Page 1

Ramazan ayýnda oruç tutmak farz olan ibadetlerimizdendir. Allah’ýn rýzasý umularak tutulan oruç, açlýk ile mücadele ve açlýða karþý sabýrdýr. Resulü Ekrem (sav), “Açlýk ve susuzlukla nefsinizle mücahede ediniz, mükâfat oradadýr” buyurmuþtur. Aç kalmakla mideye bir eziyet olmaz, açlýkta pek çok yararlar gizlidir. Ýmam Gazali’nin Ýhya eserinde aç kalmanýn faydalarý þu þekilde izah edilmektedir: “Birinci fayda, fazla kanýn hücum etmemesinden hâsýl olan kalbin cilasý, basiretin açýlmasý gibi haller zuhur eder. Hz. Peygamber (sav), ‘Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihya edin, açlýk ile temizleyiniz ki yumuþasýn ve parlasýn’ buyurmuþtur.

ABD protestoculara acýmýyor

Özel sektörde iflaslar hýzlanabilir

ABD’de siyahi genç Trayvon Martin’i öldüren Hispanik kökenli George Zimmerman’ýn serbest býrakýlmasýnýn ardýndan Los Angeles’ta düzenlenen protestolarda 13 kiþi gözaltýna alýndý. Polis yer yer plastik mermi kullandý. Bu arada Los Angeles’ta Cuma günü dev bir gösteri yapýlacak.  HABERÝ 7’DE

Özel sektörün yurt dýþýndan saðladýðý uzun vadeli kredi borcu 2013 mayýs ayý sonunda bir önceki yýl sonuna göre 3.5 milyar dolar artarak 142.8 milyar dolar oldu.  HABERÝ 4’TE

8 680746 416215

Orucun kazandýrdýklarý

@HBhaydarbas PROF. DR. HAYDAR BAÞ

YAZISI 6’DA

Ýstanbul’da ‘Gezi’ baskýný Ýstanbul Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, Gezi Parký eylemlerine yönelik sürdürülen soruþturma kapsamýnda, dün sabah erken saatlerde operasyon baþlattý. Özel Harekat Þube Müdürlüðü polislerinin de katýldýðý operasyonlarda 100’ün üzerinde adrese baskýn düzenlendi.  6’DA

Üniversite tercihleri için yarýn son gün

Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) sonuçlarýna göre, üniversite tercihlerini bildirme süresi 18 Temmuz Perþembe (yarýn) günü sona erecek.  HABERÝ 6’DA

Türkiye’de iþsizler 5 milyondan fazla

Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonunun (TÝSK) en geniþ iþsizlik tanýmýna göre Türkiye’de iþsizlik oraný yüzde 16,9 ve 5 milyon 126 bin iþsiz bulunuyor.

Meclis’e soru önergesi yaðdý TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, önceki dönemlere göre soru, Meclis araþtýrmasý ve gensoru önergesi sayýsýnda çok ciddi bir artýþ olduðunun görüldüðünü belirtti.

Dünyada yalnýzlaþan Türkiye Türkiye, gittikçe daha da yalnýzlaþan, kendini dünyadan tecrit etmeye baþlamýþ, kabuðuna çekilmiþ, dýþ politikada sýfýrý tüketmiþ bir zemine doðru kayýyor. Türkiye’nin iki yýldan beri koltuðundan indirmek için isyancý haydutlara yýðýnla silah aktarmasýna raðmen Esad dimdik ayakta ve koltuðunda. Suriye güvenlik birimleri ülkenin büyük bir bölümüne hâkim hale geldi. @muharrembayrak4 Muharrem BAYRAKTAR

BAÞYAZI  6'DA

Benzin ve motorin tüketimi arttý

ABD MISIR’DA ELDÝVEN DEGÝÞTÝRDÝ www.yenimesaj.com.tr

17 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

Fiyatý: 0,50 €

2013 yýlý OcakMayýs aylarýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre yurtiçi benzin türleri satýþlarý 701 bin 208 tona, motorin türleri satýþlarý ise 6 milyon 358 4’TE bin 539 tona yükseldi

Askeri darbenin ardýndan Mýsýr’ýn Suriye’ye bakýþý deðiþmedi. Devrik Cumhurbaþkaný Mursi, ABD’nin bölge politikasýna uygun biçimde Türkiye ile birlikte Esad yönetiminin gitmesi için yoðun çalýþma yürütüyordu Ayný tas, ayný hamam! Mýsýr’ýn Suriye’de devam eden çatýþmalar ve sözde “Suriye halkýna yardým ve destek verilmesi” konusunda yaklaþýmý deðiþmedi. Bu yöndeki açýklamayý Mýsýr Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Bedir Abdul Ata, Pazartesi günü yaptý. Mýsýr’da darbeci yönetimle seçilmiþ Cumhurbaþkaný’nýn Suriye politikasýnýn ayný eksende olmasý, ABD’nin her iki tarafý da benzer ölçüde tesiri altýna aldýðýný ortaya koyuyor.

YENÝ MESAJ ANALÝZ

Mursi de, Esad karþýtýydý Mursi de Esad’a yönelik diplomatik teamüllere aykýrý sert tavrýyla dikkat çekiyordu. Geçtiðimiz yýl 1 Temmuz’da Cumhurbaþkaný seçilen Mursi, Esad’ýn gönderdiði ‘tebrik mesajý’ný elinin tersiyle iterek iade etmiþti. Mursi, 30 Eylül’de Ankara’da gerçekleþtirilen 4. Ak Parti Olaðan Büyük Kongresi’nde yaptýðý konuþmada da, Suriye’de akan kan durana kadar, zalim yönetim ülkeden ayrýlýncaya kadar, Suriye halký meþru haklarýna kavuþuncaya kadar yanlarýnda olacaklarýný söylemiþti.  HABERÝ 7’DE

KKTC’de büyük çevre felaketi HABERÝ SAYFA 5’TE

ABD’li Burns’e soðuk duþ Önceki gün Mýsýr’da görüþmelere baþlayan ve ordunun darbe yapmasýnýn ardýndan Mýsýr’ý ziyaret eden ilk Amerikalý yetkili olan ABD Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Burns,

Geriye ne kaldý? Son on yýlda herhalde ülkede yaþananlarý anlatacak en iyi cümle deðiþimin dayanýlmaz hýzý olacaktýr. AKP iktidarý ile birçok þey hayatýmýzdan çýkarken, onlarýn yerini baþkalarý aldý. Þöyle bir hafýzamýzý tazeleyelim istedim. Eskiden güneydoðuda adým baþýnda asker Selim KOTÝL

barikat kurar arama yapardý, þimdi barýþ geldi. TSK yerini PKK’ya býraktý düðünde cenazede þehirde daðda her yerde PKK var. Eskiden ekranlarda izlerdik kaçak at ve eþek eti kesenler suçüstü yakalandý diye, þimdi at ve eþekler yerini domuzlara býraktý, bir farkla domuzu beslemek de kesmek de satmak da serbest. @selimkotil3

Yazýsý 7’DE

Mýsýr’da soðuk duþ yaþadý. Devrik Cumhurbaþkaný Mursi karþýtý Nur Partisi ile Temerrüd (Ýsyan) Hareketi ve Müslüman Kardeþler Burns ile görüþmeyi reddetti.

Doðu’daki otogarlar harabe durumda Doðu Anadolu Bölgesi’nde her gün on binlerce yolcunun kullandýðý otogarlarýn virane durumda olmasý dikkat çekiyor. Ne merkezi hükümet, ne de il belediye baþkanlarý otogarlarla ilgilenmiyor

RECEP BAHAR

6’DA

Ardahan Otogarý’nda su alacak büfe bile bulunmuyor

Kur’an’la hasbýhal edelim Uður KEPEKÇÝ

9’DA

Ýftar sofralarýnda cambazlýk yapan Ýslamcý kurtlar Mehmet Emin KOÇ

7’DE

Eyüp Sultan Akýn AYDIN

5’TE

Hükümet þeytanla bile müttefik olur! Orhan DEDE

5’TE

Bu, bendeki sen

Ehl-i Beyt kirden münezzehtir Ýmam Rýza (a.s.) buyurdu ki: “Sadaka Muhammed (s.a.a.) ve Ehl-i Beyt’ine haramdýr. Sadaka insanlarýn malýnýn kiri olduðu için onlara helal deðildir. Çünkü onlar her çeþit kirden münezzeh kýlýnmýþlardýr. Allah onlarý her çeþit kirden münezzeh kýlýp seçtiðinde kendisine beðenmediði þeyi onlar için de beðenmemiþtir”  2’DE

Mustafa ASLAN

2’DE

Yýlanlý sütü fark etmek Prof. Dr. Nurullah ÇETÝN

2’DE


YENÝ MESAJ 17 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

YAÞAM

SAYFA

Prof. Dr. Nurullah ÇETÝN

Yýlanlý sütü fark etmek TÜRKÇE BAKIÞ

ncetin64@hotmail.com

Halk arasýnda anlatýlan efsaneleri, masallarý, hikâyeleri severim. Bu hikâyeler, aslýnda evrensel anlamda sembolik bir kurgu diline sahiptir. Bu hikâyeler, okumasýný bilenler için çok derin manalar içerirler. Bu metinleri kendi görünen anlamýyla, yüzey yapýdaki anlam katmanýyla okumak yetmez; ondan öteye geçmek lazým. Tekabül ettikleri derin manalarla ya da bizim onlara yüklediðimiz sembolik manalarla okuduðumuz zaman bir anlam kazanýyorlar, iþte o zaman iþlevsel olabiliyorlar. Bunlardan biri de çocukluðumda köyümde yaþlýlardan duyduðum bir hikâye. Gerçek olduðunu söyledikleri hikâye kýsaca þöyle: Köylünün biri, tek kýzýndan baþka çocuðu olmayan zengin birinin kýzýna talip olmuþ. Amacý, kýzý alýp adamýn mirasýna konmakmýþ. Fakat zengin adam, kýzýný ahlaksýz olan o kiþinin oðluna vermek istememiþ. Köylü, ne yaptýysa zengin kýz babasýný ikna edememiþ. Bunun üzerine köylü, bana yar olmayan kimseye yar olmasýn, diye içine yýlan koyduðu bir bakraç sütü adama hediye olarak götürmüþ. Adam da bakracý alýp teþekkür ederek mutfaða koymuþ. Oturup konuþurlarken mutfaktan bir ses gelmiþ. Meðer kedi, bakracý yere düþürüp sütü dökmüþ. Adam

bakraca baksa görse ki, içinde yýlan var. Anlamýþ o zaman ahlaksýz herifin kendisi için nasýl bir tuzak kurduðunu. Hikâye böyle. Benzer ama biraz farklý bir hikâye Necati Kanter’in Bizim Þehrin Divaneleri (Elazýð 2013) adlý kitabýnda da var. Bu hikâye, Türk milleti olarak bizim Haçlý–Siyon emperyalizmi ile olan iliþkilerimizi açýklamada kullanabileceðimiz oldukça etkileyici bir metin. Arada benzerlikler, paralellikler kurarak bu durumu netleþtirelim. Ahlaksýz köylü: Amerika’dýr, Avrupa’dýr, Ýsrail’dir, diðer bütün emperyalist devletlerdir. Tek kýzý olan zengin baba, Türk milletidir. Zira Türk milletinin Balkan ülkeleri, Ortadoðu ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri gibi birçok kýzý oðlu vardý. Ama elinde þimdi sadece Türkiye kýzý kalmýþtýr. Ahlaksýz köylü olan Haçlý–Siyon emperyalizmi, tek kýzýmýz olan Türkiye’mize göz koymuþtur. Amacý yer altý yer üstü zenginliklerimize mirasçý olmak, yaðmalamak, zaten pek çoðunu ele geçirdiði ülkemizin tamamýný ele geçirmek. Emperyalizm, özellikle ta Tanzimat’tan beri vatanýmýz olan nazlý kýzýmýza taliptir. Bazen siyaset yoluyla, bazen askerî iþgaller yoluyla, bazen misyonerlik faaliyetleri

yoluyla, bazen diplomatik yollarla, bazen para oyunlarýyla, fonlarla, projelerle, sýcak paralarla, borçlandýrmalarla Türkiye kýzýmýzý almaya, ele geçirmeye, bizi ikna etmeye uðraþmaktadýr. Gerekirse baský yaparak, zor kullanarak elde etmek istemektedir. Türk milleti olarak biz de ahlâksýz, þerefsiz, haysiyetsiz, ilkesiz, vicdansýz, imansýz, hýrsýz, cani, katil, dini, ahlaký bozuk olarak gördüðümüz bu tek diþi kalmýþ canavar olan Batý emperyalizmine tek kalan çocuðumuz Türkiye’yi vermemek için direniyoruz. Millî Mücadele’den beri direniyoruz. Bu direncimizi kýramayan Batý, kýzýmýzý almak için yeni bir taktik geliþtirmiþtir: Bizi zehirleyerek yok etmek. Büyük Türk Atatürk’ün uçmaða varmasýndan hemen sonra, Tanzimat’tan beri devam eden Türk milletini zehirleme faaliyetleri hýz kesmemiþtir. Zehirleme yöntemi de basittir: Süt içinde yýlan ve yýlan zehiri sunma. Bize hediye olarak getirdikleri süt bakracý, ilerleme, geliþme, bilim ve teknoloji sahibi olma, çaðdaþlaþma, modernleþme, Marshall yardýmlarý, sýcak paralar, fonlar, borçlar, teknolojik aygýtlar, þunlar bunlardýr. Bu süt içindeki yýlanlar da sapýk felsefeleri, ideolojileri, siyasi düþünce ve programlarý, batýlý batýl film, müzik gibi sanatlarý, edebiyatlarý, salt dünya merkezli materyalist konformist hayat tarzlarýdýr, eðlence ve israftýr. Türk milleti, ta Tanzimat’tan beri hümanizm, insancýllýk sütü içinde gizlenen Türk milliyet þuurunun yok edilmesi yýlanýyla zehirlenmek isteniyor. Tanzimat’tan beri, beynelmilelcilik, enternasyonalizm, dünya vatandaþlýðý sütü içinde komünizm, liberalizm, globalizm, küreselcilik yýlanlarýyla zehirlenmek

 

2

isteniyoruz. Tanzimat’tan beri Türk milleti pozitivizm, bilimsellik, müspet bilimlerin dünyayý cennete çevireceði sütü içinde gizlenmiþ pozitivizm, materyalizm, ateizm, deizm yýlanlarýyla zehirlemek istenmektedir. Tanzimat’tan beri Türk milleti, meþrutiyet (demokrasi), hürriyet (özgürlük), uhuvvet (kardeþlik), müsavat (eþitlik), hoþgörü, kültürel haklar, insan haklarý sütü içinde gizlenmiþ, bölücülük, kavmiyetçilik, etnikçilik, mezhepçilik, federasyonculuk, özerklik yýlanlarýyla zehirlenmek istenmektedir. Gâvurun Türk’ten intikam almak, Türk’ün nazlý kýzý mukaddes vatanýna sahip olmak ve Türk’ü kendi vatanýnda tasfiye etmek isteyen bu ahlâksýz Amerika’sýnýn, Avrupa’sýnýn, Ýsrail’inin, onun bunun çocuðunun, vatanýmýza, milletimize kim göz dikiyorsa her þer odaðýnýn tezgâhýný bozacak, pis, zehirli, murdar sütünü döküp hilesini ortaya çýkaracak, zehirlenmemize mani olacak mübarek kediler, vesileler, gerçek Türk aydýnlarý, helal süt emmiþ soylu vatan evlatlarý olmuþtur, olacaktýr. Türk milleti, Allah’a dayanýp sa’ye, gayrete, azme, ümide, çalýþmaya, dinine ve milliyetine sarýldýkça Allah, tarih boyunca dinini yüceltmek için canýný vermiþ bu milletin zehirlenmesine izin vermeyecektir. Ýþin sýrrý, gâvurun bize hediye ettiði, hayrýmýza, iyiliðimize diye sunduðu süt gibi görünen fikirlerin, projelerin, nesnelerin içinde yýlan ve zehir barýndýrýp barýndýrmadýðýnýn farkýna varacak feraset ve basiret sahibi olmakta. Not: 21 Temmuz 2013, Pazar günü, saat: 14.00–17.00 arasýnda Ankara Kocatepe Camii avlusundaki kitap fuarýnda, Akçað Yayýnevi otaðýnda kitaplarýmý imzalayacaðým. Okuyucularýmý beklerim.

Ehl–i Beyt kirden münezzehtir Ýmam Rýza (a.s.) buyurdu ki: “Sadaka Muhammed (s.a.a.) ve Ehl–i Beyt’ine haramdýr. Sadaka insanlarýn malýnýn kiri olduðu için onlara helal deðildir. Çünkü onlar her çeþit kirden münezzeh kýlýnmýþlardýr. Allah onlarý her çeþit kirden münezzeh kýlýp seçtiðinde kendisine beðenmediði þeyi onlar için de beðenmemiþtir” ÐÜ EHL–Ý BEYT GÜNLÜ Ýmam Rýza (a.s.) bir hutbesinde þöyle buyurdu: “Allah Teâla buyurmuþtur ki: ‘Ey iman edenler, Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l–emre.’ (Nisâ, 59). Ulu’l–emr, Allah ve Resulünden sonra kendilerine itaat edilecek emir sahipleridir. Burada da yine ilk önce kendisini, sonra Peygamber’i ve daha sonra da Ehl–i Beyt’i zikretmiþtir. Velayet ayetinde de Allah Teâlâ þöyle buyurmuþtur: ‘Sizin veliniz, (ve yetki sahibiniz) ancak Allah’týr, O’nun Resulüdür ve inananlardýr.’ (Mâide, 55). Yani Emirü’l–Mü’minîn Ali’dir. Allah Teâlâ ganimet ve fey’de, kendi payýný ve Peygamber’in payýný onlarýn

DÜNKÜ ÇÖZÜM

payýyla birlikte ve beraber zikrettiði gibi onlarýn velayetini (yöneticilik hakkýný) ve Peygamber’e itaati Kendisine itaatle birlikte zikretmiþtir. Yüce Allah’ýn, Ehl–i Beyt’e olan bu nimeti ne kadar da büyüktür. Ama sadaka (zekât) meselesi geldiðinde; (Allah Teâlâ) kendisini, Resûlünü ve Resûlünün Ehl–i Beyti’ni ondan münezzeh kýldý ve þöyle buyurdu: ‘Sadakalar, Allah’tan bir farz olarak yalnýzca fakirler, düþkünler, (zekât) iþinde görevli olanlar, kalpleri (Ýslam’a) ýsýndýrýlacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda (olanlar) ve yolda kalmýþlar içindir.’ (Tevbe, 60). Bunlarýn arasýnda Allah Teâlâ’nýn, kendisi, Resûlü ve Zilkurba (yakýnlar) için bir pay tayin ettiðini bulabilir misiniz? Münezzeh kýlma sýrasý geldiðinde, kendisini,

Birden fazla sonuç çýkabilir

editor@yenimesaj.com.tr

Mustafa ASLAN

Bu, bendeki sen MEYDAN

tokkali@gmail.com

Herkes bir þeyler söyledi senin için... Bir ben konuþmadým, konuþmamýþtým senin hakkýnda! Buyur! Bu da benden sana!.. Hey Sen! En yakýnýmdaki veya dünyanýn öbür ucunda da olsa kendinden daha yakýn birinin olmasýna tahammülü olmayan Sen!.. Heey Sen! Beni duyduðunu duyurmayan Sen! Görülmeden, kendini hissettirmeden beni tâkipten vazgeçmeyen vazgeçilmez Sen!.. Heeyy Sen! Sensizliði düþünemediðim; Sen’den baþka özellerle aslâ kýyaslama insâfýna giremediðim Sen!.. Heeey Sen! Daha az önce görmüþsem de özlediðim Sen!.. Heeeey! Yazarken baþka çârem olmadýðý için “Hey!” diye hitâb ettiðim ama seslenirken asla “Hey!” diyemediðim; “Caným” deyip ucuzlatamadýðým; “Ömrüm” deyip kelebeðe benzetmekten korktuðum; “Her þeyim” deyip beni içine katamadýðým bendeki!... Heeeey Sen! “Ömrün uzun olsun!” diye bedduâ edenim! “Güzellikler senin olsun!” diye duâ ederken en güzel Sen’i benden uzak tutmayý mahâret sayan! Ýnciten azâbý güzelleþtirmeyi baþaran zâlim Sen!.. Heeyy Sen! Her seferinde, “Ben” niyetine yaktýðým sigaramýn dumaný!.. Heeey Sen! Yaratýlmýþ bütün güzellerin, güzelliklerin en yamaný!.. Heeeey! Baþýmýn belâsý, belâlarýn en a’lâsý Sen!.. Arayýnca bulamadýðým, bulunca doyamadýðým Sen!.. Sesim nefesim, arzûm hevesim; gölgesi olmaya gönüllü olduðum, hiç bir beþere küsmeðe tenezzül etmeyen kabadayý gönlümü, gadasýný alarak süslendiðim Sen!...

HEY SEN! Kalabalýk ýssýzlarda, görmez–duymazlar içinde Sen diyerek seslendiðim; hiç duymasan da, Sen’sin, Sen! Benim tek merâkým Sen’sin. Sen’sin neden de, niçin de; Güzellerin en güzeli, güzelliðin süsüsün Sen, Sensizlikte senliliðin sihri, büyüsü Sen’sin, Sen!.. Sana dokunmam korkarým! Hisset bana dokunursam, Sensizlik tek cezâm olsun, Sensizlik’ten yakýnýrsam, Hasretini seviyorsam, Sensizliðe soymuyorsam; Tokluðum Sen, açlýðým Sen, arzûlarým hevesim Sen, Sensizken beni Sen ettin, sesim nefesim Sen’sin, Sen!.. Bezm–i elest kâtibince Levh–ü Mahfûz’a yazýlan, Adem’in Havva’sý gibi kendi böðrümden kazýlan, Ömrümün kervâný olup, her soluðumda dizilen Soluðuma kervansaray, nefesime ciðerim Sen, Bu yaným Sen, o yaným Sen; Senli diyârým Sen’sin, Sen!..

Resûlünü ve Resûlünün Ehl–i Beyt’ini ondan münezzeh kýldý. Münezzeh kýlmakla yetinmeyip sadakayý onlara haram kýldý. Çünkü sadaka Muhammed (s.a.a.) ve Ehl–i Beyt’ine haramdýr. Sadaka insanlarýn (malýnýn) kiri olduðu için onlara helal

deðildir. Çünkü onlar her çeþit kirden münezzeh kýlýnmýþlardýr. Allah onlarý her çeþit kirden münezzeh kýlýp seçtiðinde kendisine beðendiði þeyi onlar için de beðenmiþtir; kendisine beðenmediði þeyi onlar için de beðenmemiþtir.”

Sen bendesin, ben nerdeyim? Yoksa sende miyim ben de? Zaten geç iþkence bana, sensiz çok geç, en erken de! Kendi kendime söylenip; “Çok seviyorum” derken de, Muhatâbým özüm Sen’sin, dilimdeki sözlerim Sen, Her yerde Sen’i arayan, bakan gözlerim Sen’sin, Sen!.. Heeyy Sen! Sana daha nasýl seslenirim bilmiyorum ama artýk duysan da duy beni, duymasan da duy! Sana sesimi duyuramadan ölürsem; bana da yazýk olur, benden Sen’i duyamayan sana da!.. Selâm, sevgi, duâ...

Cumhuriyet’in ilk gözlemevi yenilendi Ýstanbul Üniversitesi 560. Yýlý Kutlamasýný, yenilenen ÝÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Binasý ve Gözlem Evi’nin açýlýþý ile yaptý

HAZIRLAYAN: Osman Nuri YILMAZ

SUDOKU

Ýstanbul Üniversitesi tarihi yarýmada da bir ilke imza atarak ÝÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Binasý ve Gözlem Evi’ni gerekli izinleri alarak yeniledi ve 2013–2014 Akademik Yýlý’na hazýr hale getirdi. Gökyüzünün 360° detaylý olarak izlenebildiði Planetaryum ile evrenin büyüleyici yapýsýný kapý açan ÝÜ Gözlemevi, halka da açýk olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün Beyazýt’ta Ýstanbul Üniversitesi bahçesinde bulunan Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 1933 yýlýnda ÝÜ Fen Fakültesi bünyesinde Astronomi Enstitüsü olarak kurulmuþ. Enstitü, 1936 yýlýnda mimar Arif Hikmet Holtay’ýn (1896–1968) yine Merkez Yerleþke’de yaptýðý “Gözlemevi” ile birlikte bilimsel çalýþmalarýna baþlamýþ. Zaman içerisinde Gözlemevi etrafýna eklenen yapýlarla geniþlemiþ olan Astro-

nomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Binalarý, yapýlarýn geliþen teknoloji ve ihtiyaçlara cevap verememesi yüzünden yetersiz hale gelmiþ. 1999 depremi de binalarý yýpratmýþ ve güvenlik yönünden sakýncalý hale getirmiþ. Bunun üzerine ÝÜ Rektörlüðü Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkanlýðý tarafýndan Gözlemevi ve binalarýn yeniden yapýlandýrýlma çalýþmalarýna ivedilikle baþlanmýþ. 2010 yýlýnda yapýlan ihale ile mevcut eski yapýlar yýkýlmýþ. Bu binalarýn yerine günümüz eðitim ve mimari þartlarýna uygun yeni bir bina

yapýlmasý ve mimari özellikleri ile korunmasý gerekli kültür varlýðý olarak tescillenmiþ olan Gözlemevi Binasý’nýn restore edilmesini içeren bir proje hazýrlatýlmýþ. AD Mimarlýk (Asuman Dülek) tarafýndan hazýrlanan ve Kültür Varlýklarý Korunma Kurulu onayý alýnarak uygulama safhasýna getirilen projeler, ÝÜ Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkanlýðý’nca ihale edilmiþ. 2011 yýlý Kasým ayýnda yeni bina yapým iþi çalýþmalarýna baþlamýþ. Yaklaþýk 1300 m2 taban alana inþa edilen yeni yapý betonarme olup; giriþ kat, bodrum bat ve 1. normal kattan oluþmakta. Dört bloktan oluþan yeni yapý içerisinde 72 ve 144 kiþilik 4 adet amfi, planetaryum, gözlemevi, gözlem terasý, laboratuvarlar, kütüphane, seminer odasý, kantin, öðretim görevlisi odalarý, teknik atölye, sýðýnak gibi mekanlar bulunmakta. HABER MERKEZÝ

Güneþ Sistemi’nin kuyruðu varmýþ NASA, IBEX uydusunun gönderdiði verileri inceleyerek Güneþ Sistemi’nin kuyruðu olduðunu keþfetti. Kuyruðun yaklaþýk 150 milyar kilometre uzunluðunda olduðu sanýlýyor. ABD Ulusal Havacýlýk ve Uzay Dairesi (NASA), Güneþ Sistemi’nin bir kuyruðu olduðunu keþfetti. NASA’dan yapýlan açýklamada, kuyruðun, Yýldýzlararasý Sýnýr Gezgini (IBEX) tarafýndan 3 yýlda toplanan verilerin incelenmesi sonucu ortaya çýkarýldýðý belirtildi. Güneþ’ten kopan parçalardan oluþan kuyruðun yaklaþýk 150 milyar kilometre uzunluðunda olduðu sanýlýyor. Bu rakam, Dünya ile Güneþ arasýndaki mesafenin neredeyse bin katýna denk düþüyor. Kuyruðun, dört yapraklý yonca þeklinde olduðu gözlendi. Bilim adamlarý, Güneþ’ten kopan parçalarýn bazýlarýnýn Güneþ Sistemi’ni çevreleyen manyetik alandan kaçmayý baþarýp milyarlarca kilometre uzaklara gidebildiðine iþaret etti. Yýldýzlar ve gezgenler gibi birçok gök cisminin kuyruðunun olduðu zaten biliniyordu. Güneþ Sistemi ile yýldýzlararasý uzay arasýndaki sýnýrý araþtýrmasý için uzaya gönderilen IBEX uydusu uzmanlarýndan David McComas, uydunun Güneþin manyetik alanýndan etkilenmeyen nötr parçacýklarýn resmini çekebildiðini, keþfin de bu sayede yapýldýðýný açýkladý. AA


ÝSTANBUL Tel: 0090 (0212) 425 10 66 Fax: 0090 (0212) 424 69 77 editor@yenimesaj.com.tr BERLÝN

Tel: 0152 15 43 14 51 - info@yenimesaj.de www.yenimesaj.com.tr

17 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

HÝCRÝ 9 RAMAZAN 1434

NAMAZ SAATLERÝ SAYFA

3

 FRANKFURT  MANNHEIM  STUTTGART  BERLÝN

Ýmsak

Güneþ

Öðle

Ýkindi

Akþam

Yatsý

3 32

4 59

13 20

17 36

21 28

22 45

4 00 4 03

5 30 5 33

13 39 13 39

17 51 17 51

21 35 21 33

22 55 22 53

4 03

5 33

13 36

17 46

21 27

22 47

Baþkent’te çete baskýný

Kaynak:

www.diyanet.gov.tr

Aralarýnda özel harekatçýlarýn da olduðu yaklaþýk 2 bin polisin katýldýðý þafak operasyonunda, baþkentteki 170 adrese sabaha karþý eþ zamanlý baskýn düzenlendi Ankara Emniyet Müdürlüðü ekiplerince, suç örgütüne yönelik düzenlenen þafak operasyonunda 61 kiþi gözaltýna alýndý. Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, farklý tarihlerde iþlenen 7 cinayetle ilgilerinin bulunduðu öne sürülen bir suç örgütünü takibe aldý. Polis, zanlýlarýn, geçen yýl Akay Caddesi’ndeki bazý gece kulüplerine silahlý saldýrý, gasp, hýrsýzlýk ve yaðma gibi çok sayýda suça karýþtýklarý öne sürülen uyuþturucu kaçakçýsý Arif Ö, Kadir Ý. ve Levent Ç. ile baðlantýlý olduklarýný tespit etti. Yaklaþýk 1 yýl süren teknik ve fiziki takibin ardýndan Ankara Cumhuriyet Savcýsý’nýn talimatýyla harekete geçen güvenlik güçleri, çoðu Çinçin, Yenidoðan ve Hýdýrlýktepe’deki 170 adrese eþ zamanlý baskýn düzenledi. Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay’ýn helikopterle havadan yönettiði, emniyetin farklý birimlerinden yaklaþýk 2 bin polisin katýlýmýyla düzenlenen operasyonda Çinçin, Yenidoðan ve Hýdýrlýktepe ablukaya alýndý. Polis, Mamak, Pursaklar ve Çankaya’da da bazý evlere baskýn yaptý. Akrep tabir edilen zýrhlý araçlarýn da kullanýldýðý operasyonda güvenlik güç-

1 ton uyuþturucuyla yakalanmýþtý

leri, Çinçin, Yenidoðan ve Hýdýrlýktepe’nin tüm giriþ ve çýkýþlarýný tuttu. Zanlýlara ait evlere, kapýlarý kýrarak giren özel harekat polisleri ile asayiþ ve narkotik ekipleri, eðitimli köpeklerin de yardýmýyla evlerin gizli bölmelerinde silah ve uyuþturucu aradý. Bu ekiplere, çevik kuvvet polisleri de destek verdi.

61 kiþi yakalandý Operasyonda, uyuþturucu ticareti, gasp, hýrsýzlýk ve yaðma gibi çok sayýda suça karýþan Arif Ö. ile Kadir Ý’nin liderliðini yaptýðý orga-

nize suç örgütüne mensup olduklarý iddia edilen 61 kiþi gözaltýna alýndý. Zanlýlarýn kaldýklarý yerlerde yapýlan aramalarda deðiþik çap ve markada çok sayýda silah, mermi ve uyuþturucu madde ele geçirildi. Polisten kaçmak isteyen bazý zanlýlar, helikopterden tespit edilerek yakalandý. Suç örgütünün elebaþý konumundaki Kadir Ý. ve Levent Ç’nin de gözaltýna alýnanlar arasýnda bulunduðu kaydedildi. Gözaltýna alýnanlar, saðlýk kontrolünün ardýndan ifade iþlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüðüne götürüldü. AA

Suç örgütünün elebaþý konumundaki Arif Ö. ve beraberindekiler, geçen yýl “uyuþturucu satýþýna izin verilmediði” gerekçesiyle Çankaya’daki 1001 Gece, Bacardi ve Ciklet adlý gece kulübüne yönelik silahlý saldýrýda bulunmuþlardý. Saldýrýda 1001 Gece’nin sahibi Yusuf Sönmez hayatýný kaybetmiþ, gece kulüplerinin çalýþanlarýndan yaralananlar olmuþtu. Arif Ö. ve adamlarý, kendilerini takip eden polisle silahlý çatýþmaya girmiþ, adamlarý gözaltýna alýnýrken Arif Ö, kaçmayý baþarmýþtý. Pursaklar’da bir çiftliði basan Ankara polisi, Arif Ö’ye ait olduðu belirlenen yaklaþýk 1 ton uyuþturucu ele geçirmiþ, Arif Ö’yü de Ýzmir’de gözaltýna almýþtý.

‘ABD BÜTÜN dünyayý korkuttu’ Baraj gölüne giren genç boðuldu Adana’da, serinlemek için baraj gölüne giren 20 yaþýndaki genç boðuldu. Alýnan bilgiye göre, Seyhan Baraj Gölü’ne serinlemek için giren Ýbrahim Çam (20) bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Nehir kenarýndaki vatandaþlarýn durumu polise bildirmesinin ardýndan olay yerine gelen sualtý polisi, yaklaþýk bir saat süren çalýþmanýn ardýndan genci sudan çýkarttý. Ýlk müdahalesi ambulansta yapýlan Çam, kaldýrýldýðý Aþkým Tüfekçi Devlet Hastanesi’nde hayatýný kaybetti. Ýbrahim Çam’ýn bir süre önce çalýþmak için Niðde’den Adana’ya geldiði ve arkadaþlarýyla bekar evinde yaþadýðý öðrenildi.

Diyarbakýr’da kenevir operasyonu Diyarbakýr’ýn Lice ilçesinde 500 personelin katýldýðý ve havadan da destek saðlandýðý uyuþturucu operasyonu baþlatýldý. Valilikten yapýlan açýklamada, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca açýlan narkoterör dosyasý kapsamýnda, Lice ilçesi Tepe Köy civarýnda tespit edilen kenevirlerin imhasýna yönelik olarak dün sabah saat 04.00’te Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutanlýðýnýn sevk ve idaresinde operasyon baþlatýldýðý kaydedildi. Operasyon öncesi Ýl Jandarma Komutanlýðý ve Ýl Emniyet Müdürlüðünce yapýlan istihbari çalýþmalarda, kýrsal bölgelerde geniþ vadilere yayýlmýþ þekilde yasa dýþý kenevir ekiminin yapýldýðýnýn tespit edildiði bunun üzerine operasyonun baþlatýldýðý belirtildi.

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD yönetiminin yakalamak için daha önce görülmemiþ yöntemlere baþvurduðu eski ajaný Edward Snowden’la ilgili yeni açýklamalarda bulundu Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, Moskova’da sýkýþýp kalan ABD’li eski istihbaratçý Edward Snowden’ýn durumundan Washington yönetimini sorumlu tuttu. Leningrad’da üniversite öðrencileriyle biraraya gelen Putin, “ABD diðer ülkeleri öylesine korkuttu ki, kimse onu istemiyor. Bu yüzden bizim topraklarýmýzda sýkýþýp kaldý” dedi. Putin, “Bizim davetlimiz deðildi. Moskova’dan transit uçuþuna devam edecek, bir baþka ülkeye gidecekti” dedi. Putin,

Snowden’ý, “bir tür Noel hediyesi!” diye tanýmladý. Rusya lideri, “Snowden’ýn geleceði ne olacak?” sorusuna da, “Nereden bileyim? Kendi hayatý, kendi kaderi!” sözleriyle yanýt verdi. Snowden’a Rusya’nýn kapýlarýnýn hâlâ açýk olduðunu kaydeden Putin, bunun koþulunu daha önce dile getirdiklerine iþaret etti. Putin, durumun belirsizliðini korumaya devam ettiðini söyledi. Edward Snowden’a Venezuela, Nikaragua ve Bolivya sýðýnma hakký sundu. Rusya

da, “ABD’nin çýkarlarýna zarar verecek herhangi bir faaliyette bulunmama” koþuluyla sýðýnma hakký tanýyor. ABD yönetiminin pasaportunu

iptal ettiði Snowden’in, Moskova’dan ayrýlabilmek için yeniden geçerli belgelere kavuþmayý beklediði belirtiliyor. DIÞ HABERLER

Depremler artýk cepten takip edilebilecek Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsünün baþlattýðý mobil uygulama sayesinde kullanýcýlar Türkiye ve yakýn çevresinde gerçekleþen depremler hakkýnda bilgi sahibi olacak

Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü, Türkiye ve

yakýn çevresinde gerçekleþen depremler hakkýnda kullanýcýlarý bilgilendirmek amacýyla “Deprem Bilgi Sistemi” adý altýnda mobil uygulama baþlattý. Enstitüden yapýlan açýklamaya göre, tüm android telefon ve tabletler, iPhone ve iPad’lere yüklenebilen uvygulama ile depremler hakkýnda kullanýcýlarý bilgilendirmek, Türkiye’nin depremsellik tarihinin verilerine ulaþma imkaný saðlamak amaçlanýyor. Uygulama, deprem olduðunda bunu hisseden ve uygulamayý cep telefonu veya tabletlerine kuran kullanýcýlara depremi nasýl hissettiklerini Kandilli Rasathanesi ve Dep-

rem Araþtýrma Enstitüsüne iletme imkaný sunacak. Uygulama sayesinde, herhangi bir bölgede deprem olduðunda o depremin nerede nasýl hissedildiði ve depremin verdiði hasarýn tespiti de yapýlabilecek. “Deprem Bilgi Sistemi” uygulamasý, ayný zamanda kullanýcýlarýn bulunduklarý konumda meydana gelen tarihi depremleri de harita üzerinde görüntülemesine imkan saðlayacak. Veri toplama iþlemine son kullanýcýlarý da dahil eden ve bu sayede bilimsel çalýþmalara katkýda bulunacak uygulama, android ve IOS iþletim sistemine sahip cihazlara kurulabilecek. AA

Futbol hayatýný söndürdü Kayseri’de futbol oynadýktan sonra evde bayýlan genç, hastaneye kaldýrýlmak istenirken yolda hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine baðlý Kepez köyünde meydana gelen olayda, 18 yaþýndaki M.T.’nin arkadaþlarý ile köyün sahasýnda maç yaptýðý öðrenildi. Maçtan sonra yorgun düþen M.T.’nin evde rahatsýzlandýðý ve ailesi tarafýndan ambulans çaðrýldýðý bildirildi. Kalp krizi geçirdiði tahmin edilen M.T.’nin yolda hayatýný kaybettiði, kesin ölüm sebebinin yapýlacak olan otopsi sonrasýnda belirleneceði kaydedildi. ÝHA

Baþsavcýlýk’tan mahkeme kararýna itiraz Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Gezi Parký olaylarýna iliþkin gözaltýna alýnan aralarýnda Taksim Dayanýþmasý üyelerinin de bulunduðu 12 kiþinin mahkeme tarafýndan serbest býrakýlmasýna itiraz etti. Gezi Parký odaklý eylemlere iliþkin soruþturmayý yürüten savcýlýk, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 12 kiþinin Ýstanbul 38. Sulh Ceza Mahkemesince serbest býrakýlmasýna itiraz ederek, tutuklanmalarýný talep etti. Soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan 50 kiþi, 12 Temmuz’da Çaðlayan’daki Ýstanbul Adalet Sarayý’na getirilmiþti. Soruþturmayý yürüten üç savcýya ifade veren 50 kiþiden 38’i serbest býrakýlýrken, þüphelilerden Mücella Yapýcý, Ali Çerkezoðlu, Ender Ýmrek, Haluk Aðabeyoðlu ve Beyza Metin, “Halký kanuna aykýrý toplantý ve gösteri yürüyüþüne kýþkýrtma” ve “Suç iþleme amacýyla örgüt kurma”, diðer 7 kiþiyi de “görevli memura direnme” ve “Kanuna aykýrý gösteri ve yürüyüþlere silahsýz katýlma” suçlamasýyla tutuklanmalarý talebiyle mahkemeye sevk etmiþti. Ýstanbul 38. Sulh Ceza Mahkemesi ise 12 þüpheliyi serbest býrakmýþtý. AA

Domuzu vurmak isterken karýsýný öldürdü Mersin’in Mut ilçesinde bahçesindeki domuzlarý vurmak isterken yanlýþlýkla karýsýnýn ölümüne neden olan kiþi gözaltýna alýndý. Ýlçeye baðlý Kumaçukuru köyü Gerit yaylasýnda oturan Selver Y. (54), sebze bahçesinden domuz sesleri gelmesi üzerine eþi Yaþar Y’yi (57) uyandýrdý. Eþi diðer odadaki av tüfeðini almaya giderken Svgelver Y. de bahçeye indi. Tüfeði alarak bahçeye giren Yaþar Y, karanlýkta domuz sanarak eþi Selver Y’nin bulunduðu bölgeye ateþ etti. Selver Y, kurþun isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatýný kaybetti. Ýhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Yaþar Y’yi gözaltýna aldý.

Afyonkarahisar’da silahlý kavga: 2 ölü Afyonkarahisar’ýn Çobanlar ilçesinde meydana gelen silahlý kavgada ayný aileden 2 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Ýlçe merkezinde Hilmi Cihan (55) ile oðullarý Mustafa (33) ve Hüseyin Cihan, aralarýnda husumet bulunduðu iddia edilen C. B. (50) tartýþtý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi üzerine C.B, üzerinde taþýdýðý silahla ateþ ederek Hilmi, Mustafa ve Hüseyin Cihan’ý yaraladý. Yaralýlar, 112 Acil Servis ekiplerince, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldýrýldý. Baba Hilmi Cihan, kaldýrýldýðý Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Olayýn ardýndan kaçan C.B’nin ise yakalanmasý için çalýþma baþlatýldýðý bildirildi.


YENÝ MESAJ. 17 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

4

EKO / FÝNANS

SAYFA

BTP Genel Baþkaný faizle piyasakirken, enflasyonu engelleme Prof. Dr. Haydar Baþ'ýn danvgvgYüksek çekilen para karþýlýðý vergi adý altýnda yanlýþ teþhis konulkaleminden oranlarý arttýrýlmak zorunda ka- duðu için ne enflasyon önlen-

MÝLLÝ EKONOMÝ MODELÝ Yüksek faiz vergi oranlarýný da yükseltir

-66-

lýnarak, bizzat maliyetlerin daha da artmasýna sebep olunmuþtur. Diðer taraftan talebi daraltýcý maliye ve para politikasý ülkemizi resesyon sürecinin içine itmiþtir. IMF tarafýndan bize enflasyonu düþürme adýna tavsiye edilen piyasadan para çekme, bütçedeki harcamalarý kýsma, vergileri arttýrma ve faiz dýþý fazlayý yakalama hedefi aslýnda ülkemize para satan global tefecilerin paralarýný garanti altýna almaktan ve daha çok para satmalarýný saðlamaktan baþka bir þey deðildir. Bugün ülkemizin en önemli sorunu iþsizlik, buna baðlý olarak reel büyüme olmasý gere-

En fazla konut Ýstanbul’da satýldý Türkiye’de bu yýlýn ilk 5 ayýnda 875 bin 215 konut satýlýrken, Hazine 2 milyar 818 milyon 130 bin 687 TL gelir elde etti. Ocak-haziran döneminde sýrasýyla en çok konut satýþý Ýstanbul, Ankara, Ýzmir’de yapýldý. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü’nün açýkladýðý verilere göre, 2011’in Ocak-Mayýs döneminde 823 bin 183 konutun satýldýðý Türkiye’de, 2012’nin ayný döneminde bu sayý 745 bin 86 olarak belirlendi. Satýlan konutlardan 2011’de 1 milyar 499 milyon 468 bin 685, 2012’de de 1 milyar 577 milyon 447 bin 683 TL gelir kaydedildi. Bu yýlýn 5 ayýnda ise 875 bin 215 konut satýldý ve Hazine 2 milyar 818 milyon 130 bin 687

TL kazanç elde etti. Açýklamada Gezi Parký olaylarýnýn satýþlarý etkilemediði ifade edildi. Açýklanan verilere göre, Ýstanbul’da 2013’te Ocak ayýnda 22 bin 787, Haziranda da 23 bin 938 konutun satýþý gerçekleþtirildi. Ýstanbul’da 6 ayda ise toplam 149 bin 15 konut satýldý. Bu yýlýn ocakhaziran döneminde sýrasýyla en çok konut satýþý Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Kocaeli ve Konya’da yapýldý. Ankara’da 82 bin 105, Ýzmir’de 42 bin 838, Antalya’da 34 bin 69, Bursa’da 24 bin 30, Mersin’de 19 bin 440, Kocaeli’nde 17 bin 890 ve Konya’da 15 bin 794 konutun satýþý gerçekleþti. EKONOMÝ SERVÝSÝ

Macaristan IMF’yi kovdu

miþ, ne de genç nüfusa iþ ve aþ imkaný saðlanmýþtýr. Ülke ekonomileri için enflasyonu kontrol altýna almanýn tek hedef olarak ortaya konmasý son derece yanlýþtýr. Hedef ekonomilerin istihdam yaratacak þekilde sürekli büyümesini saðlamaktýr. Bu büyüme esnasýnda piyasadaki para miktarý olmasý gereken oranlarda ve herkesin sahip olacaðý biçimde tutularak ekonominin enflasyona yada deflasyona girmesi engellenmelidir. Deflasyon fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen sürekli düþüþün adýdýr. Enflasyon ile mukayese

edildiðinde ekonomiler için çok daha tehlikeli bir durumu ifade etmektedir. Fiyatlar genel seviyesinde yaþanan düþüþ toplam talebin yetersiz kalmasýndan kaynaklandýðý için, firmalar üretim kapasitelerini kýsma yoluna giderek iþçi çýkartýr. Bu ise daha fazla bir talep daralmasýný beraberinde getirir. Bir taraftan tüketiciler, fiyatlar düþüyor diye var olan taleplerini bile ertelerken; diðer taraftan artan iþsizlik, zaten eksik olan talebi daha da aþaðýya çeker, böylece adeta ekonominin ortasýndaki bir kara delik misali deflasyon süreci her þeyi yutup ekonomileri durma noktasýna getirir. Yarýn: Borç ve yüksek enflasyon ülkeleri esir aldý.

MÝLLÝ EKONOMÝ MODELÝ ÝÇÝN NE DEDÝLER:

Sorunlarýn da çözümlerinin de merkezinde insan var Prof. Dr. Dünyamalý VELÝYEV Azerbaycan Üniversitesi

Ýnsan toplumunun kalkýnma kaynaklarý ve potansiyelini derinden araþtýran, Prof. Dr. Haydar Baþ þöyle vurguluyor: “Milli Ekonomi Modeli bize ait deðerlerin bir açýlýmýndan ibaret olup, olaylara batý gözüyle deðil, Müslüman Türk insanýnýn sahip olduðu ölçüyle çözüm getirir”. Baþka bir deyimle, Prof. Dr. Haydar Baþ; insa-

ülkede temsilcilik bulundurmasýnýn anlamsýzlýðýna” dikkat çekildi. Ayrýca mektupta, 2010’da iktidara gelen Baþbakan Viktor Orban liderliðindeki hükümetin bütçe açýðýný yüzde 3’ün altýna indirerek kamu borçlanmasýný azaltmayý baþardýðýna” dikkat çekildi. Siyasi gözlemciler bu operasyonla Orban’ýn 2014 seçimleri öncesinde IMF baskýsýndan kurtulmak istediðine iþaret ediyorlar. Uzmanlar, Macar ekonomisinin geçen yýl yüzde 1.7 küçüldüðüne dikkat çekiyorlar. EKONOMÝ SERVÝSÝ

Ýngiltere’yi enflasyon korkusu sardý Ýngiltere’de haziran ayýnda tüketici fiyat endeksindeki yýllýk artýþ yüzde 2,9 oldu. Ülkenin Ulusal Ýstatistik Kurumu’ndan (ONS) yapýlan açýklamada, mayýs ayýndaki enflasyon oranýnýn yüzde 2,7 olduðu anýmsatýldý. Açýklamada, haziran ayýndaki artýþýn beklenen yüzde 3’lük orandan daha düþük gelmesine karþýn, son 14 ayýn en yüksek enflasyon

oraný olduðu kaydedildi. Yapýlan açýklamada, petrol fiyatlarý ve giyecek fiyatlarýndaki artýþýn Haziran ayýndaki yükselmeye neden olduðuna iþaret edilerek, haziran ayýndaki perakende satýþ endeksinin de artarak yüzde 3,3 olarak belirlendiði ifade edildi. Bu oran mayýs ayýnda yüzde 3,1’di. Ýngiltere’de tüketici fiyat endeksi Kasým 2009’dan bu yana yüzde 2’nin üzerinde seyrediyor. AA

O, insana sadece maddi varlýk gibi deðil, ayný zamanda yüksek manevi varlýk gibi bakýyor, toplumda bulunan þu anki bozuk durum ve onun öncelikle düzeltilmesinde bizzat insanýn kendisini sorumlu tutuyor. O, kesinlikle kaydediyor: “Her þeyden önce kaynaklarýn verimli kullanýlmasý ve herkesin kullanýmýna sunulmasý için bu kaynaklarý kullanacak insanýn onu bütün insanlýðýn hizmetine sunacak bir sorumluluk ve hesap verme duygusuna sahip olmasý gerekir”.

ÖZEL SEKTÖRDE iflaslar hýzlanabilir Özel sektörün yurt dýþýndan saðladýðý uzun vadeli kredi borcu 2013 mayýs ayý sonunda bir önceki yýl sonuna göre 3.5 milyar dolar artarak 142.8 milyar dolar oldu. Döviz kurlarýnýn daha da yükselmesi durumunda özel sektörde iflaslarýn artabileceði konuþuluyor Merkez Bankasý 2013 yýlý Mayýs ayýna ait özel sektörün yurt dýþýndan saðladýðý kredi borcuna ait geliþmeleri yayýmlandý. Mayýs sonu itibariyle özel sektörün yurt dýþýndan saðladýðý uzun vadeli kredi borcu, 2012 yýl sonuna göre 3.5 milyar dolar artarak 142.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleþti.

Borcun önemli bölümü bankalara ait Borçluya göre daðýlým incelendiðinde, bir önceki yýl sonuna göre bankalarýn kredi biçimindeki borçlanmalarýnýn 444 milyon dolar, tahvil ihracý biçimindeki borçlanmalarýnýn 3.3 milyar dolar arttýðý gözlendi. Bankacýlýk dýþý finansal kuruluþlarýn kredi biçimindeki borçlan-

malarý 403 milyon dolar azaldý ve bu kuruluþlar 1.5 milyar dolar tutarýnda ise tahvil ihracý gerçekleþtirdi. Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluþlarýn kredi biçimindeki borçlanmalarý 2,4 milyar dolar azalýrken, tahvil stoku ise 990 milyon dolar artýþla 2.4 milyar dolara ulaþtý. Döviz kompozisyonuna bakýldýðýnda, özel sektörün yurt dýþýndan saðladýðý 142.8 milyar dolar tutarýndaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58.5’i ABD Dolarý, yüzde 34.4’ü Euro ve yüzde 7.2’si ise diðer döviz cinslerinden oluþtu.

Kurlarýn yükselmesi olumsuz etkileyecek Özel sektörün dýþ borcunun

sürekli artmasý, ekonomi üzerindeki en büyük risklerden birini oluþturuyor. Çünkü bankalar TL mevduatý TL, döviz mevduatý ise genelde döviz olarak kullandýrýyor. Ekonomi çevrelerinde bankalardan ya da yurtdýþýndan döviz kredisi

Benzin ve motorin tüketimi arttý Finans dünyasý, Macaristan Merkez Bankasý Baþkaný György Matolcsy’nin Uluslararasý Para Fonu’na (IMF) yazdýðý mektubu konuþuyor. Mektupta, IMF’nin Macaristan’daki bürosunu kapatmasý istendi. Macaristan Merkez Bankasý Baþkaný György Matolcsy, IMF Baþkaný Christine Lagarde’a hitaben yazdýðý mektupta, kurumu, Budapeþte ofisini kapatmaya çaðýrdý. Mektupta, “Macaristan’ýn 2014’teki seçimler öncesinde IMF’ye olan kredi borcunu ödeme tarihinden önce vermeyi planladýðýna, bu nedenle IMF’nin

nýn tabiatý icabý, dünya insanlýðýnýn daha adaletli ve daha yüksek refah düzeyine ve huzura kavuþmasý için; Milli Ýktisadi Model projesini sahip olduðumuz yüksek manevi deðerler ile yoðurup yapmýþtýr.

Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumunun (EPDK) ‘Mayýs 2013 Petrol Piyasasý Sektör Raporu’na göre, bu yýl Mayýs ayýnda rafinerici lisansý sahiplerinin toplam benzin ve motorin üretimi 1 milyon 160 bin 150 ton olurken, toplam petrol ürünleri üretimi 2 milyon 9 bin 468 ton olarak gerçekleþti. Rafinerici lisansý sahiplerinin toplam üretimi, 2012 yýlý ocak-mayýs dönemine göre bu yýlýn ayný döneminde yaklaþýk yüzde 1,6 azalarak 8 milyon 189

bin 769 ton oldu. Ham petrol ithalatý, mayýsta nisana göre yüzde 19 artarak 1 milyon 985 bin 549 tona yükseldi. Motorin ithalatý ise nisan ayýna göre yüzde 13,4 artarak 894 bin 800 tona ulaþtý. 2013 yýlý ocakmayýs aylarýnda ham petrol ithalatý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yaklaþýk yüzde 1 artarak 7 milyon 320 bin 4 ton, motorin ithalatý da yüzde 12 artýþla 3 milyon 632 bin 308 ton oldu.

alan þirketlerin kurlarýn yükselmesiyle birlikte zor durumda kalacaðý ve bunun da yoðun iflaslara yol açacaðý konuþuluyor. Bu durumda ise çok sayýda çalýþan iþini kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya kalacak. EKONOMÝ SERVÝSÝ

THY ödüle doymuyor Türk Hava Yollarý (THY), Ýngiltere’nin baþkenti Londra’da düzenlenen “The Airline Strategy Awards 2013 - Havayolu Strateji Ödülleri” töreninde, pazarlama kategorisinde verilen ödülün sahibi oldu. THY Basýn Müþavirliði’nden yapýlan açýklamaya göre, geçtiðimiz yýllarda, Etihad Airways, Lufthansa, Jetblue Airways, Air New Zealand ile Virgin Australia gibi önemli havayolu þirketlerinin layýk görüldüðü bu yýlki pazarlama kategorisi ödülü THY’e verildi. THY’nin ödülü, 14 Temmuz’da Honourable Society of Lincoln’s Inn’de düzenlenen törende, Tampa International Airport Genel Müdürü Joe Lopano tarafýndan, THY Genel Müdürü Temel Kotil’e takdim edildi. Kotil ödülle ilgili yaptýðý açýklamada, bir havayolu þirketinin filo büyüklüðünü, frekans ile uçuþ saðlanýlan destinasyon sayýsýný hýzla geliþtirme hýrsýnýn, bu planý destekleyen bir marka olmadan anlamsýz olacaðýna dikkati çekti. HABER MERKEZÝ

EKONOMÝ SERVÝSÝ

Köftecinin marka savaþý Tarihi Sultanahmet Köftecisi’nin, 100’ü aþkýn taklitçisi hakkýnda yasal iþlem baþlattýðý bildirildi. Tarihi Sultanahmet Köftecisi’nin üçüncü nesil sahibi Mehmet Tezçakýn yaptýðý yazýlý açýklamada, “semt adýndan esinlendim” diyerek “Sultanahmet Köftecisi” adýný kullananlarýn tüketiciyi aldattýklarýný belirterek, mazisi 3-5 yýl öncesine dayanan firmalarýn gerçek Sultanahmet köftesinin ününe leke sürmesine izin vermeyeceklerini bil-

dirdi. Mehmet Seracettin Efendi’nin hiçbir baharat kullanmadan et, tuz, soðan ve ekmeðin mütevazý birleþimiyle 1920 yýlýnda keþfettiði lezzeti, 4 neslin birikimiyle bugüne kadar taþýdýklarýný anlatan Tezçakýn, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: “Sultanahmet Köftecisi tabelasý asan taklitçi firmalarýn ayný lezzeti yakalamasý mümkün deðil. Tarihi Sultanahmet Köftecisi sanarak, bu taklitçi restoranlara giden birçok tüketici maðdur oluyor.


YENÝ MESAJ 17 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

DÜNYA Akýn AYDIN

Eyüp Sultan KURÞUN KALEM Cumartesi günü ailecek, Ýstanbul’un manevi sahibi Eyüp Sultan hazretlerinin manevi huzuruna gittik. O, Eyüp Sultan ki; Peygamber Efendimizin (sav) dayýsýnýn oðlu, Medine’ye hicretinde 6 ay kadar ev sahipliði yapmýþ. Gadr-i Hum hutbesinde bizzat, Peygamber Efendimizden, Hz. Ali’nin hilafet ve velayetinin ilanýna þahit olmuþ. Bu gerçeði Beni Sakife’de dile getiren 14 büyük sahabe arasýnda yer almýþ ve “Hilafet Hz. Ali’nin hakkýdýr” diyerek, Hz. Ebu Bekir’e biat etmemiþ. Her daim Hz. Ali’nin yanýnda olmuþ ve Ýstanbul’umuzda þahadete eriþmiþ yüce bir insandýr. Allah þefaatine nail eylesin. Pek, kalabalýk olmaz, diye sabah saatlerinde gittik ama yine insanýmýz bu ilk Ali (k.v) sevenlerinden (yani ilk Alevilerden veya ilk Þialardan) olan bu büyük insanýn huzuruna koþmuþtu. Kimi baþörtülü, kimi yarým örtülü, kimi örtüsüz, kimi sakallý, kimi sakalsýz, kimi çarþaflý, kimi çarþafsýz… Hülasa siyasilerin kýlýk kýyafete göre ayrýþtýrdýðý insanýmýz, bu büyük sahabenin etrafýnda bir araya gelmiþti. Anlayabilenler için bu büyük bir nimettir… Ýki kýzýmla (6 ve 2 yaþýnda) camiye girdim. Çocuklar hemen koþuþturarak camiyi keþfe baþladýlar. Namazdan sonra bende etrafa iyice baktým. Dýþarýdaki manevi havayý cami içerisinde hissedemedim. Ha!

aakin.aydin@hotmail.com

Bu benden de kaynaklanýyor olabilir… Bir kýsým insanlar cami penceresi içerisinde, rastgele yatýyor. Yine bir kýsým insanlar cami içerisinde uyuyor. Bir diðerleri ise ayaklarýný rastgele uzatmýþ, donuk gözlerle etrafa bakýyor. Hutbe yanýnda ise iki bayan… Yazýlar yazýyor, fotoðraflar çekiyorlar. Tam o sýrada birisi cami ortasýna doðru geldi. Bende oradayým. Kimse farklý algýlamasýn! Kimsenin giymesi, yemesi, içmesi beni pek ilgilendirmiyor. Ama her yerin bir adabý ve ölçüsü vardýr. Bu bayanýn üzerinde içine nasýl girdiðini merak ettiðim darlýkta þeffaf bir pantolon, üstünde ise gömlek. Ama moda mý ne! Bilmiyorum, göbek dýþarýda… Pardon! Çalýþmalarýnýzdan yetkililerin bilgisi var mý? Diye sordum. “Biz zaten yetkiliyiz” diye cevap verip ciddiye bile almadý. Türbe giriþinde her daim para (yine pardon) yardým toplayan kulübeler var. Birisi Zaman gazetesi okuyor. Yeni Mesaj gazetesinden Akýn Aydýn. Yetkili birisiyle görüþebilir miyim? Buyurun! Biz yardýmcý olalým. Durumu anlattým. Fesubhanallah! Nasýl olur, diye hayret ettiler ama

kendilerinin yetkili olmadýðýný söyleyip, güvenliði çaðýrdýlar. Takip ettim. Aradan biraz zaman geçti. Güvenlik görevlisine durumu sordum. “Biz karýþamayýz. Bayan güvenliklere haber verdik” Ne yapayým! Eyüp sultan hazretlerinden af dileyip, huzurdan ayrýldýk… *** Elçi havalandý Þerafettin Elçi, devletimizin bütünlüðüne kasteden, askerimize karþý savaþan, milletimizi katleden PKK’lýlarý “þehit” ilan etmiþti. Artý geçmiþten beri Türkiye cumhuriyetine ve birlik harcýmýz “Türk” kavramýna düþmanlýðý ortada… Erdoðan’da, þehitlerimize “kelle”, bebek katiline “sayýn” dediði için, þehit aileleri tarafýndan mahkemeye verilmiþ ve sembolik olarak 3 kuruþ tazminata mahkûm edilmiþti. Diyarbakýr'ýn, Lice Ýlçesinde PKK þehitliði (!) açýldý. Þýrnak havaalanýna ise “Þerafettin Elçi” adýnýn verileceðini Erdoðan açýkladý. Diðer taraftan hükümetin çekildiler, çekildiler, çekildiler diye milletimizi inandýrmaya çalýþtýðý PKK’lýlar, her türlü eylemlerini yapýyorlar. Son haberlere göre B. Arýnç’ýn akrabalarýný kaçýrmýþlar. 15 milyon fidye istiyormuþlar… Ýlginç olan ise çekildi deniler teröristlerin silahlarýyla birlikte terörist cenazelerine katýlmasý. Savunma Bakanýmýz diyor ki; “Milletimiz sabýrlý olsun, hukuku ihlal edenler er ya da geç adalete teslim edilir…” Sayýn Bakan! Bunlar PKK’lý. Habur’da adalet serbest býrakmýþtý. Ýmralý tatil adasýna dönmüþ vaziyette. Adalete göre þimdi kemikleri bile çürümüþ olmasý gereken bebek ka-

SAYFA

tili evlenmek istiyor. Milletimiz kime ve niçin sabýrlý olsun? Sonra yürürlükte olan kanunlarýmýza göre teröristle iþbirliði ve anlaþma içerisine girmek hukuku ihlal midir, deðil midir? *** Gazsýz çeþmede Saadet Saadet Partisinin afiþleri dikkatinizi çekti mi? “Ramazan eðlence ayý deðil. Ýbadet ayýdýr” diye. Ýþte bu ibadet ayýnda Saadet Partisi, Erdoðan’ýn sahiplendiði ve kalabalýklarýný (!) göstermek için kullandýðý Kazlýçeþme’de miting yaptý. Mitingin amacý Mýsýr’daki darbeyi eleþtirmek ve halkýn iradesine dem vurmaktý. Ama Sayýn Kamalak’ýn konuþmasýna bakýnca, bu miting AKP’ye ram olma mitingi mi, diye sormak durumunda kaldým. Sayýn Kamalak diyor ki; “Emin olun, Mýsýr halkýnýn gözü bugün burada, bu meydandadýr… Seyyid Kutub'larýn, Hasan El Benna'larýn, Necmettin Erbakan’ýn manevi ruhaniyeti bugün burada, bu meydandadýr. ... Ýyi ki Türkiye var, iyi ki Ýstanbul var, iyi ki hakký-adaleti üstün tutanlar var ve Saadet Partisi var' diye heyecanlanýyor, gözyaþý döküyorlar. Bugün elbette darbecilerin gözü kulaðý da bu meydandadýr…” Sayýn Kamalak! Irak’takilerin, Afganistan’dakilerin, Libya’dakilerin, Suriye’dekilerin, Mymarda’kilerin, Doðu Türkistan’dakilerin, Tunus’takilerin, Katar’dakilerin, Suud’dakilerin, B.A Emirliklerindekilerinin vs. emperyalist haçlý ve Siyonist güçlerce katledilmesi ve gerekse yine haçlý-Siyon ittifaklarýnýn devþirdiði münafýklar tarafýndan çýkarýlan mezhep ayrýmcýlýðý ile katledilen yüz binlerce Müslüman’ýn ruhaniyetini ne zaman hissetmeye baþlayacaksýnýz?

RUSYA ÝKÝ ÇOCUK ÝÇÝN UÇAK GÖNDERDÝ olan çocuklarýn tedavi için Moskova’daki hastanelere yatýrýlacaklarýný kaydetti. Haberde þöyle denildi: “Türkiye’den tahliye edilecek olanlarýn arasýnda Antalya’da annesi ile beraber tatilini geçiren Sibiryalý 14 yaþýndaki kýz çocuðu bulunuyor. Onlar 24 Haziran’da scooter (mobilet) kiraladýlar. Anne direksiyon hâkimiyetini kaybederek beton dayanaðýna çarparken, kýz çocuðu omurgalarýn kýrýlmasý, baþ ve gözünün yaralanmasý nedeniyle tedavi için hastaneye kaldýrýldý.”(ANKA)

Rusya Acil Durumlar Bakanlýðý, biri trafik kazasýnda yaralanan, diðeri ise aðýr hasta olan iki Rus çocuðu için Türkiye’ye uçak gönderdiðini açýkladý. Rusya Acil Durumlar Bakanlýðý’nýn, biri trafik kazasýnda yaralanan, diðeri ise aðýr hasta olan iki Rus çocuðu için Türkiye’ye uçak gönderdiði bildirildi. Rusya’nýn Sesi, Rusya Acil Durumlar Bakanlýðý Sözcüsü Ýrina Rossius’un iki çocuk için Türkiye’ye uçak gönderdiðini bildirdiðine dikkat çektiði haberinde Türkiye’den getirilecek

KKTC’de büyük çevre felaketi Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, dün saat 02.30 sýralarýnda Kalecik’teki AKSA Elektrik Santrali’ne gemiden petrol boþaltýmý sýrasýnda borudaki basýnçtan kaynaklandýðý tahmin edilen sýzýntý yaþandýðýný açýkladý. Harmancý, gemiden denize yaklaþýk 10 dakika boyunca petrol aktýðýný belirterek, kesin olmayan ilk bulgulara göre 50-100 ton civarýnda bir sýzýntýnýn olduðunu kaydetti. Devletin ve enerji þirketinin önlem ve kurtarma planý bulunmadýðýný söyleyen Harmancý, “Bu kaza bunu daha iyi görmemizi saðladý. Petrol Dolum Tesisi’nde ýsrarcý olanlar, ‘hatta 10 katý kadar daha büyük tesisler yapacaðýz’ diyenler umarým yaþanan kazanýn sonuçlarýný yerinde izlerler” dedi. Harmancý, bu kazanýn, hükümetin petrol dolum tesisini iptal etme kararýnýn doðru olduðunu gösterdiðini söyledi. Harmancý, AKSA Þirketi’ne ulaþmadýklarýný, þirketin Mersin’deki özel bir þirketten yardým istediðini kaydetti. Devletin imkânlarýnýn çok kýsýtlý olduðunu belirten Harmancý, Türkiye'den yardým talebinde bulundu. Denize akan petrolün sahile vurmaya baþladýðýný belirten Harmancý, “Bafra’ya kadar gitmemesini temenni ediyoruz” diye konuþtu. Çevre Dairesi’nden iki görevlinin bölgede olduðunu, yerinde inceleme yaptýðýný söyleyen Harmancý, dairenin ceza yazma yetkisi bulunduðunu belirtti. Bölgede inceleme yapmaya gideceðini söyleyen Harmancý, yasal olarak yapýlabileceklerin yapýlacaðýný vurguladý. ÝHA

5

Orhan DEDE

Hükümet þeytanla bile müttefik olur! DÜÞÜNCE ÇEMBERÝ

orhandede@yenimesaj.com.tr

Suriye’de Arap Baharý sürecinde baþlayan kaos dýþ destekli bir þekilde zoraki sürdürülüyor. Çoðu Suriyeli olmayan isyancýlarýn ellerinde tuttuklarý stratejik bölgeleri tek tek kaybediyor olmalarý, Suriye’de kontrolün meþru yönetimin eline geçtiðini gösteriyor. Beþar Esad’a bir hafta ömür biçenler büyük bir yanýlgý yaþadýlar ama bu bile onlarýn aklýný baþýna getirmeye yetmedi. Suriye’deki gerçeði kabul etmek istemiyorlar. Çünkü Suriye’deki gerçeði kabul etmek demek, bundan sonra taþeron olacaklarý Batýya ait þer projelerde boy göstermelerinin izahýný vatandaþlara yapmalarýný imkânsýz kýlacak. Kraldan daha fazla kralcýlar… Bundan dolayýdýr ki, Arap Baharý’nýn sahibi ABD bile mevcut konjonktürü kabul etmiþken, bizdekiler bunu kabul etmeye yanaþmýyorlar ve isyancýlara saðladýklarý körü körüne destekleri ýsrarla sürdürüyorlar. Dün Pakistan Talibaný’ndan bir açýklama geldi. Pakistan Talibaný, Suriye'de devlet güçlerine karþý isyancýlarýn safýnda savaþtýðýný duyurdu. Açýklamaya göre Suriye'de kamplar kurulmuþ ve yüzlerce savaþçý gönderilmiþ. Benim merak ettiðim þey bu Pakistanlý militanlar Suriye’ye hangi ülke üzerinden geçti? Son günlerde dýþ kaynaklý medya kuruluþlarýnda çok sayýda militanýn Türkiye üzerinden isyancýlarýn safýnda savaþmak için Suriye’ye geçtiði iddialarý duyuluyordu. Bu iddialar doðruysa Taliban militanlarýnýn Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmiþ olmalarý muhtemel. Birkaç hafta önce Ýsrail istihbarat örgütü Mossad ve ABD gizli servisi CIA’nýn Afrika’daki Ýslam ülkeleri baþta olmak üzere birçok Ýslam ülkesinde Suriye’de savaþacak militan aradýklarý haberleri gelmiþti. Sakýn Türkiye bu konuda da Mossad ve CIA’ya taþeronluk yapýyor olmasýn? Türk siyasiler yapmadýklarýný iddia etseler bile kendilerine inanacak kimse bulabileceklerini hiç sanmýyorum. Suriye’de halk devlete karþý savaþmaya yanaþmayýnca, savaþanlarýn da çoðu piþman olup devlete teslim olunca Suriye’deki kaosu körükleyen devletlere baþka ülkelerden paralý militan devþirmekten baþka bir yol kalmadý anlaþýlan. Ne yazýk ki Suriye’de kardeþkaný akýtmak için militan devþiren ABD ve Ýsrail gibi ülkelerle Türkiye de ortak. Hep birlikte kandýrdýklarý militanlarý Türkiye üzerinden Suriye’ye sokuyorlar. Ama gelin görün ki, taþýma suyla deðirmen dönmez. Bu taþýmalý terörizm, Suriye ordu güçlerinin yaptýðý etkili operasyonlarla bu yabancý militanlara her gün en az 200-300 kayýp verdirmesiyle tükenmeye yüz tutmuþ durumda. Nereye kadar militan taþýnacak göreceðiz. Bunlara ortak olan Türkiye, Ýsrail uçaklarýnýn Türkiye’de bir üsten havalanarak Suriye’nin Lazkiye kentinde bir hedefi vurduklarý iddialarýný yalanladý. Dýþiþleri bunu yalanlasa da herkes biliyor ki Türkiye Esad’ý alaþaðý etmek için þeytanla bile iþbirliði yapabilir. Zaten þu ana kadar Arap Baharý’nda Türkiye’nin iþbirliði yaptýðý ülkelerin þeytandan aþaðý kalýr yanlarý pek yok. Artýk Türkiye baþkalarýnýn planlarýnda taþeron olmayý ve bu kirli oyunlarý terk etmeli, geçmiþine, Türk medeniyetine yaraþýr tutumu içeride ve dýþarýna bir politika olarak belirlemeli.

Mýsýr sokaklarýnda kardeþ kavgasý Mýsýr’da, hedeflenen kardeþ kavgasý malesef baþladý. Askeri darbenin ardýndan ihvan ve baltacýlardan oluþan iki karþýt grup ilk kez karþý karþýya gelerek çatýþtý Mýsýr’da, askeri darbenin ardýndan iki karþýt grup ilk kez karþý karþýya gelerek çatýþtý. Darbeyi destekleyen Baltacýlar, Ramses Köprüsü’ne yürüyen Ýhvan taraftarlarýna balta, taþ, sopa, þiþe ve silahlarla saldýrdý. Ýki grup gece boyunca çatýþtý. Günlerdir sükunetin hakim olduðu Mýsýr ve Kahire sokaklarýnda sert bir çatýþma yaþandý. Mýsýr’da, Müslüman Kardeþlerin gösteri çaðrýsý üzerine Ýhvan taraftarlarý meydanlara aktý. Yapýlan iftarýn ardýndan bir grup Ýhvan taraftarý Cumhurbaþkanlýðý Sarayý olarak kullanýlan El Ýttihadiye’ye yürürken bir grup ise Ramses Köprüsü’ne yürüdü. Ramses Köprüsü’nde polisin karþýladýðý Ýhvan taraftarý burada sert bir müdahaleye maruz kaldý. Olayýn Rabiatul Adeviyye Meydaný’ndan duyulmasý üzerine binlerce Ýhvan taraftarý Ram-

Mýsýrlý Ýhvanlar Ýstanbul’da toplanmýþ

Erdoðan’a Halep’ten þok haber ses’e doðru yürüyüþe geçti. Ancak, Ramses’e yaklaþýk bir kilometre kala Ýhvan taraftarlarýna, ilk defa 2011’de Mübarek’e karþý baþlatýlan halk isyanýnda adlarýndan söz ettiren Baltacýlar çetesi saldýrdý. Ordunun yaptýðý darbenin ardýndan bir kez daha ortaya çýkan ve Ordu ile polisin maþasý gibi çalýþan Baltacýlar, Ýhvan taraftarlarýna balta, taþ, sopa, þiþe, ha-

Müslüman Kardeþlerin Ýstanbul’da “gizli” toplantýlar yaptýklarý iddia ediliyor. Mýsýr’da yayýnlanan El-Vatan gazetesi, “güvenilir kaynaklar”a dayandýrdýðý haberinde ‘Müslüman Kardeþler’in küresel yapýlanmasýnýn Ýstanbul’da “bir dizi gizli toplantýyý” gerçekleþtirdiðini öne sürdü. Gazete, Ýstan-

vai fiþek ve silahlarla saldýrdý. Saldýrý sonrasýnda Ýhvan taraftarý Baltacýlarla taþlarla karþýlýk verince ortalýk savaþ alanýna döndü. Gece boyunca devam eden çatýþmalar sonrasýnda yüzlerce Ýhvan taraftarý yaralanýrken ilk belirlemelere göre 3 kiþi hayatýný kaybetti. Yaralýlar, Adeviyye ve çevredeki hastanelere taþýnarak tedavi altýna alýndý. ÝHA bul’daki toplantýlarda Müslüman Kardeþler’in, Mýsýr’daki geliþmelere karþý nasýl tepki vereceklerini ele aldýklarý belirtirken Türkiye’deki siyasi bir kaynaðýn da toplantýnýn ilkinin Pazar günü Ýstanbul’da Atatürk Havaalanýna yakýn bir otelde gerçekleþtiðini söylediðine dikkat çekti. ANKA

Halep Üniversitesi Konseyi, 2009 yýlýnda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a verdiði Uluslararasý Ýliþkilerde Fahri Doktora unvanýný, Suriye halkýna karþý kurulan komploya karýþmasý ve Türkiye’de meþru haklarýný barýþçýl yollarla talep eden göstericilere karþý keyfi uygulamalarý nedeniyle, geri çekti. Halep Üniversitesi Rektörü Dr. Hýdýr el-Avrfli Üniversite Konsey toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, ülkede bulunan üniversite ve akademi ortamlarýnýn yaný sýra Halep Üniversitesine ülke içindeki ve dýþýndaki Suriyelilerden gelen talepler göz önünde bulundurularak Fahri Doktora Diplomasýnýn Erdoðan’dan geri çekildiðini ifade etti. Fahri Doktora ünvanýnýn, geri çekilmesinin Türkiye halkýyla güçlü bir dayanýþma mesajý içerdiðine iþaret eden Rektör, Halep Üniversitesinin Türkiye üniversiteleriyle kurulan bilgi ve kültür köprülerini güçlendirmeye devam edeceðini belirtti. Fahri Doktora unvanýný hak edenin Türkiye halký olduðunu vurgulayan Rektör, Türkiye halkýnýn yaþanan bütün olaylara raðmen iki komþu halk arasýndaki kardeþlik, sevgi ve dostluk iliþkilerini güçlendirme çabasýnda olduðunun altýný çizdi. DIÞ HABERLER SERVÝSÝ


YENÝ MESAJ 17 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

6

GÜNCEL

SAYFA

Prof. Dr. Haydar BAÞ

Orucun kazandýrdýklarý @HBhaydarbas

Ramazan ayýnda oruç tutmak farz olan ibadetlerimizdendir. Allah'ýn rýzasý umularak tutulan oruç, açlýk ile mücadele ve açlýða karþý sabýrdýr. Resulü Ekrem (sav), "Açlýk ve susuzlukla nefsinizle mücahede ediniz, mükâfat oradadýr" buyurmuþtur. Aç kalmakla mideye bir eziyet olmaz, açlýkta pek çok yararlar gizlidir. Ýmam Gazali'nin Ýhya eserinde aç kalmanýn faydalarý þu

editor@yenimesaj.com.tr

þekilde izah edilmektedir: "Birinci fayda, fazla kanýn hücum etmemesinden hâsýl olan kalbin cilasý, basiretin açýlmasý gibi haller zuhur eder. Hz. Peygamber (sav), ‘Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihya edin, açlýk ile temizleyiniz ki yumuþasýn ve parlasýn’ buyurmuþtur. Ýkinci fayda kalbin yumuþamasýdýr. Allah'ý anmaktan zevk almak ve bu hale devam etmek de bu kalp yumuþaklýðý ile

olabilir. Üçüncü fayda, insanýn nefsini en çok kýran ve zillete düþüren þey açlýktýr. Ýnsan acýktýðýnda Rabbine teveccüh eder, O'nun karþýsýnda acizliðini ve zilletini anlar. Resulullah'a dünya hazineleri arz edildiði zaman, ‘Hayýr, ben dünya servetini istemem. Bir gün aç ve bir gün tok olarak yaþarým. Acýktýðým zaman sabreder ve Allah'a sýðýnýrým. Doyduðum zaman da Allah'ýn verdiði nimete þükrederim’ buyurmuþtur. Dördüncüsü, aç ve muhtaçlarý unutmamaktýr. Karný tok olan açýn çektiði ýstýrabý bilmez. Beþincisi, bütün isyanlarýn müsebbibi olan þehveti ve kötülüðü emreden nefis hâkimiyetini kýrmaktýr. Altýncýsý, uykuyu azaltmak-

týr. Çok uyku ömrü azaltýr ve gece ibadetinin faziletini ortadan kaldýrýr. Yedincisi, ibadete devamý kolaylaþtýrýr. Sekizincisi, vücut saðlýðýna ve hastalýðýn tedavisine yardýmcý olur. Resulullah (sav), ‘Çok yemek hastalýðýn anasý, diyet ise tedavinin esasýdýr. Her cisme alýþkýn olduðu þeyi verin’ buyurmuþtur.” Bu kadar hikmetleri barýndýran oruçtaki açlýk, en önemlisi cennete girmeye vesiledir. Hz. Peygamber (sav), "Açlýk ile cennetin kapýsýný çalmaya devam ediniz" buyurmuþtur. Ramazan cennete vesiledir, tuttuðumuz oruçlar cennete girmemize vesiledir. Ne mutlu bu vesileye sarýlanlara…

Doðu'daki otogarlar harabe durumda Doðu Anadolu Bölgesi'nde her gün on binlerce yolcunun kullandýðý otogarlarýn virane durumda olmasý dikkat çekiyor. Ne merkezi hükümet, ne de il belediye baþkanlarý otogarlarla ilgilenmiyor RECEP BAHAR DOÐU ANADOLU Türkiye'nin en büyük bölgesi Doðu Anadolu'nun makûs talihi her yönüyle kendini hissettiriyor. Bölge ekonomisinin aðýrlýklý olarak hayvancýlýða ve bir miktar da tarýma dayalý olmasý, az geliþmiþliði gözler önüne seriyor. Hakkâri'den Ardahan'a yetiþtirdiðinden, ektiðinden, biçtiðinden insanýmýzýn para kazanamamasý, illerin ve ilçelerin görüntüsüne de yansýyor. Kars'ýn Digor Ýlçesi'nde olduðu gibi çok sayýda ilçenin içi yaz mevsiminde bile adeta çamur deryasý... Ýnsan çýplak gözleriyle görünce, bir ilçe nasýl bu kadar da "hizmet mahrumu ve maðduru" olabilir diye sormadan geçemiyor. Digor öyle de Kars'ýn Susuz Ýlçesi, Iðdýr'ýn Tuzluca Ýlçesi, hatta Aðrý'nýn Doðubayazýt Ýlçesi farklý mý? Ýnsanlarýn yaþadýklarý toprak damlý evler, sývasýz apartmanlar, hayvancýlýðýn ve tarýmýn milyonlara para kazandýrmadýðýnýn en büyük göstergesi.

Kentlerin aynasý kýrýk dökük Doðu Anadolu'daki otogarlara medeniyet ulaþmamýþ... Karayolu taþýmacýlýðýnýn yaygýn olduðu ülkemizde otogarlar, kentlerin aynasýdýr. Ancak bazen bu böyle ol-

Üniversite tercihleri için yarýn son gün Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) sonuçlarýna göre, üniversite tercihlerini bildirme süresi 18 Temmuz Perþembe (yarýn) günü sona erecek. Üniversite adaylarý tercihlerini yaparken ÖSYM'nin internet sitesinden ulaþabilecekleri 2013 ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu'ndan yararlanabilecek. Adaylarýn tercih iþlemlerine baþlamadan önce bu kýlavuzu dikkatli bir þekilde okumalarý gerekiyor. Tercih iþlemleri baþvuru merkezlerinden veya TC kimlik numarasý ve internet þifresiyle ÖSYM'nin''http://www.osym.gov.t r'' adresinden bireysel yapýlabilecek. ÖSYM, adaylara tercihlerini yaparken kaydolmayý en çok istedikleri programý en üst tercihine, daha sonra istedikleri programý ikinci tercihine yazmalarý ve bütün tercihlerini bu þekilde sýralamalarýný öneriyor. Duruma göre yapabilecekleri 30 tercihin baþtan birkaç tanesini "Puaným yeterli olmayabilir" endiþesine kapýlmadan, sadece ilgilerini göz önüne alarak belirlemeleri gerekiyor. Adaylarýn kazansalar bile kaydolmayý istemedikleri bir programa tercih listelerinde yer vermemesi önemle vurgulanýyor. Ancak ne olursa olsun bir yükseköðretim programýna kaydolmak isteyenlerin sonlardaki birkaç tercih sýrasýna, girebileceðini tahmin ettiði programlarý yazmalarý tavsiye ediliyor. HABER MERKEZÝ

Devlet otogar inþa edemez mi?

Ardahan Otogarý'nda su alacak büfe bile bulunmuyor muyor. Mesela Erzurum tarihi eserlerle dolu güzel bir þehir ama otogarý berbat durumdaydý. Yolcular içeride gidip dinlenmek yerine peronlarda otobüslerini beklemeye tercih ediyordu. Erzurum'da þehrin epey dýþýnda inþa edilen yeni otogar ise 12 Temmuz'da hizmete girdi. Aðrý Otogarý'na otogar diyebilmek için bin bir þahide ihtiyaç var! Yazýhaneler gerçekten de ilkel þartlarda hizmet veriyor. Görevlilerin nasýl bu þartlarda çalýþýyor, anlamak mümkün deðil. Þehrin dýþýnda yer alan Kars Otogarý ise tam bir heyula! Otogardan içeri giren yolcuya tanýk olmadým, herkes otlarýn epey yükseldiði kýrýk dökük peronlarda otobüslerini beklemeyi tercih ediyor. Ardahan Otogarý da Aðrý Otogarý gibi... Ardahan'da Valilik kendisine devasa bir bina yapmýþ

ama sýra otogara gelince ortada hizmet namýna bir atýlým yok. Ardahan Belediye Baþkanlýðý da otogara el atmayýnca, otobüs firmalarý ovanýn ortasýnda bir baþlarýna kalmýþlar. Bir firma görevlisi otogarýn yanýndaki inþaat molozlarýna bana göstererek, "Bu ne rezalet. Bunlarý da çek ve yaz" demekten geri kalmýyor. Ardahan Otogarý'nda susadýnýzsa, su alacak bir yer de bulunmuyor, mecburen firmalarýn ikramýndan istifade ediyorsunuz.

Van'da hâlâ konteynýr otogar Biraz daha güneye inersek Van'daki ikiz depremin üzerinden yaklaþýk 20 ay geçti. Depremden yaklaþýk 4 ay sonra Van Otogarý ile ilk kez karþýlaþmýþtýk. Otobüs firmalarý konteynýrlarda hizmet veri-

Ardahan'dan Kars'a, Iðdýr'dan Erzurum'a, Van'dan Adýyaman'a Doðu'daki otogarlar ilkel durumda. Oysa bölgede havaalanlarý yenileniyor. Kars, Ardahan ve Aðrý havaalanlarýnýn geç de olsa yeni terminal binalarý inþaat halinde. Aðrý ve Adýyaman havaalanlarýnýn halen kullanýlmakta olan eski terminal binalarý kulübe gibi. Özellikle Kars Havalimaný'nýn yeni terminalinin mimarisi dikkat çekiyor. Havaalanlarýna el atan devlet, otogarlara el veremez mi? yordu. Van'da devlet çok sayýda kalýcý konut yaptý ancak otogarýn makûs talihi deðiþmedi. Firmalar yine konteynýrlarda hizmet vermeye devam ediyor. Kesinlikle Türkiye'nin en geri kalmýþ ili olan Hakkâri'ye gelince, tabiat güzellikleri açýsýndan dünyada ilk sýrada yer alabilecek bu ilimizin yazabileceðimiz bir otogarý bulunmuyor. Hakkâri, Türkiye’nin otogarý olmayan tek þehri konumunda. Zaten Hakkari'den baþka þehirlere pek otobüs seferleri de düzenlenmiyor. Önce Van'a geliyorsunuz, oradan Türkiye'ye daðýlýyorsunuz.

Otomobil satýþlarý hýzlandý 2013 yýlýnýn ikinci çeyreðine iliþkin sahibindex vasýta verilerine göre, üç ay içinde 338 bin 576 adet vasýta satýldý ya da kiralandý

Ýstanbul'da 'Gezi' baskýný

2013 yýlý ikinci çeyrek sahibindex vasýta verileri açýklandý. 2013 Nisan-Mayýs-Haziran aylarýný kapsayan verilere göre, 338 bin 576 adet vasýta, sahibinden.com aracýlýðý ile satýldý veya kiralandý. Yýlýn ikinci çeyreðinde toplam 1 milyon 650 bin 191 adet vasýta ilaný girildi. Yýlýn ikinci çeyreðinin incelendiði sahibindex vasýta verilerine göre, satýlan ya da kiralanan vasýta sayýsý günde 3 bin 720, saatte 155 adet oldu. Her 24 saniyede bir vasýtanýn satýldýðý ya da kiralandýðý sahibinden.com’da, yalnýzca otomobil kategorisine bakýldýðýnda ise bu rakam, her 37 saniyede 1, saatte 99, günde 2 bin 377 adet olarak gerçekleþti. Tercih edilen otomobillerde beyaz renk ve manuel vites yine ön planda. Sahibindex verilerine göre 2013 Nisan-Mayýs-Haziran aylarýnda, tüketicilerin tercihi yüzde 77 oranla manuel vites otomobil olurken, beyaz renkli ve yakýt tipi benzin ve LPG olan araçlar en çok aranan özellikler arasýnda yer aldý. Yüzde 55,6’lýk oranla Sedan kasa otomobiller de yine ilk tercih edilen özelliklerden biri oldu. HABER MERKEZÝ

Ýstanbul'da Gezi Parký odaklý 100'ün üzerinde adrese yapýlan baskýnlarda 30 kiþi gözaltýna alýndý. Ýstanbul Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, Gezi Parký eylemlerine yönelik sürdürülen soruþturma kapsamýnda, sabah erken saatlerde operasyon baþlattý. Özel Harekat Þube Müdürlüðü polislerinin de katýldýðý operasyonlarda 100'ün üzerinde adrese baskýn düzenlendi. Bazý öðrenci yurtlarýnýn da arasýnda bulunduðu adreslerde, 30 kiþinin gözaltýna alýndýðý öðrenildi. Gözaltýna alýnanlarýn Gezi Parký eylemlerini organize ettikleri ve þiddet olaylarýna karýþtýklarý iddia edildi. Operasyonlarýn sürdüðü, gözaltý sayýsýnýn artabileceði bildirildi. HABER MERKEZÝ

Muharrem BAYRAKTAR

Dünyada yalnýzlaþan Türkiye muharrembayrak4

BAÞYAZI

mbayraktar@yenimesaj.com.tr

Türkiye, gittikçe daha da yalnýzlaþan, kendini dünyadan tecrit etmeye baþlamýþ, kabuðuna çekilmiþ, dýþ politikada sýfýrý tüketmiþ bir zemine doðru kayýyor. Türkiye’nin iki yýldan beri koltuðundan indirmek için isyancý haydutlara yýðýnla silah aktarmasýna raðmen Esad dimdik ayakta ve koltuðunda. Suriye güvenlik birimleri ülkenin büyük bir bölümüne hâkim hale geldi. Irak’ýn Þia mezhebine mensup Maliki hükümeti yerine teröristlikle suçlanan kaçak Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Haþimi’yi destekleyerek Baðdat’ýn da husumetini üzerimize aldýk. Dost ve kardeþ bildiðimiz Azerbaycan büyük zafer naralarýyla temelini attýðýmýz Þah Denizi’nden çýkartýlan doðal gazýn Türkiye üzerinden Avrupa’ya taþýnacaðý Nabucco projesinden vazgeçti. Türkiye yerine “çok ince bir mesajla” Yunanistan’ý seçti. Gayet doðal tabi. Topraklarýnýn bir bölümü Ermenistan tarafýndan iþgal altýnda bulunan Azerbaycan’ýn “Ermenilere el uzatmayýn” feryadýna raðmen kalkýp Cumhurbaþkanýnýzý Erivan’a gönderirseniz, üstüne üstlük “hiçbir þey almadan, çok þey verdiðiniz Ermeni protokollerini imzalarsanýz” size böyle tarihi bir tokat atarlar. Almanya’dan aldýðýnýz patriot füzelerini Ýsrail’i Ýran’a karþý korumak üzere Tahran’a yönlendirerek Ýran’ýn da husumetini üzerine aldý Türkiye. Dünyada hiçbir ülkenin “asker yönetime el koydu diye” karþýsýna almadýðý Mýsýr’a da adeta harp ilan ettik. Mýsýr halkýnýn sokaða dökülmesi ve askerle çatýþmasý için “akýllý büyükler” beyanat üstüne beyanat veriyorlar. Üyesi olmak için Papa 10. Ýnnocent’in heykeli altýnda Avrupa anayasasýna imza atarak, peþkeþ üstüne peþkeþ çektikleri AB yoluna þimdi rest çekiyorlar. “Bizi süpürüp atmayýn” diye yalvardýklarý Beyaz Saray kapýlarýna “kullanma sürelerinin dolduðu” telaþýyla þimdi mancýnýkla taþ atmaya çalýþýyorlar. Tutarsýz, bilgisiz, cahil, amatör, derinliksiz, kinci, nefreti körükleyen politikalar Türkiye’yi Ýslam ve Türk dünyasýndan dahi soyutlar durumda. Baþbakan aylar önceden ilan ettiði Gazze ziyaretini yapamayacak hale geldi. Çünkü artýk “Filistinliler de eskisi gibi deðil, uyandýlar!” Her þeyi öylesine yüzlerine gözlerine bulaþtýrdýlar ki sporda bile “dünyada en çok þike yapýlan 1-2 ülkeden biri olduk. Yakýnda birçok uluslar arasý etkinlikten ihraç edilme riskimiz var. Hileli ve dürüstlüðe aykýrý uygulamalar siyasete de spora da yansýmýþ. Akþamdan gördükleri rüyayý sabah ülke politikasý haline getiren zavallýlar, halen ne kadar güçlü olduklarýný göstermek için masum sokak gösterilerini acýmasýzca bastýrarak, bütün tükenen iktidarlarýn yaptýðý gibi “devletin sopasýna” baþvuruyorlar. Dünyanýn en güvenli gezi ve eðlence yerlerinden biri olan Taksim ve civarýný “ölümün kol gezdiði, herkesin kaçtýðý” bir yer haline getiren, Ýstanbul’u Þam’dan daha az güvenliði olan bir metropol haline getirenler, kendilerine baðladýklarý onlarca televizyonla beyin yýkamaya, Baþbakan’ýn kýlý olan cahil kitleleri etkilemeye devam ediyorlar. AKP “kendisine iman etmiþ” kitlileri daha bir müddet “raký ile camiye ayakkabý ile giren çapulcularla, Kabataþ’ta saldýrýya uðrayan baþörtülü kadýn iddiasý ile” oyalayabilir ama nereye kadar? Yalnýzlaþmýþ, dünyadan kopmuþ, komþularýyla kanlý býçaklý, kendi halkýn savaþ açmýþ bir siyasi mantýkla nereye kadar? Bu sonuca uðrayan halkýn önünde tek bir reçete var: Prof. Dr. Haydar Baþ. Yýllardan beri bütün bu yukarýda anlattýðýmýz badireye giden yolun facia sonuçlarýný bir bir ortaya koyan BTP Genel Baþkaný bütün bu olumsuz tabloyu tersine çevirecek tek lider, tek adres. Ve ülkenin son þansý.

Darphane'de altýn hareketliliði Beþiktaþ’ta bulunan Darphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürlüðü, piyasaya 4 ton altýn sürdü. Darphane önünde bu sabah altýn hareketliliði yaþandý. Dün sabah saatlerinden itibaren darphaneye gelen kuyumcular, yanlarýnda getirdikleri çanta ve valizlerle altýnlarý almak üzere içeri girdi. Basýn mensuplarýnýn kendilerini görüntülemesini istemeyen kuyumcular, valiz ve çantalara doldurduklarý altýnlarý arabalarýna yükledi. Darphaneden yüklü miktarda altýn alanlara polis eskortlarýnýn eþlik ettiði görüldü. Öte yandan, darphane iþçilerinin grevi 9. gününde devam etti. Eylemcilerin darphane önünde kurulan çadýrda bekledikleri görüldü. HABER MERKEZÝ


YENÝ MESAJ 17 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

GÜNDEM Selim KOTÝL

Geriye ne kaldý? @selimkotil3

ARKA PLAN Son on yýlda herhalde ülkede yaþananlarý anlatacak en iyi cümle deðiþimin dayanýlmaz hýzý olacaktýr. AKP iktidarý ile birçok þey hayatýmýzdan çýkarken, onlarýn yerini baþkalarý aldý. Þöyle bir hafýzamýzý tazeleyelim istedim. Eskiden güneydoðuda adým baþýnda asker barikat kurar arama yapardý, þimdi barýþ geldi. TSK yerini PKK’ya býraktý düðünde cenazede þehirde daðda her yerde PKK var. Eskiden ekranlarda izlerdik kaçak at ve eþek eti kesenler suçüstü yakalandý diye, þimdi at ve eþekler yerini domuzlara býraktý, bir farkla domuzu beslemek de kesmek de satmak da serbest. Eskiden Özal demiþti benim memurum iþini bilir diye, þimdilerde iþ bilen memurlar yerini malý götüren yandaþlara býraktý. Maþallah çekirge sürüsü gibiler. Eski bir baþbakanýn dediði gibi ‘bizim dönemimizde arazide yetiþeni iç ederdik bunlar araziyi de götürdüler.’

selimkotil@yenimesaj.com.tr

Eskiden kadýnlarýn baþý ile uðraþan siyasetçiler vardý, yerini Zeyid Aslan gibi kadýnlarýn bacak arasý ile uðraþan AKP’li vekillere býraktý. Eskiden kredisini ödeyemediði için batan sanayiciler vardý, þimdi hacizlik olmayan tüketici kalmadý. Eskiden kafasý bozulan boðaz köprüsünden aþaðýya atlardý, þimdi kafasý bozulan yandaþlar elinde pala, sopa adam boðazlýyor. Eskiden Cuma namazý çýkýþýnda kahrolsun ABD ve Siyonizm denirdi, þimdilerde Obama’ya Allahýn selamýný manþet yapan sözde muhafazakâr gazetelerimiz var. Eskiden yýlbaþýnda TRT’ye dansöz çýkýnca olay olurdu, þimdilerde patronlarý sözde muhafazakâr olanlarýn, damatlarýn gazetelerinde dansözler baþköþeden hiç inmiyor. Eskiden papazý erik olarak sofrasýnda gören vatandaþ, þimdi iftar sofralarýnda baþköþede görüyor.

Eskiden yerli tefeciler vardý, þimdi global faiz lobileri var. Eskiden bir tek IMF’ye borcumuz vardý, þimdi IMF dýþýnda uçan kuþa toplam 800 milyar dolar borç var. Eskiden Alevi’ye kýz verilmezdi, þimdi Alevi’ye hayat hakký verilmiyor. Suriye’deki Alevileri öldürmek ibadettir deniyor. Eskiden tek hak din vardý, önce dört tane dediler þimdilerde onlar bile sayýsýný karýþtýrýyor. Eskiden doðru düzgün iþletemesek de madenlerimiz vardý, þimdi hepsi yabancýlar tarafýndan çýkartýlýyor, petrol çýkar Türk sadece bakar misali seyrediyoruz. Eskiden insanlar bir yastýkta kocardý, baþbakan AB ile Katolik nikâhý kýydýktan sonra zina suç olmaktan çýktý, 3 yýlýn üzerinde evli kalanlar mumla aranýyor. Eskiden ÖSS sýnavlarý vardý, þimdi YYS sýnavlarýna döndü. Yani eskiden öðrenci yerleþtirme sýnavý þimdi yandaþ yerleþtirmeye döndü. Kopya skandalý olmayan bir tek sýnav kalmadý. Eskiden köylü milletin efendisi idi, sonra efendi köle oldu, arkasýndan hacizlik oldu, þu aralara nesli tükenmiþ bir sýnýf, köyde domates üreten köylü, þimdi þehirde seyyar satýcýlýk yapýyor domates bulursa satýyor. Eskiden milli eðitim diye bir

þey vardý, þimdi her yýl deðiþen eðitim sistemi var. Ne olduðunu anlamak için kimse kafa yormuyor zaten her yýl yeniden deðiþiyor. Eskiden bu millet asakirullah olmakla övünürdü, þimdi topraklarýnda ki 40’ý aþkýn NATO üssü ile övünüyor, artýk Allah’ýn deðil ABD’nin askeri olduk. Eskiden Türk demekten gurur duyardýk, þimdi Türk diyen sopa yiyor. Eskiden 23 Nisan, 19 Mayýs bayram gibi kutlanýrdý, onlarýn yerini ABD’nin özgürlük günü, þükran günleri aldý. Eskiden faiz haramdý, önce adý nema oldu, sonra yok oldu gitti. Ne faiz kaldý ne haram kaldý. Her þey serbest. Eskiden kamu kurumlarý vardý, þimdi kamunun adý kaldý satýlmayan bir tek camiler vardý þimdi onlarýn da yerleri satýlmaya baþlandý. Eskiden ortada Müslüman – Türk milleti vardý, þimdi sorarým size geriye Allah için ne kaldý? Liste o kadar uzun ki daha fazla canýnýzý sýkmayayým. Peki, hiç mi iyi bir þey yok derseniz, olmaz olur mu? Bugün artýk milletin sahibi var, bir Prof. Haydar Baþ var. Eskiden O’na sýrtýný dönen bu millet artýk yüzünü dönüyor.

Mýsýr’ýn Suriye politikasý aynen devam edecek Askeri darbenin ardýndan Mýsýr'ýn Suriye'ye bakýþý deðiþmedi. Devrik Cumhurbaþkaný Mursi, ABD'nin bölge politikasýna uygun biçimde Türkiye ile birlikte Esad yönetiminin gitmesi için yoðun çalýþma yürütüyordu YENÝ MESAJ / ÝSTANBUL Mýsýr’ýn Suriye'de devam eden çatýþmalar ve "Suriye halkýna yardým ve destek verilmesi" konusunda yaklaþýmý deðiþmedi. Bu yöndeki açýklamayý Mýsýr Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Bedir Abdul Ata, Pazartesi günü yaptý. Sözcü, Mýsýr’a geçmek isteyen Suriyeliler için kýsa bir süre önce getirilen vize uygulamasýnýn güvenlik nedeniyle Mýsýr yönetimi tarafýndan alýnan geçici bir tedbir olduðunu ifade etti. Diplomat, öngörülen tedbirlerin hiçbir þekilde Mýsýr’ýn, “Ülkesinde demokrasiyi yerleþtirmek isteyen Suriye halkýnýn yasal çabalarýna iliþkin kesin yaklaþýmýný deðiþtirmediðini” de belirtti. Mýsýr'da darbeci yönetimle seçilmiþ Cumhurbaþkaný'nýn Suriye politikasýnýn ayný eksende olmasý, ABD'nin her iki tarafý da ayný ölçüde etkilediðini ortaya koyuyor.

Mursi, Esad karþýtýydý Mýsýr'da 2 Temmuz'daki askeri darbeyle cumhurbaþkanlýðý görevinden uzaklaþtýrýlan Muhammed Mursi ise Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad’a yönelik diplomatik teamüllere aykýrý sert tavrýyla dikkat çekiyordu. Geçtiðimiz yýl 1 Temmuz'da Cumhurbaþkaný seçi-

ABD'li Burns'e soðuk duþ

len Mursi, Esad'ýn gönderdiði 'tebrik mesajý'ný elinin tersiyle iterek iade etmiþti. Mursi, 30 Eylül'de Ankara'da gerçekleþtirilen 4. Ak Parti Olaðan Büyük Kongresi'nde yaptýðý konuþmada da, Suriye'de akan kan durana kadar, zalim yönetim ülkeden ayrýlýncaya kadar, Suriye halký meþru haklarýna kavuþuncaya kadar yanlarýnda olacaklarýný söylemiþti. Mursi, devamla þunlarý söylemiþti: "Suriye topraklarýnda Suriye halký sabah akþam öldürülmektedir, tecavüze uðramaktadýr. Kendi halkýný öldüren rejimin yönetimi altýnda yüz yýlýn trajedisini yaþýyor. Uykumuzu kaçýrýyor bu trajedi."

ABD Mursi'yi destekledi! Bu arada Ýngiliz Independent gazetesi, Kahire sokaklarýnda Amerika karþýtý bir hava estiðini yazdý. Gazete, Mursi'nin devrilmesi için baþlatýlan Temerrüd hareketinden Ýman el Mehdi'nin "Halk Mursi'yi kabul etmemiþ olsa da Amerikalýlar onu destekledi" diyerek Burs'ün görüþme talebini geri çevirdiðini aktardý. Independent, Müslüman Kardeþler'in de Burns'le görüþmeyi kabul etmediðini; grubun medya koordinatörü Mustafa el-Kâtip'in "Açýk olan þey bunun bir askeri darbe olduðu. Ama bu arada açýk olan baþka bir þey de Amerika'nýn bunu

Önceki gün Mýsýr'da görüþmelere baþlayan ve ordunun darbe yapmasýnýn ardýndan Mýsýr'ý ziyaret eden ilk Amerikalý yetkili olan ABD Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Burns, Mýsýr'da soðuk duþ yaþadý. Nur Partisi ve devrik Cumhurbaþkaný Mursi karþýtý Temerrüd (Ýsyan) Hareketi, Burns ile görüþmeyi reddetti. Yine Mursi karþýtý Selefi eðilimli Nur Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Amr elMekki, Burns ile görüþmek istememelerine iliþkin olarak, "Þu anda iç iþlerimize karýþýldýðýný düþünüyoruz. Sorunlarýmýzý çözmek için dýþarýdan birinin gelmesine ihtiyacýmýz yok. Ýç iþlerimizi karýþýlmasýný kabul etmiyoruz" dedi. bir askeri darbe olarak görmediði" dediðini yazdý. Muhalif hareket ile hgörüþemeyen Burns, önce Mýsýr'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hazým Biblavi, ardýndan Mýsýr'ýn geçici Cumhurbaþkaný Adli Mansur, son olarak da Genelkurmay Baþkaný ve Savunma Bakaný Abdulfettah es-Sisi ile görüþtü.

ABD protestoculara acýmýyor ABD'de siyahi genç Trayvon Martin'i öldüren Hispanik kökenli George Zimmerman'ýn serbest býrakýlmasýnýn ardýndan Los Angeles'ta düzenlenen protestolarda 13 kiþi gözaltýna alýndý ABD'de ýrkçýlýk karþýtý protestolar devam ediyor. Protestoculara karþý ABD polisinin de sertleþtiði görülüyor. Ülkenin batýsýnda yer alan Los Angeles'ta 'ýrkçý kararýn' açýklandýðý günden bu yana protestolar Crenshaw Bulvar'da yoðunlaþýrken, önceki akþam geç saatlerde bir grubun trafiði kestiði, bazý tutuklamalarýn olduðu, yer yer polisin plas-

tik mermi kullandýðý ve bir otelin lobisine zarar verildiði belirtiliyor. Los Angeles polisi protestolarda 13 kiþinin gözaltýna alýndýðýný kaydederken, göstericilere saðduyu çaðrýsýnda bulundu.

Dev gösteri yolda Siyahi bir genci döven polislerin serbest kalmasýnýn ardýndan 1992 yýlýnda 6 gün boyunca isyanlara sahne olan Los Angeles'ta, özellikle Long Beach’de cuma günü "Barýþ Yürüyüþü" adý altýnda büyük bir gösteri yapýlmasý planlanýyor. Baþta baþkent Washington ile New York olmak üzere ülke genelinde çeþitli protestolar düzenleniyor. Öte yandan ABD'de 17 yaþýndaki siyahi

genç Trayvon Martin'i öldüren beyaz-hispanik gönüllü mahalle bekçisi George Zimmerman'ý oy birliðiyle 'suçsuz' bulan jüri üyelerinin ilk baþta görüþ farklýlýlýðýnýn olduðu ortaya çýktý. Olayýn baþýnda 6 kiþilik jüriden üçünün görüþünün Zimmerman'ýn "suçsuz", ikisinin "kasýtsýz adam öldürme", birinin de "ikinci dereceden cinayet" yönünde olduðu belirtildi. DIÞ HABERLER MERKEZÝ

SAYFA

7

Mehmet Emin KOÇ

Ýftar sofralarýnda cambazlýk yapan Ýslamcý kurtlar AYNA

kocmehmetemin@gmail.com

Ýslam dini baþta olmak üzere Türk milletinin ne kadar mukaddes deðeri varsa hepsinin içini boþaltarak ve onlarý istismar ederek saltanat koltuðuna oturanlar, koltuklarý sallanmaya baþlayýnca, Ramazan, oruç, iftar sofrasý, zekat ve kardeþlik duygularýný istismar etmeye kalkýþýyorlar. Ýþgalci Amerika’nýn Büyük Ortadoðu Projesi’nde stratejik uþaklýk yapýyorlar. Müslümanlara kan kusturan iç savaþ ve iþgallerde, Haçlý adýna baþ çekiyorlar. Kanlý ihtilalcilere hamilik yapýyorlar. Müslümana karþý Türkiye’de eli palalý, Mýsýr’da eli baltalý geziyorlar… Cinayetlerini örtmek için ise, daha ellerini bile yýkamadan iftar sofralarýna kurulup kardeþlik nutuklarý atýyorlar. Bunlar kim, Türk milleti kim?! Bunlar kim, Müslüman kim?! Bunlar kim, Ýslam kardeþliði, iftar bereketi ve yardýmlaþma kim?! Ýslam mý býraktýlar, Ýslam kardeþliði mi býraktýlar bunlar?! Amerika’ya, Haçlý Avrupa’sýna ve Vatikan’a peþkeþ çekmedikleri deðer mi kaldý ortada?! Ýslam kardeþliðin ölçüsünü koyan Yüce Allah ve O’nun rahmet peygamberdir. Ýslam ve kardeþlikte örnek aile, Ehl-i Beyt’tir. Nitekim Ýslam’ýn hasletlerini Ehl-i Beyt nefesiyle kazanan Türk boylarý ve soylarý, bu ölçüleri hayat edinerek, kardeþ oldu, bir oldu, tek millet oldu. Türk milleti olduk… Baðýmsýz Türkiye Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Haydar Baþ’ýn 30-40 yýldan beri milletimize hatýrlattýðý ve yaþatmaya çalýþtýðý kardeþlik bu köklü kardeþliktir. Bunlar geldiler; ölçüleri altüst ettiler. Damar damar, soy soy Türk milletini ayýrmaya baþladýlar. Kardeþliðimizi yok ettiler, birliðimizi bitirdiler… Ayný iman, ayný medeniyet ve ayný ecdadýn torunlarý ayrý ayrý baþ çekmeye koyuldu. Bu vahim parçalanmaya mukabil, öte taraftan gayr-ý Müslimlerle, iþgalci ve sömürgecilerle, Kur’an’ýn tabiriyle “kafirler”le kardeþlik tesis ettiler. Haçlýnýn safýnda yer alarak Müslümanlara namluyu doðrulttular, Müslümanlarýn varlýk ve kaynaklarýný ecnebilere peþkeþ çektiler. Buna Ýslam demez, Ýslam kardeþliði hiç denmez. Bu, olsa olsa Haçlý kardeþliðidir… Zerre kadar akýl, iz’an ve imaný olanýn da böyle bir oluþta yeri olamaz. Ýlahi ölçü açýktýr: “Mü’minler ancak kardeþtirler. Öyleyse kardeþlerinizin arasýný düzeltin. Allah’a karþý gelmekten sakýnýn ki size merhamet olunasýnýz” (Hucurat Suresi, 10) “Eðer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruþurlarsa aralarýný düzeltin. Þayet biri ötekine saldýrýrsa, Allah'ýn buyruðuna dönünceye kadar saldýran tarafla savaþýn. Eðer dönerse artýk aralarýný adaletle düzeltin ve (her iþte) adaletli davranýn. Þüphesiz ki Allah, âdil davrananlarý sever” (Hucurat, 9) Ýslam kardeþliðini tesis eden bu iman ve medeniyet ölçülerinin hiçbirinde, iþgalcilerin ve Haçlýlarýn safýnda yer alarak Müslümanlara namluyu doðrultmak, Ýslam coðrafyasýný kana-gözyaþýna boðmak yoktur. Bu ölçülerde Müslümaný, Amerika’nýn ve Haçlýnýn buyruðuna çekmek için kanlý ihtilaller yapmak, yapanlara yardým ve yataklýk etmek yoktur. Bu ölçüler kulak ardý edilirse, çekiþme baþlar; devlet de gider, birlik de, huzur da… Gönülden inananlar için ilahi ikaz böyledir: “Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekiþmeyin. Sonra gevþersiniz ve devletiniz elden gider. (Hak istikamette) sabýrlý olun” (Enfal Suresi, 46) Kardeþlikte ölçü, en ince ayrýntýlarýna kadar Kur’an-ý Kerim’de hatýrlatýlýyor. Müslümanlara sýrtýný dönüp kafirleri dost ve yaran edinenlerin Allah ile hiçbir baðýný kalmadýðýný, Allah katýnda hiçbir kýymeti Harbiyelerinin olmadýðýný, bizzat Yüce Allah ortaya koyuyor… Allah ile baðý olmayanýn, O’nun yüce Rasulü ile de, Ehl-i Beyti ile ve Mü’minlerle de baðý kalmaz. Bu ölçüyü idrak ve tatbik etmeyenler, yeryüzünün en aðýr fitnesi ve en büyük fesadýnýn bizzat kendisi haline gelirler. “Müminler, müminleri býrakýp da sakýn kâfirleri dost edinmesinler; her kim böyle yaparsa onun Allah ile hiçbir baðý kalmaz” (Âl-i Ýmran Suresi, 28). “Kâfir olanlar da birbirlerinin dost ve yaranlarýdýr. Eðer siz bu ölçüyü böyle idrak ve tatbik etmezseniz, yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur” (Enfal Suresi, 73). Ýþgalcilerin stratejik uþaklýðýna ve Haçlýlarýn emir erliðine soyunmuþ Türkiyeli Ýslamcýlar, bir taraftan Ýslam dünyasýnýn baþýna ayet-i kerimelerde ikaz edilen büyük bela ve fitneleri sararken, diðer taraftan iftar sofralarýnýn baþköþelerine oturup kardeþlik nutuklarý çekiyorlar. Yüce Peygamber (sav) bunlarýn kimliðini, “kuzu postuna bürünmüþ kurtlar” olarak deþifre ediyor… Sakýn bu Ýslamcý kurtlarý, gönüllerinize, hanelerinize ve sofralarýnýza kabul etmeyin. Þöyle buyurur Rasulullah (sav): "Âhir zamanda bir takým Müslümanlar türeyecek. Dinlerini satarak dünyalýk-saltanat elde edecekler. Ýnsanlara yumuþak görünmek için adeta kuzu postuna bürünecekler. Onlarýn dilleri þekerden tatlý, kalbleri ise kurt gibi (vahþi, hâin ve hýrslý)dýr. Yüce Allah onlara þöyle hiddetleniyor: “Bunlar, bana meydan mý okuyor; yoksa benim mühlet vermeme ve hilmime mi aldanýyorlar? Zatýma yemin ederim ki, onlara kendi içlerinden öyle bir fitne salacaðým ki, aralarýndaki en mülayim kiþi bile hayret ve dehþete düþecektir!" buyurmuþtur (Tirmizi, Sünen, Zühd 60 / 2404, 2405). Türk milleti, gönlünü ve paçasýný, bu kuzu postuna bürünmüþ Ýslamcý kurtlardan sýyýrdýðý gün, ülkemiz ve Ýslam coðrafyasý gün yüzü görecek, huzur bulacak.


