уеб пространство с цялата си разнообразност на системен доставчик систем сис темен ен дос достав тавчик чик


44

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

От началото на юни 2016 г. новият сайт, първоначално на немски и английски език, е онлайн с напълно обновени дизайн и функционалност. Многобройни езици, в това число и български, ще бъдат на разположение през следващите месеци и включени онлайн до края на годината.

Централна обслужваща зона за ползвателите представлява менюто AMF Tools. Тук се намират акустичният калкулатор и този за изчисление на материалните разходи, както и инсталационните видеоклипове за всички продукти на Knauf AMF. Новост представлява системата за избор на материали. Тя се базира на базата данни от продукти (PIM), която вече е намерила приложение и в новата ценова листа

Новият интернет сайт на Knauf AMF демонстрира разнообразието от системи окачени тавани

ТЕХНИЧЕСКИ АКЦЕНТИ ЗА ВСЯКА ПОТРЕБИТЕЛСКА ГРУПА Монтажниците, търговците и архитектите са важни партньори на Knauf AMF. Всички те намират лесно на новата уеб страница точно необходимата им информация и съответните приложения, които са им потребни за ежедневната работа. За специализираните фирми, като например монтажните, технико-информационното обслужване бе значително подобрено и опростено с въвеждането на новата страница. За всяка от продуктовите марки на Knauf AMF може лесно и безпроблемно да се свържете с правилното лице за контакт, съответен отговарящ специалист от фирма Knauf AMF, за качествените гаранции, нормативната уредба или техническите решения, който бързо и компетентно да разясни и отговори на всички възникнали въпроси. Калкулатор за разхода на материалите в Excel формат ви дава възможност предварително да изчислите количеството на точно необходимите ви профили, окачвачи или други необходими скрепителни елементи. Свързаните монтажни видеоклипове дават на монтажниците ценни напътствия не само за закрепването и окачването, а и относно складирането, транспорта и начина на обработка на съответните таванни пана. По този начин монтажът на таванните системи на Knauf AMF се превръща в детска игра и резултатът изглежда прекрасно! Архитектите и проектантите могат да бъдат инспирирани за различни типове помещения и приложения от новите референтни снимки, както и при концептуирането на акустичните системи да се възползват от преимуществата на новия акустичен калкулатор или от системата за подготовка на тръжна документация. Новата обширна система за избор на продукти чрез свързания към нея документен център облекчава изключително много работата на специализираните търговци. В същото време системата за търсене дава възможност лесно и безпроблемно да бъде намерен на място съответният обектов технически консултант или регионалният ръководител продажби. „Чрез новата ни уеб страница успяваме да удоволетворим изискванията на нашите все пак доста разнообразни целеви групи. Бързо и лесно достигане до търсената дестинация, изпълнявайки устойчиво изискванията и целите на всички наши посетители“, обръща внимание Доминик Мандл. С новата корпоративна интернет страница като основа за технологично и устойчиво по-нататъшно развитие Knauf AMF е добре подготвена за глобалното присъствие в интернет пространството. Рестартирането се изпълни със собствени сили, подкрепено от вътрешния IT отдел Knauf Information Services GmbH (техническа реализация) и агенциите Seitenwind GmbH (фоторедактор) и TWT Digital Group GmbH (SEO).


ADVERTORIAL

ЗА KNAUF AMF ВСЕОБХВАТНОСТ В СИСТЕМНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ – ОТ ПЪРВА РЪКА БЛАГОДАРЕНИЕ НА СИЛНИ ПРОДУКТОВИ МАРКИ

Knauf AMF принадлежи от десетилетия към водещите европейски производители на модулни системи окачени тавани. Предприятието с основно седалище в баварския град Графенау разработва и произвежда в шест различни локации иновативни продукти, за да отговори на търсенето в световен мащаб. Чрез силните марки AMF Thermatex, AMF Ventatec, AMF Topiq, Heradesign и Donn Knauf AMF предлага изискана гама от продукти за широк спектър от приложения – от административните сгради, през учебните заведения до здравни комплекси Knauf AMF разработва оптимални решения за различни помещения и отговаря на поставените най-високи функционални изисквания.

AMF THERMATEX® – „ФУНКЦИОНАЛЕН И ИНОВАТИВЕН“ Произведените по мокра технология (Wetfelt) пана се считат за световен стандарт за качество и функционални характеристики на продукта. С интегрирането на дизайнерски компоненти при продуктовите иновации AMF THERMATEX® въвежда новаторски компоненти във функционалността и естетичността на модулните окачени тавани. HERADESIGN® – „ТВОРЧЕСКИ И РАЗНООБРАЗНО НЕКОНВЕНЦИОНАЛЕН“ Така изглежда устойчивата акустика. Висококачествените акустични решения от дървесна вата дават възможност за почти неограничено разнообразие в дизайна и последователно допринасят за създаването на екологично годни за живеене пространства. AMF TOPIQ® – „ПРЕМИУМ ЕФЕКТИВНОСТ“ Каширани с акустичен воал и съответно боядисани от лицевата страна и кантовете пана от каменна минерална вата са технологичната

основа на меко минераловатните пана от продуктовата марка AMF TOPIQ®. Продуктите се характеризират с лекота, лесно боравене и максимално звукопоглъщане при най-малка дебелина и съответно височина на окачване. AMF VENTATEC® – „КАЧЕСТВЕН И ЕЛАСТИЧЕН“ Прецизното производство и високото качество на материала определят стандарта на профилите. Специално проектираният дизайн гарантира стабилност, сигурност и еластичност на конструкцията. Особено в комбинация с AMF THERMATEX® се реализира максимално ефективна система окачен таван, отговаряща на възможно най-високи изисквания. DONN® – „КОМПЕТЕНТЕН И СЪВМЕСТИМ“ Реномираната DONN® DX технология съвместно с патентования златен Quick-Release™ клик на напречните профили от дълго време се счита за гаранция за качество при конструкцията за окачени тавани. Голямото разнообразие от продукти осигурява непрекъсната, гъвкава и сертифицирана съвместимост на системата.

45


46

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ОФИС ПАРК ПЛОВДИВ МОДЕРНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ВИЗИЯ И КОМФОРТНА РАБОТНА СРЕДА Текст СВЕТЛ А ДОБРЕВА

Нова, ултрамодерна офис сграда в Пловдив посреща своите наематели тази есен. Инвеститорът „Галакси Инвестмънт Груп“ завърши през октомври първия етап на „Офис Парк Пловдив". От компанията вярват, че това капиталовложение ще съживи икономиката в града и ще спомогне за разкриването на много нови работни места.


ОФИС ПАРК ПЛОВДИВ

47

© ГЕРГАНА ПЕТРОВА


48

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

"Офис Парк Пловдив" отговаря на специфичните изисквания на високотехнологичните компании, които търсят голямоформатни офиси с комуникативно местоположение, подземни паркоместа, в озеленена градска среда. Избраната локация е в непосредствена близост с парк „Отдих и култура“, Гребния канал и „Мол Пловдив". "Офис Парк Пловдив е изключително важна инвестиция от стратегическа гледна точка“, коментира Константин Бояджиев, управител на „Галакси Инвестмънт Груп“. Той е убеден, че проектът ще направи по-ефективна работата на много компании, които навлизат или вече работят в Пловдив и се развиват в областта на аутсорсинг и IT индустрията. ПЪРВАТА КОПКА на "Офис Парк Пловдив" беше направена през март 2015 г. Реализацията на комплекса е разделена на две напълно идентични от конструктивна гледна точка Г-образни сгради (Eтап 1 и Eтап 2), всяка с разгъната застроена площ 8331 кв.м. Конструкцията е стоманобетонна безгредова, оразмерена съгласно разпоредбите на Еврокод 8. Завършената първа сграда се състои от подземен паркинг, партер и шест офисни етажа, всеки от които със застроена площ 1194 кв.м.

За удобство на работещите са предвидени кафетерия, магазини, конферентни зали, зони за рекреация, банков клон. В отделните офиси са обособени кътове за почивка и санитарно-битови помещения. АРХИТЕКТУРНАТА ВИЗИЯ Сградата има модерна и технологична визия, която кореспондира с имиджа на своите наематели. Фасадата е решена чрез умелото съчетаване между стъклена окачена фасада на ETEM E85 с оптимизиран растер и отваряеми части Е45 и Е75, и керамична вентилируема фасада на Creaton, Германия, като чрез ритмичното им редуване е осигурена оптимална осветеност на вътрешните пространства. Плътните части от фасадата са облицовани с алуминиев композитен панел etalbond ® като контрапункт на керамичните плочи. Стъклопакетите са Guardian, с коефициент на топлопреминаване 1.1 W/m2K и висок огледален ефект, който отразява обкръжаващата среда. ИНТЕРИОРИ Вътрешните преградни стени и предстенните обшивки са изпълнени по система сухо строителство на Rigips. Офисните етажи са

© ГЕРГАНА ПЕТРОВА


ОФИС ПАРК ПЛОВДИВ

49 © ГЕРГАНА ПЕТРОВА © ГЕРГАНА ПЕТРОВА


50

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

решени с повдигнат двоен под по система на Lindner, Германия, даващ възможност за свободна конфигурация на инсталациите под него. Пожароустойчивите врати в сградата са произведени от Endoors, Италия, а секционните врати към подземния паркинг от Sommer, Германия. Интериорните врати и декоративните облицовки са изцяло от MDF с покритие в дървесен декор. В санитарите помещения е използван технически камък Silestone, а облицовките и настилките са с гранитогрес на Marazzi и Cerdisa. ИНТЕЛИГЕНТНИ И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ СГРАДНИ СИСТЕМИ Основната климатична инсталация е решена с DAIKIN VRV IV – тритръбна система с инверторни термопомпени агрегати с рекуперация на топлина. Системата позволява едновременно управление на режим отопление или охлаждане, индивидуално във всяко помещение. Сградата се обслужва от три асансьора OTIS – GeN2 COMFORT, два от които са предназначени за 8 лица, а третият – за 13 лица и пригоден за хора с увреждания. Сградата е допълнително подсигурена с електрозахранване чрез автоматичен дизелов генератор GREEN POWER с двигател на VOLVO, първична мощност 550 kVA/440kW и UPS устройство Borri Ingenio 30 kVA/27kW. За всеки офис е предвидено отделно сървърно помещение, охлаждането на което е подсигурено с индивидуална сплит система на DAIKIN и възможност за поставяне на самостоятелен UPS. Контролът на достъпа до паркинга се осъществява чрез електрохидравлични бариери, а в сградата са монтирани турникети HSB-E10 KABA и четци за безконтактни карти, ограничаващи достъпа до офисите на наемателите. В сградата е изградена система за енергиен мониторинг с оборудване на SCHNEIDER ELECTRIC. Новата офис сграда ще направи Пловдив още по-привлекателно място за инвеститорите.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 3


ОФИС ПАРК ПЛОВДИВ

51 © ГЕРГАНА ПЕТРОВА

РАЗРЕЗ

ОБЕКТ "Офис Парк Пловдив", жк „Отдих и култура“, Пловдив ИНВЕСТИТОР „Галакси Инвестмънт Груп“ ООД ПРОЕКТАНТ "Ателие Серафимов Инженеринг“ ООД ОСНОВНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ „Техстрой“ (Груб строеж); „Бибов и Ко“ (Фасади); „Енерджи КА“ (Електро); „Атаро Клима“ (ОВиК) „Протектор БГ“ (Довършителни работи), „Венигаз“ (Вертикална планировка) СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР „ЕК Консулт Пловдив“ ООД ПЛОЩ ИМОТ 5646 кв.м РЗП (ЕТАП 1) 8331 кв.м ПАРКОМЕСТА 91


52

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

КОНСТАНТИН БОЯДЖИЕВ „ОФИС ПАРК ПЛОВДИВ“ ОТГОВАРЯ НА НАЙ-ВИСОКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА IT И АУТСОРСИНГ ИНДУСТРИЯТА

КОНСТАНТИН БОЯДЖИЕВ УПРАВИТЕЛ НА „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“

КОНСТАНТИН БОЯДЖИЕВ

е управител на „Галакси Инвестмънт Груп“ от началото на 2016 г. Преди това е заемал позициите директор „Бизнес развитие“ и директор „Маркетинг и продажби“ в компанията. Завършил e международен бизнес в САЩ.


ОФИС ПАРК ПЛОВДИВ

Г-н Бояджиев, първият етап на „Офис Парк Пловдив“ вече завърши. С какви предизвикателства бе свързано изграждането на модерната офис сграда? Най-важното за нас като инвеститор е, че успяхме да реализираме проекта „Офис Парк Пловдив“ в заложените срокове и изпълнявайки всички предварително зададени параметри на сградата. Междувременно управлявахме и процеса по наемане на офис площи. Съобразявахме се със специфичните изисквания на бъдещите обитатели на сградата, за да бъдe тя най-удобна за тях и да отговаря максимално на критериите им за работна среда. С избора си на коректни изпълнители за строителството и с перфектната работа на екипа на „Галакси Инвестмънт Груп“ успяхме да финализираме един успешен проект. Доказателство за това е и интересът от страна на наемателите. С гордост мога да заявя, че „Офис Парк Пловдив“ е най-добрата сграда, специално построена за компаниите от IT и аутсорсинг индустрията.

Комфортната работна среда става все по-важна за компаниите. Каква е вашата концепция за създаване на интелигентни и високотехнологични офиси? "Офис Парк Пловдив“ отговаря изцяло на изискванията за офис от ново поколение. Още преди старта на строителството ние таргетирахме проекта към бизнеса от IT и аутсорсинг сферата. Това от своя страна налага съобразяването с определени изисквания, които работодателите от тези сектори имат. Водещият ни принцип при създаването на един интелигентен офис е да бъдем гъвкави. Освен задължителната инфраструктурна обезпеченост на най-високо ниво ние сме готови да отговорим и на специфичните нужди, заложени от профила на работещите в тези компании. Става въпрос за екипи от млади хора, които възприемат работния процес по нов начин. Все по-често офисите са оборудвани и със зали за допълнителни дейности, а балансът между работа, забавление и личен живот е приоритет, който се пренася и в офисната среда.

53

Каква е запълняемостта на сградата и от кои сектори са наемателите? По-малко от месец преди откриването сградата бе запълнена почти 80%. Ситуацията е динамична, тъй като постоянно отговаряме на запитвания от страна на бизнеса. Както вече споменах, наемателите са основно компании от IT и аутсорсинг индустрията. Проектът „Офис Парк Пловдив“ отговаря на най-високите изисквания на компаниите от сектора. Добрата локация на сградата, гъвкавите пространства и естествената светлина перфектно се комбинират с отличната комуникационна инфраструктура и оборудване за офиси от висок клас. Кога ще стартира вторият етап на „Офис Парк Пловдив"? В момента сме в процес на проектиране на втория етап от „Офис Парк Пловдив". Интересът и реализацията на вече завършената сграда ни правят оптимисти за успешното продължение на проекта.


56

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ АРХИТЕКТИ Текст РА ДОСТИНА ПОПОВА

ВСЕКИ НАШ ПРОЕКТ Е ВДЪХНОВЕН ОТ СТРЕМЕЖА КЪМ ПОСТИГАНЕ НА СЪЗИДАТЕЛНИ, ИНТЕЛИГЕНТНИ, РЕАЛНИ И ЗАПОМНЯЩИ СЕ РЕЗУЛТАТИ


АТЕ ЛИЕ СЕРАФИМОВ АРХИТЕК ТИ

57 © МАРИЯ СЪБОТИНОВА


58

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

Голямото предизвикателство е да не правим архитектура на всяка цена, да не се посяга на стойностите й. Архитектурата не е чертане, тя е тежко мислене. Стойността на една сграда се оценява в годините. И Айфеловата кула, и операта в Сидни отначало не са били разбрани, но стават емблеми. Понятието представителна архитектура за мен не съществува. Сякаш има някаква тържествена и значима архитектура. Незначителна архитектура по принцип няма. арх. Танко Серафимов, основател на „Ателие Серафимов Архитекти”

Проектантското бюро е основано през 1990 г. от арх. Танко Серафимов, арх. Ваня Серафимова и арх. Радомир Серафимов. Екипът му постепенно се разраства и днес е сред най-големите архитектурни компании в България. Тя включва над 25 служители – архитекти, конструктори, специалисти в областта на градоустройственото планиране и дизайнери, както и над 100 асоциирани инженери, фирми и консултанти. Утвърденото високо качество на проектите е резултат от многогодишния опит на специалистите в проектантския процес. Екипът на фирмата се ръководи от убеждението, че професията архитект е призвание, което стимулира търсенето и създаването на нови хоризонти и стандарти, фокусирани върху заобикалящата ни среда, историческото и културното наследство, природата и екологията. „Ефективността на всеки проект зависи от правилния избор на градоустройствено решение. Задълбоченото изследване на средата ни дава възможност за намиране на най-доброто решение, което да допринесе за устойчиво развитие, да предвиди доброто функциониране на обекта в годините на неговото ползване, като същевременно с това даде на района правилна посока за развитие. Една сграда никога не пренебрегва средата, в която е поставена“, смятат архитектите. В контекста на тази философия „Ателие Серафимов Архитекти“ са разработили и реализирали множество проекти, сред които културни, образователни и здравни сгради, спортни съоръжения, банки, офиси, конферентни и търговски центрове, промишлени сгради, хотели, жилищни сгради, къщи и много други. Сред емблематичните проекти са болница „Токуда“, зала „Булстрад Арена Русе“, реконструкцията на „Двореца на културата и спорта“ във Варна, ИКЕА, „Порше център“, Лот 1 от Първи метродиаметър до летище София, „Алфа Банк“, Заводът за преработка на отпадъци в София и много други. Голяма част от тези сгради са удостоени с номинации и награди от участия в архитектурни конкурси. Сред тях са 11 награди в националния конкурс „Сграда на годината“, множеството отличия за архитектура на Столичната община, на Съюза на българските архитекти, международната награда „Бентли Пропърти“ и много други. В настоящия брой на списание ГРАДЪТ ще ви запознаем с най-новите реализации на „Ателие Серафимов Архитекти”. Това са BLU Offices в София, административната сграда на „Биовет“ в Пещера, „Офис парк Пловдив“ и новооткритият магазин на „Лидл“ в столичния квартал „Младост 2”.


АТЕ ЛИЕ СЕРАФИМОВ АРХИТЕК ТИ

59 © МАРИЯ СЪБОТИНОВА

Успешната ни практика е резултат на устойчивото развитие на компанията, приемственост и креативен подход при всяка задача. Дългогодишният натрупан опит в широката гама от проекти и интелигентният подход в проектирането водят до вдъхновяващ и смислен резултат. арх. Радомир Серафимов, управител на „Ателие Серафимов Архитекти"


60

ГРА ДЪТ

© АЛЕКСАНДЪР НОВОСЕЛСКИ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016


BLU OFFICES

BLU OFFICES ПРОЕКТ ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС Текст АРХ. РА ДОМИР СЕРАФИМОВ

61


62

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016 © АЛЕКСАНДЪР НОВОСЕЛСКИ

BLU Offices е модерен многофункционален комплекс, който се намира на бул. „Брюксел“ 11 в София. Теренът е разположен от източната страна на булеварда в началото на естакадата към летището. В непосредствена близост са сградите на „Порше център“ и „Мазерати център“. BLU Offices заема 48 627.17 кв.м РЗП и се състои от две високи офисни тела (15 етажа) и едно по-ниско тяло – хотел (13 етажа), обединени в основата си от конферентен център (2 етажа). Двете офис кули се отличават с изчистени форми, огледална плоскост на фасадите и фина пластика на детайла, което създава усещането за ефирност на сградите. Хотелът на комплекса е разположен перпендикулярно на офис кулите, които го отделят от шума на булевард „Брюксел“. В центъра на композицията, между трите високи сгради, се намира конферентният блок, който събира 330 души и предлага възможности за организиране на конференции, лекции, приеми, експозиции и др.

СИТУАЦИЯ


BLU OFFICES

63 © АЛЕКСАНДЪР НОВОСЕЛСКИ © АЛЕКСАНДЪР НОВОСЕЛСКИ

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАСТИЧНА ВИЗИЯ Двете офис кули имат изчистени лаконични обеми с подчертан стремеж за създаване на впечатление за „сгради пластини“. Чрез фината пластика на детайла и подчертания вертикализъм, съчетан с „огледалната“ плоскост на фасадите, е търсено олекотяване на обемите и запомняща се архитектура. Меката, елегантна пластика се подсилва от детайлирането на отделните структурни елементи – офиси и комуникационни ядра. Хотелското тяло също е разработено адекватно на предназначението си. Във фасадната му пластика е подчертан конструктивният скелет на сградата. Трябва да отбележим, че в общото архитектурно-пластично композиране и третиране на обемите строго е съблюдаван принципът на единство и хармония при отчитане на спецификата и предназначението на отделните сгради.


64

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016 BLU Offices е проект от най-висок клас, който съчетава офис площи под наем и хотелска част. Комплексът е ситуиран в непосредствена близост до аерогара София на незастроена територия в един от най-бурно развиващите се в архитектурностроително отношение райони на София. Със своето местоположение той може да се оприличи като „врата“ към столицата, тъй като има отлична видимост за пътуващите към летището и центъра на града.

Предмет на проекта бе създаването на съвременен, многофункционален в архитектурнопланировъчно и обемнопространствено отношение комплекс с различни, но взаимно допълващи се функционални групи: подземни паркинги, хотелски и конферентен блок, експозиционни зони и две офисни тела. Архитектурната композиция показва желанието на авторите да намерят ясно и категорично структурно пространствено решение, отчитащо както предназначението на сградите, така и местоположението им.

© АЛЕКСАНДЪР НОВОСЕЛСКИ


BLU OFFICES

65

© АЛЕКСАНДЪР НОВОСЕЛСКИ

ОБЕКТ BLU Offices, София ИНВЕСТИТОР „Радис Груп“ АД ПРОЕКТАНТ „Ателие Серафимов Архитекти“ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛ "Радис Груп“ АД РЗП 48 627.17 кв.м ОФИС СГРАДА А РЗП 14 498.32 кв.м НАЕМНА ПЛОЩ 10 089.94 кв.м ОФИС СГРАДА Б РЗП 14 072.15 кв.м НАЕМНА ПЛОЩ 9884.53 кв.м ХОТЕЛ РЗП 20 056.70 кв.м. Конферентен център, Ресторант, лоби бар, Фитнес център ПАРКИНГ 270 автомобила

АРХИТЕКТУРНА КОМПОЗИЦИЯ В обемно-пространствено отношение комплексът е решен като две високи офисни тела и едно по-ниско тяло – хотел. Високите обеми на офисната група са изтеглени в предната част на парцела, успоредно на булеварда, като по този начин се предлага класическа композиция на нисък обем, фланкиран от две високи сгради. Трите сгради са проектирани като самостоятелни обекти с отделни входове, вертикални комуникации, инсталации и евакуационни изходи, което позволява гъвкавост при бъдещите им експлоатация, управление и поддръжка, както и при евентуална промяна на собствеността. Хотелът е ситуиран перпендикулярно на офисните сгради, отделящи го от бул. „Брюксел“ и шума, с което се осигурява спокойствие за гостите. Влизането в комплекса е решено в централната ос между двете високи офис тела. ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ На партерните етажи на офисните тела са разположени шоуруми и просторни фоайета за офисите, които са изцяло остъклени и успоредни на бул. „Брюксел“. Входовете им са ориентирани към булеварда. Достъпът до тях е осигурен чрез локално платно в рамките на парцела с паркинги за посетители.

Към всеки шоурум е предвидена самостоятелна стълба към второ ниво, където са проектирани самостоятелни офиси. На всеки от етажите на офис телата на площ 715 кв.м са разположени просторни и светли офиси, като на последния етаж към офиса има и голяма тераса, която открива прекрасна гледка към заобикалящото я пространство. Входът на хотела също е ориентиран към булеварда в централна ос между двете високи офис тела. От север, непосредствено зад офисните тела, е предвиден и втори – самостоятелен вход към хотелския комплекс. На партерния етаж на хотела е поместено обширно фоайе с рецепция, частично решено през два етажа с панорамна стълба, водеща до конферентния блок. В непосредствена близост до рецепцията се намира и ресторант за 200 души с кухненския тракт към него. Хотелската част разполага с 400 легла, разпределени в 200 луксозни хотелски стаи. Хотелът предлага и стаи за хора в неравностойно положение. В центъра на композицията, между трите високи тела, е проектиран приемен и конферентен блок на комплекса. BLU Offices разполага с две подземни нива с паркинги.


66

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРТЕР

ОФИС А

ОФИС В

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ 1

ОФИС А

ОФИС В


BLU OFFICES

АЛБЕНА АНАСТАСОВА ПРЕДЛАГАМЕ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВЗИСКАТЕЛНИ КОМПАНИИ

Идеята ни бе да изградим бизнес комплекс в непосредствена близост до летище София, който да осигури всички условия и ресурси, необходими за пълноценното функциониране на една съвременна компания. Затова се спряхме на концепция, съчетаваща офиси, хотел и конферентен център. Възползвайки се от тази комбинация, мениджърите могат да спестят време и усилия в организирането на мероприятията, свързани с дейността на фирмата им. Всички сгради са изградени според европейските стандарти за качество, енергийна ефективност и са оборудвани с найсъвременни хай-тек технологии. Двете бизнес здания разполагат с общо 20 000 кв.м. отдаваема офис площ. Отличават се със стилен интериор, предлагащ иновативни решения за взискателните компании, които очакват гъвкави етажни разпределения и професионален фасилити мениджмънт на изключително конкурентни цени.

67

АЛБЕНА АНАСТАСОВА ИЗП. ДИРЕКТОР НА „РАДИС ГРУП“ АД, ИНВЕСТИТОР НА BLU OFFICES

Best Western Premier Hotel Sofia Airport е в сегмент висок клас на международно равнище и е единственият бизнес хотел в близост до летище София, като едновременно с това предлага лесен и удобен достъп до централната част на града. Хотелът осигурява не само спокойна и уютна атмосфера на гостите си, но и възможности за бизнес срещи и мероприятия, тъй като разполага с няколко заседателни и конферетни зали. Конферентният център е от първостепенно значение за всеки модерен бизнес комплекс. Затова се постарахме да изградим нашия според най-съвременните технически норми и стандарти, оборудвайки го с висококачествени видеоконферентни, озвучителни и мултимедийни системи. Локацията и концепцията на BLU Offices го превъщат в изключително подходяща бизнес дестинация както за мултинационални фирми, така и за регионални централи.

© АЛЕКСАНДЪР НОВОСЕЛСКИ


68

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016


СГРА Д А „БИОВЕТ“, ПЕЩЕРА

69

СГРАДА „БИОВЕТ“ ПЕЩЕРА Текст РА ДОСТИНА ПОПОВА

Само един бегъл поглед към фасадата на най-новата офис сграда в град Пещера е достатъчен, за да разбереш, че тя има специално предназначение. Ромбовидните геометрични форми, с които е изпълнена, предизвикват асоциации с ядра, атоми, молекули, химически формули... И това съвсем не е случайно, защото инвеститор е фармацевтичната компания „Биовет“ АД. Сградата се намира в производствената база на „Биовет“ на ул. „Петър Раков“ в Пещера и се простира на РЗП 3350 кв.м. Запомнящата се визия на зданието е вдъхновена от структурата на ядрото на ароматните въглеводороди, която е в основата на химията и фармацевтиката. Целта на проектантите от „Ателие Серафимов Архитекти“ е да напомнят за спецификата на производството, осъществявано от „Биовет“, както и да създадат емблематична сграда не само за компанията, но и за града.


70

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ИНВЕСТИТОР „Биовет“ АД ПРОЕКТАНТ „Ателие Серафимов Архитекти“ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛ „ЕИС – Строителна компания“ ООД ФАСАДИ профили – Schüco ("Алукьонигщал"), стъкла - Guardian, изпълнени от „ТАЛ Инженеринг”. ОСВЕТЛЕНИЕ „Алтроникс лайт” РЗП 3350 кв.м

"БИОВЕТ" АД е европейски лидер във фармацевтичната промишленост. Компанията се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху пълноценно партньорство с всички свои клиенти. Модернизацията на предприятието в град Пещера и съвременните потребности на администрацията пораждат потребност от изграждане на нова корпоративна сграда, която да отговаря на високотехнологичните изисквания за съвременна офис среда с вдъхновяваща модерна визия. КОНЦЕПЦИЯ Проект е възложен на „Ателие Серафимов Архитекти“ след проведен конкурс от възложителя през 2010 година. Строителството стартира в края на 2014 година. Концепцията на проекта съчетава по интелигентен начин най-добрите строителни практики и съвременни технологии, съобразени със заобикалящата го високотехнологична производствена среда. Сградата е ситуирана в своеобразния устройствен център на предприятието и е изцяло отворена към околната градска среда. Така тя се превръща в център на зоната, внушаваща усещането за „перла в короната“ на квартала.

АРХИТЕКТУРА И ФАСАДНО РЕШЕНИЕ Формообразуването е подчинено на проста и ортогонална структура, позволяваща отлично функционално решение на етажните разпределения, облечено в изчистена и ясна мрежа, създаваща емблематичен силует не само за компанията, но и за града. Предвидената обемна фасадна структура е постигната посредством оригинална система на формообразуване. Концепцията за геометрията на мрежата е инспирирана от хексагоналната структура на бензеновото ядро на ароматните въглеводороди. Тази хексагонална структура е основа на органичната химия и фармацевтиката. Създаването на характерна физико-химична структура чрез ефирност и лекота внушава посланието за модерните и иновативни технологии на фармацевтичната промишленост. От строително-технологичен характер това е постигнато чрез класическа „окачена“ модулна фасадна структура с прости и еднакви хексагонални модули, редуващи се на неотваряеми и отваряеми части тип „клапа". В модулния елемент на фасадното решение е интегриран и корпоративният символ – лого на компанията. Изключително внимание е обърнато на околното пространство, отговарящо на модерните тенденции на един европейски завод. Посредством иновативно фасадно осветление са постигнати ефирност и лекота на обема, създавайки от осветената структура скулптурна инсталация.


СГРА Д А „БИОВЕТ“, ПЕЩЕРА

71


72

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

Главното фоайе посреща с лого на фирмата и от него е достъпен комуникационен възел към цялата сграда

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Сградата се издига на шест етажа, като първите два са доминирани от представително фоайе, обхващащо две нива. С богатото си остъкляване към улицата фоайето изпълнява ролята на малко покрито площадно пространство – продължение на представителната площ пред сградата. Срещу входа на сградата е разположена рецепция за прием на посетители, на чиято стена, в естествено озеленена среда, е позиционирано логото на компанията. Непосредствено до фоайето се намира централният вертикален комуникационен възел с богато остъклено стълбище, част от фасадната композиция. На първия етаж са проектирани заседателна зала, рекреационна зона и административни зони за непосредствен достъп на посетителите. Следващите четири офисни етажа са решени съобразно административните изисквания на компанията. Шестият, последен, етаж е обособен като многофункционален конферентен блок с мобилни

телескопични прегради, даващи възможност за многофункционално планиране съобразно различните събития. Към него са проектирани и съответните рекреационни и обслужващи зони, свързани с потребностите на различните мероприятия. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНОЛОГИИ Енергоефективността на сградата е постигната чрез високотехнологично решение за окачена фасада и стъклопакети, които имат отлични топлотехнически характеристики. Предвидена е централна климатична инсталация с VRF термопомпени агрегати на Mitsubishi Electric. VRF (Variable refrigerant flow) технологията използва екологичния фреон R410A, с рейтинг 0 на разрушаване на озоновия слой. Инсталацията е от последно поколение и е единствената по рода си двутръбна система, използваща инверторна технология и топлинно възвръщане – рекуперация на топлина, позволяваща топлината от охлажданите помещения да се използва в подгряваните.


74

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

По този начин се осигурява целогодишно поддържането на микроклимата в работните помещения с висока ефективност. Параметрите на микроклимата в сградата се следят от сензори за температура и осветеност и са свързани към BMS система, която контролира осветителната и ОВиК инсталации. В днешно време традиционното включване и изключване на осветлението не е достатъчно. Това, от което имат нужда клиентите, са светлинни сцени, които те могат да посочват и настройват в зависимост от ситуацията. За осветлението на сградата са използвани най-модерните и високотехнологични светодиодни (LED) осветителни тела. Те се отличават с висока класа и изключителен потенциал за енергоспестяване.

ИНТЕРИОР И РАБОТНИ ПРОСТРАНСТВА Разделянето на панорамните офиси е решено със стъклени модулни преградни стени с възможност за реорганизация на помещенията при нужда. Сградата е проектирана с висока с двоен под и окачен таван, като е постигната светла височина на помещенията от 3.00 за осигуряване на максимален комфорт на служителите. За благоприятната работна атмосфера в офисите са предвидени звукопоглъщащи материали, така че да се избегнат странични натрапчиви шумове. Това е постигнато с акустични, звукоабсорбиращи материали по пода, таваните и стените. Особено внимание на акустиката е обърнато в конферентния център на шестия етаж. Създадена е модерна и комфортна среда, както и високотехнологична сградна инфраструктура.


76

ГРА ДЪТ

© АЛЕКСАНДЪР НОВОСЕЛСКИ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016


ЛИД Л, СОФИЯ

ПЪРВИЯТ МАГАЗИН ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ НА "ЛИДЛ" В СОФИЯ

Текст РА ДОСТИНА ПОПОВА

77


78

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

© АЛЕКСАНДЪР НОВОСЕЛСКИ

LIDL

е една от най-големите вериги магазини за хранителни стоки в Европа, част от германската Schwarz Gruppe, с над 150 000 служители в над 9000 магазина в повече от 20 страни на континента. Концернът навлезе в България през 2010 година. В момента в компанията работят над 2000 служители, което е увеличение с 53% спрямо 2011 г., а до края на тази година се очаква да се открият още 250 нови работни места. Дружеството отчита двуцифрен ръст на оборота през 2015 г. в страната и е на второ място след „Кауфланд България“ в класацията на търговските вериги. През 2015 г. бе направена и първата копка на втора логистична база на Lidl в област Ямбол, която предстои да бъде открита през 2017 г. и да разкрие още над 200 работни места в региона.

© АЛЕКСАНДЪР НОВОСЕЛСКИ


ЛИД Л, СОФИЯ

79

© АЛЕКСАНДЪР НОВОСЕЛСКИ

Първият търговски обект, изграден според новата концепция на германската верига „Лидл“, отвори врати през септември в квартал „Младост 2“ в София. Той е построен върху терен от 6618 кв. метра, разположен до кръстовището на ул. „Андрей Сахаров“ и бул. „Андрей Ляпчев”. Това е и първата по рода си интелигентна сграда в ритейл сектора в България, която ще получи възможно найвисокото ниво на международния сертификат BREEAM – „Изключително“. Проектът е изцяло фокусиран върху идеите за енергийна ефективност и опазване на околната среда, оптимална функционалност на пространствата за клиенти и служители, подобрен дизайн и комфорт. Дискаунт веригата ще ползва модела за следващите си нови обекти, като постепенно ще променя и старите си магазини. НОВ ДИЗАЙН НА ИНТЕРИОРА Първият магазин от ново поколение на "Лидл" в България се отличава с модерен дизайн на фасадата и интериора. Дизайнът на вътрешните пространства е оптимизиран, така че да се създадат повече простор и удобства не само за посетителите на магазина, но и за неговите служители – всички коридори за разширени с 10% с цел по-голямо удобство на клиентите при пазаруване, премахнати са окачените тавани, което създава ново пространствено

усещане. Изцяло променената фасада осигурява много дневна светлина, което допълнително засилва подобреното вътрешно пространство и чувството за простор. В интериора се акцентира върху малко на брой модерни цветове и въвеждането на естествени материали (дъб) при облицовката на регалите, което създава допълнителен уют. Площта на търговската зала също е увеличена, така че да достигне над 1100 кв. метра. Оптимизирани са също и зоните на седемте каси и регалите. Социалните помещения за служителите са разположени на второ ниво, за да се освободи повече търговска площ на първото ниво. Оформени са удобни и уютни помещения за хранене и отдих на служителите, както и зала за обучения. Площта на стаите за персонала е разширена от 90 на 200 кв.м, като е осигурена и повече естествена светлина. Пекарната на магазина е обновена изцяло, като е разположена в близост до входа на магазина, а печивата са презентирани в Г-образни отворени регали с улеснен достъп за клиентите. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Едно от най-големите нововъведения в тази концепция е енергийна ефективност. Сградата е оборудвана с висококачествени сградни инсталации за доставка на свеж въздух, дневна светлина и по-добра акустика. Въведена е


80

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ИНВЕСТИТОР „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО“ КД ПРОЕКТАНТ "Ателие Серафимов Инженеринг“ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛ „Аргогруп Екзакт“ ООД КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР "ММВ Инженеринг“ ЕООД КОНСУЛТАНТ BREEAM арх. Андрея Момерин РЗП 2178 кв.м

© АЛЕКСАНДЪР НОВОСЕЛСКИ

BMS система за управление на сградните инсталации, която позволява автоматично управление и мониторинг на всички точки на консумиране на енергия. Тя регулира автоматично осветлението, температурата и фасадните щори, които се спускат при силна светлина, а при скорост на вятъра над 6 метра в секунда се вдигат, за да не се скъсат. Хладилните витрини в търговската част също са снабдени с автоматизирани щори. След края на работния ден те се спускат автоматично и задържат хладния въздух при продуктите, спестявайки енергия за охлаждане през нощта. С цел намаляване на вредното въздействие върху околната среда и в унисон с европейските директиви за намаляване на използването на парникови газове, влияещи на глобалното затопляне, хладилната инсталация и климатичната система работят с безвреден за околната среда хладилен агент – пропан R290 и вода. Забраненият фреон R22 не се използва в инсталациите на магазини "Лидл" (нито в съществуващите, нито в новоизграждащите се). Климатизацията на сградата е разработена така, че за отопление през зимата се използва отпадната топлина от хладилното оборудване (което работи с безвредния агент). Вентилацията на магазина позволява за темпериране на постъпващия пресен въздух в помещенията да се използва топлината/студът от излизащия отработен въздух. Осветлението е изпълнено изцяло с енергоспестяващи LED лампи, включително и на паркинга. След края на работното време се извършва автоматично намаляване на осветлението с над 60 процента. Благодарение на всички тези мерки магазинът използва

с 30% по-малко енергия, отколкото ако е проектиран и изпълнен като стандартна сграда. Като следваща стъпка предстои монтирането на фотоволтаични панели на покрива на магазина и две станции за зареждане на електрически автомобили на паркинга. АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ Магазинът има два етажа и се състои от две основни зони търговска зала и зона прием стока. Покривната конструкция в двете зони е на различна височина, варираща от 5 до 7.5 метра. Фасадният облик на магазина е променен изцяло и се отличава с двуделно разделяне на материалите - фасадна мазилка в съчетание със сива алуминиева обшивка. За строителството са използвани дълготрайни строителни материали. Сградата има ефективна топлоизолация, със завишени спрямо нормативните изисквания показатели. Остъкляването е с енергийно ефективен троен стъклопакет, също с по-добри от нормативно изискваните показатели. За витрини и прозорци се постига коефициент на топлопреминаване 1,1W/м2К. По тази начин се цели намаляване на необходимата енергия за отопление/охлаждане и съответно намаляване на вредните въглеродни емисии. Паркингът пред магазина разполага със 73 паркоместа, които са по-широки спрямо стандартите, изисквани по закон. Изготвен е и ландшафтен проект за озеленяване на свободните площи в парцела на магазина съгласно плана за биоразнообразие на Столичната община.


ЛИД Л, СОФИЯ

81

МИЛЕНА ДРАГИЙСКАДЕНЧЕВА ПЛАНИРАМЕ РЕДИЗАЙН НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МАГАЗИНИ

© АЛЕКСАНДЪР НОВОСЕЛСКИ

МИЛЕНА ДРАГИЙСКА-ДЕНЧЕВА УПРАВИТЕЛ НА „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ"

Откриването на този магазин е потвърждение за нашия дългосрочен инвестиционен ангажимент и развитието на бизнеса ни в страната. Българският магазин отваря врати по-малко от година след премиерата на новата концепция в Италия. Той е 20-ият за София и третият в жк „Младост“. Всички следващи магазини Lidl в България, които са самостоятелни обекти, ще бъдат построени по този модел. Тази година отваряме още два магазина с изцяло нова визия. Единият се намира в "София Ринг мол" и е първият ни обект в столичен мол. Вторият магазин ще бъде в Благоевград, където марката стъпва за първи път. През 2017 г. планираме да открием поне още пет обекта в страната. Мислим и за редизайн на съществуващите магазини, но той ще бъде осъществяван по-плавно, тъй като найстарите от тях са едва на шест години, а средната

възраст е 3.5 години на цялата филиална мрежа. Като начало ще бъдат обновени първият Lidl в „Младост“, този на ул. „Резбарска“ и обектът в „Дружба". Строителните разходи за обект от новата концепция на Lidl са с около 10% повече от строителни разходи спрямо настоящите обекти на веригата. Строителната площ на магазина е запазена за сметка на преустройство на вътрешните пространства. И в новата концепция, с променените дизайн и архитектура, клиентите ще открият това, което е най-характерно за „ДНК“-то на Lidl – оптимално съотношение качество – цена. Лидл е начин на мислене. Ние сме силни благодарение на глобалната си принадлежност, но и на националното напасване.


82

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

КОМПЛЕКС „ЕЛИЗИУМ“

Текст ЙОАНА ИВАНОВА

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА


КОМПЛЕКС „Е ЛИЗИУМ"

УЮТ И КОМФОРТ В ЗЕЛЕНА СРЕДА

83

Текст ЙОАНА ИВАНОВА


84

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ПРОЕКТ "Елизиум" РЗП 21 389 кв.м ИНВЕСТИТОР "Юнион асетс" ПРОЕКТ "ПроАрх“ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛИ "Зигурат“ ЕООД и „Юнг строй" ПЪРВИ ЕТАП 268 апартамента ВТОРИ ЕТАП 82 апартамента, фитнес, СПА и плувен басейн

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА


85 КОМПЛЕКС „Е ЛИЗИУМ"

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА


86

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ИСТОРИЯ В края на 2014 г. недостроените сгради и парцелът под тях на проектa „Уинслоу гардънс“ са продадени от Winslow Developments на „Юнион асетс“, част от „Юнион груп". Осем години след началото на проекта той е възобновен през юли 2015 г. След закупуването на комплекса новите собственици се заемат с реализирането на уличната регулация и облагородяването на района. Изградени са мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура – канализация, водопровод, кабели средно напрежение и газопровод. Компанията изгражда за своя сметка външните връзки и ги дарява на Столичната община и експлоатационните дружества. Успешното прокарване на външните връзки чрез закупуване на части от имоти, попадащи в улици по регулационния план, води до получаване на разрешение за ползване за първия етап на комплекс „Елизиум“.

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА

ЕТАПИ НА ПРОЕКТА На първия етап в рамките на комплекса в експлоатация са три жилищни блока (блок 1, блок 2 и блок 6), състоящи се от 268 апартамента с обща РЗП 41 960 кв. метра. Вторият етап включва изграждането и пускането в експлоатация и на блок 5 с нови 82 апартамента, както и на фитнес и СПА центъра с плувен басейн с обща РЗП 14 108 кв. метра. Други показатели при приключване на първия етап: Площ на УПИ – 21 380 кв.м Застроена площ – 4367 кв.м Разгъната застроена площ – надземна – 26 572 кв.м Плътност на застрояване – 20% Кинт – 1.27 Процент на озеленяване – 50

В паркова среда са разположени 4 жилищни сгради, съдържащи различни типове апартаменти с висока степен на удобство и комфорт


КОМПЛЕКС „Е ЛИЗИУМ"

87 © МАРИЯ СЪБОТИНОВА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Квартал „Манастирски ливади“ е един от найбързо развиващите се райони на столицата. Разположението му е в близост до Витоша и престижните квартали „Бояна“, „Драгалевци“ и „Киноцентър“. Кварталът се характеризира с тиха и спокойна атмосфера, уникален микроклимат и чист въздух. Лифтът, достигащ сърцето на планината и ски пистите, се намира в непосредствена близост. На територията на "Манастирски ливади" се намират МБАЛ „Света София“, бутикови магазини, заведения от сферата на услугите и забавленията. В близост има поликлиника, спортна зала, три реномирани училища. ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ Сградите са изградени от керамични тухли с дебелина от 25 и 12 сантиметра, съответно за външните и вътрешните стени. Отделено е специално внимание на топлоизолацията на сградите чрез мазилки, минерална вата, EPS, както и вентилируема окачена фасада. Изградената отоплителна инсталация е с топлоносител вода и параметри 80/60 оС. Отоплителните тела са алуминиеви радиатори.

Във всички входове има асансьори, които обслужват жилищните етажи и подземния паркинг. Всички апартаменти се продават със склад и възможност за избор на паркомясто към тях. Блок 1 се състои от седем жилищни входа, в които има 143 апартамента (3 петстайни, 14 четиристайни, 50 тристайни, 74 двустайни и 2 студиа). Блок 2 се състои от пет жилищни входа, в които има 101 апартамента (1 петстаен, 3 четиристайни, 42 тристайни, 40 двустайни и 15 студиа). Блок 6 се състои от три жилищни входа, в които има 24 апартамента (20 четиристайни и 4 тристайни). При проектирането на жилищата е търсено максималното окапацитетяване на площта при оптимално функционално разпределение. Всяко жилище има поне една тераса. Всички жилища се продават със степен на завършеност до шпакловка и замазка. На разположение на живеещите и техните гости в рамките на комплекса ще функционират супермаркет, заведение за бързо хранене, аптека, фризьорски салон, детска градина. СПА центърът е с площ близо 1500 кв. метра. В него

Комплексът предлага на своите обитатели възможността да ползват добре оборудван спортен комплекс, разполагащ с плувен басейн с размери 25/10 метра, фитнес и СПА център. В дворната площ е разположено мултифункционално спортно игрище


88

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА

ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ


КОМПЛЕКС „Е ЛИЗИУМ"

89

функционират закрит плувен басейн, масажно студио, финландска сауна, билкова сауна, парна баня, джакузита, зала за аеробика и салон за фитнес. Освен детски кътове в парка има и забавления за възрастни като спортни уреди и барбекю зона. УПРАВЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСА Спокойствието и сигурността на жителите са гарантирани от фирма за фасилити мениджмънт, която оперира на територията на комплекса и в съответствие с поетите от нея договорни задължения обезпечава 24-часова охрана с жива сила, 365 дни в годината, контрол на достъпа на всички лица и автомобили, денонощно видеонаблюдение и видеозаснемане на входовете, подходите, подземния паркинг и общите части. Обезпечени са и поддържане на озеленяването и осъществяване на съответните мероприятия за тази цел, почистване на подземните паркинги, жилищните входове, алеите и прилежащите улици от сняг и всякакви отпадъци, поддръжка на техническите съоръжения в комплекса, предприемане на необходимите действия в случай на аварии и неотложни ремонти.

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЛОК 1

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЛОК 6


90

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

АРХ. ПЕНКА СТАНЧЕВА В НОВИЯ ТИП УЧИЛИЩНА СРЕДА ВСИЧКО Е МОБИЛНО, АДАПТИРА СЕ КЪМ ПРОЦЕСА

АРХ. ПЕНКА СТАНЧЕВА ЧЛЕН НА ЖУРИТО В КОНКУРСА „УЧИЛИЩА НА БЪДЕЩЕТО“, ОРГАНИЗИРАН ОТ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ И „АКАДЕМИЯ ГРАДЪТ", АВТОР НА ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. РАЗГРАД, СПЕЧЕЛИЛ ПЪЛНА СУБСИДИЯ ПО ПРОГРАМА НА „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ 2016Г“ Арх. Станчева, какви са ключовите изисквания, залегнали в едно задание за проектиране за нова училищна сграда? Заданието за проектиране на училищната среда зависи от спецификата на прилагания учебен процес. За радост все повече хора разбират, че знанието се придобива подобре в свободна среда, че наложената или заучена наизуст информация не служи добре в живота. Именно на този принцип се трансформират или изграждат някои нови училища у нас. Целта е да се създадат предпоставки за повече неформална комуникация между децата и този, който им предава знанията. В проектите се появяват атриумни пространства, подвижни мебели, зони, в които се водят разговори, правят се проекти по групи. Границата между класна стая и коридор постепенно отпада – заниманията се провеждат във всяко пространство на сградата. Променя ли се схващането за взаимодействието на различните групи в училище и тяхното ежедневие? Според някои съвременни схващания за учебния процес образованието обръща все повече внимание на занимания, в които се решават конкретни проблеми в група. Разработват се проекти, в които всеки от участниците в групата допринася с нещо според възможностите и качествата си. „Наливането“ на


У ЧИЛИЩ А НА БЪДЕЩЕТО

Първа награда Виолетка Славова, Мария Стайнова, Politecnico di Milano/УАСГ за проект Център по природни науки и предприемачество, ОУ „Никола Вапцаров“, Берковица

информация в главите на децата от позицията на авторитета на преподавателската катедра започва да отстъпва място на диалога между деца и възрастни. У нас вече са факт първите места, които прилагат тези принципи за работа с децата. Как физически се организира процесът на учене в този нов контекст на взаимодействие? Организацията на този тип пространства навярно ще се стори на много от традиционалистите хаотична. В този тип училищна среда всичко е мобилно, променя се. Също както в живота и там всичко се адаптира към процеса, към конкретната ситуация. Но за нашите балкански постсоц разбирания това граничи с хаос. На практика не е така. При

91

работата ни по такъв тип проект изградихме определен брой сценарии, за които подготвихме нужните мебели и пособия. Така учителят разполага с инструментариум, с който би могъл свободно да импровизира по време на учебния процес. Той е по-скоро наравно с децата, а не на катедра върху подиум. Децата не стоят едно зад друго, те са по-скоро в кръг, лице в лице или на една обща голяма маса за цялата група. За радост такъв тип чудесни решения се видяха наскоро в конкурса на „Академия Градът“ в раздела „Училища на бъдещето“. Всичко това звучи чудесно, но приложимо ли е наистина подобен тип образование у нас? Истината е, че обществото ни е слабо подготвено за масово прилагане на подобен тип


92

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

Втора награда – Евгения Ефтимова, Лесотехнически университет, за проект ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ, Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, Тетевен

обучение. Възрастните, които са подготвени да дадат свобода и чрез нея да извлекат знанието, не са много. Това, което може да ни кара да сме оптимисти, е фактът, че вече се формират общности (независимо дали това са родителите или учителите), които имат интереса и смелостта да предприемат стъпки в такава посока. Децата са готови за такова взаимодействие – да учат, пробвайки, играейки, това е тяхното естествено поведение. Възрастните също се учат в този тип процес – на доверие, на това да намалят контрола над децата. Но и самото семейство трябва да е свършило немалко предварителна работа преди детето да отиде в училище - трябва да е дало

едновременно свобода и възпитание на детето. А този баланс изисква внимание и грижа, той е колкото прост за постигане, толкова и сложен. Аз смятам, че с течение на времето младите родители ще започнат да подсказват с поведението си, с работата си, че както офисът се трансформира във все по-мобилна, нефиксирана, адаптивна среда, така и класната стая следва да се превърне именно в такъв тип пространство. Актуални въпроси си ли са акустиката и третирането на светлината, променя ли се тяхното решаване? Акустиката и светлината са важни. Но те са два елемента в един много по-широк контекст. Изграждането на


У ЧИЛИЩ А НА БЪДЕЩЕТО

Първата специална награда – Биляна Асенова, Саша Чабати, Anhalt University of Applied Science, за проекта "Oбитаеми стени", проект за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Ветрен.

естетически критерии посредством учебната среда е една от важните задачи, стоящи пред подобен тип проекти. Цветността, визуалната хигиена на обитаване, поддържане на места без безразборно „окичване“ с рисунки или оцветяване - това е едрата рамка. И в тази рамка трябва да се мисли за много неща, в това число за навлизането на достатъчно дневна светлина, за добрата изкуствена светлина, за това стаите и коридорите да не са празни и кънтящи, мебелите да са удобни и безопасни. Как навлизат дигиталните технологии? Дигиталните технологии навлизат в живота на всички изключително

93

Втората, специална награда – Деница Иванова, ВСУ „Любен Каравелов“, за проект на Многофункционален център за комуникация и творчество, СОУ „Петко Рачев Славейков“, Трявна

бързо. Децата не правят изключение – те все повече познават как се работи със съвременната техника (компютри, таблети, телефони) още преди училище. Наличието и използването на дигитални технологии в училищата все повече е факт. Важно е обаче още в начална възраст да се работи по изграждане на хигиена на ползване на тези технологии, култура на извличане и филтриране на информацията. За целта се изисква самите възрастни да са съзнателни и именно те да предадат на децата този баланс между технология и традиция.


94

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

БЕЛВЮ РЕЗИДЪНС


БЕ ЛВЮ РЕЗИДЪНС

95 В естествената зелена среда на Южния парк на престижния столичен квартал "Лозенец" вече е завършен нов впечатляващ жилищен проект - "Белвю резидънс". Сградата се отличава със своята индивидуалност, изчистен дизайн и се вписва хармонично в околното пространство. Първото впечатление е от фасадите от стъкло, камък, метал и дърво, които естествено съответстват на обкръжението си. Дизайнерският вход по идея на Studio Mode създава усещане за "магическа" визия. Обитателите на сградата влизат във фоайето по дизайн на екипа на Светослав Тодоров, където меката светлина се излива над рецепцията от впечатляващ свод с релеф "пчелна пита". Нагоре водят стълби и коридори, настлани с италиански бял камък. Апартаментите са 6 апартамента, осигурени с просторен и удобен подземен гараж. Високите тавани създават усещане за обем и светлина, а прозорците гледат към планината, града или парка. Голяма спалня с гардеробна и баня, две спални с баня, килер и четири големи тераси осигуряват комфорта на жилищата. Всеки апартамент има собствен стил и атмосфера по проект на различно дизайнерско студио с висококачествени мебели, осветителни тела и текстил. Изпълнението на основните елементи и на детайлите от висококачествени материали със съвременни технологии създава усещане за лукс. Всички материали са от най-високия сегмент - от градивата и мазилките до висококачествени настилки, шумоизолация и топлоизолации, врати и обков, дограма, съвременни системи за пожароизвестяване, видеонаблюдение и охрана. Инвестиционното дружество се грижи за поддръжката на общите части, озеленяването и почистването на двора. Добре познатото име на компанията предприемач вече е гаранция за качество. "Бигла III" е с 25-годишен опит в строителство на жилища с реализирани десетки висококачествени сгради, за някои от които дружеството е носител на национални и международни отличия.

© 3inSpirti

СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ, STUDIO MODE, ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН ФОАЙЕ И ШЕСТИ ЕТАЖ

СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ, STUDIO MODE Концепцията е качество на живот, което се определя от много фактори - начина, по който живееш, местата, които посещаваш, дома, който обитаваш. Това доведе до нашия специфичен избор на концепция и материали в хармония с разбиранията ни за качеството на живот - естествени материали и дървесни видове като орех и ясен с подчертаване на натуралния произход на материала, коментира Светослав Тодоров, автор на интериорния дизайн на фоайето и шестия етаж. Посетителят веднага се впечатлява от входната врата - огромна и внушителна, която изпълнява своята представителна цел - подобаващо усещане за достъп в една луксозна сграда. Първото впечатление е много важно - когато влезете, да не виждате сградите, а зеленината и парка, затова направихме скосяване - т.нар. контролиран поглед, за да може посетителят да вижда само зеленината и да остава с впечатлението, че от двете страни има парк, като витрината е от пода до тавана. Ето защо куполът във фоайето след скосяването даде възможност да увеличим усещането за пространство. Всички елементи във фоайето са скрити, което създава специфичен ефект. Светослав Тодоров е завършил Лесотехническия университет в София. През 2003 г. създава студио MODE за интериорен и мебелен дизайн. Носител е на престижни отличия като Restaurant and Bar Design Awards за 2012 г. за кафе Graffitti - Варна, и за 2014 г. за софийския Night Flight, American Architecture Prize и Architizer A+ Awards за Flash Банско. Вдъхновение и амбиция младият дизайнер черпи от световните постижения в архитектурата и интериорния дизайн и по този начин формира личните си възгледи за функционалност, естетика, ергономия и красота с цел създаване на хармонична среда за обитаване.


96

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ИНЖ. КРАСИМИР ШАЛЕВ „БЕЛВЮ РЕЗИДЪНС“ Е В НАЙ-ЛУКСОЗНИЯ ЖИЛИЩЕН СЕГМЕНТ

ИНЖ. КРАСИМИР ШАЛЕВ УПРАВИТЕЛ, "БИГЛА 3"

КРАСИМИР ШАЛЕВ

е съсобственик и управител на строително-инвестиционната компания "Бигла III" ООД. Фирмата е създадена през 1991 г. и досега е изградила десетки луксозни жилищни и бизнес сгради в страната. Главен изпълнител е на най-големия детски научен център в Югоизточна Европа - "Музейко" в София. Като естествен процес на развитие през 2003 г. е създадена "Бигла Консулт" ООД, която поема инвестиционната и посредническата дейност на компанията. През 2011 г. е основана и "Бигла Транс" ООД, чиято дейност е свързана с транспорт и строителна механизация. Целта е да бъде обединен целият цикъл в сферата на недвижимите имоти: инвестиции, строителство, управление на собствеността. "Бигла III" е носител и на множество национални и международни награди за качествено изпълнени обекти.


97

Инж. Шалев, може ли да представим един от актуалните ви проекти - "Белвю Резидънс"? Бутиковата жилищна сграда „Белвю Резидънс” се намира в кв. "Лозенец", един от най-елитните квартали в столицата, на бул. „Арсеналски” 121. Сградата е разположена на самия вход на Южния парк, което предоставя несравнима гледка на всяка резиденция в сградата. Паркът същевременно осигурява на обитателите тишина, зеленина и спокойствие. „Белвю Резидънс” е само на няколкостотин метра от бул. „Витоша”, „Сити Център”, „Парадайз Център”, което пък осигурява бързия достъп до централните части на столицата. Идеята беше да се изпълни сграда със завършени настилки, стенни покрития, бани и кухни, с различни проектанти, за да бъдат етажите различни. Апартаментите са обзаведени до ключ с цел отдаване под наем. Архитектурата и дизайнът са дело на едни от най-добрите архитекти и интериорни дизайнери в България. Сградата разполага с шест резиденции, разположени самостоятелно по етажите. Светлата площ на жилищата е 3 м. На входа на сградата се разполага луксозно фоайе с рецепция, което посреща живеещите и техните посетители. Как оценявате проекта от инвестиционна гледна точка? „Белвю Резидънс“ е в найлуксозният сегмент, предлаган при продажбите на имоти, таргет са ни мениджъри и управители на големи компании у нас. Реализира се много успешно както при продажбите, така и при наемите. Има хора от тази таргет група, които са готови да платят колкото е необходимо, ако получат нужния имот, отговарящ на техните изисквания за качество на живот. Тайната на успеха ни е, че ние успяхме да покрием високите им изисквания. Какво е състоянието на пазара на жилища в момента, какви са основните сегменти, в които ще работите? Пазарът отчита възходящ тренд от около две години насам и смятам, че ще се задържи тази тенденция поне до края на 2017 г. Има голямо търсене, затова и предлагането, разбира се, се повиши. Излязоха отново много нови и добре забравени стари строители на пазара, но за разлика от миналото десетилетие клиентът днес е много по-добре информиран (благодарение на съвременните комуникационни средства) и изисква качество и добра инфраструктура за новия си дом. Сегментът, в който "Бигла 3" ООД винаги е работила и ще продължим за в бъдеще да работим, е висококачественото строителство, съчетано с добрата локация и инфраструктура с естетически издържана и практична архитектура.

© CANDELERO PHOTOSHOOTS


98

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

АПАРТАМЕНТ ТРЕТИ ЕТАЖ, ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН АРХ. АДРИАНА АНГЕЛОВА Първоначалната идея на инвеститора беше да се експериментира, а именно да се изпълни сграда със завършени настилки, стенни покрития, бани и кухни. За целта бяха наети различни фирми и проектанти за всеки от етажите с идеята те да бъдат различни. Впоследствие беше взето решение някои от апартаментите да се обзаведат до ключ с идеята да се отдават под наем. Апартаментът на трети етаж, върху който работех, беше един от тях, разказва арх. Адриана Ангелова. Той е на площ 200 кв.м и включва: три спални, три бани, дневен тракт с кухня и кът за камина. Светлата височина на помещенията е 3 метра. Концепцията на интериора е модерна визия, но нетипично изчистена и минималистична. Използвани са повече материали и цветове за създаване на неповторим уют и собствена идентичност. Като цяло гамата е представена от топли кафяви и светли цветове, което изразява и връзката със заобикалящата паркова среда в сърцето на столицата. Масивните дървени плотове в кухнята и паркета от естествен бамбук внасят допълнителна екзотична нотка. Много голяма роля оказва и светлата височина на таваните от 3 метра, която е подчертана със специално изработени осветителни тела и огледала, които освен декоративна имат и осветяваща помещението функция. Големите прозорци разкриват неповторимата гледка към парка и нощна София. Един от най-интересните моменти на този интериор е голямата баня със своя различен дизайн и смели решения: стените са покрити с гранитогрес в цвят бяло дърво, естествен вулканичен камък и тиково дърво, една от стените е решена с оформянето на три ниши, затворени със затъмнено стъкло, зад което са поставени растения с декоративно осветление. Тук отново има присъствие на топлия кафяв нюанс дори в санитарията, която бе специално изработена. Заедно с инвеститора ползвахме изцяло български производители за мебели, осветителни тела, мека мебел и др. Идеята ни е да покажем, че в България има развитие и отлично качество на производство в мебелния бранш. Това, от друга страна, дава поголяма свобода на нас, архитектите и дизайнерите, да реализираме изцяло свои идеи и решения.

© DEYAN TOMOV


БЕ ЛВЮ РЕЗИДЪНС

99

© DEYAN TOMOV

АПАРТАМЕНТ ПЕТИ ЕТАЖ, ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН АРХ. ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА Елегантност и стил е мотото на този градски апартамент на петия етаж, без излишна напудреност, с идеята за лукс и комфорт, в непосредствена близост до Южния парк, имащ за цел да те приеме и приюти след забързания работен ден. Спокойните и топли тонове са навсякъде с идеята за баланс и уют. Едно съвременно модерно жилище със спокойна атмосфера и ретро привкус. Бежовите нюанси се разчупват туктам от синьо-зелени и горчичени щрихи за по-свежо усещане, присъстващи в килимите и декорациите, коментира арх. Златина Георгиева. Дневната зона обединява трапезарията, меката мебел с TV композицията и къта с камината. Силни линии, подчертани от шевовете на дивана William на Ditre Italia от Workshop MARTINELI, в комбинация с меки материи от лен, памук и вискоза допринасят за топло, кадифено усещане. Осветлението с бляскаво излъчване е дизайн и изработка на Studio Italia Design, модел Sky-Fall. Формата, напомняща гарафа за изискани вина, овладява изкуството на стъклото с най-новата LED технология и спира дъха в скъпоценно бронзово съвършенство. Текстилът за завеси е на френската фирма Casamance, серии Illusion, Arisona. Идеята за "домашното огнище", в което да се отдадеш с удоволствие на интересна книга, е пресъздадена от удобни, "прегръщащи" те кресла в стил 60-те години, модел Vela, отново на Ditre Italia, и камината с каменна облицовка, "кантирана" от затворени с опушени стъкла библиотеки. И баните не изневеряват на стила - мраморни плочи и 3D ефекти на Atlas Concorde Ceramiche, отново в унисон с идеята за топлото бежово в комбинация с дърво. Мебелите в интериора, включително баните, са от Workshop MARTINELI.


10 0

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

АПАРТАМЕНТ ВТОРИ ЕТАЖ, ИНТЕРИОР ГАММА ДИЗАЙН Съчетаването на чистата визия с функционалността е основната концепция, заложена в реализацията на този проект, споделя Десислава Динева, автор на интериорния дизайн на първия и втория етаж. Това беше и целта на нашия екип, ангажиран с разработването на основните стилистични насоки и функционални връзки на интериора. Ежедневието на съвременния човек е толкова динамично, глобализирано, фокусирано в успеха, че нашата водеща идея беше да създадем пространство, създаващо усещане за спокойствие и забавен ритъм, топлина и уют. Мястото е с изразена индивидуалност, присъствие и запомняща се физиономия.

© DEYAN TOMOV


БЕ ЛВЮ РЕЗИДЪНС

Ежедневието на съвременния човек става все по-динамично, затова е все по-важно жилищното пространство да създава усещане за спокойствие и уют. Желанието за по-високо качество на живот и съчетаването на визия и функционалност определят избора на качествени материали в изграждането на жилищни обекти. Основните критерии за качество се определят от пазара и ползвателите и в крайна сметка определящи фактори са наличието на общностни пространства, флексибилността на пространствата, възможностите за комуникация и развлечение.

Сградите все повече надграждат средата, силуета и зоната, в която са разположени. Изискванията към средата на обитаване, комфорта и функционалността на жилищата са много по-високи както от страна на инвеститора, така и от страна на купувачите на жилища. Апартаменти с две спални са едни от предпочитаните жилища за 2016 г., показват последните проучвания. Критериите за избор на имот включват качество на средата, качество на строителството, функционално разпределение, локация, добра налична инфраструктура, бърз и удобен достъп, зеленина, социална инфраструктура. Все поважни стават комфортът на жилището, размерът на помещенията, броя санитарни и обслужващи помещения, а качественият и ексклузивен интериорен дизайн са още един начин за надграждане на проекта и за максимален психологически комфорт на обитателите.

101


102

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

THEBATHROOM ОТВОРИ ВРАТИ

АЛЕКСАНДЪР БОЯДЖИЕВ АРХИТЕКТ-ДИЗАЙНЕР БОЖАНА ЙОРДАНОВА ИНЖЕНЕР-ДИЗАЙНЕР

Приликите между София и Лондон са толкова много, че е невъзможно да ги изброим. Да кажем коя е от тях е найголяма също е трудна задача. Едно нещо обаче е сигурно – този месец българската столица се сдоби с ново бижу, а единственият му еквивалент в Европа е стратегически позициониран в сърцето на Лондон. Името на това „бижу“ е TheBathRoom – най-новият извор на идеи и ресурси за интериорния дизайн на банята. ДИЗАЙНЕРСКИЯТ ХРАМ Е ДЕЛО НА „ИДЕАЛ СТАНДАРТ" Заслугата за появата на TheBathRoom в София е на „Идеал Стандарт“ – компанията, посветила над 200 години на създаването на идеалната баня, която съчетава в себе си перфектния баланс между красота и функционалност. „СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА“ ЗА ДИЗАЙНЕРИ И АРХИТЕКТИ Още от пръв поглед всеки посетител ще забележи, че TheBathRoom не е обикновен шоурум с богат асортимент от продукти за банята. Това, което го прави наистина уникален, e изключително приятната и вдъхновяваща атмосфера и професионалните консултации на усмихнатите домакини. Всеки детайл от интериора на изпипан до съвършенство. Пространството е проектирано специално според нуждите на дизайнерите и архитектите, които искат да превърнат всяка баня в сбъдната мечта. Освен това продуктите на „Идеал Стандарт“ са само малка част от достойнствата

на шоурума. Той се отличава с автентичната си атмосфера, неповторимия си интериор и топлото посрещане на домакините – инженер-дизайнер Божана Йорданова и архитект-дизайнер Александър Бояджиев. Те са винаги на разположение на гостите и са готови да помогнат с ценни съвети и иновативни предложения. Благодарение на тях клиентите на шоурума не само ще се запознаят с найновите продукти и тенденции в интериорния дизайн на банята, но ще получат и професионални насоки как най-добре да ги имплементират и съчетаят в своя дом или офис. КРАСИВО И ФУНКЦИОНАЛНО В допълнение към традиционните си функции TheBathRoom ще организира специализирани мероприятия и работилници за студентските и академичните среди. Те ще бъдат посветени на различни теми, но това, което ще ги обединява, е вечното търсене на перфектния детайл в работата и идеалния баланс между красота и функционалност. TheBathRoom се намира на бул. „Тотлебен“ №2, в непосредствена близост до една от най-емблематичните за София забележителности – Руски паметник. Шоурумът е отворен за клиенти с работно време от понеделник до петък от 9:00 до 18:00 часа.


ADVERTORIAL

103


10 4

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016


КОМПЛЕКС +ЕВЪРГРИЙН"

ЖИЛИЩНА СГРАДА „ЕВЪРГРИЙН“ ВАРНА

105


106

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ДМИТРИЙ ГУСАР ВСЕКИ ДЕТАЙЛ НА ПРОЕКТА Е ОБМИСЛЯН МНОГОКРАТНО И РЕШЕН ПО НАЙ-КАЧЕСТВЕН И ФУНКЦИОНАЛЕН НАЧИН

ДМИТРИЙ ГУСАР УПРАВИТЕЛ „ДЖИ ЕС ИНОВЕЙШЪН“, ПРОЕКТ МЕНИДЖЪР НА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „ЕВЪРГРИЙН"


КОМПЛЕКС +ЕВЪРГРИЙН"

Бихте ли представили с няколко думи „Адва-ЕС"? Защо решихте да инвестирате в България, и по-специално във Варна? Компания „Адва-ЕС“ ООД се ръководи от екип с богат многогодишен опит в областта на строителството и инвестициите на пазара за недвижими имоти. Нашата цел при стартиране на проекта беше да построим функционална, комфортна и удобна жилищна сграда, като вложим най-съвременни строителни материали и технологии. Всеки детайл на проекта беше обмислен многократно и решен по най-качествен и функционален начин. Нашата мисия бе не само да построим красива жилищна сграда, а и да предложим качествен, нов и модерен продукт на пазара. В България се доверихме на нашите партньори – компания за проджект менижмънт „Джи Ес Иновейшън“ ЕООД, предлагаща премиум клас услуги с найновите технологии за работа и контрол на качеството, архитектурно студио STARH – едно от водещите в страната, носител на множество престижни награди, и строителна компания „Перинов и синове“, чиято цел е коректното изпълнение на проектите при спазване на установените български и международни строителни стандарти и използване на доказани технологии и продукти. Към какви клиенти е насочен продуктът ви? Нашата компания има изградена партньорската мрежа в България и Европа с цел да предлага точния продукт на клиентите, търсещи качество, класа и стил. „Евъргрийн“ е проект в сегмента премиум клас, който предлага великолепието на спиращата дъха морска панорама и тишината и спокойствието на живописните паркове около него.

107

Какво отличава „Евъргрийн“ от останалите имоти, които се предлагат на пазара? Стъпвайки в комплекса, вие можете да усетите незабравим дух и атмосфера. „Евъргрийн“ е наистина неповторим в своя стил и комфорт. Нашият екип е обърнал специално внимание на всеки детайл, така че да отговорим на очакванията и на изискванията и на най-взискателния клиент. Целият терен е заобиколен от живописна жива ограда, създавайки усещане за спокойствието и уюта на извънградската среда. Обитателите разполагат с вътрешна градина, открит плувен басейн, детска площадка, зона за барбекю и скай бар с вълнуваща гледка към морето. В сградата са проектирани двустайни и тристайни апартаменти, като всеки от тях е с възможност за изграждане на камина и разполага със специализирано перално помещение и гардеробна. За удобство и комфорт на обитателите е предвиден и подземен паркинг. Интериорът на общите части на жилищния комплекс допълнително подчертава стила на архитектурата на „Евъргрийн“. Клиентите ни имат възможността да се наслаждават на различен лайфстайл, потапяйки се в един остров на комфорт, безопасност и лукс. За вас като инвеститор какво беше най-голямото предизвикателство при реализацията на проекта? Процесът по създаване и реализация на подобен проект е интересна, сложна и предизвикателна работа. Във всяка стъпка сме обмисляли детайлите и сме вземали своевременни решения. За изпълнението на този качествен продукт вложихме значителни усилия за контрол по време на реализацията, подбор на вложените материали и съоръжения. Смятам, че усилията ни са оценени и сме постигнали желания резултат.


108

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

Жилищна сграда „Евъргрийн“ е първият инвестиционен проект във Варна на „Адва-ЕС“ ООД. Проектът е разработен от STARH Stanislavov Architects. Проектантското бюро е избрано чрез вътрешен конкурс, на който печели първо място и договор за проектиране. Основни критерии при избора на проектно решение са постигане на комфортна среда за обитаване и качествен дизайн на сградата. ЛОКАЦИЯ Жилищна сграда „Евъргрийн“ се намира в кв. „Бриз“ във Варна, една от най-тихите и спокойни части на града. Добрата комуникация с централните части на града, както и панорамата към морето го правят атрактивен и предпочитан за живеене. СИТУАЦИЯ Жилищна сграда „Евъргрийн“ e разположена в имот с площ 3598 кв.м. На разгъната застроена площ 10 193 кв.м са развити три надземни и два терасовидни етажа. Автомобилният подход е от север – вход за автомобили, свободно паркиращи в парцела, и достъп до подземния паркинг посредством рампа с 6% наклон. Пешеходният достъп е предвиден от главната улица, като преминаването

и ползването на дворното пространство са решени като общи и достъпни за всеки собственик. Алейната мрежа е предвидена с минимални наклони, без стъпала и бордюри, осигуряващи безпрепятствен достъп на хора в неравностойно положение. Имотът е богато озеленен с над 40 вида растения – вечнозелени видове и ябълкови декоративни дръвчета. Предвидени са водни площи във вътрешния двор, създаващи чувство за простор и уединение, външен басейн в най-южната част на имота и детска площадка. АРХИТЕКТУРА Архитектурата на сградата е модерна и елегантна, с изчистен геометричен класически детайл. Подчертаната хоризонталност на обемите на втория и третия етаж, издадени еркерно напред, както и елементите по фасадата от HPL плоскости създават усещане за уют и човешки мащаб. Ритмичното редуване на плът и отвори – лоджии по фасадата, поражда чувство на уединение и лично пространство. Умишленото изчистване от сложен детайл на терасовидните етажи и богатото им озеленяване с парапети от жив плет подсилват усещането за ниска триетажна сграда.


КОМПЛЕКС +ЕВЪРГРИЙН"

ОБЕКТ Жилищна сграда „ЕВЪРГРИЙН” ВЪЗЛОЖИТЕЛ “Адва-ЕС“ ООД ЗП 1509 кв.м РЗП 10 193 кв.м ТЕРЕН 3598 кв.м ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ "Джи Ес Иновейшън“ ЕООД ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ “Перинов и синове“ ЕООД ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ HPL ФАСАДИ И ДОГРАМИ „Дивес Инженеринг“ ООД АРХИТЕКТУРА STARH

10 9


110

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ФУНКЦИЯ Сградата се състои от четири входа – А, Б, В и Г, обединени от общ подземен гараж. Паркирането е решено посредством системи за двуетажно паркиране, поради което конструктивната височина на подземния етаж е 4 м. Осигурени са общо 73 броя паркоместа в подземното ниво и 44 броя в рамките на имота. На партерния етаж е разположен главен вход с рецепция и фоайе, обслужващо мениджмънта на комплекса. За всички апартаменти на партерния етаж е предвиден собствен озеленен двор. Следват два еднакви жилищни етажа с по 20 апартамента всеки. Всички апартаменти, общо 90 броя, са с благоприятно изложение. Терасовидните етажи осигуряват най-добра гледка към морето и притежават големи озеленени тераси-дворове. Специално за вход В е предвиден асансьор за качване във всеки апартамент, започвайки от 5 етаж.

МАТЕРИАЛИ HPL окачена вентилируема фасада TRESPA Meteon Exterior с дървен фладър Natural Bagenda NW12, Satin на алуминиева конструкция ЕТЕМ Vario – дограма ETEM Q72 Облицовка от тъмен травертин тип „Ноче" Входни алуминиеви врати Reynaers Гладка силиконова мазилка „BAUMIT Креатив Топ S – Фина" Парапети от ковано желязо Первази от гранитогрес Techlam Levantina 3 мм със стъклофибърна мрежа Фасадни профили Austrotherm със завършващ защитен слой Асансьори Kone Гаражни врати Hörman Интериорно осветление Philips Фонтан от мрамор „Бреча Сардо“ с оборудбане марка „Fontana" Басейн от плочки със стъклокерамика с ефект на океанска вода с настилки от натурален декинг Енергоефективни тонирани стъкла Saint Gobain тухли Wienerberger Porothem, клинкерни плочки Interbau Blink (Habitat International), павета Semmelrock, камена вата Rockwool Датчици за пожароизвестяване Legrand Домофонна система и контрол за достъп „Farfisa“ Осемстепена покривна хидро и топло изолация


КОМПЛЕКС +ЕВЪРГРИЙН"

111


112

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016


113


114

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

АРХ. ГЕРГАНА МИЛУШЕВА СУПЕРМАРКЕТЪТ НЕ Е СКУЧЕН ОБЕКТ

АРХ. ГЕРГАНА МИЛУШЕВА CITYSCAPE

Арх. Гергана Милушева е завършила архитектура в УАСГ. През 2003 г. основава студиото за архитектура, проектиране и дизайн Cityscape. Има реализирани редица проекти, свързани с цялостно изграждане и реконструкция на жилищни, търговски и офис сгради, сред които спортно-развлекателен център Joy Station, жилищен комплекс от затворен тип Silver City, търговско-административен комплекс „Криома“, Пловдив, търговски център Sky City и повече от 30 търговски обекта на веригата „Фантастико"

За разлика от големите молове, които навлязоха в живота ни през последните години, супермаркетите присъстват от много дълго време. Това, което се случва сега, е преосмисляне на супермаркета като място за търговия и социални контакти и как с подходящото архитектурно решение стари и амортизирани сгради могат да се преобразят в приветливи места за пазаруване и развлечение. Супермаркетът не е скучен обект, казва арх. Гергана Милушева от архитектурно студио Cityscape, като коментира темата за

реконструкция на супермаркети и по-големи магазини по време на Building Innovation Forum 2016, където арх. Милушева представи опита си от работа по търговски центрове като Sky City и над 30 обекта от веригата „Фантастико". В портфолиото на архитектурно студио Cityscape присъстват търговски обекти от други вериги и самостоятелни обекти за хранителни и други стоки в София и страната. Факт е, че първите супермаркети, които се появиха преди десетина години, приличаха повече на халета, оборудвани със стелажи, на които са


КОМПЛЕКС +ЕВЪРГРИЙН"

подредени по западен стил и маниер хранителни и друг тип стоки. Но също и че малките търговски обекти, разположени в кварталите, са обикновено местата, които българинът възприема като място за социализация и изграждане на взаимоотношения, припомни арх. Милушева, която илюстрира с примери как стари сгради са тотално преобразени в приветливи удобни магазини и същевременно места за социални контакти. Практиката показва, че в последните години търговските обекти се разширяват със зони за развлечения и срещи. Подобни съществуващи обекти биха могли да се обновят не само в София, но и в други градове, макар и с по-малко средства, и това важи не само за супермарките или магазини за хранителни стоки. С правилното архитектурно решение съществуващи морално остарели магазини могат да се превърнат в приятно място. От една страна, разширяването на старите сгради и обличането им със стъклени фасади дава възможност тези обекти да контактуват максимално с околната среда. От друга, с новата визия на малките търговски обекти се преобразяват и околните пространства. Много важно е новите обекти да възпитават вкуса на потребителите. Средата трябва да е

приятна и ведра. Когато заедно с инвеститора успеем да постигнем малко това и малко по-висок лукс за съответната локация, виждаме и позитивна ответна реакция от страна на посетителите, заключава арх. Милушева.

115


118

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ЖИЛИЩНАТА СГРАДА НА УЛ. „ЛИСЕЦ“

Текст НИКОЛ АЙ ТОДОРОВ

© ГЕРГАНА ПЕТРОВА


"АРТ Е СТРОЙ"

119 © ГЕРГАНА ПЕТРОВА

Луксозната седеметажна жилищна сграда на ул. „Лисец“ 7 в непосредствена близост до „МОЛ Сердика". Мястото е с изградена инфраструктура и отлично позиционирано от гледна точка на комуникации и достъпност в София. Сградата е с разрешение за ползване. Луксозните апартаменти с площ 190 кв.м и мезонет 344 кв.м са позиционирани по един на етаж с възможност за двоен гараж и мазе към всеки апартамент. Фасадата е съчетание от 2 вида травертин и висококачествена мазилка от „Баумит". Сградата е изпълнена с безгредова конструкция, като за максимална мобилност на вътрешното разпределение в целия апартамент няма нито една колона. Общите части са с мрамор в топлата гама. Предвидени са мултифункционална климатична система за отопление и охлаждане и ТЕЦ. Изпълнението включва алуминиеви профили Reyners с термомост и специален троен стъклопакет от четири стъкла за топло- и звукоизолация и за намаляване на UV лъчите, луксозен асансьор за 10 души KONE.

ПРОЕКТ Седеметажна жилищна сграда на ул. „Лисец“ 7

ПРОЕКТ "Ави-арх“ ЕООД, арх. Георги Ангелов

РЗП 1300 кв.м

ИЗПЪЛНИТЕЛ "Арт Е Строй"

ИНВЕСТИТОР "Арт Е Строй"


120

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ИНЖ. ЕМИЛ ТЕРЗИЕВ ВСИЧКИ НАШИ ПРОЕКТИ СА ПОВЕЧЕ ОТ УСПЕШНИ

ИНЖ. ЕМИЛ ТЕРЗИЕВ УПРАВИТЕЛ НА „АРТ Е СТРОЙ“

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА


"АРТ Е СТРОЙ"

121 Фокусът е в обекти от средна големина към 10 000 кв.м, държи се на перфектна локация и луксозното изпълнение без компромиси в качеството и технологиите

© ГЕРГАНА ПЕТРОВА

Инж. Терзиев, може ли да представим „Арт Е Строй“ като история и развитие на компанията? „Арт Е Строй“ ЕООД е на пазара за недвижими имоти от 1993 г. Оттогава сме реализирали 38 жилищни и административни сгради в най-престижните райони на София. Освен строителство дейността на фирмата ни обхваща и отдаване под наем на жилищни и офис площи. Всички наши проекти мога да квалифицирам като повече от успешни, но голямата ни гордост през настоящата година е „Ем Билдинг“ – модерна и функционална офис сграда, която още при получаването на Акт 16 беше 90% отдадена под наем.

Как се оценява и търси качеството от страна на клиентите и как се гарантира то? За дългогодишния си опит „Арт Е Строй“ ЕООД работи единствено в луксозния сегмент на пазара на недвижими имоти. Нашето мото е „Винаги най-доброто!". За нас на първо място са качеството и сигурността независимо от цената. Залагаме на утвърдени имена в бранша, с които сътрудничим от години и които са доказани на пазара. Не можем да си позволим компромис с качеството, защото ценим нашите клиенти и искаме да задоволим максимално индивидуалните им нужди, и според мен това се оценява.

Как оценявате състоянието на пазара на жилищни, офисни и търговски имоти? Пазарът оперира на повисоки обороти и това се усеща все по-осезаемо. Нашата основна целева група на пазара са клиенти, които залагат на качеството и ми прави впечатление, че в последните години се е повишило търсенето именно в луксозния отрасъл, неоспорим факт за това е, че продаваме и отдаваме под наем успешно нашите имоти. Съсредоточили сме се в обекти от средна големина към 10 000 кв.м, държим на перфектна локация и ги изпълняваме луксозно без компромиси в качеството и технологиите.

Кои са актуалните проекти, по които работите в момента? Текущата година мога да я квалифицирам като повече от успешна, защото, както споменах, завършихме „Ем Билдинг“ и една прекрасна жилищна сграда на „Оборище“ и започнахме два големи офис проекта, отново в „Лозенец". И двете сгради са на бул. „Хенрих Ибсен“ в съседство на „Ем Билдинг“ и друг наш обект – офис „Сребърна". Офис сградите ни са с енергийна ефективност от най-висок клас, офиси клас А – звукоизолирани, с широки и високоскоростни асансьори, портиерски помещения, фасадно осветление. За цялостно завършване много държим и на ландшафта. След като ги завършим, следващата година окончателно ще формираме в района една атрактивна и неповторима бизнес среда.


122

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

"EM БИЛДИНГ" МОДЕРНА И ФУНКЦИОНАЛНА ОФИС СГРАДА В СТОЛИЧНИЯ КВ. „ЛОЗЕНЕЦ"

Текст НИКОЛ АЙ ТОДОРОВ


"АРТ Е СТРОЙ"

© ГЕРГАНА ПЕТРОВА

123


124

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

През 2016 г. фирма „Арт Е Строй“ завърши повече от успешно един от големите си проекти – „Ем Билдинг“. „ЕМ Билдинг“ е модерна и функционална офис сграда в кв. „Лозенец“, на кръстовището на бул. „Черни връх“ и ул. „Хенрик Ибсен“, срещу един от най-големите лайфстайл центрове в София – „Парадайс център". Мястото е с изградена инфраструктура и отлично позиционирано от гледна точка на комуникации и достъпност в София. Непосредствено до централния вход на сградата са разположени спирки на градския транспорт и входът на новооткритата метростанция „Витоша“. Стъпаловидната архитектура в съчетание с раздвижения силует придават на сградата атрактивен вид, различен от наложените стандарти за офис сгради. Допълнителен художествен акцент добавя и богатото озеленяване на двете големи тераси, откъдето се разкрива невероятна гледка към Витоша. Фасадата на сградата е съчетание на камък, стъкло и епоксиран алуминий. Камъкът „Лимра“ на фасадата е със специална доставка от Измир. Алуминиевите профили Reynaеrs са с термомост за максимална топлои звукоизолация и с троен стъклопакет. Допълнителен подчертаващ елемент е фасадното LED осветление, което допълнително акцентира върху архитектурата. Сградата е с РЗП 8700 кв.м, разпределена между единадесет надземни нива – офиси и магазини, и две подземни нива с 53 паркоместа и складове.

Общите части и фоайето са изпълнени с настилка от гранит и мрамор. Мазилките и топлоизолациите са с материали на „Баумит“ от най-висок клас. За луксозния вид на партера допринася изчистената визия на мебелите в комбинация с дизайн на рецепция на две нива. Конструктивната височина на офисните площи е 3.40 м. Open space пространството на офисите дава възможност на клиентите сами да определят вътрешното разпределение в зависимост от техните индивидуални нужди и спецификата на дейността им, както и мобилност при разпределението на работните места при максимална функционалност. Всички офиси са с монтиран двоен под, който позволява по-голяма флексибилност на инсталациите и точките за достъп. Структурното окабеляване в офисите е категория 6, локализирано в подови кутии. Мокетната настилка в помещенията е негорима – висок клас за офисни помещения. Високият клас изолация в комбинация с дограмата свеждат температурните загуби в офисите до минимум. За удобството и комфорта допринася системата за контрол на достъп INTER RANGE с персонални ID карти както на входа, така и по етажите. За безопасността на хората се грижат адресируема пожароизвестителна система COFEM и аварийно-оповестителна система BOSCH с контролер Paviro. И двете системи за безопасност са сертифицирани според стандарт EN54. При възникване на аварийна ситуация сградата разполага с външно евакуационно


"АРТ Е СТРОЙ"

125

© ГЕРГАНА ПЕТРОВА

РЗП 8700 кв.м ИНВЕСТИТОР "Арт Е Строй" ПРОЕКТАНТ Stephen George ИЗПЪЛНИТЕЛ "Арт Е Строй“

© ГЕРГАНА ПЕТРОВА

ПРОЕКТ Сграда със смесено предназначение с 11 надземни и 2 подземни нива


126

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

стълбище. Целодневно на разположение на нашите клиенти има рецепционист за съдействие при възникнали казуси по време на работния процес. За спокойствието и функционирането на всички фунционални нива се грижат 24-часовата охрана и камерите на всеки от етажите. Сградата разполага с 2 луксозни високоскоростни асансьора Коне с вместимост 13 души всеки и стълбище с достъп до подземния паркинг. VRV системата LG за отопление, охлаждане и вентилация на сградата е тритръбна, което позволява работа на различни режими на телата във всяко от помещенията. Освен основната си функция (да отоплява и охлажда) изкарва отработения въздух от офис площите и го заменя със свеж. При възникване на проблем с електрозахранването сградата разполага с мощен дизелов генератор за аварийно електрозахранване. Всички системи в сградата са снабдени с автоматичен контрол чрез внедрена система на управление на сградата. Материалите, които са вложени в сградата, са най-висок клас, придружени с необходимите сертификати и документи. За 23 години успешно позициониране на имотния пазар фирма „Арт Е Строй“ ЕООД държи на цялостно задоволяване на индивидуалните нужди на всеки клиент. © ГЕРГАНА ПЕТРОВА


ADVERTORIAL

127

АНАТОЛИ ПАВЛОВ REYNAERS ПОСТОЯННО АКТУАЛИЗИРА ПРОДУКТИТЕ СИ В КРАК С ВСИЧКИ ТЕНДЕНЦИИ АНАТОЛИ ПАВЛОВ УПРАВИТЕЛ НА „РЕЙНАРС АЛУМИНИУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Какви са основните параметри и използваните продукти на Reynaers в сградата на ул. „Хенрих Ибсен"? За тази сграда инвеститорът избра един много добър продукт – система за прозорци и врати Reynaers CS77-HI с троен стъклопакет, в специфично тестван вариант с много тесни отваряемости. Освен това пред тези отваряемости са монтирани жалузийни профили, оформящи решетка. Профилите са оцветени в Белгия в специфичен нюанс кафява елуксация по специално изискване на инвеститора. Всичко това в съчетание със светлия камък прави сградата с много интересно и модерно излъчване. Как ще коментирате изискванията на съвременните жилищни сгради към фасадните системи? Тенденциите, които наблюдаваме в сградното строителство по принцип, неминуемо са валидни в частност и за жилищното строителство. Търсят се все по-качествени, добре изолирани, задълбочено проектирани, професионално изработени и монтирани решения. Хубавото е, че на пазара се предлагат висококачествени архитектурни решения и "Рейнарс" също допринася със своята продуктова гама за това. Какви са тенденциите в сектора на фасадните системи и как те се отразяват на предлагането и продуктовата гама в България? Фасадните и прозоречните системи изпълняват няколко основни функции, които са основна движеща сила на иновативното развитие. Те са устойчивост, безопасност (или сигурност), комфорт и дизайн. Устойчивостта е

свързана с енергийната ефективност, топлоизолацията, слънцезащитата, сертификати за зелено строителство. Иновациите в областта на безопасността са подобрения в противовзломния обков, пожароустойчивите решения, куршумоустойчивите дограми и фасади, парапети, димоотвеждане, сеизмична устойчивост. Комфортът на ползване включва вътрешната среда, шумоизолирането, вградени в пода системи, управление на дневната светлина, автоматизация, водоплътност и т.н. Иновациите в дизайна са в посока максимално пропускане на светлина чрез помалко видим алуминий и по-големи стъкла, специфични форми на профили, дръжки, скрит обков, типове отваряне и т.н. Отделът по научно-развойна дейност в централата на "Рейнарс" в Белгия постоянно актуализира нашите продукти за да са в крак с всички тенденции, а в някои случаи дори формира пазара към нови. Примери за изпълнени проекти в България с иновативните технологии на Reynaers са кулите на "Софарма" и "Литекс", "София Еърпорт Център", "Ред Ейпъл", СОК "Камчия" и т.н. Как се изплаща качеството на този тип системи от гледна точка на комфорт, енергийна ефективност и възвръщане на инвестицията? На този въпрос най-добре може да отговори предприемачът. Аз само мога да кажа, че инвеститорите са хора, които умеят много добре да преценяват дали даден продукт съответства на нивото на проекта им, т.е. на изброените във въпроса ви параметри. Затова и за конкретния луксозен проект с топ локация бяха предпочетени висококачествените строителни решения на Reynaers.


128

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

РАЛИЦА КАМЕНОВА НАРАСТВА ТЪРСЕНЕТО НА КАЧЕСТВЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ СЪОБРАЗНО ВИДА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СГРАДАТА

Можете ли да илюстрирате с продукти и системи Armstrong? Напоследък все по-търсени са т.нар островни решения от типа Canopy, Baffles – дизайнерски решения, произведени по изискване на даден архитект и инвеститор. Метални системи на скрит монтаж с разнообразни акустични третирания. Това, което мога да отбележа като устойчива тенденция през последните няколко години, е все по-нарастващо търсене на качествени решения, съобразени с вида и предназначението на сградата. Ако допреди 5 години пазарът на окачени тавани масово предсталяваше пана 600х600 с перфорации, сега делът на висококачествените материали с 30-годишни гаранции например расте с около 10% всяка изминала година.

РАЛИЦА КАМЕНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ARMSTRONG ЗА БЪЛГАРИЯ

Г-жо Каменова, какви са основните насоки в развитието на окачените тавани като иновации, функции, ефективност и параметри? Последните тенденции и наши проучвания сред водещи световни дизайнери и архитекти отчитат търсене на ненатрапчива, изчистена визия и елегантен дизайн на системите окачени тавани. Водещи се оказват решения, щадящи околната среда, с екологични сертификати, голям процент рециклирано съдържание, съчетаващи визия, функционалност и гарантирана дълговечност на материалите. Една интересна новост са т.нар Cooling & Heating окачени тавани, съвместяващи функцията на окачен таван и ОВК система, панели, активно абсорбиращи отделената през деня топлина, отделящи я през нощта с цел максимално ефективно оползотворяване на енергията за отопление и климатизация на сградата.

Какво е приложението на различните продукти в различните по функция инвестиционни проекти? Като синоним на окачените тавани пред Armstrong като производител с над 150-годишна история винаги стои голямата отговорност да бъде иновативна и гъвкава компания, предлагаща най-голямото портфолио от материали – минерални, метални, дървени решения и системи, които да задоволят и най-капризните изисквания на пазара. Да служат не само за оформяне на интериора, но и за съвместяване на различни функционалности, но така също и за екстериорни решения, пряко изложени на капризите на времето. От офис сградите, които са найголемият консуматор, със спецификата на акустичните изисквания като звукопоглъщане и звукоизолация висок процент светлоотразяване и възможност за вграждане на различни инсталации и тяхното обслужване, през учебни заведения, търговски центрове, индустриални производства със системи за пасивна пожарозащита. Особено внимание отделяме на болници, здравни и детски заведения със специално разработени системи, които отговарят на най-високите изисквания за чистота на въздуха, антибактериалност, могат да бъдат вложени от операционни зали до MRI среди, покривайки целия спектър от изисквания и необходимостта от сертификати и гарантиране на безопасна, здравословна и комфортна среда за всички обитатели. Доколко новостите са познати и се прилагат в България? За щастие има проекти – пионери в налагане на


129

иновации, ще си позволя да илюстрирам с два примера от реализирани такива. Единият – Capital Fort, за оформяне на окачените тавани в общите пространства, обединяващи двете тела, цялостната идея за визията дойде от една снимка на фасада на един бутиков проект. В тясно сътрудничество с архитектите и инвеститорите мисля, че успяхме изключително успешно да съвместим визия, запомнящ се дизайн, елегантност и не на последно място функционалност като пожарозащита на носещата стоманена конструкция и акустика. Таваните за външните козирки бяха разработени като пъзел, всеки панел има своето конкретно място, изчислени на ветровото натоварване и оразмерени на база геодезическо заснемане. Друг проект, чието реализиране беше приятно предизвикателство, е реконструкцията на Двореца на културата и спорта във Варна. Вантовата конструкция постави необходимост цялото поле, заето от окачения таван, представляващ над 5 декара площ, да има възможност да се движи, наложи се да оразмерим фуги, за да се поемат температурните разширения, да преизчислим окачването за въжената конструкция, да доближим максимално визията на новата система окачен таван с първоначалната и да запазим акустиката в залата. Всичко това, съчетано с монтаж на 15-16 метра височина и изключително скъсени срокове за доставка и изпълнение, наложи да работим в пълен синхрон с всички звена, ангажирани в този проект. Но считам, че резултатът си заслужава и гражданите и

гостите на Варна могат да се гордеят с тази придобивка. Сега ми хрумва, че всъщност Варна е един прекрасен пример за иновативността на Armstrong и в бизнес парка и на летището са ползвани системи окачени тавани, които реално са вложени първо в България, преди да направят своя дебют в Европа. В България имаме изключително добри проектанти и дизайнери – на световно ниво, но основният момент, който мога да отчета като проблем, е, че понякога инвеститорите, а и изпълнителите не се доверяват на архитекта и не ползват достатъчно често услугите на интериорни дизайнери. Би трябвало архитектите да могат да упражняват пълноценно правото си на авторски надзор, всички вложени материали да са подробно спесифицирани още на етап проектиране. Така самият инвеститор ще може лесно и прозрачно да бюджетира своя проект, а и ще е напълно наясно с функционалността, предимствата и евентуално недостатъците на сградата си. Друг съществен момент са обществените поръчки и материалите, които се влагат в тях. Изискването за найниска цена поставя изпълнителите в позиция да влагат материали, някои от които опасни за здравето с неизвестен произход, произведени някъде в Китай, неизвестно от какво, без оригинални декларации за експлаоатационни показатели, съпроводени с откровено фалшиви документи. Страшното е, че това са материали, влагани в обществени сгради, където учат децата ни, подлези, през които на всички ни се налага да минаваме, държавни и общински болници.


130

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ДИАГОНАЛИ

Архитектурно студио "Диагонали“ (ASD) е създадено през 2003 г. от Николай Давидков - архитект, и Мариана Давидкова - интериорен дизайнер. През 2012 г. към екипа се включват арх. Петър Бубев - дългогодишен сътрудник на студиото, и Росина Шатърова - млад архитект със съществен принос за визуалната и графичната идентичност. Обичайно за студиото е сътрудничество с други архитектурни студиа, архитекти на свободна практика и студенти стажанти. Екипът на ASD споделя ателие на последен етаж на красива сграда от седемдесетте в „Лозенец". Атмосферата е по-скоро домашна, отколкото на фирмен офис, иглолистна дървесина, бели стени и хамак допълват това усещане. Фирмената йерархия е заменена с доверие и споделена отговорност съобразно жизнения и професионалния опит. През годините студиото покрива широк спектър от архитектурни проекти, продуктов дизайн и управление на инвестиционния процес. След 2009 г. успоредно с комерсиалната дейност започва процес на експериментиране в полето на архитектурното образование. Хора от екипа са в основата на „Детска архитектурна работилница“, Youth Arh и „Студио Прожектиране“ - неформални образователни институции, покриващи всички възрастови групи - деца, гимназисти и студенти, а преподавателската дейност към катедра „История и теория на архитектурата“ на УАСГ прави жива връзката със студентите. В проектите на архитектурното студио проличава контекстуалният подход, което предопределя изцяло геометрията и пространствената организация на бъдещите сгради. Aрхитектурния образ е резултат от интуитивни жестове и взаимодействия между вътрешните и външните пространства,граничните им проявления и търсенето на адекватна материалност и детайл. Векторите и тенденциите на развитие на студиото са насочени в комплексния инвестиционен продукт, включващ всички етапи и нива на проектиране и консултантска дейност, а от особен интерес е реализацията на експериментална „малка архитектура".


АРХИТЕК Т УРНО СТ УДИО „ ДИАГОНА ЛИ“

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА

„Архитектурно студио Диагонали“ арх. Николай Давидков, Мариана Давидкова, арх. Петър Бубев, арх. Росина Шатърова (творчески отпуск),

Габриела Василева, Йоана Робева, Диана Тодорова, Методи Хаджийски, Никола Попов, Христо Христов

131


132

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

KD_HOUSE Еднофамилна жилищна сграда – дом за семейството на автомобилния състезател Крум Дончев. Разположен в една от най-високите зони в периферията на с. Лозен, имотът разкрива панорамна гледка към големия град. Характеристиките на терена и неговата ориентация задават основните критерии за избор на планова схема и пространствена организация. В конкретния случай е предпочетено застрояване по периферията на имота в ортогонална П-образна форма, по този начин се създава вътрешно дворно пространство. Начинът на разположение в терена създава усещане за постепенно прорастване от склона до нейното пълно отделяне от прилежщия терен посредством V-образни колони. Функционалната програма е изпълнена в един основен етаж, спалните са организирани по направление на склона, изцяло ориентирани на изток към вътрешния двор – патио, коридор по периферията ги изолира от съседния имот. Дневната зона е разположена напречно на склона, което позволява двустранна ориентация – на юг към вътрешния двор и на север панорамно към София. Архитектурният образ контрастира с околното застрояване по категоричен начин в унисон с екстремния профил на клиента.


АРХИТЕК Т УРНО СТ УДИО „ ДИАГОНА ЛИ“

133

RM_BUILDING е многофамилна жилищна сграда в София, разположена в ъглов парцел, в непосредствена близост до пазара на Римската стена. Сградата съдържа четири основни жилищни етажа, един партерен за обществено обслужване и два подземни етажа за паркинги. В подпокривното пространство е поместен мезонет с панорамна гледка. Ограничената площ и неправилната геометрия на имота налагат изключително компактно и гъвкаво планиране на жилищните етажи с цел максимално разнообразие от апартаменти. Така организирано, пространството създава възможности за четири еднакви типови етажа, но в действителност в процеса на проектиране и строителство се реализират апартаменти с различна големина и брой стаи съобразно търсенето на пазара. Това разнообразие от пространствени единици е обгърнато със строга фасадна „решетка“, която преминава по фронта и на двете улици. Ъгълът на сградата е решен пестеливо и консервативно, като се запазва целостта на зададения растер.


134

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016 ТРИЪГЪЛНАТА КЪЩА Един от последните реализирани проекти на студиото. Сградата е разположена в близост до София на изключително труден за строителство терен. Функционалната програма е реализирана в три нива и с пълно усвояване на нормативно позволената площ за имота. Геометрията е изцяло подвластна на имотните граници, пространствената организация по вертикала е продиктувана от ограничената площ на застрояване. Непосредствената близост до улицата налага затваряне на пространството в тази посока и изцяло обръщане в югоизточно направление, което осигурява и максимално добри условия за обитаване и възможност за панорамна гледка към Лозенската планина. Тази идея за третиране на пространството е реализирана чрез „прегъване“ на покривната повърхност по фасадата, като по този начин се осъществява своеобразно загръщане на къщата към улицата.


АРХИТЕК Т УРНО СТ УДИО „ ДИАГОНА ЛИ“

„САНТА МАРИЯ“ е апартаментен комплекс в гр. Ахтопол, разположен в непосредствена близост до брега на морето. При ситуирането преднамерено е търсено уплътняване на периферията и обособяване на вътрешен двор с басейн. Агресивно издадените напред крила дават възможност на всички помещения за гледка към морето. Ограничението във височина и значителната площ на парцела предопределят хоризонталната пропорция на обема. Тази тенденция е продължена с подчертаване на подовите конструкции и тяхната изява на фасадата. Редуването на светли ивици и тъмни хлътнали повърхности създава експресивен и динамичен архитектурен образ, а наличието на силно издължени бетонови перголи създава възможност за гъвкаво използване на обширните озеленени стъпаловидни покривни тераси.

135


136

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ОДЗ „ЗАЙЧЕНЦЕТО БЯЛО“ Проект на студиото от края на 2012 г., реализиран през следващите две години. През 2014 г. е отличен в конкурса „Сграда на годината“. Възложител е район Панчарево, Столична община. Комплексът е разположен в периферията на с. Герман, в близост до училище и стадион. Сградата е в северната част на имота и формира правоъгълно дворно пространство с изцяло южно изложение. Главния подход е реализиран през покрит пасажпроменада, междинно пространство на границата вън/ вътре. Предвидени са допълнителен вход и самостоятелно преддверие към яслената група за деца, а също отделен вход за административно-обслужващия блок. Плановата схема на сградата е развита в три основни двуетажни модула и едно едноетажно тяло, свързани чрез хоризонтални и вертикални комуникационни пространства. Отделните модули са разграничени чрез пространствени диафрагми, които изпълняват ролята на входни преддверия и фоайета. Детските групи са организирани в автономни пространствени единици – четири градински и една яслена група, всяка за по 25 деца. В различните помещения са изпълнени тематични рисунки, което създава чувство на принадлежност и лесна ориентация у децата.


АРХИТЕК Т УРНО СТ УДИО „ ДИАГОНА ЛИ“

137

M_HOUSE Проект от 2009 г., възложен от семеен приятел, който ангажира студиото с ръководство на целия инвестиционен процес, включително интериорните разработки и реализацията до пълна завършеност. Сградата е разположена в една от най-живописните местности по протежение на Искърското дефиле, между Нови Искър и Своге. Независимо от дистанцията до големия град къщата е предвидена за обитаване през цялата година. Мястото е с изявен наклон запад-изток, а имотът е достъпен от улица от по-ниската източна страна. Изложението съвпада с панорамна гледка към дефилето. Характерно за зоната е застрояване с двуетажни вилни сгради от 70-те и 80-те. Издължената пропорция, малкото лице на имота и близко разположените в съседство сгради са предпоставка за организиране на пространството в направление изтокзапад и отваряне на сградата в тези посоки. Чрез големи витрини и веранди от запад, към вътрешния двор и на изток към панорамата е постигната органична връзка между вътрешните и външните пространства. Отличителен елемент е двускатният покрив в направление изток-запад, следващ пространствената организация на сградата по вертикала и хоризонтала. Камък, дърво и бяла гладка мазилка са материалите, които формират външната визия. Всички открити хоризонтални повърхности са изпълнени с дървена настилка, на определени места използваните по фасадите облицовки навлизат във вътрешното пространство. Белият цвят и естествената дървесина са преобладаващи и в интериора, пестеливо аранжиран с мебели в същата материалност и тоналност.


138

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

GREEN HOUSE ПРЕДЛАГА ЗНАЧИТЕЛНА ПЛОЩ И РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ФУНКЦИИ Инвеститорът „Кастор Дивелопмент“ ЕООД на проекта в бургаския квартал „Славейков“ е относително нов на инвестиционния пазар, стартирал като участник на пазара с продажби и посредничество, но от 2012 г. успешно оперира със собствени инвестиционни инициативи. Първият голям проект е апартаментен комплекс „Санта Мария“ – Ахтопол. Това беше и началото на съвместната работа с останалата част от екипа – проектантите от архитектурно студио „Диагонали“ и строителната компания „Кастела". Успехът на тази инициатива направи възможна инвестицията в по-голям обект като този в Бургас, като намеренията са за постепенно увеличаване на обема на строителния продукт и географския обхват на дейността. Добрата комуникация в съвместната работа с проектанти и строител е предпоставка за успешно протичане на целия инвестиционен проект и реализацията му на имотния пазар, който бележи плавен и устойчив ръст през последните години.

Текст АРХ. НИКОЛ АЙ Д АВИДКОВ


GREEN HOUSE

Green House - новата сграда в бургаския квартал „Славейков“, притежава някои важни характеристики - значителната площ на комплекса и разнообразието от функции, разпределени по различните етажи. Дългият период на планиране е дал възможност да бъде осмислено както съдържанието на сградата, така и цялостният й облик. Проектантите от ASD предлагат консервативен във формално отношение архитектурен образ, който създава предпоставки да се реализира един прагматичен, но едновременно с това качествен краен продукт. Всички важни решения по отношение на бъдещата реализация се вземат съвместно от възложител, строител и от

проектантите като медиатор на целия процес. Сериозно предизвикателство за всички е значителната дълбочина и площ на изкопните и укрепителните мероприятия, а също така и наличието на трасета на подземната инфраструктура в рамките на имота, което забавя излизането над земята. Към настоящия момент сградата е реализирана в значителна степен на етап груб строеж и независимо от това, че не е завършена, е налице голям интерес за придобиване на апартаменти, офисни площи и магазини. Предстоят довършителни работи, които ще финализират процеса, като целта е постигане на заложените в проекта функционалност и архитектурен образ.

139

ПРОЕКТ Green House – сграда със смесено предназначение в кв. „Славейков“, Бургас ИНВЕСТИТОР КАСТОР ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД РЗП 11 609 кв.м ЗП 1049 кв.м ТЕРЕН 1747 кв.м РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ - жилища – 63 бр., 4702 кв.м - офиси -13 бр., 951 кв.м - магазини – 12 бр., 675 кв.м ПРОЕКТ Архитектурно студио „Диагонали“ (ASD) ИЗПЪЛНИТЕЛ "Кастела"


14 0

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ЕТАЖ -1

ПАРТЕР

ЕТАЖ 1

ТИПОВ ЕТАЖ


GREEN HOUSE

Green House е жилищна сграда с обществено обслужване на партера, един офисен етаж и два подземни етажа за паркинги в квартал „Славейков“, Бургас. Пълното доверие от страна на клиента към Архитектурно студио „Диагонали“ създава предпоставки за постепенно и последователно решаване на множество предизвикателства, свързани с проектирането на значителна по площ и етажност сграда. Допълнителни условия за успешно реализиране на инвестиционния проект са сглобеността на проектантския екип, съвместният опит със строителя и добрата комуникация и нормативна подсигуреност от страна на строителния надзор. Законовите изисквания за покриване на два калкана, ВИСОКИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ ПЛЪТНОСТ на застрояване и коефициент на интензивност за имота и желанието на клиента за пълното им усвояване налагат планиране с голям фронт и дълбочина на застрояване. Вертикалната комуникация е решена с две стълбищни клетки и два асансьора, а хоризонтално – чрез централни коридори с двустранно обслужване. Значителната височина на сградата и П-образната форма на застроения обем в план създават възможности за визуални коридори на близки и далечни дистанции.

141

ПРЕОБЛАДАВАЩИЯТ БРОЙ АПАРТАМЕНТИ СА РАЗПОЛОЖЕНИ ПЕРИФЕРНО а малък брой маломерни апартаменти и студиа гледат към вътрешен двор. Плановата схема е решена чрез подреждане на еднотипни двустайни апартаменти по начин, който позволява съединяване и обособяване на по-големи по площ и брой стаи и апартаменти. Използвани са всички хоризионтални покривни плоскости за озеленяване, а разделителите между отделните апартаменти са решени като контейнери за климатици. Първоначалните желания на клиента за експресивен и запомнящ се образ са претворени в консервативна и сдържана фасадна обвивка, която равномерно обгръща целия застроен обем. Правилният ортогонален растер и еднаквото третиране на лоджии и прозоречни отвори „имунизира“ архитектурния образ срещу бъдещо деформиране чрез индивидуални намеси по фасадата – толкова типични за нашата действителност. Новата сграда присъства по категоричен начин в средата, но едновременно с това се вписва сред съществуващите сгради на жилищния комплекс и близкия парк.


142

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

СВЕТОВНИЯТ СТРОИТЕЛЕН БРАНШ ЩЕ СЕ СЪБЕРЕ НА BAU В МЮНХЕН ОТ 16 ДО 21 ЯНУАРИ 2017 г.

От 16 до 21 януари 2017 г. световният строителен бранш ще се събере в Мюнхен на BAU – водещото световно изложение за строителни материали, строителни системи, архитектура и обновяване на сгради. Инженери, архитекти и проектанти, строители, търговци на строителни материали, строителни предприемачи и представители на бизнеса с недвижими имоти ще посетят Мюнхен. Най-новите технологии, строителни продукти и материали ще бъдат демонстрирани на площ 183 000 кв.м. Както водещите имена в бранша, така и много нови иновативни фирми – над 2000 изложителя от 42 страни, ще представят пред над 250 000 посетители от 156 държави своите продукти и услуги.


ADVERTORIAL

ПРОДУКТОВ ОБХВАТ Алуминий – профили, системи, фасади; обков; машини и инструменти за обработка на алуминий Стомана – легирани стомани; покриви; врати, каси, гаражни врати; скрепителни елементи Дърво, пластмаси – елементи от дърво; стълби; паркет; лепила за дърво, обков, сауни Стъкло – елементи от стъкло, стъклени фасади и конструкции Подови настилки – гъвкави, текстилни, твърди Плочки, керамика, земни маси, инертни материали, бетонова индустрия, варовик, порьозни бетони, елементи за фасади Естествени и изкуствени камъни Строителни материали от цимент, покривни материали, сухо строителство Мазилки, фасадни бои, бои, готово строителство Тухли, цигли, покривни конструкции, материали за камини Строителна химия – мазилки; бои; изолации;

топлоизолация, шумоизолация; защитни покрития Асансьори и ескалатори Врати и прозорци – прозорци; интериорни врати; външни врати; каси Енергийна и сградна техника – фотоволтаика, соларна термия, отоплителна техника, климатизация и вентилация Заключващи системи, сигурност Сградна автоматизация BAU IT – софтуер и хардуер за строителството Изграждане на градски пространства – ландшафтна архитектура, осветление, заграждения Браншови съюзи и организации от строителството, издателства. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН И ВХОДНИ КАРТИ: WWW.BAU-MUENCHEN.COM/TICKETS

143


146

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ХОТЕЛ „РИЛА“ В БОРОВЕЦ

Текст СВЕТЛ А ДОБРЕВА


ХОТЕ Л „РИЛА“ В БОРОВЕЦ

С НОВА ВИЗИЯ В МОДЕРЕН АЛПИЙСКИ СТИЛ

147


148

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ОБЕКТ Реновация и разширение на хотел „Рила“ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Курортен комплекс „Боровец“, община Самоков ИНВЕСТИЦИЯ 24 млн. лв. ИНВЕСТИТОР „БТ Дивелопмент Сървисиз“ ПРОЕКТАНТ „Виста Пойнт“, арх. Андрей Велинов – водещ проектант, проектантски екип: арх. Анелия Грънчарова, арх. Вилия Евстатиева, арх. Емма Рачева, к. арх. Деница Батева, арх. Албена Стоилова ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ „КОРДЕЕЛ България“ ЕАД ИНТЕРИОРИ „Сити Дизайн Дивелопмънт“ ООД


ХОТЕ Л „РИЛА“ В БОРОВЕЦ

ИНВЕСТИРАМЕ, ЗАЩОТО СМЕ УБЕДЕНИ В ПОТЕНЦИАЛА НА БОРОВЕЦ ДА СТАНЕ ОТНОВО НАЙПРИВЛЕКАТЕЛНИЯТ ПЛАНИНСКИ КУРОРТ В БЪЛГАРИЯ И НА БАЛКАНИТЕ

Г-жо Попова, четиризвездният хотел „Рила“ претърпя пълна промяна. Какви нови стандарти предлагате на своите клиенти след извършената реновация? Хотел „Рила Боровец“ е един малък град. Със своите 502 стаи, студиа, апартаменти и мезонети хотелът е огромен не само за мащабите на България, но дори и на Балканите. Това го прави не само естествен център на кк Боровец, но и водещ модел за това в каква посока трябва да се развива целият курорт. С ясно съзнание за високите очаквания към нас променихме и подобрихме цялата визия на хотела: от фасадата през всички общи части - лоби, коридори, ресторанти и барове, СПА център, всичко беше изцяло реновирано в модерен алпийски стил по модели от швейцарските курорти. Подобрихме не само архитектурата и интериора. Сменихме и всички инсталации и инфраструктура с нови системи с цел по-добра ефективност и екосъобразност. Изградихме изцяло нов конферентен център с капацитет 1300 участници, включително голяма многофункционална зала за около 800 души. Вдигнахме летвата за стандарта на интериора на хотела, така че да отговаря на изискванията и на найпретенциозните гости, свикнали с дизайна на водещите алпийски курорти. Сега работим активно и по вдигане на стандарта на обслужването за всички видове гости: директните клиенти от България и Балканите, организираните туристи от Великобритания, Русия и континентална Западна Европа, конферентните гости от български и международни фирми и организации. Какъв е размерът на направените капитални вложения? Ще има ли втори етап и какво включва? До момента сме вложили 24 милиона лева, като продължаваме да инвестираме. От 1 април следващата година започваме основен ремонт на стаите в т.нар. студиен корпус на хотела, общо 330 стаи, повече от половината. Ще ги реновираме изцяло заедно с баните, както и коридорите

14 9

БОЯНА ПОПОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БТ ДИВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ"

и асансьорните площадки. Така ще вдигнем нивото и на условията за настаняване на гостите, така че да отговаря на стандарта, постигнат с реновацията на общите части. Безспорно „Рила“ е сред най-големите ски хотели на Балканския полуостров. Какви са плановете ви за неговото утвърждаване като място за ваканционен, еко- и конгресен туризъм и през четирите сезона? Правим тези огромни инвестиции, защото сме убедени в потенциала на кк Боровец да стане отново най-привлекателният планински курорт в България и на Балканите. Боровец е на две крачки от столицата и е лесно достъпен от софийското международно летище. Не случайно това е първата курортна дестинация в България. Хотел „Рила“ е центърът на Боровец. Той е буквално на 50 метра от пистите в ски център „Ситняково“ и е съвсем близо до повечето лифтове и места за забавления в курорта. Това го прави привлекателен за различни видове туристи - едни идват да спортуват в планината, други - да се поглезят в СПА центъра и на басейна, трети - на тиймбилдинг или семинар, четвърти - да опознаят Рила планина и околностите, предлагащи много исторически, археологически и културни забележителности. „Рила“ е целогодишен хотел - конгресният център привлича гости основно в крилата на активните сезони - пролетта и есента, а зимата и лятото са главно за ваканция, активна почивка, здравословен и екосъобразен начин на живот. Какво е бъдещото развитие на курорта Боровец според вас? Боровец, както знаете, тази година отбелязва 120 години от създаването. През 1896 г. княз Фердинанд и царското семейство, последвани от софийската аристокрация, поставят началото на Чамкория като място за ловни резиденции и хижи. По-късно курортът се утвърждава и като международен ски и сноуборд център. През лятото хиляди гости идват, за да се радват на


150

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

кристално чистия въздух и красотата на боровата гора, да изкачат Мусала, да отидат до Рилските езера, Рилския манастир, да покарат в парка за планинско колоездене и да се възползват от другите активности, които се предлагат в курорта и в прекрасната Рила планина. Както казах, курортът има огромен потенциал, който се надяваме да развием заедно с община Самоков и останалите хотелиери в Боровец. Опитваме се да зададем насоката и правим всичко възможно да вдигнем нивото на продукта и услугите, които се предлагат тук. Подкрепяме инициативата на общината да се изгради наново в модерен планински стил зоната между долната станция на Гондолата и хотел „Рила“, т.нар. златен триъгълник, като за това се организира международен архитектурен конкурс. Това ще бъде качествен скок в посока промяна на облика на курорта, отдавна желана от нашите гости и приятелите на Боровец.

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА


ХОТЕ Л „РИЛА“ В БОРОВЕЦ

151


152

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

АРХ. АНДРЕЙ ВЕЛИНОВ ПЪЛНАТА РЕНОВАЦИЯ НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНСКИ ХОТЕЛ ВДИГА НИВОТО НА РОДНИЯ ТУРИЗЪМ

АРХ. АНДРЕЙ ВЕЛИНОВ ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ, "ВИСТА ПОЙНТ" ООД

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА


ХОТЕ Л „РИЛА“ В БОРОВЕЦ

„ВИСТА ПОЙНТ“ ООД

е професионална консултантска организация, специализирана в архитектурно проектиране и дизайн. Партнира успешно със „Сити Дизайн Девелопмънт“ ООД в областта на проектовия мениджмънт и изпълнението. „Виста Пойнт“ предоставя комплексни услуги в инвестиционното проектиране и интериорния дизайн. Екипът се стреми да максимализира потенциала на всеки проект, увеличавайки качеството и комфорта.

Поемането на задача за пълна реновация и пристрояване на най-големия български планински хотел е идеалната мисия не само за възраждане на детските спомени, но и за вдигане нивото на родния туризъм. Младият екип на „Виста Пойнт“ подходи с безкрайна мотивация към проекта. Беше направен подробен анализ на развитието през годините не само на сградата, но и на околните пространства. Проучихме дори историята на Самоков, Чамкория. Запознахме се с оригиналните френски проекти и екзекутивната документация, съществено различаваща се не само от първоначалните идеи, но и от реалното изпълнение. В крайна сметка беше съставена програма, която, освен че изпълняваше желанията на възложителя, се съобрази и с контекста, запазвайки всички добри идеи и концепции от първите проекти. Изведени бяха ключови принципи, които се следват неотклонно дори и в момента, месеци след приключване на строителството и в реална експлоатация. Проектът се състои от две части – реновация на съществуващата сграда и дострояване с нова многофункционална зала. През цялото време те останаха свързани и взаимоподчинени, без да се приоритетизира. Това помогна за постигането на цялостен и завършен образ и добри функционални връзки. РЕНОВАЦИЯ ЕКСТЕРИОР Основната цел беше да се подобри енергийната ефективност на сградата. Всички служебни и обществени помещения получиха нови фасади с удвоена топлоизолация. Бяха премахнати всички ненужни доработки, като така освободихме и „погребана“ тераса към ресторанта на второ ниво. Беше свалена компрометираната дървена обшивка на хотелските етажи. Всички парапети и вертикални елементи

Сумрак от затъмнени стъкла, тиха музика и екзотични аромати, руси хора в красиви дрехи, говорещи непознати езици. В този приказен чуждоземен оазис в сърцето на Рила сервитьори с бели ризи поднасят горящи тропически плодове, които мигновено отклоняват детския поглед от тортите в полза на витамините. Първата чуждица в речника на осемгодишния е фламбе и съпътства последния магичен спомен от роден курорт.

153

30 години по-късно желанието за възпламеняване отново напира. Но гориво по-скоро трябва да е интериорът от първата сцена, понесъл следите на времето и усилената експлоатация без никакви положителни промени. Изчистените форми на хотел „Рила“ са натоварени с пристройки, странни покриви в стила на ранните 90 години и множество аварийни ремонти.

бяха подменени, като масивните, но разкривили се и изгнили дървени колони бяха подменени с композити от метал и дърво, които, освен че запазиха оригиналната идея, са много по-устойчиви на суровите атмосферни условия, а и имат по-съвременна и технологична визия. Прозорците по южната фасада на ресторантите и лобито бяха увеличени, като се елиминираха всички ненужни плътни части. С това се освободи гледка отвътре навън и се допуснаха естествената светлина и топлина в интериора. Козирките над входовете бяха променени, като се добави и наклон по вертикала, който в съчетание с динамичното членение на остъкляването по-добре хармонира с фасадата на хотела и новата зала. На партерното бяха добавени дървени облицовки и каменни зидарии, които придават по-естествен и природосъобразен изглед. ИНТЕРИОР През годините в плана на хотела са настъпвали много функционални промени, решавани на парче, без цялостна концепция. Първата ни задача беше да подобрим вътрешните връзки и да елиминираме всички проблеми, наслоили се през годините. Направихме коридор към съблекалните на басейна и така освободихме част от зоната около басейна, разширихме СПА зоната, като добавихме масажни помещения на мястото на отдавна нефунциониращ хлебарски цех. Пасажите, свързващи отделните обекти, бяха оформени като улици с модерна трактовка на традиционните български дюкяни. Естествените материали, дърво, стъкло, камък и метал доминират в интериора. Трите ресторанта получиха коренно различно третиране в съзвучие с основната им насоченост. Ресторант „Самокови“ на партера се състои от множество пространствени триизмерни рамки, формиращи различни


154

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

кътове за отделни компании и прилежно съчетаващи се с рамките на снимките по стените. Преобладават тъмните тонове, които създават необходимия уют за вечерни разговори. Ресторантът за закуска на втория етаж е решен в светли тонове, богато осветен е. Така подготвяме посетителите за новите изживявания през деня. Ресторантът на третия етаж е вдъхновен от алпийските шалета – преобладаващото дърво и масивни конструкции предразполагат към домашен уют и спокойствие за обедните и следобедните часове. Обзавеждането е така подбрано, че лесно да се трансформира и да може да приема разнообразни мероприятия, които лесно да се изолират от останалата част на хотела. На същото ниво е и après-ski бара, допълнен от голяма южна тераса, която бе лишена от присъствие през последните 20 години, но благодарение на добре функциониращия бар терас лаундж с невероятни гледки към пистите е върната към нов живот. Лоби барът до южния вход е сърцето на хотела. Дървените скари по тавана и между отделните кътове са вдъхновени от короните на дърветата, а част от конструктивните колони символизират стволове, крепящи не само тавана. Друга част са прикрити от натрупани

дървени трупи, подобни на тези, които дървосекачите трупат в гората. Наличието на черен метал беше "намигване“ към Самоков и ковачите, създали града. Ключарникът зад рецепцията е точен модел на хотела и съответства на разпределението на стаите по различните етажи, като с това се опитахме да подпомогнем персонала за по-бърза ориентация. Конферентните зали получиха по-делово третиране, което да съответства на функцията им. Голяма промяна претърпя и нощният клуб, който е обграден от множество завеси, които освен необходимите вътрешни преграждания оставят в посетителя усещането, че е главното действащо лице на сцената на нощното забавление. Светлинните ефекти и суровите материали контрастират с топлината на хората. Навсякъде в интериора във всички обекти може да откриете еднаквите елементи: 2 успоредни линии, (вдъхновени от следите от ски по склона на Рила), Х – символизиращи преплетените клони на дърветата, и правоъгълните рамки, символизиращи гостоприемството на хотела. Специално внимание бе обърнато и на акустичното третиране на интериора – звукопоглъщащите материали са добре прикрити и са част от декора.


ХОТЕ Л „РИЛА“ В БОРОВЕЦ

НОВА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА Огромно предизвикателство беше и поместването на сравнително голяма зала с около 800 седящи места, без да се компрометира съществуващата среда. Наличието на подобен обект е от полза за целия регион – в него могат да се организират разнообразни събития, които да привличат конферентни клиенти и частни събития от всички краища на света. Следвайки основните формообразуващи принципи на хотел „Рила“ – динамичен покрив в алпийски стил и семпло третиране на фасадата, изчистена от декорация, оформихме и обема на новата сграда. Основна идея беше да прикрием големия й обем, за да не доминира над околното пространство. Наклонът на покрива е съобразен с няколко фактора: голямата височина е към кухните на хотела, а ниската – към входа и ресторантите – по този начин не закрихме гледката и при пристигане в хотела посетителят не е „смазан“ от голям обем. Стрехата на залата служи и за козирка на хотела и подчертава основния вход. На нивото на улицата скатът изглежда успореден на наклона на покривите на хотела, което е търсена оптична илюзия. Наклоненият покрив е и в хармония с интериора на залата, съобразен с акустични и функционални изисквания. В единия край са тоалетните, като тяхната височина не е изкуствено

155

понижавана, в другия край по диагонал реално са събрани 4 етажа, които поместват всички необходими служебни помещения и допълнителни репетиционни зали и гримьорни. Чрез повдигането на основния обем на колони се запази съществуващият паркинг, като се намали площта за снегопочистване. Допълнително бе изграден подземен паркинг за 65 автомобила, който е осветен и естествено вентилиран чрез отвори във фасадата и осветителни кладенци. С реализирането на този проект се опитахме не само да възстановим нивото, което Боровец заслужава, да върнем старите спомени към нов живот, но и да създадем нови по-добри. Благодарим на екипа на инвеститора в лицето на Милена Ферер, Румен Стоичков, Атанас Костов, Вихър Симов, Игор Попов, с които ежедневно обсъждахме и оптимизирахме всички детайли и които заедно с техническия ръководител Георги Марков не допуснаха никакви отклонения от първоначалните ни идеи.


156

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ИНЖ. ИВО ТРИНГОВ РЕНОВАЦИЯТА НА ХОТЕЛ „РИЛА“ БЕШЕ ИЗПЪЛНЕНА В ПЛАНИНСКИ УСЛОВИЯ ЗА КРАТКИ СРОКОВЕ

ИНЖ. ИВО ТРИНГОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ“, ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ


ХОТЕ Л „РИЛА“ В БОРОВЕЦ

МАЩАБНИ ДЕМОНТАЖНИ И РАЗРУШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Беше изпълнен демонтаж на екстериорни парапети с обща дължина от 1780 лин. м и 2004 лин. м декоративни колони по тераси на хотелски стаи. Както и разрушителни дейности по фасадни облицовки, топлоизолационни системи, дограми и замазки по тераси с общ обем над 12 000 кв.м. Интериорните демонтажни и разрушителни дейности се изпълниха в общ обем 8750 кв.м. В тях се съдържат три ресторанта с включени кухни към тях, рецепция и лоби бар, ски гардероб, СПА, фитнес, дискотека със зона за електронни игри, котелно и столова за персонал с прилежащите й помещения. УКРЕПИТЕЛНИ И ДРЕНАЖНИ МЕРОПРИЯТИЯ Едновременно с изпълнение на демонтажните и разрушителните дейности по съществуващата хотелска част стартира и изграждането на многофункционалната зала с подземен паркинг на хотел „Рила". Подземният паркинг е разположен на кота -770, като е разделен на две зони (994 кв.м – 38 паркоместа, и 702 кв.м – 27 паркоместа). Общата височина на залата е 20.05 метра. Проектното ниво на фундиране, близостта на многофункционалната зала до съществуващата хотелска сграда и постоянният приток на подпочвени води доведоха до иницииране на решения и предложения за преодоляване и превенция на проблеми, които биха възникнали в хода на работа. Координирано се изпълни едновременно и поетапно завършване на изкопни работи, укрепителни дейности при съществуващата сграда и цялостна дренажна система, обслужваща както строително, така и експлоатационно многофункционалната зала и съществуващия хотел. СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ПЛАНИНСКИ УСЛОВИЯ Изпълнението на строителните дейности в планински условия и кратките срокове за завършване на обекта се постигнаха чрез планиране на работите, съобразено с метеорологичните условия, и прилагане на сертифицирани строителни добавки. Строителни добавки се влагаха в съставите на материалите от изпълнението на „грубия“

157

строеж (ускорител за набиране на ранна якост на бетона) на многофункционалната зала до фасадната мазилка (пластификатор против замръзване) на хотел „Рила". ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Предизвикателство за нас като главен изпълнител не беше само извършването на дейностите, а и осигуряването на безопасни условия за труд, което се постигна чрез монтаж на сертифицирано и обезопасено фасадно скеле и постоянен оперативен контрол на строителния процес от квалифицирани служители на „Кордеел България“. Фирма „Блек Пърл“ ЕООД ни достави 8000 кв.м рамково стоманено скеле SPRINT и 2 броя товарни хаспела CAMAC. Обектът бе изпълнен без наличие на инциденти при над 500 работници на дневна база. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ИНВЕСТИТОРА и представителите на консултанта към проекта „Тръст Инженеринг“ беше на високо професионално ниво, като оказаното кооперативно отношение от тяхна страна е от съществено значение за успешното завършване на обекта и постигане на общите цели. ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ При реновацията на хотел „Рила“ беше изградена цялостна система за сградна автоматизация, осигуряваща оптималното функциониране на енергийни и други технически системи на хотела и многофункционалната зала. За намаляване на експлоатационните разходи в сградите бяха приложени активно използване на естествена вентилация; повишаване на енергийната ефективност чрез завишаване на топлоизолационните свойства на оградните стени и плочи; остъкляване на дограми и окачени фасади с нискоенергийни двойни и тройни стъклопакети, употребата на нискоенергийни светлинни източници и използване на естествената светлина.


158

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016


159


162

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

АЙВАЗОВСКИ ПАРК ПОМОРИЕ КОНЦЕПЦИЯ ЗА ГРАДСКИ ЖИВОТ КРАЙ МОРЕТО


"АЙВАЗОВСКИ ПАРК", ПОМОРИЕ

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА

163


16 4

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

Жилищният комплекс „Айвазовски парк“ ще бъде изграден в найтихата и зелена централна градска част на Поморие. Инвеститор на обекта е Green Life Development, а архитектурният проект е поверен на „Танков Архитекти”. Комплексът носи името на именития руски художник Иван Айвазовски, известен главно с морските си пейзажи. „Айвазовски парк“ се простира на площ 12 000 кв.м и включва 25 000 кв.м РЗП. Той ще бъде изграден на три етапа. Първата фаза предвижда строителството на три сгради с 251 апартамента, разположени на 5 жилищни и 1 партерен етаж. До момента са изградени две от зданията, като предстои започването на третата сграда. В своя завършен вид комплексът ще разполага с общо 550 апартамента,

просторен парк, търговски площи, СПА и балнеологичен център, детски комплекс. Архитектурата на „Айвазовски парк“ е изпълнена в класически стил, включващ фасадни орнаменти и изчистени форми. Проектът предвижда 75% озеленяване и едва 18% плътност на застрояване. Комплексът ще разполага със собствен парк, който ще се простира на площ 6000 кв.м и ще бъде свързан с градската градина. Целта е да се създаде усещането за живот сред природата, който обаче не е лишен от удобствата на града. Концепцията на проекта е свързана с тишината, спокойствието и естетиката. Тя умело съчетава най-доброто от градския живот с морската плажна атмосфера.

КОМПЛЕКСЪТ Е РАЗПОЛОЖЕН В собствена паркова среда На 100 метра от плажа На 100 метра от СПА и балнеоложки център На 200 метра от централната пешеходна зона


"АЙВАЗОВСКИ ПАРК", ПОМОРИЕ

165

НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ ОСНОВАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА GREEN LIFE DEVELOPMENT AND RESORTS

НИКОЛАЙ ПЕХЛИВАНОВ

е основател и собственик на холдинга “Green Life Development & Resorts”. Групата е лидер в изграждането и управлението на ваканционни имоти по Черноморието и в зимните курорти и активен инвеститор на пазара на градски имоти в столицата. От 2015 г. Пехливанов е зам.председател на Столичния общински съвет. Експерт е в областта на градското планиране и инициатор на поредица на кампании, целящи подобряване на качеството на живот в кварталите. Член е на Камарата на предприемачите в строителството, както и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Националната асоциация на строителите на жилища (НАСЖ).

Проектът „Айвазовски парк“ се развива изключително успешно. Вече имаме две напълно готови сгради, а съвсем скоро ще стартираме и следващата. Смятам, че в рамките на малко повече от година проектът ще бъде напълно завършен. 95% от обявените за продажба апартаменти са вече реализирани, като очакваме тази динамика да се запази и с третата сграда, когато я пуснем на пазара. Клиентите са разнообразни – има както българи, така и чужденци. Вероятно по-голямата част са семейства с деца, но има и индивидуални купувачи – млади хора, чиято професия позволява попродължителен престой на морето. Част от клиентите са и хора на средна възраст, които купуват за себе си и за децата си. ПРОЕКТЪТ КАТО МИСИЯ "Айвазовски парк" представлява модерна конпцепция за градски живот край морето със сериозен акцент върху парковата среда. Превръщаме едно бивше сметище в най-желания район в черноморския град. Следваме неотлъчно цялостната си концепция да вписваме елегантно сградите в обграждащата среда, като се грижим не само за това в рамките на нашата ограда, а се опитваме да подобрим визията на цялата зона. Отговорното отношение към заобикалящата среда

– независимо дали говорим за град, курорт или парцел сред природата, е задължително. При това не единствено поради социални и морални фактори като опазването на околната среда и грижата за градската среда. На практика отношението към районите е и отношение към собствения труд. Ако имаш добър проект, но районът е лош и ти като инвеститор не правиш нищо за облагородяването му или дори го влошаваш с намесата си, много трудно би реализирал добре имотите си. България е малка страна и всяка стъпка отеква в общественото говорене. Затова е важно да бъдем отговорни – не само за околните, но и за нас самите. КОНЦЕПЦИЯТА Придържаме се към тези принципи и при изграждането на „Айвазовски парк“ в Поморие. От една страна, градът е добре развит и предлага пълноценни условия за почивка и пребиваване от гледна точка на инфраструктура и удобства. От друга страна, ние искаме да осигурим в рамките на самия „Айвзовски парк“ пълната гама от услуги, така че на клиентите да не липсва нищо, което имат в собствените си домове. В допълнение се опитваме да предоставим възможност за живот сред повече зеленина – както на жителите на самия град Поморие чрез

изграждането на нови паркови площи, така и на нашите гости, свикнали да живеят в големия град. Смятам, че това е идеалната комбинация за изграждане на ваканционни обекти – дом за нашите клиенти, по-хубав от постоянния им, ведно със зелена среда за тях и жителите на града. ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО Вярваме, че гостите на българското море, независимо дали са наши сънародници или чужденци, не трябва да виждат основно бетон, когато отиват на почивка. Не мисля и че гледката на сгради-призраци е това, което заслужават. Почивката на море и планина означава да бъдеш близо до природата и ние искаме да помогнем на клиентите си да я прекарат именно по този начин. По-голямата част от нашите купувачи споделят именно това – че са ни избрали не само заради стабилността на холдинга и доброто ни име, но и заради зеленото и отговорно строителство – тема, станала ключова през последните години. Смятам, че дългосрочният успех зависи от това да се вземат стратегически правилни и отговорни решения, а не от стремежа за моментни печалби. Затова и нашият холдинг няма да направи компромис с името си.


166

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ОБЕКТ "Айвазовски парк“, Поморие ИНВЕСТИТОР Green Life Development ПРОЕКТАНТ „Танков Архитекти” РЗП 25 000 кв.м ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 75 процента

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА


168

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

НОВИЯТ ЗАВОД НА TESY IT'S IMPRESSIVE


НОВИЯТ ЗАВОД НА TESY

169


170

ГРА ДЪТ

Новите производствени мощности са разположени на територията на действащия завод за електрически бойлери на компанията в Шумен

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ТЕСИ ООД е основана през 1990 г., като днес компанията е част от „Фикосота холдинг“ и разполага с четири завода – три в Шумен и един в Смядово. ТЕСИ е най-големият български и четвърти по големина европейски производител на електрически бойлери, бойлери с индиректно нагряване и електрически отоплителни уреди за дома. Понастоящем ТЕСИ реализира своята продукция в повече от 50 страни на 4 континента. Фирмата продължава развитието си в посока създаване и реазилизиране на иновативни продукти и проактивно навлизане на нови пазари. Oт осем години компанията има дъщерно дружество в Румъния, a от тази година започва директна работа в Гърция със собствена търговска фирма.

През 2016 г. компанията откри нов завод за електрически бойлери. Инвестицията за реализиране на проекта е 15 млн. лв. и е част от стратегията за бърз растеж на компанията. Новите производствени мощности са разположени на територията на действащия завод за електрически бойлери в Шумен върху 5000 кв. м. Заводът разполага с най-модерното оборудване за производство на електрически бойлери в Европа. Новата производствена линия е проектирана да работи с капацитет от два 100литрови бойлера в минута. При двусменен режим на работа и 5-дневна работна седмица ТЕСИ ще бъде в състояние да произвежда около 1 000 000 електрически бойлера годишно. През следващите 3 години целта на ТЕСИ е да се утвърди като третия най-голям производител на електрически бойлери в Европа.


НОВИЯТ ЗАВОД НА TESY Най-впечатляващ за всички партньори е срокът за реализация на проекта – за 10 месеца от първата копка до пълното оживяване на новите линии

Целта на компанията инвеститор ТЕСИ да бъде предпочитан работодател е обвързана със сериозна стратегия и инвестиционна програма, свързана с битовата среда и интериора на завода, мястото за почивка и др. – вярваме, че това е нещо, което дължим на хората, които са се доверили на ТЕСИ в качеството ни на работодател

171


172

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016


НОВИЯТ ЗАВОД НА TESY

ПРОЕКТ Фабрика за електрически бойлери – Шумен ИНВЕСТИЦИЯ 15 млн. лв. РЗП 4328 кв.м

ИНВЕСТИТОР ТЕСИ ООД ПРОЕКТ "Иво Петров Архитекти" ИЗПЪЛНИТЕЛ "Кордеел“ АД ПРОЕКТ МЕНИДЖЪР "Линднер Имобилиен Мениджмънт"

173


174

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ЖЕЧКО КЮРКЧИЕВ ВСЯКА ГОДИНА СЪЗДАВАМЕ И РЕАЛИЗИРАМЕ НОВИ ПРОЕКТИ

ЖЕЧКО КЮРКЧИЕВ УПРАВИТЕЛ И СЪДРУЖНИК В ТЕСИ

Г-н Кюркчиев, какво е развитието на този сегмент на пазара – електрически бойлери, къде е мястото на ТЕСИ в момента на пазара в България и в Европа и какви са целите и перспективата за развитие? Електрическите бойлери са един много популярен и нискоинвестиционен начин, за да имате в дома си топла вода. Сегментът пряко се влияе от инвестиционните процеси, но има и голям потребителски дял, който е свързан с експлоатационния живот на продукта. От много години ние в ТЕСИ разглеждаме възможностите на европейските и световните пазари като цел и средство да растем адекватно на дните, в които живеем и работим. Най-важната ни характеристика е нашата идентичност, базирана на създаването и внедряването на иновативни и в повечето случаи уникални решения, които сме разработили сами и с които даваме много повече на крайния потребител на изделията ни – повече топла вода за по-малко разходи. ТЕСИ безспорно е лидер в България, но с особена гордост можем да заявим, че вече сме и

четвъртият в Европа по размер производител на електрически бойлери с намерението поредната ни стъпка – трети в Европа, да е достигната не по-късно от края на следващата година. Може ли да представим основните показатели на проекта за фабрика за електрически бойлери в Шумен? Основните показатели са, че инвестицията за реализиране на проекта е в размер на 15 млн. лв. и е част от стратегията за бърз растеж на компанията. Новите производствени мощности са разположени на територията на действащия завод за електрически бойлери на компанията в Шумен. Нови 80 работни места са вече факт. Найвпечатляващ за всички наши партньори беше срокът, в който се реализира този проект – от първата копка до пълното оживяване на новите линии на практика изминаха 10 месеца, което впечатли и партньорите ни с много по-голям опит. Сега капацитетът на завода е повече от 1 млн. електрически бойлера, които можем да произведем за 11 месеца (условно това е една година) при двусменен режим на работа.


НОВИЯТ ЗАВОД НА TESY

175 © ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

Не открихме нови работни места точно с откриването на завода, защото много по-рано ние вече бяхме създали новите екипи и те бяха обучавани почти година успоредно с процеса на изграждане на завода. За да достигнем пълния капацитет обаче, ще е нужно да назначим още 5070 нови специалисти.

ни да бъдем предпочитан работодател е обвързана с много сериозна стратегия и инвестиционна програма, която да изпълни намеренията ни, свързани с битовата среда и интериора на завода, мястото за почивка и пр. – вярваме, че това е нещо, което дължим на хората, които са се доверили на ТЕСИ в качеството ни на работодател.

Вие имате патенти и внедрени собствени иновации? Процесът на създаване и внедряване на иновативни решения е нашата визитка – както вече споменах, това е и нашата идентичност – решения, популярни като турболатор, Piston effect и Insitech системи дават много повече на потребителя. Имам предвид реално измерим и доказан резултат, а не просто имагинерни декларации, което е характерно за някои от играчите в България и на пазарите, на които оперираме.

Какви са бъдещите планове за инвестиции в нови производства и развитие – в България и в чужбина? В ТЕСИ инвестициите са процес и по тази причина всяка година ние създаваме и реализираме нови проекти както в създаването на нови продукти, така и в нови технологични и индустриални решения. И в двата аспекта в следващите две години имаме амбициозен план за пускане на пазара на нови продукти, свързани с определени пазари или нови категории – все интересни и предизвикателни за екипа на ТЕСИ цели, което ни кара да се чувстваме пълноценни и удовлетворени.

Каква е ролята на работната среда и интериора за повишаване на продуктивността? В ТЕСИ вярваме, че колкото повече дадем, толкова повече ще получим – целта


176

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

АРХ. ЦВЕТАН ПЕТРОВ НОВИЯТ РАЗШИРЕН ДОМ НА ФАБРИКАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ ТЕСИ ОТГОВАРЯ НА ДЕВИЗА ИМ: IT’S IMPRESSIVE

АРХ. ЦВЕТАН ПЕТРОВ „ИВО ПЕТРОВ АРХИТЕКТИ“

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА


НОВИЯТ ЗАВОД НА TESY

Арх. Петров, можете ли да представите основните архитектурно-технически параметри на проекта за фабрика за електрически бойлери ТЕСИ? Обектът се намира в промишлената зона на Шумен в имот с площ около 41 дка. На място има изградени няколко производствени и складови сгради. Новият обект е ситуиран в южната част на имота, като по технологични съображения той е свързан с топли връзки и транспортен коридор към две от съществуващите производствени сгради. Построената сграда се състои от административна част на три нива, производствена и складова част. Новите обеми са с характер на средноетажно застрояване, като в рамките на една и съща височина при администрацията се разполагат три нива, а в производството и склада - само едно. Застроената площ сумарно е 3167 кв.м при РЗП 4328 кв.м. Целта на строежа е да се разшири производствената база на ТЕСИ към дивизия електрически бойлери. В новата административна част при отлични условия на работа са настанени всички отдели, обслужващи производствения процес, както и помещения за работниците. Административната сграда заема централно място в новия обект. Достъпът до нея е от север през официален вход, сигниран с арка от видим бетон, по продължение на широка пешеходна алея, рамкирана от богато озеленяване. Само в рамките на няколко месеца бившите бетонови площадки се превърнаха в озеленена площ с квадратура, надвишаваща футболен терен. С това ТЕСИ реално дават пример как производствените площадки могат да бъдат и място с богато озеленяване. Какви са предизвикателствата от гледна точка на заданието и промените по време на работата? Първоначалното задание беше за производствена сграда с квадратура, значително по-голяма спрямо построената в момента, включваща изцяло нова поточна линия за електрически бойлери. Оптимизацията стана възможна, след като бяха поканени от страна на ТЕСИ консултанти в сферата на производствения процес от чужбина. За кратко време заедно с екипа на ТЕСИ бе формулирана концепция как производствените линии могат да бъдат оптимизирани и в новата част да се изнесат само онези функции, които не могат да намерят място в построените сгради. Това доведе до нуждата от няколко топли връзки и транспортен коридор между новата производствена част и съществуващите в съседство сгради. В случая един добър първоначален анализ и инвестиция в наемане на консултанти доведе до оптимизация на целия бюджет.

Какви са по-интересните използвани архитектурни решения и иновативни материали? В сградата са вложени съвременни строителни материали на световно ниво. При фасадата на административната сграда са използвани структурни и прозоречни системи на фирма Schuco. Монтирана е вентилируема фасада с лепени едроразмерни фиброциментни плоскости на фирма Swisspearl без видими монтажни елементи. Монтиран е двoен под на фирма Lindner. Стъклените преградни стени на „АлуминаЕлит“ придават изключително модерен и завършен вид на интериора. Арката от видим бетон пред главния вход, излята на място по безупречен начин от главния изпълнител „Кордеел България“, е завършващият елемент на композицията. Как са решени въпроси като естествено осветление, шумоизолация, ОВК и енергийна ефективност? Всички административни помещения са добре осветени и имат възможност за естествена и механична вентилация. На западната фасада са предвидени автоматизирани външни ламелни щори. Геометрията на административната сграда и изнесената напред западна фасада позволяват да се постигне естествено засенчване на окачената структурна фасада и необходимостта от допълнителни щори е елиминирана. В производствената част по дължината на билото е монтирана светлинна лента, оразмерена по начин, осигуряващ естествено осветление през по-голямата част от деня. Наличието на отваряеми части в светлинната лента дава възможност за естествена вентилация на производственото хале с размери 72/24 метра. Всички части в обект са с параметри за шумои топлоизолационни свойства, съобразени с действащите нормативни изисквания, като в редица отношения притежават надхвърлящи ги характеристики. Определено новият разширен дом на фабриката за електрически бойлери ТЕСИ отговаря на техния девиз – It’s impressive. Той се намира в облагородено околно пространство, предоставя отлична работна среда и носи съвременен архитектурен дух.

177


178

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ГЕОРГИ РАНЧЕВ БЮДЖЕТЪТ И СРОКОВЕТЕ БЯХА СПАЗЕНИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ

ГЕОРГИ РАНЧЕВ „ЛИНДНЕР ИМОБИЛИЕН МЕНИДЖМЪНТ“

Г-н Ранчев, може ли да коментирате цялостната работа по проекта за фабриката за електрически бойлери в Шумен, как бяха спазени бюджетът и сроковете? Проектът на ТЕСИ „Фабрика за електрически бойлери към производствена дивизия електрически бойлери“, гр. Шумен, бе реализиран в периода 7.2015 г. – 5.2016 г. Бюджетът и сроковете бяха спазени благодарение на доброто планиране и управление от страна на проект мениджъра, качествената и професионална работа на проектанта и главния изпълнител и, разбира се, бързата обратна връзка, навременно вземане на решения и ясна визия на инвеститора. Какви бяха трудностите при този индустриален обект от гледна точка на проектния мениджмънт? Строителството на фабриката за електрически бойлери следваше да се реализира в границите на вече съществуващо предприятие с функциониращо производство. Тъй

като всяко прекъсване на производствения процес би довело до загуби, изискването на възложителя беше за непрекъснатост на този процес. Управлението на такъв проект е истинско предизвикателство и има редица особености, изискват се много добро взаимодействие и комуникация между всички страни по проекта. Какво беше взаимодействието между инвеститор, проектант, изпълнител и проект мениджър? Изключително важно за успешната реализация на един проект е доброто взаимодействие между различните участници в процеса, а именно инвеститор, проектант, изпълнител и проект мениджър. Проект мениджърът е свързващо звено между всички останали участници и като такова работата му е да координира тяхната работа. Смятам, че „Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД доказа своя професионализъм в ефективното управление на строителния процес.


180

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

10 ГОДИНИ GLORIENT INVESTMENT Текст НИКОЛ АЙ ТОДОРОВ

Десет години активна работа на пазара отбеляза българската инвестиционна компания Glorient Investment. Дружеството е специализирано в развиване на проекти в сектора на търговските и логистични имоти, най-често изграждани съобразно нуждите на ключови наематели, отдавани и управлявани дългосрочно. Негов партньор е лондонската инвестиционна компания East Balkan Properties EBP Plc. (EBP), която притежава 40% от инвестициите на Glorient Investment в България и е инвестирала 29 млн. евро. Общата застроена площ на обектите на Glorient Investment в България е 171 505 кв.м в 27 успешни проекта – сгради на хипермаркети тип „биг бокс“ в 17 български града. Сред основните наематели са „Практикер“, „Билла“, „Евро 07“, KFC. След продажбата на магазините „Техномаркет“ в началото на 2016 г. с новия им собственик – „НСН Инвестмънт“, се водят повече от 27 взаимни дела за неплащане на дължимите наеми. Предприемаческата дейност на Glorient Investment започва с отварянето на Търговски парк – Плевен, следват Техномаркет – Враца, Търговски парк – Кърджали, Търговски парк Вазов – София, Търговски парк – Монтана, и др. Годишният приход за 2006-2015 г. е 167 млн. лв., нетната печалба на компанията за 2006 – 2015 г. е 75 млн. лв.

ДО КРАЯ НА 2017 Г. ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАВЪРШЕНА ТРЕТАТА СГРАДА НА „ИЙСТ РИНГ ЛОГИСТИЧЕН ПАРК" През 2012 г. Glorient Investment започва работа по „Ийст ринг логистичен парк“ върху 20 хектара между магистралите „Тракия“, „Хемус“ и столичното Околовръстно шосе на 6 км от гара Елин Пелин – логистичен парк с планирани 10 сгради. Сграда 1 в комплекса отваря през ноември 2014 г. – 6399 кв.м модерни складови площи със сертификат по BREEAM, получила отличието „Сграда с елементи на зелена архитектура“ в Националния конкурс „Сграда на годината". От юли 2016 г. е в експлоатация и Сграда 2, идентична на първата, с 6393 кв.м площ, също в процес на сертификация в момента, отдадена изцяло на Cargo Partner. До края на 2017 г. трябва да бъде отворена и Сграда 3 с 12 800 кв.м, подходяща за складови цели, леко производство, дейта център, планирана е сертификация по BREEAM. Инвестицията се оценява на 10 млн. евро, средният срок за изграждане е 6 месеца.


GLORIENT INVESTMENT

181

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ 2006 Започва дейността на компанията със закупуването на земя и сгради Отваря Ритейл парк Плевен (Била, Практикер, Техномаркет) 2007 Отваря Техномаркет Враца Отваря Ритейл парк Кърджали (Техномаркет и Била) Завършва етап 1 на Ритейл парк Вазов, София (Техномаркет) 2008 Отваря Техномаркет Монтана Придобиване на Техномаркет Пловдив 2 Изграждане на Баумакс в Ритейл парк Вазов, София 2009 Отваря Техномаркет Пазарджик Отваря Техномаркет Видин Завършване на етап 2 от Ритейл парк Вазов, София (Баумакс) Придобиване на Техномаркет Севлиево 2010 Завършване на етап 3 от Ритейл парк Вазов, София (Рода) Лизингово споразумение за МЕТРО (Хасково) Лизингово споразумение с KFC (Ритейл парк Вазов, София) 2011 Подготовка на Ейст ринг логистичен парк (вкарване на земята в регулация)

ПОРТФОЛИО 26 ПРОЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ В 14 ГРАДА В БЪЛГАРИЯ

2012 Готов е концептуалният проект за Ийст ринг логистичен парк, изготвен от Econsult, Австрия – компания със сериозен опит в логистичния сектор КиК инженеринг, една от топ 5 проект мениджърски компании на българския пазар, адаптира концепцията за Ийст ринг логистичен парк към българските стандарти

БЪДЕЩЕТО Оптимален микс между логистика, промишлени и търговски площи Осигуряване на пълно обслужване – от планиране до фасилити мениджмънт Подкрепа на клиентите за планиране и разширяване със спазване на сроковете, поддържане на договорените цени и качество

2013 Изграждане на СГрада 1 на Ийст ринг логистичен парк Лизингово споразумение с Univeg за складови площи в София 2014 Рода излиза от българския пазар. Бившият магазин на Рода е с нов дизайн като складове и офиси за Inter Cars, складове и сервизен център за Медина Мед и основен склад на дрогериите Лили. Отваряне на Сграда 1 от Ийст ринг логистичен парк 2015 Лизингово споразумение за Сграда 1 от Ийст ринг логистичен парк с Euro 07 (водещ дистрибутор на резервни авто части на българския пазар) 2016 Пуск в експлоатация на Сграда 2 от Ийст ринг логистичен парк и отдаване под наем на Cargo Partner (международна компания за транспорт и логистика)

ЛОКАЦИИ 17 ОБЕКТИ 27 ГОДИШЕН ПРИХОД 167 млн. лв. ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 30 млн. лв. ПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ 8 млн. лв. НЕТНА ПЕЧАЛБА 72 млн. лв. СРЕДЕН БРОЙ РАБОТНИЦИ 32 ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 171 505 кв.м


182

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

МАЙКЪЛ ЮЛЕР ПРЕВЪРНАХМЕ 20 ХА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ДОБРЕ ПЛАНИРАН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК

МАЙКЪЛ ЮЛЕР ИЗП. ДИРЕКТОР, EAST BALKAN PROPERTIES, МЮНХЕН

EAST BALKAN PROPERTIES EBP PLC.

29 млн. евро е инвестирал East Balkan Properties EBP Plc. в партньорството с Glorient Investment, която в момента стопанисва 27 успешни проекта в 17 български града. Сред основните наематели на „биг боксовете“ са „Практикер“, „Билла“, „Евро 07“, KFC и „Техномаркет“, чийто казус с преставане на плащане на наемите и съдебни дела е предмет на съдебни дела.

"ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД

е дружество, създадено с цел развитие на инвестиционна дейност в областта на недвижимите имоти. Дружеството е специализирано в изграждането на търговски и логистични паркове. До момента има реализирани 27 функциониращи проекта в 17 града в България. Клиенти на компанията са големи търговски вериги като BILLA, HOMEMAX, INTER CARS, LILLY DROGERIE, EURO 07 и други. На своите клиенти компанията се стреми да предложи както логистични и търговски площи, така и фасилити услуги с високо качество и оптимално организирани процеси.

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА


GLORIENT INVESTMENT

183

Г-н Юлер, вече десет години партнирате успешно с „Глориент Инвестмънт". Можете ли да ни разкажете повече за вашата бизнес история? Да, през 2006 г. „Глориент Инвестмънт“ влезе в партньорство с базирания в Лондон инвестиционен фонд East Balkan Properties с цел купуване на портфолио главно от търговски сгради, дългосрочно отдадени на веригата за потребителска електроника „Техномаркет". В същото време „Глориент Инвестмънт“ започна да развива нови проекти в цялата страна – основно търговски обекти тип „биг бокс“ за „Техномаркет“, но и за други компании като „Практикер“, „Била“ и „Баумакс". През годините „Глориент“ създаде такива проекти в 17 български града. Какви бяха основните приоритети в работата ви досега и как е позиционирана „Глориент Инвестмънт“ в сектора на бизнес имотите? При почти всички случаи „Глориент Инвестмънт“ създава сгради за конкретен наемател по негови технически изисквания. Този модел build-to-suit гарантира спазването на всички срокове от предприемачите и държи строителните разходи под контрол. Сега вече „Глориент“ има сериозна история от завършени в срок и в бюджет проекти. Тази репутация е важна за нашите усилия за развиване на нови проекти. Как оценявате инвестиционния климат в България и потенциала за правене на бизнес? Мога само да препоръчам предпазливост. В България не е достатъчно инвестицията да се основава на положителни финансови оценки и прогнози. Реалните рискове, свързани с правенето на бизнес, включват прекъсвания, които могат да възникнат от действията на местни политици, собственици на съседни терени, дори промяна на собствеността на контролния пакет на компаниите наематели. За щастие има много висококвалифицирани професионалисти – инженери, архитекти, юристи, които могат да помогнат да бъдат модерирани някои рискове и да бъдат увеличени шансовете за успех на проекта. В този контекст инвестиционният климат е достатъчно конкурентен в сравнение с други държави в Европейския съюз. България обаче все още заема най-ниска позиция в индекса за корупция на Transparency International. От инвестиционна перспектива това прави страната най-рисковия пазар в ЕС. Ако България иска да следва ритъма на икономически растеж на своите съседи, особено генерирания от преки чуждестранни инвестиции растеж, е необходимо да бъдат ускорени законодателните и съдебните реформи.

Ще се променят ли в бъдеще вашите инвестиционни приоритети? Планирате ли повече инвестиции в страната? Нашите приоритети се промениха преди няколко години, когато започнахме да конвертираме търговски обекти в локации за леки производства. Забелязахме тенденция, че биг бокс магазините вече не са изгодни за някои търговци поради развитието на интернет търговията. Сега много повече се търсят по-малки магазини в рамките на търговски молове. В същото време много германски и американски компании с високотехнологични продуктови линии искат да се изнесат от Китай и да преместят производство или монтаж в държава в рамките на ЕС. България е добре позиционирана за привличане на подобни компании и може да предложи квалифицирана работна ръка. „Глориент Инвестмънт“ активно промотира страната пред такива компании и предлага да изгради за тях подходящи съоръжения там, където е необходимо. "Ийст ринг логистичен парк“ край София е символ на нашите ангажименти към България. „Глориент Инвестмънт“ превърна 20 хектара земеделска земя в добре планиран парк за лека промишленост. Там ще бъдат реализирани съоръжения за производство и монтаж и модерни логистични складове. Нашите два първи проекта бяха завършени навреме и в рамките на бюджета. „Глориент Инвестмънт“ прави необходимото, за да докаже, че България може да бъде конкурентоспособно и ефективно място за правене на бизнес.

Нашите първи две сгради в „Ийст Ринг Логистичен парк“ бяха завършени навреме и в рамките на бюджета. „Глориент Инвестмънт“ прави необходимото, за да докаже, че България може да бъде конкурентоспособно и ефективно място за правене на бизнес


18 4

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ИЙСТ РИНГ ЛОГИСТИЧЕН ПАРК

През 2012 г. Glorient Investment започва работа по "Ийст ринг логистичен парк" върху 20 хектара между магистралите „Тракия“, „Хемус“ и столичното Околовръстно шосе и на 6 км от гара Елин Пелин с общо планирани 10 сгради. Сграда 1 в комплекса отваря през ноември 2014 г. - 6399 кв.м модерни складови площи със сертификат по BREEAM, получила отличието „Сграда с елементи на зелена архитектура“ на Националния конкурс „Сграда на годината". От юли 2016 г. е в експлоатация и Сграда 2, идентична на първата, с 6393 кв.м площ, също в процес на сертификация в момента, отдадена изцяло на Cargo Partner. До края на 2017 г. трябва да бъде в експлоатация и Сграда 3 с 12 800 кв.м, подходяща за складови цели, леко производство, дейта център, също планирана по BREEAM. Инвестицията се оценява на 10 млн. евро, средният срок за изграждане е 6 месеца. Общо застроената площ на проектите на Glorient Investment в страната е 171 505 кв.м в 27 „биг бокса".

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА

РАЗПОЛОЖЕН В ТРАДИЦИОНЕН ИНДУСТРИАЛЕН РАЙОН: Е79/А2 (Софийски околовръстен път) – 8 км Е80/А1 – 2.5 км център на София – 23 км летище София – 17.6 км жп гара Елин Пелин – 6 км ОБЩА ПЛОЩ 211 000 кв.м ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ около 91 хил. кв.м индустриални и производствени площи ТЕРЕН в регулация с цялата необходима инфраструктура


ИЙСТ РИНГ

185

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА

СГРАДА 1 Модерна складова сграда с РЗП 6399 кв.м, изградена по най-високите европейски стандарти - 5825 кв.м складови площи - 574 кв.м офиси и обслужващи помещения В експлоатация от 1 ноември 2014 Стоманобетонова конструкция Чиста височина: 10.50 Сертифицирана по BREEAM и успешно функционира като сух склад (наемател Euro 07) Отличена с наградата „Сграда с елементи на зелена архитектура“ в националния конкурс „Сграда на годината 2014"

СГРАДА 2 Сух склад с РЗП 6308 кв.м, идентична със Сграда 1 (наемател Cargo Partner) - 5825 кв.м складови площи - 573 кв.м офиси и обслужващи помещения В експлоатация от юли 2016 Чиста височина: 10.50 м BREEAM сертификация

СГРАДА 3 Сух склад с РЗП 12 800 кв.м, подходяща за складове, леко производство, сглобяване, съхраняване на данни и хостинг и др. - 11 650 кв.м складови площи - 1150 кв.м офиси и обслужващи площи В експлоатация от края на 2017 г. Конструкция от стоманобетон Чиста височина: 10.50 м Очаква се сертификация BREEAM


186

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

PARK CENTER SOFIA МАЛКОТО БИЖУ НА СОФИЯ Текст АРХ. ИЛИАН ИЛИЕВ АРХИТЕКТ УРНО СТ УДИО PL ANNING

© ГЕРГАНА ПЕТРОВА


PARK CENTER SOFIA

187


188

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ИСТОРИЯТА През май тази година се навършиха 10 години от откриването на първия мол в София – City Center Sofia. Този изключително важен за нас проект е първият от дълга поредица големи и знакови търговски и офис комплекси, завършени успешно от екипа на „Планинг“. Уникален е като локация – в сърцето на София, на входа на един от най-хубавите столични паркове, с перфектна връзка към метро и наземен градски транспорт. Идеята за обекта ни претърпя голямо развитие още на проектно ниво, а също така и по време на строителството. Комерсиализацията наложи промени, които разтеглиха алеите и оформиха допълнителни ядра в двата края с повече малки магазини на мястото на проектираните големи магазини „котви“. След откриването му Сити центърът премина през различни собственици в различни периоди. В годините преди да стане част от портфолиото на Revetas Capital, в някои периоди комплексът е имал не особено добра поддръжка, която определено се е отразила и на наемателите. Още с купуването на имота фондът заяви своето намерение да обнови сградата, да ребрандира проекта, като го направи част от своята платформа Park Center. За нас името City Center Sofia има сантиментална стойност - то остана и се наложи в нашите работни чертежи. Новото име Park Center Sofia обаче отговаря перфектно на уникалното по рода си място на търговския център – на границата между оживения градски трафик (отлична транспортна достъпност) и Южния парк (любимо място за разходки и рекреация на столичани). Дори планът на партера беше замислен като портал – проходпроменада между оживената градска част и парка.

© ГЕРГАНА ПЕТРОВА


PARK CENTER SOFIA

189

© ГЕРГАНА ПЕТРОВА

ПРОЕКТ Реновация на Park Center Sofia ИНВЕСТИЦИЯ 15 млн. лв. ИНВЕСТИТОР Revetas Capital ПРОЕКТ Студио Planning


190

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

© ГЕРГАНА ПЕТРОВА

ПРЕУСТРОЙСТВОТО След заявеното желание на новия собственик за обновяване на проекта проведохме много срещи с екипа по комерсиализация, за да определим до каква степен трябва да адаптираме layout-та, така че да отговорим на променените съвременни тенденции в търговските центрове. Върнахме се към първоначалната си концепция за основно ядро с атриуми в средата и площи за големи наематели в двата края на алеята, особено на партерното и първото ниво. Екстравагантната идея да затворим югозападния вход към паркинга на партера даде възможност за обособяване на още един голям наемател и подсили тази зона. Най-съществената промяна беше изместването на ескалаторите, свързващи партера и първия етаж. Тази релокация беше свързана със сериозни проектантски предизвикателства. След решаването на съществените конструктивни проблеми, свързани с отварянето на още по една ос на атриумите и преместването на ескалаторите в двата края на новите атриуми, се наложи промяна и на всички инсталации в общите части. Особено важна за функцията на мола беше и отличната работа на екипа по комерсиализация. С влизането на Reserved, Sport Depot, CCC, Betty Barclay, Scandal, The North

Face и други партерът и първият етаж се оформиха като средище на големите търговски марки. Модният бранд Reserved като ключов наемател в обекта отваря тук най-големия си магазин в България. Решението представя най-новата концепция за обектите на модния ритейлър – разполагане на магазина на две нива. ИНТЕРИОРЪТ Новата функционална организация естествено беше развита и в изцяло обновен интериор. Често при такива сериозни преустройства се налага едно голямо предизвикателство – да не затваряме мола по време на строителните работи. Това наложи проектиране на етапи по етажи и дори на отделни зони от етажите. Заложихме на една изчистена визия за публичните пространства. Оставихме витрините на магазините да внесат цвят и разнообразие в интериора. Бяло стъкло по колоните с много деликатен мотив като декорация. Изчистени бели гладки тавани с интегрирано LED осветление и участъци с индиректно RGB осветление. Графиката на тавана беше инспирирана от свързващите линии на компютърна платка. Така създадохме една интересна игра на светлинни линии по различните нива, а


PARK CENTER SOFIA

191

сменящите се цветове на индиректното осветление по различните етажи дадоха възможност за допълнителна цветова идентичност на отделните етажи. Особено внимание беше обърнато на „фасадите“ на трите пътнически асансьора в централния атриум. Принтираните стъкла с фини рамки също бяха подсилени с RGB светлини, синхронно светещи в цветовете на съответния етаж. Зоната за хранене (най-оживеното пространство на търговския център – малкият вътрешен „площад“ на мола) е изцяло с обновена визия и дух. В по-голямата си част основната конфигурация на магазините е запазена в оригиналния си вид. Прекрасната визуална връзка с близкия Южен парк е съхранена. Новост в аранжирането на площите е зоната в близост до южната фасада. Тази нова част е отворена в двете основни направления – към вътрешното „площадче“ и към екстериора. Разширените площи с места за сядане са между нови малки обекти за бързо хранене. Просторна открита тераса на южната фасада приобщава външното пространство към фуд-корта. Осигурена е възможност терасата да се затваря при лошо време, така тя е достъпна за хората целогодишно, като атмосферните условия не влияят на комфорта на вътрешното помещение. © ГЕРГАНА ПЕТРОВА


192

ГРА ДЪТ

ЕТАЖ ПАРТЕР

I ЕТАЖ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

Наред с увеличените общодостъпни площи на фуд-корта светлата гама на цветовете в интериора придава ведър вид на мястото и подканва посетителите да „се отбият“. В унисон със стила на интериора в останалите площи на мола дизайнът на окачения таван е с оригинален рисунък. Елементите, които го изграждат, са ажурни, с омекотени очертания, оцветени в бяло, и като цяло създават усещането за прозирност и лекота. Осветителните тела са вписани в тавана, без да се изявяват. Широките повърхности на мебелите – маси и столове, са решени също в бял цвят, допълнени от ярко оцветените тръбни елементи на конструкцията им. Елементите на обзавеждането са по дизайн на Volée Design Studio. Рисунъкът на триъгълните форми от тавана на фуд-корта продължава и под очертанията на големия скайлайт, създавайки непрекъснатост и хомогенност на пространството. ЕКСТЕРИОРЪТ Новата функционална организация и визията в интериора на обновения Park Center Sofia трябваше да намерят своето отражение и в екстериора на сградата. Още от началото на проекта търсихме разчупването на едрия мащаб на този тип обекти. Доближаването до човешкия мащаб е особено важно за такава локация – на границата между забързания трафик на града и спокойната паркова среда. Близостта до главното кръстовище и оригиналното фасадно решение ни позволиха да развием идеята, която имахме от началото на проекта, за рекламни дисплеи във всяка от рамките,

II ЕТАЖ

ПРОЕКТ Реновация на Park Center Sofia ИНВЕСТИЦИЯ 15 млн. лв. ИНВЕСТИТОР Revetas Capital ПРОЕКТ Студио Planning

III ЕТАЖ


PARK CENTER SOFIA

193 © ГЕРГАНА ПЕТРОВА

изграждащи фасадата. Основните наематели веднага приеха възможността за реклами и експозиционни площи в тези полета, обърнати както към чакащите на светофарите коли, така и към пешеходния трафик. Затваряйки входа към външния наземен паркинг, решихме да подчертаем другите два – „портала“ между града и парка, с акценти от двете страни. Към забързания трафик проектирахме стъклена козирка, акцентирана чрез RGB осветление с цветовете от интериора, която впечатлява с големия си мащаб, но и с финес и елегантност. Допълнихме ефекта на козирката и с декоративната облицовка на киното, светеща в същите цветове. Към парка имаме значително по-спокойна входна част,

която е достатъчно атрактивна с двете кафенета, обърнати към главната алея на Южния парк. С откритата тераса към фуд-корта и съществуващите тераси на последно ниво постигнахме чудесно отваряне на зоните за хранене и забавления към булеварда и парка. С тази нова концепция Park Center Sofia се позиционира като уникален по рода си търговски център в сърцето на София, като в същото време е и в парка – перфектно място за срещи с приятели и прекарване на време със семейството. Удобната локация и различният търговски микс го разполагат в нишата на ежедневното пазаруване, срещи и забавления. „Разходка в парка или пазаруване в града?“ Малкото бижу на София - Park Center Sofia, предлага едновременно и двете.

Проектиране и производство на метални изделия, конструкции, сгради и съоръжения

"Аркада 22" ООД тел./факс: 02 889 10 47, 0899 901 301, 0899 901 300 e-mail: arkada22@abv.bg, office@arkada22.com www.arkada22.com

Над 15 години опит на пазара в България и чужбина


195

ИНВЕСТИЦИИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 2016

Автор НИКОЛАЙ ТОДОРОВ


196

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ИНВЕСТИЦИИТЕ ПРЕЗ 2016: СДЕЛКИ С КАЧЕСТВЕНИ АКТИВИ ПРЕОБЛАДАВАТ МЕСТНИ ИГРАЧИ

© МАРИЯ СЪБОТИНОВА

Sofia Airport Center

През първата половина на 2016 г. общата стойност на инвестиционните сделки в България е малко над 117 млн. евро, което е 80% ръст в сравнение със същия период на 2015 г. Става дума за придобивания на инвестиционни имоти – офис сгради, хотели, индустриални и търговски площи, и на парцели за строителство. Сред тях са Sofia Airport Center, Mall Plovdiv и Retail Park Plovdiv, хотелите „Изгрев“ и „Обзор“ в Златни пясъци, като първите три формират 65% от целия обем. При индустриалните имоти се открояват придобиването на бившия склад на Billa в района на Елин Пелин и на фабриката на „Дзобеле България“ в Пловдив според анализ на консултантската компания Forton. Половината от всички транзакции са с офис площи, следвани от търговски площи (22%) и хотели (13%), показва изследване на Colliers. При индустриалните имоти инвестиционните сделки все още са рядкост, тъй като големите проекти все още са в процес на реализация. Пазарът на бизнес имоти тази година е доминиран от сделките с доходоносни активи. В същото време засилената предприемаческа активност при жилищното, офисното и индустриалното строителство поддържа високи оборотите и на пазара на парцели, включително и терени в града.

БАНКИТЕ СТИМУЛИРАТ ИМОТНИЯ ПАЗАР Намаляващите в цял свят лихви оказват стимулиращо влияние – наличието на свободни пари и липсата на инвестиционни алтернативи поддържа висок интереса към имотните пазари. През последната година българските банки се показват по-мотивирани да финансират нови проекти и крайни купувачи, което пък стимулира предприемаческата инициатива на жилищния и на офисния пазар. Финансовите институции обаче са по-селективни в сравнение с периода отпреди кризата – подбират проекти с отлична локация, оптимално разпределение, подсигурени договори с наематели и голямо самоучастие на предприемача. МЕЖДУНАРОДНИЯТ ИНТЕРЕС КЪМ БЪЛГАРИЯ СЕ ЗАСИЛВА Професионалните инвеститори се завръщат: в сравнение с 2015 г. значително е намаляло участието на купувачи – крайни ползватели (6%), спрямо инвеститорите в недвижими


ИНВЕСТИЦИИТЕ ПРЕЗ 2016

197

През първата половина на 2016 г. общата стойност на инвестиционните сделки в България е малко над 117 млн. евро – придобивания на инвестиционни имоти – офис сгради, хотели, индустриални и търговски площи, сред които са Sofia Airport Center, Mall Plovdiv и Retail Park Plovdiv, формиращи 65% от целия обем

Mall Plovdiv

имоти. Наличието на свободни пари в света увеличава дела на международните купувачи, които за първото полугодие са формирали 59% от всички сделки и за пръв път от 2012 г. насам сделките с имоти, генериращи доход, са с по-голям дял (85%) от тези, придобити със спекулативна цел (15%), е заключението на анализ на Colliers. България предлага първокласни активи във всички сегменти на пазара на бизнес имоти при умерени нива на риск и при доходност, която е без конкуренция дори в сравнение с пазарите в Централна Европа, казват от Forton. Интересът традиционно е най-силен към офис и търговски проекти с висока заетост. Страната предлага отлично съотношение риск – доходност на фона на значително пониските нива на развитите пазари. Очакваме Югоизточна Европа да става все по-интересна за инвестиции поради перспективата за устойчив растеж на местните икономики. В момента България предлага много добри възможности за придобивания от институционални инвеститори и от такива, които търсят активи с възможност за повишаване на стойността им. Недостатък на българския пазар остава слабата ликвидност, но с нейното увеличаване нивата на доходност се очаква да паднат до тези на пазарите в Румъния и Унгария.

РИСКЪТ И ДОХОДНОСТТА ЩЕ НАМАЛЯВАТ Както и в Централна и Източна Европа, така и в България тенденцията през последните години е доходността по инвестиционните сделки във всички сегменти на пазара на бизнес имоти да намалява в резултат от намаляващия риск – стабилизиране на наемните нива и нарастваща атрактивност на пазара. Нивата на възвращаемост запазват стойностите си от 2015 г. – при офисни и търговски площи от 8-9%, при индустриалните площи – 1011%. Ниският дял на сделките с генериращи доход активи от общия инвестиционен обем обуславя липсата на съществена динамика в нивата на възвращаемост за 2011 – 2016 г. ПРОГНОЗИ Сегментите с най-голям инвестиционен потенциал са офисни и търговски площи Ускоряване на кредитирането – сделките с портфолиа от лоши кредити ще подобрят качеството на банковите портфейли Засилване на интереса на чуждестранните инвеститори, сред които от Азия и Южна Африка.


198

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ПАЗАР НА ОФИС ПЛОЩИ 2016: 177 ХИЛ. КВ.М ОФИС ПЛОЩИ НА ПАЗАРА ДО КРАЯ НА 2017 Г.

Наеми на първокласни офис площи в София и доходност (хил. кв.м)

Новозавършени офис площи в София (хил. кв.м) 160

13.50

10.0%

13.50

9.5%

13.00

9.0%

12.25

8.5%

140 120 100 80 60 40 20 0 2012

Н1

2013

2014

2015

2016

Н2

12.00

8.0% 2012

наем

2013

2014

2015

2016

доходност Източник: Cushman&Wakefield/Forton

СТАРТ НА НОВИ И РЕСТАРТ НА ЗАМРАЗЕНИ ПРОЕКТИ През първото полугодие на пазара на офис площи в столицата излизат около 2% нови площи и общите наличности достигат над 1.8 млн. кв.м. В строеж са 177 000 кв.м, повечето от които се очаква да бъдат завършени през втората половина на 2017 г. по данни на консултантската компания Forton. Според вътрешен анализ на Colliers International до края на годината се очакват 36 000 кв.м нови площи, които няма да бъдат достатъчни, за да отговорят на темповете на търсене. Свободните офис площи продължават да намаляват до 210 000 кв.м, достигайки 12.1% от общата наличност, сочи изследване на MBL|CBRE. Факт е, че темпът на усвояване на наличните площи е побърз от този, с който нараства обемът на строящите се. Високите нива на търсене активизират строителството на нови и рестартирането на замразени проекти. Стартират по-значими проекти като втората фаза на „Полиграфия офис център“ на BLD с 5500 кв.м в центъра на града и срок на завършване в края на следващата година. Стартиралото през май строителство на бизнес центъра на ул. „Атанас Дуков“ с 13 500 кв.м на Intco Brands се очаква да завърши до година и половина. BSR стартира нова фаза на Sofia One Business Park на 11 етажа с по 1443 кв.м отдаваема площ. Извън столицата „Смарт бизнес център“ на PLH Invest добави 7 хил. кв.м офис площи към наличностите в Бургас, в Пловдив в строеж са 28 хил. кв.м – „Офис парк Пловдив“, който

трябва да бъде завършен до края на 2016 г., и „Сайбиз офис билдинг“, чието строителство стартира през септември. Основният обем от офис площи в строеж се очаква да бъде пуснат в експлоатация през 2017 г., а основният двигател на пазара остава аутсорсинг секторът. Продължават своето разрастване утвърдените офис локации – „Цариградско шосе“, бул. „България“, бул. „Брюксел“, в близост до околовръстното шосе и бизнес парка. РАЗШИРЯВАНЕ И РЕЛОКАЦИЯ Стабилна тенденция на търсене в столицата се регистрира през първата половина на 2016 г. Нетните усвоени площи при офисите клас А и Б са близо 43 000 кв.м, или почти два пъти повече спрямо същото полугодие на 2015 г. През първите шест месеца на 2016 г. регистрираните сделки са свързани на първо място с разширяване на офис пространството в текуща или колокация, следвани от релокация, подновяване на изтичащ договор и отдаване на площи на етап „в строеж“. Силна остава тенденцията на разширенията и предварителните наемания. Основните двигатели на търсенето остават ИТ, аутсорсинг и фармацевтичните компании. Факт са няколко големи предоговаряния като „Кока-Кола“ в „Адора бизнес център“ и „Ърнст & Янг“ в „Полиграфия бизнес център". IBM нае допълнителни 1000 кв.м в Sofia Airport Center, разшириха се и ключови наематели като Scale Focus и Concentrix.


ПАЗАР НА ОФИС ПЛОЩИ 2016

199

Наличности на офис площи в София: 1 802 857 КВ.М

Офисни проекти в проект и строеж Варна НАД 80 ХИЛ. КВ.М

Проекти в строеж 177 375 КВ.М

София НАД 1 МЛН. КВ.М

Наеми на първокласни имоти 13 ЕВРО/КВ.М/МЕСЕЦ

Пловдив НАД 40 ХИЛ. КВ.М

Източник: Cushman & Wakefield / Forton, H2/2016

Източник: проучване на „ГРАДЪТ Медиа Груп"

Наемни нива за офиси клас А в София (евро/кв.м/месец)

Незаети офис площи в София (кв.м)

16

350 000 300 000

14

250 000 12

200 000 150 000

10

100 000 8

50 000 0

6 център

широк център

периферия

Източник: Colliers International

РЪСТ НА ПРИЛИЙЗА Ръстът на прилийза до 20% е индикатор за липса на готови за отдаване и нанасяне площи. Софтуерната компания Epam предварително е наела 2787 кв.м в SPS Tower, Walltopia също частично отдаде предварително 2034 кв.м от новата си офис сграда на „Цариградско шосе“ на SAP Labs. Недостигът на първокласни площи спъва активността на наемателите поради ограничения брой достатъчно големи и добре ситуирани първокласни имоти, от които може да се избира, особено в горния сегмент. Обемът на свободните площи на ТОП 10 офис проектите остава 2%, а общият процент на свободните офис площи за всички сегменти на пазара достига 23.7%, посочват от Forton. ТЪРСЯТ СЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКСИ С УДОБСТВА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЗА РАБОТЕЩИТЕ Компаниите от аутсорсинг сектора продължават да бъдат основен двигател на търсене на пазара на офиси – 60% от всички транзакции. Растежът на тази индустрия стимулира и процес на развитие и осъвременяване на предлаганите офис площи. Търсенето все повече е насочено не просто към офис сгради, а към мултифункционални комплекси, предлагащи допълнителни удобства и развлечения за работещите. Новите офис пространства акцентират върху социалната среда на служителите и постигане на баланс между професионален и личен живот с цел по-голям комфорт на работното място. Обръща се внимание и на

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2013 2014 2015 2016

център

Широк център

Периферия

Източник: MBL|CBRE

местоположението на сградата, достъпността й с градски транспорт, заведенията за хранене и спортните центрове, които средата може да предложи. НАЕМИТЕ СЕ ЗАПАЗВАТ Наемите на първокласни площи остават 13 евро/кв.м в горния сегмент и по централните булеварди в София, 12 евро на кв.м за широкия център, за офиси клас Б – 6-8 евро/кв.м на месец. В Пловдив търсенето повишава наемите до 8-10 евро/ кв.м за клас А, във Варна и Бургас – 6.5-8 евро/кв.м. ПРОГНОЗА Недостигът в предлагането на качествени офис площи ще продължи до края на 2017 г., когато се очаква над 115 000 кв.м да излязат на пазара Тенденцията за прилийз се запазва. Подновяването на съществуващи договори ще бъде основен двигател на пазара. Аутсорсингът ще определя динамиката в офис сектора. Ще расте обемът на новите площи извън София, в столицата ще възникват нови колокации. Наемателите все повече търсят ефективни и сертифицирани сгради. Доходността от първокласните площи ще намалява.

По пазарни анализи на FORTON, COLLIERS, MBL|CBRE


20 0

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ПАЗАР НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ 2016: РЕДИЗАЙН И РЕПОЗИЦИОНИРАНЕ, ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯТА НАСТЪПВА

Наличности на търговски площи по години, брутно отдаваема площ (хил. кв.м)

Наеми и доходност на първокласни площи в търговски молове (евро/кв. м/месец)

1000

80

9.50%

60

9.25%

40

9.00%

20

8.75%

800

наем доходност

600 400 200 0

0 2012

Съществуващи

2013

2014

2015

2016

Отворени в последните 12 месеца

Развитието на сектора на търговските площи е динамично в резултат на движението при бързооборотните стоки – някои играчи се разрастват, други се свиват. Няма нови схеми и усилията са насочени към подобряване на наемателския микс. ЗА МОМЕНТА ПАЗАРЪТ Е НАСИТЕН Нивото на наситеност насочва усилията към преструктуриране на съществуващите проекти. Общите наличности са 718 хил. кв.м, половината от които в София. Наситеността с търговски площи в страната остава 100 кв.м на 1000 души, столицата е на четвърто място с 276 кв.м. Основен фактор на раздвижването е стремежът на търговските центрове за подобряване на микса от наематели. Вече утвърдените проекти поддържат заетост от 98-99%, работещите от няколко години на пазара молове регистрират заетост над 94%. Пловдив остава най-динамичният пазар с реновацията на „Галерия Пловдив“ и очакваното завършване на „Марково тепе мол“ до края на годината на фона на единствения търговски център в експлоатация в града – „Мол Пловдив". Факт е преустройството на търговски площи в офисни в някои проекти като ЦУМ и „Мол Галерия“ – Пловдив.

8.50% 2012

2013

2014

2015

2016 Източник: Cushman&Wakefield/Forton

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИПЕРМАРКЕТИТЕ НА „ПЕНИ МАРКЕТ“, „ПИКАДИЛИ“ И „КАРФУР" През първото полугодие на 2016 г. активността при усвояване на площи в модерните търговски центрове в София запазва нивата си – наети и отворени са близо 15 000 кв.м спрямо усвоените 16 370 кв.м през втората половина на 2015 г. „София Ринг Мол“, „Парадайз Център“ и „България Мол“ се отдаваха активно в опит да подобрят своя наемателски микс и да привлекат нови марки. В ход е ребрандиране и реновация на City Centre Sofia. ЮСК обяви деветата си локация в „Ритейл парк Варна“, ИКЕА разширява мрежата си за доставки в страната. Проблемите на вериги като „Пикадили“ и „Карфур“ създадоха възможности за супермаркетите тип convenience store. „Лидъл“ отвори магазини в търговски мол – в „Галерия Бургас“ и „София Ринг мол“, „Т-маркет“ зае 12 локации след излизането на „Пени Маркет“ от България. Освобождаването на помещения от Carrefour в някои търговски центрове в големите градове увеличи дела на свободните площи извън София до 19.05% по данни на MBL|CBRE, в столицата делът им остава 13%. Процентът на усвоените площи в утвърдените търговски центрове в София с най-активно търсене е 4% от общата отдаваема площ. Анализ на Colliers показва, че при търговските центрове в столицата с най-висок процент нови оператори е Serdika Center, следван от Paradise Center и Sofia Ring Mall.


ПАЗАР НА Т ЪРГОВСКИ ПЛОЩИ 2016

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПАЗАРА НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ

201

Наличност 718 000 КВ.М Търговски площи в проекти в строеж 61 000 КВ.М Наеми на първокласни имоти 28 ЕВРО/КВ.М/МЕСЕЦ Източник: Cushman & Wakefield / Forton, H2/2016

Индекс на търговията на дребно

Наемни нива в София (евро/кв.м/месец)

12% 41 38

37

42

42

10% 8%

39

6% 4% 2%

30

31

30

32

34

34

34

0 -2% IV

-4% -6% 2013

H1 2013

H2 2013

H1 2014

Търговски центрове

H2 2014

H1 2015

H2 2015

VII

X

I 2014

IV

VII

X

I

IV

VII

X

2015

I

IV

2016

H1 2016

Главна търговска улица Източник: Colliers International

Промяна на индекса на търговията на дребно

Тренд Източник: MBL|CBRE

НАМАЛЯВАТ СВОБОДНИТЕ ПЛОЩИ НА ГЛАВНИТЕ УЛИЦИ Предлагането на търговски площи на главните търговски улици в столицата намалява – свободните площи в София са в размер на 6%, а на бул.”Витоша“ – 3%. Стабилният интерес към локациите на главни улици задържа наемите на 46 евро/ кв.м за 100-150 кв.м магазини на бул. „Витоша".

НАЕМНИТЕ НИВА СЕ ЗАПАЗВАТ През първите шест месеца наемните нива са стабилни както на първокласни локации в търговските центрове, така и на бул. "Витоша”. Нивата за първокласни площи в търговски центрове са около 28 евро/кв.м, в по-ниския клас нивата са 12-16 евро/кв.м.

НОВИТЕ ОБЕКТИ Продължава развитието на търговските паркове в страната. Retail Park Varna обнови микса си и освен Decathlon, IKEA и „Комсед“ наематели вече са веригата за стоки за дома Dominico с първи обект за страната, датската верига за мебели JYSK и магазини за техника и електроника Zora. Излизането на Penny Market от българския пазар доведе до експанзия и консолидация в big box сегмента – Т-Market придоби 12 обекта, с което се нареди на трето място по брой магазини в страната. При бързооборотните стоки дрогериите изместиха хранителните вериги по брой новооткрити обекти – Lilly има осем новооткрити обекта, dm има 7. „Била“ откри четири обекта за полугодието, а Kaufland и Lidl – по един. В „Направи си сам“ сектора активно се преструктурира веригата Prаktiker чрез релокации и обновяване на концепцията. Онлайн търговията набира скорост – след Decathlon и H&M последваха Zara и CCC с платформи на български език.

НАМАЛЯВАЩО ПРЕДЛАГАНЕ И СТАБИЛНО ТЪРСЕНЕ До края на 2016 г. пазарът на модерни търговски площи ще се развива при намаляващо предлагане и стабилно търсене. Трансформацията на сектора на бързооборотни стоки дава възможности за навлизане на нови играчи. Секторите на храни и напитки, дрогерии и аптеки остават най-активни. Наемите са стабилни с възможност за растеж. Реорганизация се очаква при супермаркетите в търговските центрове. Главните търговски улици ще отбележат по-силен интерес от наематели и от купувачи. Стабилизирането на пазара е предпоставка за подновяване на интереса от международни оператори.

По пазарни анализи на FORTON, COLLIERS, MBL|CBRE


202

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ПАЗАР НА ЛОГИСТИЧНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ 2016: ЛОГИСТИЧНИТЕ ИМОТИ: КОНВЕРСИЯ НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ И ЛОГИСТИЧНИ НУЖДИ

Завършени индустриални площи в София по години (хил. кв.м)

Свободни индустриални площи в София (хил. кв.м)

70

1000

60

800

50 600

40 30

400

20 200

10

0

0 2012

Н1

2013

2014

2015

2016

Н2

2012

заети

2013

2014

2015

2016

свободни Източник: Cushman&Wakefield/Forton

Новите спекулативни проекти доведоха до ръст на отдаването в София – втората сграда на „Ийст ринг логистичен парк“ в Нови хан беше напълно отдадена предварително. След столицата Пловдив става все по-атрактивна дестинация, а разширяването на магистралната мрежа насочва все повече предприемачите към регионалните градове. Сред най-големите сделки в сектора е покупката на складовата база на „Била“ в Елин Пелин за 7.26 млн. евро, придобита от M Logistic. РАЗВИТИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НАПРАВИ АТРАКТИВНИ ГРАДОВЕТЕ В СТРАНАТА София остава атрактивна за логистични и складови дейности, като площите съставляват две трети от наличностите. Спекулативните площи нарастват, като за 2016 г. се очаква да излязат на пазара около 31 хил. кв.м с налични планове за нови проекти.

Наличността на индустриални площи в регион Пловдив се оценява на 800 хил. кв.м и нараства, те съставляват 60% от всички индустриални и логистични площи. Сред големите обекти са Willy Elbe и Osram Lighting, а повечето от обектите са за собствени нужди, спекулативните площи са малко. Новите проекти за момента са предимно извън столицата. Завършването на магистрала „Марица“ направи регионални градове като Хасково и Кърджали привлекателни и японският производител „Язаки“ и турският „Са-Ба“ реализират проекти до Димитровград. ТЕСИ инвестира 15 млн. лв. в нова фабрика в Шумен.


ПАЗАР НА ЛОГИСТИЧНИ И ИНДУСТРИА ЛНИ ПЛОЩИ 2016

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПАЗАРА НА ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ В СОФИЯ

203

Наличности 871 356 кв.м Площи в проекти в строеж 64 670 кв.м Наеми на първокласни площи 4.20 евро/кв.м/месец

Източник: Cushman&Wakefield/Forton

Наеми и доходност на първокласни индустриални площи в София (евро/кв. м/месец) 5.00

13.0%

4.00

10.6%

3.00

8.2%

2.00

5.8%

1.00

3.4%

0

1.0%

Новонаети индустриални площи в София (хил. кв.м) 80 наем доходност 60

40

20

2012

2013

2014

2015

2016

0 2012

Н1

2013

2014

2015

2016

Н2 Източник: Cushman&Wakefield/Forton

СВОБОДНИТЕ ПЛОЩИ СА ТРАДИЦИОННО МАЛКО Основните потребители на индустриални площи в София са компании за търговия на дребно, дистрибутори и големи логистични оператори, търсенето остава постоянно високо, а процентът на свободни площи е традиционно нисък – едва 2.2%. Това е причината за предварителното отдаване и изграждането на обекти за нуждите на конкретен клиент. Сграда 2 на „Ийст ринг логистичен парк“ в Нови хан с 6400 кв.м беше напълно отдадена на логистичния оператор Cargo Partner преди завършването. Обектът е част от комплекс с десет сгради и РЗП 90 хил. кв.м. Поради недостига на индустриални и логистични площи и проблемите на някои ритейл оператори е факт конверсията на търговски площи – бившият магазин на „Практикер“ в Стара Загора от 6500 кв.м ще бъде трансформиран за производствените нужди на „Язаки".

НАЕМИТЕ 4.20 ЕВРО/КВ.М Нивата на първокласните логистични площи около столицата – в Елин Пелин и Божурище, са 4.20 евро/кв.м. ТЕНДЕНЦИИ Поради ограниченото предлагане на модерни площи търговските площи се конвертират в индустриални и логистични площи Пловдив се утвърждава като традиционен индустриален хъб. Лизинговият пазар е доминиран от средносрочни контракти, което ограничава предлагането на първокласни продукти, генериращи доход.

По информация на FORTON


20 4

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ПАЗАР НА ЖИЛИЩА 2016: ЖИЛИЩАТА ОТ ВИСОКИЯ КЛАС ПОСКЪПВАТ

КЛИЕНТИТЕ ТЪРСЯТ ВИСОКО КАЧЕСТВО и са склонни да плащат повече само ако имотът отговаря на изискванията Средната квадратура на продадените апартаменти е 160 КВ.М, а на къщите – 234 КВ.М Поскъпването на имотите продължава С 5-7% НА ТРИМЕСЕЧИЕ 12% Е РЪСТЪТ на инвестиционните сделки с качествени жилища Засилен интерес към ЖИЛИЩА НАД 200 КВ.М

От началото на годината жилищата във високия клас бележат 7% ръст на цените с тенденция до края на 2016 г. той да надхвърли 12%. С цел живеене са 81 на сто от сделките, сделките за инвестиция са се увеличили с над 12%, а целта на правените от продавачите подобрения е жилищата да достигнат най-високия ценови сегмент от 2000 евро/кв.м. Качествени сгради в проект на добри локации с добри разпределения се продават на разрешение за строеж, като примери се сочат новият проект „Алба“ до Борисовата градина с над 100 луксозни апартамента или „Св. Георги Победоносец“ до Англо-американското училище край Панчарево. Най-много се търсят жилища от 200 кв.м с две и три спални, самостоятелна баня и дрешник към основната спалня, просторен хол, отделна кухня и паркомясто. Това се казва в анализ на брокерската компания за имоти от висок клас Unique Estates. В столицата предпочитанията във високия сегмент традиционно са към Докторската градина, „Лозенец“, „Изгрев“ и „Дианабад“ в близост до Ловния парк и

Борисовата градина. Средната квадратура на продадените апартаменти е 160 кв.м, а на къщите – 234 кв.м. Средните цени в София са 772 евро/кв.м, във Варна – 726 евро/кв.м, Пловдив – 538 евро/кв.м, в Бургас – 542 евро/кв.м. При сделка корекцията на цените е паднала до 5%, периодът на вземане на решение – до месец. Купувачите остават мениджъри на средни и високи позиции, добре платени специалисти по информационни технологии, специалисти в медицината и търговията. Нулевият основен лихвен процент на БНБ влияе върху ръста на имотните сделки и върху финансирането на сделките. С 14% са намалели покупките със собствени средства, но личните спестявания остават с водеща роля поради ниските лихви по депозитите, които паднаха до 0.05 на сто. С 6 на сто се е увеличил броят на имотните сделки, финансирани до 30% с ипотечен кредит, с 2% е увеличението на теглените заеми за 81 до 100% от покупката. По данни на UNIQUE ESTATES


205

Комплекс Uva Nestum Wine & SPA

e разположен на изключително живописно място, в непосредствена близост до град Гоце Делчев. Комплексът се простира на площ от 62 дка в красивата долина на река Места, заобиколена от четири величествени планини. На територията на комплекс Uva Nestum Wine & SPA се намират: Изба и собствени лозя Хотел Съвременно оборудвани конферентни зали Заведения SPA център с външен и вътрешен басейни Спортен център с два тенис корта и футболно игрище Парк и собствено стопанство

Специални оферти за 2016 година Контакти: гр.Гоце Делчев, бул."Гоце Делчев – прод.“ №125 + 359 887 021 020, + 359 888 031 030 hospitality@uvanestum.com lat: 41.578282, lon:23.761143


206

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ПАЗАР НА ЖИЛИЩА 2016 ТЪРСЯТ СЕ АПАРТАМЕНТИ С ДВЕ СПАЛНИ И КЪЩИ

В зависимост от локацията, комплекса, допълнителните услуги 850 – 1500 ЕВРО НА КВ.М С ДДС Апартамент с две спални 150 000 – 170 000 ЕВРО Апартамент с три спални 200 000 – 230 000 ЕВРО Къщи от редови тип НАД 250 000 ЕВРО Самостоятелна къща НАД 350 000 ЕВРО (крайна цена с включен гараж/паркомясто)

През 2016 г. предпочитаните типове жилища в средновисок и висок сегмент според данните на Colliers са апартаменти с две спални и къщи, доказателство за това са броят на сделките, които запазват стабилни нива спрямо втората половина на 2015 г. През първата половина на 2016 г. се забелязва лек ръст при клиентите, които са се възползвали от банково финансиране – 38% спрямо 27% за цялата 2015 г. ЗАТВОРЕНИТЕ КОМПЛЕКСИ В СОФИЯ: 53 ПРОЕКТА В ЮЖНИТЕ ЧАСТИ Предлагането на жилищни единици се увеличава с плавни темпове – 3% ръст за първите шест месеца на 2016 г. Така общото предлагане достига 6865 жилищни единици в 53 проекта, разположени предимно в южните части на София. Активно строителство се наблюдава през първата половина на 2016 г. – малко повече от 700 жилищни единици са в такава фаза, като предстои до края на годината и още проекти да стартират такъв процес. КУПУВАЧИТЕ: ВСЕ ПО-ИНФОРМИРАНИ И ВЗИСКАТЕЛНИ КЪМ СРЕДАТА Критериите при избор на имот включват качество на средата, качество на строителството, функционално разпределение на вътрешното пространство, локация, налична инфраструктура, бърз и удобен достъп. Средата, разглеждана не само от гледна точка на зеленина, пространство, услуги, но и в социален аспект, продължава

да бъде от водещо значение. Обръща се повече внимание на комфорта в жилището, на размера на помещенията, на броя санитарни и обслужващи помещения. Според наблюденията на Colliers купувачът отбелязва значително развитие по отношение на информираност и визия какво точно търси и при какви условия. За разлика от 2015 г., когато въпреки интереса към сделки „в строеж“ все още се предпочиташе жилище, което е завършено или непосредствено пред завършване, през първите шест месеца на 2016 г. 50% от реализираните продажби са на зелено, като в Colliers виждаме тази тенденция да продължава и до момента. ПОКУПКА ЗА ИНВЕСТИЦИЯ: 38% ОТ ВСИЧКИ СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ Първата половина на 2016 г. регистрира стабилни нива при сделките с инвестиционна цел спрямо втората половина на 2015 г. – 38% от всички сключени сделки. Тенденцията, започнала през 2013 г., продължава, тъй като запазват стойността си във времето и предлагат по-атрактивни нива на доходност спрямо депозит в банка. Запазва се профилът на типичния купувач във висок и средновисок сегмент – семеен, с едно или повече деца, на мениджърска позиция или със собствен бизнес. Все почесто се наблюдава покупка на първи дом в комплекси, а впоследствие възникване на необходимост от по-голямо жилище. По данни на COLLIERS


208

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

ПАЗАР НА ЖИЛИЩА 2016: С ЕДНА ТРЕТА НАРАСТВАТ В СТОЛИЦАТА СДЕЛКИТЕ МЕЖДУ 70 000 И 100 000 ЕВРО

СРЕДНИТЕ ЦЕНИ в София са 772 ЕВРО/КВ.М във Варна 726 ЕВРО/КВ.М Пловдив – 538 ЕВРО/КВ.М в Бургас – 542 ЕВРО/КВ.М ЖИЛИЩНИ ПРОЕКТИ В ПРОЕКТ И СТРОЕЖ София – НАД 1.1 МЛН. КВ.М Варна – 280 ХИЛ. КВ.М Бургас – 130 ХИЛ. КВ.М Пловдив – 600 ХИЛ. КВ.М

Източник: проучване на „ГРАДЪТ Медия Груп"

Цените на жилищата в столицата остават стабилни от началото на годината. Новопостроените сгради вече са конкуренция на старото строителство, поради което нивата на сделките за старо строителство остават същите, а средното време за продажба на имотите се е удължило до 3 месеца. Около 30% от сделките през периода са направени с отстъпки между 1000 и 5000 евро. Това сочат данните на консултантската компания „Имотека“ за първото полугодие на 2016 г. на базата на средни пазарни стойности за масивно и панелно строителство Реализираните имоти са предимно двустайни, които съставляват 44%, и тристайни – 35%, многостайните апартаменти са 8%, едностайните – 7%. С 2-3% нарастват покупките с цел инвестиция. Делът на сделките между 70 000 и 100 000 евро расте с 28% при 19% година по-рано, 28% заемат сделките за жилища между 50 000 и 70 000 евро, което е покачване с два пункта спрямо 2015 г.

Сред най-желаните от купувачите квартали през шестмесечието са „Младост“, „Център“, „Изток“, „Изгрев“ и „Витоша“, "Манастирски ливади" си възвърна интереса след преустройството на някои започнати преди кризата проекти. Големите жилищни комплекси и кварталите с достъп до метрото запазват популярността си стабилна, „Кръстова вада“, „Гео Милев“ и „Яворов“ също са обект на интерес. Водещите фактори за покупка остават добра комуникативност, сигурност и зелени площи, доброто изпълнение, функционално разпределение, наличие на светлина и добре поддържани общи части.

По данни на ИМОТЕК А


210

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

BUILDING INNOVATION FORUM 2016

Над 250 професионалисти - архитекти, инженери, консултанти и инвеститори, участваха в последния за годината форум от Building Innovation Forum Series с фокус върху съвременните изисквания и специфика при проектиране и строителство на различни типове сгради - търговски, хотели, болници, училища и спортни бази. Представители на различните етапи на инвестицонния процес направиха преглед на актуалните проекти в тези пет сградни сегмента с изявена строителна активност. ДИНАМИКАТА В РАЗВИТИЕТО НА РИТЕЙЛ ПАЗАРА И НАРАСТВАЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО НА СГРАДИТЕ проследиха някои от най-изявените архитекти в областта. Арх. Илиан Илиев 15 , основател на студио "Планинг", представи редизайн на Park Center Sofiа ("Сити център София") и "Марково тепе мол" в Пловдив. Развитието на проекта за "Търговски център Борово", София, проследи арх. Искрен Галев от "ПАМ Консулт", съавтор на проекта, заедно с арх. Румен Първанов и арх. Радослав Грънчаров. Опита си в проектиране и дизайн на сгради в

ритейл сектора, като например веригата магазини „Фантастико”, сподели арх. Гергана Милушева от архитектурно студио Cityscape. Марек Паранич 4 , регионален директор на полската компания ES-SYSTEM, чийто ексклузивен български партньор е "ТелеТек", запозна аудиторията с иновативни решения в осветлението. Модератор на панела бе арх. Милена Нанова 4 от Studio 17,5 – M, чийто екип е създал проекти на знакови търговски сгради в София и страната Bulgaria Mall, Infinity Tower, S Mall Сливен, Mall Plovdiv, Mall Stara Zagora и др.


211

КАЧЕСТВОТО НА НОВОИЗГРАДЕНАТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА КОМЕНТИРАХА ИНВЕСТИТОРИ, ПРОЕКТАНТИ, ОПЕРАТОРИ И ПОЛЗВАТЕЛИ В дискусията участва арх. Ивайло Петков 7 от "10 АМ Архитекти", проектант на мултифункционален спортен център "Арена Бургас" - инвестиция от над 38 млн. лв. Доц. д-р арх. Валери Иванов 35 и арх. Калоян Колев 35 определиха предизвикателствата при проектирането на многофункционалната спортна зала "Арена Шумен". Функционалността на спортните съоръжения и основните грешки преди изработването и проектирането им представи инж. Стефан Августинов 31 , управителят на Sport Lab, фирма със специализация в доставка на оборудване на спортни съоръжения. Условията и изискванията за финансиране нa спортни обекти представи Алис Мъгърдичян 29 , мениджър инвестиции в Регионалния фонд за градско развитие. В ДИСКУСИЯТА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ И ПОСЛЕДНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ХОТЕЛИ За концепцията на новия хотел "Хаят Риджънси София", в който ще се инвестират 60 млн. лв., разказа проектантът му арх. Николай Симеонов 3 , "Вамос". Арх. Борислав Богданов 12 от архитектурно бюро "Амфион" представи проекта за хотел "Интерконтинентал" – реконструкция на „Радисън Блу Гранд Хотел", София. Последни тенденции и важни аспекти при концептирането и реализацията на конферентни зали и зали за събития презентира Калоян Тодоров 9 , Syntegra Partners. Реконструкцията на хотел "Рила" в Боровец и други актуални проекти представи арх. Андрей Велинов 24 , управител на Vista Point. Как могат да се намалят енергийните разходи и да се постигне по-добър комфорт в хотелите разказа инж. Димитър Манков 27 от Schneider Electric – България. ВАЖНИТЕ АСПЕКТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА МОДЕРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПОДХОДЯЩИ СГРАДНИ РЕШЕНИЯ ЗА УЧИЛИЩА представиха инвеститори, проектанти и фасилити мениджъри. Проектът за бъдещото училище Garitage Park представи архитектурно студио "Планинг". Това е най-новата инвестиция на Garitage Investment Management, за която говори Атанас Гаров 42 , управляващ партньор в компанията. Арх. Галина Стоянова-Моллова от "Елит Студио" разказа за предизвикателствата при проектиране на

мащабния проект "Образователно-спортен комплекс Лозенец" на бул. "Никола Вапцаров" в София. Арх. Николай Трайков 33 , Фондация "Америка за България", представи активностите на фондацията, свързани с инвестицията от 25 млн. евро в образователна инфраструктура чрез конкурса "Училища на бъдещето", част от инициативата "Академия ГРАДЪТ". Сред проектите е строителството на Нов учебен корпус на Американския колеж в София, за който разказа проектантът арх. Димчо Тилев 28 , "Тилев Архитекти". Реконструкцията на Френската гимназия "Алфонс дьо Ламартин" и свързаните с нея предизвикателства демонстрира арх. Николай Няголов, Фондация за християнска архитектура и изкуство "Никола Фичев – Захарий Зограф". За актуалните решения за по-добра енергийна ефективност в учебните завадения говори инж. Александър Стоянов 40 , ръководител "Сградни технологии" на Siemens - България. Съвременният подход при изграждане и управление на учебни сгради представи Тодор Тодоров 37 , фасилити мениджър на Англо-американското училище в София. КАК СЕ СЪЗДАВАТ МОДЕРНИ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ БОЛНИЦИ разказаха водещи проектанти дизайнери и специалисти от технологични компании. Модерната онкологична болница от веригата "Сити клиник" за 70 млн. лв., създадена по подобие на Университетския център за лечение на онкологични заболявания "МД Андерсън" в САЩ по проект на американското бюро HKS и българското "ПроАрх", представи арх. Илия Еврев 16 . Инж. Валентин Чавдарски, управител на Ри–Соф ООД, изтъкна предимствата на найголямата инвестиция в болнично заведение за 2016 г. – свръхмодерната многопрофилна болница "Уни хоспитал" в Панагюрище. Aрх. София Мичева 20 , "10 Архитекти", представи проект за Медицински център "Артро", допълнение към вече съществуваща локална МБАЛ "Люлин" в София. Преглед на актуалните решения в енергийната ефективност в болничните заведения направи Павел Мариников 21 , специалист "Бизнес развитие" във "Веолия Енерджи Сълюшънс". Иновативни тенденции и решения в областта на болничната санитария представиха дизайнерите на "Идеал Стандарт - Видима" инж. дизайнер Божана Йорданова и арх. Александър Бояджиев 20 . Партньори на събитието са КАБ, КИИП, САБ, БААИК.

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА: Веолия Енерджи


212

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

2

1

5

3

4

9

6

7

8

11

10

13

12

14


BUILDING INNOVATION FORUM 2016

213

16

17

15

18

21

19

20

23

24

26

27

22

25


214

ГРА ДЪТ

ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2016

29

30

28

32

33

31

34

35

36

38

40

39

41

37

42


-Е ТА Ж Н А “З А ТАЗ И 15 О Е К Т И РА Х С Г РА Д А П Р ВА Р Я Е М И ГОЛ Е М И О Т И ИСКАХ ЕЛЕМЕНТИ О Н И РАТ Д А ФУ Н К Ц И РН Е, ГО НСАЛ О БИ архитект


Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5 | Сгради / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5 | Сгради Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5 | Сгради / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 5 | Сгради Spisanie Gradat

Profile for tcmgbg