Page 39

АНГЕ Л ЗАБУРТОВ

Господин Забуртов, реализирате няколко проекта на територията на пристанище Бургас, които променят общия облик на града и създават нов имидж на пристанищната инфраструктура. Какво означава това за ДППИ? Работим за цялостна промяна на визията на пристанище Бургас. Модернизирахме сградата на Магазия 1, облагородихме района от 1-во до 4-то корабно място на пристанищен терминал Бургас-изток 1, като пристанището се обърна с лице към града. Предстои изграждане на конгресен център, който ще даде възможност на град Бургас да бъде домакин на важни национални и международни събития. Изработването и одобряването на Генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас ще се отрази ли на започнатото строителство в Зоната за обществен достъп от 1-во до 4-то кейово място на пристанище Бургас? Изработката на Генералния план следва да се съобрази с одобрените и влезли в сила устройствени решения за територията на пристанището, в това число и с процедирания за територията на терминал Бургас-изток 1 Подробен устройствен план. Планът обхваща територията на "Зона за обществен достъп на транспортен възел – морска гара, жп гара и автогара Бургас" ("Супер Бургас") от Яхтено пристанище до склад "Булгартабак". Разработката на плана е в съответствие с ОУП на град Бургас и отразява измененията, свързани с настъпилите промени в устройствените условия за пристанищната територия. Извършващото се строителство в Зоната за обществен достъп от 1-во до 4-то корабно място отговаря на предвижданията на Подробния устройствен план. Наложително е концепцията при изработването на Генералния план да е напълно съвместима с тези предвиждания. Предвид това изработването и одобряването на генерален план на пристанище Бургас няма да се отрази нито на започнатото строителство в Зоната за обществен достъп от 1-во до 4-то кейово място, нито на предвиденото бъдещо строителство в този район на пристанището. "Магазия 1" е емблематична сграда за пристанищната територия. Можехте да я надстроите. Защо я оставихте на партерно и първо ниво? Сградата, известна още като Морски център – Бургас, е построена през 1903 г., тя е една от най-старите постройки на територията на пристанището. За да запазим автентичността й, решихме да не променяме формата на сградата, да не я надстрояваме. Конструкцията й е метална, нитована и има историческа стойност, тъй като такива вече не се изпълняват. Идеята при модернизацията беше именно конструкцията да остане във възможно най-автентичен вид, подпомогната от допълнителната стоманена конструкция. За оформянето на подходящия архитектурен облик на сградата беше важно и да се съобразим с факта, че тя е с пристанищни функции и е в близост до морето. Проектът за конгресен, научноизследователски център за изследване на Черно море има за цел да се изгради модерна, емблематична сграда с пасарелка до вълнолома (на етап 2). Какво ще представлява според заданието тя,

37

каква е идеята? Ще стане ли зоната вторичен градски център не само в сезона? Нуждата от изграждане на многофункционална сграда с насоченост към морска научна и конгресна дейност кореспондира с благоприятното й бъдещо разположение в района за обществен достъп на пристанище Бургас в близост до централната градска част, както и в непосредствена близост до обекти като Морска гара, Марина Порт Бургас, Брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването - Бургас, модернизираната от нас сграда на "Магазия 1" и др. С издигането на съвременния конгресен научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море ще се осигури възможност град Бургас да стане домакин на важни национални и международни конференции и конгреси, изложения и различни културни мероприятия. Добрата локация, връзката с главните градски артерии, близостта с Приморския парк и възможността за достъп по суша и по море до бъдещия обществен център улесняват достъпа до зданието. В прилежащата до бъдещата сграда територия вече има нови паркинги, като в самото здание се предвижда изграждане също на етажен паркинг. Идеята за пасарелката, която ще осигурява пешеходен достъп до стария източен вълнолом, е решена с богато озеленяване и слънцезащитни покрития. В тази връзка се предвижда централната градска част на Бургас наистина да се превърне в значим фактор за определяне на градския силует. Отделен проект за вертикалната планировка звучи на пръв поглед разточително, но проектите за благоустрояване имат голямо значение за градската среда и достъпността. Кое е специфичното в този проект? Проектът за благоустрояване на района от 1-во до 4-то корабно място на пристанищен терминал Бургас-изток 1 всъщност е изключително важен. Крайният резултат ще е комплексна облагородена среда за обществен достъп до зоната и до връзките между съществуващата територия на пристанищен терминал Бургас-изток, Морската градина и градската среда. Модернизира се инфраструктурата между Морската гара и Трафик кулата, както и зоната около Яхтклуба и реконструираната вече "Магазия 1". Обособяват се зелени площи и паркова среда, както и елементи на обществено обслужване и публични услуги, свързани с транспортното обслужване, отдиха и развлеченията. В частта на първо и второ корабно място обектът е напълно завършен. До края на годината ще бъдат приключени и строителномонтажните работи за района на 0-во корабно място и Яхтклуба. Кои са проектите, които ДП "Пристанищна инфраструктура" осъществи през 2016 г., и на каква стойност са те? В рамките на 2016 г. изпълнихме редица проекти на територията на пристанищата в Бургас, Варна, Русе и Лом във връзка с устойчивото развитие на водния транспорт като част от цялостната транспортна система на България. Ще посоча част от по-големите обекти на ДППИ за периода. Както вече говорих преди малко, в Бургас приключи модернизацията на сградата на "Магазия 1" (т.нар. Морски център – Бургас), намираща се на пристанищен терминал

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat