__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

2019


2019

Výroční zprávu za rok 2019 dopisujeme v dubnu 2020, kdy se svět zastavil a nikdo v podstatě neví, jak bude dále vypadat. Ve zprávách se objevují informace, že na českém trhu chybí tvrdé drogy z důvodu nepropustnosti hranic. Je to dobrá zpráva, či nikoli? V každém čase byli a budou lidé, kteří z různých důvodů sahají po návykových látkách. Mnozí z nich tím „zabíjejí“ sami sebe pro bolest a křivdy, které prožili, mnozí neví, jak jinak žít, chybí jim smysl, mnozí v nich hledají radost a zážitek a pro některé jsou stimulantem pro sociální vztahy. Vedle toho je v naší zemi až neuvěřitelně tolerantní vztah k alkoholu, proto se nelze divit, že máme velmi vysoké procento takzvaných problematických pijanů. Jak se bude situace vyvíjet, zůstává samozřejmě otázkou. Je nicméně pravděpodobné, že ve společnosti přibude stresů spojených s existencionálními problémy, což může vést k nárůstu lidí užívajících kompenzační látky (alkohol, drogy, psychofarmaka, ale také gambling). Kéž by se tyto prognózy nenaplnily. Ať tak, či onak, je vždy otázkou, jak je připravena církev na tyto společenské výzvy reagovat. Respektive do čeho jako křesťané investujeme. Nemám na mysli pouze finance, ale především aktivní pomoc slabým, chudým, vdovám, rozbitým manželstvím, nemocným, „ztraceným dětem“ a podobně. Kazatel říká:

„Pouštěj svůj chléb po vodě a časem se ti vrátí.“ Pro mě je toto jeden z obrazů lásky v praxi. Investovat svůj čas, peníze, schopnosti, majetek do potřebných vypadá často jako ztráta, ale jak kazatel říká, časem se nám investovaný chléb vrátí. Na tomto místě proto musím poděkovat především všem našim služebníkům a dobrovolníkům, kteří svůj život obětovali ve prospěch skupiny lidí, jež se ve společnosti netěší přílišné úctě. Za informacemi v této výroční zprávě jsou vždy konkrétní lidé, kteří pomoc závislým, jejich rodinám, blízkým a „ztraceným dětem“ realizují a bez nichž by tito lidé byli s největší pravděpodobností dále ve svých problémech. Jsem rád, že spolu tvoříme víc než jen organizaci. Zároveň za námi stojí konkrétní přátelé, lidé a firmy, také partnerské církve, které nám svými dary, odbornou radou, modlitbou, praktickou pomocí a nesením dobrého jména Teen Challenge pomáhají realizovat celou službu. Nakonec bych vás, čtenáře této výroční zprávy, rád povzbudil slovy apoštola Pavla: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! …O nic nemějte starosti! Ale ve všem modlitbou a prosbou oznamujte Bohu své potřeby s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je čestné, co je správné, co je nevinné, co je milé, co dělá dobrou pověst a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály.“

Bc. Petr Král Ředitel Teen Challenge International ČR

Děkujeme Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům za podporu naší práce. Jsme vděčni za vaši pomoc a modlitby. Děkujeme církvím v ČR, firmám i jednotlivcům. Velmi si vaši podpory vážíme.

Dotace získala dětská centra: DC Brno získala finanční podporu od:

Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2019. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury dne 3.9.1998.

MSPSV

489.300,-Kč

Jihomoravského kraje (ind.projekt) ve výši

150.000,-Kč

Nadace Terezy Maxové dětem ve výši

222.000,-Kč

Magistrátu města Brna (soc. služby) ve výši

311.000,-Kč

CDM Praha od Úřadu městské části Praha 3 grant ve výši 140.000,- Kč (na volnočasové aktivity, letní tábor a lyžařský výcvik) DC TCI Šluknov - Klokan získalo finanční podporu od:

Úřad měst.části Brno - sever

30.000,- Kč

Město Šluknov (provozní náklady)

40.000,-Kč

Úřad měst.části Brno - střed

25.000,-Kč

Euronisa (letní tábor, uhlí)

25.000,-Kč

Lesy ČR

40.000,- Kč 1


Kontaktní Centra TCI

6

6 Kontaktní Centrum Ústí nad Labem

Kontaktní Centrum České Budějovice

Zpracoval Jan Mašek, Šluknov

Vypracovala Monika Valihrachová

Během roku 2019 jsme pravidelně jezdili každé pondělí do Ústí nad Labem sloužit závislým lidem. V kavárně slouží 4 dobrovolníci, 2 pracovníci TCI, 5 externích dobrovolníků, pravidelně však 7 lidí. V roce 2019 nastoupili do programu TC čtyři lidi. Jeden z nich už program úspěšně dokončil a dva další jím procházejí.

V kontaktních centrech TCI v ČR se zaměřujeme na práci na ulicích a squatech (opuštěných domech), kde se setkáváme s lidmi závislými na návykových látkách (drogy, alkohol, léky), patologickém hráčství a s lidmi bez domova, ale také se ženami v zajetí prostituce. Cílem práce kontaktních center je motivace závislých ke změně a praktickým krokům vedoucím k abstinenci, ale i pomoc jejich blízkým vyrovnat se s problémy vyplývajícími ze životního stylu závislých. Zveme je do kontaktních center popovídat si o problémech s pracovníky, kteří mnohdy nabízejí naději skrze vlastní pozitivní životní příběhy, také poradenství, praktickou podporu. Pomáhají závislým s motivací ke změně, s nástupem do rehabilitačních programů v některém ze středisek TCI či jiných organizací. Kontaktní centra také realizují poradenství formou podpůrných skupin „Bod obratu“ (www. livingfree.cz), které probíhají při dostatečném počtu zájemců přímo v těchto centrech. Klienti se v kontaktních centrech mohou také najíst a v některých případech osprchovat. V rámci streetworku neposkytujeme výměnné programy.

Nevedeme si podrobnou administrativu, uváděná čísla jsou spíš odhadem vycházejícím z jednoduchého výpočtu. Jestliže každé pondělí oslovíme během streetworku přibližně 5 nových lidí, za rok je to asi 250 nově oslovených lidí, téměř každý z nich se dozví, kým jsme, co nabízíme, a je pozván do naší kavárny. Ne vždy, ale poměrně často s těmito lidmi sdílíme také svoje osobní svědectví a evangelium. Nezřídka se za oslovené lidi také přímo na místě modlíme. Za dobu služby jsme s mnohými navázali vztahy a stali se z nich pravidelní návštěvníci naší kavárny. “Známá klientela“ čítá kolem 50 lidí a tento počet má díky Bohu rostoucí tendenci. Během října jsme byli nuceni přestěhovat zázemí kavárny z centra města do objektu Corso ve čtvrti Krásné Březno a počet návštěvníků značně klesl z původních asi 30 na 10 až 15. Počty příchozích ale nejsou důležité. Matouš 18,12: „Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich mu zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zabloudila?“ Tímto slovem nám Bůh ukázal, že mu nejde o množství, ale o každého jednoho člověka, se kterým se zastavíme, se kterým strávíme chvilku času, abychom mu posloužili.

Kontaktní centra nabízejí: • kontaktování závislých v jejich prostředí • motivace k změně • podpora a poradenství závislým a jejich blízkým (i telefonická) • pomoc při nástupu do léčebných programů • realizace podpůrných skupin Bodu obratu Kontaktní centra TCI ČR také nabízejí poradenství a podpůrné skupiny blízkým závislých, kde získají: • porozumění problémům závislého, • podporu v hledání účinných strategií a formy vztahu vůči závislému, • podporu v nesení bolesti ze ztráty vztahu s blízkým. Kontaktní centra jsou otevřená většinou jedno odpoledne v týdnu a založená na dobrovolnické práci, především ve spolupráci s církvemi v ČR. Naleznete je v Havířově, Zábřehu na Moravě, Ostravě, Českém Těšíně, Brně, Českých Budějovicích, Praze, Teplicích, Ústí nad Labem, Liberci.

Konečně bych rád poděkoval dobrovolníkům z AC i z CB Ústí, kteří jsou součástí našeho týmu a věrně každé pondělí přicházejí, aby sloužili ztraceným. Apoštolské církvi, za to že nám dává každé pondělí k dispozici svoje prostory s veškerým vybavením potřebným pro fungování kavárny. A jednotlivým lidem z ústeckých církví za jejich modlitební, finanční i jinou podporu, z nichž za všechny bych rád jmenoval MUDr. Davida Smutného. Díky. 2

Na kavárně působí 4 dobrovolníci z různých denominací. Scházíme se pravidelně jednou týdně. Po předání si informací a modlitbách odcházíme do ulic, kde se snažíme kontaktovat závislé lidi – narkomany či alkoholiky. Vzhledem k tomu, že většina squatů byla zbořena, je pro nás obtížnější se s narkomany setkat (vyjma léta), a proto jsme častěji v kontaktu s lidmi závislými na alkoholu. Někteří zájemci přichází i na kavárnu TC. Zde se jim věnujeme, mluvíme s nimi a snažíme se nabídnout pomoc formou pobytu v komunitě či pozváním do místní církve. V roce 2019 proběhlo 82 kontaktů, z toho 17 na kavárně. Dva muži byli připravování na pobyt v komunitě a nastoupili do střediska v Poštovicích. V prosinci proběhla speciální Vánoční kavárna, dalším lidem byly předány balíčky přímo na ulici. Jsme Bohu i podporovatelům a dárcům velmi vděční za to, že můžeme fungovat a mluvit s lidmi o naději v Kristu. Jsme vděční za všechny modlitby a podporu. Zároveň bychom do svého týmu rádi přivítali další služebníky - dobrovolníky.

Kontaktní Centrum Havířov Vypracovali manželé Novotní

V roce 2019 jsme na kavárně kontaktovali cca 17 lidí. Větší počet jsme kontaktovali mimo kavárnu a přibližně 20 kontaktů probíhalo po telefonu a sociálních sítích. Docházeli jsme do rodiny klientky s dvěma dětmi, kterou jsme podporovali potravinovou, ale i praktickou pomocí. Setkávali jsme se na ulici s klienty Armády spásy, často před azylovým domem, kde jsme hovořili o možnostech léčby v TC. Tento rok nastoupili 3 muži do programu TC. Udržujeme stále kontakt s muži v azylovém domě. Máme klientku v ambulantní péči, která byla propuštěna z výkonu trestu na podmínku, a vyžádala si u soudu léčbu u nás. Pravidelně se setkáváme a pomáháme lidem zapojit se do běžného života v součinnosti s Probační a mediační službou města Havířova. Dopisujeme si do vězení s lidmi s drogovou minulostí. Snažíme se jim pomáhat radou, rozhovory s duchovní tématikou, dle potřeby radíme, jaký postoj zaujmout k výkonu trestu a duchovním věcem. Vedoucí Fanda Novotný jezdí pravidelně do vězení Heřmanice a Ratiboř v PL kde se účastní evangelizací, reprezentuje TC a Apoštolskou církev. Od prázdnin se aktivně zapojujeme do sborových aktivit, kde jsme vyučovali individuálně základy víry a taktéž skupinové vyučování základů na šumbarské skupince, ve které sloužíme slovem i chválou. Věříme, že z této skupinky bude brzy sbor. Máme vizi, že s touto skupinkou poroste služba dětem i kontaktní místo kavárny v této lokalitě, kdejsou velké problémy s návykovými látkami. Vidíme, jak se náš Pán dotýká lidských životů a zájem o Boží věci roste. 3

Naší největší modlitební potřebou je ochrana rodiny, kde vnímáme velký tlak. Také potřebujeme stát pevně na Božím slově. Službu stále děláme z lásky k Pánu, který nás velmi požehnal s ohledem na potřeby v církvi i mimo ni. Děkujeme Bohu za to, že se o nás stará a dává nám sílu starat se o druhé. Bez Ježíše by to nešlo. Děkujeme také našemu sboru AC Havířov, který nám dává prostor i finance tuto službu dělat. Jsme vděční i za vaše modlitby, ve kterých máme velkou oporu. V novém roce chceme věrně stát, dokud Pán nerozhodne jinak. Potřebujeme naléhavé modlitby za Františka a jeho zdravotní stav.

Kontaktní Centrum Praha Vypracovali manželé Mrákavovi

V rámci práce na ulicích jsme za rok 2019 oslovili přibližně 400 mužů a žen, z toho 22 jich nastoupilo do programu Teen Challenge. Na službě se podílelo 35 dobrovolníků a pracovníků. Sloužíme 1x týdně především v centru Prahy, pojízdná kavárna parkuje na Žižkově. Občas navštívíme i Karlín, Vltavskou nebo jiné okrajové části. Většinou klienti nepřichází pravidelně, buď jsou to lidé, kteří mají vážný zájem o program a rovnou nastoupí, nebo ti, kteří se chtějí pouze informovat a zatím nejsou rozhodnuti. V průběhu roku jsme také navštívili některé pražské církve, kde jsme mohli mluvit o službě na ulicích a o našich potřebách, z nichž nejdůležitější jsou dobrovolníci z církví. V současnosti máme pouze jednoho stálého. Služba je z větší části financována střediskem v Poštovicích, jedná se o běžné provozní náklady na pohonné hmoty, občerstvení pro klienty a údržbu pojízdné kavárny. V tomto roce jsme zakoupili knihy Dýka a kříž, které rozdáváme. Všem našim dárcům vřele děkujeme za finanční podporu. Za možnost parkování v rezidentské části Praha – Žižkov děkujeme Městské části Prahy 3 a Magistrátu hl. m. Prahy. Věříme, že se nám i v příštím roce bude dařit oslovovat závislé lidi, dávat jim naději a povzbuzení, a přijímat je do rehabilitačního programu Teen Challenge, kde mají šanci na nový začátek.


6

Teen Challenge International ČR provozuje tři střediska pro pomoc závislým na drogách, alkoholu a hazardních hrách s celkovou kapacitou 40 míst pro muže a 10 míst pro ženy včetně jejich dětí. Posláním těchto středisek je pomoci dospělým a jejich dětem v problémech ovládajících jejich život a navrhnout jim jako řešení strukturovaný, křesťansky orientovaný program, který jim pomůže nalézt účinné strategie vedoucí k abstinenci, zdravým vztahům a životnímu stylu a smysluplnému zapojení do společnosti. Programy jsou členěny do 5 etap zhruba po 2 až 4 měsících a zahrnují vzdělávací aktivity, skupinová setkání, individuální poradenství, volnočasové aktivity, pracovní terapii a bohoslužby. Do tohoto procesu jsou také zahrnuty vztahy s rodinou, blízkými studenta a dalšími lidmi z prostředí, do kterého se bude vracet. Naší snahou je vytvářet silné vztahy s církvemi a jejich komunitami, aby studenti mohli nalézat novou vztahovou síť mimo prostředí závislosti. Studenti, kteří se nemají po programu kam vracet, využívají také náš program Re-enter, který nabízí až 6 měsíční bydlení a poradenství v oblasti zvládání hospodaření, dluhů, stresu, prevence relapsu a osobního růstu. Týmy středisek jsou složeny z velké části z bývalých klientů, kteří slouží jako zaměstnanci nebo dobrovolníci. Blízce také spolupracujeme s pastory církví, kteří ve střediscích slouží pastoračně nebo slovem. Naše střediska působí v Poštovicích (muži a ženy) a ve Šluknově (muži).

Poštovice

6 Středisko pro muže v Poštovicích

Středisko pro ženy v Poštovicích Rozšířili jsme program i pro matky s dětmi. Již v únoru nastoupila první studentka s tříletým chlapcem. Potom nastoupily další studentky s dětmi. Pomáháme ženám zejména v tom, aby se dokázaly náležitě starat o své děti a rozuměly, co znamená být matkou. Těmto naléhavým potřebám je přizpůsobený program. Přestože silnou motivací pro změnu dosavadního života žen je obava, aby jim soud neodebral děti, někdy je nepostačující. Tím, že studentky jsou v rámci programu více orientované na péči o děti, je méně prostoru řešit jejich problém s návykovými látkami a nemají tolik času se soustředit na sebe. Nicméně se učí v rámci programu zvládat děti, domácnost a pracovat na osobním růstu. Od léta slouží ve středisku dvě ženy, které během týdne jsou se studentkami, o víkendech pomáhá pomocnice. Provozní management má na starost pracovnice, která vede NesFarmu, finance a vypomáhá koordinovat určité činnosti i v rámci mužského střediska. Ve středisku to doslova voní rodinnou atmosférou a je radostí vidět, jak se dětem ve středisku vede dobře. Děti také když to jde, chodí do blízké školky, a tak mámy mají více času věnovat se sobě. Kolem domu ženského střediska byl dokončen chodník a před střediskem jsme udělali cihlovou dlažbu a okrasné záhony. Vydláždil se prostor mezi prádelnou a bytem až do patra. Je dokončená fasáda včetně parapetů. Také byla postavena nová prádelna, zakoupeny pračky a sušičky, kde pracovnice střediska zajišťují praní prádla pro celé středisko TCI v Poštovicích. Během roku se studentky s dětmi účastnily některých společných aktivit spolu s mužským centrem, v rámci možností byly na některých akcích pořádaných ve vesnici, děti zpívaly koledy na rozsvícení stromečku, na akci v Kolíně spolu s VOŠMT ap. Pokud je možnost, jedou studentky s pracovnicí sloužit na ulice do Teplic nebo Prahy.

V roce 2019 bylo v programu celkem 65 studentů, 53 z nich v daném roce do programu nastoupilo. Čtyři muži úspěšně ukončili celý program. V rámci programu se snažíme se studenty co nejvíce trávit společný čas, tak jsme ráno po ztišení vytvořili prostor pro krátkou bohoslužbu, kde společně uctíváme Pána, modlíme se se studenty a sdílíme slovem Božím a svědectvími. Klíčovým cílem je, aby studenti zakoušeli Boží přítomnost a naučili se s Bohem vítězit v problémových oblastech. Program jsme upravili tak, aby studenti měli rovnováhu mezi studijním časem, pracovním časem a dobou pro odpočinek. Během roku jsme si prožili i těžké chvíle díky určitým vážným excesům některých studentů. Přestože zápasí často s nelehkými výzvami, jsou vděční za to, že mohou znát Boha a mají naději pro život, který je před nimi. Chceme se zaměřit na návaznost služby re-enter a spolupráci v této oblasti s církví. Mnozí ze studentů programu se po ukončení nemají kam vrátit. Potřebují najít zázemí a zdravé vztahy, které jim pomohou v nových začátcích. Ve středisku jsme vybudovali sklad na úklidové prostředky pro středisko, botník a šatnu s novými skříněmi. Vyměnilo se okno. Pro volnočasové aktivity jsme rozšířili prostory střediska o kulturně sportovní místnost, kde mají kulečník, pingpongový stůl, mohou si pustit hudbu a společně strávit volný čas. Chceme dále zrekonstruovat pokoje studentů, stávající prostory skladu a zejména postavit vedle šatny sprchy pro studenty, toalety a informační místnost. Rozšířili jsme pěstování dalších plodin. V hospodářských budovách jsme se vypořádali s nepotřebnými zařízeními a odpadem, vybudovali jsme kóje pro nářadí, stroje a stavební materiál. Zčásti se nám podařilo opravit střešní krytinu na jedné z hospodářských budov a v opravě se nadále pokračuje. Zprovoznili jsme druhou studnu a tím získali samostatný zdroj vody pro farmu. Z našeho centra vyjíždějí pravidelně každé pondělí a úterý týmy na street do Teplic a Prahy. V rámci týmu jsou

6

Střediska TCI ČR

6

zapojeni pracovníci, pomocníci i studenti. Na Help-line, jak jsme zjistili, nám volají s prosbou o radu či pomoc lidé, kteří získali kontakt především od svých známých, ale také z našich internetových stránek. V rámci prevenčních programů jsme se spojili se strážníkem Městské policie Slaný, který v rámci své diplomové práce prováděl prevenci na středních školách a přizval nás k účasti na přednáškách. Ve školách na Kladně i ve Slaném měly přednášky velký ohlas, ředitelé škol se těší na další spolupráci. Dvakrát během roku na jaře a na podzim, vyjel z našeho centra jednou čtyřčlenný a podruhé tříčlenný tým do Moldávie, kde jsme s ostatními bratry pomáhali při rekonstrukci budovy střediska TC ve Falesti. Do církví jezdíme na výjezdy průměrně dvakrát za měsíc a vždy přinášíme čerstvé zprávy o tom, co Bůh koná ve službě TC a v našem středisku, sdílíme se svědectvími a sloužíme kázáním. Navštěvujeme sbory po celé republice, zejména sbory Apoštolské církve, Církve bratrské a sbory BJB. Do většiny sborů nás zvou opětovně a jsme velmi vděční za jejich lásku k nám, jejich podporu a štědrost. Stavební projekty, opravy, rozvoj střediska a provozní náklady byly v řádu několika set tisíc. V rámci zajištění finančních prostředků pro provoz a rozvoj střediska jsou klíčoví dárci. Ti jsou velmi štědří a podporují nás nejen finančně. Podporují nás také mnohé sbory. V rámci programu naši studenti jezdí pravidelně na pracovní výjezdy do firmy ADW, Ovocné školky Kukla a do firmy Opera a Vitus. V okolí pracujeme v sadech, nebo pomáháme s drobnými stavebními pracemi. Tímto bych chtěl za naše středisko ze srdce poděkovat všem za jakoukoliv pomoc finanční, praktickou či modlitební podporu. Díky lásce a štědrosti dárců a všech, kdo nás podporují, můžeme dále rozvíjet službu ztraceným lidem a přivést je k naději, která je v Ježíši Kristu. Kontakt: Tel.: 733 788 788, e-mail: tcpostovice@gmail.com

Během roku jezdí pravidelně na výjezdy do církví často společně se služebníky z mužského centra. Ve sborech vnímáme obrovské přijetí a podporu. Opravdu chceme ze srdce poděkovat všem za lásku a štědrost, kterou nám věrně prokazují. Díky podpoře se můžeme o ženy s dětmi v programu postarat a vytvořit pro ně rodinné prostředí, které tolik potřebují. Kontakt:

Šluknov

Tel.: 739 524 833, e-mail: tcstrediskozeny@gmail.com

4

5


6 Středisko Teen Challenge ve Šluknově Hlavní aktivitou Teen Challenge ve Šluknově je program pro muže, který má kapacitu 18 klientů.

V roce 2019 jsme se věnovali celkem 43 studentům, což je poměrně vysoké číslo. Většinou se pohybujeme okolo 35 lidí ročně. Čtyři studenti program úspěšně dokončili. Někteří ukončili předčasně a část jej dokončí v roce 2020. Většina z kluků před nástupem do programu Boha neznala. Bylo a je pro nás velkou výzvou a jedním z největších cílů ukázat jim na Krista, který proměňuje naše životy, dává nám naději a nové touhy do života. Vzhledem k tomu, jsme hledali způsob, jak kluky získat pro Krista, jak v nich vyvolat touhu a hlad po Bohu. Z počátku roku jsme měli velkou převahu nových studentů a tak se nám skupina velmi rychle obměňovala. Kluci odcházeli předčasně. V průběhu roku se stav stabilizoval. Zůstala skupina mužů, kteří chtějí program dokončit a projevují dobré postoje. Někteří z nich se začali scházet na skupinkách, kde se spolu sdílejí a modlí se. Jsme za to moc rádi. Má to dopad na ostatní a celkovou atmosféru ve středisku. V průběhu roku se 4 studenti nechali pokřtít. Spolu s některými z nich jsme vyjeli na pracovně misijní výjezdy do Moldávie, kde se rekonstruuje TC středisko. V holandském TC jsme pomáhali vybudovat prostory k podnikání a také ve sboru v Nové Pace s rekonstrukcí kulturního domu. Co se týče prostor střediska TCI, v horním patře staré části budovy střediska jsme, díky finanční podpoře dárců, vyměnili okna a využili přízemní prostor pro vybudování skladu. Velké rekonstrukce jsou před námi v roce 2020. Jedná se o výměny střech, které jsou ve velmi špatném stavu. Vyhlásili jsme sbírku na tento projekt a vybrali přes 400 000 korun. Jsme Bohu i Vám za to velmi vděční. Věříme, že se tak přibližujeme k dostavbě celého střediska. Jako každý rok jsme tradičně připravili velikonoční Hod Beránka, na který zveme vždy své přátele, dárce a podporovatele služby TC. Také jsou pozvaní lidé z našeho okolí. Zároveň v tuto dobu předáváme certifikát studentům, kteří ukončili program a osvědčili se minimálně rok po dokončení programu. Slovem sloužil absolvent programu, nyní vedoucí TC kavárny v Havířově F. Novotný. Přišlo kolem 120 lidí. V létě proběhl třídenní pochod přírodou, je to vždy příležitost se se studenty více sblížit. Zároveň to klukům může pomoci uvidět, jak se projevují

Mozaika života Teen Challenge ve Šluknově v zátěžových situacích. Ve středisku proběhly dvě svatby služebníků TC, absolventů programu TCI, kteří dnes slouží Bohu. Vánoční bohoslužbu jsme měli v nově renovované zdejší kapličce, kam přišli i mnozí místní obyvatelé. Jsme moc vděční za všechny ty, kteří nás podporují. Oslava 50. výročí Teen Challenge v Evropě se uskutečnila na jaře v Holandsku v Amsterdamu. Mohli jsme se tak potkat s požehnanými služebníky nejen z Evropy, kteří slouží, nebo byli u zrodu této služby. Bylo to pro nás velkou inspirací s jakou odvahou a vírou překonávali různé překážky a výzvy v jejich službě. A výzvou pro nás samotné v pokračování skvělého Božího díla. Také jsme se vzdělávali v rámci poradenství a ve vůdcovství. Vyjeli jsme na GLS summit do Hradce Králové, který je pro naši službu i naše osobní životy velmi přínosný. Během roku 2019 jsme vyjeli 8 x do církví, do Frýdku-Místku, Ústí nad Labem, Třince, Zábřehu na Moravě, Havířova a dvakrát jsme byli v Brně. Myslím, že v každé církvi je velmi pozitivní odezva, a to především na svědectví. Domnívám se, že se sborům líbí myšlenka Propojené generace, jež dává církvím do rukou nástroj, kterým mohou pomoci závislým ve svém okolí. V roce 2019 jsme realizovali cca 20 preventivních programů, a to jak na středních tak na základních školách ve Šluknovském výběžku. Celkem jsme oslovili cca 500 studentů. V roce 2019 jsme začali uvažovat nad změnou způsobu primární prevence. Více než jen přinášet informace chceme s dětmi diskutovat o jejich pohledu na závislost a přinášet jim objektivní pohled na věc. Věřím, že tohle je způsob jak se k dětem přiblížit. Nabídku našich programů je možné najít na webových stránkách.

Mozaika života Teen Challenge v Poštovicích

Závěrem se dotkneme ekonomické stránky zajištění provozu střediska. Zhruba 1/3 provozních nákladů střediska pokrýváme z pobytových příspěvků našich studentů, přestože nedostávají z několika důvodů dávky na bydlení. Většinu ale hradíme z pravidelných i jednorázových darů, z malé části z tržeb za prevenční přednášky. Součástí programu je také pracovní terapie, kde se studenti učí získávat správné pracovní návyky. Převážně pomáhají při zakázkách naší hospodářské činnosti s úklidy a drobnými manuálními pracemi. V rámci fakturace odběratelům sledujeme tyto činnosti a zisk z nich převádíme zpětně do střediska. Někteří studenti programu jsou velmi šikovní, což ve výsledku znamená pro středisko více peněz. Poslední dva roky se naše hospodářská činnost potýká s problémy. Nedaří se generovat zisk, který bychom pak použili pro středisko jako v letech předtím. Díky Bohu ale máme právě tak dostatek na všechno, co potřebujeme. Kontakt: e-mail: tcsluknov@gmail.com www.tcsluknov.cz, tel.: 776 597 761 Helpline: 732 734 623 6

7

6


Dětská centra TCI

6

6

Práce s dětmi se začala rozvíjet již krátce po založení organizace jako reakce na potřeby a problémy dětí žijících na ulici, v nefunkčních rodinách, dětí závislých či ohrožených závislostí. Dětská centra nyní tvoří součást primární prevence a slouží dětem, které vyrůstají v sociálně vyloučeném prostředí, které jim neposkytuje podněty pro zdravý rozvoj a kde sociálně patologické jevy (zneužívání návykových látek, chronická nezaměstnanost, kriminalita) jsou vnímány jako běžná součást života. Těmto dětem poskytujeme komplexní péči formou hygienického a materiálního zázemí (svačiny, potřebné oblečení), osobního zájmu a pomoci v problémech, pestré nabídky smysluplných volnočasových aktivit a činností podporujících všestranný rozvoj dětí, biblického vyučování a preventivních programů, zaměřených na budování zdravých hodnotových žebříčků, vzdělávacích aktivit a doučování.

dobré příklady. Snažíme se být pro ně místem, kde najdou povzbuzení, útěchu, láskyplné přijetí, kamarády a mnohdy také pomoc v těžkých situacích. Velkou výzvou pro nás bylo nabízet smysluplné trávení volného času současným dětem, které tráví tolik času na svých mobilech, sledováním televize, hraním her. Žižkovská dětská hřiště a sportoviště jsou často prázdná, my se je snažíme s našimi dětmi plnit. Mnohé z nich si u nás mohly zamilovat pohyb a přírodu. Kromě pravidelných aktivit se naše děti zúčastnily již 17. letního tábora, lyžařského výcviku, splouvání řeky Berounky, bruslení, tábora Levitů, výletů, přespávaček a mnoha dalších akcí. S teenagery jsme letos začali dojíždět do Trpoměch u Slaného sloužit tamním dětem. Také jsme ve spolupráci s mládeží KS Praha uskutečnili Go Camp, pětidenní evangelizační akce zaměřené na děti.

Pracujeme zvlášť s předškolními dětmi, školáky a teenagery, služba reflektuje specifické potřeby jednotlivých věkových skupin dětí. Sloužíme také rodičům, které podporujeme v odpovědném rodičovství, poskytujeme podporu v oblastech jako je např. bydlení, zaměstnání, dluhy, hospodaření apod. Naším cílem je provázet a motivovat rodiče v jejich úsilí o zlepšení životní situace své i svých dětí. Usilujeme přinést dětem a rodinám do života lásku a naději ve smyslu evangelia.

Centrum Dětí a Mládeže TC Praha Vypracoval Pavel Bukáček

Dlouhé roky jsme viděli jako velmi potřebné mít pro službu větší auto, letos jsme koupili od bratra z církve, který nás dlouhodobě finančně podporuje, starší Volkswagen Transporter. Auto je pro nás velkou pomocí.

V roce 2019 jsme oslavili 18 let služby, za které jsme Bohu opravdu vděční. Život zde na Žižkově se velmi mění, životní úroveň stoupá, mnoho budov se bourá nebo přestavuje, přicházejí neustálé změny. My jsme však stále zde na Havlíčkově náměstí s naším prvotním posláním přinášet dětem a dospívajícím naději. V tomto roce jsme sloužili 170 z nich.

Dětské Centrum Brno Vypracovala Jitka Opálková, Hana Maršálová Činnost dětského centra Teen Challenge v Brně je tvořena zejména třemi službami – předškolní klub Klíček, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Předškolní klub Klíček poskytuje ranou předškolní péči sociálně vyloučeným dětem, pro které je běžná péče (mateřské školky) nedostupná. Program v klubu probíhá čtyřikrát týdně v dopoledních hodinách a je sestaven tak, aby podněcoval všestranný rozvoj dětí a pomohl jim získat dovednosti potřebné k úspěšnému zahájení školní docházky. V roce 2019 jsme v klubu pracovali s 26 dětmi. Podporujeme také rodiče dětí, nabízíme jim pomoc v řešení tíživé životní situace a rozvoji rodičovských kompetencí, doprovázíme při zápisu dětí do školek a škol. Pořádáme pravidelně akce pro rodiče spolu s dětmi (besídky, oslavy svátků). Na konci školního roku se slavnostně loučíme s budoucími školáky. Pro zkvalitnění služeb proběhla rekonstrukce prostor v domě, kde centrum sídlí, a předškolní klub tak získal svůj vlastní prostor (do té doby mu byla vyhrazena pouze jedna místnost, kterou částečně využívaly i školní děti). Nyní mají předškoláci k dispozici vlastní kuchyň s jídelnou, prostornou hernu a sociální zázemí přizpůsobené potřebám malých dětí. Ve zbývajících rekonstruovaných místnostech vznikla také modlitební místnost, která slouží 24 hodin denně 7 dní v týdnu komukoliv, kdo se domluví se zajišťujícím týmem. Modlitební zázemí zde má i tým centra, občas využíváme místnost také pro dívčí klub. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nabízí bezpečné zázemí dětem, které vyrůstají v sociálně vyloučených lokalitách, na komerčních ubytovnách, jsou ohrožené rizikovými jevy (záškoláctví, zneužívání návykových látek, kriminální jednání, rizikové sexuální vztahy atd.). V klubu najdou přijetí, respekt a zájem, pomoc v problémech, se kterými se potýkají. Mohou využít řady možností, jak trávit volný čas smysluplně, hledat a rozvíjet svůj potenciál. Pravidelnou součástí programu jsou biblická vyučování a primární prevence. V rámci plánování služby přistupujeme k dětem individuálně a spolu s nimi hledáme cesty ze způsobu života typického pro sociálně vyloučené rod-

Děkujeme všem dobrovolníkům za ochotnou pomoc a vytváření přátelské atmosféry. Děkujeme za veškerý čas, který dětem dávají. Jsme vděčni za každou chvíli s našimi dětmi, za každý úsměv a radostnou chvíli. Děkujeme všem, kteří nás svou prací, modlitbami nebo finančním darem podpořili. Děkujeme za každou vyslyšenou modlitbu. Děkujeme také Bohu, který nás drží a dává nám zdárně procházet všemi radostmi i starostmi. Při žádném setkání nechybí biblické slovo, společné chvály a také modlitby za aktuální potřeby dětí, teenagerů a jejich rodin. Většina dětí je z rozpadlých rodin, chybí jim

Kontakt: e-mail: cdmpraha@volny.cz www.cdmpraha.cz, tel.: 776 199 236

8

9

iny. V roce 2019 klub více či méně pravidelně navštěvovalo 29 dětí, převážně z blízké komerční ubytovny. V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi podporujeme a doprovázíme rodiny, které se potýkají se sociálním vyloučením a souvisejícími problémy. S klienty pracujeme na aktivním řešení situací, změně

životních návyků, lepším hospodaření s prostředky apod. Pomáháme v komunikaci s úřady. Doplňkovou, motivační službou je také potravinová a materiální podpora. V roce 2019 jsme pracovali s 51 rodiči a osobami pečujícími o děti. Služby se vzájemně doplňují s cílem podpořit potřebné rodiny co nejefektivněji a z více směrů. Povzbuzením je např. příběh mladých manželů se šesti dětmi, kterým jsme v centru sloužili. Nejstaršího chlapce jsme doučovali, mladší děti navštěvovaly předškolní klub, rodiče jsme podporovali v řešení těžké bytové situace - rodina žila na komerční ubytovně ve špatných hygienických podmínkách, platila přemrštěné nájemné a další poplatky. Zpočátku byla práce s rodiči i dětmi náročná, zejména jeden chlapec v předškolním klubu byl těžko zvladatelný. Díky vytrvalosti a citlivosti služebnic jsme postupně objevili způsob, jak s chlapcem komunikovat. Doposud nebyl zvyklý na individuální cílenou pozornost a péči. Rychle dělal pokroky. Rodiče se s naší podporou odhodlali opustit Brno a nyní žijí v menším městě v lepších bytových podmínkách. Otec rodiny má legální stálou práci, děti chodí do školy a do školky. Vedle pravidelných činností jsme se zapojili do akcí místní Apoštolské církve, prezentovali naši službu v různých církvích i v komerční sféře. V domě prostupného bydlení, kde žije řada dětí v izolaci


6 uprostřed problémových rodin, jsme jednou týdně provozovali klub Středečník. Děti se zde dozvěděly o Boží lásce a naději i pro ně skrze oběť Pána Ježíše. Setkaly se s osobním zájmem, přijetím a úctou, která jim jako Božím stvořením náleží a kterou často dosud nepoznaly. V období letních prázdnin proběhly dva krátké pobyty táborového typu v přírodě. Děti byly nadšené z činností jako opékání špekáčků na ohni, brouzdání v řece, pohyb ve tmě s baterkou. Zdánlivě obyčejné věci jsou pro tyto děti v přirozeném prostředí nedostupné.

Dětské Centrum Šluknov Vypracovala Lenka Polívková Vzhledem k nedostatku dobrovolníků byly ukončeny činnosti klubu Archa pro školní děti a klubu Adámek pro maminky s dětmi. Pravidelně probíhal dívčí klub, kde jsou dívky vedeny k zodpovědnosti, vstřícnosti, toleranci a manuální dovednosti (šití, vaření). Mimo pravidelné schůzky se účastnily aktivit v církvi, „přespávaček“, jezdily společně na bazén, na poznávací výlety. Ve výtvarných kroužcích se děti učily různé výtvarné techniky a zabývaly se výrobou knihy. Několik jich docházelo i na doučování, když měly potřebu.

Máte potíže s užíváním drog, alkoholu? Nevíte, jak zastavit utrácení peněz v hazardu? Nevíte, na koho se obrátit, když vaše dítě, partner, přítel užívá návykové látky nebo hraje hazard.

Provoz centra jsme hradili z dotace města Šluknov a výtěžkem z každoměsíční burzy. Děkujeme nadaci Euronisa, která podpořila ve výši 25.000 Kč letní tábor a Travel Free Rožany, která dodala dětem sladkosti ve výši 3.205 Kč.

závislých blízkých přímo ovlivněni a velmi často neví, kam se obrátit, a své potíže skrývají. Většina lidí, kteří vyhledají pomoc, se odhodlá proto, že jim někdo v jejich okolí dá kontakt na služby pro osoby závislé. Osobně věřím, že největší sílu mají jednotlivci, kterým nejsou lhostejné životy druhých.

Nedávno mi volala jedna paní z malé vesnice ve středních Čechách. Má 16letého syna, s nímž si neví rady a který pravděpodobně začal užívat drogy. Když jsem se jí zeptal, jak získala moje telefonní číslo, odpověděla, že její kamarádka od baptistů (sama není věřící křesťankou) ji povzbudila, ať zavolá. Povídali jsme si o jejich potřebách a potížích a nakonec našli několik možností, na koho by se mohla obrátit.

Rok 2019 byl také rokem změn v týmu služebníků, nyní se tým formuje a společně před Bohem vyprošuje jednotu a moudrost do další služby. Celkem v roce 2019 sloužilo v centru 7 pracovníků a 8 dobrovolníků. Službu podporovalo 5 externích pracovníků. Nadále usilujeme přinést dětem a jejich rodinám do života v temnotě naději a lásku. Velkou výzvou je také nastavení spolupráce s místní romskou církví.

Toto je jenom jeden z příkladů. Všichni můžeme mít ve své rodině, mezi přáteli, spolupracovníky a spolužáky ty, kdo jsou životem svých

Kontakt:

Kontakt:

e-mail: dcbrno@gmail.com www.dc-brno.cz, tel.: 739 600 052

e-mail: dcklokan@gmail.com tel.: 734 369 120

10

I proto je tady kampaň „Propojená generace“. Na stránkách www.propojenagenerace.cz najdete vizitku s číslem na linku pomoci. Když si ji uložíte do svého telefonu a v případě potřeby předáte potřebným ve vaší blízkosti, nebo ji budete sdílet na sociálních sítích, pomůžete konkrétním lidem najít pomoc. Cílem „Propojené generace“ je pomoci najít závislým nebo jejich blízkým účinnou pomoc v jejich okolí. Prosím uložte si tedy toto číslo a staňte se přáteli na facebookových stránkách „Propojené generace“, staňte se nositeli dobrých zpráv! Většina z vás nemusí vědět, jak závislému nebo jeho blízkému pomoci, ale může ho nasměrovat na pomoc, kterou často sám nevidí.

11


6

FINANČNÍ ZPRÁVA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČR Sídlokeúčetní Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka kontrolejednotky: elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání Na Bendovcepodáváno 103/4 v listinné podobě. Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky:

180 08 Praha 8

Teen Challenge International ČR 68402686 / CZ68402686 IČ/DIČ: 68402686/CZ68402686 Na Bendovce 103/24, 18000 PRAHA 8

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu ke dni 31.12.2019 (v celých tisících Kč) Název položky A. A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.I.4. A.I.5. A.I.6. A.II. A.II.7. A.II.8. A.II.9. A.III. A.III.10. A.III.11. A.III.12. A.III.13. A.III.14 A.IV. A.IV.15. A.V. A.V.16. A.V.17 A.V.18. A.V.19. A.V.20. A.V.21. A.V.22. A.VI. A.VI.23. A.VI.24. A.VI.25. A.VI.26. A.VI.27. A.VII. A.VII.28 . A.VIII. A.VIII.2 9 B.

Náklady Spotřebované nákupy a nakupované služby Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Náklady na cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého majetku Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Daně a poplatky Ostatní náklady Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Nákladové úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý majetek Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba a použití rezerv a opravných položek Poskytnuté příspěvky Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Daň z příjmů Daň z příjmů Náklady celkem Výnosy

činnost hlavní 1

činnost hospodářská 2

6042 3544 9 684 100 61 1644 25 25

7687 3537 79 289 67 3715 330 330

Název položky

celkem VÝNOSY

3 13729 7081 88 973 167 61 5359 355 355

4009 3653 279352

4470 4459

8479 8112 352

4

11

15

41 41 758 1

10 10 103

51 51 861 1

101 111 387 238 505 472 33

8

15 357 357

činnost činnost hlavní hospodářská 1 2 2578 2578 12262 2264 9998

101 119 387

B.I. B.I.1. B.II. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.III. B.IV. B.IV.5. B.IV.6. B.IV.7. B.IV.8. B.IV.9. B.IV.10. B.V. B.V.11. B.V.12. B.V.13. B.V.14. B.V.15. C. D.

Provozní dotace Provozní dotace Přijaté příspěvky Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Tržby za vlastní výkony a za zboží Ostatní výnosy Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Výnosové úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

171 655

35 29 591

15666 4156 4156 Petr Král

Přehled rozvahy hospodaření za rok 2019 naleznete zde (klikni):

253 862 829 33

Podpořte nás. 130 130

130 130

www.darujme.cz

☝ 11510

12957

24467

celkem 3 2578 2578 12262 2264 9998

12616 25 16

12787 680 16

1

8 7 7

1 35 29 599 7 7

1248 -309 -309

28314 3847 3847


www.teenchallenge.czz

Děkujeme za podporu a spolupráci církvím ČR i všem ostatním.

NÁRODNÍ KANCELÁŘ TCI ČR se sídlem: Na Bendovce 103/24, 181 00 Praha_Bohnice kancelář: Poštovice 1, 273 71 Zlonice telefon: 777 180 549, e-mail: tccech@gmail.com

Profile for Teen Challenge International ČR

Výroční zpráva 2019  

Výroční zpráva 2019  

Profile for tcczech
Advertisement