Page 1

P.1 cover Techno.pdf

1

1/4/56 BE

4:59 PM


Techno.indd 2

6/19/56 BE 2:47 PM


EXECUTIVE TALK

TECHNO SOCIETY MAGAZINE

“สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ น ในปัจจุบนั ประเทศไทยก�ำลังเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก เห็นได้ชดั จากการทีธ่ รุ กิจต่างๆ ก�ำลังขยาย การเติบโตอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินชีวิต เครื่องมือส�ำคัญที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจ ได้แก่ เทคโนโลยี และระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที ทีซีซี เทคโนโลยี (TCCT) ยืนหยัดมากว่า 10 ปี โดยมุ่งมั่นในการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ที่มี คุณภาพสูง และเป็นกลาง โดยเน้นการเป็นเบื้องหลังความส�ำเร็จให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศด้วยเจตน์จ�ำนงที่จะ เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ชนั้ น�ำระดับภูมภิ าค จึงเห็นความส�ำคัญของการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ สาระต่างๆ รวมถึงความเคลือ่ นไหว ในวงการเทคโนโลยีให้กับประชาชนในสังคมไทย สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเล็กๆ ที่ได้ท�ำให้นิตยสาร Techno Society ก�ำเนิดขึ้นได้ เนื่องจากนิตยสาร Techno Society ฉบับนี้ เป็นนิตยสารฉบับแรกของทีซีซี เทคโนโลยี (TCCT) กระผมขอแสดงความ ยินดีกับนิตยสารฉบับแรกนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Techno Society จะเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้อ่านเข้ากับโลกโลกาภิวัฒน์ ที่มี เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลือ่ น โดย Techno Society จะประกอบด้วยเนือ้ หาสาระเกีย่ วกับความรู้ ความเคลือ่ นไหว สาระน่ารูต้ า่ งๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะในแวดวงไอที รวมถึงบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน (Lifestyle) โดยเฉพาะใน ฉบับปฐมฤกษ์นี้ ท่านจะได้ตดิ ตามข่าวสารการเตรียมตัวขององค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชน ในการเข้าสูป่ ระชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ของประเทศไทยอีกด้วย กระผมหวังว่า Techno Society จะมอบทั้งสาระและความบันเทิงให้กับท่านผู้อ่านได้เป็นอย่างดีครับ” คุณ ปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการบริหารทีซีซี กรุ๊ปและทีซีซี เทคโนโลยี บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด ชั้น 30 ปาร์ควิง อาคารเอ็มไพร์ 195 ถ.สาทรใต้ ยานาวา สาทร กรุงเทพ 10120 E-mail : marketing@tcc-technology.com www.tcc-technology.com T.C.C. Technology Company Limited 30th Floor, Park Wing, Empire Tower 195 South Sathorn Road Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand ออกแบบและจัดท�ำรูปเล่ม บริษัท เออาร์ ไอพี จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ (66) 0-2642-3400

“Greetings to all readers, at the moment Thailand has greatly developed and grown. This is proved by the continuous growth of businesses. Technologies and IT infrastructure are important driving forces behind business growth. For over 10 years, TCC Technology (TCCT) has aimed at providing premium carrier neutral data center and IT infrastructure services. TCCT, with purpose of becoming Leading Regional Data Center Services Provider, always supports international and local organizations. TCCT sees the essence of knowledge sharing, and happenings in the society and these are small beginnings for Techno Society magazine. As Techno Society is TCC Technology (TCCT)’s first issue, I would like to congratulate on this. I truly hope that Techno Society magazine will act as a communication tool connecting readers to this globalizing world which technologies are drivers. Within Techno Society magazine, you will find content of knowledge, IT industry, worldwide ongoings that are not only about IT but also lifestyle articles. In particular, in this premiere Techno Society magazine, readers will be updated on what the organizations in public and private sectors in Thailand should take action to prepare for forthcoming ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. I truly hope Techno Society magazine will give you the best of knowledge and entertainment.”

Designed by ARIP Public Company Limited Tel (66) 0-2642-3400

Mr. Anothai Wettayakorn Managing Director, Dell Inc. (Thailand)

Committee Dr. Tatchapol Poshyanonda Managing Director, Cisco System (Thailand) Co., Ltd.

Mr. Kittipong Asawapichayon Country Manager, General Business, IBM Thailand Co., Ltd.

Mr. Thomas Conrad Zack Managing Director, SAP (Thailand) Co., Ltd.

Mr. Kosit Suksingha Managing Director of T.C.C. Technology Co., Ltd.

Advisory Board

Chairman Mr. Panot Sirivadhanabhakdi Executive Director of TCC Group and T.C.C. Technology Co., Ltd.

Mr. Panot Sirivadhanabhakdi Executive Director of TCC Group and TCC Technology

Techno Society << 3

Techno.indd 3

6/19/56 BE 2:47 PM


EDITOR’s TALK

TECHNO SOCIETY MAGAZINE

สารจากบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ทีซีซี เทคโนโลยี (TCCT) ในฐานะตัวแทนภาคเอกชนและ ตัวแทนของประชาชน เล็งเห็นความส�ำคัญของเทคโนโลยีตอ่ สังคมไทย จึงได้ทำ� นิตยสาร Techno Society ขึ้นโดยฉบับแรกนี้ท่านจะได้พบกับบทความที่เกี่ยวกับดาต้าเซ็นเตอร์ ศูนย์ส�ำรองข้อมูล (Business Continuity Center) และบทบาทต่อธุรกิจประกอบการ และท่ า นยั ง จะได้ ท ราบถึ ง การเตรี ย มความพร้ อ มสู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ของภาคธุรกิจอีกด้วย ในส่วนของไลฟสไตล์ Techno Society จะน�ำเสนอ gadget ล่าสุดที่ควรมีไว้ครอบครองที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ�ำวันรวมถึงหนังสือ ที่น่าสนใจ ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังมองหาที่พักสุดหรูสไตล์ญี่ปุ่นโมเดิร์นที่ครบครันด้วย เทคโนโลยีท่านสามารถติดตามได้ใน Techno Society และหากท่านที่ต้องท�ำงานใน ออฟฟิศนานๆ และมีอาการเมื่อยล้าเสี่ยงต่อการเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ท่านสามารถเรียนรู้ท่าโยคะง่ายๆ จากในนิตยสารค่ะ นอกจากสาระและความรูต้ า่ งๆ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นแล้ว ยังมีสทิ ธิประโยชน์ มากมายรอท่านอยู่ในนิตยสาร Techno Society ขอให้ท่านสนุกกับการอ่านนิตยสาร Techno Society ค่ะ คุณ ตรีสุคนธ์ ไกรพานนท์ Marketing Executive บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด

Editor’s Message

Greetings to readers, 2013 is considered a good year for Thailand and people as we have seen abundant and rapid development in social, business, and especially technological aspects. The development will make Thailand comparable and competitive with other countries worldwide and also ready for ASEAN Economic community (AEC) in 2015. As TCC Technology understands the importance of technology to Thai society, we debut the first Techno Society magazine. Inside you will find data center and disaster recovery center articles and their roles towards business enterprise’s preparation for AEC in 2015. In lifestyle section, we will update you the latest must-have gadgets and interesting books. For readers who are seeking for luxurious Japanese modern hotel equipped with latest technologies, you will find hotel review in Techno Society. We also have easy yoga exercise for readers who spend a long time in the office, feel exhausted, and are at risk of having Office Syndrome. Apart from these useful knowledge and content, there are many privileges for readers in Techno Society magazine. Let’s enjoy reading Techno Society. Ms. Treesukhon Kraiphanont Marketing Executive T.C.C. Technology Co., Ltd.

Interview : CONTENT P.5 Special 2 - year Vision of TCCT

P.2 P.3

Executive talk-Minister of ICT สารแสดงความยินดีจาก รมต. ICT

P.4

4 >> Techno Society

Techno.indd 4

P.14-15 P.6 International Gateway P.7 Data Center News

P.8-9 Editor’s Talk

Executive talk - Executive of TCC Group and TCCT สารแสดงความยินดีจากกรรมการ บริหาร TCC Group และ TCCT

P.12-13 Techno Society News

Cover Story : Looking Forward to the New Generation of Data Center

Hotel Review : The Okura Prestige Bangkok

Report : Disaster Recovery P.10-11 Special Plan, Strategies, and Process

P.16 My Gadgets

P.17 Book Review

P.18

Health : Yoga and Office Syndrome

6/19/56 BE 2:47 PM


Techno.indd 5

6/19/56 BE 2:47 PM


Techno.indd 6

6/19/56 BE 2:47 PM


DATA

CENTER News

ไอบีเอ็มและเอทีแอนด์ทีรุกบริการระบบคลาวด์นอก อินเทอร์เน็ตสาธารณะ

ไอบีเอ็มและเอทีแอนด์ทีประกาศเปิดตัวบริการบนคลาวด์ ส�ำหรับบริษัทที่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการให้ข้อมูลของตนเองหลุด ไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่คาดคิด โดยน�ำเสนอในรูปบริการ คลาวด์ที่ใช้ระบบเครือข่ายส่วนตัวในการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลของ ไอบี เ อ็ ม เข้ า กั บ ไซต์ ข องลู ก ค้ า ทั้ ง นี้ ลู ก ค้ า สามารถเชื่ อ มคลาวด์ ส่วนตัวทีม่ อี ยูเ่ ข้ากับโครงสร้างระบบของไอบีเอ็มได้งา่ ยๆ เพือ่ สร้าง คลาวด์แบบไฮบริด ความร่วมมือในครั้งนี้ทางไอบีเอ็มได้เตรียมเทคโนโลยี Smart Cloud Enterprise+ ส่วนทางเอทีแอนด์คอยดูแลเรื่องเวอร์ชวล ไพรเวทเน็ตเวิร์กกิ้ง และอาศัยจุดแข็งด้านโครงสร้างระบบเครือข่าย ทั่วโลกของตนเอง ส�ำหรับ Smart Cloud Enterprise+ นั้นเป็นแพลตฟอร์มบริการ โครงสร้างระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการท�ำงานของระบบใน องค์กรในจุดที่ส�ำคัญ และถูกดูแลอย่างใกล้ชิดจากไอบีเอ็ม ขณะ เดียวกันเทคโนโลยีเวอร์ชวลไพรเวทเน็ตเวิร์กของเอทีแอนด์ทีนั้นก็ ช่วยจัดสรรทรัพยากรบนเครือข่ายให้ได้สอดคล้องตามความต้องการ ด้านการประมวลผลโดยอัตโนมัติ ท�ำให้รองรับการปรับเพิ่มขยาย ระบบได้อย่างรวดเร็ว

IBM and AT&T build cloud infrastructure outside of public Internet

IBM and AT&T announced a Cloud-based service for companies that cannot or do not want their data to be exposed to the public. The two giant Cloud service providers offer private networks to connect IBM’s data centers to customer sites. Customers can combine in-house private Clouds with the infrastructure at IBM facilities, creating hybrid-cloud environments. IBM brings its Smart Cloud Enterprise+ technology for service offering, while AT&T’s contribution is its virtual private networking technology and its global network infrastructure. Smart Cloud Enterprise+ is IBM’s Infrastructure-as-a-Service platform optimized for mission-critical enterprise workloads. The infrastructure supporting is managed by IBM. While AT&T’s virtual private network technology enables automatic allocation of networking resources to computing resources. This enables quick scaling based on need.

TECHNO SOCIETY MAGAZINE

กูเกิ้ลอัพเกรดเสิร์ชบ็อกซ์ส�ำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ในองค์กร

กูเกิ้ลอัพเกรดอุปกรณ์ระบบค้นหาข้อมูลส�ำหรับองค์กร โดยเพิ่มคุณสมบัติด้าน โมบาย การค้นหาบนคลาวด์และโซเชียลเน็ตเวิร์ก พร้อมคุณสมบัติอื่นๆ อีกหลายด้าน ถือเป็นการอัพเกรดครั้งใหญ่ของอุปกรณ์ที่ช่วยจัดการด้านระบบค้นหาข้อมูลในองค์กร ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับบริการค้นหาข้อมูลของกูเกิ้ล ซึ่งเปิดตัวมาตั้งแต่หลาย ปีก่อน ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวช่วยจัดการปัญหาเมือ่ ต้องค้นหาข้อมูลภายในองค์กร ในภาวะที่ ก�ำลังเผชิญหน้ากับปริมาณข้อมูลซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยแมทธิว อีชเนอร์ ผู้จัดการ ทัว่ ไปด้านระบบค้นหาข้อมูลระดับองค์กรของกูเกิล้ กล่าวว่า “ระบบค้นหาควรช่วยเหลือ ผู้ใช้งาน ไม่ใช่กลายเป็นอีกปัญหาที่องค์กรต้องเผชิญ โดยเฉพาะเมื่อมีปริมาณข้อมูล เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว” ส�ำหรับการอัพเกรดครั้งล่าสุดบน Google Search Appliance (GSA) 7.0 นั้น จะ ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มการค้นหาได้ครอบคลุมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลภายใน บริการบนคลาวด์ อินเทอร์เน็ต และโซเชียลเน็ตเวิร์กส์ นอกจากนี้ลูกค้ายังใช้ GSA เพื่อ ค้นข้อมูลบน SharePoint 2010 ได้ด้วย ขณะเดียวกันได้เพิ่มความสามารถในการค้นหา ที่รองรับอุปกรณ์หลากหลายขึ้น ทั้งเดสก์ทอป สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ทีส่ ำ� คัญกูเกิล้ ยังได้ปรับปรุงรูปแบบในการจัดความส�ำคัญของข้อมูลโดยอิงตามผูใ้ ช้ แต่ละคน และเพิม่ ความสามารถในการแนะน�ำเนือ้ หาทีส่ อดคล้องเหมือนกับทีเ่ สิรช์ เอน จิน้ ของกูเกิล้ ท�ำได้ในปัจจุบนั จึงไม่แปลกทีก่ เู กิล้ ได้กลายเป็นหนึง่ ในผูผ้ ลิตเซิรฟ์ เวอร์ราย ใหญ่ที่ส�ำคัญ ซึ่งออกแบบและพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก

Google upgrades search box for corporate data center

Google has upgraded its search appliance for enterprises, adding mobile capabilities, the ability to search in the Cloud and social networks and other features. This is the one of the biggest upgrades to the bright-yellow rack unit launched a decade ago to give enterprises a search engine that can be used to look for information within their own network that is as good as Google’s web search. The product is addressing users’ frustration when they try to find information within their companies, as the volume of data companies store grows exponentially. Matthew Eichner, general manager of enterprise search at Google said “Search should help your users, not become a source of frustration – especially as the volume of corporate content grows” With release of the latest Google Search Appliance (GSA) 7.0, customers can add content sources to the search. The sources can include internal storage, Cloud services, the public Internet and social-networking sites. Customers can also now use the GSA to search their SharePoint 2010 data. Another major new feature is the ability to use any device (desktop, smartphone or tablet) to use the search engine. Google has also improved the way the appliance determines how relevant a certain piece of information is to a certain user and added suggested-content capabilities like the ones their web search-engine has. There is no surprise why Google becomes a major server manufacturer, designing and building servers that live in its data centers around the world.

Techno Society << 7

Techno.indd 7

6/19/56 BE 2:47 PM


Techno.indd 8

6/19/56 BE 2:47 PM


หลายครั้งต้นตอของปัญหาก็มาจากผู้พัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์เอง เพราะ มักแสดงตัวเลขความต้องการพลังงานในสถานการณ์ทเี่ ลวร้ายทีส่ ดุ นัน่ หมาย ถึงว่าภายใต้สถานการณ์ปกติ ตัวเลขเหล่านีม้ กั เกินความจ�ำเป็นเสมอ นัน่ ท�ำให้ หลายคนถกเถียงกันว่าควรปรับอัตราที่ระบุจากผู้พัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ลง เท่าไร แต่โดยเฉลี่ยแล้วมีการพูดคุยกันที่ตัวเลขราว 20-50 เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกั นผู ้ ดู แลดาต้ า เซ็ นเตอร์ ที่พ อมี งบประมาณในการติ ดตั้ ง ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม ก็จะหันไปลงทุนกับ PDU (Power Distribution Unit) เพื่อ ให้รบั รูข้ อ้ มูลการใช้พลังงานได้อย่างต่อเนือ่ งและแม่นย�ำขึน้ อย่างไรก็ดขี อ้ มูล ดังกล่าวนั้นก็เน้นเฉพาะเรื่องอัตราการใช้พลังงานเพียงอย่างเดียว แต่ไม่รวม ถึงปัญหาด้านทิศทางการไหลเวียนของอากาศและรูปแบบของอุณหภูมิโดย รวมในดาต้าเซ็นเตอร์แต่อย่างใด

