Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради / Spisanie Gradat

Page 104

102

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

10 АРХИТЕКТИ НИЕ ПРОЕКТИРАМЕ БЪДЕЩЕТО ДНЕС! Вярваме, че архитектурата може да бъде социално отговорен фактор за формиране на съвременното общество чрез емоционално-естетическия си потенциал, енергийна и екологична устойчивост!

"10 Архитекти" създава иновативни високотехнологични проекти, изцяло в полза на хората и за тяхно улеснение. За да удовлетвори постоянно променящите се предизвикателства на съвременния живот, "10 Архитекти" използва влиянието на глобалния мултикултурен информационен обмен върху сетивата ни и превръща днешните възгледи в утрешна АРХИТЕКТУРА. "10 Архитекти" е базирана в София компания, състояща се от архитекти и инженери. В работния процес създаваме мултидисциплинарни екипи с инженери, технолози, художници, социолози и изследователи, работещи в областта на архитектурата, урбанизма, строителството, изкуството, природните и

хуманитарните науки, съчетаващи опит, квалификация, отговорност и професионализъм. "10 Архитекти" е създадена през 2001 г. като архитектурна компания. От създаването ù до днес компанията се стреми да бъде в унисон със законодателството, водещите световни практики и нормативни документи. В проектите си "10 Архитекти" отговоря на предизвикателствата пред съвременната архитектура, отчитайки динамиката на глобалните климатични и социални промени. Екипът се стреми към постигане на ефективни и целесъобразни архитектурни решения, въвеждайки технически и функционални иновации с цел намаляване на експлоатационните разходи и увеличаване на ползата и


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.