Page 1

แพร่-น่าน ท่องเที่ยววิถีรักษ์ ฮักแป้-น่าน


แพร่-น่าน ท่องเที่ยววิถีรักษ์ ฮักแป้-น่าน

“ท่องเทีย่ ววิถรี กั ษ์ ฮักแป้-น่าน

ปั จ จุ บั น กระแสการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มเริ่ ม มี ค วามส� ำ คั ญ มาก ยิ่งขึ้นโดยต่อเนื่อง เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ล้วนเกี่ยวพันในชีวิตประจ�ำวัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้น�ำเสนอแนวคิด 7 Greens หรือแนวคิด 7 ประการเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน เพื่อรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วม ในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิดทั้ง 7 ประการ นี้ สามารถน�ำมาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้โดยง่าย อาทิเช่น การปั่น จักรยานเพื่อช่วยลดมลภาวะ, การดูแลรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง การลดปริมาณขยะและการช่วยกันดูแลไม่ให้มขี ยะเกิดขึน้ ในแหล่งท่องเทีย่ ว, การปลูกป่า เพื่อขยายพื้นที่สีเขียว และการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการเดิน ทางท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้น การคืนประโยชน์สู่สังคม หรือเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) ท�ำให้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความรู้สึก “ดี” ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้เข้าร่วม กิจกรรมเอง และต่อสภาพแวดล้อมของโลก การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ส� ำ นั ก งานแพร่ ได้ คัดเลือกเส้นทางการปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด แพร่ แ ละน่ า นจ� ำ นวน 8 เส้ น ทาง (แพร่ 4 เส้ น ทาง, น่าน 4 เส้นทาง) โดยจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวทางเลือก ที่ประหยัด พลังงาน (Green Logistics) ลดการสร้างมลภาวะ เพิ่มความเพลิดเพลิน ความสุข สนุกสนาน ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการ “ปั่น”ไปพร้อมๆ กับ เปิดประสบการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ ททท. ได้ จัดท�ำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวโดยจักรยาน IGreen ICare : “Bike Green Love แพร่-น่าน” ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวใน โครงการ “ท่องเที่ยววิถีรักษ์ ฮักแป้-น่าน” โดยความร่วมมือกับพันธมิตร ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยว รูปแบบ Green Tourism ททท.ส�ำนักงานแพร่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือแนะน�ำเส้นทาง ท่องเที่ยวโดยจักรยานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวทุกท่าน ใน การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีความสุข สนุกสนาน จากการเที่ยวชมแหล่ง ท่องเที่ยวที่สวยงาม ล�้ำค่าด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแพร่-น่าน ได้ชิมอิ่ม อร่อยกับอาหารท้องถิ่น, ได้ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง ตลอดจนขอ เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และท�ำดีเพื่อสังคม(CSR) ในเส้นทาง IGreen ICare : Bike Green love แพร่-น่าน” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานแพร่


Green Activity กิจกรรมสีเขียว

แนวคิดเรือ่ ง 7 Greens Concept ถือก�ำเนิดด้วย ความมุ่งมั่นและตั้งใจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพือ่ เชิญชวนนักท่องเทีย่ วออกเดินทางเรียนรู้ และ ก่อเกิดประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมหัวใจทีเ่ คารพต่อวิถธี รรมชาติ วัฒนธรรม ใส่ใจสิง่ แวดล้อม รับผิดชอบ และคืนประโยชน์กลับสูส่ งั คม ร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อ การท่องเที่ยวไทยที่ยั่งยืนสืบไป

Green Heart หัวใจสีเขียว

เที่ยวด้วยใจคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยหัวใจที่เคารพ ในวิถีธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยรับรู้ และตระหนักถึงผลกระทบที่จะตาม มาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

Green Logistics

รูปแบบการเดินทางสีเขียว ท่องเที่ยวใกล้ไกล ใช้พลังงานให้คุ้มค่า ด้วย การเดินทาง การใช้พาหนะที่ค�ำนึงถึงการ ใช้พลังงานอย่างประหยัด มีการใช้พลังงาน ทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Green Attraction

แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว

4

นั ก ท่ อ งเที่ ย วควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถี ชีวติ โดยมีการจัดการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มุ ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ของทรั พ ยากร ทางการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนแหล่ง ท่องเที่ยวที่ให้ความส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดน�้ำ ประหยัดไฟ การลดปริมาณ ของเสียและขยะ

สนุกกับกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ท�ำลาย สิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้อง กลมกลืนกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมของ แหล่งท่องเทีย่ ว ให้ความเพลิดเพลิน และสนุกสนาน ให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว โดยส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Green Community ชุมชนสีเขียว

เที่ยวอย่างรู้คุณค่า รักษาเอกลักษณ์ชุมชน ด้วยการ บริหารจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยด�ำรงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น โดย ชุมชนมีการก�ำหนดทิศทางท่องเทีย่ ว และจัดการผล ประโยชน์อย่างสมดุล และนักท่องเที่ยวจะได้ลงมือ ท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Green Service

การบริการสีเขียว การเลือกใช้บริการธุรกิจด้านการท่องเทีย่ วทีม่ คี วาม ใส่ใจ และค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ ทั้งการเลือกใช้วัตถุดิบ การจัดการของเสีย และการ ใช้น�้ำไฟอย่างคุ้มค่า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกจากการให้บริการต่างๆ ถือเป็นแรงผลักดัน ให้เจ้าของธุรกิจมุ่งรักษามาตรฐานด้านการบริการ ที่ยั่งยืนสืบไป

Green Plus

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม การเดินทางท่องเที่ยวที่คืนประโยชน์กลับสู่สังคม ด้วยกิจกรรมจิตสาธารณะอันหลากหลาย พร้อม ทั้งบอกต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นมิตร กับสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้นกั เดินทางคนต่อไปช่วยกัน ดูแลรักษาโลกใบนี้อย่างยั่งยืน

5


พิพิธภัณฑ์ไม้สัก

า ่ ก เ ง ย ี ว เ อ ่ ผ อ ้ ล ง อ ส ั่น

3 . พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์ ไ ม ้ สั ก พิ กั ด 18.143466, 100.136245 ตั้ ง อยู ่ ใ น บริ เ วณสถาบั น ประชารั ฐ พิ ทั ก ษ์ ป ่ า (โรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม) เป็นแหล่งรวบรวม ความรู ้ แ ละประวั ติ ศ าสตร์ เกี่ยวกับ การ ท�ำไม้และไม้สัก โดยมีศิลปะหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ รูปภาพ ตลอดจน เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไม้สัก วันเปิดท�ำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09:00-16:00 น. โทร. 0 5451 1048

ป คุ้มเจ้าหลวง

บ้านวงศ์บุรี

บ้านวงศ์บุรี

คุ้มวิชัยราชา 4.คุ ้ ม วิ ชั ย ราชา (คุ ้ ม เจ้ า โว้ ง ) พิ กั ด 18.140848, 100.137980 เป็นบ้านไม้สักอายุ กว่า 100 ปี เป็นคุ้มของพญาแสนศรีชวา สืบทอด มาถึงสมัยของพระวิชัยราชา เป็นเรือนไม้สักทรง มะลิลา ที่ยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ มีโครงสร้าง ทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้เข้าชมทุกวัน โทร. 08 1562 4425 5.วัดศรีบุญเรือง พิกัด 18.139971, 100.138317 เป็ น วั ด เก่ า แก่ ที่ ผู ้ ส ร้ า งวั ด น่า จะเป็นบุตรหลานของเจ้า ผู้ครองนครแพร่ ไป บานทุงโฮง / จ.นาน

อบเมือ

ถนนร

จุดเริ่มต้น

6

ำแ

นค

ถน

พิพิธภัณฑ์เสรีไทย พิกัด 18.147559, 100.148971 วัดสระบอแกว โรงแรมภราดร

ือ

นํ้าค

ถนน

กำแ

ดิม คุมเศาลหลักเมือง

พงเ

มือง

เกา

วัดศรีชุม านขัตติยวรา พิพิธภัณฑบานเทพ ศาลากลาง จ.แพร พิกัดบ18.145661, GPS : 18.145285,  100.143832 6 ือ100.140520 บูรณ 9 ย กาดสามวัย(ทุกวันศุกร) คำล นไช พิกัด 18.144882, น น น ถ ถ 7 100.141038 คุมเจาหลวง วงเวียนพรหมวิหารสี่ ถนน

5

พิกัด18.157555, 100.162553

รร.แม่ยมพาเลส โทร. 0 5452 1028 พิกัด 18.148896, 100.149145

GPS : 18.143144, บานหนานไชยวงศ พิกัด 18.141809, 100.140773 100.138482 ง ประตูชัย ว  ร พระ น บานพักรับรองหลวงศรีนครากุล น ถ 11 พิกัด 18.141661, 100.142749 สถานีตำรวจ 4 เอเอส ฮารีซิงค พิกัด 18.14079, 100.143969 คุมวิชัยราชา ภูธรเมืองแพร บานวงศพระถาง พิกัด 18.139556, ถนนคนเดินวันอาทิตย วัดศรีบุญเรือง พิกัด 18.140276, ถนนเจ 100.146398 พิกัด 18.140959, ริญเ 100.144612 100.137760 มือง

ถนนยันตรกิจโกศล

เมือ อบ

8

สน

ประตูใหม พิกัด 18.144820, 100.143438

ม านให ถนนบ วัดจอมสวรรค

ททท.แพร GPS : 18.148570, 100.145360

แนว

ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ แมนํ้ายม 1.1 ร้านกาแฟบ้านเบ้ววว โทร. 08 4043 4373 วัดพงษสุนันท วัดพระนอน พิกัด GPS: 18.143470, 100.136932 3 2.2 ร้านกาแฟลลิล โทร. 0 5406 7129 บานวงศบุรี พิกัด 18.1396299, 100.1412004 1 3.3 ร้านกาแฟเฌอบาร์แพร่ โทร. 09 4629 6445 กาดกองเก่า/กาดพระนอน พิกัด 18.143726, 100.137212 (ทุ ก วั น เสาร์ ) พิ กั ด 18.143059, 4.4 ร้านจินเจอร์เบรดเฮาส์ โทร. 0 5452 3671 100.136083 พิกัด 18.141721, 100.142593 พิ พ ธ ิ ภั ณ ฑ ไ มสัก 5.5 ร้านปั๋นใจ (ขนมจีน) โทร. 08 1885 8727, 0 5462 0727 พิกัด 18.144021, 100.141682 ซอยเชตวัน 6 รร.สาธิตเทศบาล 6.6 ร้านขนมจีนป้าดา โทร. 09 3147 9326 เชตวัน พิกัด 18.145590, 100.139163 7.7 ร้านข้าวซอยเจ๊เล็ก โทร. 08 9490 3526 บานประทับใจ พิกัด 18.145598, 100.139160 8.8 ก๋วยเตี๋ยวห่อตองลุงคง โทร. 0 5462 0909 พิกัด 18.146903, 100.139113 9.9 ร้านไผ่เหลือง โทร. 0 5451 1362 พิกัด 18.145367, 100.144805 10 ร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณ โทร. 0 5462 4188 10. พิกัด18.157555, 100.162553 11 ร้านข้าวเหนียวมะม่วงกองหนุน โทร. 08 6196 1869 11. ถนนเหม ืองหิต พิกัด 18.141725, 100.141025

นร

2. บ้านวงศ์บรุ ี พิกดั 18.143466, 100.136245 เป็นบ้านไม้สักสีชมพู แบบ ยุโรปประยุกต์ บ้านทรงปั้นหยา จุดเด่น คือ ลวดลายไม้แกะสลัก ที่หน้าจั่ว ชายคา ระเบียง ช่องลม ชายน�ำ้ หน้าต่าง และประตู เปิดท�ำการ: ทุกวัน เวลา 09:00-17:00 น. โทร. ป้าศรีพนา 08 1883 0546 คุณสหยศ 08 1883 0585 วัดหลวง

ถน

1.คุ ้ ม เจ้ า หลวง พิ กั ด 18.144200, 100.138820 ตั้งอยู่บนคุ้มเดิมด้านหน้าจวนผู้ว่า ราชการจังหวัดแพร่ปัจจุบัน สร้างขึ้นโดยหลวง พิริยะเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย อายุกว่า 100 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยผสม ยุโรป มีความหรูหรางดงาม ด้วยลวดลายไม้แกะ ฉลุ แกะสลัก เปิดทุกวัน เวลา 08:30-16:30 น. โทร. 0 5452 4158

10 กวยเตี๋ยวโบราณ

2

Mee Bed and Breakfast โทร. 0 5406 1073 พิกัด 18.137712, 100.145543 รร.แพร่นครา โทร. 0 5452 1321 พิกัด 18.136432, 100.144010 รร.ภูมิไทยการ์เดนท์ โทร. 0 5462 7359 พิกัด 18.135093, 100.141331 รร.เฮือนนานา บูติค โฮเทล แพร่ โทร. 0 5452 4800 พิกัด 18.134009, 100.141958 รร.อมรรักษ์ โทร. 0 5462 6342 ถนน ศศิบ พิกัด 18.135543, 100.139807 ุตร

วัดศรีบุญเรือง องค์ใดองค์หนึ่ง อยู่ใกล้กับคุ้ม วิชัยราชา เป็นสถานฝึกอบรม พั ฒ นาจิ ต และปฏิ บั ติ ธ รรม แหล่ ง เรี ย นรู ้ ด้ า นศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดย เฉพาะการด� ำ เนิ น ชี วิ ต แบบ ชุมชนวิถีพุทธ บานศรีธิยศ พิกัด 18.138753, 100.15067

ไป วัดพระธาตุชอแฮ พระอารามหลวง

7


วัดหลวง

วัดพระนอน

วัดพงษ์สุนันนท์

วัดศรีชุม

วัดสระบ่อแก้ว

วัดจอมสวรรค์ 8

6.วั ด หลวง พิ กั ด 18.145103, 100.137044 วัดเก่าแก่วัดแรกของจังหวัด แพร่ มีอายุนับพันปี มีโบราณสถาน/วัตถุ มากมาย อาทิ เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด หลวง วิหารหลวงพลนคร พระธาตุหลวงไชยช้างค�ำ้ หอวัฒนธรรมเมืองแพร่ คุ้มพระลอ ตั้งอยู่ ถนนค�ำลือ ซอย 1 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 7.วัดพระนอน พิกัด 18.144062, 100.134866 เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองแพร่ โดดเด่นด้วยอุโบสถแบบเชียงแสน ไม่มี หน้ า ต่ า ง มี เ พี ย งช่ อ งรั บ แสงด้ า นหน้ า บานแกะสลั ก เป็ น ลายก้ า นขด ภายใน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ตัง้ อยู่ เลขที่ 39 ถ.พระนอนเหนื อ ต.ในเวี ย ง อ.เมือง จ.แพร่ 8.วัดพงษ์สนุ นั ท์ พิกดั 18.143726, 100.136708 ภายในวัดมีพระพุทธรูปปาง มารวิชัย “พระเจ้าแสนสุข” มีอายุราว 568 ปี บริ เวณวั ด มี พ ระนอนองค์ ใ หญ่ สี ท อง อร่าม มีซุ้มประตูมงคล 19 ยอด และวิหาร แก้วองค์พระธาตุเจดีย์ 108 ยอด สวยงาม และน่าอัศจรรย์มาก ตั้งอยู่บ้านพงษ์สุนันท์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 9.วัดศรีชุม พิกัด 18.146503, 100.138884 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความส�ำคัญ ทางศาสนา เนื่องจากเป็นวัดที่เริ่มต้นการ ถวายสลากภัตรประจ�ำปีทุกปี พระเจดีย์ สร้างด้วยศิลปะล้านนา เป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้ายืนในวิหารทีส่ งู ทีส่ ดุ ของจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 10.วัดสระบ่อแก้ว พิกดั 18.146890, 100.146255 วัดศิลปะแบบพม่าทีส่ วยงามมี พระพุทธรูปหินอ่อนทรงเครื่องแบบพม่า สร้างอย่าง สวยงามวิจิตรพิสดารโดยช่าง ชาวพม่า พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะ และร่วมงานตักบาตรพระอุปคุต เชื่อว่า จะโชคดีและประสบความส�ำเร็จ ตั้งอยู่ที่ ถ.น�้ำคือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 11.วั ด จอมสวรรค์ พิ กั ด 18.150478, 100.151049 สร้างในสมัย รัชกาลที่ 5 โดดเด่ น ด้ วยสถาปั ต ยกรรม แบบพม่า หลั ง คาซ้ อ นลดหลั่ น เป็ น ชั้ น ประดับลวดลายฉลุ ตัวอารามเป็นไม้สัก ใช้ เ ป็ น ทั้ ง โบสถ์ วิ ห าร และกุ ฏิ ตั้ ง อยู ่ ที่ ถ.ยัน ตรกิ จ โกศล ต.ในเวี ย ง อ.เมื อ ง จ.แพร่ โทร. 08 1951 6103

12.ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดแพร่/หอศิลป์ พิกัด 18.103434, 100.133847 สถานที่ ร วมสิ น ค้ า โอท็อปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ โทร. 08 1882 6467, 09 3247 5429 1 3 . วั ด พ ร ะ บ า ท มิ่ ง เ มื อ ง วรวิหาร พิกัด 18.143772, 100.140560 เป็ น การรวมวั ด 2 แห่ ง เข้ า ด้ ว ยกั น คื อ วั ด พระบาทและวั ด มิ่ ง เมื อ ง เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน พระพุ ท ธโกศั ย ศิ ริ ชั ย มหาศากยมุ นี พระคู ่ บ ้ า นคู ่ เ มื อ งของ จังหวัด และมีพระเจดีย์มิ่งเมือง ซึ่งเป็น เจดีย์เก่าแก่ภายในวัดอีกด้วย ตั้งอยู่ที่ ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 1 4 . พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์ บ ้ า น เ ท พ & โฮมสเตย์ พิกัด 18.145971, 100.143949 เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน รวบรวมของเก่า ของสะสมโบราณกว่าร้อยปี ชมบานประตู ไม้สักแกะสลักสูง 4 เมตร, ชมโต๊ะไม้สัก แผ่นใหญ่ 6 เมตร และสักการะขอพรรูป ปัน้ เสมือนจริงสมเด็จพระนเรศวร ตัง้ อยูท่ ี่ ถ.เทศบาล 2 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 08 7987 1164 เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 09.00-17.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่คนละ 50 เด็ก 30 บาท 15.บ้ า นประทั บ ใจ (บ้ า นเสา ร้อยต้น) พิกัด 18.138032, 100.131039 เป็นบ้านส่วนบุคคล สร้างด้วยไม้สักท่อน ใหญ่เป็นเสาบ้านรวม 130 ต้น แกะสลัก สวยงาม แต่ละต้นมีอายุประมาณ 300 ปี ตัวบ้านเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ ตั้งอยู่ เลขที่ 59 หมู่ 13 ต�ำบลป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ โทร. 0 5451 1008, 08 5037 6998, 08 9851 2981 ค่าเข้าชมคนไทย 40 บาท ต่างชาติ 100 บาท 16.พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ สรี ไ ทย พิ กั ด 18.147611, 100.149015 เป็นที่รวบรวม ข้อมูลของขบวนการเสรีไทย และประวัติ ต่างๆ ของเสรีไทย จ.แพร่ ให้คนรุ่นหลัง ได้ศึกษา ตั้งอยู่ด้านหลังโรงแรมภราดร เปิดให้เข้าชมฟรี 1 7 . ก า ด ป ร ะ ตู ชั ย พิ กั ด 18.142443, 100.141622 ศู น ย์ ร วม จ�ำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม และสินค้า พื้นเมือง ทุกวันพุธ ชาวจังหวัดแพร่นิยม มาตักบาตร บน “เมก” (ก�ำแพงเมือง) โดยเรียกว่าการตักบาตรเหนือเมก บริเวณ ก�ำแพงเมืองใกล้ๆ กับกาดประตูชัย

วัดพระบาทมิ่งเมือง

พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ

บ้านประทับใจ

พิพิธภัณฑ์เสรีไทย

ตักบาตรบนเมก 9


หมอฮอมบานทุงโฮง

ฮ แ อ ่ ช น ซ โ สูดโอ

วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

14

ตลาดผาบานรองฟอง

8

เริม่ ต้นจากวัดพระธาตุชอ่ แฮ ไปวัดพระธาตุดอยเล็ง ถนนลาดยาง เส้นทาง สูงชันมากๆ ส่วนทางไปหมู่บ้านนาตองนั้นถนนไม่สูงชัน แต่ได้ระยะทาง ไกล สองข้างทางเป็นป่าเขาล�ำเนาไพร

12 ตลาดนัดของเกาบานโปงศรี ชุมชนเครื่องเงินบานโปงศรี ชุมชนขายของเกาโปงศรี

วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

4

วังปลาโปงศรี

1024

ชุมชนไทลื้อบานถิ่น

3.วั ด พระธาตุ ด อยเล็ ง พิ กั ด 18.071572, 100.214859 เป็ น พระธาตุ ที่ ตั้ ง อยู ่ สู ง ที่ สุ ด ใน บรรดาพระธาตุทั้งหมดในจังหวัด แพร่ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ และ ภู มิ ป ระเทศได้ ถึ ง 3 อ� ำ เภอ คื อ อ�ำเภอสูงเม่น อ�ำเภอร้องกวาง และ อ�ำเภอเมืองแพร่ มีเส้นทางคดเคี้ยว ขึ้ น เขาสู ง ชั น ถื อ ว่ า เป็ น จุ ด ชมวิ ว ทิวทัศน์ ชมทะเลหมอกที่สวยที่สุด แห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่

3024

วัดพระธาตุช่อแฮ

1.วัดพระธาตุชอ่ แฮ พิกดั 18.086258, 100.204352 เป็นพระอารามหลวง พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐาน พระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของ พระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะเชียงแสน เป็นพระธาตุประจ�ำปีเกิดปีขาล บนเส้นทาง นี้ ก่อนถึงวัดพระธาตุช่อแฮ ยังมีถนนสายน�้ำผึ้ง ที่เป็นชุมชน ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำผึ้งคุณภาพดี 2.วั ด พระธาตุ จ อมแจ้ ง พิ กั ด 18.076442, 100.193087 เป็นพระธาตุทบี่ รรจุพระเกศาธาตุ และพระบรม สารีริกธาตุพระหัตถ์ซ้ายของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันภายในวัด มีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของโบราณของวัด มีรูปปั้นแสดงรูป สวรรค์ นรก จ�ำลองเพื่อเตือนให้คนท�ำดีละเว้นความชั่ว บ้านกะหล๊กโฮมสเตย์ วัดพระธาตุจอมแจ้ง

9 13

1011

1022 ถนนสายน้ำผึ้ง พิกัด 18.092995, 100.195166

3

1

2 พระธาตุชอแฮ

วัดพระธาตุดอยเล็ง

7 6

11

พระธาตุจอมแจง พระธาตุดอยเล็ง

จุดเริ่มต้น

10 5

สวนอาหารชลชาติ หนวยพิทักษอุทยานลำน้ำนาน น้ำตกเชิงทอง บานนาตอง

10

พระธาตุถิ่นแถนหลวง

พระธาตุอินทรแขวน

วัดพระธาตุอินทร์แขวน 1. ร้านกาแฟอภิ (API Bakery ) โทร 06 1549 6647 พิกัด 18.092105, 100.196339 2. ร้านกาแฟ @แพร่ (แอดแพร่) โทร 08 5627 5335 พิกัด 18.088432, 100.206921 3. ร้านกาแฟ Mango Tree (แมงโก้ ทรี) โทร. 08 1998 3993 พิกัด 18.086366, 100.199860 4. ร้านกาแฟสดไทลื้อ บ้านถิ่น โทร 08 6193 1221, 0 5464 5229 พิกัด 18.137791, 100.203596 5. ร้านไอกรุ่นกลางดอย (เปิดเฉพาะวันหยุด) โทร 06 4515 0068, 0 5452 3165 พิกัด 17.740652, 99.415546 6. ร้านม่อนนกยูง โทร 06 2289 4959 09 8269 5636 ,054524771 พิกัด 18.080476, 100.213972 7. ร้านจ่าอูหมูกะทะ สาขาป่าแดง โทร 08 4155 8783 พิกัด 18.086592, 100.215551 8. เฮือนพักถุงเงิน โทร 09 5449 2804 พิกัด 18.158033, 100.179563 9. ร้านระเบียงบึง โทร. 0 5459 8424, 08 1088 22861 พิกัด 18.103917, 100.191263 10. นาแต้วรีสอร์ท โทร 08 2896 6679 พิกัด 18.059185242499, 100.23226940056 11. ร้านครัวคุณต๋อย โทร 09 9182 8515 พิกัด 18.112374, 100.173795 12. ร้านอาหารเปิงใจ โทร 08 0323 5994 พิกัด 18.145444, 100.193596 13. ร่มไม้สายธารรีสอร์ท โทร. 0 5459 9211 พิกัด 18.101135, 100.18862205 14. บ้านไร่ไทลื้อ รีสอร์ท แพร่ โทร 08 6192 4176, 0 5455 6545 พิกัด 18.159118135556, 100.23654886637

11


ริมล�ำธารทางไปสวนอาหารชลชาติ และบ้านนาตอง

น�้ำตกเชิงทอง

เต่าปูลูบ้านนาตอง

ตลาดผ้าบ้านร่องฟอง

ตลาดนัดของเก่าโป่งศรี

4.สวนอาหารชลชาติ ครัวริมธาร พิกดั 18.052596, 100.240117 เป็นร้านอาหาร อยู่ทางเข้าหมู่บ้านนาตอง ใช้เส้นทางจากวัด พระธาตุช่อแฮ ออกไปทางหมู่บ้านนาตอง ระหว่างทางจะพบกับร้านกาแฟ ร้านอาหาร ที่พักมากมาย เส้นทางคดโค้งไปตามเนินเขา เลียบล�ำธารน�้ำใสสวยงาม สามารถสัมผัส กับธรรมชาติริมสองข้างทางได้อย่างเต็มที่ ระยะทางประมาณ 5 กม. เปิดท�ำการ: ทุกวัน เวลา 08:00-18:00 น. โทร. 08 1386 9911

10.ชุ ม ชนไทลื้ อ บ้ า นถิ่ น พิ กั ด 18.143917, 100.197034 ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ ชาวบ้านถิน่ มีบรรพบุรษุ อพยพ มาจากเมืองยอง สิบสองปันนา เมื่อหลาย ร้อยปีมาแล้ว ลูกหลานได้อาศัยอยู่ที่บ้านถิ่น และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีของไทลื้อไว้ เป็นชุมชนไทลื้อแห่งเดียวในจังหวัดแพร่ มี ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ อาทิ ชุดไทลื้อ ผ้าซิ่น ถุงย่าม ผ้าสไบ จ�ำหน่าย ป้าแสงมา โทร. 09 0316 4934 ป้าหลั่น โทร. 08 9757 4299

5.น�้ำตกเชิงทอง พิกัด 18.033635, 100.261039 ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ข องอุ ท ยาน แห่ ง ชาติ ล� ำ น�้ ำ น่ า น เป็ น น�้ ำ ตกขนาดเล็ ก ริ ม ถนนอยู ่ ใ กล้ ห น่ ว ยพิ ทั ก ษ์ อุ ท ยาน มี ทัศนียภาพทีส่ วยงาม และมีนำ�้ ไหลตลอดทัง้ ปี ติดทางหลวงหมายเลข 1022 (แพร่ – ท่าปลา) ระยะทาง 12 กิโลเมตร

11.วังปลาโป่งศรี พิกัด 18.137565, 100.195707 เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อน ท�ำกิจกรรม การให้อาหารปลา นัง่ เรือปัน่ ป้อนอาหารปลา ชมห่านลงเล่นน�้ำจ�ำนวนมาก และสามารถ อุ ้ ม ปลาเล่ น ได้ นอกจากนี้ ยั ง มี ห ลั ก กิ โ ล ยักษ์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดแพร่ไว้ให้ถ่ายภาพ เป็นที่ระลึก และชิมขนมจีนน�้ำเงี้ยววังปลา โป่งศรี โทร. 09 3137 1974, 09 2180 8522, 08 1764 5093

6.หมูบ่ า้ นนาตอง พิกดั 17.999678, 100.252814 เป็นหมูบ่ า้ นกลางหุบเขาทีม่ กี าร จัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ และชมเต่า ปูลูเต่าหายากที่มีหางยาว ใกล้ๆ หมู่บ้านจะ มีถ�้ำปู่ปันตาหมี และแหล่งโบราณคดีชุมชน นาตอง และน�้ำตกผาบ่องที่สามารถเข้าไป เที่ยวได้ 7.ตลาดเสื้อผ้าบ้านร่องฟอง พิกัด 18.159245, 100.178264 ตั้งอยู่ที่ ต.ร่องฟอง อ.เมื อ ง จ.แพร่ เป็ น ชุ ม ชนที่ ท� ำ เสื้ อ ผ้ า ส� ำ เร็ จ รู ป เสื้ อ กั น หนาว หมวกผ้ า ฯลฯ ราคาไม่ แ พง อยู ่ ห ่ า งจากอ� ำ เภอเมื อ ง แพร่ 6 กม.ไม่ ไ กลจากพระธาตุ ช ่ อ แฮ 8.ตลาดนั ด ของเก่ า บ้ า นโป่ ง ศรี พิ กั ด 18.143917, 100.197034 ตั้ ง อยู ่ ที่ ปากทางเข้าบ้านโป่งศรี ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ เป็ น ที่ ข ายของโบราณหลากหลาย เช่น เครื่องเงิน เครื่องทอง ไม้สัก เครื่องราง ของสะสม ของโบราณทุกชนิด เปิดทุกวันเสาร์ เวลา 6.00 น.เป็นต้นไป 9.ชุมชนเครือ่ งเงินบ้านโป่งศรี พิกดั 18.142459, 100.197080 ตัง้ อยูท่ ี่ บ้านโป่งศรี ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ ของดีที่มีชื่อเสียง อีกอย่างหนึ่งของชาวบ้านถิ่นคือเครื่องเงิน ในชุมชนบ้านถิ่นมีทั้งเครื่องเงินเก่า และเงิน ทีท่ ำ� ใหม่เป็นเครือ่ งประดับ เครือ่ งใช้จำ� หน่าย

12.วั ด พระธาตุ ถิ่ น แถนหลวง พิกัด 18.160728, 100.248750 ตั้งอยู่บน เนินเขาบริเวณดอยเด่นนางฟ้า ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ เป็นสถานทีจ่ ดั ตัง้ พุทธอุทยาน พระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เนือ่ งในปีกาญจนาภิเษก ครองราชย์ ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ไทลื้อบ้านถิ่น

วังปลาโป่งศรี วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

1 4 . วั ด พ ร ะ ธ า ตุ อิ น ท ร ์ แข ว น พิกัด 18.115999, 100.298999 ตั้งอยู่ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ธ รรมมหาโพธิ ว งศาจริ ย าราม พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ อยู่ห่าง จากตัวอ�ำเภอเมืองประมาณ 25 ก.ม. เป็น พระธาตุที่จ�ำลองพระธาตุอินทร์แขวนจาก ประเทศพม่ามาไว้ที่นี่ มีองค์พระผุดที่ใหญ่ ทีส่ ดุ ในประเทศไทย นักปัน่ น่องเหล็กสามารถ ปั ่ น จั ก รยานมาทดสอบความแข็ ง แรงของ ร่างกาย ชมความงามของสภาพแวดล้อมที่ ล้อมรอบด้วยขุนเขา และธรรมธาติอันสงบ พระธาตุอินทร์แขวน

ชุมชนเครื่องเงินบ้านโป่งศรี

12

13


ไป อ.เมืองแพร เจาจอมรีสอรท พิกัด 18.129260, 99.890790 1023

ขนมเส้นน�้ำย้อย

ด ิ บ เ ะ ร ่ ห แ ฟ แ า ก ง อ ไปล

กาแฟแหระเบิด รีสอรทเอื้องผึ้งจันทรผา พิกัด 18.094293, 99.848818 โกมลผาโบราณ รานอาหารซันฟลาวเวอร พิกัด 18.069762, 99.83107 โรงพยาบาลลอง

วัดสะแลง

ปั่น

โฮงซึงหลวง รานอาหารมอนแมลอง พิกัด 18.044244, 99.738202

ไป อ.เมืองลำปาง

บานสวนทุงตะวันรีสอรท พิกัด 054 581 668 18.063512 บานศิลปนแหงชาติ ประนอม ทาแปง

วัดพระธาตุศรีดอนค�ำ

1.โฮงซึ ง หลวง พิ กั ด 18.079158, 99.828635 แหล่ง เรี ย นรู ้ ศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ระหว่ า ง เครื่ อ งดนตรี พื้ น เมื อ งล้ า นนา และวิ ถี ชี วิ ต บรรยากาศที่ ทั น สมั ย จนกลายเป็ น ความลงตั ว และสุนทรียะตามแต่จินตนาการ ได้รบั มาตรฐานจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชนโอท็อป 5 ดาว เจ้าของเป็น คนรุ่นใหม่ผู้มีใจรักเสียงดนตรี ทั้ง รับสอน แนะน�ำ และผลิตเครื่อง ดนตรีจำ� หน่ายทัว่ ไป ตัง้ อยูท่ ี่ 109/1 ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ โทร. 08 9759 1279, 0 5458 3273 14

สถานีรถไฟบานปน นับดาวรีสอรท พิกัด 18.092340, 99.852751

จุดเริ่มต้น 1023 โฮงซึงหลวง วัดศรีดอนคำ รานฉลองศิลป ถนนคนเดิน พิกัด 18.074691, 99.828928

ขนมจีนน้ำยอยแมลาน

ขนมจีนน้ำยอยอาหวัง พิกัด 18.070587, 99.831229 ขนมจีนน้ำยอยปารัตน พิกัด 18.069762, 99.831076

สถานีรถไฟบ้านปิน

3. สถานี ร ถไฟบ้ า นปิ น พิ กั ด 18.096051, 99.867042 เป็นสถานีรถไฟที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Bavarian Timber Framehouse โดยนายช่างชาวเยอรมัน ผู้ออกแบบ ได้ผสมผสานกับรูปแบบเรือนปั้นหยาของไทย ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่

2. วัดพระธาตุศรีดอนค�ำ (วัดห้วยอ้อ) พิกัด 18.075935, 99.829622 ภายในวัดมีองค์ พระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ ภายในบรรจุพระบรม สารี ริ ก ธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้ า รวมทั้ ง พระเจ้ า พร้าโต้ ซึง่ เป็นพระพุทธรูปไม้ศลิ ปะพืน้ บ้านผสม ผสานศิลปะเชียงรุง้ สร้างโดยการใช้มดี พร้า หรือ มีดโต้ ให้เสร็จภายใน 1 วัน ก่อนพระอาทิตย์ ตกดิน นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวม พระไม้ขนาดเล็กที่สร้างด้วยมีดอีกจ�ำนวนเป็น 1,000 องค์ ระฆังที่ท�ำจากลูกระเบิดอันเป็น ที่มาของค�ำว่า “แพร่แห่ระเบิด” ตั้งอยู่ที่ 1 ม.7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่

วัดศรีดอนค�ำ

สถานีรถไฟบ้านปิน

วัดศรีดอนค�ำ

15


โกมลผ้าโบราณ 4.พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ พิกัด 18.090971, 99.845893 อาคารสีครีม 2 ชั้น ของพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ได้รับแรง บันดาลใจมาจากสถานีรถไฟบ้านปิน ภายใน พิพิธภัณฑ์จัดแสดงผ้าซิ่นตีนจก โดยแบ่งการ จัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็น จิตรกรรมเวียงต้า หรือภาพเขียนสกุลช่างศิลป์ เมืองน่าน ไฮไลท์อยู่ที่ส่วนที่ 2 ผ้าโบราณ เมืองลอง จัดแสดงผ้าซิ่นตีนจกของกลุ่มไทโยนก “เมืองลอง” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย ลวดลายเหมือนกับภาพเขียนจิตรกรรมเวียงต้า ส่วนที่ 3 จัดแสดงผ้าซิ่นตีนจกจากแหล่ง ต่างๆ เช่น ตีนจกแม่แจ่ม ตีนจกไหล่หิน ตีนจกนาน้อย ตีนจกหาดเสี้ยว ตีนจกราชบุรี ตีนจก ลาวครั่ง เป็นต้น ส่วนที่ 4 แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณ และส่วนที่ 5 คือ ส่วนของร้านค้า จัดจ�ำหน่ายผ้าตีนจก และผ้าหม้อห้อม ตั้งอยู่ที่ 157/2 หมู่ 6 ต�ำบลห้วยอ้อ อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ (ตรงข้ามโรงเรียนลองวิทยา) 5.ร้ า นกาแฟแห่ ร ะเบิ ด พิ กั ด 18.099962, 99.858330 เป็นร้านกาแฟ ที่ มี ชื่ อ ร้ า นเก๋ ไ ก๋ ไ ม่ เ หมื อ นใคร ภายใน ร้านมีเรื่องราวต�ำนานเมืองแพร่ที่น่าสนใจ โดดเด่นด้วยรสชาติกาแฟทีม่ สี ตู รเด็ด พร้อม เสพงานศิ ล ป์ ที่ เจ้ า ของร้ า นตั้ ง ใจตกแต่ ง ให้บรรยากาศทั่ วทั้ ง บริ เวณร้ า นเต็ ม ไป ด้วยผลงานศิลปะหลากหลายแขนง ตั้งอยู่ ที่ 167/1 ม.5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ โทร. 08 9485 1078

ขนมจีนน�้ำย้อย

16

6.ร้ า นขนมจี น น�้ ำ ย้ อ ยแม่ ล าน พิกัด 18.080382, 99.847217 ขนมจีน น�้ำย้อย อาหารพื้นเมือง ของดี ของเด่นของ คนอ�ำเภอลอง ชิมและชมกรรมวิธีท�ำเส้น ขนมจีนสดๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือน ทีใ่ ด ทานคูก่ บั น�ำ้ พริกน�ำ้ ย้อยสูตรเด็ดของที่ ร้าน และเครือ่ งเคียงผักสด ผักต้ม ไข่ตม้ และ แคบหมู (น�้ำย้อยคือแป้งขนมจีนสดๆ บีบ ลงหม้อต้มน�ำ้ ร้อนๆ พอสุกก็ตกั ขึน้ สะเด็ดน�ำ้ คนทางภาคเหนือเรียกว่า น�้ำย้อย) ตั้งอยู่ที่ 75/1 ม.14 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ โทร. 08 9669 3932

วัดสะแล่ง 7.วัดสะแล่ง พิกัด 18.093857, 99.832039 เป็นวัดเก่าแก่สมัยเดียวกับวัด พระธาตุศรีดอนค�ำ ภายในมีพิพิธภัณฑ์วัดสะแล่ง ชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลป วัตถุ จ�ำนวนมาก เช่น พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ตัง้ แต่สมัยอาณาจักรทวารวดี จนถึงอยุธยา ตอนปลาย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ ส่วนทางเนินเขา ด้านหลังวัด (ดอยโป่งมืน่ ) มีทงั้ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สวนสมุนไพร และเสนาสนะต่างๆ อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก วัดสะแล่งจึงเป็นทัง้ พุทธสถานและแหล่งเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญยิง่ ของจังหวัด แพร่ ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 8. ศูนย์การเรียนรูผ้ า้ จกเมืองลอง (แม่ ป ระนอม ทาแปง) พิกัด 18.072803, ผ้าซิ่นเมืองลอง 99.806316 เป็นศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมือง ลองและการย้อมสีผ้าครามธรรมชาติ มี ประธานกลุม่ คือ ครูประนอม ทาแปง ศิลปิน แห่งชาติ สาขาประณีตศิลป์-ศิลปะการ ทอผ้า พ.ศ.2553 ภายในศูนย์การเรียนรู้ มีการสาธิตกระบวนการทอผ้าตัง้ แต่เริม่ ต้น จนถึงการทอเป็นลวดลาย ชั้นบนเปิดเป็น พิพิธภัณฑ์ แสดงผ้าซิ่นตีนจกเอกลักษณ์ ไทยวนเมืองลอง และรวบรวมผ้าทอจาก ท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในประเทศและประเทศ เพื่อนบ้าน และชั้นล่างเป็นร้านค้าจ�ำหน่าย ผ้ า ตี น จกเมื อ งลอง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก ผ้าพืน้ เมืองอืน่ ๆ ตัง้ อยูท่ ี่ 97/2 หมู่ 9 ต�ำบล หัวทุ่ง อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ พิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์

9 . พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์ ร ้ า น ถ ่ า ย รู ป ฉลองศิลป์ พิกัด 18.074740, 99.828947 เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด แสดงกล้ อ งถ่ า ยรู ป และภาพโบราณกว่า 100 ปี ชมภาพถ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�ำเนินเยีย่ มราษฎร ทีจ่ งั หวัด ล�ำปาง และจังหวัดแพร่ เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2501 และวันที่ 17 มีนาคม 2501 และภาพ บันทึกอดีตอีกมากมาย โดยผลงานการ ถ่ า ยภาพของคุ ณ พ่ อ ฉลอง พานิ ช พั น ธ์ พร้อมภาพถ่ายในท้องถิ่นและศิลปะสะสม ของกุ๊ฟสตาฟคลิน ศิลปินชื่อดังของโลก โทร. 08 1807 9960

17


ถ.ยันตรกิจโกศล

คล ง ม อ ่ ื ช ด ั ว 9 ญ ุ บ ม อ ปั่นฮ สูงเม่น วัดสรางโศก วัดโชคเกษม

อนันตยาโฮม แพร

พิกัด 18.106577, 100.134396 โทร 0 5406 0173

เฮือนอัมพร รีสอรท

101

พิกัด 18.0856261948, 100.126115566 โทร 08 3605 1877

ลาบลุงมั่ว

วัดพระหลวง

ตลาดเฟอรนิเจอรไมสักบานหัวดง

พิกัด 18.062681, 100.103826 ตลาดสดพระหลวง วนิดาหวายไทย 18.061214, โทร 08 6917 5128 พิกัด 18.063109, 100.111250 พิกัด 100.117224 โทร 0 5454 1477

โรงพยาบาลสูงเมน โรงงานตนแบบ ผาดนมือชุมชนเมนทอง พิกัด 18.052565, 100.112272 เฟอรนิเจอรบานผาขาว โทร 08 1882 6467 เรือนแกวรีสอรท

วัดศรีสวาง ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ ทามาพัฒนา

กวยเตี๋ยวปาสุรีย พิกัด 18.054354, 100.111899 โทร 08 9950 5749

พิกัด 18.055117, 100.115753 โทร 08 8268 4969

น้ำพริกตาแดงนองอี๊ด

พิกัด 18.054969, 100.11192 โทร 08 4616 2433

วัดสูงเมน ที่วาการอำเภอสูงเมน แมน้ำยม วัดเกษมสุข ทุงปอเทือง วัดดอนแกว

โรงงานผลิตประตูหนาตางไมสัก บานนาตม

กาแฟปุยฝาย

อ.สูงเมน

พิกัด 118.047721, 100.111026 โทร 09 5698 5673

ทุงทานตะวัน ไรตามรอยน้ำครึ่งแกว 101 บานทุงตะวันรีสอรท พิกัด 18.045606, 100.108791 โทร 09 1858 6181

3024

พิกัด 18.042267, 100.098755

ปม ปตท.

วัดสูงเม่น 1.วัดสูงเม่น พิกัด 18.053316, 100.113483 เป็นวัดที่มีโบราณวัตถุล�้ำค่า ที่น่าสนใจ ทั้งพระพุทธรูปแกะสลักด้วย ไม้ พระพุทธรูปถอดชิ้นส่วนได้ เป็นแหล่ง เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานส�ำคัญมีมากที่สุด ในภาคเหนือ รวบรวมโดยหลวงพ่อครูบา กัญจนอรัญญวาสีมหาเถร อดีตเจ้าอาวาส วัดสูงเม่น ได้ขึ้นทะเบียนเอกสารมรดก ความทรงจ�ำแห่งโลกของประเทศไทยส่วน ท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ วัดสูงเม่น 18

Kruben Coffee House

พิกัด 18.035138317224, 100.11336409823

รานกาแฟแฟรฟน

วัดศรีดอก

พิกัด 18.025276399359, 100.10718627731 โทร 08 1578 5584

วัดทุงเจริญ อางเก็บน้ำแมมาน

จุดเริ่มต้น 19


8.วั ด ทุ ่ ง เจริ ญ พิ กั ด 18.026043, 100.137111 เป็นวัดเก่าแก่มีอายุร้อยกว่าปีมาแล้ว เป็นทีเ่ คารพสักการะของชาวบ้าน ตัง้ อยูท่ ี่ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ วัดทุ่งเจริญ วัดดอนแก้ว

วัดดอนแก้ว

ต้นตาลขึ้นกลางต้นโพธิ์วัดศรีดอก

วัดพระหลวง (พระธาตุเนิ้ง)

9.วั ด พระหลวง พิ กั ด 18.064147, 1 0 0 . 1 1 1 7 2 0 ห รื อ วั ด พ ร ะ ธ า ตุ เ นิ้ ง เ ป ็ น พระธาตุ เ ก่ า แก่ มี อ ายุ นั บ พั น ปี ภายในวั ด มี ห อ วั ฒ นธรรมเมื อ งแพร่ ซึ่ ง เก็ บ ของโบราณมี ค ่ า ไว้ ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่

อนุสรณ์พลับพลาที่ประทับ ร.9

10.อนุ ส รณ์ พ ลั บ พลารั บ เสด็ จ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ซึง่ เสด็จ พระราชด�ำเนินมา จ.แพร่ เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2501 ตัง้ อยูบ่ ริเวณหน้าอาคารทีว่ า่ การอ�ำเภอสูงเม่น (เดิม)เป็นอาคารทรงสถาปัตย์โบราณเป็นจุดศูนย์ รวมข้อมูลแหล่งวัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่ของ คนสูงเม่น

2.วัดดอนแก้ว พิกัด 18.042875, 100.099713 เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้ รับความเคารพจากชาวเมืองแพร่ ในอดีตเจ้าหลวงเมืองแพร่ทุกพระองค์จะมา นมัสการวัดนี้ ที่วัดนี้มีต้นมะพร้าวที่แตกหน่อทีเดียว 6 หน่อ ตั้งอยู่ที่ ต.น�้ำช�ำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ วัดศรีดอก

วัดเกษมสุข

วัดศรีสว่าง

วัดสร่างโศก

3.วัดศรีดอก พิกัด 18.031766, 100.119541 เป็นวัดเก่าแก่มีพระพุทธรูป นั่งดินหนึ่งเดียวในจังหวัดแพร่ เรียกว่า “พระเจ้านัง่ ดินวัดศรีดอก” มีฆอ้ งทองค�ำใน บ่อน�ำ้ ทีม่ เี สียงไพเราะมาก มีตน้ โพธิข์ นาด ใหญ่แตกยอดเป็นต้นตาล และต้นลีลาวดี ที่ มีอายุนับร้อยปี ตั้งอยู่ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 4.วัดเกษมสุข พิกัด 18.047518, 100.095845 เป็ น วั ด ที่ ส ร้ า งด้ ว ยศิ ล ปะ ล้ า นนา เป็ น ที่ เ คารพสั ก การะของชาว สูงเม่น ตั้งอยู่ที่ ต.น�้ำช�ำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

ทุ่งปอเทืองบ้านนาตม

ทุ่งทานตะวัน

5.วัดสร่างโศก พิกดั 18.060929, 100.097482 เป็นวัดเก่าแก่ทสี่ ร้างมาตัง้ แต่ สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาตอนปลาย ตั้ ง อยู ่ ที่ ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ วัดโชคเกษม

20

6.วัดศรีสว่าง พิกดั 8.057839234, 100.108397202 เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมา ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ตั้งอยู่ที่ ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 7.วัดโชคเกษม พิกดั 18.059581, 100.090586 เป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบร้อยปี ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโตนใต้ ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่

ไม้แกะสลักบ้านหัวดง ผ้าด้นมือเม่นทอง

11.ทุ ่ ง ปอเทื อ ง พิ กั ด 18.047370, 100.096449 ตั้งอยู่ที่บ้านนาตม อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยชาวบ้านเมื่อว่างเว้นจากการท�ำนา หลังจาก เกี่ยวข้าวแล้วก็จะปลูกทุ่งปอเทืองส�ำหรับท�ำปุ๋ยใน นาในฤดูกาลต่อไป และเป็นทิวทัศน์ทงี่ ดงามส�ำหรับ ผู้มาเยือนช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 1992 4155 (บานในเดือนกุมภาพันธ์) 11.ทุ่งทานตะวัน ไร่ตามรอยน�้ำครึ่งแก้ว พิกัด 18.06842, 100.119773 ตั้งอยู่ที่บ้านสูงเม่น อ.สู ง เม่ น จ.แพร่ ไร่ ต ามรอยน�้ ำ ครึ่ ง แก้ ว เป็ น ไร่นาสวนผสมท�ำการเกษตรผสมผสาน โดยหลังจาก เก็บเกี่ยวช้าวและปลูกพืชใช้น�้ำน้อย เช่น ทานตะวัน และปอเทือง กลายเป็นทุ่งทานตะวันที่งดงามช่วง ประมาณเดือนมีนาคม เหมาะส�ำหรับขี่จักรยาน ชมทิวทัศน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 1595 1608 12.ตลาดเฟอร์ นิ เจอร์ ไ ม้ สั ก บ้ า นหั ว ดง พิกัด 18.078158, 100.123789 ส�ำหรับผู้ชื่นชอบ งานไม้ ที่บ้านหัวดง อ.สูงเม่น มีตลาดเฟอร์นิเจอร์ ไม้สกั คุณภาพดีไว้ให้เลือกซือ้ จ�ำนวนมาก ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 13.กลุม่ หัตถกรรมผ้าด้นมือชุมชนเม่นทอง พัฒนา พิกัด 18.054555, 100.116161 เป็นกลุ่ม แม่บา้ นทีร่ วมตัวกันผลิตสินค้าปลอกหมอน กระเป๋า ผ้าด้นมือ พวงกุญแจจากผ้า กล่องทิชชู และตุง จ�ำหน่าย เปิดบริการ 11.00-15.00น.หยุดทุกวันที่ 1,16 ของเดือน นอกเวลาสามารถโทรประสานได้ที่ โทร. 08 1882 6467 21


