Page 56

54

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. САВА ТАЧЕВ ПРОЕКТЪТ Е РАЗДЕЛЕН НА ТРИ САМОСТОЯТЕЛНИ ЕТАПА

ГЛ. АС. Д-Р ИНЖ. САВА ТАЧЕВ

представлява ДЗЗД "Стройгео" – проектант на рехабилитацията на вълнолома в Бургас, и е управител на фирма "Стройнорм" ЕООД, водещ партньор в ДЗЗД "Стройгео".

Целта на проекта за рехабилитация на вълнолома на Бургас е да се постигне оптимална защита от вълнение и да представи цялостна визия за бъдещето му, съобразено с концепцията за обособяване на територията от 1-во до 4-то корабни места като зона за обществен достъп. Проектът обхваща реконструкция и модернизация на стария вълнолом на град Бургас, който вследствие на годините е със силно нарушена конструкция, причините за което са силните ветрове, големите морски вълни и нарушената тетраподна защита. Съгласно Закона за устройство на територията инвестиционното намерение "Проект за рехабилитация на вълнолом Бургас" е строеж категория І. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ Старият вълнолом в пристанище Бургас е бил изграден като каменно насипно тяло с каскадно подредени бутобетонови блокове. Предпазен е от по-големи каменни блокове с единично тегло 500 – 1500 кг и защитни вълногасящи бетонни елементи – тетраподи с тегло 10 тона. Допълнително е изграден сглобяем вълнобой, който в момента е в лошо техническо състояние – с видима корозирала арматура на темето на вълнобоя, приблизително на кота +6.90 м до +6.95 м.

В посока към територията вълноломът е настъпален на две нива до достигане нивото на пътното платно около кота +2.00 м. Установено е, че има разпилени тетраподи по откоса, а по главата от западна страна на вълнолома някои от тях липсват, като по този начин е намалена ефективността на гасене на вълната при щормови условия. ЦЯЛОСТНАТА ВИЗИЯ ЗА ВЪЛНОЛОМА Предложен е вариант за рехабилитация и възстановяване на бронировката на вълнолома, за неговата реконструкция и за обособяване на пешеходна зона на кота +6.30 (+6.58 по Черноморската система). Това ще се постигне чрез изграждането на нов сглобяем вълнобой с височина (H) 2.10 м, който достига до кота +7.50 м (+7.78 по ЧС). Проектът е съобразен със съществуващото положение и надгражда съоръжението, като се надгражда и обогатява с още една нова функция – пешеходна осветена алея със свободен достъп. Проектът е разделен на три самостоятелни етапа Избрано е местоположението на две вертикални комуникации, всяка от които съдържа стълба и платформа за достъп на хора в неравностойно положение. Предвидено е отстраняване на съществуващия вълнобой, монтиран на кота +5.40

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat