Page 1

£»§†m´Ôל´™ ¬£´Œ¶ƒ¥³œ¡¥·


เน’


เน“


บทบรรณาธิการ ภาพของชาวจักรยานที่รวมตัวกันยังจังหวัดตางๆ และโดยเฉพาะ อยางยิ่งในกรุงเทพฯ เพื่อรวมกิจกรรมในงานวัน คาร ฟรี เดย ของปนี้ นับเปนอีกครั้งที่ทำใหเกิดความรูสึกประทับใจมากขึ้น เมื่อผูใชจักรยาน มากมาย ปนจักรยานของตัวเองออกมารวมกิจกรรมกันอยางอุนหนาฝาคั่ง โดยมีหนวยงานของรัฐอยางกรุงเทพมหานคร และหนวยงานอื่นๆ ซึ่งเห็น ความสำคัญของการรวมกิจกรรม เพื่อเปนสวนหนึ่งของการรณรงค ใหเกิด ความสนใจหันมาใชพาหนะในการเดินทางรูปแบบตางๆ ซึ่งจะชวยลดการ ใชพลังงานได ไมวา จะเปนการใชระบบขนสงมวลชน หรืออืน่ ๆ และหนึง่ ใน พาหนะที่สำคัญสำหรับการเดินทางคือ “จักรยาน” ไมวาจะมองในดานใด ก็เหมาะสมอยางยิ่งสำหรับการรวมรณรงคในกิจกรรมลักษณะเชนนี้ ขณะที่ชาวจักรยานเมืองไทยกำลังรวมกิจกรรมกันอยางมากมาย ผมมี โ อกาสได สั ม ผั ส บรรยากาศของการรณรงค ค าร ฟ รี เ ดย ใ นโตเกี ย ว ประเทศญี่ปุน พบวาภาพรวมนั้นไมคึกคักเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นในเมืองไทย คงจะเปนเพราะวาภายในประเทศของเขานั้น ใชจักรยานเพื่อการเดินทาง กันเปนหลักในชีวิตประจำวันอยูแลว ถนนในเมืองก็เอื้ออำนวย และยัง สรางอาคารสำหรับจอดรถจักรยานขนาดใหญใกลสถานีรถไฟฟาสำคัญๆ อีกหลายแหง วันหนึ่งขางหนา..หวังวาคงจะมีโอกาสไดเห็นภาพเดียวกันนี้ เกิดขึ้น ในเมืองไทยบาง.. กอนอื่นเลย..คงตองรวมใจกันใชจักรยานใหมากขึ้น นับจากนี้ไป.. บรรณาธิการสารสองลอ

สารสองลอ ไดรบั การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

จักรยานมอนทานเต ตัวแทนจำหนายโดย บริษัท เซงงวนฮง จำกัด

สารสองล อ ฉบับที่ ๒๔๔ / ตุลาคม ๒๕๕๔ ISSN ๑๕๑๓-๖๐๕๑

ปนไปกินอาหารอรอยตลาดโตรุง ๖ ทริปปนไปนอนกอดเขาที่สวนผึ้ง ๘ ทริปรวมปนทำบุญ ๙ วัด ๘ ทริปสองลอทองบางกระสอบ ๙ นัดซอมจักรยานเพื่อนอง ๙ ทริปรีไซเคิล ม. มหิดล ศาลายา ๑๐ ปฏิทินทริป ๒๕๕๔ ๑๑ สองลอทอดนอง...ทองสิงคโปร ๑๒ มอนทาเตก บั ตำนานรานจักรยาน “เซง งวนฮง” ๑๖ Car Free Day 2011 ๑๘ สรุปทริปปนไปกินยานอุดมสุข ๒๒ Fitness Lifestyle 9 ๒๔ เชิงชางหนึ่ง ๒๖ TCHA ชวยผูประสบภัยน้ำทวม ๒๘

สนใจสมัครสมาชิกสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย เพื่อสิทธิพิเศษในการรวมกิจกรรมและรับสารสองลอฟรี สมาชิกรายป ๒๐๐ บาท ( ต่ำกวา ๑๕ ป ๘๐ บาท) สมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท ติดตอไดที่ โทร. ๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗, ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๐ หรือสมัครออนไลนไดที่ http://www.thaicycling.com/member เจาของ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ผูพิมพผูโฆษณา มงคล วิจะระณะ บรรณาธิการ วรวุฒิ วรวิทยานนท กองบรรณาธิการ นัทติยา วิริยวัฒน, กัญญพัฒน บัณฑุกุล, นนลนีย อึ้งวิวัฒนกุล ประสานงานและบัญชี วิภาดา กิรานุชิตพงษ สมาชิก สุทธิชัย สุศันสนีย พิมพที่ บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จำกัด โทร. ๐๒-๒๑๔-๔๖๖๐, ๐๒-๒๑๔-๔๓๗๐ โทรสาร ๐๒-๖๑๒-๔๕๐๙ สำนักงาน สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ๘๔๙/๕๓ จุฬาซอย ๖ ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗, ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๐ โทรสาร ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๑ เวบไซต www.thaicycling.com Fan Page: facebook.com/TCHAthaicycling อีเมล tchathaicycling@gmail.com


เน•


รหัสทริป ๕๐๔ • วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ • เวลา ๑๙.๓๐ น.

ทริปวันเดียว

·ÃÔ»»˜›¹ä»¡Ô¹ªÔÁÍÒËÒÃÍËÍ ¤ÃÑ駷Õè ñð

·

ริปปนไปกินเดือนกันยายนที่ผานมา ถึงแมจะเปนชวง เวลาทีฝ่ นตกลงมาอยางไมลมื หูลมื ตา แถมตรงกับเดือน ที่จัดงานวัน คารฟรีเดย ที่ทุกทานกำลังเตรียมตัวเตรียมใจ เขารวมงานอยางใจจดใจจอ แตกย็ งั มีสมาชิกแฟนๆ ขาประจำ มารวมทริปกับเรา รวมแลวนับไดเกือบ ๕๐ ทาน แฟนๆ เรา ยังหนาแนนเหมือนเดิม นับเปนอีกหนึ่งในโครงการนำรอง อุนเครื่องกอนวันคารฟรีเดยเลยทีเดียว ในเดือนตุลาคมนี้เราจะนำทานปนออกกำลังกาย และชมกรุงยามค่ำคืนกันที่ยานสามแยกเกษตร บริเวณ ตลาดโตรงุ ศูนยการคาอมรพันธ อยูต รงขามกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร บริเวณนีต้ ลอดระยะทางเขาตลาดมีรา นอาหาร อรอยอยูหลายเจา อยางเชน ขาวหมูแดง บะหมี่หมูแดง ขาวมันไก กวยเตี๋ยวเย็นตาโฟเจาอรอยอันลือชื่อ และที่ ขอแนะนำคือ รานสเต็กคุณโหนงอยูในตลาดศูนยการคา อมรพันธในสามแยกเกษตร รานนี้สเต็กอรอยราคาไมแพง เจาของรานอัธยาศัยดี แถมยังใจดีประกาศสมนาคุณลูกคา ดวยเครื่องดื่มชาเขียว น้ำดื่ม ผักขมอบชีส ขนมปง และ เครื่องเคียงอีกหลายรายการ..ฟรี สมาชิกทุกทานพลาด ไมได รายการดีๆ อยางนี้ พวกเรานำมาเสนอเปนพิเศษ ทริปนี้ขาใหม ขาแรง ผูที่ไมเคยออกทริปกลางคืน ทานที่มีเวลานอยสำหรับทริปปกติ ขอเชิญมาเขารวมได ทุกทาน ทริปนี้ไมเสียคาใชจายใดๆ

¡Ó˹´¡ÒÃ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. นัดรวมพล หน า สมาคมจั ก รยานเพื่ อ สุ ข ภาพไทย ถนนบรรทั ด ทอง จุฬาฯ ซอย ๖ ขางสนามกีฬาแหงชาติ เชิญพบปะดื่มน้ำชา

μÅÒ´âμŒÃØ‹§ÍÁþѹ¸

กาแฟ ขนมวางกอน จะสมัครสมาชิกสมาคมฯ ตออายุสมาชิก หรือจะซื้อสินคาสมาคม เชิญไดตามความสะดวก เวลา ๑๙.๓๐ น. ลอหมุนออกจากสมาคมฯ เสน ถนนบรรทัดทอง - ถนนพระราม ๑ - ถนนอุรุพงษ - ถนน พระราม ๖ - ถนนพหลโยธิน - ถึงสามแยกเกษตร เราแวะ ทานอาหารที่ ตลาดโตรงุ อมรพันธ และศูนยการคาอมรพันธ ขากลับ ถนนพหลโยธิน - อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ถนนพญาไท - ถนนพระราม ๑ และกลับถึงสมาคมฯ

¹Ó·ÕÁâ´Â..

• ทีมงานสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย TCHA • กลุม คนอารมณดี COFFEE BIKE

¡ÒÃàμÃÕÂÁμÑÇ

๑. ตองตรวจเช็คสภาพรถใหพรอมใชงาน ๒. ไฟสองสวาง ไฟหลัง และอุปกรณสะทอนแสง ๓. หมวกกันกระแทก เพื่อความปลอดภัย ๔. จักรยานฟกซเกียร ขอแนะนำใหติดเบรค อยางนอยหนึ่งขาง

ทริปปน ไปกินชิมอาหารอรอยนี้ จัดขึน้ ทุกวันศุกรกลางเดือนดังนี้ คืนวันศุกรที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ คืนวันศุกรที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คืนวันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ หมายเหตุ กำหนดการขางตนอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดตาม รายละเอียดไดทกุ ๆ เดือน สามารถตรวจสอบรายละเอียดปฏิทนิ ทริปไดทน่ี ่ี http://bit.ly/TCHAtrips หรือ โทร. ๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗, ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๐


เน—


รหัสทริป ๕๐๒ • วันที่ ๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

ทริปหลายวัน

»˜›¹¾Òà¾×è͹¹Í¹¡Í´à¢Ò àÅ‹¹¹éÓµ¡ ᪋¹éÓÍØ‹¹ Êǹ¼Öé§

ทริปในวันหยุดพักผอนแบบสบายๆ เพื่อเตรียมตัวตอนรับลมหนาวที่ใกลเขามา ดวยการไปปน จักรยานทามกลางธรรมชาติ นอนกอดขุนเขาซบไอเย็น แลวไปสรางความอบอุนจากบอน้ำรอนธรรมชาติ สัมผัสน้ำตก เย็นฉ่ำ สรางความผอนคลายจากการปนจักรยานใหสดชื่น วันเสารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๖.๐๐ น. นัดพบที่หนาสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย นำจักรยานขึ้นรถแลวออกเดินทาง แวะรับประทานอาหาร ระหวางทางกอนถึงราชบุรี เขาที่พัก ภูยูโนแคมปง สวนผึ้งราชบุรี จากนั้นออกปนจักรยานชมธรรมชาติ เลนน้ำตก ๙ ชั้น ทานอาหารเทีย่ ง กอนปน ไปแชนำ้ อุน ทีธ่ ารน้ำรอนบอคลึง และปน กลับทีพ่ กั เพือ่ กางเต็นท ทานอาหารเย็นตอนเวลา ๑๘.๐๐ น. วันอาทิตยที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ สูตร ๖-๗-๘ ๘.๐๐ น. ออกปนไปชมบานริมทางสวยๆ ทรงแปลกตา เพื่อไปถึงแกงสมแมวที่สวยงาม มีสัตวปาและพืชพรรณ มากมาย พักทานอาหารกลางวันที่นี่ จากนั้นปนกลับที่พักเก็บสัมภาระ ออกเดินทางกลับ แวะทานอาหารระหวางทาง ถึง กรุงเทพฯ หนาสมาคมฯ ประมาณ ๒๒.๐๐ น. ระยะทางรวมประมาณ ๘๐ กิโลเมตร คาทริปสำหรับสมาชิก ทานละ ๙๙๐ บาท บุคคลทั่วไป ๑,๒๐๐ บาท ราคานี้รวมคารถบัสปรับอากาศ คารถ บรรทุกจักรยาน คาที่พักกางเต็นท อาหารเย็น ๑ มื้อ อาหารเชา ๑ มื้อ คาประกันอุบัติเหตุ แตไมรวมคาธรรมเนียมเขาชม สถานที่ตางๆ รับจำกัดเพียง ๔๐ ทาน โอนเงินเขาบัญชี ประเภทออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบรรทัดทอง ในนาม สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย เลขที่บัญชี ๐๖๓-๒๕๒๒๗๖-๑ (กรุณาสงโทรสารสำเนาการโอนเงินไปที่ ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๑) หรือไปชำระที่สมาคมฯ รหัสทริป ๕๐๓ • วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

ËÇÁ»˜›¹·ÓºØÞ ù ÇÑ´ ¡Ñº Êǹ¸¹ GoldCity áÅÐ Fuji ทริปวันเดียว

ชวนสมาชิกสมาคมฯ และนักปนที่สนใจทุกทานไปรวมทำบุญ ๙ วัดกอนออกพรรษา กับกิจกรรม ของทีม สวนธน GoldCity ซึ่งรวมจัดกับจักรยาน Fuji ในวันอาทิตยที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดย.. เวลา ๕.๐๐ น. นัดรวมพลที่หนาสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย จุฬาซอย ๖ เพื่อออกปนไปรวมลงทะเบียนกับ กลุมหลัก ที่ศูนยเยาวชนเฉลิมพระเกียรติบางมด และจะเริ่มออกเดินทางในเวลา ๘.๐๐ น. ไปทำบุญยังวัดสำคัญ ๙ แหง คือ วัดบัวผัน วัดศีรษะกระบือ วัดประทีปพลีผล วัดประชาบำรุง (วัดลูกวัว) วัดสิทธิวราวาส (วัดกลางคลอง) วัดศาลพัน ทายนรสิงห วัดสหธรรมมาราม วัดธรรมคุณานาม (วัดหลวงพอเตา) และวัดคลองมอญ จากนั้นปนกลับไปยังศูนยเยาวชน เฉลิมพระเกียรติบางมด รวมระยะทางประมาณ ๗๕ กิโลเมตร ทุกทานไปรวมกิจกรรมบุญกันไดโดยไมมีคาใชจายใดๆ ตลอดเสนทางมี รถยนตและรถจักรยานยนตคอยติดตามบริการ มีทีมงานคอยชวยเหลือ เหมาะสำหรับจักรยานเสือภูเขา หรือเสือหมอบก็ ใชไดเชนกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทริปนี้ไดที่ “เฮียคากิ” โทร. ๐๘-๙๑๒๕-๐๗๔๗


รหัสทริป ๕๐๖ • วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ทริปวันเดียว

ÊͧŌͷ‹Í§ºÒ§¡ÃÐÊͺ ¾Ò»˜¹› 仾ÒÂàÃ×ͤÒÂѤ·Õ¾è ÃлÃÐá´§

ครั้งนี้เราจะไดปนไปชมวัดเกาแก มีอายุกวา ๗๐๐ ปทต่ี ำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นั่นคือวัดบางกระสอบ หรือชื่อเดิม คื อ วั ด ใหญ ต าดวงยายทรั พ ย จากตำนานเล า ขานที่ ว า ตาดวงและยายทรัพยสองสามีภรรยาอยูกินกันมาแตยังไมมี บุตรดวยกัน กระทัง่ วันหนึง่ ไดไปขุดดินทีส่ ะพานทองทายวัด พบเขากับปากโองที่ฝงในดิน เมื่อเปดออกดูพบวาในโอง ใบนัน้ มีเงินพดดวงเต็มโอง รวมแลวประมาณ ๔๐ - ๕๐ บีป้ จึงไดนำเงินทีไ่ ดมาสรางวัด ชาวบานจึงเรียกวัดแหงนีต้ ามชือ่ ของผูสรางวา วัดใหญตาดวงยายทรัพย สวนโองที่พบนั้น เปนโองสังคโลกยุคสมัยสุโขทัย อายุกวา ๗๐๐ ป และยังคง อยูคูกับวัดจนถึงทุกวันนี้ กำหนดการ ๗.๐๐ น. นัดพบที่สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย จุฬา ซอย ๖ ๘.๐๐ น. ลอหมุน ออกเดินทางถึงวัดบางกระสอบ ๙.๓๐ น. รวมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนภายในวัด ปรับแตงสถานที่ ตัดแตงตนไม สวนหยอม ที่วัดแหงนี้มี ตนลำพูประมาณ ๔ - ๕ ตนใหญ เปนแหลงพักอาศัยของ หิ่งหอยตอนกลางคืน ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร ประกอบดวยขาว ขนมจีน

แกงไก กลวยดิบ ไขตม แสนอรอย ของหวานพื้นบานคือ กลวยและมะพราวในสวน และมีกลวยบวชชี น้ำดอกอัญชัน หอมหวานเย็นชืน่ ใจ เปนดอกอัญชันดอกใหญรม่ิ รัว้ อันเปน ชีวิตที่แสนจะพอเพียง.. (อิ่มอรอยถูกใจ ชวยกันสนับสนุน สมทบทุนชุมชนชาวบางกระสอบตามอัธยาศัย) ๑๓.๐๐ น. ปนไปพายเรือคายัคกลางแมน้ำเจาพระยากัน ใหสนุก มีชชู พี และเจาหนาทีด่ แู ลเพือ่ ความปลอดภัย จากนัน้ ปน ไปชมสวนแลวไปเดินทอดนองชมตลาดน้ำบางน้ำผึง้ หาของ อรอยๆ ทานตามอัธยาศัย เปนการกระจายรายไดสูทองถิ่น ๑๕.๓๐ น. ออกเดินทางกลับ โดยแบงเปนสองกลุม กลุม แรก ปน กลับ กลุม ทีส่ องกลับทางเรือขามฟากทีค่ ลองเตย กลับถึง สมาคมฯ ประมาณ ๑๗.๐๐ น. ระยะทางรวมประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ไมมีคาใชจายในการรวมกิจกรรม นอกจากเตรียมตัว และจักรยานพรอมอะไหลเพื่อการเดินทาง อาจจะเตรียม กรรไกรหรื อ อุ ป กรณ ส ำหรั บ ร ว มกั น ตั ด แต ง ต น ไม และ ปรับปรุงภูมิทัศนของวัดดวยกัน หมายเหตุ กำหนดการขางตนอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดตาม รายละเอียดไดทกุ ๆ เดือน สามารถตรวจสอบรายละเอียดปฏิทนิ ทริป ไดที่นี่ http://bit.ly/TCHAtrips หรือโทร. ๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗, ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๐ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

กิจกรรมซอมจักรยาน

¹Ñ´«‹ÍÁ¨Ñ¡ÃÂÒ¹à¾×Íè ¹ŒÍ§¡Ñºâ¤Ã§¡Òà ÃÕä«à¤ÔŨѡÃÂÒ¹¤ÃÑ§é ·Õè ôó ¨Ñ§ËÇÑ´¹‹Ò¹

อีกครัง้ กับกิจกรรมรวมดวยชวยซอมจักรยาน สำหรับ นำไปมอบใหเด็กนักเรียนในจังหวัดนาน ในโครงการรีไซเคิล จักรยานครั้งที่ ๔๓ มีจักรยานที่สภาพเกาชำรุดใชงานไมได ซึ่งไดรับบริจาคมาอีกจำนวนมาก รอเหลาชางอาสาไปชวย กันฟนคืนสภาพใหกลับมาใชงานไดดังเดิม ขอความรวมมือทุกทานชวยกันระดมประชาสัมพันธ การขอรับบริจาคจักรยาน เพื่อนำมาชวยกันซอมเตรียมนำ มอบใหนักเรียนทั่วประเทศ อาทิตยที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๘.๐๐ น. พบกันที่โรงงานของนาหมี พุทธมณฑล สาย ๑ ซอยทุงมังกร ๗ โทรสอบถามเสนทางไดที่นาหมี ๐๘-๑๙๑๙-๒๙๘๙ สมาชิกทานใดจะนำขนม ผลไมไปแบงปน กันก็ยินดี โดยจะซอมไปเรื่อยๆ จนกวาจะเสร็จในวันนั้น มีอาหารกลางวันอรอยๆ หลากหลายเมนู แบบเต็มอิม่