YENÝ MESAJ. 17 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

8

GÜNCEL

SAYFA

Topraksýz tarým yaygýnlaþýyor Nevþehir’de bir giriþimci tarafýndan geçtiðimiz yýl kurulan serada, topraksýz domates üretimi gerçekleþtiriliyor. Toprak yerine perlit madeninin kullanýldýðý serada yetiþen salkým domateslerin, daha saðlýklý ve lezzetli olduðu belirtiliyor evþehir’in Sulusaray beldesinde Modern Seracýlýk kapsamýnda bitkisel üretim faaliyetinde bulunmak isteyen Yýlmaz Katlý adlý giriþimci, Topraksýz Tarým Sera Tesisi yaparak domates üretimine baþladý. 8 dekar alanda yýllýk yaklaþýk 250 ton salkým domates üretimi gerçekleþtirilen serada toprak yerine poþetler içerisinde perlit madeni kullanýlýyor. Her bir poþet içerisine 4 ayrý domates fidesi dikilirken, sulama ve gübreleme

N

iþlemleri ise bilgisayar aracýlýðýyla gerçekleþtiriliyor. Sera sahibi Yýlmaz Katlý, 1999 yýlýnda Seracýlýk üzerine mesleki eðitimini tamamladýktan sonra Japonya’da Topraksýz Tarým konusunda incelemelerde bulunduðunu kaydetti. Bu sistemden çok etkilendiðini ve yaþadýðý þehirde böyle bir sera kurmaya karar verdiðini ifade eden Katlý, geçtiðimiz yýl kurduðu seradan bu yýl ilk hasadý gerçekleþtirdiðini belirtti. Katlý, “Topraklý tarýma göre topraksýz tarým en az 4 kat

daha verimli. Ayrýca bu þekilde ilaçsýz ve hormonsuz bir üretim gerçekleþtiriyoruz. Bitki hastalýðýn yüzde 70’ini topraktan alýyor biz de toprak kullanmayarak bu yüzde 70 hastalýðý bertaraf etmiþ oluyoruz. Ayrýca verdiðimiz gübreyi topraklý tarýma göre daha iyi alýyor. En verimli topraktan yüzde 30 alabildiði için verim daha fazla oluyor. Ýlaç kullanýlmamasý ve hormonsuz olmasý bu domateslerin en büyük özelliði. Lezzeti ise diðer domateslere göre daha iyi” dedi. ÝHA

Dünyanýn en çok tehir yapan ve seferlerin aksadýðý havalimanlarýndan ilk ikisine Çin ev sahipliði yapýyor. Baþkent Pekin'de uçaklarýn sadece yüzde 18'i zamanýnda havalanýrken Þanghay’da ise bu oran yüzde 28

A

18,3'ünün zamanýnda yapýldýðý belirtilirken, Þanghay'da ise bu oran yüzde 28 seviyelerinde. Rapora göre, Japonya'nýn baþkenti Tokyo'daki Haneda Havalimaný yüzde 95,04'lük oranla uçaklarýn zamanýnda havalanmasýyla dünyada birinci sýrada. Uçaklarýn havalanmasý ve istenilen noktaya ulaþmasý 15 dakikalýk bir gecikme içinde olduðunda

‘Turp Nine’ 103 yaþýnda kimliðine kavuþtu Adana’da saðlýk problemleri yaþayan ama nüfus cüzdaný olmadýðý için doktora gidemeyen; 7 çocuðu, 47 torunu ve 46 tane de torununun torunu olan Fatma Turp, 103 yaþýnda kimliðine kavuþtu. Adanalý Fatma Turp, 1910 yýlýnda Kayserili Bulgurcu Ahmet’in 9 çocuðundan biri olarak dünyaya geldi. Bulgurcu Ahmet, düþmanýn bozguna uðratýldýðý Çanakkale Cephesi’nde þehit oldu. Babasýný savaþta kaybeden Fatma, Hacý Salih Turp ile evlendi. Turp, evlenmesine raðmen nüfus cüzdaný alamasa da ismi, 7 çocuðunun nüfus cüzdanýnýn anne bölümüne yazýldý. 1995 yýlýnda eþi Hacý Salih Turp’u kaybeden Fatma Turp, Adana'da yaþayan oðlu Hakký Turp’un yanýna geldi. Oðul Turp, annesine nüfus cüzdaný çýkarmak için nüfus müdürlüðüne baþvurdu ancak hiçbir yerde kaydýna rastlanmadýðý için nüfus cüzdaný çýkartýlamadý. Fatma Turp’un öz torunu Bayram Turap’ýn giriþimleri neticesinde BÝMER’e baþvurmasýnýn ardýndan, Turp Nine’ye nüfus cüzdaný çýkartýldý. Yapýlan incelemelerde, Fatma Turp’un 103 yaþýnda olduðu tespit edildi. Bu arada Dizlerinin aðrýdýðýný söyleyen Fatma Nine, tedavi olacaðý için mutlu olduðunu ifade etti. ÝHA

"zamanýnda" olarak deðerlendiriliyor. Çin'de havalimanlarýnda, özellikle de uçaða alýndýktan sonra "saatlerce beklemek" yolcularýn çoðu tarafýndan "sýradan" bir durum olarak algýlanýrken, uzun süren beklemelerin ardýndan havalimanlarýnda zaman zaman gerginlikler yaþanabiliyor. Þanghay'da bulunan Juneyao Havayollarý Baþkaný Vang Cün-

Uzmanlar, araçtaki yakýt tasarrufu konusunda vatandaþlara uyarýlarda bulunurken, klimanýn ihtiyaç halinde kullanýlmasý gerektiðini söyledi BUROTO Servis Sorumlusu Cüneyt Ok, vatandaþlara yakýt tasarrufu konusunda altýn öðütler verdi. Ok, vatandaþlar arabalarýnda yakýt tasarrufu için baþlýca þeylere dikkat etmeleri gerektiðinin altý çizdi. Araçlarýn mutlaka devirli kullanýlmasý gerektiðini vurgulayan Ok, “Devirli kullaným, yakýt tasarrufunda önemli etkendir. Devirli kullananlar vites geçiþlerini iyi kullanmalýdýrlar. Ayrýca araçlarýn bakým aralýklarý çok iyi bir þekilde takip edilmelidir. Benzinli araçlarda hava filtresi ve bujiler, dizel araçlarda ise, yakýt ve hava filtresi mutlak süratle deðiþtirilmelidir. Bu durum aracýn yakýt tasarrufuna direk etki eden faktörlerden bir tanesidir. Bir diðer husus da lastikler ile alakalýdýr. Lastikler mevsimsel olmalýdýr. Lastiklerin hava basýncý standartlarýnda bulunmalýdýr” dedi. Klimanýn yakýt tasarrufu için önemli bir husus olduðunu ifade eden Ok, “Klimaya ihtiyaç olmadýðý zaman kullanýlmamalýdýr. Klima araçtaki yakýt sarfiyatýný artýyor. Klima gerektiðinde kullanýlmalý. Özellikle yola çýkacaklar için aracýnýn aerodinamiðini bozacak, yüklemelerden kaçýnýlmalýdýr” þeklinde konuþtu. ÝHA

Ýstanbul'daki göl ve göletlere 48 bin sazan balýðý býrakýldý

En rötarlý havalimanlarý Çin'de

BD menþeli "FlightStats" adlý uçuþ bilgisi hizmeti saðlayan þirketin hazýrladýðý raporda, Pekin Uluslararasý Havalimaný, zamanýnda havalanma performansý raporunda son sýrada, Þanghay Pudong Uluslararasý Havalimaný ise sondan ikinci sýrada yer aldý. Pekin Havalimaný'ndaki ticari uçuþlarýn sadece yüzde

Yakýt tasarrufu için altýn öðütler

cin ise Çin'de sivil havacýlýðýn, hava trafiðinin sadece yüzde 20'sini iþgal ettiðini, yüzde 80'lik kýsmýnsa askeri amaçlarla kullanýldýðýný belirtti. Uçuþlarýn gecikmesinin nedeninin hava trafiði olmadýðýný ifade eden uzmanlar, ülkedeki havalimanlarýnýn ticari havayolu þirketlerinin büyümesiyle ayný oranda geliþemediðine dikkati çekti. AA

Ýstanbul Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, sazan balýðý sayýsýndaki azalmayý önlemek için su kaynaklarýna 48 bin yavru sazan býraktý Ýstanbul Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, sazan balýðý sayýsýndaki azalmayý önlemek için su kaynaklarýna 48 bin yavru sazan býraktý. Müdürlükten yapýlan açýklamada, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nýn 2013 yýlý yatýrým programýnda yer alan ''Balýklandýrma Projesi'' kapsamýnda, Ýstanbul Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nün, sazan sayýsýnda azalma görülen sulara pullu sazan balýðý takviyesi yaptýðý belirtildi. Açýklamada, Müdürlüðe baðlý Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürlüðü ekiplerinin, Akdeniz Su Ürünleri Araþtýrma Üretim ve Eðitim Enstitüsü Müdürlüðü’nde 2013 yýlýnda üretilmiþ olan pullu sazan yavrularýný býraktýðý bildirildi. Beykoz'un Ýsaklý ve Bozhane, Çatalca'nýn Elbasan, Silivri'nin Küçüksinekli, Deðirmenköy ve Gümüþyaka ile Þile'nin Oruçoðlu rezervuarlarýna toplam 48 bin pullu sazan yavru býrakýldýðý kaydedilen açýklamada, Ýstanbul Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kasým Pira'ýn þu görüþlerine yer verildi: "Doðadaki ekolojik dengeyi mutlaka korumak zorundayýz. Bakanlýðýmýzýn baþlatmýþ olduðu 'Balýklandýrma Projesi' çerçevesinde özellikle göl ve akarsularýmýzdaki balýk türlerini sýký takibe aldýk. Zira balýksýz su, insansýz þehre benzer. Amatör balýkçýlarýmýzýn, býrakmýþ olduðumuz bu balýklarý 1.5 yýldan önce avlamamasý gerekir. Biz Ýstanbul Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü olarak bunun takipçisiyiz, olmaya da devam edeceðiz."

Taþeron iþçilerden eylem Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Týp Fakültesi Hastanesinde, maaþlarýnýn geç ödendiðini ileri süren taþeron firmaya baðlý çalýþan bir grup, protesto eylemi yaptý aziantep Üniversitesi (GAÜN) Týp Fakültesi Hastanesi önünde biraraya gelen çalýþanlar, maaþlarýný geç ödediðini öne sürdükleri ilgili firmaya alkýþ ve sloganlarla tepki gösterdi. Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Gaziantep Þube Baþkaný Dr. Behçet Eþkili, gazetecilere yaptýðý açýklamada, taþeron iþçilerin çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesi için çalýþma yürüttüklerini söyledi. GAÜN Hastanesinde

G

bir çok farklý görevde taþeron iþçi çalýþtýrýldýðýný ileri süren Eþkili, "Laboratuvarlardaki teknik personel dahi taþeron firmaya baðlý çalýþýyor. Bu arkadaþlarýmýz kadroya geçse maaþlarý, özlük haklarý düzelecek ama taþeronlaþmadan vazgeçilmiyor" dedi. Eþkili, ramazan ayýna girilmesine raðmen iþçilerin hala maaþlarýný alamadýklarýný ve bu konuda da doðru bilgilendirme yapýlmadýðýný savundu. Öte yandan, GAÜN Rektörlüðünden yapýlan yazýlý açýkla-

mada, maaþ ödemesini geciktiren taþeron firma hakkýnda savcýlýða suç duyurusu için iþlem baþlatýldýðý belirtildi. Firmaya 560 çalýþanýn maaþý karþýlýðýnda 868 bin TL ödeme yapýldýðý vurgulanan açýklamada, "Firma buna raðmen çalýþanlarýn maaþlarýný halen ödememiþtir. Savcýlýða suç duyurusu iþlemleri idaremizce baþlatýlmýþ olup, çalýþanlarýmýzýn haklarýný sonuna kadar alabilmeleri için gereken her þey yapýlacaktýr" denildi. AA


e–posta: info@yenimesaj.com.tr

Hikmetler “Mü’min dua ettiðinde üç sonuçtan biri gerçekleþir: Ya kendisine ahirette azýk olur veya bu dünyada kabul olur ya da ona ulaþacak bir belayý geri çevirir.”

Fýkýh Köþesi Orucu bozup bozmayan þeyler: Mazmazadan sonra aðýzda kalan yaþlýðýn tükürük ile beraber yutulmasý orucu bozmaz. Ayný þekilde, baþtan burun içerisine gelip kasten çekilmekle boðaza giden akýntý da oruca zarar vermez. Diþlerin arasýndan çýkan kan boðaza gidecek olsa, bakýlýr: Eðer az olup içeriye gitmezse, orucu bozmaz. Çünkü âdete göre bundan kaçýnmak mümkün deðildir. Çok olmakla beraber tükürüðe maðlup olduðu halde de hüküm böyledir. Ancak tadý hissedilirse, oruç bozulur. Fakat bu kan tükürükten daha çok veya ona eþit olduðu halde içeriye giderse, orucu bozar. Çýkarýlan diþten akan kan hakkýnda da bu açýklamalar geçerlidir. Aðýzdan kesilmeyip çeneye doðru iplik halinde akýp uzamýþ bulunan bir aðýz salyasý geriye çekilerek yutulacak olsa, bununla oruç bozulmaz, çünkü bu halde henüz aðýzdan çýkmasý tamam olmamýþtýr. Yine ayný þekilde bir sebepten dolayý aðýzdan çýkýp yine aðýza girerek boðaza giden bir su ile de oruç bozulmaz. Konuþmaktan veya diðer bir þeyden dolayý tükürük ile ýslanmýþ olan dudaklarý sahibinin emmesi, orucunu bozmaz. Çünkü bunda bir zaruret vardýr. Gözyaþý veya yüz teri aðýza girecek olsa, bakýlýr: Eðer bir iki damla gibi az bir þey ise, orucu bozmaz. Çünkü bundan kaçýnmak mümkün deðildir. Fakat tuzluluðu bütün aðýz içinde hissedilecek derecede fazla olup da oruç hatýrda iken yutulacak olursa, orucu bozar. (Ömer Nasuhi Bilmen Ýlmihali)

TASAVVUF

YENÝ MESAJ / SAYFA 9

(Fâtýr, 3)

Kur’an’la hasbýhal edelim Ramazan ayýnýn bereketi olsa gerek ki; insanlar her zaman hasbýhal olmak zorunda olduklarý “hayat rehberimiz Kur’an-ý Kerim’le” ancak Ramazan’dan Ramazan’a birlikte olabilmektedirler Ramazan ayýný bir fýrsat bilerek, Kur’an-ý Kerim’le hasbýhal olmaya çalýþalým. Ramazan ayýnýn bereketi olsa gerek ki; insanlar her zaman hasbýhal olmak zorunda olduklarý “hayat rehberimiz Kur’an-ý Kerim’le” ancak Ramazan’dan Ramazan’a birlikte olabilmektedirler. Ýstedik ki bu vesileyle, Kur’an-ý Kerim’le bir ufuk turu yapalým. Böylece yüce kitabýmýzla aramýzdaki mesafeyi biraz daha yakýnlaþtýrabilirsek ne mutlu bize... Kur’an-ý Kerim’in, ilk inen ayetleri inananlarý okumaya, öðrenmeye, yazmaya ve araþtýrmaya çaðýrmasý; ilime teþvik mesajý taþýr. “Yaratan Rabbinin adýyla oku. O insaný bir kan pýhtýsýndan yarattý. Oku! Rabbin, kalemle öðreten, insana bilmediðini bildiren en büyük kerem sahibidir.” (Alâk, 1–5). Kur’an’ýn son inen ayeti de þudur: “Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize olan nimetimi tamamladým, din olarak sizin için Ýslâm’ý seçtim.” (Mâide, 3). Þimdi Kur’an-ý Kerim’de, Kur’an hakkýndaki ayet–i kerimlerle bir ufuk turu yapalým: Kur’an-ý Kerim’in Allah tarafýndan gönderildiði þu ayette anlatýlýr: “Elif. Lâm. Mîm. Bu o kitaptýr ki, kendisinde (Allah tarafýndan gön-

derildiðinde) hiç þüphe yoktur.” (Bakara, 1). Kur’an okumaya baþlarken nasýl baþlanacaðý, “Ey Peygamber! Kur’an’ý okumak istediðin zaman, Allah’ýn rahmetinden kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah’a sýðýn, yani ‘eûzübillâhimineþ-þeytânirracîm’ de” (Nahl, 98) ayetiyle anlatýlýr. Kur’an-ý Kerim okunurken onu mutlaka dinleme gereðini ve þeklini, “Kur’an okunduðu zaman onu dinleyin. Ve susun ki merhamet olunasýnýz” (A’râf, 204) ayeti belirler. Kur’an-ý Kerim’de yer alan hükümlerin, insanlarýn gücü yete-

olduðu gerçeði ise þu ayette geçer: “Biz Kur’an’ý, iman edenler için bir þifa ve rahmet kaynaðý olarak indiriyoruz. Kur’an, zalimlerin ise ancak zararýný arttýrýr.” (Ýsrâ, 82). Allah (c.c.) kendinin her konuda hüküm sahibi olduðunu, “Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan her þeyin mülkü Allah’ýndýr. O her þeye kadirdir” (Mâide, 120) ayetinde anlatýr. “Kaynak olarak bize sadece Kur’an-ý Kerim yeter” deyip, Peygamber Efendimizi devre dýþý býrakmak isteyenleri de baþka bir ayet-i kerime ile uyarmýþtýr: “Peygamber’e itaat eden Allah’a itaat etmiþ olur.” (Nisâ, 4/80). Kur’an-ý Kerim’de yer alan amelî hükümlerin ana noktalarý açýklanmýþ, uygulama ve ayrýntý Sünnet’e býrakýlmýþtýr. Çünkü Allah’ýn ve Elçisinin koyduðu hükümler birbirinin tamamlayýcýsýdýr. Ya Rabbi, bizi her iki dünyada da; Kur’an’la ve Âlemlere Rahmet Hazreti Muhammed’le (s.a.a.) haþr-ý cem eyle.

ceði ölçüde oluþu, “Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceðinden baþkasýný yüklemez” (Bakara, 286) ayetiyle anlatýlmýþtýr. Kur’an-ý Kerim’in, doðru yola götürüp, inanýp salih amel iþleyenlerin mükâfat, inanmayanlarýn ise yakýcý bir azapla karþý karþýya kalacaðý ise þu ayette geçer: “Þüphesiz bu Kur’an, insanlarý en doðru yola götürür. Salih amel iþleyen mü’minlere büyük bir mükâfat olduðunu, âhirete iman etmeyenlere de can yakýcý bir azap hazýrladýðýmýzý müjdeler.” (Ýsrâ, 9–10). Kur’an-ý Kerim’in iman Uður KEPEKÇÝ edenler için þifa kaynaðý

Asýl yönetici Ehl-i Beyt’in nurunu taþýr Ýmam Seccad’a (a.s.) göre yöneticilerin asýl vasfý, Ehl-i Beyt’in nurunu taþýmalarýdýr. Bu vasfý olmayanýn idaresinde olanlar helak olacaklardýr “Ýmam Zeynelabidin (a.s.), yöneticileri altý kýsma ayýrmýþtýr. “Yöneticileri arslanlara ve Müslümanlarý koyunlara benzetmiþlerdir. Onlar arslan, kurt, tilki, köpek ve domuz arasýnda sýkýþýp kalmýþlar ve etleri, kemikleri arslan tarafýndan didilmektedir.” (Ali Ekber Ðaffari, 6. Bab, s. 329) Ýmam’a (a.s.) göre yöneticilerin asýl vasfý, Ehli Beyt’in nurunu taþýmalarýdýr. Bu vasfý olmayanýn idaresinde olanlar helak olacaklardýr: “Allah’ýn dininde eksik akýllýlarla, yanlýþ görüþlülerle, fasit kriterlerle doðruya ulaþýlmaz. Ancak, teslim olmakla doðruya ulaþýlýr. Bize teslim olan kurtulur. Bizi örnek edinen hidayete erer. Kýyas ve kiþisel görüþle amel eden ise helak olur. Bizim söylediðimiz

veya hükmettiðimiz þeye karþý içinde rahatsýzlýk hisseden bir kimse, tekrarlanan yediyi ve yüce Kur’an’ý indiren Allah’ý, bilmeden inkâr etmiþ olur.” ( Ýkmalu’d-din, s. 324, hadis 9). Bu yöneticiler arasýnda sarayda vazife yapan din âlimlerinin yeri ayrýdýr. Çünkü onlar Ýslam’ý kullanarak yanlýþlarý örtmektedir. *** Emeviler ve Abbasiler döneminde öyle bir âlim sýnýfý ortaya çýkmýþtý ki, bunlar, saray fakihleri, hafýzlarý, muhaddisleri ve kadýlarýdýr. Vazifeleri, halkýn kendilerine olan güvenini kullanarak, siyasî iktidarýn yönetimine karþý onlarý sessiz ve pasif bir hale getirmekti. Baský ve zulmün had safhaya ulaþtýðý bu dönemde, özellikle Zührî

gibi âlimler, ümmete, “teslimiyetle yapýlanlarý kabullen, sesini çýkarma” telkininde bulunuyorlardý. Kerbela sürecinde iþlediðimiz gibi, Ýmam Hüseyin’i (a.s.) þehit edenler, onun mübarek vücudunu atlara çiðnetenler, bu vahþetten, “Allah rýzasýný ve cenneti kazanmayý”

umuyorlardý. Bu âlim tabakasý da, mü’minlerin emiri kabul ettikleri halifeye biati ve ona teslimiyeti dinin bir gereði olarak anlatmakta idiler. Ýmam Zeynelabidin (a.s.), halkýn üzerinde bu kadar etkisi olan saray ulemasýna da nasihatlerde

bulunmuþtur. Onlara da, esas olanýn kulluk olduðunu hatýrlatarak, bulunduklarý mevkide kalýcý olmadýklarýný ikaz etmiþtir. Ýmam (a.s.) döneminde en fazla mücadele ettiði saray âlimi olarak Muhammed b. Müslim Zührî’yi görüyoruz.

Ramazan yazýlarý

Hadis–i Þerif Hüseyin bin el-Haris elCedelî þöyle dedi: “Abdurrahman bin Zeyd bin el-Hattab (radiyallahu anh) þek olunan günde bir hutbe irat etti ve þöyle dedi: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve âlihi); ‘Ýki Müslüman Ramazan hilalini gördüklerine þahitlik ederlerse oruç tutun ve onlarýn þahitlikleriyle bayram yapýn’ buyurdu.” (Ahmed 18917, Nesai 2115, Darekutni 2/167/3, Albânî Ýrva 909).

Iþýklar içerisinde bir Ýstanbul Ýkinci Abdülhamid döneminde Ramazan ayýný Ýstanbul’da geçirmiþ seyyahlardan H. G. Dwight’ýn 1913 yýlýnda Ýngiltere’de basýlan “Constantinople Old and New” isimli eserinde þöyle anlatýyor: Asýrlar boyunca her

zaman kutsal ve kýyýlýrken bile gururlu Ýstanbul, hiçbir zaman Ýslam’ýn bu kutsal ay için aydýnlatýldýðý kadar gururlu ve kutsal gözükemez. Ramazan ayý adý altýnda sayýsýz minarenin þerefesine dizilmiþ ýþýk halkalarýyla bezeli karanlýk bir kenti görmek dünyanýn en güzel manzaralarýndan biridir. Yükselen çatýlarýn üzerinden olaðanüstü bir siluet olarak görülen camilerin iki, dört

veya altý minaresi birden ýþýklandýrýlýr. Bunlar bir büyüleyici oyunda daha kullanýlýr. Minareler arasýna ipler gerilir ve bunlara camdan minik yað kandilleri dekoratif bir sýra ile asýlýr. Sanki altýn kývýlcýmlar saçýyormuþ gibi, ‘Ya Allah’ veya ‘Ya Muhammed’ gibi sözler yer alýr. Ayýn on beþinden sonra karanlýk gökyüzüne çoðu kez bir çiçeðin veya bir geminin þekli çizilir. Bu yýldýzlara benzeyen zarif aydýnlatmalara Türkler mahya ay ýþýðý derler. Baþka zamanlarda Ýstanbul’un sokaklarý geceleyin terk edilmiþken, Ramazan geceleri boyunca hayat doludur. *** Güneþin

gökyüzünde olduðu sürece gerçek mü’minler dudaklarý arasýndan hiçbir yiyecek veya içecek maddesi geçmez. Bir sigaranýn tatlý avuntusuna bile müsaade edilmez. Ancak güneþin batýþýný haber veren topun ateþlenmesinden, bir beyaz saç telinin siyahýndan ayýrt edilebildiði aydýnlýða kadar yiyip içilir. Ramazan’da güneþ ufka doðru yaklaþtýkça ýþýklar yakýlýr, masalar kurulur, ekmekler bölünür, sular doldurulur. Gün boyu süren bu perhizin bozulduðu an, iftar olarak adlandýrýlýr. Bu, yemek içmek veya þölen anlamýndadýr. Ve bizatihi bir gelenektir. Gerçek bir iftar çeþitli ordövrlerle baþlar; zeytin, peynir, yuvarlak ve sert bir hamur iþi olan tatlý simitler ile reçeller ve pide

denilen sýcak mayasýz yuvarlak ekmekle devam eder. Daha sonra bir sebze çorbasý ile peynir veya pastýrma, ülkeye has bir çeþit kurutulmuþ et (pastýrma) ile piþirilmiþ yumurtalar gelir ve yine mevsimine göre þaþýrtýcý çeþitlikte sayýsýz yiyecek Mekke’den gelen kutsal zemzem suyu ile mideye indirilir. Zenginler bütün bir ay boyunca kapýlarýný herkes açýk tutarlar. Gecenin son yemeðine sefer kelimesinde türetilmiþ olan sahur denir. Bekçiler sahur için insanlarý zamanýnda uyandýrmak amacýyla sokaklara davullarýyla dolaþýrken bir baþka top atýþý da orucun yeniden baþladýðýný haber verir.”

