Page 1


Techno#2.indd 2

6/7/56 BE 5:39 PM


EDITOR’s TALK

TECHNO SOCIETY MAGAZINE

สารจากบรรณาธิการ

ช่วงเวลาทีร่ อ้ นทีส่ ดุ ในรอบปีกไ็ ด้มาเยือนอีกครัง้ แล้วค่ะท่านผูอ้ า่ น ปฏิเสธไม่ได้วา่ ประเทศไทยใน ช่วงหน้าร้อน ประชาชนต่างก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้าน เรือนและอาคารส�ำนักงาน ดาต้าเซ็นเตอร์หรือศูนย์ข้อมูลเองก็เช่นกันค่ะ จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ เพือ่ รักษาอุณภูหมิในดาต้าเซ็นเตอร์ให้มคี วามเย็นตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้ เป็นการป้องกันการเกิดภาวะ ดาวน์ไทม์ (Downtime) หรือเรียกง่ายๆ ก็คือป้องกันระบบล่มนั่นเองค่ะ ดาต้าเซ็นเตอร์มวี ธิ กี ารใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด (Smart Energy Utilization) อย่างไรโดยเฉพาะ ในช่วงหน้าร้อน เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเครื่องปรับอากาศ ระบบระบายความร้อน ฯลฯ ต่างก็ต้อง ท�ำงานหนักขึ้นเพื่อสู้กับอุณหภูมิภายนอกที่สูงขึ้น สิ่งนี้เองจุดประกายให้ดิฉันหยิบยกเรื่องของคอนเซปต์ “Green Data Center” ขึ้นมาเป็นเรื่องหลักใน Techno Society เล่มนี้ คอนเซ็ปต์นี้มีประโยชน์มากเพราะ นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังจะสามารถช่วยลดการท�ำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เมื่อได้อ่าน แล้วท่านจะพบว่าคอนเซ็ปต์นี้น่าทึ่งมากทีเดียว นอกจากนัน้ ยังพลาดไม่ได้กบั เทคโนโลยี 3G ทีถ่ อื ได้วา่ เปิดให้ใช้ได้อย่างเป็นทางการแล้วในบ้าน เรา ทราบหรือไม่ว่า 3G จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการให้บริการ International Gateway ท่านจะได้ทราบ ว่าบริการนีม้ คี วามส�ำคัญมากเพียงใด พร้อมพบกับ 5 ทีส่ ดุ ทีเ่ ป็นคุณสมบัตขิ องดาต้าเซ็นเตอร์ชนั้ เยีย่ มใน ปัจจุบนั ว่าคืออะไรบ้าง รวมถึงบริการคลาวด์ (Cloud) และความพร้อมของทัง้ ภาครัฐและเอกชนในปัจจุบนั ส�ำหรับไลฟ์สไตล์ Techno Society เล่มนี้คัดสรรค์เรื่องเด่นมาให้ท่านผู้อ่าน ทั้ง Internet (online) Channel ที่เป็นที่รู้จักในแวดวงออนไลน์อย่าง ช่างคุย.com ที่ผู้ก่อตั้งจะมาเปิดใจถึงการท�ำ social network และการปลุกกระแสคนออนไลน์ในไทย รวมถึงที่ชิม และที่เที่ยวที่ไม่ควรพลาด ขอให้ท่านเพลิดเพลินกับการอ่าน Techno Society ที่มอบสาระและความบันเทิงให้กับท่านผู้อ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย อย่าลืมร่วมสนุกกับ เรา (ดูรายละเอียดได้ในหน้า 27) เพื่อลุ้นรับ Voucher บุฟเฟต์อาหารนานาชาติของโรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจค่ะ ตรีสุคนธ์ ไกรพานนท์ บรรณาธิการนิตยสาร Techno Society

Message from the Editor Now it’s the hottest time of the year. It’s normal to see people turning on air conditioning system for whole day long at their offices and their houses. Data Centers also have to use a lot of air conditioning system to maintain the environment as defined in industry standards to prevent downtime or system crash. Data center normally has smart energy utilization and find good ways to handle higher temperature from outside. It is equipped with air conditioning system, cooling system, etc. to ensure that data center will still operate well even in the hottest period. And this also brought me to introduce you with the concept of “Green Data Center” in this volume of Techno Society. This concept is good for energy savings, and also an environmental friendly solution. You will be amazed after reading this. Another hot topic in Thailand is 3G. Do you know that 3G won’t be run well without good international gateway services? Also we bring you topics like five characteristics of data center you should consider before choosing one, and the readiness of Cloud services in both public and private sectors. Lifestyle topics in this issue include the famous Internet channel ‘changkhui.com’, and its founder will share how to build social network.. and there is something we prepare for you who enjoy eating out and travelling. Lastly, I wish you enjoy this issue of Techno Society from the very first page until the end. Please don’t forget to join our activity (see page 27) to win a free voucher from The Okura Prestige Bangkok. Have a good day.

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด ชั้น 30 ปาร์ควิง อาคารเอ็มไพร์ 195 ถ.สาทรใต้ ยานาวา สาทร กรุงเทพ 10120 E-mail : marketing@tcc-technology.com www.tcc-technology.com T.C.C. Technology Company Limited 30th Floor, Park Wing, Empire Tower 195 South Sathorn Road Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand ออกแบบและจัดท�ำรูปเล่ม บริษัท เออาร์ ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ (66) 0-2642-3400 Designed by ARIP Public Company Limited Tel (66) 0-2642-3400

Treesukhon Kraiphanont Chief Editor, Techno Society Magazine

CONTENT

P.4-7 Green Data Center Gateway to P.8-9 International drive Thailand’s 3G for faster Internet connection

SIPA & P.10-11 Interview NSTDA Academy Techno#2.indd 3

center P.12-13 Data Philip Low

P.14-15

P.20-21 Top 5 beaches in Thailand

Lifestyle Changkui.com

P.16-17 TCCT Movement

Computing P.18-19 Cloud in Thailand

P.22-23 44 styles, restaurants

questions to ask before choosing P.24-25 5a data center provider

P.26 News Update

P.27

Survey to win Voucher Techno Society << 3

6/7/56 BE 5:39 PM


COVER STORY TECHNO SOCIETY MAGAZINE

Green

Data Center เป้าหมายการลงทุน เพื่อการประหยัด พลังงานและค่าใช้จ่ายในระยะยาว

หากจะกล่าวถึงดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) หรือ กรีนดาต้า เซ็นเตอร์ (Green Data Center) นั้น คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะนึกถึงการลงทุน ทางเทคโนโลยีที่ใช้งบประมาณก้อนใหญ่ แต่ส�ำหรับองค์กรธุรกิจบาง ประเภท ดาต้าเซ็นเตอร์เป็นหนึ่งในกลไกส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ การพิจารณาปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหรือลงทุนระบบดาต้าเซ็นเตอร์ ใดๆ มีสงิ่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงหลายปัจจัย โดยเฉพาะเรือ่ งของเทคโนโลยีโครงสร้าง พื้นฐานส�ำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ รวมถึงเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายและ พลังงาน ซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ดาต้าเซ็นเตอร์ทำ� งานได้อย่างราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ โครงสร้างพืน้ ฐานของดาต้าเซ็นเตอร์ในองค์กรธุรกิจทัว่ ไปมักจะใช้ เทคโนโลยีหลายแบบ ในการเชื่อมต่อดาต้าเซ็นเตอร์เข้ากับระบบอื่นที่ เกีย่ วข้องตามความเหมาะสมของการใช้งาน เมือ่ มีการขยายระบบใหญ่ขนึ้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจ�ำนวนเซิร์ฟเวอร์ ดิสก์ หรือสตอเรจ ท�ำให้โครงสร้าง ของระบบซับซ้อนขึน้ ด้วยจุดเชือ่ มต่อจ�ำนวนมากบนเทคโนโลยีตา่ งรูปแบบ กันแต่อยู่ภายใต้องค์กรเดียวกัน ความต้องการทางธุรกิจในเรือ่ งของการประหยัดค่าใช้จา่ ยและการ ประหยัดพลังงานขององค์กรเป็นปัจจัยหลักหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการปรับ เปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานระบบดาต้าเซ็นเตอร์ในองค์กรต่างๆ ซึ่งความ ต้องการดังกล่าวแตกย่อยออกมาได้ ช่วยลดความยุ่งยากในการบริหาร จัดการระบบ ลดจ�ำนวนบุคลากรทีด่ แู ลระบบ เพือ่ ทีจ่ ะได้ใช้บคุ ลากรทีม่ ใี ห้ เกิดประโยชน์มากขึน้ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ ลดค่าใช้จา่ ยด้านการ ซ่อมบ�ำรุงและค่าใช้จา่ ยในการเพิม่ เติมระบบในอนาคต ขณะเดียวกันความ ต้องการทางธุรกิจก็เป็นตัวผลักดันให้เกิดปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น ด้วยรูป แบบข้อมูลที่หลากหลายขึ้น ทั้งภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง ส่งผลให้การจราจร ข้อมูลหนาแน่นมากขึ้นไปด้วย ที่ส�ำคัญข้อมูลบางชนิดส�ำหรับงานบาง ประเภทไม่สามารถยอมรับความเสียหายและสูญหายของข้อมูลได้แม้แต่ น้อย

Green Data Center: long term investment for energy and cost Savings

It is unavoidable, when discussing about data center or green data center, to concern about the big investment involved. But as you know, for some businesses, data center is critical and strategic tool to drive the growth. There are several things you may have to concern when you want to invest or improve your data center especially in terms of infrastructure technology to make it more cost and energy savings, and let your data center run smoothly and with efficiency. Data center infrastructure in business organization can be varied in terms of data center connectivity to other systems. This depends on the proper usage of each organization. When you need to scale it up, whether in terms of servers, disks, or storages, this will make the whole system more complicated with different technologies under the same roof. Cost and energy savings are now the new factors that drive the changes in infrastructure of data center in many organizations, who want to decrease the complexity in managing the systems, decrease the number of IT staff and allocate to more critical functions, and decrease the maintenance cost and any other costs in expanding the systems in the future. Also new business needs drive to generate more data in various formats from images, videos, and audios which all lead to more traffic. Moreover some data or business functions are critical and damages are unacceptable. During March until May, it is among the hottest period of the year with more than 40 Celsius for the outside temperature. Higher

4 >> Techno Society Techno#2.indd 4

6/7/56 BE 5:39 PM


อย่างทีเ่ ราเห็นกัน ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงฤดูรอ้ น ทีม่ อี ณ ุ หภูมภิ ายนอกสูงมากกว่า 40 องศาในบางช่วงเวลา ท�ำให้การใช้ไฟ ในช่วงเวลานัน้ มีอตั ราการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าปกติ เรียกได้วา่ เราจะได้ยนิ ข่าว ตลอดเวลาเกี่ยวกับการท�ำลายสถิติการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน เพราะเหตุนี้ จึงเป็นเหตุผลหนึง่ ของการใช้เทคโนโลยีพลังงานอย่างไรให้คมุ้ ค่ามากทีส่ ดุ และประหยัดการใช้งานในช่วงเวลาที่ใช้กระแสไฟสูงสุดได้ การท�ำให้โครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ ระบบง่ายต่อการบริหารจัดการดูแล และขยายระบบเพิม่ เติมในอนาคต ขณะทีร่ ะบบทัง้ หมดยังสามารถท�ำงาน ได้อย่างราบรืน่ ทีส่ ำ� คัญต้องรองรับการปรับเปลีย่ นเพือ่ ตอบโจทย์ทางธุรกิจ ได้ทันท่วงที ซึ่งเทคโนโลยีของโครงสร้างพื้นฐานระบบดาต้าเซ็นเตอร์ ที่มีอยู่แต่ละแบบนั้น มีความสามารถตอบสนองต่อการสูญเสียข้อมูล ต่างกัน ดังนั้นหากจ�ำเป็นต้องลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วทั้งที จึง ควรพิจารณาเลือกสิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็น เทคโนโลยีทรี่ องรับการขยายตัวของดาต้าเซ็นเตอร์อนาคต ทัง้ นี้ หมายรวม ถึงองค์กรธุรกิจที่มีดาต้าเซ็นเตอร์อยู่แล้ว เพราะโครงสร้างพื้นฐานที่มี อยู่อาจท�ำให้ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ลงทุนไปไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจในปัจจุบัน ซ�้ำยังอาจเป็นภาระขององค์กร กล่าวคือ ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ไม่ว่าจะ เป็น เวลา บุคลากร ค่าใช้จ่ายตรง ค่าใช้จ่ายแฝง เป็นต้น เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center Infrastructure) หรือกรีนดาต้าเซ็นเตอร์นั้น ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ จะ เห็นได้ว่าหลักส�ำคัญในการออกแบบ Green Data Center นั้น ส่วนมาก จะค�ำนึงถึงปัจจัยส�ำคัญ ต่างๆดังนี้ อาทิ ความมีเสถียรภาพ ควาพร้อม ในการใช้งาน การดูแลบ�ำรุงรักษา ความเหมาะสมในการลงทุน ความ ปลอดภัย และรองรับการขยายในอนาคตได้ เนื่องจากศูนย์ข้อมูลต้องให้ บริการตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด เสถียรภาพของศูนย์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ ต้องออกแบบและก่อสร้างให้ได้อย่างถูกต้อง

ทรู อินเทอร์เน็ต เลือกนวัตกรรมใหม่ เพื่อการ ประหยัดพลังงานใน Green Data Center

นายเจนวิทย์ คราประยูร ผู้จัดการทั่วไป TRUE Internet Data Center กล่าวว่า นวัตกรรม Green Data Center ที่มีศักยภาพ สามารถ ส่งผลต่อการประหยัดพลังงานของดาต้าเซ็นเตอร์ได้ ทั้งนี้หน้าร้อนใน ประเทศไทย ส่งผลต่อการใช้ไฟมากขึ้น ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ดีมีประสิทธิภาพ จะมีกลยุทธ์ในการประหยัดพลังงานได้ นวัตกรรมของอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยประหยัดพลังงาน ที่ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ เลือกใช้ เช่น ระบบ UPS เทคโนโลยีแบบ IGBT ซึ่งท�ำให้ UPS มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าสูญเสียพลังงาน ความเสถียร ของการจ่ายกระแสไฟฟ้า เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเดิม ระบบปรับอากาศ ที่ค�ำนึงค่า EER - Energy Efficiency Ratio (อัตราท�ำความเย็นต่อไฟฟ้าทีใ่ ช้ไป) ท�ำให้ระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพ ในการระบายความร้อน สามารถควบคุมอุณหภูมิตามเกณฑ์ และมีการ หยุดพักของ compressor (ตัวท�ำความเย็น) ท�ำให้ประหยัดพลังงานได้ โดยทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ ได้ด�ำเนินการมานานกว่า 2 ปี

energy usages are normal, and the new breaking records are announced. And this should be a good time to discuss on how will we use the energy in a more efficient way, and help in saving them even when we need it most. Making the whole infrastructure to be easy to manage and allows for scalability while running all the operations smoothly and adaptable for business needs are things we have to concern. Different data center infrastructures have different capabilities. If you’re now considering infrastructure investment, you may have to ask for the best and valuable choice. At least it should be the one which can support data center scalabilities. This also includes the organizations that already have their own data centers. The existing ones may not serve the business needs, and can be concerned as the major expenses of the organization. They do not worth for any investment in time, people, expenses or any indirect expenses. There are several data center or green data center infrastructures today. Mostly when designing green data center, we will concern about the stability, the availability, maintenance costs, the amount of the investment, the security and the scalability. Data centers have to provide their services 24/7 so the stability of the data center is what we really need to design and build it well.

True Internet chose new innovation for energy savings in green data center Mr. Chainwit Kraprayoon, General Manager of True Internet Data Center said the efficient green data center innovation will affect the energy savings of data centers especially during summer in Thailand, which normally leads to higher usage of electricity. Good data center must have some efficient solutions to save the energy consumption.

Techno Society << 5 Techno#2.indd 5

6/7/56 BE 5:39 PM


ส�ำหรับแนวโน้มการใช้พลังงานของดาต้าเซ็นเตอร์นนั้ หลายหน่วย งานให้ความส�ำคัญกับเรื่องการใช้พลังงานของดาต้าเซ็นเตอร์มากขึ้น ทรู ได้ผลักดันการใช้ดาต้าเซ็นเตอร์สีเขียวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Data Center)

ทีซีซีที ผลักดัน “ดาต้าเซ็นเตอร์สีเขียว” เพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน

ที ซี ซี เทคโนโลยี บริ ษั ท ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารดาต้ า เซ็ น เตอร์ ชั้ น น� ำ ใน ประเทศไทย วางใจเลือก บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด บริหาร โครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับดาต้าเซ็นเตอร์และระบบภายใน ผลักดันการเป็น ผู ้ บุ ก เบิ ก ดาต้ า เซ็ น เตอร์ สี เ ขี ย วอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Green Data Center) ชั้นแนวหน้าในประเทศไทย มุ่งช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การใช้พลังงาน และสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจรองรับการเติบโตใน อนาคต นาย สุวัฒน์ ปุณณะชัยยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด (TCCT) กล่าวว่า ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ของ TCCT ได้ รับการออกแบบจากทีมวิศวกรผู้ออกแบบระบบประหยัดพลังงานของ ไอบีเอ็ม เพือ่ ให้ตรงตามมาตรฐานระดับโลก ตัง้ แต่การออกแบบโครงสร้าง พื้นฐานทางกายภาพ การติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้า รวมถึงระบบ ความปลอดภัย และระบบท�ำความเย็นทั้งหมด ซึ่งจะท�ำให้ดาต้าเซ็นเตอร์ แห่งนีเ้ ป็นดาต้าเซ็นเตอร์สเี ขียวทีป่ ระหยัด พลังงานได้มากทีส่ ดุ ของ TCCT ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี ด าต้ า เซ็ น เตอร์ ร วมถึ ง พื้ น ที่ ส ่ ว นขยายคิ ด เป็ น พื้นที่กว่า 57,000 ตารางฟุตทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเพื่อเป็นการ ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำด้านการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย กอปรกับการเติบโตของธุรกิจและความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น TCCT ได้ด�ำเนินการขยายพื้นที่ชั้น 5 ของบางนาดาต้าเซ็นเตอร์ (BNDC) บนเนือ้ ที่ 16,000 ตารางฟุต กรีนดาต้าเซ็นเตอร์ของ TCCT มีการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3C คือ 1. ระบบกักบริเวณทางเดินลมเย็น (Cold Aisle Containment) ช่วยประหยัดพลังงานให้ตู้แร็คโดยกักลมเย็นไว้และ ระบายลมร้อนออกไป สุดท้ายท�ำให้ลมร้อนกลายเป็นลมเย็นอีกครั้ง 2. ระบบท�ำความเย็นแบบรวมศูนย์ (Centralized Chiller System) ลดการ ใช้พลังงานกว่าร้อยละ 15 และยังลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย และ 3. ระบบดับเพลิงปลอดสาร CFC เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ท�ำลาย ชั้นบรรยากาศอีกด้วย ทั้ ง นี้ กรี น ดาต้ า เซ็ น เตอร์ ดั ง กล่ า วได้ รั บ การออกแบบโดยมุ ่ ง สนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ ของ TCCT ทีเ่ น้นการประหยัดพลังงาน และ การใช้ โ ครงสร้ า งไอที ที่ มี ค วามยื ด หยุ ่ น และปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ามความ ต้องการ (Dynamic infrastructure) อาทิ การติดตั้งระบบพื้นยก (Raised Floor), ผนังบุฉนวนกันความร้อน, ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุม ความชืน้ , ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูอตั โนมัต,ิ ระบบป้องกันอัคคีภยั , ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ระบบเฝ้าดูแล แจ้งเตือนอัตโนมัต,ิ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น นอกจากโครงสร้างไอที พืน้ ฐานแล้ว ไอบีเอ็มยังเป็นทีป่ รึกษาในการใช้อปุ กรณ์ตา่ งๆ ภายในดาต้า เซ็นเตอร์ที่มีความสามารถด้านการประหยัดพลังงานขั้นสูง และได้รับ การยอมรับในการใช้งานในระดับสากล

New innovations chosen by True Internet Data Center include UPS with IGBT technology which bring more efficiencies, decrease the energy loss, and help make stabilities of electricity distribution when comparing with the existing technologies. Cooling systems with good EER (Energy Efficiency Ration) will increase overall cooling capabilities and help controlling the temperatures as specified, also they can pause the compressor when needed. These help True Internet Data Center to save more on energy consumption for at least 2 years until today. For the trend of energy consumption in data center, as you know, several organizations now push themselves to save more energy, and True is among them who really concerns and implements green data center.

TCCT drives Green Data Center initiative for energy efficiency

TCC Technology, leading data center and IT infrastructure services provider in Thailand, chose IBM Thailand to manage the infrastructure and internal system in data center. This helped make establishment of Green Data Center initiative in Thailand, and helped clients in energy efficiency and increased in business continuity to support future growth. Mr. Suwat Punnachaiya, Assistant Managing Director of TCCT said “New data centers of TCCT were designed by engineers from IBM to ensure the highest standard from the physical infrastructure, installation, networking, electricity, security, to the cooling systems. All of these will make them as the most energy saving data centers of TCCT”. TCCT has set up total (including expansion) of 57,000 square feet of data centers capacity in Bangkok and the vicinity.

6 >> Techno Society Techno#2.indd 6

6/7/56 BE 5:39 PM


ไอบีเอ็มพัฒนา Green Technology เพื่อความ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไอบีเอ็มเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และพลังงานภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับว่าเป็น ผู้น�ำในด้าน Green Technology ด้วยเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่ มีทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ ปัจจุบันมีการประเมินว่าปัจจุบันดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกใช้พลังงาน ถึง 2% ของพลังงานทัว่ โลก และคาดว่าจะใช้พลังงานเพิม่ เป็น 12% ภายใน ปี 2030 และยังมีการประเมินว่า 50% ของค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานของ ดาต้าเซ็นเตอร์   เป็นค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานทัง้ สิน้ นอกจากนี้ แนวโน้มการ ใช้พลังงานในดาต้าเซ็นเตอร์ยังมีการประเมินว่าจะเพิ่มสูงขึ้น 2 เท่า ทุกๆ 5 ปี เนื่องจากดาต้าเซ็นเตอร์ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ ต้องการใช้พลังงานในการประมวลผลจ�ำนวนมาก จะเห็นได้วา่ Green Data Center มีขอ้ ดีมากมายทีท่ �ำให้ตอบโจทย์ ทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ เพราะช่วยลดการลงทุน ลดต้นทุน และลดค่า ใช้จ่ายต่างๆ ได้ดี ลดพื้นที่การใช้งานของระบบดาต้าเซ็นเตอร์ บริหาร จัดการได้ง่าย ป้องกันการสูญเสียข้อมูล มีความอัจฉริยะในการรักษา คุณภาพของบริการได้ดี หัวใจหลักของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ อยู่ที่การมีความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการบริหารจัดการความเสีย่ ง ด้วยระบบทีม่ คี วามต่อ เนื่อง ตลอดจนความสามารถในการประหยัดพลังงาน เพื่อรองรับความ ต้องการขององค์กรธุรกิจในปัจจุบันซึ่งเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ทั้งในส่วนของ ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม จะ เป็นค�ำตอบทีล่ งตัวทีส่ ดุ ส�ำหรับลูกค้าองค์กรทัง้ หลาย ทีก่ ำ� ลังมองหาดาต้า เซ็นเตอร์ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการประหยัดพลังงาน และสร้างความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต เป้าหมายของบริษัท เหล่านี้คือ การลงทุนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระยะยาว

This will reflect our leading position in Thailand’s data center market, facilitate the growth of our business, and meet the increasing demands of our customers. TCCT expanded the 5th floor of Bangna Data Center (BNDC) with more than 16,000 square feet for this Green Data Center initiative. TCCT adopted 3C principle by using 1) Cold Aisle Containment to save more energy for server racks by containing cold air and blowing away hot air, then converting hot air to the cold air 2) Centralized Chiller System which can reduce the energy consumption by 15% and save tons of carbon dioxide emission per year, and 3) CFC-Free fire extinguishing system that does not leave a residue upon evaporation. This green data center is designed to support TCCT’s growing business through an energy efficiency and dynamic infrastructure with raised floors, heat-resistant wall systems, and humidity controllers, automatic door systems, fire protection systems, environment-friendly fire extinguishing systems, self-activated monitoring alarm systems, and CCTV. Apart from infrastructure design, IBM also provides TCCT with strategic counsel on green electrical system to be used in data centers to ensure the maximum energy savings and align with international standards.

IBM developed green technology for environmental friendly purpose.

IBM always concerns about environmental friendly solutions and energy management in organization. IBM is green technology leader with energy management solutions in hardware, software, and services. It is estimated that worldwide data centers consume 2% of all energy consumption, and this number will increase to 12% within 2030. Also 50% of operating expenses in data centers are energy related. There’s also a trend indicating that the energy consumption in data centers will double in every 5 year. This is because of servers and equipment in data center require huge amount of energy in processing. As you may see, green data center can serve well for business objectives especially in cost savings, lower investment costs, and lower related expenses, while also increasing the usage space in data center, helping in better management, protecting the data loss, and increasing SLAs. The key success of data center business lies on reliability and risk management to address the increasing needs of clients’ requirements with the system that can run continuously and the ability to save more energy to better serve the needs of the business for both data center providers and environmental innovator. This can be the ultimate answer for corporate when looking for data center that can serve well in energy savings and help in business continuity to ensure sustainable growth in the future. And this will also response to the business objective in investing for savings in the long run.

Techno Society << 7 Techno#2.indd 7

6/7/56 BE 5:39 PM


International TECHNO SOCIETY MAGAZINE

International Gateway เชื่อมต่อสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้เร็ว และแรงขึ้น ผลักดันฝันเป็นจริง ให้ ไทยก้าวสู่ยุค 3G เต็มรูปแบบ

หลังการเฝ้ารอการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สายยุคที่ 3 (3G) ใน ประเทศไทยกว่าทศวรรษ ในไตรมาสองปี 2556 คนไทยจะเข้าถึงบริการรับส่งข้อมูล ความเร็วสูง 384 กิโลบิตต่อวินาที เมื่อผู้ใช้ก�ำลังเคลื่อนที่ และหากอยู่กับที่จะ ส่งรับได้ด้วยอัตราความเร็วถึง 2 เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งสูงกว่าความเร็วของ EDGE สองถึงสามเท่า การรับส่งข้อมูลไร้สายที่เพิ่มขึ้นจะสร้างการใช้บริการรูปแบบใหม่ ๆ เช่น วิดโิ อออนดีมานด์ โซเชียลเน็ทเวิรก์ แอพพลิเคชัน่ เพือ่ ความปลอดภัย การให้บริการ สุขภาพทางไกล การท�ำธุรกรรมการเงินออนไลน์ การช้อปปิ้งออนไลน์ การจัดเก็บ ข้อมูลและบริการเกี่ยวเนื่องผ่านคลาวด์ คอมพิวติ้ง รวมถึงนวัตกรรมบริการใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มจ�ำนวนอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น (Internet connected device) เช่นการควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านมือถือ อีกทั้ง แบนด์วิดธ์ของผู้ให้บริการมือถือที่เพิ่มขึ้น จะรองรับจ�ำนวนอุปกรณ์ ไร้สายที่เพิ่มขึ้นมหาศาล ทั้งโน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตซึ่งไม่นับรวมการเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันของประเทศจากการมีโครงสร้างพืน้ ฐานการรับส่งข้อมูล ความเร็วสูงที่ทั่วถึงมากขึ้นเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ซึ่งมีการคาด การณ์วา่ หากไทยมีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย จะท�ำให้การเติบโต ของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ 30,000 ล้านบาท ทีซีซี เทคโนโลยี (TCCT) ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน ทางไอทีชั้นน�ำของไทยมองว่าการเปิดให้บริการ3G จะท�ำให้ปริมาณการใช้ อินเทอร์เน็ตในประเทศก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในปีนี้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ต่างก็ต้องเพิ่มศักยภาพการให้ บริการข้อมูล (Data) และอินเทอร์เน็ต ดังนัน้ การใช้บริการ International Gateway ที่เร็ว มีระยะทางในการส่งสัญญาณข้อมูลที่ต�่ำที่สุด จะส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ 3G ที่ดีที่สุด บริษัทได้เตรียมความพร้อมโดยท�ำให้โครงข่ายที่มีอยู่สามารถรองรับ ทราฟฟิกในประเทศที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลโดยโครงข่ายจะเชื่อมจากดาต้า เซ็นเตอร์ของบริษัท ปัจจุบัน โครงข่ายของบริษัทที่มีความเร็วสูง 10 GB และสามารถปรับใน การให้บริการด้วยความเร็วเพิ่มได้ถึง 40 GB และยังสามารถเพิ่มความเร็วได้อีก

International Gateway to drive for faster Internet connection, moving to real 3G era in Thailand

After a decade of waiting, finally 3G is coming to Thailand. In this 2nd quarter of 2013, Thai people will be able to enjoy 2 Mbps while surfing the Internet while standing still, and up to 384 Kbps if they are moving. This is 2-3 times better than EDGE. Wireless data communication will bring new services such as on-demand video, social networking, telemedicine, online financial transaction, security applications, online shopping, online storage, Cloud-related services, and many other new generation services which will drive to more and more numbers of Internet connected devices (e.g. controlling home appliances via mobile phone). Larger bandwidth of mobile operators will help to serve more usages of wireless data communication from laptops, smart phones, tablets, etc. This will also bring country’s competitive advantages in IT infrastructure. There was an estimation that said wireless broadband will help to increase Thailand’s economy by 30 billion baht. TCC Technology (TCCT), the leading data center and IT infrastructure services provider in Thailand, estimated that 3G services will double Internet usage rates in this year. Mobile operators and Internet service providers will find some ways to increase the service performance, looking for good International gateway with shortest routes to better serve 3G users.

8 >> Techno Society Techno#2.indd 8

6/7/56 BE 5:39 PM


หากมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานไอทีของบริษัทที่มี ส่วนของ Fiber Core อยู่เป็นเท่าตัว นอกจากการเตรียมพร้อมของอุปกรณ์เครือข่ายที่มีอยู่แล้ว บริษัทยังได้ ขยายการให้บริการ International Gateway โดยเพิม่ วงจรการเชือ่ มต่อออกต่าง ประเทศหลากหลายเส้นทาง เพื่อเพิ่มความรวดเร็วการรับส่งข้อมูลระหว่าง ประเทศ ทัง้ นี้ หากบริษทั ไม่ขยายวงจรเชือ่ มต่อระหว่างประเทศ การเพิม่ ความเร็ว การรับส่งข้อมูลและความจุของเครือข่าย เมื่อโมบายทราฟฟิกเพิ่มขึ้น ซึ่งโดย มากจะเชือ่ มต่อข้อมูลออกไปยังต่างประเทศก็จะเกิดปัญหาคอขวดในเครือข่าย และกระทบกับคุณภาพการเข้าถึงข้อมูลได้ หลายปีทผี่ า่ นมา บริษทั มีเพียงจุดเชือ่ มต่อโครงข่ายระหว่างประเทศไป ทางภาคใต้ ออกไปทางมาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง ต่อมาบริษทั เห็นถึงกระแส ของการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในฝั่งตะวันออก ล่าสุด บริษัทจึงได้ลงทุนขยายจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศออกไปทาง ภาคตะวันออก ผ่านเวียดนาม กัมพูชา ฮ่องกง การเชือ่ มต่อดังกล่าว ถือเป็นโครง ข่ายไฟเบอร์ใยแก้วน�ำแสงโครงข่ายแรกที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศด้วยระยะ ทางที่สั้นที่สุด สามารถให้บริการ International Gateway และบริการสื่อ สัญญาณส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ที่รองรับความต้องการช่องสัญญาณ ความเร็วสูง อีกทัง้ ยังเป็นโครงข่ายแรกของเมืองไทยทีย่ งั จะเชือ่ มต่อไปยังชุมสาย ท้องถิ่น (Local Exchange) ของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ความร่วมมือของ TCCT กับดาต้าเซ็นเตอร์ของประเทศ สมาชิก ได้แก่ กลุ่มพันธมิตร ADCA (Asia Data Center Alliance) ซึ่งประกอบ ด้วย I-Net (สิงคโปร์) AIMS (มาเลเซีย) CMC Telecom (เวียดนาม) HKcolo (ฮ่องกง) และ TCCT (ประเทศไทย) จะช่วยเพิ่มศักยภาพและสามารถใช้ ประโยชน์จากเส้นทางโครงข่ายที่มีระยะทางการส่งสัญญาณข้อมูลที่ต�่ำ (Low Latency) และมีระบบส�ำรองข้อมูลท�ำให้การใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งมี ความเสถียรและความเร็วสูง ล่าสุด ช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ เอ็นทีที คอมมูนเิ คชัน่ ส์ จากญีป่ นุ่ ทีจ่ ะเชือ่ มต่อเคเบิลใยแก้วน�ำแสงจากภูมภิ าค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังโตเกียวญี่ปุ่น และสิ้นสุดที่ชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา โดยเส้นทางใหม่นี้ มีระยะทางการส่งสัญญาณข้อมูลน้อยที่สุด จาก กรุงเทพไปยังโตเกียวใช้เวลาน้อยกว่า 81 มิลลิวินาทีและจากกรุงเทพไปยัง ชิคาโก้ ใช้เวลาน้อยกว่า 209 มิลลิวินาที ซึ่งรองรับความต้องการของภาคธุรกิจ ที่การสื่อสารความเร็วต่างกันเพียงเสียววินาทีก็มีความหมายมากโดยเฉพาะ ธุรกิจการเงินธนาคาร ที่ต้องการความรวดเร็วในการติดต่อธุรกิจ การขยายวงจรเชื่อมต่อระหว่างประเทศนี้ นอกจากจะรองรับโมบาย ทราฟฟิกทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ จากการใช้บริการ 3G ของผูใ้ ช้ภายในประเทศแล้ว ทีส่ ำ� คัญ ยังรองรับธุรกรรมระหว่างประเทศจากองค์กรธุรกิจทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เพือ่ เตรียมความ พร้อมในการค้าเสรีอาเซียน 2558 ข้อ มูล จาก บริ ษั ท วิ จัยระดั บโลก TeleGeography ระบุ ว ่ า การใช้ อินเทอร์เน็ตแบนด์วิดธ์ในภูมิภาคอินโดจีน มีการเติบโตสูงถึง 15 เท่า ภายใน เวลา 5 ปี จาก 30 Gbps ในปี 2550 เป็น 450 Gbps ในปี 2555 ดังนัน้ บริษทั วางแผนจะขยายโครงข่ายครอบคลุมอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง (Sub-Mekong Region) เตรียมรับการเปิดเสรี โดยเริ่มจากลาว พม่า หลังจาก นั้นจะไปยังเวียดนาม กัมพูชา เพื่อรองรับทราฟฟิคให้ทุกประเทศในอาเซียน สามารถใช้ บ ริ ก ารจากศู น ย์ ร วมโครงข่ า ยของบริ ษั ท ได้ โ ดยอิ ส ระอย่ า งมี ประสิทธิภาพ

TCCT has prepared to serve larger bandwidth in the country by improving its data centers. Today 10 GB connection is provided and can be upgraded to 40 GB or faster by just installing additional equipment. This expands the current fiber core IT infrastructure of TCCT. Apart from that, TCCT also expanded international gateway in various routes to increase the speed of international data communication. Without this, the increasing mobile data usages will lead to more traffic and congestions, and affect the quality of services. TCCT had extended international gateway to the south to Malaysia, Singapore, and Hong Kong. Then with the increasing of international trades with the East, it invested more for international gateway to Vietnam, Cambodia, and Hong Kong. This is the first and the shortest distance of fibre optic international gateway among these countries which will provide better and faster data communication in broadband level. This also brought the first connection from Thailand to local exchange of each member country. In addition, TCCT as part of ADCA (Asia Data Center Alliance) also collaborates among members such as 1- Net (Singapore), AIMS (Malaysia), CMC telecom (Vietnam), HK colo (Hong Kong), and TCCT (Thailand). They can benefit from the Eastern Route, which is regarded as one of the shortest distance connections providing low latency and better performance together with redundancy to ensure that any Cloud Computing can be operated in more stable and faster environment. Also at the beginning of this year, TCCT signed a collaboration agreement with NTT Communications from Japan to create the most seamless high efficiency, lowest latency network connecting from South East Asia to Tokyo, Japan and then to Chicago, US. Latency for this new route from Bangkok to Tokyo is less than 81 milliseconds, and from Bangkok to Chicago is less than 209 milliseconds. This new route will help support finance/ banking and other business sectors that need a shortest response time from US to Bangkok through Tokyo and vice versa. This expansion will serve more mobile traffic of 3G within Thailand and will also serve more international business transactions for AEC countries in the next few years. TeleGeography, a world’s leading research company, showed that Internet bandwidth in Indochina region had increased by 15 times within 5 years from 30 Gbps in 2007 to 450 Gbps in 2012. TCCT has planned to expand its network to cover more on sub-Mekong region staring from Laos, Myanmar, then to Vietnam and Cambodia, so all Asean countries will be efficiently connected with each other via TCCT’s carrier neutral exchange hub.

Techno Society << 9 Techno#2.indd 9

6/7/56 BE 5:39 PM


InterVIEW

TECHNO SOCIETY MAGAZINE

Certificate Programme

for Cloud Specialists Development หลักสูตรเฉพาะของคนไอที ก้าวทัน AEC การเติบโตของเทคโนโลยี Cloud Computing ถือว่าเป็นอีกหนึง่ ปัจจัย ที่ช่วยเป็นแรงผลักดันการเติบโตของเทคโนโลยีภายในองค์กร ยิ่งการเติบโต การใช้งานมากเท่าไหร่ บุคลากรก็ยิ่งมีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น Cloud Computing ถือว่าเป็นเทคโนโลยีองค์กร ที่ได้รับการตอบรับ จากองค์กรเพิ่มสูงขึ้นทั้งขนาดของข้อมูลที่มีความใหญ่โตมากขึ้น เทคโนโลยี การเชื่อมต่อที่มีความสะดวกมากกว่าเดิม ท�ำให้หลายองค์กรเริ่มหันไปใช้ เทคโนโลยี Cloud แต่เมื่อมีการใช้งานมากยิ่งขึ้นก็มีทั้งในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือด้านความปลอดภัยที่สามารถเลือกซื้อตามโซลูชันได้ แต่ บุคลากรเฉพาะก็เริ่มขาดแคลนมากยิ่งขึ้น ทางหน่วยงานภาครัฐอย่าง สถาบันวิทยาการ สวทช ร่วมกับส�ำนักงาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานภาค เอกชนอย่าง บริษัท เดลล์ คอร์เปเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท ไมโคร ซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) มาร่วมกันจัดตั้งหลักสูตรดีๆ เช่นนี้ โดยทางทีมงานได้มโี อกาสพูดคุยกับ ดร.ศุภชัย ตัง้ วงศ์ศานต์ ประธาน กรรมการบริหาร ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และ ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิทยาการ สวทช (NSTDA Academy) มาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้

Techno Society : เริ่มต้นโครงการนี้ได้อย่างไร

ดร.ศุภชัย SIPA : Cloud Computing ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในวงการ ไอที เพราะในช่วงปีที่ผ่านมาเพิ่งจะมีแต่ละที่เริ่มให้บริการ รวมทั้งบุคคลากร ทางด้าน Cloud โดยเฉพาะ ก็ค่อนข้างมีน้อยมาก จึงเป็นเหตุที่ทาง SIPA และ สวทช จับมือกลายเป็นหน่วยงานหลักๆ เพื่อน�ำสู่หลักสูตรนี้ โดยมีพันธมิตรทั้ง เดลล์ คอมพิวเตอร์ ช่วยจัดการ เรื่องฮาร์ดแวร์ ไมโครซอฟท์จัดการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และโอเอส รวมทั้ง CSA ก็ ช ่ ว ยให้ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รต่ า งๆ และที่ ข าดไม่ ไ ด้ ก็คือ ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ช่วยจัดการเรื่องหลักสูตรต่างๆ ออกมาเป็น รูปร่าง ดร.ศิริชัย NSTDA Academy : เมื่อแต่ละมหาวิทยาลัย ยังมีหน้าที่ ผลิตบุคลากร แต่ไม่สามารถลงลึกในแต่ละหลักสูตรได้ อันเนือ่ งจากติดปัญหา เกีย่ วกับการผลิตบุคลากร ประกอบกับเมือ่ มีความต้องการบุคลากรเหล่านีส้ งู

ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ Dr. Supachai Tangwongsarn Chairman of SIPA

Certificate Programme for Cloud Specialists Development: Preparing IT professionals for AEC

The growth of Cloud Computing technology is another factor that supports the growth of technology within the organization - the more the Cloud usage, the more the importance of IT professionals. Cloud Computing gains good recognition from many organizations with more data involved. Many organizations move to Cloud for better performance. But while you can shop from various hardware, software, and security systems .. it’s about IT professionals that are insufficient. NSTDA Academy, together with SIPA, Mahidol University, NSTDA, Dell Corporation (Thailand), Microsoft (Thailand) and Internet Thailand Plc have joined forces to deliver a new Cloud academy programme. We have a chance to discuss with Dr. Supachai Tangwongsan, chairman of SIPA, and Dr. Sirichai Kittiwarapong, director of NSTDA Academy about this programme.

Techno Society: How does this programme start?

Dr. Supachai (SIPA): Cloud Computing is quite new in IT industry. It has been gaining acceptance in recent years, while it’s quite hard to find IT professionals who really understand it well. SIPA and NSTDA joined forces with Dell (providing hardware), Microsoft (arranging software and operating systems), CSA (for ideas and opinions), and Mahidol University that helps a lot in setting up this new academic programme. Dr. Sirichai (NSTDA Academy): Universities have the roles to educate and provide human resources but couldn’t do well in specific technical areas. And we expect that in the near future, private sectors will need to hire foreigners who have experiences in Cloud to serve the industry. NSTDA decided to join with SIPA and Software Park to develop more Cloud Computing professionals. We provide basic and in-depth knowledges from Cloud architecture, design, hardware, networks, and also the security systems.

10 >> Techno Society Techno#2.indd 10

6/7/56 BE 5:39 PM


เพิ่มขึ้น ในอนาคตภาคเอกชน อาจจะต้องรับสมัครบุคลากรที่มาจากต่าง ประเทศ เนื่องจากมีประสบการณ์สูง ทาง สวทช จึงร่วมกับ SIPA และ ซอฟต์แวร์ปาร์ค ในการร่วมกันผลิตบุคคลากร เพราะเราเชื่อว่าเรามีความ พร้อมในการให้บริการ การสอน การสร้างบุคคลากรทางด้าน Cloud โดย เฉพาะ ซึ่งเราจะสร้างเกี่ยวกับ Cloud Computing ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สถาปัตยกรรม การออกแบบของแต่ละอย่างเป็นอย่างไร ฮาร์ดแวร์จะเป็น อย่างไร เน็ตเวิร์กที่ใช้งานร่วมกับ Cloud จะต้องออกแบบอย่างไรบ้าง และ สุดท้ายเรื่องส�ำคัญก็คือ ความปลอดภัยต่างๆ ของ Cloud Computing จะมี ลักษณะใดได้บ้าง

Techno Society : หลักสูตรจะเป็นภาคอังกฤษทั้งหมด หรือไม่

ดร.ศุภชัย SIPA : ก่อนหน้าอาจารย์จะมาอยูท่ ี่ SIPA อาจารย์เป็นรอง อธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดลมาก่อน ซึ่งก็ได้จัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งแน่นอนว่าหลักสูตรนี้ก็เช่นเดียวกัน ต้องการให้เป็น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจหรือ AEC ในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยบุคลากรที่สอนเราก็มีความพร้อมอยู่แล้ว ดร.ศิริชัย NSTDA Academy : อันนี้เราสนับสนุนหลักสูตรประเภทนี้ เพราะในอนาคตการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจหรือ AEC หลักสูตรนี้อาจจะ ไม่ได้รองรับคนทีม่ าเรียนเพียงคนไทยเท่านัน้ แต่อาจจะมีชาติอนื่ ๆ เข้ามาเรียน เพิ่มเติมด้วย เพราะถือว่าค่าใช้จ่ายของเราถูกมากๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ที่เปิดไป

Techno Society : หลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่

ดร.ศุภชัย SIPA : หลักสูตรนีเ้ ราเริม่ รับสมัครตัง้ แต่เดือน มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2556 เราคงได้เปิดเป็นรุ่นแรกๆ โดยมีระยะ เวลาการเรียนทั้งหมด 1 ปี โดยเรียนทุกวันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งค่าใช้จ่ายตลอด หลักสูตรอยู่ที่ 200,000 บาท ดร.ศิริชัย NSTDA Academy : ผมขอเสริมเกี่ยวกับการประเมินผล ว่า เมื่อเรียนไปสักระยะหนึ่ง เราจะมีการประเมินผลว่าได้ผลตอบรับเป็น อย่างไร ต้องแก้ไขตรงไหนหรือไม่ และอาจจะพิจารณาเปิดรุ่นที่สองในอีก 6 เดือนข้างหน้าอีกด้วย

Techno Society: Will all courses be conducted in English?

Dr. Supachai (SIPA): Before I work here at SIPA, I was a vice Rector of Mahidol University, in which we handled all courses in English, so it was the same as this programme. This is to prepare us for AEC in the next 3 years, and we already have capable professors in this area. Dr. Sirichai (NSTDA Academy): We strongly support it in English because after the coming of AEC, this programme will also serve other nationalities who will learn Cloud program in Thailand, which is a lot cheaper than other countries.

Techno Society: When will this programme start?

Dr. Supachai (SIPA): We started to accept applicants since March 2013, and the course will start in this coming June. The programme will take 1 year and will require only Saturday and Sunday to study. Programme fee is around THB 200,000. Dr. Sirichai (NSTDA Academy): We also have plans to evaluate our programme and improve the courses in the near future. And in the next 6 months we may start to accept the application again.

Techno Society: Would you like to say something to those who are interested in Cloud Academy?

Dr. Supachai (SIPA): This programme is open for those who have degrees in ICT, Computer Science or Computer Engineering. We recommend that you should have some experiences in this field. We expect to see young and energetic people but it’s good for senior level too because the courses are arranged only on Saturday and Sunday. We require those who can work on weekdays and study hard on weekends. Dr. Sirichai (NSTDA Academy): Another important thing is since this programme will be arranged in English, you need to prepare well. Those who graduate from this programme will be awarded with certificate from NSTDA Academy, SIPA, and Mahidol University. If you are a candidate who likes to be the next Cloud professional, please contact NSTDA Academy at +662-642-5001.

Techno Society : ฝากถึงผู้ที่สนใจหลักสูตร Cloud Academy

ดร.ศุภชัย SIPA : ส�ำหรับหลักสูตรนี้เราเปิดกว้างให้กับผู้เรียนที่จบ ทางด้าน ICT, Computer Science หรือ Engineer Com ต่างๆ ที่ต้องการ หาความรู้เพิ่มเติม ควรจะมีพื้นฐานการท�ำงานทางด้านนี้ด้วย จริงๆ แนะน�ำ ให้คนที่จะเรียน น่าจะเป็นคนท�ำงานใหม่ๆ ไฟแรง แต่ก็ไม่ปิดกั้นคนที่ท�ำงาน มานานแล้ว เพราะเนื่องจากการเรียนในเสาร์อาทิตย์ และยังต้องท�ำงานวัน จันทร์ถึงศุกร์ จึงต้องการคนที่มีไฟในการเรียนและท�ำงานสูง ดร.ศิรชิ ยั NSTDA Academy : สิง่ ทีต่ อ้ งการฝากไว้กค็ อื ภาษาอังกฤษ เพราะหลักสูตรนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด จึงจ�ำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อน การเรียนด้วย และคนที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ Certificate ที่ร่วมกับ สถาบันวิทยาการ สวทช ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล ในการรับรองอีกด้วย ส�ำหรับคนท�ำงานท่านใด สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบัน วิทยาการ สวทช ได้ที่ 02-642-5001

ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ Dr. Sirichai Kittiwarapong Director of NSTDA

Techno Society << 11 Techno#2.indd 11

6/7/56 BE 5:39 PM


Techno#2.indd 12

6/7/56 BE 5:39 PM


มาเลเซีย: รัฐให้ค�ำมั่นสัญญาว่าจะมีการขยายธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ใน ประเทศ มีพื้นที่ในการขยายต่อได้ มีการวางแผนขยายดาต้าเซ็นเตอร์ในพื้นที่รัฐ ยะโฮร์และรัฐซาราวัก ถือเป็นพื้นที่ๆเป็นทางเลือกที่มีแนวโน้มดีกว่าสิงคโปร์และ ฮ่องกงส�ำหรับการเข้ามาตั้งบรรษัทข้ามชาติ ประเทศไทย : ในช่วงหลังจากนี้อีก 3 ปี คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อ เนื่องจากการขยายตัวของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่และสมาร์ทโฟน และจากการ ก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ๆ ตลอดจนการขยายตัวของตลาดและโครงสร้าง พื้นฐาน อินโดนิเซีย : จากฐานที่มีขนาดเล็ก ตลาดอินโดนีเซียจึงเหมือนจะมีการ เจริญเติบโตสูงในอีก 3 ปีข้างหน้าตลาดของดาต้าเซ็นเตอร์ยังมีขนาดเล็กและเก่า กว่าที่อื่นๆ และจะได้รับผลกระทบจากผู้ให้บริการข้ามชาติรายใหม่ๆ อาทิ Equinix ตลาดทั้ง 4 จะเติบโตอันเนื่องมาจากความต้องการในการใช้บริการคลาวด์ บรรษัทข้ามชาติทั้งหลายที่ต้องการเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตลาดเอเชียเป็นครั้งแรก และ มองหาฮับทางด้านไอทีระดับภูมภิ าค เช่นเดียวกับความต้องการการใช้งานด้านคอน เท็นต์ และการท�ำธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน ตลาดทัง้ หมดก�ำลังถูกครอบครองโดยชาวต่างชาติ ตัวอย่างกรณีของสิงคโปร์ จะมีการใช้พนื้ ทีด่ าต้าเซ็นเตอร์ถงึ ร้อยละ 50 ภายในปี 2016 ทัง้ นีย้ งั ไม่นบั รวมอิทธิพล จากผลิตภัณฑ์ Redshift ของ Amazon

Q

: เนื่องจากเกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในยุโรป จะส่งผล กระทบใด กับอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ทวั่ โลกหรือไม่ และมีนยั ยะว่าดาต้า เซ็นเตอร์ภายในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้ามามีบทบาททดแทน อย่างไร มีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง A : ถึงแม้ว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของยุโรปที่เกิดขึ้นมาจะมีผลกระทบ แต่ ในทางตรงกันข้ามในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การลงทุนและการขยายตัวของธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ภายใน 4 ตลาด tier 1 ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ลอนดอน อัมสเตอร์ดัม ปารีสและแฟรงค์เฟิร์ต แม้ว่าบางพื้นที่ในยุโรป อัตราการใช้บริการ ดาต้าเซ็นเตอร์จากภายนอกจะลดลง Broadgroup เชื่อว่าความต้องการใช้บริการ ดาต้าเซ็นเตอร์ของยุโรปก็ยังคงมีอยู่ อีกหนึ่งของการพัฒนาในแถบยุโรป ก็คือ การปฏิวัติ “ดินแดนไกลปืนเที่ยง ให้มีอ�ำนาจขึ้นมา” กินพื้นที่จากไอซ์แลนด์ไปยังฟินแลนด์ ซึ่งประเทศทั้งสองที่มี ทรัพยากรพลังงานทีส่ ร้างใหม่ได้มากมายนีไ้ ด้ใช้สญ ั ญาราคาตายตัวกับธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์เป็นระยะเวลา 15 ปี BroadGroup เชื่อว่าการขยายตัวในแหล่งที่มี ทรัพยากรแน่นอน จะส่งผลดีต่อประเทศทางตอนเหนือของยุโรปเนื่องจากมีอากาศ เย็น โดยไม่สร้างค่าใช้จ่าย ซึ่งระบบหล่อเย็นและนวัตกรรมระบบหล่อเย็นที่ใช้น�้ำ ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ธุรกิจประกอบการในยุโรปที่ไม่ได้มีข้อผูกพันทางสัญญาดังกล่าว จึงมีการ พิจารณาจากการเข้าสู่ตลาดเอเชียแทน โดยในตลาดเอเชียนี้ยังเป็นตลาดที่พร้อม ด้วยโอกาสทีจ่ ะมีการขยายเพิม่ เติม ธุรกิจต่างๆทีเ่ ข้ามาในตลาดเอเชีย จะมองหาฮับ ไอทีเพือ่ ให้ฮับเหล่านั้นดูแลระบบปฏิบัติการให้ ดังนัน้ สิ่งเหล่านี้จึงถือเป็นโอกาสที่ดี ส�ำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการต้อนรับธุรกิจเหล่านี้ Broadgroup เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลให้บริการ งานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ ค�ำปรึกษา และบริการตลอดจนการจัดงานสัมมนาให้กับบริษัท ในภาคไอทีและโทรคมนาคมที่เติบโตเร็ว BroadGroup จัดงาน 19 งานใน 13 ประเทศในปี 2013 รวมถึง Datacentres Europe ที่มีชื่อเสียงซึ่งเกิดขึ้นในเมือง นิส ฝรั่งเศส วันที่ 29-30 พฤษภาคม (www.datacentreseurope.com) รายงานฉบับ ล่าสุด Data Centres South East Asia (พิมพ์ครั้งที่ 4) แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2013

All markets will experience expansion by international players which in the case of Singapore could reach as much as 50% of all data centre space by 2016. The impact of Amazon Web Services’s Redshift product is a force yet to be reckoned with by data centre owners.

Q : Due to the economic uncertainty in Europe, are there any effects to data center industry worldwide? Any implication for South-East Asia’s data center to take more important role or opportunity? What are your thoughts? A : In contrast to the general economic problems that have been encountered in the Eurozone, data centre businesses have actually prospered over the past five years, and investment and expansion has been sustained in the four tier 1 markets: London, Amsterdam, Paris and Frankfurt. Although we have evidenced lower outsourcing activity by data centres in other areas of Europe BroadGroup believes there is still untapped demand. Another development has been the evolution of a European “power hinterland” stretching from Iceland to Finland, where countries with substantial resources of renewable energy are offering data centres 15 year fixed price contracts. BroadGroup believes a migration of location insensitive facilities will continue to northern countries where free air cooling, and other innovative water based cooling systems are yielding cost effective results. Enterprises in Europe who have not already done so are assessing market entry into Asian markets where activity is still relatively strong and expansionary. In doing so they will be looking for IT hubs to manage operations and systems, and South-East Asia could stand to benefit from these opportunities. BroadGroup is an Information Media Technology and Professional Services company providing a value chain of research, publications, consulting and conference services to fast growing niches in the IT and Telecoms sector. It also produces 19 events in 13 countries in 2013 including the landmark Datacentres Europe which takes place in Nice, France 29-30 May (www.datacentreseurope.com). Its new report, Data Centres South East Asia (4th edition) is available from April 2013. www.broad-group.com BroadGroup Events in 2013 9th Annual Datacentres Europe – Europe’s Global IT Infrastructure Forum

Nice, France 29-30 May 2013

2nd Data Centre Africa

Johannesburg, 26-27 June 2013

3rd Data Centres Central and Eastern Europe

Warsaw, Poland, 26 September 2013

Financial Data Centres

London, October (Date TBC)

Finance and Investment Forum for Data Centres and Cloud

Hong Kong, 8 November 2013

Finance and Investment Forum for Data Centres and Cloud

Sydney, 13 November 2013

Global Finance and Investment for Data Centres Executive Weekend

Marrakech, Date TBC

Techno Society << 13 Techno#2.indd 13

6/7/56 BE 5:39 PM


Lifestyle

TECHNO SOCIETY MAGAZINE

ช่างคุยดอตคอม คุยง่ายๆ สไตล์ ช่างคุย.คอม

Easy talk with Changkui.com

เชือ่ ว่าหลายคน คงได้ผา่ นตา Internet TV มาหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบการพูดคุยแบบทางการ พูดคุยเรื่องเฉพาะกลุ่ม เครื่องส�ำอางค์ บ้าง หรือเนื้อหาไอทีก็มีให้ดู แต่ด้วยความแปลกและแตกต่าง ครั้งนี้ทีมงาน จะพาคุยไปรู้จัก ช่างคุย.คอม ครั้งนี้ทีมงานได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ คุณภาสกร หงษ์หยก เว็บ มาสเตอร์และผู้ผลิตรายการ ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เว็บไซต์ที่ มีชื่อว่า http://www.changkhui.com เราจะได้รู้จักความเป็นมาของเว็บ และ ก้าวต่อไปของเว็บนี้จะอยู่ในลักษณะใด ท่ามกลางดิจิตอลทีวีก�ำลังจะมา เร็วๆ นี้

I believe that most of you have been familiar with Internet TV for a while. Some are about serious talk, specific topics, cosmetics, or even IT-related ones. In this issue, we would like to introduce you the famous Changkui.com. Our team had interviewed Mr. Passakorn Hongyok, Web Master and Producer of Changkui.com. This will get you to know more about this Website, and its future moves in digital TV era.

Techno Society : เริ่มต้นช่างคุย.คอม ได้อย่างไร

Techno Society: How did you start Changkui. com?

คุณภาสกร ช่างคุย.คอม : ผมต้องขับรถกลับไปภูเก็ตอยู่บ่อยครั้ง และ เมื่อใดที่ขับรถกลับก็ต้องหาอะไรมาฟังระหว่างทาง จนค้นพบว่ามี Podcast ให้ ฟัง และมีเนื้อหาดีๆ มากมาย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการท�ำในครั้งแรกๆ ในครั้ง นัน้ ต้องบอกว่ายังไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วการท�ำเลย ครัง้ แรกๆ การอัดเสียงต่างๆ ยังใช้ ไอพ็อดในการอัดเสียง โดยวิดีโอที่ถ่ายท�ำกันเพิ่งจะท�ำเมื่อประมาณ 3 ปีที่ ผ่านมา

Mr. Passakorn - Changkui.com: I normally had to drive to Phuket and it’s hard for me to find some interesting radio programs to listen on the way. I finally knew about Podcast and learned about uncountable good content there. At first, I tried to do my own Podcast by using iPod to record my voices, and we started to shoot the videos just in the last three years.

14 >> Techno Society Techno#2.indd 14

6/7/56 BE 5:39 PM


ในช่วงแรกๆ ก็ได้ชวนเพื่อนมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆ ที่แต่ละคนถนัด โดยผมจบวิศวฯ โทรคมนาคม ก็เชิญเพื่อนมาพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือ บางช่วงเวลาก็ชวนเพื่อนที่จบหมอ มาพูดคุยเรื่องสุขภาพ หรือมีเพื่อนอยู่คน หนึง่ ทีช่ อบรถโฟล์คเต่า เราก็ชวนมาพูดคุยเกีย่ วกับรถโฟล์คเต่า ตัง้ แต่การบ�ำรุง รักษา ซ่อมอย่างไร ซือ้ อะไหล่ทไี่ หน ซึง่ ถือว่ามีคนฟังในช่วงนัน้ มาก และกลาย เป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น

Techno Society : เลือกคอนเท็นต์สำ�หรับช่างคุย. คอมอย่างไรบ้าง

คุณภาสกร ช่างคุย.คอม : เราเลือกคอนเท็นต์ที่คิดว่าสนุกก่อน คอน เท็นต์ไหนที่เราสามารถพูดคุยเป็นชั่วโมงได้ และเรื่องราวที่เราถนัดด้วย โดย หลีกเลี่ยงเรื่องราวที่เราไม่ถนัด เพราะเราไม่มีสคริปต์ เราไม่มีคนป้อนข้อมูล ต่างๆ ให้ก่อนการบันทึกเทป จึงต้องหาข้อมูลเองเป็นหลัก

During the very first episodes, I asked my friends to talk about things they knew well. I have my telecommunication engineering degree so most of our talks were about technologies. But sometimes I had invited doctor to talk about health, and a friend who loves Volkswagen Beetle to share on how to maintain this lovely car. From then, more and more listeners were joining, and more people knew us.

Techno Society: How do you pick a good content for Changkui.com?

Mr. Passakorn - Changkui.com: We always choose to make it fun. We choose the ones we can talk and share for at least an hour. We won’t talk about anything we don’t really know about. We have no script, and no content prepared. So we have to find our own content.

Techno Society : คอนเท็นต์ อะไรที่ได้รับความนิยม และสร้างชื่อเสียง ให้กับช่างคุยดอมคอมเป็นอย่างมาก

คุณภาสกร ช่างคุย.คอม : เทปของ มั่นคง Gadget เป็นร้านขายหูฟัง ซึ่งคนฟังแนะน�ำคนนี้มา โดยร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่มียอดขายหูฟัง มากกว่า ร้าน iStudio รวมกันซะอีก ซึ่งถือเป็นเทปที่ได้รับ ความนิยมเป็นอย่างมาก แต่อีกเทปหนึ่งที่กล่าวไว้ ข้างต้นแล้วก็คือ เทปของรถโฟล์คเต่า โดยเป็นเรื่อง ราวที่ค่อนข้างยาว และไม่มีใครท�ำ ด้วยลักษณะที่ ผมชอบอ่านหนังสือ จึงไปเจอหนังสือที่ชื่อว่า The Long Tail โดยเป็นเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับการท�ำเรือ่ งราว ต่างๆ ที่ยาก และไม่มีใครท�ำ เช่นเดียวกับเรื่องราวของรถโฟล์คเต่า ที่ไม่มีใคร ท�ำเลย และสามารถเป็นเรื่องราวที่ดูได้ตลอดเวลา และล่าสุดที่เพิ่งออกไป ไม่กี่ตอนก็จะเป็นเรื่องราวของ กิโลที่ศูนย์ ซึ่ง เป็นเรื่องราวของผมเองที่ท�ำเกี่ยวกับอุปกรณ์วิ่ง แล้วเริ่มได้รับความนิยมขึ้น ผมจึงท�ำเรือ่ งราวเกีย่ ววิง่ ขึน้ มาโดยเฉพาะ โดยใช้กล้องผูกติดกับอุปกรณ์ และ ลองทดสอบออกอากาศไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา กลับได้รับความนิยมแบบตอบ รับกับผู้ดู ผู้ฟังเป็นอย่างดี

คุณภาสกร ช่างคุย.คอม : มองอนาคตของ ช่างคุย ดอตคอม ไว้อย่างไรบ้าง

คุณภาสกร ช่างคุย.คอม : มองไว้ว่า อนาคตคงเป็นรายการโทรทัศน์ ตามความต้องการ (On-demand) โดยเน้นกลุ่มคนเฉพาะทาง ส่วนคุณจะรับ ชมผ่านอุปกรณ์อะไรบ้าง ก็สามารถท�ำได้ เราเน้นค�ำว่า Internet TV เพราะ เราต้องการให้ชา่ งคุยดอตคอม สามารถออกอากาศได้เทียบเท่า หลายคนอาจ จะบอกว่าผมเป็นเจ้าพ่อ Podcast ในเมืองไทย แต่ต้องถือว่าเป็นค�ำที่เก่าพอ สมควร ต้องเรียกเป็น Internet TV มากกว่า ยังมีเรือ่ งราวอีกมากมาย ทีค่ ณ ุ ภาสกร หงษ์หยก เว็บมาสเตอร์ชา่ งคุย ดอตคอม ได้พูดคุยกับทีมงาน Techno Society แต่ครั้งนี้หน้ากระดาษหมด ซะแล้ว ต้องขอลาไปก่อนค่ะ

Techno Society: What is the most successful content that make people know about Changkui.com?

Mr. Passakorn - Changkui.com: One is about Munkong Gadget, a headset shop that has higher sales volume of headsets than all iStudio stores can make. Another one is about the Beetle as I mentioned. I read ‘The Long Tail’ and learned that if we talk about things no one wanted to do, it means it’s hard to find a good content out there too. And it will be always popular because you can watch and enjoy it in any time. Latest one is about the zero kilometer. It is about my story of running equipment and it becomes more popular. I put the camera with the equipment and put it on the show for weeks. And we got very good response from this.

Techno Society: How would you plan for Changkui.com in the future?

Mr. Passakorn - Changkui.com: I plan to make it as on-demand TV show where you can choose to watch it in your ways. We focus on Internet TV and that is our goal. Some said I’m the kind of Podcast, guru but I do prefer the term ‘Internet TV’ guru instead. Actually there is a lot more stories about Mr. Passakorn Hongyok, and Changkui.com. But sadly I have no more page .. so just wanna say goodbye and see you in our next issue.

