Page 46

4 4  ГРА ДЪТ    МАРТ / АПРИЛ 2019   Съпоставка на античен, средновековен и следосвобожденски период със съвременния град в зоната

  А  нтичен период: схема на крепостните стени от V век, арх. М. Харбова   С  редновековен период: план на града от 1887 г., проф. Д. Иширков   С  ледосвобожденски период: план на града от 1912 г., арх. Т. Пищачев

църквата „Св Петка Самарджийска“; Предвиденото развитие на общинската система за велосипеди под наем; Очакваната функционална трансформация на ЦУМ. ВИЗУАЛНИ ВРЪЗКИ Проектните разработки трябва да отчитат разнообразието в нивата на възприемане на пространствата – от пешеходци, пътници в трамвая, потоци пешеходци, излизащи от метрото и слизащи към него. Необходимо е да се запазят и подчертаят следните визуални връзки: Погледът към Витоша; Погледът към северната рамка на общото пространство; В края на ул. „Съборна“ е разположен важен визуален акцент – малката часовникова кула на сградата на БНБ, свързана образно, стилово, а и чрез авторството на архитектите Д. Цолов и И. Васильов с характера на църквата „Св. Неделя“.

АРХЕОЛОГИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ Наличието на богат археологически пласт в зоната е предизвикателство за търсене на интеграцията на древния (римския) град в съвременния живот. Наследството обаче не бива да се превръща в „археологически фрагмент“ – експонат в съвременната среда. Целта е да се постигне жива съпоставка и диалог между историческите пластове. Необходимо е реално включване – визуално, планировъчно и функционално, на археологията в съвременния живот. НАСТИЛКИ Графиката на настилките да е дискретна, абстрактна, неутрална, да се подчертаят главните улични направления и художествено да се осмисли площадната форма. Да се избягват пренаситени фигурални композиции, пъстри или наивно-имитативни решения. КОЛОРИТ Акцентът да се постави върху визуалния комфорт, изявяването на съществуващите сгради, запазването на цветовия климат на града. Въвеждането на активни

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019  

Списание "ГРАДЪТ", брой 2, 2019

Profile for tcmgbg