Page 1


สารสองล้อ ได้รบั การสนับสนุนโดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สารสองล้อ ฉบับที่ 272 / กุมภาพันธ์ 2557 ISSN 1513-6051

07 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 38 40 42 43 42 44 46

แวดวงสองล้อ ปฏิทินทริป ทริปกุมภาพันธ์-เมษายน ทริปพฤษภาคม อีกทางเลือกของคอมพิวเตอร์ส�ำหรับจักรยาน คนรุ่นใหม่กับการใช้จักรยานใน US ช่างคิดช่างประดิษฐ์ Dr.Hon Experience Shop แห่งแรกของเมอื งไทย คู่รักนักปั่น ปั่นชมไฟวันคริสต์มาส ปั่นวันเดียว เที่ยวตลาด ปั่นไปท�ำงานพ่วงจิตอาสา เข่าเสื่อม อะไรที่ท�ำให้นักเดินทางหมุนล้อไม่ได้ ว่าด้วยเรื่อง Heart Rate Monitor เบรคแบบไหนดี...? เตรียมพร้อมก่อนปั่น บริจาคจักรยาน ชุมชนชาวจักรยาน สินค้าสมาคมฯ จักรยานล้านไอเดีย

บทบรรณาธิการ

ได้ชมสกู๊ปรายการของเส้นทางยกระดับเลียบคลองไผ่สิงห์โตเมื่อ ล่าสุด ท�ำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น เกี่ยวกับเส้นทางยกระดับแห่งนี้ ที่มีการสร้างเสร็จและเปิดให้ใช้งานมายาวนานกว่า 10 ปี นับตั้งแต่ สมัยที่นายพิจิตต รัตตกุล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อปี 2543 แต่กลับ พบว่าเส้นทางที่ควรจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแห่งนี้กลับมีปัญหา เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขาดเจ้าภาพในการดูแลอย่างเป็น รูปธรรม ท�ำให้ขาดการดูแลรักษา บางจุดมีการช�ำรุดเสียหาย ไฟส่องสว่าง ถูกขโมย เส้นทางเปลีย่ วกลายเป็นแหล่งหากินของมิจฉาชีพในยามค�ำ่ คืน อีกทัง้ ในบางจุดของทางขึน้ ลงยังเกิดปัญหาเกีย่ วกับความลาดชันทีม่ าก เกินไปจนยากต่อการใช้งาน โดยเฉพาะผู้ใช้จักรยาน.. แต่นบั เป็นนิมติ รหมายทีด่ เี มือ่ ทางมูลนิธโิ ลกสีเขียว ร่วมกับสถาบัน ธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนงบ ประมาณจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดเวทีประชาพิจารณ์การพัฒนาทางจักรยานและทางเดินยกระดับ เลียบคลองไผ่สิงห์โตขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เชื่อว่าจะท�ำให้เกิด การระดมความคิดเพื่อได้ข้อก�ำหนดและทิศทางในการปรับปรุงพัฒนา เส้นทางดังกล่าวนี้ ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดต่อไปในอนาคตอันใกล้ ยังมีอีกหลายเส้นทางที่สามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยน ให้เกิดเป็น เส้นทางสาธารณะส�ำหรับผู้ใช้จักรยานและเดินเท้า หากผู้มีอ�ำนาจใน การบริหารจัดการหันมาให้ความสนใจ เชื่อได้ว่า.. จะเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเราคงจะได้มีโอกาสชมสกู๊ป รายการเกี่ยวกับการพัฒนาที่น่าสนใจเช่นนี้อีกมากมายทีเดียว บรรณาธิการสารสองล้อ วัตถุประสงค์ของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย 1. ส่งเสริมการใช้จักรยานในทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อาทิเช่น เพื่อสุขภาพและพลานามัย การคมนาคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และนันทนาการ 2. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการใช้จักรยานทั่วประเทศ 3. เป็นองค์กรประสานงานระหว่างผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศและในระดับสากล 4. อนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 5. ร่วมกันท�ำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ และสันติภาพของมวลมนุษยชาติ 6. เป็นศูนย์กลางในการสือ่ สาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดี ยกย่อง ให้กำ� ลังใจ และให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูลกันในหมู่สมาชิก ที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม 7. ไม่ด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง เจ้าของ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา มงคล วิจะระณะ บรรณาธิการ วรวุฒิ วรวิทยานนท์ กองบรรณาธิการ ก�ำพล ยุทธไตร, ศักดิ์รพงค์ เกรียงพิชิตชัย, สุปรียา จันทะเหลา พิสูจน์อักษร วีณา ยุกตเวทย์ บัญชี วิภาดา กิรานุชิตพงษ์ การเงิน วีณา ยุกตเวทย์ ส่วนทะเบียน เรืออากาศตรีลิขิต กุลสันเทียะ ฝ่ายโฆษณา กัญญพัฒน์ บัณฑุกุล พิมพ์ที่ บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ�ำกัด โทร. 02-214-4660, 02-214-4370 โทรสาร 02-612-4509 ส�ำนักงาน สมาคมจักรยาน เพื่อสุขภาพไทย 2100/33 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 (สาธุประดิษฐ์ 15 แยก 14) ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-678-5470 โทรสาร 02-678-8589 เวบไซต์ www.thaicycling.com Fan Page: facebook.com/TCHAthaicycling อีเมล์ tchathaicycling@gmail.com สนใจสมัครสมาชิกสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย เพื่อสิทธิพิเศษในการร่วมกิจกรรมและ รับสารสองล้อฟรี สมาชิกรายปี 200 บาท ( ต�่ำกว่า 15 ปี 80 บาท ) สมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท ติดต่อได้ที่ โทร. 02-678-5470 โทรสาร 02-678-8589 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.thaicycling.com/member

คุณต้าร์ และ คุณกุ๊ก ภาพโดย schantalao

ขอบคุณฟอนต์ ซูเปอร์มาร์เก็ต จาก f0nt.com


แวดวงสองล้อ

สามารถส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของท่านมาได้ที่ กองบรรณาธิการสารสองล้อ email: tchajournal@gmail.com หรือโทรสาร 02-678-8589

Bikelentine รักติดล้อ เทศกาลวาเลนไทน์ ป ี นี้ การท่ อ งเที่ ย ว แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน Bikelentine รักติดล้อ ในวันที่ 14-15-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สวนสันติชยั ปราการ เชิญทุกคูร่ กั ร่วมกันปัน่ หัวใจ ทุกคูใ่ ห้ฟฟู อ่ งไปด้วยความรักบนเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยจักรยานพาหนะสื่อรักที่ไม่จ�ำกัดแค่ คนมีคู่ เตรียมพบกับไฮไลท์ที่จะท�ำให้หัวใจฟูฟ่อง กับกิจกรรมต่างๆ อาทิ โซน Bike Lover ครบเครื่องส�ำหรับคนรักจักรยาน / โซน Romantic Art งานศิลปะ อาร์ตสุดหวาน/ โซน Valentine Gift Fair ของขวัญท�ำมือให้คนรัก และการเปิดร้านขายของจากนักแสดงชัน้ น�ำ และ โซน Love Music ชมคอนเสิร์ตเพลงรักกลางสวนกับเหล่าศิลปินชื่อดังที่สลับกันมาสร้างความบันเทิงใน ช่วงเวลาแห่งความรัก ตลอด3วัน ตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสามทุ่ม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาร์ม PR 085-980-9791, จูน PR 081-726-7659

เสือ้ จักรยานไอ้มดแดง ลายใหม่ล่าสุด BOMBBIKE ออก วางตลาดเสื้อจักรยานชุด ต่อเนื่อง ด้วยเสื้อจักรยาน ไอ้มดเขียว V.3 และ Super 1 ไรเดอร์ พลังหมัดแห่ง เส้าหลิน ผลิตเสร็จพร้อม จ� ำ หน่ า ยเรี ย บร้ อ ยแล้ ว และเวลานี้ BOMBBIKE ยังได้ขยายสัญญาการผลิต และจ�ำหน่ายชุดจักรยาน Masked rider กับบริษัท TIGA เพิ่มอีกด้วย จากนีไ้ ปเหล่าไรเดอร์ นั ก ปั ่ น จะได้ ส วมชุ ด เท่ ห ์ เป็นฮีโร่ได้สมใจกันละ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 7


แวดวงสองล้อ

สามารถส่งข่าวประชาสัมพันธ์ของท่านมาได้ที่ กองบรรณาธิการสารสองล้อ email: tchajournal@gmail.com หรือโทรสาร 02-678-8589

ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ กรุงเทพฯ - หัวหิน Sponsor Sleek Can Recycle & Recycling ปั่นจักรยานประเพณีเทิด พระเกียรติ ครัง้ ที่ 13 กรุงเทพฯ-หัวหิน 190 กม. ทริปประเพณีของสวนธนโกลด์ซิตี้ไบค์ จัดขึ้นอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 และยังคงได้รบั เสียงตอบรับเป็นอย่างดี จากนักปั่นทั่วทุกมุมเมือง ในปีนี้ได้น�้ำดื่ม สปอนเซอร์มาร่วมเป็นผู้จัด โดยพ่วงกับ แคมเปญรับบริจาคอลูมเิ นียม และมอบของ ทีร่ ะลึกให้กบั ผูท้ นี่ ำ� อลูมเิ นียมมาบริจาคด้วย

Audax Randonneurs Thailand Randonneurs Thailand (RT) เป็นผู้จัดการแข่งจักรยานแบบ Audax/Randonneur ที่ได้รับการ รับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมจักรยานทางไกลนานาชาติ Audax Club Parisian (ACP) มีจุดประสงค์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการขี่จักรยานทางไกลตามกติกาสากล Brevets de Randonneurs Mondiaux (BRM) หรือ การขี่จักรยานระยะทางไกลภายใต้กรอบเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งถือก�ำเนิดขึ้นเมื่อปี 1921 โดย Audax Club Parisian ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อจับเวลาที่เร็วที่ดีที่สุด แต่มีรูปแบบคล้ายๆการแข่งแรลลี่ คือต้องผ่านและ ประทับตราตามจุดcheck point ทีก่ ำ� หนดไว้ให้ ในระยะทางตัง้ แต่ 200 กม.ขึน้ ไป ภายในระยะเวลา 13.5 ชม. ขึน้ ไปเป็นต้น ส�ำหรับประเทศไทยได้มกี ารจัดขึน้ ในช่วงปลายปี 2013 ทีผ่ า่ นมา โดยมีคณ ุ Bob Usher นักปัน่ วัย 85 ปีเป็นหัวเรีย่ วหัวแรงในการจัดงาน โดยมีทมี งานของกลุม่ เซ็นทรัล ฝึกปัน่ ทางไกลเข้ามาช่วยสนับสนุน คอย ติดตามการแข่งขันได้ทาง https://www.facebook.com/AudaxThailand/info หรือ www.thaimtb.com 8 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)


สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 9


ปฏิทินทริป

ปฏิทินทริป เดือนกุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 2557 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 16 กุมภาพันธ์ 2557 23 มีนาคม 2557 20 เมษายน 2557 26 เมษายน 2557 27 เมษายน 2557

1 - 5 พฤษภาคม 2557 9 - 11 พฤษภาคม 2557 18 พฤษภาคม 2557 Sunday 9 February 2014 16 February 2014 23 March 2014 20 April 2014 26 April 2014 27 April 2014 1 - 5 May 2014 9 - 11 May 2014 18 May 2014 10 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)

รายการต่างๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามรายละเอียดหรือสมัคร ร่วมทริปได้ที่ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย โทร. 0-2678-5470 email: tchathaicycling@gmail.com หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thaicycling.com, Facebook.com/TCHAthaicycling Trips can be changed as appropriate English information, call Bob Tel. 08-1555-2901 email: bobusher@ksc.th.com

ปั่นวันเดียว..เที่ยวตลาดน�้ำคลองลัดมะยม ปั่นวันเดียวเที่ยวตลาดวัดบางหัวเสือ ปั่นวันเดียว.. เที่ยวตลาดวัดประยงค์ ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี รวมพลซ่อมจักรยาน ณ ไปรษณีย์ไทย ส�ำนักงานใหญ่ ปั่นวันเดียว..เที่ยวตลาดน�้ำขวัญเรียม + ร้าน Vincita จุดสตาร์ท สวนลุมฯ ปั่นสองน่อง ท่องเหมืองปิล็อก 399 กิโลเมตร พิชิต 399 โค้ง กิจกรรมรีไซเคิลจักรยาน วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ปั่นวันเดียว..เที่ยวตลาดวัดจ�ำปา One day cycling trip to Khlong Lat Mayom Floating Market. One day cycling trip to the Bang Hua Suea Market. One day cycling trip to Watprayong‎ Old Market. TCHA annual general meeting 2014. Repair bicycles at Post Office Headquarters. One day cycling trip to Kuanriam Floating Market. Cycling trip to Mine Pilok 399 kilometers. Recycle bicycle trip to Phitsanulok. One day cycling trip to Wat Champa Market.


สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 11


TCHA ช่วนปั่นฯ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทริปต่างๆ และการช�ำระค่าทริป ได้ที่ โทร. 02-678-5470 หรือ 081-902-2989

TCHA ชวนปั่นและร่วมกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2557 ปั่นวันเดียว..เที่ยวตลาด กิจกรรมชวนปัน่ ทีจ่ ะน�ำพาสมาชิกชาวจักรยานใช้สองน่อง ไปท่องตลาดชื่อดังถึง 12 แห่งตลอดปี 2557 ซึ่งสามารถปั่น จักรยานไปท่องเที่ยวได้ภายใน 1 วัน โดยได้ประเดิมเริ่มกัน ที่ตลาด “ตลาดริมน�้ำวัดมะขามวัดศาลเจ้า” จังหวัดปทุมธานี ไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 และมีแผนส�ำหรับ กิจกรรมปั่นวันเดียว..เที่ยวตลาด ครั้งต่อไปดังนี้ • วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 - ตลาดน�้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน • วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 - ตลาดวัดบางหัวเสือ • วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 - ตลาดวัดประยงค์ ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 20 เมษายน 2557

สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2557 ได้ถึงเวลาอีกครั้งโดยมีการก�ำหนดวันประชุมไว้ในวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 ไม่ว่าท่าน จะเป็นสมาชิกประเภทรายปีหรือตลอดชีพ หรือผู้ทกี่ �ำลังสนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถเข้าร่วมประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพือ่ สร้างสรรค์การด�ำเนินการของสมาคมฯ ในการด�ำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้จกั รยาน การรักษาและดูแลสุขภาพ ให้พฒ ั นาต่อไปแบบยัง่ ยืน เริม่ ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. (รอสถานที่) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-678-5470 หรือ 081-902-2989 รวมพลซ่อมจักรยาน ณ ไปรษณีย์ไทย ส�ำนักงานใหญ่ อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2557

จากโครงการ “ล้อ เรียน โลก” จักรยานรีไซเคิลเพื่อน้อง ซึ่งสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ�ำกัด (ปณท.) จัดกิจกรรมซ่อมแซมจักรยานรีไซเคิ้ลและน�ำ ไปบริจาคให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งด�ำเนินการมาอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 และในเดือนเมษายน 2557 นี้ จะเป็นอีกครั้งที่ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมกิจกรรมซ่อมจักรยาน เพือ่ น้อง จะเริม่ ซ่อมกันตัง้ แต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญเพือ่ นๆ ที่ สะดวกในวันและเวลาดังกล่าวทีบ่ ริษทั ไปรษณียไ์ ทย ส�ำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยทาง ปณท. มีอาหารและน�้ำดื่มบริการ 12 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)


Curve 'ş -DSDQFROOHFWLRQ ¦»nœ¥°—œ·¥¤…°Š'DKRQĜ…œµ—¨o°řŞw Á¢¦¤

'DOOR\°¨¼¤·Áœ¸¥¤ &XUYHVeries „³š´—¦´—Á®¤µ³­¶®¦´¸ª·˜ÄœÁ¤º°Š š¸ÉŸ­µœ‡ªµ¤‡¨n°Š˜´ª ¨³¦ª—Á¦Èª¤µ¡¦o°¤»—…´Á‡¨ºÉ°œ6KLPDQRşVSeed ž¨°„±œ—r—¸ÅŽœr®œ´ŠÁ¥È¤º° ÁŒ¡µ³Å¤nÁ®¤º°œÄ‡¦Áµ³…œµ—Ä®n®œµœ»n¤œ´ÉŠ­µ¥ œo¶®œ´„Á¡¸¥Š řřş NJ ¦°Š¦´ ­¦¸¦³…°ŠŸ¼o…´…¸É˜´ÊŠÂ˜nřśşřŠŠFPÁ­¦·¤—oª¥´ŠÃ‡¨œ¤¸Ä®oÁ¨º°„Ś­¸—Š„´…µª Dahon Shop ¦³®ªnµŠŽ°¥¡¦³¦µ¤ 2 š¸É 46-44 Tel: 02-898-6655 www.facebook.com/navabike .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bike 0RQVWHU ¦µ¤°·œš¦µ ŘŠšŜŜřŚŝšřAim Bike Á¤º°Šš°Š² ŘŠŘŝšŝŝŝşś%LNH6WDWLRQ ¡´•œµ„µ¦ ŘŚşŚŚššššBird Bike ­»š›·­µ¦ ŘŠśśŘŜŘŜšşB.M. Bike ¡¦³¦µ¤Ś ŘŚŜřşŞŘśřCycle6TXDUH ¡¦³¦µ¤ś ŘŠřŠŚŝŝřŠŠœµ¥£–ŝ‡r µŠœµ ŘŠšŘŜśŞŚŞŚ¦oµœÁ±¸¥˜¸Ì ‹»¯µŚŘ ŘŠŞŠŠŜŜŘřŚ­ªœ›œÅ‡r¡¨´­ ­ªœ›œ²  ŘŚŠşřŞŚŝřš°Š®¨n°Å‡r š°Š®¨n° ŘŚşřŚŝŜŚŝž´ÉœÅž ¡¦³¦µ¤ś ŘŠšŘŘŘŘřśŘœª¨‹´œš¦rŝ‡r œª¨‹´œš¦r ŘŠšŜŠŜŘřšŝž´Éœž´ÉœÅ‡r ¨µ—¡¦oµª ŘŠśŞŘŝ؜؜ 7DNHD%LNH Á‹¦·„¦»Š ŘŠřŞšŜřŠšŜ6L[W\)L[\ ­»…»¤ª·šśř ŘŠŜřŚśŞŞŝŝ%LNH6WDWLRQ&LW\ .9LOODJH ŘŠŚŞŜŞşššš‹´„¦·œ ­œµ¤®¨ªŠŚ ŘŠŜšŜŜŝŝśś Á¦Èª„ªnµÁ—·œ ­¶¦µ¦µ¬‘¦r ŘŠřšśśśŝŜřTwo Wheels Ride ¨µ—„¦³´Š ŘŠşŘŝşŘşşşśśBike ¡»š›¤–”¨­µ¥ř ŘŠŞšşşşŞřŘ7KDL6XQ6SRUW ¡»š›¤–”¨­µ¥Ŝ  ŘŠŘŘŝŞşşŜŜ$UHQD ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ ŘŠšŞŞŚŚŝšŝ Rit Bike œ‡¦œµ¥„ ŘŠřŞŞŠŞŞŞŘ¦³¥°ŠŽ·˜¸Êŝ‡r ¦³¥°Š ŘŠšŞŞŞŘśŘŝœ¶Ã‡ ¨»¦¸ ŘśŠŚşŚŘřŞ Bike Center …°œÂ„nœ ŘŜśŚŚŚŘŞŞ%LNH&HQWHU °»—¦›µœ¸ ŘŠŞŞśŝśŚŠŠ°¥¼n—¸ÅŽÁ‡·¨ °»¨¦µ›µœ¸ ŘŠšŞŚšřřšš%LJ0RXQWDLQ œ‡¦¦µ­¸¤µ ŘŠřŝŝšŠŘŠŘ9HOR&LW\ Á¸¥ŠÄ®¤n ŘŠřŝšŝŝšşŝŰŝ‡r Á¸¥ŠÄ®¤n®µŠ—Š ŘŠŜŞřřřŚřř®µ—Ä®nÁ¤µšrÁšnœÅ‡r ®µ—Ä®n­Š…¨µ ŘŠŜřšŠšśšŜÁ¤‹·„ŝ‡r œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ ŘŠřšŝŠŚŜŘŜ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 13


TCHA ช่วนปั่นฯ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทริปต่างๆ และการช�ำระค่าทริป ได้ที่ โทร. 02-678-5470 หรือ 081-902-2989

TCHA ชวนปัน ่ และร่วมกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2557 ปั่นสองน่อง ท่องเหมืองปิล็อก 399 กิโลเมตร พิชิต 399 โค้ง 1-5 พฤษภาคม 2557 (5 วัน 4 คืน) ทริปทางไกลที่ใครๆ ถามถึงมาจ่อคิวรอสมาชิก นักปั่นสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยกันแล้ว ครั้งนี้ เป็นระยะเวลาถึง 5 วัน 4 คืน โดยความร่วมมือกันระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงาน กาญจนบุรี และ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย กับ การเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมปั่นจักรยาน เทีย่ วชมสถานทีต่ า่ งๆ มากมาย อาทิ น�ำ้ ตกไทรโยคน้อย สู่เขื่อนวชิราลงกรณ์ เหมืองปิล็อก อุทยานแห่งชาติ ทองผาภูมิ ยอดเขาเนินช้างศึก และยังได้มีโอกาสร่วม มอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กฬี า ให้นกั เรียน ของโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ศิรวิ ฒ ั นาพรรณวดี ที่ ส� ำ คั ญ .. ในการปั ่ น จั ก รยานสู ่ เ หมื อ งปิ ล็ อ กนั้ น .. เป็นการ พิชิต 399 โค้ง ที่น่าประทับใจและสุดแสน จะท้าทาย ก�ำหนดการโดยย่อ 1 พฤษภาคม 2557 (กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร) 07.00 น. พร้อมกันที่ ลานพระบรมรูปทรงม้า ออกเดินทาง สู่จังหวัดกาญจนบุรี แวะพักรับประทาน อาหารระหว่างทาง ช่วงเย็นเข้าพักและรับประทาน อาหารเย็นที่โรงแรมริเวอร์แคว • วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (กาญจนบุรี - เขื่อน วชิราลงกรณ์ อ.ทองผาภูมิ ระยะทาง ประมาณ 150 กิโลเมตร) 07.30 น. ร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณ ททท.ส�ำนักงาน กาญจนบุรี ปล่อยขบวนจักรยาน ออกเดินทางสู่ เขื่อน วชิราลงกรณ์ อ.ทองผาภูม ิ รับประทานอาหารกลางวัน ที่ “น�ำ้ ตกไทรโยคน้อย” ตกเย็นเข้าทีพ่ กั ณ บ้านพักของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

• วันพฤหัสที่

14 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)

• วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 (เขื่อนวชิราลงกรณ์

- เหมืองแร่ปิล็อก บ้านอีต่อง ระยะทาง ประมาณ 65 กิโลเมตร) 08.00 น. ออกเดินทางพิชิต 399 โค้ง สู่เหมือง ปิลอ็ ก แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ บริเวณสามแยก บ้านไร่ ตกเย็นชมทัศนียภาพ 360 องศา ณ ยอดเขา “เนินช้างศึก” และเข้าพักที่หมู่บ้านอีต่อง • วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 05.00 น. ชมพระอาทิตย์ข้ึนที่เขา และร่วม กิจกรรมมอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา จากนั้นชมบรรยากาศอ่างเก็บน�้ำที่สวยงาม แล้วเข้าพัก ที่บ้านพักการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย • วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 08.00 น. ออกเดินทางไปชมวัดท่าขนุน สักการะ หลวงปู่สาย แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยรถบัส ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 15.00 น. • ราคาท่านละ 2,999 บาท ราคานีร้ วม ค่าอาหาร 8 มือ้ , ค่าที่พัก 4 คืน, ค่าพาหนะเดินทาง (ทองผาภูมิกรุงเทพฯ), ค่าประกันภัยการเดินทาง • รับจ�ำนวนจ�ำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. ส�ำนักงาน กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-511-200, 034-512-500 อีเมล์ tatkan@tat.or.th • สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ สมาคมจักรยานเพือ่ สุขภาพไทย โทร. 02-678-5470 หรือ 081-902-2989


สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 15


รีวิวสินค้า

อีกทางเลือกของ

คอมพิวเตอร์ ส�ำหรับจักรยาน

หนึ่งในอุปกรณ์ที่นักปั่นมักจะมีติดรถคันโปรดของตัวเองเอาไว้ เสมอ นัน่ คืออุปกรณ์สำ� หรับวัดระยะทาง ความเร็ว และอืน่ ๆ ซึง่ ปัจจุบนั มีผลิตออกมาหลากหลาย สามารถเลือกได้ตามความชื่นชอบและ ลักษณะการใช้งาน ส�ำหรับอุปกรณ์ตัวล่าสุดที่น�ำมาแนะน�ำในฉบับนี้ เป็นคอมพิวเตอร์จักรยานตัวล่าสุดของ SIGMA SPORT ที่มีความ น่าสนใจไม่น้อย

SIGMA SPORT: ROX 10.0 GPS เป็นคอมพิวเตอร์จกั รยานรุน่ แรกจาก SIGMA SPORT ทีม่ าพร้อม ระบบ GPS โดยสามารถใช้เเป็นทัง้ ตัวรับ-ส่งสัญาณ GPS สามารถบอก ต�ำแหน่งและเส้นทางได้อย่างแม่นย�ำ พร้อมการเชื่อมต่อสัญญาณใน ระบบ ANT+ ซึ่งท�ำให้อุปกรณ์เสริมในการตรวจจับความเคลื่อนไหว รอบวงล้อ หรือแม้แต่อตั ราการเต้นของหัวใจ สามารถแสดงผลได้ทนั ที ROX 10.0 GPS มีระบบน�ำทางถึง 5 ฟังก์ชนั่ เก็บข้อมูลจักรยาน ได้มากถึง 9 คัน วัดอัตราการเต้นของหัวใจ 9 ค่า ใน 8 รอบการปั่นที่ แตกต่างกัน ทัง้ ยังสามารถประมวลผลค่าความสูงและความกดอากาศ ได้อกี 5 ค่า เยอะมากมายขนาดนี้ จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีจ่ ะบอกว่า เหมาะ กับนักปั่นที่ต้องการความเข้มข้นในการฝึกซ้อม หรือออกก�ำลังกาย.. ด้วยระบบ GPS ทีส่ ามารถแจ้งต�ำแหน่งและเส้นทางขณะก�ำลังปัน่ ตลอดจนบันทึกข้อมูลเส้นทางทุกครั้งที่ผ่านมา รวมถึงระบบน�ำทางที่ ก�ำหนดค่าของจุดหมายได้ แสดงผลเป็นภาพเส้นทางและกราฟ เพิ่ม ความสะดวกในการเดินทางด้วยจักรยานเป็นอย่างมาก และยังสามารถ บันทึกข้อมูลต่างๆ ลงไปในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ผา่ นทาง DATA CENTER 3 ได้อย่างง่ายดาย ด้วย Software ทีช่ ว่ ยในการประมวลผลข้อมูลการปัน่ จักรยาน ตลอดจนสามารถท�ำแผนที่เส้นทางได้อย่างละเอียด เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่มีฟังก์ชั่นโดดเด่นไม่น้อย ส�ำหรับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์จักรยาน ที่มีคุณสมบัติครอบคลุมในทุกรูปแบบของการ ใช้งาน... ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sigma-rox.com น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายโดย LA Bicycle (Thailand) Co.,Ltd. 16 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)


ป˜›นจักรยานมา

ลดราคาพิเศษ! ราน DD Pharmacy สถานที่ตั้ง จากแยกอังรีดูนังค เขามาทางถนนสุรวงศ เลยทางเขาถนนธนิยะมาประมาณ 20 เมตร โทรศัพท 089-898-5260 สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 17


วิจัยข้อมูลจักรยาน

คนรุ่นใหม่กับ การใช้จักรยานใน US

เรื่อง Zangzaew

มี

ความน่าสนใจไม่น้อย เมื่อได้พิจารณาข้อมูลของการเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้จกั รยานในประเทศใหญ่ๆ อย่างสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจทั่วโลกก�ำลังเกิดปัญหาและชะลอตัว จากความพยายามของหลากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ เอกชน ในการปรับปรุงพัฒนาหรือรณรงค์ให้ผู้คนจ�ำนวนมาก หันมาเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเดินทาง ด้วยการใช้จักรยานกันมากขึ้น ท�ำให้รายงานจากการส�ำรวจ ฉบับล่าสุดจาก People For Bike และ Alliance for Biking & Walking ตลอดจน 15 องค์กรธุรกิจและผูน้ ำ� ทางธุรกิจรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ทีไ่ ด้รว่ มกันจัดท�ำโครงการ เกีย่ วกับเลนจักรยานในเมือง ซึง่ ปรับปรุงและจัดสรรแยกออกจากถนนสายต่างๆ โดย เน้นที่การเป็นเส้นทางส�ำหรับผู้ใช้จักรยานอย่างปลอดภัย ท�ำให้ผลที่ได้ออกมานั้น น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถแยกออกเป็นผลส�ำรวจหลักๆ ได้ดังนี้

1. คนหนุ่มสาวชาวอเมริกันใช้จักรยานมากกว่า สามารถใช้โครงข่ายเส้นทางจักรยานเดินทางได้สะดวก รถยนต์ 4. ค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพลดลง การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอคือสิ่งที่ควรท�ำเพื่อ การดูแลสุขภาพซึ่งใครๆ ก็ทราบดี และเมื่อมีการหันมาใช้ จักรยานในชีวติ ประจ�ำวันมากขึน้ ก็คอื การได้ออกก�ำลังกาย ผลส�ำรวจจากคนรุ่นใหม่วัยท�ำงานท�ำให้ได้ข้อมูล โดยอัตโนมัติ ท�ำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปัญหาของสุขภาพนั้น น่าสนใจคือ ชาวอเมริกันในวัยท�ำงานเหล่านี้ ได้หันมาใช้ ลดลงอย่างมาก จักรยานเพื่อการเดินทางเป็นจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง 24% 5. ย่านร้านค้าคึกคักขึ้น และใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มขึ้นเป็น 40% ขณะที่ แน่ น อนว่ า การใช้ จั ก รยานเดิ น ทางนั้ น ย่ อ มใช้ การใช้รถยนต์ส่วนตัวลดน้อยลงไปถึง -23% ระยะทางสั้นๆ เพื่อแวะพักได้สะดวกสบาย ดังนั้นตลอด 2. จ�ำนวนผู้มีใบขับขี่รถยนต์ลดลง เส้นทางสามารถท�ำให้เกิดแหล่งการค้าในระยะที่ถี่มากขึ้น ในปี ค.ศ. 1983 นับเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ท�ำใบขับขี่ จึงท�ำให้ความเติบโตของแหล่งการค้ามีมากขึ้นเมื่อเทียบกับ ส�ำหรับรถยนต์สูงมากในสหรัฐฯ แต่หลังจากนั้นมาปรากฏ การใช้รถยนต์เดินทางเพราะความสะดวกสบายในจุดแวะ ว่าโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อใช้จักรยาน ท�ำให้ แตกต่างกันอย่างมาก จ�ำนวนของผูค้ นทีต่ อ้ งการมีใบขับขีร่ ถยนต์นอ้ ยลงอย่างเห็น ได้ชัด โดยข้อมูลล่าสุดในปี ค.ศ. 2012 เหลือต�่ำว่า 60% ยังมีรายละเอียดอีกมากมายของผลงานวิจยั ดังกล่าวนี้ 3. บ้านและชุมชนใกล้เส้นทางจักรยานนิยมสูงขึน้ ที่เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับกรณีศึกษา หากอยากจะเห็นว่า.. ตลาดที่ อ ยู ่ อ าศั ย ซึ่ ง อยู ่ ใ นท� ำ เลซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ อนาคตของเมืองจักรยานจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะใน โครงสร้างพื้นฐานของเส้นทางจักรยาน ได้รับความนิยม เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ และทุกเมืองในประเทศไทย มากขึ้น เพราะผู้คนให้ความส�ำคัญการอยู่อาศัยในถิ่นที่ อ่านผลงานวิจัยได้ที่ http://bit.ly/PBLSMeanBiz

18 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)


2 year Anniversary

งานครบรอบ 2 ป ราน ไบค-สเปเชียล จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 ที่ผานมา เริ่มจากการลงทะเบียนรับเสื้อของทางรานไดจัดไว ใหสมาชิก และลูกคาทุกคน มีอาหาร ของหวาน ไว ใหกินฟรี พรอมดวยการเลนเกมสรับของแจกมากมาย และพบกับสินคาในราคาพิเศษสุดๆ เฉพาะวันนั้น แนะนำสินคา 3 แบรรนด ใหม Spiuk FMA NBN พบทั้งรอยยิ้มความสนุกสนานของสมาชิกทุกคน และขอขอบคุณทุกทานที่ ไดมาเขารวมกิจกรรมของเรา และหวังวากิจกรรมครั้งหนาจะไดรวมกิจกรรมกันอีกคะ ติอตอสอบถามไดที่ 02-943-2177-9 ,086-302-7848-9 บริษัท ไบค-สเปเชียล จำกัด 427, 429 ถนน รามอินทรา กม.8 ปากซอย รามอินทรา 75 แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ


ช่างคิดช่างประดิษฐ์

เรื่อง/ภาพ โอเล่ย์ ช่างใต้ดิน กลุ่มเฟสบุ๊คจักรยานแนวๆ

จักรยานรีไซเคิล จากเหล็กข้างเตียงผู้ป่วย

20 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)

(2)


บับทีแ่ ล้วได้เห็นจักรยานทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ จาก เหล็กข้างเตียงผู้ป่วยที่ช�ำรุดแล้วและจาก อะไหล่จักรยานเก่า ที่สร้างสรรค์โดยนาย ประเสริฐพล พรมชาติ อาชีพรับราชการโรงพยาบาล ของรัฐแห่งหนึ่ง ในต�ำแหน่งช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์ ประจ�ำส�ำนักงาน หน้าที่ซ่อมบ�ำรุงเครื่องมือแพทย์ กับแนวความคิดทีน่ ำ� เอาส่วนประกอบต่างๆ ของ วัสดุทไี่ ม่ได้ใช้แล้ว มาออกแบบแล้วประกอบใหม่กลาย เป็นจักรยานที่ใช้สัญจรไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก สบาย อีกทัง้ ยังจะได้ความแปลกตาสวยงามอย่างน่าทึง่ มาในฉบับนี้มีจักรยานที่สร้างสรรค์ด้วยมือตัวเองอีก คันหนึ่ง มาฝากผู้อ่าน.. ส่วนประกอบของจักรยาน ตัวเฟรมจักรยานมาจากเหล็กข้างเตียงผู้ป่วย ที่ช�ำรุดแล้ว และมือจับวงล้อรถเข็นคนป่วย เวลาที่ คนป่วยจะเคลื่อนที่ไปไหนๆ เอาเฉพาะวงนอกมาใช้ ดันโซ่มาจากตีนผีดันโซ่ที่สปริงเสียแล้ว ลูกปืนคอ จักรยานมาจากลูกปืนล้อเตียงผู้ป่วย ไฟหน้า มาจาก ไฟฉุกเฉินที่ติดตามตึกมาดัดแปลงใส่หลอดไฟ LED และแบตเตอรี เ ก่ า 9V ที่ เ สื่ อ มแล้ ว และไฟหน้ า ติดตะเกียบหน้าแบบไดร์ฟปั่นกับวงล้อเอามาจาก จักรยานแม่บ้าน กระโหลกบันได อาน ล้อหน้า-หลัง สเตอร์ปน่ั มาจากอะไหล่จกั รยานเก่า ของคุณศักดิธ์ งชัย รพีดีมงคล (ท่านขุน) ผู้ที่สนับสนุนอะไหล่จักรยาน เก่ามาโดยตลอด ที่ต้องเสียตังซื้อใหม่ก็มี แฮนด์ฮาโร่ เบรคดุม ตัวปรับล็อกความสูง-ต�่ำของอาน หมุดกลมบิดปลาย ท่อสเตนเลส คันนี้อะไหล่ก็ตกอยู่ประมาณไม่เกิน 1,000 บาท ขั้นตอนการประกอบ ใช้วสั ดุจากเหล็กข้างเตียง ทีม่ รี ปู ร่างส่วนโค้ง และ พอที่จะมาท�ำส่วนไหนของจักรยานได้ วาดรูปจ�ำลอง บนสมุดโน้ตบ้าง ฝากล่องกระดาษบ้าง กับพื้นปูน

ก็มี ขีดๆ เขียนๆ เอาเหล็กข้างเตียงมาวางกับพื้น แล้วยืนเล็งๆ วัดๆ ดูวา่ มุมไหนดี สวย เท่ห์ พอได้รปู ร่าง แล้วก็ท�ำการเชื่อม ใช้เวลาท�ำประมาณ 4 เดือนได้ การใช้งาน ปัน่ ไปซือ้ ของปากซอย ซือ้ กับข้าวบ้าง วันอาทิตย์ นานๆ ทีกช็ วนพีๆ่ เพือ่ นๆ ปัน่ ไปกินของอร่อยๆใกล้ๆ ที่ท�ำงานบ้าง ก็มีอยู่เช้าวันอาทิตย์หนึ่งปั่นเพื่อไป ทดสอบจักรยานว่าปัน่ ไปไกลๆ แล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง ก็ปน่ั ไปคนเดียวโดยใช้เส้นทางถนนโลคัลโรด มุง่ หน้าสู่ สวนรถไฟ พกกล้องถ่ายรูปไปด้วย เลยได้รูปสวยๆ มาฝากครับ ระหว่างเดินทาง ปัน่ กลับบ้าน ก็มเี สียงดังมาจากข้างหลังผม โฮ… นี้เล่นเอาสเตนเลสประตูรั้วบ้านมาท�ำเลยหรือครับ แล้วเค้าก็ 55+ และทักทายกันตามประสาคนชอบ จักรยานเหมือนกัน

เราเป็นโรงงานผลิตและจ�าหน่าย เสื้อคอกลม เสื้อโปโล สินค้าพรีเมียม ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี งานด่วนสั่งได้ ราคาเป็นกันเอง โทร. 089-487-8789 ภาณิดา เหมรัตนากร


ร้านจักรยาน

เรื่อง/ภาพ schantalao

Dr.Hon Experience Shop แห่งแรกของเมืองไทย 22 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)


ร้

านจั ก รยานที่ เ ปิ ด ตั ว มาร่ ว ม 1 ขวบปี บ นถนนพระราม 2 หลายท่านคงจ�ำได้ว่าสารสองล้อ เคยมาร่วมงานเปิดตัวร้านไปเมื่อต้น กุมภาฯ ปีทแี่ ล้ว นับจากวันนัน้ จนถึงขณะนี้ Dr.Hon Experience Shop ได้ท�ำให้ วงการจักรยานกว้างขวางขึ้นกระจาย ทิศทางให้เข้าถึงนักปั่นย่านชานเมือง ร้าน Dr. Hon โดยบริษทั นาวาไบค์ จ�ำกัด เป็นผู้แทนจ�ำหน่ายอย่างเป็น ทางการของจักรยานพับยอดฮิตอันดับ หนึ่งของโลกที่รู้จักกันในชื่อ Dahon และได้จบั มือกับพันธมิตร Bike Center Java Shop .... ภายในร้านจะเห็น จักรยานน�ำเข้าหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่ จั ก รยานพั บ ไปยั น เสื อ หมอบ และที่ เตะตาผู้เขียนเอาซะมากๆ คือจักรยาน หน้าตาวินเทจแบรนด์ Gios ซึง่ จอดเรียง อย่างสวยงาม ทุกคันล้วนแล้วแต่เป็น สีน�้ำเงิน.... ผู้เขียนจึงเกิดค�ำถามและได้ รับค�ำตอบจากทางร้านว่า สีน�้ำเงินเป็น สีคอนเซ็ปท์ของ Gios ซึง่ เค้าจะใช้คำ� ว่า Gios Blue ก็จะเน้นผลิตจักรยานสีนำ�้ เงิน อย่ า งที่ เ ห็ น และจะเน้ น รู ป ลั ก ษณ์ ออกไปทางวินเทจ การตกแต่ ง ร้ า นของที่ นี่ เ น้ น ดิ ส เพลย์ ที่ ส วยงามสะอาดตา และ ท�ำให้ลูกค้าเดินดูสินค้าได้สะดวก ไม่มี พนักงานมาเดินเกาะตามให้เรากังวล อยากทราบราคาชิน้ ไหนสอบถามได้หมด อุปกรณ์ตกแต่งก็มแี ทบทุกชิน้ .... เอาเป็น ว่าหลังจากออกจากร้านนี้ไป ผู้เขียนได้ กลับมาใหม่และกลับบ้านไปพร้อมกับ Java Mini ที่ก�ำลังจะน�ำเข้ามาใหม่ต้น สัปดาห์ถัดไปค่ะ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 23


เรื่องจากปก

เรื่อง/ภาพ schantalao

คุณกิ๊ว-คุณแย พี่วรรณา-พี่ปรีชา

โนต-พี

ตาร-กุก

24 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)

คุณกิ๊ว - คุณแย้ ..... ฝ่ายหญิงคือคุณกิ๊ว เธอ เริ่มปั่นจักรยานมาก่อน ด้ ว ยความที่ อ ยากให้ สามี ม าปั ่ น ด้ ว ยเธอจึ ง ชวนเขาด้วยหวังผลว่า สามีจะมีสุขภาพดีและ หุน่ ดีขนึ้ !! และเขาก็เป็น คนใจง่ายเสียด้วย ทริปแรกที่มาจอยกับสมาคมฯ คือทริปภูเรือต้นปี 56 ได้คุยแลกเปลี่ยนเรื่อง จักรยานกับพี่เร (เรวัติ ดวงประชา) พอกลับมา กรุงเทพฯ ถึงกับเปลีย่ นใจถอยรถคันใหม่และเริม่ ปั่นจริงจัง นอกจากนั้นยังปั่นไปท�ำงานเพราะ รถติด ตึกที่ท�ำงานก็ไม่มีที่จอด และที่ส�ำคัญ เขา ทัง้ สองอยากเป็นอิสระในการเดินทางคือสามารถ จัดการและประเมินเวลาการเดินทางได้จากการ ใช้จักรยาน …


พีว่ รรณา - พีป ่ รีชา ..... สามีภรรยาคูน ่ มี้ กั จะพาสองล้อใส่ทา้ ยรถเก๋ง มาร่วมทริปกับเรา เมือ่ คนนึงลงมาปัน่ อีกคนนึงก็จะขับรถเซอร์วสิ ตาม สลับกันไปแบบนี้ตามความสะดวก และที่ขาดไม่ได้เรามักจะเห็น ลูกชาย (น้องหมา) ติดรถมาร่วมทริปเสมอๆ

.... คู่รักนักปั่นจากชมรม จักรยานสะพานพระราม 8 ส่งเข้า ประกวด... ถึงแม้จะไม่ค่อยมีเวลา มาร่วมทริปซักเท่าไหร่ แต่เมื่อใดที่ เห็นโน้ต ก็มักจะเห็นพีปั่นตามหลัง อยู่เสมอ ถึงแม้พีจะเป็นขาแรงแต่ก็ ไม่เคยปล่อยทิ้งให้โน้ตปั่นเหงาคนเดียว ... น่ารักซะจริง!! และหากมีกิจกรรม ที่ต้องการทีมเซอร์วิส คู่นี้เค้าก็จะ คอยขับรถตามเซอร์วิสให้พี่ๆ ในทีม ตลอดค่ะ โน้ต - พี

ต้าร์ - กุ๊ก .... คู่รักคู่นี้เริ่มปั่นจักรยานฟิกซ์เกียร์

และห่างหายไปเนื่องจากภาระการงานเพิ่มขึ้น จนเริ่มวางแผนได้ลงตัวจึงหันมาปั่นเสือหมอบ และทัวร์ริ่ง เค้าทั้งสองบอกว่าถนัดการปั่นชม ทุ่งนา ป่าเขาและทิวไม้ ไม่ชอบปั่นในเมือง เพราะว่าเบื่อแล้ว.. ถ้าปั่นจริงๆ ช่วงนี้ก็จะออก ต่างจังหวัดไปเลย ต้าร์เคยเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ ชนขณะปั่นจักรยาน ท�ำให้กระดูกไหปลาร้าหัก แต่อาการก็ดีขึ้นจนเกือบจะหายแล้ว เธอบอกว่า ไม่เคยเข็ด และไม่คิดจะทิ้งการปั่นจักรยาน

สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 25


สรุปทริป

เรื่อง/ภาพ ปัญจพล จิตติฉันท์

ปั่นชมไฟวันคริสต์มาส

ริ ป ส่ ง ท้ า ยประจ� ำ ปี 2556 กั บ สมาคมจั ก รยานเพื่ อ สุ ข ภาพไทย ร่วมกับ Coffee Bike Club น�ำโดย เฮียม้อ พาสมาชิกไปสัมผัสบรรยากาศคืนวัน คริ ส ต์ ม าสอี ฟ วั น ที่ 24 ธั น วาคมของทุ ก ปี เป็นเย็นแรกของวันคริสต์มาส ซึ่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึง การประสูติของพระเยซู และก็ถือว่าเป็นทริป ประเพณีปิดท้ายปี ที่ทางสมาคมฯ พาไปชมไฟ ณ โบสถ์คริสต์ 3 แห่งด้วยกัน ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จาก จุดนัดพบที่โลตัส พระราม 3 ผ่านถนนนราธิวาสฯ และ ถนนสุรวงศ์ ไปออกถนนเจริญกรุง เข้าซอยเจริญกรุง 40 ก็มาถึงโบสถ์แรกแบบชิวชิว โบสถ์อัสสัมชัญ บางรัก โบสถ์นี้เป็นโบสถ์เก่าแก่กว่า 200 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวาย พระเกียรติแด่ พระนางมารีอา ทีไ่ ด้ ชื่ออัสสัมชัญ หรือก็คือ การได้รับ การอัญเชิญขึ้นสวรรค์ทั้งกายและ วิญญาณ นอกจากนีย้ งั เป็นทีพ่ ำ� นัก ของบรรดาพระสั ง ฆราชประมุ ข มิสซังต่าง ๆ ในประเทศไทย เป็นที่น่าเสียดายที่โบสถ์ปิด ซ่อมแซม แต่ก็ยังสามารถเก็บภาพ บรรยากาศคื น วั น คริ ส ต์ ม าสอี ฟ ที่มีแสงไฟประดับประดารอบงาน มีทั้งการร้องเพลงในโบสถ์ มีเกมส์ หลากหลายเกมส์ให้พอได้สนุกกัน และมี อ าหารให้ พ วกเราสมาชิ ก นั ก ปั ่ น ได้ ร องท้ อ งกั น ก่ อ นไปถึ ง โบสถ์ต่อไป โดยใช้เส้นทางถนน เจริญกรุง มุ่งหน้าสู่ตลาดน้อย 26 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)


โบสถ์แม่พระลูกประค�ำ กาลหว่าร์ ตั้ ง อยู ่ ริ ม แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา ซอยวานิ ช 2 ตลาดน้ อ ย สัมพันธวงศ์ เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เลยทีเดียว เรียก ได้ว่า เป็นวัดคาทอลิกคู่กรุงรัตนโกสินทร์ก็ว่าได้ นับจากเสียกรุง ครั้งที่ 2 ชาวโปรตุเกสที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนที่ตลาดน้อยริมแม่น้�ำเจ้าพระยา แต่แถว นัน้ ยังไม่มศี าสนสถานประกอบพิธกี รรมทางศาสนา ต่อมาพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 พระองค์ทรง พระราชทานทีด่ นิ บริเวณนัน้ ให้ สร้างวัดขึน้ ในปี พ.ศ. 2330 นัน่ เอง เนือ่ งจากมีกางเขนตัง้ อยูท่ สี่ สุ านบริเวณด้านหลังของวัด จึงเรียกกัน ตามชื่อของภูเขาที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนว่า “กาลวารีโอ” ซึ่ง ภายหลังขนานนามวัดนี้ว่า “วัดกาลหว่าร์” บรรยากาศครัง้ แรกทีไ่ ด้เห็นโบสถ์นี้ ต้องบอกว่าสวยงามมาก ประกอบกับการประดับประดาไฟ และ โคมใต้ต้นไม้ท�ำให้ต้อง เก็บรูปมาฝากเพื่อนๆ สมาชิกที่พลาดโอกาสมาปั่นดูไฟกับเราใน ค�่ำคืนนี้ ภายในโบสถ์มีผู้มาร่วมพิธีร�ำลึกในค�่ำคืนคริสต์มาสต์อีฟ ท�ำให้เราเก็บบรรยากาศความสวยงามภายในโบสถ์มาให้ชมเพียง หอมปากหอมคอ หลังจากนั้นเราปั่นลัดเลาะซอยวานิช ผ่านเส้นทางแคบๆ ที่ทั้ง 2 ฝั่งเต็มไปด้วยร้านค้าที่ยังคงเติมสต๊อกสินค้ากันอยู่อย่าง ไม่เหน็ดเหนื่อย หลุดซอยแคบมาทะลุออกถนนราชวงศ์ และข้าม สะพานพระปกเกล้า อ้อมมาใช้เส้นทางเลียบแม่นำ�้ ใต้สะพานพุทธ มาเรื่อย ๆ จนมาถึงโบสถ์สุดท้าย โบสถ์ซางตาครูส โบสถ์ซางตาครูส หมายความว่า กางเขนศักดิ์สิทธิ์ ตัง้ อยูใ่ นเขตธนบุรี แขวงกัลยาณ์ มีมาตัง้ แต่สมัยกรุงธนบุรี หลังจากทีพ่ ระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกูเ้ อกราช เลย ทีเดียว เป็นโบสถ์สเี หลืองทีส่ ร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ อิตาเลียน สมัยเรเนสซองส์ มีความสวยเป็นพิเศษจาก กระจกสีรอบด้านทีท่ ำ� มาจากประเทศฝรัง่ เศส มีเรือ่ งราว เรียงร้อยผ่านภาพบนกระจกกว่า 39 บาน ท�ำให้ความ เหนือ่ ยในค�ำ่ คืนนีช้ า่ งคุม้ ค่าเหลือเกินกับค�ำ่ คืนคริสต์มาสอีฟ ทีม่ เี รือ่ งราวกว่าหลายร้อยปี เล่าผ่านโบสถ์อนั เก่าแก่และ สวยงามเช่นนี้

ขากลับเฮียม้อ Coffee Bike Club ยังพา เราเหมาเรือข้ามฟากจากฝัง่ ธนบุรกี ลับสูพ่ ระนคร ได้อย่างปลอดภัย สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 27


