Page 53

МАГАЗИЯ 1 В БУРГАС

Запазени са контурът и силуетът на съществуващата сграда, както и голяма част от носещите елементи на конструкцията – ферми, греди, капители. Добавено е частично второ ниво в обема на североизточния кораб чрез независима бетонова конструкция. В югозападния кораб пространствата са през цялата височина на сградата. Оформени са и два покрити двора в контура на постройката. В новата стоманена конструкция на сградата са внедрявани съществуващите ферми. Заместени са кръглите чугунени колони от средния ред в участъка им до капитела с нови стоманени, които максимално повтарят геометрията им. Запазени и интегрирани са чугунените капители. Усилени са надлъжните средни греди. Подменени са всички фасадни колони и греди с нови и добавени нови вертикални връзки. Повдигнато е нивото на кота 0.00 на сградата (в рамките на 15-25 см) чрез бетонова настилка. Нивото е съобразено с одобрената идейна вертикална планировка на околния терен и е привързано към съществуващия терен. В сградата е проектирана и изпълнена монолитна стоманобетонна конструкция. Тя представлява междинно ниво, разположено между оси Б и В с независима конструкция от стоманената. Поради голямата си дължина е разделена на две тела, свързани с пасарелка с отделна стоманена конструкция. Фундаментите представляват система от единични и ивични фундаменти Те са повдигнати 1 м над нивото над подпочвените води и бетонът няма допир с тях. Във ваните

51

на асансьорите, между подложния бетон и фундамента е положена хидроизолация от два пласта. Във вътрешността на сградата, както и частично около нея са изпълнени армирани бетонови настилки. Пространствената устойчивост на конструкцията срещу хоризонтални сили, породени от ветрове и сеизмични въздействия, е осигурена от система от вертикални стоманобетонни стени – шайби и стоманобетонни рамки. Сградата е осигурена на земетръс на база на действащия в момента правилник за VII степен по скалата на МШК с коефициент на сеизмичност Кс = 0.10. Осигуряването на ветрово натоварване е направено за 14-и район налягане на вятъра, местност тип А. Стоманобетобетоновите елементи са изпълнени за основи с бетон клас В20 и за всички останали елементи с бетон клас В25. Стоманената конструкция на сградата запазва обема и осовата система на съществуващата, като е задигната с около 30 см. Използвани са 28 от автентичните ферми. Подменени са подкосите на фермите, осигуряващи корав възел към гредите. За укрепване на долните им пояси по слабата посока са изпълнени надлъжни връзки от тръбно съчетание. В напречна посока на сградата са изпълнени допълнителни покривни греди. В надлъжна и напречна посоки са изпълнени вертикални връзки за осигуряване на устойчивостта на сградата. В покрива също са развити покривни връзки.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat