Page 180

СГРАДИ КУЛТУРА И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА / HISTORIC BUILDINGS спонсор / sponsor:

B U I L D I N G O F TH E YE A R

Морско казино, Варна Стилово сградата се отличава с елементи на ар деко, български модернизъм и сецесион, а запазените и реставрирани скулптури - на мъжка и на женска фигура, придават още по-изящен вид на фасадите на сградата. Техен автор е българският Микеланджело – скулпторът Кирил Шиваров, създал ги в началото на 30-те години на XX век. В началото на ХХI век сградата е напълно изоставена и частично опожарена. От 2015 г. тя има нови собственици с визия за цялостното й възстановяване и развитие като културно-развлекателен център, символ на град Варна. Изработен и одобрен от Консултативния съвет към община Варна по опазване на архитектурното наследство, това е проект за цялостно обновяване на сградата - чрез основен ремонт и реконструкция, със застроена площ 1655 кв.м, разположена върху поземлен имот с площ 2957 кв.м, с обща разгъната застроена площ 5270.91 кв.м и прилежаща площ към открития ресторант 788 кв.м, представляваща лятна градина. Запазени са както силуетната линия, така и обемът на съществуващата сграда предвид обстоятелството, че тя е в среда на паметник на градинското и парковото изкуство, поради което към нея има специфични изисквания. Обновената и реконструирана сграда притежава следните самостоятелни зони: Сутерен, в който са разположени: нощен музикален клуб с уникална за гр. Варна въртяща се на 360 градуса сцена със 20 скорости, три обособени производствени зони за заведенията, както и съблекални, складове и др. Oще информация за историята на сградата и реконструкцията можете да намерите на сайта: buildingoftheyear.bg

Инвеститор "Морската Градина Варна" ЕАД Архитект "Фекта" ООД

176

B U LG AR IA 2 0 1 8 N O M I NATI O N

Sea Casino, Varna The building style features elements of art deco, Bulgarian modernism and secession, while the preserved and restored sculptures - both male and female - give a more exquisite look to the building facades. Their author is Bulgarian Michelangelo - sculptor Kiril Shivarov, who created them in the early 1930s. At the beginning of the 21st century, the building was completely abandoned and partially burned. From 2015 the building new owners envision its complete restoration and development as a cultural and entertainment center, a resurrected symbol of the city of Varna. A project for complete renovation of the building - through overhaul and reconstruction of its entire built-in area of 1 655 sq. m., situated on a real estate of 2 957 sq. m., with a total built-up area of 5 270.91 sq. m. and adjacent summer garden area to the open-air restaurant of 788 sq. m., is designed and approved by the Consultative Council of the Municipality of Varna for the preservation of the city architectural heritage. Given the fact that it is in the middle of a garden and park art monument both the silhouette line and the size of the existing building are preserved. The project has many specific requirements to comply with. The renovated and reconstructed building has the following separate areas: Underground - where are located: a night music club with a 360-degree unique for Varna rotating scene with 20 speeds; three separate preparation zones for the restaurants, as well as dressing rooms, warehouses, and toilets etc. More information about the history and the reconstruction of the building see at buildingoftheyear.bg

Конструктор инж. Румен Рафаилов

Investor Sea Garden Varna EAD

Constructor eng. Rumen Rafailov

Изпълнител "Унивърсал Строй Консулт" ООД

Architect Fecta LTD.

General contractor Universalstroy Consult OOD

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Profile for tcmgbg