ดวยเมนูเด็ดที่หาทานที่ไหนไมได จากฝมือลูกสาวคนสวย อาทิ พะแนงหมูเนือ้ นุม และไขพะโลโอชารส ไดลมิ้ ชิมรสกัน สวนทานทีท่ านเจก็ไมตอ งนอยใจ..จะเตรียมไวรบั รองเชนกัน หรือทานใดมีเมนูเด็ดนำมารวมรับประทานกันก็ยินดี ทานไดมีเครื่องมือซอมกรุณาเตรียมมาเสริม เพื่อ การซอมแซมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น


รหัสทริป ๕๐๗ • วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ทริปวันเดียว

ÃÕä«à¤ÔŨѡÃÂÒ¹¤ÃÑ駷Õè ôò Á.ÁËÔ´Å ÈÒÅÒÂÒ

สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ร ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ขอเชิ ญ ทุกทานรวมปน จักรยานกับโครงการรีไซเคิล จักรยานครั้งที่ ๔๒ เพื่อนำจักรยานสง มอบใหนักเรียนโรงเรียนในยานมหิดล จำนวน ๕๐ คัน โดยจะเชิญทุกทานไปรวมกันซอมจักรยานในวันอาทิตย ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่โรงงานของนาหมี พุทธมณฑล สาย ๑ ซอยทุงมังกร ๗ โทรสอบถามเสนทางไดที่นาหมี ๐๘-๑๙๑๙-๒๙๘๙ ตั้งแตเวลา ๘.๐๐ น. มีอาหารกลางวัน อรอยๆ หลากหลายเมนูแบบเต็มอิ่ม ดวยเมนูเด็ดที่หาทาน ที่ไหนไมได จากฝมือลูกสาวคนสวยของนาหมีไวรับรอง เพื่อเตรียมนำจักรยานจำนวน ๕๐ คัน สงมอบใหนักเรียนที่ จำเปนในการใชจักรยานเดินทางไปเรียน โดยเราจะรวมกัน กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกวา ๕๐ คน ปนจักรยาน นำไปมอบใหกับนองๆ ดวยกัน หลั ง จากนั้ น จะนำทุ ก ท า นป น ไปเยี่ ย มชมโรงงาน จักรยาน ที่ใชหุนยนตในการเชื่อมและผลิตเฟรมจักรยาน ฟ ก ซ เ กี ย ร ยี่ ห อ STRONG MAN ที่ ก ำลั ง นิ ย มในกลุ ม ผูชื่นชอบจักรยานฟกซเกียร ซึ่งเปนโอกาสพิเศษที่เปดให เขาชมเปนครั้งแรกสำหรับเหลานักปนจักรยานที่รวมทริปนี้

ชางอาสากับงานซอมจักรยาน หุนยนตเชื่อมเฟรมจักรยาน เพื่อเยาวชน ฟกซเกียรที่เราจะไปชมกัน

๑๐

¡Ó˹´¡Òà ๗.๓๐ น. พบกัน ณ ที่ทำการสมาคมฯ จุฬาซอย ๖ กรุณา รับประทานอาหารเชาใหเรียบรอยกอนเดินทาง ๘.๐๐ น. ลอหมุนมุงหนาสูมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ๑๐.๓๐ น. ถึ งมหาวิทยาลั ย มหิด ล ศาลายา นั ก ศึ ก ษา เตรียมพรอมปน จักรยานจำนวน ๕๐ คันนำสงมอบใหนอ งๆ ๑๑.๐๐ น. ถึงโรงเรียนที่จะสงมอบ พิธีสงมอบจักรยานให นอง และรวมถายภาพเปนที่ระลึก ๑๒.๐๐ น. ปนออกมาหาของอรอยยานศาลายาทานกัน เปนการกระจายรายไดสูทองถิ่น ๑๓.๐๐ น. ปน ไปเยีย่ มชมโรงงานผลิตเฟรมจักรยานฟกซเกียร ซึ่งเปนโรงงานจักรยานแหงแรกในประเทศไทย ปจจุบัน ใชหุนยนตในการเชื่อมเฟรม ภายใตยี่หอ STRONG MAN ที่รูจักกันดีในรุน FIXED 1 FIXED 2 FIXED 4 เปนตน จากนั้น ปนตอ...มุงสูพิพิธภัณฑรถโบราณ...เจษฎา เทคนิค มิวเซียม... รับน้ำใจจากเจาของผูใจดี เตรียมน้ำดื่ม เย็นๆ ตอนรับใหคลายเหนือ่ ยเชนเคย เทีย่ วชมใหชมุ ฉ่ำใจ... เก็บภาพสวยๆ ไวอวดกัน ๑๕.๓๐ น. ตั้งขบวนปนกลับ ๑๗.๐๐ น. ถึงที่ทำการสมาคมฯ แยกยายกันกลับบานตาม อัธยาศัย ÃÒÂÅÐàÍÕ´·ÃÔ» • ระยะทางไป-กลับประมาณ ๗๐ กิโลเมตร • ทางเรียบลาดยางตลอด • ไมตอ งสมัคร ไมมคี า ใชจา ยทริป มาตรงตามเวลานัดไดเลย • เตรียมยางในอะไหล ชุดปะยางไปดวย เผื่อไวหัดซอม เอง หมวกกันกระแทก ครีมกันแดด สายล็อคจักรยาน • นำทริปโดย นาหมี เฮียคากิ และคณะกรรมการสมาคมฯ หมายเหตุ กำหนดการขางตนอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดตาม รายละเอียดไดทุกๆ เดือน สามารถตรวจสอบรายละเอียดปฏิทิน ทริปไดที่นี่ http://bit.ly/TCHAtrips หรือโทร. ๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗, ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๐


ขาวประชาสัมพันธ

»¯Ô·Ô¹·ÃÔ»

à´×͹µØÅÒ¤Á-¸Ñ¹ÇÒ¤Á òõõô

๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ สวนผึ้ง ราชบุรี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ปนทำบุญ ๙ วัดกับสวนธน Gold City - FuJi คืนวันศุกรที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ปนไปกิน ชิมอาหารอรอย (๑๐) ๒๒ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ กฐินสามัคคี กรุงเทพฯ - ชาติตระการ พิษณุโลก ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ นัดซอมจักรยานเพื่อนอง จังหวัดนาน ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สองลอทองบางกระสอบ พระประแดง ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นัดซอมจักรยานเพื่อนอง มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ปนไปลอยกระทง พระประแดง ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รีไซเคิลจักรยานเพื่อนอง มหาวิทยาลัยมหิดล คืนวันศุกรที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ปนไปกินชิมอาหารอรอย (๑๑) ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รีไซเคิลจังหวัดนาน ๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ฉะเชิงเทรา อางฤๅ ไน คืนวันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปนไปกินชิมอาหารอรอย (๑๒) ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ รณรงคจักรยานสีเขียวเทิดพระเกียรติ พระประแดง คืนวันเสารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปนชมไฟวันคริสตมาส

Saturday 8 - Sunday 9 October 2011 Suan Phung, Ratchaburi Sunday 9 October 2011 Trip Cycling to make a merit at 9 Temple with Suan Thon Gold City & Fuji Friday 14 October 2011 After Work Trip to Taste Delicious Food #10 Saturday 22 - Wednesday 26 October 2011 Katin Trip to Chattrakarn, Phitsanulok (Katin is annual festival to present new robes to monks after the end of Buddhist Lent) Sunday 30 October 2011 Repair Bicycle for Kids at Nan Sunday 6 November 2011 Trip Bagkrasob, Phra Pradaeng Town Sunday 6 November 2011 Repair Bicycle for Kids at Mahidol University Thursday 10 November 2011 Trip Loy Krathong Day at Phra Pradang Town Sunday 13 November 2011 Trip Recycle Bicycle at Mahidol University Friday 18 November 2011 After Work Trip to Taste Delicious Food #11 Saturday 19 - Sunday 20 November 2011 Trip Recycle Bicycle at Nan Saturday 10 - Monday 12 December 2011 Ang Ru Nai, Chachoengsao Friday 16 December 2011 After Work Trip to Taste Delicious Food #12 Sunday 18 December 2011 Trip Green Bicycle Campaign, The ceremony to show the gratitude to the King at Phra Pradaeng Saturday 24 December 2011 Christmas Light Decoration

หมายเหตุ : รายการตางๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงได สอบถามรายละเอียดหรือสมัครรวมทริปไดที่ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย โทร. ๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗, ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๐ โทรสาร ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๑ email: tchathaicycling@gmail.com หรือติดตามรายละเอียดไดที่ www.thaicycling.com หรือ Facebook.com/TCHAthaicycling Remarks: Trips can be changed as appropriate, English information, call Bob Tel. 081-555-2901, email: bobusher@ksc.th.com

๑๑


ÊͧŌͷʹ¹‹Í§..

·‹Í§ÊÔ§¤â»Ã

¡

ñø-òñ ÊÔ§ËÒ¤Á òõõô

ารไปปน จักรยานทีต่ า งประเทศ คงจะเปนหนึ่งในความฝน ของนักปนหลายๆ ทาน การจัด ทริปไปปน จักรยานทีส่ งิ คโปรของ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย (TCHA) ครัง้ นี้ จึงเปนทีส่ นใจของ สมาชิกอยางมาก สมัครรวมทริป เกื อ บ ๕๐ ชี วิ ต ไปร ว มสั ม ผั ส ความเยีย่ มยอดของเสนทางจักรยานในประเทศเกาะเล็กๆ แตสำคัญระดับโลกแหงนี.้ . สิง่ ทีไ่ ดรบั กลับมาคือประสบการณ ดีๆ บนเสนทางจักรยาน ที่ถูกจัดการไวอยางดีเยี่ยม เพื่อ มอบใหกับคนในประเทศ ที่ทุกอยางแทบจะตองสรางขึ้น มาดวยมือของคนในประเทศเทานั้น

2 Day

ÇÑ

นแรกเปนเรื่องของการเดินทางเขาที่พักและ จัดเตรียมจักรยาน วันที่สอง คือ “ไฮไลท” ของทริปสองนองทองสิงคโปร เพราะเหลานักปน ทุ ก ท า นได มี โ อกาสป น ไปสั ม ผั ส “สวนอี ส ต โ คส (East Coast Park)” อันเปนสวนสาธารณะระดับ หาดาวของชาวสิงคโปรก็วาได เราออกปนตั้งแต เชาตรูหลังจากรับประทานอาหารใกลที่พัก ดวย ระยะทางสั้นๆ เพียง ๒ กิโลเมตร ก็มาถึงจุดเริ่มตน ที่ จุ ด ศู น ย กิ โ ลเมตรของสวนสาธารณะอั น น า ทึ่ ง แหงนี้แลว

๑๒

แบงชองทาง สำหรับ จักรยาน วิ่ง และอื่นๆ อยางชัดเจน

ภาพแรกที่เห็นและชวนใหทุกคนถึงกับตื่นตา ตื่นใจคือ เสนทางจักรยานที่กวางเทียบเทากับถนน หนึ่งเลน นำสายตาตรงดิ่งไปเบื้องหนาไกลลิบ โดยมี เสนทางดานขวาซึ่งขนาดความกวางเล็กลงมาอีกนิด จัดเปนเสนทางสำหรับวิ่งออกกำลังกาย แบงสัดสวน


ÊǹÍÕÊμâ¤Ê (East Coast Park)

Ê

วนพักผอนยอดนิยมของชาวสิงคโปรบนเนื้อที่ ประมาณ ๑๘๕ ไร คูขนานไปกับชายฝงทะเล เปนระยะทางกวา ๑๕ กิโลเมตร ภายในบรรจุไวดวย สถานทีส่ ำหรับการพักผอน นันทนาการ และกิจกรรม เพื่อสุขภาพทุกรูปแบบไวอยางครบครัน ไมวาจะเปน เสนทางปน จักรยาน ทางวิง่ ทางเดินนวดเทา สถานที่ บริการฟตเนส โยคะ มวยจีน หรือจะเปนสถานที่ สำหรับเลนกีฬาทั้งทางบก และทางน้ำ อาทิ โรลเลอรเบรด สเก็ตบอรด โบวลิ่ง สกีน้ำ โดยมีการจัดสถานที่เฉพาะ ใหผูชื่นชอบไดสนุกกับกีฬา ทั้งแบบปกติ และแบบเพิ่ม ความตื่นเตนลักษณะเอ็กซตรีม สำหรับการพักผอนเปนครอบครัวหรือหมูค ณะ มีสถานทีส่ ำหรับจัดกิจกรรมบารบคี วิ ไวใหพรอม โดย ไมตองเตรียมอุปกรณมาใหยุงยาก ภายใตธรรมชาติ ของตนไมทร่ี ม รืน่ พรอมสัมผัสเกลียวคลืน่ และลมทะเล ตลอดทัง้ วัน หรือหากไมตอ งการยุง ยากกับการประกอบ อาหารเอง ยังมีบรรดารานอาหาร รานกาแฟ ในระดับ คุณภาพไวบริการดวยอาหารทีส่ ะอาดและนารับประทาน สวนอีสตโคสถูกแบงออกเปนทั้งหมด ๘ พื้นที่ ลานกีฬา เอ็กซสตรีม มาตรฐานอยาง โรลเลอรสเก็ต

อยางชัดเจน ตลอดเสนทางเลาะเรียบชายหาด เรียงราย ไปดวยตนไมใหญเขียวขจีถูกจัดแตงไวอยางสวยงาม ความสนุกของการปนจักรยานออกกำลังกาย จึงเกิดขึ้นกับทุกคนแบบอัตโนมัติโดยไมตองใชเสียง นกหวีดสัง่ การ ตลอดเสนทางกวา ๑๕ กิโลเมตรเลียบ

นอกจากจักรยานทัว่ ไปแลว ยังมีจักรยานสี่ลอสำหรับ ครอบครัวใหเชาดวย

(A ถึง H) โดยรวมกิจกรรมที่คลายคลึงกันไวในพื้นที่ เดียวกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแตละพื้นที่ ตลอดแนวของสวนอยางเปนระบบ และมีหองน้ำให บริการครบทุุกจุด จึงไมนาแปลกใจเลยวาสถานที่ แหงนี้ เปนจุดพักผอนสุดโปรดของคนสิงคโปรที่นิยม มาเยือนมากกวา ๗.๕ ลานคนตอป ! แนวชายฝง พบแตความรมรื่น สะอาด ผูคนมา ออกกำลั งกายและทำกิ จกรรมสุขภาพกั นตลอด เสนทาง มีรา นคาทีถ่ กู กำหนดไวเปนจุดๆ โดยไมตอ ง กังวลเรื่องหาบเรแผงลอย เพราะไรวี่แววใหเห็น หองน้ำสะอาดและกวางขวางมีไวบริการ บริเวณ ดานหนาไดสรางที่จอดจักรยานไวใหพรอม สำหรับ นักปนที่ตองการใชบริการ แตละพื้นที่ถูกจัดไวเปน กลุม ๆ เพือ่ ทำกิจกรรมทุกรูปแบบตอบสนองคนทุกวัย อยางลงตัว โดยเฉพาะนักปน นักเดินทาง ภายในสวน มีพนื้ ทีส่ ำหรับกางเต็นทและแคมปง ไดอยางสบายๆ บนชายหาด เพียงแคลงทะเบียนผานทางอินเตอรเน็ต ลวงหนากอนเทานั้น

๑๓


¨Ò¡¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¹Ñ¡»˜›¹ä·Â

¤Ø³¡ÄÉ®Ò μÔÇйѹ·¡Ã เปนสมาชิกสมาคมฯ มา ๑๔ ปแลว เคยมาทริปนี้เมื่อสองปกอน ครั้งนี้ เปลี่ ย นแปลงเยอะมาก อาคารใหม ๆ มากมาย ความปลอดภั ย สำหรั บ การ ขี่จักรยานที่นี่มีสูงมาก คนขับรถยนตเขามีความเอื้ออาทร ถาเห็นจักรยานละก็ จะหยุดใหทันทีเลย ฟุตบาทของเขาตอเนื่องดีมาก ไมมีหาบเรแผงลอย ชอบที่อีสตโคสมาก สามารถจัดสรรพื้นที่ไดอยางคุมคา อยากใหกทม. เราทำบางนะ รุนเราอาจจะ ไมทนั แตใหรนุ ลูกหลานเราไดใชกนั เพราะพืน้ ทีเ่ รามีมากอยูแ ลว เพียงแตจดั สรรขึน้ มาเทานั้นเอง คุณสงกรานต และคุณกฤษฎา คู ห  น ู ก ั ป น  อารมณดีมารวมแทบทุกทริป ¤Ø³Ê§¡ÃÒ¹μ ¡ÒÞ¨¹àÁ¦Ò¹¹· เปนสมาชิกสมาคมฯ มาสิบกวาปแลว เปนคนชอบเที่ยว..ครั้งนี้เอารถพับมาเอง บานเมืองที่นี่เขาดีมีระเบียบ ทำให ปนจักรยานสนุกมาก ผมชอบเสนทางริมทะเล อยากไดแบบนั้นมาอยูบานเราบาง คงตองชวยกันผลักดัน ผมวาการใชจักรยานบนถนนของที่นี่สะดวกและปลอดภัย รถใหญจะใหเราไปกอน และจอดใหคนขามกอนเสมอ ประเทศเขาเดินรถแบบวันเวยหมดเลย ซึ่งเปนสิ่งที่ดีมาก โดยเฉพาะสำหรับคนขี่ปนจักรยานอยางเรา ทำใหสะดวกและ ระวังทางเดียวไปเลย ¤Ø³ÃØ‹§¹¹ÀÒ μÐÇѹÃ͹ เพิ เพ่งเริ่มขี่จักรยานเมื่อเดือนพฤษภาคมนี่เอง ทริปแรกก็ไปอุทัยฯ กับสมาค สมาคมฯ เลยคะ และนีเ่ ปนครัง้ แรกทีม่ าปน ตางประเทศกับสมาคมฯ ชอบบานนเมืองเขาสะอาด ไมมเี สาไฟฟาใหเห็นเลย เปนระเบียบเรียบรอย มาก ทีมงานเขานารักมากนะคะ มีน้ำใจนำจักรยานดีๆ มาใหยืมใช ปนไดฉิวกวาของตัวเองเสียอีก ที่สิงคโปรเนี่ย..ขี่จักรยานไดรอบประเทศเลยนะคะ เขามีทางที่ สามารถขี สามารถ ่จักรยานไดตลอด ชอบและประทับใจมาก อยากใหบานเรา สาไ า คือทำแบบเอาสายไฟลงดินแบบนี้บาง จะดีมากเลยคะ ไมมีเสาไฟฟ

3 Day

Á

ารินาเบย (Marina Bay) คือเปาหมายของการ ปนจักรยานไปเยือนในเชาวันนี้ ระยะทางหาง จากโรงแรมที่พัก ณ ถนนเกลังซอย ๖ ประมาณ ๕ กิโลเมตร ก็พาเรามาพบกับภาพสวยๆ ใหบันทึกกัน โดยมี ฉ ากหลั ง เป น อาคารสถาป ต ยกรรมแปลกตา อันเปนจุดเดนสำคัญของพื้นที่แถบนี้ นั่นคือ มารินา เบย แซนดส (Marina Bay Sands) ศูนยกลางพักผอน หรูระดับโลก มีทั้งโรงแรม คาสิโน หางสรรพสินคา ภัตตาคารหรู ฯลฯ และไมพลาดที่จะไปบันทึกภาพ กับ เมอรไลออน (Merlion) สัญลักษณสำคัญของ ประเทศบนปากแมน้ำสิงคโปรแหงนี้ เราปน ตอไปชมอางเก็บน้ำจืด และสถานทีร่ ไี ซเคิล

