Page 196

190  ГРА ДЪТ    БРОЙ 5 | 2019

ИНТЕГРИРАНИТЕ СИСТЕМИ ОСИГУРЯВАТ КОМФОРТ, СИГУРНОСТ И НИСКИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

БИЛЯНА ПОПОВА РЪКОВОДИТЕЛ „СИГУРНОСТ И АВТОМАТИЗАЦИЯ“, "ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС"

Г-жо Попова, какви са световните тенденции при сградните инсталации? Налагането на технологиите във всяка сфера от живота ни предопределя и тенденциите при сградните инсталации - в последните няколко години все повече се говори за т.нар. умни сгради. Найобщо казано, умна сграда е тази, която се управлява сама, като човешката намеса е поскоро корективна. Интегрираните системи си взаимодействат по най-ефективния начин, така че да осигурят комфорт, сигурност и ниски оперативни разходи на обитателите. Доставчиците на системи за сигурност работят в посока IoT базирани решения, комбинирайки няколко различни функции в един елемент. Това позволява извличане на статистически данни по определени параметри, които при правилна

обработка задават поведението на самите системи. A какво се случва в България? В Европа има редица реализирани примери за умни сгради, които са много интересни. На нашия пазар, макар с по-плахи стъпки и при по-опростен модел, също се върви в тази посока. Хубаво е, че чуждите инвеститори (или наематели) идват с високи изисквания – при тях няма компромис с качеството на оборудването и функционалността на системата, знаят много точно какво искат, имат разписани ясни политики за изграждането на системите и това е чудесно. Разполагат със сериозен технически персонал или IT консултанти, които са добре обучени и стриктно следят за спазване на изискванията.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.  

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.  

Списание "ГРАДЪТ", брой 5, 2019 г.

Profile for tcmgbg