Page 116

СГРАДИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ / HEALTH BUILDINGS спонсор / sponsor:

B U I L D I N G O F TH E YE A R

Поликлиника, гр. Шабла

B U LG AR IA 2 0 1 8 N O M I NATI O N

През изминалата година фирма "Парсек груп" ЕООД изпълни десетки проекти на територията на страната. Проектът за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на поликлиниката в гр. Шабла се нарежда сред най-значимите от социална гледна точка, изпълнени от фирмата през изминалата година. В една малка община наличието на болница и спешна медицинска помощ е основен социален фактор, влияещ на демографската структура и оттам на икономическия растеж на общината. Обновяването на поликлиниката е основна стъпка в създаването на комфортната работна среда и привличането на повече и по-квалифицирани медицински лица, което от своя страна води до изграждане на доверие и създаване на спокойствие у жителите на града. Обектът представлява сграда за обществено обслужване, поликлиника на два етажа и един вход с неотопляем сутерен, на която са въведени мерки за енергийна ефективност. Сградата е построена и функционира от 1984 г. Обитават я всеки работен ден 20 души персонал. Сградата се използва като поликлиника и в нея са обособени работни, складови и санитарни помещения. Преди въвеждането на мерките за енергийна ефективност сградата е притежавала енергийни характеристики, които определят принадлежността ѝ към клас на енергопотребление G. За подобряване енергийните характеристики на сградата е приложен пакет от пет енергоспестяващи мерки, след реализирането на които обектът принадлежи към клас на енергопотребление D. Повече за сградата вижте на сайта buildingoftheyear.bg

Hospital – Shabla

Инвеститор Община Шабла

Конструктор инж. Кръсто Маркулев

Investor Shabla Municipality

Архитект "Проектантско бюро А4", арх. Кристиян Маркулев

Изпълнител "Парсек Груп" ЕООД

Architect Design Office A4, arch.Kristiyan Markulev

112

In the past year company PARSEK GROUP EOOD has performed dozens of projects around the country. The project for renovation and implementation of energy efficiency measures in the outpatient clinic in Shabla, which the company has completed in the past year, is among the most significant ones in terms of its social aspect. In a small municipality the availability of a hospital and emergency service is a major social factor influencing the demographic structure and subsequently the economic growth of the municipality. The renovation of the outpatient clinic is the principal steps in creating a comfortable working environment and attracting more and qualified medical staff which in turn leads to building thrust and confidence within the residents of the town. The site is a public service building, a two storey outpatient clinic having one entrance with unheated basement, where energy efficiency measures have been implemented. The building was constructed and is in operation since 1984. Each working day it is being used by staff consisting of 20 persons. The building is used as an outpatient clinic where working, storage and sanitary premises are separated. Prior to implementing the energy efficiency measures, the energy characteristics of the building classified it as energy consumption class G. For increasing the energy characteristics of the building a set of 5 energy saving measures have been applied, and following their implementation the site was classified to energy consumption class D. Find out more about the building at buildingoftheyear.bg

Constructor eng. Krasto Markulev General contractor Parsec Group Ltd

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6, 2018 г.

Profile for tcmgbg