Prof. Dr. Haydar BAÞ – Ýmam Zeynelabidin

Hz. Mevlana þöyle buyurdu: “Ey gönül! Oruçlu iken Allah’a misafirsin; sana gökyüzü sofrasý yakýþýr! Sen, bu mübarek ayda cehennemin kapýsýný kapadýn! Böylece sen, cennetten binlerce kapý açarsýn! Topraktan, ateþten, sudan, rüzgârdan dikilmiþ olan beden hýrkasýný çýkar, at! Can, aþkýn kapýsýna geldi de; ‘Beni affet; sen, özürlerin canýsýn’ diye yalvardý! ‘Ey aþk!’ diye sýzlandý. ‘Bu ayda özrümüzü kabul et; hata ettik!’ Aþk da, gülerek cana dedi ki: ‘Senin elini tuttum! Biliyorum ki sen, elsizsin, ayaksýzsýn!’ Hekimim; ben, sana perhize girmeni emrettim! Çünkü sen, bu korkunun ve ümidin hastasýsýn! Perhize gir de, sana bir þerbet yapýp sunayým; onu içince sen, hiç kendine gelmeyesin! Ramazan ayýnda gereði gibi oruç tutarsan, senin vücut topraðýný altýn ederler. Senin fani varlýðýný taþ gibi ezerler de göðe sürme yaparlar. Ýftar vaktinde yediðin yemek lokmasýnýn her biri, birer mânâ incisi olur. Ramazan’da yemekte, içmekte, kötü söz söylemekte, kötü iþ iþlemekte sabýrlý olduðun için, bu sabýr, senin manevî görüþünü artýrýr, gönlünün gözünü açar.”

“Ey insanlar! Allah’ýn size olan nimetini hatýrlayýn. Allah’tan baþka size göklerden ve yerden rýzýk veren bir yaratýcý var mý? O’ndan baþka hiçbir ilah yoktur. O halde nasýl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?”

17 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

Ýmam Zeynelabidin (a.s.)

Ayet–i Kerime


YENÝ MESAJ 17 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

10

KÜLTÜR - SANAT

SAYFA

Mehmet MARUF

Son haçlýlarla akitleþenler marufmehmet

MERDÝVEN

marufmehmet@gmail.com

“Gâvurun ekmeðini yiyen gâvurun kýlýcýný sallar.” -Türk AtasözüTarih: 14 Þubat 1945… ABD Baþkaný Roosvelt, Suud Kralý Ýbn Suud ile Süveyþ Kanalý giriþinde demirli Amerikan kruvazörü USS Quincy’de buluþtu. Zabýt tutulmayan görüþmeye tercümandan baþka kimse de sokulmadý. Beþ buçuk saat süren toplantýnýn ardýndan, Suudi hanedanýnýn korunmasý karþýlýðýnda Amerikan þirketlerinin Arabistan’daki petrol imtiyazlarý güvence altýna alýndý. Ayrýca Filistin’in Yahudi vataný olmasý ve Dahran’da bir ABD üssü kurulmasý konusunda anlaþmaya varýldý. Tarih: 8 Haziran 1974… Henry Kissenger; ABD Dýþiþleri Bakaný sýfatýyla Suudi Arabistan’la ekonomik iþbirliði çerçevesinde bir anlaþma imzaladý. Anlaþmanýn koþullarýna göre OPEC ülkelerinin lideri konumunda bulunan Suudi Arabistan; petrolü, para birimi olarak sadece dolar ile satacak, elde ettiði geliri de Amerikan ve Ýngiliz bankalarýnda

deðerlendirecekti. Böylece muazzam miktardaki petrol gelirinin yüklüce bir bölümü ABD’nin açýklarýný kapatmak üzere yatýrýma çevrilecekti. Ýlerleyen günlerde Suudi ülkesinin Merkez Bankasý’na müdür ve yatýrým baþdanýþmaný olarak bir Amerikalý atandý. Ayrýca 2,5 milyar dolarlýk Amerikan hazine kâðýdý alýndý. Aslýna bakýlýrsa 1940’lý yýllarýn sonlarýndan itibaren ABD’nin petrol yataklarýnýn verimliliði düþüyor, dýþa baðýmlýlýðý artýyordu. 1970’li yýllarda da dolar, altýnla baðýnýn koparýlmasýndan ötürü kan kaybediyordu. Her iki durumda da imdadýna Suud hanedaný yetiþti. Ne zaman Amerika, ekonomik ya da siyasi bir girdaba kapýlsa yanýnda Müslüman ülkelerin iþbirlikçilerini buldu. Þu anda bile dünya petrolünün %35’inin saðlandýðý Basra Körfezi’nin güvenliðini 5. Filo saðlýyor ve ona sýðýnak olan ülke Bahreyn… Tunus’un 23 yýllýk lideri Zeynel Abidin Bin Ali, Amerikan istihbaratýnda eðitilmiþ bir CIA ajanýydý. Ýktidarý bir ABD operasyonuy-

la devralmýþ ve Washington’un Kuzey Afrika’daki en önemli müttefiklerinden biri olmuþtu. BOP kapsamýnda geliþen Arap Baharý’nda da onu alaþaðý eden ABD oldu. Keza 30 yýllýk Mýsýr diktatörü Hüsnü Mübarek de Atlantik Ötesi’nin bölgedeki en önemli müttefikiydi. Irak iþgalinde hava sahasýný ve Süveyþ Kanalý’ný açarak Türkiye gibi Haçlýlara destek oldu. Özellikle Ýsrail-Arap iliþkilerinde kilit bir role sahipti. Yerine gelen Mursi’nin Ýhvaný, Soðuk Savaþ yýllarýnýn baþýndan beri Amerika’nýn güdümüne girmiþti. Bu Ýhvan; kurucusu Hasan elBenna ya da Þehit Seyyid Kutub’un Ýhvan-ý Müslimin’i deðildi. O sebeple Mursi’nin Gazze’ye ilaç ve yiyecek saðlayan tünelleri kapatmasý, Camp David’i tanýmasý ya da Suriye karþýtlýðý þaþýrtýcý olmadý. Ne ilginçtir ki; 2006'da Ýsrail Lübnan'a saldýrdýðýnda Ürdün, Suudi Arabistan, Mýsýr gibi ülkeler Ýsrail'e destek vermiþ, Hizbullah hedef alýnmýþtý. Ama zaferi Allah, Hasan Nasrallah’a nasip etti. Þimdi de Suriye için ayný parametreler iþliyor… Dünya üzerinde ülkesinin dýþýnda bini aþkýn üs ve beþ yüz binden fazla asker bulunduran ABD’nin bu varlýðýnýn önemli bir kýsmýna halký Müslüman ülkeler ev sahipliði yapýyor. Kazakistan, Kýrgýzistan, Tacikistan ve Pakistan’ýn yardýmýyla Afganistan; Tür-

kiye, S. Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman ve Mýsýr’ýn yardýmýyla Irak; yine Türkiye’nin yardýmýyla Libya iþgal edildi. Resûlullah’ýn (s.a.a.) deyimiyle “yeryüzünün en þerlileri” baþka türlü hiç galip gelebilir miydi? Yani “yoktur bizim düþmanýmýz, kendimizden gayrý...” Bir Amerikalý yazar Ýnka, Maya ve Aztek ülkelerinin bir avuç Beyaz Adam tarafýndan iþgaline karþý þöyle der: “Kýzýlderililer iþgalcileri sadece ‘yalnýz’ býrakarak yenebilirlerdi. Anayurtlarýyla arasýna okyanuslarýn girdiði bir coðrafyada hammaddesiz, erzaksýz ve yardýmsýz býrakýlabilirlerdi.” Ama onlarý yalnýz býrakmadýlar… Dünden bugüne deðiþen bir þey olmadý. Ýslam dünyasýnda, gönüllerindeki “her Robinson’a bir Cuma olma” dürtüsüne mani olamayanlar yine Atlantik ötesini kendilerine kýblegâh yapýyorlar. Yine güçlünün yanýnda olmanýn konforuyla ahkâm kesiyor, kasým kasým kasýlýyorlar. Aslýnda Robinson'larý yaþatanlar hep bu Cuma kafalýlar… Dünden bugüne deðiþen olmadý ama elhamdülillah biz bu defa “Son Haçlýlar”la akitleþen Cuma’larý iyi tanýyoruz. Ve onlara karþý Ehl-i Beyt nefesiyle konuþan Haydar Baþ Hocamýzý da… Not: Akit: TDK, 1983; 1- Sözleþme, baðýt, mukavele. 2Nikâh.

Ýftardan sonra Karagöz keyfi Bursalý halk kültürü, folklor araþtýrmacýsý ve Karagöz sanatçýsý Recep Þinasi Çelikkol, Ramazan ayýnda sahnelediði gölge oyunlarýyla herkesi mest ediyor

ilüfer'e baðlý Misi köyünde bulunan etnografya evinde Bursa yöresine ait el iþletmeleri, ev eþyalarý, dokuma tezgahlarý, mahalli kýyafetler, tarihi bakýr, pirinç, demir, ahþap eþyalar teþhir ediliyor. Ayrýca Karagöz sanatçýsý olan Çelikkol, müzede Karagöz ile Hacivat oyunlarýný oynatýyor. Her hafta 3 gün gölge oyunu sahneleyen Çelikkol, "Ramazan ayýnda iftardan sonra Karagöz ve Hacivat tutkunlarýyla burada buluþuyoruz. Haftanýn 3 günü buradayýz. Bizim amacýmýz bu gölge oyunu sanatýný tanýtmak ve kaybolmamasýný saðlamak. Bu gösteri Ramazan ayý boyunca devam edecek" dedi. Ünlü gölge oyunu ustasý Çelikkol, Türkiye'den Balkanlar'a kadar birçok yöreden topladýðý otantik kýyafetler ve eþyalarý Bursa'da kurduðu özel müzede sergiliyor. Bursa ve civarýndaki Türkmen ve Yörüklerin giydiði göz alýcý kýyafetlerle çeþitli ev ve mutfak eþyalarýný yýllarca köy köy dolaþarak toplayan Çelikkol, bu zengin kültürü Misi köyünde 2 ay önce kurduðu özel etnografya müzesinde sergiliyor. ÝHA

N

Osmanlý geleneðini yaþatýyorlar Mesir macunundan farklý olarak renklendirilmeden ve limonlu þekilde kullanýlan Osmanlý macunu, Ramazan ayý için açýlan Cacabey Meydaný panayýr alanýnda ilgi odaðý oldu ede mesleðini alan baba Necdet Yeþildað ve oðlu Ersin Yeþildað, Kýrþehir’e Manisa’dan gelerek atalarýndan aldýklarý mesleði icra ediyor. Kýrþehir’de beklenenin üzerinde ilgiyle karþýlaþtýklarýný söyleyen baba Yeþildað, “Dedemizden aldýðýmýz mesleði yapýyoruz. Ramazan ayý etkinlikleri kapsamýnda Kýrþehir’e

D

geldik. Besmele ile açtýðýmýz standýmýzda insanlarýn Osmanlý macununa karþý olan ilgisi bizleri þaþýrttý. Osmanlý macunu, çoðu zaman mesir macunu ile karýþtýrýlýyor. Fakat Osmanlý macununda tatlandýrýcý ve boya asla kullanýlmaz. Bunu anlatmak ve ispatlamak için tahta çubuklarla satýþ yapýyoruz. Osmanlý Hanedanlýðý’nda nasýl yapýlýyorsa ve

bizler dedelerimizden nasýl öðrenmiþsek ayný þekilde Osmanlý macununu Kýrþehir’de de yaparak insanlarýn eski dönem Ramazanlarýný giydiðimiz o döneme ait kýyafetlerle birlikte yaþatmaya çalýþmaktayýz. Burada ilgi bizleri memnun etti. Hem satýþ yapýyor hem de meraklýlarýna Osmanlý macununun faydalarý ve yapýlýþ þeklini anlatýyoruz” dedi. ÝHA

Kahramanmaraþ’ta nostalji akþamlarý Türk Halk Tiyatrosu’nun en önemli ve unutulmaz örneklerinden olan orta oyunu ve bu oyunun ana karakterleri Kavuklu ve Piþekar, Kahramanmaraþlýlarla buluþtu alkýn yoðun ilgisini gören etkinlikler kapsamýnda, iftar öncesi ve sonrasýnda fasýl dinletisinden orta oyununa kadar birçok aktivite Hamur Organizasyon’un ekibi tarafýndan sunuluyor. "Nerede o eski Ramazanlar" diyenlerin düþüncelerine tercüman olan Piazza’da bu kez geçmiþten günümüze gösteri sanatlarýnýn en belirgin örneði olan "orta oyunu" vardý. Oyunun ana karakterleri Kavuklu ve Piþekar, Piazza’nýn terasýnda kurulan platformdaki gösterileri sýrasýnda izleyenleri adeta gülmekten kýrýp geçirdiler. Dobra ve patavatsýz tavrýnýn yaný sýra yalandan uzak karakteriyle dikkati çeken

Kavuklu ile herkesin nabzýna göre þerbet vermesini bilen, içten pazarlýklý, arabulucu, ölçülü, aðýrbaþlý, her kalýba girebilen, iþine gelince dilini tutmasýný bilen, esnek bir kiþiliðe sahip olan Piþaker’in aralarýnda geçen konuþmalar, 7’den 70’e tüm AVM ziyaretçileri tarafýndan ilgiyle izlendi. Maskot karakterler Aþuk ile Maþuk ise özellikle AVM’nin minik ziyaretçilerinin ilgi odaðý olurken, fasýl dinletisi Ramazan’a ayrý bir anlam katýyor. Açýlýþ ve kapanýþ saatleri Ramazan nedeniyle 11.00 ile 23.00 olarak yeniden düzenlenen Piazza’da, birbirinden eðlenceli etkinlikler Ramazan boyunca devam edecek.

H

ÝHA

Hastalar için kütüphane kuruldu an Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi tarafýndan hastalar için kütüphane oluþturuldu. Hasta ve hasta yakýnlarýnýn boþ vakitlerini iyi deðerlendirmeleri amacýyla hastanede kütüphanenin oluþturulduðunu belirten Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri

V

Yrd. Doç. Dr. Vural Polat, “Hastalar bazen uzun zaman hastanemizde kalabiliyorlar. Hem bu hastalarýmýzda okuma alýþkanlýðýnýn geliþtirilmesi hem de hastanemizde uzun zaman bekleyen vatandaþlarýmýzýn bu süre içerisinde boþ vakitlerini verimli bir þekilde deðerlendirmesini saðlamak

amacýyla böyle bir uygulama baþlattýk. Bunun yanýnda yine hastane personelimizde öðle arasýnda vakitlerini kitap okuyarak verimli geçirebilirler” dedi. Ülke olarak okuma alýþkanlýðýnýn olmadýðýna dikkat çeken Polat, “Kütüphanemizin þu anda çok yoðun kullanýldýðýný söyleyeme-

yiz. Ancak çok olumlu tepkiler alýyoruz. Ýnþallah süreç içerisinde kütüphanemizin daha yaygýn kullanýlacaðýný umuyoruz” þeklinde konuþtu. Kütüphanede kitap, dergi ve gazete bulunduðunu ifade eden Polat, vatandaþlarýn da kütüphaneden faydalanmalarýný istediðini sözlerine ekledi. ÝHA

Balýklýgöl geceleri ýþýl ýþýl z. Ýbrahim Peygamberin doðduðu ve ateþe atýldýðý yer olarak rivayet edilen Balýklýgöl yerleþkesindeki tarihi mekanlar, ýþýklandýrmalar ile geceleri görkemli bir hava oluþturuyor. Dünyanýn en büyük doðal akvaryumu olarak adlandýrýlan Balýklýgöl, ýþýklandýrmalar ile birlikte vatandaþlara doyumsuz bir manzara keyfi veriyor. Sahur vakti sahurlarýný lokanta veya ciðerci dükkanlarýnda yapan vatandaþlar, Hz. Ýbrahim'in ateþe atýldýðý yer olarak bilinen Halilürrahman Gölü, dergah ve çevresindeki camiler ile Urfa Kalesi'nin bulunduðu alanda gezerek, manevi ortamýn tadýný çýkarýyor. Balýklýgöl’de muhteþem ýþýklandýrmasýyla birlikte adeta kartpostallýk manzaralar oluþurken, bazý vatandaþlar hatýra fotoðrafý çekiyor. ÝHA

H


YENÝ MESAJ 17 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA V V

e d i t ö r :

n i h a t

SPOR

g ü l e r

SAYFA

11

‘Þampiyonlar Ligi etkili oldu’ Bursaspor’un kadrosuna dahil ettiði Fransýz kaleci Sebastien Frey’in menajeri Erk Toros, yeþil-beyazlý takýmýn UEFA Þampiyonlar Ligi’ne katýlma olasýlýðý, kentin güzelliði ve taraftarlarýn coþkusunun, transferi kolaylaþtýrdýðýný söyledi “Devler Ligi” heyecaný

Toros, Bursaspor Kulübü Baþkaný Erkan Körüstan, Ýkinci Baþkan Rýdvan Þen ve Ýcra Kurulu Üyesi Serkan Sabuncuoðlu’nun, Almanya’nýn Münih kentinde önceki gün görüþtüðü Frey ile her konuda anlaþarak transferi sonuçlandýrdýðýný söyledi. Frey’in, Fransa’nýn son dönemde yetiþtirdiði en önemli kalecilerden biri olduðunu vurgulayan Toros, Cannes, Inter, Verona, Parma, Fiorentina ve Genoa takýmlarýnýn formalarýný baþarýyla giydiðini anlattý.

Ýlgiden etkilendi Ona Bursaspor’un transfer teklifini ilettiklerinde hemen Türkiye ve Bursa hakkýnda geniþ bir araþtýrma yaptýðýný dile getiren Toros, þöyle konuþtu: “Frey’e, Türkiye ve Bursa hakkýnda oldukça geniþ bilgiler verdik. Bursaspor’un Þampiyonlar Ligi’ne gitme olasýlýðý, Bursa þehrinin güzelliði ve taraftarýn coþkusu, Frey’in transferini kolaylaþtýrdý. En önemlisi, Bursaspor Kulübü Baþkaný Erkan Körüstan ile Ýkinci Baþkan Rýdvan Þen ve Ýcra Ku-

rulu Üyesi Serkan Sabuncuoðlu’nun ilgisinden çok etkilendi. Bu transferi Frey gerçekten çok istedi. Hatta ilk görüþme öncesi Frey, yaklaþýk 20 Türkçe kelime ezberledi. Baþkan Körüstan ve yanýndakileri de Türkçe ke-

limelerle karþýladý. Bu da Bursaspor yöneticilerini etkiledi. Kendisi, Türkiye’de çok baþarýlý olacaðýna inanýyor.” Toros, Fransýz kalecinin, coþkulu Bursaspor taraftarlarýnýn önüne çýkmak için sabýrsýzlandýðýný sözlerine ekledi.

UEFA Tahkim Kurulu’nun, Fenerbahçe’nin 2+1 yýllýk Avrupa kupalarýndan men cezasýný 2 yýla indirmesi, Beþiktaþ’ýn 1 yýllýk cezasýný da onamasýnýn ardýndan Bursaspor’un Avrupa Þampiyonlar Ligi’ne gidecek olmasý kentte heyecan yarattý. UEFA Tahkim Kurulu’nun Fenerbahçe ve Beþiktaþ ile ilgili kararý açýklamasýyla Bursaspor’a UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi’ne katýlma imkaný doðmasý yeþilbeyazlý taraftarlar arasýnda sevinçle karþýlandý. Bazý Bursasporlu taraftarlar, kararýn açýklanmasýnýn ardýndan mutluluklarýný sosyal paylaþým sitelerinde paylaþtý. Teksas Bursasporlular Derneði Baþkaný Mehmet Güzelsöz, yeþil-beyazlý taraftarlar olarak Bursaspor’a UEFA Þampiyonlar Ligi yolunun açýlmasýnýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Bu arada UEFA Tahkim Kurulu’nun kararý Bursa’daki yerel basýnda da geniþ yer buldu. Bursa’da yayýmlanan gazeteler haberi manþetlerinden verdi.

‘12 Dev Adam’ Bormio yolcusu A Milli Basketbol Takýmý’nýn aday kadrosu, 2013 Avrupa Erkekler Basketbol Þampiyonasý hazýrlýklarý kapsamýnda yapacaðý kondisyon kampý için bugün Ýtalya’nýn Bormio kasabasýna gidecek. Dün akþam bir araya gelecek milliler, bugün Milano’ya hareket edecek. Ay-yýldýzlýlar, Milano’dan Bormio’ya geçerek, 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar sürecek kondisyon kampýna baþlayacak.

‘Men deðil, tedbir koydular’ Beþiktaþ Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Melih Sami Esen, UEFA’nýn siyah-beyazlý takýmý 1 yýl Avrupa kupalarýndan men etmesinin bir ceza olmadýðýný, tedbir amaçlý alýndýðýný öne sürdü

Kayserispor’da Avrupa mutluluðu Fenerbahçe ve Beþiktaþ’ýn UEFA’dan aldýklarý cezalar nedeniyle Avrupa kupalarýna katýlamamalarý nedeniyle Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme hakký doðan Kayserispor’un Basýn Sözcüsü Oðuz Ortaköylüoðlu, “Kayserispor, ülkesini en iyi þekilde UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek potansiyele sahiptir” dedi. Kulüplerine UEFA Avrupa Ligi’nde temsil hakký verildiðinde bunu baþarýyla yerine getireceklerini ifade eden Ortaköylüoðlu, þunlarý kaydetti: “Kayserispor’un dýþýnda geliþen bir süreç var. Kulübümüze þu ana kadar resmi olarak önümüzdeki sezon Avrupa kupalarýnda ülkemizi temsil edeceðimize dair bir yazý gelmedi. Bu yazý resmi olarak kulübümüze teblið edildiði taktirde gereðini yapacaðýz. Kayserispor, ülkesini en iyi þekilde UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek potansiyele sahiptir. Takýmýmýz baþta taraftarý, kulüp yapýsý ve takým yapýsý itibariyle ülkemizi güzel bir þekilde temsil edecektir.”

