Page 36

34

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Територията, на която се реализира проектът "Интермодален пътнически терминал – Зона за обществен достъп Бургас", обхваща няколко територии: Зона на пристанище Бургас – терминал "Изток", целият с площ 306 202 кв.м според кадастъра от 2009 г. Терен на БДЖ ЕАД с площ 7083 кв.м по плана на централна градска част на Бургас. Поземлен имот с едноличен собственик община Бургас, представляващ автогара "Юг", състоящ се от паркинг, застроен върху 2926 кв.м, масивна сграда, застроена на 336 кв.м, и терен с площ 3252 кв.м. В обхвата на разработката се включват допълнително и територии, попадащи в контактната зона между града и зоната за развитие на интермодален терминал. В източната част границата на разработката минава по бул. "Ал. Батенберг" и се свързва с кръстовището пред хотел "Приморец". КОНЦЕПЦИЯТА е подкрепена с конкретни обекти по сектори. Единият е "Транспорт" и представлява основата, върху която е разработен проектът за "Зона за обществен достъп – интермодален пътнически терминал". Вторият сектор е обществено обслужващ и представлява втората съществена част от зоната.

Трите яхтени зони ще осигуряват достъп и престой на около 600 яхти

Общият обхват на разработката е направен върху територия от около 580 декара, основно обхващащи терени от пристанище Бургас, жп възел Бургас и централната градска част

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat