Výroční zpráva Teen Challenge Int. ČR

Page 1

TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA

2018


2018

Výroční zpráva Teen Challenge International Česká Republika 2018. TCI je církevní organizací Apoštolské církve, registrovanou Ministerstvem kultury dne 3.9.1998.


Společenská změna a její výzvy.

branami závislosti, 120 tisíc lidí má velké problémy s užíváním marihuany, 900 tisíc lidí zneužívá sedatiMnozí z nás by če- va a hypnotika. Toto je jen výčet potíží, které má tato kali, že se od roku země z pohledu naší služby. Závislí jsou v každé ko1989 naše společnost munitě, sociální skupině, jsou v našich pracovních promění ve všech kolektivech, na školách, mezi přáteli, spolužáky, v nasměrech k lepšímu. šich rodinách. Někdy více „na ráně“ někdy více vzdáBohužel to tak není. leni, ale jsou tu. Jistě, jsou věci, kte- Teen Challenge Int. ČR je jednou z organizací, které mnohým přinášejí rá věří, že i těmto lidem je možné přinést naději na pozitivní změnu, jako účinnou pomoc. Věříme také, že aby změna v oblasti je možnost cestovat, závislostí mohla v naší zemi nastat, musí se aktivovat vybrat si čím a kým budu, studovat bez omezení, mít „obyčejní“ lidé, laici, kteří ve svých komunitách a sodostupné „jakékoli“ materiální výdobytky, mít svobo- ciálních skupinách přinesou dobrou zprávu o účinné du slova, atd. Je jasné, že tento seznam není vyčerpá- pomoci těm, kteří jí potřebují slyšet. Prostě jim jen vající, a také je jasné, že zároveň s mírou možností a dají kontakt, pomohou jim vyhledat ty, kteří jim mosvobody vzniká obrovská míra stresu, o kterém mlu- hou tuto pomoc zprostředkovat. Teen Challenge Int. vil také Ježíš v 6. kapitole Matouše, když varoval před ČR je jednou z těchto organizací. Na našich stránkách můžete nalézt číslo help linky, zároveň rozvíjíme přílišnou starostí o „zabezpečení života“ Starost přináší často stres a s ním přichází potřeba nový podpůrný projekt „Propojená generace“, který se s ním nějak vyrovnat, a tak ruku v ruce s pozitivy již brzy začne fungovat. změn, přišly také negativa. Mělo by se za to, že závislých v naší zemi ubude, ale opak je pravdou. Počet závislých na drogách užívajících nitrožilně vzrostl z 30 tisíc v devadesátých letech na 45 tisíc, počet lidí alkoholiků (denních pijáků) je odhadem na 100 tisíc a další 500 tisíc je ve vysokém riziku a milion v rizikovém užívání, počet závislých patologických hráčů se odhaduje na 100 tisíc a dalších 500 tisíc stojí před

Děkujeme Vám všem, kteří čtete tuto výroční zprávu, podporujete naši práci ať již prakticky, jako dobrovolníci, dárci nebo skrze modlitby a nesení dobrého jména TCi ČR dál. Naše země potřebuje, aby se zpráva o účinné pomoci šířila ke každému závislému! Bc. Petr Král Ředitel Teen Challenge International ČR

Děkujeme Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům za podporu naší práce. Jsme vděčni za vaši pomoc a modlitby. Děkujeme církvím v ČR, firmám i jednotlivcům. Velmi si vaši podpory vážíme.

Dotace získala dětská centra: DC Brno získala finanční podporu od: Jihomoravského kraje (ind.projekt) ve výši

721.000,-Kč

Jihomoravského kraje (kr.rozpočet) ve výši

50.000,-Kč

Magistrátu města Brna (soc. služby) ve výši

121.000,-Kč

CDM Praha od Úřadu městské části Praha 3 grant ve výši 198.777,- Kč (na volnočasové aktivity, letní tábor a lyžařský výcvik)

Úřadu měst.části Brna (prevence kriminality)

80.000,-Kč

DC TCI Šluknov - Klokan získalo finanční podporu od:

Úřad měst.části Brno - sever

24.000,- Kč

Město Šluknov (energie a služby)

Úřad měst.části Brno - Židenice

10.000,-Kč

Úřad měst.části Brno - Střed

10.000,- Kč

MSPSV

40.000,-Kč

585.000,-Kč 1


Kontaktní Centra TCI

6 Kontaktní centrum Teplice Zpracoval Jan Grůla, Poštovice V roce 2018 se střídalo ve službě na ulicích zhruba 8 pracovníků a pracovnic, 7 dobrovolníků a pomáhalo i 5 studentů programu TCI. Služba probíhala 2x týdně. Několikrát jsme také měli setkání s klienty, kteří předčasně odešli z léčebného programu, abychom jim sloužili poradenstvím.

V kontaktních centrech TCI v ČR se zaměřujeme na práci na ulicích a squatech (opuštěných domech), kde se setkáváme s lidmi závislými na návykových látkách (drogy, alkohol, léky), patologickém hráčství a s lidmi bez domova, ale také se ženami v zajetí prostituce. Cílem práce kontaktních center je motivace závislých ke změně a praktickým krokům vedoucím k abstinenci, ale i pomoc jejich blízkým vyrovnat se s problémy vyplývajícími ze životního stylu závislých. Zveme je do kontaktních center popovídat si o problémech s pracovníky, kteří mnohdy nabízejí naději skrze vlastní pozitivní životní příběhy, také poradenství, praktickou podporu. Pomáhají závislým s motivací ke změně, s nástupem do rehabilitačních programů v některém ze středisek TCI či jiných organizací. Kontaktní centra také realizují poradenství formou podpůrných skupin „Bod obratu“ (www. livingfree.cz), které probíhají při dostatečném počtu zájemců přímo v těchto centrech. Klienti se v kontaktních centrech mohou také najíst a v některých případech osprchovat. V rámci streetworku neposkytujeme výměnné programy. Kontaktní centra nabízejí: • kontaktování závislých v jejich prostředí • motivace k změně • podpora a poradenství závislým a jejich blízkým (i telefonická) • pomoc při nástupu do léčebných programů • realizace podpůrných skupin Bodu obratu Kontaktní centra TCI ČR také nabízejí poradenství a podpůrné skupiny blízkým závislých, kde získají: • porozumění problémům závislého, • podporu v hledání účinných strategií a formy vztahu vůči závislému, • podporu v nesení bolesti ze ztráty vztahu s blízkým. Kontaktní centra jsou otevřená většinou jedno odpoledne v týdnu a založená na dobrovolnické práci, především ve spolupráci s církvemi v ČR. Naleznete je v Havířově, Ostravě, Českém Těšíně, Brně, Českých Budějovicích, Praze, Teplicích, Ústí nad Labem, Liberci.

Na ulicích Teplic jsme oslovili 885 lidí, z toho 810 mužů a 75 žen. Z toho závislých bylo cca 750 osob, 135 bylo blízkých osob závislých. Pravidelně jsme se setkávali se 14 ženami a 50 muži. 20 nastoupilo do léčebného programu. Nabízeli jsme poradenské služby, vyučování skupin Bodu obratu. Stali jsme se členy Komunitního plánováni Rady města Teplice, kde jsme se zapojili do spolupráce všech dalších organizací pomáhajících lidem na severu Čech v nouzi. Dále spolupracujeme se sociálním úřadem, zdravotním zařízením, probační službou i místní policií. Pravidelně prezentujeme svou službu v církvích v severních Čechách. Náš tým se vzdělával na skupinovém studiu Bodu obratu především ve spolupráci s církví CBH Teplice. Rádi bychom využili možnosti studia TCIMI, které bylo v dřívějších letech velkým přínosem pro vzdělávání pracovníků a dobrovolníků. Náklady na chod kavárny pokrýváme z prostředků od oslovených dárců z okolí, známých a darů církve CBH Teplice. Ročně investujeme do provozu pojízdné kavárny cca 100.000 Kč. Rádi bychom získali počítač a kopírku na tisk letáků a prospektů informujících o naší službě. Modlíme se za potřeby spojené s týmem. Za služebníky s touhou se zapojit, investovat své dovednosti a čas. Za trpělivost a důslednost ve službě. Rádi bychom také viděli nové týmy služebníků v Chomutově a Bílině, kde bychom chtěli vytvořit zázemí pro stejnou službu, jakou děláme v Teplicích. Modlíme se za lidi, kteří by měli touhu nás podpořit. Chceme rozvíjet práci nejen na ulicích, ale i v dalších oblastech, např. prevence na školách, služba ve věznicích a dětských domovech i diagnostických ústavech na severu Čech. A pro to potřebujeme nejen peníze, ale také ochotné a schopné dobrovolníky.

Kontaktní Centrum Ústí nad Labem Zpracoval Jan Mašek, Šluknov Na ulicích v Ústí nad Labem jsme oslovili cca 200 lidí, 99% z nich bylo závislých, 50 jich navštívilo kontaktní centrum TC Kavárnu. Pravidelně chodilo do TC Kavárny 30 lidí a 8 jich nastoupilo do léčebného programu. Služba na ulicích a v TC Kavárně probíhala 1x týdně. Podíleli se na ní 3 pracovníci TC a 3 dobrovolníci z Ústecké církve, v TC Kavárně pak byli 3 pracovníci TC a 8 dobrovolníků z Ústí. Získali jsme 1 dobrovolníka, další ale odešel. Modlíme se, aby byla mezi námi Boží moc a méně zbytečných slov, aby byli oslovení lidé zasaženi, měli sílu vytrvat v rozhodnutí něco se svým životem dělat. 2


6 Modlíme se za stabilní tým z řad ústeckých křesťanů v ulicích a za vizi pro další rozvoj služby. Cestovní náklady hradí Teen Challenge, režijní náklady na provoz TC Kavárny hradí místní Apoštolská církev a Církev bratrská, se kterými v této službě spolupracujeme.

Mezi problémy, se kterými se potýkáme, je nedostatečně vytápěný prostor TC Kavárny (majitel netopí, fungují pouze nedostačující přímotopy). Pro rok 2019 hledáme nového vedoucího služby a služebníka - muže. Rádi bychom získali podporu od dalších místních církví a dárců.

Kontaktní Centrum Liberec

Kontaktní Centrum Brno

Zpracoval Jan Mašek, Šluknov

Vypracoval Michal Reich, Brno

V roce 2018 jsme se rozhodli rozšířit službu dobrovolníků týmu Šluknova i do ulic Liberce. Během roku jsme kontaktovali asi 30 lidí, kteří jsou závislí na omamných látkách. Pravidelně jsme se setkávali s jedním z nich. Do programu TCI nenastoupil nikdo z oslovených. Tým dobrovolníků činí 4 osoby. Do Liberce jsme jezdili sloužit už před časem, a i když jsme pak z kapacitních důvodů zase přestali, stále jsme měli toto město na srdci. Asi před rokem se sem přestěhovala Jitka, bývalá studentka programu TC v Poštovicích. Ta měla velikou touhu sloužit lidem s podobnými problémy na ulicích. A tak jsme spolu během loňského léta mluvili o možné spolupráci a v listopadu 2018 jsme se opět do ulic Liberce vydali sloužit a hledat ztracené. Modlíme se za otevření srdcí kontaktovaných uživatelů látek pro evangelium, za odhodlání, stabilitu a jednotu týmu dobrovolníků. Rádi bychom získali prostor pro kontaktní místo – TC kavárnu. Náklady (jedná se o cestovné a informační materiály) hradí Teen Challenge.

Během roku 2018 jsme na ulicích Brna sloužili zhruba 100 závislým lidem. Nepravidelně se na setkání TC Kavárny vrací tři oslovení. Pravidelně navštěvujeme místa, kde jsme objevili squattery. Ti však velmi často migrují a ztrácejí se nám, aby se po čase zase někde objevili a my jim mohli sloužit dále. Už více než rok usilujeme o změnu životů tří lidí, kteří momentálně bydlí pod železničním mostem. Rádi přijímají naši návštěvu a jsou neskrývaně vděčni za modlitby.

Kontaktní Centrum České Budějovice Vypracovala Monika Valihrachová V roce 2018 jsme pracovali 1x týdně především na ulicích, kde proběhlo 83 setkání, na nichž jsme rozdávali vizitky s informacemi o programech Teen Challenge. Ve službě se střídavě podílelo 5 dobrovolníků. V rámci poradenství pravidelně proběhlo 50 setkání se ženami. Dvě osoby docházely pravidelně. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám (nízká teplota v prostorech) TC Kavárny byla setkání v prostorách církve. Hradíme pravidelné platby za pronájem TC Kavárny. Peníze získáváme ze sbírek místních církví (2 sbory) a od individuálních dárců.

3

Došlo také k setkání s bývalým klientem programu TCI. V dubnu nás kontaktovala Diakonie Betlém, že nenastoupil do práce V., který měl zde po programu sjednanou práci. Nastalo hledání. Modlili jsme se při každém setkání týmu, ptali se po něm v ulicích, mezi jeho známými ze starého života i v církvi, kam měly směřovat jeho kroky po programu. Leccos jsme se dozvídali, ale nedařilo se nám jej potkat, bylo zřejmé, že se zaplétá do věcí starého života. Asi po dvou měsících nám ho dal Pán náhodně do cesty, smluvili jsme si schůzku a pomohli mu rozptýlit strach z návratu do střediska, kde ho ujistili, že jej mají rádi. Za pár dní byl V. znovu v Poštovicích, kde se dobudovává k Božímu dílu. Do ulic vyrážíme každé pondělí. Začátkem roku 2018, kdy se sešlo větší množství dobrovolníků, ve dvou, dokonce ve třech týmech. Od otevření kamenné kavárny stav dobrovolníků kolísal, z rodinných nebo pracovních důvodů odešla většina, nakonec zůstali dva dobrovolníci. V oblasti vzdělávání jsme v březnu v počtu tří strávili víkend v Teen Challenge, abychom se blíže obeznámili s prací ve středisku a na kavárnách, absolvovali jsme vyučování Bod obratu. Zapojili jsme se do prvního ročníku evangelizační akce Action In The City pořádané Apoštolskou církví Brno, kam jsme pozvali i pojízdnou kavárnu z Poštovic. Rozlehlý park na Moravském náměstí se ukázal jako velmi příhodné místo pro naši službu. Letos je naplánován druhý ročník. V modlitbách prosíme o moudrost a odvahu získávat finanční podporu na nájem TC Kavárny. Od městské části Brno střed jsme obdrželi jednorázovou dotaci na zbudování a provoz kavárny (100 000,-Kč). O dalším postupu financování se bude rozhodovat v nejbližších dnech. Chceme být moudří v tom, zda potřebujeme kamennou TC Kavárnu, případně jak ji co nejlépe využívat. Ohledně týmu prosíme za tým nadšených a věrných služebníků a za někoho, kdo by spravoval webové stránky. K našim potřebám patří nedostatek literatury (zejména kniha „Dýka a kříž“ od Davida Wilkersona) a letáků s informacemi k rozdávání na ulicích.


Střediska TCI ČR

6

6

Teen Challenge International ČR provozuje tři střediska pro pomoc závislým na drogách, alkoholu a hazardních hrách s celkovou kapacitou 40 míst pro muže a 10 míst pro ženy včetně jejich dětí. Posláním těchto středisek je pomoci dospělým a jejich dětem v problémech ovládajících jejich život a navrhnout jim jako řešení strukturovaný, křesťansky orientovaný program, který jim pomůže nalézt účinné strategie vedoucí k abstinenci, zdravým vztahům a životnímu stylu a smysluplnému zapojení do společnosti. Programy jsou členěny do 5 etap zhruba po 2 až 4 měsících a zahrnují vzdělávací aktivity, skupinová setkání, individuální poradenství, volnočasové aktivity, pracovní terapii a bohoslužby. Do tohoto procesu jsou také zahrnuty vztahy s rodinou, blízkými studenta a dalšími lidmi z prostředí, do kterého se bude vracet. Naší snahou je vytvářet silné vztahy s církvemi a jejich komunitami, aby studenti mohli nalézat novou vztahovou síť mimo prostředí závislosti. Studenti, kteří se nemají po programu kam vracet, využívají také náš program Re-enter, který nabízí až 6 měsíční bydlení a poradenství v oblasti zvládání hospodaření, dluhů, stresu, prevence relapsu a osobního růstu. Týmy středisek jsou složeny z velké části z bývalých klientů, kteří slouží jako zaměstnanci nebo dobrovolníci. Blízce také spolupracujeme s pastory církví, kteří ve střediscích slouží pastoračně nebo slovem. Naše střediska působí v Poštovicích (muži a ženy) a ve Šluknově (muži).

Středisko pro ženy v Poštovicích Během roku 2018 nastoupilo do programu 9 studentek, které však odešly předčasně, program neukončily. Na službě střediska se podílejí tři pracovnice a jeden vedoucí střediska, jež vede i mužské středisko. Další tři osoby se podílejí na práci ve středisku externě, příležitostně a administrativně.

Finanční zabezpečení Finance na provoz střediska získáváme především z darů. V roce 2018 se nám podařilo dokončit fasádu a renovace vnitřních prostor střediska. Modlíme se za ekonomickou stabilitu střediska a nové možnosti, jak získávat zdroje pro rozvoj střediska. Modlíme se za stabilní a kompaktní tým pracovnic s vizí pro středisko. Za moudrost a kreativitu pro získávání finančních prostředků pro středisko. Modlíme se, aby se středisko naplnilo ženami v potřebě. Abychom našli nové způsoby a příležitosti, jak motivovat ženy a dívky s problémem závislostí pro program. Chceme nabídnout program i matkám s malými dětmi, modlíme se za moudrost pro koncepci takového programu (máme možnost získat materiály z USA TC, kde s matkami v programu TC pracují, hledáme překladatele těchto materiálů). Chceme vytvořit rodinnou atmosféru pro ženy a matky s dětmi, ve které mohou prožívat vzájemnou lásku, bezpečí, praktickou pomoc, Boží přítomnost, psychickou oporu a povzbuzení ve výzvách, kterým čelí.

Kontakt: Tel.: 739 524 833, e-mail: tcstrediskozeny@gmail.com

4


Středisko pro muže v Poštovicích Během roku 2018 nastoupilo do programu TCI v Poštovicích 59 mužů, nejvíce z regionu Teplic a Prahy. Předčasně odešlo 49 studentů, v současné době je v programu 16 studentů. Úspěšně ukončilo program v roce 2018 pět studentů. Tým pracovníků Na práci ve středisku se pravidelně podílí pět pracovníků a tři pomocníci (dobrovolníci). Tým se vzdělával v rámci školy vedené NK TCI v oblasti poradenství a osobního studia. Vzdělání probíhá také v rámci dvouletého výcviku TCIMI ČR. Modlitební tématem je, aby tým fungoval efektivně, aby všichni znali své role a rostli v nich. Aby v týmu byla rovnováha a nedocházelo k tomu, že jedni jsou vytíženi příliš a další téměř vůbec. Záleží nám na dobrých vzájemných vztazích, jde nám o pocit vzájemné důvěry a podpory. Modlíme se za stabilní personál, moudrost, způsobilost a odbornost pracovníků. Aby služebníci byli vedeni Duchem a Božím slovem. Další aktivity Naši pracovníci a dobrovolníci se podílejí i na dalších akcích. Pravidelně jezdíme do církví, kde nejen motivujeme a povzbuzujeme, ale často sdílíme zkušenosti o službě lidem v problémech. V Brně jsme se zapojili při evangelizační akci. Pomáhali jsme ve středisku TC v Moldávii s opravou plotu a plánujeme se i v roce 2019 připojit k výjezdu a pomoci s opravou střechy. Jsme součástí pracovní skupiny při magistrátu města Teplice. Obci jsme pomohli opravit chodník.

6

6 Finanční rezervy nemáme, ale dokážeme reagovat na neočekávané potřeby a investovat do různých projektů. Snažíme se získat také prostředky vlastní činností, věnujeme se pěstování bylin, koření a dalším přírodním produktům, které se snažíme prodávat. Do této „NesFarmy“ zatím dost peněz investujeme. Pro pěstování by nám velmi pomohl kultivátor. Naším cílem je pozvednout výrobu i prodej produktů NesFarmy na takovou úroveň, abychom mohli produkty nabízet a dodávat kdekoli na trhu. V oblasti investic jsme zakoupili auto a museli jsme hodně peněz vložit do oprav stávajících vozidel. Provedli jsme také výměnu katexových náplní v úpravně vody, vyčistili studnu a koupili dvě nová čerpadla. Děkujeme M.W. za obrovskou finanční podporu a praktickou pomoc. Potřeby a cíle Rádi bychom získali finance na podporu pomocníků (studenti po programu), pomáháme některým, aby si doplnili vzdělání, udělali řidičský průkaz, aby byli schopni splácet své závazky (např. alimenty). Mnoho studentů se nemá po absolvování programu kam vrátit, ztratili rodiny a je pro ně velmi těžké se zpět začlenit do společnosti. Rádi bychom vybudovali prostory pro Re-enter program. Praktickou pomocí v naší službě by bylo získat partnery, kteří by nám poskytovali práci, na níž se mohou podílet i studenti, tedy získat vhodné výdělečné pracovní aktivity.

Prostory střediska jsme dali k dispozici. Pořádali jsme svatbu a křty pro jiné církve. To je jeden z našich nepravidelných finančních příjmů.

V roce 2019 chceme dokončit fasádu mužského střediska, rekonstruovat prostory střediska – prádelnu, prostory pro NesFarmu.

Finanční zabezpečení

Modlíme se, aby středisko bylo plné mužů, kteří hledají pomoc ze své situace u Boha.

Velmi nám pomáhají přispět na chod střediska dárci, také Potravinová banka, potravinové sbírky, dary církví, kde máme možnost prezentovat svou práci a projekty.

Kontakt: Tel.: 312 591 397, e-mail: tcpostovice@gmail.com

5


6 Středisko Teen Challenge ve Šluknově Hlavní aktivitou Teen Challenge ve Šluknově je program pro muže, který má kapacitu 18 klientů.

výnosu výrobní činnosti a tzv. mikroprojektů, tj. drobných pomocných prací, na kterých se podílejí studenti programu. Našim nejbližším cílem v oblasti údržby budov střediska je nutnost vybudovat čističku odpadních vod (cca 500.000 Kč) a vyměnit střešní krytinu (cca 600 m2), která je v neopravitelném stavu. To je také jedním z předmětů našich modliteb, dalšími je více nových biblí, studijních materiálů, slovníků a pomůcek pro porozumění dobovému kontextu Bible pro naše studenty. Potřebovali bychom vybavit společenskou místnost dvěma gauči (s pratelnými potahy), posilovnu posilovacím strojem, funkční kola pro studenty a finanční podporu pro studenty, kteří nemají žádné prostředky (tzv. adopce).

Do programu v průběhu roku 2018 nastoupilo celkem 26 mužů, z toho předčasně odešlo 19 osob a 7 je stále v programu (tři v poslední fázi). Je to méně než předchozích letech, navíc ze statistiky vyplynulo pětiměsíční období, kdy se ani jeden z příchozích studentů dlouhodobě neudržel v programu. Program v tomto roce úspěšně dokončili 3 studenti. Tým pracovníků: Na zajištění provozu a činnosti střediska se podílelo 10 osob (přepočítáno na 6,1 úvazku), z toho jeden dobrovolník. Jedenkrát týdně do střediska dojíždí supervizor – vedoucí vyučování, který je v současnosti zástupcem pastora Apoštolské církve ve Varnsdorfu. V rámci vyučování a čtvrtečních kázání se ve středisku zapojují další 2 dobrovolníci. Všechny role v týmu zahrnují i další činnosti s ohledem na potřebu přítomnosti pracovníka ve středisku 24 hodin denně celých 7 dní v týdnu. Vítáme i pomoc dobrovolníků, jež často bývají z řad bývalých studentů programu. Kromě hlavních úkolů jednotlivých rolí se zapojujeme i do dalších aktivit týkajících se střediska, ale také dětského centra ve Šluknově, církve, prevenční činnosti na školách atp.

S ohledem na ekonomické potřeby střediska se modlíme, aby se podařilo vybudovat stabilní business (výrobní činnost) generující prostředky, které zabezpečí nejen soběstačnost střediska, ale abychom jako TC mohli žehnat i směrem ven. Abychom byli dobrými a moudrými správci nám svěřených prostředků. Aby lidi, církve, organizace, státní správa… byli příznivě nakloněni službě TCI v ČR. Modlíme se za studenty programu, aby se setkávali s živým Kristem, za odvahu pustit Ježíše do každé oblasti svého života, odhodlání vstupovat do výzev, které před ně klade Boží slovo nebo program, za chození vírou. Za vytrvalost a odhodlanost absolvovat celý program TCI. Za jejich zdraví, vztahy poničené minulostí a budoucnost – tedy dobré zázemí, vztahy, zaměstnání. Za ty, kteří dokončili program, aby si udrželi a žili to, co přijali do svých životů.

Jsme zapojení do komunitního plánování Šluknovského výběžku, rozvíjíme projekt „Propojená generace“, jehož cílem je, aby každý závislý slyšel slova naděje a získal informace o možnostech pomoci. Zúčastnili jsme se misijně-pracovního výjezdu v Nové Pace. Vzdělávání týmu probíhalo formou sebevzdělání, četbou knih s odbornou tématikou, někteří z nás se účastnili GLS Summitu, který je intenzivním vzděláváním pro lidi ve vedoucích rolích. Finanční zajištění činnosti střediska Mzdy jsou hrazeny převážně Apoštolskou církví, někteří z bývalých klientů získali na překlenovací období dotovaný plat hrazený Úřadem práce, dalšími zdroji na mzdy jsou vlastní prostředky z výrobní činnosti. Provoz střediska je částečně zajišťován z příspěvků klientů programu, dále od individuálních dárců, církví, z příjmů z

Modlete se s námi za tým služebníků. Za vyzbrojenost moudrostí, poznáním a dalšími dary Ducha, abychom mohli studentům sloužit efektivně. Za inspiraci, jak lépe a kvalitněji vést poradenství a skupinová studia. Dále za kvalitní vzájemnou spolupráci v týmu, ochranu a podporu rodin služebníků. Děkujeme. Kontakt: e-mail: tcsluknov@gmail.com www.tcsluknov.cz, tel.: 776 597 761 Helpline: 732 734 623 6


Služba ve vězeních

Primární prevence

Vypracoval František Novotný, Havířov

Vypracoval Antonín Tipan, Šluknov

Teen Challenge v minulosti pravidelně sloužilo ve věznicích. Po delší odmlce se opět snažíme navázat na tuto práci v Heřmanicích a také v Rýnovicích. Spolupracujeme s vězeňskými kaplany a snažíme se představit jim možnost vytvoření skupinové práce s použitím materiálů Bodu obratu.

Přednášky primární prevence jsou určené pro základní a střední školy. Provádíme je především ve svém okolí, tedy ve Šluknovském výběžku.

Již v roce 2017 jsme podali žádost řediteli věznice Heřmanice, abychom mohli do vězení pravidelně docházet, ale byla zamítnuta. Dohodli jsme se alespoň s kaplanem na nepravidelných akcích (evangelizacích) s tím, že v roce 2019 žádost obnovíme. Pokřtili jsme již dva muže, další reagují na výzvu k přijmutí Ježíše, ale nefunguje následná péče o tyto obrácené. Věříme, že ke schválení žádosti přispěje dobrá spolupráce s kaplanem i klidný průběh akcí s odsouzenými a jejich pozitivní odezva. V roce 2018 jsme zde sloužili 4x, vždy zhruba 60 vězňům, některé jsme také navštívili individuálně. Slouží zde pracovník kavárny Teen Challenge v Havířově, který také komunikuje korespondenčně s několika odsouzenými, a příležitostně pracovník ze Šluknova. V závěru minulého roku jsme měli ve věznici v Opavě prezentaci Teen Challenge a přednášku na téma závislosti pro asi 80 žen na zvláštním oddělení pro léčbu závislostí ve výkonu trestu. Reakce byly pozitivní, usilujeme o uspořádání přednášky i pro muže. Věříme, že tato práce bude růst. Odsouzení velmi reagují na svědectví z úst těch, kteří ve vězení byli, obrátili se a dnes žijí jiným životem. Naším cílem je získat služebníky, kteří by mohli ve vězeních pravidelně sloužit vězňům svépomocnými skupinami Bodu obratu. Kontakt: Tel.: 739 600 186

7

Hlavními tématy jsou závislosti: •

legální drogy – kouření, alkohol (pro základní školy)

závislost informační – legální a nelegální drogy (pro základní školy)

cesta ze závislosti – motivační beseda (pro střední školy)

S některými školami máme mnohaletou zkušenost a jejich zpětné vazby na naše přednášky nás těší. Velmi často ale také slyšíme argument, že primární prevenci by neměli dělat bývalí uživatelé drog. Uvědomujeme si riziko toho, že vyslechnutý příběh může mít opačný efekt, že místo odporu v dětech vyvolá zájem. Naše přednášky však vždy směřují k jednoduché myšlence: Jediný 100% způsob, jak porazit závislost, je říci dogám NE! Zároveň se žáky diskutujeme o tom, jak složitá je cesta ze závislosti ven. Na našich besedách hrajeme i prožitkové hry, které dětem pomáhají přiblížit různá témata a spojit je s vlastním prožitkem. Celkově jsme v roce 2018 pracovali s více než 1000 žáků a studentů. Kontakt: e-mail: tcsluknov@gmail.com tel.: 734 369 120

6


Dětská centra TCI

6

Práce s dětmi se začala rozvíjet již krátce po založení organizace jako reakce na potřeby a problémy dětí žijících na ulici, v nefunkčních rodinách, dětí závislých či ohrožených závislostí. Dětská centra nyní tvoří součást primární prevence a slouží dětem, které vyrůstají v sociálně vyloučeném prostředí, které jim neposkytuje podněty pro zdravý rozvoj a kde sociálně patologické jevy (zneužívání návykových látek, chronická nezaměstnanost, kriminalita) jsou vnímány jako běžná součást života. Těmto dětem poskytujeme komplexní péči formou hygienického a materiálního zázemí (svačiny, potřebné oblečení), osobního zájmu a pomoci v problémech, pestré nabídky smysluplných volnočasových aktivit a činností podporujících všestranný rozvoj dětí, biblického vyučování a preventivních programů, zaměřených na budování zdravých hodnotových žebříčků, vzdělávacích aktivit a doučování.

ních církvích, které nás podporují; s dospívajícími „Šestá“ – mládežnické setkání v KS, lyžařský pobyt, letní tábor našeho centra a účast na táborech KS - Leviti a Teen camp a Podzimky, návštěvu Dětského domova v obci Přestavlky a předání vánočních dárků - Krabice od bot (diakonie ČCE). Dále jsme připravili a realizovali Go camp (velikonoční pouliční evangelizaci ve Vysočanech na Žižkově) a zapojili se do „Tance vzkříšení“ o Velikonocích. Tři pracovníci spolu se dvěma dospívajícími z centra spolu s mládežníky KS o prázdninách sloužili v romské osadě Pezinok a na příměstském táboře v Galantě na Slovensku. V rámci pravidelných programů pro dospívající mládež provádíme prevenční programy na téma kouření, sex, vztahy.

Pracujeme zvlášť s předškolními dětmi, školáky a teenagery, služba reflektuje specifické potřeby jednotlivých věkových skupin dětí. Sloužíme také rodičům, které podporujeme v odpovědném rodičovství, poskytujeme podporu v oblastech jako je např. bydlení, zaměstnání, dluhy, hospodaření apod. Naším cílem je provázet a motivovat rodiče v jejich úsilí o zlepšení životní situace své i svých dětí. Usilujeme přinést dětem a rodinám do života lásku a naději Tým pracovníků a dobrovolníků Na práci v centru se podílelo během roku 7 pracovníků a ve smyslu evangelia.

Centrum Dětí a Mládeže TC Praha Vypracovala Lucie Lemerová Během roku 2018 jsme měli 6224 kontaktů s dětmi a mládeží, sloužili jsme 256 osobám. Z toho předškolních dětí 37, mladších školních dětí 85, dospívající mládež 134 (včetně streetworku). Navíc jsme měli 2436 kontaktů s rodiči. Pravidelně docházelo na aktivity centra předškoláci 18 dětí, mladší školní děti 42 dětí, dospívajících 11, streetwork 17.

10 dobrovolníků, na jiných aktivitách se podílela 1 administrativní pracovnice. Jeden z našich pracovníků se vzdělává na biblické škole pro vedoucí v KS, další na ETS Praha v oboru pastorace. Finanční zajištění činnosti

Činnost centra je zajišťována podporou místní církve, individuálními dárci a Apoštolskou církví, která z velké části hradí mzdy. Čerpáme také z projektu „Záchranář“, který stále pokračuje. V roce 2018 jsme koupili auto Opel Zafira v hodnotě 40.000,- Kč, rádi bychom získali devítimístné. Potřeby praktické i modlitební Modlíme se, aby se nám do budoucna dařilo získat dotace, především na platy, a udrželi jsme vyrovnaný rozpočet. Pracovníci v přímém kontaktu s dětmi velmi často onemocní, proto se modlíme za zdraví pracovníků. Modlíme se za moudrost, jak udržet děti, aby pravidelně chodily do klubu a navštěvovaly programy pro jejich věkovou kategorii. Jejich rodiny mají často problémy s bydlením, bydlí na ubytovnách a děti mají daleko do klubu.

Realizovali jsme pravidelné kluby pro dospívající 2x týdně v odpoledních hodinách a 2x týdně pro předškolní a mladší školní děti. Vedle pravidelných aktivit centra jsme zorganizovali „přespávačky v klubu“, Mikulášskou, vánoční besídku s předáváním dárků, besídku pro rodiče, návštěvy v míst-

Svědectví Pavla: V červenci 2018 zemřel Petr Kavur. Byl velkým svědectvím své rodině, blízkým a přátelům (viděli proměněný život, radost i ve velmi těžkých situacích, odvahu a mnoho dalšího). Pevně se držel Pána, který ho potěšoval a dával mu odvahu 8


6 v jeho nemoci. Na pohřbu zaznělo evangelium, na následném posezení jsme se mohl s jeho nevěřícími známými bavit otevřeně o Ježíši a věčném životě. Petr byl pro nás všechny vzácným člověkem. Mrzí nás jeho ztráta, ale víme, že je na jiném, mnohem lepším místě s naším Pánem. Jsem rád, že nám ho Bůh přivedl do Teen Challenge, kde jsme mu mohli posloužit. Mnoho jsme Petrovi dali, ale on dal nám mnohem více. Děkujeme za něj.

také s rodiči, u kterých se nám podařilo zvýšit jejich angažovanost ve výchově a v péči o děti. Snížili jsme kapacitu provozu odpoledního klubu a více se soustředili na individuální práci s dětmi, navázali jsme více nových vztahů s dětmi, které vyrůstají na komerční ubytovně Pohoda v blízkosti našeho centra.

Svědectví streetwork: Asi před dvěma lety jsme kvůli stížnostem sousedů přestali hrát fotbal na dvorku před naším domem a začali s dětmi chodit na okolní hřiště. Nebyli jsme z toho nadšení, ale Pán Bůh si všechno používá k dobrému. Na hřišti, kam naši kluci chodí, se díky tomu pravidelně setkávají s mladými lidmi, se kterými by se jinak nedostali do kontaktu. Mimo jiné se tam asi před rokem skamarádili s Tomášem a Láďou, kteří oba dost pili a vedli smutné životy. Díky kontaktu s našimi kluky, jejich přijetí a hezkému jednání, Láďa úplně přestal pít, Tomáš to velmi omezil, a dostali novou chuť do života. S Láďou jsme mohli vícekrát mluvit o Pánu Ježíši a Láďa je velmi otevřený. Za to jsme Pánu Bohu moc vděční. Kontakt: e-mail: cdmpraha@volny.cz www.cdmpraha.cz, tel.: 776 199 236

Dětské Centrum Brno Vypracovala Jitka Opálková Během roku 2018 jsme sloužili 214 lidem, z toho 156 dětem a 58 příbuzným dětí a mládeže. Pravidelně do centra přicházelo 200 dětí. Na práci se podílelo 10 pracovníků na pravidelných aktivitách, 3 pracovníci na dohodu o provedení práce během prázdnin a 8 dobrovolníků. Na dalších aktivitách se podíleli další 3 dobrovolníci. V týmu během roku 2018 docházelo ke změnám, situace se zkomplikovala dlouhodobou pracovní neschopností jedné z pracovnic, řešili jsme personální obsazení především pro službu rodinám. Provozovali jsme 4x týdně předškolní klub, a to i během letních prázdnin. Děti jsme podpořili v rozvoji široké škály předškolních dovedností (celkem 20 dětí). Pracovali jsme

9

V rámci služby pro rodiny jsme pracovali celkem s 27 rodinami. Podporovali jsme je ve spolupráci s různými úřady, pomáhali jim řešit problémy s hledáním bydlení, péčí o děti, domácím násilím, ve spolupráci s Potravinovou bankou jsme poskytovali pravidelnou potravinovou pomoc. Každý týden jsme provozovali biblický klub „Středečník“ v domě prostupného bydlení, který spravuje Magistrát města Brna. V klubu se nám podařilo poskytnout podporu dětem, které jsou často poznamenány mnoha bolestmi ze života svých rodin. Dále jsme zorganizovali prázdninovou týdenní evangelizaci v parku, které se zúčastnily také děti z vietnamské a afgánské komunity. Podpořili jsme vysláním jednoho pracovníka Andělský kemp, který organizuje Mezinárodní vězeňské společenství pro děti vězněných rodičů. Zapojili jsme se do akce Action in the City pořádané sborem AC Brno. Tým pracovníků a dobrovolníků V oblasti vzdělávání týmu služebníků jedna z pracovnic absolvovala kurz pro pracovníky v sociálních službách, účastnili jsme se pravidelných supervizí, a to v rámci kurzů zaměřených na specifické formy vzdělávání – Feursteinova metoda, neuro-vývojová terapie, dále akreditované kurzy zaměřené na práci s rodinami a další témata. Finanční zajištění činnosti DC Pro činnost dětského centra máme vyrovnaný rozpočet, projekty jsou podporovány městem, krajem, místní Apoštolskou církví a Církví bratrskou Betanie i individuálními dárci. Pro získání dalších finančních prostředků se snažíme rozvíjet fundraisingové aktivity. Jsme členy podnikatelského klubu BforB (Business for Breakfast) a budujeme v rámci


6 něho různá partnerství, mládež ze sboru AC Brno pro nás pravidelně na podzim pořádá charitativní second hand party, v letošním roce plánujeme kampaň zaměřenou na rozvoj malých individuálních dárců ve spolupráci s Nikol Maláčovou (tvář kampaně) a Veronikou Hvízdalovou (partnerství z BforB, organizátorka festivalů – např. Zlínský filmový). Potřeby praktické i modlitební V roce 2019 plánujeme rekonstrukci předškolního klubu a vybavení v celkové výši cca 270.000,- Kč. Uvítáme pracovní tým, který by během letních měsíců 2019 prostory vymaloval. Další praktickou pomocí jsou kancelářské balíky Office zdarma pro NNO v rámci organizace.

Klub šití je určený dívkám. Ty se samy rozhodly uspořádat módní přehlídku, aby pak vybrané peníze mohly odeslat na pomoc dětem v Severní Koreji. Klub probíhá jednou týdně. Klub tvoření je určen výtvarně nadaným dětem, jeho kapacita je plná. V roce 2019 proběhne vernisáž nejlepších výtvorů.

Modlíme se za posílení týmu pro práci s rodinami, posílení týmu pro odpolední klub a moudrost pro práci s dobrovolníky. Dále se modlíme za přípravu kampaně a její realizaci, aby přinesla dobré ovoce. Moudrost v rozhodnutí, zda pokračovat v předškolním klubu v rámci partnerů města, nebo si podat vlastní projekt. A za zdar a finance při rekonstrukci prostor pro předškolní klub. Kontakt: e-mail: dcbrno@gmail.com www.dc-brno.cz, tel.: 739 600 052

Dětské Centrum Šluknov Vypracoval Antonín Tipan Během roku 2018 jsme měli 1.140 kontaktů, z toho zhruba 1.000 kontaktů tvořily děti a mládež a ostatní kontakty byli rodinní příslušníci. Pravidelně na aktivity dětského centra přicházelo 25 osob. Na pravidelné práci se podíleli 2 pracovníci TCI a 9 dobrovolníků, na dalších aktivitách se podíleli 2 pracovníci a 8 dobrovolníků.

Klub pro maminky s dětmi. Na klub chodilo pravidelně 5 maminek. Plánovaly společné akce, na které pak zvali další. Jednalo se o výlety nebo společný čas pečení. Dále jsme realizovali s dětmi výlety do bazénu, programy na sídlišti ve Šluknově, do kterého se během letních měsíců zapojila mládež Apoštolské církve v Olomouci. Během prázdnin jsme zorganizovali víkendovou „přespávačku pod širákem“. V oblasti vzdělávání pracovníci a dobrovolníci navštěvovali kurzy v rámci školení pracovníků s dětmi s lektorkou volnočasových aktivit, plánujeme společné vzdělávání pro všechna dětská centra TCI v oblastech předávání biblického poselství, práci s médii a tvoření her. Modlíme se za novou vizi a nového vedoucího centra. Hledáme také zdroje příjmů pro provoz a aktivity, u grantových žádosti je mnohdy výsledek velmi nejistý. Jedna z možností je realizace přednášek primární prevence. Připravujeme preventivní program ve spolupráci s K-centrem Rumburk, který by byl určen všem školám ve Šluknovském výběžku. Děkujeme mimo jiné i Apoštolské církvi ve Varnsdorfu, která nás finančně podporuje. Jedna holčička z centra, jejíž matka je závislá na drogách, měla skončit v dětském domově. Mluvila s námi o tom na klubu a společně jsme se s ní modlili. Nakonec jí bylo umožněno jít ke své babičce. Brala to jako Boží odpověď a svoji babičku přivedla několikrát na bohoslužbu. Věříme, že Bůh skrze děti jedná v jejich rodinách.

Klub Archa probíhal 2x v týdnu. Jedná se o volnočasovou aktivitu pro děti a mládež. Cílem jsou dobré vztahy s dětmi, se kterými pak můžeme dále pracovat. Poskytovali jsme pomoc s přípravou do školy, poradenství v oblasti závislosti a vztahů. 10

Kontakt: e-mail: dcklokan@gmail.com www.cdmklokan.cz tel.: 734 369 120


Pomoc TCI ČR v zahraničí Součástí naší vize je umožnit našim studentům programu TCI podílet se na pomoci druhým, zažít, jak je dobré přinášet svůj čas a energii tam, kde je to potřeba. Je dobré dávat lidem příležitost ke konání dobra. Možnost odpoutat se od sebe sama a nahlédnout do „jiných světů“. Zvětšit prostor své mysli i srdce pro uvědomění si sounáležitosti s ostatními lidmi. Konání dobra přináší benefity i těm, kdo se pro dobro rozhodli. Studenti programu jsou za tuto zkušenost velmi vděčni. A proto se snažíme v rámci našich možností nabídnout praktickou pomoc nejen u nás, ale také v zahraničí. Moldávie V Moldávii jsme stavěli plot kolem střediska Teen Challenge ve městě Falesti, protože divocí toulaví psi zde útočili na domácí zvířectvo – jeden ze zdrojů obživy totohot střediska, kde nalézají pomoc muži i ženy. Na tomto projektu se podílel jeden pracovník a tři studenti z našeho střediska TCI ČR. Začali jsme prezentovat projekt modernizace střediska s cílem rozšíření jeho kapacity. Tím se snažíme získat dárce a dobrovolníky tak potřebné k realizaci tohoto dobrého díla. Dostali jsme několik pozitivních odpovědí a dnes již víme, že náš záměr našel díky Bohu podporu. Dojde k úplné výměně staré střechy s dostavbou podkrovního pokoje.

+7,073

+7,073

+3,716

+3,701

+2,927

+2,927

E

Izrael PLAN MEN CENTRE FALESTI

Vladislav КАLETA

POHLED 1 : 100

V Izraeli nadále pracujeme na překladech vzdělávacích materiálů, a také na spolupráci s ostatními subjekty, které již podobnou práci jako Teen Challenge vykonávají. Ve spolupráci s těmito organizacemi jsme začali se vzdělávacími a konzultačními semináři. Zároveň v našem středisku stále realizujeme službu pro matky s dětmi, za což jsme velice vděční. Vidíme výsledky, ze kterých máme radost.

11


FINANČNÍ ZPRÁVA TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČR Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2018 ( v haléřích )

Účetní jednotka doručí:

Teen Challenge International ČR Na Bendovce 103/24 Praha 8 - Bohnice 181 00

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

68402686

Označení

Číslo řádku

TEXT

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 1.

Činnosti Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

1 2

6 830 297,62

7 935 358,60 14 765 656,22

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

4 244 779,01

3 860 131,85

8 104 910,86

A. I. 2.

Prodané zboží

4

10 450,97

10 450,97

A. I. 3.

Opravy a udržování

5

664 591,97

364 145,71

1 028 737,68

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

306 408,60

269 342,09

575 750,69

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

141 982,14

A. I. 6.

Ostatní služby

8

1 472 535,90

3 431 287,98

4 903 823,88

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

9

8 090,00

57 613,92

65 703,92

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

8 090,00

57 613,92

65 703,92

A. II. 8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

A. II. 9.

Aktivace dlouhodobého majetku

12

A. III.

Osobní náklady

13

3 337 449,44

5 421 757,00

8 759 206,44

A. III. 10.

Mzdové náklady

14

3 034 716,00

5 414 515,00

8 449 231,00

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

279 091,44

A. III. 12.

Ostatní sociální pojištění

16

A. III. 13.

Zákonné sociální náklady

17

892,00

A. III. 14.

Ostatní sociální náklady

18

22 750,00

A. IV.

Daně a poplatky

19

41 503,23

20 362,21

61 865,44

A. IV. 15.

Daně a poplatky

20

41 503,23

20 362,21

61 865,44

A. V.

Ostatní náklady

21

1 339 824,79

3 446 851,16

4 786 675,95

A. V. 16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

2 219,00

A. V. 17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

A. V. 18.

Nákladové úroky

24

50 296,42

A. V. 19.

Kursové ztráty

25

302 518,72

302 518,72

A. V. 20.

Dary

26

711 522,95

711 522,95

A. V. 21.

Manka a škody

27

-75 826,16

1 009 112,00

933 285,84

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

349 093,86

21 333,73

370 427,59

A. VI.

29

408 759,00

436 027,00

844 786,00

A. VI. 23.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a Součet A.VI.23. až A.VI.27. opravných položek Odpisy dlouhodobého majetku

30

408 759,00

436 027,00

844 786,00

A. VI. 24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

A. VI. 25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

A. VI. 26.

Prodaný materiál

33

A. VI. 27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

34

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Součet A.I.1. až A.I.6.

Součet A.II.7. až A.II.9.

Součet A.III.10. až A.III.14.

Hodnota A.IV.15.

Součet A.V.16. až A.V.22.

Hodnota A.VII.28.

141 982,14

279 091,44 7 242,00

8 134,00 22 750,00

2 219,00 2 416 405,43

2 466 701,85

35

121 453,24

121 453,24

36

121 453,24

121 453,24


Označení A. VIII.

6

TEXT Daň z příjmů

Hodnota A.VIII.29.

A. VIII. 29. Daň z příjmů

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

B. II. 2.

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

37 38

Náklady celkem B.

Činnosti

Číslo řádku

Součet A.I. až A.VIII.

39

12 087 377,32 17 317 969,89 29 405 347,21

40 41

1 720 219,00

1 720 219,00

42

1 720 219,00

1 720 219,00

43

8 533 210,21

8 533 210,21

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

1 758 711,00

1 758 711,00

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

6 774 499,21

6 774 499,21

B. II. 4.

Přijaté členské příspěvky

46

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

315 893,00 16 327 986,58 16 643 879,58

B. IV.

Ostatní výnosy

48

154 177,66

35 479,96

189 657,62

B. IV. 5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

49

B. IV. 6.

Platby za odepsané pohledávky

50

B. IV. 7.

Výnosové úroky

51

317,66

479,96

797,62

B. IV. 8.

Kursové zisky

52

B. IV. 9.

Zúčtování fondů

53

B. IV. 10.

Jiné ostatní výnosy

54

153 860,00

35 000,00

188 860,00

B. V.

Tržby z prodeje majetku

55

59 000,00

130 960,00

189 960,00

B. V. 11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

59 000,00

130 960,00

189 960,00

B. V. 12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

B. V. 13.

Tržby z prodeje materiálu

58

B. V. 14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

B. V. 15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

Hodnota B.I.1.

Součet B.II.2. až B.II.4.

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Součet B.V.11. až B.V.15.

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

10 782 499,87 16 494 426,54 27 276 926,41

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

-1 304 877,45

-823 543,35

-2 128 420,80

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

-1 304 877,45

-823 543,35

-2 128 420,80

Podpořte nás.

www.darujme.cz

☝ Sestaveno dne:

31.12.2018

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou


www.teenchallenge.cz

NÁRODNÍ KANCELÁŘ TCI ČR se sídlem: Na Bendovce 103/24, 181 00 Praha_Bohnice kancelář: Poštovice 1, 273 71 Zlonice telefon: 777 180 549, e-mail: tccech@gmail.com