Techno Society << 15 Techno#2.indd 15

6/7/56 BE 5:39 PM


Techno#2.indd 16

6/7/56 BE 5:39 PM


Techno#2.indd 17

6/7/56 BE 5:39 PM


CLOUD

TECHNO SOCIETY MAGAZINE

คลาวด์ คอมพิวติ้งไทย ก�ำลังมาแรงในปี 2556 กระแสความนิยมของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งทั้งระดับโลก และประเทศไทย เกิดจากการเป็นเทคโนโลยีทางเลือกหนึง่ ส�ำหรับองค์กร ธุรกิจในการเช่าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจ่ายค่าบริการตามการ ใช้งานจริง แทนการลงทุนซือ้ ระบบไอที ท�ำให้องค์กร ประหยัดงบประมาณ ลงทุนล่วงหน้า และยังมีความยืดหยุ่นคล่องตัว สามารถ Implement ระบบได้รวดเร็ว ท�ำให้จัดหาทรัพยากรไอทีได้ทันท่วงที สอดคล้องและ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของธุรกิจ การ์ทเนอร์ บริษัทวิจัยระดับโลก มองว่าคลาวด์จะเป็นเทคโนโลยี ที่ส่งอิทธิพลต่อการเปลี่ยนโฉมหน้าปรับเปลี่ยนรูปแบบไอที โดยคลาวด์ จะท�ำให้ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีไอที ระดับโลกไม่แตกต่างจากองค์กรขนาดใหญ่ด้วยค่าใช้จ่ายต�่ำ ขณะที่ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่จะให้ความสนใจใช้คลาวด์เพื่อสร้างความได้ เปรียบในการแข่งขันมากกว่าค�ำนึงถึงการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนของประเทศไทย เหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่ ช่วงปลายปี 2554 ถือเป็นการจุดพลุแจ้งเกิดการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ที่สามารถท�ำให้ผู้ใช้ งานเข้าถึงข้อมูลองค์กรจากที่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องท�ำงานอยู่ในส�ำนักงาน ช่วยบริหารความเสี่ยงที่มีต่อข้อมูลที่อยู่ในรูปดิจิทัลจากภัยพิบัติที่อาจ จะเกิดขึ้นในอนาคต และท�ำให้ธุรกิจด�ำเนินได้อย่างต่อเนื่องได้แม้ช่วง เกิดภัยพิบัติ ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ธุรกิจการให้บริการคลาวด์ คอมพิวติ้งในปี 2556 น่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งจากความ ต้องการลดต้นทุนการด�ำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ การผสม ผสานระหว่ า งบริ ก ารคลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง กั บ การสื่ อ สารข้ อ มู ล ไร้ ส าย ความเร็วสูง 3G และแนวโน้มการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ศูนย์วจิ ยั ฯ คาดว่า ในปี 2556 ตลาดการให้บริการคลาวด์คอมพิว ติ้งจะเติบโตประมาณ16.7 - 22.1% และมีมูลค่าตลาดรวม 2,220 ถึง 2,330 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมาเติบโต 10.6% มีมูลค่าตลาดรวม 1,900 ล้านบาท

Cloud Computing in Thailand The hottest trend in 2013 Cloud computing gains popularity in the world, and in Thailand because it is a good technology alternative for organization in renting IT systems and allows you to pay per use. You don’t have to make full investment in IT systems, and this leads to cost savings, more flexibilities, fast implementations, and abitity to allocate IT resources when needed. This strategic move helps you to handle the dynamic environment of today’s business as you wish. Gartner said Cloud will lead to a new dimension of IT and allow SMEs to enjoy IT infrastructures as those giant competitors at lower costs. Also large organizations can use Cloud to gain advantages in competition than just the cost savings issue. The biggest flood in Thailand in 2011 led to the acceptance of Cloud to allow users to access corporate information from anywhere out of their office. It will help to lessen the risks for your digital data from disasters in the future and allow you to smoothly run your business operations during any disaster. Kasikorn Research Center said there will be a strong growth for Cloud Computing provider in 2013. This trend will be supported by the need to cut the business operating costs, the convergence of Cloud Computing and 3G communications, and the big data trends in business analysis. It also predicts that in 2013, the overall Cloud Computing market will grow by 16.7-22.1% with overall market value of 2,220-2,330 million baht, from last year growth of 10.6% and 1,900 million baht for market value.

18 >> Techno Society Techno#2.indd 18

6/7/56 BE 5:39 PM


Techno#2.indd 19

6/7/56 BE 5:39 PM


FOOD

TECHNO SOCIETY MAGAZINE

4

styles, restaurants

Silk Road @ Plaza Athenee Bangkok

ต้อนรับบรรยากาศร้อนๆ ด้วยร้านอาหาร 4 สไตล์ แบบไม่เหมือนใคร ส�ำหรับสังสรรค์กับเพื่อนฝูง พูดคุยธุรกิจ และทานกับครอบครัว For this summer, we would like to bring you to taste delicious dishes and drinks from 4 restaurants, allowing you to enjoy with your friends, family, or even business talk.

Bamboo Chic @Le Meridien Bangkok Hotel

ห้องอาหารจีน ด้วยบรรยากาศหรูในโรงแรมพลาซ่าแอทธินี บนถนน วิทยุ ห้องอาหารจีนนี้ ต้องขอบอกว่าแต่งด้วยบรรยากาศแบบจีน โดยมีทงั้ ห้อง ส่วนตัว จ�ำนวน 5 ห้อง และโต๊ะทั่วไป สามารถรองรับจ�ำนวนคนได้มากกว่า 100 ท่าน โดยเปิดบริการออกเป็น 2 ช่วงก็คอื ช่วงกลางวันตัง้ แต่ 11.30-14.30 และช่วงกลางคืนตัง้ แต่ 18.00-22.30 น. โดยเชฟ Kam Sing ทีม่ ปี ระสบการณ์ มากว่า 10 ปี ส�ำหรับอาหารในครั้งนี้ที่จะมาแนะน�ำ จะมีอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง คือ ข้าวผัดฮกเกี้ยนในกระบอกไม้ไผ่ (Fried rice “Hokkien” style in bamboo cup) จานทีส่ อง กุง้ สายไหม และจานสุดท้ายก็คอื เนือ้ ปลาเก๋ายอดซุป ซึง่ แต่ ละอย่างถือว่าเป็นเอกลักษณ์ตามต้นต�ำรับ รสชาติตามสไตล์อาหารจีน โดยแท้ เรียกว่า ใครต้องการเปลี่ยนบรรยากาศด้วยอาหารสไตล์จีนที่มี ความหลากหลาย ต้องถูกปากและถูกใจกับรสชาติต้นต�ำรับแน่นอน ติดต่อส�ำรองที่นั่งได้ที่ +66 2650 8800 EXT. 4334

เปลีย่ นบรรยากาศแปลกใหม่ ด้วยบรรยากาศแบบชิลๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Mix&Match Prosecco Cocktails ทีจ่ ะกลายเป็นจุดนัดพบของคนรุน่ ใหม่ในยาม ค�่ำคืน ด้วยเมนูรสเลิศ ต้อนรับคุณด้วยพื้นกระจกเรืองแสงสีเขียว ขนาบข้างด้วย ต้ นไม้ ไ ผ่ จากนั้ นเลื อ กจิ บ เครื่ อ งดื่ มคอกเทลที่ เ ป็ นเอกลั ก ษณ์ ข องแบมบู ชิ ค นานาชนิด ครั้งนี้ทางแบมบูชิค น�ำเสนอเมนูแนะน�ำ Prosecco Cocktail ที่ให้นักดื่ม สามารถเลือกผสมน�้ำผลไม้ หรือหวานเย็นรสผลไม้ตามชอบใจ อาทิ สตรอเบอรี่ ปั่น แซนเกรีย และน�้ำผลไม้อื่นๆ ตัว Procecco ตอนนี้ต้องถือว่าราคาโปรโมชัน ต่อแก้ว เพียง 99++ บาท รวมทาปาส 2 ชนิด และน�้ำผลไม้หรือหวานเย็น และราคา 480++ ส�ำหรับ Prosecco 1 ขวด รวมทาปาส 8 ชนิด และน�ำ้ ผลไม้หรือ หวานเย็นหลากหลายชนิด รวมทัง้ เมนูอาหารว่างอีกหลากหลายอย่าง เรียกว่าคุณ สามารถพักผ่อนยามเย็น ท่ามกลางความวุน่ วายของในกรุงเทพฯ ได้อย่างสบายใจ ติดต่อส�ำรองที่นั่งได้ที่ 02 232 8888

This authentic Cantonese restaurant at Plaza Athenee Bangkok on Wireless Road delivers you with Chinese experiences in comfortable environment and 5 private rooms, totally can serve more than 100 customers. Lunch time starts at 11:30-14:30, and dinner starts at 18:00-22:30. Ten years of experiences of Executive Chef, Kam Sing, who recommends 3 signature dishes from 1) Fried rice Hokkien style in bamboo cup, Deep fried Silk spring rolls with minced prawns, and delicious grouper fish soup. These dishes will be served to those of you who really love authentic Cantonese dishes. Reserve your dining experiences at +66 2650 8800 EXT. 4334.

Feel the chilling experiences with Mix & Match concepts where Prosecco cocktails will greet you and your friends every night. Decorated with green shining glass and full of bamboos, you may choose to try various cocktails at Bamboo Chic to celebrate your days. Prosecco cocktails are available from a variety of premixed juices like Strawberry Smash, Sangria, and other juices. Starting from 99++ THB for a glass of Prosecco including of two tapas and a choice of popsicle or juice for 480++ THB for a bottle of Prosecco including of eight tapas and a choice Popsicle and variety of juices. Stay away from the busy Bangkok by booking your seat at +662-232-8888.

20 >> Techno Society Techno#2.indd 20

6/7/56 BE 5:39 PM


YAMAZATO @ Okura Prestige Bangkok

กลับมาอีกครั้งของโรงแรมดิโอกุระเพรสทีจ กรุงเทพฯ ด้วยบรรยากาศ สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ครั้งนี้เราน�ำเสนอห้องอาหาร YAMAZATO โดยเชฟจากญี่ปุ่น แบบต้นต�ำรับอย่างแท้จริง พร้อมกับวัถตุดิบต่างๆ ที่น�ำเข้ามาจากญี่ปุ่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งวัตถุดิบสดที่สั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น ทางห้องอาหารแนะน�ำชุดอาหารเต็มรูปแบบ ด้วยเซต Momiji Kaiseki ชุดอาหารจักรพรรดิ์ที่มีหลากหลายราคา โดยแต่ละชุดจะมีอาหารทั้งหมด 7-8 อย่าง เรียกว่าทานจนอิ่มกันทีเดียว โดยเริ่มต้นจาก Starter (เป็นเต้าหู้เย็นและ หอยนางรมในซอสเปรี้ยววางด้วยกุ้ง) ตกแต่งตามสไตล์ของญี่ปุ่น ด้านหน้าเป็น แม่น�้ำ ด้านหลังเป็นภูเขา อาหารต่อมาก็คือ Steamed egg with Shrimp (ไข่ตุ๋นกุ้ง) ซึ่งจะมีความนุ่มเข้ากันอย่างลงตัว หลังจากนั้นก็เป็น Grilled dish (ปลาแซลมอนย่างกับซอสเทอริยากิ) เนื้อปลาสด นุ่มและแน่น ลงตัวไปทุกอย่าง ขนาดชิ้นปานกลาง แต่เต็มไปด้วยคุณภาพ จากนั้นเป็นอาหารเบาๆ ก่อนรอเซต ต่อไป ก็คือ simmered dish จะเป็นผักชนิดต่างๆ ตุ๋นแบบลงตัว ทานเพื่อผ่อน คลายจากจานที่ผ่านมา รสชาติตามสไตล์ญี่ปุ่น อาหารต่อมาก็คือ Tempura มา พร้อมกับกุง้ เทมปุระ ปลาทรายพร้อมผักทอด เรียกได้วา่ รับรองการทอดด้วยความ กรอบ อร่อย ส่วนต่อมาก็คอื ข้าวหน้าปลาแซลมอน (streamed rice with salmon) เราสามารถเลือกเมนูเป็นหน้าปลาดิบหรือปลาแซลมอนก็ได้ ตามความชอบใจ เรียกว่า อร่อยสมชือ่ ต้นต�ำรับจริงๆ และสุดท้ายก็คอื ผลไม้ตามฤดูกาล ทานในช่วง หน้าร้อนแบบนี้ ชื่นใจสุดๆ ค่ะ หมดไปแล้วนะคะ ส�ำหรับชุดอาหารจักรพรรดิ์ เรียกว่าเต็มอิ่มกันทีเดียว อาหารแต่ละอย่างจะมีการเปลี่ยนไปตามฤดูกาลไปเรื่อยๆ เรียกว่าคุณจะไม่เบื่อ กับอาหารญี่ปุ่นตามสไตล์ต้นต�ำรับกันทีเดียว ติดต่อส�ำรองที่นั่งได้ที่ 02 687 9000 The Okura Prestige Bangkok has a well-known authentic Japanese chef and restaurant ‘Yamazato’, which imports all ingredients from Japan to serve you with full set of menu. You can try Momiji Kaiseki, the dishes for emperor which include 7-8 dishes per set. Starting from cold tofu and oysters in Japanese decoration as river and mountain, then try steamed egg with shrimp, grilled dish as Salmon with Teriyaki sauce. Simmered dish will be followed to pause and relax you for a while before enjoying tempura and fried fish with vegetable. Another delicious dish is steamed rice with salmon and end your meal with seasonal fruit. This kaiseki sequence of dishes will be changed seasonally, so you’ll have chance to try new dishes all the time. Don’t miss this opportunity, book now at +662-687-9000.

Mango Tree @ O.P. Garden

ถือเป็นหนึ่งในร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น ที่ผสมผสานเสน่ห์ของ อาหารไทยแท้ต้นต�ำรับกับการสร้างสรรค์ใหม่ โดยเป็นรสชาติอาหารให้กับ ผู้มาเยือนได้ลิ้มลองได้ตลอดเวลา โดยมีร้านอาหารอยู่หลากหลายสาขา แต่ครั้งนี้ทางทีมงานได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมที่ อาคาร O.P. Garden ซอย เจริญกรุง 36 ภายในร้านตกแต่งด้วยบรรยากาศสบายๆ มีทั้งส่วน Open Air และ Indoor สามารถใช้เป็นทั้งงานสังสรรค์สบายๆ หรือประชุมเล็กๆ ได้อย่างลงตัว โดยทางร้าน ขอแนะน�ำ 4 เมนูหลัก และเครื่องดื่มที่เป็น Signature ของร้าน คือ Mango Tango เครือ่ งดืม่ มะม่วงปัน่ เหมาะกับอากาศร้อนๆ ตอน นี้เลย ส่วนเมนูอาหารจะประกอบด้วย ย�ำส้มโอ อาหารย�ำที่ชาวต่างชาติ สามารถลิ้มลองได้อย่างสบายๆ กุ้งซอสมะขาม กุ้มแม่น�้ำตัวโตราดด้วยซอส มะขาม เข้ากันได้อย่างลงตัว พร้อมด้วยข้าวหอมมะลิเสิรฟ์ กับแกงเผ็ดเป็ดย่าง ร้อนๆ อร่อย รสชาติไม่จัดจ้านเกินไปนัก ให้ชาวต่างชาติทานได้สบายๆ และ สุดท้ายก็คอื ไก่หอ่ ใบเตย สุกก�ำลังพอดี จิม้ กับน�ำ้ จิม้ หวาน ทานอร่อยได้อย่าง เพลิดเพลิน จานนีช้ าวต่างชาติชอบทานนัก เพราะทานง่าย ถือเป็น Signature จานหลักของร้าน Mango Tree เหมือนกัน อร่อยแบบรสชาติไทยประยุกต์เข้า กับคนต่างชาติได้อย่างลงตัว Modern Thai style restaurant with the mix of authentic Thai delicious food is always waiting for you to try. The one we try is at O.P. Garden, in which it is well decorated and you can choose whether to eat in the open air or indoor. It’s good for any parties or small meetings as well. The signature dishes and drink include mango twisted drink for this summer, pomelo salad, big fresh prawn with tamarind sauce, roasted duck with fresh pineapple in red curry, and chicken wrapped with banana leaves with superb sauce. Whether you’re Thai or foreigner, you can always enjoy these authentic Thai dishes together. Reserve your seat at +662-238-6400.

Techno Society << 21 Techno#2.indd 21

6/7/56 BE 5:39 PM


Techno#2.indd 22

6/7/56 BE 5:39 PM


Techno#2.indd 23

6/7/56 BE 5:40 PM


Techno#2.indd 24

6/7/56 BE 5:40 PM


Techno#2.indd 25

6/7/56 BE 5:40 PM


News Update TECHNO SOCIETY MAGAZINE

ไพรเวทคลาวด์ ส่วนใหญ่ยังไม่ใช่คลาวด์ ที่แท้จริง

ภายใต้ยุคที่คลาวด์ก�ำลังได้รับความสนใจ รายงานจากฟอร์เรส เตอร์รีเสิร์ช (Forrester Research) พบว่า กว่า 70% ของไพรเวทคลาวด์ ในองค์กรต่างๆ นั้น ไม่ใช่คลาวด์ที่แท้จริง พร้อมย�้ำว่านี่เป็นปัญหาที่ใหญ่ มากต่ออุตสาหกรรม ความเข้าใจผิดดังกล่าวจะส่งผลต่อความคาดหวังของผู้ใช้และ ภาพพจน์ของคลาวด์เป็นอย่างมาก และจะท�ำให้คลาวด์ได้รบั ความน่าเชือ่ ถือน้อยลงในที่สุด ปัจจุบนั หลายคนยังคงสับสนระหว่างคลาวด์และเวอร์ชวลไลเซชัน่ ท�ำให้ไพรเวทคลาวด์ส่วนใหญ่ขาดคุณสมบัติส�ำคัญหลายอย่าง ซึ่งจาก เกณฑ์ของทาง National Institutes of Standards in Technology ได้ระบุ ถึง 5 คุณสมบัติหลักของคลาวด์เอาไว้ดังนี้ 1) ต้องจัดเตรียมทรัพยากร ระบบส�ำหรับผู้ใช้ได้เอง 2) เข้าถึงระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง 3) ต้องมี แหล่ ง ทรั พ ยากรระบบกลางร่ ว มกั น 4) ต้ อ งปรั บ ปริ ม าณการจั ด สรร ทรัพยากรได้อย่างยืดหยุ่น 5) ต้องเป็นบริการที่ตรวจวัดการใช้งานได้

Most private Clouds aren’t really Clouds at all

Forrester Research showed 70% of private clouds in organization aren’t really Clouds at all. And this will be a big issue in the midst of Cloud era. Those misunderstandings would affect the expectation of Cloud users and finally lead to disappointment in Clouds. Nowadays, many people are confusing between Cloud and virtualization. This makes most private Clouds lack in key characteristics of Cloud, as defined by National Institutes of Standards in Technology, as follow: 1) On-demand, self-service for users 2) Broad network access 3) Shared resource pool 4) Ability to elastically scale resources 5) Having measured service.

Facebook, Goldman Sachs เรียกร้อง ‘เซิร์ฟเวอร์ดีไซน์ใหม่’ ที่ยืดหยุ่นกว่าเดิม

Open Compute Project (OCP) ซึง่ ประกอบไป ด้วยสมาชิกหลักตั้งแต่ Facebook, Goldman Sachs, NTT Data ฯลฯ เรียกร้องหาแนวทางในการผลักดันให้ เกิดการออกแบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่ยืดหยุ่นกว่าเดิม ปัจจุบันการจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์มีข้อจ�ำกัดด้าน Architecture ที่ผูกขาดและท�ำงานเชื่อมถึงกัน ดังนั้นการแยกให้ชิ้นส่วนต่างๆ ท�ำงานร่วมกันได้อย่างอิสระ ทั้งโพรเซสเซอร์ เมนบอร์ด หรือการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย จะท�ำให้ดาต้าเซ็นเตอร์สามารถปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับการท�ำงานครั้งละมากๆ ได้ดีและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการแยกอัพเกรดแต่ละชิ้นส่วนได้อย่างอิสระจากกัน ขณะนี้ทาง OCP ได้เริ่มโปรเจ็กต์ส�ำคัญเพื่อขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวแล้ว ทั้งการน�ำซิลิกอนโฟโทนิคส์ (Silicon Photonics) มาใช้เพื่อเชื่อมต่อส่วน ต่างๆ ส�ำหรับเมนบอร์ดและแร็ค ไปจนถึงการออกแบบ Architecture ใหม่ที่ท�ำให้เมนบอร์ดสามารถรองรับโพรเซสเซอร์ได้หลายเจเนอเรชัน

Facebook and Goldman Sachs called for a new flexible server design

Facebook, Goldman Sachs, NTT Data, and other members of Open Compute Project (OCP) urged and pushed for a new flexible server design. Buying servers today has limitations in complete integrated systems or system convergence. Though the ease of deployment can be gained but disaggregated approach to allow processors, motherboards, and networking can be upgraded independently will save on costs. OCP is now starting a new project to drive this approach in various ways such as using silicon photonics for linking components at both the motherboard and the rack layer, and creating a new common slot architecture that should enable fully vendor-neutral motherboards to remain in use through multiple processor generation. Credit: 451research.com - Open Compute Project is looking to break up system design into its component parts

26 >> Techno Society Techno#2.indd 26

6/7/56 BE 5:40 PM


Techno Society << 27 Techno#2.indd 27

6/7/56 BE 5:40 PM


28 >> Techno Society Techno#2.indd 28

6/7/56 BE 5:40 PM

Techno society Vol. 2/2013  

Green Data Center -Smart Investment for Energy and Efficiency

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you