Page 355

BALREC 2018

на капиталовите пазари? Какво липсва? Какви са рисковете на настоящия етап на пазарния цикъл? Какво да очаква индустрията и как да избегне старите грешки? Възвращаемостта в България е много по-висока от тази в Румъния и кореспондира с риска на местния пазар. Правната система и концентрацията на собствеността на медийния пазар в нашата страна също допринасят за това. Когато става въпрос само за пазара на недвижими имоти, също има някои различия. Периодът за погасяване на заемите в България обикновено не надвишава 12 години, докато в Румъния е 20, а в Полша, Чехия и Унгария е 28-30 години. Периодът на погасяване на заемите има отражения върху разполагаемия паричен поток след обслужването на заема. Колкото по-кратък е периодът за погасяване на заема, толкова по-малко са паричните средства, които остават за инвеститорите, съответно възвращаемостта се покачва. Друга разлика е ликвидността. 2017 г. беше рекордна година за инвестиционния пазар в България с близо 1 млрд. евро размер на общия обем, 2018 г. също се очаква да е добра. За инвеститорите обаче инвестиционните обеми са само част от дефиницията за ликвидност. Другата съществена част е броят на активните инвеститори на пазара. Това продължава да бъде недостатък на България за момента, където броят на инвеститорите е по-малък от този в други пазари. Очакванията ни са, че ако позитивният тренд в развитието на пазара продължи по-дълго време, нашият пазар има големи шансове да привлече повече активни инвеститори и да доведе възвращаемостта до нивата, типични за региона. Еволюцията на пазара на недвижими имоти в България и Югоизточна Европа - къде ще бъдат разпределени дяловите участия през следващите пет години? Какви са вашите очаквания за перспективите за дадени пазарни сегменти и типове проекти, къде водещите играчи виждат потенциал и как могат да се възползват от него? Има потенциал за развитие във всички сегменти. Всъщност рецесията имаше по-сериозно отражение върху Югоизточна Европа и част от активността днес всъщност представлява догонване или достигане на нивата на развитие в това отношение на другите региони. Как можете да коментирате 2018 г. за пазара на недвижими имоти? Какви са вашите очаквания за 2019 г.? 2018 г. е успешна за българския пазар. Инвестиционните обеми ще бъдат по-високи от средните за последните 5 години и вероятно по-ниски от тези през 2017 г. поради липса на достатъчно мащабни проекти, които да бъдат обект на транзакция. Очакванията за 2019 г. са високата инвестиционна активност да продължи, като ще наблюдаваме и първите признаци на успокояване на пазара.

34 9

missing? What are the risks in the current stage of the market cycle? What should the industry expect and how to avoid previous mistakes? The Bulgarian yields are not considerably higher than Romania and correspond to the local market risk. The judicial system and concentration of ownership in the media market in Bulgaria add up on that. But, when it comes to real estate market drivers only there are a few differences as well. Tenor of loans in Bulgaria usually do not exceed 12 years while in Romania are at 20, Poland, Czech and Hungary at 28-30 years. Tenor of loans affects the remaining cash flow after loan service and the shorter the years the lower the cashflow that remains for investors, hence yields go up. Second material difference is liquidity. 2017 marked a record year of investments in Bulgaria (close to 1 billion euro total turnover), 2018 is going to be high again. But for investors volumes are only a part of the definition of liquidity. The other significant part if the number of investors that are active on the market. This remains a downside for Bulgaria for the time being – with the large volumes the number of investors is not as high as in the other markets. Our expectation is if the upside on the market continues for more time, the Bulgarian market has very good chances of increasing the number of active investors which will also further accelerate the local market and make yields close to the ones in the region. The evolution of the real estate market in Bulgaria and SEE: Where will the equity be allocated in the next 5 years? What are your expectations for the prospects of the particular market segments and types of projects, where do the leading players see potential and how are they going to take advantage out of it? There is virtually opportunity in all segments. In fact, the recession was deeper for SEE and a lot of the activity today is a catch-up effect. How would you define 2018 for the real estate market? What are your expectations for 2019? 2018 is a prospering period for the Bulgarian market. Investment volumes will be higher than the average for the last 5 years and likely lower than 2017 (due to lack of available large properties to transact). Our expectation for 2019 is for the high market activity to continue, yet we expect more signs for slow down to appear in 2019.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Profile for tcmgbg