สรุปทริป

ภาพ Tiger Jam เรื่อง schantalao

ปั่นวันเดียว เที่ยวตลาด ได้ฤกษ์เปลี่ยนกิจกรรม ทริปต้อนรับปี 57 ด้วยทริป “ปั ่ น วั น เดี ย ว เที่ ย วตลาด” น� ำ โดยอาลิ ขิ ต กุ ล สั น เที ย ะ เช้ า ตรู ่ ข องวั น อาทิ ต ย์ ที่ 19 มกราคม 2557 ชาวคณะ TCHA นั ด แนะกั น บริ เ วณ สวนรถไฟ เมื่ อ คนพร้ อ ม จั ก รยานพร้ อ มก็ มุ ่ ง หน้ า สู ่ ตลาดริมน�ำ้ วัดศาลเจ้า จังหวัด ปทุ ม ธานี โดยใช้ เ ส้ น ทาง ถนนลอคัลโรด เมื่อเดินทาง ถึง “ตลาดริมน�้ำวัดศาลเจ้า” ทุ ก ท่ า นก็ แ วะชิ ม ช้ อ ปตาม อัธยาศัย ที่นี่เต็มไปด้วยของ อร่อยหลายชนิดทั้งคาวหวาน ถึงแม้ร้านรวงจะมีไม่มากนัก แต่เค้ารับประกันความอร่อย จากปากของผู ้ ที่ เ คยไปมา ตลาดนี้เริ่มปรับปรุงมาตั้งแต่ ปี 2545 และก็เริ่มคึกคัก เป็น ที่ รู ้ จั ก มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ เปิ ด ทุ ก วั น เสาร์ อาทิ ต ย์ และ วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ตั้ ง แต่ 9.00-15.00 น. 28 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)


สรุปทริป

ภาพ พี่ชาติ เรื่อง schantalao

ปัน่ รัก(ษ์) พิทกั ษ์โลก ปี 2 กิจกรรม ปั่น รัก(ษ์) พิทักษ์โลก ปี 2 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการออกก�ำลังกาย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน ท้องถิ่นและภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ปั่น รัก(ษ์) พิทักษ์โลก เดินทางไปเยี่ยมเยือน จ.บุรีรัมย์ มีผู้ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย และมีการส่งมอบจักรยานจากโครงการรีไซเคิลจักรยานเพื่อน้องๆ ในชนบท ของ สมาคมจักรยานเพือ่ สุขภาพไทย มอบให้นอ้ งๆ ในจังหวัดบุรรี มั ย์ได้ใช้ปน่ั ไปโรงเรียน... ติดตามชมเทปกิจกรรม ปั่น รัก(ษ์) พิทักษ์โลก ปี 2 ได้ในเดือนมีนาคม 2557 ทางไทยพีบีเอส

สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 29


Bike to Work

เรื่อง/ภาพ schantalao

ปั่นไปท�ำงานพ่วงจิตอาสา พาหนะหลักในการเดินทาง ไปท�ำงาน … ปั่นจาก บ้านแถวนวมินทร์ไปที่ท�ำงานระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร แต่ว่าเวลาเข้างานก็ไม่เหมือนชาวบ้าน คือ ท�ำตอนสามทุ่ม ช่วงกลางวันจะพอมีเวลาว่างค่ะ … ทีแรกก็ศึกษาว่าอยากจะสอนหนังสือให้เด็กๆ เลยมา ลงตัวที่บ้านราชวิถี สอนหนังสือแบบให้เราเลือกเวลา เองได้ เลยเลือกที่จะมาทุกวันศุกร์ค่ะ ตอนนื้สอน ปกติปั่นจักรยานเป็นประจ�ำอยู่แล้วค่ะ ไม่ได้ใช้ หนังสือน้องอยู่ เค้าก็ค่อยๆ พัฒนาขึ้น เพราะน้องที่ ทุ ก วั น แต่ ก็ พ ยายามใช้ จั ก รยานให้ ม ากที่ สุ ด เป็ น นี่เค้าจะมีพัฒนาการทางความคิดช้ากว่าเด็กทั่วไป การท�ำงานเพื่อสังคมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ สาวยุคใหม่ ที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คุณเขียว นภาพร ค�ำตัน เป็นอีกหนึ่งคนที่มีจิตอาสา และเธอก็เลือกบ้านราชวิถี (สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี) เป็นจุดหมายในการท�ำสิ่งดีดีเพื่อสังคม เช่นกัน

30 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)


อันนีต้ อ้ งบอกว่าเราต้องระวังตัวเองจริงๆ ปัน่ จักรยาน ต้องมีสติตลอด ยิ่งถนนในกรุงเทพฯ รถเยอะมาก ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ รถบรรทุก ก็จะติดกระดิ่ง ไว้ที่รถค่ะ ส่วนตะแกรงหลังก็ติดไว้พกสัมภาระ ซึ่ง เมื่อก่อนจะสะพายเป้ แต่ของเริ่มเยอะขึ้นก็เลยใช้วิธี ติดตะแกรงเป็นตัวช่วยจะได้ไม่ปวดหลัง …สถานทีป่ น่ั เทีย่ วทีไ่ ปมาจะอยูร่ อบๆ กรุงเทพฯ อย่างตลาดโบราณ เช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือเส้นทางไปตลาดน�ำ้ ต่างๆ

ต้องใจเย็นค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป… เมื่อก่อนที่นี่เค้า จะรับอาสาสมัครที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น แต่ในเทอมนี้ เพิ่งจะเปิดรับอาสาสมัครผู้ชายค่ะ มีสอนหนังสือ สอนท�ำอาหาร ท�ำสันทนาการร้องเพลงบ้าง แล้วแต่ ความต้องการและความถนัดของจิตอาสาค่ะ

อยากจะฝากถึงผู้ที่มีจิตอาสาที่ก�ำลังมองหา สถานที่เพื่อช่วยเหลือสังคม สามารถติดต่อได้ที่สถาน สงเคราะห์ต่างๆ หาเบอร์และที่อยู่ได้จาก Google search นะคะ … ที่นี่น้องๆ ก็ใช้จักรยานกันแต่ว่า ยังไม่มีคนช่วยซ่อม บางคันที่พังและใช้งานไม่ได้ก็ยัง จอดทิ้งไว้ หรือบางทีน้องก็ขี่ทั้งที่ยางแบนๆ แบบนั้น อยากจะให้ทางสมาคมฯ จัดกิจกรรมพาสมาชิกมา ซ่อมจักรยานเพื่อน้องๆ ด้วยค่ะ … แล้วก็อยากชวน ให้ทุกคนหันมาใช้จักรยานในการเดินทางให้มากขึ้น กรุงเทพฯ ก็ปั่นได้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด แม้จะยังไม่มี เลนจักรยานก็ตาม เมื่อเห็นสภาพรถติดแบบนี้แล้ว มั น ยิ่ ง เหมาะแก่ ก ารขี่ จั ก รยานมาก ทุ ่ น เวลาและ ประหยัดเงิน... เห็นเป็นผู้หญิงบอบบางแบบนี้ก็ปั่น ได้สบายค่ะ ไม่ต้องกลัว ค่อยๆ หาเพื่อนออกมาขี่ด้วย ในช่วงแรกแล้วก็ลองออกคนเดียวดูบ้าง พอมีความ กล้ามากขึ้นแล้วจะรู้ว่ามันสนุกและคุ้มค่าจริงๆ ค่ะ…

อย่างวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์จะไปปั่นเที่ยว บ้าง บางทีก็อยากได้รอบขาเยอะๆ ก็ปั่นไปไกลๆ คนเดียวเลย … ถามว่ากลัวมั้ย อันตรายหรือเปล่า สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 31


สุขภาพนักปั่น

เรียบเรียงจากข้อมูลของ มูลนิธิหมอชาวบ้าน (Folk Doctor Foundation) www.doctor.or.th

เข่าเสื่อม มี

นักปั่นจักรยานหลายคน.. ผู ้ ที่ ก ่ อ น ห น ้ า มี อ า ก า ร เกี่ ย วกั บ เข่ า เสื่ อ มและ หาหนทางรักษา กระทั่ง ได้มีโอกาสปั่น จักรยานอย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่อง ท�ำให้ท้าย ที่สุดอาการเกี่ยวกับหัวเข่าก็ดีขึ้นตามล�ำดับ.. เรา เรียนรู้และท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการเข่าเสื่อม เพื่อเป็นองค์ความรู้ส�ำหรับนักปั่นที่ต้องใช้เข่าเป็นประจ�ำ กันสักนิดในฉบับนี้ เข่าเสื่อม.. เกิดจากการเสื่อมช�ำรุดหรือการสึกหรอของ ข้อเข่า ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานมาก การบาดเจ็บ หรือมีแรง กระทบกระแทกต่อข้อมาก (เช่น น�้ำหนักมาก เล่นกีฬาหนักๆ) ท�ำให้ กระดูกอ่อนที่บุอยู่ตรงบริเวณผิวข้อต่อสึกหรอ และเกิดกระบวนการ ซ่อมแซมท�ำให้มีปุ่มกระดูกงอกรอบๆ ข้อต่อ ปุ่มกระดูกที่งอกบางส่วนจะ หักหลุดเข้าไปในข้อต่อ ท�ำให้ขัดขวางการเคลื่อนไหวของข้อต่อและข้อต่อ มีเสียงดังเวลาเคลื่อนไหว เมื่อข้อเข่าเสื่อม ก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบๆ ข้อเข่า มีการอักเสบและอ่อนแอร่วมไปด้วย ท�ำให้เกิดอาการปวดเข่า เข่าอ่อน (เข่าทรุด) และเมื่อเป็นมากๆก็จะท�ำให้เกิดอาการขาโก่ง โรคเข่าเสื่อม จึงพบมากในคนสูงอายุ (มักพบในผู้หญิงอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป) คนอ้วน คนทีเ่ ล่นกีฬาทีม่ กี ารกระแทกของข้อเข่ารุนแรง คนทีช่ อบ นั่งงอเข่า หรือต้องเดินขึ้น-ลงบันไดบ่อย 32 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)


ในรายที่มีข้อเข่าอักเสบมาก นอกจากปวดเข่า จึงต้องระวังไม่ใช้ในคนทีเ่ ป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือ รุนแรงแล้ว ยังมีอาการบวมของข้อเข่าร่วมด้วย อันเนือ่ ง สมองตีบตัน และไม่ควรใช้ติดต่อกันนานๆ บางราย มาจาก ข้อมีการผลิตน�้ำในข้อมากขึ้นกว่าปกติ แพทย์อาจใช้วิธีฝังเข็มบรรเทาปวด และอักเสบแทน ยาเป็นครั้งคราว ส่วนรายที่มีข้อเข่าอักเสบรุนแรง อาการปวดเข่า เข่าอักเสบ แพทย์ อ าจฉี ด สตี ร อยด์ เข้ า ข้ อ เพื่ อ ลดการอั ก เสบ อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น สามารถฉีดซ�้ำได้ทุก 4-6 เดือน - กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นเข่าอักเสบ ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรคข้อเสื่อมมักจะเป็น เกิดจากการบาดเจ็บ โดยเฉพาะจากการวิง่ ออกก�ำลังกาย เรือ้ รัง การรักษาดังกล่าวก็เป็นเพียงแต่บรรเทาอาการ หรือปั่นจักรยานที่ไม่ถูกหลัก มักพบในคนทุกวัย และ เป็นครัง้ คราว ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยควรเน้นการปฏิบตั ติ วั อย่าง จริงจังและสม�่ำเสมอ จะช่วยให้ลดการใช้ยาลงและ เป็นอยู่ไม่นาน เมื่อได้รับการรักษาก็จะหายขาดได้ - เกาต์ มักจะปวดรุนแรง และข้อมีลักษณะ หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากยาได้ บวมแดงร้ อ น ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ฉั บ พลั น หลั ง กิ น เลี้ ย ง ดืม่ เหล้า หรือกินอาหารทีใ่ ห้สารยูรกิ สูง บางคนอาจมี เมื่อมีอาการปวดเข่าให้ดูแลตัวเองเบื้องต้น ไข้รว่ มด้วย หากสงสัยควรเจาะเลือดตรวจดูระดับยูรกิ ดังนี้ - หลีกเลี่ยงท่าที่ท�ำให้ปวดเข่าได้แก่ การนั่ง ในเลือด ซึ่งจะพบว่าสูงผิดปกติ ส่วนยาถ้าปวดเข่าไม่มาก แพทย์อาจให้กินยา งอเข่า เช่น นั่งยองๆ นั่งสมาธิ นั่งพับเพียบ เป็นต้น พาราเซตามอล (เพราะไม่มีผลต่อการเกิดโรคแผลใน ควรนั่งเก้าอี้ แทนการนั่งพื้น กระเพาะ) ถ้าเป็นมากอาจให้ยาบรรเทาปวดชนิดแรง - หลี ก เลี่ ย งการเดิ น ขึ้ น บั น ได ถ้ า ปวดเข่ า เช่ น ทรามาดอล (tramadol) กิ น บรรเทาเป็ น ข้างเดียว เวลาเดินขึ้นบันได ให้เดินขึ้นทีละขั้น โดย ครั้งคราว หรืออาจให้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สตีรอยด์ (เช่น ไอบูโพรเฟน) ยานี้นอกจากบรรเทา ปวดแล้ว ยังช่วยลดการอักเสบของข้อและ กล้ามเนื้อ แต่มีข้อเสีย คือ กินติดต่อกัน นานๆ จะท�ำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ได้ ถ้าจ�ำเป็นต้องใช้ ยานีก้ นิ ติดต่อกันนานๆ แพทย์อาจให้ยาป้องกันโรคแผลในกระเพาะ (เช่น รานิทิดีน, โอมีพราโซล) กินร่วมด้วย ในบางรายแพทย์ อ าจให้ ย าต้ า น อักเสบทีไ่ ม่ใช่สตีรอยด์ตวั ใหม่ (เช่น เซเลค็อก ซิบ) ยานี้มีข้อดีคือมีผลต่อการเกิดโรคแผล ในกระเพาะต�ำ ่ ข้อเสียคือราคาแพง และถ้า กินติดต่อกันนานๆ อาจเกิดการอุดตันของ ลิ่มเลือดในหลอดเลือดหัวใจและสมองได้ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 33


ก้าวขาข้างดี (ไม่ปวด) ขึ้นก่อน แล้วยกขาข้างที่ปวด ขึน้ ตามไปวางบนขัน้ ทีข่ าดีวางอยู่ (อย่าก้าวข้ามไปอีก ขั้นหนึ่ง) ส่วนขาลงบันได ก็ก้าวขาข้างที่ปวดลงก่อน แล้วก้าวขาดีตาม การเดินขึ้น-ลงบันไดทีละขั้นแบบนี้ ขาข้างที่ปวด จะไม่มีการงอเข่า จึงลดการปวดลงได้ - ควรเปลีย่ นอิรยิ าบถจากนัง่ เป็นยืน และจาก ยืนเป็นนั่งสลับก่อนบ่อยๆ เข้าจะได้ไม่ติดขัดมาก - ถ้าปวดเข่ามากประคบด้วยผ้าชุบน�้ำร้อน หรือลูกประคบและกินยาพาราเซตามอล ครั้งละ 1-2 เม็ด บรรเทาปวด ซ�้ำได้ทุก 6 ชั่วโมง - ถ้ า เดิ น แล้ ว รู ้ สึ ก ปวดเข่ า หรื อ เข่ า ทรุ ด ควรใช้ไม้เท้าช่วยหรือมีราวเกาะ 34 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)

- ถ้าน�้ำหนักมากควรหาทางลดน�้ำหนักโดย การควบคุ ม อาหารและออกก� ำ ลั ง กายให้ ม ากขึ้ น (เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน วิ่งเหยาะๆ) - เมื่ออาการปวดเข่าทุเลาแล้วควรบริหาร กล้ามเนื้อเข่าอย่างสม�่ำเสมอ เริ่มแรกไม่ต้องถ่วง น�้ำหนัก ต่อไปค่อยๆ ถ่วงน�้ำหนัก (เช่น ใส่ถุงทราย หรือขวดน�้ำใส่ในถุงพลาสติก) ที่ปลายเท้า เริ่มจาก 0.3 กิโลกรัม เป็น 0.5 กิโลกรัม, 0.7 กิโลกรัม และ 1 กิโลกรัม โดยเพิ่มไปเรื่อยๆ ทุก 2-3 สัปดาห์ จนยกได้ 2-3 กิโลกรัม ข้อเข่าก็จะแข็งแรง และลดอาการปวด - ควรหลีกเลีย่ งการใช้ยาชุด หรือยาลูกกลอน ยาเหล่านีแ้ ม้วา่ อาจจะช่วยบรรเทาปวดได้ดแี ต่มกั มีตวั


ยาอันตราย (เช่น สตีรอยด์) ผสม ซึ่งก่อให้เกิดผลร้าย การป้องกัน ระวังอย่าให้นำ�้ หนักตัวมากเกิน ด้วยการควบคุม แรงตามมาได้ อาหารที่บริโภค และออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ ควรไปพบแพทย์ เมือ่ มีลก ั ษณะข้อใดข้อหนึง่ หลีกเลีย่ งการนัง่ งอเข่า การเดินขึน้ -ลงบันไดบ่อย ดังต่อไปนี้ เข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนสูงอายุและ - มีไข้ คนอ้วน มักจะเป็นเรื้อรังตลอดชีวิต แต่ไม่มีอันตราย - ข้อเข่าบวม หรือมีลักษณะแดงร้อน ร้ายแรง นอกจากอาการปวดทรมาน เดินไม่ถนัด - สงสัยเป็นโรคเกาต์ ไข้รูมาติก หรือโรคอื่นๆ ขาโก่ง เข่าทรุด อันตรายร้ายแรงมักเกิดจากการใช้ยา - ดูแลตนเอง 1-2 สัปดาห์แล้วยังไม่ทุเลา อย่างผิดๆ ดังนั้น จึงต้องเรียนรู้วิธีอยู่กับโรคนี้อย่างมี - มีความวิตกกังวล หรือไม่มั่นใจที่จะดูแล ความสุขและปลอดภัย รักษาตนเอง สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 35


บทความ

เรื่อง Rainbow

อะไรที่ท�ำให้นักเดินทาง

ก Anne Mustoe

หนังสือในรูปแบบ Digital อ่านโดย Kindle ของ Anne Mustoe (http://goo.gl/OTqbyy) 36 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)

หม

ารเดิ น ทางขี่ปั่นแบบท่อ งไป ย่อ มมีพิษภัยจาก สิ่ ง ต่ า งๆ มากมายเข้ามาเป็นอุปสรรคระหว่าง เดินทาง แต่โลกปัจจุบัน พิษภัยจากสัตว์ร้ายและ ไข้ป่ากับภัยธรรมชาติกลับน้อยลงไปมากแล้ว แต่พิษภัยอย่างใหม่ที่ร้ายแรงขึ้น คือภัยจาก “คน” ที่ ร วมไปทั้ ง พิ ษ ภั ย ที่ เ กิ ด จากการอั ต คั ด เงิ น ตรา ที่ เ ป็ น สิ่งสมมุติขึ้นจากคนนั่นเอง โลกยุคใหม่เป็นโลกที่เราจะเป็นใครก็ได้ แต่ขอให้ มีเงินตราแลกเปลี่ยนแบบที่ชาวโลกเขานิยมกัน ไม่ว่าจะ ไปไหน หรือคิดอ่านจะท�ำอะไร มันจะง่ายและสะดวกไป เสียทั้งสิ้น สิ่งที่เคยท�ำได้เอง ก็ถูกผู้ปรารถนาเงินตราแย่งไป ท�ำหมด ดังนั้นความสังวรระวังจากผู้เดินทางยุคปัจจุบันย่อม แตกต่างจากนักเดินทางรุ่นบุกเบิก แต่โดยหลักๆแล้ว ยังมา จากหลักการเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ความรอบคอบ การประหยัด การบันทึก การมองการณ์ไกล และความพร้อม ในการผจญภัย รวมถึงความสมดุลระหว่างความไว้วางใจกับ ความระมัดระวังอีกด้วย แม้วา่ อันตรายจ�ำนวนมากจะมาจาก “คน” แต่ก็ “คน” นี่แหละที่จะเอื้อให้เราประสบความส�ำเร็จหรือล้มเหลวได้ ผูค้ นทีเ่ ราพบระหว่างทาง จะเป็นผูค้ นทีเ่ ราไม่เคยพบเขามาก่อน และการพบกันครัง้ แรกนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการพบกันครัง้ เดียว และครั้งสุดท้ายด้วย ความสัมพันธ์และท่าทีที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยย่อม มีความส�ำคัญ พื้นที่โลกหรือป่าเขาแนวไพรให้พ�ำนักและ


มุนล้อไม่ได้ หาอาหารไม่มีแล้ว คงมีแต่สนามหญ้าบริเวณบ้าน หรือโรงรถของเขา กับซุปเปอร์มาเก็ตสถานที่ที่เรา จะหาของกินได้ ความช�ำนิช�ำนาญแบบพรานไพร คงมีประโยชน์นอ้ ยลง แต่บคุ ลิกภาพ ความจริงใจ และ อารมณ์ขนั กลับทวีความส�ำคัญมากขึน้ อย่างทีไ่ ม่เคย ปรากฏมาก่อน เช่นเดียวกับวิชาพรานไพร ดักสัตว์ คล้องบ่วง เอาตัวรอดในที่กันดารจะสิ้นความจ�ำเป็นลง และ ความจ�ำเป็นที่แปลกใหม่เข้ามาแทนที่ จนกระทั่งมัน เริ่มเหลือเชื่อว่า “การสื่อสาร” ในสิ่งที่เราท�ำอยู่ต่อ โลกภายนอก กลับมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ อินเตอร์เน็ต และกล้องถ่ายรูป เป็นเครื่องมือที่นักเดินทางยุคเก่า แปลกแยกอย่างถึงที่สุด เป็นการยากทีจ่ ะอธิบายให้พรานและนักเดินทาง ตัวฉกาจแบบเดิมๆเข้าใจว่า อาวุธที่เอาไว้ใช้ป้องกัน ตัวที่น�ำไปด้วย จะมีพิษภัยกับผู้ถือครองพอๆ กับ ประโยชน์ของมันในโลกยุคปัจจุบัน น่าเสียดาย.....ทีน่ กั ขีป่ น่ั ท่องไปจ�ำนวนมากกลับ ให้ความส�ำคัญกับจักรยาน ยานพาหนะมากกว่า ท่าทีของตัวเขาเองกับผู้คน Anne Mustoe อดีตครูใหญ่ สตรีชาวอังกฤษ อายุ 54 ที่ไม่เคยขี่จักรยานทางไกลที่ไหนมาก่อนเลย สามารถขีจ่ กั รยานรอบโลกได้โดยล�ำพัง โดยทีป่ ราศจาก ความช�ำนิช�ำนาญในการซ่อมแซมจักรยานใดๆ เลย หลังจากที่เธอจับหลักการของนักเดินทางยุคใหม่ได้

หนังสือบันทึกเรื่องราวการเดินทางรอบโลกของ Anne Mustoe

สิ่งที่ Anne ได้ท�ำลงไป ไม่ใช่ฟลุคแน่นอน ไม่สามารถใช้คำ� ว่าโชคหรือดวง กับความบังเอิญได้อกี ต่อไปกับการเดินทางรอบโลกที่ผ่านไปกับวัยเท่านั้น นี่จะไม่สงสัยกันหรือว่าเธอรอดมาได้อย่างไร โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับ เป็นความฝันของนักปั่น ชาวไทยมากมายที่ฝันที่จะเหยียบย่างล้อจักรยาน ตัวเองไปในประเทศต่างๆ และเกือบทั้งหมด ได้แต่ รอคอย (อะไรก็ไม่ทราบ) ทีจ่ ะใช้ความสามารถในการ ขีป่ น่ั อันก�ำย�ำ ไปกับโลกทีพ่ วกเขาคิดว่า ยังเป็นโลกเก่า ใบเดิม ทีห่ ากการเดินทางของเขายังถูกขับเคลือ่ นด้วย ทัศนคติเช่นนี้ รับประกันได้เลยว่า พวกเขาจะไม่มีวัน หมุนล้อได้เลย สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 37


Fitness Lifestyle 37 เรื่อง วชิรุฬ จันทรงาม

ว่าด้วยเรื่อง

Heart Rate Monitor ใ

นตอนก่อนๆ ได้เกริ่นเอาไว้ว่าจะต้องหาโอกาส คุยกันเรื่อง Heart Rate Monitor หรืออุปกรณ์ ที่ใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งประกอบด้วย sensor ที่เป็นสายคาดอก และตัวรับและแสดงผล อัตราการเต้นของหัวใจซึง่ มักจะเป็นนาฬิกาข้อมือเพือ่ ให้ง่ายต่อการดูในขณะที่เราออกก�ำลังกาย ไม่ว่าจะ เป็นการปั่นจักรยาน หรือการวิ่ง การเดิน และระยะ หลังนี้มีการใช้ smart phone ทั้งที่เป็นระบบ iOS และ Android เป็นตัวรับสัญญาณ Bluetooth และ แสดงผลบน App หลากหลาย ซึ่งหา download ได้ จาก Appstore และ Playstore เมื่อเราออกก�ำลังแบบ Cardiovascular หัวใจเรา จะเต้นเร็วขึน้ การใช้อปุ กรณ์ วั ด ชี พ จร หรื อ ที่ เรี ย กว่ า Heart Rate Monitor จะ ช่วยให้เราสามารถ

38 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)

รูไ้ ด้ถงึ อัตราการเต้นของหัวใจเราในขณะนัน้ ซึง่ ท�ำให้ เรารู้ถึง 1. ความเหมาะสม/ความพอดีของความหนัก ในการออกก�ำลังกาย 2. ใช้เปรียบเทียบเพื่อดูสมรรถนะของหัวใจที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาการฝึก เราสามารถวัดระดับความหนัก-เบาของการฝึก ในแต่ละครั้ง เช่น เมื่อระดับชีพจรเต้นสูงเกินไป เรา ก็ควรจะผ่อนหรือชะลอลง หรือหากระดับชีพจรเต้น ต�่ำเกินไป เราก็จะเร่งหรือเพิ่มความหนักความเร็วขึ้น เป็นต้น เราจะเรียนรูแ้ ละเข้าใจการฝึกและเข้าใจสภาวะ ของร่างกายเรามากขึน้ ซึง่ จะท�ำให้การออกก�ำลังกาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ทีนเี้ ราจะมาดูวา่ เราสามารถอ่านค่าอะไรได้บา้ ง จากอุปกรณ์วัดชีพจร 1. Resting Heart Rate คื อ อั ต ราการ เต้นหัวใจขณะพักผ่อน ซึ่งเรามักจะวัดหลังจากที่ตื่น นอนตอนเช้า ในขณะที่ไม่มีเสียงต่างๆ มารบกวนเช่น เสียงจากวิทยุ โทรทัศน์หรือแม้แต่เสียงของภรรยา มารบกวน เนื่องจากเสียงก็มีผลท�ำให้หัวใจเต้นแรง


ขึ้นได้ ค่าที่วัดได้จะบอกถึงสุขภาพของหัวใจของเรา โดยทั่วไปหากวัดได้ต�่ำกว่า 60ครั้ง/นาที นับว่า หัวใจท่านมีสุขภาพดีมาก นักกีฬาอาชีพบางรายจะมี Resting Heart Rate ต�่ำกว่า 50 ครั้ง/นาที ในกรณีที่เราวัดได้ค่าเฉลี่ยหนึ่ง และอยู่มาวัน หนึ่ง วัดค่าเฉลี่ยได้สูงขึ้น 2-3 ครั้ง/นาที นั่นอาจ เป็นสัญญาณเตือนว่าท่านได้ออกก�ำลังกายในช่วงนั้น มากเกินไปแล้ว ขอให้ชะลอหรือลดการฝึกลงได้และ อาการ over trained ก็จะหายไป ท�ำให้ประสิทธิภาพ ในการฝึกสูงขึ้น 2. Maximum Heart Rate คืออัตราการ เต้นสูงสุดของหัวใจใน 1 นาที ซึ่งแต่ละคนในแต่ละ ช่วงอายุ จะไม่เท่ากัน อายุน้อยอัตราสูงสุดจะสูง อายุมากอัตราสูงสุดจะลดต�่ำลง

สบายๆ สลายไขมัน - Zone 2 65-75% เป็น basic training zone ส�ำหรับการปั่นระยะยาวที่หนักปานกลาง - Zone 3 75-82% ส� ำ หรั บ การพั ฒ นา เชิง aerobic และฝึกความอดทน - Zone 4 82-89% ส� ำ หรั บ simulate pace ในช่วง taper ก่อนการแข่ง - Zone 5 89-94% ส�ำหรับฝึกเพิ่มระดับ anaerobic threshold - Zone 6 94-100% ส� ำ หรั บ ฝึ ก แบบ interval traning เพื่อเพิ่มความเร็วและพลัง

การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ จะท�ำให้ สมรรถนะของหัวใจสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ้น ในการเต้นแต่ละครั้ง หัวใจจะสามารถสูบฉีด โลหิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น วิ ธี ง ่ า ยๆ แต่ ไ ม่ แ ม่ น ย� ำ มากนั ก คื อ การใช้ วิ ธี เราจะเหนื่อยน้อยลง และหัวใจจะเต้นหรือ ท�ำงานน้อยลง ค�ำนวณอัตราชีพจรสูงสุดโดยเฉลี่ยดังนี้ ลองคิดดูนะครับ หากในขณะที่ Resting Heart หญิง 226 ลบด้วยอายุ Rate ของเราน้อยลง 20 ครั้ง/นาที ชาย 220 ลบด้วยอายุ นัน่ หมายความว่าหัวใจของเราจะท�ำงานน้อยลง ตัวอย่างเช่นชายอายุ 60 ปี อัตราชีพจรสูงสุด ดังนี้ โดยเฉลี่ยคือ 220-60=160 ครั้งต่อนาที ซึ่งเปรียบเสมือน 100% ของการเต้นของหัวใจ 20 ครั้ง/นาที x 60 นาที = 1,200 ครั้ง/ชม. ขณะที่ออกก�ำลังกาย ไม่ควรให้หัวใจเต้นเกินอัตรานี้ 1,200 ครั้ง/ชม. x 24 ชม. = 28,800 ครั้ง/วัน 28,800 ครั้ง/วัน x 365 วัน = 10,512,000 ครั้ง/ปี เนื่องจากอาจท�ำให้หัวใจวายหรือเป็นอันตรายได้ อย่างไรก็ตาม มีขอ้ ยกเว้นส�ำหรับผูท้ เี่ ป็นนักกีฬา หรือผู้ที่ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ อัตราสูงสุด หรือ หากเรามีหัวใจที่แข็งแรงกว่าปัจจุบัน ซึ่งเต้น Maximum Heart Rate จะสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยทั่วไป ช้าลงเพียง 10 ครั้ง/นาที 3. Heart Rate Zones คืออัตราการเต้นของ หัวใจของเราจะเต้นน้อยลงถึงปีละ 10 ล้าน หัวใจซึ่งจะแบ่งออกเป็นช่วงๆ เพี่อใช้เป็นแนวทางใน 5 แสน 1 หมี่น 2 พันครั้ง หัวใจท�ำงานน้อยลง ย่อมจะท�ำงานได้ยนื ยาวขึน้ การออกก�ำลังกาย/การฝึก ส�ำหรับการฝึกปั่นจักรยาน อาจมีการแบ่งออก เรามาออกก�ำลังกายและมาดูแลหัวใจของเรา ละเอียดถึง 6 โซนดังนี้ - Zone 1 60-65% ส�ำหรับการปัน่ ระยะยาว กันเถอะครับ... สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 39


เชิงช่างหนึ่ง เรื่อง ช่างหนึ่ง

เบรคแบบไหนดี...?

วัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณพีค่ ณ ุ น้อง กลับมา พบกันวันเดิมแต่คนละเดือนและคนละปีใน วารสารสองล้อฉบับที่แล้วได้พูดถึงเรื่องการ ประกอบรถหรือซือ้ เป็นคันดีกไ็ ด้เรือ่ งได้ราวกันไปบ้าง ค�ำถามเดิมเรือ่ งเบรคแบบวีเบรคและเบรคผีเสือ้ เลือกแบบไหนดี ยุคนีป้ ี 57 ก็จะผ่านพ้นเดือนแรกและ รวดเร็วจริงๆ มาเข้าเรื่องเบรคกันเลย วีเบรค ระบบกลไกของวีเบรค ไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อน เท่าไหร่ การท�ำงานด้านหนึ่งของแกนจะถูกล็อคด้วย น็อตจุด Mounting bolt โดยด้านในจุดที่ล็อคน็อต นั้น จะมีสปริงซ้อนอยู่ด้านใน จะสอดลงไปที่แกน เบรค 1 จุด และที่ เฟรม 1 จุด หรือ ล็อกอยู่ด้านนอก ตรงจุดนีม้ ตี วั ปรับความตึงอ่อนของสปริงเบรค เพือ่ ให้ เราสามารถปรับความแข็งของสปริงได้

Spring Tension Centering screw จะมีทั้ง สองฝั่งด้านซ้ายและด้านขวา ดังนั้นแกนของวีเบรค จึงสามารถเลือ่ นตัวแกนไปด้านในได้และดีดกลับมาได้ ตรงจุดเดิม ตรงจุดนีค้ อื กลไกการเบรคเมือ่ เราบีบเบรค ที่มือเบรคด้านบน สายเบรคจะถูกเลื่อนดึงและจะดึง ตัวไปม์ Noodle holder (quick release) เข้าไปหา ตัวล็อคสายเบรค ทีก่ า้ มเบรคอีกฝัง่ หนึง่ (Brake cable anchor bolt) หรืออีกวิถี ขาของวีเบรคหรือ Arm ด้านบน จะเกี่ยวข้องกับสายเบรค ด้านล่างจะอยู่กับที่โดยมี สปริงเป็นจุดหมุน เมื่อบีบเบรค ชุดด้านบนจะเลื่อน เข้าหากัน ด้านล่าง เมือ่ บีบเบรคสปริงจะถูกหดตัวจาก การบีบเบรคด้านบนเพราะเป็นแกนเดียวกันที่ Arm เบรคจึงท�ำงานทุกๆ ครั้งที่เราบีบเบรค ต่อไปเมื่อเรา ปล่อยมือเบรคสายเบรคถูกเลื่อนกลับไปที่เดิม สปริง ที่ Mounting bolt ด้านล่างของเบรคจะดันก้ามเบรค กลับไปในต�ำแหน่งเดิมนัน่ เอง กลไกไม่ได้ซบั ซ้อนอะไร มากเลย ดังนั้นเบรคแบบวีเบรคจึงมีแรงบีบมากกว่า เบรคผีเสื้อ เบรคที่ใช้ในรถจักรยานเสือหมอบ เบรคทีใช้ในรถจักรยานเสือหมอบ Dual-pivot เบรคดึงข้าง การท�ำงานเบรคชนิดนี้ ตัวชุดเบรคจะถูก ยึดติดกับเฟรมหรือตะเกียบตรงแกนกลาง ซึ่งอยู่ด้าน หลังเบรคๆ หน้าแกนตัวล็อคจะยาวกว่าแกนเบรคหลัง เสียส่วนใหญ่ เมื่อล็อคน็อคเบรคเข้าไปที่ตัวรถแล้ว

40 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)


ต่อไปการท�ำงานจะเกิดขึ้นไม่ได้ จะต้องมีแรงมา กระท�ำให้เบรคท�ำงาน นัน่ คือสายเบรคๆ จะถูกส่งผ่าน มาที่ตัวปรับเบรคด้านบนของชุดเบรค Adjurting barrel ตัวนีจ้ ะสามารถปรับให้เลือ่ น ขึ้นลงไปได้ ที่เรารู้จักกันคือตัวปรับตั้งเบรค ต้องการ เบรคตื้นหมุนขึ้น ต้องการเบรคลึกหน่อยหมุนลงมา ง่ายดีมั้ยครับ อย่าเพิ่งนะครับ สายเบรคจะต้องจบ ลงที่ตัวล็อคสายตรงจุด Brakecable anchor bolt เพราะว่าเมือ่ เราไม่ได้ลอ็ คน็อคตรงนีเ้ วลาเราบีบเบรค สายจะหลุดและเลื่อน ดังนั้นเบรคจึงไม่ท�ำงาน ต้อง ล็อคให้แน่นตึงมือเลย เบรคถึงจะท�ำงานสมบูรณ์ เมือ่ บีบเบรคทุกครัง้ Adjurting barrel และ Brakecable anchor bolt หรือตัวปรับและตัวล็อคสายจะเลื่อน เข้าหากันเบรคถึงท�ำงาน เมื่อเวลาเราบีบมือเบรค แต่ถ้าไม่มีสปริงที่ตัว

เบรค เพื่อให้เบรคดีดตัวกลับคืนกลับสภาพเดิมเบรค ก็จะค้าง ดังนั้นเบรคทุกตัวจะมีสปริงเพื่อดีดขาเบรค ทั้งสองข้างออก เบรคจึงไม่ค้าง รวมถึงบริเวณสปริงก็ ต้องมีตัวปรับความแข็งอ่อนของสปริงด้วย เบรคชนิดนี้มักจะมีน็อคตัวหนอน (คือน็อตที่ ไม่มีหัวเป็นแกนยาวมีเกลียวตลอดซ่อนอยู่ข้างใน) เมื่อขันสกูรตัวหนอนเข้าไปค่าความแข็งสปริงจะมาก ขึน้ เบรคจะยิง่ แข็ง ควรตัง้ สปริงพอสมควรกับแรงของ เราจะดีกว่า เบรคชนิ ด ต่ อ ไป u-brake ที่ รู ้ จั ก กั น ว่ า เบรคดึงกลาง ระบบการท�ำงาน ของเบรคแบบนี้เมื่อเราบีบ เบรคจากมื อ เบรค สายจะถู ก ดึ ง พร้ อ มๆ กั บ การ บีบเบรค โดยส่งผ่านมาที่ตัวล็อคสายเบรค ที่เป็น สามเหลี่ยม Brake cable anchor bolt ทุกๆ ครั้งที่ บีบเบรคตัวสามเหลี่ยมนี้จะเลื่อนขึ้นทุกครั้ง

เนื่องจากสปริงที่ถูกยึดที่บริเวณตัวก้ามเบรค ทั้งสองข้างที่ Mounting bolt จะมีสปริงซ่อนอยู่ข้าง ในเพื่อเป็นจุดหมุนให้เบรคไม่ค้างทั้งสองข้าง และ ตัวก้ามเบรคจะซ่อนน็อต เพือ่ ให้เราสามารถปรับสปริง แข็งอ่อนได้ แต่ถ้าตรงจุดกึ่งกลางเรา ตัวเซ็นเตอร์การ วางสายไม่ตรง เบรคก็จะเอียงไปด้านซ้ายหรือขวาได้ นั่นเอง ฉบับหน้ามาต่อเบรคชนิดอื่นๆ กันครับ……. สวัสดี สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 41


