Page 95

ОБНОВЯВАНЕ НА БУЛ. "ДОНДУКОВ"

вариант. Гранитните бордюри ще се пренаредят според новата нивелета, която да запази съществуващата инженерна инфраструктура, и ще се направи нова настилка от унипаваж на прилежащите тротоари. За релсовия път е предвидено ново отводняване, като за цялостното отводняване на пътните платна и тротоарите се прави удвояване на съществуващите оттоци. Капаците на ревизионните шахти ще бъдат сменени, като трябва да се "настроят" според проектните нива. За да се намали шумът от трамвайното движение, се предвижда монтиране на шумо- и виброизолационни елементи. На трамвайните спирки ще се направят перони с дължина 50 м и ширина 2.40 м, като остава една активна пътна лента с ширина 3.50 м (пътното платно между първа/четвърта релса и бордюрните линии е 6.63 м). Проектирани са по два перона на всяко от кръстовищата бул. "Княз Ал. Дондуков" – ул. "Георги Раковски" и бул. "Княз Ал. Дондуков" – бул. "Васил Левски". Пероните са обособени до пешеходните пътеки на кръстовищата, за да могат гражданите да използват за пресичане фазата на светофарите.

Вариант 3

93

ПРОЕКТ Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. "Княз Александър Дондуков" в участъка от ул. "Кракра" до Младежкия театър ВЪЗЛОЖИТЕЛ Столична община ПРОЕКТАНТ ОП "София Проект"

ИЗПЪЛНИТЕЛ "Трейс Груп Холд" СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР Консултантска инженерна група СТОЙНОСТ 8 291 092 лв. с ДДС.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat