Page 1


CONTENTS 4-­7 Preben Van der Straete 8QGHÀQHG

Installation photographs

8-­11

Charley Peters $XWRJHQRXV

Unique inkjet drawings

12-­13 Fred.L’Épée 8QFRQFHUQHG EXW QRW LQGLIIHUHQW

6WLOOV SKRWRJUDSKV IURP ÀOP HSLWDSK E\ )UHG /·eSpH DQG 'LPLWUD 3RXOLRSRXORX 14-­17 /DXUD 'DYLGVRQ 3KLOLSSH 3DUUHQR DQG WKH &KRUHRJUDSKLF 2EMHFW

Essay 18 6DUDK 'XQFDQ *DOD[\

6LOYHU JHODWLQ SULQW 19

%HYHUOH\ %HQQHWW 8QWLWOHG

Pastel and pencil on paper

20-­23 Elizabeth Oniri ,Q WKH %OLQN RI DQ (\H

From the photographic series 24-­31 0LORV DQG 6ODYLFD +ROH\ 3LFWXUH

From a series;; pencil drawings with text and found images

32-­35 Jeffrey B. Childs $EDQGRQHG .LOOLQJ LV QRW D VSRUW

From the photographic series 36-­51 Paul Mendez 0RYHPHQW -HXQHKRPPH

$XWRPDWLF ZULWLQJ DQG GUDZLQJV RQ YLQWDJH VFKRRO H[HUFLVH ERRN SDSHU 52-­53 'XQFDQ )DOORZHOO 3KRWRJUDSK ZLWK 6RQJ /\ULF

'LJLWDO SKRWRJUDSK ZLWK WH[W


MOVEMENT 7KH SDUDOOHOV EHWZHHQ DQG DUH QRW UHVWULFWHG WR WUHQGV LQ SRS FXOWXUH DQG IDVKLRQ DQG FDQQRW DOO EH SXW GRZQ WR WK DQQLYHUVDULHV $ ODQGVFDSH RI UHFHVVLRQ KLJK XQHPSOR\PHQW XQSRSXODU &RQVHUYDWLYH JRYHUQPHQW ² DOEHLW ODWWHUO\ LQ FRDOLWLRQ IRUP ² DQG FXOWXUDO ÁX[ KDV SUHYDLOHG LQ ERWK HUDV DQG SURYLGHG WKH EDFNJURXQG IRU RWKHU HTXDOO\ WHOOLQJ UHÁHFWLRQV ,Q *UHHFH HQWHUHG WKH (XURSHDQ &RPPXQLW\ QRZ WKH (8 &KDUOHV KHLU WR WKH %ULWLVK WKURQH PDUULHG /DG\ 'LDQD 6SHQFHU 2Q -DQXDU\ WK OHIW ZLQJ UDGLFDO DQG IRUPHU 03 IRU PLG 8OVWHU %HUQDGHWWH 'HYOLQ 0F$OLVNH\ ZDV WKH VXEMHFW RI DQ DVVDVVLQDWLRQ DWWHPSW E\ PHPEHUV RI WKH 8OVWHU 'HIHQFH $VVRFLDWLRQ +LJK XQHPSOR\PHQW DPRQJVW XQVNLOOHG ZRUNHUV ZKRVH MREV KDG EHHQ ORVW WR 7KDWFKHULVW SROLFLHV OHG WR PLOOLRQV RI ZRPHQ HQWHULQJ WKH ZRUNIRUFH +XQGUHGV ULRWHG LQ %UL[WRQ 7R[WHWK +DQGVZRUWK DQG 0RVV 6LGH LQ SURWHVW DW UDFLDO GLVFULPLQDWLRQ DQG PLVWUHDWPHQW E\ WKH SROLFH MTV launched in August. Hosni Mubarak was elected president of Egypt. Natalie Portman was born LQ ,VUDHO 1HZ 2UGHU UHOHDVHG WKHLU GHEXW DOEXP 0RYHPHQW HLJKWHHQ PRQWKV WR WKH GD\ DIWHU WKH VXLFLGH RI ,DQ &XUWLV UHSUHVHQWLQJ WKH DFWLRQ RI WKH UHPDLQLQJ -R\ 'LYLVLRQ PHPEHUV WR UHJURXS DQG HYROYH FDSWXULQJ ERWK WKH GHWULWXV RI ZKDW KDG RFFXUUHG DQG WKH VHHGV RI ZKDW ZDV IRUWKFRPLQJ ,Q *UHHFH ÀQGV LWVHOI VXEMHFW WR H[WHQVLYH QDWLRQDO DXVWHULW\ PHDVXUHV WR IROORZ WKH (8·V ½ EQ WKUHH \HDU UHVFXH SDFNDJH GHVLJQHG WR WDFNOH WKH FRXQWU\·V RYHUZKHOPLQJ GHEW 3ULQFH :LOOLDP PDUULHV &DWKHULQH 0LGGOHWRQ $UWLVW 'XQFDQ &DPSEHOO·V ZRUN %HUQDGHWWH VKRZQ DW %ULWLVK $UW 6KRZ LQ GHPRQVWUDWHG KRZ WKH FRQWHPSRUDU\ SUHVV FKDPSLRQHG 0F$OLVNH\ DV D PDUW\U WKHQ WDUJHWHG KHU DV D YLFWLP 8QLYHUVLWLHV VHFUHWDU\ 'DYLG :LOOHWWV DWWDFNV IHPLQLVP IRU UHGXFLQJ WKH MRE SURVSHFWV RI ¶DPELWLRXV \RXQJ PHQ· 7KRXVDQGV PDUFKHG LQ SURWHVW RI JRYHUQPHQW FXWV SDUWLFXODUO\ LQ WKH DUWV VHFWRU 7KH $5. 0XVLF )DFWRU\ SDFNDJHV KLWV IRU ZRXOG EH WHHQ VWDUV 5HEHFFD %ODFN·V ¶)ULGD\· UHFHLYHV RYHU PLOOLRQ YLHZV RQ <RX7XEH 7KH (J\SWLDQ UHYROXWLRQ brought about the prized resignation of President Hosni Mubarak. Natalie Portman wins the best actress in a leading role Academy Award for her turn as a ballet dancer in Black Swan. 0DQ\ RI WKHVH SDUDOOHOV ² LQFOXGLQJ QDWXUDO GLVDVWHUV ZDUV SROLWLFDO XQUHVW DQG HFRQRPLF WXUPRLO ² ZLOO JLYH VKRUW VKULIW WR $UPDJHGGRQLVWV ZKR LQVLVW ZH DUH OLYLQJ ¶LQ WKH ODVW GD\V· DSSDUHQWO\ WKLV KDV EHHQ WKH FDVH IRU DW OHDVW WKH ODVW WKLUW\ \HDUV :KDWHYHU KDV JRQH EHIRUH LV SHUPDQHQW DQG unchangeable;; all we can do is look to the future and try to change things while we can. This will LQYROYH VRPH VRUW RI SK\VLFDO DFW RU JHVWXUH D PRYHPHQW,路YH FRPH WR D SODFH \RX GR QRW NQRZ <RX WU\ WR IROORZ PH , JLYH QR FOXHV The further I am from you The more I think of you When we are close I cannot think 7KH DGYHQWXUH WUDYHOV HOVHZKHUH