ดูแลที่มักลืม

เรื่อง Zangzaew

เตรียมพร้อมก่อนปั่น สิ่ ง เล็ ก ๆ น้ อยๆ ที่ ต ้ องขอย�้ ำ เตื อ นอยู ่ เ สมอ เพราะผู้ใช้จักรยานหลายๆ ท่านมักจะเกิดความเผลอ เรอ จนเมือ่ พบเจอปัญหาแล้วก็ยากต่อการแก้ไข หรือ อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็นเอาเสียเลย หากเราได้ ดูแลจักรยานคันโปรด ก่อนน�ำออกไปปั่น เช่นเดียวกับยานพาหนะอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นจะต้องมี การบ�ำรุงรักษาและตรวจเช็คดูแลก่อนทีจ่ ะน�ำออกไป ใช้งาน แม้ว่าจักรยานอาจจะมีรายละเอียดที่มีความ ซับซ้อนน้อยกว่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ แต่การ ขาดความสนใจดูแลตามทีค่ วร อาจจะท�ำให้เกิดปัญหา และความเสียหายขึ้นอย่างไม่น่าจะเป็น

1. ดูแลความสะอาดเสมอ หลังจากใช้งานและอาจจะมีการล้างท�ำความ สะอาด หรือเปียกชื้นจากการใช้งาน ควรมีการดูแล รักษาความสะอาดให้แห้งอยู่เสมอในทุกๆ จุด เพื่อ ป้องกันการเกิดสนิมในจุดต่างๆ

เชือ่ มต่อต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดฝุน่ หรือโคลนเข้าไปอุดตัน และไม่ควรอย่างยิ่งในการใช้น�้ำสบู่ช�ำระล้าง เพราะ น�้ำสบู่จะทิ้งสารตกค้างที่มีฤทธิ์กัดกร่อนท�ำลายชิ้น ส่วนนั้นให้เกิดความเสียหาย ควรใช้น�้ำยาล้างที่ผลิต ออกมาโดยเฉพาะเท่านั้น

3. หล่อลื่นส่วนส�ำคัญ ชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา อาทิ โซ่ บันได ควรมีการหยอดน�ำ้ มันหล่อลืน่ สัปดาห์ละครัง้ เพือ่ ลดการสึกหรอ และควรระวังไม่ให้นำ�้ มันหล่อลืน่ ไปเลอะ ในส่วนของหน้าบันไดเหยียบ หรือผิวหน้าผ้าเบรค

4. เติมลมยางให้เหมาะสม ศึกษาดูข้อมูลของยางชนิดที่ใช้ ว่าสามารถรับ แรงดันลมยางได้ในระดับใด โดยดูได้ที่ผิวด้านข้าง ของยางที่มีพิมพ์รายละเอียดเอาไว้ โดยเฉพาะค่า 2. ท�ำความสะอาดอย่างถูกต้อง แรงดั น ลมยางหรื อ PSI ว่ า รองรั บ ได้ กี่ ป อนด์ ต ่ อ การเช็ดฝุ่นควรใช้ผ้าชุบน�้ำท�ำความสะอาดเช็ด ตารางนิ้ว โดยใช้อุปกรณ์เติมลมยางที่มีมาตรวัดจะ ฝุ่นที่จุดต่างๆ โดยเฉพาะการท�ำความสะอาดของชุด สะดวกที่สุด

42 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)


บริจาคจักรยาน

โครงการต่อเนือ่ งทีส่ มาคมจักรยาน เพื่อสุขภาพไทย TCHA จัดขึ้นเพื่อน�ำ จักรยานเก่ามาบูรณะใหม่ และน�ำไป มอบให้กบั น้องๆ เยาวชนตามทีห่ า่ งไกล เพื่อใช้ในการเดินทางสัญจรไปโรงเรียน หรือส�ำหรับภารกิจอื่นๆ ตลอดจนออก ก�ำลังกายในครอบครัวได้ โดยไม่ต้อง พึ่งพาพลังงานสิ้นเปลืองด้านอื่น ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาค จักรยานทีไ่ ม่ใช้แล้ว และยังอยูใ่ นสภาพ ที่สามารถซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ได้ โดย สมาคมฯ มีกจิ กรรมนัดซ่อมจักรยานเพือ่ น้องทุกๆ เดือน จากบรรดาอาสาสมัคร มาช่วยกันซ่อมบ�ำรุงให้จักรยานที่ได้ รับบริจาคเหล่านี้ ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ สามารถน�ำไปใช้งานได้อย่างเช่นปกติ ดังเดิม โดยมีโครงการน�ำจักรยานเหล่านี้ ไปส่งมอบให้กบั เยาวชน ณ โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับชมรมวิ่งมิตรภาพ จตุจักร มอบจักรยานจ�ำนวน 48 คันและอุปกรณ์กีฬาให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

คุ ณ จิ ด าภา ศรี วั ฒ นากร มอบจักรยานที่ได้รับจากการ จับของขวัญปีใหม่

กลุ ่ ม เสื อ แจม น� ำ โดยอา กิตติชัย และเฮียเปี๊ยก มอบ จักรยาน 1 คันเข้าโครงการฯ

ฯ ถนนนราธิวาส

ติดตอสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย หรือประสงครวมโครงการรีไซเคิลจักรยานไดที่ รถไฟฟา BTS สำนักงาน สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ชองนนทรี ถนนสาทร 2100/33 ซอยนราธิวาสราชนครินทร 22 รถไฟฟา BTS BRT ชองนนทรี (สาธุประดิษฐ 15 แยก 14) สุรศักดิ์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงชองนนทรี แมคโคร BRT เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-678-5470 ถนนจันทน รร.เซนยอเซฟฯ โทรสาร 02-678-8589 ซอย 15 นราธิ ว าสฯ 22 ที่ทำการสมาคมฯ BRT ถนนจันทน เวบไซต www.thaicycling.com (นราธิวาส ซอย 22) ถนนสีลม

รถไฟฟา BTS ศาลาแดง

ถนนสาธ

ทางลงสาธุประดิษฐ

ุประดิษฐ

สาธุประดิษฐ 15 แยก 14

ทางดว

โลตัสพระราม 3

ถนนพระราม 3

Fan Page: facebook.com/TCHAthaicycling อีเมล tchathaicycling@gmail.com สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 43


ÊÔ¹¤ŒÒÊÁÒ¤Á¨Ñ¡ÃÂÒ¹à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ä·Â

เปนสินคาที่จำเปนสำหรับผูใชจักรยาน จัดจำหนายในราคามิตรภาพ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถเลือกซื้อไดที่ สมาคมจักรยาน เพื่อสุขภาพไทย 2100/33 ซอยนราธิวาสราชนครินทร 22 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-678-5470 หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย ดวยการโอนเงินเขาบัญชีของ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัสพระราม 3 เลขที่ 860-2-14222-2 แลวกรุณาแฟกซสำเนาใบโอนไปที่ โทรสาร 02-678-8589 หรือสงทาง email: tchathaicycling@gmail.com

02

01

05 03

04

06 09

08

10

07 01 หมวกคลุมหนา 02 แถบเสื้อ 03 เสื้อจักรยาน 04 เสื้อจักรยาน 05 กางเกงขาสั้น SDL (สีฟาและสีเขียว) สะทอนแสง TCHA แขนสั้น TCHA แขนยาว รุนมาตรฐาน ใบละ 120 บาท ตัวละ 150 บาท ตัวละ 750 บาท ตัวละ 950 บาท ตัวละ 950 บาท 06 กางเกงขายาว 07 ถุงแขน 08 กางเกง 09 กางเกง 10 พวงกุญแจ SDL รุนมาตรฐาน สีดำ ขาสั้น รุนใหม ขายาว รุนใหม โปรดระวังจักรยาน 44 │ตัสารสองล้ อ 272 (กุ มภาพันธ์ 2557) วละ 1,100 บาท คูละ 120 บาท ตัวละ 450 บาท ตัวละ 690 บาท ชิ้นละ 30 บาท


áÃç¤ËÅѧ¤Ò áÃ礨ѡÃÂÒ¹

คายผูนำสุขภาพ

ลางพิษตับ

ธรรมชาติบำบัด สบาย สบาย

081-923-7912 เปล

ปั่นวันเดียว..เที่ยวตลาด 23 มีนาคม 2557 ปั่นไปเที่ยวตลาดน�้ำขวัญเรียม สนใจโทร. 02-678-5470

พิเศษ! บัตรสมาชิกสมาคมจักรยานเพือ่ สุขภาพไทย ใช้สทิ ธิสว่ นลดได้ที่ PRO BIKE ส่วนลด 15% โทร. 02-254-1077 WORLD BIKE ส่วนลด 20% โทร. 02-944-4848 THONGLOR BIKE ส่วนลด 10% ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ โทร. 02-712-5425 ZIP COFFEE (หมู่บ้านสัมมากร) ส่วนลดกาแฟ 10 บาท ส�ำหรับผู้ถือ บัตรฯ และลด 20 บาท ส�ำหรับผู้สวมเสื้อจักรยาน TCHA ลายธงชาติ

จองด่วน!

Tel : 02 589 2614 , 02 591 5220-2

ปั่นสองน่อง ท่องเหมืองปิล็อก 399 กิโลเมตร พิชิต 399 โค้ง 1-5 พฤษภาคม 2557 (5 วัน 4 คืน) ทริปทางไกลที่ทุกท่านรอคอย เดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี ชม น�ำ้ ตกไทรโยคน้อย เขือ่ นวชิราลงกรณ์ เหมืองปิลอ็ ก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ยอดเขาเนินช้างศึก ฯลฯ

ราคาท่านละ 2,999 บาท รับจ�ำนวนจ�ำกัดเพียง 60 ท่านเท่านัน้ โทร. 02-678-5470 หรือ 081-902-2989

โฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเหล่านักปั่นมากที่สุด!

เปิดพื้นที่โฆษณาย่อยเป็นพิเศษ ส�ำหรับร้านค้าย่อยที่จ�ำหน่าย จักรยาน บริการซ่อมบ�ำรุง จ�ำหน่ายอะไหล่ รับประกอบจักรยาน เสื้อผ้า ร้านอาหารสินค้ามือสอง ของส่วนตัว บริการท่องเที่ยว หรืออื่นๆ เชิญจับจองด่วน พื้นที่ขนาด 3 คูณ 6 เซนติเมตร ราคาพิเศษในโอกาส เปิดพื้นที่ใหม่เพียง 1,000 บาทต่อครั้งต่อเล่มเท่านั้น ติดต่อด่วน โทร. 02-678-5470 หรือทางเวบไซต์ที่ http://bit.ly/TCHAminiAD

6 ซม. 3 ซม. โฆษณาตรงเป้าหมายและยังได้ร่วมสนับสนุนสมาคมฯ อีกด้วย! สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557) │ 45


จักรยานล้านไอเดีย เรื่อง Zangzaew

อุปกรณ์แขวนจักรยาน

จั

กรยานไม่ใช่ยานพาหนะส�ำหรับการ เดินทาง การออกก�ำลังกาย หรือการ แข่ ง ขั น เท่ า นั้ น แล้ ว ในเวลานี้ ด้ ว ย เพราะการออกแบบที่ มี ค วามหลากหลาย ตลอดจนความสวยงามกลายเป็นหนึง่ ในของ ประดับตกแต่งบ้าน ที่สามารถปลดลงมาใช้ งานได้ในเวลาเดียวกัน.. อุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ ที่ ส ามารถใช้ ร ่ ว มกั บ จักรยาน ได้รบั การออกแบบอย่างสวยงามน่า ทึ่งมากมาย และมีจ�ำนวนไม่น้อยที่กลายเป็น “เครื่องประดับ” ตกแต่งบ้านสุดคลาสิก เช่นเดียวกับงานออกแบบ “อุปกรณ์ แขวนจักรยาน” ภายในแบรนด์ Cactus Tongue จากประเทศอั ง กฤษ ผลิ ต จาก สเตลเลสในรูปทรงที่สวยงามเหมาะส�ำหรับ การแขวนจักรยานคันงามๆ แนวเออร์เบิร์น หรือวินเทจ ด้วยขนาดเล็กติดตั้งได้ในพื้นที่ จ�ำกัด และยังสามารถแขวนจักรยานได้หลาก หลายรูปแบบ ไม่จำ� กัดเฉพาะจักรยานวินเทจ เท่านั้น แม้แต่จักรยานถนนหรือจักรยานเสือ ภูเขาก็สามารถแขวนได้สวยงาม ประหยัด เนื้อที่ไม่แพ้กัน การติดตั้งอุปกรณ์แขวนจักรยานชิ้นนี้ สะดวกง่ายดาย บริเวณผิวสัมผัสที่รองรับ เฟรมจักรยานมีแผ่นป้องกันริ้วรอยติดตั้งไว้ ปลอดภั ย ต่ อ ผิ ว สั ม ผั ส ของจั ก รยานสุ ด รั ก สุดห่วง มี จ� ำ หน่ า ยแบบออนไลน์ ที่ www. cactus-tongue.co.uk สนนราคา 49.99 ปอนด์ หรือประมาณ 2,700 บาท 46 │ สารสองล้อ 272 (กุมภาพันธ์ 2557)


สารสองล้อ กุมภาพันธ์ 2557  

สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย www.thaicycling.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you