ปัน่ เมืองเก่า น่าน...เนิบๆ โรงแรมและร้านอาหาร

ถนนราชอำนวย

ถนนมหายศ

101 ซอยสุมนเทวราช 2

จุดเริ่มต้น

.บาน

หลวง

ถนน

1091

โฮงเจาฟองคำ

101

รานปุม 3

เทว สุมน

โรงแรมนานบูติค

ถนน

วัดสวนตาล

ราช

โรงแรมภูหรรษา

เฮือนกำกิ๋น

ถนน

sugar bakery cafe มห IThe าวง best bakery house. ศ

รานกาแฟภูพยัคฆ

สุริย

ถนนเปรมประชาราษฏร

รานกาแฟมณีพฤกษ

กำแพงเมืองเกานาน

ไป อ

วัดพระเกิด

ถนนมหายศ

1.โรงแรมเทวราช โทร. 0 5471 0212 2.โรงแรมน่านตรึงใจ โทร. 0 5460 0087 3.โรงแรมน่านบูติค โทร. 0 5477 5532 4.โรงแรมภูหรรษา โทร. 0 5471 0125 6.โรงแรมเวียงแก้ว โทร. 0 5475 0573 7.โรงแรมศศิดารารีสอร์ท โทร. 0 5477 4483 8.โรงแรมภูคาน่านฟ้า โทร. 0 5477 1111 9.ร้านกาแฟภูพยัคฆ์ โทร. 0 5471 0054 10.ร้านกาแฟ Sweety 9 โทร. 08 7090 2298 11.ร้านกาแฟมณีพฤกษ์ โทร. 0 5479 1398 12.ร้านกาแฟ น่านคอฟฟี่ โทร. 08 0134 7105 13.ร้านกาแฟ Coffee Sound โทร. 08 1531 1331 14.ร้านของหวานป้านิ่ม โทร. 0 5476 2229 15.ร้านเฮือนฮอม โทร. 0 5475 1122 16.ร้านอยู่ดีกินดี โทร. 08 1531 1331 17.ร้านปุ้ม3 โทร.0 5477 2100 18.ร้านก๋วยเตี๋ยวสุราษฎร์ โทร.08 9431 0031 นตก

3.วั ด พระธาตุ เขาน้ อ ย พิ กั ด 18.769550, 100.750788 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย สร้างด้วยศิลปะพม่าผสม ล้ า นนา ภายในบรรจุ พ ระเกศาธาตุ ข ององค์ ส มเด็ จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันบริเวณลาน ชมทิวทัศน์ ประดิษฐาน “พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน” ซึง่ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรเป็นจุดทีส่ ามารถมอง เห็นทิวทัศน์โดยรอบ ของตัวเมืองน่าน ทางขึน้ วัดเป็นทาง ขึ้นเนินเขาเตี้ยๆ

ไปทาอากาศยานนาน/อ.ทาวังผา

รอบเมืองทิศตะวั

1.วัดภูมินทร์ พิกัด 18.774554, 100.771554 มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม วาดโดยหนานบัวผัน ช่างวาดชาวไทลือ้ ภาพทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดังคือ ภาพกระซิบ รักปู่ม่าน ย่าม่าน ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งาม เป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์ จุดเด่นของวัดนี้ คือ อาคาร ที่สร้างทรงจตุรมุข หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้าย ตัง้ อยูบ่ นหลังพญานาค 2 ตัว อาคารนีเ้ ป็นทัง้ พระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธาน 2.วัดพระธาตุชา้ งค�ำ้ วรวิหาร พิกดั 18.776302, 100.772240 เดิมเรียกว่า “วัดหลวง” เป็นสถานทีป่ ระกอบ พิธสี ำ� คัญทางพุทธศาสนาและพิธถี อื น�ำ้ พระพิพฒ ั น์สตั ยา มีเจดียท์ รงลังกา รอบฐานองค์พระเจดียก์ อ่ อิฐถือปูน และ ปัน้ เป็นรูปช้างครึง่ ตัว ดูคล้ายจะเอาหลังหนุน หรือ “ค�ำ้ ” องค์เจดีย์ไว้ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุนี พระพุทธรูปส�ำริด ปางประทานอภัย ที่มี พุทธลักษณะงดงามยิ่ง

วัดภูมินทร์

พงษ 

วัดศรีพันตน

รานของหวานปานิ่ม

นานคอฟฟ รานอยูดีกินดี รานกวยเตี๋ยวไรเทียมทาน รานกาแฟ Coffee Sound โรงแรมพูคานานฟา ตลาดตั้งจิตนุสรณ โรงแรมเทวราช วัดหัวขวง คุมเจาราชบุตร ตลาดสดราชพัสดุ รานกาแฟ Sweety 9 วัดชางคํ้าวรวิหาร

ถนนมหาพรหม

รานขาวซอยตนน้ำ ขวงเมืองนาน

กาแฟอเมซอน

ศ

สะพานพัฒนาภาคเหนือ

นาน

งศ

ํ้า แมน

โรงแรมเวียงแกว

วัดพระธาตุเขานอย

ถนนเจาฟา

ถนนผากอ

ศศิดารา รีสอรท

หาวง

ศูนยบริการทองเที่ยวเทศบาลเมืองนาน ถนนอชิตวงศ

วัดมิ่งเมือง

ถนนม

หาว นม ถน

วัดภูมินทร

สถานีขนสงจังหวัดนาน

GPS : 18.775822, 100.774552

เฮือนฮอม

ศูนย OTOP นาน

รานกวยเตี๋ยวสุราษฎร

วัดกูคำ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน

วัดพญาวัด 101

วัดพระบรมธาตุแชแหง พระอารามหลวง

ไป อ.เวียงสา/จ.แพร

22

อ.ภูเพียง

23


วัดมิ่งเมือง วัดพญาวัด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

วัดศรีพันต้น

ก�ำแพงเมืองน่าน

วัดสวนตาล

24

4.วั ด มิ่ ง เมื อ ง พิ กั ด 18.774764, 100.769391 ลักษณะเด่น คือ ลายปูนปัน้ ทีผ่ นังด้าน นอกของพระอุโบสถเป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตรงดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรม ฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือ ช่ า งท้ อ งถิ่ น ยุ ค ปั จ จุ บั น และบริ เวณวั ด ยั ง เป็ น ที่ ประดิษฐานเสาหลักเมืองซึง่ อยูใ่ นศาลาจตุรมุขด้าน หน้าพระอุโบสถ 5.วั ด พญาวั ด พิ กั ด 18.770476, 100.763159 เจดียส์ ร้างด้วยศิลาแลง ลักษณะคล้าย เจดีย์กู่กุด จังหวัดล�ำพูน ในพระอุโบสถประดิษฐาน “พระเจ้าฝนแสนห่า” หรือ “พระเจ้าสายฝน” ซึง่ ชาว เมืองน่านเคยน�ำมาแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีธรรมาสน์แกะสลัก ฝีมือช่างพื้น เมืองน่านที่เก่าที่สุดเท่าที่เคยพบ 6.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน พิกัด 18.776275, 100.770932 เดิมเป็นที่ประทับของ พระเจ้าสุริยพงษ์ ผลิตเดชฯ พระเจ้าน่าน ทรงสร้าง ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2446 ภายในจัดแสดงโบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะของเมืองน่าน ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงโบราณวัตถุที่ส�ำคัญ เช่น งาช้างด�ำ 7.วั ด ศรี พั น ต้ น พิ กั ด 18.776049, 100.765728 ภายในวั ด มี วิ ห ารสี ท องสวยงาม มี ปู น ปั ้ น พญานาคเจ็ ด เศี ย รที่ ส วยงาม ภายใน พระอุโบสถแสดงประวัตศิ าสตร์เมืองน่าน ภาพลาย เส้นประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติการก�ำเนิด เมืองน่าน พระกัจจายนะเถระ เป็นองค์ที่มีขนาด ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดน่าน 8. ก�ำแพงเมืองเก่าน่าน พิกดั 18.780849, 100.768534 สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยเจ้างัวผาสุม เมื่อ พ.ศ.1969 ก�ำแพงก่ออิฐทั้งอิฐสี่เหลี่ยมและอิฐ บัว แนวก�ำแพงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านยาวทอดไป ตามล�ำน�ำ้ น่าน สูงประมาณ 3.80 เมตร ก�ำแพงกว้าง ประมาณ 3.50 เมตร 9.วั ด สวนตาล พิ กั ด 18.784049, 100.774550 ตัง้ อยูบ่ นถนนมหายศ มีเจดียส์ ณ ั ฐาน งดงามเป็นเจดียฐ์ านสีเ่ หลีย่ ม องค์พระเจดียเ์ ป็นทรง ดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ สะท้อนให้เห็น อิทธิพลศิลปะสมัยสุโขทัย ภายในวิหารประดิษฐาน พระพุทธรูปที่ส�ำคัญ คือ พระเจ้าทองทิพย์ เป็น พระพุทธรูปทองสัมริดองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย ซึ่ง พระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1993 เพื่อแสดงถึงชัยชนะที่ พระองค์สามารถยึดเมืองน่านไว้ในพระราชอ�ำนาจ

1 0 . โ ฮ ง เ จ ้ า ฟ อ ง ค� ำ พิ กั ด 18.789632, 100.785548 ตั้งอยู่บริเวณ หลังวัดพระเกิด เดิมเป็นคุม้ ของเจ้าศรีตมุ มา หลานเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผูค้ รองนครน่าน หนึง่ ในเรือนเก่าแก่สวยงามของเมืองน่านทีย่ งั คง ลักษณะตัวอาคารเดิม เปิดเป็นพิพธิ ภัณฑ์ให้ ผู้สนใจได้เข้าชมฟรี ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ และวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 08 9560 6988 11.วัดพระเกิด พิกัด 18.790675, 100.786882 มีหอพระไตรปิฎกที่เป็นเรือน ไม้ฉลุลายขนมปังขิง ภายในวัดมีพพิ ธิ ภัณฑ์ ชุมชนบ้านพระเกิด เก็บรักษาหีบพระธรรม โบราณลงรักปิดทอง ตู้เก็บคัมภีร์ใบลาน อักษรธรรมล้านนา พระพุทธรูปไม้ยืนทรง เครื่องที่สร้างยุคเดียวกับพระพุทธรูปไม้ใน พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาตินา่ น นักท่องเทีย่ ว ยังสามารถถวาย“ตุงก้าคิง” ซึ่งเป็นตุงแทน บุคคลเป็นเครือ่ งประกอบพิธสี บื ชะตาหลวง ตามความเชื่อของชาวล้านนา โดยตุงก้าคิง จะมีรูปแบบคล้ายกับตัวคน มีหน้า มีตา และตัวตุงจะมีความสูงเท่ากับตัวเจ้าของตุง เอง มีสัญลักษณ์ปีนักษัตรของเจ้าของติด อยู่บนตุงด้วย แล้วก็จะน�ำตุงนี้ไปท�ำพิธีสืบ ชะตาหลวง เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ เสริมบารมีให้มีโชคลาภ 12.วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พิกัด 18.758242, 100.791700 พระอารามหลวง ตั้ ง อยู ่ บ ริ เวณที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางเมื อ งน่ า น เดิ ม เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระมหาชิ น ธาตุ เจ้ า 7 พระองค์ พระพิ ม พ์ เ งิ น และ พระพิมพ์ทอง องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรง ระฆัง สันนิษฐาน ว่าได้รบั อิทธิพลจากเจดีย์ พระธาตุหริภุญไชย พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจ�ำปีเถาะ 13.ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เทศบาลเมื อ งน่ า น พิ กั ด 18.774970, 100.772126 ตั้งอยู่ถนนผากอง ใกล้กับ วัดภูมินทร์ เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูล ข่าวสารแหล่งท่องเทีย่ วของจังหวัดน่าน รวม ถึงข้อมูลสถานที่อ�ำนวยความสะดวก ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก พร้อมทั้ง บริการรถรางน�ำเที่ยว และรถจักรยานให้ เช่าปั่นชมรอบเมืองน่าน เปิดทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 0 5477 5169

โฮงเจ้าฟองค�ำ

วัดพระเกิด

พระธาตุแช่แห้ง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 25


ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม บานหวยมวง อบต.นาเหลือง

เส้นทางล่องน่าน ที่เวียงสา

1.เฮือนรถถีบ พิกัด 18.566764, 100.752617 เป็ น สถานที่ ส ะสมจั ก รยาน โบราณ จากความรั ก และความผู ก พั น ของ คุณสุพจน์ เต็งไตรรัตน์ ที่เล็งเห็นถึงคุณค่า ของจั ก รยาน โดยเก็ บ รวบรวมจั ก รยาน โบราณคลาสสิคจ�ำนวนมากมายหลายยี่ห้อ มาไว้ จักรยานทุกคันสามารถใช้งานได้ เช่น จักรยานสมัยสงครามโลก จักรยาน เก่าแบบ ชนิดจุดไฟที่หัวด้วยเทียน (ตะเกียง) รวมถึง จักรยานล้อโต 2 คัน ซึ่งในเมืองไทยมีเพียง ที่ นี่ ที่ เ ดี ย ว มี จั ก รยานให้ เช่ า และจั ด ทริ ป จักรยานเที่ยวอ.เวียงสา เปิดท�ำการ ทุกวัน วันละสองช่วง คือ 09.00 - 11.00 น และ 14.00-16.00 น. สามารถติดต่อเข้าชม ได้โดย โทร. 0 5478 1359

วัดเมืองราม วัดดอนไชยพระบาท

ยามเย็นที่เวียงสา วัดตาลชุม

7

แมน้ำนาน

เฮือนรถถีบ

ไป จ.นาน

2.วัดดอนไชย พิกัด 18.565106, 100.764141 เป็ น วั ด เก่ า แก่ คู ่ เ มื อ ง เวียงสา สร้างด้วยศิลปะเชียงแสน บ้าน ดอนไชย อ.เวียงสา หมู่บ้านที่ยังคงความ เรียบง่ายในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบ เกษตรกรรม สามารถพบเห็นทุ่งนาสอง ข้างทาง มีโฮมสเตย์ และการรวมกลุ่มกัน ทอผ้าเพื่อการอนุรักษ์ ทั้งผ้าลายน�้ำไหล ลายไทลือ้ ลายม่าน ผ้าลายป้อง ลายค�ำเคิบ เป็นต้น ช่างทอผ้าบ้านดอนไชย ยังได้แกะ ลายผ้าซิ่นจากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ น�ำมาทอจนส�ำเร็จ และเรียกชื่อว่า ซิ่นก้อม หนานบัวผัน และซิ่นจกหนานบัวผัน เพื่อ เป็นเกียรติ กับศิลปินที่วาดภาพจิตรกรรม ณ วัดภูมินทร์ อีกด้วย

แมน้ำนาน

101

3

โทร.0 5478 1280 1 ร้พิากนจวน ัด 18.577089, 100.737990 าน โทร.08 5556 6621 2 ร้พิากนโฮะน่ ัด 18.565562, 100.730343 สา โทร.08 7300 7333 3 ร้พิากนภูัด 18.581754, 100.742088 ำผิว โทร.0 5478 1088 4 ร้พิากนอาหารค� ัด 18.568363, 100.752260 ว โทร.0 5405 4609 5 ร้พิากนอาหารเสาแก้ ัด 18.572649, 100.750879 นหมูกะทะ โทร.0 5478 2503 6 ริพิมกน่ัดา18.566458, 100.756318 วยเตี๋ยว มะเก่า โทร.08 5035 8916 7 ร้พิากนก๋ัด 18.133294, 100.150249 Coffee ฮัท โทร.08 9020 2309 8 ร้พิากนกาแฟสด ัด 18.566994, 100.739542 กษ์ กาแฟสด โทร.08 6918 0815 9 ร้พิากนจงรั ัด 18.561024, 100.754101

อ.เวียงสา

รานบานคนขุนเขา พิกัด 18.574571, 100.750530 พิกัด 18.572557, 5 จางนาน วัดบุญยืน 100.750026 อาคารประวัติศาสตร4 สะพานข้ามแม่น�้ำน่าน ที่ชุมชนบ้านป่ากล้วย 2 1026 6 ชุมชนบานปากลวย เฮือนรถถีบ วัดดอนชัย 8 4.ชุ ม ชนบ้ า นป่ า กล้ ว ย พิ กั ด บานกะหลกโฮมสเตย วราภรณผาทอ วัดศรีกลางเวียง

1 กวยเตี๋ยวพรรัตน

101

3.วราภรณ์ ผ ้ า ทอ พิ กั ด วัดดอนไชย 18.563638, 100.762224 เป็นศูนย์ ไป จ.แพร สาธิตและจ�ำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือของ ผ้าทอจากลาย หมู ่ บ ้ า นดอนไชย ชมและเลื อ กซื้ อ จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ ผ้ า ทอลวดลายเฉพาะของเมื อ งน่ า น โดยเฉพาะผ้าทอทีถ่ อดลายจากจิตรกรรม ฝาผนังวัดภูมินทร์ เปิดท�ำการทุกวัน 08:00-17:00 น. โทร. 0 5475 2201, 08 3322 1885 26

วัดนาเหลืองใน

9

พระพุทธรูปไมตะเคียนทอง 1026

จุดเริ่มต้น

18.565628, 100.756668 สามารถปั่น จั ก รยานเลี ย บล� ำ น�้ ำ น่ า น ชมทิ ว ทั ศ น์ สวยงาม สะพานเก่า วิถชี วี ติ เกษตรกรรม มี จุดแวะพักทีห่ อชมวิวเทศบาล ตัง้ อยูบ่ ริเวณ ริมฝั่งแม่น�้ำน่าน โดยจากจุดสูงสุดของหอ ชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพภายใน เขตเทศบาลต�ำบลเวียงสาได้

27


วัดบุญยืน

อาคารประวัติศาสตร์ พระพุทธรูปไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน

5.วัดบุญยืน พิกัด 18.570815, 100.751893 พระอารามหลวง สร้างใน พุทธศักราช 2343 ผู้สร้างคือสมเด็จเจ้าฟ้า อัตถวรปัญโย เจ้าผู้ครองนครน่าน ลักษณะ รู ป ทรงพระอุ โ บสถเป็ น หลั ง คาลดหลั่ น สามชั้น บานประตูไม้สักสลักเป็นรูปเทวดา ประทับยืนอยู่บนช้างเจ็ดเศียร งดงามวิจิตร พระประธานภายในวิหารเป็นพระพุทธรูป ปางประทับยืนเปิดโลกเด่นเป็นสง่า มีเสา พระวิหารขนาดสองคนโอบ ด้านหลังมีเจดีย์ ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นวัดเก่าและศูนย์รวม จิตใจคนเวียงสา 6.อาคารประวั ติ ศ าสตร์ พิ กั ด 18.571024, 100.750974 เดิมเป็นที่ว่าการ อ�ำเภอสา (ในอดีต) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลเวียงสา เป็นอาคาร ไม้สองชั้นที่เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จออกเยี่ยม ประชาชนตามหัวเมืองเหนือ พระองค์ฯ ได้ เสด็จที่อ�ำเภอเวียงสาเป็นแห่งแรก มีการ จั ด แสดงภาพประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเสด็ จ ใน ครั้งนั้น ไว้ที่ชั้น 2 เปิดท�ำการ ทุกวัน เวลา 08:30-16:30 โทร. 0 5478 1681 7.พระพุ ท ธรู ป ไม้ ต ะเคี ย นทอง พิกดั 18.556145, 100.745701 เป็นพระพุทธ รูปไม้ตะเคียนปางประทานพรทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ใน จังหวัดน่าน ตัง้ อยูท่ ี่ ศูนย์วปิ สั สนากัมมัฏฐาน สมเด็จสุญญตวิโมกข์ มีความสูง 8 เมตร 9 นิว้ เป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียงสา

บ้านกะหล๊กโฮมสเตย์

บ้านฅนขุนเขา 28

8.บ้านกะหล๊ก โฮมสเตย์ พิกัด 18.56392, 100.76013 เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง ติดกับแม่น�้ำน่าน เป็นศูนย์เรียน รู้อักษรธรรมล้านนา หรือ “ตั๋วเมือง” และ การอนุรักษ์พันธุ์ปลาโดยการตีกะหล๊กเรียก ปลามากินอาหาร เปิดบริการทุกวัน โดยมี บริการจักรยาน ทีพ่ กั อาหารเช้า และล่องเรือ ไม้เที่ยวชมธรรมชาติ ติดต่ออาจารย์ระดม อินแสง โทร. 08 5029 8029 9. บ้านฅนขุนเขา พิกดั 18.574642, 100.750519 เป็นร้านอาหาร ที่พัก รีสอร์ท กาแฟ เครื่องดื่ม บริการรถเช่า ล่องแพยาง แก่งน�้ำว้าแม่จริม บริการจัดทัวร์ท่องเที่ยว น่าน ทัวร์เดินป่าน่าน ล่องเรือไม้สายน�ำ้ น่าน ตั้งอยู่ที่ 269 หมู่ 3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน โทร. 08 8407 1740

10.วั ด ตาลชุ ม พิ กั ด 18.646953, 100.765746 เป็ น วั ด เก่ า แก่ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ.2344 มีพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนที่สวยงาม ว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปทีง่ ามทีส่ ดุ ในอ�ำเภอเวียงสา วัดตาลชุมยังมีเรือแข่งขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมการแข่ง เรือยาวของจังหวัดทุกปี มีชอื่ ว่า เรือธิดาวารี ตัง้ อยูท่ ี่ ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 11.วัดดอนไชยพระบาท พิกดั 18.663230, 100.771396 ตั้งอยู่บ้านดอนไชยพระบาท หมู่ที่ 7 ต�ำบลนาเหลือง อ�ำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นวัด เก่าแก่สร้างสมัยสุโขทัย มีปชู นียวัตถุ และปูนยี สถาน ส�ำคัญ ได้แก่ พระธาตุ (เจดีย์) รอยพระพุทธบาท หินจ�ำลอง พระเจ้าทันใจ พระสังกัจจายน์ และ พระประธานในอุโบสถ นอกจากนั้นยังมีหอไตร โบราณสร้ า งด้ ว ยไม้ ทั้ ง หลั ง รู ป ลั ก ษณ์ ส วยงาม น่าเยี่ยมชม 12.วั ด เมื อ งราม พิ กั ด 18.667120, 100.772924 ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 38 หมู ่ ที่ 4 บ้ า นเมื อ งราม ต� ำ บลนาเหลื อ ง อ� ำ เภอเวี ย งสา จังหวัดน่าน เป็นทีต่ งั้ ของโรงเรียนพระปริยตั ศิ าสนา ภิพัฒน์วัดเมืองราม ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีประวัติพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง คือ ครูบาสม เคยจ�ำวัดอยู่ที่นี่ด้วย

วัดตาลชุม

วัดดอนไชยพระบาท

วัดเมืองราม

13.วัดนาเหลืองใน พิกัด 18.676640, 100.822122 ตั้งอยู่บ้านนาเหลืองใน หมู่ที่ 1 ต�ำบล นาเหลือง อ�ำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นวัด เก่าแก่วัดหนึ่ง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2391 มีอายุกว่า 165 ปี ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สวยงาม ประดิษฐานอยู่ 14.กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผลิ ต มะไฟจี น อบแห้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พิกดั 18.673346, 100.787262 มะไฟจีนอบแห้ง เป็นผลไม้แห้งของ ฝากเมืองน่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าดอนชัย จึงได้พฒ ั นาการผลิตโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ เพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน มีมะไฟจีนอบ แห้งจ�ำหน่าย และในบริเวณใกล้เคียง มีต้นมะไฟ จีนอายุมากกว่า 100 ปีให้ทา่ นได้เยีย่ มชม สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 6081 5320 15.ศู น ย์ เรี ย นรู ้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ เกษตรทฤษฎีใหม่ พิกัด 18.673907, 100.796661 ในโครงการมี บ ้ า นต้ น แบบ อส.พน. เพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงาน ครบวงจร ในชุ ม ชนระดั บ ต� ำ บล และวิ ส าหกิ จ ชุมชน โดยการส่งเสริมให้ชาวบ้านท�ำการเกษตร ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระบาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 9 ตัง้ อยูท่ ี่ บ้านห้วยม่วง ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน

มะไฟจีนอบแห้ง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 29


วัดภูเก็ต

วัดต้นแหลง

วัดต้นแหลง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวปัว

2.วัดภูเก็ต พิกดั 19.165325, 100.933941 ตัง้ ชือ่ ตามหมูบ่ า้ นเก็ต แต่เนือ่ งด้วยเป็น วัดที่ตั้งอยู่บนเนินสูงซึ่งทางเหนือเรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงตั้งชื่อว่า วัดภูเก็ต หมายถึง วัดที่ตั้งอยู่บนภูบ้านเก็ต เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือหลวงพ่อพุทธเมตตา” องค์ศักดิ์สิทธิ์ วัดภูเก็ตเป็นวัดที่มีอาคารปฏิบัติธรรม และที่พักที่สมบูรณ์แบบทันสมัยที่สุด เรียกว่าโรงแรมธรรมะ (temple stay) เป็นที่รองรับผู้มาปฏิบัติธรรม และมาพักทัศนศึกษา จองที่พัก โทร. 08 9552 4503, 08 4046 9745

พิสูจน์น่อง ที่ปัว-บ่อเกลือ

3.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวปัว พิกัด 19.176922, 100.917094 เป็นแหล่งที่ให้ บริการข้อมูล ข่าวสารท่องเทีย่ วอ�ำเภอปัว พร้อมข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ ว ทีพ่ กั ร้านอาหาร และ มีรถรางคอยบริการนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 400 หมู่ 5 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน โทร. 0 5479 1400 ต่อ 23

ไปอ.เชียงกลาง อ.ทุงชาง อ.เฉลิมพระเกียรติ

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ

ไปอ.หวยโกน ปววัลเลย โรงแรมดอยแกว ไออุนวิว River Side ปว วัดสาน ดอยซิลเวอร ภูรีสอรท เฮือนไมงาม ภิรมยเพลส โฮมสเตยตานงค อ.ปว วัดปรางค าหลวงเทพพญาเลน โฮมสเตยตนแหลง ตนดิกเดียม หอเจ (เจาพอพยาริน) วัดตนแหลง วัดรองแง, บานไทลื้อ โรงเรียนปว โรงแรมปวินทศิลป หมูบานไทลื้อรองแง คาเฟ เดอ ปว 2 โรงแรมขุนปว วัดพระธาตุเบ็งสกัด ที น ่ ป ่ ี ว  1 ครัวดวงเดือน สถานีขนสงปว ครัวตนตาล ชมพูภูคารีสอรท ศูนยบริการนักทองเที่ยปววสบายดีรีสอรท ฮักปวรีสอรท วัดภูเก็ต สวนอาหารเรณู ลำดวนผาทอ โรงแรมลีลาวดี โรงแรมนาน@ปว กาแฟบ านไทลื้อ ครัวคุณกานต อูบแกวรีสอรท ปาปวภูคารีสอรท

6

อุทยานแหงชาติขุนนาน อุทยานแหงชาติดอยภูคา จุดชมวิวดอยภูคา 1256

บอเกลือ วิว รีสอรท 7 อ.บอเกลือ ลานกางเตนท 5 ศาลเจาพอภูคา 4 กรรวีฮิลล บอเกลือสินเธาวภูเขา มอนสายลม โฮมสเตย บอเกลือฟาใส ปลายมางทางรัก

101

ไปอ.ทาวังผา

3

วังศิลาแลง

1.วั ด ต้ น แหลง พิ กั ด GPS 19.188836, 100.906388 สันนิษฐานว่าสร้างประมาณ พ.ศ. 2127 เฟองฟา รีสอรท ผาเกาะน้ำกูน วิหารทรงตะคุ่ม หลังคาลาดต�่ำซ้อนกัน 3 ชั้น ลักษณะ ฟารมเห็ดบานหัวน้ำ เดียวกับบ้านเรือนแบบเดิมของชาวไทลื้อแถบสิบสอง โรงเรียนชาวนา เฮินไทลื้อรีสอรท ปันนา ผนังเจาะช่องหน้าต่าง เล็กๆ เพื่อป้องกันอากาศ หนาวเย็น ประตูทางเข้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก เพื่อให้ แสงแรกของวันสาดส่องมาต้ององค์พระประธาน และเพือ่ 1081 ให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาในวิหาร มุ่งความสนใจไปที่ องค์พระประธาน ทัง้ ยังก่อให้เกิดบรรยากาศสลัว สงบนิง่ เหมาะกับการน้อมจิตสู่สมาธิการ ที่ตั้ง ม.2 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน โทร. 08 9554 9751 30

น้ำตกสะปน

1081

ถนนไปอ.สันติสุข 1081

1. ร้านกาแฟมณีพฤกษ์ พิกัด 19.177102, 100.914693 2. ร้านอาหารปัวภิรมย์ พิกัด 19.175294, 100.908491 3. ร้านส้มต�ำยกครกปัว พิกัด 19.156252, 100.929745 4. ร้านกาแฟกรุ่นไอเกลือ พิกัด 19.150245, 101.154978 5. ร้านกาแฟกลิ่นไอเกลือ พิกัด 19.151052, 101.155413 6. อุ่นไอมาง โฮมสเตย์ พิกัด 19.192808, 101.196868 7. ร้านอาหารหัวสะพานบ่อเกลือ พิกัด 19.152204, 101.154665

ลาว

จุดเริ่มต้น

ไก่ทอดมะแขว่น

บานริมวา ภูฟา น้ำตกหวยหา ไปอ.บอเกลืออ.สันติสุข ศูนยภูฟาพัฒนา

บ่อเกลือ

31


วัดปรางค์

4.โรงเรียนชาวนา พิกดั 19.108506, 100.944050 ฟาร์มสเตย์ที่ล้อมไปด้วยวิว ขุนเขาและทุง่ นาสีเขียว ทีจ่ ะได้สมั ผัสธรรมชาติ ล้วนๆ การกินอยูแ่ บบง่ายๆ ไม่มหี อ้ งน�ำ้ ในตัว ไม่มีแอร์ โดยมีบ้านพักสี่แบบคือ กระโจม หิ่งห้อย บ้านดูดาว บ้านไม้ไทลื้อ และเรือน รจนา มีกิจกรรมเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น การท�ำนา ไถนา ด�ำนา เกีย่ วข้าว ฟาดข้าว และปลูกผักปลอดสารพิษ โทร. 08 9999 7737 5.กาแฟบ้านไทลือ้ พิกดั 19.146229, 100.940612 (หลังร้านล�ำดวนผ้าทอ) ร้าน กาแฟที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ตั้ ง อยู ่ ก ลางทุ ่ ง นา วัดร้องแง มี บ รรยากาศที่ ร่ ม รื่ น สวยงาม รสชาติ กาแฟที่ โ ดดเด่ น เอกลั ก ษณ์ ค นปั ว ตั้ ง อยู ่ ที่ 164 หมู ่ 4 ต.ศิ ล าแลง อ.ปั ว จ.น่ า น โทร.0 5479 2371 โทร. 08 9264 6058

กาแฟบ้านไทลื้อ

ถนนลอยฟ้า

6.วั ด ร้ อ งแง พิ กั ด 19.175670, 100.935822 เป็นวัดไทลื้อ สันนิษฐานว่า สร้างเมือ่ ปี พ.ศ. 2310 ลักษณะสถาปัตยกรรม คล้ายกับวัดหนองบัว มีวหิ ารศิลปะไทยลือ้ เก่า แก่งดงามมาก และได้รบั รางวัลอาคารอนุรกั ษ์ ศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรมดี เ ด่ น ประเภทปู ช นี ย หมู่บ้านไทลื้อร้องแง สถานและวัดวาอาราม ตัง้ อยูท่ ี่ ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 7.หมู ่ บ ้ า นไทลื้ อ ร้ อ งแง พิ กั ด 19.174779, 100.935951 บ้านร้องแง เป็น หมูบ่ า้ นของชุมชนชาวไทลือ้ ทีอ่ พยพมามณฑล ยูนนาน ประเทศจีน ปัจจุบันยังด�ำรงวิถีชีวิต ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของตนเอง ไว้อย่างดี ในหมู่บ้านไทลื้อร้องแง นอกจาก มีวัดร้องแงแล้ว ยังมีบ้านไทลื้อ หอเจ้าหลวง เทพพญาเลน พิพิธภัณฑ์ไทลื้อ การทอผ้า ไทลือ้ ฯลฯ โทร. 0 5468 8111, 08 1111 1580 วัดพระธาตุเบ็งสกัด 8.วั ด พระธาตุ เ บ็ ง สกั ด พิ กั ด 19.178703, 100.917955 เป็นวัดไทลื้อที่ มีวิหารทรงสูง แต่หลังคาจะกดต�่ำแบบช่าง ล้านนา ตามต�ำนานเล่าว่า ความหมายของ เบ็งสกัดคือ สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากบ่อดิน ที่ใช้ไม้แหย่ลงไปแล้วไม้ขาดเป็นท่อนๆ และ มีล�ำแสงเกิดขึ้นน่าอัศจรรย์ 32

อ.บ่อเกลือ

9.วัดปรางค์ (ต้นดิกเดียม) พิกัด 19.183803, 100.914848 เป็นวัดที่มี ต้นไม้แปลกประหลาดที่หันหลังให้แดด หันหน้าเข้าวัด และสั่นไหวทุกครั้งที่มีคน มาแตะสัมผัส มีอายุกว่า 100 ปีแล้ว ภายใน วัดมีพระธาตุบุญนาค ทรงลังการะฆังคว�่ำ เป็นที่เคารพบูชาของคนในต�ำบลปัว 1 0 . อุ ท ย า น แ ห ่ ง ช า ติ ด อ ย ภู ค า พิ กั ด 19.200254, 101.080615 ตั้งอยู่บนเส้นทาง ปัว - บ่อเกลือ เป็น เทือกเขาสลับซับซ้อน มีต้นไม้หายากที่ พบได้เฉพาะที่นี่คือ ต้นชมพูภูคา ซึ่งจะ ออกดอกบานเฉพาะในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ เท่ า นั้ น ส� ำ หรั บ นั ก ปั ่ น น่ อ งเหล็ ก เส้นทางนี้เหมาะส�ำหรับมาท้ า พิ สู จ น์ อี ก เส้ น ทางหนึ่ ง โดยเฉพาะถนนลอยฟ้ า ทีท่ า้ ทาย โทร. 0 5473 1362, 0 5470 1000 11.อ�ำเภอบ่อเกลือ พิกดั 19.150237, 101.154771 จากอ� ำ เภอปั ว ใช้ เ ส้ น ทาง หมายเลข 1256 ข้ามภูเขาสูงที่เป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมต้นชมพูภูคา หนึง่ เดียวในประเทศไทย ผ่านถนนลอยฟ้า มาถึง อ.บ่อเกลือ อ�ำเภอเล็กๆ ในหุบเขา ซึ่งมีบ่อเกลือภูเขา เกลือสินเธาว์โบราณที่ สืบทอดการท�ำมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ นอกจาก เกลือที่ขึ้นชื่อแล้ว ที่นี่ยังมีเชฟชาวบ่อเกลือ ที่ไปฝึกฝีมือการท�ำอาหารจากต่างประเทศ และกลั บ มาท� ำ อาหารรอคอยนั ก ชิ ม อยู ่ ในหุบเขาแห่งนี้ ที่ บ่อเกลือ วิว รีสอร์ท (โทร. 0 5477 8140) อาหารแนะน� ำ คือ ไก่ทอดมะแขว่น ซึ่งน�ำเอามะแขว่น สมุนไพรที่ถือว่าเป็น King of Herb ของ ภาคเหนือ มาผสมกับเกลือของบ่อเกลือ คลุกกับไก่บ้าน เป็นไก่ทอดมะแขว่นที่ใคร มาก็ต้องมาชิม 12.ศู น ย์ ภู ฟ ้ า พั ฒ นา พิ กั ด 19.024684, 101.204861 เป็นโครงการ ส่ ว นพระองค์ ใ นสมเด็ จ พระเทพรั ต น ราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี เมื่ อ ครั้ ง เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ อ.บ่อเกลือ ทรงเห็น ความยากล�ำบากของราษฎร จึงทรงจัด ตั้ ง โครงการนี้ ขึ้ น มาเพื่ อ เป็ น ต้ น แบบใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้าน การเกษตร การส่ ง เสริ ม การตลาดของ ผลิตผล การส่งเสริมอาชีพ การท่องเที่ยว และการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โทร. 08 9216 6144, 0 5471 0610 33


บานหวยพาน

พิกัด 19.360079, 100.837745

เก็บตะวันทีเ่ ชียงกลาง อ� ำ เภอเชี ย งกลางเป็ น เมื อ งเล็ ก ๆ ทาง ตอนเหนือของจังหวัดน่าน มีธรรมชาติที่ สมบูรณ์ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะกับ การปัน่ จักรยานท่องเทีย่ ว ทีส่ มี่ มุ เมืองของ เชียงกลางมีพระธาตุที่ชาวเมืองให้ความ เคารพนับถือ

พระธาตุดอนแก้ว

โทร 0 5479 7044 พิกัด 19.354210, 100.864896

ปลายนาน รีสอรท

โทร 08 1998 3719พิกัด 19.329128, 100.868346

ภูพิมพรีสอรท

โทร 08 9756 7481 พิกัด19.318776, ครัวนฤมล 100.863292 โทร 0 54797060

โทร 08 9552 1505 พิกัด 19.330661, 100.871312

วัดกลาง

19.309496, 100.861906

พิกัด 19.309151, 100.861567

พระธาตุดอนแกว พิกัด 19.332255, 100.901878

พิกัด 19.328844, 100.882963

พระธาตุดอยแกว พิกัด19.311144, 100.862722 พิกัด 19.318807, 100.857235 รัชดาคาเฟ กวยเตี๋ยวคุณเกษ

รานอาหารสี่ใบเถา พิกัด 19.307220, 100.862753

จุดเริ่มต้น

รานอองตอง By ระเบียงดาว โทร 090 956 3353 พิกัด 19.304599, 100.857674

1.พระธาตุ ด อนแก้ ว พิ กั ด 19.332783, 100.901366 ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของอ�ำเภอเชียงกลาง เป็นพระธาตุเก่าแก่ประจ�ำต�ำบลพระธาตุ เคยมีการขุดค้นพบพระพุทธรูปเชียงแสน ทีม่ อี ายุนบั พันปี เป็นทีเ่ คารพสักการะของ ชาวเชียงกลาง 2.พระธาตุ ด อยแก้ ว พิ กั ด 19.318779, 100.857214 เป็นพระธาตุ ประจ�ำต�ำบลเปือ ตัง้ อยูบ่ า้ นป่าแดง ต.เปือ ตรงลานพระธาตุ จ ะสามารถมองเห็ น ทุ่งนา ที่ท�ำกินของชาวต�ำบลเปือ

เอื้องดอยรีสอรท

ไรจุฑามาศรีสอรท

ราน 4d Coffee

โทร 08 7719 6293 พิกัด 19.304013, พิกัด19.291542, 100.861184 100.854297 โรงพยาบาลเชียงกลาง

วัดหนองแดง

ตลาดสดเทศบาล

The Jungle

พิกัด 19.288130, 100.866104

แสงทองรีสอรท

พิกัด 19.288098, 100.869244

พระธาตุศรีบัวแบง พิกัด 19.295733, สะพานสายรุง 100.881732

พิกัด 19.292351, 100.889393

รานบานนอยหนา

โทร 08 5694 9596 พิกัด 19.282158758871, 100.85429518358

พระธาตุจอมกิตติ

พิกัด 19.270661, 100.828354 101

พระธาตุดอยแก้ว

1080

แมน้ำนาน อางเก็บน้ำเลียบ

พิกัด 19.250521, 100.861069

แกงสะมาเกาเบั้ง

พิกัด 19.226452, 100.822360

34

35


พระธาตุจอมกิตติ

พระธาตุศรีบัวแบ่ง

3.พระธาตุ จ อมกิ ต ติ พิ กั ด 19.270619, 100.828364 ตั้ ง อยู ่ ท าง ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของอ� ำ เภอ เชียงกลาง เป็ น พระธาตุ เ ก่ า แก่ ป ระจ� ำ ต�ำบลพระพุทธบาท ที่บรรจุพระธาตุส่วน เส้ น พระเกศาของพระพุ ท ธเจ้ า เป็ น ที่ เคารพของชาวเชียงกลาง วัดหนองแดง

วัดกลาง

แก่งสะม้าเก้าบั้ง

อ่างเก็บน�้ำเลียบ

36

4.พระธาตุ ศ รี บั ว แบ่ ง เทพ มงคล(ธาตุวัดคาว) พิกัด 19.295607, 100.881768 เป็นพระธาตุเก่าแก่ประจ�ำ ต�ำบลเชียงกลาง เป็นทีเ่ คารพของชาวบ้าน สร้างในแบบเจดีย์ทรงระฆังคว�่ำ ตั้งอยู่ที่ บ้านเจดีย์ ต�ำบลเชียงกลาง จ.น่าน

ทิวทัศน์ในแสงทองรีสอร์ท

5 . วั ด ห น อ ง แ ด ง พิ กั ด 19.303830, 100.854082 เป็นวัดไทลื้อ สร้างโดยชาวไทลือ้ กับชาวไทพวน มีชอ่ ฟ้า เป็นนกหัสดีลิงค์ และตัวอุโบสถตกแต่ง ด้วยลวดลายน�้ำหยาด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของชาวไทลื้ อ ตั้ ง อยู ่ ที่ บ ้ า นหนองแดง ต�ำบลเปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 6.วัดกลาง พิกัด 19.328936, 100.882869 เป็นวัดซึ่งมีประวัติความ เป็นมาอันยาวนาน เป็นที่สักการะของ ชาวบ้าน มีพระพุทธรูปหลวงพ่อขาว ซึ่ง เป็ น พระพุ ท ธรู ป ศิ ล ปะล้ า นนา มี อ ายุ มากกว่า 300 ปีมาแล้ว นอกจากนี้ยัง สร้างด้วยวิหารแบบล้านนา มีจิตรกรรม ฝาผนังเรื่องหงส์หินและเรื่องราวการเผา เมืองน่าน ตัง้ อยูท่ ่ี ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 7.แก่ ง สะม้ า เก้ า บั้ ง พิ กั ด 19.226441, 100.822535 เป็ น แก่ ง ที่อยู่ในแม่น�้ำน่าน มีโขดหินมากมาย มี ทัศนียภาพสวยงาม เป็นธรรมชาติ เหมาะ กับการล่องแก่ง ตั้งอยู่ที่บ้านตึ๊ด ต�ำบล พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน 8.อ่ า งเก็ บ น�้ ำ เลี ย บ พิ กั ด 19.250858, 100.861444 ตั้งอยู่ที่บ้าน ดอนแท่น หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลเชียงคาน ห่างจาก ที่ว่าการอ�ำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร เป็น อ่างเก็บน�้ำที่เป็นป่าอนุรักษ์ของชาวบ้าน บริ เวณรอบๆ อ่ า งร่ ม รื่ น ไปด้ ว ยป่ า ไม้ ธรรมชาติ

9.สะพานสายรุ้ง พิกัด 19.292517, 100.889504 เป็นสะพานสีรุ้งข้ามล�ำห้วยกอน โดยชาวบ้านเชียงโคมได้ชว่ ยกันปรับพืน้ ทีแ่ หล่ง อนุรักษ์พันธ์ุปลาห้วยน�้ำกอน ให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวคลายร้อนแห่งใหม่ของชาวอ�ำเภอ เชียงกลาง และมีบริการแพนั่งเล่นคลายร้อน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (มีนาคม-เมษายน) 10.ฟาร์มแสงทอง พิกัด 19.287998, 100.869162 ตั้ ง อยู ่ ใ นแสงทองรี ส อร์ ท มี บรรยากาศโรแมนติก โอบล้อมด้วยธรรมชาติ และขุนเขา มีบริการรถจักรยานและเส้นทาง จั ก รยานส� ำ หรั บ ผู ้ เข้ า พั ก สามารถชมและ เรียนรูว้ ถิ เี กษตรอินทรีย์ ชิมอาหารจากผักปลอด สารพิษ ชมวิถีชีวิตชุมชน ท�ำบุญใส่บาตร และ ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติทุ่งนาทิวเขาเชียงกลาง โทร. 0 5479 7555

สะพานวัดใจ สะพานแขวนสูงเหนือล�ำน�้ำ รอการวัดใจจากผู้มาเยือน กิจกรรมที่ห้วยพ่าน

11. บ้านห้วยพ่าน พิกัด 19.360079, 100.837745 บ้านห้วยพ่านเป็นต้นแบบชุมชน ที่มีการจัดการศึกษาโดยชุมชน มีโรงเรียนดิน ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่ใครมาเที่ยวต้องเยี่ยมชม เป็นชุมชนการเรียนรู้ที่มีการเรียนการสอนให้ เด็กน�ำหน้า ผู้ใหญ่เดินตาม โดยมีสองข้างทาง คือขุนเขา ผู้คนอยู่กันโดยมีวิถีชีวิตสอดคล้อง กับธรรมชาติ บ้านห้วยพ่านตั้งอยู่ในธรรมชาติ ที่สมบูรณ์ มีล�ำน�้ำน่านให้ล่องแพ นักท่องเที่ยว สามารถท�ำกิจกรรมนั่งแพ ด�ำน�้ำ ให้อาหาร ปลา ขีจ่ กั รยาน เดินป่า และเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ชุมชน ชาวลัวะ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม งดงามด้วย วิวทิวทัศน์นาขั้นบันไดในช่วงฤดูฝน มีบริการ ที่พักโฮมสเตย์ และสถานที่กางเต้นท์ ติดต่อ เทีย่ วห้วยพ่านได้ที่ ผญ.สมบูรณ์ 09 5289 6053 ป้าเพ็ญ 06 3893 7260

37


กติการ่วมสนุก

“จิตอาสา ลดโลกร้อน”

4.

รับของที่ระลึก “ขวดน�้ำดื่ม IGreen ICare”

ถ่ายรูปการท�ำกิจกรรมอาสาลดโลกร้อน “IGreen ICare” ในข้อ 3 ของท่านพร้อม จักรยานคู่หู จ�ำนวน 1 ภาพ แล้วแชร์ใน Facebook ของตนเอง

1. เพียงท่านเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน มารับคู่มือที่ ททท. 2. เลือกเส้นทางปั่นจักรยานในคู่มือ “Bike Green Love แพร่-น่าน”

เพียง 1 เส้นทางจากจ�ำนวน 8 เส้น (แพร่ 4 เส้นทาง, น่าน 4 เส้นทาง)

. จัดส่งรูปภาพการท�ำกิจกรรมอาสาลดโลกร้อน “IGreen ICare” และรายละเอียด ต่างๆ ในข้อ 4 พร้อมแจ้งชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อรับของที่ระลึกจาก ททท. โดยสแกน QR Code หรือเพิ่มเพื่อน Line : @tatphrae จากปกหลังคู่มือเส้นทาง จักรยาน “Bike Green Love แพร่-น่าน” หรือเดินทางมารับด้วยตนเอง ที่ ททท.ส�ำนักงาน แพร่ (ส�ำนักงานอยู่ตรงข้ามส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ พิกัด 18.148910, 100.145380 โทร. 0 5452 1127)

3. เลือกกิจกรรมท่องเที่ยวสีเขียวในชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “IGreen ICare”

6.

ผู้ที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ ณ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน ต้องปั่นเส้นทางที่อยู่นอกภูมิล�ำเนา ตนเอง จึงจะสามารถแลกรับของที่ระลึกได้

ส�ำนักงานแพร่ และศูนย์บริการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน หรือดาวน์โหลด Application : Go2 Phrae-Nan

ในระหว่างเส้นทางจักรยาน อย่างใดอย่างหนึ่ง เพียง 1 อย่าง อาทิเช่น

7.

เข้าพักโรงแรมสีเขียว(Green Hotel) และร่วมกิจกรรมลดโลกร้อน ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ที่ใช้วัสดุรีไซเคิลหรือ ลดการใช้โฟม แวะท� ำ กิ จ กรรมเดิ น ทาง ท่องเทีย่ ว ลดโลกร้อน เช่น นั่งรถราง, นั่งสามล้อ , นั่งเกวียน, ล่องแพฯลฯ อาสาปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว คัดแยกขยะใน แหล่งท่องเที่ยว

ใช้ถุงผ้าช้อปปิ้งลด การใช้ถุงพลาสติก

ขอสงวนสิทธิ์รับของที่ระลึก “ขวดน�้ำดื่ม IGreen ICare” จ�ำกัดท่านละ 1 ชุด (เฉพาะ 200 ท่านแรกเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 – 15 กันยายน 2560 หรือจนกว่า ของที่ระลึก 200 ชิ้น จะหมด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.ส�ำนักงานแพร่ โทร. 0 5452 1127 ,0 5452 1118

เลือกเส้นทาง ท่องเที่ยวสีเขียว ในชุมชนอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม เติมน�้ำใส่ขวด ลดการใช้ขวด พลาสติก

เลือกซื้อ/ใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในการบริการท่องเที่ยว เช่น น�้ำดื่มสมุนไพร ,ไวน์ผลไม้ หิ้วปิ่นโตท่องเที่ยว ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ชิมอาหาร/จิบกาแฟ จากร้านอาหารที่ใช้ภาชนะบรรจุอาหารลดโลกร้อน เช่น แก้ว/ถ้วยชาม ท�ำจากชานอ้อย, ใบตอง ฯลฯ หรือกิจกรรมอาสาลดโลกร้อนอื่นๆ นอกจากตัวอย่างนี้ 38

5

ขวดน�้ำ IGreen ICare ขาจับ ขวดน�้ำ

ถุงผ้า

แชะแล้วแชร์

แลกขวดน�้ำทั้งเซ็ต

หมดแล้วหมดเลย 39


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานแพร่

2 ถ.บ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร. 0 5452 1127 โทรสาร 0 5452 1119 Email : tatphrae@tat.or.th Facebook Fanpage : TAT Phrae Line: @tatphrae

คู่มือเส้นทางจักรยานแพร่ น่าน  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่

คู่มือเส้นทางจักรยานแพร่ น่าน  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่

Advertisement