Page 70

68

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

АРХ. МАРИЯ СТОЯНОВА ДОБРИЯТ МИКС МЕЖДУ ОБИТАВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ БИ СЪЗДАЛ ЖИВОТ НА ТЮТЮНЕВИЯ ГРАД АРХ. МАРИЯ СТОЯНОВА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ – РK ПЛОВДИВ

Арх. Стоянова, след приключване на конкурса КАБ – РК Пловдив, и САБ – дружество Пловдив, изпратихте официално становище до община Пловдив. Какви са вашите предложения за бъдещото развитие на Тютюневия град? Основна цел на конкурса беше на база на направените професионални предложения да се изведат насоки и направления за спасяването на Тютюневия град, които да бъдат предоставени в подходяща форма на община Пловдив. След обсъждане на конкурсните проекти на Архитектурен съвет към КАБ – РК Пловдив, създадохме работна група, която обобщи и подготви официално становище на пловдивските архитекти. То бе представено на форум на общинска фондация „Пловдив 2109“ и предоставено заедно с всички проектни разработки на община Пловдив. В работната група се включиха: арх. Иван Делчев, арх. Чавдар Тенев, арх. Антоанета Топалова, арх. Елена Апостолова, д-р арх. Ива Стоянова, арх. Виолета Раева, арх. Лидия Шилева, арх. Екатерина Генева. Анализира се, че в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив е включена зоната около Централна гара, но в нея не влиза контактната територия на тютюневите складове. С оглед осигуряване на възможност за усвояване на финансови ресурси от структурните фондове на ЕС и за изграждане на публично-

частни партньорства препоръчахме на община Пловдив: да предложи на общинския съвет изменение на Интегрирания план с разширяването на зоната за въздействие около Централна гара и включването към нея на територията на тютюневите складове да проведе конкурс за Задание за изменение на Интегрирания план с акцент върху частта му устройствено планиране да възложи изменение на Интегрирания план по одобреното задание да се изпълни следващата фаза на устройствено планиране – Работен устройствен план, в изпълнение на изискванията на чл. 113, ал. 6 от ЗУТ, с обхват цялата територия на Тютюневия град за пълно изясняване и определяне на силуетните решения по вътрешните улични пространства брандиране на Тютюневия град – популяризиране чрез всички видове реклама и рекламни послания за постигане на целите, за привличане на инвестиции и превръщането на квартала в разпознаваема марка. Да се създаде Информационен център с макет на територията, архитектурни проекти, проучвания, идеи и други подобни материали. Осъществяване на диалог, публично планиране и популяризиране на проекта община Пловдив да поеме ръководна роля в провеждане

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради Spisanie Gradat