Page 180

176  ГРА ДЪТ   ОК ТОМВРИ / НОЕМВРИ 2017

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА "ДИАНАБАД-ЗАПАД" (В ПРОЦЕДУРА)

ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - ИЗМЕНЕНИЕ

Поземлени имоти за обществено обслужване Поземлени имоти за обществено обслужване с процедирано ИПРЗ Поземлени имоти за предимно складови дейности Поземлени имоти за предимно складови дейности с процедирано ИПРЗ Поземлени имоти за обитаване Поземлени имоти за обитаване с процедирано ИПРЗ Поземлени имоти за озеленени площи Поземлени имоти за спорт Съществуващи обществени сгради Новопроектирани обществени сгради

Съществуващи предимно складови сгради Новопроектирани предимно складови сгради Съществуващи жилищни сгради Новопроектирани жилищни сгради Трафопост Главна улична мрежа Събирателна улична мрежа Обслужваща улична мрежа Паркинги Трамвайно трасе

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" | Сгради - брой 5, 2017 г. / Spisanie Gradat