Page 54

52  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019

администрация, за да чуем и тяхното мнение по това какво работи и какво не в плана на София. След това на базата на информацията, която сме събрали от фокус групите, от форума и от срещите, ще изведем основни проблематични сфери, които ще проучим в рамките на няколко месеца. И след това ще можем да направим обосновано предложение, тоест да изработим задание към общинския съвет за това какво трябва да се промени в плана. Заданието ще трябва да бъде предпоставка както за решаването на изведените на преден план проблеми, така и за постигането на целите, които ще бъдат дефинирани чрез "Визия за София" в края на юни. Очаквам заданието да бъде готово в рамките на тази година. Също тази година трябва да предложим и задание за екологична оценка. Чак след това, през 2020, ще се работи както по ескиза (черновата) на промените в плана, така и паралелно по неговата екологична оценка. Ще последват (по принцип дълги) съгласувателни процедури с различни институции, за да може да се премине след това към създаването на финалния вариант на измененията в ОУП. Както аз, така и главният архитект и общинското ръководство сме си поставили за цел предстоящите изменения да се случват по максимално прозрачен и включващ начин, за да могат да бъдат припознати от възможно най-много заинтересовани страни. Какви градоустройствени проблеми трябва да реши новият ОУП на София? Кои са проблемните зони на настоящия план, които трябва да бъдат преодолени? В момента идентифицираме проблемните зони в действащия план. Яснота ще има при завършването на заданието. Но има и няколко въпроса, които вече са се откроили на преден план. Един от тях е голямата разлика в развитието между различни части на общината - тоест инвестиционната активност, демографската картина, функционалното разнообразие, гъстотата и качеството на инженерната и транспортната инфраструктура, наличието на зеленина и други. Друг въпрос е доколко са изпълними амбициите, които си поставяме с плана - например можем ли да обезпечим с инфраструктура всички тези Смф зони, които правим (отговорът към момента е по-скоро не). Сигурен съм, че ще изникнат и други проблемни области, които ще изискват изменение в ОУП. По какъв начин идеята за трансформацията на cтapитe индycтpиaлни зoни в нoви гpaдcĸи зoни cъc cмeceнo пpeднaзнaчeниe ще бъде отразена в новия генплан на града? Смф зоните предоставят доста либерален режим за застрояване, като обаче в момента не съществуват инструменти, които да позволяват на общината при издаване на разрешително за строеж да изисква какъвто

и да е функционален микс. Тоест зоните би трябвало да са многофункционални, но тази многофункционалност в момента зависи само от разбиранията и приоритетите на инвеститорите. А общината не притежава инструмент, чрез който да изиска това. Вече имаме негативни примери за почти изцяло монофункционални територии, реализирани на терени, отредени за Смф. Тоест замисълът за трансформацията на cтapитe индycтpиaлни зoни в нoви гpaдcĸи квартали cъc cмeceнo пpeднaзнaчeниe към момента не се реализира със съществуващите инструменти. Което значи, че при промяната на плана ще трябва да намерим нови, работещи механизми, за да постигнем тази цел. Пред сп. ГРАДЪТ главният архитект Здравко Здравков коментира в интервю, че трябва да се преодолее контрастът между привилегировните южни квартали, като се открият предимствата на северните зони. Това ли е една от основните посоки, в които ще развива София през следващите години? В действащия ОУП се казва на много места, че за София ще е добре да се развива на север, а не на юг. Това са амбиции, изразени още през 2007 година, ако не и по-рано. Но откак е прието последното значително изменение на ОУП (2009), София се развива почти изцяло на юг, тъй като инвеститорският и потребителският интерес са насочени почти изцяло натам. Което води до това, за което говори и главният архитект - дисбаланс между севера и юга. Може би този въпрос отново ще бъде основен при изменението на плана. Лично аз смятам, че в ОУП със сигурност трябва да бъде засегнат този дисбаланс.

Събрали сме много информация и от началото на тази година започнахме работа по един от най-важните етапи по изграждането на "Визия за София" - предложенията за целите и начините за тяхното постигане. По тези предложения работим в мултидисциплинарен екип от 40 души.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg