Page 63

ЦЕНТ ЪР ЗА ЧЕРНО МОРЕ В БУРГАС

да се модифицират. Едновременно с това пространствата са диференцирани според конкретната им функция – където е необходимо да се формира самостоятелност, тя е постигната, а където е необходима взаимосвързаност, тя е осигурена. Конгресният център може да се ползва целогодишно като място за провеждане на изложби, концерти, атракциони, научноизследователски и административни събития. Обликът на сградата е характерен, свързан със средата, в която се намира – фасадата е с доминиращ бял цвят и стъклени площи, напълно характерно за горещия морски климат. Едновременно с това кореспондира с околните сгради, решени в подобни цветове, съчетани със съвременни форми на лекота, преплитащи бели със стъклени прозрачни повърхности. Проектното решение осигурява възможност за лесен достъп за поддръжка и ремонт на сградата, гарантира надеждност съобразно с това, че теренът е изграден от насипи. Какво е функционалното й разпределение? Основната формообразуваща ос на сградата е ориентирана в посока северозапад – югоизток. Лицето й е обърнато към улицата, към която са разположени главните подходи.

61

От северната страна обемно-пространствено е подчертан главният пешеходен вход. Посредством широка стълба се преодолява денивелацията от нивото на околния терен до проектното ниво на партера. От североизток е разположен входът за VIP посетителите. От същата страна към пристанищния площад е входът за служителите на администрацията и входът към подземния автомобилен паркинг. От югоизточната страна е разположен изходът от подземния паркинг. От северозападната и северната страна на сградата е предвиден пешеходен евакуационен изход от подземния паркинг. Сградата се състои от един полуподземен етаж – паркинг за автомобили и технически помещения, и четири надземни етажа, в които се помещават функционалните помещения съгласно заданието за проектиране, изготвено от възложителя. Сградата е проектирана така, че да въздейства със своята категоричност, уникалност и архитектурен съвременен облик. НА ПАРТЕРА НА КОТА ±0.00 са обособени входно фоайе, информация, бюфет, тоалетни за посетители, гардероб за посетители, администрация,

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat