Page 1


Dr. Ir. Bart J. Kooi Opleidingsdirecteur

Welkom! Voor je ligt het introductieboekje van de Technisch

heel belangrijk om goede, leuke en in het begin dus

Bedrijfskundige Vereniging Lugus, dat je ook kan

vaak nieuwe sociale contacten op te doen en sociale

helpen bij de start van de opleiding Technische

activiteiten te ontplooien. De leuke stad Groningen en

Bedrijfskunde (TBK) in Groningen. Je hebt

de studievereniging Lugus kunnen daarbij een handje

je ingeschreven voor de opleiding TBK. Als

helpen. Toch moet je de studie niet onderschatten en

opleidingsdirecteur en namens het TBK bestuur heet

proberen vanaf het begin ruim aandacht te geven.

ik je van harte welkom. TBK is de afgelopen jaren hard gegroeid en lijkt nu een stabiele instroom van ca.

Veel komt op jezelf aan, maar vergeet niet dat er altijd

130 eerstejaars te hebben. De combinatie van techniek

mogelijkheden zijn waarop je terug kan vallen. Bij

en bedrijfskunde spreekt jou en kennelijk ook veel

de studie zijn er bijvoorbeeld in het begin mentoren,

anderen aan. Gelukkig is er vanuit de maatschappij een

is er een studieadviseur voor de Bacheloropleiding

dringende behoefte aan wetenschappelijk geschoolde

en hebben we een TBK-studentenbalie met een

ingenieurs die zowel verstand van techniek als

hulpvaardig secretariaat. Maak daar goed gebruik van.

management hebben. Het gaat om een subtiel verschil,

Dit boekje en in het feite het hele TBK-team kunnen je

maar eigenlijk is de Engelse benaming ‘Industrial

helpen bij een succesvolle start. Veel succes gewenst!

Engineering and Management’ die we hanteren wat toepasselijker voor de opleiding.

Namens het bestuur,

De start van een studie, vaak in een stad met een behoorlijke afstand tot de woonplaats van je ouders, is een grote en belangrijke stap in je leven. Er komt veel op je af en daardoor kan het zijn dat je moeite hebt om

Dr. Ir. Bart J. Kooi

veel tijd en energie in de studie zelf te steken. Het is

Opleidingsdirecteur TBK


Colofon Algemeen

Het Introductieboekje is een uitgave van Technisch Bedrijfskundige Vereniging Lugus en verschijnt één keer per jaar. Redactie

Hans Houtsma Tim Stoffelsma Diederik Jan Lemkes Lieuwe Reint Cnossen Laurianne Steenkamer Scribenten

Michiel Frenaij Dr. Ir. Bart J. Kooi Laurianne Steenkamer Lay-out

Diederik Jan Lemkes Vormgeving

Inhoudsopgave 5. TBK, de studie

Studiegids en rooster Begeleiding

10. TBV Lugus

Johan Stokking Harrie Pieters

Introductie

Eindredactie

TBV Lugus

Tim Hoogerwerf Met dank aan

Opleiding TBK Druk

Reclameland B.V. Assen Oplage: 800 stuks Adverteren

Wilt u meer informatie over adverteren in de Lugograaf, dan kunt u contact opnemen met Tim Hoogerwerf. Tel. 050 363 8490 Bedrijfscontacten@tbvlugus.nl Redactieadres

TBV Lugus Nijenborg 4 9747 AG Groningen tel. 050 363 8490 www.tbvlugus.nl Introlugi@tbvlugus.nl

Organisatie Waar vind je Lugus?

17. Introductiekamp ‘007’ Introductie Wanneer Waar Hoe meld ik mij aan?

22. Groningen, de stad Centrum Sport Ontspanning


7. Belangrijke gebouwen 8. Informatie over het mentoraat 9. Rooster introductiedag

11. Welkomstwoord 12. Wat doet de TBV Lugus? 14. Activiteiten en Logo’s 15. Fotopagina’s 19. Lid worden 20. Litteken 21. Agenda


6

TBK, de studie Hoe zien de komende jaren er voor mij uit? Waar moet ik naartoe voor mijn colleges? Waar kan ik mijn boeken aanschaffen? Lees dit boekje door, en vind het antwoord op al je vragen!

Technische Bedrijfskunde (TBK) aan de Rijksuniversiteit Groningen duurt in totaal vijf jaar: na een driejarige bacheloropleiding volgt een tweejarige masteropleiding. Tijdens de studie ligt de nadruk op het leren aanpakken en oplossen van praktische problemen in het bedrijfsleven. Dat gebeurt vanuit een technisch wetenschappelijke achtergrond. Tijdens je vijfjarige studie volg je zowel technische als bedrijfskundige vakken en practica. De opleiding TBK in Groningen onderscheidt zich van andere TBK opleidingen in Nederland doordat ze de meest technische is. Technische Bedrijfskunde aan de RuG kenmerkt zich door de naduk op multidisciplinariteit. Het kunnen

omschakelen tussen bedrijfskundig en technologisch perspectief is een belangrijke vaardigheid van een TBK ingenieur. De opleiding richt zich op de gehele cyclus van het oplossen van problemen. Zowel het diagnostiseren, het formuleren van oplossingsrichtingen, het ontwerpproces en het komen met de uiteindelijke praktisch toepasbare oplossing. Ook is er veel aandacht voor het leren gebruiken van softwarepakketten, electronische literatuurbronnen en voor het ontwikkelen van kosten en tijdsbesef. Dat maakt de studie breed, en dit is precies waar de arbeidsmarkt om vraagt. In de loop van het tweede jaar maak je een keuze uit


de drie afstudeerrichtingen die de opleiding technische bedrijfskunde biedt: - Discrete technologie en producie-automatisering (DT) - Informatie- en commu- nicatie technologie (IT) - Proces- en producttechnologie (PT) Wat deze richtingen precies inhouden leer je in het eerste studiejaar. Na het behalen van je bachelor, kun je in dezelfde disicpline een mastertitel halen waarna je als bedrijfskundig ingenieur (ir.) door het leven gaat.

Studiegids en rooster In de studiegids staat allerlei nuttige informatie over de studie, waaronder het Onderwijs- en Examenregelement (OER). Een elektronische versie van de studiegids staat op de TBK site (www.rug.nl/tbk). Een geprinte versie wordt op de eerste studiedag uitgereikt. Het rooster kan tevens op de TBK website gevonden worden. Dus kijk gerust eens rond. Tijdens de introductiedag zullen de mentoren je precies uitleggen welke websites belangrijk zijn. Je

hoeft je overigens nog geen zorgen te maken over het inschrijven voor vakken en tentamens. Dit doe je samen met je mentor op de introductiedag. Over het bestellen van boeken is verderop in dit boekje meer te lezen.

Begeleiding Omdat alle begin moeilijk is, hebben we een aantal maatregelen genomen om jullie vooral in het begin actief te begeleiden. De ervaring leert ons dat nieuwe studenten in het begin nog wel eens vast willen lopen. In eerste instantie zul je het meest in aanraking komen met je mentor. Dit

is een ouderejaars student die je vooral het eerste blok begeleidt waar nodig. Meer hierover vind je op pagina 10 van dit boekje. Verder heeft de opleiding zich ten doel gesteld makkelijk aanspreekbaar te zijn voor iedereen. Dit moet mogelijk zijn, gezien de grootte van de studie. Er zijn een honderdtal eerstejaarsstudenten plus enkele instromers in de hogere jaren, die al elders een opleiding hebben gevolgd. Mocht je een probleem hebben dan is er een onderwijsbalie die als ‘eerstelijnsaanspreekpunt’ fungeert. Zij kunnen je helpen met veel voorkomende problemen. Komen jullie er niet uit, of is er een specifiek probleem, dan kunnen zij een afspraak maken met de studiecoĂśrdinator en/of studieadviseur.

7


Belangrijke gebouwen: 8

X: Nijenborgh (Natuur- en Scheikunde) V: Bernoulliborg W: Tentamenhal (binnen ook Collegehal) H: WSN (Economie en Bedrijfskunde J: Zernike gebouw (Economie en Bedrijfskunde) E: Sportcentrum ACLO (Tennishal voor tentamens) Y: TBV Lugus en Secretariaat TBK

Y 5111


Informatie over het mentoraat Op het moment dat je gaat studeren loop je tegen een hoop dingen aan. Waar moet je heen? Wat is een academisch kwartiertje? Wat neem ik mee naar een tentamen? Om je niet helemaal in het diepe te gooien, kom je in een mentorgroepje terecht. Dit groepje bestaat uit acht á tien eerstejaars studenten. Aan een groepje wordt een ouderejaars Technische Bedrijfskunde gekoppeld. Hij of zij zal je zo goed mogelijk proberen om je op weg te helpen en waar zo nodig je vragen te beantwoorden. De eerste kennismaking met je mentor zal waarschijnlijk op het introductiekamp zijn. Je fietst dan namelijk met

9

je mentorgroepje naar de kamplocatie. Zo leer je meteen een groepje studenten en een ouderejaars kennen! Als je niet mee gaat op kamp ontmoet je je mentor op de introductiedag op 31 augustus. Er zullen een aantal vaste bijeenkomsten met je mentor plaats vinden. In het begin iets regelmatiger, later loopt dat af. Je mentor is vaak tegen precies dezelfde problemen aangelopen, en kan je daarmee gemakkelijk helpen. Als je mentor het niet weet, kan hij/zij jou wel vertellen waar je heen moet met je vragen. Daarnaast zul je met enig materiaal aan de slag gaan om je nog beter voor te bereiden op vijf jaar

Technische Bedrijfskunde. Naast het studeren is er natuurlijk ook tijd voor wat ontspanning. Voorafgaand aan het eerstejaarsfeest, ga je samen met je mentorgroepje ergens uiteten, waarna je met z’n allen de Lugus’ kroeg kan bezoeken!


10

Rooster introductiedag: Datum:

31 augustus 2009

Locaties: - Natuur- en Scheikundegebouw (5111.0080, 5111.0022) - Tentamenhal (Collegehal) Programma: 09.00

Welkomstwoord door opleidingsdirecteur dr. B. Kooi (5111.0080)

09.30

Voorlichting door opleidingscoรถrdinator dr. H. Kloosterman / studievoorlichtster mvr. D. van Aalst (5111.0080)

09.50

Introductie studievereniging Lugus (5111.0080)

10.00

Mentorgroepen 1-6: Mentorbijeenkomst (TBK-gebouw, 5116) Mentorgroepen 7-12: Rondleiding Zernike & koffiepauze

11.00

Mentorgroepen 1-6: Rondleiding Zernike & koffiepauze Mentorgroepen 7-12: Mentorbijeenkomst (TBK-gebouw, 5116)

12.00

Lunchpauze

13.00

College: Orientatie TBK 1 (5111.0022)

15.15

Fundamenten van Operations (Collegehal)

(17.15)

Opening Academisch Jaar RuG, Broerplein

Bernoulliborg


TBV Lugus


12 Michiel Frenaij Voorzitter TBV Lugus

Welkomstwoord Beste nieuwe studiegenoten,

Word lid en mis het introkamp niet!

Allereerst wil ik jullie van harte welkom heten bij de studie Technische Bedrijfskunde en hopelijk ook bij onze studievereniging TBV Lugus! Wat voor je ligt, is een speciale editie van ons verenigingsblad ‘de Lugograaf’, speciaal voor eerstejaars TBK. Dit boekje is gemaakt door verschillende commissies van TBV Lugus in samenwerking met de opleiding TBK. De opleiding en de vereniging zijn onlosmakelijk verbonden. In samenwerking worden zowel sociale als educatieve activiteiten georganiseerd. In dit boekje vind je alle informatie, die je nodig zult hebben bij een goede start van je nieuwe studie. Je zal vanaf het begin goed begeleid worden, door z.g.n. mentoren, die

je al leert kennen op het introkamp. Op de volgende pagina’s vind je meer over de studievereniging TBV Lugus, het introductiekamp 007, de boekenverkoop welke al op 7 augustus 2009 sluit (!) en hoe jij je voor deze activiteiten aan kunt melden. Lees het boekje goed door. Voor een perfecte start van je studie mag je het introkamp natuurlijk niet missen! Op dit kamp leer je op een hele leuke en sociale manier veel van je toekomstige studiegenoten kennen. Het kamp wordt hopelijk weer net zo’n groot succes als voorgaande jaren en ik hoop jullie daar dan ook te zien! Namens het bestuur, Michiel Frenaij Voorzitter TBV Lugus


13

TBV Lugus Introductie ‘Lugus’ is de Romeinse verbastering van de Keltische god ‘Lugh’. Deze was god van de ambachten en de handel. Hij was zeer belangrijk voor bijvoorbeeld de smeden. In de vroege historie stond de god ‘Lugus’ al voor de combinatie van handel en techniek, maken en verkopen. Vanzelfsprekend is dit geheel van toepassing op de studie Technische Bedrijfskunde. Hier ontdek je alle aspecten die verbonden zijn aan het ontwikkelen van een product. Zowel de technische als de bedrijfskundige kant. De drie letters TBV voor de naam Lugus staan voor Technisch Bedrijfskundige Vereniging Lugus, welke bestaat uit de studievereniging (enkel toegankelijk voor studenten Technische Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen), alsmede een alumnivereniging waar oud-leden TBK te

Groningen lid van kunnen worden.

TBV Lugus TBV Lugus is opgericht in 2002 door een aantal actieve studenten en is inmiddels bijna de grootste studievereniging van de faculteit. In ‘no time’ zijn er verschillende activiteiten, commissies en feesten opgezet. Ook verzorgt de studievereniging voor haar studentleden de studieboeken, dictaten, en heeft het een database met oude tentamens en samenvattingen. Dit alles kun je inzien via de website van TBV Lugus, mits je lid bent geworden van de vereniging. Op dit moment ligt het verenigingsblad van Lugus, de Lugograaf, voor je. Dit exemplaar is een speciale introductieversie, maar normaal gesproken staan hier populaire artikelen in over ons vakgebied. Verder is er altijd genoeg ruimte voor verenigingseigen materiaal. Ieder

lid ontvangt de Lugograaf vier keer per jaar. Ook de Almanak kan ieder lid verkrijgen via de vereniging, om op die manier altijd de contactgegevens van je studiegenoten bij de hand te hebben. Het arsenaal aan sociale, educatieve, internationale en carrièregerichte activiteiten stellen we even kort voor verderop in deze Lugograaf.

Organisatie In het begin zul je met name in aanraking komen met het bestuur. Zij regelen de dagelijkse gang van zaken, communiceren met externe partijen en controleren de commissies. De commissies worden ingevuld door de actieve leden die dit vrijwillig doen. Voorbeelden van commissies zijn de introcommissie ‘Introlugi’ of bijvoorbeeld de ‘ITcie’ die de website beheert. Tijdens het introkamp zul je meer horen over de verschillende commissies,


14

en hoe je je hiervoor kunt aanmelden. Er zijn immers elk jaar nieuwe commissieleden nodig.

Waar vind je Lugus? TBV Lugus heeft haar eigen ruimte in het TBKgedeelte van het Natuur- en Scheikundecomplex. Dit is in gebouw 5117, het Nijenborgh gebouw, op de

Adres: Kamer 5117.0221 Nijenborgh 4 9747 AG Groningen Tel.: 050 363 8490

tweede verdieping in kamer 221. Hier is bijna altijd iemand van het bestuur of een commissie te vinden. Je kunt hier onder het genot van een gratis bakje koffie/thee even socializen met je studiegenoten. Ook kun je hier een complete snackmaaltijd verorberen, en op z’n tijd een pilsje drinken. Voor aanvang van het introductiekamp zullen we verzamelen bij het ‘Lugushok’. De route binnen het gebouw naar het Lugushok zal duidelijk aangegeven zijn.

Informatie: Actuele informatie www.tbvlugus.nl Opmerkingen en vragen bestuur@tbvlugus.nl

Bestuur Michiel Frenaij, Voorzitter Tel.: 06-21 487 035 Voorzitter@tbvlugus.nl

Anton Jan de Boer, Secretaris (Vicevoorzitter) Tel.: 06-33 878 269 Secretaris@tbvlugus.nl

Dirk Janssen, Penningmeester Tel.: 06-41 683 958 Penningmeester@tbvlugus.nl

Sjoerd Janssen, Commissaris Intern en Educatie Tel.: 06-116 27 946 Intern@tbvlugus.nl

Tim Hoogerwerf, Commissaris Bedrijfscontacten Tel.: 06-23 767 848 Bedrijfscontacten@tbvlugus.nl


Activiteiten, logo’s Sinds het eind van het sudiejaar ’07-’08, heeft de TBV al haar activiteiten en commissies onder enkele logo’s geschaard. Op deze manier is het direct duidelijk wat voor activiteit het betreft en voor welke activiteit een commissie zich inzet. De meeste spreken voor zich, maar we zullen op deze pagina kort uiteenzetten welke activiteiten onder welk logo vallen.

Carrière

Onder het logo carrière vallen alle carrière georiënteerde activiteiten. Deze activiteiten geven meer inzicht in je eventuele toekomstige werkomgeving. Tijdens activiteiten als de Bèta Bedrijvendagen, zijn vele grote bedrijven vertegenwoordigd. Op deze wijze kun je een beter inzicht krijgen in wat deze bedrijven doen en wat ze te bieden hebben. Grote namen als Shell, Unilever, Accenture, Philips en KPN zullen aanwezig zijn bij deze evenementen.

Sociaal

Onder het logo Sociaal vallen alle feesten, borrels, sportieve en andersoortig sociale activiteiten van Lugus. Enkele voorbeelden zijn: de eerstejaarsborrel, de apres-tentamenborrel, het karten en een voetbaltoernooi. Maar ook het beruchte ‘idioot op de boot’-feest en de gloednieuwe skireis waar je voor studentvriendelijke prijzen met 25-30 man de skipistes onveilig maakt. Als lid van Lugus kun je naar al deze activiteiten, gratis of tegen een kleine bijdrage.

Excursie

De bus staat voor de categorie Excursie. Vanuit de vereniging worden regelmatig bedrijven bezocht die interessant zijn voor studenten TBK in verschillende jaargangen en richtingen. Er wordt ook ieder jaar een driedaagse excursie gehouden. Zo zijn we vorige jaren bijvoorbeeld naar Grolsch, Ten Kate, KPMG, Corus en KPN geweest.

Educatief

Bij de categorie Educatief horen alleen educatieve activiteiten van Lugus, alsmede de boekenverkoop. Een voorbeeld is: een symposium over een technisch-wetenschappelijk onderwerp, waar in de politiek heftig over gediscussieerd wordt. Afgelopen jaar hadden we hiervoor het onderwerp ‘Transport’, waarbij enkele vooraanstaande politici en professoren acte de présence gaven. Verder zullen er dit jaar weer eerstejaars werkgroepen worden opgezet waarin men gezamenlijk kan werken aan de zogenoemde ‘struikelvakken’. Samen met de samenvattingen en tentamens van onze website gaat het vaak gewoon de eerste keer goed.

Internationaal

De categorie Internationaal is vanzelfsprekend weergegeven met een vliegtuig. TBV Lugus is lid van ESTIEM, het Europese netwerk van TBK-studies. Al deze studies hebben een eigen ‘Local Group’ die elk jaar een leuke week organiseert voor buitenlandse studenten. Als Lugus en ESTIEM-lid kun je hierheen voor een fractie van de normale prijs. Ook is er vorig jaar voor het eerst het IEM-project georganiseerd, een drieweekse studiereis naar China.

15


16


17


18

Introkamp ‘007’ Introductie De commissie IntroLugi, die dit jaar bestaat uit 5 eerstejaars, organiseert het introductiekamp. Dit kamp zal een weekend worden, dat je nooit meer zult vergeten. Het doel van het introductiekamp is op een intensieve, gezellige manier je studiegenoten, je mentor, het huidige bestuur en andere Lugianen te leren kennen. Wonen en studeren in een geheel nieuwe stad is natuurlijk een grote stap in je leven. Vaak zul je dan ook behoefte hebben aan wat steun van je mentor of studiegenoten en dit kamp is dus een uitgelezen kans de juiste mensen voor jouw leven te gaan vinden. Het aantal studenten dat de studie Technische Bedrijfskunde volgt, is niet groot. Dit kan in je voordeel werken wanneer je wilt integreren in de vereniging. Je zult snel de gezichten onthouden en zij zullen jouw gezicht snel onthouden. Dit kamp kun je eigenlijk zien als een duwtje in de rug om je studiegenoten te leren kennen en misschien wel je vrienden voor het leven te ontmoeten. Wat wij duidelijk willen maken is dat dit kamp geen ontgroening of iets in die richting is. Dit kamp wordt gewoon een gezellig kamp met alle eerstejaars, het bestuur van de vereniging en enkele belangrijke ouderejaars. We hebben leuke activiteiten bedacht,

zodat iedereen elkaar gemakkelijk en op een leuke manier leert kennen. Wij rekenen erop dat je nadat je dit boekje hebt gelezen je meteen aanmeldt voor dit introductiekamp!

Wanneer Het kamp zal dit jaar plaatsvinden van vrijdag 28 t/m zondag 30 augustus. Vrijdag verzamelen we om 10.00 uur bij Lugus. De route binnen het gebouw zal duidelijk aangegeven zijn. Eenmaal bij elkaar zullen jullie een korte uitleg krijgen over TBK en Lugus, waarna we in groepen naar de veerboot fietsen. Bagage zullen wij voor jullie vervoeren, dus die hoef je niet mee te slepen. Wat je wel nodig hebt is een goede fiets die een behoorlijke fietstocht aankan, eten voor onderweg en afhankelijk van het weer, regenkleding. Zondag zullen we weer richting Groningen gaan, waar we rond een uur of 6 arriveren op het Zernikecomplex

Waar Dit jaar verlaten we, na het succes van vorig jaar, opnieuw het vaste land om ons kamp op te zetten op Ameland. Hier zullen we het weekend doorbrengen in een kampeerboerderij.


Het adres van de kampeerboerderij is: Duinzicht Hoofdweg 3 9164 KL Buren

Hoe meld ik mij aan? Om je aan te melden voor het kamp moet je inloggen met je unieke code op de website www.tbvlugus.nl. Je hoeft geen lid te zijn van Lugus om mee te mogen op het kamp. Mocht het aanmelden niet lukken, stuur dan een mail naar introlugi@tbvlugus.nl. Het kamp zelf kost 35 euro. Dit zijn de kosten voor maaltijden, bijbehorend drinken, activiteiten en onderdak. Snacks, bier, fris en wijn zijn niet inbegrepen. Er zal een streeplijst worden bijgehouden die later zal worden verrekend via een machtiging. We doen ons best de extra kosten zo laag mogelijk te houden.

Paklijst voor het kamp • Slaapzak • Onderlaken en kussensloop • Oude kleren / kleren die vies mogen worden • Handdoek • Genoeg schone kleding • Goede fiets • Pakje kaarten • Bandenplakset • Twee dobbelstenen • Evt. lunchpakket voor de eerste dag • Als je rookt: sigaretten • Zwemkleding • Regenkleding • Theedoeken • Sportkleren • Standaard dingen voor een weekend weg

19


20

Lid worden Wat kost het? Om lid te worden van de studievereniging Lugus dien je in te loggen met je unieke code op de website www.tbvlugus.nl. Op de website zie je meteen meer informatie, en een speciale link voor de eerstejaars TBK. Het lidmaatschap kost eenmalig slechts 25 euro, en blijft geldig voor je gehele studieperiode. Deze 25 euro heb je er zo weer uit als je je studieboeken bestelt via Lugus.

Aanmelden Om je aan te melden voor het introductiekamp ‘007’, de boekenverkoop en om lid te worden van TBV Lugus, moet je inloggen op de website www.tbvlugus.nl. Bij dit introductieboekje is een brief gevoegd met daarin jouw unieke code. Wanneer je de website bezoekt, zul je meteen een scherm aantreffen, speciaal voor de nieuwe lichting eerstejaars Technische Bedrijfskunde. Hier staat een link vermeld, die je moet aanklikken. Er volgt nu een logisch stappenplan dat je zelf even moet doorlopen. Je hebt hiervoor je unieke code nodig! In het kort dien je de volgende stappen te ondernemen:

• Inloggen m.b.v. unieke code • Akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden • Lid worden van Lugus • Aanmelden voor Introductiekamp ‘007’ • Mogelijkheid om je wachtwoord te wijzigen

Alleen als je lid wordt van Lugus, kun je hierna telkens met jouw studentnummer (met een ‘s’ ervoor, bijv. s1234123) en wachtwoord inloggen op de site! Als je lid wordt van TBV Lugus kun je onder ‘opties’ je persoonlijke gegevens controleren, je aanmelden voor de boekenverkoop en activiteiten, en een foto van jezelf uploaden die gebruikt gaat worden voor de almanak (boek waarin onder andere alle leden en hun contactgegevens staan). Tevens heb je nu toegang tot de tentamenbank van TBV Lugus. Het is belangrijk dat je adres klopt zodat je de lugograaf ontvangt. Voor vragen of problemen kun je e-mailen naar itcie@tbvlugus.nl.


Ook dit jaar organiseert TBV Lugus weer een boekenverkoop voor haar leden. Als aankomend eerstejaars student is het natuurlijk hartstikke handig, dat je niet zelf voor je boeken hoeft te zorgen. Daarnaast biedt studievereniging Lugus je maar liefst 10 tot 14% korting! Waarmee je meteen je lidmaatschap er alweer uit hebt.

Litteken Litteken Genoeg redenen om je boeken dus bij Lugus te bestellen en daarmee automatisch lid te worden van onze vereniging. Hieronder vind je de boekenlijst voor het eerste semester van het eerste jaar. Je kunt je boeken bestellen via de website (www.tbvlugus.nl). (Zie voor meer informatie pagina 19; aanmelden via Internet) Stroom je in het 2e of 3e jaar in, dan kun je de boekenlijst voor het betreffende jaar vinden op onze website. Hier kun je tevens deze boeken bestellen. Overigens is het niet verplicht je boeken via Lugus te bestellen. Let wel op! Bestel voor 7 augustus 2009 je boeken via de website, anders kunnen we niet garanderen dat je op tijd je boeken ontvangt. Mocht je als eerstejaars je boeken niet voor 7 augustus besteld hebben, neem dan z.s.m. contact op met litteken@tbvlugus.nl. De bestelde boeken kun je afhalen en betalen op 2 en 3 september.

Blok 1:

Blok 2:

Fundamenten van Operations

Statistiek en Stochastiek

Gedrag in Organisaties

Calculus

Orientatie TBK 1

Bedrijfseconomie Boekhouden

21


Komende periode zal de agenda er als volgt uitzien: 7 augustus

Deadline inschrijven boekenverkoop Als je wilt profiteren van korting op je boeken moet je voor deze dag bestellen.

10-14 augustus

KEI-Week Dit is de algemene introductieweek van Groningen. Kijk voor meer informatie op www.keiweek.nl.

28-30 augustus

Introkamp “007” Een leuk introductiekamp waarop je kennis maakt met je studiegenoten.

31 augustus

Introductiedag TBK Op deze dag krijgen jullie een rondleiding door de verschillende gebouwen. Ook zal er uitgelegd worden hoe je het studiejaar door moet komen.

31 augustus

Opening academisch jaar Het begin van het daadwerkelijke studeren!

1-2 september

Boekenverkoop

Tijdens deze twee dagen kan je de bestelde boeken ophalen. Precieze tijden en locatie worden ter zijner tijd toegestuurd.

9 september

Eerstejaarsborrel Naast studeren moet je ook af en toe tijd voor ontspanning nemen. Er wordt een filmpje getoond van het introkamp. Dit allen onder het genot van een koud drankje.

29 september

Diës Een speciaal feest om de verjaardag van de vereniging te vieren.

1 Oktober

Eerstejaarsexcursie Een excursie naar de mooie fabriek van Grolsch. Deze excursie is gericht op eerstejaars.

15 Oktober

Jongerejaarssymposium Een symposium gericht op de jongerejaars. Deze dag wordt ingevuld door een aantal interessante sprekers. Tevens zal er de mogelijkheid zijn om zelf aan een case te werken.


Er gaat niets boven Groningen Groningen is in 2006 natuurlijk niet voor niets uitgeroepen tot dé leukste studentenstad van Nederland. Wanneer je hier komt studeren, zul je zeer snel besluiten het thuisfront achter je te laten. In deze stad moet je gewoon wonen, wil je volop genieten van de gezelligheid en de perfecte sfeer van de stad. Misschien oogt de stad Groningen op het eerste gezicht wat klein, maar er is hier voor ieders wil wat. De stad barst van de studenten- en sportverenigingen. De culturele studenten kunnen hun ei kwijt bij zang- , toneel- en cabaretgroepen. Centrum Als een Groninger het heeft over het centrum, dan bedoelt hij meestal de Grote Markt. Aan de Grote Markt zijn namelijk gezellige kroegen, die menig student zowel overdag als ’s nachts regelmatig bezoekt, te vinden. Enkele kroegen zijn: ‘ Ocean 41 Beachclub’, ‘De Drie Gezusters’ en ‘De Tapperij’ (de stamkroeg van TBV Lugus). Ook de Poelestraat is een straat waar veel studenten nog tot in de vroege uurtjes rondlopen op weg naar een andere kroeg of discotheek. Wanneer je wat verder van de Grote Markt af loopt richting de Poelestraat, zie je aan je rechterhand de Peperstraat. In de Peperstraat vind je de tenten waar goed gefeest kan worden. Een drukbezochte kroeg die hier te vinden is, heet ook heel toepasselijk ‘Het Feest’. Wanneer je echt gek bent op dansen, moet je naar ‘The Palace’, dat is de grootste discotheek in het centrum van Groningen. Zelfs voor de mensen die zelf graag willen zingen, heeft Groningen een oplossing: de Great Piano’s. Hier is namelijk een karaoke-bar te vinden waar je met je vrienden, uit volle borst, de hele avond foute hitjes kunt zingen. Maar wat je ook doet, uiteindelijk zal een mooie avond altijd in de ‘Blauwe Engel’ eindigen. Daarnaast wordt de Vismarkt ook als centrum gerekend. Dit is de plek waar studiefinanciering kan worden uitgegeven aan leuke, moderne kleding. Bijna elke dag van de week is er ook een markt op zowel de Vismarkt als op de Grote Markt. Je kunt hier bijvoorbeeld goedkope tweedehands fietsen kopen of voor weinig geld leuke gadgets op de kop kunt tikken voor themafeestjes van Lugus. Sport Naast studeren, uitgaan en winkelen is het natuurlijk ook van belang dat je als student toch nog enigszins gezond leeft. In Groningen kun je ervoor kiezen om lid te worden van de Aclo. Dit is de Groningse studentensportvereniging. Je kunt alleen lid worden van deze vereniging wanneer je student bent van de RuG of van de Hanze Hogeschool. Kortom: wanneer je bij de Aclo sport, is de kans heel groot dat je studiegenootjes tegenkomt. Je kunt voor 47 euro het gehele jaar onbeperkt sporten. Dit klinkt als muziek in de oren van elke student, maar als je liever voor een teamsport wilt gaan, kan dat natuurlijk ook. Groningen telt vele hockey- , badminton- , tennis- , voetbal- en basketbalverenigingen enz. Ontspanning Wanneer je even genoeg hebt van het studentenleven en geen student met een overhemd meer kunt zien, zijn er genoeg andere voorzieningen in de stad. In Groningen is namelijk een Pathé bioscoop te vinden aan het Gedempte Zuiderdiep. Als je toch meer van toneelstukken en cabaretshows houdt, kun je beter even binnenlopen bij de Stadsschouwburg, het Grand Theatre of Martiniplaza. Je kunt daar met studentenkorting genieten van een leuke, culturele avond. Je kunt natuurlijk werken voor je poen, maar wat ook een optie is, is gokken. Ook dit kun je doen in Groningen, namelijk bij Holland Casino. Je hebt een avond lang lol met je groep vrienden en je kunt ook nog eens geld verdienen. Dit is dus een ideale combinatie. Wat je natuurlijk als een echte Groninger student gedaan moet hebben, is het beklimmen van de Martinitoren. Dus als je je een middag stierlijk verveelt, bel je een aantal vrienden op om de enorm lange trap te betreden.


IntroLugi 2008-2009 Hans Houtsma Tim Stoffelsma Diederik Jan Lemkes Lieuwe Reint Cnossen Laurianne Steenkamer

Introlugograaf 007  

De eerstejaarsuitgave van de Lugograaf.

Advertisement