Disiplin müfettiþinin, soruþturma sonrasý Beþiktaþ’ýn Avrupa kupalarýna 1 yýl, gerekirse sonraki yýl katýlmamasý gerektiðini belirten bir rapor hazýrladýðýný anlatan Esen, þöyle devam etti: “Çünkü UEFA, ‘Bir kulübün yönetim kurulu üyelerinden tutun da en alttaki personeline kadar herkesin tüm fiil ve davranýþlarý kulübü baðlar’ diyor. Buna taraftarýn hareketleri dahildir. UEFA, Sayýn Serdal Adalý ve Sayýn Tayfur Havutçu’nun ceza mahkemesinden ceza almasýný esas alýyor. Bu kararýn Yargýtay tarafýndan bozulma ihtimali veya onanma ihtimali olduðunu UEFA yetkilileri de biliyor. Durum böyle olunca UEFA Beþiktaþ’ýn tedbir amaçlý olarak bu sene Avrupa kupalarýna mücadele etmesine izin vermiyor. Beþiktaþ’a þu an verilmiþ bir ceza yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken kelime

Turksat Fre.12562 S.25000 Dikey (V)

06:00 MÝLLETÝN EFENDÝSÝ 07:00 KURAN ÖÐRENÝYORUM 07:30 SABAH AKTÜEL 08:30 HATM-Ý ÞERÝF 09:30 GÜNDEM ÖZEL 10:30 DÝZÝ “HZ. YUSUF” 12:00 KURAN ÖÐRENÝYORUM 12:30 PARANTEZ 13:30 NAZIM USTA ÝLE MUTFAK KEYFÝ 15:00 B.KRAL GWANGGAETO 16:00 HAYAT VE SAÐLIK 17:00 KUM SAATÝ 18:00 ONBÝR AYIN SULTANI 19:30 PROF. DR. HAYDAR BAÞ ÝLE ÝFTAR SOHBETÝ 21:00 ANA HABER BÜLTENÝ 21:30 B.KRAL GWANGGAETO 22:30 DÝZÝ “HZ. YUSUF” 23:30 GECE HABERLERÝ 00:30 HZ. HÜSEYÝN’ÝN FEDAÝSÝ MUHTAR 01:30 SAHUR VAKTÝ 04:15 HATM-Ý ÞERÝF

05:00 HATM-Ý ÞERÝF 06:30 KUR-AN ÖÐRENÝYORUM 07:15 DOKTURUN MESAJI 08:00 HATM-Ý ÞERÝF 09:00 YENÝ GÜNE MERHABA 10:00 DÝZÝ (BÜYÜK KRAL) 11:00 DOKTORUN MESAJI 12:00 GÜN ORTASI 13:00 DOKTORUN MESAJI 13:30 DÝN VE MEDENÝYET 15:00 DOKTORUN MESAJI 15:30 NAZIM USTA ÝLE MUTFAK KEYFÝ 16:15 DOKTORUNUZ SÝZÝNLE 17:00 DÜÞÜNCE ÇEMBERÝ 18:00 DÝZÝ (KRAL SEJONG) 19:00 DOKTORUN MESAJI 19:45 MESAJ SPOR 20:00 ENVER SEYÝTOÐLU ÝLE ANA HABER 21:00 PERSFEKTÝF 22:00 DOÐRUDAN SATIÞ 22:15 DOKTORUN MESAJI 22:45 NUN VE KALEM 00:00 DOKTORUN MESAJI 00:45 SÝNEMA 02:30 DÝN VE MEDENÝYET 04:00 SÝNEMA

07:00 ÝSTÝKLAL MARÞI 07:10 ÇÝZGÝ FÝLM KUÞAÐI 08:00 BASIN EKSPRES 08:45 SPORVÝZYON 09:00 SAÐLIKLI GÜNLER 09:30 TÜRKÇE AKIÞ (T) 11:00 11.SAAT (HABER) 11:15 DOKTOR – ANKARA 12:00 12.SAAT (HABER) 12:30 DOKTORUNUZ SÝZÝNLE 13:00 13.SAAT (HABER) 13:30 VÝDEO MAKÝNASI 14:00 14.SAAT (HABER) 14:15 NANE LÝMON KABUÐU 15:00 15.SAAT (HABER) 15:30 SAÐLIKLI GÜNLER 16:00 16.SAAT (HABER) 16:15 DOKTORUNUZ SÝZÝNLE 17:00 17.SAAT (HABER) 17:15 NANE LÝMON KABUÐU 18:30 ANA HABER 19:15 SPORVÝZYON 19:30 DOKTORUNUZ SÝZÝNLE 20:30 ANKARA KULÝSÝ 21:30 AYHAN HAKSAL SÝZLERLE 23:00 TELE-ALIÞVERÝÞ 23:15 DÝZÝ-KRAL SEJONG 00:15 SAÐLIKLI GÜNLER 00:45 TÜRK SÝNEMASI

ÝCMAL YAYINCILIK REKLAMCILIK SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ Ýmtiyaz Sahibi Bilal KARAMUS

ISSN 1301 – 9646

17 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA YIL: 15 SAYI: 4866

Turksat Fre.11878 S.2600 Dikey (V)

Telefon Fax Ýstanbul Baskýsý Ankara Baskýsý Trabzon Baskýsý Yayýn Türü Daðýtým

Eskiþehirspor Basýn Sözcüsü Bekir Sýtký Saraç, kombine fiyatlarýný açýklayarak, taraftarlara bir indirimin söz konusu olmadýðýný belirtti. Saraç, Erkan ve Veysel’in kendilerinin transfer konusunda arandýðýný belirterek, “Bazý futbolcularýmýzý arayanlar var. Futbolcularýmýz bu arayanlar hakkýnda bizle görüþtükten sonra, kesin ve net bir þekilde Eskiþehirspor’da mutlu olduklarýný ve burada futbol oynamaya devam edeceklerini söyledi. Bu futbolcularýmýz Veysel Sarý ve Erkan Zengin” dedi.

Beþiktaþ’a ceza verilmedi

Turksat Fre.12729 S.30000 Yatay (H)

Ýdare Yeri

‘Erkan ve Veysel’i aradýlar’

Melih Sami Esen, yanlýþ anlamalarýn önüne geçmek için açýklama yapma gereði duyduðunu belirterek, mayýs ayýnda UEFA Disiplin Komitesi’nin, 16. Aðýr Ceza Mahkemesi’nin kararýný esas alarak, siyahbeyazlý kulüp hakkýnda soruþturma baþlattýðýný hatýrlattý.

: Yeþilköy Mah. Þehit Özcan Canik Sok. No: 4/A Kat: 2 Florya - Bakýrköy - ÝST : (0212) 425 10 66 : (0212) 424 69 77 : Esmat Matbaacýlýk - 0212 637 10 35 M.Nezih Özmen Mah. Yüksel Sok. No: 19 Güngören/ÝSTANBUL : Esmat Matbaacýlýk - 0312 527 52 78 Esenboða Protokol Yolu 13. km No:70 Pursaklar - ANKARA : Yavuz Selim Mah. Arsin O.S.B.5 Nolu Cadde No: 8 Arsin - TRABZON : Yaygýn Süreli Yayýn : YAY – SAT DAÐITIM

tedbirdir.” Esen, hukuki mücadelelerine devam edeceklerini kaydederek, “Çok adil bir karar deðil. Biz en kýsa sürede, kura çekimi öncesi CAS’a baþvuru yapacaðýz” þeklinde konuþtu.

Beþiktaþ Avusturya yolcusu Beþiktaþ, ikinci etap kamp çalýþmalarý için bugün Avusturya’ya gidecek. Almanya kampýnýn ardýndan teknik direktör Slaven Bilic’in 4 gün izin verdiði siyah-beyazlýlar,

Turksat Fre.12562 S.25000 Dikey (V) 07:00 KLÝP SAATÝ 08:30 ÇÝZGÝ FÝLM KUÞAÐI 09:30 GAZETE MANÞET 10:30 SAÐLIK 11:30 KLÝP SAATÝ 12:30 DÝZÝ EFSANE PRENS 13:45 SAÐLIK 14:30 ARA HABER 14:45 YENI DR. 30 DK 15:30 ARA HABER 15:45 TERMAL SAÐLIK 16:00 BELGESEL SAFARÝ 16:30 ARA HABER 17:00 BASKETBOL AKTUEL 17:30 SAÐLIK 18:15 ALF DÝZÝ 19:00 ANA HABER 19:45 SPOR 20:00 SAÐLIK 21:00 TÜRK SÝNEMASI 00:15 DÝZÝ E. PRENS TKRR 01:00 SAGLIK 02:00 ALF 03:00 SAGLIK 06:30 BELGESEL SAFARÝ

Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Emin KOÇ

Muhasebe ve Finans Hasan GÜNDOÐDU Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Recep BAHAR Haber Müdürü Orhan DEDE Spor Müdürü Yenal ARMAN Teknik Müdür M. Yasin ERKOL

Turksat Fre.12729 S.30000 Yatay (H) 06:00 HATM-Ý ÞERÝF 07:00 HABERLER 08:00 NAZIM USTA SÝZLERLE 09:20 ÇÝZGÝ DÝZÝ (coco bill) 11:00 DOKTORUNUZ SÝZÝNLE 13:00 13 AJANSI 15:00 ÇÝZGÝ DÝZÝ (Adibo) 16:00 ARKA PLAN 18:00 SPOR HATTI 20:00 ANA HABER BÜLTENÝ 21:30 HAFTANIN SOHBETÝ 22:25 BÝREBÝR SPOR 00:00 HABERLER

TEMSÝLCÝLÝKLER:

Genel Koordinatör Sabri TERZÝ Politika

: Þevket TEPETAÞ

Güncel

: Ahmet ÞÝMSEK

Ekonomi

: Murat ÇABAS

Dýþ Haberler : Mehmet KELEÞ Kültür–Sanat : Okan EGESEL Toplum

: Eyüp KABÝL

Spor

: Nihat GÜLER Reklam Direktörü Selim AYANOÐLU

ANKARA : Çankýrý Cad. No: 24 Kat. 4 Ulus / Ankara Tel: (0530) 347 32 19 Faks: (0312) 468 74 98 ÝZMÝR : 1303 Sok. No:2/201 Çankaya/Ýzmir Tel: (0554) 204 70 71 (0532) 597 08 27 TRABZON : Ýskenderpaþa Mah. Gazipaþa Cad. Þehit Ercan Aygün Sok. No:4 Kat2 Tel: (0462) 326 31 30 / 32 ADANA ANTALYA ARTVÝN AKÇAABAT BALIKESÝR

: (322) 359 22 99 : (541) 413 33 69 : (466) 212 10 54 : (462) 228 17 48 : (553) 227 07 10

bugün Ýstanbul’da bir araya gelip, Avusturya’nýn Lienz bölgesine hareket edecek. Avusturya’da 27 Temmuz Cumartesi gününe kadar Grand Hotel Lienz’de konaklayacak Beþiktaþ, Ýngiltere’nin Queens Park Rangers, Almanya’nýn Schalke 04 ve Ýngiltere’nin Southampton takýmlarýyla hazýrlýk maçlarý yapacak. Siyah-beyazlýlar, 28 Temmuz Pazar günü son bulacak ikinci etap kamp çalýþmalarýnýn ardýndan yeni sezon hazýrlýklarýna Ýstanbul’da devam edecek.

Turksat Fre.12562 S.25000 Dikey (V) 07:45 HATMÝ ÞERÝF 07:55 ZÝRAÝ HAVA DURUMU 09:00 HAL FÝYATLARI 10:00 TARIM HABER 11:00 BAÐCILIK 11:45 ÞÝFALI BÝTKÝLER 13:30 SULAMA EÐÝTÝM FÝLMLERÝ 14:30 ZÝRAÝ HAVA DURUMU 16:00 TARIM HABER 17:00 EKOANALÝZ 18:30 NANE LÝMON KABUÐU 18:45 TARIM TEKNOLOJÝLERÝ 19:00 HAYVANCILIK 20:00 TARIM "ÖZEL" - Canlý 21:00 SEBZECÝLÝK 21:30 ÞÝFALI BÝTKÝLER

PROF. DR. HAYDAR BAÞ ÝLE ÝFTAR SOHBETÝ 19:30’DA MELTEM TV’DE

BURSA : (532) 130 01 66 ERZÝNCAN : (537) 240 79 95 ERZURUM : (532) 415 95 01 ELAZIÐ : (531) 491 03 79 G.ANTEP : (532) 711 08 68 GÝRESUN : (535) 742 55 08 ÝZMÝT : (532) 460 76 99 K.MARAÞ : (507) 338 11 52 KASTAMONU : (534) 886 16 78 KAYSERÝ : (537) 978 20 70 KONYA : (537) 344 34 64 KÜTAHYA : (542) 518 92 38 MALATYA : (532) 391 81 31 MARDÝN : (532) 381 75 02 SAFRANBOLU: (370) 712 36 38 SAKARYA : (541) 484 40 34 SAMSUN : (535) 614 61 81 Þ.URFA : (532) 384 49 18

TOKAT : (505) 519 19 93 KIBRIS : (392) 228 75 85 AKSARAY : (534) 015 23 38 KÝLÝS : (348) 813 18 74 DÖRTYOL : (326) 712 55 18 UÞAK : (535) 680 22 88 RÝZE(Ardeþen) : (464) 715 72 53 SÝVAS (Yýldýzeli): (534) 831 58 58 KIRIKKALE : (543) 549 22 76 Avrupa: Impressum Press Media GmbH i.G. Segelflieger-damm 89 D-12487 Berlin Telefon: 0152 15 43 14 51 info@yenimesaj.de Avrupa Baski / Druck: IMTC D-64546 Mörfelden-Walldorf

‘Onur verici’ Fenerbahçe ve Beþiktaþ’ýn UEFA’dan aldýklarý cezalar nedeniyle Avrupa kupalarýna katýlamayacak olmalarýnýn ardýndan Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme hakký doðan Kasýmpaþa Kulübü’nün baþkan vekili Hasan Hilmi Öksüz, “Türkiye’yi Avrupa kupalarýnda temsil etmek onur ve gurur verici” dedi. Fenerbahçe ve Beþiktaþ’a verilen cezalarýn gündeme geldiði ilk günden beri tedbirlerini aldýklarýný vurgulayan Öksüz, “Bütün hazýrlýklarýmýzý Avrupa kupalarýnda oynama çerçevesinde yaptýk. Zannediyorum ilk eleme turu için hazýr olacaðýz. Eksiklerimiz gidereceðiz. Ýlk turda da baþarýlý olursak, farklý transfer çalýþmalarýmýz olacak” ifadelerini kullandý.

PSG çýldýrmýþ olmalý Napoli baþkaný Antonio de Laurentiis’e göre Paris Saint-Germain’in Uruguaylý golcü Edinson Cavani için yaptýðý teklif çok uçuk. Fransa Ligi’nin son þampiyonu Paris Saint-Germain’in, Edinson Cavani için yaptýðý 63 milyon euroluk teklif, Napoli baþkaný Aurelio de Laurentiis’i þaþýrttý. Ýtalya Ligi’nde Napoli ile çýktýðý 34 maçta 29 gol atarak takýmýnýn ligi ikinci sýrada bitirip Þampiyonlar Ligi’ne katýlmasýna yardýmcý olan Uruguaylý golcünün Salý günü Fransýz ekibine katýlmasý bekleniyor.


Süper Lig’de fikstür çekiliyor

www.yenimesaj.com.tr

17 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

 2013-2014 sezonu fikstür çekimi bugün Ýstanbul’da yapýlacak. Spor Toto Süper Lig’de 20132014 sezonu fikstür çekimi bugün Ýstanbul’da yapýlacak. Yeni sezon fikstür

çekimi, yayýncý kuruluþun Ayazaða’daki merkez stüdyolarýnda gerçekleþtirilecek. Süper Lig’de yeni sezonun ilk hafta maçlarý 17, 18, 19 Aðustos’ta oynanacak.

‘CAS tedbir koymaz’ CAS Hakimi ve eski TFF Tahkim Kurulu Baþkaný Türker Arslan, UEFA Tahkim Kurulu’nun Fenerbahçe ve Beþiktaþ ile ilgili kararýnýn ardýndan kulüplerin CAS’a baþvurabileceðini, ancak CAS’ýn kolay kolay tedbir kararý vereceðini düþünmediðini söyledi  UEFA Tahkim Kurulu’nun kararlarýnýn ardýndan, konuyu deðerlendiren Arslan, durumun Türk futbolu adýna üzücü olduðunu belirterek, “UEFA Tahkim Kurulu’nun bu kararlarýnýn ardýndan, kulüplerin CAS’a gitme yollarý var. Yürütmeyi durdurma talebinde bulunacaklardýr. Ancak CAS kolay kolay tedbir kararý vermez” dedi.

TFF halýnýn altýna süpürdü

Türker Arslan

Türker Arslan, TFF’nin de bu kararýn ardýndan zor durumda kalabileceðini söyledi. “Federasyonun iþi zor. Yalan, yanlýþ kararlar verdiler, ‘ben bu iþi hallettim’ dedi, halýnýn altýna süpürdü” diyen Arslan, þunlarý kaydetti: “(Sahaya intikal etmemiþ) böyle bir þey yok. Adama þike teklif ediyorsun, þike teklifini söylemedi diye ceza yiyor. ‘Sahaya intikal etmemiþti aralarýnda konuþmuþlardý’, bunlar geçerli savunmalar deðil. Bir takým kiþilere ceza verdiler, kulüplere ceza vermediler. Ne yaptýklarý belli deðil. UEFA, Tahkim Kurulu’nun bu kararýndan sonra TFF’den ‘Kurullarýnýn vermiþ olduðu kararlarý, bizim kararlarýmýza uyumlu hale getir’ talebinde bulunabilirler.”

Tedbiri çok nadir verir CAS’ýn ancak çok açýk bir hukuka aykýrýlýk, hak kaybý olmasý ve telafisi mümkün olmayan bir risk varsa, o zaman tedbir verebileceðini kaydeden Türker Arslan, “CAS, yürütmeyi durdurma talebine, 2-3 gün içinde cevap verebilir. CAS’tan çok nadir tedbir kararý verildiði için, ben tedbir kararý çýkacaðýna pek ihtimal vermiyorum” diye konuþtu.

Dava en az 4 ay sürer CAS davasýnýn en az 4 ay süreceðini dile getiren Arslan, þöyle devam etti: “7-8 ay veya daha uzun da sürebilir. Çünkü kapsamlý bir dosya. Duruþma yapýlacak, hakemler karar verecek. CAS davasý sonucunda ancak tazminat olabilir.”

Malouda Trabzon yolunda Trabzonspor, son olarak Ýngiltere Premier Lig takýmlarýndan Chelsea’de forma giyen Malouda’yý kadrosuna katmak üzere  Transfer çalýþmalarýna son sürat devam eden Trabzonspor, 2007’den bu yana Chelsea formasý giyen Fransýz yýldýz Florent Malouda ile prensip anlaþmasýna vardý. Geride býraktýðýmýz sezon Chelsea’de resmi maça çýkmayan 33 yaþýndaki futbolcunun Ýngi-

liz ekibiyle olan sözleþmesi sona erdi ve Fransýz isim kulüp aramaya baþladý. Trabzonspor daha önce adý Fenerbahçe ve Galatasaray ile de aný anýlan Malouda’yý ikna etti ve ön anlaþma saðlandý. Yeni sezon öncesinde kadrosunda 11 yabancý futbolcu bulunan

Trabzonspor, göndermek istediði futbolcularý elinden çýkardýðý an Malouda ile resmi sözleþmenin imzalanmasý bekleniyor. 2007’de Fransa’nýn Lyon takýmýndan Ýngiliz devi Chelsea’ye 13 milyon sterline transfer olan Florent Malouda, 6 yýldýr Ada’da top koþturuyordu.

Melo borsaya bildirildi Galatasaray, Brezilyalý futbolcu Melo’nun geçici transferi için kulübü Juventus ile görüþmelere baþlandýðýný borsaya bildirdi  Galatasaray Sportif SýAli’ye Arsenal de talip nai ve Ticari Yatýrýmlar AÞ’den Borsa Ýstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydýnlatma Platformu’nda da yer alan açýklamada, “Felipe Melo de Carvalho’nun geçici transferi için kulübü Juventus FC ile görüþmelere baþlanmýþtýr. Kamuoyu geliþmelerden haberdar edilecektir” denildi. Brezilyalý futbolcu, geride kalan iki sezonda da Galatasaray’da kiralýk olarak forma giymiþti.

U20 Dünya Kupasý’nda Irak formasý altýnda sergilediði performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Adnan Kadhim’in talipleri artýyor. Ýspanyol basýnýndan Estadio Deportivo’da çýkan haberde Ali Adnan’la Sevilla ve Galatasaray’ýn yaný sýra, Katar Ligi ekiplerinden Al Gharafa’nýn da ilgilendiði belirtilmiþti. Son iddialara göre Premier Lig devi Arsenal de Ali Adnan’ý transfer listesine aldý.

Milan Baros Antalya’da Lig’de oynayacak olmasýnýn çok güzel bir duygu olduðunu söyledi.Türk futbolunu yakýndan bildiðini anlatan Baros, Medical Park Antalyaspor’un ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden biri olduðunu ifade etti. Baros, ‘’An MP Antalyaspor’un anlaþmaya vardýðý, Galatasaray’dan geçen sezon devre arasýnda ayrýlan ve Çek Cumhuriyeti takýmlarýndan Banik Ostrava’da yarým sezon forma giyen Milan Baros, Antalya’ya geldi. Çek futbolcu Baros, Türkiye’ye geri döndüðü için çok mutlu olduðunu belirterek, Medical Park Antalyaspor formasý ile Spor Toto Süper

talyaspor’un baþarýsý için elimden gelen her þeyi yapacaðým. Ligde daha yukarý sýralara yükselmek için takýma katký saðlamaya çalýþacaðým. Kendimi çok iyi hissediyorum, inþallah her þey daha güzel olacak’’ dedi.

Kulüpler Birliði baþkanýný arýyor  Kulüpler Birliði Vakfý, 7. baþkanýný seçmeye hazýrlanýyor. Seçimli olaðan genel kurul 19 Temmuz Cuma günü Ankara’da gerçekleþtirilecek. Vakfýn Balgat’taki merkezinde saat 14.00’te baþlayacak genel kurulda,

toplantý yeter sayýsýnýn saðlanmasý durumunda Kulüpler Birliði’nin 7. baþkaný belli olacak. Çoðunluðun saðlanamamasý durumunda ise genel kurul bir hafta sonra ayný gün ve saatte yapýlacak.

Deðerleri 60 milyon lira düþtü  Borsa Ýstanbul’da iþlem gören Fenerbahçe ve Beþiktaþ’ýn toplam piyasa deðeri UEFA Tahkim Kurulu’nun verilen Avrupa’dan men cezalarýný onamasýnýn ardýndan yaklaþýk 60 milyon lira geriledi. Analistler, Fenerbahçe ve Beþiktaþ’ýn Avrupa kupalarýna katýlamayacak olmalarýnýn toplam gelirlerinde çok ciddi bir gerilemeye neden olacaðýný belirterek, bunun hisse fiyatlarý üzerinde baský oluþturduðunu kaydediyor.

Yýldýrým Demirören bilgi verdi  Ankara’da Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç ile görüþen Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Yýldýrým Demirören, verdikleri kararlarýn arkasýnda olduklarýný belirtirken, UEFA’dan yaptýrým beklemediklerini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Yýldýrým Demirö-

ren, Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç ile Ankara’da bir araya geldi. Son geliþmelerle ilgili fikir alýþveriþinde bulunan Yýldýrým Demirören, “Biz kararlarýmýzýn arkasýndayýz. UEFA’dan herhangi bir yaptýrým beklemiyoruz, öyle bir yazý da beklemiyoruz” diye konuþtu.

Yeni Mesaj Gazetesi Avrupa 17 Temmuz 2013  

Yeni Mesaj Gazetesi Avrupa 17 Temmuz 2013