โซลูชันเพื่อการจัดการพลังงานในดาต้าเซ็นเตอร์

ด้วยเหตุนี้เองท�ำให้ปัจจุบันเริ่มมีผู้ผลิตอุปกรณ์ส�ำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ หลายรายท�ำการเพิ่มคุณสมบัติในการแสดงรายละเอียดข้อมูลด้านพลังงาน และอุณหภูมโิ ดยไม่จ�ำเป็นต้องติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดภายนอกเพิม่ เติม ท�ำให้ ผู้ดูแลดาต้าเซ็นเตอร์ทราบถึงข้อมูลด้านอุณหภูมิและการใช้พลังงานอย่าง ละเอียดในทุกส่วน ซึ่งรวมไปถึงบรรดายูพีเอสที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ด้วย ซึ่งโซลูชั่นที่ติดตามการใช้พลังงานอย่างใกล้ชิดลักษณะนี้ นอกจากจะให้ภาพ รวมทีช่ ดั เจนของดาต้าเซ็นเตอร์แล้ว ยังท�ำให้มองเห็นลักษณะการใช้งานหรือ ความต้องการด้านพลังงานส�ำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่มอย่างละเอียดด้วย ที่ส�ำคัญการติดตามข้อมูลดังกล่าวแบบเรียลไทม์ ท�ำให้สามารถสร้าง ออกมาเป็นแผนผังความร้อนในดาต้าเซ็นเตอร์ และมองเห็นปัญหาในเรือ่ ง การถ่ายเทของอากาศได้อย่างดีก่อนที่จะน�ำไปสู่การท�ำงานที่ ผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้ยังให้แนวโน้ม ในการใช้งานได้อย่างแม่นย�ำ ท�ำให้สามารถเตรียมตัว เรื่องความต้องการด้านพลังงานและการระบายความ ร้อนได้อย่างเหมาะสม โดยไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนจัดหา ทรัพยากรให้มากเกินความต้องการเหมือนแต่ก่อน อีกต่อไป

บทสรุป

ความท้าทายในการบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์นั้นมี อยู่รอบด้าน ผู้ใช้งานต้องการระบบที่ท�ำงานได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดย ปราศจาก downtime ฝ่ายบริหารต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด ฝ่ายจัดสรรทรัพยากรขององค์กรต้องการน�ำพลังงานไปใช้ในส่วนที่จ�ำเป็น มากกว่า และการไฟฟ้าเองในบางครัง้ ก็อาจไม่สามารถให้บริการได้ในคุณภาพ ที่ดาต้าเซ็นเตอร์ต้องการ กล่าวได้ว่ายุคแห่งการจัดเตรียมพลังงานให้มากเข้าไว้ก�ำลังจะหมดไป และถูกแทนที่ด้วยโซลูชั่นในการบริหารจัดการพลังงานที่แม่นย�ำมากขึ้น ดังนั้นผู้ดูแลดาต้าเซ็นเตอร์เองก็ควรมองหาโซลูชั่นที่ช่วยลดความเสี่ยงและ เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานให้แก่ดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อการจัดการพลังงาน ในแบบยั่งยืนในที่สุด

New Generation of Data Center 24,700 million Total cost

800 USD The average cost for energy 400 watt

Many times problems also come from data center developers because those developers usually only consider figures of power consumption under the worst circumstance, meaning that these figures are more than necessary under normal circumstance. Many people have debated on how much they should adjust the figures indicated by data center developers but an average of 20-50% is being discussed and agreed. Meanwhile, data center administrators who have budget for an installation of additional hardware will usually invest in PDU (Power Distribution Unit) in order to recognize power consumption information continuously and accurately. However, such information only focuses on power consumption without including issues related to the direction of air flow and patterns of overall temperature in the data center.

Power Management Solution for Data Center

For this reason, several manufacturers of data center equipment have added features to display power and temperature data without having to install additional external measuring devices. This will allow data center administrators to thoroughly recognize information of temperature and power consumption in all parts including UPS being used with servers. Besides providing clear overview of data center, the solution that closely monitors power consumption will also thoroughly display characteristics of power needs among each group of users. More importantly, real-time monitoring on such information enables administrators to create heat chart in the data center and recognize problems on air flow well enough before the problems lead to malfunction of server. In addition, this information also provides accurate usage trend so that preparation for the needs of power and cooling system can be suitably done without having to invest in excessive resources like in the past.

Conclusion

There are many challenges in data center management such as users preferring the systems to stay 100% functional, the executives preferring to save costs as much as possible, corporate resources allocation department preferring to utilize power for other more necessary parts. Electricity company sometimes cannot provide service with quality required by data centers. It can be said that the era of utmost energy allocation is fading away and being replaced with a solution for energy management more precisely. Therefore, data center’s administrators should look for a solution that helps reducing risk and increasing operational efficiency for the data center in order to manage energy in sustainable manner eventually.

Techno Society << 9

Techno.indd 9

6/19/56 BE 2:47 PM


SPECIAL REPORT

BY: Techo Society Magazine Editorial Team

Source : eEnterprise Magazine

Disaster Recovery

Plan, Strategies, and Process

ยุทธศาสตร์ กระบวนการส�ำรองและกู้คืนข้อมูล เรื่องของภัยพิบัติ (Disaster) เป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ หลายประเทศควรต้อง ตระหนัก ซึง่ รวมถึงประเทศไทยด้วย การเกิดภัยพิบตั เิ กิดได้จากหลายสาเหตุทงั้ จาก ธรรมชาติ เช่น น�้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟป่า หรือสึนามิ และบางครั้งก็เกิดจากน�้ำมือ มนุษย์ เช่น ไฟไหม้ หรือการก่อวินาศกรรม ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก็มีทั้งส่วนทางตรงและ ทางอ้อม แต่ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติใดก็ตาม ต่างท�ำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งแต่ละ องค์กรควรเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วย

The Strategies for Data Backup and Disaster Recovery are something that organizations in various countries including Thailand should be aware of. Disasters can occur due to several causes including natural ones such as the mega flood, earthquake, wildfire or tsunami, or by human acts such as fire or sabotage. Disasters can directly or indirectly cause damage against each organization, and the organizations therefore should be prepared to deal with an unexpected situation.

กลยุทธ์ ในการวางแผน Disaster Recovery Planning

Strategies for Disaster Recovery Planning

จากเหตุผลอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่ผ่านมาในช่วงปลายปี 2554 ท�ำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างตื่นตัวในเรื่องการวางแผนรับมือภัยพิบัติ มากยิ่งขึ้น โดยยุทธศาสตร์ของการพัฒนาการบริหารจัดการความต่อเนื่องนั้นมี 2 ส่ ว นคื อ Business Continuity Management (BCM) เป็ น กระบวนการ บริหารจัดการความต่อเนื่องในภาพรวม มองถึง Key Product หรือ Key Service ที่องค์กรผลิตหรือให้บริการอยู่ ว่าท�ำอย่างไรที่จะท�ำให้ Key Product หรือ Key Service เหล่านั้นท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง และ Business Continuity Plan (BCP) เป็นแผนที่แต่ละแผนกในองค์กรจะท�ำให้ Key Product หรือ Key Service กลับมา ท�ำงานและผลิตได้เหมือนเดิม ทั้ ง นี้ ก ารท� ำ BCM ต้ อ งมี ก ารวางแผนบริ ห ารจั ด การที่ ชัดเจน ผู้บริหารจะต้ องให้ ค วามร่ ว มมื อ พนั กงานทุ กคนจะ

It can be considered that the mega flood in Thailand at the end of year 2011 has awakened government and private sectors to become more active in planning on how to deal with disasters. The strategies of continuity management development can be divided into two parts including Business Continuity Management (BCM), which is an overall process of continuity management that focuses on Key Product or Service that the organization produces or serves by figuring out how to maintain continuity of such Key Products or Services, and Business Continuity Plan (BCP), which is a plan for each department of the organization to recover the Key Product or Service.

10 >> Techno Society

Techno.indd 10

6/19/56 BE 2:47 PM


ต้องรับทราบและแบ่งหน้าที่ชัดเจนว่าใครท�ำอะไรบ้าง ก�ำหนดขอบเขตว่า BCM จะก� ำ หนดว่ า อะไรเป็ น Key Product หรื อ Key Service จากนั้ น ท� ำ ความ เข้าใจองค์กรว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่จะท�ำให้เกิดเป็น Key Product หรือ Key Service เช่น ฝ่ายผลิต ขนส่ง ฝ่ายตรวจสอบ และอื่นๆ ขั้นตอนต่อไปก�ำหนดยุทธศาสตร์ประเมินว่า หากมีเหตุการณ์มากระทบจะมี ส่วนไหนที่ได้รับผลกระทบบ้าง อุปกรณ์ใดที่จะมีผลกระทบบ้าง แล้วก็เริ่มท�ำแผน ซึ่งมีสองส่วนคือ Incident Management Plan และ Business Continuity Plan ขั้นตอนสุดท้ายก็ท�ำแบบทดสอบตามที่ได้วางแผนมา เมื่อท�ำตามขั้นตอนทั้งหมด แล้วก็จงึ น�ำเอาสิง่ ทีไ่ ด้มาประกาศประชาสัมพันธ์ทำ� ความเข้าใจกับพนักงานทัง้ หมด ภายในองค์กร หลักการส�ำคัญในการท�ำ BCM ก็คือต้องการการประเมิน Business Impact Analytic (BIA) ว่าในเวลาเท่าไหร่ ทีย่ อมรับได้ในการหยุดการท�ำงานของ Key Product หรือ Key Service โดยจุดส�ำคัญของ BIA คือเวลานี้จะต้องใช้การก�ำหนดที่ให้ระบบ กลั บ มาท� ำ งาน (Maximum Tolerable Period of Disruption - MTPoD) ในระดับต�่ำที่สุด (Minimum of Service) และก�ำหนดเวลาที่เอาระบบกลับมาใช้ได้ ทั้งหมด (Recovery Time Objective - RTO) ซึ่งจะแตกต่างไปตามแต่ละแผนก ขั้นตอนต่อไปคือการก�ำหนดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆ จะต้องท�ำอะไรบ้าง พนักงานอยู่ที่ใด สถานที่ส�ำรองในการท�ำงานอยู่ที่ใด โดยเรียกส่วนนี้ว่า Incident Management Plan หลังจากนั้นจะเข้าสู่ Business Continuity Plan เพื่อน� ำ ระบบกลับมา โดยการก�ำหนดสมมติฐานต่างๆ ซึ่งแผนงานส่วนนี้จะมีหลายเล่ม ตามแต่ละแผนกต่างๆ สุดท้ายคือการทดสอบ เมือ่ กลยุทธ์ทวี่ างไว้ประสบความส�ำเร็จจะส่งผลต่างให้กบั องค์กร ท�ำให้องค์กร มีแผนงานทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมเมือ่ เกิดเหตุภยั พิบตั ิ ฉุกเฉิน ความเสียหายจะไม่ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงาน และยังได้ รับความเชื่อมั่นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเช่นเดิม

Regarding this, to perform BCM, a management plan must be clearly established, executives must be cooperative, all employees must recognize and be clearly delegated with their tasks, BCM scope must be specified in order to determine Key Product or Service, and production processes of Product or Key Service must be understood in the organization such as production department, logistics department, inspection department and others. The next step is to establish a strategy and evaluate which part and equipment will be affected when the incident takes place, and then establish a plan, which consists of two parts including Incident Management Plan and Business Continuity Plan. The final step is to test the plan. Once all steps are taken, announce, publicize and explain things being learned to all employees in the organization. The key principle in performing BCM is to conduct Business Impact Analysis (BIA) in order to evaluate tolerable period of disruption for Key Product or Key Service. The important point of BIA is to determine Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPoD) at minimum of service, and determine Recovery Time Objective (RTO), which will vary depending on each department. The next step is to determine what action needs to be done, where the employees are, and where an alternative workplace in the event that particular event occurs is. This will be called Incident Management Plan. After that, Business Continuity Plan will be executed in order to recover the system by making various assumptions. This plan can be written up into several books depending on each department, and the final step is to test the plan. If the planed strategy accomplishes, it will bring difference to the organization, provide the organization with a practicable and effective plan, and enable the organization to be prepared when disaster and emergency occur. As a result, damage will not affect its business operation or work, and the organization will always gain confidence from its customers or clients.

การวางแนวปฏิบัติ IT Disaster Recovery Planning and Problem Management

Implementation of IT Disaster Recovery Planning and Problem Management

เมื่อมีการวางแผนที่ดีแล้ว จ�ำเป็นจะต้องมีโซลูชันที่ที่ช่วยในการท�ำ Disaster Recovery Site และการท�ำ Backup Plan ความส�ำคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ขึ้น เวลาที่ใช้ในการเรียกข้อมูลขึ้นมามีความส�ำคัญ (Recovery Time Objective - RTO) โดยที่เวลาที่ใช้เรียกข้อมูลจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในการส�ำรองข้อมูลที่ใช้ เทคโนโลยีที่ต่างกัน ระยะเวลาก็ต่างกันด้วย เช่น การแบ็กอัพลงเทป หรือการใช้ ฮาร์ดดิสก์ในการแบ็กอัพระยะเวลาในการแบ็กอัพหรือเรียกคืนข้อมูลก็ต่างกัน นอกจากนี้เทคโนโลยีในการแบ็กอัพก็ต่างกัน เช่น การแบ็กอัพวันละครั้ง การ แบ็กอัพแบบ Time Finder หรือ Snap View ที่เก็บข้อมูลทุก 3 หรือ 4 ชั่วโมง หรือ เทคโนโลยีลา่ สุด Recover Point ทีม่ กี ารเก็บข้อมูลต่อเนือ่ งตลอดเวลา (Continuous Data Protection) สามารถเรียกข้อมูลในนาทีก่อนหน้าที่ระบบจะเสียหายได้ หากต้องการความต่อเนือ่ งในการท�ำงานโดยไม่มี Downtime ก็จะมีเทคโนโลยี ใหม่ๆ มารองรับการใช้งานทัง้ การส�ำรองข้อมูลและกูข้ อ้ มูลแบบเรียลไทม์ โดยดาต้า เซ็นเตอร์ต่างๆ ก็จะน�ำมาใช้งานเช่นเดียวกัน ซึ่งคุณก็สามารถสอบถามไปยังดาต้า เซ็นเตอร์ชั้นน�ำอย่าง TCC Technology โดยจะมีการรองรับการใช้งานให้กับผู้ใช้ เพื่อการด�ำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องไม่ติดขัดอีกด้วย

When an excellent plan is being established, it is necessary to have a solution that helps preparing Disaster Recovery Site and Backup Plan. When disaster occurs, Recovery Time Objective (RTO) will be important. The RTO will depend on technology being used for data backup. When technologies are different, RTO will also be different. For example, when backing up data on a tape or hard disk, the time being used for data backup or data recovery will be different. Furthermore, there are different technologies for data backup such as technology for data backup once a day, data backup using Time Finder or Snap View where data will be backed up every 3 or 4 hours, or the latest technology called Recover Point where data will be continuously backed up (Continuous Data Protection) in which the data from previous minute can be retrieved before the system is disrupted. When requiring continuity of operation without downtime, there are new technologies to support real time data backup and data recovery in which various data centers will also have these technologies available. You can request for more information from leading data center such as TCC Technology. These technologies are available to support users in order to ensure business continuity without disruption.

Techno Society << 11

Techno.indd 11

6/19/56 BE 2:47 PM


Techno.indd 12

6/19/56 BE 2:47 PM


Techno.indd 13

6/19/56 BE 2:48 PM


Techno.indd 14

6/19/56 BE 2:48 PM


The Okura Prestige Bangkok โรงแรมที่ถูกฉีกจากแนวความคิดแบบ เดิมๆ ของโอกุระ ประเทศญีป่ นุ่ ด้วยความทันสมัยครบทุกรูปแบบ ทิง้ ความ เป็นญีป่ นุ่ ยุคเก่าออกไป ทัง้ นีย้ งั คงค่านิยมต่างๆ ในรูปแบบของอาหารญีป่ นุ่ แบบดั้งเดิม โดยใช้เชฟต้นต�ำรับจากประเทศญี่ปุ่น ส�ำหรับโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ จะมีห้องพัก 240 ห้อง ซึ่งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ภายในห้องพัก จะควบคุมด้วยแผงดิจิตอลระบบไฟฟ้า และโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต จึงเป็นที่มาที่ทางทีมงานต้องการเข้าไปสัมผัส ถึงความไฮเทคต่างๆ ที่อยู่ในห้องพัก

TV Internet เทรนด์ ใหม่ของห้องพัก

ทุกห้องเมื่อเราเข้ามาพักที่โอกุระ คุณจะได้สัมผัสถึงความสะดวก สบายในการใช้บริการอย่างหนึ่งก็คือ Internet TV ที่ให้บริการภายใน แต่ ล ะห้ อ ง จะรองรั บ การใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ ค รบรู ป แบบ ไม่ ว ่ า คุณจะต้องการค้นหาข้อมูลต่างๆ จากโลกอินเทอร์เน็ต ส�ำหรับผู้ที่ต้อง การคี ย ์ ข ้ อ มู ล ต่ า งๆ ทั้ ง การโต้ ต อบอี เ มล์ ข องคุ ณ ผ่ า นหน้ า จอหรื อ ต้องการเข้าเว็บไซต์ต่างๆ โดยผ่านจากการพิมพ์ก็สามารถท�ำได้ง่ายๆ โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่คุณเตรียมมาก็ได้ ไม่เพียง เท่านั้นเรายังสามารถดูรายการต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆ โดยใช้ หน้าจอ LED TV ขนาดใหญ่ เพื่อการรองรับในรูปแบบเต็มตาอีกด้วย ส่วน ถ้าคุณเป็นผู้ปกครองและต้องการจะควบคุมรายการต่างๆ ที่ให้บริการอยู่ ภายในอินเทอร์เน็ต เราก็สามารถเซตค่าๆ เพื่อควบคุมการใช้บริการของ เด็กที่มาเข้าพักด้วยกัน ทั้งหมดนี้เป็นส่วนเล็กๆ ที่อยู่ภายในห้องพักแต่ละ ห้อง ที่ทางโอกุระเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าพัก

เล็กๆ น้อยๆ กับสปารูปแบบใหม่

The Okura Prestige Bangkok is different from the traditional concepts of Okura, Japan, by offering every type of modernity yet retaining various values in original Japanese cuisine by chefs from Japan. The Okura Prestige Bangkok has two hundred and forty rooms with conveniences waiting inside the rooms controlled by digital panels for electrical systems and Internet TV.

Internet TV – A New Trend in Hotel Rooms

When you stay in any room at the Okura, you can sense the convenience of an added service, namely, the Internet TV in each room. Internet TVs support all types of Internet use, whether you would like to search for information from the Internet or do something else. The Okura has also prepared keyboards for guests wanting to key in data, so it is easy to write your emails via the monitor or visit various websites by typing without the need of your computers or notebooks. In addition, you can also enjoy watching shows on the Internet by using the large LED TV screen with full screen support. If you are a parent, you can use settings to prevent the misuse of the services. This feature is only a small part of each room prepared by the Okura for guests.

Frivolity with a New Kind of Spa

The highlight for each hotel is the spa because the spa is a place for guests who come to rest and relax while enjoying the services. Our team witnessed a peek of the high technology provided for each guest with docking and an iPod for each room to help guests get away from stressful atmospheres. The staff will prepare a large selection of music. If you use iPods or iPhones you can plug the instrument in and listen to music in your preferred setting. We are certain that many guests will eventually drift off to a pleasant nap here. We feel that these little of high technology will help impress all guests.

สถานที่ ห นึ่ ง ที่ เ ป็ น ไฮไลท์ ข องแต่ ล ะโรงแรมก็ คื อ สปา เนื่ อ งจาก เป็นสถานที่พักและผ่อนคลายให้กับผู้เข้าพักและประชาชนทั่วไปเพื่อมา ใช้บริการ The Okura Prestige Bangkok เพิ่มสีสันการให้บริการด้วย ความไฮเทคเล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านด้วยด็อกกิ้งพร้อมกับ ไอพ็อด 1 เครื่องในแต่ละห้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริการผ่อนคลายความตึงเครียด โดยทางโรงแรมจะเตรียมเพลงบรรเลงให้เลือกมากมาย พร้อมกันนี้ถ้า คุณใช้ไอพ็อด หรือไอโฟน คุณสามารถน�ำเครือ่ งมาเสียบฟังเพลงตามใจชอบ ความไฮเทคเล็กๆ น้อยๆ นี้เชื่อว่าจะเป็นส่วนเพิ่มสีสันให้กับแขกของ โรงแรมทุกท่านประทับใจมากยิ่งขึ้น

Techno Society << 15

Techno.indd 15

6/19/56 BE 2:48 PM


Techno.indd 16

6/19/56 BE 2:48 PM


BOOK REVIEW TECHNO SOCIETY MAGAZINE

Management Book Recommendation Dr. Tatchapol Poshyanonda, Managing Director, Cisco System (Thailand) Co., Ltd.

Available at

DIGITAL LEADER:

5 SIMPLE KEYS TO SUCCESS AND INFLUENCE ผูน้ ำ� ยุคดิจติ อลในยุคการสือ่ สารไร้พรมแดน การเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ ดี ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากสิ่ ง ที่ ติ ด ตั ว มา ตั้งแต่เกิด หากเกิดจากการพัฒนาตนเอง ด้วย เทคโนโลยีต่างๆ ท่านจะสามารถสร้างความ ส�ำเร็จได้อย่างไม่มีขีดจ�ำกัด หนังสือเล่มนี้จะสอนให้ผู้น�ำประสบความ ส�ำเร็จในโลกยุคดิจิตอลได้ ด้วยหลัก 5 ประการ ได้แก่ Simple, True, Act, Map และ People พร้อมทั้งตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นและเทคนิคของ การสร้างสรรค์ให้ประสบความส�ำเร็จมากที่สุด For leaders in the age of digital and borderless communication, good leadership is something that does not come from birth but it has to be developed by the leaders themselves through various technologies that will lead them to unlimited success. This book will teach leaders how to succeed in this digital age using 5 principles including Simple, True, Act, Map and People, and will also provide actual examples and techniques of creativity for success. Author : ERIK QUALMAN

