Page 68

ЛОГИСТИЧНИ И СПЕДИТОРСКИ КОМПЛЕКСИ / LOGISTICS BUILDINGS спонсор / sponsor:

Индустриален Парк София Изток

B U I L D I N G O F TH E YE A R B U LG AR IA 2 0 1 8 N O M I NATI O N

„Индустриален Парк София Изток“ е мащабен проект, насочен целево към местни и международни транспортни и логистични оператори, както и инвеститори в леката промишленост. Проектът предлага отлична локация и бързи връзки с основните международни транспортни коридори, пресичащи страната. Консолидиран и урбанизиран терен с площ около 70 хa, намиращ се само на 25 км от центъра на София, с добър капацитет инфраструктурни мрежи и работна ръка, очертава възможностите си да се превърне в предпочитана дестинация за производство и логистика. В рамките на два часа транспортно разстояние се покриват около 2.7 млн. крайни потребители. Първа фаза на проекта представлява две сгради с общо 42 хил. кв.м разгъната застроена площ, многоетапно строителство високостелажни складове с офиси в УПИ XXVI, кв. 80 по плана на с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, област София. Строителството им се развива върху урегулиран парцел с площ около 7.2 хa. През последните три години са въведени в експлоатация първите етапи (около 21 хил. кв.м) на двете складови сгради, цялата подземна инфраструктурна улична мрежа и частично надземната такава. Сграда 1 – етап 2 представлява високостелажен склад на температурен режим с офиси. Разгънатата застроена площ е 10 737.26 кв.м. Сградата е еднокорабно едноетажно хале с размери ориентировъчно 98х96 м и междинно ниво в същия обем на сградата на кота +5.40 (мецанин). На мецанина от северната фасада са разположени климатизирани офиси клас Б. На мецанина от южната фасада са разположени складови площи. Високостелажният склад е „крос-докинг“ концепция и позволява гъвкаво разпределение и организация на площите. Повече за сградата вижте на сайта buildingoftheyear.bg

Industrial Park Sofia East - Building 1 - Stage 2

Инвеститор "Парк Индустрия София Изток" АД

Конструктор инж. Живко Иванов

Investor Park Industry Sofia East AD

Constructor еng. Jivko Ivanov

Изпълнител МСК АД

Architect Paladin Property Development, arch. Zdravko Kuzmanov

General contractor MCK AD

Архитект "Паладин Пропърти Дивелъпмънт" ООД, арх. Здравко Кузманов 64

"Industrial Park Sofia East" is a large-scale project catering to the needs of local and international transport, logistics & light industry operators & manufacturers. The park boasts a prime location with fast connections to the country’s major international transport corridors. The project’s consolidated and urbanized terrain of about 70 ha, its location just 25 km away from Sofia’s city centre, the terrain’s ready access to high-capacity infrastructure and the availability of a labour pool within its immediate proximity are key advantages that set the project up to be the preferred production and logistics destination in the region. A market of around 2.7 million people can be reached within just two-hours driving time. The first phase of the project consists of two buildings with a total built-up area of around 42,000 sq. m., developed in stages and consisting of open warehouse space with pallet racking systems and integrated office units. The phase was developed on land plot XXVI, district 80 in the territorial plan of Gara Elin Pelin, part of Elin Pelin municipality, located in Sofia region. A regulated parcel of about 7.2 ha was used for the development. The construction of the first stage of each of the two buildings (totalling about 21,000 sq. m.), the entire underground and part of the aboveground infrastructural & street network have been completed within the past three years. Building 1 - Stage 2 is a temperature-controlled warehouse with a pallet racking system and integrated office space. Its total builtup area is 10,737.26 m2. The building comprises of an open-space single-storey hall with approximate dimensions of 98x96 m and a mezzanine floor at "+5.40" elevation along the northern and southern facades. The northern mezzanine floor comprises of class “B”, airconditioned office space. The mezzanine floor along the southern facade is used as additional storage space. The cross-docking design of the warehouse allows for flexibility in the separation and organisation of the space. Find out more about the building at buildingoftheyear.bg

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Profile for tcmgbg