CONTRIBUTORS

%HYHUOH\ %HQQHWW LV WKH IRXQGHU DQG FR GLUHFWRU RI 7%& $UWLVWV· &ROOHFWLYH +HU SUDFWLFH UHYROYHV DURXQG WKH DFW RI GUDZLQJ DQG WKH SHUSHWXDO SRVVLELOLWLHV LW SRVVHVVHV $FWV RI SOD\ HYROYH LQWR ULWXDOLVWLF SHUIRUPDWLYH ODERXU LQWHQVLYH DFWLRQV WKDW JHQHUDWH D JUHDWHU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH SURFHVV LQ WXUQ DOORZLQJ WKH ¶YLVXDO· WR EHFRPH VHFRQGDU\ +HU ÀUVW VROR VKRZ RXWVLGH WKH 8. 5HVLGXH RSHQV DW 8QLW *DOOHU\ LQ +RQJ .RQJ LQ 0D\ DQG PRUH RI KHU ZRUN FDQ EH YLHZHG at http://nowthaticanaffordlaughter.blogspot.com. &DQDGLDQ DUWLVW -HIIUH\ % &KLOGV VWXGLHG PXVLF DW WKH 5R\DO &RQVHUYDWRU\ DQG LV DQ DVVRFLDWH LQ sculpture of Ontario College of Art. In addition to many solo and group exhibitions he has completed VHYHUDO FRPPLVVLRQV IRU SXEOLF DUWZRUNV DFURVV &DQDGD +H KDV DOVR FUHDWHG VLWH VSHFLÀF ZRUN RIWHQ LQFRUSRUDWLQJ RULJLQDO PXVLF ZLWKLQ LQWHUDFWLYH PXOWL PHGLD HQYLURQPHQWDO LQVWDOODWLRQV 0RUH information can be found at www.wooloo.org/J.B.childs /DXUD 'DYLGVRQ JUDGXDWHG ZLWK DQ 0$ LQ )LQH $UW IURP WKH 8QLYHUVLW\ RI 0LGGOHVH[ LQ DQG LV D FRUH PHPEHU RI 7%& $UWLVWV· &ROOHFWLYH +HU LQGLYLGXDO SUDFWLFH LV FXUUHQWO\ IRFXVHG RQ WKH SHUIRUPDQFH GRFXPHQW DQG WKH SURFHVV RI DFFXPXODWLRQ SDUWLFXODUO\ LQ GDQFH DQG REVHUYHV WKH UHWHQWLRQ UH LQWURGXFWLRQ DQG UHSHWLWLRQ RI SDVW FKRUHRJUDSKLHV 0RUH RI KHU ZRUN FDQ EH VHHQ DW ZZZ ODXUDHOL]DEHWKGDYLGVRQ FRP 6DUDK 'XQFDQ FUHDWHV GDUNURRP SULQWV WKDW IROORZ RQ IURP WKH ORQJ WUDGLWLRQ RI DVWURQRP\ DQG VWRULHV RI FUHDWLRQ DV D ZD\ WR KROG RQ WR WKH LPDJLQDWLRQ DQG KRSH IRXQG LQ WKH LGHDV WKDW VXUURXQG WKH XQNQRZDEOH DQG LQÀQLWH 6KH JUDGXDWHG IURP D %)$ LQ SKRWRJUDSK\ DW WKH 7H[DV 6WDWH 8QLYHUVLW\ 6FKRRO RI )LQH $UWV LQ +HU ZHEVLWH LV DW ZZZ VDUDKGXQFDQ LQIR 6HOI WDXJKW DQG LQGHSHQGHQW DUWLVW )UHG /·eSpH HYROYHV LQ WKH YLVXDO DUW GRPDLQ +LV ZRUN LV D ÁXLG DUWLFXODWLRQ RI VKRUW ÀOP GRFXPHQWDU\ LQVWDOODWLRQ DQG SKRWRJUDSK\ +H FXUUHQWO\ OLYHV DQG ZRUNV LQ $WKHQV *UHHFH DQG KLV ZHEVLWH LV DW ZZZ IUHGOHSHH FRP 'XQFDQ )DOORZHOO LV D /RQGRQ EDVHG QRYHOLVW WUDYHO ZULWHU DQG FXOWXUDO FRPPHQWDWRU +H EHJDQ ZULWLQJ D URFN FROXPQ IRU WKH 6SHFWDWRU ZKLOVW VWXG\LQJ DW 2[IRUG IURP ZKLFK KH JUDGXDWHG LQ EHIRUH EHFRPLQJ WKH PDJD]LQH·V ÀOP DQG ÀFWLRQ FULWLF 'XULQJ WKH V KH ZRUNHG ZLWK WKH DYDQW JDUGH *HUPDQ JURXS &DQ DOWKRXJK KH WXUQHG GRZQ WKH RSSRUWXQLW\ WR EHFRPH WKHLU OHDG VLQJHU LQ +LV ÀUVW QRYHO 6DW\UGD\ ZDV SXEOLVKHG LQ DQG KLV IRXUWK DQG ODWHVW QRYHO +RZ WR 'LVDSSHDU ZLOO EH SXEOLVKHG E\ 'LWWR 3UHVV LQ WKH VXPPHU RI +H FRQWLQXHV WR FRQWULEXWH WR WKH intellectual journal Prospect. More details and excerpts from his acclaimed works can be found at www.duncanfallowell.com. 3DXO 0HQGH] LV D FRUH PHPEHU RI 7%& $UWLVWV· &ROOHFWLYH DQG (GLWRU LQ FKLHI RI 3DJHV 0DJD]LQH +LV LQGLYLGXDO SUDFWLFH LV LQ D VWDWH RI ÁX[ KH LV FXUUHQWO\ ZRUNLQJ RQ D QRYHO DQG D QHZ ERG\ RI photographic and text-based works. Some of his written work can be found at http://mrpaulmendez.blogspot.com.


0LORV 6ODYLFD DQG WKHLU WKUHH FKLOGUHQ DUH FXUUHQWO\ EDVHG LQ %HUJHQ 1RUZD\ 0LORV UHFHLYHG KLV 3K' LQ )LQH $UW DQG &RPSXWLQJ IURP WKH 8QLYHUVLW\ RI /HHGV 8. LQ IRU D UHVHDUFK SURMHFW IXQGHG E\ WKH $UWV DQG +XPDQLWLHV 5HVHDUFK &RXQFLO $+5& 'RFWRUDO $ZDUG 6ODYLFD UHFHLYHG KHU 3K' LQ (QJOLVK /LWHUDWXUH DQG 6ODYRQLF 6WXGLHV IURP WKH 8QLYHUVLW\ RI 1RWWLQJKDP LQ )URP WR VKH ZDV D SRVWGRFWRUDO UHVHDUFK IHOORZ DW WKH &HQWUH IRU 0HGLHYDO 6WXGLHV %HUJHQ ZKHUH VKH LV FXUUHQWO\ D UHVHDUFKHU 7KHLU FROODERUDWLYH SURMHFW KDV D ZHEVLWH DW PLORV DQG VODYLFD QHW &KDUOH\ 3HWHUV FRPSOHWHG KHU 3K' LQ )LQH $UW 7KHRU\ DQG 3UDFWLFH LQ DQG LV D FR GLUHFWRU RI 7%& $UWLVWV· &ROOHFWLYH +HU LQGLYLGXDO SUDFWLFH H[SORUHV WKH OLPLQDO VSDFH LQ EHWZHHQ WHFKQRORJ\ DQG WUDGLWLRQ ÀJXUDWLRQ DQG DEVWUDFWLRQ FKDQFH DQG FRQWURO DQG LQIRUPDWLRQ DQG PHDQLQJ +HU VROR VKRZ 7UDQVPLVVLRQ RSHQV DW (OHFWULF %OXH *DOOHU\ /RQGRQ LQ 2FWREHU DQG ZRUNV LQ SURJUHVV FDQ EH YLHZHG DW ZZZ FKDUOH\SHWHUVSURMHFWV FRP Belgian artist Preben Van der Straete’s modular construction systems exist somewhere between art DQG GHVLJQ 6\VWHPV WKDW RULJLQDWHG IURP D SUDFWLFDO QHHG JUDGXDOO\ GHYHORSHG LQWR ZRRG PHWDO DQG SODVWLF EDVHG REMHFWV WKDW DQWLFLSDWH YDULRXV VLWXDWLRQV KWWS SUHEHQYGV EORJVSRW FRP

7%& $UWLVWV &ROOHFWLYH FRPSULVHV IRXU /RQGRQ EDVHG DUWLVWV ² %HYHUOH\ %HQQHWW &KDUOH\ 3HWHUV /DXUD 'DYLGVRQ DQG 3DXO 0HQGH] ² ZKR ZRUN FROOHFWLYHO\ WR JHQHUDWH SURMHFWV ZLWK D IRFXV RQ drawing and its scope within contemporary art practice. $OZD\V NHHQ WR FKDOOHQJH FUHDWLYH LGHQWLWLHV DQG JHQHUDWH QHZ LGHDV WKH 3DJHV 2QOLQH 3URMHFW Space enables members and associates to regularly produce new work by means of short deadlines DQG QRWLRQDO WKHPHV RIWHQ LQVWLJDWLQJ IUHVK OLQHV RI LQTXLU\ 3DJHV 0DJD]LQH VHHNV WR GRFXPHQW HDFK NH\ VWDJH LQ WKH GHYHORSPHQW RI WKHVH DQG RWKHU RI WKH FROOHFWLYH·V LQYHVWLJDWLRQV ,VVXH 0RYHPHQW HGLWRUV &KDUOH\ 3HWHUV DQG 3DXO 0HQGH] Editor-in-chief: Paul Mendez 'HVLJQ -DPHV 7XLWW

7KH ZRUNV RI DUWLVWV DQG WKH LPDJHV RI ZRUNV VKRZQ LQ 3DJHV DUH WKH VXEMHFW RI FRS\ULJKW 7KH FRS\ULJKW RI ZRUNV UHPDLQV ZLWK WKH DUWLVW DQG DQ\ XVH RI DQ LPDJH RI D ZRUN LV VXEMHFW WR DJUHHPHQW ZLWK WKH DUWLVW <RX VKRXOG QRW UHSURGXFH DQ\ LPDJH ZLWKRXW WKH H[SOLFLW prior written consent of the artist. 7KH 7%& ORJR LV WKH FRS\ULJKW RI 7%& $UWLVWV &ROOHFWLYH 7KH 3DJHV ORJR DQG DOO RWKHU SKRWRJUDSKV JUDSKLFV DQG WH[W DWWULEXWHG WR 7%& members are the copyright of TBC and its members and also require our explicit prior written permission before reproduction in any form. TBC logo design by Susheel Basra.


artists collective ::: 3$*(6 &20 ::: 7%&$57,676&2//(&7,9( 25* ,1)2#7%&$57,676&2//(&7,9( 25*


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.