๑๔

เบื้องหลังคือ อาคาร ทรงแปลกตา ในยานมารินาเบย

น้ำเสีย ใหกลายเปนน้ำดื่มนำกลับมาบรรจุขวดอีกครั้ง ก อ นที่ จ ะป น ข า มไปชมความสวยงามและกิ จ กรรม สนุกสนานในเกาะเซนโตซา (Sentosa) โดยเย็นวันนั้น เราแวะรับประทานอาหารสุดอรอยทีร่ า น สไตล HOTPOT BBQ ของเพื่อนนักปนชาวสิงคโปร ปดทายดวยการชม ความสวยงามของมารินาเบยยามราตรีอันนาอัศจรรย แกสายตา


Bike-Aid Singapore

Ë

นวยงานเอกชนทีใ่ หการสนับสนุนและดูแลทริป สองลอทอดนองทองสิงคโปรครั้งนี้ คือกลุม นักปนเพื่อสังคมที่เรียกตัวเองวา ไบค-เอด สิงคโปร นอกจากดูแลนักปนจากเมืองไทยทุกชีวิตเปนอยางดี ยังชวยจัดหาจักรยานคุณภาพเยี่ยมมาใหเราไดปนไป ชมสวนตางๆ ตลอดทริป ดวยมิตรภาพอันนาประทับใจ คุณเจนนิเฟอร โอ เลขาของกลุมไบค-เอด สิงคโปร และนี่คือบางสวนเกี่ยวกับไบค-เอด สิงคโปรที่เราได มีโอกาสพูดคุยกับคุณ Jennifer Oh หนึ่งในตัวแทน กุศลอื่นๆ อีกดวย อาทิเชนโครงการใหญที่เคยทำคือ ที่มาชวยดูแลพวกเรา กิจกรรมการปนจักรยานจากสิงคโปรผานมาเลเซีย “ไบค-เอด เปนกลุมคนที่รวม “หากสนใจปนจักรยาน ไปถึงอำเภอหาดใหญของประเทศไทย ตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมทางสังคม โดย รวม ๑ สัปดาห ครั้งนั้นเราสามารถ ที่สิงคโปร อาศัยการปนจักรยานจัดกิจกรรมหา รวบรวมเงิ นเพือ่ การกุศลไดถงึ ๓๓๗,๓๙๕ ติดตอพวกเรา ไบค-เอด รายได เ พื่ อ การกุ ศ ล เริ่ ม มาตั้ ง แต ป ไดที่เวบไซตนะคะ” ดอลลารสงิ คโปร (ประมาณเกือบแปด ค.ศ. ๑๙๙๖ มีสมาชิกอยูหลายคนทั้ง ลานบาท) สามารถนำไปสนับสนุนการ จากสิงคโปร มาเลเซีย และชาวตางชาติอื่นๆ เรา ดำเนินงานของมูลนิธิ เด็กโรคมะเร็งไดเปนอยางดี ดำเนินการดวยตัวของเราเอง โดยไมไดเกี่ยวของกับ เลยคะ” หนวยงานรัฐแตอยางใด อ า นรายละเอี ย ดหรื อ เข า ร ว มกิ จ กรรมได ที่ รายได ทั้ ง หมดที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมต า งๆ นั้ น www.bikeaid.org.sg หรื อ Facebook พิ ม พ เราไมไดเก็บเอาไวแตเพียงกิจกรรมในกลุม แตนำไป Bike-Aid (Singapore) สนับสนุนกับหนวยงานที่ตองการเพื่อกิจกรรมการ *ชมภาพเพิ่มเติมมากมายไดที่ http://bit.ly/SingaporeTrip

3 Day

ÇÑ

นสุดทายเราสงมอบจักรยานคืนใหกับเพื่อนนักปน สิงคโปร เพื่อเตรียมตัวชอปปงกันอยางเต็มที่ โดย มี “คุณ Lung ger” ไกดนักปนใจดี นำพาไปยังหาง สรรพสินคาเวโลซิตี้ (Velo City) ภายในมีรานจำหนาย อุปกรณกีฬาทุกชนิด รวมถึงจักรยานอันโปรดปราน ของพวกเรา หลายทานไดของราคาโดนใจติดมือไป หลายชิ้ น โดยมี ข อ ดี ข องการ “คื น ภาษี ” สำหรั บ นักทองเที่ยวเปนสวนลดใหจับจายอยางสบายใจ อีกรานสุดทายคือ “CAMPERS’ CORNER” เปนรานภายในตึกแถวสวยๆ แตเต็มไปดวยอุปกรณ เอาทดอรมากมาย ซึ่งสามารถนำมาใชไดกับนักปนที่ ชื่นชอบการเดินทางเปนอยางมาก ทั้งเสื้อผา กระเปา

Velo City จำหนายสินคา แนวกีฬา และกิจกรรม กลางแจง

และอุ ป กรณ เ ดิ น ป า แบรนด ดั ง ในราคาสุ ด พิ เ ศษ หลังจากนั้นตองเรงเดินทางกลับดวยรถไฟฟา เพราะ ชอปกันเพลินจนใชเวลาสุดคุมกันจริงๆ รถโคชชั้นดีที่ เพือ่ นกลุม จักรยาน Bike-Aid Singapore ไดจดั เตรียม ไวใหนั้น..ติดเครื่องรอพรอมใหเรากระโดดขึ้นไปนั่ง เพื่อตรงดิ่งไปสนามบินชางฮีในทันทีทันใด

๑๕


à«‹§§‹Ç¹Î§.. μÓ¹Ò¹áË‹§¨Ñ¡ÃÂÒ¹ÃÒàŋˏ!

¨Ñ

กรยานที่นักปนทั้งหลายในอดีตจนถึงปจจุบัน รู จั ก กั น เป น อย า งดี คื อ จั ก รยานที่ มี ยี่ ห อ ว า “ราเลห (Raleigh)” จากประเทศอังกฤษ เพราะ เปนจักรยานเหล็กกลาแข็งแรงสารพัดประโยชนยอด นิยมที่เขามาจำหนายในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๖๒ โดย “หางเซงงวนฮง” อันเปนธุรกิจตัวแทน จำหนายจักรยานของตระกูล “ลี้อิสสระนุกูล” ที่ สืบตอเนื่องมายาวนาน

คุณกนก และ คุณโสภา ลี้อิสสระนุกูล คือผูที่ บุกเบิกจนทำให “ราลห” กลายเปนตำนานแหงจักรยาน อมตะ ที่นักสะสมจักรยานทั้งหลายตางถวิลหา ย อ นกลั บ ไปในอดี ต ครั้ ง ที่ คุ ณ กนก ซึ่ ง เป น ชาวจีนแผนดินใหญ ไดเริ่มอาชีพครั้งแรกดวยการ รับปะยางและซอมจักรยานบริเวณใตตน โพธิ์ ปจจุบนั ตนโพธิ์ตนนี้ยังอยูในบริเวณวัดอุภัยราชบำรุง ดวย ความวิรยิ ะอุตสาหะและมัธยัสถ ทำใหคณ ุ กนกสามารถ เซงหองแถว และเริม่ ดำเนินธุรกิจเปนตัวแทนจำหนาย จักรยานดังที่กลาวขางตน

๑๖

นอกจากนั้นคุณกนกยังไดรับรางวัลบุคคลที่ เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงที่สุดในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๐ สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม จนไดรับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเครื่อง ราชอิสริยาภรณชั้นเบญจมาภรณมงกุฎไทย ยังความ ภาคภูมิใจมาสูครอบครัวเปนอยางยิ่ง กิจการของคุณกนกไดขยายตอเนื่อง และได รับการสนับสนุนสานตอจากบุตรธิดาเรื่อยมาจนถึง ปจจุบนั ซึง่ ไดกอ ตัง้ เปนบริษทั เซงงวนฮง จำกัด นำเขาและจัดจำหนายสินคาเกี่ยวกับจักรยาน คือ ๑. ยางปะเย็นที่ใชกับยางใน ยี่หอ มารูนี่ (MARUNI) จากประเทศญี่ปุน ๒. อานหนังและผลิตภัณฑเครื่องหนัง สำหรับจักรยานยีห่ อ บรูค ส (BROOKS) จากประเทศอังกฤษ ๓. รถจักรยาน ยี่หอ มอนทานเต (MONTANTE) จากประเทศอิตาลี ในโอกาสสำคัญ บริษัท เซงงวนฮง จำกัด ได ทูลเกลาถวายจักรยานราเลห สีแดงเลือดหมู ขนาด ๒๖ นิ้ว รุนราเลหสปอรต แดสมเด็จพระเทพฯ ซึ่ง เปนรุนที่ไดนำเขาจากประเทศอังกฤษตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนจักรยานทรงคลาสสิครุนสุดทายพรอม อะไหลสมบูรณแบบ สำหรับผูที่สนใจจักรยานราเลหรุนสุดทายซึ่ง เหลือเปนจำนวนนอยมากนี้ สามารถติดตอไดท่ี บริษทั เซงงวนฮง จำกัด โทร. ๐-๒๒๖๗-๐๐๗๒ ถึง ๗๓, ๐-๒๒๓๔-๒๓๒๘ และ ๐-๒๒๓๓-๖๘๐๕


Á Í ¹ · Ò ¹ à µŒ ¨Ñ¡ÃÂÒ¹ÃдѺ¾ÃÕàÁÕèÂÁ¨Ò¡ÍÔµÒÅÕ

¨Ñ

กรยานคืองานศิลปะที่กำเนิดขึ้นจากความคิด สรางสรรคของมนุษย เพือ่ ใชเปนพาหนะในการ เดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และคลองตัว จุดกำเนิด ของจักรยานจึงเปนสิง่ ทีน่ า คนหาและเรียนรู เกีย่ วกับ กำเนิดแหงผลงานอันยอดเยี่ยม เชนเดียวกับผลงาน ทีก่ อ กำเนิดขึน้ ในชวงป ค.ศ. ๑๙๒๐ อันเปนชวงเวลา แหงการกอเกิดเหตุการณสำคัญมากมาย ทีไ่ ดถกู บันทึก ไวในหนาประวัติศาสตร ยุคนั้นเองที่ คาโลเทโร มอนทานเต ชาวอิ ต าลี ผู เ ป ย มไปด ว ย พรสวรรค เชิ ง บวกผนวกกั บ ทั ก ษะ ยอดเยี่ ย มทางด า นเครื่ อ งกล และ ความชื่ น ชอบในจั ก รยานเป น ชี วิ ต จิตใจ จนสามารถผลิตจักรยานเปน คันแรกเมื่ออายุเพียงสิบแปดป ด ว ยอั จ ฉริ ย ะภาพทางธุ ร กิ จ ประกอบกับความหลงใหลในพาหนะ สองลอชนิดนี้ ทำใหเขากอตั้งบริษัท ผลิตจักรยานชื่อ ไซคลี/ซิคลี มอนทานเต สามารถผลิตจักรยานคุณภาพเยี่ยม มีความ แข็งแรงและสวยงามเฉพาะตัว เปรียบประดุจงาน ศิ ล ปะชั้ น สู ง ที่ น ำเสนอออกมาเป น รู ป ลั ก ษณ ข อง จักรยานซึ่งสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมลงตัว มอนทานเต จึ ง กลายเป น จั ก รยานคุ ณ ภาพ เยี่ยมระดับหรู สำหรับผูชื่นชอบจักรยานที่มีความ เปนเอกลักษณเฉพาะตัว สำหรับผูมีฐานะในแวดวง สังคม ลวนปรารถนาที่จะมีไวครอบครอง

ในชวงเวลาเดียวกันนั้นเองที่ คาโลเทโร มอนทานเต ตั้งทีมจักรยานอาชีพ เพื่อลงแขงในระดับ ภูมภิ าค จนทำใหชอ่ื เสียงของมอนทานเตทย่ี อดเยีย่ ม ทั้งดานคุณภาพของการผลิต และคุณสมบัติในดาน การใชงาน ตลอดจนความแข็งแรง ไดเลื่องลือไปทั่ว แวดวงการจักรยาน สำหรับผูช นื่ ชอบจักรยานในเมืองไทย ทีป่ รารถนา จะมีโอกาสไดครอบครอง สุดยอดจักรยานระดับงาน

ฝมือสรางสรรค โอกาสนั้นมาถึงแลว เพราะบริษัท เซงงวนฮง จำกัด ผูส รางตำนานแหงจักรยานคุณภาพ “ราเลห” อันโดงดังนับแตอดีตถึงปจจุบัน ไดเปน ตัวแทนจำหนายและนำเขาจักรยานมอนทานเตมาถึง มือของคนรักจักรยานเมืองไทย โดยมีโชวรูมสวยงาม สุ ด หรู อ ยู บ นถนนเจริ ญ กรุ ง ที่ พ ร อ มให บ ริ ก ารทั้ ง จักรยานแตละรุน อะไหลทุกชิ้น ตลอดจนการซอม บำรุงดูแลรักษาแบบครบวงจร

บริษัท เซงงวนฮง จํากัด 854-862 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท 0-2267-0072 ถึง 73, 0-2234-2328 และ 0-2233-6805 โทรสาร 0-2234-8179 email: sengguanhong@gmail.com Facecbook: Seng Guan Hong Taladnoi

๑๗


CAR FREE DAY 2011

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญของผูใชจักรยานทั่วประเทศไทย ในการรวมรณรงคและผลักดันให “จักรยาน” เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเปนคุณประโยชนตอสุขภาพรางกาย ความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลนั้นเกิดจากพลังในการรวมมือกันของทุกภาคสวน.. ขอขอบคุณผูรวมกิจกรรม เพื่อนๆ ชาวจักรยานทุกทาน ทุกกลุม ทุกชมรม ขอขอบคุณคณะทำงานทุกทาน ขอขอบคุณชมรมจักรยานฯ ภาคีรว ม ๗๖ จังหวัด ทีเ่ ขารวมกิจกรรม CAR FREE DAY 2011 ในครัง้ นี้ ขอขอบคุณผูสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน กรุงเทพมหานคร, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง เสริมสุขภาพ (สสส.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร, สำนักการจราจร ขนสงกรุงเทพมหานคร, กรมควบคุมมลพิษ, บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) BTS, สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ททท., www.350.org, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), TOT3G, WORLD BIKE, SPORT BICYCLE, LA, FUJI, TCA, SDL, VINCITA, GARMIN, BOOM CYCLING, MEADOW,

๑๘


POLAR, WD-40, APEX, DUTCH MILL, MEW, วีซอย, DOUBLE A, โรงพยาบาลวิภาวดี, บริษัท ดอกบัวคู จำกัด, บริษัทน้ำดื่มสยามยูนิค, ThaiMTB.com และมากมายที่ ร ว มกั น สนั บ สนุ น สร า งสรรค กิ จ กรรม เจ า หน า ที่ ต ำรวจทุ ก สถานที่ ใ นเส น ทาง, สื่อมวลชนทุกสื่อ, ทีมจักรยานโลดโผน, ทศริมแดงและคณะแสดงกิจกรรม, เจาหนาที่เทศกิจ, คณะอาจารย และเจาหนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทรทุกทาน สถานที่และผูสนับสนุนการปลอยตัวในกรุงเทพฯ ๑๐ แหง ลานพระราชวังดุสิต(ลานพระบรมรูป ทรงมา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทาพระจันทร, สวนเบญจสิริ, เดอะมอลลบางแค, สนามกีฬาหัวหมาก, ศูนยเยาวชนบางมด, ตลาดประตูกรุงเทพ, TOT, WORLD BIKE และ อักษะ บริษัทและกลุมที่ใหการสนับสนุนการออกรานทุกราน ผูรวมสนับสนุนการประชาสัมพันธ หนวยงาน ที่เกี่ยวของ ทีมฝายบริการอาหาร น้ำดื่ม ผลไม ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกทาน ดวยความจริงใจ หากมีสิ่งหนึ่ง สิ่งใดขาดตกบกพรองประการใด เรา “สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย” ขออภัยมา ณ ที่นี้

๑๙


๒๐


ºÃÃÂÒ¡ÒÈ CAR FREE DAY 2011 ·Õµè Ò‹ §¨Ñ§ËÇÑ´

Car Free Day 2011 ที่จังหวัดระนอง Car Free Day 2011 ที่จังหวัดสุราษฎรธานี

Car Free Day 2011 ที่จังหวัดปตตานี Car Free Day 2011 ที่จังหวัดภูเก็ต

Car Free Day 2011 ที่จังหวัดเลย

Car Free Day 2011 ที่จังหวัดกาฬสินธุ

ขออภัยที่ไมสามารถลงภาพไดทุกจังหวัด และขอแสดงความเสียใจ ความหวงใย ถึงพี่นองที่อยูใน จังหวัดซึ่งประสบอุทกภัย ทำใหไมสามารถติดตอจัดสงภาพกิจกรรม ตลอดจนบางจังหวัดที่ไมสามารถจัด กิจกรรมไดดวยเหตุภัยธรรมชาติดังกลาว และขอขอบคุณเจาภาพทุกภาพมา ณ ที่นี้

๒๑


รหัสทริป ๔๙๘ • วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ • เรื่อง/ภาพ หลิน

ทริปกลางคืน

·ÃÔ»»˜›¹ä»¡Ô¹ªÔÁÍÒËÒÃÍËÍ ¤ÃÑ駷Õè ù

»˜›¹à¢ŒÒ«Í ·Ò¹ÍËÍ·Õè‹ҹÍØ´ÁÊØ¢ กอนถึงเวลานัดหมาย ของทริปเรา ก็ตองนั่งลุนกัน วา วันนี้พระพิรุณจะออกมา ทำงานหรือปลาวนา เพราะ ทริปเดือนสิงหาคมที่ผานมา สายฝนโปรยปรายลงมา ตลอดทริป สนุกไปอีกแบบ แตบางทานอาจจะไมชอบนัก โชคดีจังทริปวันนี้ของ เราไมเจอฝนตกเลย ตองขอบคุณฟาดินจริงๆ คะ มื่อใกลเวลานัดหมาย สมาชิกทยอยกันมาเรื่อยๆ เห็นเจสุเกียงปนมาแลว วันนี้เจไมตองหนีฝนแลว เวลาที่เจมาทีไรตองนำสมาชิกรวมกวนมาอีกหลาย ทาน เพราะเจแกเปนขวัญใจของเพื่อนทุกคน วันนี้ทางสมาคมฯ มีสมาชิกหลายทานกำลัง งวนอยูกับการตระเตรียมเสื้อยืด และสิ่งของที่ตองใช ในวันคารฟรีเดย เมื่อสมทบกับกลุมที่มารวมทริป ของเราแลวดูคึกคักไมนอยเลย ทุกคนสนุกสนาน ทักทายประสาเกลอกัน หลายคนรูจักกันในทริปและ กลายเปนเพื่อนซี้ จนกลายเปนแฟนประจำทริปของ เราไปเลย

à

๒๒


ä

ดเวลาลอหมุน เฮียมอผูนำของเราแจงวา ถนน ดานบรรทัดทอง ที่จะปนไปพระรามสี่นั้น รถติด สาหัสมาก เฮียแกเลยนำลัดเลาะตัดซอยเล็กซอยนอย ในมหาวิทยาลัย วนไปวนมาไหงมาออกตรงถนนเพลิน จิตไดเนี่ย ถามาเองคงไปไมถูกแน ผานมายังเสนสุขุมวิท ที่นี่รถยังติดอยูบาง แต ไมเปนอุปสรรคสำหรับพวกเราชาวจักรยานอยูแลว ถึงอุดมสุขแลวเราแวะที่รานจักรยาน WORLD BIKE ทีซ่ อย ๔๗ ถือโอกาสใหสมาชิกไดชมไดชอ ปกันเต็มที่ แถมเจาของรานใจดี นำน้ำเย็นๆ ชื่นใจมาตอนรับ พวกเรา ชะรอยจะเปนที่ถูกอกถูกใจสมาชิกของเรา หลายทานชอปจนเพลิน ไดเวลาทานกันแลวพวกเราจึงปกหลักหาของ อรอยทานกันแถวนัน้ อาหารบริเวณนีม้ ใี หเลือกอิม่ อรอย มากมาย ที่เดนๆ จะมี รานโรตีชาชักซึ่งมีอาหาร ตามสั่ ง ด ว ย พี่ บั ง กำลั ง ทอดโรตี แ สดงท า ควงแป ง

นาหวาดเสียวและตืน่ เตน นาลุน นะ เพิม่ รสชาติใหกบั มื้ออาหารไมนอยเลย ขณะที่อีกหลายทานกระจาย กันไปทานยังรานตางๆ ตามเก็บภาพไดไมหมดเลย งวดนี้ เที่ยวนี้เรากลับชาไปนิด ขอดีก็คือรถไมติดเลย พวกเราปนตรงจากสุขุมวิท แปปเดียวถึงสมาคมฯ ไวเหมือนโกหก ทุกคนมีความสุขกับการไดปน จักรยาน ไดกินของอรอย ไดชอปของถูกใจ สมาชิกรวมทริป ของเราคราวนี้มากันเกือบ ๕๐ ชีวิต ไมขี้ริ้วขี้เหรเลย นะคะ คุณเจาขา ลวอยาลืมนัดของเรา วันที่ ๑๔ ตุลาคมนี้นะคะ เราจะนำทานไปทานของอร อยแถวสามแยก เกษตร ในตลาดโตรงุ อมรพันธตรงขามกับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร

á

ขอขอบพระคุณ ทีมงานสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย TCHA และทีมงานนองๆ COFFEE BIKE ที่ดูแลพวกเราเปนอยางดี

๒๓


สองลอ + ๑ ของเมืองบอสตัน คาโดยสาร แลวแตจะให

มุมสุขภาพ ในตอนที่ ๘ เราไดคุยกัน ถึ ง เรื่ อ งสาเหตุ ข องหั ว ใจวาย อาการของโรคหัวใจวาย และ การปองกันโรคหัวใจวาย ทาน ที่ยังไมไดอานบทความดังกลาว หาอานไดจาก “สารสองลอ” ฉบับที่ ๒๔๓ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๔ นะครับ บับนี้อยากจะเลาใหฟงถึงสิ่งที่ไดไปพบเห็นมา ณ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส สหรัฐอเมริกา ซึ่ ง เป น เมื อ งหลวงอย า งไม เ ป น ทางการของ New England เมืองนี้มีชื่อในดานการศึกษา เปนที่ตั้งของ Boston Latin School (1635) ซึ่งเปนโรงเรียนรัฐ แหงแรกและเกาแกที่สุดของสหรัฐอเมริกา และมี มหาวิทยาลัยทีม่ ชี อ่ื เสียงตัง้ อยู เชน Harvard University (1636), MIT (1861) หรือ Massachusetts Institute of Technology และ Boston University (1939) รวมทั้ง Wellesley College (1870) อยูที่เมือง Wellesley ๑๙ กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกของ Boston ซึ่งมีบรรดาผูที่มีชื่อเสียง จบการศึกษามา ไมนอ ย รวมทัง้ Madame Chiang Kai-Shek (1917), Madeleine Albright (1959), Hillary Rodham Clinton (1969)

©

๒๔

ตำรวจก็ชวยซอมดวย

บริการกายภาพบำบัด และใหคำปรึกษาสำหรับ วายน้ำ ปนจักรยาน และวิ่ง

ขอแนะนำรานขายขนมปง อรอยทีส่ ดุ ของเมืองบอสตัน

ปนขามถนน พอนำ ลูกตาม


โปสเตอรรณรงค “Bicycle Safety Day”

เรื่อง วชิรุฬ จันทรงาม

Fitness Lifestyle 9

ºÍʵѹ...àÁ×ͧáË‹§µÓ¹Ò¹ “ºÍʵѹÁÒÃҸ͹” เจาของถอดไปเอง หรือมีใครชวยถอดไป?

รานขายจักรยาน ในเมืองบอสตัน

นักปน วันหยุด สุดสัปดาห

ทางดานกีฬาที่มีชื่อเสียงก็คือ การแขงขันวิ่ง บอสตั น มาราธอน (1897) ซึ่ ง เก า แก ที่ สุ ด ในโลก แขงขันกันมา ๑๑๔ ปแลว เปนที่นาสังเกตใหเห็นได ในชีวติ ประจำวันวา เมืองนีม้ ผี คู นออกวิง่ กันตามถนน หนทางเยอะมาก สวนใหญจะเปนหนุมสาว และผูที่ อยูใ นวัยกลางคน วันนัน้ ผมก็ไดวง่ิ อยางไมอายสายตา ใครๆ เพราะการวิง่ ตามถนนเปนเรือ่ งชินตาไปซะแลว แตผมวิ่งเพื่อไปหลบฝนครับ นอกจากนี้ยังเปนที่นาสังเกตอีกวา มีการใช จักรยานกันเยอะมาก หลากหลายแบบ ทัง้ รถพับและ จักรยานขนาดมาตรฐาน จึงไดถายรูปในสถานการณ ตางลีลามาแบงปนดูกัน และก็เปนที่นาสังเกตอีกดวยวา จำนวนผูที่มี น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานนั้น มีจำนวนมากกวาปกติที่ เราเห็นๆ กันในประเทศไทย อาจเปนไปไดวาคน สวนใหญพออายุมากเขาก็จะลดการออกกำลังกายลง และรับประทานมากเกิน ลองดูภาพเอากันเถิดครับ สำหรับฉบับนี้ จะมีภาพใหชมกันมากหนอย สวัสดี ครับ

๒๕


เรื่อง/ภาพ ชางหนึ่ง

เชิงชางหนึ่ง

¨Ñ¡ÃÂÒ¹ÊÁѼÁ ò

ar Free Day 2011 ที่ผานไปนั้นไดรับการตอนรับจากบรรดานักปนเปน จำนวนมาก ทั่วประเทศมีกิจกรรมพรอมกันในวันนั้น ในกรุงเทพฯ พี่นอง ชาวจักรยานตางออกมารวมปน กันทัง้ ๑๐ จุดนัดพบ แตละจุดมีนกั ปน มากมาย เลยทีเดียว ใครที่พลาดงานนี้ขอบอกวานาเสียดาย อยางไรเสีย..ปหนาอยา พลาดนะครับ ในฉบั บ ที่ แ ล ว เรื่ อ งของจั ก รยานสมั ย ผม ซึ่ ง ได ค า งเรื่ อ งของจั ก รยาน BMX เอาไว จักรยาน BMX เกิดในยุคสมัยป ๑๙๗๐ การแขงขันจักรยาน วิบากแบบ BMX (Bicycle Moto Cross) ที่มีวงลอขนาดเสนผานศูนยกลาง ๒๐ นิ้วในประเภทความเร็ว (Racing) เปนที่นิยมอยางมากในประเทศสหรัฐ อเมริกา และไดแพรขยายไปทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงในประเทศไทย MX Racing นับวาเปนยุคที่เฟองฟูมากๆ มีการแขงขันในประเทศ มีการ จัดการแขงขันกันสูงมากทั้งในดานทีมตางๆ และแบรนดจักรยานดังๆ ใน ชวงตอไป BMX Racing ที่ใชความเร็วในสนามที่กำหนดไวก็ไดแปรเปลี่ยนไป เปนการพลิกแพลงใหมีความตื่นเตน ผาดโผน ชวงแรกๆ พวกนักปนเหลานี้ไดแสดงความสามารถใหผูชมไดชมกันใน ระหวางเวลาพักการแขงขัน และ BMX Racing ก็ไดรับการตอบรับเปนอยางดี

C

B

๒๖ ๒๖


จึงทำใหนักปนไมนอย พยายามฝกฝนตัวเอง แลว ออกมาโชวกันจนมีการแขงขันประเภทนี้เกิดขึ้น ใน สมัยนั้นจะเรียกจักรยานประเภทนี้วา “BMX Freestyle” ddie Fiola นักปนที่ผมชื่นชอบ ถือไดวาเปน Idol ของผมเลยคนหนึ่ง ยุคนั้น Eddie โดงดัง มาก ดวยชุดที่สวมใส ปกสัญลักษณบนหนาอก GT, DYNO, กางเกง Haro สวมหมวกันน็อคเปดหนาแบบ ปดหู โชวความสามารถของเขาไปทัว่ ประเทศอเมริกา จนกระทัง่ กีฬาประเภทนีก้ ระจายไปทัว่ แลวแตกแขนง ออกไปเปนประเภทตางๆ จนปจจุบนั ก็ยงั มีการแขงขัน กันอยู หลังจากนัน้ ยุคสมัยของ BMX ก็เริม่ ซบเซาลงไป อันเนือ่ งมาจากหลายสาเหตุ ซึง่ สาเหตุใหญๆ อาจจะ เปนเรือ่ งของการฝกฝน ซึง่ ตองใชสมาธิและแรงบันดาลใจ ในการฝกฝนเปนอยางมาก ในอีกประมาณ ๑๐ ปตอมา Mountain Bike

E

ไดเขามาเปลี่ยนวงการจักรยานอีกครั้ง คนทุกเพศ ทุกวัยไดเห็นความบาคลั่งของ Mountain Bike ใน การแขงขัน Kamikaze บนเทือกเขา Mammoth เปนการแขงขันจักรยาน MTB Downhill ซึ่งนักปน มือระดับพระกาฬอยาง JOHN TOMAC และนักปน ทานอื่นๆ ปนดิ่งลงเขากันดวยความเร็วไมต่ำกวา ๗๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง ยุคนั้น จักรยาน Downhill ไดรับการตอบรับ เปนอยางมาก เนื่องดวยความทาทายที่มนุษยสรรหา มาอยางไมมีที่สิ้นสุด แลววิวัฒนาการของจักรยาน ในปจจุบันก็ยังคงมีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง คง ตองขอขอบคุณนักปนที่มีฝไมลายมือระดับพระกาฬ ทั้งหลาย ซึ่งไดทดสอบจักรยานรุนตางๆ ใหเราไป เสพความสนุกสนาน เพื่อสุขภาพ นันทนาการ และ อื่นๆ คอยติดตามในฉบับตอไปของจักรยานสมัยผม ตอนที่ ๓ อยาพลาดนะครับ

๒๗


ÃдÁ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×;չè ÍŒ §·Õ»è ÃÐʺÀѹéÓ·‹ÇÁ

จากวิกฤตการณน้ำทวมในประเทศไทย ซึ่งยังไมมีทาทีวา จะจบลงงายๆ ในขณะนี้ สงผลใหพี่นองหลายจังหวัดไดรับความ เดือดรอนอยางหนัก บานเรือนที่อยูอาศัยตลอดจนทรัพยสินตอง ชำรุดและสูญหายไปกับน้ำ ตองอาศัยที่วางตามสถานตางๆ ซึ่ง น้ำยังทวมไมถงึ อาศัยอยูช ่วั คราว แนนอนวายังไมตอ งพูดถึงความ สะดวกสบาย แคสิ่งของจำเปนในชีวิตประจำวันยังหายากยิ่ง บางครอบครัวที่ยากจนอยูแลวเปรียบราวกับเคราะหซ้ำกรรมซัด เดือดรอนแสนสาหัสกันไปทั่ว ไดเวลาที่พวกเราชาวจักรยาน ทุกๆ ทานขอมีสว นรวมในการชวยเหลือผูป ระสบภัยในครัง้ นีด้ ว ย สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย มีความหวงใยพี่นอง ที่ ก ำลั ง ประสบภั ย น้ ำ ท ว มอยู ใ นขณะนี้ เ ป น อย า งยิ่ ง คุ ณ พิ ชิ ต เอือ้ สกุลเกียรติ นายกสมาคมฯ จึงดำริทจ่ี ะจัดระดมความชวยเหลือ เพื่อสงมอบใหพี่นองที่ไดรับเคราะหกรรมในครั้งนี้ ขอเปนหนึ่ง แรงที่ชวยซับน้ำตาใหกับเขาเหลานั้น โดยขั้นตนนี้ทางสมาคมฯ ไดรวบรวมเงินบริจาค ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ไดทั้งสิ้น ๒๒๕,๔๐๔.๐๐ บาท และไดนำไปซื้อสิ่งของจำเปนนำจัดสง ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย จังหวัดที่เราไดไปสงมอบความชวยเหลือไปแลวไดแก จังหวัดอยุธยา อำเภอผักไห ทีว่ ดั ทาดินแดง โดยมีทา นปลัดอำเภอ ธนากร รุจริ ะกุล มารับมอบดวยตัวเอง ทัง้ นีส้ ง่ิ ของทีท่ างสมาคมฯ นำไปบริจาคไดแก ขาวสาร อาหารแหง น้ำดื่ม สิ่งของจำเปน ๓๐๐ ชุด เรือพลาสติก ๔ ลำ เพียงแควัดทาดินแดงที่เราไปมอบสิ่งของก็พบกับระดับ น้ำทวมมิดหัวเขาแลว พี่นองที่อยูลึกเขาไปคงจะทวมมิดหลังคา แนนอน คงตองฝากสิ่งของใหกับทานปลัดเปนผูไปสงมอบตอไป เพราะเรายังตองไปสงมอบความชวยเหลือทีจ่ งั หวัดอุทยั ธานีตอ อีก จังหวัดอุทยั ธานี นางสาวจุฑาภัค หนองไผ นายกองคการ บริหารสวนตำบลเกาะเทโพ ไดมาตอนรับชาวคณะ และรับมอบ สิ่งของบรรเทาทุกข ซึ่งมีของใชจำเปน ขาวสาร อาหารแหง

๒๘

น้ำดื่ม จำนวน ๒๕๐ ชุด และรับมอบเรือพลาสติก ๒๐ ลำ ซึ่ง คณะเราอยากจะขอนั่งเรือไปชวยแจกสิ่งของดวย ถาไมติดวา อาจจะตองกลับถึงกรุงเทพฯ มืดค่ำเกินไป เสร็จภารกิจการกุศลครั้งนี้ มีความสุขทั้งผูใหและผูรับ พวกเรายังนำบุญและนำความรูสึกที่ดีๆ มามอบใหแกสมาชิก ชาวจักรยานของเราทุกๆ ทานดวย ทานยังสามารถชวยเหลือ พีน่ อ งของเราไดอกี โดยการบริจาคทรัพย หรือรวมกันมอบสิง่ ของ ใหกับผูประสบภัยน้ำทวม ยอดเงินทั้งหมดจะจัดนำไปซื้อสิ่งของ จำเปนรวบรวมนำจัดสงชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ทานใดมีจิตศรัทธาประสงคจะชวยเหลือพี่นองผูประสบ อุ ท กภั ย ร ว มกั บ สมาคมฯ สามารถโอนเงิ น เข า บั ญ ชี ป ระเภท ออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบรรทัดทอง ในนาม สมาคม จักรยานเพื่อสุขภาพไทย เลขที่ ๐๖๓-๒๕๒๒๗๖-๑ กรุณาสง โทรสารสำเนาการโอนเงินไปที่ ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๑ หรือสงไปที่ email: tchathaicycling@gmail.com เพื่อดำเนินการออก ใบเสร็จรับเงินใหทุกทาน หากทานใดประสงคมอบสิง่ ของชวยเหลือกรุณานำมาสงให ณ ทีท่ ำการสมาคมฯ จุฬา ซอย ๖ ถนนบรรทัดทอง ปทุมวัน โทร. ๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗, ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๐ เพือ่ รวบรวมนำสงมอบตอไป ขอขอบพระคุ ณ ทุ ก จิ ต ศรั ท ธา ขออำนาจคุ ณ พระศรี รัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และองคพระสยามเทวาธิราชได โปรดคุมครองปองกันและอำนวยความสุข ความเจริญไปยังทาน และครอบครัว จงประสบความสำเร็จในหนาที่การงาน สุขภาพ พลานามัยแข็งแรงตลอดไป เทอญ “ทุกๆ อยางถาสมหวังดังที่คิด ทั้งชีวิตจะเอาของกองที่ไหน ถาไดบางเสียบางชางปะไร ขอเพียงไดแตทำงานเทานั้นพอ”


บริษัท เซงงวนฮง จํากัด

ตัวแทนจำหนาย BROOKS ระดับ SUPREME DEALER

854-862 ถนนเจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท 0-2267-0072 ถึง 73, 0-2234-2328 และ 0-2233-6805

email: sengguanhong@gmail.com Facecbook: Seng Guan Hong Taladnoi

ÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§ÊÁÒ¤Á

เปนสินคาทีจ่ ำเปนสำหรับผูใ ชจกั รยาน จัดจำหนายในราคามิตรภาพ สนใจเลือกซือ้ ไดทที่ ำการสมาคมฯ โทร. ๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗ เวลาทำการ ๐๙.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. หยุดวันอาทิตย สั่ ง ซื้ อ ทางไปรษณี ย โอนเข า บัญ ชี ประเภท ออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบรรทัดทอง ในนาม สมาคมจักรยานเพือ่ สุขภาพไทย เลขทีบ่ ญ ั ชี ๐๖๓-๒-๕๒๒๗๖-๑ แลวกรุณาแฟกซสำเนาใบโอน มาที่โทรสาร ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๑ หรือสงทาง E-mail: ๐๐๑ : หมวกคลุมหนา ๐๐๓ : ถุงแขนลายธงชาติ tchathaicycling@gmail.com ราคาใบละ ๑๒๐ บาท ราคาคูละ ๑๕๐ บาท

๐๐๔ : สายรัดขอเทา เสนใหญ ราคาชิ้นละ ๘๐ บาท เสนเล็ก ราคาชิ้นละ ๓๐ บาท

๐๐๖ : เสื้อ TCC ตัวเล็ก ราคาตัวละ ๑๐๐ บาท

๐๐๗ : เสื้อจักรยานแขนสั้น ราคาตัวละ ๗๕๐ บาท

๐๐๘ : เสื้อจักรยานแขนยาว ราคาตัวละ ๙๕๐ บาท

๐๐๕ : เสื้อกั๊กสะทอนแสง ราคาตัวละ ๑๘๐ บาท

๐๐๙ : เสื้อจักรยานสีขาว ราคาตัวละ ๓๐๐ บาท

๐๑๐ : กางเกงขาสั้น ราคาตัวละ ๖๕๐ บาท

๐๑๑ : กางเกงขายาว ราคาตัวละ ๘๕๐ บาท

จองดวน!

โฆษณาที่ตรงกลุมเปาหมายเหลานักปนมากที่สุด!

6 ซม. เปดพื้นที่โฆษณายอยเปนพิเศษ สำหรับรานคายอยที่จำหนาย จักรยาน บริการซอมบำรุง จำหนายอะไหล รับประกอบจักรยาน เสือ้ ผา 3 ซม. ร า นอาหารสิ น ค า มื อ สอง ของส ว นตั ว บริ ก ารท อ งเที่ ย ว หรื อ อื่ น ๆ เชิญจับจองดวน พื้นที่ขนาด ๓ คูณ ๖ เซนติเมตร ราคาพิเศษในโอกาส เปดพื้นที่ใหมเพียง ๑,๐๐๐ บาทตอครั้งตอเลมเทานั้น ติดตอดวน โทร. ๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗, ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๐ หรือทางเวบไซตที่ http://bit.ly/TCHAminiAD โฆษณาตรงเปาหมายและยังไดรวมสนับสนุนสมาคมฯ อีกดวย!

๒๙


๓๐


๓๑


๓๒

สารสองล้อ ตุลาคม 2554  

สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทบ www.thaicycling.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you