‘Good to great’..Why Some Companies Make the Leap..And Others Don’t  โดย Jim Collins หนังสือ เล่มนี้เป็นมากกว่าหนังสือธุรกิจแม้ว่าพิมพ์ตั้งแต่ปี 2001 แต่ยงั คง practical และสามารถน�ำมาแอพพลายได้จนถึง ปัจจุบันแม้คอนเท้นต์บางช่วงบางตอนอาจดูเหมือนจะ สร้างความแตกแยกแต่ก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทหรือ องค์กรธรรมดาจะผันตัวเองไปสู่ ‘Great Company’ ได้ อย่างไร รวมถึงสิ่งที่ท�ำให้องค์กรล้มเหลวจากการเป็น ‘Great Company’ และปัจจัยที่ท�ำให้องค์กรเกิดความ ส�ำเร็จโดยการโฟกัสไปที่ competency ในแต่ละด้านของ องค์กร ..เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นการจุดประกายความ คิดของค�ำตอบในการท�ำให้ Good Company เป็น Great Company รวมถึงผูเ้ ขียนได้นำ� เสนองานวิจยั ทีต่ อบโจทย์ ค�ำตอบที่เป็นแบบ Universal และ Best Practices ขององค์กรต่างๆที่ยังคง valid และน�ำมา ใช้ได้จนถึงปัจจุบัน  หากท่านใดสนใจการผสมผสานหลักการในการบริหารธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จและ น�ำท่านไปสู่ Great Life. ‘Good to Great’ น่าจะเป็นค�ำตอบให้กับผู้สนใจเพราะได้น�ำเสนอ ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีใครเหมือนและกระตุ้นผู้อ่านให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ‘Good to great’..Why Some Companies Make the Leap..And Others Don’t  by Jim Collins. This book is far beyond traditional business book even it was published since 2001 but still practical and applicable in organization, even somehow it sounds a bit disruptive. It describes how companies shift from being average companies to great companies and how companies can fail to make the shift, along with depicting the main factor for achieving the transition to be a narrow focusing of the company’s resources on their field of competence.The idea that sparks this book is to answer questions about how good companies might become great companies, and how they become successful doing so. The author also provides researches with universal answers, revealing stories and practical examples that still validate and can be applied by any organizations until now. If someone’s interested to know how they can relate the principles of running a great business to running a great life, ‘Good to Great’ is a must-read as it provides unprecedented insights into the dimensions of leading an organization that consistently delivers, demonstrates excellence and can one day be considered great. It might encourage them and give them some good ideas.

Techno Society << 17

Techno.indd 17

6/19/56 BE 2:48 PM


HEALTH

BY: Techo Society Magazine Editorial Team

โยคะในสไตล์ของ TCCT กับโรคออฟฟิศซินโดรม

TCCT’s Style of Yoga and Office Syndrome

Office Syndrome คือ กลุม่ โรคทีพ่ บได้บอ่ ยจากการท�ำงาน เช่น ไมเกรน หรือปวดศีรษะเรื้อรัง ภาวะเสียสมดุล เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ชา ไม่มีแรง กระดูกสันหลังคดงอ อาการที่พนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ประสบคือ อาการ ปวด ทางเลือกหนึ่งของพนักงานออฟฟิศในการบรรเทาโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)คือ การออกก�ำลังกายด้วยการฝึกโยคะ ซึ่งการฝึกโยคะจะ เหมาะมากกับพนักงานออฟฟิศทีม่ กี ารนัง่ ท�ำงานติดกันหลายชัว่ โมง จนท�ำให้ เกิดกล้ามเนื้อตึงตัว เกิดความเครียดของกล้ามเนื้อ เพื่อแก้ปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) TCCT ได้จัด กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพขึ้นให้กับพนักงานซึ่งโยคะจะช่วยให้พนักงานฝึก ประสาท เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ ลดความอ่อนล้าที่เกิดขึ้น ท�ำให้ สุขภาพจิตและสุขภาพกายดีขึ้น

ท่าง่ายๆ ที่ท�ำเองได้

ครัง้ นีเ้ รามีทา่ ง่ายๆ ส�ำหรับคนท�ำงานอย่างเราๆ มาฝาก อย่างแรกก็คอื การลดอาการปวดคอ เชื่อว่าคนท�ำงานเกือบทุกคนต้องเป็นอาการปวดคอ อันเนื่องมาจากการนั่งท�ำงานในระยะเวลานานๆ วิธีการออกก�ำลังกายแบบ ง่ายๆ ก็เพียงเอามือประสานที่ท้ายทอย และดันศีรษะไปทางด้านหน้า 1-10 จะช่วยให้บริเวณกล้ามเนือ้ คอแข็งแรงและมีเลือดมาไหลเวียนมากยิง่ ขึน้ ส่วน ถ้าเกิดอาการปวดหลังและไหล่ วิธงี า่ ยๆ ก็ลองเอามือประสานกัน และยืดแขน ขึ้นไปด้านบนให้สุดจนรู้สึกตึงๆ และค้างไว้ จากนั้นนับ 1-10 แค่นี้คุณก็จะได้ ลดอาการปวดหลังที่มากยิ่งขึ้นแล้ว

Office Syndrome comes from common ailments that can occur from working such as migraine or chronic headache, loss of equilibrium including neck pain, back pain, numbness, loss of energy, and scoliosis. The symptom that most office workers have experienced is pain. One of the options among office workers to relieve office syndrome is exercising by doing yoga. Yoga is highly suitable for office workers who have been sitting for several hours until their muscles become tight and have muscle tension. To deal with office syndrome, TCCT has organized yoga for health activity for our employees. Yoga will allow employees to exercise their nerves, increase flexibility to their muscles, reduce tiredness, and improve their mental and physical healths.

Easy yoga poses that you can practice by yourself

This time, we will introduce easy yoga poses for office employees. First of all, to relieve neck pain that almost every office employee has from sitting for too long, we have a simple pose to suggest. You can do this by putting your hands together at the nape of your neck, pushing your head forward and then counting from 1-10. This will strengthen your neck muscles and enhance blood circulation. For back and shoulder pain, a simple pose to relieve the pain is to put your hands together and stretch your arms up to the top until you can feel the tension. Hold your arms up in that position and then count from 1-10. This is a great way to relieve your back pain.

18 >> Techno Society

Techno.indd 18

6/19/56 BE 2:48 PM


Techno.indd 19

6/19/56 BE 2:48 PM


P.20 AW_Shabu 21.5x26.pdf

1

1/4/56 BE

4:59 PM

Techno society Vol.1/2013  

Looking forward to the New Generation of Data Center

Techno society Vol.1/2013  

Looking forward to the New Generation of Data Center

Advertisement