Page 1

เน‘


เน’


เน“


ÁÕâÍ¡ÒÊàÁ×èÍã´.. ÁÒ㪌¨Ñ¡ÃÂÒ¹´ŒÇ¡ѹ หลายคนหลายเสียงบอกวาขณะนี้ วงการจักรยานคึกคักขึ้น เมื่อหัน มองรอบขาง ตัวเองก็รูสึกเห็นดวยกับคำกลาวนี้ เพราะบอยครั้งที่เดินทาง ไปตามถนนเสนตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ยามเมื่อมองไปตาม ไหลทาง มักจะพบเห็นผูคนใชจักรยานเพื่อการสัญจร การเดินทางเพื่อการ ทองเทีย่ ว หรือออกกำลังกายกันมากขึน้ อีกทัง้ แวดวงผูป ระกอบการจำหนาย จักรยาน มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงจักรยานยี่หอดังๆ ถูกนำเขามา จำหนายอยางหลากหลาย แมจะยังหางไกลจากจำนวนผูใชรถยนตหรือ มอเตอรไซคมากนัก แตนับไดวามีผูใชจักรยานมากมายขึ้นกวาเดิมหลาย เทาทีเดียว ประเภทของจักรยานที่ถูกผลิตออกมาตางมีความหลากหลาย เพื่อนำ ไปใชงานในลักษณะที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนเสือหมอบ เสือภูเขา รถพับ รถมินิ หรือจักรยานเพื่อการเดินทางไกลอยางจักรยานทัวริ่ง (Touring Bike) ซึ่งสารสองลอไดนำเรื่องราวเกี่ยวกับจักรยานชนิดนี้มาแนะนำใหอานกัน อยางไรก็ตาม จักรยานแตละประเภทนั้น ยังสามารถนำมาปรับแตง ใหเหมาะสมกับการใชงานขามชนิดกันไดเชนเดียวกัน ขึน้ อยูก บั ผูใ ชจกั รยาน และการเลือกอุปกรณทเี่ หมาะสม เพือ่ การใชงานตามความถนัดของแตละคน เราจึงสามารถใชจักรยานคูใจเพื่อการเดินทางไดอยางลงตัว โดยไมจำเปน ตองซื้อใหมเสียทุกครั้งไป ในเดือนพฤษภาคมเปนตนไป เริ่มเขาสูชวงเวลาอากาศรอน นักปน ผูรักการเดินทางทุกทาน ควรเตรียมตัวสำหรับการเดินทางดวยจักรยานให เหมาะสม เพื่อปองกันตัวเองจากความรอน และไมลืมที่จะดื่มน้ำอยูเสมอ ใหเพียงพอกับความตองการของรางกายดวยนะครับ บรรณาธิการสารสองลอ

สารสองลอ ไดรบั การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

นักปนบนปก.. ธนกฤต พันธจารุนิธิ (ตี้) สมาชิก Suanlaung 2009 Cyclist Club ภาพ ZangZaew SnapRider

สารสองล อ ฉบับที่ ๒๓๙ / พฤษภาคม ๒๕๕๔ ISSN ๑๕๑๓-๖๐๕๑

แวดวงสองลอ......................................................... ๕ ปนไปกินชิมอาหารอรอย..ราชวัตร......................... ๘ ขาออนซอมจักรยาน............................................... ๙ ปนตามรอยสกุลบุนนาค........................................ ๑๐ ปนชมกรุง สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี..................... ๑๑ ปฏิทินทริป.............................................................๑๒ จักรยานเพื่อการเดินทางไกล................................ ๑๓ Fitness Lifestyle 3................................................ ๑๖ สรุปทริป ปนไปกิน ชิมอาหารอรอยบางลำภู...... ๑๘ สรุปทริป รุงอรุณแหงสยาม ๑๕๐ ป..................๒๐ สรุปทริป เที่ยวตลาดน้ำนครเนื่องเขต................ ๒๒ กรองน้ำยามเดินทาง............................................ ๒๔ ฝกบัวอาบน้ำแบบพกพา!!.................................... ๒๕ ความยากของการเดินทางโดยลำพัง ๑............... ๒๖ เชิงชางหนึ่ง ตอน ตกแตงรถ.............................. ๒๘ สินคาสมาคมฯ....................................................... ๓๐ เพลงจักรยานสมาคมฯ......................................... ๓๑

สนใจสมัครสมาชิกสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย เพื่อสิทธิพิเศษในการรวมกิจกรรมและรับสารสองลอฟรี สมาชิกรายป ๒๐๐ บาท ( ต่ำกวา ๑๕ ป ๘๐ บาท) สมาชิกตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท ติดตอไดที่ โทร. ๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗ หรือสมัครออนไลนไดที่ http://www.thaicycling.com/member เจาของ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ผูพิมพผูโฆษณา มงคล วิจะระณะ บรรณาธิการ วรวุฒิ วรวิทยานนท กองบรรณาธิการ นัทติยา วิริยวัฒน, กัญญพัฒน บัณฑุกุล, นนลนีย อึ้งวิวัฒนกุล ประสานงานและบัญชี วิภาดา กิรานุชิตพงษ สมาชิก สุทธิชัย สุศันสนีย พิมพที่ บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จำกัด โทร. ๐๒-๒๑๔-๔๖๖๐, ๐๒-๒๑๔-๔๓๗๐ โทรสาร ๐๒-๖๑๒-๔๕๐๙ สำนักงาน สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ๘๔๙/๕๓ จุฬาซอย ๖ ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗, ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๐ โทรสาร ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๑ เวบไซต www.thaicycling.com Fan Page: facebook.com/TCHAthaicycling อีเมล tchathaicycling@gmail.com


öùø ¡ÔâÅàÁμà ¨Ò¡¡ÃØ§à·¾Ï ÊÙ‹ÅÓ»Ò§

¤ÒÃÒÇÒ¹ÊͧŌÍËÇÁ¤×¹μŒ¹ÅÒ¹ÊÙ‹»†Ò

การทองเทีย่ วแหงประเทศไทยสำนักงานนครนายก โดยนายบูรณศักดิ์ ฤกษสำรวจ ผูอ ำนวยการสำนักงาน ขอเชิญชวนนักปน ทุกทานรวมกิจกรรมโครงการ “ปน ไป ปลูกไป ดวยใจรักษสิ่งแวดลอม” เสนทางกรุงเทพมหานคร-ปราจีนบุรี/อุทยาน แหงชาติทับลาน ในวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ รวมกับสาริกาแอดเวนเจอรพอยท อุทยานแหงชาติ ทับลาน และสมาคมการทองเที่ยวปราจีนบุรี เพื่อ ปลูกจิตสำนึกใหนกั ทองเทีย่ วเกิดการอนุรกั ษทรัพยากร การทองเทีย่ ว ประชาสัมพันธแหลงทองเทีย่ วและสถานที่ สำหรับจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ ออกเดินทางโดยขบวนรถไฟสายตะวันออก หัวลำโพง-ปราจีนบุรี ทองเทีย่ วในเขตตัวเมืองปราจีนบุรี ชมตึกเกาสมัยรัชกาลที่ ๕ ตึกเจาพระยาอภัยภูเบศร วันที่สองฐานกิจกรรม ยิงแมนๆ เพื่อฝากตนลานคืนปา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ๐-๓๗๓๑-๒๒๘๒, ๐-๓๗๓๑-๒๒๘๔ หรือ www.tat8.com ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ระยะทางที่จะถายทอดประสบการณชีวิตของ วัยรุน กลุม หนึง่ กับการเดินทางดวยจักรยานสูจ ดุ หมาย เพียงหนึง่ เดียวทีพ่ วกเขาและเธอตองปน ไปใหถงึ เพราะ.. “จุดหมายนั้นไมสำคัญเทาระหวางทาง” ผลงานกำกับของ เกรียงไกร วชิรธรรมพร ที่ นำพาหนุมๆ วงออกัสและเหลาผองเพื่อนบนเสนทาง มิตรภาพเพื่อพิสูจนความเปนเพื่อนแทนของ นัท ตอย ขาว โป และกี เพือ่ นสนิทสมัยมัธยมปลาย ทีไ่ ปบนบาน ไวกับพระธาตุลำปางวา หาก “นัท” สอบเอ็นทรานซ ติดที่นี่ ทั้ง ๕ คน จะปนจักรยานจากกรุงเทพฯ ขึ้น ไปยังลำปางเพื่อเปนการแกบน! สองป ผ า นไป เมื่ อ นั ท สามารถสอบติ ด คณะ มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในลำปาง ทั้ง ๕ คน รวมถึง “บาส” เพื่อนเกาสมัยมัธยมอีกคนของนัท จึงตอง กลับมารวมตัวกันปนจักรยานเปนระยะทางไกล เพื่อ แกบนใหสำเร็จ โดยตลอดเสนทาง ทั้ง ๖ คน ตองพบ กับเหตุการณ อุปสรรคมากมายที่ถาโถมเขาใส จะมี แตเพียง “มิตรภาพ” เทานั้นที่จะเชื่อมโยงทุกคน ไปไดตลอดเสนทาง เพื่อนไมเกา จะเปนหนึ่งในภาพยนตรไทยที่ ชวยกระตุน ความสนใจใหกบั การเดินทางดวยจักรยาน โดยจะเขาฉายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคมนี้


»˜›¹ä»´Ù˹ѧ¨Ñ¡ÃÂÒ¹ Shakariki (Êԧˏ¹Ñ¡»˜›¹)

กิจกรรมพิเศษวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตรสกาลา ซึ่งทางกลุม “กรุงเทพฯ เมืองจักรยาน” โดยมี Bike Xenger, a day foundation และคายภาพยนตร จะจัดใหมีการฉาย ภาพยนตรเรื่อง Shakariki หรือ สิงหนักปน ซึ่งเปนภาพยนตรที่สรางขึ้นจากหนังสือการตูนเกี่ยวกับจักรยาน ผลงานการวาดของ “มาซาฮิโตะ โซดะ” สรางความฮือฮามาแลวในฉบับแปลไทยเมือ่ หลายปกอ น สำหรับภาพยนตรนน้ั .. นำแสดงโดยสมาชิกกลุมศิลปน D-Boys ที่มี ยูยะ เอนโดะ รับบทเปน “เทรุ” เด็กบานนอกผูมุงมั่นแตจะพิชิตเนินดวยจักรยาน จนกลายมาเปน ความพยายามในการผลักดันใหชมรมจักรยานที่หยุดชะงักไปกลับคืนชีพ ขึ้นมาใหม! ภายในงานจะมี กิ จ กรรมหลายอย า ง พร อ มทั้ ง จำหน า ยสิ น ค า จักรยานราคาพิเศษ และบัตรราคา ๑๐๐ บาททุกใบมีสิทธิ์ลุนจักรยาน ฟกซเกียรอีกดวย รายไดจากทั้งหมดหลังจากหักคาใชจาย จะนำไปเขา โครงการ “บุญ Bike” เพื่อเตรียมจัดหาจักรยานใหนองๆ ในตางจังหวัด สำหรั บ ผู ป น จั ก รยานมาเข า ชม มี พื้ น ที่ จ อดจั ก รยานปลอดภั ย จำนวน ๓๐๐ คันพรอมผูดูแล สำหรับผูที่สนใจจองบัตรชมภาพยนตรสามารถ ติดตามรายละเอียดไดที่โทร. ๐๘๗-๗๐๑-๕๑๕๑ หรือเวบไซต http:// www.facebook.com/bkkbike

ªÇ¹»˜›¹ àÅÒÐàÅÕéÂÇà·ÕèÂǪØÁª¹ ¤¹·ÓºÑé§ä¿

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ชวนรวมกิจกรรมปนเที่ยวชุมชน ชมคนทำบั้งไฟ ในวันศุกรที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พรอมเรื่องราวและความเปนมาของการทำบั้งไฟและ ประเพณีที่สืบตอกันมา พรอมทั้งสาธิตการทำไฟหมื่น บั้งไฟแสน ชมการประกวดเซิ้ง อันเปนสัญลักษณงานบุญ บั้งไฟยโสธร เยือนชุมชนเมืองเกาบานสิงหทา ชมบานโบราณ การทำปลาสม ลอดชองของฝากชื่อดังเมืองยโสธร ผูรวมกิจกรรมจะไดรับเสื้อยืดที่ระลึก งานนี้มีรถตำรวจทองเที่ยวนำ รถพยาบาล รถขนจักรยาน และรถบริการ เต็มที่ ลงทะเบียนเขารวมงานและดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมไดที่ http://www.ubonmtb.com หรือ http: //www.tatubon.org

àÇÔÅ´äº¤ ແ´ÊÒ¢ÒãËÁ‹«ÍÂÍØ´ÁÊØ¢

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ชาวสุ ขุ ม วิ ท ในย า นอุ ด มสุ ข บางนา และศรี น คริ น ทร เมื่ อ บริ ษั ท เวิลดไบค จำกัด ไดทำการเปดรานสาขาใหมขึ้นที่ บริ เวณปากซอยอุ ด มสุ ข ๔๗ แขวงบางจาก เขต พระโขนง ตั้ ง แต ช ว งวั น ดี วั น ฉลองสงกรานต เ ดื อ น เมษายนที่ผานมา ภายในมีสินคาจักรยาน GIANT พรอมอะไหลและอุปกรณแบรนดดังมากมาย และยัง มีบริการซอม เปลี่ยนอะไหล ประกอบจักรยาน แบบ ครบวงจร เยี่ยมชมไดทุกวัน ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. สอบถามรายละเอี ย ดได ที่ โ ทร. ๐๒-๗๔๖-๖๘๖๑ และ ๐๒-๗๔๖-๕๘๑๗


ô-õ ÁÔ¶¹Ø Ò¹ òõõô àªÔÞËÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ “«‹ÍÁ¨Ñ¡ÃÂÒ¹à¾×Íè ¹ŒÍ§áÅÐËÇÁ»˜¹› 㹨ѧËÇÑ´ÍØ·ÂÑ ¸Ò¹Õ”

โดยสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และชมรม จักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี สองวันเต็มอิ่ม นอกจากจะไดรวมทำบุญกับกิจกรรมซอมจักรยานเพื่อนองๆ ในจังหวัดแลว ยังไดรวมปนจักรยานเยี่ยมชมสถานที่นาสนใจตางๆ ในจังหวัดอีกดวย คาสมัครรวมกิจกรรมทริป ๘๐๐ บาทสำหรับสมาชิกสมาคมฯ และ ๑,๐๐๐ บาทสำหรับบุคคลทั่วไป มีที่พักหนึ่งคืนพรอมอาหาร ๔ มื้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครไดที่ โทร. ๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗, ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๐ หรือที่ www.thaicycling.com

ÃÒ¹ÒÁÊÁÒªÔ¡ãËÁ‹ áÅмٌμ‹ÍÊÁÒªÔ¡ã¹à´×͹ÁÕ¹Ò¤Á òõõô 1 897 1461 2306 3019 3267 3371 3483 3674 4368 4405 4484 4542 4650 4652 4731 4820 4875 4879 4952 4960 4980 5027 5134 5218 5219 5222 5227 5231 5232 5519 5520 5521

น.ท.ประยุทธ เทศวิศาล ร.น. นายเกษม มงคลวัฒน นายธีระยุทธ ผลาขจรศักดื นายประพัทธ โรจนกุล นายสมบูรณ วงศพลาย นายสมศักดิ์ เงินชูศรี นายบุญชัย เตียวมรกฎ ส.อ.ฉลาด สงเคราะหสุข นายจรัญ ภูทวี นายพิมล โรจนพัวพันธ ร.ต.วีระ ปานทอง นายวสันต เจียมพุดซา นายเจตพร พานรักษ นางวิลาสินี รัตนาภินันทชัย นายศรัณน รัตนาภินันทชัย นายพิเชฎน อินทรอักษร นายบุญธรรม พานรักษ นายปยวิทย เอนกเวียง น.ส.กรรณิการ ทรัพยประเสริฐ นายพิบูลย มนัสผล จ.ส.อ.อิทธิพล เวียงสิมา ด.ญ.สุภากร ศุภผลถาวร นางคิม วองวทัญู นายสหาย ณ นคร นายชูชาติ กิจฉวี นายศักดิ์ชัย พลอยวนิชชา น.ท.ศิริวัฒน ราษฎรลือ นายสมยศ เจตเกษตรการณ นางสาวกฤตนัตตา หนูไชยะ นายพิเชษฐ กองเกาะ นายฉัตรชัย ปยะพันธ อัศววรานันท นายชวลิต นายอิษฎนันทน สัมพันธรัตน

ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ตออายุ ใหม ใหม ใหม

5522 5523 5524 5525 5526 5527 5528 5529 5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539 5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 5547 5548 5549 5550 5551 5552 4924

นางสาวกฤษณา ไชยพลบาล ใหม นายเกียรติพงษ จรณะหุต ใหม นายกุศล ฉับจันทึก ใหม นายวิชาติ วิโย ใหม นายเบญจามินทร ฮูเบอร ใหม นายอนุรักษ เปลี่ยนศิริ ใหม น.ส.นิชา รักพานิชมณี ใหม นายธนากร ธนะกิตติกุล ใหม น.ส.จุฑาทิพ พินทอง ใหม นายรัตนกร กุลบุญ ใหม นายเทอดศักดิ์ วาทิน ใหม นายชยานนท มีมารยาท ใหม นายวิฑูรย โชคเฉลิมวัฒน ใหม นายวรวุฒิ โพเย็น ใหม นายมงคล เหมือนเนตร ใหม นายภัทรชัย จุฑามาศ ใหม นายดิเรก พงศสุพพัต ใหม นายประทีป จันทรแสง ใหม วาที่ ร.ต.หญิง วรัชญา วงศเมสสิยาห ใหม นายกฤตสพน ปุกหุต ใหม นายพินิจ สุปรีดานุวัฒน ใหม นายจรินทร ศิกสมัต ใหม น.ส.ลลัญชนา ศาสตรหนู ใหม นายฤทธิ์ พรอมพิชาญ ใหม นางรสสุคนธ สุดสวนศรี ใหม นายสุริยา พรมพล ใหม นายพงษปกรณ สุวรรณอินทร ใหม นายกฤตณัฐ เนียมยิ้ม ใหม น.ส.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ ใหม นายกวีพจน เดชสุวรรณ ใหม นายพิสิษฐ แสนอุดมโชค ใหม นายมนตชัย พึ่งเกษม ตลอดชีพ


รหัสทริป ๔๘๔ • วันศุกรที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ • เวลา ๑๙.๐๐ น.

Êí

»˜›¹ä»¡Ô¹ªÔÁÍÒËÒÃÍËÍÂ.. ÃÒªÇÑμÃ

าหรับทุกทานที่รักการออกกำลังกาย แตไมมี ขากลับ ราชวัตร » เลียบทางรถไฟ » สวนจิตรลดา » เวลามารวมปนสำหรับทริปกลางวัน หรืออาจ ยมราช » ถนนเพชรบุรี » ผานโลตัส » กลับถึงสมาคมฯ จะเนื่องจากบางทานไมชอบแดดรอน หรือบางทาน ระยะทางโดยประมาณ ๔๐ กม. อาจจะตองใชวนั หยุดยาวอยูก บั ครอบครัว นอกจากเปน ¡ÒÃàμÃÕÂÁμÑÇ ทริปปนยามค่ำที่ไดออกกำลังกาย ตบทายดวยการ ๑. ตองตรวจเช็คสภาพรถใหพรอมใชงาน แวะหาของอรอยทานกอนกลับบานแลว ยังเปนทริป ๒. ไฟสองสวาง ไฟหลัง และอุปกรณสะทอนแสง สำหรับมือใหมที่ยังไมมีทักษะในการปนบนถนนใหญ ๓. หมวกกันกระแทก เพื่อความปลอดภัย ยามกลางคืนดวย เพราะเรามีทมี งานนองๆ ทีจ่ ะคอย ๔. จักรยานฟกซเกียร ขอแนะนำใหติดเบรค แนะนำและดูแลความปลอดภัยใหทา นตลอดเสนทาง อยางนอยหนึง่ ขาง ทั้งไปและกลับ ทริปนี้ไมมีคาใชจายใดๆ แตอยาลืมนำเงินมาเพื่อ จุดหมายในเดือนนี้คือที่ราชวัตร ที่มีอาหารความ อรอยหลายอยาง หลายเจา มากมายใหเลือก อาทิเชน กวยเตี๋ยวราดหนา กวยเตี๋ยวเนื้อ อาหารตามสั่ง ผัดไทย ขนมหวาน ฯลฯ รับประกันความสุข ความสนุกและ อิ่มอรอย โดยทีมงาน TCHA และนองๆ ทีมงานอารมณดี กลุม Coffee Bike

¡Ó˹´¡ÒÃ

สำหรับคืนวันศุกรที่ ๒๐ พ.ค. ๕๔ นี้ ที่ราชวัตร ๑๙.๐๐ น. นัดรวมพล หนาสมาคมฯ ถนนบรรทัดทอง จุฬา ซอย 6 ขาง สนามกีฬาแหงชาติ ๑๙.๓๐ น. ลอหมุน ออกจากสมาคมฯ ผานถนนบรรทัดทอง » ถนนพระรามสี่ » วงเวียนโอเดียน » ถนนเยาวราช » ใตสะพานพุทธ » ผานปากคลองตลาด » วัดพระแกว » สนามหลวง » อนุสาวรียป ระชาธิปไตย » พระบรมรูปทรงมา » เขาดิน » พระรามหา » ถึงราชวัตร หม่ำๆ

ทานของอรอย และซื้อของฝากกลับไปใหคนที่บานดวย ก็แลวกันทุกทาน ทริปปน ไปกิน ชิมของอรอยนี้ จัดขึน้ ทุกวันศุกรสดุ ทาย ของเดือน แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได สามารถตรวจสอบ กิจกรรมไดที่สมาคมฯ โทร. ๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗ ทริปปนไปกินชิมอาหารอรอย นี้จัดขึ้นทุกวันศุกรกลางเดือน คืนวันศุกรที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดังนี้...

คืนวันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ คืนวันศุกรที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คืนวันศุกรที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ คืนวันศุกรที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ คืนวันศุกรที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ คืนวันศุกรทื่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คืนวันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ หมายเหตุ ตารางทีก่ ำหนดขึน้ ลวงหนาอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดตาม รายละเอียดไดทุกๆ เดือน สามารถตรวจสอบรายละเอียดปฏิทินทริป ไดที่นี่ http://bit.ly/TCHAtrips


รหัสทริป ๔๘๕ • วันอาทิตยที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ • เวลา ๘.๓๐ น.

¡Ô

จกรรมชวนขาออนไปซอมจักรยานเมือ่ เดือนมีนาคม ไดรบั ความสนใจจากนักปน มือใหม ผูใ สใจกับพาหนะ สองลอที่ใชเปนประจำอยางมาก ในเดือนพฤษภาคมนี้ สมาคมฯ จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีกครั้ง โดยทุกทานจะได รวมรับฟงการบรรยาย แนะนำวิธีซอมจักรยาน การดูแล รักษาระบบขับเคลื่อนใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ดูแล เบรกและลอ การใชเบรกเพื่อความปลอดภัย การปะยาง และไขป ญ หาข อ ข อ งใจเกี่ ย วกั บ การใช จั ก รยานทั่ ว ไป ตลอดจนการประยุกตใชอะไหลตางๆ ของจักรยานกับ ชีวติ ประจำวัน เชนการนำยางในจักรยานทีไ่ มใชไปประดิษฐ เปนอุปกรณตางๆ เปนตน หากทานใดมีคำถามคาใจเกี่ยวกับการใชจักรยาน เชิญรวบรวมนำมาถามไถหาคำตอบกันไดในกิจกรรมนี้ ปญหาใดโดนใจวิทยากร รับพิเศษของที่ระลึก ฟรี!!! เรามี วิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องจักรยานมาคอยใหคำตอบแบบ หมดเปลือก ขาออนอยาพลาด!!!

¡Ó˹´¡ÒÃ

๘.๓๐ น. พบกันที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ประตู ทางเขาดานหนา สามารถนำรถไปจอดที่ลานจอดรถได เสียคาผานทาง ๑๐ บาท และมีจักรยานใหเชามากมาย ลงทะเบียน รับเอกสารคูมือการดูแลรักษาจักรยาน (กรุณารับประทานอาหารเชามาใหเรียบรอยกอน) มากันเปน ครอบครัว กลุมเพื่อน เปนคู หรือมาเดี่ยว..เที่ยวหาเพื่อน เชาเสือ่ เชาจักรยานใหเด็กๆ เปดสภากาแฟ เตรียมอาหาร เครือ่ งดืม่ มาปกนิกกันในสวนแบบสบายๆ สไตลชาวจักรยาน ๙.๐๐ น. ฟงบรรยายความรูเ รือ่ งเบรกและลอ การใชเบรก การซอมบำรุงดูแลรักษาระบบเบรก การปะยาง เทคนิค การขี่จักรยานอยางถูกวิธี และปลอดภัย การใชเกียร การดูแลบำรุงรักษาระบบตางๆ ของจักรยาน การขีจ่ กั รยาน ในเมือง การขี่จักรยานขึ้นเขา ลงเขา หรือการเลือกซื้อ รถจักรยานทีถ่ กู ตอง และไขปญหาตางๆ ในการใชจกั รยาน ๑๑.๐๐ น. ตัง้ ขบวนปน จักรยานตามเสนภายในสวนรถไฟ ๑ รอบ เสร็จแลว ปนไปรวมตัวกันที่ เมืองจราจรจำลอง (รับของทีร่ ะลึกพิเศษ!! จำนวนจำกัด) รับฟงบรรยายความรู

¢Ò͋͹«‹ÍÁ¨Ñ¡ÃÂÒ¹ เรือ่ งกฎจราจร และรวมปน ตามกฎจราจร ภายในเสนทาง จราจรจำลอง ๑๒.๐๐ น. ปนไปหาที่นั่งพักปูเสื่อรับประทานอาหาร กลางวัน พักผอนแบบครอบครัว สนทนาประสาชาวจักรยาน ตั้งสภากาแฟ ไปพายเรือเลน ปนไปชมผีเสื้อที่ “อุทยาน ผีเสือ้ และแมลง” หรือ “พิพธิ ภัณฑเด็ก ” หรือจะแยกยาย ปนไปทองเที่ยวตามอัธยาศัย

ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡Ô¨¡ÃÃÁ

มาไดเลยตามเวลานัดโดยไมตองสมัคร ไมเสียคาใชจาย นำทริปโดย อาสุวิทย และทีมอาสาฯ รายการ ขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

¢ŒÍ¤Ç÷ÃÒºáÅо֧»¯ÔºÑμÔ

๑. จะนำจักรยานมาเอง หรือเชากับรานบริเวณสวนรถไฟได ๒. หากมีอุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการขี่จักรยาน เชน หมวกกันกระแทก ถุงมือ ถุงแขน และรองเทา ควรเตรียมมาดวย ๓. วิทยากรโดยทีมงานสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ๔. ไมมีคาใชจายใดใด ๕. สอบถาม หรือแจงความจำนงการรวมกิจกรรรมไดที่ โทร.๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗ หรื อ ที่ เ วบไซต www. thaicycling.com *อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

¤ÇÒÁàË繢ͧ ¤Ø³ RatKorn ·Õäè »Ã‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ ไดไปรวมงานแลวครับ ไดความรู สาระ มิตรภาพ และฝกประสบการณใหกับมือใหม (ขาออน..ซอม จักรยาน) ดีมากๆ เลย ผมมาไกลจากตรัง ปน จักรยาน จากที่พัก (ปรินซ พาเลซ โบเบ) ไปสวนรถไฟ จากนั้น ตอไปแจงวัฒนะ (ดูงานขายของมือสอง) ทั้งวันปนใน กรุงเทพฯ ไปกับจักรยาน ไปไดดมี าก เดินทางสะดวก ไมกังวลกับรถติด ประหยัดเวลา งบประมาณ (คาน้ำมันรถยนต) มาคราวตอไปตองนำจักรยานมาดวย ทุกครั้ง เห็นประโยชนมากๆ จริงๆ ครับ


รหัสทริป ๔๘๓ • วันอาทิตยที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ • เวลา ๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

»˜›¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹ªÁ¡Ãا μÒÁÃÍ»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÏ

Ë

μ͹ μÒÁÃÍÂÊ¡Øźع¹Ò¤

ลังจากความสำเร็จที่กองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร รวมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ไดจัดกิจกรรมปนจักรยานตามรอยประวัติศาสตรไป เมื่อเดือนที่ผาน ในเดือนพฤษภาคมนี้เราจะพาทุกทาน ไปยอนประวัติศาสตร รับความรูดวยการตามรอยสกุล บุนนาค ซึง่ เปนราชสกุลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๖ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน ใหแกบุตรหลานของเจาพระยาอรรคมหาเสนากับ เจาคุณหญิงนวล โดยตลอดกิจกรรมมีวทิ ยากรบรรยาย เลาเรื่องราวความเปนมาตลอดเสนทาง โดยคุณตอ ระพีพัฒน เกษโกศล และทีมงาน

¡Ó˹´¡ÒÃ

๐๗.๐๐ น. พรอมกันที่ สวนหยอมใตสะพานสมเด็จ พระปนเกลาฝงธนบุรี ลงทะเบียน รับกำหนดการ ชี้แจงรายละเอียดเสนทาง ๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางใชเสนทางอรุณอัมรินทร ตลาดนกกระจอก ซางตาครูส เขาสูวัดประยุรวงศาวาส วัดของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (สมเด็จ เจาพระยาพระองคใหญ) ชมรูปหลอสามสมเด็จตนตระกูลบุนนาค วัดบุปผาราม

๐๘.๓๐ น. ออกเดิ น ทาง มุ ง หน า สู อุ ท ยานเฉลิ ม พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราฯ (บานเจาพระยา ศรีพิพัฒน แพ บุนนาค เดิม) ฟงประวัติที่เกี่ยวของ กับราชสกุลบุนนาค ในเรือ่ งราวจากหนังสือโครงกระดูก ในตู ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ๐๙.๐๐ น. เดินทางถึงวัดอนงคาราม วัดนอยขำแถม ของทานผูหญิงนอย และเจาพระยาทิพากรวงศ (ขำ บุนนาค) ชมสถาปตยกรรม ซุมประตูวิหารซึ่งเปน เอกลักษณประจำยานนี้โดยเฉพาะ ๐๙.๓๐ น. เดินทางถึงวัดพิชยญาติการาม ชมเครื่องใช และรูปถายของ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชยั ญาติ สมเด็จเจาพระยาพระองคนอย ๑๐.๐๐ น. ออกเดินทาง มุงหนาสู โรงเรียนศึกษานารี ฟงประวัติสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงษ (ชวง บุนนาค) และหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทาง มุง หนาสู วัดบุปผาราม วัดของ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศ (ชวง บุนนาค) และเจาจอมมารดาในสายสกุล บุนนาค ชมลายปูนปน ประดับหนาบันรูปดวงตราสุริยะมณฑลทั้ง ๒ รูปแบบ ๑๑.๐๐ น. เดินทางถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ บานสมเด็จเจาพระยา ชมรูปหลอเต็มยศ สมเด็จเจาพระยา บรมมหาศรีสุริยวงษ (ชวง บุนนาค) สรุปเนื้อหาและ เรื่องราวทั้งหมดของสกุลบุนนาคในปจจุบัน ๑๒.๐๐ น. เดินทางถึง สวนหยอมใตสะพานสมเด็จ พระปนเกลาฝงธนบุรีโดยสวัสดิภาพ

* ทาง กทม. มีจักรยานใหยืมปน จำนวน ๕๐ คัน ตอครั้ง โดยไมมีคาใชจายใดๆ

๑๐


รหัสทริป ๔๘๗ • วันอาทิตยที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ • เวลา ๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

»˜›¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹ªÁ¡Ãا

¡

ÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ҡÃا¸¹ºØÃÕ

องการทองเทีย่ วกรุงเทพมหานคร รวมกับสมาคม จักรยานเพื่อสุขภาพไทย ชวนทุกทานไปยอน ประวัติศาสตร รับความรูดวยการตามรอยสมเด็จ พระเจากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระมหากษัตริยผ ทู รงกอบกูเ อกราชจากพมา ภายหลัง การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พระองคทรงมุงมั่น ฟนฟูประเทศในดานตางๆ ใหกลับคืนสูสภาวะปกติ หลังสงคราม ตลอดกิจกรรมมีวิทยากรบรรยายเลา เรื่ อ งราวความเป น มาตลอดเส น ทาง โดยคุ ณ ต อ ระพีพัฒน เกษโกศล และทีมงาน

¡Ó˹´¡ÒÃ

๐๗.๐๐ น. พรอมกันที่ สวนหยอมริมแมน้ำเจาพระยา ใตสะพานสมเด็จพระปนเกลาฝงธนบุรี ลงทะเบียน ๐๘.๐๐ น. ออกเดินทาง ใชเสนทางถนนบรมราชชนนี เลีย้ วซายเขาถนนอรุณอัมรินทร ขึน้ สะพานอรุณอัมรินทร ๐๘.๒๐ น. เดินทางถึงวัดอัมรินทราราม สักการะ หลวงพอโบสถนอย พระพุทธบาทลาง ฟงเรื่องราว การสรางบานแปงเมืองธนบุรี ๐๙.๐๐ น. ถึงวัดสุวรรณาราม วัดโบราณครั้งกรุงศรีอยุธยา สถานที่ประหารชีวิตนายทัพพมางุยอคงหวุน และเหลาทหารพมานับพันชีวิต ๐๙.๓๐ น. ออกเดินทาง มุงหนาสูศาลาแดงบานชางหลอ ฟงตำนานชางหลอพระพุทธรูป ชมคูเมือง ฝงตะวันตก ๑๐.๐๐ น. แวะกรมอูทหารเรือ ฟงเรื่องศึกสงคราม ทางเรือ ชมกิจการและรับฟงภารกิจของกรมอูทหารเรือ ๑๐.๔๕ น. มุงหนาสูวัดอรุณราชวราราม ฟงประวัติ หอพระในพระราชวังพระเจาตากสิน

๑๑.๑๕ น. เดินทางถึงวัดโมลีโลกยาราม (วัดทายตลาด) ฟงประวัติวัดในเขตพระราชฐาน และตลาด ในสมัยสมเด็จพระเจาตากสิน ๑๑.๓๕ น. เดินทางถึงวัดหงสรัตนาราม สักการะ และฟงประวัติสมเด็จพระเจาตากสิน ชวงสุดทาย แหงพระชนมชพี รวมวิเคราะหขอ เท็จจริง เหตุการณ ในวันสวรรคต ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทาง ตามเสนทางถนนอรุณอัมรินทร เขาถนนบรมราชชนนี ๑๒.๓๐ น. กลับถึงสวนหยอมใตสะพานสมเด็จพระ ปนเกลาโดยสวัสดิภาพ * ทาง กทม. มีจักรยานใหยืมปน จำนวน ๕๐ คัน ตอครั้ง โดยไมมีคาใชจายใดๆ

๑๑


»¯Ô·Ô¹·ÃÔ»

à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á-ÊÔ§ËÒ¤Á òõõô อาทิตยที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เสนทางตามรอยสกุลบุนนาค คืนวันศุกรที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปนไปกินชิมอาหารอรอย (๕) อาทิตยที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ขาออนซอมจักรยาน ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซอมจักรยานเพื่อนองและรวมปน..(อุทัยธานี) อาทิตยที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ กรุงธนบุรี ราชธานีพระเจาตากสิน คืนวันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ปนไปกินชิมอาหารอรอย (๖) ๑๕ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซำเหมาปนทางไกลหาดใหญ - สิงคโปร คืนวันศุกรที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ปนไปกินชิมอาหารอรอย (๗) คืนวันศุกรที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ปนไปกินชิมอาหารอรอย (๘) อาทิตยที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ นำรอง คารฟรีเดย

Sunday 15 May 2011 Follow the Path of the Bunnag Friday 20 May 2011 After Work Trip to Taste Delicious Food #5 Sunday 22 May 2011 Presentation on Repairing Bicycles Saturday 4 - Sunday 5 June 2011 Repair Bicycle and Keep Uthai Thani Sunday 12 June 2011 Visit Thonburi, the Old Capital City of Thailand Friday 17 June 2011 After Work Trip to Taste Delicious Food #6 Friday 15 - Saturday 23 July 2011 Long Distance Trip Hat Yai - Singapore Friday 22 July 2011 After Work Trip to Taste Delicious Food #7 Friday 19 August 2011 After Work Trip to Taste Delicious Food #8 Sunday 28 August 2011 Pre Car Free Day Event

หมายเหตุ : รายการตางๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงได สอบถามรายละเอียดหรือสมัครรวมทริปไดที่ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย โทร. ๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗, ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๐ โทรสาร ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๑ email: tchathaicycling@gmail.com หรือติดตามรายละเอียดไดที่ www.thaicycling.com หรือ Facebook.com/TCHAthaicycling Remarks: Trips can be changed as appropriate English information, call Bob Tel. 081-555-2901 email: bobusher@ksc.th.com

วารสาร สารสองลอ จัดพิมพดวยกระดาษอารต ๑๑๕ แกรม AA โดยไดรับการสนับสนุนกระดาษคุณภาพจาก

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)

อาคารเกษตรรุงเรืองพืชผล เลขที่ ๑๒๒ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๑๒


เรื่อง/ภาพ ZangZaew

Touring Bicycle ¨Ñ¡ÃÂÒ¹à¾×èÍ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä¡Å

Ë

ากแวะไปเลือกชมจักรยานภายในรานจำหนาย จะพบวาปจจุบนั นีม้ จี กั รยานหลากหลายประเภท ใหใชงานอยางมาก และมีระดับราคาที่แตกตางกัน ไปตั้งแตเรือนพันยันเรือนแสน แตหากผูรักการเดินทางทองเที่ยว ผูฝกใฝการ เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาตินอยที่สุด จักรยาน คือหนึ่งในตัวเลือกที่สำคัญ แลวจักรยานชนิดไหนละ เหมาะสำหรับการเดินทางทองเที่ยวเชนที่วา!? คำตอบคือ..จักรยานทีไ่ ดรบั การออกแบบมาเพือ่ ใชงานในการเดินทางไกล พรอมๆ กับความสามารถ ในการบรรทุกสัมภาระไดอยางเพียงพอ ซึ่งจะขึ้นอยู กับเงื่อนไข และระยะเวลาในการเดินทาง

ลองดูสิวา..ความปรารถนาในการเดินทางของ คุณนั้น..เขาขายใดมากที่สุด - เดินทางแบบเบาหวิวตัวปลิวลม ฝรั่งมักจะเรียกนักปนที่เดินทางลักษณะนี้วา “เครดิตการดทัวริ่ง” คือแทบจะไมบรรทุกสัมภาระ อะไรไปเลย เพื่อใหน้ำหนักของจักรยานรวมผูขี่นั้น เบาทีส่ ดุ และเลือกใชเงิน บัตร ATM หรือบัตรเครดิต ในการซื้อสิ่งที่ตองการเบื้องหนา - เดินทางคางคืนแบบครบเครื่อง แบบนี้ตองพกพาไปเกือบทุกอยาง ทั้งอุปกรณ ในการเดินทางจำพวกแคมปง เต็นทที่พัก ตลอดจน อุปกรณหุงหาอาหาร

๑๓


เบาะนั่งที่สบาย ปนไดนานๆ คือสิ่งจำเปนที่ไมควรละเลย

เดินทางไกลขามประเทศ นอกจากการเตรียมตัวที่ดีและรอบคอบแลว ยังตองพกพาเครื่องมือซอมบำรุง อะไหล สามารถ ดูแลตัวเองละจักรยานคูใจไดไมแพกัน - เดินทางเชิงทองเที่ยว มักนิยมไปกันเปนกลุม ปน ตอเนือ่ งกันเปนแถวยาว และมีรถยนตคอยสนับสนุนตลอดจนขนสัมภาระ - เดินทางปนขามคืน มีคำศัพทเฉพาะเรียกการปนทองเที่ยวลักษณะ นี้วา S24O ยอมาจาก Sub-24 hour-Overnight คือ การออกเดินทางปนไปเรื่อยๆ เพื่อใหถึงที่หมายและ เนนที่การตั้งแคมป จากนั้นปนกลับในชวงเชาของอีกวัน -

c

๑๔

c c

ฟนธงไดเลยวา ไมมจี กั รยานใดเปนลักษณะเฉพาะ เพียงแตอาจจะตองมีการปรับแตงใหเหมาะเสียกอน และขอใหเปนจักรยานที่คุณถนัดที่สุด อย า งไรก็ ต าม..มี ก ารออกแบบจั ก รยานที่ สามารถตอบโจทยสำหรับนักปนเพื่อการเดินทางได มากที่สุดจากผูผลิตหลายๆ แบรนด จนพอที่จะสรุป เปนตัวเลือกได ดังนี้ - ทน แข็งแรง สึกหรอไมเสียดาย เนื่องจากงานซึ่งเนนการเดินทางไกล ผานเสนทาง และภูมิประเทศแตกตางกัน ความทนทานและแข็งแรง เปนปจจัยสำคัญ จึงควรเปนจักรยานที่มีเฟรมเปน โครโมลี่ (โลหะผสมระหว า งเหล็ ก กั บ โมลิ บ ดี นั่ ม มีน้ำหนักเบา) หรืออลูมิเนียม ราคาไมถึงกับสูงเกิน เพื่อพรอมที่จะใหเกิดริ้วรอยไดโดยไมรูสึกสะเทือนใจ - ใชอุปกรณและอะไหลมาตรฐานทั่วไป การเดินทางไปยังที่แปลกถิ่น อาจจะไมพบราน จักรยานใหญๆ งายนัก อุปกรณที่ใชจึงควรเปนแบบ มาตรฐานที่หาไดทั่วไป - ตะเกียบหนาและหลัง มีจดุ ยึดอุปกรณบรรทุก จักรยานเสือหมอบ เสือภูเขา อาจจะไมมีจุดยึดอุปกรณบรรทุกสัมภาระ หากจะมีอาจตองตามหา จนเหนื่อย หรือดัดแปลงกันจนเครียด จึงควรเลือก พวกที่มีจุดยึดสำหรับติดตั้งอุปกรณไดมากสักหนอย - ระบบเบรคที่มั่นใจ น้ำหนักที่เกิดขึ้นจากสัมภาระจำนวนมาก มี ผลตอการหยุดรถเมื่อจำเปน เชนการปนขึ้นหรือลง เนินเขา ระบบเบรคที่ดี คือสิ่งที่สรางความมั่นใจได มากที่สุด - เกียรต่ำพรอมใช เมื่อตองพบกับเสนทางที่เปนเนิน จักรยานที่มี เกียรต่ำเพื่อชวยลดทอนกำลังขาจึงจำเปนอยางมาก สวนเกียรสูงมากๆ ที่เนนความเร็วกลับแทบจะไมได ใชประโยชนใดใดเลย - ยางหนากวาง เลือกยางที่มีหนากวางพอเหมาะ เพื่อใหสามารถ


น้ำคือสิ่งจำเปนในการเดินทางไกล แบบนี้ ใสขวดใหญได พรอมขวดกลางอีกสองใบ

ปนไดทุกเสนทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเสนทางที่ขุขระ หรือเปนดินลูกรัง ปจจุบันจักรยานหลายยี่หอ ไดผลิตรุนที่สามารถ บรรทุกสัมภาระออกมามากมาย ซึ่งมีขอเดนขอดอย แตกตางกันออกไป แตสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการ เลือกจักรยานแลวนั้น คือ “ความพรอมของผูปน” ดังเชนที่กลุมจักรยานสวนหลวง ร.๙ ซึ่งรวมตัว กันนำจักรยานทั่วริ่งมาใหเราไดชมเปนตัวอยางใน ฉบับนี้ และแบงปนประสบการณปน จักรยานทองเทีย่ ว โดยแนะนำวาควรเลือกจักรยานโครโมลี่ ที่มีขนาด พอเหมาะสำหรับการเดินทางพรอมสัมภาระติดตั้ง ไดรอบคัน ทวา..เหนืออื่นๆ ผูเดินทางจะตองเตรียม ความพรอมเปนอยางดี โดยเฉพาะเรื่องของขอมูล

เสนทาง ความเร็วในการปนที่สัมพันธกับระยะทาง เพื่อใหสอดคลองกับการเดินทางถึงที่พักแตละจุด ตามเวลา การจองทีพ่ กั ลวงหนา พรอมทำความเขาใจ กรณีเราจะตองนำจักรยานเขาที่พักดวย หรือศึกษา จุดที่จะกางเต็นทได เปนตน สุดทายคือ “ใจ” ของผูปน ตองพรอมเผชิญหน า กั บ ทุ ก สถานการณ ไม เว น แม แ ต “ใจ” ของ ตัวเอง ที่อาจจะเกิดคำถามมากมาย หลังจากตอง เดินทางไกล จนเหนื่อยลา หรือเกิดความเห็นขัดแยง กับเพื่อนรวมทาง ตองเตรียมซอมปนเปนประจำให คุน เคยตอการปน จักรยานตอเนือ่ งกันเปนเวลานานๆ โดยมีเปาหมายขางหนา ที่จะตองนำพาตัวเองและ จักรยานคูใจเดินทางไปถึงใหไดในที่สุด

ขอบคุณทีม Suanlaung 2009 Cyclist Club สำหรับจักรยานทัวริ่งและรวมเปนแบบในการบันทึกภาพ

๑๕


เรื่อง วชิรุฬ จันทรงาม

ã

Fitness Lifestyle

นตอนที่ ๒ (ฉบับเดือนมีนาคม) ไดมีการทบทวนถึงเรื่อง วิธีลดน้ำหนักตัวใหไดผล ซึ่งมีหลักใหญอยู ๓ ขอ โดยใช “การมีวิถีชีวิตที่ดีพอและพอดี” ดังนี้ ๑. ทำความเขาใจและปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตอง ๒. ตั้ ง เป า หมายและบั น ทึ ก ผลทุ ก อาทิ ต ย (ก อ นอาหารเชาหลังจากเขาหองน้ำ) ๓. มี วิ นั ย และปฏิ บั ติ ต ามแนวทางสม่ ำ เสมอ อย า ตามใจ (ปาก) ในตอนนี้จะขอแนะนำประเภทอาหารที่ควรรับประทาน และควรหลีกเลี่ยง รวมถึงการออกกำลังกายเพื่อใหการลด น้ำหนักไดผลสูงสุด ซึ่งหากจะทำใหไดตอเนื่องตลอดชีวิต จะตองรูสึกสนุกและมีความสุขในการทำ วิธีของผมจึงไม จำกัดอาหารโปรดที่ทานชอบ เพียงแตตองลดปริมาณลง ไมใหเกินจำนวนแคลอรีท่ ร่ี า งกายควรจะไดรบั ในหนึง่ สัปดาห โดยสามารถยืดหยุนไดในแตละวัน ซึ่งยังคงใชหลักที่วา “เมื่ อ คุ ม ให ใช แ คลอรี่ ม ากกว า ที่ กิ น เข า ไป ยั ง ไงๆ น้ำหนักตัวก็จะตองลดลง ผอมลงจนสเลนเดอร ยังไง ๖ packs ก็จะตองมารายงานตัว” เริ่มจากการตั้งเปาวาจะลดน้ำหนักลงเทาไร โดยหา แคลอรี่ที่รางกายตองการตอวัน จากเวบไซต www.bmi.cal culator.net/bmr-calculator ตัวอยางเชน ๒,๐๐๐ แคลอรีต่ อ วัน และตัง้ เปาวาจะลดน้ำหนักลง เชน ๙ กิโลกรัมใน ๕ เดือน ก็ จะตองลดเดือนละ ๑.๘ กิโลกรัม ซึ่งเทากับวา จะตองใชแคลอรี่ให มากกวาทีก่ นิ เขาไป เดือนละ ๑๔,๐๐๐ แคลอรี่ หรือสัปดาหละ ๓,๕๐๐ แคลลอรี่ หรือ วั น ละ ๕๐๐ แคลอรี่ (๓,๕๐๐ แคลอรี่

๑๖

Zone Training

Fat Burn = Low Intensity Cardio = High Intensity Age 65% 80% 10 136 168 20 130 160 30 123 152 40 117 144 50 110 136 60 104 128 70 97 120 80 91 112 90 84 104 100 78 96

Suggested target heart rate is a percentage of max. ACSM heart rate range: 55% - 90%

เทากับน้ำหนักลดลง ๔๕๔ กรัม หรือเทากับ ๑ ปอนด) โดยหาแคลอรี่จากอาหารที่เรากินไดจากหลายเวบไซต เชน http://adia.exteen.com/20070512/entry เปนตน อาหารหลายชนิดที่มีแคลอรี่สูงซึ่งควรหลีกเลี่ยงและ ลดปริมาณลงคือ อาหารมันจัด หวานจัด เค็มจัด และควร ทานอาหารที่มีเสนใยสูง ผัก ผลไมที่ไมหวานจัด และถั่ว ตางๆ โดยทานเปนมื้อเล็กๆ ๕-๖ มื้อ/วัน แทนการทาน ๒-๓ มื้อใหญๆ การทานอาหารวาง ๑๐ โมงเชา และบาย ๔ โมงเย็น จะชวยไมใหหิวมากจนตองทานอาหารมื้อเที่ยง และมือ้ เย็นมากเกินไป อาหารวางทีด่ ี เชน เม็ดมะมวงหิมพานต แครอท เซลเลอรี่ ไชเทา หรือแตงกวาสดทานกับมายองเนส ผสมกับเนื้อปลาทูนา และเครื่องดื่ม Dark chocolate ผสมนมสด Low fat จะชวยใหหายโหยหิว ทำใหอิ่มนาน ดีตอหัวใจ และอารมณครับ ในทุกๆ วัน เราควรจะมีการออกกำลังกายควบคูกัน ไปดวย เพื่อใหการลดน้ำหนักไดผลสูงสุด ซึ่งแบงออกได เปน ๒ ประเภทคือ ๑. การออกกำลังกลามเนื้อ และการบริหารเสนเอ็น และขอกระดูกตางๆ ๒. การออกกำลังระบบหายใจ หัวใจ ปอด และการ หมุนเวียนของโลหิต แคลอรี่จากการออกกำลังกายสามารถวัดไดจากอัตรา


การเตนของหัวใจ ซึ่งวัดไดดวยชุด Heart Rate Monitor ประกอบดวยสายคาดอกที่มีเครื่องวัดอัตราการเตนของ หัวใจ โดยจะสงคลื่นสัญญาณไปยังตัวรับซึ่งอาจเปนนาฬกา ขอมือ หรือตัวรับที่ติดอยูกับแฮนดจักรยาน หรือที่อุปกรณ ออกกำลังกายเชนลูวิ่งไฟฟา Treadmill หรือ Elliptical Trainer เปนตน วิทยาศาสตรการกีฬา ไดแบงการวัดอัตราการเตนของ หัวใจออกเปน Heart Rate Zones ระดับตางๆ เพื่อให สามารถควบคุมการฝกที่เหมาะสมและไดผลสูงสุดดังนี้ครับ ระดับที่ ๑ Easy/Recovery ๕๐-๖๐% ระดับที่ ๒ Lose Weight/Fat Loss ๖๐-๗๐% ระดับที่ ๓ Improve Fitness ๗๐-๘๐% ระดับที่ ๔ Maximize Performance–Hard ๘๐-๙๐% ระดับที่ ๕ Maximize Performance–Very Hard ๙๐-๑๐๐% วิธีหา Maximum Heart Rate หรืออัตราการเตน สูงสุดของหัวใจ คือใหเอาอายุของเราลบออกจากคา ๒๒๐ เชนอายุ ๔๐ ปกจ็ ะได ๑๘๐ ครัง้ /นาที (๒๒๐ - ๔๐) ฉะนัน้ หากจะออกกำลังเพื่อเผาผลาญไขมัน ก็จะตองใหหัวใจเตน อยูในชวง ๖๐-๗๐% หรือ ๑๐๘-๑๒๖ ครั้งตอนาที (๖๐๗๐% ของ ๑๘๐ ครั้ง) จึงจะไดผลสูงสุดในการเผาผลาญ ไขมันเปนตน การใช Heart Rate Monitor มีประโยชน อยางยิ่ง แมจะใชกับผูที่ไมไดเปนนักกีฬาอาชีพ ดังนี้ ๑. ใช วั ด อั ต ราการเต น ของหั ว ใจขณะออกกำลั ง สำหรับผูส งู อายุ และผูท แ่ี พทยแนะนำใหควบคุมไมใหเหนือ่ ย เกินไปเพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายกับหัวใจ ๒. สำหรับผูที่ฝกกีฬาประเภทใชความทนของหัวใจ และกลามเนื้อเปนระยะเวลายาว เชนการปนจักรยานทางไกล การวายน้ำและการวิง่ มาราธอน หากคอยควบคุมไมใหหวั ใจ เตนเกิน ๘๐% ก็จะสามารถปนหรือวิ่งไดเปนระยะทางไกลๆ นานเปนชั่วโมง เพราะหากปลอยใหหัวใจเตนสูงเกินระดับ ดั ง กล า ว แหล ง พลั ง งานหรื อ กลั ย โคเจนในกล า มเนื้ อ จะ ถูกใชหมดไปอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดอาการปวดกลามเนื้อ เหนื่ อ ยหอบและต อ งชะลอความเร็ ว ลงหรื อ ต อ งหยุ ด ลง

ในที่สุด จุดสูงสุดนี้มีชื่อเรียกวา Lactate Threshold ๓. ใชในการติดตามประเมินผลการพัฒนา Lactate Threshold ใหมีจุดสูงขึ้น เพื่อผูที่กำลังฝกจะไดมีความอึด อดทนที่สูงขึ้น ทำใหสามารถปนจักรยาน วิ่ง หรือวายน้ำ ไดเร็วขึ้น และไดระยะทางไกลขึ้น โดยไมเกิดอาการปวดลา กลามเนื้อ และเหนื่อยหอบ เรียกวาเปนการฝก VO2 Max ให ร ะบบหายใจและการไหลเวี ย นของโลหิ ต สามารถนำ ออกซิเจนในเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อสวนตางๆ ไดมากขึ้น โดยใชเทคนิค Interval Training เปนตน ๔. Heart Rate Monitor ยังใชประโยชนในการวัด Resting Heart Rate เพื่อประเมินเปรียบเทียบความฟต ของรางกายเราเองได ในผูที่มีสุขภาพดีหรือผูที่ออกกำลังกาย เลนกีฬา อัตราการเตนของหัวใจในขณะพัก หรือหลังจาก ตื่นนอนตอนเชาอาจจะต่ำกวา ๕๐ ครั้งตอนาที ในขณะที่ ผูที่ไมฟต หัวใจอาจเตนสูงกวา ๖๐ ครั้งตอนาทีเปนตน ๕. ใชวัดวาในชวงเวลานั้นๆ เราฝกมากเกินไปหรือ Over train หรือไม เพราะหากฝกมากเกินไปอัตราการเตน ของหัวใจในขณะพัก หรือเมื่อตื่นตอนเชา จะสูงกวาปกติ ๓ - ๔ ครั้งตอนาที ทำใหเราทราบวา ควรลดการฝกลง เพื่อใหไดผลจากการฝกสูงสุดเปนตน ในตอนหนาจะขอพูดถึงเรื่องกีฬา ๖ ชนิดที่เผาผลาญ แคลอรีไ่ ดสงู สุด ซึง่ นาสนใจมากสำหรับผูท ต่ี อ งการลดน้ำหนัก ...แลวพบกันใหมครับ

๑๗


รหัสทริป ๔๗๓ • ทริปกลางคืน • วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ • เรื่อง Lin • ภาพ Coffee Bike

»˜›¹ä»¡Ô¹ ªÔÁÍÒËÒÃÍËÍ ò ºÒ§ÅÓÀÙ หลั ง จากทริ ป กลางคื น ที่ ชื่ อ ว า ปนไปกิน ชิมอาหารอรอย (๑) ตรอกโรงหมู ซึ่งจัดขึ้นในเดือน มกราคมผานไป ปรากฏวาทริป ตอมาของซี่รียปนไปกินฯ ครั้งที่ ๒ ไดรบั ความสนใจจากเพือ่ นสมาชิก เพิม่ ขึน้ อยางอุน หนาฝาคัง่ ทำเอาทีท่ ำการสมาคมฯ ของ เราคับแคบแทบไมมีที่ยืนทีเดียว ที่สำคัญทริปนี้มีนองๆ จากกลุม Coffee Bike ยกทีมกันมารวมดวยชวยกัน ดู แ ลคณะนั ก ป น ไปกิ น ทั้ ง หลายเป น อย า งดี ทำให บรรยากาศโดยรวมสนุกขึ้นกวาครั้งแรกอีกหลายเทา อนที่จะเริ่มออกเดินทาง ดูเหมือนจะกลายเปน ประเพณีของสมาชิกสมาคมฯ ไปแลว เมือ่ แตละ ทานตางชวนกันอวดรถคันสวยของตัวเอง หรือไมก็มี กิจกรรมการประกวดไฟหนา และไฟทายจักรยาน กันอยางไมไดตั้งใจ กระเซาเหยาแหกันตามประสาคน คอเดียวกัน บางทานถือโอกาสนี้อุดหนุนสินคาของ สมาคมฯ และยังสมัครสมาชิกของสมาคมฯ เพิ่มเติม ไปดวยในตัว

¡‹

๑๘

ประมาณหนึ่งทุมเศษ ไดเวลาที่ผูนำทริปเปา นกหวี ด ให สั ญ ญาณการจั ด ขบวน เพื่ อ เริ่ ม ป น ไป ออกกำลังกายยามค่ำคืน ขณะเดียวกับการหิ้วทองที่ รองงอแงรอคอยอาหารอรอยจากเปาหมาย ซึ่งก็คือ รานอรอยยานบางลำภูอันเลื่องชื่อ ออกจากสมาคมฯ เราปนไปเรื่อยๆ ตามเสนทาง วนรอบพระนคร เปนอุบายหลอกลอใหทุกทานใชแรง จนเริ่มหิว แลวจึงแวะทานอาหารอรอยตามอัธยาศัย กันที่บริเวณใกลๆ ถนนขาวสาร ซึ่งมีรายการอาหาร เรียงรายกันมากมาย รานชื่อดังของถิ่นนี้คือ โจกเกาหมอ เทาที่เรา แอบนับดูพบวามีเกาหมอจริงๆ ดวย ซึ่งเปนการปรุง ทั้งเกาหมอในเวลาเดียวกัน นอกจากโจกรอนๆ แลว คุณภาพความอรอยที่อัดแนนคือ หมูบดรสชาติเลิศ ตลอดจนเครือ่ งในทีส่ ดหอมอรอย แถมลูกคาทีช่ น่ื ชอบ โจกใสใขยังสามารถเลือกไดอีกวา ตองการไขที่สุก ระดับใด ไมวา จะสุกมาก สุกนอย หรือเปนยางมะตูม นุมลิ้น อีกทั้งยังมีไขเยี่ยวมาและไขเค็มไวบริการ โจกเกาหมอนีเ้ ปดขายมาแลวกวา ๓๐ ป ปจจุบนั


เปนฝมือรุนลูกหลานที่ไดรับการถายทอดมา ลูกคาขาประจำไมไดมแี ตคนไทยเทานัน้ แตยงั มีชาวตางชาติ ที่ติดใจอาหารชนิดนี้ไมนอย โดยเฉพาะชาวญี่ปุน สังเกตไดจากปายรายการอาหารและราคา จะมีภาษา อังกฤษและญี่ปุนกำกับอยูดวย.. อินเตอรจริงๆ รานอยูใกลวงเวียนปากถนนรามบุตร ตรงหนา รานเซเวนฯ พอดี สนนราคา ๒๕ บาท ถาพิเศษก็ ๓๐ บาทเทานัน้ พวกเรานักปน สัง่ ทานกันเกือบทุกคน บริเวณเดียวกัน ยังมีอาหารอรอยอีกหลายชนิด อาทิ กวยเตี๋ยว ขาวมันไก สมตำ บาบีคิว รวมถึง ขนมหวานและน้ำแข็งไส ใหตบทายลางคาวปากได ชื่นใจไมนอย เมื่ออิ่มหนำสำราญกันแลว นองๆ ทีมงานจึง รวมพลนำพาคณะชาวคณะนักปนที่น้ำหนักเพิ่มขึ้น ไปปนจักรยานเพื่อยอยอาหารกันรอบๆ เมือง ถือเปน การชมเมืองยามราตรี พรอมแสงสีสองขางทางไป ดวยในตัว กอนที่จะแยกยายกันกลับบานดวยความสุข อิ่มทั้งทอง อิ่มทั้งใจ ขอขอบคุณสมาชิก และแฟนคลับที่มารวมทริป และชวยเหลือดูแลใหกันอยางดี • นองๆ กลุม Coffee Bike ยกแกง • นองๆ กลุมจามสแควร • สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย และทีม-

งาน TCHA ทุกทาน ที่จัดทริปดีๆ สนับสนุนการ ออกกำลังกาย โดยการปนจักรยานในทุกกิจกรรม อยางตอเนื่องเพื่อสุขภาพดีกันถวนหนาทุกๆ ทาน

à

c

c c

พื่อความเหมาะสมกับทริปที่กำลังเริ่มเปนที่รูจัก และมีสมาชิกมาเพิ่มขี้นอยางตอเนื่องของทริปปน ไปกินฯ ทางสมาคมฯ จึงขอปรับวัน เวลา เพื่อความ เหมาะสมกับจำนวนคนและสภาพทองถนน อีกทั้ง ยังจะปรับเปลีย่ นเสนทางใหมรี ะยะไกลขึน้ อีกเล็กนอย จากที่กำหนดตารางทริปปนไปกิน ชิมอาหารอรอยเดิม ดังนี้ ๑. เปลี่ยนจาก ทุกวันศุกรสิ้นเดือน เปนทุก วันศุกรชวงกลางเดือน กรุณาดูวันที่ในปฏิทินทริป ๒. เปลี่ยนเวลาลอหมุนออกจากสมาคมฯ เปน เวลา ๑๙.๓๐ น. ๓. จะปรั บ เปลี่ ย นให มี ร ะยะทางประมาณ ๓๐ - ๔๐ กิโลเมตร ๔. เปดโอกาสใหทุกทานเสนอความคิดเห็น เขามา วาอยากใหเราปนไปเที่ยว ไปทาน (ไมไกล หรืออันตรายเกินไป) ที่ใดบาง เพื่อความหลากหลาย ๕. เพิ่ ม ที ม งาน เพื่ อ ความเป น ระเบี ย บและ ปลอดภัยตอสมาชิกมากขึ้นกวาเดิม

๑๙


รหัสทริป ๔๗๘ • ทริปวันเดียว • วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ • เรื่อง Sukiyaki / ZangZaew • ภาพ Sukiyaki

ÃØ‹§ÍÃسáË‹§ÊÂÒÁ ñõð »‚ ¡ÒÃÊÌҧ¶¹¹à¨ÃÔÞ¡Ãا อีกครั้งหนึ่งที่ไดมีโอกาสนำพา ตัวเอง ไปรวมปน จักรยานกับกลุม ของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพ ไทย เมือ่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งสมาคมฯ ไดมีการจัดทริปให สมาชิก และผูใชจักรยานทั่วไป มารวมกิจกรรมปนจักรยานในทริป “รุงอรุณแหง สยาม ๑๕๐ ป การสรางถนนเจริญกรุง” ซึ่งเปน กิจกรรมในชวงครึ่งเชา พอครึ่งบายมีกิจกรรมรวม รณรงคลดโลกรอนกัน ดนัดพบคือที่สวนสราญรมยซึ่งมีการจัดเตรียม ขนมปงและน้ำดืม่ ไวบริการสมาชิก และหลังจากที่ คณะผูจ ดั ซึง่ มีทมี วิทยากรจากกองการทองเทีย่ วกรุงเทพมหานคร ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ สำหรับการ เดินทางไปเยีย่ มชมในครัง้ นี้ พรอมทัง้ คำแนะนำสำหรับ การรวมปนจักรยานอยางปลอดภัย คณะจักรยาน กลุมใหญจึงไดเริ่มตนออกเดินทาง สําหรับถนนเจริญกรุงนี้ เปนถนนที่พระบาท สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสราง ขึ้นเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๐๔ แลวเสร็จใน พ.ศ.๒๔๐๗ มีความยาวตลอดถนนทั้งสิ้น ๘,๕๗๕ เมตร เมื่อครั้งสรางถนนเสร็จใหมๆ ผูคนเรียกกันวา

¨Ø

๒๐

ถนนใหม สวนชาวยุโรปเรียกวา นิวโรด (New Road) สวนชาวจีนเรียกกันวา ซินพะโลว ซึ่งแปลไดความวา ถนนสรางใหม นั้นเอง ตอมาพระบาทสมเด็จพระ จอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม ถนนวา “ถนนเจริญกรุง” ซึ่งมีความหมายถึงความ เจริญรุงเรืองของบานเมือง และยังมีความคลองจอง กับชื่อถนนอื่นๆ ที่กอสรางภายในคราวเดียวกัน คือ ถนนบำรุงเมืองและถนนเฟองนคร จวบจนปจจุบันถนนสายสำคัญเสนนี้ เปนเสนทางหลอเลี้ยงชีวิตผูคนหลากหลายเชื้อชาติ อีกทั้ง ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญา ตลอดจนความ ผูกพันของผูคน ลวนเต็มไปไดความทรงจำที่มีคา


มากมาย แมจะลวงเลยมาจนถึง ๑๕๐ ปแลวก็ตาม จุดหนึ่งที่รูสึกประทับใจมากๆ คือบริเวณธนาคาร ไทยพาณิชย สาขาตลอดนอย ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยูติดกับ แมนำ้ เจาพระยา บรรยากาศโดยรอบดีมากๆ พอคณะนักปนของเรามาถึง เจาหนาที่ของธนาคารไดนำน้ำดื่ม และขนมปงแซนดวิช พรอมดวยแยมโรลไสครีมและ ผาเย็น มาตอนรับพวกเราอยางเต็มที่ ตองขอขอบคุณ เจาหนาที่ของธนาคารฯ ทุกทานไว ณ ที่นี้ดวย ถาปตยกรรมของธนาคารไทยพาณิชยแหงนี้ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ๒ คน คือ ริกอตติ และตามันโย เพื่อเปนสำนักงานถาวรแหง แรกของ “แบงกสยามกัมมาจล” (ตอมาไดเปลี่ยน

Ê

ชื่อมาเปน “ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด” เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๒) ซึง่ อยูใ นทำเลทีเ่ หมาะเจาะ ลงตัวอยางมาก เพราะยานตลาดนอยนั้นนับวาเปน ยานการคาเกาแก และยังเปนที่พำนักของชาวไทย และชาวจีนมากมาย สืบเนื่องมาตั้งแตรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมรวมปนจักรยานชม ถนนเจริญกรุงกับสมาชิกสมาคม TCHA แลว ถือโอกาส แวะไปนัง่ เลนและถายรูปภายในวัดโพธิ์ ขณะนัน้ กำลัง มีการบูรณะวัดครั้งใหญ กอนที่จะแยกตัวกลับบาน อยางมีความสุข ตองขอขอบคุณทุกๆ ทาน ที่รวม กิจกรรมดีๆ มอบใหแกกันและกันในครั้งนี้ดวยครับ

๒๑


รหัสทริป ๔๗๕ • ทริปวันเดียว • วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ • เรื่อง/ภาพ “นก” tcc007 • ภาพ Dariam Narak/TGCAT/K-Ming

»˜›¹ä»à·ÕèÂÇμÅÒ´¹éÓ¹¤Ãà¹×èͧà¢μ ผมมือใหมชื่อ “นก” ครับ ออกจาก บ า นตอนประมาณ ๖.๓๕ น. ใช เส น ทางอนุ ส าวรี ย ไ ปทางพญาไท ราชเทวี มาบุญครอง จุฬา สามยาน สวนลุมพินี และถึงสวนลุมฯ ประมาณ ๗.๐๕ น. เห็นเพื่อนๆ เริ่มทะยอยมา กันบางแลว ประมาณ ๒๐-๓๐ คัน จอดรถจักรยาน เปนแถว หนาพระบรมรูป ร.๖ แตงชุดจักรยานกันดู สีสันสดใสดีจังเลย มสวมเสือ้ ยืดสีขาว กางเกงขาสัน้ สีดำ ดูธรรมดา ไมเหมือนเพื่อนๆ เลย ทำใหดูผิดแผกแปลกตา ไปบาง แตไมเปนไร เมื่อมาคนเดียวเดี๋ยวคอยๆ หา เพื่อนใหมในกลุมเพื่อนจักรยานดวยกัน พอมาถึง เพื่อนๆ ก็ทักทายกันดี เปนมิตรภาพทีดีๆ พอใกล เวลา ๗.๓๐ น. จึงเริ่มเห็นมากันมากขึ้น ผูนำทริปไดเปานกหวีด เรียกทุกทานมาประชุม เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง แนะนำเสนทาง ที่จะใชปนจักรยานในวันนี้ ไปตามถนนพระราม ๔ คลองเตย พระโขนง คลองตัน รามคำแหง แลวเลี้ยว ขวาเขาถนนสุวินทวงศ พอจะจินตนาการเสนทาง ออกบาง เนื่องจากเคยใชเสนทางนี้นานแลว ๗.๓๕ น. มีเพือ่ นนักปน มาสมทบกันไดประมาณ ๖๐-๗๐ คน ลอเริ่มหมุนออกเดินทาง พวกเราเริ่ม ปน ดวยความเร็วประมาณ ๒๐-๒๕ กิโลเมตรตอชัว่ โมง ความเร็วขนาดนี้พอไหวสำหรับมือใหมอยางเรา ถา เร็วกวานี้คงแยแนๆ อาจจะออนซอมไปหนอย

¼

๒๒

ปนจักรยานไปกันเรื่อยๆ พอหนารามคำแหง มีรถมากขึ้น ขบวนเริ่มแยกออกจากกันเปนระยะๆ โดยเฉพาะในชวงติดไฟแดง พอผานไฟแดง ก็มีพี่ๆ ชวยดูแลเสนทางคอยบอกทางใหเปนระยะๆ เห็นเพือ่ นๆ มาดักรอตามทางเปนกลุมเล็กๆ ตลอดเสนทาง ผมอยู ในกลุม กลางๆ ขีด่ ว ยความเร็วประมาณ ๒๒ กิโลเมตร/ ชั่วโมง ก็พอไปไดเรื่อยๆ แตทวา..ทองเริ่มหิวเสียแลว อยากหารานอาหารทานครับ มองขางทางพอมี รานคาอยูบ า ง ถาแวะขางทางไดทานอาหารสักหนอย นาจะดี ปนจักรยานไปเรื่อยๆ ถึงถนนสุวินทวงศ เห็น ปมน้ำมันบางจาก ชาวจักรยานแวะเขาไปพัก เราจึง ไดพักทานขนมปง นิดหนอย พอมีแรงไปไดตอไป


เห็นพี่ๆ บอกวาอีกประมาณ ๓๕ กิโลเมตร จึงจะถึง นครเนื่องเขต พอไหวสำหรับมือใหมออนซอมอยางผม ากาศเย็นสบายดีไมรอนเกินไป ปนจักรยานไป เรือ่ ยๆ คุยกับคนอืน่ ๆ ก็เพลินดี อีก ๑๕ กิโลเมตร ถึงนครเนือ่ งเขต ใชเวลานาจะไมเกิน ๑ ชัว่ โมงแนนอน คำนวณแลวคาดวานาจะถึงประมาณ ๑๑.๓๐ น. ทอง เริ่มหิวแลวถาถึงคงตองหาอะไรอรอยทานใหหนำใจ เพราะไดขาวมาวาที่นั่นกวยเตี๋ยวเปดอรอยมาก ปนมาเรื่อยๆ จนถึงที่หมาย จอดจักรยานเสร็จสรรพ รีบขอตัวไปหม่ำกวยเตี๋ยวทันที แลวตองตาม ดวยของหวานนาจะดี ตามพี่ๆ ไปกอน ไดยินเสียง บอกวา ๑๓.๐๐ น. จะออกเดินทางกลับ อยางนี้มี เวลาสบายๆ เดินหาของทานใหอรอยไปเลย ตอนขามาขางทางเศษกระจกเยอะมาก จึงตอง ระวังยางแตก และเห็นวาตลอดเสนทางมียางแตก

Í

แลว ๒-๓ คัน กลับมาที่รานกวยเตี๋ยวเปดตรงหนา.. คนเยอะดีจริง นาอรอยแนนอน อยางนี้ตอง ๒ ชาม เปนอยางนอย ชามแรก โอเคเลยอรอยดี ตอชาม ๒ แนๆ ทานไปเรื่อยๆ ไดยินเพื่อนๆ พูดกันตลอดวา รานนั้น รานนี้อรอย ตองใชเวลาที่เหลือเดินไปดูจนทั่ว พอไดเวลา ๑๓.๐๐ น. เพือ่ นๆ ก็ไดเริม่ รวมตัวกัน บางกลุม ก็แยกยายกันกลับไปกอน ๔-๕ คนบาง เสียง นกหวีดเริ่มดังขึ้น ทุกทานเริ่มออกเดินทางกลับกัน มุดใตสะพานถนนใหญ ปนจักรยานกันเปนกลุมเล็กๆ ไปกันเรื่อย ตลอดเสนทางแวะกันเปนระยะ ๑๕-๒๐ กิโลเมตร ผมปนตามกลุมนักปนรุนพี่ มากันเรื่อยๆ ถึงสวนลุมฯ ประมาณ ๑๕.๐๐ น. จึงแยกยายกัน กลับบานดวยความสวัสดิภาพ ทริปนี้สนุกดี โอกาสหนาคงไดเจอเพื่อนๆ ใหม ครับ ทริปดีๆ แบบนี้จัดใหบอยๆ เลยนะครับ

๒๓


¡Ãͧ¹éÓÂÒÁà´Ô¹·Ò§

ä

หนๆ สารสองลอฉบับนี้ มีเรือ่ งราวเกีย่ วกับการใชจกั รยาน เพื่ อ เดิ น ทางไกลแล ว ยั ง มี อี ก เรื่ อ งที่ น า สนใจสำหรั บ นักปนเดินทาง เพราะหลังจากที่ตองใชพลังงานในการปน ทามกลางอากาศที่แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง ฤดูรอน เราจะเสียเหงื่อมากเปนพิเศษ “น้ำ” คือสิ่งจำเปน ที่ตองดื่มเพื่อทดแทนเขาไปในรางกาย การพกกระติกใสน้ำจึงเปนสิ่งที่เคียงคูกับจักรยานเสมอ แตหากเดินทางไกลไปยังถิน่ ทีย่ ากตอการหารานสะดวกซือ้ เพือ่ ซือ้ น้ำขวดใหม หรือขาดความมัน่ ใจในน้ำกอก หรือทามกลาง เสนทางปาเขา ขอเพียงมีลำธารใหเรากรอกน้ำใสกระติกที่ มีอุปกรณกรองน้ำ จะทำใหไดน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย ไดมีโอกาสทดสอบกระติกน้ำดื่ม “Balance Water” รุน HC-1100 NANO ที่บริษัทฮุนไดผลิตขึ้นมาและถูกนำเขา มาทำตลาดในเมืองไทย จึงไดหายแคลงใจสงสัยในประสิทธิภาพ หลังจากที่ลังเลอยูนาน จากกระติกน้ำดื่มคลายๆ กับที่มีอยูทั่วไป รูปทรงและ ขนาดสามารถวางลงในขาใสกระติกน้ำพอดี สวนที่แตกตาง คือฝาดานบนที่เปนสวนในกระติก มีอุปกรณกรองน้ำติดอยู มันสามารถกรองสิ่งสกปรกตางๆ กลิ่น ตะกอน คลอรีน ได เปนอยางดี จากคุณสมบัติที่ระบุไวกับผลิตภัณฑ แจงวาสามารถ กำจัดสารเคมี เชือ้ โรค และโลหะหนักได อีกทัง้ ยังเพิม่ ปริมาณ

๒๔

เรื่อง/ภาพ ZangZaew

ไฮโดรเจน เพื่อเรงปฏิกิริยาโอโซน ทำใหไดน้ำอัลคาไลน เรงกระบวนการเผาผลาญ เหลานี้การทดสอบธรรมดาอยางเรา คงเปนไปไมได แตมเี อกสารยืนยันผลการทดสอบจาก KEWWI หรือ Korea Environment & Water Works Institute ซึ่งเปนสถาบันเกี่ยวกับน้ำและสิ่งแวดลอม ที่ขึ้นกับรัฐบาล เกาหลี วาระบบกรองน้ำ ทีว่ า นีผ้ า นการทดสอบจริง ในการใชงานตอง ใสน้ำเพื่อผานใสกรองที่ ยังใหมๆ ออกสักสองสามครัง้ และนำน้ำไปใชงานอยางอื่น เพราะรสชาติอาจจะแปรงๆ สักนิด หลักจากนัน้ จึงใสนำ้ เพือ่ กรองไวดื่มไดตามปกติ กระติกมีขนาดบรรจุ ๐.๘ ลิตร นักปนที่ตองเดินทาง อาจจะเพิ่มความมั่นใจในความ สะอาดของน้ำดื่มจากแหลงตางๆ ที่ตองเดินทางไปเพิ่มมาก ขึ้นแลวละ ที่มา: - บริษัท เอาทดอร อินโนเวชั่น จำกัด www.outdoor.co.th - สถาบันเกี่ยวกับน้ำและสิ่งแวดลอมของเกาหลี www.kewi.re.kr/english/index.htm


เรื่อง/ภาพ สุทธิชัย/ธีรยุทธ

½˜¡ºÑÇÍÒº¹éÓẺ¾¡¾Ò!! นำทอพีวีซีและสวนปดปลายทอ มาเจาะรู แลวสวมติดเขาดวยกัน

นำยางในจักรยาน ดานหนึ่งมาสวม

สายยางฝกบัว ที่ครบชุด พรอมใชงาน

Êí

าหรับนักปนจักรยานผูนิยมการเดินทางแลว สิ่งหนึ่งที่ จะชวยเรียกความกระชุม กระชวยใหกลับคืนมา หลังจาก ตองใชแรงในการปนจักรยาน จนตองอาบเหงื่อมาตลอด เสนทาง คือการไดชำระลางรางกาย จากสายน้ำเย็นๆ ให สดชืน่ โดยเฉพาะน้ำทีพ่ รัง่ พรูจากฝกบัวดวยแลว เรียกความ ชุมฉ่ำไดเปนอยางดี ดังนั้น.. เราจะมาแนะนำวิธีประดิษฐ ฝกบัวแบบพกพาในรูปแบบของนักปนจักรยาน สะดวก ประหยัด และสดชื่นไดไมแพกัน

àÃÔèÁμŒ¹´ŒÇÂ..

๑. นำยางในรถจั ก รยาน ควรเป น ยางเส น เล็ ก หรื อ ยาง เสือหมอบ นำมาตัดหัวจุบออก ตรวจสอบรอยรั่ว ตัดทิ้ง หรือปะใหเรียบรอย ๒. หาซื้อทอพีวีซี ขนาด ๔ หุน มาตัดยาวตามตองการ ประมาณ ๓-๔ นิ้ว พรอมขอตอฝาปดทอพีวีซี ๓. นำขอตอฝาปดทอพีวีซีมาเจาะรูตามตองการ ๔. เสร็จแลวนำมาทากาว ตอเชื่อมกับทอพีวีซีที่ตัดเตรียมไว เพื่อเตรียมเปนหัวฝกบัวสำหรับอาบน้ำ ๕. นำยางในที่เตรียมไวมาตอเขากับทอพีวีซี ๖. ตัดยางในเปนยางรัดไว ๑ เสน สำหรับผูกรัด เทานี้ก็ไดสายฝกบัวอาบน้ำพกพาสวนตัว มวนเก็บ รัดดวยยางรัด สามารถพกพาติดตัวไปไดทุกแหง น้ำหนักเบา

ÇÔ¸Õ㪌§Ò¹ จากยางในเหลือใช กลายเปนฝกบัวพกพา

เมื่อตองการอาบน้ำหลังจากการปน เขาหองน้ำที่ไหน ก็ไดที่มีกอกน้ำ นำสายยางดานปลายสวมเขากับกอกน้ำ หากรูส กึ วายังไมแนน ใชสายยางทีเ่ ตรียมไวรดั ใหแนน คลอง ไวกับกอก เทานี้ก็เปดกอกน้ำอาบน้ำไดอยางสบายใจ...

๒๕


เรื่อง Rainbow

¤ÇÒÁÂÒ¡¢Í§ ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§â´ÂÅӾѧ ñ

ÁÕ

ผูสนใจในการขี่จักรยานแบบ “ทองไป” จำนวน ไมนอ ย ถามเรือ่ งการเดินทางดวยจักรยานทางไกล มายังผม หนึ่งในคำถามที่นาสนใจก็คือคำถามที่วา “การขีแ่ บบทางไกลมากๆ จุดยากมันอยูท ต่ี รงไหน” หลังจากผมใชเวลาพิจารณาคำถามนี้ ผมพบสิ่งที่ นาแสดงความเห็นไวดังนี้ การขี่จักรยานแบบไกลมากๆ นี้ โดยธรรมชาติ ของมัน เปนการหาบัดดี้หรือสหายผูรวมเดินทางไป ดวยไดนอ ยมาก ไมเหมือนการเดินทางแบบสุดสัปดาห ทีไ่ ปกันในวันหยุด และกลับมาใหทนั ทำงานวันจันทร การเดินทางทีไ่ กลมากๆ ยอมตองการเวลาทีน่ านมาก กวาวันหยุดสุดสัปดาห โดยปกติจะสามารถเดินทาง ไปถึงจุดหมายไดทัน ซึ่งมีนักจักรยานจำนวนมากไม สามารถลางานได ยิ่งไกลมากเทาไร ก็ยิ่งหาบัดดี้ได นอยเทานั้น นี่ยังไมนับแรงเสียดทานในเรื่องอื่นๆ ที่จะตาม มาอีกที่นอกจาก “การงาน” ไมวาจะเปนครอบครัว หรือรายจาย ซึ่งปจจัยตางๆ ที่กลาวมาลวนแตเปน อุปสรรค ที่ทำใหนักจักรยานผูชอบการเดินทางไกล ไมสามารถไปไกลมาก แมวา ใจปรารถนาเชนนัน้ ก็ตาม ตรงนี้กระมังที่ผมจะเรียกวาเปนจุดยากประการแรก ดังนั้น.. สิ่งที่เราจะเห็นไดจากการขี่จักรยาน ทางไกลมากๆ มักจะเปนกลุม ทีม่ สี มาชิกเดินทางดวย กันที่นอยมากนั่นเอง บางกลุมมีเพียงแค ๒ คน หรือ

๒๖

โดยลำพังดวยซ้ำ แมวา จะมีบา งทีฝ่ น ธรรมชาติสามารถ จับกลุมกันไดและพรอมที่จะรวมหัวจมทายกัน แต ดวยความที่เปนการเดินทางซึ่งมีคาบระยะเวลานาน นี่เอง ทำใหแตละสมาชิกจะตอง “อดทน” ตอพฤติกรรมของเพือ่ นสมาชิกทีไ่ มคนุ เคยมากอน ทัง้ อุปนิสยั อันประหลาดของเจาหมอนี่ แรงเสียดทานจากการ เดินทางที่สมาชิกคาดหวังวาจะตองรับมือ มีเพียงแค ระยะทางกับการใชกำลังกายเทานั้นในชั้นตน จะ ตองถูกเพิ่มความหนักแนนในหัวใจที่ตองอดทนกับ พฤติกรรมที่นาชัง และนาเบื่อหนายจากสมาชิกคน อื่นๆ เพิ่มเขาไปดวย นี่เปนประการที่สอง มื่อทริปการเดินทางที่ไมไกลนัก นักปนสามารถ ปลอบใจตัวเองดวยความอดทนระยะเวลาสั้นๆ เดี๋ยวก็กลับบานแลว อดทนเพียงเพื่อรักษาไมตรียอม อยูในวิสัยพอทนไดแตไมใชนานวันเปนเดือนๆ สักวัน จะถึงจุดเดือดลุกขึน้ มาอัดกันจนไดหลังจากการปะทะ กันทางวาจา แมในรายที่หัวออน แตความที่หยั่งใจกันไมถึง วา “ของแคเนี่ยะ ทำไมตองซีเรียส” หรือ “ทำไม ทีตาฉันกลับไมใชมาตรฐานแบบของที่เธอทำเลา” คนที่หัวออนยอมไมอยากทนที่จะเสียเปรียบตลอดไป อีกแลว เมื่อเปนดังนี้ นักปนทางไกลมากๆ จะมาถึง จุดที่ยินยอมแลกเรื่องราวอันนาปวดหัวนี้ออกไปจาก ความไมสะดวกในการเดินทางโดยลำพัง ซึ่งสบายใจ

à


กวากันเยอะเลย แมจะเหงาไปบาง แตก็คุมคากับ ความสงบเย็น การเดินทางไปสองคน หากคิดจะทำอะไรเทากับ เปนการไตรตรองสองชั้น ไปสามคนเทากับไตรตรอง สามชั้น พอไปคนเดียวคิดคนเดียวทำคนเดียว จึง ตองทำไปโดยโดดเดี่ยวปราศจากการคิดทบทวนซ้ำ จากมุมมองที่หลุดไปจากโลกทัศนของตนเอง จึงอาจ ผิดพลาดไดงายมาก นี่เปนจุดยากประการที่สาม เมื่อริจะเดินทางไกลโดยลำพังจึงตองรอบคอบ ที่สุดเทาที่จะรอบคอบได บางอยางไมอาจมีโอกาส ใหผิดซ้ำสอง เพียงครั้งเดียวก็อาจเสียหายใหญหลวง หรือถึงแกชีวิต นอกจากจะเปนตัวเราเองแลว เรายัง ตองเปนบัดดี้ใหตัวเองอีกดวย เตือนตนเองในแงมุม ทีอ่ าจหละหลวมซึง่ อาจจะนำพาตนเองไปสูค วามเสีย่ ง ตางๆ ได ตใครเลาทีจ่ ะไมผดิ พลาดเลย ความทีเ่ ปนปุถชุ น ยอมเกิดจนไดอยูดี ครั้งหนึ่งขณะที่ผมกำลังซื้อ ผลไม ใ นตลาดจอแจของเมื อ งเล็ ก ๆ แห ง หนึ่ ง ใน ประเทศจีน กลัวนักลวงทีช่ กุ ชุมจากคำเตือนนักเดินทาง คนกอนหนา หวาดระแวงกลองถายรูปทีอ่ ยูใ นกระเปา เอวจะเปนเปาชัน้ ดี เกรงพาสปอรตจะหลนหายระหวาง

á

หยิบเงินออกมาใชจาย แตพบวาหลังจากซื้อผลไม เสร็จเดินออกจากรานไป แมคาผลไมวิ่งตามมา ยื่น เงินปกหนึ่งที่ตัวเองทำหลนไว นี่ไง...เห็นไหมยังไงก็ พลาดจนได นี่โชคดีนะไปเจอเอาคนดีเขา ผมบอกไดเลยวา...ความผิดพลาดของนักเดินทาง จะอยูตรงที่ความระแวดระวังหลายอยางที่มาบดบัง กันเองทำใหเราพลาดเพราะความพะวักพะวงหลายสิ่ง แทนที่จะเปนเพราะความเผลอเรอแบบธรรมดาชั้นเดียว โบราณทานถึงวา “คนเดียวหัวหาย สองคนเพือ่ ตาย” นั่นเอง ารทีน่ กั เดินทางคนหนึง่ จะเลือกไปคนเดียวหรือ ไปกันกี่คน บอกไดครับวา ไมสามารถเลือกได โดยอิสระตามใจปรารถนานัก แมผมจะไดชื่อวาเปน นักจักรยานที่มีฉายานามวา นายโดด แซเดี่ยว แต ยอมรับวา ไมมีเลยสักครั้งที่ผมตองการไปโดยลำพัง แตเพราะความที่หาบัดดี้ไดไมลงตัว ถาไมติดขัดเรื่องใด ก็เรื่องหนึ่งเสมอ ทั้งๆ ที่ตองเลือกเอาจากกลุมนักปน ที่มีนอยมากอยูแลว นี่เปนการตอบคำถามที่ผมมัก ถูกถามอยูเ สมอวา “ทำไมไมเอาเพือ่ นมาดวยสักคน” ไปในตัว แตเมื่อนักปนผูจำทนตองเดินทางไปโดยลำพัง เพราะขอจำกัดตางๆ สักระยะหนึ่ง นักเดินทางเหลานี้ มักจะ “ติดใจ” ในเสนหของการเดินทางโดยลำพัง ทั้งๆ ที่ในคราวแรกๆ จะเจือปนดวยความขมปราจาก ความเหงาหงอยและโหยหารสชาติที่ขาดหายไปจาก สหายรวมทาง แตไปๆ มาๆ เราจะไมพบเขาเหลานั้น กลับไปเดินทางแบบบัดดี้มากมายอีกเลย อาจมีบาง ในบางโอกาส กับระยะที่ไมไกลนัก เนนรวมไมตรี มากกวาการเดินทางโดยแทจริง เมื่อใดก็ตามที่เขา เลือกที่จะใชชีวิตนักปนที่เปนตัวของตัวเอง เขามัก จะยางกาวไปในโลกแหงความเหงานั้นอยางเต็มอก เต็มใจ กวาที่จะทันรูตัวก็กลายเปนนักเดินทางที่ไม เหมือนเดิมอีกตอไปเสียแลว

¡

๒๒.๒๘ น. / ๓ มีนาคม ๒๕๕๔

๒๗


เรื่อง/ภาพ ชางหนึ่ง

á싧¨Ñ¡ÃÂÒ¹¤Ù‹ã¨

รถคันนี้แตงแบบเรียบๆ แตแนนสีที่ตัวน็อต และชิ้นสวนเล็กๆ ก็ดูสวยไปอีกแบบ

ª‹

วงเดือนเมษายนที่ผานมาอากาศรอนถึงรอน มากๆ ทำใหนักปนตองระวังเรื่องแสงแดด และ หมั่นดื่มน้ำใหมากๆ จะชวยแกปญหาอาการขาดน้ำได สารสองลอฉบับนี้จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการตกแตงจักรยานสุดที่รักใหสวยงาม ดูมีเสนห ไมวาปน ไปไหนๆ จะไดมีคนเหลียวมอง แตคงจะไมถึงกับ เฝ า ติ ด ตามมองกั น เฉกเช น งานใหญ อ ย า งราชพิ ธี เสกสมรสครั้งประวัติศาสตรของเจาชายวิลเลียมและ เคท มิดเดิลตัน ณ มหาวิหารเวสตมินสเตอร กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษเปนแน.. เพราะงานนั้น ประทับใจกันไปทั่วโลก.. เรากลับมาสรางความประทับใจกันแบบพอประมาณตามประสานักปนคนรักจักรยานกันตอจะ ดีกวา มาติดตามกันเลยครับ ทุกๆ ปจกั รยานไดถกู ผลิตออกมาปละหลายๆ รุน และรุนมีความแตกตางในเรื่องของตัวรถที่ชวนใหเรา ตองควักกระเปาอยางหามใจไมอยู รวมถึงเจาพออะไหล อยางคาย Shimano ไมไดนอยหนาเชนกัน ออกรุน ใหมๆ มาทุกป ทั้งตัวรถและอะไหลแตละป เรียก

๒๘

ความสนใจแกผทู ช่ี น่ื ชอบเทคโนโลยีและความสดใหม อยูเสมอ เรื่องการตกแตงจักรยานคูใจนั้นสามารถหา ดูไดจากนิตยสารจักรยานของตางประเทศ สือ่ ออนไลน ตางๆ หรือทีมแขงของเหลาผูใหการสนับสนุนตางๆ สือ่ เหลานีท้ ำใหเรามีแนวทางเกิดไอเดียในการตกแตงรถ ÁÒ´ÙàÃ×èͧËÅÑ¡æ 㹡ÒûÃѺá싧¨Ñ¡ÃÂÒ¹¡Ñ¹ä´Œ´Ñ§¹Õé ๑. อัพเกรดอะไหล ในทุกปชิ้นสวนจักรยานหลายยี่หอ ไมวาจะ เปนทางยุโรป อเมริกา ไตหวัน และประเทศอื่นๆ ถูกออกแบบมามากมาย เพือ่ เอาใจแฟนๆ ชาวจักรยาน ทั่วโลก การหาขอมูลเกี่ยวกับชิ้นสวนตางๆ เพื่อให เขากันไดกับรถที่เรามีอยูเปนสิ่งสำคัญ เพราะอะไหล แตละชิ้นอาจจะไมสามารถเขากันไดทุกตัว เพราะ ระบบและกลไกที่แตกตางกัน เชน มือเบรกที่มีทั้ง ชนิดเบรกผีเสื้อ (U-Brake) วีเบรก (V-Brake) และ ดิสกเบรก (Disc Brake) น้ำมันหรือดิสกสาย แตละ ระบบจะตางกัน หากนำชนิดวีเบรกมาใชกับยูเบรก การบีบเบรกอาจจะแข็งหรือนิ่มไป และที่สำคัญคือ


๒. ตกแตงทั่วไป อุ ป กรณ ตั ว อื่ น ๆ ไม ว า จะเป น ปลอกแฮนด คอแฮนด แฮนด หลักอาน หรือ เบาะ สามารถเปลีย่ น ใหดูดีไดเชน จัดสีใหเหมือนกันทั้งชุด หรือเสือหมอบ เฟรมสีดำและมีชุดอะไหลเปนสีฟาตรงจุดโนนจุดนี้ จะดูโดดเดนขึน้ มาทันไที ขึน้ อยูก บั มุมมองในการเลือก ของตกแตงเปนการเพิ่มมิติการมอง สไตลใครสไตล มันอยูที่ตัวเจาของรถจักรยานลวนๆ ๓. ตกแตงครบชุด ถาจะใหครบชุดจริงๆ เสื้อผาหนาผมตองเปน โทนเดียวกัน เริม่ ตนดวย แวนตา ถุงมือ หมวกกันน็อค เสื้อ กางเกง ถุงเทา และรองเทา โอทั้งหลายเหลานี้ ลวนเพิ่มสีสรรใหกับรถและตัวผูขับขี่ไมนอย ลองหา จุดเดนของรถเรา แลวหาเสื้อผาหนาผมใหเปนสีโทน เดียวกัน รถจักรยานทุกคันมีจุดเดนทุกคัน ใครชอบ แตงรถหรือแตงชุดสวยๆ งานนี้ก็สนุกละครับ ไมสามารถนำมาใชกับดิสกเบรกได ฉบับหนาจะมาเพิ่มขอมูลและเจาะลึกไปถึงอนู อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนอะไหลในรุนที่ อุย! ไมตองขนาดนั้นมั้งครับ เอาเปนวามาติดตามกัน สูงขึน้ เราจะไดจกั รยานทีม่ กี ารตอบสนองไดเปนอยางดี ในฉบั บ หน า ว า มี อ ะไรที่ ส ามารถเพิ่ ม เติ ม สี ส รรให น้ำหนักตัวรถโดยรวมลดลง เชน จักรยานเสือภูเขา จักรยานเราไดอีก สวัสดีครับ (MTB) อะไหลเดิมอาจจะเปน Shimano Alivio ซึ่ง ใชงานมาสองปแลว เมื่องบประมาณมีพอสามารถ อะไหลของ Shimano เปลี่ยนเปนรุน SLX, Deore, XT หรือ XTR ไดตามกำลังและความพอใจ หากเนน ที่การปนสนุกๆ ออกทริปบาง ใชรุน Alivio, SLX หรือ Deore ก็เพียงพอแลว แตถาตองการน้ำหนักที่ เบาและตอบสนองการใชงานไดดี ก็ควรเปนรุน XT หรือ XTR โดยสามารถเลือกสีของชุดอะไหลใหเขา กับสีของรถได สวนเสือหมอบจะคลายๆ กับเสือภูเขา ซึ่งคาย Shimano ยังครองตลาดเหมือนเดิม เชนรุน Di2, Dura-Ace, Ultegra, 105, Sora หรือ Tiagra สวน คายอื่นอยางเชน Campagnolo Super Record หรือ SRAM Red ก็เปนตัวเลือกหนึ่งที่นาสนใจ และ สรางความเทไดไมแพกัน

๒๙


ÊÓËÃѺ¼ÙŒ·Õèʹã¨Ã‹ÇÁºÃÔ¨Ò¤¨Ñ¡ÃÂÒ¹ ÍØ»¡Ã³ ËÃ×ÍÍ×è¹æ à¾×è͹Óä»ãªŒã¹ â¤Ã§¡ÒÃÃÕä«à¤ÔŨѡÃÂÒ¹¢Í§ÊÁÒ¤ÁÏ ÊÒÁÒöμÔ´μ‹Íä´Œ·Õè·Ó¡ÒÃÊÁÒ¤ÁÏ ¶¹¹ºÃ÷Ѵ·Í§ ¨ØÌÒ«Í ö ¢ŒÒ§Ê¹ÒÁ¡ÕÌÒáË‹§ªÒμÔ â·Ã. ðò-öñò-ô÷ô÷

ÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§ÊÁÒ¤Á

เปนสินคาที่จำเปนสำหรับผูใชจักรยาน จัดจำหนายในราคามิตรภาพ สนใจเลือกซื้อไดที่ทำการสมาคมฯ โทร. ๐๒-๖๑๒-๔๗๔๗ เวลาทำการ ๐๙.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. หยุดวันอาทิตย สั่งซื้อทางไปรษณีย โอนเขาบัญชี ประเภทออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบรรทัดทอง ในนาม สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย เลขที่บัญชี ๐๖๓-๒-๕๒๒๗๖-๑ แลวกรุณาแฟกซสำเนาใบโอนมาที่ โทรสาร ๐๒-๖๑๒-๕๕๑๑ หรือสงทาง E-mail: tchathaicycling@gmail.com

๐๐๑ : หมวกคลุมหนา ราคาใบละ ๑๒๐ บาท

๐๐๒ : ถุงแขน SDL สีดำ ราคาคูละ ๑๒๐ บาท

๐๐๓ : ถุงแขนลายธงชาติ ราคาคูละ ๑๕๐ บาท

๐๐๔ : สายรัดขอเทา เสนใหญ ราคาชิ้นละ ๘๐ บาท เสนเล็ก ราคาชิ้นละ ๓๐ บาท

๐๐๕ : เสื้อกั๊กสะทอนแสง ราคาตัวละ ๑๘๐ บาท

๐๐๖ : เสื้อ TCC ตัวเล็ก ราคาตัวละ ๑๐๐ บาท

๐๐๗ : เสื้อจักรยานแขนสั้น ราคาตัวละ ๗๕๐ บาท

๐๐๘ : เสื้อจักรยานแขนยาว ราคาตัวละ ๙๕๐ บาท

๐๐๙ : เสื้อจักรยานสีขาว ราคาตัวละ ๓๐๐ บาท

๐๑๐ : กางเกงขาสั้น ราคาตัวละ ๖๕๐ บาท

๐๑๑ : กางเกงขายาว ราคาตัวละ ๘๕๐ บาท

๐๑๒ : ยางใน ไซต ๒๐ x ๑.๗๕ / ๒.๑๒๕ AV ราคาเสนละ ๖๐ บาท

๐๑๖ : ยางในยี่หอ BONTRAGER ไซต ๒๖ x ๑.๗๕-๒.๑๒๕ ราคาเสนละ ๑๕๐ บาท

๐๑๗ : ยางในยี่หอ BONTRAGER ไซต ๒๗ x ๗/๘-๑ ๗๐๐ คูณ ๑๘๐-๒๕๐ ราคาเสนละ ๑๕๐ บาท

๐๑๔ : ยางใน ไซต ๗๐๐ คูณ ๒๕/๒๘/F/V ราคาเสนละ ๘๐ บาท

๐๑๓ : ยางใน ไซต ๒๗ x ๑ ยกกำลัง ๑/๔ x ๑ ยกกำลัง ๓/๘ TR4 A ราคาเสนละ ๖๐ บาท

๓๐

๐๑๕ : ยางในยี่หอ BONTRAGER ไซต ๒๖ x ๑.๒๕-๑.๗๕ ราคาเสนละ ๑๕๐ บาท


à¾Å§¨Ñ¡ÃÂÒ¹¢Í§ÊÁÒ¤ÁÏ

จากความรวมมือรวมใจ และจากความชวยกันแตงคำรอง ทำนอง เรียบเรียงเสียง ประสาน โดยสมาชิกของสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ทำใหเราชาวจักรยานไดมีเพลง จักรยานประจำสมาคมฯ ถึง ๖ เพลงดวยกัน สารสองลอฉบับนี้ จึงขอนำอีก ๒ เพลงมาฝากกัน ทั้งนี้ทุกทานสามารถเขาไปดาวนโหลดเพลงไดที่เวบไซตของสมาคมฯ www.thaicycling.com

à¾Å§ »˜›¹¡Ñ¹·ÑèÇä·Â

¤ÓÌͧ/·Ó¹Í§ ÍÀԹѹ· ¨ÔμμâÊÀÒ àÃÕºàÃÕ§¤Ø³ÍÕé´ (ÊÁÒªÔ¡ÊÁÒ¤ÁÏ ËÁÙ‹) (สรอย) ปน ปน กันทั่วไทย ไปไปกันทั่วทุกทิศ ปน ปน กันทั่วไทย ไปไปกันทั่วทุกทิศ ฟงเสียงซึงใหนึกถึงดินแดนลานนา ธรรมชาติลานตา ริมทางจักรยาน ประเพณีสืบสาน ตำนานจักรยานกลางจอง (สรอย) ฟงเสียงขลุย ไดนั่งพูดคุยริมคลองขวัญเรียม กรุงเทพฯ เรงตระเตรียม เตรียมทางจักรยาน หนุมสาวขี่จักรยาน แทนวันวานขี่ควาย (สรอย) ฟงเสียงแคนใหนึกถึงดินแดนอีสาน เมืองเขามีตำนาน ตำนานจักรยานคนจน บานเรือนทุกแหงหน รวยจนมีจักรยาน

à¾Å§ ÊÍ§ÅŒÍ ÊͧàÃÒ

¤ÓÌͧ/·Ó¹Í§ ÍÀԹѹ· ¨ÔμμâÊÀÒ àÃÕºàÃÕ§¤Ø³ÍÕé´ (ÍÀԹѹ· ¨ÔμμâÊÀÒ) บุพเพนำพาใหเรามาพบกัน แบงปนความฝน ปนคืนวันที่งดงาม เธอปนไปไหน ฉันปนติดตาม กรอกแบบสอบถาม ขอเปนคนรูใจ สักคน โวโหว โวไว ปนจักรยาน กันจนใจประสานใจ จะไปแหงไหน ใกลหรือไกลใหมีเธอ แตงเติมเพิ่มฝน ปนใจเสนอ แรกวันพบเจอ เผลอไปใหแลวทั้งใจ ใหไป โวโหว โวโว พบรัก เพราะจักรยาน ใจเลยประสาน สะพานรักสัน่ หวัน่ ไหว ปนไป ปนใจ ใหไป บอกกับใจเสนชัยคือหัวใจเธอ (สรอย) (สรอย) ซ้ำ

ฟงเสียงไวโอลิน ใจเลยถวิลถึงเพลงรองแงง ชายเลทุกหนแหง มีทางจักรยาน สองฝงทะเลตระการ จักรยานปนริมทะเล

หากไมมีเขาอยาหวังวาอยาไดเจอ ฉันเพียรเสนอ รอเธอแคตอบสนอง จักรยานคูใจ คนไหนคูครอง ใหสองลอคลอง ครองใจ สองเรา โวโหว โวโว

กลองยาว หรือดนตรี แสดงความเปน 4 ภาค (สรอย)

สองลอ สื่อรัก สองเรา สองลอ สองเรา สองลอ สองเรา

ขอขอบคุณสมาชิกผูชวยแตงคำรอง ทำนอง เรียบเรียง ขับรองและประสานงาน 1. ทานผูพิพากษาไพรัช เกิดศิริ แตงคำรองเพลงจักรยานประสานใจ 2. คุณอภินันท จิตตโสภา, คุณอี๊ด คุณสโมสรและคุณตรีทศ คำรอง ทำนอง เรียบเรียง เพลง ครอบครัวจักรยาน, ปนกันทั่วไทย, สองลอ สองเรา และ มะลิ มาลัย 3. รวมขับรองชายคุณอภินันท จิตตโสภา, คุณสุทธิชัย สุศันสนีย , นพ.ชัยณรงค สมชาติและคุณสิทธิลักษณ นาราวิโรจน 4. รวมขับรองหญิง คุณจารุกัญญา ราษฏรศิริ ,คุณฑิตยาภรณ วิจะระณะ และคุณใบหยก มาดาวิสิษฐ 5. ประสานงาน คุณอัมพร ลีอำนวยโขค และคุณคันธารัตน สนิทวงศ ณ อยุธยา

๓๑


๓๒

สารสองล้อ พฤษภาคม 2554  

สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย www.thaicycling.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you