Uptown Funk (SATB w/rhythm and 4 horns) arranged by Tim Brent

Page 1

Vocal Score

Uptown Funk For the 2015 Mighty Mighty RamTones Dr. Devin Marsh, Director

Mark Ronson, Jeff Bhasker, Phillip Lawrence, & Bruno Mars

Arr. by Tim Brent

4 4

Ó

A

8 ô

Solo

n œ . œ œ n œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ n œ œ . œ œj ‰ This is

that ice

cold

Mi - chelle Pfeif - fer that white gold.

op y

&

##

Med. Funk q = 120

# ‰ j ‰ j & # nœ. œ ≈ œ œ œ . . nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ 11 fo them hood

girls

them

? ##

11

o

‰ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ

Œ

D

14

up

in the

? ## n œ œ œ œ œ œ œ

14

li - vin' it

up

es.

in the

œ œ

ci - ty.

œœ œœ ‰ ci - ty.

Œ

j œ

Got

nœ.

Chucks

Ó. Ó.

Œ

œ. œ

whi - lin'

n œœ .. œœ Œ

œœ .. œœ Œ

whi - lin'

Œ

Œ

n œœ .. œœ

œ œ nœ

on

with

Œ

Styl - in'

Styl - in'

liv - in' it

straight mas - ter-piec -

# & # nœ œ œ œ œ œ œ 14 &

girls

ot

11

##

good

C

one

N

# & #

This

nœ. œ

œ

St.

œœ .. œœ

œ œ œ

Lau - rent.

‰ ‰

œ œ

Got - ta

nœ œ nœ œ

Got - ta

Copyright © 2014 Concord Copyrights and Songs Of Zelig c/o Concord Music Publishing, BMG Onyx Songs, Mars Force Music, New Songs Administration Ltd., WC Music Corp., Thou Art The Hunger, ZZR Music LLC, Sony/ATV Songs LLC, Way Above Music, Sony/ATV Ballad, Trinlanta Publishing and KMR Music Royalties II SCSp All Rights for BMG Onyx Songs, Mars Force Music and New Songs Administration Ltd. Administered by BMG Rights Management (US) LLC All Rights for Thou Art The Hunger Administered by WC Music Corp. All Rights for ZZR Music LLC Administered by Universal Music Corp. All Rights for Sony/ATV Songs LLC, Way Above Music and Sony/ATV Ballad Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 All Rights Reserved Used by Permission


2

Uptown Funk

# & # œ œ œ œ œ œ œ‰Œ nœ 16

Solo

kiss my - self

B

%

Ó

I'm so pret - ty.

Œ ‰

j Œ ‰ ≈ ‰ œ œ œ œ œ & œ œœ n œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ n œ œ œœ 16 hot. Hot damn. I'm too kiss my - self I'm so pret - ty. n n œ œ œ œ œ œ œ n œ œœ œœ œ œ œ n œœ œœ ? ## ‰ J Œ ‰≈ ##

19

? ##

n œœ

‰ œœj œœ

Œ

n œœ

hot.

n œœ œœ ‰ J

Œ

≈ n œ œœ

Ó

Œ

nœ œ nœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ Make a

Œ

dra - gon

want

to re - tire

man.

Ó

Œ

≈ n œ œœ

Ó

Œ

I'm too

œ n œœ

I'm too

œ n œœ

j ‰ œ œ nœ œ œœ Œ n œœ

hot.

Hot damn.

n œœ œœ ‰ J Œ

&

22

##

D

o

19

Hot damn.

and the fi- re man.

Ó

C

Œ

ot

&

##

19

Ó

N

&

##

po - lice

Call the

op y

16

nœ œ nœ. œ œ œ œ nœ œ œ œ

nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Say my name

you know who I

# & # Ó

Œ

? ## Ó

Œ

22

22

am.

Ó

Œ ‰

nœ œ

And I'm

œ. œ œ œ œ œ

bad

'bout

‰ Œ

that mo - ney.

≈ n œ œœ n œœ ‰ œœj œœ ‰ œ n œ . œ œ œ œœ œœ ‰ Œ n œœ œ œ . œ œ œ I'm too hot. Hot damn. And I'm bad 'bout that mo - ney. n œ n œ œ œ œ n œœ œœ œ œ œ . n œ œ œœ œœ œ ≈ ‰ Œ ‰ J ‰


Uptown Funk

nœ. œ œ œ œ œ œ

Girls hit

ya hal - le - lu - jah

# & # Ó

Œ

? ## Ó

Œ

25

25

# & # nœ

28

œ

œ

up - town funk

Hoo

Œ

Ó

Œ

Œ

r nœ. œ ≈ œ œ œ œ œ ‰. œ

Girls

Hoo

‰ . n œr n œœ

œœ

œ

Cuz'

up - town

Cuz'

N

œ

œ

œœ

funk

œ

œ œ œ œ œ œ ‰.

gon - na give it

gon - na give it

30

to

ya.

œ œ n œœ œœ œœ œœ

D

œ œ n œ œ œ œœ ≈ œœ n œœ œ œœ œ Œ

? ##

ya.

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ .

## n œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œœœœœœ &

30

to

‰.

r œ

Cuz'

r œœ

Cuz'

œ R

o

œ R

up - town

funk

'Cuz

nœ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ Œ

30

ya hal - le - lu - jah.

nœ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

&

hit

n œœ

œ

‰.

Œ œœœ

r œ nœ

gon - na give it to

? ## Ó

ya hal- le - lu - jah

Ó

œ œ œ œ œ ‰.

28

##

Girls hit

n œœ

Œ

nœ. œ œ œ œ œ œ

œœœ

## Ó &

28

Œ

op y

C

&

##

ot

C

3

up - town funk gon-na give it to ya.

n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

up - town funk gon-na give it to ya.

Œ

Sat - ur - day night abd we're in the spot.

n œ œ œ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ ≈ Œ Sat - ur - day night and we're in the spot.

œ nœ œ œ œ œ œ Œ

Don't be- lieve me? Just watch.

∑ ∑


4

Uptown Funk

D

# & # ..

E

3 ô

ƒ ? # # ..

œ nœ œ œ œ œ

Don't be - lieve

œ

me? Just watch.

œ

œ nœ œ œ œ œ

3 ô

.. œ n œ œ œ œ œ

Œ

f .. œ n œ œ œ œ œ Don't be - lieve

Œ

33

Œ

œ

me? Just watch.

œ

Œ

# j & # n œ œ œ œ œ œœ n œœ œœ œœ œœ ‰ n œ œ œ œ œ œœ n œœ œœ œœ ‰ œj ‰ n œœ ‰ œœ ‰ n œœ .. 38 Don't be - lieve me? Just watch. Don't be - lieve me? Just watch. hey, hey, oh Hey, œ œœ œ œ œœ œ œ ‰ œ n œœ .. n œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ ? ## ‰ J ‰ ‰ J ‰

op y

To Coda

F

41

nœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ Œ Fill my cup

41

&

##

&

##

44

44

Œ

œ œ nœ œ

Œ

spoken

¿ ¿ n¿ ‰ ¿ ¿ ¿

Ju - li - o

? ## Ó

44

Wait a min - ute.

o

Stop!

D

? ##

n œœ

put some li - quor in it.

N

## œ Œ œ & nœ œ œ œ Œ

get the stretch.

∑ Œ

ot

# & #

41

C

38

nœ œ œ Œ

Œ

nœ œ œ

nœ œ nœ. œ

Har - lem,

Œ

Œ

Sign the check.

œ œ œ

Œ

∑ œ œ œ

œ œ œ

Take a sip.

Œ

Right to

Ó

Hol - ly- wood.

Œ

Œ

nœ. œ œ œ œ œ œ Jack - son

Mis - si - ssip - pi

≈ ‰ ≈

œ œ

If we

œ œ


6

Uptown Funk

&

##

&

##

64

64

? ##

69

3 ô

..

3 ô

..

Œ

Don't be - lieve

me? Just watch.

œ œ œ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœœ œœ œœœ œœ œœ nSatœœ - urœœ - dayœœ œœnight œœ nandœœ weœœ inœœ theœœ œœspot. œœ J

œ n œ œ œ œ œ œ Œ .. œ n œ œ œ œ œ œ Œ

f œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? ## n œ œ n œ œ Œ .. Œ Don't be - lieve me? Just watch.

C

Don't be - lieve me? Just watch.

K

N

## n œ œ œ œ œ œ œ n œœ œœ œœ ‰ œj ‰ n œ ‰ œœ ‰ n œœ .. & œ 72 Don't be - lieve me? Just watch. hey, hey, oh Hey, œ œœ œ œ ‰ œ n œœ .. n œ œ œ œ œ œ ? ## ‰J ‰ ‰

76

Don't be - lieve

˘ .. n œœ œœ œœ œœ œœ Œ

? ##

76

1.

˘ ## n œ œ &

76

..

n œœ

œœ œœ

Up - town

œœ œœ œœ Œ œœ œœ œœ

funk you up.

Œ

n œœ œœ œœ œœ œœ ..

me? Just watch.

nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ‰

Up - town funk you up.

o

D

&

##

3 ô

n œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œj ‰ nœ œ œ œ

ot

69

72

ƒ

op y

&

..

œ nœ œ œ œ œ œ

64

##

I

Π2.

œ.œ œ.œ œ.œ œœ œœ Ó

n œœ œœ œœ œœ œœ

Up - town funk you up.

œ.œ œ.œ œ.œ œœ œœ Ó

..

Ó

..

n œœ œœ œœ œœ œœ Up - town funk

you up.

Ó