Page 59

ВЪЛНОЛОМЪТ В БУРГАС

57

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА МОРСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ Изпълнена е вертикалната планировка на 1-во, 2-ро корабни места и Яхтклуб (0-во корабно място) от пристанище Бургас. Обектът е етап 1 от общия проект за вертикална планировка на новия пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на Зоната за обществен достъп, които са част от пристанищен терминал Бургас-изток 1, както и на бетонова настилка на 0-во корабно място, където е Яхтклубът. Идеята е да се създаде комплексна благоустройствена среда за достъп до Зона за обществен достъп – Бургас, както и да се осигури инфраструктура за обслужването на Морска гара, Трафик кулата и Яхтклуба, "Магазия 1", склад на "Булгартабак", също и бъдещи търговски обекти в зоната. На площадката имаше релси на

подкранови пътища и релси за жп транспорт, които бяха демонтирани, нарязани и складирани. В директно трасе към Яхтклуба е изградена канализация и покрит колектор. За да се гарантира еднаква носимоспособност на обслужващите улици, е изградена нова основа по цялата им ширина. Подменени са настилката, обособени са пешеходни зони, велоалеи, паркинги за туристическите автобуси и автомобили, изпълнено е озеленяване. Заради слабите почви, установени в хода на работата, са извършени допълнителни строителни дейности за 0-во корабно място, промени на 1-во и 2-ро корабни места, където е изпълнена поливна система за зелените площи, а настилката на временния паркинг е променена.

ОБЕКТ "Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-во – 2-ро корабни места и Яхтклуб (0-во к.м.) – пристанище Бургас" ИЗПЪЛНИТЕЛ ДЗЗД "Бургас яхтклуб" е обединение на "Финанс груп 2013" ЕООД, гр. София, "Строй Макс-2007" ЕООД, гр. Велико Търново, и "Пътища и мостове" ЕООД, Варна СТОЙНОСТ НА СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР СЛЕД КОРЕКЦИЯ 2 907 333.13 лв. без ДДС СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СЛЕД КОРЕКЦИЯ 213 дни СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР "Прима консулт" ПРОЕКТАНТ "Арх. Студио" 45 ООД, арх. Никола Ликоманов ФИНАНСИРАНЕ ДП "Пристанищна инфраструктура"

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat