Page 1

โปรแกรม WIRECAST เสนอ อาจารย์ประทานพร อุ่นออ จัดทำาโดย นางสาวณัฐทิภา สุรย ิ านนท์ 53012572 นางสาวไอลดา เอนันรัตน์

53012573

นางสาวนิษา เฉียบสูงเนิน 53012795 นายกฤษณพงษ์ เสือพิทักษ์ 53015505 รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา AN 421 ปีการศึกษา 2556


คำา นำา รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา พัฒนามัลติมีเดีย (มอ.421) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ โปรแกรม Wirecast จัดทำา ขึ้นเพื่อศึกษาการออกอากาศสดบนโปรแกรม Wirecast และศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานในแบบ Re-Run ทั้งนี้ก็เพื่อ นำาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานออกอากาศจริงต่อไป ในภายภาคหน้า ผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานเล่มนี้อาจเป็น ประโยชน์แก่ผู้อ่านด้วยเช่นกันไม่มากก็น้อย และขอ ขอบคุณเอกสารต่าง บทความ และเว็ปไซต์ต่างๆ ที่อ้างอิ้งไว้ โดยตรงและโดยอ้อมตลอดจนสำาเร็จเป็นรายงานเล่มนี้ คณะผู้จัดทำา


สารบัญ เรื่อง

โปรแกรม Wirecast 1-17

หน้า


โปรแกรม Wirecast เป็นสุดยอดโปรแกรมที่ใช้ในการ ถ่ายทอดสด TV Streaming ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึง่ สามารถสลับภาพจากกล้องหลายๆ ตัวในขณะถ่ายทอดสด ออกอากาศภาพโทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ต เสมือนโปรแกรม Switcher ที่ใช้สำาหรับรายการโทรทัศน์นั่นเอง และนอกจากนี้ยังมีลูกเล่นอื่นๆอีกมากมาย


ซึ่งโปรแกรมนี้ทำาได้ทั้ง Recorder , Streamer , Video Effect , Video Overlay , Picture Overlay , Text Overlay , CG-Graphics และ Video Switcher ในตัวเดียวกัน โดยรองรับ ฟังค์ชันเอฟเฟ็คภาพและเสียง ได้มากกว่า 100 โมดูล สามารถเปิดไฟล์วิดีโอเพื่อนำาภาพมาออกอากาศ TV Streaming เช่น Video Movie , Audio , Camera , Player หรือ Preview ก็รองรับหมด แถมยังรองรับ ไฟล์วีดีโอได้มากมายหลายนามสกุล


เช่น WMV , AVI , MPG , MPEG , MPEG-2 , MPEG-4 , MOV , M4V ที่สำาคัญคือรองรับความละเอียดของวิดีโอได้ถึง 1280x720 (HD 720p) สามารถนำาเข้าสัญญาณภาพจากอุปกรณ์ USB กล้องเว็บ แคม Webcam และค้นพบอุปกรณ์จับภาพวิดีโอ Video Capture เชื่อมผ่านทาง USB ก็ใช้งานได้ และสามารถ Preview ดูภาพ จากกล้องหลายๆตัวไปพร้อมๆกัน ทำาให้ผู้ใช้งานเห็นมุมมองภาพ จากกล้องทุกตัวได้ ในขณะใช้ฟังค์ชัน Switcher จัดรายการ โทรทัศน์แบบมืออาชีพ มีลูกเล่นในการปรับแต่งภาพวิดีโอ, กำาหนดขนาดภาพ วิดีโอ, Crop, Cut, แยกภาพหรือกำาหนดตำาแหน่งให้ภาพวิดีโอ, เพิ่มลูกเล่นรายการภาพวิดีโอ สามารถแยกฟังค์ชันการทำางานบน หน้าจอให้เหมาะสมต่อการใช้งานและความสะดวกในการมองดู จอภาพจากกล้องหลายๆตัว มีการบันทึกค่าการทำางานไว้สำาหรับ เรียกกลับมาใช้งานได้ เป็นรายการที่กำาหนดขึ้นด้วยตัวท่านเอง สามารถสลับภาพได้ทั้งระบบ PAL และ NTSC แก้ปัญหา เรื่องกล้องถ่ายวิดีโอมีระบบภาพเอาท์พุตต่างกัน แม้ระบบต่างกัน แต่โปรแกรมสามารถสลับภาพได้เนียนกว่าเครื่อง Switcher จริงๆ ซะอีก โดยภาพไม่ล้ม ภาพไม่ค้าง ไม่กระตุก สีไม่เพี้ยน และ สามารถปรับขนาดภาพของกล้องวิดีโอหลายๆตัว ที่มีขนาดภาพ ต่างกัน เช่น 16:9 และ 4:3 โดยสามารถปรับภาพจากกล้อง 16:9 เป็น 4:3 โดยการ Crop ภาพเฉพาะตรงกลาง ไม่ใช่หดภาพลง หรือจะปรับขนาดภาพจากกล้อง 4:3 เป็น 16:3 โดยมีลูกเล่นการ ตัดขอบด้านบนและด้านล่างของภาพ ใช้ลูกเล่นการ Crop ทำาให้ ได้ภาพวิดีโอมีขนาดสมจริง ไม่ดูขัดสายตา ซึ่งดีกว่าการใส่แถบดำา ลงบนภาพหรือการยืดภาพออกด้านข้าง ซึ่งสามารถปรับแต่งภาพ ได้ในขณะถ่ายทอดสด


โปรแกรมสามารถเลือกสตรีมภาพวิดีโอ ได้ 2 แบบ คือเป็น Flash หรือ Media Player สามารถกำาหนดคุณภาพ Bitrate กำาหนดขนาดภาพวิดีโอ กำาหนด Audio Encode ของเสียง ที่ใช้ ในการสตรีมได้หลากหลาย สามารถสตรีมได้หลายๆช่อง พร้อมๆ กัน สามารถบันทึกรายการวิดีโอ Record ผ่านฟังค์ชั่น Switcher ใช้สำาหรับสลับภาพจากกล้องหลายๆตัว เพื่อบันทึกรายการภาพ เก็บไว้เป็นไฟล์วิดีโอ ลงใน Hard Disc ได้ทันที มีไฟล์ให้เลือก บันทึกได้ 2 แบบ คือ flv หรือ MPEG-4 ( H.264 ) เป็น SD หรือ HD ก็ได้ เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งได้ง่ายๆ ในระบบปฏิบัติการ Windows XP และ Windows 7 ทั้ง 32bits และ 64bits แล้วยังมีคุณสมบัติ อื่นๆ อีกมากมาย สามารถเลือกสัญญาณภาพจากอุปกรณ์ WebCam หรืออุปกรณ์จับภาพวิดีโอ Video Capture ที่เชื่อมผ่าน ทาง USB ได้ ถ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook เพียงเครื่องเดียว แล้ว ต่อสัญญาณภาพ Composite (AV) ผ่าน Video Capture เข้า ทาง USB โดยใช้โปรแกรม Wirecast สตรีมสัญญาณภาพ และ ตัดต่อ, Switcher , ทำา Effect , ใส่ข้อความ Text ,ทำา CG ได้ ทั้งหมดด้วยอุปกรณ์ที่พกพาไปได้สะดวก อุปกรณ์จำานวนไม่มาก มี ขนาดเล็ก นำ้าหนักเบา ใช้บุคคลากรไม่มาก หนึ่งคนทำาได้หลาย หน้าที่ ติดตั้งอุปกรณ์รวดเร็ว เก็บหรือเคลื่อนย้ายได้เร็ว สามารถเดินทางไปผลิตรายการ,บันทึกภาพนอกสถานที่ งาน ประเพณี ถ่ายทอดสดงานประชุม สัมมนา ฯลฯ แล้วบันทึกภาพ วิดีโอลงคอมพิวเตอร์และสตรีมภาพวิดีโอได้พร้อมๆกัน โดยเชื่อม ต่ออินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ Air Card USB 3G ความเร็วสูง


เป็นข้อมูล ที่ไม่อยากเปิดเผย สักเท่าไหร่... แต่อยากแนะนำา ตามสถานีโทรทัศน์และวิทยุฯ ที่มีวิศัยทัศน์ คิดดีแล้วมองไกลๆ ถึง โลกโทรทัศน์ยุคดิจิตอลในอนาคต ที่สามารถแพร่สัญญาณภาพได้ หลายช่องทาง สามารถลงมือทำาได้จริง ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ ในการ บันทึกภาพและผลิตรายการในท้องถิ่น เป็นช่องทางหารายได้สู่ องค์กร เพิ่มมูลค่าของรายการโฆษณา นักจัดรายการวิทยุสามารถ ทำารายการโทรทัศน์ไปได้ในขณะที่สัมภาษณ์รายการวิทยุฯ ก็ สามารถต่อกล้อง Webcam สตรีมภาพและบันทึกภาพไปด้วย โดย ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว เรียนรู้การใช้โปรแกรมนำามาใช้ให้เหมาะ สมกับงานที่เราทำาอยู่ เพิ่มทักษะความสามารถยิ่งขึ้น เพิ่มมูลค่า ของงานในหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสามารถบันทึกภาพและเสียงได้ ง่ายๆ โดยตัดต่อ Switcher ควบคุมภาพวิดีโอจากกล้อง Webcam หลายๆตัว แบบง่ายๆ ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป ช่วยลดภาระการ ปฏิบัติงาน ไม่เกิดความยุ่งยาก ทำางานแล้วมีความสุขไปด้วย สนุก ไปกับงาน ประยุกต์ไปใช้ในงานถ่ายทอดภาพและเสียงนอกสถาน ที่


สามารถเลือกฟังค์ชันการสลับภาพ ( Video Switcher ) ได้หลาย ลักษณะ ทำาให้การเปลี่ยนภาพดูสมูทขึ้น

เพียงแค่คลิกที่ภาพจากกล้องวิดีโอที่เราต้องการ โปรแกรมจะสลับ ภาพให้อย่างเนียนๆไม่ต้องพึ่งเครื่อง Switcher มีโปรแกรมนี้ + Webcam ต่อเข้า Notebook สตรีมภาพวิดีโอ + สลับภาพ(ตัด ต่อ) + บันทึกวิดีโอ


เลือกแสดงจอภาพได้จาก Camera Preview

ทำา Video Effect เอากล้อง 2-3 ตัวมาซ้อนกันก็ได้


มีฟังค์ชั่นการซ้อนภาพได้หลากหลายและสามารถตกแต่งมุมมอง ได้ด้วยเมาส์

เลือก Effect ใส่กรอบข้อความตัวอักษรลงในวิดีโอ ขณะถ่ายทอด สดได้ด้วย


มี Effect ใส่ตัวอักษร หรือข้อความ ในขณะถ่ายทอดสดก็ได้ ตกแต่งตัวอักษร ตกแต่งสี ขนาดตัวอักษรได้

บันทึกค่าการทำางาน และฟังค์ชั่น Effect ต่างๆ ไว้ เพื่อเรียกกลับ มาใช้งานในครั้งต่อไปได้


ตั้งค่าเพื่อสตรีมภาพเป็น Flash

เลือกระดับการตั้งค่าเพื่อสตรีมภาพได้หลายแบบ


ตั้งค่าเพื่อสตรีมภาพเป็น Media Player 9 ก็ได้


ตั้งค่าการเข้ารหัส Encode ภาพวิดีโอได้

บันทึกเป็นไฟล์วิดีโอ ในขณะถ่ายทอดภาพโทรทัศน์ ได้ด้วย....

ปรับขนาดของการแสดงผลของภาพวิดีโอ เพื่อตั้งขนาด Canvas Size ให้แสดงอัตราส่วนของภาพวิดีโอเพื่อ ดูมุมมองภาพจากกล้อง


กล้อง 2 ตัว ทีม ่ ีขนาดภาพต่างกัน


การทำา Letter Box หรือ การใส่แ ถบดำา ลงในภาพ เพื่อ ปรับ เปลี่ย นขนาดของภาพ

การปรับภาพจากกล้องวิดีโอ 16:9 ให้อยู่ในกรอบภาพขนาด 4:3

คลิกขวาที่กล้องแรก แล้วเลือก Edit Shot แล้วปรับค่าตามรูป


ขั้นตอนที่ 2 - ปรับตำาแหน่งของภาพ Position คลิกปุ่ม Scale To Fit ปรับให้ภาพเต็มเฟรม

ภาพวิดีโอจากกล้องแรก มีอัตราส่วนเหมือนกล้องสอง แม้ว่า กล้องตัวแรกจะส่ายซ้าย-ขวา ซูมเข้า-ออก ได้ภาพเคลื่อนไหวใน ลักษณะใดที่เป็นสัญญาณวิดีโอมา 16:9 โปรแกรม Wirecast ที่


เราปรับแต่งขนาดภาพไว้แล้ว จะยังคงแสดงภาพเป็น 4:3 ตามที่ เราตั้งค่าไว้นั่นเอง

การปรับภาพจากกล้องวีดีโอ 4:3 ให้แสดงภาพในกรอบ 16:9


เลือก Edit Shot และปรับแต่งคล้ายๆที่ผ่านมา แต่ต้องทำาแบบย้อน กลับ

ทำาตามรูป

ทำาตามรูป


ทำาตามรูป

ทำาตามรูป


ภาพที่ได้ มีลักษณะเหมือนการซูมเข้า ทำาให้อยูใ ่ นกรอบ 16:9 นั่นเอง ภาพดูใหญ่ขึ้น ไม่ใช่หดเล็ก เหมือนการใส่แถบดำาลงในภาพ จะปรับภาพให้ชิดด้านบนหรือ ด้านล่างของจอภาพก็ทำาได้ แต่ควรปรับให้ Object ภาพอยู่ตรงกลางดีกว่า จะง่ายในการ ควบคุมกล้อง


ถ้าคิดว่า..มันปรับแต่งยาก ก็ Save ค่าการปรับแต่งนั้นไว้ หรือ ถ้า จดจำา ทำาได้คล่องแล้ว มิต้อง Save ไว้ก็ได้.. ใช้ฝีมอ ื ในการปรับ แต่ง จะได้เกิดทักษะแบบมืออาชีพ เอาไว้ไปปรับแต่งที่หน้างาน

เมื่อเราใช้โปรแกรมตั้งค่าการ Crop ภาพจากกล้องวิดีโอตัวที่ สองไว้ จากอัตราส่วน 4:3 ปรับให้ให้เป็น 16:9 ได้แล้ว ซึง่ เป็นการ Crop ขอบด้านบนและด้านล่างของภาพทิ้งไป ในการตั้งกล้องจับ ภาพวิดีโอ ผู้ควบคุมกล้องควรคำานวณระยะกรอบของภาพในแนว นอน ให้ Object อยู่ตรงกลางจอภาพในแนวนอน ปรับตำาแหน่ง ภาพให้อยู่ในกรอบอัตราส่วน 16:9 ของช่องมองภาพ เพราะขอบ ด้านบนและด้านล่างของภาพวิดีโอจะไม่ถูกแสดงออกจอภาพ นั่นเอง

อ้า งอิง http://dtv.mcot.net/data/up_show.php? id=1345196772&web=epost

Wirecast  
Wirecast  
Advertisement